PowerEdge C5125 מדריך משתמש לחומרה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "PowerEdge C5125 מדריך משתמש לחומרה"

תמליל

1 Dell PowerEdge C55 מדריך לבעלים של חומרה דגם אסדרה: B04S

2 ואזהרות התראות הערות, יותר. טובה בצורה המחשב את לנצל לך שיסייע חשוב מידע מציינת הערה הערה: ציות אי עקב נתונים לאובדן או חומרה לנזק אפשרות מציינת התראה התראה: להנחיות. למוות. או גופנית לפגיעה רכוש, לנזק אפשרות מציינת אזהרה אזהרה:. מוקדמת הודעה ללא להשתנות עשוי זה במסמך המידע שמורות. הזכויות כל 0 Dell Inc..Dell מאת. Inc בכתב רשות קבלת ללא שהיא דרך בכל אלה חומרים שעתוק על מוחלט איסור חל סימנים הם,AMD ו- Athlon AMD Phenom,AMD דהיינו זה, במסמך הנזכרים המסחריים הסימנים הם PowerEdge וכן DELL של הסמליל,Dell השם. Advanced Micro Devices, Inc. של מסחריים מסחריים סימנים או מסחריים סימנים הם Windows ו- Microsoft השמות.Dell Inc. של מסחריים סימנים אחרות. במדינות ו/או בארה ב Microsoft Corporation של רשומים על לבעלות הטוענות לישויות בהתייחסות זה בפרסום לשמש עשויים אחרים מסחריים ושמות מסחריים סימנים מסחריים בסימנים קנייני עניין מכל מתנערת Dell Inc. חברת למוצריהן. בהתייחסות או ושמות סימנים אותם בבעלותה. המצויים אלה למעט מסחריים, ובשמות B04S אסדרה: דגם A00 מהדורה 0-05

3 תוכן על אודות המערכת... 7 תכונות ומחוונים בלוח הקדמי... 8 שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת... תפריט תוכנית ההגדרה (Setup)... אפשרויות ההגדרה של ה- BIOS בשלב התיחול... ניתוב מחדש של המסוף... הגדרת תצורה של מקשים מיוחדים... סרגל המקרא... 4 עזרה רמת כללית...4 גישה...5 תפריט Main (ראשי)...6 תפריט Advanced (מתקדם)...8 תפריט Boot (תיחול)...5 תפריט Server (שרתים)...9 תפריט Security (אבטחה)...5 תפריט Exit (יציאה)... 6 טעינת ברירות המחדל של ה- 7...BIOS הודעות שגיאה של POST והטיפול בהן... 7 התנגשויות בהקצאת בקשות פסיקה 4...(IRQ) תוכן

4 התקנת רכיבי מערכת... 4 כלים מומלצים... 4 החלק הפנימי של המערכת תצורת המזחלות הסרת מזחלת התקנת מזחלת הסרת מודולי הזיכרון התקנת מודול זיכרון הסרת כוננים קשיחים.5 אינץ... 5 התקנת כוננים קשיחים.5 אינץ... 5 הסרת כוננים קשיחים.5 אינץ התקנת כוננים קשיחים.5 אינץ הסרת גוף קירור התקנת גוף קירור הסרת מעבד התקנת מעבד הסרת לוח הכונן הקשיח.5 אינץ התקנת לוח הכונן הקשיח.5 אינץ הסרת לוח הכונן הקשיח.5 אינץ... 6 התקנת לוח הכונן הקשיח.5 אינץ... 6 הסרת לוח המערכת... 6 התקנת לוח המערכת... 6 הסרת ספק כוח... 6 התקנת ספק כוח תוכן 4

5 הסרת מכסה המארז התקנת מכסה המארז...66 הסרת בית המאוורר התקנת בית המאוורר הסרת לוח אחורי התקנת לוח אחורי...7 הסרת לוח חלוקת כוח (PDB)...7 התקנת לוח 74...PDB הסרת סוללת השעון התקנת סוללת השעון פתרון בעיות...77 רצף פתרון בעיות מגשרים ומחברים... 8 רכיבי לוח המערכת של...8 C55 מחברים ללוח כונן קשיח.5 אינץ מחברים ללוח כונן קשיח.5 אינץ מחברי הלוח האחורי מחברי לוח חלוקת הכוח 89...(PDB) זינת לוח PDB ומחברי 89...PMBus 5 תוכן

6 6 קבלת עזרה אינדקס... 9 תוכן 6

7 על אודות המערכת המערכת (C55) כוללת את התצורות הבאות: לוח מערכת, מזחלות + לוח כונן קשיח.5 אינץ + כבלים לוח מערכת, מזחלות + לוח כונן קשיח.5 אינץ + כבלים ניהול שרתים עבור מזחלת ה- C55 אפשרי דרך יציאת NIC ייעודית בצד הקדמי של המערכת. לקבלת מידע נוסף, ראה תכונות ומחוונים בלוח הקדמי בעמוד 8. 7 על אודות המערכת

8 תכונות ומחוונים בלוח הקדמי איור -. תכונות הצד הקדמי של המזחלת (בסיבוב של 90 מעלות נגד כיוון השעון) פריט 4 5 תכונה תפס ידית תיאור לחץ כדי לשחרר את המזחלת מהמארז. החזק כדי לשלוף את המזחלת מתוך המארז. יציאה מותאמת עם כבל מותאם USB) [] ווידיאו) מחבר VGA/USB לחצן הפעלה לחצן הדלקה/כיבוי של המזחלת 0/00/G NIC LAN מחבר 0/00/G NIC LAN מחבר יציאות LAN של כרטיס ה- NIC B66 כללי אכלוס למזחלות הערה: Dell PowerEdge C5000 הוא מארז שרתי להב התומך במערכת מזחלות Dell.PowerEdge יחידת אחסון המזחלות הבאה זמינה למארזי :PowerEdge C5000 יחידת אחסון מזחלות לקבלת מידע נוסף, ראה תצורת המזחלות בעמוד 45. על אודות המערכת 8

9 67 B תיאור דפאו רי המזחלת איור -. דפאו רי המזחלת (בסיבוב של 90 מעלות נגד כיוון השעון) פריט תכונה סטטוס תיאור דפאו ר קישור LAN דפאו ר פעילות LAN דפאו ר קישור LAN דפאו ר פעילות LAN כבוי כבוי ירוק כבוי אין קישור אין פעילות קישור אין פעילות 4,, קישור פעילות 0 Mb דפאו ר קישור LAN דפאו ר פעילות LAN ירוק כבוי קישור פעילות 00 Mb דפאו ר קישור LAN דפאו ר פעילות LAN ירוק מהבהב ירוק דפאו ר קישור LAN דפאו ר פעילות LAN ירוק מהבהב כתום קישור פעילות G דפאו רי פעילות כונן קשיח ירוק מהבהב כונן קשיח 0 פעיל כונן קשיח פעיל כונן קשיח פעיל כונן קשיח פעיל 5 דפאו ר זהות כחול מזהה את המזחלת לפי פקודה 6 זינה/סטטוס ירוק כתום מהבהב כבוי הפעלה רגילה תקלת כיבוי אין זינה 7 9 על אודות המערכת

10 על אודות המערכת 0

11 שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת תפריט תוכנית ההגדרה ניתן (Setup) המחשב משתמש ב- BIOS AMI Core העדכני ביותר, המאוחסן בזיכרון ההבזק. זיכרון ההבזק תומך במפרט הכנס הפעל ומכיל תוכנית ההגדרה (Setup) של ה- BIOS, שגרת בדיקה עצמית בהדלקת המערכת (POST) ואת תוכנית השירות להגדרת תצורה אוטומטית של.PCI המערכת תומכת בהצללת ה- BIOS של המערכת דבר המאפשר את פעולת ה- BIOS מתוך זיכרון DRAM מובנה 64 סיביות המוגן מפני כתיבה. להגדיר את תצורתם של פריטים כמו: כוננים קשיחים וציוד היקפי הגנה בסיסמה תכונות ניהול צריכת הכוח תוכנית ההגדרה (Setup) תופעל בתנאים הבאים: בעת החלפת תצורת המערכת בעת שהמערכת מזהה שגיאת תצורה ומציגה הנחיה לבצע שינויים בתוכנית ההגדרה (Setup) בעת ההגדרה מחדש של יציאות התקשורת לצורך מניעת התנגשויות בעת החלפת הסיסמה או ביצוע שינויים אחרים בהגדרות האבטחה הערה: ניתן לשנות רק פריטים בסוגריים מרובעים מרובעים הנם לתצוגה בלבד. ] ]. פריטים שאינם מוקפים בסוגריים שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

12 אפשרויות ההגדרה של ה- BIOS ניתן לאתחל את תוכנית ההגדרה ה- POST : בשלב התיחול (Setup) בלחיצה על המקשים המתאימים בעת בדיקת של ה- BIOS (Setup) היכנס לתוכנית ההגדרה <F> ניתוב מחדש של המסוף ניתובו מחדש של המסוף מאפשר למשתמש מרוחק לאבחן ולפתור בעיות בשרת שלא הצליח לבצע תיחול של מערכת ההפעלה. במוקד הניתוב מחדש של המסוף עומדת תוכנית ה- Console.BIOS תוכנית ה- Console BIOS היא תוכנית שירות שוכנת זיכרון הבזק המנתבת מחדש קלט ופלט דרך חיבור טורי או מודם. ה- SOIB תומך בניתוב מחדש של המסוף ליציאה טורית. אם המערכת תומכת בשרת ללא ראש מבוסס יציאה טורית, אזי עליה לתמוך בניתוב מחדש של כל הקלט/פלט של מסופים מונעי BIOS ליציאה הטורית. מנהל ההתקן של המסוף הטורי חייב להיות בעל יכולת לתמוך בפונקציות המתועדות במסגרת ANSI Terminal Definition (הגדרת מסוף.(ANSI 68 B הפעלת/השבתת הניתוב מחדש של המסוף ניתן להפעיל ולהשבית את פונקציית הניתוב מחדש של המסוף בתפריט תוכנית ההגדרה של ה- BIOS. (putes) COM לצורך ניתוב מחדש של המסוף (Serial over LAN) לצורך חיבור טורי ב- LAN COM ערך 00 H 0 H תיאור השבתת פונקציית הניתוב מחדש של המסוף ניתוב מחדש של המסוף ליציאת F) (8H COM הגדרת תצורה של מקשים מיוחדים ניתוב מחדש של המסוף משתמש בהדמיית מסוף,ANSI המוגבלת לתווי ASCII בסיסיים. ערכת תווים זו אינה כוללת מקשים ייעודיים, מקשי חצים או מקשי בקרה. עם זאת, תוכנית PowerEdge C5000 דורשת שימוש במקשים ייעודיים ובמקשי בקרה לצורך פונקציות רגילות. ניתן לדמות מקש ייעודי או מקש בקרה על ידי שימוש ברצף מקשים מיוחד, המכונה רצף ביטול, לייצוגו של מקש ספציפי. שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

13 בניתוב מחדש של מסוף, רצף הביטול מתחיל בתו ביטול. ניתן להזין תו זה בדרכים שונות, בהתאם לדרישות של תוכנת הדמיית המסוף שברשותך. לדוגמה, הרצף,0xb [ ^ ו-< Esc > מתייחס לאותו תו ביטול. הטבלה שלהלן מציגה את רצף הביטול שיש לשלוח כדי לייצג מקש מיוחד או פקודה מיוחדת. מקש רצף ביטול ANSI הערת תכן בפלטפורמת Windows <ESC> <ESC> <ESC> <ESC>4 <ESC>5 <ESC>6 <ESC>7 <ESC>8 <ESC>9 <ESC>0 <ESC>! <ESC>h <ESC>k <ESC>+ <ESC>- <ESC>? <ESC> / <ESC>R<ESC>r<ESC>R <ESC><Shift>op <ESC><Shift>oq <ESC><Shift>or <ESC><Shift>os <ESC><Shift>ot <ESC><Shift>ou <ESC><Shift>ov <ESC><Shift>ow <ESC><Shift>ox <ESC><Shift>oy <ESC><Shift>oz <ESC><Shift>oa <ESC>[<Shift>h <ESC>[<Shift>k <ESC>[ <ESC>[ <ESC>[5 <ESC>[6 <ESC><Shift>b F F F F4 F5 F6 F7 F8 F9 F0 F F Home End Ins Del Page Up Page Down Reset שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

14 סרגל המקרא סרגל המקרא ממוקם בצדו של מסך ההגדרה.(Setup) המקשים בסרגל המקרא מאפשרים לנווט דרך תפריטי הגדרה שונים. הטבלה הבאה מציגה את מקשי סרגל המקרא עם החלופות והפונקציות התואמות. עזרה מקש מקרא F פונקציה General Help (עזרה כללית) Select Screen (בחר מסך)? או Select Item (בחר פריט) Change Option/Field (שנה אפשרות/שדה) Go to Sub Screen (עבור למסך משנה) Next Page (העמוד הבא) Previous Page (העמוד הקודם) Go to Top of Screen (עבור לראש המסך) Go to Bottom of Screen (עבור לתחתית המסך) Discard Changes (בטל שינויים) + או - Enter Page Down Page Up Home End F7 F9 F0 Load Optimal Default (טען ערך ברירת מחדל מיטבי) Save and Exit (שמירה ויציאה) Exit (יציאה) Esc כללית בנוסף לחלון Item Specific Help (עזרה ספציפית לפריט), תוכנית ההגדרה (Setup) מספקת גם מסך של General Help (עזרה כללית). ניתן לזמן מסך זה מכל תפריט בלחיצה על <F>. המסך General Help (עזרה כללית) מציג את מקשי המקרא עם החלופות והפונקציות המקבילות שלהם. ליציאה מחלון העזרה הקש <Enter> או.<Esc> שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת 4

15 רמת גישה התכונה של רמת גישה קובעת מי יקבל גישה לפקד (מפקח או משתמש). טבלה - מסכמת את השפעתה של רמת הגישה על פקד כלשהו. טבלה -. סיכום רמות גישה סיסמה מותקנת ללא סיסמה מוזנת לא ישים רמת הגישה למשתמש שבחר המפקח לא ישים רמת גישה 0 תצוגה ועריכה רמת גישה תצוגה ועריכה רמת גישה תצוגה ועריכה רמת גישה תצוגה ועריכה משתמש בלבד משתמש לא ישים תצוגה ועריכה תצוגה ועריכה תצוגה ועריכה תצוגה ועריכה מפקח בלבד מפקח לא ישים תצוגה ועריכה תצוגה ועריכה תצוגה ועריכה תצוגה ועריכה שניהם שניהם מפקח משתמש לא ישים ללא תצוגה בלבד מוגבלת מלאה תצוגה ועריכה אין גישה להגדרה מוסתר מוסתר מוסתר תצוגה ועריכה אין גישה להגדרה תצוגה בלבד תצוגה בלבד תצוגה ועריכה תצוגה ועריכה אין גישה להגדרה תצוגה בלבד תצוגה ועריכה תצוגה ועריכה תצוגה ועריכה אין גישה להגדרה תצוגה ועריכה תצוגה ועריכה תצוגה ועריכה 5 שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

16 תפריט Main (ראשי) התפריט הראשי הוא המסך הראשון אשר מוצג עם הכניסה לתוכנית ההגדרה (putes) של ה- BIOS. אם מתרחשת שגיאה, יוצג המסך Error Manager (מנהל השגיאות). (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY Main Advanced Boot Server Security Exit (ראשי) (מתקדם) (תיחול) (שרת) (אבטחה) (יציאה) (מבט כללי על המערכת ( Overview System Use [ENTER], [TAB] AMIBIOS Or [SHIFT-TAB] to select a :.0.0 (גרסה ( Version Field. ): 0/7/ תאריך Build Date (build (השתמש ב-[ ENTER ], [TAB] או ב-[ SHIFT-TAB ] כדי לבחור שדה) (מידע מוצר ( Information Product Name ( (שם : PowerEdge C55 : (תג נכס ( Tag Asset :4567 (תג שירות ( Tag Service eppid: Use <-> to configure system time. (השתמש ב<-> כדי להגדיר את שעת המערכת) (מעבד ( Processor AMD Phenom(tm) II X4 90e Processor (מגה-הרץ ( 500MHz : (מהירות ( Speed :4 (ספירה ( Count (זיכרון המערכת ( Memory System (מגה-בתים ( 048MB : (גודל ( Size [7:40:55] (שעת מערכת ( Time System System Date ( מערכת (תאריך [Mon 05//0],, +, - Tab F F0 ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Change Field (שנה שדה) Select Screen (בחר מסך) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת 6

17 69BAMIBIOS אפשרות Version Build Date תיאור מציגה את גירסת ה- BIOS. הערה: בדוק את מספר הגירסה הזה בעת הורדת עדכון ה- BIOS מהיצרן. מציגה את תאריך יצירת ה- BIOS. B70 פרטי המוצר אפשרות תיאור שם המוצר של המערכת. מספר תג הנכס של המערכת. מספר תג השירות של המערכת. מידע מתוך תווית ה- PPID. Name Asset Tag Service Tag Electronic Piece Part Identification (eppid) 7 B מעבד אפשרות תיאור מציגה את סוג המעבד המותקן בלוח המערכת. מציגה את מהירותו המרבית של המעבד. מציגה את מספר המעבדים המותקנים. Type Speed Counter 7BSystem Memory אפשרות תיאור מציגה את כמות הזיכרון (DRAM) המותקנת בלוח המערכת. גלול אל פריט זה כדי לכוונן את השעה. השתמש במקשים,[ENTER] [TAB] או [SHIFT-TAB] כדי לבחור שדה. השתמש במקשים [+] או [-] כדי לכוונן את השעה במערכת. גלול לפריט זה כדי לכוונן את התאריך. השתמש במקשים,[ENTER] [TAB] או [SHIFT-TAB] כדי לבחור שדה. השתמש במקשים [+] או [-] כדי לכוונן את התאריך במערכת. Size System Time System Date 7 שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

18 קבוצת בקרה רמת גישה של משתמש רמת גישה רמת גישה System Time System Date תפריט Advanced (מתקדם) מסך Advanced (מתקדם) מספק נקודת גישה לצורך הגדרת כמה אפשרויות. במסך זה, המשתמש בוחר אפשרות כלשהי שברצונו להגדיר את תצורתה. הגדרות התצורה מתבצעות במסך שנבחר, ולא ישירות במסך Advanced (מתקדם). התראה: ביצוע הגדרות שגויות לפריטים בעמודים אלה עלול לגרום לתקלות במערכת. מומלץ להשאיר את ערכי ברירת המחדל להגדרות אלה, אלא אם אתה מנוסה בשינוי פריטים אלה. אם ביצוע הגדרות לפריטים בעמודים אלה גורמת לתקלות במערכת או מונעת את תיחול המערכת, פתח את ה- BIOS ובחר באפשרות Load Optimal Defaults (טען ערכי ברירת מחדל מיטביים) בתפריט Exit (יציאה) כדי לבצע תיחול רגיל. (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY Main Advanced Boot Server Security Exit (ראשי) (מתקדם) (תיחול) (שרת) (אבטחה) (יציאה) (הגדרות מתקדמות ( Settings Advanced Configure the CPU (הגדר את ה- CPU ) Caution: Setting wrong values in below sections may cause system to malfunction (זהירות: הגדרת ערכים שגויים עבור הסעיפים הבאים עלולה לגרום לתקלות במערכת) ) תצורת CPU Configuration (CPU ) תצורת SATA Configuration (SATA ) תצורת PCI Configuration (PCI ) תצורת USB Configuration (USB,, Enter F F0 ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Go to Sub Screen (עבור אל מסך המשנה) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת 8

19 (CPU (תצורת 7BCPU Configuration גלול אל פריט זה והקש <Enter> כדי להציג את המסך הבא: Advanced (מתקדם) (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY ) תצורת CPU Configuration (CPU :.65 (גרסת מודול ( Version Module ): גרסת AGESA Version (AGESA : (ספירה פיזית ( Count Physical : 4 (ספירה לוגית ( Count Logical AMD Phenom II Processor 90e Revision ( (מהדורה : C (קילו-בתים ( 5KB : (מטמון Cache L ( L (קילו-בתים ( 048KB : (מטמון Cache L ( L (מגה-בתים ( 6MB : (מטמון Cache L ( L Speed ( : (ספירה לוגית 500MHz ( (מגה-הרץ NB Clk 000MHz (כן ( :Yes (ניתן לשנות תדר ( Freq. Able to Change ucode Patch Level (ucode ) רמת תיקון :0x Secure Virtual Machine Mode (מופעל ( [Enabled] (מצב מחשב וירטואלי מאובטח) PowerNow (מופעל ( [Enabled] PowerCap [P-state 0] (מופעל ( [Enabled] (בקרת הספק L Power Control ( L Non Coherent HT Link Speed [000MHz] * (מהירות קישור HT לא עקבי) (הפעל/השבת ( Enable/Disable Secure Virtual Machine (מחשב וירטואלי מאובטח) (מצב MVS) Mode (SVM) ((,, +, F F0 ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Change Option (החלף אפשרות) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit [800MHz] [000MHz] :* הערה: ערכי ברירת המחדל הם המוצגים. הערה: תמיכת CE ה- BIOS הנוכחי משבית את התמיכה במצב Enhanced C.State 9 שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

20 אפשרויות: גירסת מודול ה- CPU. :Module Version AMD Generic Encapsulated מספר הגירסה של :AGESA Version.(AGESA) Architecture Software :Physical Count מספר יחידות ה- CPU הפיזיות. :Logical Count מספר יחידות ה- CPU הלוגיות. :Revision מהדורת המעבד.CPU לידיעה בלבד. מציג את הגודל של L :Cache L.CPU לידיעה בלבד. מציג את הגודל של L :Cache L Cache L ל: Speed :מהירות המעבד ידיעה בלבד. מציג את הגודל של.CPU L :Able to Change Freq האם ה- CPU הרצוי יכול להחליף את ה- FID/VID שלו. :ucode Patch Level מציג את רמת המיקרו-קוד של המעבד. Secure Virtual הפעלה/השבתה של מצב :Secure Virtual Machine Mode.(SVM) Machine Mode _PSS,ACPI _PPC הפעלה/השבתה של יצירת אובייקטי :PowerNow ו- PCT _. :PowerCap אפשרות לקבוע את מצב P ברמת הביצועים הגבוהה ביותר במערכת ההפעלה. :Enabled : L Power Control השעון למטמוני משנה לא פעילים ב- L נעצר. :Non Coherent HT Link Speed קישור HyperTransport לא עקבי. קבוצת בקרה Secure Virtual Machine Mode PowerNow PowerCap L Power Control Non Coherent HT Link Speed רמת גישה של משתמש רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת 0

21 (SATA (תצורת 74BSATA Configuration גלול אל פריט זה והקש <Enter> כדי להציג את המסך הבא: Advanced (מתקדם) ) תצורת SATA Configuration (SATA OnChip SATA Type (סוג (OnChip SATA (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY Options [Native IDE] * Native IDE (מקורי) IDE) מקורי) AHCI SATA Port0 SATA Port SATA Port SATA Port Power Saving Features (תכונות חיסכון בצריכת חשמל) (דיסק קשיח ( Disk] [Hard (לא זוהה ( Detected] [Not (לא זוהה ( Detected] [Not (לא זוהה ( Detected] [Not * (מושבת ( [Disabled],, Enter F F0 ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Go to Sub Screen (עבור אל מסך המשנה) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit [Native IDE] [AHCI] :*.[Enable] [Disabled] :* האפשרויות כוללות:.SATA תמיכה עד לארבע יציאות [Native IDE] Advanced Host) AHCI ממשק באמצעות תמיכה בכל יציאות ה- SATA [AHCI].(Controller Interface [Not Detected] [Hard Disk] [ATAPI CDROM] :SATA Port0- בעת כניסה להגדרה, ה- BIOS מזהה אוטומטית את נוכחותם של התקני.SATA הדבר מביא להצגת סטטוס הזיהוי האוטומטי של התקני.SATA פריט זה מציג מידע בלבד ואינו זמין כאשר מצב AHCI מופעל. שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

22 :Power Saving Features השבתה/הפעלה של תכונות החיסכון בכוח בלוח השרת. קבוצת בקרה OnChip SATA Type Power Saving Features רמת גישה של משתמש רמת גישה רמת גישה (PCI (תצורת 75BPCI Configuration גלול אל פריט זה והקש <Enter> כדי להציג את המסך הבא. מסך ה- PCI מספק שדות להגדרת התצורה של בקרי ה- NIC המובנים. Advanced (מתקדם) ) תצורת PCI Configuration (PCI iscsi Remote Boot (תיחול מרחוק (iscsi (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY * (מושבת ( [DISABLED] iscsi Remove Boot if enable iscsi boot, must disable PXE boot iscsi) הסר תיחול אם תיחול iscsi מופעל, חובה להשבית תיחול (PXE NIC 8576EB NIC 8576EB IOMMU Active State Power Management Configuration (הגדרת ניהול צריכת חשמל במצב פעיל) [Enabled with PXE]* (מופעל עם (PXE [Enabled with PXE]* (מופעל עם (PXE * (מושבת ( [DISABLED],, +, F F0 ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Change Option (החלף אפשרות) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit [Disabled] [Enabled] :* [Disabled] [Enabled with PXE] [Enabled without PXE] :* [Disabled] [Enabled with PXE] [Enabled without PXE] :* [Disabled] [Enabled with PXE] [Enabled without PXE] :NIC Intel 8576EB [Disabled] [Enabled with PXE] [Enabled without PXE] :NIC Intel 8576EB שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

23 קבוצת בקרה iscsi Remote Boot NIC 8576EB NIC 8576EB IOMMU רמת גישה של משתמש רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה Active State Power Management Configuration (תצורת ניהול צריכת הכוח במצב פעיל) גלול אל פריט זה והקש <Enter> כדי להציג את המסך הבא: Advanced (מתקדם) (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY Active State Power Management Configuration Active State Power (ASPM). Management (הגדרת ניהול צריכת חשמל במצב פעיל) (ניהול צריכת חשמל במצב פעיל ((ASPM) Onboard LAN ASPM [Disabled] * ASPM) של LAN מובנה) [מושבת] NB-SB Link ASPM [L] * ( NB-SB של קישור ASPM),, +,- F F0 ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Change Options (שנה אפשרויות) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit L0s Downstream + L/L0s Downstream/L0s & L/L/L0s/Disabled :* L/Disabled :* קבוצת בקרה Onboard LAN ASPM NB-SB Link ASPM רמת גישה של משתמש רמת גישה רמת גישה שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

24 (USB (תצורת 76BUSB Configuration גלול אל פריט זה והקש <Enter> כדי להציג את המסך הבא: Advanced (מתקדם) ) תצורת USB Configuration (USB (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY (גרסת מודול ( Version Module ): התקני USB מופעלים ( Enabled USB Devices Keyboard, Mouse, Hub, Drive (מקלדת אחת, עכבר אחד, רכזת אחת, כונן אחד) Enables support for legacy USB.. (מפעיל תמיכה בהתקן USB ישן) AUTO option disables legacy support if no USB devices are connected. (האפשרות AUTO משביתה את התמיכה בהתקנים ישנים אם אין התקני USB מחוברים) Legacy USB Support [Enabled] * (תמיכה בהתקן USB ישן [מופעל]) USB Mass Storage Device Configuration, (תצורת התקן USB לאחסון בנפח גדול) USB PORT 0 (Front 0) [Enabled], (יציאת 0 USB (קדמית (0 [מופעל]) USB PORT (Front ) [Enabled] +, (יציאת USB (קדמית ( [מופעל]) USB PORT (BMC) [Enabled] * (יציאת (BMC) USB [מופעל]) F USB PORT (SSD) [Enabled] F0 (יציאת (SSD) USB [מופעל]) ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Change Options (שנה אפשרויות) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit [Disabled] [Enabled] [Auto] :* *: מחבר USB פנימי. תפריט זה מאפשר לך להגדיר את תצורתם של התקני.USB :USB Devices Enabled מציג את התקני ה- USB המזוהים. :(BMC) USB PORT יציאה פנימית. שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת 4

25 :Legacy USB Support קבוצת בקרה Legacy USB Support USB PORT 0(Front 0) USB PORT (Front ) USB PORT (BMC) USB PORT (SSD) רמת גישה של משתמש רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה תפריט Boot (תיחול) עמוד זה מאפשר לך להגדיר פרמטרים לתיחול.POST גלול אל פריט זה והקש <Enter> כדי להציג את המסך הבא: (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY Boot (תיחול) (הגדרות תיחול ( Settings Boot Configure Settings during System Boots. (הגדר הגדרות במהלך תיחולי מערכת) (תצורת הגדרות התיחול ( Configuration Boot Settings (עדיפות התקן התיחול ( Priority Boot Device (התקן רשת ( Device Network,, Enter F F0 ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Go to Sub Screen (עבור אל מסך המשנה) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit 5 שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

26 77Boot Settings Configuration (תצורת הגדרות התיחול) בחר בפריט זה והקש <Enter> כדי להציג את פריטי תפריט המשנה הבאים : (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY Boot (תיחול) Boot Settings Configuration ( הגדרות התיחול (תצורת Allows BIOS to skip certain (תיחול מהיר ( Boot Quick (תיחול שקט ( Boot Quiet Wait For 'F' If Error (מופעל ( [Enabled] (מופעל ( [Enabled] (מושבת ( [Disabled] tests while booting. This will decrease the time needed to boot the system. (המתן ל-' F ' במקרה של שגיאה) (מאפשר ל- BIOS לדלג על בדיקות ) אכוף את PXE תחילה ( First Force PXE מסוימות בעת התיחול. יקצר את * (מופעל ( [Enabled] הזמן הדרוש לתיחול המערכת) (מושבת ( [Disabled] Force PXE First Boot Only (אכוף תיחול PXE תחילה בלבד) ) אכוף USB תחילה ( First Force USB (מושבת ( [Disabled],, +, Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Change Option (החלף אפשרות) F General Help (עזרה כללית) F0 Save and Exit (שמור וצא) ESC (יציאה ( Exit *: [Enabled] [Disabled] (אם תפעיל את ה- PXE תחילה, התקן התיחול הראשון יוגדר למצב.PXE השבת את PXE תחילה, וכך סדר העדיפות של ההתקנים לא ישתנה.) :Quick Boot הפעל פריט זה כדי לאפשר ל- BIOS לדלג על בדיקות מסוימות במהלך בדיקת ה- POST, וכך לקצר את זמן התיחול..POST במקום הודעות OEM הפעל פריט זה כדי להציג את הסמליל של :Quiet Boot כאשר פריט זה מושבת, מופיעות הודעות ה- POST הרגילות. If Error F :Wait For הפעל פריט זה כדי שהמערכת תנחה אותך להקיש F אם תתרחש שגיאה. הדבר יאפשר לך להציג את השגיאה..(PXE הפעל והשבת פריט זה כדי לאכוף תיחול רשת (התקן :Force PXE First :Force PXE Boot Only הפעל/השבת את הפיכת ה- PXE להתקן התיחול היחיד. שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת 6

27 הפעל/השבת את הפיכתו של ה- USB :Force USB First עדיפות הגבוהה מזו של ה- PXE. להתקן התיחול הראשון, עם קבוצת בקרה Quick Boot Quiet Boot Wait For F If Error Force PXE First Force PXE Boot Only Force USB First רמת גישה של משתמש רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה 78Boot Device Priority (עדיפות התקן התיחול) בחר בפריט זה והקש <Enter> כדי להציג את פריטי תפריט המשנה הבאים: (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY Boot (תיחול) (עדיפות התקן התיחול ( Priority Boot Device Specifies the boot sequence from the available devices (מציין את רצף התיחול מההתקנים הזמינים) st Boot Device [Network:IBA GB Slo] (התקן תיחול ראשון) (רשת: Slo (IBA GB A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding type menu. (התקן המוקף בסוגריים הושבת בתפריט הסוג המקביל),, +, F F0 ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Change Option * (החלף אפשרות) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit *: מקש +/- משנה רק את סדר העדיפות התקני תיחול 7 שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

28 קבוצת בקרה st Boot Device nd Boot Device rd Boot Device 4th Boot Device 5th Boot Device 6th Boot Device 7th Boot Device 8th Boot Device 9th Boot Device 0th Boot Device th Boot Device th Boot Device רמת גישה של משתמש רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה רמת גישה שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת 8

29 תפריט Server (שרתים) מסך Server Management (ניהול שרתים) מספק שדות להגדרת תצורה בכמה תכונות של ניהול שרתים. הוא גם מספק נקודת גישה למסכי הגדרת התצורה לניתוב מחדש של המסוף והצגת פרטי המערכת. גלול אל פריט זה והקש <Enter> כדי להציג את המסך הבא: (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY Main Advanced Boot Server Security Exit (ראשי) (מתקדם) (תיחול) (שרת) (אבטחה) (יציאה) ) מידע IPMI Information (IPMI Status Of BMC סטטוס ה- BMC ) ) Working IPMI Specification Version.0 (גרסת מפרט (IPMI BMC Firmware Version 0 06 (גרסת קושחת (BMC NIC Mac Address (כתובת Mac של (NIC NIC Mac Address (כתובת Mac של (NIC Set BMC LAN Configuration (הגדר את תצורת ה- LAN של ה- BMC ) Remote Access Configuration (תצורת גישה מרחוק) Restore on AC Power Loss (שחזר בעת הפסקת זינת ז"ח) Power Staggering AC Recovery (שחזור מדרג זינת ז"ח) Event Control Interface (ממשק בקרת אירועים) View BMC System Event Log (הצג יומן אירועים של מערכת (BMC Clear BMC System Event Log (נקה יומן אירועים של מערכת (BMC (רישום אירועים ביומן ( Logging Event [00-6-B ] [00-6-B ] (הפעל ( On] [Power * (מיידי ( [Immediate] (מופעל ( [Enabled] Input for Set LAN Configuration command. See IPMI.0 Spec, table - (קלט עבור הפקודה Set LAN.Configuration עיין במפרט,IPMI.0 טבלה (- NOTE: Each question in this group may take considerable amount of time. (הערה: כל שאלה בקבוצה זו עשויה להימשך זמן רב),, Enter F F0 ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Go to Sub Screen (עבור אל מסך המשנה) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit [Immediate] [Random] [User Defined] :* לידיעה בלבד. מציג את הסטטוס של בקר ה- BMC. :Status of BMC :IPMI Specification Version לידיעה בלבד. מציג את גירסת ה- IPMI לתמיכת בקר ה- BMC. 9 שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

30 לידיעה בלבד. מציג את גירסת הקושחה של בקר ה- BMC. :BMC Firmware Version :NIC Mac Address של כרטיס ה- NIC. :NIC Mac Address של כרטיס ה- NIC. לידיעה בלבד. מציג את כתובת ה- MAC [xx-xx-xx-xx-xx-xx] לידיעה בלבד. מציג את כתובת ה- MAC [xx-xx-xx-xx-xx-xx] Set LAN Configuration קלט לצורך הפקודה :Set BMC LAN Configuration (הגדר תצורת.(LAN :Remote Access Configuration הגדרת התצורה של גישה מרחוק. :Restore on AC Power Loss (No Delay) PowerOn :Immediate (מידי: הדלקה [ללא השהיה]) (Auto) :Random (אקראי: [אוטומטי]) User Defined (מוגדר משתמש): זמן השהיה מוגדר משתמש חייב להיות בטווח המזערי והמרבי לשם הדלקה :Power Staggering AC Recovery מידי, אקראי, או מוגדר משתמש. (SEL) הצג את כל הרשומות ביומן אירועי המערכת :View BMC System Event Log של בקר ה- BMC. קריאת כל רשומות יומן אירועי המערכת (SEL) של בקר ה- BMC אורכת 5 שניות לכל היותר. (SEL) נקה את כל הרשומות ביומן אירועי המערכת :Clear BMC System Event Log של בקר ה- BMC. [Disabled] [Enabled] :Event Logging הפעל או השבת את ה- BIOS כדי לבצע רישום ביומן אירועים. קבוצת בקרה Restore on AC Power Loss Power Staggering AC Recovery Event Logging רמת גישה של משתמש רמת גישה רמת גישה רמת גישה שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת 0

31 (BMC של בקר LAN (תצורת 79BMC LAN Configuration מסך BMC LAN Configuration (תצורת LAN של בקר (BMC מספק דרך להגדיר את תצורת ה- LAN של בקר.BMC גלול אל פריט זה והקש <Enter> כדי להציג את המסך הבא: (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY ) תצורת LAN Configuration (LAN Server (שרת) [0] (מספר ערוץ ( Number Channel Channel Number Status: (הסטטוס תקין ( OK Status is (סטטוס של מספר ערוץ:) Set BMC LAN port to dedicated-nic or shared-nic (הגדר יציאת LAN של BMC ל- NIC ייעודי או ל- NIC משותף) BMC LAN Port Configuration (תצורת יציאת LAN של (BMC ) כתובת IP Address (IP (מסיכת רשת משנה ( Mask Subnet (כתובת שער ( Address GateWay ) כתובת MAC Address (MAC [Shared-NIC] ( משותף NIC) *,, +, F F0 ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Change Option (החלף אפשרות) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit [Dedicated-NIC] [Shared-NIC] :* לידיעה בלבד. מציג את מספר הערוץ של בקר ה- BMC. :Channel Number :Channel Number Status לידיעה בלבד. מציג את סטטוס מספר הערוץ של בקר ה- BMC. :BMC LAN Port Configuration היציאה מנותבת אל יציאת הניהול בצד הקדמי של מארז ה- C5000. [xxx.xxx.xxx.xxx] :IP Address הזן כתובת IP בתבנית עשרונית של XXX) XXX.XXX.XXX.XXX קטן מ- 56 ובתבנית עשרונית בלבד). [xxx.xxx.xxx.xxx] :Subnet Mask הזן מסכת רשת משנה בתבנית עשרונית של XXX) XXX.XXX.XXX.XXX קטן מ- 56 ובתבנית עשרונית בלבד). שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

32 ב( [xxx.xxx.xxx.xxx] :Gateway Address הזן כתובת שער בתבנית עשרונית של XXX) XXX.XXX.XXX.XXX קטן מ- 56 ובתבנית עשרונית בלבד)..MAC מציג את כתובת :MAC Address קבוצת בקרה רמת גישה של משתמש BMC LAN Port Configuration רמת גישה (תצורת גישה מרחוק) כדי להציג 80BRemote Access Configuration בחר באפשרות Remote Access Configuration את תפריט המשנה הבא: (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY Server (שרת) Configure Remote Access Type and parameters (הגדר את סוג הגישה מרחוק ואת הפרמטרים) (גישה מרחוק ( Access Remote (מופעל ( [Enabled] Serial port number ( יציאה טורית (מספר [COM]* Base Address, IRQ (IRQ, (כתובת בסיס [F8h, 4] Serial Port Mode ( [500 (מצב יציאה טורית 8,n,]* (בקרת זרימה ( Control Flow [None]* Redirection After BIOS POST [Always]*5 (ניתוב מחדש לאחר POST של ה- BIOS ) (סוג מסוף ( Type Terminal [ANSI]*4 VT-UTF8 Combo Key Support (מופעל ( [Enabled] (תמיכה במקש צירופים (VT-UTF8 Select Remote Access type. חר את סוג הגישה מרחוק),, +, F F0 ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Change Option (החלף אפשרות) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit [COM] [COM] :* [9600 8,n,] [900 8,n,] [8400 8,n,] [ ,n,] [500 8,n,] :* [Software] [Hardware] [None] :* [VT-UTF8] [VT00] [ANSI] :4* [Always] [Disabled] :5* [Enabled] [Disabled] :Remote Access בחר סוג גישה מרחוק. שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

33 [COM] [COM] :Serial port number בחר יציאה טורית לצורך ניתוב מחדש של המסוף. :Current SOL Baud Rate לידיעה בלבד. מציג את קצב השידור SOL הנוכחי. [900 8,n,] [8400 8,n,] [ ,n,] [500 8,n,] :Serial Port Mode [,n,8 9600] בחר הגדרות עבור יציאות טוריות.ערך ברירת המחדל עשוי להשתנות אם קצב השידור של SOL נקבע לפי בקשת לקוח. :Base Address, IRQ לידיעה בלבד. מציג את המשאב של ה- COM הנבחר. [Software] [Hardware] [None] :Flow Control בחר בקרת זרימה לצורך ניתוב מחדש של המסוף. :Disabled [Enabled] [Disabled] :Redirection After BIOS POST מפסיק את הניתוב מחדש אחרי :POST. Enabled הניתוב מחדש פעיל תמיד. (מערכות הפעלה מסוימות עלולות לא לפעול אם פריט זה הוגדר כ- Always [תמיד]) [VT-UTF8] [VT00] [ANSI] :Terminal Type בחר את סוג מסוף היעד. Enable VT-UTF8 :[Enabled] [Disabled] :VT-UTF8 Combo Key Support תמיכה במקש צירופים למסופי AN-SI/VT00 שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

34 (הצגת יומן האירועים של בקר ה- BMC ) 8BView BMC Event Log בחר באפשרות View BMC Event Log (הצגת יומן האירועים של בקר ה- BMC ) כדי להציג את תפריט המשנה הבא: (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY Server (שרת) Total Number of Entries (מספר כולל של ערכים) ספר ערך SEL Entry Number (SEL ): מזהה רשומת SEL Record ID (SEL ): סוג רשומת SEL Record Type (SEL [] (System Event) (אירוע מערכת) Use +/- to traverse the event log. (השתמש ב- +/- למעבר ביומן האירועים ( (לא מוגדר ( Unspecified : (חותמת זמן של אירועים ( Timestamp Event : (מזהה מחולל ( ID Generator Event Message Format Ver: (גרסת תבנית של הודעת אירוע) : (סוג חיישן אירועים ( Type Event Sensor Event Sensor Number: 00 (מספר חיישן אירועים) : (סוג ספריית אירועים ( Type Event Dir : (נתוני אירוע ( Data Event - System Firmware Progress (התקדמות של קושחת המערכת) - Starting operating system boot process (מפעיל את תהליך תיחול מערכת ההפעלה ( (IPMI ver.0) IPMI) גרסה (.0, 0F (Post Error), (שגיאת (Post +, 6F C FF F F0 ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Change Option (החלף אפשרות) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת 4

35 תפריט Security (אבטחה) מסך Security (אבטחה) מספק שדות להפעלה ולהגדרה של סיסמת המשתמש וסיסמת מנהל הרשת וכן לנעילת לחצני הלוח הקדמי כך שלא יהיו ניתנים לשימוש. גלול אל פריט זה והקש <Enter> כדי להציג את המסך הבא: (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY Security (אבטחה) (הגדרות אבטחה ( Settings Security Install or change the password. (התקן או שנה את הסיסמה) (לא הותקן ( Installed Not (סיסמת ממונה ( Password Supervisor, (לא הותקן ( Installed Not (סיסמת משתמש ( Password User, Enter F F0 ESC Select Screen (בחר מסך) Select Item (בחר פריט) Go to Sub Screen (עבור אל מסך המשנה) General Help (עזרה כללית) Save and Exit (שמור וצא) (יציאה ( Exit Change Supervisor Password (שנה את סיסמת הממונה) Change User Password (שנה את סיסמת המשתמש) :Supervisor Password מציין אם הוגדרה סיסמת מפקח. אם הותקנה סיסמה, יוצג הכיתוב Installed (הוגדרה). ולא, יוצג הכיתוב Not Installed (לא הותקנה). :User Password מציין אם הוגדרה סיסמת משתמש. אם הותקנה סיסמה, יוצג הכיתוב Installed (הוגדרה). ולא, יוצג הכיתוב Not Installed (לא הוגדרה). :Change Supervisor/User Password ניתן להגדיר סיסמת מפקח ואם אכן תעשה זאת, תוכל לאחר מכן להגדיר סיסמת משתמש. סיסמת המשתמש אינה מעניקה גישה לרבות מהתכונות של תוכנית ההגדרה.(Setup) שים לב, האפשרות Change User Password (שנה סיסמת משתמש) מופיעה רק לאחר שהוגדרה סיסמת מפקח. בחר באפשרות זו והקש <Enter> כדי להיכנס לתפריט המשנה, ולאחר מכן תופיע תיבת דו-שיח המאפשרת להזין סיסמה. לא ניתן להזין יותר משש אותיות או שישה מספרים. לאחר הזנת הסיסמה, הקש.<Enter> בתיבת דו-שיח שנייה תתבקש להקליד מחדש את הסיסמה לאישור. לאחר הזנה נכונה של הסיסמה, הקש.<Enter> אם אישור הסיסמה שגוי, תופיע הודעת שגיאה. לאחר סיום ה- ezport הסיסמה נשמרת ב- NVRAM. הסיסמה נדרשת בעת תיחול או כאשר המשתמש נכנס לתוכנית ההגדרה.(Setup) 5 שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

36 Clear User Password (נקה סיסמת משתמש): בחר באפשרות זו והקש <Enter> כדי לקבל גישה לתיבת הדו-שיח של תפריט המשנה. תוכל להשתמש בתפריט המשנה כדי לנקות את סיסמת המשתמש. Exit תפריט (יציאה) גלול אל פריט זה והקש <Enter> כדי להציג את המסך הבא: (תוכנית שירות להגדרת ה- BIOS ) BIOS SETUP UTILITY Exit (יציאה) (אפשרויות יציאה ( Options Exit Exit system setup after saving (שמור שינויים וצא ( Exit Save Changes and the changes. (צא מהגדרת המערכת אחרי שמירת (בטל שינויים וצא ( Exit Discard Changes and השינויים) (בטל שינויים ( Changes Discard F0 key can be used for this (טען את ברירות המחדל המיטביות ( Defaults Load Optimal (טען את ברירות המחדל השניות ( Defaults Load nd (שמור את ברירות המחדל השניות ( Defaults Save nd operation. (ניתן להשתמש במקש F0 עבור פעולה זו)., Select Screen (בחר מסך), Select Item (בחר פריט) Enter Go to Sub Screen (עבור אל מסך המשנה) F General Help (עזרה כללית) F0 Save and Exit (שמור וצא) ESC (יציאה ( Exit :Save Changes and Exit סמן פריט זה והקש <Enter> כדי לשמור את השינויים שביצעת בתוכנית ההגדרה (Setup) ולצאת ממנה. כאשר מופיעה תיבת הדו-שיח Save Changes and Exit (שמור שינויים וצא), לחץ על <Y> כדי לשמור את השינויים ולצאת, או לחץ על <N> כדי לחזור לתפריט הראשי של תוכנית ההגדרה. Discard Changes and Exit (בטל את השינויים וצא): סמן פריט זה והקש <Enter> כדי לבטל את השינויים שביצעת בתוכנית ההגדרה (Setup) ולצאת ממנה. כאשר מופיעה תיבת הדו-שיח Discard Changes and Exit (בטל שינויים וצא), לחץ על <Y> כדי לבטל את השינויים ולצאת, או לחץ על <N> כדי לחזור לתפריט הראשי של תוכנית ההגדרה. :Discard Changes בחר בפריט זה והקש <Enter> כדי לבטל את השינויים שביצעת מבלי לעזוב את תוכנית ההגדרה.(Setup) שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת 6

37 :Load Optimal Defaults אם תסמן פריט זה ותקיש,<Enter> תופיע תיבת דו-שיח שבה תישאל אם ברצונך להתקין הגדרות מיטביות לכל הפריטים בתוכנית ההגדרה.(Setup) הקש <Y> כדי להסכים לכך, ולאחר מכן הקש <Enter> כדי להתקין את ההגדרות המיטביות. ערכי ברירת המחדל של ההגדרות המיטביות תובעניים למדי. אם אתה משתמש בשבבי זיכרון איטיים או בסוגים אחרים של רכיבים בעלי ביצועים נמוכים, המערכת עלולה שלא לפעול כיאות. :Load nd Defaults טען את הערכה השנייה של ערכי ברירת המחדל מתוך ה- NVRAM עבור כל פרמטרי ההגדרה. :Save nd Defaults שמור את כל פרמטרי ההגדרה ב- NVRAM כערכה שנייה של ערכי ברירת מחדל. טעינת ברירות המחדל של ה- BIOS קיימים מנגנונים שונים לצורך איפוס תצורת המערכת לערכי ברירת המחדל. כאשר מזוהה בקשה לאפס את תצורת המערכת, ה- BIOS טוען את ערכי ברירת המחדל של תצורת המערכת במהלך בדיקת ה- POST הבאה. הבקשה לאפס את המערכת לערכי ברירת המחדל יכולה להישלח בדרך הבאה: ניתן ליצור בקשה לאיפוס תצורת המערכת על ידי לחיצה על <F9> מתוכנית ההגדרה של ה- BIOS. (Setup) הודעות שגיאה של POST והטיפול בהן ה- BIOS מציג את קודי ההתקדמות של התיחול הנוכחי במסך הווידאו, ככל שהדבר אפשרי. קודי התקדמות הם כמויות של סיביות בתוספת נתונים אופציונליים. המספרים בני הסיביות כוללים סיווג, סיווג משנה ופרטי הפעלה. שדות הסיווג וסיווג המשנה מצביעים על סוג החומרה המאותחלת. שדה ההפעלה מייצג את פעילות האתחול הספציפית. בהתאם לזמינות סיביות הנתונים להצגת קודי התקדמות, ניתן לבצע התאמה אישית של קוד התקדמות כך שיתאים לרוחב הנתונים. ככל שסיבית הנתונים גבוהה יותר, כך צפיפות המידע שניתן לשלוח ביציאת ההתקדמות גבוהה יותר. הדיווח על קודי ההתקדמות עשוי להיות על ידי ה- BIOS של המערכת או זיכרונות ROM אופציונליים. 7 שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

38 העמודה תגובה בטבלה הבאה מחולקת לשלושה סוגים: Warning (אזהרה) או Not an error (לא שגיאה) ההודעה מוצגת במסך. רשומת שגיאה נרשמת ביומן אירועי המערכת.(SEL) המערכת תמשיך בתיחול במצב של רמה נמוכה יותר. ייתכן שהמשתמש ירצה להחליף את היחידה השגויה. Pause (השהה) ההודעה מוצגת במסך, נרשמת שגיאה ביומן אירועי המערכת (SEL) ונדרש קלט מהמשתמש כדי להמשיך. המשתמש יכול לנקוט מיד בפעולה מתקנת או להמשיך בתיחול.,(SEL) ההודעה מוצגת במסך, נרשמת שגיאה ביומן אירועי המערכת (עצור) Halt והמערכת לא תוכל לבצע תיחול אם לא תתוקן השגיאה. כעת צריך המשתמש להחליף את החלק הפגום ולהפעיל את המערכת מחדש. הודעות שגיאה POST והטיפול בהן: קוד הודעת שגיאה Timer Error (שגיאת קוצב זמן) CMOS Battery Low (סוללת CMOS חלשה) CMOS Settings Wrong (הגדרת CMOS שגויה) B CMOS Checksum Bad (סכום ביקורת של ה- CMOS פגום) CMOS memory size Wrong (גודל זיכרון ה- CMOS שגוי) 000C 000E RAM R/W test failed (בדיקת קריאה/כתיבה של ה- RAM נכשלה) :A) A: Driver Error שגיאת מנהל התקן) :B) B: Driver Error שגיאת מנהל התקן) הוגדרו תאריך/שעה ל- CMOS ) (לא CMOS Date/Time Not Set 000F Refresh timer test failed (בדיקת קוצב הזמן לרענון נכשלה) Display memory test failed (בדיקת זיכרון התצוגה נכשלה) CMOS Display Type Wrong (סוג תצוגת ה- CMOS שגוי) (DMA בקר (שגיאת DMA Controller Error (DMA- (שגיאת DMA- Error (DMA- (שגיאת DMA- Error Unknown BIOS error (שגיאת BIOS לא מזוהה); = 0047 code Error (קוד שגיאה = (0047 Password check failed (בדיקת סיסמה נכשלה) Unknown BIOS error (שגיאת BIOS לא מזוהה); = 0049 code Error (קוד שגיאה = (0047 Unknown BIOS error (שגיאת BIOS לא מזוהה); (004A = שגיאה (קוד Error code = 004A A תגובה השהה השהה השהה השהה השהה השהה השהה השהה השהה עצור השהה השהה עצור עצור עצור עצור עצור עצור השהה שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת 8

39 השהה Unknown BIOS error (שגיאת BIOS לא מזוהה); (004B = שגיאה (קוד Error code = 004B השהה Password check failed (בדיקת סיסמה נכשלה) S.M.A.R.T. Command Failed (פקודת S.M.A.R.T. נכשלה) השהה S.M.A.R.T. Status BAD, Backup and Replace (סטטוס פקודת. S.M.A.R.T הוא BAD [פגומה], בצע גיבוי והחלף) Primary Master Hard Disk Error (שגיאת דיסק קשיח ראשי השהה עיקרי) Primary Slave Hard Disk Error (שגיאת דיסק קשיח משני עיקרי) השהה Secondary Master Hard Disk Error (שגיאת דיסק קשיח ראשי השהה נלווה) Secondary Slave Hard Disk Error (שגיאת דיסק קשיח משני השהה נלווה) Primary Master Drive ATAPI Incompatible (כונן ראשי עיקרי השהה ATAPI לא תואם) Primary Slave Drive ATAPI Incompatible (כונן משני עיקרי השהה ממשק ATAPI לא תואם) Secondary Master Drive ATAPI Incompatible (כונן ראשי השהה נלווה ממשק ATAPI לא תואם) Secondary Slave Drive ATAPI Incompatible (כונן משני נלווה השהה ממשק ATAPI לא תואם) The processors installed in your system are not able to match השהה frequencies. their (המעבדים המותקנים במערכת אינם יכולים להגיע לתדרים שלהם) The processors installed in your system do not have the same עצור size. cache (המעבדים המותקנים במערכת אינם בעלי אותו גודל מטמון) The processor(s) installed in your system are not known by השהה BIOS. the (המעבדים המותקנים במערכת אינם מזוהים על ידי ה- BIOS ) Please contact your BIOS vendor for appropriate updates. (פנה לספק ה- BIOS לקבלת עדכונים מתאימים) Multiple core processors cannot be installed with single core עצור processors. (לא ניתן להתקין מעבדים מרובי ליבה עם מעבדים יחידי ליבה) The processor(s) installed in your system are of an unknown השהה revision. (המעבדים המותקנים במערכת הם ממהדורה לא מזוהה) updates. Please contact your BIOS vendor for appropriate (פנה לספק ה- BIOS לקבלת עדכונים מתאימים) 004B 005E 005D שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

40 Node(s) no valid DIMM configuration detected (צמתים לא השהה זוהתה תצורת DIMM חוקית) DIMM(s) checksum error detected (זוהתה שגיאת סכום ביקורת השהה של DIMM אחד או יותר) DIMM module type (buffer) mismatch (אי התאמה בין סוגים של השהה מודולי DIMM [מאגר]) DIMM CL/T mismatch (אי התאמה בין CL/T של יחידות (DIMM השהה (8-bit) DIMM organization mismatch (אי התאמה בין מערכי השהה 8] DIMM סיביות]) SPD missing Trc or Trfc info (פרטי Trc או Trfc חסרים ב- SPD ) השהה SPD missing byte or 5 (בית או 5 חסר ב- SPD ) השהה Bank interleave requested but not enabled (שילוב בנק התבקש אזהרה אך לא הופעל) Dram ECC requested but not enabled (פריט Dram ECC השהה התבקש אך לא הופעל) Online spare requested but not enabled (פריט חלופי מקוון השהה התבקש אך לא הופעל) DIMM(s) Running in Minimum Mode (כרטיסי DIMM פועלים השהה במצב מינימום) No DQS Receiver Enable pass window found (לא אותר חלון השהה מעבר (DQS Receiver Enable DQS Rcvr En pass window CHA to CH B too large (חלון השהה המעבר DQS Rcvr En מן CH A אל CH B גדול מדי) DQS Rcvr En pass window too small (far right of dynamic השהה range) (חלון המעבר DQS Rcvr En קטן מדי [בקצה הימני של הטווח הדינמי]) עצור The processor(s) installed in your system are not capable. multiprocessing (המעבדים המותקנים במערכת אינם מסוגלים לריבוי עיבודים) Cmos cleared by jumper (ה- Cmos נוקה באמצעות מגשר) השהה Password cleared by jumper (הסיסמה נוקתה באמצעות מגשר) השהה Warning! USB Host Controller not found at the specified אזהרה address!!! (אזהרה! לא נמצא בקר מארח BSU בכתובת שצוינה!!!) initialize!!! Error! USB device failed to (שגיאה! אתחול התקן אזהרה ה- USB נכשל!!!) disabled!!! Warning! Unsupported UBS device found and אזהרה (אזהרה! אותר התקן UBS לא נתמך והוא הושבת!!!) A 40B 40C 40D שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת 40

41 אזהרה השהה אזהרה השהה השהה השהה Warning! Port 60h/64h emulation is not supported by this Controller!!! USB Host (אזהרה! בקר מארח USB זה אינו תומך בהדמיית יציאה (!!!60h/64h בקר ה- EHCI (אזהרה! Warning! EHCI controller disabled. מושבת) BIOS. It requires 64-bit data support in the (הוא מחייב תמיכת נתונים 64 סיביות ב- BIOS ) memory! Warning! Insufficient (אזהרה! אין די זיכרון!) disabled. Remote access is (הגישה מרחוק מושבתת) Error: BMC Not Responding (שגיאה: בקר ה- BMC אינו מגיב) data!!! Insufficient Runtime space for MPS (אין די שטח זמן ריצה לנתוני System may operate in PIC or Non-MPS (!!!MPS (Non-MPS או PIC עשויה לפעול במצב (המערכת mode. No enough APIC ID in range 0-0Fh can be assigned to IO לצורך הקצאה ל- IO 0-0 Fh בטווח APIC ID די (אין APICs. local APIC ID may solve this Re-assigning ) CPUs (APICs APIC ID מחדש של ([הקצאה issue) MPS Table is not built! מקומי למעבדי CPU עשויה לפתור בעיה זו) MPS Table is not System may operate in PIC or (!MPS נבנתה טבלת (לא built! (Non-MPS או PIC עשויה לפעול במצב (המערכת Non-MPS mode התנגשויות בהקצאת בקשות פסיקה (IRQ) רוב התקני ה- PCI יכולים לשתף בקשת פסיקה (IRQ) עם התקן אחר, אולם הם אינם יכולים להשתמש באותה בקשת פסיקה בו-זמנית. כדי למנוע התנגשויות מסוג זה, עיין בתיעוד של כל התקן PCI כדי לבדוק אם ישנן דרישות ספציפיות לבקשות פסיקה. שורת IRQ הקצאה קוצב הזמן (טיימר) של המערכת בקר מקלדת שורת IRQ IRQ8 IRQ9 IRQ0 IRQ IRQ הפסק את פעולת בקר כדי להפעיל את IRQ8 עד IRQ5 IRQ0 IRQ ברירת המחדל עבור COM IRQ IRQ4 ברירת המחדל עבור COM בקר גישה מרחוק IRQ IRQ IRQ5 IRQ6 שמור IRQ4 IRQ7 שמור IRQ5 הקצאה שעון זמן אמת פונקציות ACPI (משמשות לניהול צריכת הכוח) זמין זמין זמין מעבד עזר מתמטי בקר כונן CD מסוג IDE זמין 4 שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת

42 שימוש בתוכנית ההגדרה (Setup) של המערכת 4

43 התקנת רכיבי מערכת כלים מומלצים מברג פיליפס מברג שטוח מערכת של מברגי שענים רצועת הארקה משטח אנטי-סטטי 4 התקנת רכיבי מערכת

44 החלק הפנימי של המערכת התראה: תיקונים רבים מותרים לביצוע רק בידי טכנאי שירות מוסמך. אתה מורשה לבצע רק פעולות של פתרון בעיות ותיקונים פשוטים כפי שמתיר לך תיעוד המוצר, או כפי שיורו לך אנשי צוות השירות והתמיכה המקוון או הטלפוני. האחריות אינה מכסה נזק עקב טיפול בלתי מורשה. קרא את הוראות הבטיחות הנלוות למוצר וציית להן. התראה: יש להפעיל את המערכת כאשר מכסה המערכת מותקן, כדי להבטיח הקירור נאות. איור -. החלק הפנימי של המערכת מזחלות () בית מאוורר PSU PDB הלוח האחורי תושבת שקע הזינה PSU PDB 5 7 התקנת רכיבי מערכת 44

45 תצורת המזחלות איור - מציג תצורת מזחלות עם מספור מתאים של תאי העגינה. איור -. יחידת אחסון מזחלות למארזי PowerEdge C התקנת רכיבי מערכת

46 הסרת מזחלת התראה: כדי להבטיח זרימת אוויר תקינה במערכת, כאשר מסירים מזחלת יש להחליפה מיד במזחלת אחרת או במזחלת דמה. התראה: תיקונים רבים מותרים לביצוע רק בידי טכנאי שירות מוסמך. אתה מורשה לבצע רק פעולות של פתרון בעיות ותיקונים פשוטים כפי שמתיר לך תיעוד המוצר, או כפי שיורו לך אנשי צוות השירות והתמיכה המקוון או הטלפוני. האחריות אינה מכסה נזק עקב טיפול בלתי מורשה. קרא את הוראות הבטיחות הנלוות למוצר וציית להן. לחץ על תפס השחרור מטה. ראה איור -. שלוף את המזחלת מתוך המערכת. איור -. הסרה והתקנה של מזחלת ידית המזחלת תפס שחרור המזחלת התקנת מזחלת התראה: תיקונים רבים מותרים לביצוע רק בידי טכנאי שירות מוסמך. אתה מורשה לבצע רק פעולות של פתרון בעיות ותיקונים פשוטים כפי שמתיר לך תיעוד המוצר, או כפי שיורו לך אנשי צוות השירות והתמיכה המקוון או הטלפוני. האחריות אינה מכסה נזק עקב טיפול בלתי מורשה. קרא את הוראות הבטיחות הנלוות למוצר וציית להן. דחף את המזחלת לתוך המערכת עד שתתיישר ביחס לתיבה ותפס השחרור יינעל. ראה איור -. התקנת רכיבי מערכת 46

47 הסרת מודולי הזיכרון אזהרה: מודולי הזיכרון נותרים חמים למשך זמן מה לאחר כיבוי המערכת. אפשר למודולי הזיכרון להתקרר לפני שתטפל בהם. החזק את מודולי הזיכרון בקצות הכרטיס והימנע מלגעת ברכיבי המודולים. התראה: תיקונים רבים מותרים לביצוע רק בידי טכנאי שירות מוסמך. אתה מורשה לבצע רק פעולות של פתרון בעיות ותיקונים פשוטים כפי שמתיר לך תיעוד המוצר, או כפי שיורו לך אנשי צוות השירות והתמיכה המקוון או הטלפוני. האחריות אינה מכסה נזק עקב טיפול בלתי מורשה. קרא את הוראות הבטיחות הנלוות למוצר וציית להן. הסר את המזחלת מהמערכת. ראה הסרת מזחלת בעמוד.46 דחף את תפסי האבטחה של חריץ ה- DIMM החוצה. ראה איור -4. הסר את מודול הזיכרון מהמערכת. איור -4. הסרה והתקנה של מודול זיכרון חריץ DIMM תפס אבטחה מגרעת מודול זיכרון 47 התקנת רכיבי מערכת

48 התקנת מודול זיכרון אזהרה: מודולי הזיכרון נותרים חמים למשך זמן מה לאחר כיבוי המערכת. אפשר למודולי הזיכרון להתקרר לפני שתטפל בהם. החזק את מודולי הזיכרון בקצות הכרטיס והימנע מלגעת ברכיבי המודולים. התראה: תיקונים רבים מותרים לביצוע רק בידי טכנאי שירות מוסמך. אתה מורשה לבצע רק פעולות של פתרון בעיות ותיקונים פשוטים כפי שמתיר לך תיעוד המוצר, או כפי שיורו לך אנשי צוות השירות והתמיכה המקוון או הטלפוני. האחריות אינה מכסה נזק עקב טיפול בלתי מורשה. קרא את הוראות הבטיחות הנלוות למוצר וציית להן. לוח המערכת כולל ארבעה חריצים בשני ערוצים לצורך התקנת מודולי זיכרון. למידע על מיקום מודולי הזיכרון, ראה רכיבי לוח המערכת של C55 בעמוד 8. כדי להתקין מודולי זיכרון, פעל בהתאם להוראות הבאות: ישר את מודול הזיכרון.-4 כיאות מול חריץ ה- DIMM. שים לב למגרעת ולחסימה באיור לחץ על מחבר הקצה של מודול הזיכרון עד שייכנס לתוך חריץ ה- DIMM. לחץ על מודול הזיכרון מטה בחוזקה, כך שתפסי האבטחה של חריץ ה- DIMM יתרוממו ויהדקו את מודול הזיכרון למקומו. 8 B תצורת DIMM נתמכת מערכת C55 תומכת בתצורות ה- DIMM הבאות. איור -5. תצורת חריץ MMID התקנת רכיבי מערכת 48

49 DIMM אכלוס B8 כללי במקרה של כרטיס DIMM אחד, התקן ב- A DIMM או ב- B.DIMM במקרה של שני כרטיסי,DIMM התקן ב- A DIMM וגם ב- B.DIMM Fx[,0]9C _x00 0 _h 0 _h 0 _h 0 _h Fx[,0]9C _x _0000h 0000_0000h 00B_0000h 009 _009h מצב תזמון T T T T DIMM או DIMM SR-x6 SR-x8 DR-x8 SR-x6 DIMM SR-x6 קצב DDR.5 וולט קצב DDR.5 וולט _h 0 _h 0 _h 0 _h 009 _009h 009 _009h 009 _009h 009 _009h T T T T SR-x8 DR-x8 SR-x8 SR-x6 SR-x8 DR-x8 SR-x6 SR-x _h 0 _h 0 _h 0 _h 009 _009h 009 _009h 009 _009h 009 _009h T T T T DR-x8 SR-x6 DR-x8 SR-x8 SR-x6 DR-x8 SR-x8 DR-x _h 0 _h 0 _h 0 _h 0000_0000h 0000_0000h 008 _0000h 005 _007h T T T T SR-x6 SR-x8 DR-x8 SR-x SR-x _h 0 _h 0 _h 0 _h 005 _007h 005 _007h 005 _007h 005 _007h T T T T SR-x8 DR-x8 SR-x8 SR-x6 SR-x8 DR-x8 SR-x6 SR-x _h 0 _h 0 _h 0 _h 005 _007h 005 _007h 005 _007h 005 _007h T T T T DR-x8 SR-x6 DR-x8 SR-x8 SR-x6 DR-x8 SR-x8 DR-x _h 0 _h 0000_0000h 0000_0000h T T SR-x6 SR-x8 - - לא ישים לא ישים 49 התקנת רכיבי מערכת

50 Fx[,0]9C _x00 0 _h 0 _h Fx[,0]9C _x _0000h 0000 _005h מצב תזמון T T DIMM או DIMM DR-x8 SR-x6 DIMM0 - SR-x6 קצב DDR.5 וולט לא ישים לא ישים קצב DDR.5 וולט 0 _h 0 _h 0 _h 0 _h 0000 _005h 0000 _005h 0000 _005h 0000 _005h T T T T SR-x8 DR-x8 SR-x8 SR-x6 SR-x8 DR-x8 SR-x6 SR-x8 לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים 0 _h 0 _h 0 _h 0 _h 0000 _005h 0000 _005h 0000 _005h 0000 _005h T T T T DR-x8 SR-x6 DR-x8 SR-x8 SR-x6 DR-x8 SR-x8 DR-x8 לא ישים לא ישים לא ישים לא ישים התקנת רכיבי מערכת 50

51 B G 4 G 4 G חריץ MMID A G 4 G 4 G B0 G A0 4 G G סוג (4x,8x) כרטיסי MMID יחידת UPC B84 זיכרון נתמך זיכרון נתמך תצורה סוג/גודל זיכרון סוג מהירות זיכרון (מה צ) דירוג צפיפות רכיבים גודל כולל G 4G 6G 8G 0G G G 8 G 4 G 8 G G 6G Gb Gb Gb Gb/ Gb Gb/ Gb Gb Gb Gb Gb Gb/ Gb Gb x8 x8 x8 x8 x8 x8 x8 x8 x8 x8 x8 מה צ R מה צ R מה צ R מה צ R מה צ R מה צ R מה צ R מה צ R מה צ R מה צ R מה צ R VLP UDIMM VLP UDIMM VLP UDIMM VLP UDIMM VLP UDIMM VLP UDIMM VLP UDIMM VLP UDIMM VLP UDIMM VLP UDIMM VLP UDIMM DDR ECC UDIMM/048MB* DDR ECC UDIMM/048MB* DDR ECC UDIMM/048MB* DDR ECC UDIMM/4096MB*+ 048MB* DDR ECC UDIMM/048MB*+ 4096MB* DDR ECC UDIMM/4098MB* DDR ECC UDIMM/048MB*4 DDR ECC UDIMM/4096MB* DDR ECC UDIMM/4096MB* DDR ECC UDIMM/048MB*+ 4096MB* DDR ECC UDIMM/4096MB*4 מזחלות מזחלות מזחלות מזחלות מזחלות מזחלות מזחלות מזחלות מזחלות מזחלות מזחלות 5 התקנת רכיבי מערכת

52 הסרת כוננים קשיחים.5 אינץ התראה: תיקונים רבים מותרים לביצוע רק בידי טכנאי שירות מוסמך. אתה מורשה לבצע רק פעולות של פתרון בעיות ותיקונים פשוטים כפי שמתיר לך תיעוד המוצר, או כפי שיורו לך אנשי צוות השירות והתמיכה המקוון או הטלפוני. האחריות אינה מכסה נזק עקב טיפול בלתי מורשה. קרא את הוראות הבטיחות הנלוות למוצר וציית להן. הסר את המזחלת מהמערכת. ראה הסרת מזחלת בעמוד 46. הסר את בורגי תושבת הכונן הקשיח ממקומם מתחת למזחלת. ראה איור -6. איור -6. הסרה והתקנה של בורגי תושבת הכונן הקשיח.5 אינץ החלק התחתון של המזחלת החלק העליון של המזחלת הסר את הכונן הקשיח מתא העגינה במזחלת. ראה איור -7. איור -7. הסרה והתקנה של הכוננים הקשיחים.5 אינץ מתא העגינה התקנת רכיבי מערכת 5

53 הסר את ארבעת הברגים של תושבת הכונן הקשיח את הכונן מהתושבת. ראה איור אינץ, ולאחר מכן הסר 4 איור -8. הסרה והתקנה של תושבת הכונן הקשיח.5 אינץ הערה: הכיוון הנכון של התושבת כאשר החץ מצביע על מחבר הכונן הקשיח. התקנת כוננים קשיחים.5 אינץ התראה: תיקונים רבים מותרים לביצוע רק בידי טכנאי שירות מוסמך. אתה מורשה לבצע רק פעולות של פתרון בעיות ותיקונים פשוטים כפי שמתיר לך תיעוד המוצר, או כפי שיורו לך אנשי צוות השירות והתמיכה המקוון או הטלפוני. האחריות אינה מכסה נזק עקב טיפול בלתי מורשה. קרא את הוראות הבטיחות הנלוות למוצר וציית להן. ישר את תושבת הכונן הקשיח.5 אינץ מול הכונן הקשיח החדש והחזר את ארבעת הברגים למקומם. ראה איור -8. חבר את הכונן הקשיח ללוח הכונן הקשיח במזחלת. ראה איור -7. החזר את בורגי תושבת הכונן הקשיח למקומם במזחלת. ראה איור התקנת רכיבי מערכת

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

פתרון מבחן במיקרו בקרים תשעו

פתרון מבחן במיקרו בקרים תשעו פתרון מבחן במיקרו בקרים תשעו תשובה 5 א. Mov 4h,a העבר את הנתון שבאקומולטור אל כתובת 4h ב RAM הנתונים הפנימי. Mov 41h,#1h העבר מידית לכתובת 41h ב RAM הנתונים הפנימי את הנתון 1 הקסה )1 בינארי(. Cjne a,4h,note

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63>

<4D F736F F D20E7E5F7E920E0E9EEE5FA20E1E8E1ECE42E646F63> 1 טבלה מודל טבלאי - מודל נתונים המייצג את המציאות בארגון כאוסף של טבלאות. מסד נתונים טבלאי מסד שבו כל הנתונים נראים למשתמש כמאוחסנים בטבלאות. דוגמא: טבלת תקליטורים. תכונה שם זמר מפיק שנת הוצאה מחיר 78.00

קרא עוד

מערכות הפעלה קורס מס'

מערכות הפעלה קורס מס' מערכות קבצים מבוזרות מבוא מבנה כללי דוגמה: Network file system דוגמה: Google file system 1 חגית עטיה מערכות קבצים מבוזרות מאפשרות לתהליכים אשר רצים במכונות שונות, גישה ושיתוף קבצים שקיפות לאפליקציה: אפליקציה

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש

Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש Cafitesse 110 Next Generation הוראות שימוש 595226201 2014-03 יצרן: N&W Global Vending SpA Via Roma 24 איטליה (BG) 24030 Valbrembo הולנד 1753, Copyright 2014 C D. E. Master Blenders הגרסה האנגלית הינה הגרסה

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק א - השיטה הבינארית שיעור 5 ו- 1? ספירה בבסיס 2 ואיך אומרים "hello" עם 0 1 ממעגלים

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

הסבר על HSRP, VRRP, GLBP

הסבר על HSRP, VRRP, GLBP הסבר על HSRP, VRRP, GLBP FHRP First Hop Redundancy Protocols הוא תחום רחב ליתירות בעולם הRtouers על מנת שמחשב שיש לו Default Gateway ימשיך לעבוד גם אם הראוטר שדרכו מחשב זה מנתב לכל רשת אחרת יפול אז באופן

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

הגנה - שקפי תרגול

הגנה - שקפי תרגול תרגול 9 סיסמאות חד פעמיות הגנה במערכות מתוכנתות )הגנה ברשתות( חורף תשע"ז 1 תזכורת בקרת כניסה אימות זהות המשתמש למניעת התחזות קבלת שירות שהתוקף אינו זכאי לו קבלת גישה למידע פרטי ולביצוע פעולות בד"כ נעשה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ

2013/14 אוניברסיטת חיפה מבוא למדעי מחשב, מעבדה מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מ מטרת המעבדה: לתרגל את המעבר מאלגוריתם לקוד C כמה שיותר. הוראות:.1.2 ניתן לעבוד ביחידים או בזוגות. (יש מספיק עמדות לכולם ולכן מומלץ לעבוד ביחידים). במהלך המעבדה יהיה עליכם לבצע משימות. אם תצטרכו עזרה בשלב

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

HTML - Hipper Text Makeup Language

HTML - Hipper Text Makeup Language תכנות בסביבת האינטרנט 1 תיבת טקסט טופס הטופס הוא הדרך של בעלי האתר לקבל משוב מהגולשים, מאפשר לגולש להתחבר לאתר כחבר, מאפשר לבצע רכישות באתרי קניות וכד'. כשהגולש ממלא את הטופס, מועבר תוכן הטופס לדף מיוחד

קרא עוד

מבנה מחשבים ספרתיים

מבנה מחשבים ספרתיים זיכרון מטמון מבנה מחשבים ספרתיים 234267 הבעיה מהירות הגישה לזיכרון איטית ביחס לביצועי המעבד )עד פי (, ככל שהזיכרון גדול יותר הגישה אליו איטית יותר. ביצועי המעבד נפגעים משמעותית אם בכל קריאה מהזיכרון יש

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

Electronics Programs Youd Dalet

Electronics Programs Youd Dalet משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים התמחות מערכות אלקטרוניות תכנית לימודים למקצוע תקשורת מחשבים סמל מקצוע

קרא עוד