1 דו"ח מדעי תלת שנתי מסכם ) ) פרויקט ו )שנים )שנת הנושא: ביות צמח הבר שלמון יפואי )ספלריה ז'ופנסיס( כגידול מספוא איכ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1 דו"ח מדעי תלת שנתי מסכם ) ) פרויקט ו )שנים )שנת הנושא: ביות צמח הבר שלמון יפואי )ספלריה ז'ופנסיס( כגידול מספוא איכ"

תמליל

1 1 דו"ח מדעי תלת שנתי מסכם ) ) פרויקט ו )שנים )שנת הנושא: ביות צמח הבר שלמון יפואי )ספלריה ז'ופנסיס( כגידול מספוא איכותי חדש: בחינת השפעת תנאי הגידול ומועד הקציר על היבול, ההרכב הכימי והערך התזונתי למעלי גירה Domestition of wild Cephlri Joppensis speies s novel forge rop; Effets of growth onditions nd hrvest stge on forge yield, hemil omposition nd nutritive vlue for diry ows מוגש למועצה לענף החלב ע"י דר. מירון יהושע, המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי. דר. קושניר אורי, המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי. דר. צוקרמן אפרים, המחלקה למספוא, שה"מ. Dr. Miron Joshu Dept of Ruminnts Sienes, Institute of Animl Siene, ARO, P.O.B. 6, Bet-Dgn, 020, Isrel. E. mil: Dr. Uri Kushnir - Deprtment of Field Crops, Institute of Plnt Sienes, ARO, Isrel. Dr. Efrim Zukermn, Forge Deprtment, Extesnsion Servie, Ministry of Agriulture, Isrel. הממצאים בדו"ח זה הינם תוצאות ניסויים. הניסויים מהווים המלצות לחקלאים: לאור התוצאות המוצלחות של הניסויים בשנה השנייה והשלישית אפשר להמליץ על גידול ספלריה כצמח מספוא אלטרנטיבי להחמצה ושימוש להזנת מעלי גירה יצרניים כדוגמת פרות חלב. ראוי שהשימוש בספלריה כצמח מספוא לתחמיץ יתבצע בזהירות רבה ותוך התייעצות עם ד"ר אורי קושניר לגבי תנאי הגידול. ועם ד"ר מירון לגבי מימשק ההחמצה וההזנה לפרות, ובהמשך עם גורמי ההדרכה המתאימים ביחס לערך התזונתי ולהרכבי המנות. חתימת החוקר הראשי: מירון יהושע

2 2 ) תקציר הדו"ח התלת שנתי פרויקט ו )שנים )2011 ו )שנת ניסויי השנה הראשונה: מטרת המחקר בשנה הראשונה הייתה: לבחון את האומד המיטבי של גידול צפלריה, לבחון דרכים ימור יעיל בהחמצה של צמח הספלריה ולבחון את ערכו התזונתי של בליל המכיל ספלריה ע"י כבשים. בעונת גידול )מנובמבר 2008 ועד אפריל 2009( בחננו שלושה עומדי זריעה שונים של ספלריה בדריל בשדה, 70 ג' זרעים לדונם, 100 ג' זרעים לדונם, ו 2000 ג' זרעים לדונם. היבול הגבוה ביותר )2.4 טון ח"י לדונם( התקבל בזריעה של ג' זרעים לדונם בגידול על 400 מ"מ מי גשמים. בהמשך המחקר מצאנו שניתן להחמיץ ישירות את ירק הספלריה שנקצר מהשדה בשלב פריחה ע"י ערבובו עם מולאסה ומים, או עם מי גבינה, או עם תחמיץ סורגום, או עם תחמיץ תירס, ואריזתו במארזי פוליאתילן; בכל המארזים התקבל תחמיץ ב,pH שנשמר במשך 3-4 חודשים ואופיין בעמידות אירובית גבוהה בעת חשיפה לאוויר ובנעכלות במבחנה של 7-61%. מצאנו שאמנם אפשר להחמיץ ספלריה גם ללא תוספים אלו, אבל התחמיץ שמתקבל אופיין ב ph גבוה יחסית ) (, ונעכלותו במבחנה הייתה נמוכה במעט )3-6%(. נמצא שאיחור הקציר בשבועיים )קציר באמצע פריחה במקום בתחילת פריחה( גורם לירידת הנעכלות במבחנה של ירק הספלריה מ 9% ל 4%. בהמשך המחקר מצאנו שניתן לבצע החמצה ישירה של ירק ספלריה טרי במארזי פוליאתילן יחד עם קלימול, מי לקטוז, תחמיץ סורגום או תחמיץ חיטה, ותערובת מזונות מרוכזים, ולקבל בליל מוחמץ שמכיל ספלריה בשיעור של 33%, 0% ו 100% מהמזון הגס במנה. הצלחנו מר בלילים אלו במשך חודשים ובפתיחתם אופיינו בלילים אלו ב ph ובעמידות אירובית גבוהה בחשיפה לאוויר. נעכלות החומר היבש של בלילים אלו בכרס מלאכותית )כ 72%( וכן ערכי נעכלות הח"י שלהם בכבשים היו גבוהים )68-71%( ודומים לאלו של בלילי ביקורת משקיים. ניסויי השנה השנייה: מטרת המחקר בשנה השנייה של הפרויקט הייתה לבחון את בטיחות ההאבסה של בליל המכיל תחמיץ ספלריה לפרות חלב, ואת בטיחות ההאבסה של שחת ספלריה לעגלות. במסגרת השנה השנייה של הפרויקט בוצעה בחינה של בטיחות ההאבסה לפרות חלב של בלילים המכילים תחמיצי ספלריה. ם כך גידלנו 40 דונם של ספלריה בשדות "משואות יצחק", בתנאי בעל בשנת בצורת, וקיבלנו יבול ממוצע של כ 790 ק"ג ח"י ספלריה\דונם, שנקצרה בשלב פריחה מתקדם. הבעיה הייתה שהזריעה לא נעשתה באופן מיטבי )עומד של 70 ג' זרעים לדונם בלבד, בפיזור לא אחיד(, וגם תנאי הכנת הקרקע לא היו מיטביים, ולכן השדה שהתקבל היה לא אחיד ומשובש בעשבייה. ראוי לציין שבאזורים צפופים ואחידים של שדה הספלריה נתקבל יבול של 1.64 טון ח"י \דונם, המראה על פוטנציאל יבול גבוה של הספלריה שלא מומש בגלל תנאי הגידול הלא מיטביים, והבצורת. בהסתמך על ממצאי ההחמצה בצנצנות זכוכית ובבאלות )שדווחו בשנה הראשונה(, הוכנו תחמיצים, שהכילו ירק ספלריה טרי + מים יחד עם תחמיץ סורגום ביחס חומר

3 3 יבש של 2:1 ונארזו במארזי פוליאתילן. המארזים נשמרו במשך 3 חודשים וה ph של התחמיץ היה לקראת ביצוע ניסוי בטיחות ההזנה של פרות, נפתחו מארזי תחמיצי הספלריה+ סורגום הנ"ל, עורבבו יחד עם תערובת מזונות מרוכזים לבליל פרות, כמזון גס בלעדי במנה, ונארזו מחדש במארזי פוליאתילן. מארזי בליל אלו שימשו להאבסת 42 פרות חלב ברפת בית דגן. כביקורת שימשו מארזים שהכילו את אותם רכיבי תערובת יחד עם תחמיץ חיטה ותחמיץ סורגום ביחס של 2:1 שהואבסו אף הם ל 42 פרות. נמצא שאין לפרות בעיות לאכול בליל מוחמץ, שמכיל ספלריה בשיעור של כשליש מהמזון הגס שבמנה. תנובות החלב של הפרות שהוזנו בבליל הביקורת או בבליל הניסוי היו 36.2 ו 3.3 ק"ג\פרה\יום, בהתאמה, וההבדל בין הקבוצות היה מובהק. להערכתנו הסיבה העיקרית לירידה באכילה ובתנובת החלב היא שצמחי הספלריה אשר גודלו בשדות משואות יצחק ושולבו בבלילים המוחמצים, גודלו בתנאי בצורת, נקצרו בשלב הבשלה מבוגר יחסית )אמצע פריחה( והתחמיץ הכיל שיעור גבוה של עשבייה זרה שעלולה לפגוע בטעימות הבליל, ובהאכלותו ע"י הפרות. ערכי הנעכלות של החומר היבש בפרות לא נבדלו באופן מובהק )67.9% ו 69%(, בין שתי הקבוצות. בהמשך נערכה בחינה של בטיחות ההאבסה של שחת ספלריה עבור עגלות מרפת החלב, ברפת מימד )שצורכות פחות מזון מפרות(. שחת הספלריה הוכללה במנת עגלות בשיעור של 1% מהחומר היבש במנה כחלופה חת בקיה-תלתן ושחת חיטה שבמנת הביקורת. 4 עגלות הואבסו במשך 3 שבועות במנה המכילה שחת ספלריה כתחליף חתות בקיה-תלתן וחיטה, ונמצא שהעגלות אכלו את המנות, לא קרה להן כל נזק, והן לא ירדו במשקלן בהשוואה לקבוצת הביקורת. ניסויי השנה השלישית: מטרות המחקר בשנה השלישית של פרויקט הספלריה היו: 1. לבחון את השפעת הכללת ספלריה כמזון גס בלעדי במנת חולבות כחלופה לתחמיץ חיטה על: הצריכה, ייצור החלב והרכבו, והנעכלות בפרות חלב ברפת הפרטנית בבית דגן. 2. לבחון את השפעת הכללת שחת ספלריה כחלופה חתות קטנית ודגן במנת חולבות על ייצור החלב והרכבו ברפת קדם. לצורך בחינת המטרה הראשונה של השנה השלישית ירק ספלריה טרי מקוצץ בקומביין עורבב מיידית לאחר הקציר כמזון גס בלעדי בעגלה מערבלת יחד עם פרמיקס של מזונות מרוכזים מינרלים וויטמינים להכנת בליל חולבות, ונארז להחמצה ישירה במארזי פוליאתילן במרכז מזון משואות יצחק. במקביל הוכנו מארזי בליל שבהם תחמיץ חיטה שולב כמזון גס בלעדי בבליל יחד עם אותם מרכיבים. שני סוגי בלילים מוחמצים אלו נשמרו מחוץ לסככה במשך חודשים ושימשו להאבסת פרות חלב ברפת הפרטנית בבית דגן. הבלילים הואבסו בהזנה חופשית למשך 6 שבועות תי קבוצות של 1 פרות חלב כל אחת שהיו דומות בתנובה ההתחלתית ובמרחק מהמלטה. בתקופת הניסוי נמצא יתרון מובהק בשיעור של 2% ו.0% בייצור של חלב וחמ"מ בהתאמה, ויתרון של 6.2% בריכוז החלבון, בחלב של הפרות שאכלו בליל המכיל תחמיץ ספלריה בהשוואה לפרות שאכלו בליל שמכיל תחמיץ חיטה. הבדלים אלו ביצור החלב מקורם בנעכלות טובה יותר של

4 4 החומר היבש,, לקבוצת החיטה. ה NDF הצלולוז וההמיצלולוז בפרות שניזונו מבליל הספלריה בהשוואה לצורך בחינת המטרה השנייה של השנה השלישית גודלה הספלריה בשדה מסחרי, נקצרה בשלב של התחלת פריחה, והוקמלה בשדה למשך שבוע. לאחר ההקמלה וגיבוב, נארזה הספלריה במכבש מקצץ בחבילות שחת של כחצי טון כל אחת. קבוצה הביקורת ברפת קדם שמנתה 90 חולבות הואבסה בבליל משקי שהכיל 1% מהחומר היבש שחת חיטה למשך 30 יום, ואילו קבוצת הניסוי )90 חולבות( הואבסה בבליל דומה שבו שחת ספלריה הוכללה בשיעור של 1% מהמנה כחלופה חת החיטה. תוצאות הניסוי הראו שלא נמצא הבדל מובהק בתנובות החלב של קבוצות הניסוי והביקורת )39.2 ו 39. ק"ג חלב ליום, בהתאמה(. מאידך, נמצא יתרון קטן לקבוצת הספלריה בריכוזי השומן והחלבון בחלב וכתוצאה מכך תנובות החמ"מ של שתי הקבוצות היו כמעט זהות )37.6 עד 37.8 ק"ג ליום(.

5 Summry of Projet (2009 nd 2010) nd (2011) First nd seond yer experiments: This study presents novel method for use of the wild plnt speies Cephlri joppensis (CJ) s griulturl forge for ruminnts. Domestited CJ tended to hve higher rop mss yield per hetre thn ommeril whet vriety (W) ut is similr in in vitro dry mtter (DM) digestiility. This study is omposed of three experiments: Experiment 1 imed to mesure effets of ensiling CJ versus W in pked polyethylene wrpped les. Three types of ensiled les were produed for eh plnt: i. diret ut CJ versus W pked solely; ii diret ut CJ versus W mixed s sole roughge soure together with dietry ingredient nd pked in les to rete CJ-TMR or W-TMR; iii. CJ silge versus W silge mixed s 1/3 of dietry roughge soure together with 2/3 sorghum silge nd dditionl dietry ingredient nd pked in les to rete CJ-S- TMR or W-S-TMR; Dt show tht pking nd wrpping reted neroi onditions within the four types of TMR les while reduing ph (4.12 to 4.37). Dry mtter loss during ensilge ws higher for the two types of TMR ontining W ompred with CJ. Ensilge redued solule nitrte ontent s well s yest nd mold ontmintion, nd the four types of TMR les were hrterized y long outdoor shelf life (3 months) nd high stility under eroi exposure. Experiment 2 imed to mesure the intke nd digestiility y sheep of the four types of pked TMR fter 90 d ensiling. Dt demonstrted higher voluntry intke of the CJ-TMR ompred with the other TMR types. The CJ-TMR ws hrterized y higher digestiility of DM, CP nd NDF omponents ompred with the CJ-S-TMR. Experiment 3, exmined intke, digestiility nd milk prodution y 21 pirs of ltting ows individully fed CJ-S-TMR versus W-S-TMR. Similr intke (21.6 to 22.0 kg/d) nd digestiility of DM nd rude protein (CP) were oserved in ows fed the two TMR types (68 to 69%, nd 66 to 68%, respetively). However, neutrl detergent fier (NDF) nd ellulose digestiility were slightly higher in the ows fed W-S-TMR nd this ws refleted in smll inrese in their milk

6 6 nd energy orreted milk (ECM) yield (36. nd 31.4 kg/ow/d, respetively) ompred with ows fed CJ-S-TMR (3. nd 30.4 kg/ow/d, respetively). Results demonstrte tht diret ut CJ used s is, or CJ silge n e inluded nd ensiled in TMR les for feeding produtive ruminnts s sustitute for whet silge. Third yer experiments: Ojetives of third yer studies were: 1. to exmine intke, digestiility, nd milk prodution in ltting ows fed these ensiled TMR les ontining either CJ (CJ-TMR) or W (W-TMR) s the sole soure of roughge; 2. To exmine the nutritive vlue for ltting ows of CJ hy inluded in TMR s whet hy repler. Dt show tht similr intke nd digestiility of rude protein (CP) were oserved in ows fed the W-TMR nd the CJ-TMR (21.2 versus 21. kg DM/d; nd 67.3 versus 6.7%, respetively). However, DM, neutrl detergent fier (NDF), ellulose nd hemielluloses digestiility were higher in the ows fed CJ-TMR nd this ws refleted in higher milk nd energy orreted milk yield (3.8 nd 32.1 kg/ow/d, respetively) ompred with ows fed W-TMR (3.1 nd 31.0 kg/ow/d, respetively). Dily reumene time ws similr in the two groups ut dily rumintion time ws longer in ows fed W-TMR hrterized y lower NDF digestiility. An experiment with 90 pirs of ltting ows showed tht when inluded t level of 10 g/kg DM in the TMR, the nutritive vlue of CJ hy for ltting ows is similr to tht of whet hy. Results demonstrte tht diret ut CJ n e inluded nd ensiled in TMR les for feeding produtive ruminnts s sustitute for whet silge, nd CJ hy n suessfully repler whet hy when inluded in TMR for ltting ows.

7 7 דו"ח מדעי שנתי שנה ראשונה פרויקט הנושא: גידול מיטבי, יבול, ושימור בהחמצה של צמח מספוא חדש ספלריה. מוגש למועצה לענף החלב 2 1 ע"י אורי קושניר ויהושע מירון - 1 המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי - 2 המחלקה לחקר בקר וצאן המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי; מבוא: הספלריה הוא צמח רחב עלים השייך למחלקת הדו פסיגיים, הגדל בישראל כמין בר על מי גשמים בלבד. הספלריה עברה סלקציה וביות ראשוניים כגידול מספוא חדש ע"י ד"ר אורי קושניר במכון וולקני, ובמהלך ש השנים האחרונות קיבלנו בחלקות מדגם קטנות בבית דגן צמחים בגובה ממוצע של 2. מ' שנתנו יבולים של טון ח"י לדונם על כ 400 מ"מ גשם. כלומר יש לספלריה פוטנציאל לתת יבולים גבוהים של ביומסה צמחית עד פי שניים מהחיטה שמגדלים בארץ לתחמיץ והמשמשת כמזון הגס העיקרי בבלילים של פרות חלב. גידול בעל של הספלריה כמזון למעלי גירה יהיה יעיל יותר מהגידולים הקיימים חיטה וקטניות, וגם מאפשר מחזור זרעים משופר בשילוב עם חיטה כגידול חורפי וסורגום או תירס בהשקייה כגידולים קיציים. להערכתנו בלילים לפרות חלב המבוססים על צמח הספלריה צפוי שיהיו זולים יותר מהבלילים הקיימים כיום. השילוב של מחיר מוזל יחד עם אריזת בלילי ספלריה במארזי פוליאתילן אטומים, תקנה להם אורך חיי מדף גבוה שיאפשר לצד השיווק לאזורים מרוחקים ממרכזי מזון בארץ, גם ייצוא בתנאים תחרותיים. מטרת המחקר בשנה הראשונה הייתה: לבחון את האומד המיטבי של גידול צפלריה, לבחון דרכים ימור יעיל בהחמצה של צמח הספלריה, ולבחון את ערכו התזונתי של בליל המכיל צפלריה ע"י כבשים. תוצאות ומסקנות: אומד מיטבי של זריעת ספלריה: בעונת גידול )מנובמבר 2008 ועד אפריל 2009( בחננו שלושה אומדי זריעה שונים של ספלריה בדריל בשדה, 70 ג' זרעים לדונם, 100 ג' זרעים לדונם, ו 2000 ג' זרעים לדונם. היבול הגבוה ביותר )2.4 טון ח"י לדונם( התקבל בזריעה של ג' זרעים לדונם בגידול על 400 מ"מ מי גשמים. פיתוח טכניקות ימור של הספלריה בהחמצה: במהלך המחקר מצאנו שניתן להחמיץ ישירות את ירק הספלריה שנקצר מהשדה בשלב פריחה ע"י ערבובו עם מולאסה ומים, או עם מי גבינה, או עם תחמיץ סורגום, או עם תחמיץ תירס, ואריזתו במארזי פוליאתילן;

8 8 ההרכב הכימי והנעכלות בכרס מלאכותית של התחמיצים המשולבים, וכושר השימור שלהם בעת חשיפה לאוויר מוצגים בטבלה 1. בכל המארזים התקבל תחמיץ ב,pH שנשמר במשך 3-4 חודשים ואופיין בעמידות אירובית גבוהה בעת חשיפה לאוויר ובנעכלות במבחנה של 7-61%. מצאנו שאמנם אפשר להחמיץ ספלריה גם ללא תוספים אלו, אבל התחמיץ שמתקבל אופיין ב ph גבוה יחסית ) (, ונעכלותו במבחנה הייתה נמוכה במעט )3-6%(. נמצא שאיחור הקציר בשבועיים )קציר באמצע פריחה במקום בתחילת פריחה( גורם לירידת הנעכלות במבחנה של ירק הספלריה מ 9% ל 4%. בהמשך המחקר מצאנו שניתן לבצע החמצה ישירה של ירק ספלריה טרי במארזי פוליאתילן יחד עם קלימול, מי לקטוז, תחמיץ סורגום או תחמיץ חיטה, ותערובת מזונות מרוכזים, ולקבל בליל מוחמץ שמכיל ספלריה בשיעור של 33%, 0% ו 100% מהמזון הגס במנה. ההרכב הכימי, כושר ההשתמרות בחשיפה לאוויר, והנעכלות במבחנה של בלילים משומרים אלו, וכן נעכלותם ע"י כבשים מוצגים בטבלה 2. הצלחנו מר בלילים אלו במשך חודשים ובפתיחתם אופיינו בלילים אלו ב ph ובעמידות אירובית גבוהה בחשיפה לאוויר. נעכלות החומר היבש של בלילים אלו בכרס מלאכותית )כ 72%( וכן ערכי נעכלות הח"י שלהם בכבשים היו גבוהים )68-71%( ודומים לאלו של בלילי ביקורת משקיים.

9 ק\ 9 טבלה 1. החמצת ירק ספלריה במארזי פוליאתילן בשילוב עם תוספים; השפעות על ההרכב, השימור בחשיפה לאוויר, והנעכלות במבחנה. שילובים להחמצת ספלריה במארזי פוליאתילן ספלריה + תח. ספלריה+ תח. ספלריה + מאדר ספלריה + מים+ ספלריה +מים ספלריה פרמטר SEM תירס 1 :1 סורגום 1 :1 ליקר 0.2 :1 מולאסה 1:1 :3 0.2 : ; 768 ph בחומר מוצא 64 6; ph בתחמיץ d d 96; 76; ח"י בחומר מוצא )%( 46: :6 6; : \ \ :6 96; ; 6 \ ;4 ;6; 647 \ \ ; \ \96 \ ; : \ : : ;\76 \ ;649 7: \ 66 6;8 767 :6; 76;\76; \ : :67: d : \ 6: ;6: 6:\76 \ 6; :: :69 \ ח"י בתחמיץ )%( אבדן ח"י בהחמצה )%( שמרים \ עובשים בח. מוצא, מס. לוג שמרים /עובשים בתחמיץ, מס. לוג ערכים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים באופן מובהק 0.0>P NDF בחומר מוצא )%( NDF בתחמיץ )%( המסת NDF בהחמצה )%( תכולת חלבון בתחמיץ )%( נעכלות בכרמ"ל ח"י התחמיץ ( %( נעכלות בכרמ"ל NDF התחמיץ )%( CO 2 לאחר 7 ימי חשיפה לאוויר ג' "ג שמרים ועובשים לאחר חשיפה לאוויר ph לאחר 7 ימי חשיפה לאוויר d

10 ק\ ג) 11 טבלה 2. שילוב ישיר של ירק או תחמיצי ספלריה בבלילים במארזי פוליאתילן; השפעות על ההרכב, השימור בהחמצה ובחשיפה לאוויר, והנעכלות במבחנה ובכבשים. תח. חיטה + תח. סורגום תח. ספלריה + סורגום ירק ספלריה + ירק ספלריה בליל חולבות פרמטר SEM )2 :1( בבליל תח.חיטה )1: 2( בבליל )1:1( בבליל כמ"ג בבליל משקי : ph בחומר מוצא ph בבליל המוחמץ : 796 7:66 ח"י בחומר מוצא )%( ; 7:6 76 ח"י בבליל המוחמץ )%( : 67 אבדן ח"י בהחמצה )%( שמרים \עובשים \86 \86 \764 \669 6: \ בח. מוצא, מס. לוג שמרים ועובשים \ \ 66 \ \ 46 \ בתחמיץ, מס. לוג ; 666; 646: 6468 NDF בחומר מוצא )%( 6:9 ;6; :6: 646; ;67 :64 NDF בבליל המוחמץ )%( 4:6; 688 : :6 המסת NDF בהחמצה )%( ; 486: ;64 חלבון בבליל המוחמץ)%( נעכלות בכרמ"ל ח"י בליל מוצא )%( נעכלות ח"י של הבליל )%( המוחמץ בכרמ"ל 6;66 7;68 786: נעכלות NDF של הבליל המוחמץ בכרמ"ל )%( 6; נעכלות ח"י של הבליל המוחמץ בכבשים )%( 6: ; CO 2 לאחר חשיפה לאוויר "ג( ' שמרים\עובשים לאחר \ 68 \ \ 664 \ 869 \ חשיפה לאוויר )מס. לוג( 46: ph לאחר חשיפה לאוויר ערכים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים באופן מובהק 0.0>P d

11 11 דו"ח מדעי שנתי שנה שניה )2010( פרויקט הנושא: ביות צמח הבר שלמון יפואי כגידול מספוא איכותי חדש: בחינת השפעת תנאי הגידול ומועד הקציר על היבול, ההרכב הכימי והערך התזונתי גירה למעלי מוגש למועצה לענף החלב ע"י אורי קושניר אפרים צוקרמן ויהושע מירון - 1 המחלקה למשאבי טבע, המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי 2 המחלקה למספוא שה"מ - 3 המחלקה לחקר בקר וצאן המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי; מבוא: הספלריה הוא צמח רחב עלים השייך למחלקת הדו פסיגיים, הגדל בישראל כמין בר על מי גשמים בלבד. הספלריה עברה סלקציה וביות ראשוניים כגידול מספוא חדש ע"י ד"ר אורי קושניר במכון וולקני, ובמהלך השנים קיבלנו בחלקות מדגם קטנות בבית דגן יבולים של טון ח"י לדונם על כ 400 מ"מ גשם )טבלה 1 מצורפת(. כלומר יש לספלריה פוטנציאל לתת יבולים גבוהים של ביומסה צמחית עד פי שניים מהחיטה שמגדלים בארץ לתחמיץ והמשמשת כמזון הגס העיקרי בבלילים של פרות חלב. גידול בעל של הספלריה כמזון למעלי גירה יהיה יעיל יותר מהגידולים הקיימים חיטה וקטניות, וגם מאפשר מחזור זרעים משופר בשילוב עם חיטה כגידול חורפי וסורגום או תירס בהשקייה כגידולים קיציים. להערכתנו בלילים לפרות חלב המבוססים על צמח הספלריה צפוי שיהיו זולים יותר מהבלילים הקיימים כיום. השילוב של מחיר מוזל יחד עם אריזת בלילי ספלריה במארזי פוליאתילן אטומים, תקנה להם אורך חיי מדף גבוה שיאפשר לצד השיווק לאזורים מרוחקים ממרכזי מזון בארץ, גם ייצוא בתנאים תחרותיים. מטרת המחקר בשנה הראשונה הייתה לבחון דרכים ימור יעיל בהחמצה של צמח הספלריה, ולהכללה ישירה של ירק ספלריה בבלילים ולבחון את הנעכלות בכבשים של בלילים אלו. מטרת המחקר בשנה השנייה של הפרוייקט הייתה לבחון את בטיחות ההאבסה של בליל המכיל תחמיץ ספלריה לפרות חלב, ואת בטיחות ההאבסה של שחת ספלריה לעגלות. תוצאות ומסקנות: במסגרת השנה הראשונה והשנייה של התוכנית בוצעו ע"י ד"ר קושניר וד"ר מירון בשיתוף פעולה הדוק עם מרכז מזון משואות יצחק, שבע משימות מחקר מדעיות להלן הממצאים העיקריים שנתקבלו עד כה במסגרת המשימות המקוריות שאושרו לבדיקה: 1. השפעת טכניקות להחמצה ישירה של ירק הספלריה במארזי פוליאתילן על ההרכב הכימי, הנעכלות ואורך חיי המדף של הצמח המשומר. מצאנו שניתן להחמיץ ישירות את

12 12 קרי ה רצקנש הדשהמ בב תליחת החירפ י"ע ובוברע םע הסאלומ םימו וא םע ימ הניבג ותזיראו יזראמב ;ןליתאילופ בכרה ימיכ תוקידבו תולכענה םיזראמה םיעיפומ הלבטב.2 לכב םיזראמה לבקתה ץימחת ב,pH רמשנש ךשמב 3 םישדוח ןייפואו תודימעב תיבוריא ההובג תעב הפישח ריוואל תולכענבו הנחבמב.7-8% ונאצמ םנמאש רשפא ץימחהל םג אלל םיפסות,ולא לבא לבקתמש ץימחתל ph הובג( )תיסחי אוה אל רמשנ בטיה הפישחב,ריוואל ותולכענו הכומנ 3-%(.) ונאצמ םג רוחיאש ריצקה םייעובשב בב( עצמא )החירפ םרוג תדיריל תולכענה הנחבמב קרי ה 9% מ 4% ל..2 תעפשה תלמקה הרומישו תחשכ תוליבחב לע בכרהה ימיכה.תולכענהו ונאצמ ןתינש לימקהל הדשב הרמשלו תחשכ תצצוקמ.תוליבחב היעבה הלבקתהש תחש אל הדיחא תשבושמו הייבשעב התולכענש הנחבמב הכומנ תיסחי 3% התולכאהו י"ע םישבכ אל.הבוט ןכל שי ךרוצ לודיגב שדחמ תחשל הייקנ הייבשעמ הרז םיאנתב םייבטימ ידכ ןוחבל תא הכרע יתנוזתה תנזהל ילעמ.הריג.3 תוטיש תעפשה הצמחהל הרישי יזראמב ןליתאילופ קרי ירט םע יביכר לילב דעוימה תורפל,בלח לע בכרהה ימיכה,תבורעתה ךרוא ייח,ףדמה.תולכענהו ונאצמ ןתינש עצבל הצמחה הרישי יזראמב ןליתאילופ קרי דחי םע,לומילק ימ,זוטקל ץימחת םוגרוס וא ץימחת,הטיח תבורעתו תונוזמ םיזכורמ לבקלו לילב ץמחומ ןוזמ( )ילוכ תורפל בלח ליכמש רועישב,%33 %0 100% ו ןוזמהמ סגה.הנמב בכרהה ימיכה תולכענהו הנחבמב םילילב ולא םיגצומ הלבטב.3 ונחלצה רמשל םילילב ולא ךשמב םישדוח םתחיתפבו ונייפוא םילילב ולא ב ph 4.2 תודימעבו תיבוריא ההובג הפישחב.ריוואל תולכענה םילילב ולא הנחבמב התייה הבוט )71-72%( הכומנו טעמב וזמ לילב תרוקיב יקשמ.)74%(.4 תעפשה הצמחה הרישי יזראמב ןליתאילופ בולישב םע ץימחת אופסממ רחא לע בכרהה,ימיכה ךרוא ייח,ףדמה תולכענהו רמוחה.ץמחומה ונאצמ ןתינש ץימחהל תורישי תא קרי ה רצקנש הדשהמ י"ע ובוברע םע ץימחת סרית וא ץימחת םוגרוס ותזיראו יזראמב ;ןליתאילופ בכרהה ימיכה תולכענהו יבוליש םיצימחתה וללה םיגצומ הלבטב.2 לכב םיזראמה לבקתה ץימחת ב,pH רמשנש ךשמב 3 םישדוח ןייפואו תודימעב תיבוריא ההובג תעב הפישח ריוואל תולכענבו הנחבמב.60-61%. ינחבמ תולכענה םישבכב םילילבה םיזוראה ורמושש( טרופמכ ףיעסב 3 )ליעל ועצוב תליחתב.2010 םישבכה וסבאוה המרב 1 ג"ק י"ח שבכל םויל תשמחב יגוס םילילבה תואצותהו תוגצומ הלבטב.3 אצמנ יכרעש תולכענה םישבכב רמוחה שביה םילילבב וסבאוהש תורפל יוסינה האר( ףיעס )6 ויה םיהובג 67.6%( )71.4% םימודו דאמ יכרעל

13 13 תולכענה in vitro םיגצומה ףא םה הלבטב.3 אל ואצמנ םילדבה םיקהבומ תויולכענב רמוחה שביה תשמח םילילבה.םינחבנה.6 תניחב תוחיטב הסבאהה תורפל בלח םילילב םיליכמה יצימחת. עוציבל תומישמ 1-7 ונלדיג 40 םנוד תודשב תואושמ","קחצי יאנתב לעב תנשב,תרוצב ונלביקו לובי עצוממ כ 790 ג"ק י"ח,םנוד\ הרצקנש בב החירפ.םדקתמ היעבה התייה העירזהש אל התשענ ןפואב יבטימ דמוע( 70 'ג םיערז םנודל,דבלב רוזיפב אל,)דיחא םגו יאנת תנכה עקרקה אל ויה,םייבטימ ןכלו הדשה לבקתהש היה אל דיחא שבושמו.הייבשעב ךרוצל תאוושה,לאיצנטופה לובי הטיחה ץימחתל עצוממה הלדוגש הדשב ךומס םתואב םיאנת היה כ 00 ג"ק םנוד\י"ח.דבלב יואר ןייצל םירוזאבש םיפופצ םידיחאו הדש ה לבקתנ לובי 1.64 ןוט י"ח,םנוד\ הארמה לע לאיצנטופ לובי הובג ה א שמומ ללגב יאנת לודיגה אלה,םייבטימ.תרוצבהו בכרה םיחמצה םירוזאב םיפופצה הדשה אבומ הלבטב.1 ךמתסהב לע יאצממ הצמחהה תונצנצב תיכוכז ונחבנש תולאבבו םיפיעסב 1-,ליעל ונכוה,םיצימחת וליכהש קרי ירט + םימ דחי םע ץימחת םוגרוס סחיב רמוח שבי 2:1 וזראנו יזראמב.ןליתאילופ םיזראמה ורמשנ ךשמב 3 םישדוח הו ph ץימחתה היה.4.03 תארקל עוציב יוסינ תוחיטב הנזהה,תורפ וחתפנ יזראמ יצימחת +ה םוגרוס,ל"נה ובברוע דחי םע תבורעת תונוזמ םיזכורמ לילבל,תורפ ןוזמכ סג ידעלב,הנמב וזראנו שדחמ יזראמב.ןליתאילופ יזראמ לילב ולא ושמיש תסבאהל 42 תורפ בלח תפרב תיב ןגד ףרוחב.2010 תרוקיבכ ושמיש םיזראמ וליכהש תא םתוא יביכר תבורעת דחי םע ץימחת הטיח ץימחתו םוגרוס סחיב 2:1 וסבאוהש ףא םה ל 42.תורפ בכרה תונמה יוסינל תוחיטב הסבאהה תורפב גצומ הלבטב,4 תכירצו ןוזמה,תורפה תולכענה,תורפב תובונתו בלחה ובכרהו םיגצומ הלבטב. לע יפ יאצממ יוסינ תוחיטב הסבאהה,הארנ ןיאש תורפל תויעב לוכאל לילב,ץמחומ ליכמש רועישב שיכ ןוזמהמ סגה,הנמבש ךא ללגב תוכיאה הדוריה תיסחי יחמצ ה וכרצ תורפה לילבמ ה כ 2 ג"ק תוחפ רשאמ לילבמ.תרוקיבה תובונת בלחה תורפה ונזוהש לילבב תרוקיבה וא לילבב יוסינה ויה 36.2 ו 3.3,םוי\הרפ\ג"ק,המאתהב לדבההו ןיב תוצובקה היה.קהבומ ונתכרעהל הביסה תירקיעה הדיריל הליכאב תבונתבו בלחה איה יחמצש ה רשא ולדוג תודשב תואושמ קחצי ובלושו םילילבב,םיצמחומה ולדוג יאנתב,תרוצב ורצקנ בב הבה רגובמ תיסחי עצמא( )החירפ ץימחתהו ליכה רועיש הובג הייבשע הרז הלולעש עוגפל תומיעטב,לילבה ותולכאהב ותולכענבו י"ע.תורפה ונאצמ יכ תורמל יכרעש תולכענה םישבכב ילילב יוסינה תרוקיבהו 67.6(,71.4% ו,המאתהב הלבט )3 ויה,םימוד ןכו יכרע תולכענה תורפב אל ולדבנ ןפואב קהבומ 67.9%( ו,69%,המאתהב P=0.06 הלבט,) ירה

14 14 תולכענהש הנחבמב ץימחת ה התייה הכומנ תולכענ( י"ח,6.1% הלבט )2 ץימחת תולכענהמ הטיחה.)61.1%(.7 רומאכ ללגב יאנת תרוצבה לבקתה לובי ךומנ יופצהמ כ( 4 ןוט תחש )דבלב תולכענב הכומנ ןכלו אל רשפאתה רוצי תומכ תקפסמ תחש תניחבל תוחיטב התסבאה תורפל המישמ( 7 תינכתב.)תירוקמה ךכיפל הכרענ הניחב תוחיטב הסבאהה תחש רובע תולגע תפרמ,בלחה תפרב דמימ תוכרוצש( תוחפ ןוזמ.)תורפמ תחש ה הללכוה תנמב תולגע רועישב 1% רמוחהמ שביה הנמב הפולחכ תחשל ןתלת-היקב תחשו הטיח תנמבש.תרוקיבה 4 תולגע וסבאוה ךשמב 3 תועובש הנמב הליכמה תחש ףילחתכ תותחשל ןתלת-היקב,הטיחו אצמנו תולגעהש ולכא תא,תונמה אל הרק ןהל לכ,קזנ ןהו אל ודרי ןלקשמב האוושהב תצובקל.תרוקיבה

15 1 טבלה 1. אפיון היבול והפנוטיפ של צמחי ספלריה שגדלו בבית דגן ובמשואות יצחק במהלך השנים על מי גשמים עד אמצע\סוף פריחה )נובמבר עד מאי(. SEM מדגם- ספלריה משואות 2009 ספלריה ב.ד 2009 ספלריה ב.ד 2008 פרמטר רמת משקעים )מ"מ( צמחים למ"ר יבול )טון ח"י\ ד'( מסת עלים בצמח % תכולת ח"י )%( גובה הצמח )ס"מ( תכולת )%( NDF נעכלות ח"י בכרמ"ל )%( ערכים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים באופן מובהק 0.0>P טבלה 2. הרכב הבלילים שהואבסו לפרות חלב. מנת ביקורת עם תחמיצי סורגום וחיטה מנת ניסוי עם תחמיצי סורגום וספלריה מזונות )% מח"י( תחמיץ ספלריה תחמיץ סורגום תחמיץ חיטה גרעיני תירס טחונים גרעיני שעורה לחוצים גרעיני חיטה טחונים כ. חמניות כ. לפתית גלוטן פיד DDGS ג. כותנה פימה מולאסת סויה ביקרבונאט שומן מוגן מלח סידן סידנית פרמיקס ויטמינים אוריאה

16 16 טבלה 3. צריכת המזון ויצור חלב ורכיביו בפרות שהואבסו בשני הבלילים. פרמטר צריכת ח"י )ק"ג\פרה\יום( נעכלות ח"י בפרות )%( תנובת חלב )ק"ג\פרה\יום( שומן )%( חלבון )%( לקטוז )%( תנובת חלב מושווה מחיר ק) "ג\פרה\יום( אב מנת ניסוי עם ספלריה מנת ביקורת עם תחמיץ חיטה SEM ערכים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים סטטיסטית 0.0>p בהסתמך על הממצאים המעודדים למרות הקשיים של המחקר בשנה הראשונה והשניה נראה שהמטרות והמשימות העיקריות הנדרשות לקידום הפרויקט במהלך השנה השלישית של המחקר הן: בחינת הנעכלות המפורטת והערך התזונתי עבור פרות חלב של ירק ספלריה טרי מהזן המקורי שגודל באופן מיטבי, והוחמץ ישירות כמזון גס בלעדי בבליל )ע"פ העקרונות שפותחו בשנה הראשונה( בהשוואה לבליל מוחמץ שהמזון הגס הבלעדי שבו הוא ירק חיטה. בחינת האפשרות להשתמש בשחת ספלריה איכותית מהזן המקורי כחלופה חתות דגן או קטנית יקרות בבליל של פרות חלב;.1.2 ביצוע משימות מחקריות אלו בהצלחה יבטיח שילוב יעיל של ספלריה במנות לבקר חלב ארוזות במארזי פוליאתילן בעלות אורך חיי מדף של עד 6 חודשים, שתודות לעלות יצירתן המוזלת יתאפשר יצוא שלהן במחירים תחרותיים.

17 17 דו"ח מדעי שנה שלישית פרויקט ע"י הנושא: ביות צמח הבר שלמון יפואי )ספלריה ז'ופנסיס( כגידול מספוא איכותי חדש: בחינת השפעת תנאי הגידול ומועד הקציר על היבול, ההרכב הכימי והערך התזונתי למעלי גירה מוגש למועצה לענף החלב יהושע מירון אפרים צוקרמן ואורי קושניר - 1 המחלקה לחקר בקר וצאן המכון לחקר בע"ח, מינהל המחקר החקלאי; 2 המחלקה למספוא שה"מ; - 3 המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי; מבוא: הספלריה הוא צמח רחב עלים השייך למחלקת הדו פסיגיים, הגדל בישראל כמין בר על מי גשמים בלבד. הספלריה עברה סלקציה וביות ראשוניים כגידול מספוא חדש ע"י ד"ר אורי וולקני, במכון קושניר ובמהלך השנים קיבלנו בחלקות דגן בבית קטנות מדגם יבולים של טון ח"י לדונם על כ 400 מ"מ גשם. כלומר יש לספלריה פוטנציאל לתת יבולים והמשמשת למעלי זרעים קיציים. גבוהים גירה משופר כמזון יהיה של להערכתנו הגס יעיל בשילוב ביומסה העיקרי יותר עם בלילים עד צמחית בבלילים מהגידולים חיטה לפרות כגידול חלב פי של שניים פרות הקיימים חורפי המבוססים מהחיטה חלב. חיטה וסורגום על גידול צמח שמגדלים בעל וקטניות, תירס או הספלריה של וגם בארץ הספלריה מאפשר בהשקייה שיהיו צפוי לתחמיץ כמזון מחזור כגידולים זולים יותר מהבלילים הקיימים כיום. השילוב של מחיר גידול מוזל יחד עם אריזת בלילי ספלריה במארזי פוליאתילן אטומים, תקנה להם אורך חיי מדף גבוה של 6-9 חודשים שיאפשר לצד השיווק תחרותיים. מטרת צמח של לאזורים המחקר מרוחקים בשנה הספלריה, בכבשים של בלילים אלו. ממרכזי לפרויקט נת גם בארץ, מזון הראשונה של הפרויקט הייתה ייצוא לבחון בלילים דרכים לחו"ל ימור דרך הים יעיל בתנאים בהחמצה ולהכללה ישירה של ירק ספלריה בבלילים ולבחון את הנעכלות מטרת המחקר בשנה השנייה של הפרויקט הייתה מטרה זו הושגה במלואה ודווחה בדו"ח השנתי הראשון בטיחות את לבחון בליל של ההאבסה המכיל תחמיץ ספלריה לפרות חלב, ואת בטיחות ההאבסה של שחת ספלריה לעגלות. גם מטרות אלו הושגו במלואן שאין כשליש של בשיעור הגס מהמזון מוחמץ, בליל לאכול בעיות לפרות שמכיל שבמנה כפי שדווח בדו"ח השנתי השני לפרויקט ספלריה נת.2010 גס מטרות המחקר בשנה השלישית היו: 1. לבחון את השפעת הכללת תחמיץ ספלריה כמזון במנת בלעדי חולבות כחלופה לתחמיץ הצריכה, על: חיטה החלב ייצור והרכבו,

18 18 והנעכלות בפרות חלב ברפת הפרטנית בבית דגן. 2. לבחון את השפעת הכללת שחת ספלריה כחלופה חתות קטנית ודגן במנת חולבות על ייצור החלב והרכבו ברפת קדם. שיטות העבודה מטרות המחקר בשנה השלישית של הפרויקט היו: 1. לבחון את השפעת הכללת ספלריה כמזון גס בלעדי במנת חולבות כחלופה לתחמיץ חיטה על: הצריכה, ייצור החלב והרכבו, והנעכלות בפרות חלב ברפת הפרטנית בבית דגן. 2. לבחון את השפעת הכללת שחת ספלריה כחלופה חתות קטנית ודגן במנת חולבות על ייצור החלב והרכבו ברפת קדם. לצורך בחינת המטרה הראשונה של השנה השלישית ירק ספלריה טרי גודל במושב משואות יצחק, בחלקה של 100 דונם סמוכה לחלקה שבה גודלה חיטה מהזן "גליל" לתחמיץ. נתוני היבול, וההרכב הכימי של הספלריה והחיטה לאחר התקציר מובאים בטבלה 1. הספלריה נקצרה ישירות וקוצצה בקומביין ועורבבה מיידית לאחר הקציר כמזון גס בלעדי בעגלה מערבלת יחד עם פרמיקס של מזונות מרוכזים מינרלים וויטמינים להכנת בליל חולבות, שנארז להחמצה ישירה במארזי פוליאתילן במרכז מזון משואות יצחק. במקביל הוכנו מארזי בליל שבהם תחמיץ חיטה שולב כמזון גס בלעדי בבליל יחד עם אותם מרכיבי פרמיקס. שני סוגי מארזי בליל מוחמצים אלו נשמרו מחוץ לסככה במשך חודשים ושימשו להאבסת פרות חלב ברפת הפרטנית בבית דגן. שני הבלילים הואבסו ברפת הפרטנית בבית דגן בהזנה חופשית למשך 6 שבועות תי קבוצות של 1 פרות חלב כל אחת שהיו דומות בתנובה ההתחלתית ובמרחק מהמלטה. מדידת המזון הפרטנית היומית של כל פרה התבצעה במערכת ההאבסה הפרטנית של הרפת הפרטנית בבית דגן; תנובות החלב האינדיבידואליות של הפרות במהלך כל חליבה נמדדו בתקופת הניסוי ע"י מדי חלב של צח"מ אפיקים; הרכב החלב נבדק במדגמים חד-שבועיים של החלב שנשלחו למעבדת החלב בקיסריה בשילוב עם בדיקות יומיות במערכת אפילאב ברפת. משך העלאת הגירה היומי נמדד בעזרת מערכת תגי רומינציה של חברת ;SCR משך הרביצה היומי נמדד ע"י מדי רביצה של חברת צח"מ-אפיקים. משקל הגוף של כל פרה נמדד במאזני הליכה בכניסה לכל חליבה. לצורך בחינת המטרה השנייה של השנה השלישית גודלה הספלריה בשדה מסחרי, נקצרה בשלב של התחלת פריחה, והוקמלה בשדה למשך שבוע. לאחר ההקמלה וגיבוב, נארזה הספלריה במכבש מקצץ בחבילות שחת של כחצי טון כל אחת. קבוצה הביקורת ברפת קדם שמנתה 90 חולבות הואבסה במשך 30 יום בבליל משקי שהכיל 1% מהחומר היבש שחת חיטה, ואילו קבוצת הניסוי )90 חולבות( הואבסה בבליל דומה שבו שחת ספלריה הוכללה בשיעור של 1% מהמנה כחלופה חת החיטה. תנובות החלב האינדיבידואליות של הפרות במהלך כל חליבה נמדדו בתקופת הניסוי ע"י מדי חלב של צח"מ אפיקים; הרכב החלב נבדק במדגמים חד-שבועיים של החלב שנשלחו למעבדת החלב בקיסריה בשילוב עם בדיקות יומיות במערכת אפילאב ברפת.

19 19 SAS ניתוח השונות של התוצאות בכל ניסוי נעזר בתכנת JUMP של חברת בהסתמך על מדידות יומיות חוזרות mesurements( )repeted של הפרמטרים הנבחנים. הבדלים מובהקים בין הממוצעים נקבעו בעזרת תוכנת Tukey של.SAS תוצאות ומסקנות: היבול בשדה וההרכב הכימי של ירק הספלריה שגודל בשדה סמוך דב חיטה לתחמיץ מובא בטבלה 1. הרכב המנות הכוליות המכילות ירק ספלריה שהוחמץ ישירות כמזון גס בלעדי עם מרכיבי הבליל האחרים בהשוואה להרכב הבליל שהכיל תחמיץ חיטה כמזון גס בלעדי מובא בטבלה 2. ההרכב הכימי של שני הבלילים הללו, נעכלותם במבחנה ומאפייני ההחמצה שלהם בבאלות אטומות עטופות יריעות פוליאתילן מובאים בטבלה 3. נתוני צריכת חומר יבש אינדיבידואלית, יצור החלב והרכבו, משך העלאת גירה יומי, משך הרביצה היומי, ושינוי משקל גוף במהלך 6 שבועות הניסוי בפרות חלב שהואבסו בשני הבלילים הנבחנים )בליל מוחמץ בבאלות שהכיל ספלריה כמזון גס בלעדי בהשוואה לבליל שהכיל תחמיץ חיטה כמזון גס בלעדי( מובאים בטבלה 4. בטבלה זו מובאים גם ערכי הנעכלות האמיתי בפרות שהואבסו בשני הבלילים הנבחנים. נתוני טבלה 4 מראים בתקופת הניסוי נמצא יתרון מובהק בשיעור של 2% ו.0% בייצור של חלב וחמ"מ בהתאמה, ויתרון של 6.2% בריכוז החלבון, בחלב של הפרות שאכלו בליל המכיל תחמיץ ספלריה בהשוואה לפרות שאכלו בליל שמכיל תחמיץ חיטה. הבדלים אלו ביצור החלב מקורם בנעכלות טובה יותר של החומר היבש, ה, NDF הצלולוז וההמיצלולוז בפרות שניזונו מבליל הספלריה בהשוואה לקבוצת החיטה. ההבדל בנתוני העלאת הגירה בין שתי הקבוצות מבטאים את ההבדל בנעכלות ה NDF שכן נעכלות טובה יותר של NDF מתבטאת בקיצור משך הרומינציה בכרס. לצורך בחינת המטרה השנייה של השנה השלישית גודלה הספלריה בשדה מסחרי, נקצרה בשלב של התחלת פריחה, והוקמלה בשדה למשך שבוע. לאחר ההקמלה וגיבוב, נארזה הספלריה במכבש מקצץ בחבילות שחת של כחצי טון כל אחת. קבוצה הביקורת ברפת קדם שמנתה 90 חולבות הואבסה בבליל משקי שהכיל 1% מהחומר היבש שחת שחת חיטה למשך 30 יום, ואילו קבוצת הניסוי )90 חולבות( הואבסה בבליל דומה שבו שחת ספלריה הוכללה בשיעור של 1% מהמנה כחלופה חת החיטה. הרכב שני הבלילים שהואבסו לפרות בניסוי ברפת קדם מובא בטבלה. תוצאות הניסוי של האבסת שחת ספלריה כחלופה חת חיטה בבלילי פרות לחלב ברפת קדם מוצגות בטבלה 6. לא נמצא הבדל מובהק בתנובות החלב של קבוצות הניסוי והביקורת )39.2 ו 39. ק"ג חלב ליום, בהתאמה(. מאידך, נמצא יתרון קטן לקבוצת הספלריה בריכוזי השומן והחלבון בחלב וכתוצאה מכך נמצא שתנובות החמ"מ של שתי הקבוצות היו כמעט זהות )37.6 עד 37.8 ק"ג ליום(.

20 21 ניסויים אלו מראים שניתן להכליל תחמיץ ספלריה כחלופה לתחמיץ חיטה במנות של בקר לחלב. היתרון בשילוב הספלריה במנות הוא העלות הנמוכה יותר של גידול זה בהשוואה לגידול חיטה לתחמיץ, יחד עם היתרון בשילוב הספלריה ממקור דו פסיגי ברוטציה במחזור הזרעים הרב שנתי של גידול צמחי המספוא בישראל שרובם דגניים חד פסיגיים. טבלה 1. יבול המספוא בעת הקציר, בשדות סמוכים ונעכלותם במבחנה. ההרכב הכימי של צמחי הספלריה והחיטה שגודלו SEM פרמטר ספלריה חיטה יבול מספוא )טון ח"י\דונם ) ; תכולת ח"י )%( תכולת )%( NDF תכולת המיצלולוז )%( 667 4:6: 3760 תכולת צלולוז )%( תכולת ליגנין )%( תכול ניטרטים מסיסים )%( נעכלות ח"י במבחנה )%(

21 21 טבלה 2. המרכיבים של שני סוגי הבלילים שכללו ירק ספלריה כמזון גס בלעדי בהשוואה לתחמיץ חיטה כמזון גס בלעדי בעת אריזתם יחד עם תחמיץ סורגום בבאלות דחוסות עטופות יריעות פוליאתילן. מרכיבים בבליל בליל ספלריה : 876: : 466 ; : בליל חיטה : 876: : 466 ; : (g/kg DM) ספלריה קצוצה תחמיץ חיטה גרעיני תירס גרוסים גרעיני שעורה לחוצים גרעיני חיטה גרוסים כוספת חמניות כוספת ליפתית גלוטן פיד DDGS 1 גרעיני כותנה מולאסה סודה תייה שומן מוגן NCl + CCl 2 סידנית אוריאה 4 תערובת מינרלים +ויטמינים 4 Contining (g/kg DM mix): Zn 24, Fe 24, Cu 12.8, Mn 24, I 1.44, Co 0.32, Se 0.32; 16,000,000 IU Vit. A; 3,200,000 IU Vit. D 3 ; 48,000 IU Vit. E.

22 ק\ 22 טבלה 3. הרכב כימי, נעכלות במבחנה ואובדן חומר יבש בהחמצה של שני הבלילים הארוזים )שהכילו 2\3 תחמיץ סורגום ו 1\3 תחמיץ ספלריה או חיטה( בעת פתיחתם לקראת ניסוי בטיחות ההזנה בפרות חלב. SEM הרכב )ג' "ג ח"י( בליל ספלריה בליל חיטה ph בחומר המוצא ph בבליל המוחמץ : חומר יבש בבליל (g/kg) הפסד חומר יבש בהחמצה (%) חומר אורגני בבליל המוחמץ : NDF בחומר המוצא : NDF בבליל המוחמץ המיצלולוז בבליל המוחמץ צלולוז בבליל המוחמץ ליגנין בבליל המוחמץ 869 4:4 483 חלבון כללי בבליל המוחמץ ניטרטים מסיסים בחומר המוצא ניטרטים מסיסים בליל המוחמץ נעכלות חומר יבש במבחנה בחומר המוצא (%) נעכלות חומר יבש בבליל המוחמץ (%) ערכים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים סטטיסטית 0.0>p,

23 23 טבלה 4. צריכת חומר יבש אינדיבידואלית, יצור החלב והרכבו, והנעכלות בפרות חלב שהואבסו בשני הבלילים הנבחנים )בליל מוחמץ בבאלות שהכיל ספלריה כמזון גס בלעדי בהשוואה לבליל שהכיל תחמיץ חיטה כמזון גס בלעדי(. SEM פרמטר בליל ספלריה בליל חיטה מספר פרות תנובת חלב יומית )ק"ג\פרה ) תכולת שומן )%( : 4696 תכולת חלבון )% ) ; 6688 תכולת לקטוז )%( : תנובת חמ"מ יומית ק"ג\פרה ) שינוי משקל גוף )ק"ג\פרה ) ph בכרס רביצה יומית )דקות ) העלאת גירה יומית )דקות ) צריכת חומר יבש יומית )ק"ג ) נעכלות חומר יבש )%( נעכלות חלבון )%( )%( נעכלות NDF נעכלות המיצלולוז )%( נעכלות צלולוז )%( ערכים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים סטטיסטית,

24 ק\ 24 טבלה. הרכב הבלילים )ג' ספלריה כחלופה חת חיטה )1:1(. "ג ח"י( שהואבסו לפרות חלב ברפת קדם והכילו שחת Ingredients CJ hy Whet hy Whet silge Corn Silge Clover hy Corn grin Brley grin Whet grin Soyen mel Sunflower mel Cnol mel Gluten feed Soy hulls Cotton grin Molsses בליל שחת ספלריה ; ;.0 בליל שחת חיטה ; ;.0 NHCO 3 C-LCFA 2 NCl+CCl 2 CCO 3 Ure Tre minerl + vitmin mixture 3 1 Clium slts of long-hin ftty ids Contins (g/kg DM): Zn 24, Fe 24, Cu 12.8, Mn 24, I 1.44, Co 0.32, Se 0.32; 16,000,000 IU Vit. A; 3,200,000 IU Vit. D 3 ; 48,000 IU Vit. E.

25 2 טבלה 6. יצור החלב והרכבו ושינוי משקל הגוף בפרות חלב שהואבסו ברפת קדם במשך 4 יום בבליל שהכיל 1% שחת ספלריה בהשוואה לבליל ביקורת שהכיל 1% שחת חיטה. SEM פרמטר בליל שחת ספלריה בליל שחת חיטה מספר פרות 641 ;6 ;64 תנובת חלב יומית )ק"ג\פרה ) תכולת שומן בחלב )%( 6 6; 644 תכולת חלבון בחלב )%( 6 66:; 66:: תכולת לקטוז בחלב )%( תנובת חמ"מ יומית )ק"ג\פרה ) שינוי משקל גוף \פרה ) )ק"ג, ערכים באותה שורה המסומנים באותיות שונות נבדלים סטטיסטית

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 חווה מו"פ צפון אזורית לנסיונות גליל מערבי סיכום שנתי של מחקר: בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים סיון תש"ע, מאי 2010 חוקר ראשי: דר' גד איש עם צוות מחקר גליל מערבי: גד איש עם, ורד יריחימוביץ', יצחק רגב, הדר

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

משק הבקר והחלב 390 גיליון מיוחד לכנס מדעי הבקר ירושלים אודי שהם: "רפת עושים באהבה או שלא עושים בכלל" ראובן זלץ רפת קיבוץ סעד נחשבת לאחת מהרפתות הטובות

משק הבקר והחלב 390 גיליון מיוחד לכנס מדעי הבקר ירושלים אודי שהם: רפת עושים באהבה או שלא עושים בכלל ראובן זלץ רפת קיבוץ סעד נחשבת לאחת מהרפתות הטובות משק הבקר והחלב 390 גיליון מיוחד לכנס מדעי הבקר ירושלים אודי שהם: "רפת עושים באהבה או שלא עושים בכלל" ראובן זלץ רפת קיבוץ סעד נחשבת לאחת מהרפתות הטובות ביותר בארץ, מזה שנים, מככבת הרפת בכל הטבלאות והמדדים.

קרא עוד

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8 מפרט מוצר- שוק עוף בגריל שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח אנרגיה 171 84.32 חלבון פחמימות 8..2 שומן 8.8 שומן רווי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א 6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר אצל תינוקות הניזונים מפורמולה. הגיל משתנה בהתאם לתקופה,

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

סתיו סוכות התשע"ו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם "סתי

סתיו סוכות התשעו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם סתי מספר 161 7.11,2015 עלון קבוץ אפק כה חשוון תשע"ו גשמי העונה 4 2014 - ספטמבר 2015 ספטמבר מ"מ אוקטובר " 77 מ"מ אוקטובר " 29 " 33 מ"מ סך הכל העונה 77 מ"מ ברעמים וברקים, בסופה שעברה בארץ - אבל דילגה עלינו,

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

רשימת מזונות מותרת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה

רשימת מזונות מותרת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה 1 רשימת מזונות מותרת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה כדי להקל על כולם ולעשות את זה פשוט, אני אתן לכם את רשימת המזונות המומלצת עבור שלושת השבועות הראשונים של השמירה. העיקרון של "אין לאכול מזון שמכיל

קרא עוד

ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות גליון מס 2 דצמבר 2007 טבת תשס"ח 6 הנחיות להדברת עשבים בפלחה בעונת הגידול תשס"ח 21 מי מפחד מעמידות של עשבי

ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות גליון מס 2 דצמבר 2007 טבת תשסח 6 הנחיות להדברת עשבים בפלחה בעונת הגידול תשסח 21 מי מפחד מעמידות של עשבי ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות גליון מס 2 דצמבר 2007 טבת תשס"ח 6 הנחיות להדברת עשבים בפלחה בעונת הגידול תשס"ח 21 מי מפחד מעמידות של עשבים רעים לקוטלי עשבים? 24 בזיעת אפיך תאכל לחם - קווים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

גיליון מס' 63 דצמבר 2015 כסלו תשע"ו ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות 8 לקראת הדברת עשבים בפלחה: סתיו השקיה בקולחים נתונים והשלכות

גיליון מס' 63 דצמבר 2015 כסלו תשעו ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות 8 לקראת הדברת עשבים בפלחה: סתיו השקיה בקולחים נתונים והשלכות גיליון מס' 63 דצמבר 2015 כסלו תשע"ו ירחון לנושאי גידולי שדה מיכון והנדסה בחקלאות 8 לקראת הדברת עשבים בפלחה: סתיו 2015 10 השקיה בקולחים נתונים והשלכות 14 בחינת התרומה של סוגי קומפוסטים במחזור גידולי פלחה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \370\345\345\347\372 \344\364\370\344 \341\372\367\345\364\372 \344\356\362\341\ \(FILEminimizer\))

(Microsoft PowerPoint - \370\345\345\347\372 \344\364\370\344 \341\372\367\345\364\372 \344\356\362\341\ \(FILEminimizer\)) רווחת הפרה בתקופ ת המעבר יו ם עיו ן לזכר ד"ר רחמלביץ' באר טוביה 23 /11 /2011 אילן דגוני תקופת המעבר Transition Period תקופת המעבר מוגדרת כתקופה של 3 שבועות לפני עד 3 שבועות אחרי המלטה. מהלך תקין של תקופת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

<4D F736F F D20FEFEF2E5FAF720F9EC20E3E5E720E0E7F1E5EF20F7E9E5E5E9312E646F63>

<4D F736F F D20FEFEF2E5FAF720F9EC20E3E5E720E0E7F1E5EF20F7E9E5E5E9312E646F63> החברה למחקר ופיתוח קירור ואיסום פירות ק"ש בע"מ קרית שמונה טל. 4-69428,4-6817421 פקס. 4-694113 www.fruitl.o.il e-mil: fruitl@netvision.net.il ניסויים באחסון קיווי דוח לשנת 28 צוות המעבדה: אסיה גיזיס, אלה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

ספר צביעה של ד"ר מקדוגל "הרעלת מזון" איך לרפא אותה על ידי אכילת שעועית, תירס, פסטה, תפוחי אדמה, אורז, וכו'* *כל הדוגמאות המובאות בתמונות, מכילות רק מר

ספר צביעה של דר מקדוגל הרעלת מזון איך לרפא אותה על ידי אכילת שעועית, תירס, פסטה, תפוחי אדמה, אורז, וכו'* *כל הדוגמאות המובאות בתמונות, מכילות רק מר ספר צביעה של ד"ר מקדוגל "הרעלת מזון" איך לרפא אותה על ידי אכילת שעועית, תירס, פסטה, תפוחי אדמה, אורז, וכו'* *כל הדוגמאות המובאות בתמונות, מכילות רק מרכיבים מומלצים של מקדוגל. ראה אתר www.drmcdougall.com

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

<E2ECE9EC20E2E5ECEF E786C73>

<E2ECE9EC20E2E5ECEF E786C73> מחירון מומלץ לענבי יין בציר 203 אזור גליל עליון וצפון הגולן התוכן: קברנהסובניון,פטיטוורדו,קברנהפרנק,פינוטאג' מרלו, מלבק, מורברד סירהושיראז סנג'ובזה,פרימיטיבו,טמפרניו פטיטסירה זינפנדל רוביקברנה,טינטהמדירה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32>

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32> 1990 s Finland & Sweden use tax incentives for cleaner fuels 1993 *Fuel Quality Spec s *Auto-Oil Program *EPEFE Program *Euro I implemented 1996 *Air Quality Framework Dir *Euro II implemented 1997 Auto-Oil

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

סוד רפואי - טיפוח נפשי

סוד רפואי - טיפוח נפשי סוד רפואי טיפוח נפשי הבריאות בידיים שלך מאת ד"ר Ph.D גדעון לבב - נטורופת בשיתוף עמותת "תעצומות" 1 סוד רפואי טיפוח נפשי הבריאות בידיים שלך אפשר לצאת מזה! מחלה, היא צלצול אזהרה. שעון מעורר, תזכורת לקחת אחריות

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד