רעמטות כתבי אמנה 505 אמנת הסגרה בין ממשלת מדינת ישראל ובין ממשלת ארצורדהברית. של אמריקה נחתמה בושינגננון ביום 10 בדצמבר 1962 נכגסה לתקפה ביום 5 בדצמבר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רעמטות כתבי אמנה 505 אמנת הסגרה בין ממשלת מדינת ישראל ובין ממשלת ארצורדהברית. של אמריקה נחתמה בושינגננון ביום 10 בדצמבר 1962 נכגסה לתקפה ביום 5 בדצמבר"

תמליל

1 רעמטות כתבי אמנה 505 אמנת הסגרה בין ממשלת מדינת ישראל ובין ממשלת ארצורדהברית. של אמריקה נחתמה בושינגננון ביום 10 בדצמבר 1962 נכגסה לתקפה ביום 5 בדצמבר CONVENTION ON EXTRADITION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA The Government of the State of Israel and :he Government of the United States of America, desiring to make made effective the cooperation of the two countries in the repression of crime; agree as follows : ממשלת מדינת ישראל וממשלת ארצות הברית של אמריקה ברצותן שהשיתוף בין שתי הארצות בדיכוי הפשע יהיה בר פעל יותר, באות לכלל הסכם זה: ARTICLE I lack Contracting Party agrees, under the conditions and circumstances established by the )resent Convention, reciprocally to deliver lp persons found in its territory who have teen charged with or convicted of any of the iffenses mentioned in Article II of the preent Convention committed within the teritorial jurisdiction of the other, or outside hereof under the conditions specified in Aricle III of the present Convention. ם ע י ף 1 כל אחת מבעלות האמנה מסכימה, בתנאים ובנסיבות שנקבעו באמנה זו, על הסגרה הדדית של בני אדם הנמצאים בשטח ארצו של הצד האחד ושהואשמו או הורשעו על עבירה מן העבירות המנויות בסעיף 2 לאמנה זו, שנעברה בתחומי השיפוט הטריטוריאלי של הצד האחר, או מחוץ לתחומים אלה בתנאים המפורשים בסעיף 3 לאמנה זו. כתבי אמנה 505, כרך 13. אמ 1 ת הסגרה ישראל ארצות הברית 195

2 ARTICLE II *sons shall be delivered up according to יי he provisions of the present Convention for ן prosecution when they have been charged with, or to undergo sentence when they have been convicted of, any of the following of fences : 1. Murder. 2. Manslaughter. 3. Malicious wounding : inflicting!grievous bodily harm. 4. Rape. ; 5. Abortion. 6. Unlawful carnal knowledge of a girl under the age specified by the laws of both the requesting and requested Parties. 7. Procuration. : 8. Willful non-support or willful abandonment of a minor or other dependent :person when the life of that minor or that!dependent person is or is likely to be injured or endangered. 9. Kidnapping; abduction; false im- prisonment. 10. Robbery. 11. Burglary; housebreaking.! 12. Larceny. ; 13. Embezzlement. I 14. Obtaining money, valuable securj ities or goods by false pretenses or by threats! of force. I 15. Bribery. 16. Extortion. 17. Receiving any money, valuable : securities or other property knowing the same I to have been unlawfully obtained. 18. Fraud by a bailee, banker, agent,. factor, trustee, executor, administrator or by i a director or officer of any company. 19. Forgery, including forgery of banknotes, or uttering what is forged. 20. The forgery or false making of official documents or public records of the gov- סעיף 2 1 בני אדם יוסגרו לפי הוראות אמנה זו בדי להעמידם לדין אט הואשמו בעבירה מן העבירות שלהלן, או כדי שישאו את עונשם אם הורשעו על אהת מהן: ן 1. רצח. 2. הריגה. 3. פציעה בכוונה רעה! חבלה גופנית חמורה. 4. אינוס. 5. הפלה. 6.. בעילה אסורה של נערה למטה מהגיל הקבוע בדיני הצד המבקש ובדיני הצד המתבקש. 7. סרסרות לדבר זנות. 8. מניעת תמיכה בזדון מקטין או מאדם תלוי י הר או נטישתם בזדון, כשחייו של הקטין או של /?דם התלוי האחר נפגעים או נתונים בסכנה או עלו ' להיפגע או להיות נתונים בסכנה. 9. הטיפה או כליאת שוא. 10. שוד. 11. גניבה במחתרת! פריצה. 12. גניבה. 13. מעילה. 14. קבלת כספים, בטוחות או רכוש אחר בטע נות שוא או באיומים או בכוח. 15. שוחד. 16. סחיטה. 17. קבלת כספים, בטוחות או רכוש אחר בידי* עה שהושגו שלא כדין. 18. תרמית על ידי נפקד בנקאי, מורשה, סוכן, נאמן, מוציא לפועל, מנהל, או על ידי חבר דירקטור יון או פקיד של חברה. 19. זיוף, לרבות זיוף שטרי כסף או הוצאת דבר מזוייף. 20. זיוף או חיבור כוזב של מסמכים רשמיים! בי אמנה 505, כרך 13. אמנת הסגרה ישראל ארצות הברית. 796

3 emment or public authority or the uttering or fraudulent use of the same. 21. The making or the utterance, circulation or fraudulent use of counterfeit money or counterfeit seals, stamps, dies and marks of the government or public authority. 22. Knowingly and without lawful authority making or having in possession any instrument, tool, or machine adapted and intended for the counterfeiting of money, whether coin or paper. 23. Perjury; subornation of perjury. 24. Arson. 25. Any malicious act done with intent to endanger the safety of any persons travelling upon a railway. 26. Piracy, by the law of nations; mutiny on board a vessel for the purpose of rebelling against the authority of the Captain or Commander of such vessel; by fraud or violence taking possession of such vessel. 27. Malicious injury to property. 28. Smuggling. 29. False swearing. 30. Offenses against the bankruptcy laws. 31. Offenses against the laws relating to dangerous drugs. Extradition shall be granted for any of the offenses numbered 27 through 31 only if the offense is punishable under the laws of both Parties by a term of imprisonment exceeding three years. Extradition shall also be granted for attempts to commit or conspiracy to commit any of the offenses mentioned in this Article provided such attempts or such conspiracy are punishable under the laws of both Parties by a term of imprisonment exceeding three years. Extradition shall also be granted for participation in any of the offenses mentioned in his Article.»..,/ ומות ציבוריות של הממשלה או של רשות צי בורית, או הוצאתם או השימוש בהם במרמה עשייתם, הוצאתם או הפצתם של כסף מזוייף או של חותמות, חריטים, וסימנים מזוייפים של הממ שלה או של רשות ציבורית, או השימוש בהם במרמה. ; 22. עשייתם או החזקתם ביודעין ובלא סמ כות חוקית של מכשיר, כלי או מכונה שסוגלו או נועדו לזיוף כסף, אם מטבעות מתכת ואם מטבעות נייר. 23. עדות שקר? הדחה לעדות שקר. :.24 הבעה ; 25. מעשה זדון שנעשה בכוונה לסכן את בטי חותם של נוסעים ברכבת. 26. שוד ים לפי המשפט הביךלאומי; מרד בכלי שיט לשם התקוממות נגד מרותו של רב החובל או המפקד של בלי השיט? תפיסת כלי השיט במרמה או באלימות. : 27. פגיעה ברכוש בכוונה רעה. 28. הברחה. 29. שבועת שוא. 30. עבירות על דיני פשיטת הרגל. י 31. עבירות על דיני הסמים המסוכנים. לא יוסגר אדם על עבירה מן העבירות המנויות במספרים 27 עד 31 ועד בכלל, אלא אט העונש על העבירה לפי דיני שני הצדדים הוא מאסר למעלה משלוש שנים. ; אדם יוסגר גם על נסיון לעבור, או על קשירת קשר לעבור עבירה מן העברות הנזכרות בסעיף זה, אם העונש על הנםיון או על הקשר, לפי דיני שגי הצדדים, הוא מאסר למעלה משלוש שנים. אדם יוסגר גם על שותפות לעבירה מן העבירות הנזכרות בסעיף זה. 797

4 ARTICLE III When the offense has been committed outside the territorial jurisdiction of the requesting Party, extradition need not be granted unless the laws of the requested Party provide for the punishment of such an offense committed in similar circumstances. The words "territorial jurisdiction" as used in this Article and in Article I of the present Convention mean: territory, including territorial waters, and the airspace thereover, belonging to or under the control of one of the Contracting Parties or to a citizen or corporation thereof when such vessel is on the high seas or such aircraft is over the high seas. ARTICLE IV A requested Party shall not decline to extradite a person sought because such person is a national of the requested Party. סעיף 3 נעברה העבירה מחוץ לתחומי השיפוט הטרי טוריאלי של הצד המבקש, אין חובת ההסגרה חלה אלאאם בדיני הצד המתבקש נקבע עונש על אותה עבירה כשנעברה בנסיבות דומות. המלים שיפוט טריטוריאלי, לענין סעיף זה וסעיף 1 לאמנה זו, משמעותן: שטח ארץ, לרבות מימי החופין וחלל האויר שמעליהם, השייכים לאחד מבעלי האמנה או הנתונים לשליטתו, וכלי שיט וכלי טיס השייכים לאחד מבעלי האמנה או לאחד מאזרחיו או מתאגידיו, כשכלי השיט הוא בלב ים או כשכלי הטיס הוא מעל ללב הים. ם ע י ף 4 צד מתבקש לא יסרב להסגיר אדם מבוקש על שום שהוא אזרחו של הצד המתבקש. ARTICLE V Extradition shall be granted only if the evidence be found sufficient, according to the laws of the place where the person sought shall be found, either to justify his committal for trial if the offense of which he is accused has been committed in that place or to prove that he is the identical person convicted by the courts of the requesting Party. סעיף 5 לא יוסגר אדם אלא אם נמצאו ראיות מספיקות, לפי דיני המקום שבו נמצא המבוקש כדי להצדיק את מסירתו לדין אילו היתה העבירה שבה הואשם נעברת באותו מקום, או כדי להוכיח שהוא האדם שהורשע בבתי המשפט של הצד המבקש. ARTICLE VI Extradition shall not be granted in any of the following circumstances: 1. When the person whose surrender is sought is being Proceeded against, or has been tried and discharged or punished, in the territory of the requested Party for the offense for which his extradition is requested. 2. When the person whose surrender is sought has been tried and acquitted, or undergone his punishment, in a third State for the offense for which his extradition is requested. סעיף 6 לא תהא הסגרה באחת הנסיבות הבאות: 1. אם המבוקש עומד לדין או נשפט וזוכה או נענש, בשטח ארצו של הצל המתבקש על העבירה שעליה מבקשיםאת הסגרתו. 2. אם המבוקש נשפט וזוכה, או נשא עונשו, במדינה שלישית על העבירה שעליה מבקשים את הסגרתו. 3. When the prosecution or the enforcement of the penalty for the offense has become ; 3. אם התביעה הפלילית או אכיפת העונש בשל העבירה נחסמו מחמת התיישנות לפי דיני הצד המב כתבי אמנה 505, כרך 13. אמנת הסגרה ישראל ארצות הברית. A 798

5 barred by lapse of time according to the laws* ] of the requesting Party or would be barred by lapse of time according to the laws of the requested Party had the offense been committed in its territory. / זש או היו נחםמוה מחמת התיישנות לפי דיני הצד 1 1.מתבקש אילו נעברה העבירה בשטחי ארצו.! יי! י י "י 4. When the offense is regarded by the requested Party as one of a political character or if the person sought proves that the request for his extradition has, in fact, been made with a view to trying or punishing him for an offense of a political character. «4. אם הצד המתבקש רואה את העבירה כבעלת 4 אופי מדיני או אם הוכיח המבוקש שהבקשה להסגר [} תו באה, למעשה, כדי לשפטו או להענישו על עבירה : בעלת אופי מדיני. ARTICLE VII When the offense for which the extradition is requested is punishable by death under the laws of the requesting Party and the laws of the requested Party do not permit such punishment for that offense, extradition may be refused unless the requesting Party provides such assurance as the requested Party considers sufficient that the death penalty shall not be imposed, or, if imposed, shall not be executed. ARTICLE VIII When the person whose extradition is requested is being proceeded against or is serving a sentence in the territory of the requested Party for an offense other than that for which extradition has been requested, his: surrender may be deferred until the conclusion of the proceedings and the full execution of any punishment he may be or may have been awarded. ARTICLE IX The determination that extradition based upon the request therefor should or should not be granted shall be made in accordance with the domestic law of the requested Party and the person whose extradition is sought shall have the right to use such remedies and recourses as are provided by such law. י " 1?{: :^ - ץ מ ע י ף ד" ין מקום שהעבירה שעליה מבקשים את ההסגרה נענשת ^ בעונש מוות לפי דיני הצד המבקש ודיני הצד המת ן/. בקש אינם מתירים עונש זה על אותה עבירה, מותר ן י, לסרב לבקשתההסגרה, זולת אם הצד המבקש ממציא ן 1 הבטחות מספיקות, לפי ראות עיני הצד המתבקש, י \ שעונש המוות לא יוטל או, אם הוטל, לא יבוצע. 11 ן:..,.:, י. י י" ר יי -: : : י י ו][,.. סעיף 8 1 היה המבוקש עומד לדין או נושא ענשו בשטח ארצו ף של הצד המתבקש על עבירה שונה מזו שעליה מבק שים את הסגרתו, מותר לדחות את מסירתו עד לסיום ההליכים והביצוע המלא של העונש שיפסקו לו או י שפסקו לג 1: ס ע י ף 9,ההחלטה להסגיר או לא להסגיר אדם על יסוד בקשת י! י ההסגרה תתקבל בהתאם למשפט ארצו של הצד המת.! בקש, והזכות בידי המבוקש להיזקק לאותם אמצעי י סעד וסמך הניתנים במשפט ארצו. ARTICLE X The request for extradition shall be made through the diplomatic channel. סעיף 10 יקשת הסגרה תוגש בדרך הדיפלומטית. 799?בי אמנה 505, כרך 13. אנעת הסגרה ישראל ארצות הברית. ; H

6 The request ;shall be accompanied by a escription of the person sought, a statement f the facts of the case, the text of the appliable laws of the requesting Party including he law prescribing the punishment for the offense as well as the law relating to the limitation of the legal proceedings or the enforcement of the penalty for the offense. Wiien the request relates to a person who has not yet been convicted, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge or commissioner of the requesting Party and by such evidence as, according to the laws of the requested Party, would justify his arrest if the offense had been committed there. When the request relates to a person already convicted, it must be accompanied t n e judgment of conviction and sentetnce passed against him in the territory of the requesting Party and by a statement showing how much of the sentence has not been served. The warrant of arrest and depositions r : other evidence, given under oath, and the judicial documents establishing the existence of the conviction, or certified copies of these documents, shall be admitted in evidence in the examination of the request for extradi-.ion, when, in the case of a request emanating from Israel, they bear the signature or are accompanied by the attestation of a judge, magistrate or other official or are authenticated by the official seal of the Ministry' of Justice and, in any case, are certified by the principal diplomatic or consular officer of the United States in Israel, or when, in the case of a request emanating from the United States, they are authenticated by the official real of the Department of State. The documents in support of the request for extradition shall be accompanied by a certified translation thereof into the language of the requested Party. אל הבקשה יצורפו תיאור המבוקש, הודעת העובדות של הפרשה, נוסח הדינים המתאימים של הצד המבקש, לרבות הדין הקובע את העונש על העבירה והדין המתייחם להתיישנות ההליכים המש פטיים או לאכיפת העונש על העבירה. היתה הבקשה מתייחסת לאדם שעדיין לא הוד שע יצורפו אליה גם צו מעצר שהוצא בידי שופט או ממונה של הצד המבקש וחומר הראיות שהיה מצ דיק את מעצרו לפי דיני הצד המתבקש אילו נעברה העבירה בשטח ארצו. היתה הבקשה מתייחסת לאדם שכבר הורשע, יצורפו אליה פםק הדין המרשיע וגזר הדין שיצאו נגדו בשטחיארצו של הצד המבקש והודעה על שי עור העונש שעדיין לא נשא. צו המעצר וכתבי העדויות או הראיות האחרות, שניתנו בשבועה, והתעודות! המשפטיות המוכיחות את קיומה של ההרשעה, או העתקים מאושרים של תעודות אלה, יקובלו כראיות בבדיקת הבקשה להס גרה, אם כשהמדובר הוא בבקשה היוצאת מיש ראל הם חתומים בידי שופט, שופט שלום או פקיד אחר, או מלווים אישור שניתן על ידיהם, או מאו מתים בחותמת הרשמית של משרד המשפטים, ובכל אופן מאושרים על ידי הפקיד הדיפלומטי או הקונ סולרי הראשי של ארצות הברית בישראל ואם כשהמדובר הוא בבקשה היוצאת מארצות הברית הם מאומתים בחותמת הרשמית של מחלקת המרינה. התעודות התומכות בבקשת ההסגרה יהיו מלוות תרגום מאושר בלשון המדינה המתבקשת. ARTICLE XI case of urgency a Contracting Party may?ply for the provisional arrest of the person >ught pending the presentation of the reiest for extradition through the diplomatic סעיף 11 במקרה של דחיפות רשאי בעל אמנה לבקש את מע צרו הזמני של המבוקש עד שתוגש בקשת הסגרה בדרך הדיפלומטית. בקשת המעצר תכיל את תיאורו 800 כתבי אמנה 505, כרך 13. אמנת הסגרה ישראל ארצות הבריר

7 channel. The application shall contain a description of the person sought, an indication of intention to request the extradition of the person sought and a statement of the existence of a warrant of arrest or a judgment of conviction against that person, and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offense been committed, or the person sought been convicted, in the territory of the requested Party. On receipt of such an application the requested Party shall take the necessary steps to secure the arrest of the person claimed. A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of sixty days from the date of his arrest if a request for his extradition accompanied by the documents specified in Article X shall not have been received. However, this stipulation shall not prevent the institution of proceedings with a view to extraditing the person sought if the request is subsequently received. ן של המבוקש הודעה על הכוונה לבקש את הסגרת המבוקש ועל קיומו של צו מעצר או פסק דין מרשיע גגד המבוקש וכל פרטים נוספים, אם ישנם, שהיו דרושים כדי להצדיק הוצאת צו מעצר אילו נעברה העבירה, או אילו הורשע המבוקש, בשטח ארצו של הצד המתבקש, משנתקבלה בקשה כאמור, ינקוט הצד המתבקש בצעדים הדרושים להבטחת מעצרו של המבוקש. נעצר אדם לפי בקשה כאמור, הוא ישוחרר כעבור ששים יום מיום מעצרו אם לא נתקבלה בקשה להסגרתו, בלוויית המסמכים המפורטים בסעיף 10. אולם תניח זו לא תמנע את פתיחתם של הליכים לשם הסגרת המבוקש אם נתקבלה הבקשה לאחר מכן. ARTICLE XII If the requested Party requires additional evidence or information to enable it to decide on the request for extradition, such evidence or information shall be submitted to it within such time as that Party shall require. If the person sought is under arrest and the additional evidence or infomation submitted as aforesaid is not sufficient or if such evidence or information is not received within the period specified by the requested Party, he shall be discharged from custody. However, such discharge shall not bar the requesting Party from submitting another request in respect of the same offense. סעיף 12 דרש הצד המתבקש ראיות או ידיעות נוספות כדי לאפשר לו להחליט בדבר בקשת הסגרה, יוגשו לו ראיות או ידיעות אלה תוך המועד שיבקש אותו צד. היה המבוקש נתון במעצר והראיות או הידיעות הנוספות שהוגשו כאמור לעיל אינן מספיקות, או אם הראיות או הידיעות האלה לא נתקבלו במועד שנקב הצד המתבקש, ישוחרר המבוקש מהמשמורת. אולם, שחרור זה לא ינעל את הדלת בפני הצד המבקש להגיש בקשה אחרת בשל אותה עבירה. ARTICLE XIII A person extradited under the present Convention shall not be detained, tried or punished in the territory of the requesting Party for any offense other than that for which extradition has been granted nor be extradited by that Party to a third State unless: סעיף 13 הוסגר אדם לפי אמנה זו לא ייעצר, לא יישפט ולא ייענש בארצו של הצד המבקש על כל עבירה שונה מזו שעליה הוסגר, ולא יוסגר על ידי אותו צד למדינה שלישית אלא אם: י כתבי אמנה 505, כרך 13. אמנת הסגרה ישראל ארצות הברית. 801

8 1. He has left the territory of the requesting Party after his extradition and has voluntarily returned to it; 2. He has not left the territory of the requesting Party within 60 days after being free to do so; or 3. The requesting Party has consented to his detention, trial, punishment or extradition to a third State for an offense other than that for which extradition was granted. These stipulations shall not apply to offenses committed after the extradition. 1. יצא את שטח ארצו של הצד המבקש אחרי י הסגרתו וחזר אליו מרצונו 1 2. לא יצא את שטח ארצו של הצד המבקש תוך ששים יום לאחר שהיה חפשי לעשות זאת ן או 3. הצד המתבקש הסכים למעצרו, לשפיטתו, לענישתו או להסגרתו למדינה שלישית על עבירה שונה מזו שעליה ניתנה ההסגרה. תניות אלה לא יחולו על עבירות שנעברו אחרי ההסגרה. ARTICLE XIV A requested Party, upon receiving two or more requests for the extradition of the same person either for the same offense, or for different offenses, shall determine to which of the requesting States it will extradite the person sought, taking into consideration the circumstances and particularly the possibility of a later extradition between the requesting States, the seriousness of each offense, the place where the offense was committed, the nationality of the person sought, the dates upon which the requests were received and the provisions of any extradition agreements!between the requested Party and the other Tequesting State or States. סעיף 14 קיבל הצד המתבקש שתי בקשות או יותר להסגרת -אותו אדם, אם על אותה עבירה ואם על עבירות שו נות, יחליט הצד האמור לאיזו מן המדינות המבק שות יסגיר את המבוקש, בהתחשב עם הנסיבות, וביחוד עם האפשרות של הסגרה לאחר מכן בין המדי נות" המבקשות חומרתה של כל עבירה, המקום בו נעברה, אזרחותו של המבוקש, התאריכים שבהם נת קבלו הבקשות והוראותיהם של כל הסכמי הסגרה שבין הצד המתבקש ובין המדינה המבקשת האחרת או המדינות המבקשות האחרות. ARTICLE XV The requested Party shall promptly communicate to the requesting Party through the diplomatic channel the decision on the request for extradition. If extradition is granted, the person sought shall be conveyed by the authorities of the requested Party to the frontier or port or embarkation or airport in the territory of that Party which the diplomatic or consular agent of the requesting Party shall designate. If a warrant or order for the extradition of a person sought has been issued by the competent authority and he is not removed from the territory of the requested Party within such time as may be prescribed by the סעיף 15 הצד המתבקש יעביר מיד לצד המבקש, בדרך הדיפ לומטית, את ההחלטה בבקשת ההסגרה. נענה הצד המתבקש לבקשת ההסגרה, יובל המ בוקש על ידי רשויות הצד המתבקש אל הגבול או אל נמל ההפלגה או אל נמל התעופה בשטחיארצו של הצד האמור, שיצויין על ידי נציגו הדיפלומטי או הקונסולרי של הצד המבקש. הוציאה הרשות המוסמכת צו מעצר או צו הסגרה שלאדם מבוקש והאדם לא הורחק משטח ארצו של הצד המתבקש תוך הזמן שנקבע בדיני אותו צד, 802 כתבי אמנה 505, כרך 13. אמנת הסגרה ישראל ארצות הברית.

9 laws of that Party, he may be set at liberty and the requested Party may subsequently refuse to extradite that person for the same offense. ARTICLE XVI To the extent permitted under the law of the requested Party and subject to the rights of third parties, which shall be duly respected, all articles acquired as a result of the offense or which.may be required as evidence shall, if found, be surrendered if extradition is granted. ARTICLE XVII The right to transport through the territory of one of the Contracting Parties a person surrendered to the other Contracting Party by a third State shall be granted on request made through the diplomatic channel accompanied by the documents referred to in Article X of the present Convention provided that conditions are present which would warrant extradition of such person by the State of transit and reasons of public order are not opposed to the transit. The Party to which the person has been extradited shall reimburse the Party through whose territory such person is transported for any expenses incurred by the latter in connection with such transportation. מותר לשחררו, והצד המתבקש רשאי לאחר מכן לסרב סעיף 46 להסגירו על אותה עבירה. נענו לבקשת הסגרה, יימסרו כל החפצים שנרכשו בעקבות העבירה או שיידרשו כחומר ראיה אם נמ צאו, במידה שדיני הצד המתבקש מתירים את מסי רתם ובכפוף לזכויות צד שלישי שיכובדו כדין. סעיף 17 הזכות להעביר דרך שטח ארצו של בעל האמנה האחד אדם המוסגר לבעל האמנה האחר על ידי מדי נה שלישית תינתן לפי בקשה שתוגש בדרך הדיפלו מטית ושיצורפו אליה התעודות האמורות בסעיף 10 לאמנה זו, ובלבד שקיימים תנאים שהיו מצדיקים את הסגרת האדם האמור על ידי מדינת המעבר ושאין התנגדות למעבר מטעמים של תקנת הציבור. הצד שלידיו הוסגר האדם יחזיר לצד שדרך שטח ארצו הועבר האדם את כל ההוצאות שהוציא צד זה בקשר להעברה. י ARTICLE XVIII Expenses related to the transportation of the person sought shall be paid by the requesting Party. The appropriate legal officers of the country in which the extradition proceedings take place shall, by all legal means within their power, assist the officers of the requesting Party before the respective judges and magistrates. No pecuniary claim, arising out of the arrest, detention, examination and surrender of persons sought under the terms of this Convention, shall be made by the requested Party against the requesting Party other than as specified in the second paragraph of this Article and other than for the lodging, maintenance and board of the person sought. סעיף 18 ההוצאות הכרוכות בהעברתו של מבוקש ישולמו על ידי הצד המבקש. פקידי המשפט המתאימים של הארץ שבה מתקיימים הליכי ההסגרה יסייעו, בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם, בידי פקידי הצד המבקש לפני השופטים ושופטי השלום של או תה ארץ. שום תביעה כספית הנובעת מתוך מאסרם, מעצרם, חקירתם ומסירתם של מבוקשים לפי הו ראות אמנה זו לא תוגש על ידי הצד המתבקש נגד הצד המבקש, זולת תביעה כמפורט בסעיף הקטן השני לסעיף זה וזולת תביעה בעד דמי איכסון, כלכלה,אכילה של המבוקש. יהי אמנה 505, כרך 13. אמנת הסגרה ישראל ארצות הבריח. 803

10 The legal officers, other officers of the requested Party, and court stenographers, if any, of the requested Party who shall, in the usual course of their duty, give assistance and, who receive no salary or compensation other than specific fees for services performed, shall be entitled to receive from the requesting Party the usual payment for such acts or services performed by them in the same manner and to the same amount as though such acts or services had been performed in ordinary criminal proceedings under the laws of the country of which they are officers. פקידי המשפט, פקידים אחרים של הצד המת בקש וקצרני בית משפט, אם ישנם של הצד המת בקש, שיושיטו עזרה במהלך תפקידם הרגיל ושאינם מקבלים משכורת או תגמול אלא שכר נקוב בעד שירותים המבוצעים על ידיהם, יהיו זכאים לקבל מהצד המבקש את התשלום הרגיל בעד הפעולות או השירותים שביצעו, באותו אופן ובאותו שיעור כאילו ביצעו פעולות או שירותים אלה בהליכים פליליים רגילים על פי דיני הארץ שבה הם משמשים פקידים. ARTICLE XIX This Convention shall be ratified and the ratifications shall be exchanged in Israel as soon as possible. This Convention shall enter into force upon the exchange of ratifications. It may Be terminated by either Contracting Party giving notice of termination to the other Contracting Party at any time and the termination shall be effective six months after the date of receipt of such notice. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention. DONE in duplicate at Washington this tenth day of December, one thousand nine hundred sixty-two, corresponding to the thirteenth day of Kislev, five thousand seven hundred and twenty-three, in the Hebrew and English languages, both versions being equally authentic. סעיף 19 אמנה זו תאושרר, וכתבי האישרור יוחלפו בישראל בהקדם האפשרי. אמנה זו תיכנס לתקפה עם החלפת כתבי האיש רור. היא ניתנת להפקעה על ידי כל אחד מבעלי האמנה במסירת הודעה בכל עת שהיא לבעל-האמנה השני, וההפקעה תיכנס לתוקף כתום ששה חדשים אחרי התאריך שבו נתקבלה ההודעה. ולראיה חתמו על אמנה זו החתומים מטה, שהוס מכו לכך כהלכה, איש איש על ידי ממשלתו. נעשתה בשני עותקים בוושינגטון היום העשירי בחודש דצמבר לשנת אלף תשע מאות ששים ושתים, הוא יום שלושה עשר בחודש כסלו שנת חמשת אל פים שבע מאות עשרים ושלוש, בשפה העברית ובשפה האנגלית, ודין מקור שווה לשני הנוסחים. For the Government of the State of Israel: Avraham Harm an בשם ממשלת מדינת ישראל: אברהם הרמן For the Government of the United States of America: De Rusk בשם ממשלת ארצות הברית של אמריקה: דין ראסק 804 כתבי אמנה 505, כרך 13. אמנת הסגרה ישראל ארצוי "יו י/ *! 1 ז יז רייןליו ח«ד ד > י> יזדןיי כר l9fi3 > המחיר 20 אגורות הודפס ע י המדפיס הממשי

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגט

רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגט רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגטון ביום 22 בדצמבר, 1964 נכנס לתוקפו ביום 22 בדצמבר,

קרא עוד

הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי

הפניקס אחזקות בעמ )החברה( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בעמ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי 8118811.81 הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלים הנדון: הועדה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Application for a Visitor visa - Tourist stream

Application for a Visitor visa - Tourist stream Application for a Visitor visa Tourist stream בקשה לוויזת מבקר ענף תיור Form 1419 HEB HEBREW אודות טופס זה חשוב אנא קרא מידע זה בקפידה לפני מילוי הבקשה. חר מילוי הבקשה, אנו ממליצים מאוד לשמור העתק לרשומותיך.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

Addressee Name

Addressee Name י"ז באייר תשע"ו 25 במאי 2016 סימוכין: # 941320 מכרז פומבי מס' 0052/2016 למתן שירותי ניהול עבור פרויקט הקמת המנת"ב - המרכז לניהול ובקרת התנועה במטרופולין תל- אביב )TAMACC( )"המכרז"( מכתב הבהרות מס' 2 בהמשך

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

prop-0433.tif

prop-0433.tif רש וטות הצעות הדק י באב תש ץ ** 433 3 באוגוסט 1960 זגטזד 158 163 חוק דין המשמעת (דן חוזר), תש ד 1960 חוק שירות המזיגה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)(תיקון), תש ר 1960 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטפס הממשלה

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372)

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372) פסלות ראיות עו"ד ענת מיסד-כנען הסניגורית הציבורית המחוזית מחוז חיפה השאלה: ראיה שהושגה באמצעים פסולים הראיה רלוונטית ומהימנה האם יש לפסול את הראיה כבלתי קבילה רק בשל אופן השגתה? המחיר מטרות ההליך הפלילי?

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew הודעה לעיתונות טופס K-6 מצורף בסיום ההודעה ובו פירוט נוסף אודות מבנה הסכם ההשקעה תאריך: 30 בדצמבר, 2013 רדהיל ביופארמה מודיעה על הסכם השקעה לגיוס של 6 מיליון דולר בהנפקה פרטית לקרן אורבימד ישראל פרטנרס

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

על עוד חלק מהליקויים בחוק איסור הלבנת הון 1 ד"ר יעקב וינרוט א. חוק איסור הלבנת הון כחוק פרדיגמטי של סטייה מעקרון החוקיות עקרון החוקיות מחייב ניסוח של

על עוד חלק מהליקויים בחוק איסור הלבנת הון 1 דר יעקב וינרוט א. חוק איסור הלבנת הון כחוק פרדיגמטי של סטייה מעקרון החוקיות עקרון החוקיות מחייב ניסוח של על עוד חלק מהליקויים בחוק איסור הלבנת הון 1 ד"ר יעקב וינרוט א. חוק איסור הלבנת הון כחוק פרדיגמטי של סטייה מעקרון החוקיות עקרון החוקיות מחייב ניסוח של המשפט הפלילי על דרך הצמצום. על האיסור הפלילי להיות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5>

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5> המשפחה שלה, המשפחה שלו - עמדות מתבגרות ומתבגרים ביחס למעמד האשה במשפחה, כפונקציה של משפחת המוצא והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי בלהה אדמנית, מכללת 'תלפיות' במחקר זה נבחנו עמדותיהם של מתבגרות ומתבגרים

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תחבולות בחקירה א. מבוא בשיטות משפט שונות קיימות גישות שונות בנושא כללי פסילה של ראיות שהוגשו על ידי חוקרי המשטרה שלא כדין. כותבת העבודה יצאה משיטה קונ

תחבולות בחקירה א. מבוא בשיטות משפט שונות קיימות גישות שונות בנושא כללי פסילה של ראיות שהוגשו על ידי חוקרי המשטרה שלא כדין. כותבת העבודה יצאה משיטה קונ תחבולות בחקירה א. מבוא בשיטות משפט שונות קיימות גישות שונות בנושא כללי פסילה של ראיות שהוגשו על ידי חוקרי המשטרה שלא כדין. כותבת העבודה יצאה משיטה קונטיננטאלית ונושא "תחבולות בחקירה" בעיניי מעניין במספר

קרא עוד

Page 1 of 8 ההטבות ליבואנים 94 ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר בעלי עסקים רבים מקיימים קשרי מסחר עם ספקים זרים בחו"ל - כיבואנים או יצואנים בין הבולטים שבהם ניתן

קרא עוד

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו (החברה) דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201 Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 2015. פרק ב' דוחות כספיים מאוחדים בדולר קנדי (בשפה באנגלית),

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc בג"ץ 3279 / 09 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בעניין: 1. דעאגנה, ת"ז, מירושלים 2. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר לוטה זלצברגר ע"ר כולם ע"י ב"כ עוה"ד דניאל שנהר (מ"ר 41065) ו/או סיגי בן ארי

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus MEDIA LAW & ETHICS (A) - 50981 Last update 06-03-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: communication & journalism Academic year: 0 Semester: 2nd Semester

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב( 1 בפני כב' השופט מרדכי לוי המאשימה: מדינת ישראל על ידי עו"ד רותם יוחנני נגד הנאשמים: 1.נאצר אבו סולב (עציר) ת,.ז. 201404365 על ידי עו"ד דמיטרי ורניצקי 2.ואליד אבו סולב (עציר) ת,.ז. 308038843 על ידי

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון עמותה DOC

Microsoft Word - תקנון עמותה DOC בס "ד אחווה קהילת - עמותה רשומה עפ"י חוק העמותות, התש"מ - 1980 (להלן - "החוק") תקנון העמותה 1. שם העמותה - קהילת אחווה ע.ר. 580386225 מקום המושב -_הפרחים 9, רעננה. (משכנה) מטרות העמותה.2.3 (I) להקים, לבנות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

רשיוטות קובך התקנות י ח 1 :חשון התש ן בנובמבר 1989 עמוד תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפ

רשיוטות קובך התקנות י ח 1 :חשון התש ן בנובמבר 1989 עמוד תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפ רשיוטות קובך התקנות י ח 1 :חשון התש ן 16 5228 בנובמבר 1989 עמוד תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התש ן- 1989 54 תקנות היטל על שירותים מיובאים ונכסי

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד

<4E EEE1E3E3E9ED20ECEEFAE720F0EEE5EA2E706466>

<4E EEE1E3E3E9ED20ECEEFAE720F0EEE5EA2E706466> עמוד 1 מתוך 17 מפרט ל כתב: בדק: אישר: מר נתן אגרונוב ד"ר נולדי גרינברג מר דרור קן-דרור (חתום) (חתום) (חתום) עמוד 2 מתוך 17 תוכן עניינים מספר.1.2.3.4.5.6.7.8.9 נושא כללי תנאי סף מסמכים לשלב הטכני הנחיות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד