מכרז פומבי מס' 1/19 עם הליך תחרותי נוסף לאספקה והתקנה של מנדפים כימיים באוניברסיטת אריאל בשומרון שאלות הבהרה, תשובות וכן הודעות הבהרה מס"ד עמוד סעיף נ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מכרז פומבי מס' 1/19 עם הליך תחרותי נוסף לאספקה והתקנה של מנדפים כימיים באוניברסיטת אריאל בשומרון שאלות הבהרה, תשובות וכן הודעות הבהרה מס"ד עמוד סעיף נ"

תמליל

1 מכרז פומבי מס' 1/19 עם הליך תחרותי נוסף לאספקה והתקנה של מנדפים כימיים באוניברסיטת אריאל בשומרון שאלות הבהרה, תשובות וכן הודעות הבהרה מס"ד עמוד סעיף נוסח קיים שאלה תשובה לרבות חיבור לתשתיות והכל בהתאם למפורט במכרז על נספחיו. האם הכוונה לחיבור התשתיות בתחום המנדף? באם הכוונה מחוץ לתחום המנדף אבקש פירוט החומרים ואופני מדידה. הכוונה לחיבור התשתיות בתחום המנדף. מובהר כי מחיר המנדף כולל עלות התשתיות עד 1 מטר סטייה מפתח הפניקס או מהמנדף. עלויות תשתית מעבר ל 1 מטר ירשמו ע"י המציע בנספח ט' 27/03/2019 המועד האחרון להגשת הצעות יכולת בקרת מנדף כליאת אוויר לצורך עמידה בתקני איכות המציע בעל כושר יצור עצמי של מנדפים בישראל, בעל ותק של 5 שנים לפחות ביצור מנדפים ויש ברשותו ובשימושו בית מלאכה ליצור מנדפים כימיים למעבדות, הכולל: מחלקת בקרת איכות בייצור. יכולת בקרת מנדף - כליאת אוויר לצורך עמידה בתקני איכות איכות הייצור ]יבחן בסיור באתר הייצור[ האם ניתן לדחות את תאריך ההגשה? האם הכוונה שברשות המציע חדר בדיקות מנדפים ואנלייזר גז לבדיקת כליאה עם גז SF6 עפ"י תקן אירופאי/אמריקאי? אנו מייצרים את המנדפים שלנו בחו"ל - למרות זאת יש לנו את היכולת לספק מנדפים בזמן אספקה סביר של כ 8-10 שבועות - ויש לנו את היכולת לבצע תיקונים או התאמות למנדפים - ( אציין שרק לאחרונה סיפקנו מנדפים לאוניברסיטה( יש לנו את היכולות הנדרשות - ניתן לבצע סיור במפעל בחו"ל - במידה ומאושר יש לקחת את הנושא בחשבון באופן הניקוד האיכותי במכרז 1. אבקש את אישורכם לתיקונים שביקשה חברת הביטוח לעשות עפ"י קובץ PDF המצורף לדוא"ל הבקשה לשאלות הבהרה.. 2 או לחילופין האם תינתן האפשרות להתדיינות בין חברת הביטוח ליועץ הביטוח של האונ' עד לשביעות רצונו של היועץ? המועדים נדחו עקב דחיית מועד מתן התשובות שהועלו בסיור ספקים. הכוונה היא שיש למציע יכולת לבדוק שהמנדפים עומדים בתקנים עוד במפעל. אין שינוי בנוסח המכרז אין שינוי בנוסח המכרז לא מוסכם. ניתן לקבל את האישור בכפוף לתיקונים כמפורט להלן. תיקונים לאישור הביטוח של חברת הביטוח "כלל" מ )מצורף(: על המציע הזוכה להמציא לאונ' אישור עריכת ביטוח בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח ב' 3 סעיף 1 פרק א' : נזק ישיר מתכנון לקוי/ עבודה לקויה/ חומרים לקויים מוסכם להגביל ל- 200,000 רכוש סמוך/ רכוש עליו עובדים מוסכם להגביל ל- 500,

2 סעיף 3 אחריות מקצועית, לא מוסכם למחוק. מוסכם להביא גבול אחריות של 2 מ' )במקום 4 מ' ( סעיפים 4 ו- 5 )ביטוח צמ"ה וצ"ג צמ"ה( אם המציע )ספק( לא יעשה.3 בפרויקט שימוש בצמ"ה, ניתן לוותר עליהם. סעיף 6 בהתאם לאמור לעיל אי הסכמה לויתור על ביטוח אחריות מקצועית, לא מוסכם למחוק האמור לגבי נוסח פוליסת אחריות מקצועית. סעיף 6.4 בסופו יוסף המשפט : שם המבוטח בביטוח עבודות קבלניות יכלול את הספק, המזמין, קבלנים וקבלני משנה, מפקח, מתכננים ויועצים למעט אחריותם המקצועית..4.5 יספק את המנדפים, כולל חיבור המנדפים למערכות האספקה השונות. המציע מתחייב לספק לאונ' מנדפים ולהתקינם תוך 75 ימים קלנדרים מיום קבלת הזמנת הרכש, התקנה מלאה לאחר אישור התכנון... טרום ביצוע התקנה האוניברסיטה תעביר את תכנית העמדת המנדפים בדיקות הפעלה ותקינות של המנדפים האם הכוונה לחיבור המנדפים ראה תשובה לשאלה 1 למערכות האספקה השונות בתחום המנדף? באם הכוונה מחוץ לתחום המנדף אבקש פירוט החומרים ואופני מדידה. תוך כמה ימים קלנדרים יאשר הממונה מטעם האוניברסיטה את התוכנית המפורטת שהוגשה לאישור? האם ינתן לספק לפחות 45 ימים קלנדרים לייצור הובלה והתקנה לאחר אישור הממונה מטעם האונ'? האם ניתן לקבל תוכנית העמדה של המנדפים בשלב זה? מדוע הפעלת המנדף באחריות קבלן המנדפים אם מע' הבקרה והאוורור תסופק ע"י אחרים? 1.לא יאוחר מ 14 ימי עבודה 2.כן תוכניות הצבת המנדפים יועברו לזוכה יחד עם הזמנת הרכש. פעילות תקינה של מערכות הבקרה והאוורור הן באחריות קבלן מיזוג האוויר וספק הפניקס. האחריות של ספק

3 תוך כמה ימים תווסט ותכוייל מערכת הבקרה "פניקס ע"י הנציג הישראלי " האם בדיקת המנדף בשטח עפ"י תקן אמריקאי/אירופאי כלולה במחיר המנדף? המנדפים הינה על המנדף ועל החיבור לשאר המערכות כגון חשמל, אינסטלציה וגז ועל עבודה תקינה של המנדף. קבלן מיזוג האוויר וספק הפניקס אחראים על כיול המערכת. הכיול יתבצע מוקדם ככל שניתן בסמוך לגמר התקנת המנדפים. הבדיקה תתבצע ע"י גורם שלישי לא כלול במחיר המנדף. לות ה ע הבדיקה ע"ח האוניברסיט כולל בדיקה עפ"י תקן ישראלי חובה ועפ"י תקן אמריקאי או ארופאי חובה המציע יכין... דו"ח מלא על בחינות התקינות ערוך ע"י מעבדה מוסמכת. האם יתקבל דו"ח ע"י בודק מנדפים של היצרן? באם הסעיף הר"מ לא מקובל האם יוכל נציג האונברסיטה להפנות אותנו למעבדה מוסמכת לבדיקת מנדפים? האם יגובשו מספר אפשרויות של מידות גובה או כל מנדף ייוצר בגובה מיוחד עפ"י מידת גובה התקרה? תתבצע בדיקה, מטעם האוניברסיטה, ע"י גורם מוסמך בלתי תלוי. תוצאות הבדיקה יועברו ליצרן והוא יצרף אותם לתיק המתקן. מידות גובה חיצוניות עד התקרה מידות גובה פנימיות מסתפקים בשלושה גבהים שייקבעו בהסכמה. ייתכן ויידרש לייצר מנדפים בודדים במידות אחרות ולפי שאלות שעלו בסיור קבלנים, נבקש החלטה בנושא הנ "ל הערה- יש לשים לב שגובה המנדפים הסופי ייקבע ע"י מדידה בשטח והגובה יכול להשתנות עקב שינוי בגובה תקרת המעבדות. פתח יניקת האוויר )חיבור המנדף לפניקס( יהיה בגובה הנע בין 185 ס"מ ל 210 ס"מ מי אחראי לביצוע החיבור בין גג המנדף לשסתום הפניקס? אם החיבור באחריות קבלן המנדפים באיזה מרחק מהמנדף נדרש להתחבר? האם נדרש חיבור באמצעות תעלה גמישה או קשיחה? אם נדרשת תעלה קשיחה מאיזה חומר ועובי? ) PVC / PPS( מי אחראי על פתיחת תקרות אקוסטיות וביצוע פתחים בתקרת גבס? מע' בקרה ואוורור תסופק ע"י אחרים, מדוע רמת רעש?באחריות קבלן המנדפים החיבור בין המנדף לפניקס באחריות ספק המנדפים. הפניקס מגיע לקרבת המנדף. חיבור באמצעות תעלת פח 15 לדעתנו אין צורך בפתיחת תקרות אקוסטיות. פניקס אופקי ע"י תעלת פח, פניקס אנכי יש להוסיף קופסא דקה שתחבר את הפתח המלבני לאוורור בגג המנדף לפניקס 10 אינצ' אנכי הנמצא קצת מעליה. רק במידה והגורם לרעש נובע מהמנדף או מחיבור המנדף למערכת האוורור אזי האחריות על קבלן המנדפים המנדפים "רמת הרעש מהמנדף הכימי..." האם נדרש מנדף עם דופן ללא דופן כפולה כפולה? אם כן, האם צריך עמודים עשויים אלומיניום בחזית ובחלק האחורי או שניתן לבצע קופסא מלביד? דפנות התא ולפי כולל שאלות שרטו שעלו ט בסיור קבלנים, נבקש 3

4 החלטה בנושא הנ"ל עץ לבוד בעובי 17 מ"מ מצופה פורמייקה או שווה ערך מאושר הכולל הגנה מוחלטת מפני אש. או טרספה מסוג טופ-לאב או שווה ערך מאושר בעובי של לפחות 17 מ"מ. "עץ לבוד...או טרספה..." למנדף : ברז מים, כיור עמיד בכימיקלים וכוסית ניקוז כוסית ניקוז מחומר P.E. או P.P. בקוטר 40 מ"מ לפחות ברז המים יהיה מחומר P.P או שווה ערך מאושר יחידת בקרת מהירות זרימה של פניקס האם השקעים צריכים להיות ממוקמים על גבי עמוד חזית מעל משטח העבודה? האם הברזים צריכים להיות ממוקמים על עמוד החזית? האם נדרש פתח מעבר כבלים מעמוד חזית לתוך תא המנדף? בסעיף זה מאושר עץ אבל רשום " הגנה מוחלטת מפני אש " השאלה : - האם לאור העובדה שאתם מבקשים הגנה מוחלטת לעץ, האם עץ עדיין מאושר? שאלה נוספת : האם ניתן להציע פוליפרופילן PPS מעקב בעירה? מדובר מן הסתם בחומר עדיף שגם מאושר אצלכם לחלק הפנימי של המנדף ( סעיף 3 עמוד 27( האם וכמה מנדפים יהיו בעלי מעטפת חיצונית מעץ לבוד וכמה בעלי מעטפת טרספה? כפי שמופיע במכרז עץ לבוד או טרספה. לא יהיה שוני בין המנדפים מבחינת הרכב החומרים האם נידרש למנדף גם כיור וגם נדרש גם כיור וגם כוסית ניקוז כוסית ניקוז? במפרט מצוין כוסית ניקוז בקוטר 40 מ"מ לפחות מאיזה חומר נדרשת הכוסית? האם נדרשת התקנה עליונה או תחתונה? האם ניתן להשתמש בכוסית ניקוז פוליפרופילן מלבנית? האם הכוונה לברז מים למנדף העומד בלחץ 10 בר או לברז עשוי P.P המשמש בדרך כלל למים מטופלים ואינו מיועד ללחצים גבוהים? היכן ממוקם בקר הפניקס במנדפים כפולים או משולשים? 1.חומר עמיד לכימיקלים 2.התקנה תחתונה. 3.לא ברז המים לא מיועד ללחצים גבוהים ולא למים מטופלים, כלומר מדובר בברז מנדף סטנדרטי. כל הבקרים יורכבו על פנל חזית בסמוך לשקעי החשמל קוע. ש בפנל ומוגן עם כיסוי שקוף בנוסף ראה תשובה , כמה מנדפים יהיו עם פנל בחזית או בצד וכמה עם פנל צד כפול? 1. האם נידרש גם גוף תאורה ומפסק? 2. האם הזנת המנדף מגיע מלוח עם הגנות ופחת ודרושה רק כל המנדפים יהיו עם פנל הפעלה בחזית כן, נדרש מפסק להפעלת גוף התאורה פאנל הפעלה בחזית שקעים חשמליים ימוקמו... 4

5 קופסת חיבורים או לחילופין דרוש לכל מנדף לוח חשמל עם הגנות,פחת וחצי אוטמט? עפ"י המידות והדגם שצויין לדוגמה הכוונה לארון מתוצרת,JUSTRITE ארון אחסון בטיחותי ממוגן וממונדף )חיבור הנידוף ע"י הספק( כדוגמת חברת JUSTRITE או ASECOS או שווה ערך ארון בטיחותי ממוגן ומנודף )חיבור הנידוף ע"י הספק( JUSTRITEכדוגמת חברת שווה ערך או ASECOS או מחיר ארון מתוצרת ASECOS או שווה ערך כפול ואף יותר מארון מתוצרת JUSTRITE האם לתמחר את מחיר המנדף +ארון חסין אש עפ"י האפשרות לשימוש ב 2 האפשרויות? חיבור הארון למערכת השאיבה במנדף בעל דפנות בודדות דורש הרחקת המנדף מהקיר האחורי בכ 60 מ"מ, או לחילופין האם יאושר חיבור השאיבה למשטח העבודה באיזור פלנום היניקה האחורי של המנדף? דרוש לכל מנדף לוח חשמל עם הגנות, פחת וחצי אוטומט. הוחלט שבמסגרת מכרז זה האוניברסיטה לא תזמין ארונות אחסון בטיחותי מסוג חסין אש או קורזיביים אין צורך לתמחר פריטים אלה במכרז. טבלת הצעת מחיר מתוקנת תפורסם בנפרד מצוין במפרט שנדרש ארון ראה תשובה לשאלה 25 בטיחות JUSTRITE או ASECOS הארונות הנ"ל אינם שווה ערך, איזה סוג נדרש? האם יש דגם מאושר? עבור אילו חומרים נדרש הארון? חומצות/סולבנטיים/בסי סים/דליקים וכו'.. האם נדרש ארון נוסף מלביד/ HPL ברווח שנשאר לאחר מיקום הארון או שנדרשת סגירה לדופן? דגם המפורט עבור ארון ראה תשובה לשאלה 25 אינו מוכר ליבואןJUSTRUITE איזה דגם נדרש עבורכם? איזה סוג ארון בטיחות? לאיזה חומרים? האם מחיר המנדף כולל סבכה המחיר כולל הכנה לרשת כימאים לקולונות? מודל באתר Justrite סבכה לקולונות )רשת כימאים( תבוצע ממוטות נירוסטה

6 כמה תקרות שונות בגובהן בכל המעבדות? 1. האם כיול ובדיקת מערכת ספיקה משתנה של נציג מערכת הבקרה )פניקס( תספק את האונברסיטה? 2. האם בדיקה באתר הלקוח של בודק מטעם יצרן המנדפים תספק את האוניברסיטה? 3. האם ידוע לאונברסיטה באם יש גורם בלתי תלוי שיש ביכולתו ושיש ברשותו את הציוד לביצוע בדיקת המנדף עפ"י תקן אירופאי/אמריקאי? באם כן האם תוכל האונ' לספק לנו מידע זה? אנחנו מוסמכים ומבצעים בדיקות לתקן אירופאי עבור המנדפים שלנו, האם נדרשת בדיקה באתר? מי אחראי להזמין את הבדיקה? האם נדרש לתמחר בנפרד? כמה מנדפים יהיו עם חלון מרכזי? בכל המעבדות התקרות גבוהות מ 240 ס"מ, יתכנו מקומות בודדים עם תקרות נמוכות יותר במספר ס"מ. ספק המנדפים יבצע כיול למנדפים כולל רגש דלת ופתיחה/סגירה. כיול השסתום ובדיקת מערכת הספיקה תתבצע על ידי קבלן מיזוג אוויר וספק הפניקס. לאחר מכן תתבצע בדיקה, מטעם האוניברסיטה, ע"י גורם מוסמך בלתי תלוי התאמת מידות לאחר התקנת המנדף ולצורך קבלתו יציג הקבלן בדיקה של גורם בלתי תלוי לפי התקן... בדיקה של גורם בלתי תלוי לפי התקן BSEN14175 בדיקת המנדפים תעשה ע"י גורם מוסמך בלתי תלוי באתר. האוניברסיטה תזמין ותשלם עבור הבדיקה לא המנדפים הצמודים יורכבו ללא דופן מחברת פנימית - אך מס' החלונות כמספר המנדפים )לשלישיית מנדפים יהיו 3 חלונות( חיבור זוג או שלישיית מנדפים צמודים ללא דופן מחברת זהה לחיבור מנדף בודד מבחינת תעלות מערכת הבקרה מסופקת ע"י האוניברסיטה )קבלן אחר( האחראי להתקנת קופסת ההפעלה )לחשמל המנדף(, הרגשים והחיבור למערכת הפניקס הוא קבלן המנדפים, התקנת הפניקס באחריות קבלן מיזוג האוויר וספק הפניקס. האחריות לספק את לוח החשמל וההגנות של הפניקס באחריות קבלן מיזוג האוויר )מלבד ההזנה מי אחראי לספק את מערכת הבקרה מסוג פניקס )רגש דלת/רגש נוכחות/מוניטור/שסת ום( 2. מי אחראי להתקנת הרכיבים כמפורט? מי אחראי על חיווט הרכיבים? מי אחראי לספק את לוח החשמל והגנות של הפניקס?.33 חיבור מערכת הפניקס סעיף 2 55 ולפי שאלות שעלו בסיור קבלנים, נבקש החלטה בנושא הנ"ל 6

7 וההגנה של קופסאת ההפעלה שבאחריות ספק המנדפים(.3 3. מי אחראי לבצע כיול מערכת בקרה והפעלה למנדפים? לגבי כיול ראה תשובה סעיף ולפי 2 שאלות שעלו בסיור קבלנים, נבקש החלטה בנושא הנ"ל 55 ולפי שאלות שעלו בסיור קבלנים, נבקש החלטה בנושא הנ"ל חיבור המנדף למערכת החשמל חיבור המנדף למערכת אינסטלציה מי אחראי לביצוע הזנת/חיבור חשמל למנדף? אם החיבור באחריות קבלן המנדפים באיזה מרחק מהמנדף תהיה הזנת החשמל? האם הגנות חשמל לאחריות קבלן המנדפים או שהם יהיו בלוח ראשי? מי אחראי לביצוע חיבורי אינסטלציה למנדף? אם החיבור באחריות קבלן המנדפים באיזה מרחק מהמנדף יבוצעו ההכנות? באיזה סיומת תחכה ההכנה? אין סוג צנרת נדרשת )עבור גזים, מים ושפכים(? האחריות לחיבור החשמל על קבלן המנדפים הזנת חשמל בתחום המנדף עד כמטר אחד. הגנות בקופסת החשמל של המנדף באחריות קבלן המנדפים חיבור התשתיות בתחום המנדף באחריות הזוכה. מובהר כי בנספח ט' יפרט המציע עלויות תשתית נוספות )מעבר ל 1 מטר הכלולים במחיר המנדף( לגבי הסיומת במכרז הגדרנו קוטר צינור נחושת עבור גזים. עבור מים ושפכים צנרת סטנדרטית סעיף האם כל מנדף מזוג או שלשיית מנדפים יחובר לתעלה מאספת שתחובר לשסתום פניקס אחד? או לחילופין איך יחוברו המנדפים? באם שיטת החיבור תהיה לשסתום פניקס אחד עבור זוג או שלשיית מנדפים האם אין צורך בווסט אויר ידני לכיול הזרימות בין המנדפים. באם שיטת החיבור תהיה לשסתום פניקס אחד עבור זוג או שלשיית מנדפים האם מישהו בדק שבשיטה זו יוכלו המנדפים לעמוד בתקן? תעלות יניקה מתומחרות בד"כ עפ"י מטר רבוע, עבור כל נפח זרימה מתוכננת תעלה בחתך שונה וחישוב שונה עבור 1.כן, שסתום פניקס אחד 2.זהו למעשה מנדף אחד ברוחב של 3 מנדפים, בעל שלושה חלונות נפרדים כ"א בעל רגש גובה של הפניקס, בנוסף למנדף כולו, מערכת בקרה אחת ושסתום פניקס אחד. 3.ההתיחסות כמנדף אחד רחב מבחינת עמידה בתקן 4.חיבור מערכות הפניקס לתעלות האוורור יתבצע על ידי קבלן מזוג אויר. למרות זאת אנו מבקשים לשמר את האופציה שיצרן המנדפים יתן מענה ועל כן אנו מבקשים לתמחר זאת. יש להתייחס בסעיף זה למטר רבוע של תעלות ולא למטר רץ..3.4 חיבור זוג או שלישיית מנדפים צמודים ללא דופן מחברת זהה לחיבור מנדף בודד מבחינת תעלות

8 חיבור המנדף לתעלת חשמל. אביזרים כמו קשתות ומעברים, האם אנו נידרשים לציין מחיר משוקלל למטר אורך שיכיל את כל מגוון האפשרויות? האם נידרשת קופסת חיבורים בלבד או לוח חשמל הכולל נדרש לוח חשמל כולל נתיכים הגנות ופחת 5 55 מחיר צנרת למטר רץ נתיכים, הגנות ופחת? צנרת מים + צנרת ניקוז האם הכוונה למטר רץ צנרת. 38 מים + מטר רץ של צנרת ניקוז? ולפי שאלות.39 שעלו בסיור קבלנים, נבקש החלטה בנושא הנ"ל הספק יספק לאוניברסיטה שירותי תחזוקה ואחריות במסגרתם יעניק לאוניברסיטה אחריות כוללת ובלתי מוגבלת לתיקון תקלות ו/או ליקויים במנדפים הכימיים שסופקו על ידו )לרבות תקלות שנגרמו עקב שימוש לקוי או שימוש שאינו בהתאם להוראות השימוש( לרבות עבור שירותי תחזוקה ואחריות למשך 5 שנים. האם נדרשת סגירה מעל מנדף ועד לתקרת גבס במעבדה ע"פ גובה משתנה בין החדרים? האם הכוונה שהספק ישא בהוצאות התיקון גם לליקויים שניגרמו באשמת הלקוח? האם הכוונה לתחזוקה ובדיקות שאמורות להתבצע ע"י האוניברסיטה כולל תיקונים ובדיקות? לאיזו מטרה פורסם המכרז בו יזכה זוכה יחיד במכרז, אם האונ' רשאית לפנות לאחרים? כן הספק לא יישא בהוצאות התיקון לתקלות שנגרמו באשמת הלקוח עקב שימוש שלא בהתאם להוראות. לא האוניברסיטה תבצע בדיקות תקופתיות כנדרש ע"פ החוק. שירותי תחזוקה ואחריות למשך 5 שנים הינם באחריות בלעדית של הספק הזוכה. השירותים יוזמנו מהזוכה/ים במכרז בכפוף למסמכי המכרז. הסעיף נועד לאפשר לאוניברסיטה במקרה הצורך וככל שתראה לנכון להזמין שירותים נוספים או אחרים מספק חיצוני למכרז, למשל כאשר האוניברסיטה רוצה להזמין מנדף שלא כלול במכרז העדר בלעדיות 8

9 הבהרות לתשומת לב המציעים : לגבי הזמנות לפי שלבים )סעיף 10 בעמוד 3 למסמכי המכרז( על אף האמור במסמכי המכרז לפיו "לא יוזמנו מנות במקביל" האוניברסיטה מודיעה כי סביר להניח שתוזמן מהספק הזוכה מנה חדשה של מנדפים טרם אספקת המנה הקודמת. עם זאת, האוניברסיטה מבקשת להבהיר כי אספקת המנדפים תהיה באופן מדורג בתיאום עם נציג האוניברסיטה. כאמור בתשובה לשאלה מס' 25 בקובץ זה, לא יוזמנו מנדפים עם ארון נידוף לחומרים קורזיביים או עם ארון חסין אש. בהתאם לכך שונו המשקולות של סוגי המנדפים השונים בטבלת הצעת המחיר מס' 1 בנספח ז'. בהתאם לתשובה לשאלה מס' 36 בקובץ זה, ביחס לחיבור מערכת הפניקס לתעלת האוורור יש לציין מחיר למטר רבוע של תעלות ולא למטר רץ כפי שנכתב במקור. נספח ז' הכולל הצעת המחיר מתוקנת - מפורסם בקובץ נפרד. יש למלא את נספח ז' המעודכן כאמור, במקום הקובץ הכלול במסמכי המכרז. משקולות רכיב המחיר )סה"כ 70% מהציון הכולל( ישונו כדלקמן: סעיף 1: תמחור המנדפים ע"פ נספח ז' המעודכן - 85% סעיף 1: תמחור מנדף בעל עומק ייחודי 5% סעיף 2 ת: מחור ועלויות חיבור למערכות המבנה ע"פ נספח ז' המעודכן - 10% שלישיית מנדפים צמודים של מטר כדוגמה, הכוונה היא מנדף אחד ברוחב 3 מטרים, בעל שלושה חלונות, כל אחד ברוחב מטר. למנדף פניקס אחד, בקר אחד ושלושה רגשים )אחד על כל חלון(. שלישיית מנדפים של מטר וחמישים כל אחד הוא למעשה מנדף אחד ברוחב ארבע וחצי מטרים, כנ"ל לגבי זוג מנדפים צמודים. ככל שתוגש הצעת מחיר שאינה בהתאם לנספח ז' המעודכן, ועדת מכרזים שומרת לעצמה את הסמכות לקבל את ההצעה בהתעלם מנתונים שאינם רלוונטיים ובהכל בהתאם להוראות המכרז לרבות הבהרות אלה וע"פ המשקולות החדשים האמור במסמך שאלות ותשובות זה, כולל ההבהרות לעיל, גובר על האמור במסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע. חתימת המציע: תאריך: 9

10

11

12

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר

מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר 1 להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

---

--- 1 מרכז רפואי " אסף הרופא" מס' מכרז 311-31 לאספקת גז בישול עבור המרכז הרפואי אסף הרופא אב תשע"ז אוגוסט 31 2 מדינת ישראל משרד הבריאות מרכז רפואי אסף הרופא טלפון: 80-7117779 פקס: 80-7117711 תאריך לכבוד א.נ.,

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!( מפרט מכר זה נמצא בשלב

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63>

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63> 1 מדיניות חברת החשמל חברת החשמל פועלת לביצוע מדיניות הממשלה והחלטות הרשות לחשמל בנושא שילוב אנרגיות מתחדשות, על מנת לשפר ולתרום לחיזוק משק החשמל במדינת ישראל. הדרישות לחיבור יצרני חשמל לרשת מבוסס על: חוק

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד