Microsoft Word V09.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word V09.doc"

תמליל

1 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 9650/05 בפני: המערער: כבוד השופטת מ' נאור כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט י' אלון רונן פרוינד ד ג נ המשיב: פקיד שומה ת"א 4 ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו בעמ"ה 1014/02 שניתן ביום על ידי כבוד השופט מ' אלטוביה. תאריך הישיבה: כ"ח באלול התשס"ז ( ) בשם המערער: בשם המשיב: עו"ד יובל קינן עו"ד יורם הירשברג פסק-דין השופטת א' חיות: זהו ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופט מ' אלטוביה) אשר דחה ערעור שהגיש המערער על שומות מס לפי מיטב השפיטה לשנים 1997 ו שקבע לו המשיב ובהן הוסיף להכנסתו המוצהרת של המערער הפרשי הון בלתי מוסברים בסך של. 2,235,916 העובדות הצריכות לעניין ופסק דינו של בית המשפט המחוזי בשנת 1992 הקים המערער את חברת ט.ר.ת שיווק בע"מ (להלן: הוא החזיק במניותיה וניהל אותה עד להפסקת פעילותה בסוף שנת חברת, ט.ר.ת).

2 2 ובדוחות הכספיים של החברה ליום עליהם חתם נרשמה לזכותו של המערער כבעל מניות התחייבות שוטפת בסך של. 1,656,969 בשנת 2000 הודו והורשעו המערער, חברת ט.ר.ת וחברה נוספת בניהולו, טומיפלסט בע"מ, בשורה של עבירות מס ובהן, בין היתר, עבירות של הוצאת חשבוניות פקטיביות במיליוני שקלים והשמדת ראיות (פנקסי חשבוניות) אשר בוצעו במהלך השנים , ו המשיב ערך השוואה בין שתי הצהרות הון שהגיש המערער, ליום וליום (להלן בהתאמה: הצהרת ההון הראשונה והצהרת ההון השניה) ונמצא כי המערער לא הצהיר על השקעתו בחברת ט.ר.ת שכנגדה כאמור נרשמה לזכותו בספריה יתרה בסך. 1,656,969 משכך תיקן המשיב את ההון המדווח על ידי המערער ליום והוסיף לו את הסך של. 1,656,969 כמו כן הוסיף המשיב להון המדווח סך של 438,328 בגין הוצאות מחייה משוערות ובסך הכל קבע, בהעדר הסבר אחר מצד המערער, כי בתקופת ההשוואה שבין שתי הצהרות ההון נתגלו הפרשי הון בלתי מוסברים בסך כולל של. 2,235,916 המשיב ייחס הפרשים אלה כהכנסות לא מדווחות לשנות המס 1997 ו בשומות לפי מיטב השפיטה שהוציא למערער ביום על פי סעיף 145 א( )( 2 )(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: פקודת מס הכנסה). 2. המערער לא השלים עם שומות אלה ובערעור שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב מיקד את טיעוניו בפן העובדתי וטען כי היתרה לזכותו שנרשמה במאזן חברת ט.ר.ת לשנת 1992 אינה משקפת העברת כספים במזומן ממנו לחברה אלא העברת סחורה, מלאי ורכוש קבוע משתי חברות (טומיפלסט בע"מ שבבעלות אביו ותומר פלסט בע"מ שבבעלותו), אשר התמזגו לחברת ט.ר.ת. כמו כן טען המערער כי לא ידע את שהתרחש בחברת ט.ר.ת וכי אביו המנוח הוא שניהל אותה והפעילה הלכה למעשה. אשר להוצאות המחייה המשוערות שייחס לו המשיב טען המערער כי אלה מופרזות ואינן תואמות את רמת חייו בפועל. בפסק-דינו מיום דחה בית המשפט המחוזי את טענותיו של המערער וקבע כי המערער לא הרים "ולו במעט שבמעט" את נטל השכנוע המוטל עליו לבסס את עמדתו ולשלול את עמדת המשיב. לעניין היתרה שהופיעה לזכות המערער בדו"ח הכספי של חברת ט.ר.ת לשנת 1992 קבע בית המשפט כי: אין עדות התומכת בעמדת המערער כי מקור ההתחייבות לבעל המניות [המערער] הרשומה בספרי טרת הינה בשל העברת סחורה ומלאי כאשר מנגד מצויות קבלות

3 3 מפורשות המעידות על הזרמה כספית מאת בעל המניות הוא המערער. בית המשפט הוסיף וקבע בהקשר זה כי: (ההדגשה הוספה) המערער לא חלק על כך שהוא היה הבעלים של החברה ומנהלה הרשום, משכך אין הוא יכול לכ[ח]סות בצלו של אביו המנוח כאילו לא ידע את שמתרחש בחברה. מה גם שעיון במאזן טרת ליום (מש/ 3 ) מצביע על כי המאזן נחתם בידי המערער עצמו כמנהל החברה. חתימת המערער מצויה באותו עמוד בו מצוינת ההתחייבות לבעל המניות בסך. 1,656,969 (ההדגשה הוספה) אשר לאומדן הוצאות המחייה שייחס המשיב למערער קבע בית המשפט המחוזי בדחותו את טענות המערער כי : המערער בחר שלא למלא טופס "רמת מחיה" על אף שנתבקש לעשות כן ואשר יכול היה לסייע למשיב לבחון את טענת המערער... המערער לא הביא כל ראיה לסתור את עמדת המשיב או ראיה שיש בה כדי להבהיר מהי רמת החיים על פיה יש לחשב את הוצאות מחייתו. נושא רמת החיים לא הועלה על ידי המערער בנימוקי הערעור וגם לא באופן קונקרטי במהלך עדותו בפני. אין בפני כל תשתית מטעמו של המערער [באשר לשאלה] מהי רמת החיים בה הוא חי בשנים הרלוונטיות לחישוב הפרשי ההון. מכאן הערעור שבפנינו. תמצית טענות הצדדים בערעור 3. בערעור דנן העתיק המערער את מוקד טיעוניו לזירה חדשה. הוא אינו מלין עוד על הפן העובדתי שהיווה בסיס לשומות נשוא הערעור שהוציא המשיב ועתה הוא טוען - תוך השלמה עם ממצאיו העובדתיים של בית המשפט המחוזי - כי משקבע בית המשפט שהוא הלווה לחברת ט.ר.ת סך של 1,656,969 במהלך שנת 1992 היה על המשיב לייחס חלק זה מן הגידול הבלתי מוסבר בהונו לשנת המס 1992 ולא לשנות המס 1997 ו כפי שעשה. המערער מפנה בהקשר זה אל פסק הדין בע"א 3654/96 גלם נ' פקיד שומה כפר סבא, פ"ד נד( 2 ) (2000) 673 (להלן: עניין גלם) והוא מוסיף וטוען כי בהתחשב בכך ששומת המס לשנת 1992 כבר הפכה סופית והיא שנה "סגורה"

4 4 לא ניתן עוד לחייבו במס בגין הכנסה המשויכת לה. לחלופין טוען המערער כי אף אם יאשר בית משפט זה את שיוך הכנסתו הבלתי מדווחת לשנים 1997 ו הרי משנקבע שהלוואתו לט.ר.ת הפכה בשנת 1994 להפסד הון, יש לאפשר לו לקזז את הפסדו זה אל מול הכנסתו הנטענת. המערער מוסיף וטוען כי אף את תוספת ההכנסה החייבת הנובעת מאומדן הוצאות המחייה (438,328 ) היה על המשיב לייחס לכל תשע השנים שחלפו בין שתי הצהרות ההון באופן שווה ולא לשתי השנים האחרונות בלבד (1997 ו ) וכי היות ששבע השנים הראשונות ( ) הן כולן שנים "סגורות", טענה זו ככל שתתקבל משמעותה היא כי 7/9 מסכום הוצאות המחייה שיוחס לו כאמור לא ימוסה. 4. המשיב טוען מנגד כי טענות המערער בעניין ייחוס הכנסתו הבלתי מדווחת לשנות המס 1997 ו מושמעות לראשונה בשלב הערעור ולדידו יש לדחותן על הסף משום שמדובר בהרחבת חזית פסולה. המשיב מוסיף ומדגיש כי המערער הגיש את הדו"ח האישי שלו לשנת המס 1992 רק ביום על כן שנת מס זו הפכה "סגורה" רק ביום ואילו היה המערער מעלה את טענתו כנגד שייוך הכנסתו הבלתי מדווחת בגין ההלוואה לט.ר.ת לשנות המס 1997 ו בשלב ההשגה או למצער במסגרת ההליך דלמטה, לא הייתה מניעה לייחס אותה לשנת 1992 כנטען עתה. אך העלאת טענה זו רק בשלב הערעור ורק לאחר ששנת המס 1992 כבר הפכה "סגורה", נגועה לטענת המשיב בחוסר תום לב. עוד טוען המשיב כי ייחוס הכנסתו הבלתי מדווחת של המערער בגין ההלוואה לחברת ט.ר.ת לשנים 1997 ו אף שבאותו שלב ניתן היה לייחס אותה לשנת 1992, הקטינה את חיובו של המערער בהפרשי הצמדה וריבית. לגופו של עניין טוען המשיב כי על מנת לבחון את טענות המערער לפיהן יש לשייך את ההכנסה הבלתי מדווחת שיוחסה לו בגין ההלוואה וכן את ההכנסה הבלתי מדווחת שיוחסה לו בגין הוצאות מחייה לשנים אחרות מאלה שנקבעו בשומה לפי מיטב השפיטה היה עליו להניח תשתית עובדתית המוכיחה באילו שנים צמחה הכנסה בלתי מדווחת זו הלכה למעשה והוא מוסיף וטוען כי אין כל חזקה לפיה ההכנסה שהיוותה מקור להוצאות מחייה של נישום הופקה במועד שבו הוצאו אותן הוצאות. 5. המערער לא התעלם מכך שהעלאת הטענה בדבר ייחוס ההכנסה הבלתי מדווחת לשנים "סגורות" לראשונה בשלב הערעור מעוררת קושי ובסיכומי תשובתו בערעור הוא ניסה להסביר זאת כך:

5 5 המערער לא 'נצר בליבו' כל טענה שהיא. מלכתחילה טען המערער כי לא היה לו גידול בהון, מכאן שלא היה מקום להוסיף להצהרת ההון שלו סכומים כלשהם, ומכאן שהוא לא העלים הכנסות, לא בשנות השומה ולא בשנה קודמת להן. המערער התייחס הן לשנת 1992 והן לשנים 97 ו- 98. [האם] המשיב ציפה כי המערער יטען בפני בית המשפט קמא, טענות עובדתיות סותרות: ראשית - לא היה כל גידול בהון, ולחלופין - הגידול בהון נוצר בשנת והרי כזאת לא יתכן. המערער פעל בתום לב עת טען בפני בית המשפט [קמא] כי לא היה לו כל גידול בהון. לא בשנת 1992, לא בשנת 1998 ולא בכלל... בית המשפט לא קיבל את טענות המערער, וקבע קביעות עובדתיות אחרות. בין אם כתוצאה ממחדלי המערער מלייצג עצמו כראוי ומלטעון טענותיו כראוי, ובין אם מכל סיבה אחרת. קביעות עובדתיות אלה, למצער, אינן עניין לערכאת ערעור. ולא יועיל למערער גם אם יטען היום אחרת. (ההדגשות במקור) ובמילים אחרות טוען המערער כי מאחר שבהליך דלמטה הוא הכחיש כל גידול בלתי מוסבר בהונו לא ניתן היה לצפות ממנו כי ייטען כבר אז טענה עובדתית סותרת לפיה יש לייחס את הכנסתו הבלתי מדווחת (ככל שתימצא כזו) גם לשנים הסגורות. המערער מוסיף וטוען בזאת כי משנדחו טענותיו אלה אין עוד כל מניעה להעלות את טענותיו החלופיות בשלב הערעור. עוד הוא טוען כי אף המשיב אינו נמנע מהעלאת טענות חדשות בשלב הערעור שכן הטענה לפיה שיוך הכנסתו הבלתי מדווחת של המערער לשנים 1997 ו נעשתה כדי להיטיב עימו ולחסוך ממנו תשלום של הפרשי הצמדה וריבית, לא נטענה בהליך דלמטה והוא מדגיש בהקשר זה כי הסמכות להקטין חיובי הצמדה וריבית אינה נתונה כלל בידי המשיב אלא בידי ה"מנהל" כהגדרתו בפקודת מס הכנסה. דיון 6. צודק המערער באומרו כי לא ניתן היה להעלות בערכאה הדיונית עובדות המכחישות זו את זו דהיינו כי הגידול בהון אינו נובע מהכנסה בלתי מדווחת ולחלופין כי מכל מקום יש לשייך את ההכנסה הבלתי מדווחת ממנה צמח הגידול בהון לשנים סגורות. האיסור על העלאת טענות עובדתיות חלופיות מעוגן בתקנה 72 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד וזו חלה מכוח תקנה 9 לתקנות בית משפט (ערעורים בענייני מס הכנסה), תשל"ט גם על ערעורי מס הכנסה הנדונים בבית המשפט

6 6 המחוזי. הרציונאל שביסוד איסור זה עניינו בתקנת הציבור ובמדיניות שיפוטית ראויה המבקשת לשמור על טוהר ההליך השיפוטי ולהקים מחסום מפני שימוש לרעה בהליכי משפט ולכך נדרשנו אך לאחרונה בע"א 10704/05 לוגסי נ' פקיד שומה אשקלון (טרם פורסם, ) (להלן: עניין לוגסי). במקרה דנן בחר המערער לטעון בשלב ההשגה וכן בערעור בפני בית המשפט המחוזי כי הגידול בהון שיוחס לו בגין ההלוואה לחברת ט.ר.ת ובגין אומדן הוצאות מחייה לא היה ולא נברא והוא מיקד את כל טענותיו בבית המשפט המחוזי בקו הטיעון הזה. דא עקא בית המשפט סבר כי המערער לא עמד בנטל המוטל עליו להוכחת טענותיו אלה ומשכך דחה אותן. העובדה כי קו הטיעון אותו בחר המערער להעלות לא התקבל, אינה מפיגה את האיסור החל על העלאת טענות עובדתיות חלופיות ואין בה כדי להכשיר העלאת טענות עובדתיות חלופיות בשלב הערעור לאחר שאלה לא עלו בבית המשפט המחוזי וממילא לא הובאו שם ראיות לביסוסן. ניסיון להתנהלות דומה מצד הנישום נפסל בעניין לוגסי שם צויין כי: שומה על פי מיטב השפיטה נועדה להטיל מס אמת על הכנסת אמת ואף שהנישום רשאי להשיג על השומה ולתקוף אותה ואת כל רכיביה, אין לאפשר לו התנהלות מניפולטיבית (ראו והשוו: ע"א 9541/04 שרפיאן נ' פקיד שומה ת"א 3, פיסקה 11 (טרם פורסם, ) (להלן: עניין שרפיאן)) ועליו לבחור בקו הטיעון העובדתי והמשפטי אותו הוא חפץ להציג כנגדה. במילים אחרות יש להקפיד עימו כמי שהעובדות הרלוונטיות מצויות בידיעתו, שלא יטען בעת ובעונה אחת או לאורך השלבים השונים של ההליכים טענות עובדתיות חלופיות כמו למשל כי הגידול בהון נובע ממקורות שאינם הכנסות החייבות במס ולחלופין כי אף אם מדובר בהכנסות החייבות במס שלא דווחו הן נצמחו בשנים סגורות (שם, פסקה 7). קביעות אלה יפות לענייננו וביתר-שאת נוכח העובדה שבמקרה דנן כמו בעניין שרפיאן (הנזכר לעיל בפיסקה שצוטטה), אילו היה המערער מעלה לכתחילה ומוכיח בראיות את הטענה כי יש לייחס את סכומי ההלוואה שנתן לחברת ט.ר.ת כהכנסה בלתי מדווחת לשנת 1992, ניתן היה למסותו בגינה באותו שלב. שהרי המערער הגיש את הדו"ח האישי שלו לשנת 1992 רק ביום ולפי סעיף 145 א( )(2) לפקודת מס הכנסה (כנוסחו בתקופה הרלוונטית) הפכה אותה שנת מס לשנה "סגורה" רק ביום , דהיינו כשנה לאחר הוצאת השומה לפי מיטב השפיטה ולאחר שהוגש הערעור לבית משפט קמא.

7 7 בעניין שרפיאן שלל בית משפט זה התנהלות דומה מצד נישום באומרו: יש טעם בדבריו של המשיב לפיהם המערער יכול היה עוד בעבר לטעון שגידול ההון אירע בשנת 1994 כאשר שנה זו היתה "פתוחה". אין ספק כי התנהלות כזו מעלה חשש כי המערער ציפה לכך ששנת 1994 "תיסגר" ואז יוכל הוא לטעון כי השנה כבר סגורה וכי אין למסות את ההון שצמח בה. זוהי התנהלות שלא בתום לב, ואין לקבלה (שם, פיסקה 11)..7 בטרם חתימת פסק-הדין נתאפשר לי לקרוא את אשר כתב חברי השופט י. ומצאתי להוסיף התייחסות קצרה לדבריו. אלון חברי מציין כי בית משפט קמא דחה כבלתי אמינה את גרסת המערער באשר ליתרה בסך 1,659,969 ש"ח שנרשמה לזכותו במאזנה של חברת ט.ר.ת לשנת עוד מציין חברי כי בית משפט קמא אימץ לעניין זה את עמדת המשיב לפיה הזרים המערער במהלך 1992 כספים לחברת ט.ר.ת ובעקבות כך יש לייחס לו גידול הון הנובע מהכנסה חייבת שלא דווחה במהלך התקופה שבין שתי הצהרות ההון (זו מ וזו מ ). ממצא עובדתי זה, כך לגישת חברי, מוביל אל "מסקנה בלתי נמנעת... כי אותה הכנסה חייבת נוצרה קודם למועד היווצרות ההון הנובע ממנה, דהיינו היא נוצרה בטרם יום " ועל כן, כך הוא מוסיף וקובע "ההנחה או הטענה כי הון שנצבר בידי פלוני בשנת 1992 נובע מהכנסות שהתקבלו (!) על ידו בשנים 1997 או 1998, מהפכת עבר לעתיד ועתיד לעבר". בניגוד לחברי אני סבורה כי אין מדובר במסקנה "בלתי נמנעת" ובוודאי לא בהנחה "[ה]מהפכת עבר לעתיד ועתיד לעבר". לטעמי, העובדה שהמערער הזרים לחברת ט.ר.ת כספים בשנת 1992 אינה מחייבת מסקנה אחת ויחידה לפיה הכספים שהזרים נובעים מהכנסה חייבת שנוצרה קודם למועד ההזרמה (ראו והשוו דברי חברתי השופטת מ. נאור בע"א 9541/04 יעקב שרפיאן נ' פקיד שומה ת"א 3), אם כי זוהי כמובן אחת האפשרויות. כך בהחלט יתכן כי הון בלתי מוסבר יצטבר בידי נישום בשנה פלונית אף שההכנסה הבלתי מדווחת שבאמצעותה נצבר אותו ההון טרם נצמחה לו. טלו לדוגמא נישום הרוכש מכונות או ציוד לעסקו בשנה פלונית ומממן את הרכישה בהלוואות או באשראי שקיבל, אותם הוא פורע מהכנסותיו לאחר מועד הרכישה ולאורך מספר שנים;

8 8 או טלו נישום אחר המזרים בשנה פלונית כספים לעסקו (דוגמת הזרמת הכספים על ידי המערער לחברת ט.ר.ת במקרה שלנו) מהלוואה שנטל אותה הוא פורע מהכנסותיו לאחר מועד ההזרמה לאורך מספר שנים. אינני קובעת כמובן שכך אירע במקרה שלפנינו. כל שברצוני לומר הוא כי העובדה שהוזרם כסף או נרכש נכס בשנה פלונית אין בה בהכרח משום ראיה חלוטה לכך שההכנסה הבלתי מדווחת המיוחסת לנישום נוצרה אף היא במועד ביצוע ההזרמה או הרכישה כאמור ואין לשלול בהקשר זה אפשרויות נוספות כגון אלה המפורטות לעיל. בנסיבות שנוצרו ובייחוד נוכח העובדה כי בינתיים "נסגרה" שומת המס לשנת 1992, מוטל על המערער הנטל להצביע על מועד היווצרות ההכנסה הלא מדווחת וערפל, ככל שנותר בעניין זה, צריך שיפעל לחובתו (ראו והשוו ע"א 3654/96 גלם נ' פקיד שומה כפר סבא, פ"ד נד( 2 ) 673 (2000). המערער בחר שלא להציג ראיות כלשהן באשר למקור הכספים שהזרים לחברת ט.ר.ת וזאת משום שלאורך כל ההליכים עד שלב הערעור דבק בגרסה עובדתית שקרית לפיה אין מדובר כלל ביתרה העומדת לזכותו בחברת ט.ר.ת או בכספים שהזרים אליה. משזהו קו ההגנה בו נקט המערער נראה לי מן הטעמים שפרטתי כי אין לאפשר לו בשלב הערעור לאמץ גרסה עובדתית שונה ולטעון עתה כי הכספים שהזרים לחברת ט.ר.ת מקורם בהכנסות בלתי-מדווחות שנוצרו אצלו בשנת מסקנה זו מתבקשת ביתר שאת נוכח העובדה שבינתיים "נסגרה" כאמור השומה לשנת 1992 וגישה אחרת תאפשר למערער להנות מפרי מעלליו ולצאת פטור בלא כלום אף שהעלים הכנסות ונקט קו הגנה שקרי עד שלב הערעור. תוצאה כזו היא בעיני בלתי-רצויה ואינה מתיישבת עם תכליתם של דיני המס ועם מדיניות משפטית ראויה. מכל מקום ובניגוד לחברי השופט אלון, אני סבורה כי אפילו ניתן היה לשמוע מפי המערער לראשונה בשלב הערעור טענות בדבר מועד יצירת ההכנסה הלא מדווחת, לא היה בכך כדי להועיל לו. זאת בהעדר תשתית ראייתית מספקת המבססת את טענתו כי מדובר בהכנסה שנצמחה בשנת 1992 וכבר נאמר כי העובדה שהכספים הוזרמו לחברת ט.ר.ת באותה שנה היא לבדה אינה מהווה ראיה קונקלוסיבית לכך שבאותה שנה עצמה צמחה גם ההכנסה הבלתי מדווחת שיוחסה למערער בעקבות כך. 8. בשל כל הטעמים המפורטים לעיל אני מציעה לדחות את הערעור ולחייב את המערער לשלם למשיב שכר טרחת עורך דין בערעור בסך. 20,000 ש ו פ ט ת

9 9 השופטת מ' נאור: אני מסכימה לחוות דעתה של חברתי השופטת א' חיות לרבות האמור בסעיף 7 לחוות דעתה המתייחס לחוות דעתו של חברי השופט י' אלון. ש ו פ ט ת השופט י' אלון: חולק אני על חלק ממסקנותיה של חברתי השופטת א' הערעור להתקבל בחלקו. חיות, ולדעתי דין גידול לא מוסבר בהונו של נישום, בין מועד הצהרת הון אחת למועד הצהרת 1. הון שלאחריה, מהווה את אחד הכלים לקביעת שומת הכנסותיו על פי מיטב השפיטה , לא פקיד השומה, חנני נ' 552/02 (בע"א וכדברי המשנה לנשיא מ' חשין פורסם): "ההיגיון המונח ביסודה של דרך זו, היגיון פשוט הוא. קיומו של הפרש הון בלתי מוסבר בין שני מועדים שבהם נערכו הצהרות ההון, מלמד כי בפרק הזמן שבין לבין היו לנישום תקבולים מסוימים שהגדילו את הונו מעבר להכנסות ולהוצאות המדווחות... בהעדר הסבר סביר על מקורות שאינם חייבים במס, נותרת האפשרות הסבירה כי הפרש ההון נובע מהכנסה חייבת במס שלא דווחה כדין". הצהרת ההון הראשונה של המערער וההצהרה שלאחריה למצב הונו ב דנן התייחסה למצב הונו ב פקיד השומה מצא בבדיקותיו, כי נכון ליום (יום המאזן של חברת ט.ר.ת) נרשמה לזכותו התחיבות של החברה בסכום של 1,659,969 ש"ח, וכנאמר בפסק הדין קמא "המשיב הסיק מכך כי התחיבות זו נוצרה בשל כספים שהעביר המערער לט.ר.ת". לאור זאת, "סכום זה (1,659,969 ש"ח י"א) הוסף על ידי המשיב למסגרת ההון העצמי (של המערער) להצהרת ההון ליום ".

10 10 בית המשפט קמא, כממצא שבעובדה, דחה את טענת המערער כי הרישום האמור במאזנה של ט.ר.ת לא שיקף כספים שהחברה חבה לו, אלא העברת סחורה מלאי ורכוש קבוע מחברה אחרת (טומיפלסט בע"מ) שבבעלות אביו של המערער. בית המשפט קמא אימץ בפסק הדין את ממצאיו ומסקנותיו של פקיד השומה (המשיב) וקבע כממצא שבעובדה כי : "סכום זה (1,659,969 ש"ח י"א) אינו נובע מ'פעולת יומן' של רישום התחיבות בשל העברת מלאי וסחורה מחברת טומיפלסט. המערער הזרים במהלך 1992 כספים לט.ר.ת". בית המשפט קמא מפנה למוצגים שונים התומכים במסקנה האמורה, ומוסיף: "המקובץ תומך בעמדת המשיב כי פעילות ט.ר.ת מומנה בדרך של הזרמות כספיות מאת המערער. המערער לא נשא בנטל השכנוע כי לא כך היו פני הדברים. יוער, כי המערער בחר שלא להעיד את מי שערכה את המאזן הבוחן האמור והדבר פועל לחובתו". לאמור, נמצא לפקיד השומה ואושר ע"י בית המשפט קמא, כי בתקופה שבין שתי הצהרות ההון (מ ו ) נוצר אצל המערער הפרש הון בלתי מוסבר בסכום של 1,659,969 ש"ח. אולם, באותה הנשימה, באותו הממצא ובאותה הקביעה נמצא כי גידול זה בהונו של המערער התרחש בטרם יום , יום עריכת המאזן של ט.ר.ת. וכלשון הסכום הנ"ל של (דהיינו, 1992 כספים במהלך פסק הדין קמא: "המערער הזרים 1,659,969 ש"ח י"א) לט.ר.ת". הסבריו של המערער כי המדובר אינו ביתרת זכות לטובתו וכי הסכומים הנ"ל לא הועברו כלל על ידו לט.ר.ת נדחו כבלתי אמינים. פועל יוצא מכך הינו, כי הפרש ההון האמור נובע מהכנסה חייבת במס שלא דווחה כדין.

11 11 ברם ובאותה הנשימה מסקנה בלתי נמנעת מאותו הממצא העובדתי, הינה כי אותה הכנסה חייבת נוצרה קודם למועד היווצרות ההון הנובע ממנה, דהיינו היא נוצרה בטרם יום לאור זאת, ההנחה או הטענה כי הון שנצבר בידי פלוני בשנת 1992 נובע מהכנסות שהתקבלו (!) על ידו בשנים 1997 או 1998, מהפכת עבר לעתיד ועתיד לעבר..2 הנחה שכזו גם אינה מתבקשת מהמבחנים שנקבעו בפסיקת בית משפט זה לעניין יחוס הפרשי הון לשנות המס הפתוחות. בע"א 9541/04 שרפיאן נ' פקיד השומה, ביקש המערער לטעון כי הפרש ההון בעניינו נוצר בשנת 1994, שכבר היתה אותה שעה "סגורה". טענתו זו נדחתה על בסיס קביעתו העובדתית של בית המשפט המחוזי באותו העניין, כי "אין בפניו כל אינדיקציה לגבי השאלה מתי ובאיזה זמן התרחש הגידול בהון" (סעיף 5 לפסה"ד). קביעה זו של נדחה (בין היתר) ומתוך כך בית המשפט המחוזי נתאשרה בפסק הדין שבערעור, הערעור באותו העניין. בעניין ע"א 10704/05 לוגסי נ' פקיד השומה (טרם פורסם, ), כפר המערער בבית המשפט המחוזי בעצם קיומו של הפרש ההון הנטען, ובית המשפט דחה את גירסתו. טענתו בערעור היתה, כי משנקבע קיומו של הפרש ההון, מן הדין לפרוש אותו באופן יחסי על כל תקופת השנים שבין שתי ההצהרות, כולל השנים שבינתיים היו ל"סגורות". טענתו נדחתה, מהטעמים שפורטו באותו העניין בפסק דינה של חברתי השופטת א' חיות. ברם, בעניין לוגסי לא הונחה תשתית עובדתית מוכחת ולא נקבע ממצא עובדתי שיפוטי לפיו מועד התגבשות הפרש ההון היה במהלך השנים הסגורות. הוא הדין בנסיבות הדברים שבע"א 552/02 חנני נ' פקיד השומה הנ"ל ובע"א 3654/96 א' גלם נ' פקיד השומה, פ"ד נ( 2 ) 673. בענייננו, לעומת זאת, הממצא העובדתי עליו סמך המשיב את שומתו הינו כי הפרש ההון התקיים כבר בדצמבר ממצא זה של פקיד השומה אומץ ע"י בית המשפט קמא ונקבע בפסק הדין כממצא שבעובדה.

12 12 (בערעור) כי "המניעות הדיונית" מהעלאת הטענה האם קמה בפני המערער 4. הפרש ההון התקיים כבר ב- 1992, נוכח כפירתו מלכתחילה בעצם קיומו של אותו הפרש הון? נראה לי, כי גם בשאלה זו יש מקום להבחין בין העניין דנן לעניינים שנדונו ונפסקו בפרשת שרפיאן ובפרשת לוגסי. שבשני האחרונים הממצאים עליהם נסמכו השומות ושנתאשרו כממצאי עובדה בהליכי הערעור על השומות, הסתכמו בעצם התקיימותו של הפרש הון במהלך התקופה שבין שתי הצהרות ההון. ממצאים אלה לא כללו נתון עובדתי פוזיטיבי ומוכח בדבר נקודת הזמן על פני אותה התקופה, אשר בה הפרש ההון כבר התגבש והיה לנתון שבעובדה. בענייננו אנו, לעומת זאת, הן הממצא העובדתי של פקיד השומה והן הקביעה העובדתית שבפסק הדין קמא קובעים קטגורית כי הפרש ההון היה כבר כדבר שבעובדה ביום גרסתו העובדתית של המערער בהליכי הערעור קמא לא היתה כי במאזנה של ט.ר.ת ליום לא נרשמה יתרת זכות בסכום המדובר. טענתו היתה, כי אותה היתרה לא היתה לזכותו כי אם לזכות אחרים. של המערער. גרסתו זו נדחתה, ונקבע בפסק הדין כי אותה יתרת הזכות היתה אמנם לזכותו ברם, הקביעה העובדתית היתה ונותרה, כי המדובר בהון שהתקיים עוד לפני קביעה זו אינה נסמכת על טענה עובדתית שנטענה על ידי הנישום, אלא על ממצאי העובדה של המשיב כפי שאומצו בפסק הדין על ידי בית המשפט קמא. בהינתן זאת, טענתו של המערער כי בלתי אפשרי ולא ניתן לראות ביתרת זכות זאת מ כהפרש הון הנובע מהכנסה בשנים , אין לראות בה מניפולציה עובדתית מצידו, אלא טיעון משפטי בדבר ההיסק שניתן או לא ניתן להסיק מקיום יתרת הזכות האמורה כבר ביום לאמור, היכולה היא לשמש אינדיקציה וראיה בשומה לפי מיטב שפיטה ביחס להכנסותיו ב , אם לאו. ולוגסי. להשקפתי, לא קמה בנסיבות אלה המניעות הדיונית שנדונה בפרשות שרפיאן

13 13 5. אכן, אילו העלה המערער טענתו זו בשלב ההשגה על השומה, היתה אותה השעה גם שומת 1992 שומה "פתוחה". ברם, כל הנתונים הבסיסיים הצריכים לעניין זה אמורים היו להיות בידיעתו של פקיד השומה כבר בעת הוצאת השומה, שעה שהחליט לאלו שנות מס לייחס את הפרש ההון שהתקיים כבר ב בהינתן זאת, ונוכח הכשל הלוגי המתבקש לדעתי מייחוס הון שהתקיים כבר ב להכנסות שנוצרו או התקבלו חמש ושש שנים לאחר מכן מסקנתי הינה כי דין הערעור לעניין זה להתקבל. דהיינו, על המשיב לתקן שומות המערער לשנים בדרך הסרת מרכיב ההכנסה שנקבע בהסתמך על הפרש ההון האמור בסך 1,659,989 ש"ח. 6. אשר להפרש ההון הנוסף בסכום של 438,328 ש"ח, אשר חושב בשומה כהוצאות המחיה שהוציא המערער בתקופות השומה דין הערעור להדחות. בית המשפט קמא קבע, כי המערער לא הביא כל ראיה לסתור את ממצאי ונתוני המשיב שהובאו בפניו לעניין זה, ולא הניח תשתית כלשהי לטענותיו כנגד כל אותם הנתונים. איני מוצא מקום או הצדקה לשנות מקביעותיו אלה של בית המשפט קמא ומהמסקנה המתבקשת מהם. 7. סוף דבר, אילו דעתי תישמע אציע כי נקבל הערעור לעניין מרכיב הפרש ההון בסך 1,659,969 ש"ח (נשוא מאזן ט.ר.ת ליום ), ונדחה את שאר מרכיבי הערעור. ש ו פ ט הוחלט ברוב דעות כאמור בפסק דינה של השופטת א' חיות. ניתן היום, ו' אב, תשס"ח ( ). ש ו פ ט ת העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח _V09.doc מא מרכז מידע, טל' ; אתר אינטרנט, ש ו פ ט ת ש ו פ ט

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

בפני

בפני בפני כב' השופט ישעיהו שנלר, סג"נ- אב"ד, השופט ד"ר קובי ורדי, סג"נ, השופט חגי ברנר מערערת פלונית ע"י ב"כ עו"ד ענבל הראל נגד משיב פלוני בעצמו השופט חגי ברנר: מבוא פסק דין 0 ערעור על פסק דינו של בית המשפט

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רוח) עוד ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד פסק-הדין בענ י י ן בנ ימי ן וא ור י שרגא שקו פית 2 פסק-הדין בעניין בנימין ואורי שרג

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

כנס לשכת ר ו אי חשבו ן בחיפה בנושא: היערכות תום שנת-המס אלכס נד ר שפ י רא, (ר ו"ח) עו"ד

כנס לשכת ר ו אי חשבו ן בחיפה בנושא: היערכות תום שנת-המס אלכס נד ר שפ י רא, (ר וח) עוד 1.12.2016 כנס לשכת ר ו אי חשבו ן בחיפה בנושא: היערכות תום שנת-המס אלכס נד ר שפ י רא, (ר ו"ח) עו"ד חלק א' פסק-הדין בענ י י ן דמארי והיר שזון שקו פית 2 פסק-הדין בעניין דמארי והיר שזון ביום 18.3.2013 אביב

קרא עוד

Microsoft Word S05

Microsoft Word S05 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 6297/02 בפני: המבקשת: כבוד השופטת ד' דורנר כבוד השופט י' אנגלרד כבוד השופט א' גרוניס איזבלה גולד ד ג נ המשיבה: גאולת הכרך בע"מ בקשת רשות ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

תורת תום הלב – "מלכת המשפט"

תורת תום הלב – מלכת המשפט תורת תום-הלב "מלכת המשפט" יחיאל ברונר, עו"ד (מהנדס) מאז חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) בשנת 1973 משמש חוק זה, בידי בתי-המשפט, כ"צינור החדרה" של תורת ("דוקטרינת") תום-הלב לכל ענפי המשפט בארץ, וכן להעברתו של

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"א 6340/08

פסק-דין בתיק עא  6340/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א /043686 בפני: המערערת: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופט י' דנציגר וילאר נכסים )5985( בע"מ ד ג נ המשיב: מנהל מיסוי מקרקעין

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

פסק-דין בתיק רע"א 4839/15

פסק-דין בתיק רעא  4839/15 בבית המשפט העליון רע"א 4839/15 לפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופט י' דנציגר כבוד השופט מ' מזוז המבקשים: 1. דניאל מושקוביץ 2. אורית אפרת מושקוביץ נ ג ד המשיבה: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בקשת רשות ערעור

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

החלטה בתיק רע"א 187/05

החלטה בתיק רעא  187/05 בבית המשפט העליון רע"א /78150 בפני: המבקש: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה כבוד השופטת א' חיות כבוד השופטת ד' ברלינר נעמה נסייר ד ג נ המשיבה: עיריית נצרת עילית בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

עע"מ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ",, ע.מ גכדגכדגכדג ע"י ב"כ עוה"ד

עעמ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ,, ע.מ גכדגכדגכדג עי בכ עוהד עע"מ 17/ בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מינהליים כדגכעעכגעגכעגכעגכעגעדגע, ת.ז גכדגכדגכדכ חברת גכדגכדגכגדכ",, ע.מ גכדגכדגכדג ע"י ב"כ עוה"ד מיכל לופט ו/או אסנת כהן-ליפשיץ ו/או מורן גור ו /או

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

פסק-דין בתיק רע"א 290/15

פסק-דין בתיק רעא  290/15 בבית המשפט העליון רע"א 290/15 לפני: המבקשים: כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט ע' פוגלמן כבוד השופט מ' מזוז 1. ברנד פור יו בע"מ 2. רפאל שפר 3. שלמה ניסים נ ג ד המשיבות: 1. רמי לוי שיווק השקמה בע"מ 2. רשת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

החלטה בתיק דנג"ץ 360/15

החלטה בתיק דנגץ  360/15 בבית המשפט העליון דנג"ץ 360/15 לפני: המבקשים: כבוד הנשיאה מ' נאור 1. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר זלצברגר 2. במקום - מתכננים למען זכויות תכנון 3. בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים 4. הוועד

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות בהם מספר השנה

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות  בהם מספר השנה היערכות לתום שנת מס 4102 ותחילת שנת מס 4102 חוזר לקוחות לשנת המס 4102 שנת המס מגיעה לסיומה וכמדי שנה גם השנה אנו שמחים לערוך עבורכם "חוזר לקוחות" הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים ודיני עבודה לסיומה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [ ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [31.7.59,19.6.59,9.6.59,28.5.59] לפני השופטימאגונט, זילגרג,

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 5268/08 5399/08 בג"ץ בג"ץ כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט י' דנציגר ענבר ו- 14 אחרים בפני: העותרים בבג"ץ 5268/08: העותרים בבג"ץ 5399/08:

קרא עוד

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס דע את זכויותיך א מי חייב להגיש דוח על הכנסה?............................... 4. א. הגשת הדוח ותשלום המס.................................... 7. ב. מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח........................ 10.

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

Print

Print היערכות לקראת תום שנת המס 2016 2016 2016 2016.03-6386808 BDO This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

החלטה בתיק ע"א 2631/15

החלטה בתיק עא  2631/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א /136252 לפני: המבקשת: כבוד השופט י' דנציגר כבוד השופט צ' זילברטל כבוד השופט נ' סולברג הראל חברה לביטוח בע"מ ד ג נ 1. נור מסארוה 2. חיה מסארוה 3. בסאם

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

עו"ד אייל בן ישי - החלטה

עוד אייל בן ישי - החלטה בפני הבורר עו"ד יורם גורי בעניין: עו"ד אייל בן ישי מדרך העצמאות 82, חיפה טלפון ;04-8661515 פקס' 04-8661414 התובע - נ ג ד מזל חיון ת.ז. 56414717 ע"י ב"כ עוה"ד יצחק ריינפלד מרחוב ח'ורי 2 )מגדל הנביאים קומה

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"פ 6028/13

פסק-דין בתיק עפ  6028/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ /820631 לפני: המערער: כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט נ' סולברג יעקב מודזגברשוילי ד ג נ המשיבה: מדינת ישראל ערעור על הכרעת הדין

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"א 4154/14

פסק-דין בתיק עא  4154/14 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 4154/14 ע"א 6316/14 לפני: כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט ע' פוגלמן כבוד השופט (בדימוס) צ' זילברטל המערערים בע"א 4154/14 והמשיבים בע"א 6316/14: 1.

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מטריית המידע חקיקה ועדכונים תמצית פסיקה - מס הכנסה - מס ערך מוסף ומכס - מיסוי מקרקעין סוגיות בדיני עבודה טבלאות מידע דצמבר 2015 רבעון רביעי

מטריית המידע חקיקה ועדכונים תמצית פסיקה - מס הכנסה - מס ערך מוסף ומכס - מיסוי מקרקעין סוגיות בדיני עבודה טבלאות מידע דצמבר 2015 רבעון רביעי מטריית המידע חקיקה ועדכונים תמצית פסיקה - מס הכנסה - מס ערך מוסף ומכס - מיסוי מקרקעין סוגיות בדיני עבודה טבלאות מידע דצמבר 2015 רבעון רביעי לציבור לקוחותינו וידידינו מטריית המידע )דצמבר 2015( הרינו מתכבדים

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בפני כבוד השופטת גאולה לוין 1 א..צ. 2. י.צ. ע"י ב"כ עוה"ד יצחק שלמה המבקשים נגד 1. י.צ. ע"י ב"כ עוה"ד יואל ריפל 2 א..צ. ע"י ב"כ עוה"ד שלומית רמון המשיבים בעניין עזבון המנוחה א.צ. ז"ל החלטה לפני בקשה לרשות

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד