רשומות קובץ התקנות י' בסיוון התשס"ט ביוני 2009 עמוד תקנות ההוצאה לפועל, התשס"ט

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות קובץ התקנות י' בסיוון התשס"ט ביוני 2009 עמוד תקנות ההוצאה לפועל, התשס"ט"

תמליל

1 רשומות קובץ התקנות י' בסיוון התשס"ט ביוני 2009 עמוד תקנות ההוצאה לפועל, התשס"ט

2 התשס"ט )תיקון(, לפועל ההוצאה תקנות מונחים החלפת - )להלן 1 התשכ"ז לפועל, ההוצאה לחוק 88 סעיף לפי סמכותי בתוקף מתקין אני, 2 התשמ"ד משולב[, ]נוסח המשפט בתי לחוק 108 סעיף ולפי החוק(, אלה: תקנות במקום מקום, בכל העיקריות(, התקנות - )להלן 3 התש"ם לפועל, ההוצאה בתקנות יבוא המשפט" בתי "מנהל במקום לפועל", הוצאה לשכת "מנהל יבוא לפועל" "מוציא ההוצאה "מערכת יבוא המשפט" בתי "מערכת במקום לפועל", ההוצאה מערכת "מנהל "תוספת" ובמקום לפועל" ההוצאה "רשם יבוא לפועל" ההוצאה "ראש במקום לפועל", זה. לפי ייעשו המחויבים הדקדוקיים הצורה ושינויי ראשונה", "תוספת יבוא תקנה תיקון 2 תקנה תיקון - העיקריות לתקנות 1 בתקנה יבוא: החייב" פרטי בדבר "אישור ההגדרה במקום )1( מאלה: אחד כל - החייב" פרטי בדבר ""אישור אישור - המרשם( - )להלן האוכלוסין במרשם הרשום יחיד חייב לגבי )1( אשר אחר מגוף או הפנים, ממשרד אחרונים חודשים לשלושה מעודכן שם מענו, החייב, שם בדבר לפועל, ההוצאה מערכת מנהל עליו יחליט במרשם; כרשום שלו, הזהות ומספר אביו אחרונים, חודשים לשלושה מעודכן אישור - יחיד שאינו חייב לגבי )2( השניה; בתוספת כמפורט שלו המזהה והמספר מענו החייב, שם בדבר בהוצאה לביצוע דין כל פי על שניתן חוב או דין פסק לביצוע בקשה - ביצוע" "בקשת או משכון קצוב, סכום על תביעה שטר, אזרחי, בעניין דין פסק כמו לפועל וכן לחוק 5 ז סעיף לפי אישורים ועדת החלטת בחוק, כמשמעותם משכנתה לפועל; בהוצאה דין כפסק לביצוע הניתנים רשם של צו או החלטה חליפיו;"; לרבות לזכותו, ניתן דין שפסק מי - "זוכה" או"; "החוק יבוא פי" "על אחרי דין", בי "כתב בהגדרה )2( יבוא: "לשכה" ההגדרה במקום )3( מערכת בה שמותקנת לפועל הוצאה לשכת - ממוכנת" "לשכה או ""לשכה" מערכת;"; אותה באמצעות מופעלת והיא מיכון יבוא: המשפט" בתי "מנהל ההגדרה אחרי )4( מערכת על לאחראי מינה המשפטים ששר מי - לפועל" ההוצאה מערכת ""מנהל לפועל ההוצאה בלשכות המנהל סדרי של ביצועם ועל לפועל ההוצאה לחוק; 4 )ב( סעיף לפי יבוא: "שאילתא" ההגדרה אחרי )5( ממוכנת;". בלשכה המתנהל תיק - אלקטרוני" ""תיק יבוא: )ב( משנה תקנת במקום העיקריות, לתקנות 2 בתקנה דינם עליהם, חלים לחוק 81 א 1 או 81 א, 81, שסעיפים ומסמכים צווים החלטות, ")ב( דין." פסק כדין אלה תקנות לעניין עמ' התשס"ט, 116; עמ' התשכ"ז, ס"ח עמ' התשס"ט, 198; עמ' התשמ"ד, ס"ח עמ' התשס"ה, 386; עמ' התש"ם, ק"ת 3 978

3 .4 החלפת תקנה 3 החלפת תקנה במקום 3 תקנה 3 לתקנות במקום תקנה העיקריות 3 יבוא: לתקנות העיקריות יבוא: והוספת תקנה 3 א והוספת תקנה 3 א "מנהל מערכת 3. "מנהל מנהל מערכת מערכת 3. ההוצאה מנהלפועל מערכת אחראי ההוצאה בפני שר לפועל אחראי המשפטים על בפני שר המשפטים על ההוצאה לפועל ההוצאה לפועל מערכת ההוצאה לפועל מערכת ועל ביצוע ההוצאה סדרי לפועל ועל המינהל ביצוע בלשכות סדרי המינהל בלשכות ההוצאה לפועל לפי סעיף ההוצאה 4 )ב(לפועל לחוק,לפי ונתונות סעיף לו 4 )ב(מכוח לחוק,הסעיף ונתונות לו מכוח הסעיף האמור כל הסמכויות האמור כל הנתונות למנהל הסמכויות לשכת הנתונות הוצאה למנהל לפועל. לשכת הוצאה לפועל. 3 א. אצילת מנהל סמכויות לשכת 3 א. הוצאהמנהל לפועל לשכת רשאיהוצאה לאצולפועל רשאי מסמכויותיולאצול לסגנו, מסמכויותיו לסגנו, מי שממלא את מי מקומושממלא בהעדרו,את וכןמקומו לעובדבהעדרו, מערכת וכן ההוצאה לעובד מערכת ההוצאה לפועל." לפועל.".5 במקום תקנה 6. 5 לתקנות במקום תקנה העיקריות 5 יבוא: לתקנות העיקריות יבוא: תקנה 4 4 לתקנות תקנה העיקריות 4 - לתקנות בטלה.העיקריות - בטלה. ביטול החלפת תקנה 5 5. "רישומים בלשכה 5. ממוכנת יירשמו בלשכה כל אלה: ממוכנת יירשמו כל אלה: )1( בקשות לביצוע )1( המוגשות בקשות ללשכה לביצוע לפי סדר המוגשותהגשתן ללשכהעלפי סדר הגשתן על פרטיהן ופרטי החייבים פרטיהן ופרטי המפורטים בהן; החייבים המפורטים בהן; )2( כל הפעולות )2( כל המבצעיות הפעולות שעשה מנהל המבצעיות לשכתשעשה ההוצאה מנהל לשכת ההוצאה לפועלאחר או שהטיל לעשותן או על אחר שביצוען לעשותן הועבר או שביצוען הועבר לפועל או שהטיל ללשכה אחרת; ללשכה אחרת; )3( כל הבקשות )3( כל המופנות לרשם הבקשותההוצאה המופנותלפועל לרשם לפי ההוצאה לפועל לפי הוראות החוק ותקנות הוראות אלה;החוק ותקנות אלה; כל רישום אחר )4( כל שיורה עליו רישום אחר מנהלשיורה מערכתעליו ההוצאה מנהל מערכת ההוצאה )4( לפועל." לפועל." ביטול תקנות 7 ו 8.7 החלפת תקנה 12 במקום תקנה לתקנות במקום תקנה העיקריות 12 יבוא: לתקנות העיקריות יבוא: אצילת סמכויות "רישומים תקנות 7 7 ו 8 ו 8 לתקנותקנות 7 העיקריות ו 8 - לתקנות בטלות.העיקריות - בטלות. ביטול החלפת תקנה 12 "אזהרה לחייב והמצאתה ביטול תקנה 4 החלפת תקנה "אזהרה )א( לחייבאזהרה 12. תהא )א( ערוכה לפי אזהרהטופס תהא 2 ערוכה שבתוספת לפי טופס 2 הראשונה, שבתוספת הראשונה, והמצאתה ותומצא לחייב בדרך ותומצא שנקבעה לחייב בסעיף 7 בדרךלחוק; שנקבעה הוגשה בסעיף 7 בקשה לחוק; הוגשה בקשה לביצוע תביעה על סכום לביצועקצוב תביעה לפי עלסעיף סכום 81 א 1 קצוב לחוק, לפי תהא סעיף 81 א 1 לחוק, תהא האזהרה ערוכה לפי טופס האזהרה 2 אערוכה לפי שבתוספתטופס 2 א הראשונה. שבתוספת הראשונה. )ב( ראה מנהל )ב( לשכת ראה הוצאהמנהל לפועלשכת שלא ניתן הוצאה לכלול לפועל בטופס שלא ניתן לכלול בטופס האזהרה נוסח של פסק דין, האזהרה נוסח פסיקתה, של פסק הוראת דין,תשלום, פסיקתה, צו, שטר, הוראת תשלום, צו, שטר, משכון או שטר משכנתה משכון או )בתקנה שטרזו - משכנתה הפסק(, יעביר )בתקנה זו את - טופס הפסק(, יעביר את טופס האזהרה שהפיק לזוכה, האזהרה אשר יצרף שהפיקלטופס לזוכה, אשר העתק יצרף מאושר של לטופס העתק מאושר של הפסק ויחזירו ללשכה הפסק לשם ויחזירו ביצועללשכה ההמצאה. לשם ביצוע ההמצאה. )ג( היה הזוכה )ג( מיוצג על היה ידיהזוכה עורך דין, מיוצג על יעבירידי מנהל עורך דין, לשכתיעביר מנהל לשכת ההוצאה לפועל את ההוצאה האזהרה לפועל לעורך אתהדין האזהרה המייצג, לעורך אםהדין המייצג, אם ביקש זאת, כדי ביקש להמציאה זאת, לחייב כדי בדרך להמציאה שנקבעה לחייבסעיף בדרך 7 שנקבעה בסעיף 7 בחוק בצירוף העתקבחוק מאושר של בצירוף הפסק; העתק תוקף מאושר של תקנת הפסק; משנה זו תוקף תקנת משנה זו לשנתיים מיום תחילתן של לשנתיים מיום תקנותתחילתן ההוצאהשלפועל תקנות )תיקון(, ההוצאה לפועל )תיקון(, התשס"ט התשס"ט )ד( אישור בדבר )ד( מסירתאישור האזהרה בדבר אומסירת אזהרההאזהרה שהוחזרה אובידי אזהרה שהוחזרה בידי הדואר מטעם כלשהו, הדואר יועבר - מטעם כלשהו, יועבר - ק"ת התשס"ט, עמ'

4 תיקון תקנה 12 א תיקון תקנה 12 ב ביטול תקנה 13 תיקון תקנה 14 א תיקון תקנה 14 ב תיקון תקנה 15 בתקנה 12 א לתקנות העיקריות - )1( אחרי תקנת משנה )א( יבוא: )1( לזוכה או לעורך דינו ויישמרו בידו לשם הצגתם לפי דרישה; )2( ללשכה באמצעות תקשורת בין מחשבים. )ה( הומצאה אזהרה לחייב בתיק מזונות, וביקש הזוכה הגדלת קרן החוב בתיק, תישלח הבקשה בצירוף טופס 3 שבתוספת הראשונה אל החייב - )1( התנגד החייב להגדלת קרן החוב בתוך 10 ימים ממועד המצאת הבקשה, יועברו הבקשה והתגובה להחלטת רשם ההוצאה לפועל; )2( לא התנגד החייב להגדלת קרן החוב במועד האמור, תוגדל קרן החוב לפי הבקשה; לא תישלח אזהרה נוספת לחייב, אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו. )ו( הומצאה אזהרה לחייב וביקש הזוכה הגדלת קרן החוב בתיק, שאינה נובעת מהוצאות שהוצאו לגביית החוב, תשולם אגרה ותישלח אזהרה ביחס להגדלת קרן החוב בתיק; תקנת משנה זו לא תחול על תיקי מזונות ותיקי משכון או משכנתה. )ז( נסגר תיק וביקש הזוכה פתיחתו מחדש תישלח לחייב הודעה על ידי הזוכה או בא כוחו בהמצאה מלאה אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת." ")א 1 ( חייב יתייצב לחקירת יכולת לפי סעיף 66 ג)ב( בחוק, בלשכה שבה מתנהל התיק או בלשכה שליד בית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו."; )2( בתקנת משנה )ב(, במקום "בתקנת משנה )א(" יבוא "בתקנות משנה )א( או )א 1 (" ובמקום "טופס 22 שבתוספת" יבוא "טופס 21 שבתוספת הראשונה". בתקנה 12 ב לתקנות העיקריות - )1( בתקנת משנה )א(, אחרי "שהורה לחייב להמציא" יבוא "או שהומצאו לידיו לפי סעיף 7 ב)א( בחוק"; )2( בתקנת משנה )ב(, בסופה יבוא "אם התקיימו התנאים הנדרשים לכך בחוק". תקנה 13 לתקנות העיקריות - בטלה. )1( )2( בתקנה 14 א לתקנות העיקריות, במקום "ייערכו לפי טפסים 22 ו 23 שבתוספת" יבוא "ייערך לפי טופס 21 שבתוספת הראשונה". בתקנה 14 ב לתקנות העיקריות, במקום "החוק הפסוק" יבוא "החוב הפסוק" ובמקום "100" יבוא."150" בתקנה 15 לתקנות העיקריות - בתקנת משנה )א(, במקום "המבצעת את פסק הדין" יבוא "שבה מתנהל התיק"; אחרי תקנת משנה )א( יבוא: ")א 1 ( לא יתקבלו בקשות זוכה לסגירת התיק, להקטנת החוב או לביטול הליכים שנשלחו בדואר או בכל דרך אחרת; בקשות כאמור בפסקה זו, יוגשו לפקיד בלשכה שבה מתנהל התיק

5 )א 2 ( בקשות ללשכה )א 2 (יוגשו לפי בקשותטפסים 4 ללשכה עד 4 ו יוגשו לפי שבתוספת טפסים 4 עד 4 ו הראשונה, לפי שבתוספת העניין, הראשונה, לפי העניין, ויצוין בהן קוד הסעד ויצוין בהן המבוקשקוד כמפורט הסעדבכל המבוקש טופס, לפי כמפורט העניין, בכלוכן טופס, תירשם לפיתמצית העניין, וכן תירשם תמצית הבקשה במקום המיועד הבקשה לכךבמקום בטופס."; המיועד לכך בטופס."; )3( במקום תקנת )3( משנה )ג( במקום יבוא: תקנת משנה )ג( יבוא: ")ג( בבקשת חייב ")ג( יפורטו, נוסף בבקשתעל חייבהאמור יפורטו נוסף בתקנת על משנה )ב(, האמור כתובת בתקנת משנה למשלוח )ב(, כתובת למשלוח דברי דואר, מענו דברי המדויק דואר, האחרון, מענומספר המדויק המיקוד האחרון, ואם טרם מספר נקבע המיקוד מספר ואם טרם מיקוד נקבע מספר מיקוד יצוין הדבר במפורש, יצוין וככלהדבר הניתן גם במפורש, מספר וככל טלפון הניתן גם לרבות מספר טלפון נייד; לרבותבקשה מספר טלפון נייד; בקשה שאין מתקיימות בהשאין הוראות תקנת מתקיימות בה משנה זו, הוראות לאתקנת תקובל בידי משנה זו, לא הלשכה."; תקובל בידי הלשכה."; )4( אחרי תקנת )4( משנה )ד( אחרי יבוא: תקנת משנה )ד( יבוא: ")ה( בקשה שלפי ")ה( תקנות אלה בקשהישלפי להגיש תקנות בצירוף אלה יש תצהיר או להגישבצירוף ערובה, תצהיר או ולאבצירוף ערובה, ולא צורפו לה תצהיר אוצורפו ערובה, להלפי תצהיר או העניין, לא ערובה, תקובל לפי העניין, לרישום."לא תקובל לרישום." בתקנה 15 א 15 א)א( 15. לתקנות בתקנה העיקריות, 15 א)א( אחרי לתקנות "לשם העיקריות, המצאהאחרי לזוכה" "לשם יבוא "היו המצאהחייב לזוכה" אויבוא הצד "היו תיקון החייב תקנה או 15 א הצד 15. תיקון השלישי מיוצגים על ידי השלישי עורך דין, מיוצגים על ימציאו ידיעותק עורך דין, הבקשה ימציאו לזוכה עותק בתוךהבקשה שלושהלזוכה ימים;". בתוך שלושה ימים;". החלפת תקנות החלפת תקנות במקום 16 תקנות ו 17 במקום לתקנות תקנות 16 העיקריות ו 17 יבוא: לתקנות העיקריות יבוא: ו 17 ו 17 "שאילתה 16. "שאילתה החייב או 16. הזוכה רשאים החייב או להגיש הזוכה שאילתה, רשאיםמבין להגיש השאילתות שאילתה, מבין השאילתות הקבועות אחרי טופס 20 הקבועות אחרי שבתוספתטופס 20 הראשונה, בדרך שבתוספתשיורה הראשונה, בדרך שיורה מנהל מערכת ההוצאה מנהללפועל. מערכת ההוצאה לפועל. תיק אלקטרוני 17. תיק )א( אלקטרוניבקשת 17. ביצוע )א( ומצורפיה בקשת ייסרקו ביצועויתויקו ומצורפיה בתיק ייסרקו אלקטרוני ויתויקו בתיק אלקטרוני שיינתן לו המספר שיינתן הסידורילושל המספר הבקשה הסידורי )בתקנה שלזו - תיק הבקשה )בתקנה זו - תיק אלקטרוני(. אלקטרוני(. )ב( כל בקשה, )ב( הליך או כלמסמך בקשה, הליך הנוגעיםאו לתיק מסמך האלקטרוני הנוגעים לתיק האלקטרוני ייסרקו, יתויקו בתיק ייסרקו, ויקבלויתויקו מספרבתיק סידורי. ויקבלו מספר סידורי. )ג( כל החלטה )ג( כל שניתנה בתיק החלטההבקשה, שניתנהתוקלד בתיק לתיק הבקשה, תוקלד לתיק האלקטרוני. האלקטרוני. )ד( התיק )ד( האלקטרוני התיק יכלול דף חשבון האלקטרוני שבו יכלול דף יירשמו כל חשבון שבו יירשמו כל הסכומים הנזקפים לזכותו הסכומים אוהנזקפים לחובתו של לזכותו או החייב על לחובתו חשבון של החייב על חשבון החוב הפסוק, בציוןהחוב האסמכתה הפסוק,לכך." בציון האסמכתה לכך." 17. תיקון 20 בתקנה לתקנות בתקנה 20 העיקריות, בסופה לתקנות יבוא העיקריות, "העברת בסופה פסק יבוא הדין "העברת להבהרה לא פסק הדין תעכב את להבהרה תיקון לאתקנה תעכב 20 את ביצועו ככל שהוא ניתן ביצועו ככל לביצוע כולו שהואאו ניתן חלקו, לביצוע בלאכולו או הבהרה."חלקו, בלא הבהרה." תיקון תקנה תיקון 22 בתקנה לתקנות בתקנה העיקריות - 22 לתקנות העיקריות - )1( בתקנה משנה ) 1 ()א(, בסופה בתקנה יבוא משנה "או )א(,שהזוכה בסופה היה יבוא "או פטור מצירוף שהזוכה היה האישור פטורעל פי מצירוף האישור על פי תקנות אלה"; תקנות אלה"; )2( בתקנת משנה )2( )ג(, אחרי בתקנת "צומשנה עיכוב )ג(, יציאה" אחרי "צו יבוא "מן עיכובהארץ"; יציאה" יבוא "מן הארץ"; )3( בתקנת משנה ) 3 ()ד(, בסופה בתקנת יבוא משנה "על )ד(,הגבלה בסופה יבוא שהטיל "על הרשם על הגבלה החייב שהטיללפי הרשם סעיףעל החייב לפי סעיף 66 לחוק, על צו 66 שניתן על לחוק,חייב על צו מוגבל שניתן על באמצעים חייבלפי מוגבל סעיף 69 ד באמצעים לחוקלפי או על סעיף צו 69 ד לחוק או על צו שניתן לחייב באיחוד שניתן תיקים לחייב לפי סעיף באיחוד 74 דתיקים לחוק."; לפי סעיף 74 ד לחוק."; )4( במקום תקנת )4( משנה )ד 1 ( במקוםיבוא: תקנת משנה )ד 1 ( יבוא: ")ד 1 ( ביטל רשם ")ד 1 ( ההוצאה ביטל לפועל רשםצו עיכוב ההוצאהיציאה לפועל מןצוהארץ, עיכוב תעביר יציאה מן לשכת הארץ, תעביר לשכת ההוצאה לפועל הודעה ההוצאה על כך לפועל למשטרת הודעה על ביקורת כך הגבולות למשטרת ביקורת באמצעותהגבולות באמצעות תקשורת בין מחשבים." תקשורת בין מחשבים." 981

6 תיקון תקנה 23 תיקון תקנה 24 הוספת תקנה 27 א תיקון תקנה 28 הוספת תקנה 28 ב תיקון תקנה 33 תיקון תקנה 37 ג תיקון תקנה 37 ו ביטול תקנה 37 ח בתקנה 23 לתקנות העיקריות - )1( )2( תקנת משנה )א( - תימחק; בתקנת משנה )ב(, אחרי "פקיד בית המשפט" יבוא "או עובד מערכת ההוצאה לפועל". בתקנה 24 )ג( לתקנות העיקריות, במקום "בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5 )ג(, רשאי מנהל בתי המשפט" יבוא "בלשכה ממוכנת רשאי מנהל מערכת ההוצאה לפועל", במקום "לפי סעיף 43 לחוק" יבוא "לפי החוק" ואחרי "התשכ"ה " יבוא "או פרטי הזיהוי של החייב כפי שהם מופיעים בתיק". אחרי תקנה 27 לתקנות העיקריות יבוא: "הגשת בקשה לפי סעיפים,48,25,19 או 58 לחוק ודיון בה 27 א. בתקנה 28 לתקנות העיקריות - הגשת בקשה לפי סעיפים 48 25, 19, או 58 לחוק, ודיון בה יהיו בדרך הקבועה בפרק כ' לתקנות סדר הדין, בשינויים המחויבים, ואולם רשם ההוצאה לפועל רשאי לסטות מסדרי הדין האמורים אם מצא כי הדבר יועיל להכרעה צודקת ויעילה בהליך, וכן רשאי הוא לדחות את הבקשה בלי שקיים דיון." )1( בתקנת משנה )ב(, במקום "לפי הודעה בכתב, שבה" יבוא "לפי בקשה בכתב, שתוגש להחלטת רשם ההוצאה לפועל, ובה"; )2( תקנת משנה )ד( - תימחק. אחרי תקנה 28 א לתקנות העיקריות יבוא: "הגשת כמה תביעות על סכום קצוב 28 ב. )א( זוכה המבקש להוציא לפועל נגד חייב אחד כמה תביעות על סכום קצוב, יגישן לביצוע, ככל הניתן, במסגרת בקשת ביצוע אחת. )ב( ראה רשם ההוצאה לפועל כי הזוכה הגיש לביצוע, בתיקים נפרדים, כמה תביעות על סכום קצוב נגד חייב אחד, רשאי הוא להורות, מיוזמתו או על פי בקשת החייב, כי שכר טרחתו של בא כוח הזוכה, בכל התיקים, לא יעלה על שכר הטרחה שהיה מגיע לו אילו הגיש את כל התביעות לסכום קצוב לביצוע בתיק אחד." בתקנה 33 )א( לתקנות העיקריות, הסיפה המתחילה ב"הערה בדבר האיחוד" - תימחק. בתקנה 37 ג לתקנות העיקריות - )1( )2( )3( במקום כותרת השוליים יבוא "הטלת תפקיד על פקיד של בית משפט או של מערכת ההוצאה לפועל"; בתקנת משנה )א(, אחרי "מפקידי בית המשפט" יבוא "או מערכת ההוצאה לפועל"; בתקנת משנה )ב(, אחרי "פקיד בית המשפט" יבוא "או מערכת ההוצאה לפועל". בתקנה 37 ו לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "ויימנע מביצוע כל פעולה הקשורה לאישור שהותלה או פקע לרבות פעולות שאושרו לפני התליית האישור או פקיעתו". תקנה 37 ח לתקנות העיקריות - בטלה. 982

7 בתקנה 37 י 37 י לתקנותבתקנה 37 י העיקריות, במקום לתקנות "הנהלת העיקריות, בתיבמקום המשפט" "הנהלת יבואבתי "מערכת המשפט" ההוצאה יבוא תיקון "מערכתקנה 37 י ההוצאה תיקון לפועל". לפועל". בתקנה 37 יד 37 יד לתקנות בתקנה 37 יד העיקריות,לתקנות במקום "אשר העיקריות, תהיה במקום פתוחה "אשר לעיוןתהיה הציבור" פתוחה יבוא לעיוןתיקון תקנה הציבור" 37 יד יבוא תיקון "הרשימה תהיה פתוחה "הרשימה לעיון תהיה הציבור פתוחה בלשכות לעיון הציבור ההוצאה לפועל בלשכותותפורסם ההוצאהבאתר לפועל ותפורסם באתר האינטרנט של מערכת האינטרנט ההוצאה שללפועל". מערכת ההוצאה לפועל". תיקון 40 בתקנה 40 לתקנות בתקנה העיקריות - 40 לתקנות העיקריות - בתקנת משנה )1( )ג(, המילים בתקנת משנה )ג(, "ויחתימם המילים בחותמת שעווה" "ויחתימם - יימחקו; בחותמת שעווה" - יימחקו; תקנת משנה )2( )ד( - תקנת בטלה;משנה )ד( - בטלה; )3( בתקנת משנה )3( )ה(, במקום בתקנת "ידווח משנהעל )ה(,כך, בלא במקום דיחוי, "ידווח על לראש כך, בלא ההוצאה דיחוי, לפועל" לראש יבוא ההוצאה לפועל" יבוא "יציין זאת בדוח "יציין הביצוע".זאת בדוח הביצוע". החלפת תקנה החלפת תקנה במקום 41 תקנה לתקנות במקום תקנה העיקריות 41 יבוא: לתקנות העיקריות יבוא: "עיקול )א( מזומנים, היו 41. המעוקלים )א( היו מזומנים, ירשום המעוקלים מבצע מזומנים, העיקול את ירשום דבר מבצע העיקול את דבר שטרות ותכשיטים העיקול בדוח הביצוע, העיקול לרבות בדוחאת סכום הביצוע, לרבות המזומנים אתשעוקל סכום המזומנים שעוקל ויפקידם בקופת ההוצאה ויפקידם לפועל בקופת לזכות תיק ההוצאה לפועל ההוצאהלזכות לפועל, תיק ההוצאה לפועל, בתוך 24 שעות ממועד בתוך 24 ביצועשעות העיקול. ממועד ביצוע העיקול. תיקון 42 בתקנה 42 לתקנות בתקנה העיקריות - 42 לתקנות העיקריות - )ב( היו המעוקלים )ב( היו שטרות, יציין המעוקלים מבצע שטרות, העיקול יצייןבדוח מבצע העיקול בדוח הביצוע את סוגם, הביצוע מספרם את הסידורי סוגם,או שם מספרםהחותם הסידורי או והערךשם החותם והערך הנקוב בהם, ויפקידם הנקוב בבנק או בהם,במקום ויפקידם בטוח בבנקאחר או שקבע במקוםלכך בטוח אחר שקבע לכך רשם ההוצאה לפועל, רשםבתוך 24 ההוצאהשעות לפועל, ממועד בתוך 24 ביצועשעות העיקול ממועד ביצוע העיקול או במועד שנקבע או בהחלטת במועדרשם. שנקבע בהחלטת רשם. )ג( היו המעוקלים )ג( היו תכשיטים, יציין המעוקליםמבצע תכשיטים, העיקול יציין בדוח מבצע העיקול בדוח הביצוע את תיאורם הביצוע המלא,את ויפקידם תיאורםבכספת המלא,שבלשכה ויפקידם או בכספת שבלשכה או במקום בטוח אחר במקום שהורה עליו בטוחרשם אחר שהורה ההוצאהעליו לפועל, רשםבתוך ההוצאה לפועל, בתוך 24 שעות ממועד 24 ביצועשעות העיקול או ממועד ביצוע במועד שנקבע העיקול או בהחלטת במועד שנקבע בהחלטת הרשם." הרשם." בכותרת )1( השוליים, במקום בכותרת "נכסים" השוליים, יבוא במקום "מיטלטלין"; "נכסים" יבוא "מיטלטלין"; במקום )2( "המעוקלים" יבוא במקום "המיטלטלין "המעוקלים" יבוא שמבקשים את "המיטלטלין עיקולם". שמבקשים את עיקולם"..33 תיקון 43 בתקנה 43 לתקנות בתקנה העיקריות - 43 לתקנות העיקריות - בכותרת )1( השוליים, במקום בכותרת "נכסים" השוליים, יבוא במקום "מיטלטלין"; "נכסים" יבוא "מיטלטלין"; בתקנת משנה )2( )א(, במקום בתקנת "נכס משנה )א(, שהעברתו" במקום יבוא "נכס "מיטלטלין שהעברתו" יבוא שהעברתם" "מיטלטלין ובמקוםשהעברתם" ובמקום "רישוםהנכס" יבוא המיטלטלין"; "רישום המיטלטלין"; "רישום הנכס" יבוא בתקנת משנה )3( )ב(, במקום בתקנת משנה )ב(, "מטלטלים" יבוא במקום "מיטלטלין". "מטלטלים" יבוא "מיטלטלין" תיקון 44 בתקנה 44 לתקנות בתקנה 44 העיקריות, במקום לתקנות העיקריות, "מטלטלים" יבוא במקום "מיטלטלין" "מטלטלים" יבוא והמילים "מיטלטלין" "בהסכמת תיקון והמיליםתקנה 44 "בהסכמת הזוכה או" - יימחקו. הזוכה או" - יימחקו. בתקנה 44 א 44 א לתקנותבתקנה העיקריות 44 א - לתקנות העיקריות - תיקון בתקנת משנה )1( )א(,בתקנת במקום משנה "יומצא" )א(,יבוא במקום "ימציא "יומצא" החייב, יבוא בתוך "ימציא שלושה החייב, ימיםבתוך שלושה ימים ממועד הגשת הבקשה,"; ממועד הגשת הבקשה,"; בתקנת משנה )2( )ב(, בתקנת המילים "בעל משנה )ב(, פה" - המילים יימחקו. "בעל פה" - יימחקו. )1( )2( "עיקול מזומנים, שטרות ותכשיטים )1( )2( )1( )2( )3( )1( )2( תיקון תקנה 40 תיקון תקנה 42 תיקון תקנה 43 תיקון תקנה 44 א 983

8 תיקון תקנה 45 תיקון תקנה 46 החלפת תקנה 52 תיקון תקנה 55 תיקון תקנה 57 תיקון תקנה 61 ה החלפת תקנה 61 ז תיקון תקנה 62 תיקון תקנה 72 הוספת תקנה 72 ב בתקנה 45 )ב( לתקנות העיקריות, במקום "להטביע חותמת שעווה על המנעול או על מקום הפתיחה" יבוא "לנעול את המקום באמצעי נעילה מתאים". בתקנה 46 לתקנות העיקריות - )1( )2( בתקנת משנה )א(, במקום "יערוך דין וחשבון על הטלת העיקול, יפרט בו" יבוא "יפרט בדוח העיקול" ובמקום "אם הדבר ניתן לברר" יבוא "אם ניתן לאמוד אותו" ובמקום "על דין וחשבון" יבוא "על דוח"; בתקנות משנה )ב( ו )ג( כל מקום שנאמר "דין וחשבון" יבוא במקומו "דוח". במקום תקנה 52 לתקנות העיקריות יבוא: "מכירת מיטלטלין המעוקלים בעיקול זמני.52 )א( היו המיטלטלין מעוקלים בעיקול זמני שניתן לטובת תובע שזכה בתביעתו, כאמור בתקנות 381 ו 382 לתקנות סדר הדין האזרחי, לא יוצאו המיטלטלין למכירה אלא לאחר שהומצאה אזהרה לחייב וחלף המועד הנקוב בה. )ב( לעניין תקנה זו, דין מכירת מיטלטלין המעוקלים בעיקול זמני שאישר בית המשפט, כדין מיטלטלין המוצאים למכירה בהליך מימוש משכון." בתקנה 55 )ו( לתקנות העיקריות, אחרי "עובד מערכת בתי המשפט" יבוא "ועובד מערכת ההוצאה לפועל" ואחרי "ובן משפחתו" יבוא "של כל אחד מהם". בתקנה 57 לתקנות העיקריות, המילים "לרבות ניירות ערך" - יימחקו. בתקנה 61 ה)ה( לתקנות העיקריות, במקום "במועד שיקבע מנהל המיתקן כמועד המכירה" יבוא "מנהל המיתקן, באישור יושב ראש ועדת המכירות, יקבע את מועד המכירה; במועד זה". במקום תקנה 61 ז לתקנות העיקריות יבוא: "מיטלטלין בעלי ערך נמוך 61 ז. עוקלו מיטלטלין שמחמת ערכם הנמוך אין במכירתם כדי לכסות את הוצאות האחסון והמכירה, רשאית ועדת המכירות לנהוג במיטלטלין בכל דרך שתיראה לה, לרבות החזרתם לחייב." בתקנה 62 לתקנות העיקריות, תקנת משנה )ג( - בטלה. בתקנה 72 )א( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "הודעה כאמור יכול שתישלח בכל דרך, לרבות באמצעות תקשורת בין מחשבים." אחרי תקנה 72 א לתקנות העיקריות יבוא: "הודעה לצד שלישי שהוא חברה מנהלת 72 ב. )א( היה הצד השלישי חברה מנהלת, כהגדרתה בחוק 5 הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל את צו העיקול לחברה המנהלת או לגוף המתפעל, כהגדרתו בסעיף 45 ב לחוק, ובלבד שהחברה המנהלת הודיעה למנהל מערכת ההוצאה לפועל כי ניתן להמציא צו כאמור לגוף המתפעל. )ב( הודיעה חברה מנהלת כאמור בסיפה של תקנת משנה )א(, יחול צו העיקול על נכסי החייב הנמצאים בניהולה של החברה המנהלת, במועד שהגיעה בו ההודעה על צו ס"ח התשס"ה, עמ'

9 .46 תיקון 73 בתקנה 73 לתקנות בתקנה העיקריות - 73 לתקנות העיקריות - העיקול מהגוף המתפעל העיקולמען מהגוף הרשום של המתפעל למען החברההרשום המנהלת של החברה המנהלת או בתום שלושה ימי או בתום עסקים מיום שלושה ימי המצאת צו עסקים מיום העיקול לגוף המצאת צו העיקול לגוף המתפעל, לפי המוקדם. המתפעל, לפי המוקדם. )ג( הומצא צו )ג( העיקול למען הומצא צו הרשום של העיקול למען החברההרשום המנהלת, של החברה המנהלת, יחול הצו על נכסי יחול החייבהצו על הנמצאים נכסי בקופות החייבהגמל הנמצאים שבניהולה, בקופות הגמל שבניהולה, במועד שהומצא להבמועד הצו." שהומצא לה הצו." )1( בתקנת משנה )1( )א(, במקום בתקנת "44" משנה יבוא )א(," 44, במקום 45 ג";" 44 " יבוא "44, 45 ג"; )2( אחרי תקנת )2( משנה )ב( אחרי יבוא: תקנת משנה )ב( יבוא: ")ג( נשלחה הודעת ")ג(העיקול נשלחה בדרך הודעת ממוכנת, העיקול יראובדרך כאילו נשלחו ממוכנת, יראו טפסים 14 כאילואו 15 נשלחו טפסים 14 או 15 לתוספת הראשונה, לפי לתוספת העניין, הראשונה, ותוכנםלפי יחול על העניין, צדותוכנם שלישי." יחול על צד שלישי." 47. תיקון 81 בתקנה 81 )ג( 47. לתקנות בתקנה 81 )ג( העיקריות,לתקנות המילים "לכונס העיקריות, הנכסים המילים הרשמי" "לכונס - הנכסים יימחקו. הרשמי" - תיקון יימחקו. תקנה תיקון 84 בתקנה לתקנות בתקנה 84 העיקריות, בסופה לתקנות יבוא העיקריות, "רשם בסופה ההוצאה יבוא לפועל "רשם רשאי ההוצאה לקבוע כי לפועל מירשאי תיקון תקנה לקבוע 84 כי מי שהתמנה לכונס נכסים שהתמנה ימציא את לכונס נכסים ההודעה על ימציא את מינויו למי ההודעה על שמנהל את מינויו למי הרישום." שמנהל את הרישום." 49. תיקון 90 בתקנה 90 )ג( 49. לתקנות בתקנה 90 )ג( העיקריות,לתקנות המילים "לכונס העיקריות, הנכסים המילים הרשמי" "לכונס - הנכסים יימחקו. הרשמי" - תיקון יימחקו. תקנה 90 תיקון תקנה תיקון 99 בתקנה לתקנות בתקנה העיקריות - 99 לתקנות העיקריות - )1( בתקנת משנה )1( )א(, במקום בתקנת "טופס משנה 4 " )א(, יבוא במקום "טופס "טופס 1 ג"; 4 " יבוא "טופס 1 ג"; )2( בתקנת משנה )2( )ב() 4 (,בתקנת המילים משנה )ב() 4 (, "במזכירות בית המילים המשפט או" "במזכירות - בית יימחקו; המשפט או" - יימחקו; )3( בתקנת משנה )3( )ג(, הרישה בתקנתעד משנה "שבו )ג(,הופקד הרישה ייפוי עד "שבו הכוח" - הופקד תימחק. ייפוי הכוח" - תימחק בתקנה )א( לתקנות בתקנה 100 )א( העיקריות, במקום לתקנותהקטע העיקריות, המתחיל במקום "לאזהרה הקטע יצורפו" המתחילעד "לאזהרה "נכללו" תיקון יצורפו" עד תקנה 100 "נכללו" תיקון יבוא "באזהרה ייכללו". יבוא "באזהרה ייכללו". החלפת תקנה במקום 105 תקנה 105 לתקנות במקום תקנה העיקריות 105 יבוא: לתקנות העיקריות יבוא: "אזהרהבתכוף לאחר 105. הגשתבתכוף הבקשה לאחר לביצועו הגשת שלהבקשה השטר, ימציא לביצועו של מנהלהשטר, ימציא מנהל "אזהרה לשכת ההוצאה לפועל לשכת לחייב ההוצאה אזהרה לפי לפועלסעיף 7 לחייבלחוק, אזהרה לפי ערוכהסעיף 7 לחוק, ערוכה לפי טופס 2 לפי שבתוספתטופס 2 הראשונה; שבתוספת באזהרה יפורטו הראשונה;פרטים באזהרה יפורטו פרטים מלאים של השטר." מלאים של השטר." בתקנה לתקנותבתקנה העיקריות לתקנות העיקריות - תיקון בתקנת משנה )1( )ב() 5 (, בתקנת במקוםמשנה "במזכירות )ב() 5 (,בית במקום המשפט או "במזכירות בית בלשכה" יבוא המשפט או "בלשכה"; בלשכה" יבוא "בלשכה"; )1( בתקנת משנה )2( )ג(, הרישה בתקנתעד משנה "שבו )ג(,הופקד הרישה ייפוי עד "שבו הכוח." - הופקד תימחק. ייפוי הכוח." - תימחק. )2(.54 בתקנה לתקנותבתקנה העיקריות לתקנות העיקריות - תיקון )1( בתקנת משנה )1( )א(, במקום בתקנת משנה "בפריט )א(, 3)1(" יבוא במקום "בפריט 3)1(" )א() 6 ("; יבוא "בפריט )א() 6 ("; )2( בתקנת משנה )2( )ב(, במקום בתקנת משנה "בתקנה 5 )ב(,לתקנות במקוםבית "בתקנה 5 משפט לתקנות )אגרות(,בית משפט התשמ"ח " )אגרות(, התשמ"ח " יבוא "בתקנה 4 לתקנות יבוא בתי "בתקנה 4 המשפט לתקנות )אגרות(, בתי המשפט התשס"ז ". 6 )אגרות(, התשס"ז ". 6 תיקון תקנה 108 בתקנה לתקנותבתקנה העיקריות לתקנות העיקריות תיקון )1( בתקנת משנה )1( )ד(, במקום בתקנת משנה "תמשיך )ד(, לשכת במקום ההוצאה "תמשיך לפועל" לשכתיבוא ההוצאה "ימציא לפועל" הזוכהיבוא "ימציא הזוכה את ההחלטה או פסק את הדין, ההחלטה לפי או העניין, פסק בתוך הדין, 14 לפימים העניין, מיוםבתוך 14 נתינתם,ימים ללשכת מיום נתינתם, ללשכת ההוצאה לפועל, והיא ההוצאה תמשיך"; לפועל, והיא תמשיך"; תיקון תקנה 73 החלפת תקנה 105 תיקון תקנה 106 תיקון תקנה 107 ק"ת התשס"ז, עמ'

10 )2( תיקון תקנה 109 תיקון תקנה 109 א תיקון תקנה 109 ד תיקון תקנה 109 ו תיקון תקנה 109 ח תיקון תקנה 109 ט תיקון תקנה 109 י תיקון תקנה 109 יא תיקון תקנה 114 אחרי תקנת משנה )ד( יבוא: ")ה( התקבלה ההתנגדות או ניתן פסק דין לטובת החייב, יודיע החייב על כך ללשכת ההוצאה לפועל בתוך 14 ימים." בתקנה 109 לתקנות העיקריות - )1( )2( בתקנת משנה )א(, במקום "בדרך המרצה בצירוף" יבוא "בכתב בצירוף תצהיר ובצירוף" ובמקום "יעביר" יבוא "ייתן הוראות ביחס לחיוב בריבית לפי סעיף 81 א 3 לחוק, ויעביר"; בתקנת משנה )ב(, בסופה יבוא "וכן רשאי הוא ליתן הוראות ביחס לחיוב בריבית לפי סעיף 81 א 3 לחוק". בתקנה 109 א לתקנות העיקריות, במקום "בנוסח ההתראה שבתוספת" יבוא "בנוסח ההתראה שבטופס 19 א שבתוספת הראשונה". בתקנה 109 ד) 5 ( לתקנות העיקריות, המילים "בבית המשפט או" ו"בית המשפט או" - יימחקו. בתקנה 109 ו לתקנות העיקריות - )1( בתקנת משנה )א(, במקום "טופס 19 ב שבתוספת" יבוא "טופס 2 א שבתוספת הראשונה; )2( בתקנת משנה )ב(, הסיפה המתחילה במילים "הוראות תקנה 24 א" - תימחק. בתקנה 109 ח)ב() 4 ( לתקנות העיקריות, המילים "בבית המשפט או", "בית המשפט או" ו"לפי העניין" - יימחקו. בתקנה 109 ט)ג( לתקנות העיקריות, במקום "תמשיך לשכת ההוצאה לפועל" יבוא "ימציא הזוכה את ההחלטה או את פסק הדין, לפי העניין, ללשכת ההוצאה לפועל בתוך 7 ימים מיום נתינתם, ולשכת ההוצאה לפועל תמשיך". בתקנה 109 י לתקנות העיקריות - )1( )2( בתקנת משנה )א(, במקום "תוגש בדרך המרצה" יבוא "תוגש בכתב בצירוף תצהיר"; בתקנת משנה )ב(, במקום "להארכת המועד" יבוא "להארכת המועד; החייב יודיע בכתב, בהקדם האפשרי, ללשכת ההוצאה לפועל על החלטת בית המשפט בדבר עיכוב ההליכים". בתקנה 109 יא לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )א( יבוא: ")א( לא יינקטו הליכים לביצוע תביעה על סכום קצוב, לרבות המצאת אזהרה, אלא באחד מאלה: )1( המבקש המציא לתיק אישור בדבר פרטי החייב ביחס לנתבע; )2( המוציא לפועל אישר לנקוט הליכים, לאחר שמצא אחד מאלה: )א( כי פרטי החייב הטעונים אימות תואמים את הפרטים הרשומים לגביו במרשם האוכלוסין או אם תוקנו בהתאם לתקנה 10 )ו(; )ב( כי המדובר בחייב יחיד שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם." בתקנה 114 לתקנות העיקריות - )1( אחרי תקנת משנה )א( יבוא: ")א 1 ( לא יבוצע צו הבאה אלא לאחר שנשלחה לחייב בדואר התראה לפי טופס 22 שבתוספת הראשונה וחלפו 14 ימים מיום ההמצאה."

11 החלפת תקנה במקום 114 א תקנה 114 א במקום לתקנותתקנה העיקריות 114 א יבוא: לתקנות העיקריות יבוא: והוספת תקנה 114 ב "צו 114 א. מאסר )א( התראה 114 א. לפי )א( סעיף 70 )ה( התראה לפי לחוק סעיף תיערך לפי 70 )ה( טופס לחוק 29 תיערך לפי טופס 29 שבתוספת הראשונה. שבתוספת הראשונה. )ב( התראה לפי )ב( סעיף 74 )ג( התראה לחוק לפי סעיף תיערך לפי 74 )ג( טופס לחוק 29 א תיערך לפי טופס 29 א שבתוספת הראשונה. שבתוספת הראשונה. צו מאסר לא 114 ב. יבוצעצו נגדמאסר חייב לאשר יבוצע סכום נגדהחוב חייב אשר שבגינוסכום הוצאהחוב שבגינו הוצא ביטול 114 ב. צו המאסר, שולם צו לזוכה על המאסר, ידישולם החייבלזוכה שנגדועל ידי הוצא צו החייב מאסר, שנגדו הוצא צו מאסר, בכל דרך שהיא, בכל לרבות בדרך של שהיא,עיקול; לרבותכמו בדרך כן של לא יבוצע עיקול; כמו כן לא יבוצע צו מאסר נגד חייב, צואם מאסר הזוכה נגדהקטין חייב, את אם קרן הזוכהחוב הקטין בתיקאת קרן החוב בתיק בגין תשלום מהחייב בגיןשנגדו תשלום הוצא צו מהחייבמאסר שנגדו בתוך הוצא צו התקופה מאסר בתוך התקופה האמורה בצו בסכום החוב האמורה בצו שבגינו בסכום הוצא צו החוב המאסר." שבגינו הוצא צו המאסר." הוספת תקנה אחרי 117 א תקנה 117 לתקנות אחרי תקנה העיקריות 117 יבוא: לתקנות העיקריות יבוא: א. "סגירת תיק שולם החוב 117 א. בתיק שולם ונותרהחוב יתרהבתיק לתשלום ונותרה שליתרה פחות מ 50 לתשלום של פחות מ 50 שקלים חדשים, ייסגר שקלים התיק." חדשים, ייסגר התיק." בתקנה לתקנותבתקנה העיקריות לתקנות העיקריות - תיקון בתקנת משנה )1( )ב(, במקום בתקנת "15 משנה יום" )ב(, יבוא במקום "15 "עשרים יום" ימים"; יבוא "עשרים ימים"; בתקנת משנה )2( )ד(, במקום בתקנת משנה "מחוזי")ד(, יבוא במקום "שלום"; "מחוזי" יבוא "שלום"; )3( בתקנת משנה ) 3 ()ה(, בתקנת המיליםמשנה "בדרך )ה(, המרצה" המילים - "בדרך יימחקוהמרצה" ובמקום - "חמישה יימחקועשר" ובמקום "חמישה עשר" יבוא "עשרים". יבוא "עשרים". תיקון תקנה 120 בתקנה לתקנותבתקנה העיקריות לתקנות העיקריות תיקון בתקנת משנה )1( )ב(, במקום בתקנת משנה "חמישה )ב(, עשר" במקום יבוא "חמישה "עשרים"; עשר" יבוא "עשרים"; בתקנת משנה )2( )ב 1 (, אחרי בתקנת "יוגש משנהלבית )ב 1 (, אחרי המשפט "יוגש לענייני לבית משפחה" המשפטיבוא לענייני "שנתן את משפחה" יבוא "שנתן את פסק הדין שהוגש פסק לביצוע, הדין ואם פסק שהוגשהדין לביצוע, המבוצע ואם ניתן פסק הדין שלא על ידי המבוצעבית ניתן שלא המשפטעל ידי בית המשפט לענייני משפחה, יוגש לענייני ערעור לבית משפחה, יוגש המשפט ערעור לענייני לבית משפחה"; המשפט לענייני משפחה"; בתקנת משנה )3( )ג(, המילים בתקנת משנה "ויתברר )ג(,בדרך המילים המרצה" - "ויתברר בדרך יימחקו.המרצה" - יימחקו. ביטול תקנה בתקנה לתקנות בתקנה 124 העיקריות,לתקנות במקום "לזוכה העיקריות, ולחייב" במקוםיבוא "לזוכה "לזוכה, ולחייב" לחייב יבוא ולצד "לזוכה, תיקון תקנה לחייב 124 ולצד שלישי". שלישי". ביטול תקנה 125 תקנה לתקנות תקנה העיקריות לתקנות בטלה.העיקריות - בטלה. בתוספת 72. לתקנות בתוספת העיקריות, לתקנות בכותרתה, במקום העיקריות, "תוספת" בכותרתה, יבוא במקום "תוספת "תוספת" ראשונה" יבואובה - "תוספת תיקון ראשונה" התוספת ובה - תקנה לתקנות תקנה העיקריות לתקנות בטלה.העיקריות - בטלה. ביטול תיקון תקנה 124 ביטול תקנה 125 תיקון התוספת נוסח ההתראה )1( שלפני נוסחטופס - 1 ההתראה יימחק; שלפני טופס - 1 יימחק; )2( יבוא:במקום טופס 2 יבוא: במקום טופס "צו מאסר ביטול צו מאסר "סגירת תיק )1( )2( )1( )2( )3( )1( )2( החלפת תקנה 114 א והוספת תקנה 114 ב הוספת תקנה 117 א תיקון תקנה

12 "טופס 2 )תקנה 12 )א(( מדינת ישראל - מערכות ההוצאה לפועל לשכת ההוצאה לפועל ב - אל: נפתח נגדך ב- חייב מספר מסוג תיק הוצל"פ מס' ע"י הזוכה ת"ד בהוצל"פ המיוצג ע"י עו"ד שכר טרחת עורך-דין והוצאות החוב ביום פתיחת התיק הסכום הכולל לתשלום אגרת הוצאה לפועל בסך בתוספת: צו חיוב בתשלומים. תשלום מלוא החוב יעשה באמצעות שובר התשלום המצורף לאזהרה. עליך לשלם את חובך לפי האמור באזהרה, סכום חובך הוא 1.. בהתאם להוראות התשלום לפי ס' 69 א', אם אינך יכול לשלם את מלוא החוב, עליך לשלם את חובך בתשלומים חודשיים צמודים, בגובה של 2. התשלום הראשון הינו לתשלום מיידי. לידיעתך, תשלום בבנק הדואר יזקף לתיק רק לאחר כ 5 ימי עבודה. בימים אלה יתווספו לחוב הפרשי הצמדה ו/או ריבית בהתאם לדין. עליך לשלם את חובך בשיעורים שנקבעו לעיל בתוספת הפרשי הצמדה. אם לא תשלמו אפשר שינקטו נגדך הליכים שונים. תשלום חלק מהחוב על-פי צו זה אינו מונע מן הזוכה לפעול נגדך בהליכים המפורטים בחוק, דבר הכרוך בהוצאות שיגדילו את חובך בתיק. קבלה שמור על קבלה זו לשם ביצוע התשלומים עליך לפנות אל מרכז המידע על-פי הפרטים בצידה השני של האזהרה ולקבל שוברי תשלום על-פי צו החיוב. (1) חותמת הבנק מס' זיכוי (2) מסמך זה ישמש קבלה רק לאחר מס' חשבון בבנק הדואר הטבעת חותמת או הטבעת הקופה הרושמת וחתימת הפקיד מס' תיק מס' חייב הסכום לתשלום (3) (1) (2) 1. את/ה מוזהר/ת בזה כי תוך 20 ימים מקבלת אזהרה זו, עליך לשלם לזוכה את הסכום הנקוב בשובר התשלום בקופת לשכת ההוצל"פ בה מתנהל התיק או בבנק הדואר בלבד. 2. אם אין ביכולתך לשלם את הסכום הנקוב בשובר, עליך לשלמו בתשלומים לפי צו החיוב בתשלומים המצ"ב. 3. אם אין ביכולתך לעמוד בתשלום החוב הפסוק או בתשלומים שנקבעו לך בצו החיוב בתשלומים הרצוף בזה, עליך להתייצב באחת מלשכות ההוצאה לפועל לפי נוחיותך, בימים א'-ה' בין השעות 13:30-08:30 בתוך 21 ימים מיום המצאת האזהרה - בפני רשם הוצאה לפועל לשם חקירת יכולתך לשלם את החוב. מערכות ההוצאה לפועל מס' זיכוי מס' חשבון בבנק הדואר שולם ע"י המען לאחר התשלום דאג לוודא כי התיק נסגר אזהרה אזהרה (לפי סעיף 7 (א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז ) בבואך לחקירת היכולת הבא עמך את המסמכים המפורטים בצידה השני של אזהרה זו בסעיף 6. אם לא תשלם את החוב הפסוק או את התשלומים שהוטלו עליך ולא תתיצב לחקירת יכולת, יראו אותך כחייב המשתמט מתשלום חובותיו וניתן יהיה לדרוש מסירת מידע עליך ללא הסכמתך מרשימת גורמים, להטיל עליך הגבלות, או לנקוט הליכי הבאה ומאסר. הכל לפי חוק ההוצאה לפועל. קרא בעיון את ההערות שבצידה השני של האזהרה. אזהרה הודעת זיכוי מספר זהות מיקוד דפוס בארי טופס 851 מהדורה רביעית (12.99) חותמת הקופה התשלום במזומן בלבד קוד מוטב מס' חייב מס' תיק הסכום לתשלום שולם לזכות לשכת ההוצאה לפועל ב (3) 988

13 מדינת ישראל f איגרת לחייב והערות הבהרה 1. איגרת זו מצורפת לאזהרה שהומצאה לך, בקשר לחוב כספי המגיע ממך (להלן: החוב). האיגרת מהווה חלק בלתי נפרד מהאזהרה. מודגש כי איגרת זו איננה ממצה את החובות המוטלים עליך לפי חוק ההוצאה לפועל, ונכללות בה הנחיות כלליות ובלתי ממצות לגבי פעילותך כחייב. 2. כתוצאה מפתיחת תיק ההוצאה לפועל עלול החוב לעלות בסכום ניכר. תשלום מיידי של החוב יקטין את התשלומים הנוספים שאתה עלול לשאת בהם, כגון: שכ"ט עו"ד (שני), הפרשי הצמדה וריבית והוצאות עיקולים. עליך לשלם את מלוא החוב הפסוק כאמור באזהרה או למלא אחר התשלומים שהוטלו עליך לפי הצו המצורף. 3. אם לא תמלא אחר האמור בסעיף 2, עליך להתייצב בתוך 21 ימים מיום שקבלת את האזהרה, בכל לשכת הוצאה לפועל לפי נוחיותך, בימים א'-ה' בין השעות 13:30-08:30, כדי להחקר על יכולתך הכספית לפרוע את החוב. במעמד החקירה יהיה עליך למלא שאלון ולחתום על כתב ויתור על סודיות. 4. אם הגשת בקשה במסגרת טענת "פרעתי" בתוך 21 ימים מיום המצאת האזהרה, אינך חייב להתייצב לחקירת יכולת. אם נדחתה בקשתך יהיה עליך להתייצב לחקירת יכולת תוך 21 ימים מיום שהבקשה נדחתה על-ידי רשם ההוצאה לפועל. 5. אין להתייצב לחקירת יכולת כאשר בקשת הביצוע מתייחסת: לפסקי דין למזונות, למימוש משכנתאות ומשכונים, לפסקי דין שאין בהם חיובים כספיים, לתיקים בהם החייבים הם תאגידים וכן אם הנך חייב מוגבל באמצעים ואוחדו תיקיך ואולם יש להתייצב לחקירת יכולת אם התיק הוא תיק מזונות שנפתח על-ידי המוסד לבטוח לאומי. 6. עם התייצבותך לחקירת יכולת עליך להביא איתך את המסמכים הבאים: א. תעודת זהות. ב. צילום רשיונות כלי הרכב הנמצאים בשימושך או בבעלותך או בשימוש/בעלות בן/בת זוגך או ילדיך. ג. צילום של הודעת הארנונה המתייחסת לדירה בה אתה מתגורר. ד. צילומים של שלושת החשבונות האחרונים עבור חשמל, טלפון, טלפון סלולרי נייד. ה. שלושת תלושי המשכורות האחרונים שלך ושל בן/בת זוגך לשלושת החודשים האחרונים שלפני חקירת היכולת; צילום הדו"ח השנתי האחרון שהגשת למס הכנסה ושלושת הדו"חות האחרונים שהוגשו על-ידך לרשויות מע"מ. ו. אישורי בנק לגבי היתרות בכל החשבונות שבבעלותך, בין אם רשומים על שמך ובין על שמות אחרים כלשהם (כולל חשבונות משותפים שלך ושל אדם אחר). אם לא תתייצב לחקירת יכולת או לא תציג את המסמכים, כאמור באיגרת זו, תהיה צפוי להבאה ובהתקיים התנאים הקבועים בחוק ההוצאה לפועל אף למאסר בשל בזיון ההוצאה לפועל. הערות חשובות: 1. עמידתך בתשלומים בהתאם לצו החיוב בתשלומים אינה מונעת מהזוכה מלנקוט בהליכים נגד רכושך, עד לפירעונו המלא של החוב, אך היא תימנע את מאסרך. 2. סכום החוב הנקוב באזהרה זו נכון ליום פתיחת התיק. לפיכך, גם אם שלמת את מלוא חובך עפ"י האזהרה, עליך לוודא, בלשכת הוצאה לפועל, כי תיק ההוצאה לפועל נסגר וכי לא נותרה יתרת חוב נוספת בתיק עקב הפרשי הצמדה וריבית. אם כתובתך תשתנה עליך להודיע על כך מיד ללשכת ההוצאה לפועל בה נפתח תיקך. בהעדר הודעה על שינוי הכתובת ייחשב כל מכתב שישלח לכתובתך כאילו נמסר לך אישית על כל המשתמע מכך. הערות בדבר ביצוע שטרות הערות אלה הן בנוסף להערות דלעיל ולא במקומן. 1. אם האזהרה מתייחסת לביצוע שטר, הנך רשאי להגיש התנגדות לביצוע שטר על-פי סעיף 81 א (ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז התנגדות זו עליך להגיש תוך 20 ימים מיום שהומצאה האזהרה, והיא תוגש ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע בצירוף תצהיר והמסמכים המפורטים בתקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"מ ההתנגדות תפרט את שמם ומענם של המתנגד ושל המבקש, את מספר תיק ההוצאה לפועל, את נימוקי ההתנגדות, את הסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות, את שם עורך-דינו של המתנגד או הערה שהוא יטען לעצמו ואת מענו להמצאת מסמכים. התנגדות שלא יצויין בה מספר הזהות של החייב לא תקובל. 4. להתנגדות יצורפו המסמכים המפורטים להלן: תצהיר לאימות העובדות הכלולות בהתנגדות, העתק או צלום מכל מסמך שעליו אתה מסתמך, העתקים או צלומים של כתב ההתנגדות ושל המצורפים אליו במספר מספיק להמצאה לכל המבקשים, העתק או צלום של הבקשה לביצוע שטר עם כל מצורפיה, כשהמתנגד מיוצג על-ידי עורך-דין, יצורף גם יפוי כח של עורך הדין או העתק ממנו אם היה יפוי כח כללי, זולת אם יפוי הכח הופקד במזכירות בית המשפט או בלשכת ההוצאה לפועל. 5. אם אין בידך איזה מן המסמכים תוכל לקבל העתקים בלשכת ההוצאה לפועל. 6. אם אין בדעתך להתנגד לבקשת הביצוע, אך ברצונך לבקש הקטנת שיעור הפרשי ההצמדה, או להמירם בתוספת ריבית, זכותך לפנות בבקשה אל רשם ההוצאה לפועל בתוך 20 ימים מיום המצאת האזהרה. 989

14 "טופס 2 א )תקנה 12 )א(( לכבוד פרטי הזוכה או בא כוחו: ת"ד בהוצל"פ אל: אזהרה (לפי סעיף 81 א 1 (ה) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז 1967 ) 1. את/ה מוזהר/ת בזה כי תוך 30 ימים מקבלת אזהרה זו, עליך להגיש ללשכת ההוצאה לפועל התנגדות לבקשת הביצוע או לשלם לתובע את הסכום הנקוב בשובר התשלום, בקופת לשכת ההוצל"פ אם לא תגיש את ההתנגדות, תשלם את החוב או את התשלומים שהוטלו עליך או תתיצב לחקירת יכולת במועדים שנקבעו, יראו אותך כחייב המשתמט בה מתנהל התיק או בבנק הדואר בלבד. מתשלום חובותיו וניתן יהיה לדרוש מסירת מידע עליך 2. אם אין ביכולתך לשלם את הסכום הנקוב בשובר, עליך לשלמו בתשלומים לפי צו החיוב בתשלומים המצ"ב. 3. אם אין לך עילה להתנגדות ואין ביכולתך לעמוד בתשלום החוב או בתשלומים שנקבעו לך בצו החיוב בתשלומים, עליך להתייצב, תוך 30 ימים מיום שהומצאה לך האזהרה, בפני רשם ללא הסכמתך מרשימת גורמים, להטיל עליך הגבלות, או לנקוט הליכי הבאה ומאסר. הכל לפי חוק ההוצאה לפועל. ההוצאה לפועל באחת מלשכות ההוצאה לפועל, לפי נוחיותך, בימים א'-ה' בין השעות 13:30-08:30, וזאת לשם חקירת יכולתך לשלם את החוב. בבואך לחקירת היכולת, הבא עמך את קרא בעיון את ההערות שבצידה השני של האזהרה. כל המסמכים המפורטים בצידה השני של אזהרה זו בסעיף 6. תיק הוצאה לפועל מס' מסוג בו אתה מופיע נתבע מספר נפתח נגדך ב- ע"י התובע במקרה של אי מסירה, נא להחזיר ללשכת ההוצל"פ ב מדינת ישראל - מערכות ההוצאה לפועל לשכת ההוצאה לפועל ב אזהרה תיק: (ביקור 1) אני מצהיר בזה שבתאריך בשעה באתי לבית של הנ"ל ואיש לא נמצא בבית שם עובד רשות הדואר/עובד הוצל"פ (ביקור 2) אני מצהיר בזה שבתאריך בשעה באתי לבית של הנ"ל ואיש לא נמצא בבית שם עובד רשות הדואר/עובד הוצל"פ ואיש לא נמצא בבית באתי לבית של הנ"ל בשעה מצהיר בזה שבתאריך אני (ביקור 3) שם עובד רשות הדואר/עובד הוצל"פ אם האזהרה לא נמסרה ציין את הסיבה ב במשבצת המתאימה: אני מצהיר בזה כי: אם האזהרה נמסרה ציין במשבצת המתאימה: 4. העתיק את מקום מגוריו למען בלתי ידוע 1. מסרתי את ההזמנה לידי הנמען אני 5. הנמען לא ידוע במען שצויין לעיל 2. בהעדרו מסרתי את ההזמנה לידי שם עובד הדואר 6. לא נדרש שם מלא 7. סיבות אחרות שהוא בן/בת משפחתו הגר עמו ונראה לי שמלאו לו/ה 18 שנה תאריך 3. סירב לקבל חתימת המקבל הערות: חתימת עובד הדואר 12. הודבק על הדלת בביקור השלישי לכבוד חותמת מס' זהות: הדואר תיק: חייב: הליך: 78 ת"ד עו"ד בהוצל"פ: קוד הליך דוור! החזר אישור זה ללשכת ההוצאה לפועל ב: במידה וזוהי ההמצאה הראשונה עליך להמציאה בדואר רשום עם מסירה. המיוצג ע"י עו"ד שכתובתו ת"ד בהוצל"פ החוב ביום פתיחת התיק שקלים חדשים שכר טרחת עורך-דין והוצאות שקלים חדשים בתוספת: אגרת הוצאה לפועל בסך שקלים חדשים סכום החוב הכולל לתשלום שקלים חדשים מערכות ההוצאה לפועל שולם ע"י המען אזהרה שולם לזכות לשכת ההוצאה לפועל ב קוד מוטב מס' חייב הודעת זיכוי מספר זהות מיקוד מס' תיק דפוס בארי (1) (2) (3) צו חיוב בתשלומים שקלים חדשים. תשלום מלוא החוב יעשה באמצעות שובר התשלום המצורף לאזהרה. סכום חובך הוא 1. שקלים חדשים. בהתאם להוראות התשלום לפי ס' 69 א', אם אינך יכול לשלם את מלוא החוב, עליך לשלם את חובך בתשלומים חודשיים צמודים, בגובה של 2. התשלום הראשון הינו לתשלום מיידי. לידיעתך, תשלום בבנק הדואר יזקף לתיק רק לאחר כ 5 ימי עבודה. בימים אלה יתווספו לחוב הפרשי הצמדה ו/או ריבית בהתאם לדין. עליך לשלם את חובך בשיעורים שנקבעו לעיל בתוספת הפרשי הצמדה. אם לא תשלמו אפשר שינקטו נגדך הליכים שונים. תשלום חלק מהחוב על-פי צו זה אינו מונע מן התובע לפעול נגדך בהליכים המפורטים בחוק, דבר הכרוך בהוצאות שיגדילו את חובך בתיק. לשם ביצוע התשלומים עליך לפנות אל מרכז המידע על-פי הפרטים בצידה השני של האזהרה ולקבל שוברי תשלום על-פי צו החיוב. מס' זיכוי מס' חשבון בבנק הדואר חותמת הקופה התשלום במזומן בלבד הסכום לתשלום שקלים חדשים מערכות ההוצאה לפועל קבלה שמור על קבלה זו מס' חייב (1) (2) (3) מס' קבלה מס' תיק מס' חשבון בבנק הדואר שקלים חדשים הסכום ששולם חותמת הבנק מסמך זה ישמש קבלה רק לאחר הטבעת חותמת או הטבעת הקופה הרושמת וחתימת הפקיד 990

15 איגרת לנתבע והערות הבהרה בנוגע לביצוע תביעה על סכום קצוב 1. איגרת זו מצורפת לאזהרה, שהומצאה לך בקשר לחוב כספי המגיע ממך ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. מודגש כי האיגרת אינה ממצה את זכויותיך ואת חובותיך לפי חוק ההוצאה לפועל, וכלולות בה הנחיות כלליות ובלתי ממצות לגבי פעילותך כנתבע. 2. אם יש לך טענות כנגד החוב (כולו או מקצתו) ביכולתך להגיש התנגדות לבקשת הביצוע לפי סעיף 81 א 1 (ד) לחוק, וזאת תוך 30 ימים מיום שהומצאה לך האזהרה. ההתנגדות תהיה ערוכה לפי טופס 19 ג' שבתוספת לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם 1979 (להלן - התקנות), אותו תוכל לקבל בכל לשכת הוצאה לפועל ואתה רשאי להגישה ללשכת ההגשה לפי תקנה 109 ב', כמוסבר בטופס 19 ג'. דע כי ההתנגדות תתברר בבית המשפט שליד הלשכה אליו הוגשה. 3. ההתנגדות תפרט את שמך, מענך ומספר הזהות שלך, את שמו ומענו של התובע, את מספר תיק ההוצאה לפועל, את נימוקי ההתנגדות, את הסכום לגביו מוגשת ההתנגדות, ואם אתה מיוצג על ידי עורך דין - את שם עורך דינך ואת מענו להמצאת מסמכים. להתנגדות יצורפו המסמכים האלה: תצהיר לאימות העובדות הכלולות בהתנגדות (התצהיר יכול להחתם, בין היתר, בפני עורך דין, וכן בפני שופט, רשם או עובד בית משפט או לשכת ההוצאה לפועל שהוסמך לכך - בכפוף לתשלום אגרה); העתק או צילום של כל מסמך עליו אתה מסתמך; העתקים או צילומים של ההתנגדות ומצורפיה, במספר מספיק להמצאה לכל התובעים והעתק או צילום של בקשת הביצוע ומצורפיה. אם אתה מיוצג על ידי עורך דין, יצורף גם ייפוי הכוח של עורך הדין. אם ייפוי הכוח הופקד - יצוינו שם הלשכה או בית המשפט ומספר התיק בהם הופקדו. ביכולתך לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לשם קבלת העתקים ממסמכים המצוים בידיה. 4. בהיעדר טענות כאמור, עליך לשלם את מלוא החוב כאמור באזהרה. טענות כנגד מקצת החוב אינן פוטרות אותך מחובת תשלום חלק החוב שאין נגדו טענות. 5. אם אין לך טענות כנגד החוב, אך אין ביכולתך לשלם את החוב כפי שנקבע באזהרה, עליך להתייצב לחקירת יכולת בתוך 30 ימים מיום שקיבלת את האזהרה, בפני רשם ההוצאה לפועל באחת מלשכות ההוצאה לפועל, לפי נוחיותך, בימים א'-ה' בין השעות 13:30-08:30, וזאת, כדי שיקבע אופן ושיעור תשלום החוב בהתאם ליכולתך הכלכלית. בחקירה יהיה עליך למלא שאלון וכן לחתום על כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע, מכוחו ניתן יהיה לקבל מכל גורם מידע ומסמכים בדבר נכסיך ומקורות הכנסתך. 6. אם הגשת התנגדות במועד, אינך חייב להתייצב לחקירת יכולת. אם נדחתה התנגדותך, יהיה עליך להתייצב לחקירת יכולת כאמור, בתוך 21 ימים מיום דחייתה. 7. בהתייצבותך לחקירת היכולת, עליך להביא עימך את המסמכים המפורטים להלן או צילומיהם: 1. העתק תעודת הזהות שלך - במקביל תידרש להציג את התעודה עצמה; 2. רשיונות כלי הרכב הנמצאים בשימושך או בבעלותך או בשימוש או בבעלות בן/בת הזוג או ילדיך; 3. הודעות הארנונה המתייחסת לדירה בה אתה מתגורר; 4. שלושת החשבונות האחרונים ששילמת עבור: חשמל, מים, טלפון (לרבות נייד); 5. תלושי המשכורת האחרונים שלך ושל בן/בת הזוג המתייחסים לשלושת החודשים האחרונים שלפני חקירת היכולת; 6. דין וחשבון שנתי אחרון שהגשת למס הכנסה וכן שלושת הדו"חות האחרונים שהגשת לרשויות מס ערך מוסף, ככל שהיה עליך להגיש דו"חות כאמור. 7. אישורי בנק לגבי היתרות בכל החשבונות שבבעלותך, בין אם הם רשומים על שמך בלבד ובין אם רשומים הם גם על שמות אחרים (לרבות חשבונות משותפים מכל סוג); אם לא הגשת התנגדות עלולים אי תשלום, אי התייצבות לחקירת היכולת, או אי הצגת המסמכים המפורטים לעיל, להביא למאסרך בשל בזיון ההוצאה לפועל. 8. זכותך להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לצו תשלומים לפי סעיף 7 א לחוק. 9. כתוצאה מניהול תיק ההוצאה לפועל, עלול החוב לגדול בסכום ניכר. תשלום מיידי של החוב יקטין את התשלומים הנוספים בהם אתה עלול לשאת, כגון: שכר טרחת עורך דין, הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שונות. 10. הערות חשובות: א. עמידתך בתשלומים בהתאם לצו החיוב בתשלומים אינה מונעת מהתובע מלנקוט בהליכים נגד רכושך, עד לפרעונו המלא של החוב, אך היא תימנע את מאסרך. ב. סכום החוב הנקוב באזהרה נכון ליום פתיחת התיק. לפיכך, גם אם שילמת את מלוא חובך על פי האזהרה, עליך לוודא, בלשכת ההוצאה לפועל, כי תיק ההוצאה לפועל נסגר, וכי לא נותרה יתרת חוב נוספת בתיק. ג. במידה וכתובתך תשתנה, עליך להודיע על כך מייד ללשכת ההוצאה לפועל בה נפתח התיק, בהעדר הודעה על שינוי הכתובת, יחשב כל מסמך שישלח לכתובת אליה הומצאה האזהרה, כאילו נמסר לך אישית, על כל המשתמע מכך. 991

16 )3( במקום טופס 3 יבוא: "טופס 3 )תקנה 12 )ה(( אל:... לשכת ההוצאה לפועל ב... מס' תיק... הודעה לפני הגדלת קרן חוב במזונות אל... )החייב( הואיל והזוכה ביקשה להגדיל את קרן החוב בתיק מזונות זה, כמפורט בבקשה המצורפת בזה, הינך מוזמן בזה להשיב ו/או להתנגד לבקשה בתוך 7 ימים מיום שהוצאה לך הודעה זו, שאם לא תעשה כן תוגדל קרן החוב בתיק בהתאם לבקשה." )4( במקום טופס 4 יבוא: 992

17 "טופס 4 )תקנה 15 )א 2 (( 993

18 טופס 4 א )תקנה 15 )א 2 (( 994

19 טופס 4 ב )תקנה 15 )א 2 (( 995

20 טופס 4 ג )תקנה 15 )א 2 (( 996

21 טופס 4 ד )תקנה 15 )א 2 (( 997

22 טופס 4 ה )תקנה 15 )א 2 (( 998

23 טופס 4 ו )תקנה 15 )א 2 (( 999

24 )5( טפסים 10 ד 6, ו 18 - בטלים; )6( במקום טופס 19 א יבוא: "טופס 19 א )תקנה 109 א( אל: ]הנתבע[ שם משפחה שם פרטי מס' זהות הנדון: התראה בטרם הגשה לביצוע של תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף 81 א 1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז דע לך כי אם לא תסדיר, בתוך 30 ימים מיום שנשלחה אליך התראה זו, את חובך בסכום של... שקלים חדשים, לפי הפירוט שלהלן - הנובע מ..., לפי חוזה......, הרי שבכוונתו של המבקש,..., להגיש כתב תביעה בגין חוב זה לביצוע בהוצאה לפועל בלא הליך קודם בבית המשפט; ניתן לקבל פרטים נוספים או להסדיר את החוב אצל המבקש שפרטיו להלן:... וזאת עד יום ]המועד שיינקב לא יפחת מ 30 ימים מיום משלוח ההתראה[." )7( טופס 19 ב - בטל. )8( במקום טופס 21 יבוא: 1000

25 "טופס 21 )תקנות 12 א)ב(, 14 א, 112( מדינת ישראל - בתי משפט לשכת הוצאה לפועל שאלון וכתב ויתור על סודיות בקשת הכרזה על חייב מוגבל באמצעים ו/או צו חיוב בתשלומים 1. הבקשה תוגש ב 2 עותקים, מאומתים בידי עורך דין או פקיד בית משפט ויצורף לה תצהיר מפורט של המבקש, המסביר את אופן היווצרות החובות, וכן יצורפו כל המסמכים הנוגעים לעניין לפי הרשימה המצורפת לבקשה. 2. יש להקפיד על מילוי הטפסים באופן מפורט ומדויק. 3. כל מקום בטופס שאין מה לציין בו יש להעביר קו ולחתום לידו. 4. חובה לחתום על כתב ויתור סודיות לפני עורך דין או פקיד בית משפט ולצרפו לבקשה. 5. לאחר הגשת הבקשה אל לשכת ההוצאה לפועל עם כל המסמכים המבוקשים, תוגש הבקשה לראש ההוצאה לפועל. בלשכת ההוצאה לפועל... תיק מס'... בקשת החייב לצו חיוב בתשלומים / הכרזה כחייב מוגבל באמצעים אני הח"מ... מס' ת"ז / דרכון... רח'... שכונה... עיר... מיקוד... מס' דירה... קומה... כניסה... מס' רישיון נהיגה... )לצרף צילום רישיון נהיגה(. מס' טלפון... מס' טלפון סלולרי... מצהיר בזה כי אין ביכולתי לשלם את חובותיי, ומבקש מרשם ההוצאה לפועל ליתן צו תשלומים ולהכריז עלי חייב מוגבל באמצעים, וזאת לפי סעיף 69 ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז : 1. פרטים אישיים יש למלא פרטים מלאים של החייב, בן זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו. צרף צילום תעודות הזהות. פרטים מס' זהות שם משפחה שם משפחה קודם שם פרטי החייב בן זוגו ילד ילד ילד ילד ילד 1001

26 פרטים שם פרטי קודם החייב בן זוגו ילד ילד ילד ילד ילד שם האב תאריך לידה מצב משפחתי* מס' דרכון והמדינה המוציאה כתובת מלאה עיר ומיקוד רחוב ומס' בית טלפון ופקס' * במקרה של גירושין יש לצרף תעודת גירושין והסכם הסדר ממון. 2. חובות פירוט החובות )לא כולל תיקי הוצל"פ(. יש לפרט את כל החובות ולצרף מסמכי שעבוד. מס' 1 השם המלא של הנושה ובא כוחו כתובת מלאה ומיקוד סכום החוב בש"ח ביום היווצרו סכום החוב בש"ח ליום הגשת הבקשה מאימתי קיים החוב ממה נובע החוב שעבודים קיימים להבטחת החוב מהות השעבוד הסכום המובטח בשעבוד בש"ח הערות: 1. פרט כל חוב בנפרד, לדוגמה: אם הנך חייב לאדם אחד שני סכומים, האחד בעד שכר דירה והשני לשם החזרת הלוואה שקיבלת ממנו - ציין כל אחד מהם בשורה נפרדת, בהיותם חובות שונים זה מזה; חובות שונים לאותו אדם השתדל לרשום בזה אחר זה ברציפות. 2. בעמודה "מהות השעבוד" יש לציין "משכנתה", "משכון" וכיו"ב, ככל שהם קיימים להבטחת החוב הנדון; בעמודה "סכום השעבוד" ציין את הסכום שעדיין נותר לתשלום לשם ביטול השעבוד. 1002

27 3. הוצאות יש לפרט הוצאות חודשיות שוטפות והוצאות מיוחדות בשנתיים האחרונות. מס' 1 ההוצאות שכר דירה/משכנתה סכום חודשי בש"ח סכום חד פעמי בש"ח הערות 2 מים ארנונה וגז - חצי שנה להפריד כ"א 3 צריכת חשמל - חצי שנה 4 מזון וכלכלה 5 הלבשה והנעלה 6 חינוך והוצאות משכנתא )בצירוף אישור( - שנה אחרונה + תדפיס יתרה 7 8 תשלום חובות נסיעות לחו"ל ( לצרף אסמכתה אם יש( - לציין בהערות מספר הפעמים ב 3 שנים אחרונות 9 10 הוצאות כבלים ואינטרנט 11 טלפון / טלפון סלולרי 12 ביטוח לאומי / ביטוח חייב 13 אחר - פרט הערה: לפרט - 10 יש לצרף תדפיס כרטיס אשראי חצי שנה. 4. הליכים משפטיים תביעות תלויות בבתי משפט - נגד החייב יש לפרט פסקי דין ותיקים תלויים בבתי משפט ובלשכות ההוצאה לפועל - יש לצרף עותק מפסק הדין וכל החלטה ואם טרם ניתן - מכתב תביעה. מס' 1 בית המשפט מס' התיק הנושה - התובע מהות ההליך סכום החוב בשקלים חדשים* * סכום החוב נכון ליום מתן פסק הדין או ההחלטה, ואם טרם ניתן - ליום הגשת כתב התביעה. 1003

28 תביעות תלויות בבתי משפט - לטובת החייב פרט פסקי דין שיצאו לטובתך בשנתיים האחרונות והליכים משפטיים שטרם נסתיימו. מס' 1 בית המשפט מס' התיק הנתבע מהות ההליך סכום החוב בש"ח* 2 3 * סכום החוב נכון ליום מתן פסק הדין או ההחלטה, ואם טרם ניתן - ליום הגשת כתב התביעה. 5. הכנסות שלא מעיסוק יש לפרט סכומים שהתקבלו ב 12 החודשים האחרונים ולצרף מסמכים מאמתים. מקור הכנסה קצבאות ביטוח לאומי - פרט )ילדים, אבטלה, נכות וכו'( הסכום בש"ח מקבל ההכנסה החייב בן הזוג פרטי המשלם והערות שכר דירה )צרף חוזה( הכנסות משכר דירה פיצויים )פרט מקור( תקבולים מניירות ערך תקבולים מזכויות יוצרים קצבה מחו"ל )רנטה( ירושה )כולל זכות שטרם מומשה( מתנות ומענקים תמיכה )ממוסדות ומפרטיים( אחר - פרט אחר - פרט 6. הכנסות ילדי החייב הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו יש לרשום סכומים חודשיים במשבצות המתאימות. מס' 1 משפחה השם פרטי מעיסוק הכנסה בשקלים חדשים מביטוח לאומי מגמלה אחר - ציין מקור

29 7. נכסים וזכויות יש לרשום את הנכסים והזכויות של החייב, בן זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו. נכסי דלא ניידי יש לצרף נסח רישום עדכני / חוזה חכירה / חוזה שכירות נכס 4 נכס 3 נכס 2 נכס 1 סוג הנכס פרטים גוש / ספר חלקה ותת חלקה/דף מהות הזכות החלק בזכות באחוזים בעלים רשומים כתובת הנכס תאריך רכישה סכום הרכישה בש"ח בעלים 1. שם נוספים וכתובתם כתובת 2. שם כתובת שעבודים משכנתה / עיקול / הערת אזהרה* משכנתה / עיקול / הערת אזהרה* משכנתה / עיקול / הערת אזהרה* משכנתה / עיקול / הערת אזהרה* מקום רישום השעבוד לטובת כתובת הסכום מתאריך * סמן בעיגול 8. השקעות בניירות ערך סחירים פרט השקעות בניירות ערך סחירים וצרף תדפיס מעודכן ליום הבקשה. מס 1 שם בעל ההשקעה שם הבנק/מנהל תיק ההשקעות וכתובתו שווי תיק ההשקעות בש"ח

30 9. חשבונות בנק, כרטיסי חיוב וביטוחים חשבונות בנק יש לפרט את כל החשבונות )עו"ש, מט"ח, נ"ע, גמל, חסכונות, כספות וכו'( של החייב, בן זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עמו וחשבונות שיש להם זכות חתימה בהם; יש לצרף דף חשבון אחרון. מס' 1 שם הבנק מס' סניף סוג החשבון מס' חשבון בעל החשבון בעלי זכות חתימה נוספים יתרה בש"ח לתאריך הבקשה כרטיסי חיוב יש לפרט את כל כרטיסי החיוב המתנהלים על שם החייב, בן זוגו וילדיו הגרים עמו ולצרף דף חיוב אחרון. מס' 1 שם בעל הכרטיס החברה המנפיקה מס' הבנק, הסניף וחשבון הבנק המחויב 2 3 ביטוחים יש לפרט את כל סוגי הביטוחים )אישיים ועסקיים( ולצרף צילום הפוליסות אין צורך בביטוח רכב. מס' 1 שם חברת הביטוח שם סוכן הביטוח סוג הביטוח מס' הפוליסה תקופת הביטוח

31 לפי סעיף 7 א)א() 2 ( לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז כתב ויתור על סודיות אני הח"מ... הנושא תעודת זהות מס'... מוותר בזה על סודיות מידע ומסמכים בדבר נכסי ומקורות הכנסתי המצויים בידי כל גורם, אני מסכים ונותן בזה רשות לכל אדם ו/או גוף כלשהו, פרטי ו/או ציבורי, למסור ללשכת ההוצאה לפועל בחיפה כל מידע ו/או מסמך בדבר נכסיי או מקורות הכנסתי, וכל מידע או מסמך הדרוש לראש ההוצאה לפועל לשם בדיקת יכולתי לפרוע את חובי תאריך שם מס' זהות חתימה אני... מאשר כי הנ"ל, הנושא ת"ז מס'... חתם בפני... )עו"ד/פקיד בימ"ש/פקיד הוצל"פ( על כתב ויתור זה, לאחר שזיהיתיו תאריך שם חתימה וחותמת תצהיר אני, מגיש/ה השאלון והחתום/ה מטה..., הנושא תעודת זהות מס'... מצהיר/ה בזה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כי לפי מיטב ידיעתי השאלון שאני מגיש ללשכת ההוצאה לפועל על נספחיו, הוא מדויק, מלא ומעודכן בכל חלקיו להיום חתימת מגיש הדוח תאריך אני החתום/ה מטה... מאשר בזה כי ביום... הופיע/ה לפני מר/גב'... שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס'... / המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי אם לא ת/יעשה כן ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה לפני תאריך מקום חתימת מקבל/ת התצהיר 1007

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס דע את זכויותיך א מי חייב להגיש דוח על הכנסה?............................... 4. א. הגשת הדוח ותשלום המס.................................... 7. ב. מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח........................ 10.

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד