5 76,הינב תומזי תויתשתו לארב.ב.א הסדנה הינבו מ עב רבעשל).מ.א תלחנ הינב (םוזייו תנש דוסי םוחת קוסיע 2003 תונלבק תומזיו ילבב לאירא דסיית םילעבו יפאס ךיי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "5 76,הינב תומזי תויתשתו לארב.ב.א הסדנה הינבו מ עב רבעשל).מ.א תלחנ הינב (םוזייו תנש דוסי םוחת קוסיע 2003 תונלבק תומזיו ילבב לאירא דסיית םילעבו יפאס ךיי"

תמליל

1 5 76,הינב תומזי תויתשתו לארב.ב.א הסדנה הינבו מ עב רבעשל).מ.א תלחנ הינב (םוזייו תנש דוסי םוחת קוסיע 2003 תונלבק תומזיו ילבב לאירא דסיית םילעבו יפאס ךיישלא ל כנמס הסדנה ףתושו תלחנ מ.א הינב םוזיו ס עב.ב.א לאר הסדנה הינבו,זנ עב רבעשל תלחנ.מ.א הינב,םוזייו איה תרבח הינב םוזייו הקיתו הביציו החמתמה,לוהינב עוציב םוזייו ןווגה יטקיורפ היינב ן לדנו םירוגמל תוברל היינב,היוור ילדנמ,םירוגמ םינבמ ידומצ עקרק.דועו תינהנ תווצמ,ילוהינ יעוצקמ,הסונמו לעב עדי תויחמומו םיבחרנ םוחתב היינבה םימוחתו,םיקישמ איהו תלהנמ תעצבהו ה םיטקיורפה תא יעוצקמ ןפואב הדפקה ךות,ןימאו הריחש,היינבה תוכיא לע תוחיטב לע הדובעב הדימעו תוחולב םינמזה.ביצקתבו העודי התולהנתהב הפוקשה לומ,תוחוקלה הדפקהב לע היתוחוקל תריחב ךות תוריהז.תיסנניפ דפקוהה עוציבה,יתוכיאהו טקיורפ רחא,טקיורפ הנב הרבחל ןיטינומ קזח סיסבו תוחוקל,םינמאנ ללוכה המכ תורבחה תומזיה היינבהו תולודגה.לארשיב עדיה םירשפאמ תויחמומהו הרבחל םשייל םייגולונכט תונורתפ םישדח,םימדקתמו תוברל םיטנמלא םישעותמ םייהורטו תויגולונכטו היינב,תומדקתמ לע תנמ רפשל תא תוכיא טרדנטסו היינבה דומעלו תוחולב םינמז.םיפופצ תודוה ןיטינומל תוכיאלו,היינבה תאצמנ החימצב הלידגו,תודימתמ םע החימצ הלעמל 400%מ רוזחמב יקסעה ךלהמב שו םינשה,תונורחאה 30כם ןוילימ וזע תנשב כל ןוילימ תנשב,2016 יפצו רתויל 200מ ןוילימ חע.2017ב םג לגס םידבועה החימצ ןיגפה,הליבקמ רשא התוול תועצקמתהב,תוחמתהו תטילק א כ יעוצקמ יתוכיאו הטמל לוהינלו םיטקיורפה תעמטהו םיכילהת םיינוגרא,םימדקתם תאז דצל התסינכ תחלצומה םוחתל תומזיה תנשב 2016 תקפסמה הכימת תיתועמשמ תחימצל.תוליעפה תרמוש לע,תונימא תונתיא תוביציו ןה טביההמ יסנניפה.ילאטקייורפה טביההמ ןהו יסנניפה טביהב תלהנתמ אלל ךונימ ךותו ינדפק יסנניפ לוהינ ןגרואמו םירזתה.תוליעפהו טביההמ ןויסינה,ילאטקייורפה ברה ן לדנה םוחתב התורכיהו םע קושה תוקיהאנידהו ו רשפאמ הל תופצל שארמ םילושכמ תולקתו,םיילאיצנטופ עיגהל שארמ המכסהל הבחר םע ינימזה,הדובעה םיהל תא םיטקיורפה החלצהב תורגסמב ועבקנש שארמ רומשלו לע התימצ תרקובמ.הביציו הלהנה הסונמ תלעב תויחמומ םוחתב ן ל זנה תורכיהו הקימעמ םע קושה תויחמומה הקימעמה עדיהו בחרנה ילהנמ,היינבה ימוהתב הסדנהה תיחרזאה םיטקיורפה לוהינו םיווהמ תא דחא ימרוגמ חתפמה םייזכרמה התחלצהל התחימצלו ןורתיו יתורחת.יתועמשמ תווצ הלהנהה םילעבהו בכרומ םיסדנהממ םתרשכהב ילעב ןויסינ הנש 30כ לוהינב עוציבו םיטקיורפ םוחתב ן לדנה םיפנעב םינוש םיפקיהבו,םינווגמ קפסמה הנעמ לכל יב.היינבה ילהנמ םיחכונ םיברועמו חטשב לע סיסב ימוימוי לכב םיטקיורפה םנויסינו אב ידיל יוטיב תחלצהב םיטקיורפה םתדימעבו.םידעיב הלהנהה הריכבה תללוכ :תא ילבב לאירא רמ דסיימה.םילעבהו ראות רגוב ןושאר הסדנהב תיחרזא.תונייטצהב לעב ןויסינ רישע להנמכ םיטקיורפ תורבחב תוינלבק תוברל 10 םינש להנמכ םיטקיורפ ללוסב.הנוב םינשב ולא להינ םיטקיורפ םינווגמ םיפקיהב,םינוש תוברל היינב,םירוגמל םידרשמ תיבו.תובא רמ יפאס ןיישלא ל כנמס הסדנה ףתושו תוליעפב.תומזיה רגוב ראות ןושאר הסדנהב,תיחרזא הווהמ ךבדנ יזכרמ תוליעפב תינלבקה אוהש ךות איבמ ונויסינמ רישעה ןווגמהו 30כ הנש םוחתב הסדנהה לוהינו,םיטקיורפ תוברל ללוסב הנוב הב שמיש להנמכ.רוזא תוחוקל תוחוקל םיללוכ תורבה תומזי תולודג תותומעו.היינב העציב החלצהב םיטקיורפ םיבר רובע תרבה "רדשא" הב) איה האור תוקל (יגטרטסא ףקיהב ללוכ 300כ,ד חי ןכו רובע ללוס,הנוב תלהנה םירוגמה,ל הצ תתומע לדגמ,םיאמדקאה םלושמ ןייטשניול.דועו םיטקיורפ המגודל םימיב הלא תעצבמ הנומש םיטקיורפ ףקיהב ללוכ כ 1,000 :ד חי הנורש רפכב הנוי רובע רדשא 318 ד חי היינבב היוור העבשב םינבמ םע ןוינח.ףתושמ הוונ רואב רוא אביקע רובע יפא לטיפק 184 ד תי העבראב םיניינב 13.תומוק שרגמ 51 םהושב רובע ןייטשניוול 84 ד חי טקיורפב ידוחיי םע טרדנטס היינב.הובג רדשא 52 תריטב למרכה 104 ד חי י לדנמ םיאמדקאה 2 תריטב למרכה תצובק רובע השיכר 89 ד חי לדגמ קראפה הינתנב רובע 71 SCG ד תי ןיקריס םייתעבגב 4 רובע ייא דנא יד 33 ד תי Sea Tower טקיורפ ימזי, ללוכה לדגמ 24 תומוק ןוינחו תנוכשב ינדרוכ תירקב,ןיקצומ ףקיהב 113כ.ד חי ןונכתב טקיורפ לולכיש,הרדגב ימזי 158כ ד חי יופצו ליחתהל תונביהל רבמטפסב.2017 תוליעפ ןעמל הליהקה תמרות עובק ןפואב ןליאל דוגיאה ילארשיה םידליל,םיעגפנ השידקמו ןמז תוליעפל הליהקה ןעהל ןיב, יעוריאב תרגסמב תובדנתהב רתיה תתומע טקל.לארשי,iSjgB!,:* 5taSg* Wi, L. ןוביק,םינולא קמע.נ.ד לאערזי :ןופלט :סקפ P&0 0?

2 לנ 1 ע 1 הקהילה מעורבים ya ו 207 ארגון Superbrands ו ידיעות אחרונות" יעניקו השנה בפעם השנייה פרס על מעורבות חברתית יוצאת דופן ותרומה משמעותית לקהילה הפרס יוענק על שמה של פולה מוזס ז ל, רעייתו של נח מוזס ז ל, העורך האחראי הראשון של "ידיעות אחרונות הכירו את החברות והארגונים המזעמדינז ל 3 רס K1mb*5fty laerk מאת איריס ליפשיץ קליגר מדי שנה מעניק בישראל ארגון Superbrands הבינלאומי אותות הצטיינות על הישגים ניהוליים מש מעותיים המוענקים למנהלים בכירים במשק על מנהיגותם השיווקית ועל תרומה יוצאת דופן לתחום השיווק והמיתוג. ההל מהשנה שעברה מוענק פרם מיוחד לארגונים שתרמו תרומה משמעותית לקהילה והפגינו מעורבות חברתית יוצאת דופן. הפרם על תרומה לקהילה מוענק בשיתוף"יריעות אחרונות" והוא קרוי על שמה של פולה מוזם ז ל, אשתו של נח מוזס ז ל, שהיה העורך האחראי הראשון של "ידיעות אחרונות". אנחנו Superbrands^ רוצים לפ עול ביחד עם מותגי העל של ישראל כדי להיות מעורבים יותר בקהילה. לכן, כחלק משיתוף הפעולה שלנו עם קבוצת יריעות אחרונות אנו מעני קים גם השנה פרס מיוחד למותגי העל שבשנה החולפת תרמו לדעת ועדת ההיגוי שלנו תרומה גדולה ומשמעו תית לקהילה", אומרת אתי עמיעד, מנכ לית Superbrands בישראל. הזוכה ייבחר על ידי ועדת ההיגוי של,Superbrands המורכבת מ 9 דקאנים של בתי ספר למנהל עסקים וראשי חו גים יווק באוניברסיטאות ובמכללות המובילות. בראש הוועדה עומד פרופ יעקב הורניק מאוניברסיטת תל אביב. הזוכה יוכרז בטקס השנתי של Superbrands שייערך ב 23 בנובמבר באוניברסיטת תל אביב. הפרויקטים המועמדים לפרס השנה הם: CASTRO מרכז למצוינות nvui7 בבת ים ו אופברטיטה לנוער" "מרכז קסטרו למצוינות" הוקם לפני כעשור על ירי חברת קסטרו במטרה לקדם מצוינות בקרב תל מידי תיכון בבת ים. תלמידי המרכז זוכים יעורי תגבור, מגמות לי מוד שהוקמו במיוחד למרכז, שי עורי העשרה, ועוד. המרכז הוקם כדי לאפשר לתלמידי העיר לקבל תעודת בגרות איכותית. במקביל ללימודים, תלמידי המרכז תורמים לקהילה ועוברים הכשרות בנושא מצוינות ומנהיגות. הפעילות מתקיימת בשמונה בתי ספר תיכוניים בבת ים ובתיכון של המגזר הערבי ביפו. כ 400 תלמידים משכבות י י ב לוקחים חלק בפעי לות מרי שנה. את הפעילות מרכ זים שמונה רכזים מבתי הספר, ואת השיעורים מעניקים כ 30 מורים ממקצועות שונים. בזכות קסטרו הוקמו מגמות ייחד דיות שלא פעלו בבת ים, בהן מגמת פיזיקה לתיכון לבנות דתיות, מגמת סייבר, מגמת אלקטרוניקה לתלמידי ישיבה, ועוד. מאז הקמת מרכז קסטרו למצוינות בבת ים הגיעה העיר לצמרת טבלת הזכאות לבגרות. מייסד קסטרו, אהרון קסטרו ז ל, שהלך לעולמו השנה, היה זה שהגה את התוכנית והאמין בקידום החינוך בעיר. בשנה שעברה התווסף לתוכנית בית הספר אג יאל ביפו, על מנת לחזק את הדו קיום והקשר בין תלמידי יפו ותלמי די בת ים. פרויקט האוניברסיטה לנוער הוא פרויקט מיוחד של קסטרו שמכין תלמידי תיכונים ללימודים אקד מיים. הפרויקט מאגד בתוכו בני נוער מצטיינים בעלי נגישות נמוכה להשכלה גבוהה ומספק להם תוספת חינוכית ודחיפה ללמידה מעבר למה שבתי הספר בהם הם לומדים מסוג לים להעניק. התוכנית מסייעת לכל תלמיד להביא לביטוי את יכולותיו באמצעות התנסויות ואתגרים לי מודיים וחברתיים. בכל שנה לומדים בתוכנית כ 400 תלמידים מיישובי הפריפריה, שנחשפים לעולם האק דמי והופכים למובילים בבית ספרם, במשפחתם ובקהילתם. קימברלי קלארק יעוראל פרויקט"כוחו של חיבוק" בתחילת השנה יצא מותג החי תולים האגים של "קימברלי קלא רק ישראל" במהלך תקשורתי תחת המסר "כוחו של חיבוק", שמטרתו להעלות את המודעות לכוחו ולחשי בותו של מגע להתפתחותו התקינה של התינוק. במסגרת המהלך העמיד האגים תרומה לעמותת "חיבוק רא שון" שמתנדביה מחבקים תינוקות, פגים ופעוטות בגילאי 0 3 מכל מג זרי האוכלוסייה, בזמן שהותם לבדם בבתי החולים, ובהם תינוקות במצבים המצריכים אשפוז ממושך. בשלב הראשון של המהלך עלה האגים בקמפיין בערוצי הטלוויזיה והדיגיטל, שמטרתו העלאת המוד עות לכוחו של החיבוק. בשלב השני נערכה פנייה לקהל הרחב להצטרף לפעילות. הצרכנים נקראו להזמין בעמוד ייעודי(ללא תשלום) את צמיד "כוחו של חיבוק"(צמיד הדומה לזה שמוצמד בבית החולים לתינוק שנו לד) ולהעלות תמונה בפייסבוק או באינסטגרם בצירוף התיוג "כוחו של חיבוק". עבור כל תמונה עם תיוג תרם האגים 5 שקלים לעמותת "חיבוק רא שון". המהלך יצר שיח נרחב בנושא, תוך בניית סנטימנט חיובי למסר ומ עורבות צרכנים גבוהה. מלאי הצמי דים אזל תוך פחות משבוע. עדן מי בקבוק ורוד עומייצר תרומות "מי עדן" רקמה שותפות מיוחדת של החברה עם ארגון "וראייטי", הפועל לרווחת ילדים עם צרכים מיוחדים המגיעים מרקע סוציו אקו נומי נמוך ושאין להם למי לפנות. להשיק הוחלט השותפות במסגרת לציבור שיימכרו בקבוקים מהדורת יועברו המכירה כספי כשכל הרהב נרתמה לפרויקט לעמותה. כתרומה רשת סופר פארם על מנת לקדם את לרשו העומדים באמצעים המכירה תה. תרומתה של מי עדן באה לביטוי ליטר חצי אלף בקבוקי 120 בייצור ורודים הנמכרים לציבור ב 5 שקלים לבקבוק. כל כספי המכירות מועברים הפיקה החברה לווראייטי. שירות תוויות מיוחדות לבקבוקים הוורודים מהבקבוקים ומבודל שונה בעיצוב הרגילים שלה, תחת קונספט עיצובי שנבחר בשיתוף וראייטי וכלל יצירות אמנות של ילדי העמותה. הפרויקט, 11 שנים, הביא לתרומה המתקיים זה מצטברת בגובה 7 מיליון שקל, ממנה נהנים ילדי וראייטי ברחבי הארץ. מזרח, טפחות בנק מזרחי טפתות פרויקט"שותפים מבחירה" בנק מזרחי טפחות מתמקד בשני תחומים חברתיים מוגדרים, אליהם הוא מנתב את מרבית התרומות שלו והפ עילות ההתנדבותית של עובדיו: קידום וטיפוח ילדים ובני נוער במצבי סיכון ותמיכה בעמותות ובעסקים המקדמים מטרות חברתיות או מעסיקים אנשים עם מוגבלויות. במסגרת פרויקט "שות פים מבחירה" מזמין הבנק את לקוחותיו לבהור לאיזה עמותות וארגונים חבר תיים תועבר תרומה כספית בסכום של 580 אלף שקל. השנה פנה הבנק לכ 130 אלף לקוחות והציע להם לבחור את הגופים המועדפים עליהם. בתום התה ליך נבחרו 12 עמותות: איל ן מרכז הספורט, אנוש, אלו ט, אתגרים, בית השנטי, האגודה למלחמה בסרטן, זיכ רון מנחם, חברים לרפואה, כנפיים של קרמבו, עזר מציון, עזרה למרפא ועל ה. דוגמאות לפרויקטים שהתקיימו בתרו מת הבנק: המרוץ העממי במרתון ירו שלים נערך בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן, מסע האופניים"טור דה תרום" בשיתוף מרכז הספורט של אילץ, יום כיף לילדים חולי סרטן בשיתוף עמותת זיכרון מנחם, ועוד. לא 1:1 יד 2 מאבק בסחר פיראטי בכלבי מחמד הרבה יודעים, אבל בישראל מתקיימות הדבעות פיראטיות רבות. לצורך כך סוחרים חסרי רישיון או פי קוח מגדלים כלבות לצורכי המלטה. הכלבות חיות בתנאי גידול גרועים ולא זוכות ליחס חם או מגע אוהב. למעשה, כל ייעודן הוא המלטת גו רים דמויי גזע למכירה. לרוב הן נז רקות וננטשות לאחר שאינן עומדות בקצב. הגורים מופרדים מאמם בגיל צעיר מדי, לעיתים עור לפני שהספי קו להיגמל מהנקה. הם נמכרים ללא תעודות ועם הרבה הבטחות, תמורת אלפי שקלים. עקב העומס וזיווגים בתוך המשפחה גורים רבים נולדים עם מומים וננטשים. באפריל 2016 יצא אתר "יר 2 " במה לך גורף שמטרתו להפסיק את הסחר הפיראטי בכלבים ולעודד אימוץ. במסגרת הפרויקט הוסרו מהאתר כל מודעות הכלבים למכירה, למעט מו דעות כלבים בעלי תעודות ופיקוח של ההתאחדות הישראלים לכלבנות. יר 2 מבצע באופן שוטף פעילות אינטרנטית להעלאת המורעות לנו שא, ומעודד את הקהל להעדיף אימוץ

3 nm9d,nun כלבים נטושים או רכישה של כלבים בעלי תעודות רשמיות בלבד. במקביל, החברה פועלת מול משרד החקלאות לקידום אמנה משותפת לרווחת בעלי חיים ופיקוח על גידולם. דיסקווט דיסזן 1 נע בנק פרויקטים לקידום החינוך וההשכלה ב 2005 חבר בנק דיסקונט לעמו תת "הזנק לעתיד" ואימץ את פעי לותה כפרויקט הדגל שלו. במהלך א ל מליס, מננ ל תמבה(מימיו), ומשה וידמן, יו ר מזחזי טפווות, הזוכים בפרס על שם פולה מוזס ז ל בשנה שעברה צילום: יון פרג 12 השנים האחרונות דיסקונט שותף פעיל ומרכזי בתוכניות ובמיזמים חדשניים שהביאו להצלחות יוצאות דופן של אלפי בני נוער וצעירים מאוכלוסיות מוחות בפריפריה והובלתם להשתלבות בחיי החברה, הכלכלה והתעשייה. 8,000 בני נוער וצעירים מכל המגזרים משתתפים מדי שנה בתוכניות, ו 600 סטודנטים מלווים באוניברסיטאות ובמכללות מדי שנה ב 100 מוקדי פעילות בפ ריסה ארצית רחבה. דיסקונט הביא לצמיחה ולגדילה של מאות אחוזים בהיקפי הפעילות ובתקציבים בעמותה שאיפשרו הר חבה והעמקה של הפעילות לקידום אוכלוסיות נוספות. הבנק סייע גם בחיבור וביצירת שיתופי פעולה בין המגזר השלישי למגזר העסקי והציבו רי בתוכניות שנותנות מענה לצרכים לאומיים ובפעילות נרחבת ואיכותית לקידום נוער וצעירים בישראל. נים הקשורים לתרבות הנהיגה. בנו סף, מוצר הדגל של החברה הוא safe חברת החשמל 1. העסקה רבגונית,drive רכיב חכם המנטר את אופי הנהיגה בחיווי און ליין ומראה איך הנהג יכול פר את נהיגתו וגם מור טוב יותר על עצמו ועל הסובבים אותו. המוצר גם מקנה הנחה בחידוש הביטוח למי שאכן הוכיח עצמו כנהג אחראי ובטוח. «שראכרט י שראכרט פרויקט"משפחה של מעשים טובים" קבוצת ישראכרט הקימה מסגרת שנקראת "משפחה של מעשים טו בים", מתוך רצון לגרום לעובדים לה חזיר לקהילה. מסגרת זו כוללת לא רק את העובדות והעובדים של החברה, אלא גם את קרובי משפחתם שמצט רפים לפעילויות ההתנדבות. פרויקט הדגל של ישראכרט בתחום המעור בות בקהילה ב 2017 היה שותפות ביום שידורים מיוחד בערוץ 2 למען ילדי עמותת "גדולים מהחיים". יום השידורים המיוחד התקיים ב 27 בס פטמבר. מאות המתנדבים ממשפחת ישראכרט איישו את המוקד הטלפוני מהשעה 7:00 בבוקר עד לסגירתו בח צות, ובאותו יום ענו לכ 14 אלף שי חות מכל הארץ. במהלך יום השידורים גויסו כ 3 מיליון שקל, 40% יותר מא שר בשנה הקודמת. כיום מועסקים בחברת החשמל יותר מ 370 עובדים עם מוגבלות, והחל מ 2009 מקדמים דירקטוריון והנהלת החברה את יישום מדיניות ההעסקה הרב גונית. הנושא שולב כחלק ממדיניות אקטיבית של החברה וחטיבת משאבי האנוש שלה. החברה גיבשה מדיניות כוללת ילוב והעס קה רב גונית, לעובדים עם מוגבלויות ולייצוג הולם לאוכלוסיות מועדפות ומיוחדות, בכללן נשים, חרדים, אנשי צד ל בעבר, בני העדה האתיופית וב ני מיעוטים. לאחרונה הקימה החברה, בשיתוף עם משרד העבודה, בית ספר תיכון טכנולוגי "אנרג י טק" לתלמי דים מהפריפריה. עוד עוסקת החברה בפרויקט ילוב חניכים ושוליות מבתי ספר תיכוניים, בפרויקט חברתי ותעסוקתי המיועד לסטודנטים מה פריפריה בתחומי לימוד טכנולוגיים הנדסיים וכולל מלגת לימודים בשי לוב עבודה בחברה. פרויקט זה הורחב השגה ללימודי הנדסת חשמל לבני העדה האתיופית, בדואים וחרדים. כמו כן הוקם "פרלמנט נשים", בראשות פרופ אסתר הרצוג, הכולל מנהלות ועובדות שעוסקות בתחומים שונים ומהוות מודל לחיקוי לנערות במטרה להגביר את המודעות לסודות זכויות האישה ועידוד לעשייה למען שוויון. 2. פרויקט להעצמת בני נוער עובדי הבנק מתנדבים במקומות הפעילות, וחברי הנהלה בכירים מל ווים את הסטודנטים של העמותה בייעוץ ובהכוונה לקראת השתלבות בעבודתם הראשונה. ההנהלה והעוב דים משתתפים באופן פעיל באירועים ובכנסים של העמותה. כמו כן, הבנק הקים קרן מלגות על שם ניסים אלג ם ז ל(סמנכ ל עבר בבנק) שבאמצ עותה מוענקות מדי שנה מאות מלגות לימודים במימון קבוצת דיסקונט. חברת החשמל מכשירה ומעצימה בני נוער כמנהיגים מובילים ינוי בנושא ההתייעלות האנרגטית כדרך חיים בקהילותיהם. במסגרת זאת מפ תחת החברה תוכניות לימודים בנושא התייעלות אנרגטית כדרך חיים לתל מידי חטיבות ביניים בני כל המגזרים בשיתוף עם משרד החינוך. 120 תוכ ניות בלמעלה מ 90 רשויות התקיימו וממשיכות להתקיים כתוכניות שנתיות, המאושרות על ידי משרד החינוך, לת למידי חטיבות ביניים בני כל המגזרים (30% מהתוכניות במגזר הלא יהודי) ומ תמקדות בנושא ההתייעלות האנרגטית בשגרת חיים, בהקשר שרשרת החשמל וקיימות. לתוכניות יש ממד קהילתי: התלמידים מפיצים את התכנים והמ סרים בקרב הקהילה הסובבת במטרה להתייעל אנרגטית ומור על איכות חכמה, "עיר היא התוכניות הסביבה. אחת והתייעלות בחשמל מושכל שימוש התלמי התוכנית במסגרת אנרגטית". דים הציגו לראשי הרשויות את תהליך המסכמים הפרויקטים ואת הלמידה ומיזמים במ שלהם, שהכילו רעיונות בנים שבתחום הרשויות ובתכנון יוזמות ורעיונות נוספים להתייעלות אנרגטית ויישומם ברשות ובקהילה הסובבת. תוכנית נוספת היא "מנהיגות ירוקה", שבמסגרתה התלמידים הציגו סרטונים, פוסטרים ודגמים והסבירו איך פעלו AIG AIG הגברת המודעות לבטיחות בדרכים במשך ארבע השנים האחרונות, ולאורך כל שנת הלימודים, ערכה aig הדרכות שבועיות בגני ילדים ובבתי ספר בליווי מערכי שיעור שנ בנו על ידי עמותת "אור ירוק". בנוסף, החברה יצרה ערכת פעילות בתחום הבטיחות בדרכים אשר חולקה לעו בדים. העובדים השתמשו בערכה זו במסגרת פעילויות "הורה מעשיר" בגנים ובבתי הספר של ילדיהם ואף בפעילות "בית מארח" ובפעילות מש פחתית פרטית. בסמוך ליום הלאומי לבטיחות בדרכים קיימה החברה את הפנינג יום הבטיחות בדרכים לעובדי החברה שלווה בפעילויות רבות. בשי תוף עם "אור ירוק" הוקם גוף מחקרי שמטרתו להעשיר את הציבור בידע ולהגביר את המודעות לנושאים שו להטמעת נושא ההתייעלות האנרגטית במשפחה ובקהילה. 3. תוכנית"נתיבי האור" תוכנית "נתיבי האור" היא תוכנית חינוכית מערכתית המבקשת ללמד איך להיזהר בסביבה צורכת חשמל, איך להימנע מתאונות הקשורות בשימוש לא נבון באביזרי חשמל ובמכשירי חש מל ואיך לחסוך באנרגיה באמצעות שי מוש מושכל בחשמל תוך הרחבת הידע בנושא החשמל, דרכי הפקתו, הובלתו ואספקתו אל הצרכנים. הדגש המרכזי כתוכנית הוא התנהגות בטיחותית וח סכונית עם החשמל ובסביבתו. התוכנית פועלת זו השנה ה 13 בכ 1,550 בתי ספר בכ 230 רשויות. התוכנית נחשפה עד היום לכמיליון ילדים, ומפעיליה הם כ 200 עובדי חברה מתנדבים. 4. פרויקט תופי העץ חברת החשמל יצאה בפנייה רח בה לרשויות המקומיות ואיפשרה להן לקבל תופי עץ לכבלים שאינם בשימוש בחברת החשמל. תופי העץ שימשו לפעילות מחזור ירוקה עבור הקהילה במקום לגרום את העץ. בבסיס החשיבה עמד הפוטנציאל הרב הגלום במחזור תופי העץ ימושים קהילתיים. במסגרת הקמפיין נרשם ביקוש רב לכ 3,000 תופי עץ, וכבר נמסרו לרשויות השונות קרוב לאלף תופים, ועוד היה נטויה. 1awA1» אנגלו סכסון שת פ עם עמותת "עיגול לטובה" חברת "אנגלו סכסון" מקיימת מספר פרויקטים במקביל, הן בהנהלת הרשת והן בסניפים עצמם. הרשת משתפת פעולה כבר מספר חודשים עם עמו תת עיגול לטובה תורמת כספים, מצרפת אנשים לעמותה, משתפת את העמותה בכנסים ובאירועים, ומעבירה לכל יועצי הנדלץ חומרים של העמו תה. סניף תל אביב עורך בכל שנה חלו קת מזון לנזקקים בעירו, וכך גם סניף הרצליה. בנוסף, הנהלת הרשת הייתה חלק מפרויקט לימוד במכללה למינהל, בנושא מיתוג ושיווק. HOLLANDIA A t י 1, T 1 0 י I N T I הנלנדיה תרומה לעמותת"אנוש" חברת "הולנדית" תורמת לעמותת "אנוש", המסייעת למתמודדים עם מוגבלות נפשית ומסייעת בשיקומם. הולנדיה מקיימת חגים משותפים עם מתמודדי הנפש, ובמפעל עצמו הוקמה גינה אקולוגית משותפת. עובדי המפעל וההנהלה מקיימים גם טיולים משותפים עם העמותה.

4 תורמים לאיל ן: עד 11 בנובמבר תתקיים בסניפי שופרסל התרמה לאיל ן, איגוד ישראלי לילדים נפגעים.

5

6 Raising the sky Israeli Paralympic stars Moran Samuel and Pascale Berkowitz shine for others HNHHH By Patricia Golan K BBBMhI w *ifc MIL worldrowing ALTSHULER SHAHAM Change. *י י י י ו!/ס****/" Moran Samuel rowing victoriously for Israel, and with her son, Arad, at the Rio Paralympics in 2016 THE TWO things every wheelchairbound person thinks of when he or she leaves the house in the morning: Will there be parking places and accessible lavatories? says Israeli Paralympics champion Moran Samuel only halfjoking as she heads for one of her frequent motivational lectures this one for elementary school teachers in Petah Tikva. The 35yearold medalist in adaptive singlescull rowing has been up since 5 a.m., training for two hours on Tel Aviv s Yarkon River. Later in the day, she will continue her intense workout lifting weights in the gym. Israel was one of the first countries in the world to have Paralympic sports and is still one of the leaders. If athletes, especially Olympic athletes, appear superhuman to the average person, men and women competing in the Paralympics are beyond that, seemingly possessing otherworldly strengths. At the age of 24, Samuel, an accomplished basketball player with a bright career ahead of her, suffered a very rare spinal stroke that left her paralyzed in 70 percent of her body. For anyone this would be devastating, but I was not a regular person, she relates in flawless English. I d been a professional athlete from the age of 15, a professional basketball player and coach, and studying for a degree in physical therapy. I found myself a completely different person. In one moment, my body was erased. An athlete since the age of nine, Samuel had served in the Israel Air Force in a special program for Division One athletes, which enabled to her to play basketball for the national team and remain in the IAF. She also worked as a sports instructor, including with children with special needs.

7 You need so much patience for this. No one can teach the qualities for being a coach; it s an attitude, you need to love it, she says. After [my paralysis], I gave up on everything else except for my studies, earning a master s in physiotherapy, working with children with disabilities. I couldn t think of going back to sports, but then basketball chose me. The Paralympic community was rebuilding the women s wheelchair basketball team and looking for players. I had to think about it, she recalls. I didn t want to deal with what I d once had and lost. Psychologically, it was very hard to think of myself playing in a wheelchair. But from the first training session I fell in love again a parquet floor, a ball, a hoop what else did I need? I was home! For those who haven t seen wheelchair basketball, it s a ferocious heartstopping sport. The basket is as high as regular basketball, and players use specially designed lightweight chairs that can turn on the spot. Basketball was my whole world; as an athlete, I knew I couldn t give up. 1 had an athlete s tool box. Within a short time, Samuel was made captain, leading the team to two European championships, playing with the men s Division One team and was twice chosen as one of the five best Israeli wheelchair basketball players. Samuel s rowing career came from a different direction. The single skiff or scull requires a rower propelling the boat backward with two oars. She took up the sport at the suggestion of Limor Goldberg, a Paralympic official who s also a rower, who thought Samuel would have a promising career in an individual sport. At that point, without saying anything, we understood there was something between us, Samuel smiles. So, I thought, OK, if I sit in a boat, maybe it will earn me some points. And she was right. A year later we got married in New York; two years later, I represented Israel in the Paralympics in London, one second away from a bronze medal. She went on to earn a silver medal in 2014 and then gold in the 2015 World Rowing Championships the year she was chosen as Paralympic athlete of the year in Israel and the Paralympic athlete of the year in the World Rowing Federation. Then came the 2016 Rio Paralympics where she won the bronze medal, the same year she and her partner had their son, whom they named, not surprisingly, Arad (bronze, in Hebrew). I never cry, but when I earned my medallion and sat my son on my lap, that was when 1 did cry. Today, in addition to her rigorous daily training for the Paralympics in rowing, she still plays basketball and works parttime as a pediatric physical therapist, helping young children with developmental problems. What you see from the outside does not define a person. Let the kids know in what way they are good, Samuel advises her audience of teachers. One of an elite cadre of Paralympic athletes who work and volunteer as motivational speakers in Israel and abroad (see box on page 17), Samuel is a dynamite lecturer. When she started telling her story publicly, she realized that it is more than my personal story. 1 decided to analyze how I was able to overcome, how I was able to get back to sports again and to verbalize my personal experience so that it s something that is universal. We all face a metaphorical wheelchair. I own my own strength, Samuel says. KAYAKING CHAMPION Pascale Berkowitz is another remarkable Israeli Paralympic star on the lecture circuit. A gymnast as a child, Berkowitz lost both her legs after she slipped and was pulled under a moving train in her native France at the age of 17. As soon as she was released from the hospital, she immigrated to Israel, volun teered for the IDF and became the first female soldier in a wheelchair. The phrase against all odds may sound like a cliche, but applied to Berkowitz it seems nearly inadequate. 1 know that for some people, the injury can look like the end of the world, the 50yearold athlete says today. There are a lot of things I cannot do, but I do my best. The decision to take the accident and turn it into internal motivation gives me strength. The sky is not the limit. There is no limit. Berkowitz is actually the first person in the world to have taken part in three Paralympics in three different sports: Beijing in 2008 in rowing, London in 2012 in hand cycling, and Rio in 2016 in kayaking. She subsequently won a silver medal at the International Canoe Federation s Kayak World Cup in Hungary One of 14 women chosen to light torches at Israel s 2014 Independence Day ceremony, Berkowitz manages wall climbing, mountain climbing, surfing and wheelchair dancing, filmmaking and writing. And, she s the mother of two daughters. Appearing on the local Channel 13 moming program in November, the photogenic Berkowitz demonstrated the poise and patience she s achieved after years of appearing in public. Her effervescent personality shines through, even when talking about painful personal issues. An advocate for the disabled in Israel, she volunteers for Access Israel and visits people in the hospital who have been badly injured. I come with my daughters so people can see it s possible to do many things in a wheelchair, to be a mother. Both Samuel and Berkowitz earn money from their lectures, for which they are fully booked. This helps offset the high costs of competitive sports training, but private sponsors are also needed. As members of the national Paralympic team, they receive modest stipends but it s not even enough to cover my nutritional supplements, and I m not covered if I m injured or sick, Berkowitz explains. In a year during which major highway junctions are being blocked by outraged disabled demonstrators demanding disability benefits Pascale Berkowitz lit Israel's Independence Day torch in 2013 simply be raised to minimum wage levels, Israel s Paralympic athletes are also in a perpetual search for adequate funding. So far, there s been little government funding for Paralympics, but Ron Bolotin, director of the Israel Paralympic Committee and the Israel Sports Association for the Disabled in Tel Aviv, says, We ve lobbied for this for years, and we have now received a dramatic recognition that the Sports Ministry understands what this international competition and exposure means for the country. Like all other sports, Paralympics has become totally professional, says Bolotin. Today, many more countries have entered the field and invested a great deal of money. And, although our level is extremely high, our wins have been much fewer than in the past. Worldclass athletes generally begin training in childhood, but most of Israel s Paralympic competitors entered athletics only after becoming disabled in their teens or 20s. Today, the level worldwide is so high that if you don t start to work with children at a young age, it s very hard to reach a really high level in most of the sports, Bolotin states. One of our problems is that there is little

8 COURTESY public exposure or understanding of the sport, he continues. This is the future of the Paralympics; we haven t reached many of the future disabled athletes. The only way is through publicity, that people will see what we are doing. To that end, the Culture and Sports Ministry launched an initiative four years ago to identify and promote more potential Olympic and Paralympic athletes in childhood. In a way, the initiative is too successful because everything has become increasingly professional, which requires more resources and dedication from the athletes, remarks Boaz Kramer, executive director of the Israel Sports Center of the Disabled. This means that Para Olympians need to commit their entire time to that purpose, which raises a lot of questions about whether people with disabilities should be under this pressure. The Sports Center in Ramat Gan is the principal facilitator of sports programs for disabled youth; some 300 young athletes participate in these programs, which rely to a great extent on private donations. One young member of the disabled speakers circuit is 15yearold Amit Vigoda, who often goes abroad on speaking tours to raise money for the center. He also speaks locally to parents of disabled children to tell them about the sport. Vigoda says he fell in love with wheelchair Amit Vigoda fell in love with wheelchair basketball when his family lived in California basketball when his family lived in California. Today, he s one of the youngest athletes on the champion Ilan Ramat Gan premier league team and commutes to practice almost daily from his home near Beersheba. One day, I want to be the best wheelchair basketball player in the world, he declares. As Samuel puts it, The line 1 have been repeating since I became a wheelchair athlete is that if people always say that the sky s the limit, then when I'm doing my sports, I m raising the sky even higher.

9 04 ן)!$י 0 י?101 HJ? && «r שלום דהאן וחיים ביבם במירוץ מודיעין צילום: ם 1 יףי אילו טודיעין yt יו ר סניף איל"; מודיעי;, עו ד r שלום דהאן, חגג כשבוע שעבר 56 סתווים להולדתו, יחד עם אשתו לימור דהאן ועם בני משפחתו, הוא קיכל הרבה ברכות לבביות מחברי ומחברות הנהלת סניף איל"; מודיעין, שחלקם השתתפו יחד איתו ועם ילדים והורים ממשפחות איל ן מודיעין במרוע מודיעין.

10

11 ןודעומ לייטמ שיגנ ןדיאב תצובק ירבח ץליא הפיח םיררוגתמה הליהקב האצי לויטל שיגנ ןושאר וגוסמ תמרב ןלוגה ירבח הפיח רויסב ךרדומ הלעמב.אלמג :םוליצ) ריפס.(דקש הפיח לעופ הלעמל 65מ הנש רובע יכנ םהיתוחפשמו ןווגימב,תויוליעפ םיתוריש.תורגסמו ףינס הפיח םייקמ תויוליעפ תונווגמ הליהקב הוונו הפיח תיירקב םייח וניה םחתימ הבוש ןיע םמחמו בל עיצמה יתוריש רויד תיב),(רלסק זכרמ םוי ימוקיש יתקוסעת תיב) (םירמ יתורישו םוקיש טרופסו זכרמ) םוקיש טרופסו.(הפיח עובשב רבעש האצי הנושארל הצובק 15 ירבח הפיח םיררוגתמה,הפיחב תוירקה הביבסהו לויטל שיגנ תמרב ןלוגה רשא ללכ רויס ךרדומ הלעמב,אלמג רוקיב בקיב תמר ןלוגה ןירצקב חוניקו תדעסמב "סיטלא".םוקמב הצובקה הירבחש יאליגב 2145 ואצי הוונמ הפיח תיירקב,םייח סובוטואב שיגנ דמו ךיר מ תנגהל עבטה הוולתה םהילא בור.לויטה ונא" םיהזמ יכ ךרוצה קזחה רתויב להק דעיה ונ אוה ךרוצה.יתרבחה ןוויכ רבודמש םישנאב םתמרש תילכשה הניקת ךא םה םייובש םפוגב ירה ךרוצהש םייק ומכ לצא לכ דחא ונתיאמ ךא תויונמדזהה םישגפמל םייתרבח,"תומצמוצמ הריבסמ תנע,רלפש ס וע ףינסב,הפיח ונתרטמ" איה רוציל תויונמדזה,ולאכש ןה םינודעומב םייתרבח ונחנאש ייקמ םימ ןה תונטייקב הנחמבו ץיק ןהו םילויטב םישגנומ ןוגכ."הלא לויטה" רשפאתה תודות תמורתל ן זב רשא וריכה תובישחב טקייורפה תויולעבו תוהובגה תוכורכה וב ומרתו,"ושומימל תרמוא הנורש,רהנש תלהנמ ףינס,הפיח ומכ" ןכ ופתתשה לויטב םיוולמ םיבדנתמ תרבח למשחה הפיחב רשא ורצי רשק םיהדמ םע ירבח לעו ךכ הדות קמועמ.בלה ילוכ הווקת יכ לויטה אוה תינונסה הנושארה ןודעומל לויטמ שיגנ רשא לכוי םייקל תוליעפ הפוכת ךלהמב הנשה תבוטל ירבח הפיח.הליהקב חמשנ הכימת לבקל תיפסכ טקייורפל לכמ האורש םרוג."ותובישחב ףא" םעפ אל יתייה תמרב,"ןלוגה רפיס דחא ירבחמ הצובקה ריפסל,דקש תנגראמ לויטה תזכרו תיתליהק תיבחרמ ףינסב,הפיח יתרכה" תא קירא,רומו םיבדנתמ םע בל בחר תלוכיו הניתנ יבדנתמ) תרבח (למשח יתפסוהו םתוא קובסייפל,"י רמא.רחא דחא דנתמה םיב ביטה רמול לויטה" אוה המב תרשפאמה תריצי םירשק תופתושו הנוכנ האירבו םג יל."בדנתמכ

12 Jl'JITB גל אדי טיול מונגש. קבוצה של 15 חברי איל ן מחיפה והקריות נסעו לראשונה לטיול נגיש ברמת הגולן, אשר כלל סיור מודרך בגמלא, ביקור ביקב רמת הגולן בקצרין וקינוח במסעדת אלטים. 0 טיול מתגעו של חברי איל ן בקריות לרמת הגולן

13 תגידו מבדוק ליו ר סניף איל ן מודיעין, עו ד שלום דהאן, שחגג בשבוע שעבר 56 סתווים להולדתו, יחד עם אשתו לימור דהאן ועם בני משפחתו האוהבים. XXX דהאן קיבל הרבה ברכות לבביות מחברי הסניף, וגם כשפגשו אותו במירוץ מודיעין, הרעיפו עליו ברכות. XXX עו ד שלום דהאן. נזברוק על 56 שנים צילום פרטי

14

15

16 נחנך סניף חדש של ארגון איל ן בטבריה הסניף החדש נחנך בשיכון א שבעיר. הקמת הסניף מתבצעת לאחר שנים שבהן לא היה קיים סניף פעיל בעיר. ירר סניף איל ן בטבריה אלי רוגן: אנו מוקירי תודה והערכה עמוקה לראש העיר יוסי בן דוד ולעיריית טבריה על הסיוע הרב בהקמת הסניף". הסניף החדש והמשופע ממוקם בתוך מבנה המתנ ס בשיכון א. החברים אשר פעלו כמסגרת הארגון נאלצו בבל פעם לבצע את פעילותם במקומות שונים. לפני כמספר חודשים מונה אלי ויזנן מטבריה בירר הסניף המקומי והחליף בתפקידו את אביגיל אהרון. ויזגן יזם פגישה עם ראש העיר יוסי בן דוד בכתו והעלה בפניו את הצורך הדחוף באיתור מקום נגיש לפעילות סדירה של הסניף בטבריה. ראש העיר הבטיח לסייע בנושא והנחה את הגורמים הרלוונטיים לקדם את הנושא. כאמור לבסוף אותר המקום המתאים, הוכשר ושופע בהתאם לצרכי הפעילות במקום. בטקס החנוכה המרגש שהתקיים בסניף המקומי נטלו הלק נציגי ההנהלה הראשית של ארגון איל ן מהמרכז וממחוז הצפון, ראש העיר יוסי בן דוד שהתכבד בגזירת הסרט, סגן ראש העיר והממונה על החינוך דרור ללוש, מנהל מתנ ס שיכון א סמי אלימלך ויושב הראש החדש והנרגש של הסניף החדש בטבריה אלי ויזגן שהודה בחום לראש העיר על סיועו הרב בהקמת הסניף, איל ן איגוד ישראלי לילדים נפגעים, נוסד בשנת 1952 ומטפל באלפי ילדים ובוגרים, בעלי מוגבלויות פיזיות, הסובלים מנבויות פיזיות מוטוריות כתוצאה ממחלות שריר ועצב שונות כגון שיתוק ילדים, שיתוק מוחין, ניוון שרירים ומחלות נוספות. אילץ מעניק שירותים לאלפי הנכים שבטיפולו באמצעות 40 סניפים ו 30 מוסדות הפזורים בכל רחבי הארץ ומסייע לבל בעלי המוגבלויות הפיזיות בישראל בכל המגזרים: בקיבוצים, במושבים, במגזר הערבי, במגזר החרדי ועוד. בתמונה כינוס ראשון בסניף החדש של ארגון אילץ בטבריה.

17 נחנך סניף חדש של ארגון איל"ן בטבריה

18 נשארו אלופים אליפות ישראל בטניס כיסאות גלגלים : ויינברג וברדיצ'בסקי שמרו על התואר. בגמר אליפות ישראל בטניס כיסאות גלגלים שנערך ביום שישי בעכו, זכה אדם ברדיצ'בסקי בקטגורייה הפתוחה, אחרי שגבר על גיא ששון שרגא ויינברג זכה בקטגוריית ה"קוואד" כשג

19 מעורבים ותורמים ארגון Superbrands ו"ידיעות אחרונות" יעניקו השנה בפעם השנייה פרס על מעורבות חברתית יוצאת דופן ותרומה משמעותית לקהילה הפרס יוענק על שמה של פולה מוזס ז"ל, רעייתו של נח מוזס ז"ל, העורך האחראי הראשון של "ידיעות אחרונות" הכירו את החברות והארגונים המועמדים ל

20 פראלימפי : יואב ולינסקי זכה בארד בפולין השחיין מבית הלוחם ת"א הגיע שלישי באליפות הפתוחה של פולין במקצה 100 מ' חזה. באליפות העולם בבדמינטון בדרום קוריאה, הודחו אמיר לוי ונינה גורודוצקי בשמינית גמר טורניר הזוגות

21 מאמנת השחייה לנכים מרגלית זוננפלד נפטרה האישה שנמלטה מהנאצים, עזרה לנכים בתהליכי השיקום והובילה את נבחרות השחייה הפראלימפיות של ישראל לאורך עשרות שנים, הלכה לעולמה בגיל 93

22 רו"ח אלון ברוידא עבר יו"ר איל"ן, מחבר הספר "במשפחה שלנו זה לא יקרה" : תכנית עסקית להבטחת עתידו של בן משפחה מוגבל מראיינת : שלום לאלון ברוידא. אז קיבלנו השבוע שאלה עבורך. מאד מעניינת. שואל אותנו איתן מנתניה. אלון, שלום. לאשתי ולי שלושה ילדים. הצעיר מביניהם נמצא על הספקטרום האוטיסטי בתיפקוד נמוך והעסק המשפחתי מאפשר לנו על רמת חיים טובה וחמה עבורו. הייתי רוצה להמשיך ולהבטיח את עתידו ברווחה טובה גם בלכתנו. מה אתה מציע לנו לעשות? אלון ברוידא : התשובה שלי מבוססת על ניסיון כפול. הייתי במשך שבע שנים יו''ר של איל''ן, ואני בונה תכניות עסקיות להעברת עסקים ורכוש. מראיינת : קודםכל, קיבלת נקודות זכות שלא ידענו עליו. אלון ברוידא : ואת רואה שאחת הבעיות הגדולות היום בארץ, זה שדואגים לקשישים, יש מעונות או משהו כזה. לילדים מעל גיל 18 שגדלו בבית ההורים וקיבלו את כל המיטב שההורים רק רצו ויכלו לתת להם, כשההורים מתבגרים, הם ייאלצו כנראה להגיע למוסדות כאלה או אחרים והמוסדות היום ברמה שלטעמי היא יחסית נמוכה. ואנחנו בנינו באיל''ן בשעתו מבנה מאד יפה בקרית חיים. אבל זה טיפה בים. והמהות אומרת שאני לא יכול, כשאני בונה תהליך כזה, להסתמך על זה שאני ואשתי נעשה טוב, אני לא יכול להסתמך על אח או אחות מסוימת ולהגיד להם, אני מעביר לכם את כל הכסף ואתם תטפלו. כי אנחנו מוצאים מצבים שיש ניגודי אינטרסים שגורמים לזה שדווקא ניגוד האינטרסים גורם לטיפול פחות טוב. מראיין : מה באמת הפתרון? אלון ברוידא : הפתרון הוא, בגדול, לבנות.. קודםכל, להתחיל להרגיל את מי שנמצא בבית, להבין שאנחנו בונים פתרון נוסף גם כשההורים לא יהיו, והוא צריך להתרגל לזה בשלב מוקדם, כשההורים עוד בסביבה ולא לחכות ליום שנופלות עליו שני אסונות. גם כשההורים אינם, ואינם זה לא חייב להיות מוות, זה יכול להיות גם סניליות או דברים כאלה דומים. מראיינת : אז מה הבניה בעצם.. מראיין : בוא נדבר על האלמנט הכספי. מה הפתרונות לאותו בןאדם שרוצה לדאוג לילד שלו? אלון ברוידא : הפתרונות יהיו בד'' כ סוגים של נאמנויות, אבל הנאמנויות האלה יהיו לא של אדם אחד, אלא של מספר אנשים. והם ייבנו וצריכים להיבנות עם מישהו שמבין את הרגישויות ואיפה נופלים כאשר נאמן חוטא לתפקידו. ואני צריך.. זה לא רק נאמן שישלח צ'ק כל חודש, הוא פ הצריך לדאוג שרמת הטיפול ואיכות הטיפול דומה למה שהיינו רוצים. וזו מערכת שאם מכניסים בה נשמה, אז אתה מקבל תוצאה. ואם אתה חושב שאתה רק על ידי איזה מסמך משפטי בודד, תפתור את הבעיה, לצערי, זה לא פהתרון. מראיינת : כי באמת, זה לא רק כסף, זה גם ררגש. אלון ברוידא : זה במפורש. מראיינת : זה קודםכל, רגש. תודה רבה לך על הדברים.

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog

1 מצלמים מהלב קטלוג צילומים Photographing from the Heart Catalog 1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog "Photographing from the Heart" "מצלמים מהלב" - כפר יונה 3 "Photographing from the Heart" is a social enterprise of photographers with

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד