רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים"

תמליל

1 רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, ותקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים למכירה( הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית עמק הירדן - כנרות בהרכבי ועדות אתיקה לפי חוק זכויות החולה הודעה על מתן נזיפה לרופא וטרינר הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור הודעות בדבר הארכת תוקפן של זכויות נפט הודעות בדבר קבלת בקשה לרישום כינויי מקור הודעות על מינוי וביטול מינוי של מפקחים לפי חוק רשות העתיקות עמוד הודעה בדבר קיצור עונש השעיית חבר מלשכת עורכי הדין הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין הודעה על הסמכת פקחים בעיריית אילת הודעה על הסמכת פקח במועצה האזורית מרחבים הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה )טירה( הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים - הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד הודעות לפי חוק התכנון והבנייה בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות הודעות מאת הציבור

2 מינוי רשות לזרעים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, התש"ך בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, התש"ך- 1960, 1 אני ממנה רשות לזרעים בהרכב שלהלן: נציגי מינהל המחקר החקלאי מרכז וולקני: לאה מזור מרים דקלו-קרן מנחם אדלשטיין שמואל גלילי נציגי השירותים להגנת הצומח ולביקורת: מרים פרוינד משה וייס אורי פרל ראול קלינרמן נציגי שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר: שמשון עומר עופר גורן נציגי יצרני הזרעים: צבי עמית גבריאל אונגר נציגי ארגונים חקלאיים הנוגעים בדבר: יוסי ארזי אברהם גלבוע לאה מזור תכהן כיושבת ראש הרשות לזרעים. מינוי רשות לזרעים - 2 בטל. י"ט באייר התשע"ד )19 במאי 2014( )חמ ה 3 ( יאיר שמיר שר החקלאות ופיתוח הכפר 1 ק"ת התש"ך, עמ' 1448; התש"ל, עמ' 2241; התשמ"ב, עמ' 344; התשע"ד, עמ' י"פ התשס"ח, עמ' 198. מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, התש"ך- 1960, ולפי תקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים למכירה(, התש"ם בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, התש"ך- 1960, 1 ותקנה 2 לתקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים למכירה(, התש"ם- 1980, 2 אני ממנה ועדה לאישור זנים בהרכב שלהלן: ק"ת התש"ך, עמ' 1448; התשמ"ה, עמ' ק"ת התש"ם, עמ' נציגי המדינה: לאה מזור מנחם אדלשטיין אורי פרל ראול קלינרמן שמעון עומר יפתח גלעדי נציגי ארגונים חקלאיים: יוסף ארזי אברהם גלבוע נציג יצרני הזרעים: צבי עמית נציג סוחרי זרעים גבריאל אונגר לאה מזור תכהן כיושבת ראש הוועדה. מינוי ועדה לאישור זנים - 3 בטל. י"ד באייר התשע"ד )14 במאי 2014( )חמ ב 1 ( יאיר שמיר שר החקלאות ופיתוח הכפר 3 י"פ התשס"א, עמ' הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית עמק הירדן - כנרות לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 )א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א- 1971, 1 קבעתי שהמועצה הדתית האזורית עמק הירדן - כנרות תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן: חיה ענבר שפיצר יוסף בן חור דורון וכטל ניסים אלקובי מוכלוף סוסאן שמואל ממו עוזי בן שלום תוקף המינוי מיום כ' באייר התשע"ד )20 במאי 2014( כ' באייר התשע"ד )20 במאי 2014( )חמ ה 1 ( נפתלי בנט השר לשירותי דת 1 ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

3 הרכב ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 )א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1966, 1 ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז- 1996, 2 אני משנה את הרכב ועדת האתיקה 3 במרכז הרפואי פוריה, וממנה את אהובה שחור, לממלאת מקום נוספת של נציג הציבור בוועדת האתיקה. י"ח באב התשע"ד )18 במאי 2014( )חמ ( רוני גמזו המנהל הכללי של משרד הבריאות 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' י"פ התשע"ג, עמ' הרכב ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 )א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1966, 1 ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז- 1996, 2 אני משנה את הרכב ועדת האתיקה של המרכז הרפואי סורוקה, 3 וממנה את מיכל פייזר, לממלאת מקום נוספת לנציג הציבור בוועדת האתיקה של המרכז הרפואי סורוקה. י"ד באב התשע"ד )14 במאי 2014( )חמ ( רוני גמזו המנהל הכללי של משרד הבריאות 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' י"פ התשע"א, עמ' 284; התשע"ד, עמ' 610. הודעה על מתן נזיפה לרופא וטרינר לפי חוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א אני מודיע כי בתוקף הסמכות של שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף 19 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א- 1991, 1 שנאצלה לי, 2 נתתי נזיפה לרופא הווטרינר ד"ר איתמר צור, מס' רישיון 647, לאחר שהתקיים בו האמור בפסקה )א() 5 ( לסעיף האמור. י"ד באדר ב' התשע"ד )16 במרס 2014( )חמ 3-855( רמי כהן המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר 1 ס"ח התשנ"א, עמ' י"פ התשע"ד, עמ' 271. הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג לפי סעיף 5 )א( לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג- 1993, 1 בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש מרס 2014 היה 4.06 אחוזים. י' בסיוון התשע"ד )8 ביוני 2014( )חמ ( 1 ס"ח התשנ"ג, עמ' 174. ערד מאי מנהל היחידה למידע ולדיווח הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג לפי סעיף 5 )א( לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג- 1993, 1 בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש פברואר 2014 היה 4.30 אחוזים. כ' באייר התשע"ד )20 במאי 2014( )חמ ( 1 ס"ח התשנ"ג, עמ' 174. ערד מאי מנהל היחידה למידע ולדיווח הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט לפי חוק הנפט, התשי"ב אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב )להלן - החוק(, כי ביום י"ג באדר א' התשע"ד )13 בפברואר 2014(, 3 הארכתי את תוקפם של הרישיונות 349 /"רחל", 2 ו 350 /"עמית" עד יום י"ח באדר ב' התשע"ד )20 במרס 2014( לפי סעיף 18 )ב() 1 ( לחוק. כ"ג באדר א' התשע"ד )9 במרס 2014( )חמ ה 1 ( אלכסנדר וורשבסקי הממונה על ענייני הנפט 1 ס"ח התשי"ב, עמ' י"פ התשס"ט, עמ' 1893; התשע"ד, עמ' י"פ התשס"ט, עמ' 1893; התשע"ד, עמ' הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט לפי חוק הנפט, התשי"ב אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב )להלן - החוק(, כי ביום י"ח באדר ב' התשע"ד )20 במרס 2014(, 3 הארכתי את תוקפם של הרישיונות 349 /"רחל", 2 ו 350 /"עמית" ס"ח התשי"ב, עמ' י"פ התשס"ט, עמ' 1893; התשע"ד, עמ' י"פ התשס"ט, עמ' 1893; התשע"ד, עמ' ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

4 אזור ייצור בעלים שם Producing area Territory of the Provinces of Catanzaro, Cosenza, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Campobasso, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Matera, Potenza and Isernia Owners Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Address: Via XX Settembre, , Roma, Italy Name: Consorzio Caciocavallo Silano Address: Via Forgitelle snc 87052, Localita Camigliatello Silano, Spezzano della Sila, Italy כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014( )חמ ה 1 ( אסא קליג רשם הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה בהתאם לסעיף 8 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה- 1965, 1 אני מודיע כי התקבלה בקשה לרישום כינוי מקור מס' 926, שפרטיה להלן. כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי, בתוך שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ חוץ(, התשכ"ז- 1967, 2 ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל(, התשכ"ו כתובת לשכת סימני המסחר היא: רחוב אגודת ספורט הפועל 1, הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5, ירושלים, מיקוד קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 13:30. בימי ו' וערבי חגים אין קבלת קהל. COTECHINO MODENA No. Appellation 926 מספר כינוי Application date תאריך הגשה Goods/Services סחורות/שירותים Class: 29 סוג: 29 Meat products עד יום כ"ד באדר ב' התשע"ד )26 במאי 2014( לפי סעיף 18 )ב() 1 ( לחוק. כ"א באדר ב' התשע"ד )23 במרס 2014( )חמ ה 1 ( אלכסנדר וורשבסקי הממונה על ענייני הנפט הודעה בדבר הארכת תוקפה של זכות נפט לפי חוק הנפט, התשי"ב אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב )להלן - החוק(, כי ביום כ"ד באדר ב' התשע"ד )26 במרס 2014(, 3 הארכתי את תוקפם של הרישיונות 349 /"רחל", 2 ו 350 /"עמית" עד יום כ"ה באדר ב' התשע"ד )27 במרס 2014( לפי סעיף 18 )ב() 1 ( לחוק. כ"ט באדר ב' התשע"ד )31 במרס 2014( )חמ ה 1 ( אלכסנדר וורשבסקי הממונה על ענייני הנפט ס"ח התשי"ב, עמ' י"פ התשס"ט, עמ' 1893; התשע"ד, עמ' י"פ התשס"ט, עמ' 1893; התשע"ד, עמ' הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה בהתאם לסעיף 8 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה- 1965, 1 אני מודיע כי התקבלה בקשה לרישום כינוי מקור מס' 925, שפרטיה להלן. כל המעוניין להתנגד לרישום כינוי המקור רשאי, בתוך שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ חוץ(, התשכ"ז- 1967, 2 ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל(, התשכ"ו כתובת לשכת סימני המסחר היא: רחוב אגודת ספורט הפועל 1, הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5, ירושלים, מיקוד קבלת קהל בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 13:30. בימי ו' וערבי חגים אין קבלת קהל. CACIOCAVALLO SILANO No. Appellation 925 מספר כינוי Application date תאריך הגשה Goods/Services סחורות/שירותים Class: 29 סוג: 29 Cheese. ס"ח התשכ"ה, עמ' ק"ת התשכ"ז, עמ' ק"ת התשכ"ו, עמ' ס"ח התשכ"ה, עמ' ק"ת התשכ"ז, עמ' ק"ת התשכ"ו, עמ' ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

5 אזור ייצור פלין אנה שרון חנן סלקינדר בר טורא שי ישראל מוניקנדם ברק גבעון גירנולד טל יעקב אמיר שצ'ופק חיים עזריאל יחזקאל ט' באדר ב' התשע"ד )11 במרס 2014( )חמ ( שוקה דורפמן מנהל רשות העתיקות 2 ס"ח התשל"ח, עמ' 76. הודעה על מינוי וביטול מינוי של מפקחים לפי חוק רשות העתיקות, התשמ"ט בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק רשות העתיקות, התשמ"ט )1( מינתה מועצת רשות העתיקות את העובדים המפורטים להלן להיות מפקחים על ביצוע חוק העתיקות, התשל"ח : 2 חלחל פואד מכלין הלן מצקביץ זינובי שור מידד שחר דן שלו עומר שלימוביץ גבריאל שמר מעיין בן ארי חן גולן לי-אור הראל יעקב ליפשיץ ולדיק לירן רועי מזרחי סיון אהובה נדב זיו ליאת עוז ליאת עסיס רועי פלנר דרור קריזנר דן שצ'ופק חיים תורג'מן זוהר קגן יבגני דויד )2( ביטלה מועצת רשות העתיקות את מינוי העובדים שלהלן למפקחים על ביצוע חוק העתיקות, התשל"ח : 2 וינטר רונה ב' בניסן התשע"ג )13 במרס 2013( )חמ ( ס"ח התשמ"ט, עמ' ס"ח התשל"ח, עמ' אייזיק נפתלי שוקה דורפמן מנהל רשות העתיקות הודעה בדבר קיצור עונש השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית המשפט העליון, בשבתו Producing area Territory of the Provinces of Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forli, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona and Rovigo בעלים שם Owners Name: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Address: Via XX Settembre, , Roma, Italy Name: Consorzio Cotechino Modena Address: Strada 4, Palazzo Q8, Rozzano, Milanofiori 20089, Italy כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014( )חמ ה 1 ( אסא קליג רשם הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר הודעה על מינוי וביטול מינוי של מפקחים לפי חוק רשות העתיקות, התשמ"ט בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק רשות העתיקות, התשמ"ט )1( מינתה מועצת רשות העתיקות את העובדים המפורטים להלן למפקחים על ביצוע חוק העתיקות, התשל"ח : 2 ממליה חיים גולדנברג גדעון הורוביץ עירא טימר נטשה יונה שוקרון אריאדנה מלמן עמית חיים כלף אורטל בו-ארי טולנצקי נתן גלמן דוד גלעד כהן שלומה ליברמן תהילה לאה לשם שי שמחה מרקו אייל נובוסלסקי אירינה צור יואב רום נבות סלוביץ הדר לידסיה נגרין ליאור אברהם סביח פאיז סיון עדי משש דניאל רנקורט דין )2( ביטלה מועצת רשות העתיקות את מינוי העובדים שלהלן למפקחים על ביצוע חוק העתיקות, התשל"ח : 2 1 ס"ח התשמ"ט, עמ' ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

6 ביום ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014(, בתיק בר"ש 1136/14, החליט להטיל על פרידה ישראלוביץ, רישיון מס' 27712, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 20 חודשים במקום 30 חודשי ההשעיה שהוטלו עליה. בהתאם לאמור לעיל, תוקף ההשעיה )בניכוי השעיה שכבר רוצתה(, מיום כ' באדר א' התשע"ד )20 בפברואר 2014( עד יום ט"ז באדר התשע"ה )7 במרס 2015(. י"א באייר התשע"ד )11 במאי 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ' באייר התשע"ד )20 במאי 2014(, בתיקי בד"א 7/14, 4/14, החליט לדחות את שני הערעורים ואת הערעור שכנגד ולהטיל על עו"ד עאדל חמאיסי, רישיון מס' 15800, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שמונה חודשים. תוקף ההשעיה, בניכוי השעיה שכבר רוצתה, מיום כ' באייר התשע"ד )20 במאי 2014( עד יום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(. ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום י"ט באייר התשע"ד )19 במאי 2014(, בתיק בד"א 084/2013, החליט להטיל על גיא ביירון, רישיון מס' 15952, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של תשעה חודשים. תוקף ההשעיה מיום י"ט באייר התשע"ד )19 במאי 2014(, עד יום כ"ט בשבט התשע"ה )18 בפברואר 2015(. ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי הארצי 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום א' בניסן התשע"ד )1 באפריל 2014(, בתיק בד"א 006/2014, החליט להטיל על יובל קריצמן, רישיון מס' 57551, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים במקום שמונה עשר חודשי השעיה שקיבל בתיק בד"מ 12/12. בהתאם לאמור לעיל השעייתו אשר החלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( תסתיים ביום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2014(. ג' בניסן התשע"ד )3 באפריל 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ' באייר התשע"ד )20 במאי 2014(, בתיק בד"א 067/2013, החליט להטיל על ורד עאסי, רישיון מס' 28548, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שמונה עשר חודשים במצטבר לעונש של השעיה קיים. תוקף ההשעיה, מסיום השעיה קודמת, מיום י"ז בשבט התשע"ז )13 בפברואר 2017( עד יום א' באלול התשע"ח )12 באוגוסט 2018(. כ' באייר התשע"ד )20 במאי 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ביום כ' בשבט התשע"ד )21 בינואר 2014(, בתיק עמל"ע , החליט להטיל על פרידה ישראלוביץ, רישיון מס' 27712, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 30 חודשים. תוקף ההשעיה, בניכוי השעיה שכבר רוצתה, מיום כ' באדר א' התשע"ד )20 בפברואר 2014( עד יום ט' בשבט התשע"ו 19( בינואר.)2016 כ"ז בניסן התשע"ד )27 באפריל 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

7 הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום י"ג באייר התשע"ד )13 במאי 2014(, בתיק בד"מ 003/2014, החליט להטיל על יוסף אשכנזי, רישיון מס' 48194, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים. תוקף ההשעיה מיום י"ג באייר התשע"ד )13 במאי 2014( עד יום ט"ז באב התשע"ד )12 באוגוסט 2014(. י"ח באייר התשע"ד )18 במאי 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום כ"ה באדר א' התשע"ד )25 בפברואר 2014(, בתיקי בד"מ 3/13, 2/13, החליט להטיל על מחמוד אגבריה, רישיון מס' 18781, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודשיים. תוקף ההשעיה מיום ט"ו באייר התשע"ד )15 במאי 2014( עד יום ט"ז בתמוז התשע"ד )14 ביולי 2014(. י"ח באייר התשע"ד )18 במאי 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום י"ז באדר א' התשע"ד )17 בפברואר 2014(, בתיק בד"מ 036/2012, החליט להטיל על דניאל כהן, רישיון מס' 10590, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים. תוקף ההשעיה מיום א' בניסן התשע"ד )1 באפריל 2014( עד יום ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(. ג' בניסן התשע"ד )3 באפריל 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ה' באייר התשע"ד )5 במאי 2014(, בתיק בד"מ 053/2011, החליט להטיל על אהובה זלצברג, רישיון מס' 15355, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים. תוקף ההשעיה מיום ה' באייר התשע"ד )5 במאי 2014( עד יום ח' באב התשע"ד )4 באוגוסט 2014(. י"א באייר התשע"ד )11 במאי 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ט בניסן התשע"ד )29 באפריל 2014(, בתיק בד"מ 106/2012, החליט להטיל על שמואל שדה, רישיון מס' 29503, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבע שנים, במצטבר לכל עונש אחר התלוי ועומד כנגדו. תוקף ההשעיה, מסיום השעיה קודמת, מיום י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021( עד יום ב' בשבט התשפ"ה )31 בינואר 2025(. ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ט' בניסן התשע"ד )9 באפריל 2014(, בתיק בד"מ 027/2012, החליט להטיל על עבדאללה עבדאללה, רישיון מס' 22961, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים וארבעה חודשים, במצטבר לכל עונש השעיה אחר התלוי ועומד נגדו. תוקף ההשעיה, מסיום השעיה קודמת, יום כ"ג בניסן התשע"ו )1 במאי 2016( עד יום ט"ו באייר התשע"ח )30 באפריל.)2018 כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי המחוזי 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

8 של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ט בניסן התשע"ד )29 באפריל 2014(, בתיק בד"מ 023/2012, החליט להטיל על חוסאם מוחסן, רישיון מס' 26886, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעים ושמונה חודשי השעיה בפועל במצטבר לכל השעיה אחרת שהוא מרצה. ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין צפון, בשבתו ביום כ"ז בשבט התשע"ד )28 בינואר 2014(, בתיק בד"מ 001/2012, החליט להטיל על וסים מסארווה, רישיון מס' 41517, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנה. תוקף ההשעיה, מיום ל' בניסן התשע"ד )30 באפריל 2014( עד יום י' באייר התשע"ה )29 באפריל 2015(. ז' באייר התשע"ד )7 במאי 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין צפון, בשבתו ביום כ"א באייר התשע"ד )21 במאי 2014(, בתיק בד"מ 011/2012, החליט להטיל על מאגד מסאלחה, רישיון מס' 17012, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושים חודשים במצטבר לכל עונשי ההשעיה הנוספים שהוטלו עליו נכון להיום. תוקף ההשעיה, מסיום השעיה קודמת, מיום י"ד בניסן התשפ"ב )15 באפריל 2022( עד יום י"ב בתשרי התשפ"ה )14 באוקטובר 2024(. ג' בסיוון התשע"ד )1 ביוני 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין צפון, בשבתו ביום כ"א באייר התשע"ד )21 במאי 2014(, בתיק בד"מ 006/2013, החליט להטיל על עלי עותמאן, רישיון מס' 28561, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים וחמישה חודשים. 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. תוקף ההשעיה, מסיום השעיה קודמת, יום י' בטבת התשע"א )1 בינואר 2015(, עד יום ד' בשבט התשע"ז )31 בינואר 2017(. כ"ב באייר התשע"ד )22 במאי 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בבאר שבע, בשבתו ביום כ"ו באדר ב' התשע"ד )28 במרס 2014(, בתיק בד"מ 023/2012, החליט להטיל על אושרת בניטה, רישיון מס' 26065, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 4 שנים, בנוסף ובמצטבר לכל עונש אחר שהוטל עליה בתיקים אחרים. ג' בניסן התשע"ד )3 באפריל 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בבאר שבע, בשבתו ביום ו' בניסן התשע"ד )6 באפריל 2014(, בתיק בד"מ 017/2009, החליט להטיל על אושרת בניטה, רישיון מס' 26065, עונש של השעיה לצמיתות מעיסוק במקצוע עריכת הדין מיום ו' בניסן התשע"ד 6( באפריל.)2014 כ"ג בניסן התשע"ד )23 באפריל 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. הודעה בדבר השעיית חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בבאר שבע, בשבתו ביום י"ט באדר א' התשע"ד 19( בפברואר,)2014 בתיקי בד"מ,63/12,62/12,61/12 5/13, 26/11, 31/12, 25/11, החליט להטיל על יבגני יודשקין, רישיון מס' 56533, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 36 חודשים בניכוי השעיה שכבר רוצתה. תוקף ההשעיה, בניכוי השעיה שכבר רוצתה, מיום ט"ו באייר התשע"ד )15 במאי 2014( עד יום י"ב בתשרי התשע"ז 14( באוקטובר.)2016 י"ח באייר התשע"ד )18 במאי 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

9 - החוק(, ולאחר שהוכשר כדין, הסמכתי את עובד המועצה, עמי זוהר, לפקח אכיפה סביבתית לפי החוק, בתחום המועצה האזורית מרחבים. הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך מכהן בתפקידו. י"ב בסיוון התשע"ד )12 במאי 2014( )חמ ( שי חג'ג' ראש המועצה האזורית מרחבים הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו- 1976, 1 מינתה מועצת העיר של עיריית טירה בישיבתה מס' מיום כ"א באדר ב' )23 במרס 2014( ועדת ערר לעניין החוק האמור, בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן: עורך דין סאיד קאסם - יושב ראש מוסא קשוע - חבר מרואן אבו חיט - חבר ז' בסיוון התשע"ד )5 ביוני 2014( )חמ ה 1 ( 1 ס"ח התשל"ו, עמ' 252. מאמון עבדאלחי ראש עיריית טירה הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה: מספר הרישום. תאריך החתימה. הצדדים. ענף. היקף. נושאים. תאריך הגשה. תקופת תוקפו. 121/ בנק דיסקונט, הסתדרות החדשה בנקאות כאמור בסעיף 3-4 תנאי עבודה לתקופה בלתי מוגבלת 122/ הודעה בדבר הוצאת חבר לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו 69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961, 1 כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום כ' באייר התשע"ד )20 במאי 2014(, בתיק בד"מ 128/2013, החליט להטיל על דן כהן, רישיון מס' 5341, עונש של הוצאה מן הלשכה מיום כ' באייר התשע"ד )20 במאי 2014(. כ' באייר התשע"ד )20 במאי 2014( )חמ 3-94( איתן ש' ארז סגן ראש לשכת עורכי הדין 1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134. הודעה על הסמכת פקחים בעיריית אילת לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח- 2008, 1 הסמכתי את הפקחים ששמותיהם מופיעים להלן, לאחר שקיבלו הכשרה מתאימה לכך, ומשטרת ישראל הודיעה כי אינה מתנגדת להסמכתם לתפקיד פקחים סביבתיים בתחום עיריית אילת ומוקנות להם בזה כל הסמכויות כמפורט בהוראות החוק: טהור פיטר חסיסי רמי לייזר לוסיאן אלוק דניאל ונונו עידו כהן כפיר נקש ארז שלום יוסי אדמון אסף אדרעי אליהו אוהנינה מוטי קקון דב אלמליח דורון בוטבול יוסי אמור חיים בן חיון ערן אקטע אמנון בוניאן אמיר בן פנחס לימור גלברג דורון חדד יוסף ממן דודו ברוך אלכסנדר הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם בעיריית אילת. י"ט באייר התשע"ד )19 במאי 2014( )חמ ( 1 ס"ח התשס"ח, עמ' 534. מאיר יצחק הלוי ראש עיריית אילת הודעה על הסמכת פקח במועצה האזורית מרחבים לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח )להלן 1 ס"ח התשס"ח, עמ' 534. ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

10 128/ אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ארגון הסגל האקדמי הבכיר חינוך סגל אקדמי בכיר פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו. תוספת להסכם מיום מספרו 66/ לתקופה בלתי מוגבלת 129/ בנק איגוד לישראל בע"מ, הסתדרות החדשה / המעו"ף בנקאות פקידים בונוס רווחים בגין שנת לתקופה בלתי מוגבלת 130/ התעשיה הצבאית לישראל בע"מ, הסתדרות החדשה/אגף לאיגוד מקצועי תעשיית מתכת כלל העובדים תשלום מקדמה 5% לתקופה בלתי מוגבלת 131/ בנק דיסקונט לישראל בע"מ, הסתדרות החדשה / המעו"ף בנקאות כאמור בסעיף 2 תוספות שכר לתקופה בלתי מוגבלת 132/ סוגת תעשיות בע"מ וסוגת בתי זיקוק לסוכר בע"מ, הסתדרות החדשה תעשיית מזון כלל העובדים קרן השתלמות / חברת רכבת ישראל, הסתדרות החדשה/ הסתדרות מהנדסים אדריכלים ואקדמאים במקצועות טכנולוגיים הובלה יבשתית מהנדסים בנק ישראל, הסתדרות החדשה/המעו"ף בנקאות כלל העובדים מנגנון עדכון קצבה בבנק לתקופה בלתי מוגבלת 123/ קרן קיימת לישראל, הסתדרות המעו"ף ייעור עובדים תנאי עבודה לתקופה בלתי מוגבלת 124/ תנובה גליל שותפות מוגבלת, הסתדרות העובדים החדשה - מרחב גליל עליון תעשיית מזון כאמור בסעיף 1 תנאי עבודה / בנק ערבי ישראלי בע"מ, הסתדרות הפקידים בנקאות 30 עובדים הארכת משק העסקה לתקופה בלתי מוגבלת 126/ חברת אלביט מערכות יבשה ותקשוב מפעל תל חי, הסתדרות החדשה תעשיית תקשורת כאמור בסעיף 3 תנאי עבודה / בטחון שירותים אבידר בע"מ, הסתדרות העובדים החדשה / האגף לאיגוד מקצועי שמירה פקחי תנועה במע"צ תנאי עבודה ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

11 תעשיית מתכת עובדי אבטחה עדכון שכר מאבטחים ותנאי עבודה לתקופה בלתי מוגבלת 139/ התעשיה הצבאית לישראל בע"מ, הסתדרות החדשה תעשיית מתכת עובדי אבטחה עדכון שכר לתקופה בלתי מוגבלת 140/ התעשיה הצבאית לישראל בע"מ, הסתדרות החדשה תעשיית מתכת כאמור בסעיף 4 פרישת עובדים מיידים לתקופה בלתי מוגבלת תוספת שכר ייחודית לתקופה בלתי מוגבלת 134/ חברת אל על, הסתדרות החדשה הובלה אווירית דיילי אוויר תוספת וותק לצורך חישוב בכירות לתקופה בלתי מוגבלת 135/ ידיעות אחרונות בע"מ דפוס ידיעות אחרונות דפוס גלעד, הסתדרות החדשה / איגוד עובדי הדפוס דפוס כאמור בסעיפים 6-8 תיקון להסכם לתקופה בלתי מוגבלת / התעשיה הצבאית לישראל בע"מ, הסתדרות החדשה תעשיית מתכת כאמור בסעיף 4 הסכם שכר / בית הורים בע"מ )חל"צ(, הסתדרות הכללית שירותי רווחה כלל העובדים הארכת הסכם שנחתם ביום 25/7/ / התעשיה הצבאית לישראל בע"מ, הסתדרות החדשה האגף לאיגוד מקצועי תעשיית מתכת כאמור בסעיף 4 להסכם הפרטת החברה מעבר עובדים ותנאי פרישה לתקופה בלתי מוגבלת ז' בסיוון התשע"ד )5 ביוני ) 2014 שלמה יצחקי הממונה הראשי על יחסי עבודה 137/ התעשיה הצבאית לישראל בע"מ, הסתדרות החדשה תעשיית מתכת כאמור בסעיף 4 פרישת עובדים לאחר ההפרטה )רשת בטחון( לתקופה בלתי מוגבלת 138/ התעשיה הצבאית לישראל בע"מ, הסתדרות החדשה ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

12 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה מחוז תל-אביב מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: תל-אביב יפו הודעה לפי סעיף 601 ב' לחוק לתכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': תא/ 5162/ ג שם התכנית: מתחם רח' יצחק אלחנן מרכז-מערב בהתאם להחלטת וועדת משנה להתנגדויות מס' 6611 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף מיום על 6611, 601 ב' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה ים בתכנית תא/ 4161/ ג 6 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: תל אביב-יפו רחוב: הכרמל 6 יישוב: תל אביב-יפו רחוב: עצמון 6 יישוב: תל אביב-יפו רחוב: מוהליבר 6 יישוב: תל אביב-יפו רחוב: מטולה 6 יישוב: תל אביב-יפו רחוב: אלחנן יצחק 6 יישוב: תל אביב-יפו רחוב: פינס 6 יישוב: תל אביב-יפו רחוב: התבור 6 רחוב יצחק אלחנן מס' 6-66 רח' פינס גבולות התכנית: בין שכונת נווה צדק לשכונת כרם ישראל 6 גושים וחלקות: גוש: 2004 חלקות במלואן: 68 גוש: 2004 חלקי חלקות: 61 גוש: 2001 חלקי חלקות: 661 8, גוש: 2442 חלקות במלואן: 6608 גוש: 2442 חלקי חלקות: 666 גוש: 2448 חלקות במלואן: גוש: 2240 חלקות במלואן: 6646, גוש: 2240 חלקי חלקות: 6602 הועדה שוקלת לתת תוקף לתכנית מפורטת כמפורט להלן: לבטל את סעיף בהוראות התכנית )המקשר בין מימוש המגדל למימוש הבית-ספר(, ובמקומו ייכתב: כי תנאי להיתר בנייה ליחידות הדיור למגורים בתכנית, יהיה חוות דעת היחידה האסטרטגית בעיריית תל אביב- יפו שיש מענה לכיתות לימוד עבור תוספת יחידות הדיור 6 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובים כאמור, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 6 הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 641 תל אביב-יפו טלפון: , ועדה מקומית לתכנון ולבנייה תל אביב, שד' בן גוריון 18 תל אביב-יפו, טלפון: כל הרואה עצמו נפגע מים אלו, רשאי להגיש את התנגדותו לאישור הים כולם או מקצתם, אל הוועדה המחוזית בתוך 10 הימים 6 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: תל-אביב יפו הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': תא/ 6001 שם התכנית: שכונת נופי ים - שטחי ציבור נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 86 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 6611, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב מופקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': תא/ 2061 איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: מספר התכנית סוג היחס תא/ 6666/ א/ 6 תא/ ל/ 2 תמא/ 41/ א/ 2 תא/ ע/ 6 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: תל אביב-יפו רחוב: שטרן איזק 6 יישוב: תל אביב-יפו רחוב: אויסטרך דויד 6 יישוב: תל אביב-יפו רחוב: זינגר בשביס יצחק 6 רחוב גבולות התכנית: הגבול המערבי של שכונת נופי ים 6 גושים וחלקות: גוש: 1881 חלקות במלואן: ,48,6,8 גוש: 1882 חלקות במלואן: 662,64,2 גוש: 1882 חלקי חלקות: 61 גוש: 1881 חלקות במלואן: ,2 גוש: 1881 חלקי חלקות: 61 גוש: 1861 חלקות במלואן: ,402 מטרת התכנית: 66 יצירת מרחב ציבורי איכותי בתחום הממשק שבין הבינוי בשכונה לבין רצועת שטחי הציבור 6 64 יצירת פארק לינארי, בייעוד שצ"פ שישמש ציר תנועה רציף להולכי רגל ורוכבי אופניים 6 61 קביעת רציפות דרכים לתנועת רכב, העלאה והורדת נוסעים וחניה עבור מבני הציבור 6 62 קביעת זכויות ושימושים למבני הציבור עפ"י תכנית ל קביעת הוראות בינוי 6 61 קביעת הנחיות פיתוח ובנייה בת קיימא 6 עיקרי הוראות התכנית: 66 חלוקה לתאי שטח בשב"צ עפ"י מצב הבינוי הקיים ועפ"י דרישות התכנון 6 64 יעודים לצורך יצירת רציפות שטחים פתוחים והמשכיות הדרכים ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

13 61 רחוב "אויסטרך" ורחוב "בשביס זינגר" לדרכים ממותני תנועה 6 62 הרחבת תחום רחוב "מארק שאגל", בקטע הנפגש עם הדרך העתידית ממערב למתחם 6 61 קביעת קווי בניין 6 61 קביעת זיקת הנאה, במערב המתחם, באזור הנפגש עם הדרך העתידית ממערב )תא שטח 6640(6 62 קביעת זיקות הנאה באזור מבני החינוך )תאי שטח 6)6680, הסדרת התנועה והחניה עפ"י שלבי ביצוע התכנית- עפ"י נספח התנועה 6 66 קביעת עקרונות בינוי, ברוח נספח הבינוי קביעת עקרונות פיתוח נופי 6 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות באתר וכן שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 6 כל הפנים משרד של האינטרנט מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 600 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 10 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בעיתונים, למשרדי תל אביב-יפו 641 מחוז תל אביב, דרך בגין קבלת קהל בוועדה המחוזית טלפון: העתק 662:00 66:00- בימים א', ג', ה' בין השעות ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה טלפון: תל אביב-יפו, 18 תל אביב, שד' בן גוריון התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית התכנון והבנייה סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: חולון הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': ח/ 51 /6 שם התכנית: מבנים ומוסדות ציבור נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 86 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 6611, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': ח/ 41 6/ איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: מספר התכנית סוג היחס תמא/ 1 תממ/ 1 תמא/ 60/ ג/ 2 מספר התכנית סוג היחס תמא/ 60/ ד/ 60 תמא/ 61 תמא/ 2 /61 תמא/ 68 תמא/ 46 תמא/ 41 תמא/ 41/ א/ 2 תמא/ 12 תמא/ 12/ ב/ 2 תמא/ 11/ א תמא/ 18 תמא/ 6 /18 תמא/ 4 /18 תמא/ 1 /18 תמא/ 4 /2 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בכל תחום מרחב התכנון עיריית חולון מרחבי תכנון גובלים: ראשון לציון, בת ים, אור יהודה-אזור 6 מטרת התכנית: לאפשר שימושים מגוונים במבנים ומוסדות ציבור בכל המרחב העירוני בהתאם לתכנית המתאר והצרכים העדכניים 6 עיקרי הוראות התכנית: להרחיב את השימושים ותכליות לשטחים למוסדות ציבור לפי ח/ 6 והצרכים העדכניים 6 לקבוע שימושים נלווים במבנים ומוסדות ציבור 6 הקמת אתרי התארגנות זמניים לעבודות פיתוח ציבוריות 6 קביעת הוראות עיצוב אדריכלי, שיקום ופינוי לאתרי התארגנות זמניים לעבודות פיתוח ציבוריות 6 אפשרות להקמת מתקנים הנדסיים בקו בניין "0" בכפוף לפרסום ודיון בהתנגדויות לפי סעיף 626 לחוק 6 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות באתר וכן שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 6 כל הפנים משרד של האינטרנט מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 600 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 10 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בעיתונים, למשרדי תל אביב-יפו 641 מחוז תל אביב, דרך בגין קבלת קהל בוועדה המחוזית טלפון: העתק 662:00 66:00- בימים א', ג', ה' בין השעות ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חולון, ויצמן 18 חולון טלפון: התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית התכנון והבנייה סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

14 , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 6 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: חולון הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ח/ 106 שם התכנית: הסדרת ייעודי קרקע - בית ספר ניצנים נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 662 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ח/ 102 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בנייה והרשאות: היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: מספר התכנית סוג היחס ח/ 621/ א 1 /20 /41 ח/ 61 /6 ח/ 460 תמא/ 4 /18 תמא/ 1 /18 תממ/ 1 ח/ 6 ח/ 41 /6 תמא/ 6/ 18/ א תמא/ 12/ ב/ 2 תמא/ 18 תמא/ 4 /2 תמא/ 60/ ד/ 60 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: חולון רחוב: גבעת התחמושת 6 21 גבולות התכנית: בשכונת קרית שרת, מזרחית לרחוב גבעת התחמושת ומערבה לרחוב משה שרת 6 גושים וחלקות: גוש: 1211 חלקות במלואן: ,180 גוש: 1211 חלקי חלקות: 6182 מטרת התכנית: הסדרת ייעודי הקרקע בהתאם למצב הקיים 6 עיקרי הוראות התכנית: 66 ייעוד מ"שביל להולכי רגל" ל"מבנים ומוסדות ציבור" 6 64 ייעוד משב"צ ל"שביל" 6 61 התאמת תוואי השביל המאושר לקיים בפועל 6 62 הגדלת שטח ייעוד "מבנים ומוסדות ציבור" 6 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 06/06/4062 ובילקוט הפרסומים 1266, התשעד, עמוד,4421 בתאריך 642/64/4061 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 641 תל אביב- יפו טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חולון, ויצמן 18 חולון, טלפון: מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: חולון הודעה בדבר ביטול הודעת אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ח/ 6 255/ שם התכנית: תכנית לשימור אתרים -חולון תכנית על ביטול הודעת אישור נמסרת בזה הודעה ח/ 6 148/ מס' מתאר מקומית ברמה מפורטת עמוד 1802, התשעד, שפורסמה בילקוט הפרסומים 1208, בתאריך 644/01/4062 וכי בהתאם לסעיף 662 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965,נמסרת הודעה תכנית מתאר מקומית ברמה בדבר בדבר אישור מפורטת מס': ח/ 6 148/ איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בנייה והרשאות: היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: מספר התכנית סוג היחס תמא/ 60/ ד/ 60 תמא/ 1 /18 תמא/ 11/ א תמא/ 4 /18 תמא/ 41/ א תמא/ 1 תמא/ 4 /2 תמא/ 46 תמא/ 41 תמא/ 41/ א/ 2 תמא/ 18 תמא/ 6/ 18/ א תמא/ 6 /68 תמא/ 4 /68 תמא/ 68 תמא/ 1 /68 תמא/ 2 /68 תמא/ 12 תמא/ 12/ ב תמא/ 12/ ב/ 1 תמא/ 11/ ב תמא/ 12/ ב/ 2 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כל מרחב תכנון מקומי חולון 6 מרחבי תכנון גובלים: ראשון לציון, בת ים, תל אביב-יפו, אור יהודה-אזור, גלילית מחוז תל אביב ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

15 מטרת התכנית: מטרת התכנית לקבוע כללים וכלים לשימור אתרי המורשת של חולון ע"י חלוקה לאתרים, מבנים, מרחב בין מבנים לשימור והנחיות עיצוב תואמות 6 עיקרי הוראות התכנית: 66 קביעת רשימה של מבנים ומרחב בין מבנים, אתרים, מתחמים ועצים לשימור )ראה סעיף 8 להלן( 6 64 קביעת הוראות למבנים לשימור בנוגע לתיעוד, איסור הריסה, טיפול במבנים מסוכנים, שיפוצים, ים ותוספות בנייה 6 61 קביעת הוראות לגבי מתחמים לשימור 6 62 קביעת הוראות לגבי עצים לשימור 6 61 קביעת הוראות לגבי חניה באתרים לשימור 6 61 קביעת הוראות לגבי שילוט אתרים לשימור 6 62 קביעת הנחיות להכנת תכנית עיצוב אדריכלי והוצאת היתרי בנייה 6 68 רשימת השימור: מספר - 6 שם האתר: שכונת אגרובנק, כתובת: מערב - רח' שנקר, מזרח - רח' קראוזה, צפון - דרומית לרח' מקווה ישראל ודרום - רח' עוזיאל ורח' חומה ומגדל הכל על פי התשריט 6 גוש חלקה -,2-1, , ,14-660,10,18,21-14,12-22, ,464,406,402, ,660, ,416,422,411 גוש חלקה -,1,66,6,2,1,626,64-628,21,11-16,22-16,10-24,62-42,661, , ,612,611, ,661 גוש חלקה -,1-64,42-21, , , ,61-68,14-62,26-10, ,446,466, , , ,420,418, , ,448, , 428, 421, דרגת שימור ב', סוג האתר - מרקם 6 מספר - 4 שם האתר: בתי באר "ביארות", כתובת: האתר נמצא בין הרחובות: הפרדס, סביון, המצודה והתאנה, גוש: 2016, חלקה: 610, דרגת שימור: ב' כל או תוספת בנייה שתותר בשטח החלקה, לא תותר על ובצמוד למבנה הקיים, סוג האתר: מבנה 6 מספר - 1 שם האתר: המיצדית התורכית, כתובת: צומת בית דגן, כביש 22, גוש: 1001, חלקה: 601, דרגת שימור: א', סוג האתר: מבנה 6 מספר - 2 שם האתר: מגדל המים באז"ר, כתובת: רח' אז"ר 1, גוש: 2618, חלקה: 616, דרגת שימור: ב', סוג האתר: מבנה 6 מספר - 1 שם האתר: דפוס אומנות )המשקם(, כתובת: פרוג 1, גוש: 2618, חלקה: 644, דרגת שימור: ב', סוג האתר: מבנה 6 מספר - 1 שם האתר: בית הספר שנקר, כתובת: רח' אחד העם,64 גוש:,2620 חלקה:,621,622,624 דרגת שימור: ב', סוג האתר: מבנה 6 מספר - 2 שם האתר: בית הכנסת הגדול, כתובת: רחוב הרב קוק 1-1, גוש: 2620, חלקה: 622, 621, דרגת שימור: א', סוג האתר: מבנה 6 מספר - 8 שם האתר: חוסמסה, כתובת: דוד אלעזר 11-12, גוש: 1210, חלקה: 102, דרגת שימור: א', סוג האתר: מבנה 6 מספר - 6 שם האתר: מגדל המים במולדת, כתובת: דרומית למגרש החניה של "ימית 4000", גוש: 1010, חלקה: 46, דרגת שימור: א', סוג האתר: מבנה 6 מספר 60 שם האתר: מזקף הבאר במשולש החקלאי, כתובת: במזרח המשולש החקלאי ממזרח לכביש 2, גוש: 1044, חלקה: 22, דרגת שימור: א', סוג האתר: מבנה 6 מספר 66 שם האתר: בית הספר ביאליק, כתובת: רח' ביאליק פינת רח' חומה ומגדל, גוש: 2624, חלקה: 681, 684, דרגת שימור: ב', סוג האתר: מבנה 6 מספר 64 שם האתר: מרפאת מנסבך, כתובת: בלינסון 68, גוש: 2624, חלקה: 26, דרגת שימור: ב', סוג האתר: מבנה 6 מספר 61- שם האתר: הפילבוקס, כתובת: רח' המצודה, תל גיבורים, גוש: 2011, חלקה: 81, דרגת שימור: א', סוג האתר: מבנה 6 מספר 62 שם האתר: בניין עיריית חולון, כתובת: רח' ויצמן 18 10, רח' לאון בלום 22, גוש: 2621, חלקה:,11,11,14,16,10 וחלק מחלקה,26 דרגת שימור: ב', סוג האתר: מבנה 6 מספר 61 שם האתר: בניין מינהל החינוך מיטרני, כתובת: רחוב ויצמן 16, גוש: 1221, חלקה: גוש: 2621, חלקה , דרגת שימור: ב', סוג האתר: מבנה 6 מספר 61 שם האתר: כיכר סטרומה, כתובת: כיכר סטרומה, גוש:,2626 חלקה:,681,624,16,622,11 681, 18, 404, 400, דרגת שימור: ב', סוג האתר: כיכר ומבנים 6 מספר 62 שם האתר: כיכר סירן, כתובת: רח' אילת 11 רח' קדושי קהיר 41, 46, גוש: 2614, חלקה: 611, 614, 626, 620, דרגת שימור: ב', סוג האתר: כיכר ומבנים 6 מספר 68 שם האתר: דרך הביטחון, כתובת: בין נ 6 צ , לבין נ 6 צ 6,610010, גוש:,1021 חלקות:, ,112, , ,118, , , , חלק מחלקה,118,111, ,411, , ,214, ,222,212,261,264, ,112,111,261,266,226 גוש:,1010 חלקות:,24,14-11,12,26-14,22,20,48-11,68, ,618,611, , ,82-66,406, , , חלקי חלקה: 81-,21-22,26,12-11,10-16,11,28,26,66-42, ,616,626,618, ,606,64,81,681,686,622,611,614,616, גוש:,1016 חלקות:,16,16,11-12,12,22, ,646, , ,604,61,66,86,21, , , , ,641, , ,621, חלקי חלקות:,662,601,64,60,82-88,22,20,18,11,21 ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

16 621-,621, , ,642, ,110,466,666,621,622 גוש:,1212 חלקות: ,461,681,616,610,628, ,11,14, ,440 חלקי חלקות:,462,11,46-44,61, גוש:,1218 חלקות:,610,648,641,6,1, , ,622,612,614,610,628,410,448,462,464,460,408,401 חלקי חלקות:,620,618,642,644, ,64,1-8,2,4,628,621,611,611,616,626, ,624,446,468, ,461,466,406,402,401,410,416 גוש:,1221 חלקי חלקה:,101 גוש: :1212 חלקה:,611 חלקי חלקה:,401,612,612 גוש :1214 חלקות:,444,461,466,60-61 חלקי חלקות:, , ,61-68,84-86,66,62,61,61,440,461,460 גוש:,1820 חלקה:,612 דרגת שימור: ב', סוג האתר: דרך 6 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 06/66/4064 ובילקוט הפרסומים 1266, התשעג, עמוד,181 בתאריך 606/66/4064 התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך בגין 641 תל אביב- יפו טלפון: , וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה חולון, ויצמן 18 חולון, טלפון: , כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 6 גילה אורון יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל-אביב מחוז דרום מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס': 50 /566 /00 /5 שם התכנית: מבנה במגרש 555 שכונת שחמון רובע 1 אילת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 662 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס': / 01/ 4/ איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: מספר התכנית סוג היחס /4 מק/ /01 /4 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: אילת רחוב: קינמון 6 2 גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף 6 גושים וחלקות: גוש: 20646, מוסדר, חלקות במלואן: 6642 קואורדינטה X: קואורדינטה Y: מגרשים: 488 בהתאם לתכנית 462 /01 /4 מטרת התכנית: קביעת זכויות ומגבלות בנייה 6 עיקרי הוראות התכנית: 66 קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח 6 מכונות בלבד, 6 מ' מקו מגרש מאושר 4 מ' 6 64 תוספת זכויות בנייה - מאושר 680 מ''ר, תוספת 620 מ''ר עיקרי, סה''כ 110 מ''ר 6 61 מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בנין 60 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 06/64/4061 ובילקוט הפרסומים 1181, התשעד, עמוד,6026 בתאריך 602/66/4061 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 2 באר שבע טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ובנייה אילת, חטיבת הנגב 6 אילת, טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 6www.pnim.gov.il מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 66 /652 /00 /0 שם התכנית: תכנית לקביעת יעודי קרקע חדשים וזכויות בנייה במגרשים למגורים רובע טו' אשדוד נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 662 לחוק התכנון תכנית בדבר אישור 1965, והבניה, התשכ"ה מפורטת מס': 66 /641 /01 /1 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בנייה והרשאות: היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: מספר התכנית סוג היחס 6 /641 /01 /1 1 /641 /01 /1 81 /606 /04 /1 14 /606 /04 /1 68 /606 /04 /1 /1 מק/ ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

17 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: אשדוד 6 התכנית נמצאת בתחום שבין שד' משה דיין ממערב ורחוב ארבע אמהות ממזרח בשוליים הצפון מערביים של רובע טו' באשדוד 6 גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 4288 חלקות במלואן: 614 גוש: 4288 חלקי חלקות: 611,11,16 קואורדינטה X: קואורדינטה Y: מגרשים: 6106 בהתאם לתכנית 6 /641 /01 / בהתאם לתכנית 1 /641 /01 /1 בהתאם לתכנית 6 מטרת התכנית: ביטול חזית מסחרית קיימת ב- 4 מגרשים קביעת 4 יח"ד בכל מגרש תוך הגדרת זכויות בנייה מתאימות 6 עיקרי הוראות התכנית: ביטול חזית מסחרית קיימת בתאי שטח 6004 ו- 6002, קביעת 4 יח"ד בכל תא שטח הבינוי והגדרת בינוי חדש המחייב מבחינת קווי בניין, גובה וחתך עקרוני 6 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 42/64/4064 ובילקוט הפרסומים 1111, התשעג, עמוד,4116 בתאריך 662/06/4061 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 2 באר שבע טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אשדוד, הגדוד העברי 60 אשדוד טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 6www.pnim.gov.il המתייחסת לתכניות הבאות: מספר התכנית סוג היחס 46 /611 /01 /2 תמא/ 12/ ב/ 2 תמא/ 61 חופי מפרץ אילת השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: אשקלון 6 בין הרחובות הטייסים,גולני,הנמל, שכונת אפרידר אשקלון 6 גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף גושים וחלקות: גוש: 6618 חלקי חלקות: 6620,610,66-68,22,40 גוש: 6626 חלקי חלקות: 6661 קואורדינטה X: קואורדינטה Y: מטרת התכנית: הקמת מתחם מגורים חדש בן 14 יח''ד צמודות קרקע 6 עיקרי הוראות התכנית: 66 י ייעוד משטח אזור מלונאות מיוחד, לאזור מגורים א', דרך משולבת ושטח ציבורי פתוח 6 64 י ייעוד מדרך הקיימת לאזור מגורים א', דרך משולבת ושטח ציבורי פתוח 6 61 קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בנייה 6 62 קביעת תנאים למתן היתרי בנייה 6 61 קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי 6 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 48/02/4064 ובילקוט הפרסומים 1266, התשעב, עמוד 2668, בתאריך 646/01/4064 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 2 באר שבע טלפון: וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אשקלון, הגבורה 2 אשקלון, טלפון: , וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים 6www.pnim.gov.il מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשקלון הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס': 06 /612 /00 /6 שם התכנית: מתחם רחוב הטייסים, גולני אפרידר נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 662 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס': / 01/ 2/ איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 560 /605 /05 /2 שם התכנית: הקמת פארק / גן עירוני ו מיקום תחמ''ש מזרחי נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 86 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 6611, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס': 461 /604 /04 /1 ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

18 איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בנייה והרשאות: היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: מספר התכנית סוג היחס 626 /604 /04 /1 601 /604 /04 /1 612 /604 /04 /1 תמא/ 41 תמא/ 12/ ב/ 2 תתל/ 6/ א/ 1,2 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: באר שבע, רחוב: בן גוריון, שכונה ג' 6 מבואה מזרחית באר שבע אזור רכבת צפון ופארק המדע קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף גושים וחלקות: מוסדר: גוש: חלקי חלקות: 616 גוש: חלקי חלקות: 68 גוש: חלקי חלקות: 660-8,1 גוש: חלקי חלקות: 66 גוש: חלקי חלקות: 614 גוש: חלקות במלואן: גוש: חלקי חלקות: 610,12,6 גוש: חלקות במלואן: 66-2 גוש: חלקי חלקות: 61-6 גוש: חלקי חלקות: מטרת התכנית: הקמת פארק / גן עירוני ו מיקום תחמ''ש מזרחי 6 עיקרי הוראות התכנית: 66 איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים 6 64 ים ייעוד משצ''פ למתקנים הנדסיים 6 61 ייעוד מאזור חניה לאזור מסילת ברזל מוצעת 6 62 ייעוד משטח מתקנים הנדסיים לפארק/גן ציבורי 6 61 ביטול דרכים והתווית דרכים חדשות 6 61 פרוט השימושים בכל ייעוד קרקע 6 62 קביעת זכויות ומגבלות בנייה 6 68 קביעת הוראות ותנאים סביבתיים לפיתוח השטח ושמירה על איכות הסביבה 6 66 קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה 6 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 6 כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 600 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 10 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 2 באר שבע טלפון: העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע, בגין מנחם 4 באר שבע, טלפון: התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': שם התכנית: מגורים במגרש מס' A650 רח' ילן- שטקליס מרים, שכונה נווה מנחם באר שבע נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 86 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 6611, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס': איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: מספר התכנית סוג היחס /1 במ/ 2 /21 /1 במ/ 24 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: באר שבע, רחוב: ילן-שטקליס מרים 6, שכונה נווה מנחם 6 קואורדינטה X: קואורדינטה Y: גושים וחלקות: מוסדר: גוש: חלקי חלקות: , גוש: חלקי חלקות: 618 גוש: חלקות במלואן: 611 גושים ישנים: גוש נוכחי: גוש ישן: גוש נוכחי: גוש ישן: מטרת התכנית: הוספת קומת מרתף והגדלת זכויות בנייה למטרת שרות ועיקרי בתא שטח A641 ברח' ילן-שטקליס מרים 6, שכונה נווה מנחם, באר שבע ילקוט הפרסומים 6822, כ"ד בסיוון התשע"ד,

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקודת הראיות מינוי ועדה לעניני פיצויים ותמלוגים לפי חוק

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח 30. 3504 בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים... 361 הודעה על קביעת ממלאי מקום של שרים,.... 358 תמצית תקציב רגיל (מעודכן) של עיריה לשבת

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר

רשומות ילקוט הפרסומים יא בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד 9 6815 ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים... 5970 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן... 5971 הודעה על מחיקת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46 רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז 27 4548 ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 4672 גימלת ניידות 4672 מוסף מינוי נעיגי שר הבסחון במועצה הארעית

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס

רשומות ילקוט הפרסומים כא בשבט התשעה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה 10 6986 בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה... 3450 הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות סדיר והמשרתים בשירות לאומי-אזרחי לפי חוק שירות הביטחון...

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה 31 5421 ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה),

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות 50 מ' חזה בוגרות 00:30.65 00:33.05 00:33.58 00:34.05 00:34.85 00:37.38

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעה בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינו

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעה בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינו רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז 29 4538 ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינוך 4086 לפי פקודת האגודות השיתופיות 4068 מסויימים לפי חוק

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י

רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב 13 2812 במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים...... 1694 קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י. 1694 הודעות על תיקח רשימת פוסקים רפואיים ותיקון רשימת חברי

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ג בכסלו התשע"ד בנובמבר 2013 עמוד הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( הודעה על מינוי פסי

רשומות ילקוט הפרסומים כג בכסלו התשעד בנובמבר 2013 עמוד הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( הודעה על מינוי פסי רשומות ילקוט הפרסומים כ"ג בכסלו התשע"ד 26 6704 בנובמבר 2013 עמוד הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(... 1694 הודעה על מינוי פסיכיאטר מחוזי לפי חוק טיפול בחולי נפש... 1694 אכרזות

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הוד

רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הוד רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד 688....... בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הודעה על שובו של שר לארץ 690..... הודעות לפי חוק התכנון

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

הוראות לעריכת הוראות התכנית

הוראות לעריכת הוראות התכנית חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית מחוז: חיפה מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 77 דברי הסבר לתכנית

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו

רשומות ילקוט הפרסומים כח באב התשעה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה 3 7093 באוגוסט 205 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה... 7972 מינוי מפקחי עבודה... 7972 הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים... 7972 שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי.

רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי. רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א 6 2670 בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי. 502 מינוי יושבי ראש ועדות קנסות לפי חוק המועצה לצמחי

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי

רשומות ילקוט הפרסומים טו באב התשעג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג 22 6632 ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה... 6944 הודעה בדבר צורך במינוי דיינים... 6944 מינוי נציגי שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד