(Microsoft PowerPoint - \370\345\345\347\372 \344\364\370\344 \341\372\367\345\364\372 \344\356\362\341\ \(FILEminimizer\))

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(Microsoft PowerPoint - \370\345\345\347\372 \344\364\370\344 \341\372\367\345\364\372 \344\356\362\341\ \(FILEminimizer\))"

תמליל

1 רווחת הפרה בתקופ ת המעבר יו ם עיו ן לזכר ד"ר רחמלביץ' באר טוביה 23 /11 /2011 אילן דגוני

2 תקופת המעבר Transition Period תקופת המעבר מוגדרת כתקופה של 3 שבועות לפני עד 3 שבועות אחרי המלטה. מהלך תקין של תקופת המעבר חשוב לצורך ייצור חלב ופוריות. לתקלות בתקופת המעבר השפעה מתמשכת הקובעת במידה רבה את ביצועי הפרה במשך התחלובה. לא לחינם הציר שקבע ד"ר עודד ניר לרפואת העדר: "מה קרה לפרות שהמליטו בתקופה מסוימת?"

3 אפק בריאות העדר דו"ח ניתוח ההמלטה לאירועי המלטה והפלות: 01/03/10-28/02/11 תקופת ההמלטה לייצור ולפוריות: 01/09/09-31/08/10 תקופת מעודכן 17/02/2009

4 גורמים שפגעו בי יצור ח לב שלישית+ שניה ראשונה תחלובה ,999 מסססס' עםםםם 12,343 מסססס' עםםםם 10,144 מסססס' עםםםם (ק"ג) ימים 305 ב חלב 298 הגורם 177 הגורם 190 הגורם ס"ה מחלות המלטה המלטות קיץ רזות בהמלטה 3.50,3.25, שמנות בהמלטה 3.75,3.50, תקופת יובש ארוכה מ -56 (57) יום תקופת יובש קצרה מ -51 (50) יום יובשו שלא לפי המצב הגופני איבדו משקל ביובש הוסיפו משקל ביובש

5 הש פע ת מחלו ת רחם על ייצור חלב, תחלובה מלא ה. בריאות מחלות רחם מס' ביקורת חלב

6 גורמים שפג עו בפוריות בוגרות שלישית ומעלה תחלובה ריק ימי ריקות % הרות % ס"ה בלי עםםםם בלי עםםםם בלי עםםםם בלי עםםםם ערך הגורם 119 ** * ** מחלות המלטה 115 ** ** * ייחום בלתי נצפה תנובה גבוהה (רבעון עליון) 130 ** * מנוחה קצרה (רבעון עליון) 123 * המלטות קיץ ,304 התייבשו עם מעט חלב ,355 התייבשו עם הרבה חלב תקופת יובש קצרה מ -50 יום תקופת יובש ארוכה מ -57 יום רזות בהמלטה (שליש תחתון) שמנות בהמלטה (שליש עליון) הפסידו חצי יח' ומעלה BCS ביובש הוסיפו רבע יח' ומעלה BCS ביובש אבדו חצי יח' ומעלה BCS לפני ההזרעה שומן/חלבון בהזרעה (רבעון עליון) שומן/חלבון במבחן הראשון (רבעון עליון) צולעות סת"ס גבוה

7 גורמים לחו סר ת אנה פרות עם גורם לסבול מייחום בלתי נצפה בהשוואה לפרות ללא גורם זה סכון ז. ומעלה שלישית שניה ראשונה הגורם/תחלובה 2.0** 2.0* הפסידו חצי יח' ומעלה BCS ביובש ** 0.4* 1.8* 0.6 הוסיפו רבע יח' ומעלה BCS ביובש רזות בהמלטה (שליש תחתון) שמנות בהמלטה (שליש עליון) שומן/חלבון במבחן הראשון (רבעון עליון) תנובה גבוהה (רבעון עליון) אבדו חצי יח' ומעלה BCS לפני ההזרעה 2.3** 3.1** 1.8* שומן/חלבון בהזרעה (רבעון עליון) מחלות המלטה

8 25% מסך הפ רות שיצאו מע דרים במינסוטה יצאו תוך 60 יום אחר המלטה תנ ובת חלב

9 שינויים בתק ופת ה מעבר ביולוגיים: המלטה. יבשה חולבת. הורמונאליים. מטאבוליים. ממשקיים: הזנה. שיכון. חברתיים.

10 שינויים בתק ופת ה מעבר ביולוגיים תנגודת אינסולין. ירידה בצריכת מזון. מאזן אנרגיה שלילי. פירוק שומנים מוגבר Lipolysis אובדן משקל גוף, ירידה במצב הגופני. היפוקלצמיה בימים הראשונים. דיכוי המערכת החיסונית לפני ואחרי המלטה. זיהום חיידקי של הרחם אחרי המלטה.

11 שינויים בתק ופת ה מעבר עליה ברמת Growth Hormone ירידה ברמת אינ סולין עליה בתנגודת לאינסולין פרוק שומנים מוג בר NEFA חומצות שומן חופשיות בדם

12 מטבוליזם אנרגיה בתקופת המעבר אאינ סו ל ין תנגוד ת לא ינס ו לי ן GH לי פו לי זה פירו ק שו מנים NEFA חומצו ת שו מן חופ שיו ת בדם 1.ייצור ש ומ ן חלב בעטי ן 2.חמצון מ ל א במ עגל קרבס 3.חמצון חלקי לקטונים אם מעגל קרבס "עמוס" 4.רה-אסטריפיקציה לטריגליצרידים TG) )בכבד Apoprotein B ייצור וי יצוא לדם של VLDL הצטבר ו ת TG בכבד, כבד שומני

13 שינויים תזונתיים בתקופת המעב ר ביובש הזנה דלה ב,NFC הרבה מזון גס. בחליבה הזנה עשירה ב, NFC ענייה במזון גס. שינויים באוכלוסיות חיידקי הכרס: ביובש יותר צלוליטים, פחות עמילואיטים, פחות צרכני ח. לקטית. בתחלובה עליה מהירה בעמילואיטים, עליה איטית בצרכני ח. לקטית. ביובש מתקצרות פפילות הכרס: ירידה בשטח פנים וירידה ביכולת ספיגה של. VFA חמצת כרס SARA

14 תחלואה בתק ופת ה מעבר מחלות קשורות במטבוליזם של אנרגיה: כבד שומני, קטוזיס, חמצת כרס ( SARA ),היסט קיבה. מחלות קשורות במטבוליזם של מינרלים: קדחת חלב,קדחת חלב תת קלינית- היפוקלצמיה, בצקת עטין. מחלות הקשורות בתפקוד לקוי של המערכת החיסונית: עצירת שליה,דלקת רחם (Metritis) דלקת רירית הרחם,(Endometritis) דלקת עטין.

15 קשרים בין מחלות תקופת המעבר. Fig 1,1, Interrelationships among calving traits in terms of odds ratios (8521 lactations) Markusfeld, O. 1987: Periparturient traits in seven high yielding dairy herds. Incidence rates, association with parity, and interrelationships among traits. J. Dairy Sci. 70, pp

16 מחלות המלטה כביטוי ראשון לכ שלי ם בתקופת המע בר - קדחת חלב שונות גבוהה בין משקים

17 מחלות המלטה כביטוי ראשון לכ שלי ם בתקופת המע בר - היסט קיבה שונות גבוהה בין משקים

18 מחלות המלטה כביטוי ראשון לכ שלי ם בתקופת המע בר - עצ ירת שלייה שונות גבוהה בין משקים

19 מחלות המלטה כביטוי ראשון לכ שלי ם בתקופת המע בר - דלקת רחם ראשונית שונות גבוהה בין משקים

20 מחלות המלטה כביטוי ראשון לכ שלי ם בתקופת המע בר - קטוזיס שונות גבוהה בין משקים

21 התפלגות מרחק מהמלטה בזמן יציאה של פרות : השוואה בין שני עדרים- % יציאה ב 120 ימי תחלובה ראשונים % מעדר % מעדר 8 % ממשק יובש גרוע: 27 % ממשק יובש מצוין:

22 שונות בין מש קים קיימת שונות רבה בין משקים בשיעור אירועי מחלות המלטה בפרות בוגרות המבטאים במידה רבה את השפעות תקופת המעבר. שונות זו קיימת גם במשקים הקונים בליל יבשות מאותו מרכז מזון. מכאן, שמעבר להזנת היבשות שחשיבותה ברורה, קיימים "גורמים נוספים" הקובעים את הצלחת תקופת המעבר.

23 "גורמי ם נוספים" -1 צפון ספרד 47 רפתות עם גנטיקה דומה ובליל חולבות זהה. טווח ייצור חלב בין הרפתות ק"ג. כ 50% מהשונות בייצור חלב מוסברת ע"י גורמי ממשק שאינם תזונתיים "טהורים" אך מסבירים, לפחות חלקית, שינויים בצריכת מזון.

24 "גורמי ם נוספים" -2 אזור באר טוביה 19 משקים עם גנטיקה דומה ובליל חולבות זהה. שונות גבוהה ביעילות הזנה לייצור ח לב, המשקים היעילים צרכו 42 גר' ח"י פחות לייצור ליטר חל ב לעומת האחרים. י. עופר וחובריו כנס מע"ג ,

25 גורמים נוספים: רוו חת הפ רה נוחות הפרה = comfort Cow רווחת הפרה= Cow welfare, well-being היבט מוסרי # היבט צרכני # היבט יצרני # מניעת סבל ומניעת אי- נוחות. & מתן אפשרות למילוי הצרכים הפיסיולוגיים & והחברתיים / התנהגותיים. רווחת הפרה= רווחת היצרן & אנתרופומורפיזם האנשה. &

26 רווחת הפרה מתן אפשרות לאורח חיים טבעי, ככל האפשר. מצבים רגשיים: מניעת כאב,סבל, פחד. שמירת התפקוד הביולוגי: בריאות,יצרנות,פוריות.

27 רווחת הפרה? מילוי הצרכים הבסיסיים: הזנה. מנוחה/ רביצה/ העלאת גירה. מבנים בהקשר הרחב: שטח מרבץ, אורך אבוס, אורך שוקת, צל, יובש, ניקיון,... טיפול: שלו ורגוע, עקביות,... סדר יום : קבוע, מותאם לצרכים פיסיולוגיים. מניעת מחלות.

28 סדר יו ם של פרה ח ולבת זמן בשעות 3-5 שעות (9-14 ארוחות) שעות. 2-3 שעות שעות. 30 דקות שעות פעילות אכילה רביצה / מנוחה יחסים חברתיים העלאת גירה שתייה חליבה וכו' R.Grant Miner Institute

29 מדדים לרווח ת הפר ה התנהגותיים משך רביצה/ עמידה/אכילה. % פרות רובצות/ עומדות/ אוכלות. פיזור בסככה. בריאותיים % צולעות. % דלקות עטין. % תמותה/ שחיטת דחק. יצרניים ייצור חלב. פוריות.

30 תקופת המעב ר 1.נ יהול נכ ון של תקו פת המעבר ח י ו ני להצלחת התחלובה. 2.השינ ו יי ם הביול ו ג יי ם ב תקו פת המעבר מ ורכב י ם ביו תר ו נח קרים באו פן א י נטנס יבי מ ת וך ההבנה של ח שי בות תקופ ת המעבר. 3. ק ימ ות גיש ו ת ש ו נ ות ל ממש ק והזנה ב תקופ ת המעבר השו נ ות ב: & או רך תקופ ת היובש. & בשלבי ם ש ו ני ם ב תקופ ת היובש ואחר י המלטה. & בהזנת הפרות ב שלבים השו נ ים של היובש ואחר י ההמלטה.

31 שלבים בתקו פת המ עבר - מצב ק יצון ייבוש מדורג, 2-3 ימים. יבשות רחוקות ) off,(far 5-6 שבועות. הכנה ) fresh (close up, pre 2-3 שבועות. השגחה לפני המלטה, 2-5 ימים. תא המלטות. השגחה אחרי המלטה: מחלות, חלב חריג 2-5 ימים. 7. קב וצ ת ממל יטו ת, 2-3 ש בועות. 8. חולב ות

32 שלבים בתקו פת המ עבר - מצב ק יצון יובש רחוק Far off הכנה Close up 5-6 שבוע ו ת 2-3 שבוע ו ת 2-5 ימ ים השגחה לפ ני המלטה תא המלטה 2-5 ימ ים השגחה א חרי המלטה 2-3 שבוע ו ת קבוצת מ מליטות חולבות

33 1.ממ שקים שונים בתקופ ת היובש 1. קבוצת יבשות אחת : הזנה אחידה. 2. שתי קבוצות: רחוקות מהמלטה ) off (far וקרובות להמלטה ) up (close - הזנה אחידה. 3. שתי קבוצות: רחוקות מהמלטה וקרובות להמלטה ) הכנה ( - הזנה מתוגברת להכנה, ) בליל הכנה ייעודי, תוספת בליל חולבות לבליל יבשות סטנדרטי, תוספת פרמיקס ייעודי לבליל יבשות סטנדרטי).

34 2.ממ שקים שונים בהמל טה 1. המלטה בקבוצת היבשות/ הכנה. 2. העברה לתא ממליטות, 2-5 ימים לפני המלטה לצורך השגחה. 3. העברה לתא המלטה בזמן ההמלטה.

35 3. ממ שקים שונים אחרי המלט ה 1. העברה ל"קבוצת ממליטות" 2-3 ימים, לצורך השגחה על תחלואת המלטה וחלב חריג. בהרבה מקרים יחד עם פרות חולות! 2. העברה לקבוצת ממליטות, 3 שבועות - הזנה ייעודית לממליטות. 3. העברה לקבוצת ממליטות, הזנת חולבות, העברה לחולבות אחרי 3 שבועות או בהתאם לצפיפות או עד ש"מתנקות". 4. העברה ישירה לחולבות.

36 צריכת מזון של מבכי רות ופרות בשלוש ת שבועות אחרונים של היריון פרות צריכת מזון מבכירות ימים מהמלטה ) ח"י % ממשקל גוף) Grummer et al., 2004).

37 ירידה בצריכת מזון בסוף תקופת היובש גורמת למחלות מטבוליות ומחלות רחם אחרי המלטה. צפיפות בקבוצת היבשות העברות ת כופות בסוף תקופת היובש ירידה בצריכת מזון בסוף יובש/ תחילת תחלובה מחלות המלטה Grumer vet.clin.food.anim 2004 Cook vet.clin.food.anim 2004 פגיעה בייצור חלב ופוריות עליית סיכון ליציאה מהעדר

38 רווחת הפרה בתקופת המעבר - העברות תכופות יובש רחוק Far off הכנה Close up 5-6 שבוע ו ת 2-3 שבוע ו ת 2-5 ימ ים השגחה לפ ני המלטה תא המלטה 2-5 ימ ים השגחה א חרי המלטה 2-3 שבוע ו ת קבוצת מ מליטות חולבות

39 העברת פרות Commingling) (Regrouping, כאשר פרה עוברת לקבוצה חדשה היא חווה סטרס וחייבת לבסס את מעמדה בסולם החברתי בקבוצתה החדשה. הדרוג החברתי בקבוצת פרות תלוי בגיל, גודל גוף והוותק. פרות המאבדות מצב גופני יורדות בסולם החברתי. בדרך כלל פרות וותיקות בקבוצה שומרות על מעמדן החברתי ביחס למצטרפות חדשות, אפילו תהיינה מבוגרות יותר. השפעת המעבר חזקה יותר בתחילת התחלובה מאשר באמצע/ סוף תחלובה. הוצאת הפרה הדומיננטית מקבוצה קטנה והכנסת פרה חדשה משבשת לחלוטין את הסדר החברתי. ייצוב מחודש של סדר חברתי אורך 2-3 ימים. העברת פרות באמצע תחלובה גרמה לירידה בצריכת מזון ובייצור חלב. להימנע מהעברת פרה בודדת, עדיף 3-5 פרות.

40 העברת פרות ביובש פוגעת בצריכת מזון, בקצב אכילה ובהעלאת גירה צריכת מזון של פרות שהועברו לקבוצה קיימת ירדה ב 9% ביום המעבר. לא היה שינוי משמעותי בצריכת המזון של הפרות הוותיקות. קצב האכילה פחת ב 10%. זמן העלאת גירה פחת ב 9% ביום המעבר בפרות הוותיקות ויום אחר המעבר בפרות החדשות. Schirmann J D Sci 94,(5). 2011,p

41 העבר ה ל"תא המלטות" מיועד להמלטה עצמה, מרגע שרגליים מופיעות, ולא לפני כן. העברה ממש בתחילת ההמלטה (ריר בלבד )מעלה סיכון לתמותת וולד. במקרים רבים, משמש תא להשגחה לפני המלטה, תקופת זמן לא מוגדרת עקב שונות באורך היריון. רצוי להימנע כליל מנוהל זה. פרות השוהות בתא המלטות שבו תנועה יומית של פרות < = 3 ימים בסיכון יתר לקטוזיס והיסט קיבה מאשר פרות השוהות בו <3 ימים. פרות הן יצורים חברתיים, גם העברה לתא המלטות של פרה בודדת לצורך השגחה גורמת סטרס ולכן לא צריכה להימשך יותר ממספר שעות.

42 העבר ת פרו ת ואי סדר ח ברתי שבו ע העברה שבועית לקבוצת הכנה Weekly entries into pen Daily entries into pen etc. העברה יומית לקבוצת הכנה קבוצת הכנה סגורה All in One-time entry into pen רמת אי סדר חברתי Optimizing Facilities for Transition Cow Success Nordlund K DAIReXNET 2011

43 ירידה בצריכת מזון בסוף תקופת היובש גורמת למחלות מטבוליות ומחלות רחם אחרי המלטה. צפיפות בקבוצת היבשות העברות ת כופות בסוף תקופת היובש ירידה בצריכת מזון בסוף יובש/ תחילת תחלובה מחלות המלטה Grumer vet.clin.food.anim 2004 Cook vet.clin.food.anim 2004 פגיעה בייצור חלב ופוריות עליית סיכון ליציאה מהעדר

44 צפיפו ת - אורך אבו ס לפרות התניה התנהגותית לאכילה משותפת, בו זמנית, אין אכילה במשמרות. הדחף העיקרי לאכילה: חלוקת בליל טרי וחזרה מחליבה. פרות דומיננטיות נוטות לגרש פרות נחותות מהן מעולים סמוכים וכשפוחת הלחץ באבוס לגרש פרות בהמשך האבוס ולעיתים לאכול תוך עמידה במצב אלכסוני ביחס לאבוס. פרות נחותות בסולם החברתי נמנעות מעמידה באבוס לצד פרות דומיננטיות יותר ) תצפית אישית).

45 השפ עת צפיפות באבוס על צריכת מזון בפרות י בשות צריכת מזון בפרות יבשות וצפיפות באבוס. שתי רפתות, ניו- מקסיקו צריכת מזון ממוצעת Nordlund % פרות / עולים

46 כיצד ע ליה בצ פיפות גורמת לירידה בצריכת מזון? דיכוי הדחף האלומימטי - אכילה בו זמנית של כל העדר - גורם לירידה בצריכת מזון. פרות שלא הצליחו להגיע לאבוס בזמן חלוקת הבליל הטרי "נהנו" אחר כך ממזון פחות טעים ) ומן הסתם גם פחות מזין ( עקב אכילה בררנית ) (sorting ולכן אכלו פחות. צריכת מזון ממוצעת ולא פרטנית!!!, פרות שאוכלות פחות כבר בתקופת ההכנה חשופות יותר לסיכון של דלקת רחם,קטוזיס והיסט קיבה.

47 צריכת מזון ממוצעת מקדם השונות בצריכת ח"י בשבוע הראשון אחרי המלטה בטווח -30!!! 40 % (ואילו אחרי שיא החלב בטווח 6-10%). התייחסות לממוצע במקרה כזה תדיר קבוצה גדולה של פרות מהתייחסות לצריכת המזון הנמוכה שלהן ומההשלכות על בריאותן. חלק מהפרות יתפקדו היטב גם בתנאי לחץ ואילו הפרות הנמוכות במדרג החברתי יסבלו כתוצאה מהיווצרות לחץ סביבתי ) צפיפות באבוס למשל). חשוב לכן לאתר גורמי לחץ סביבתי ולמנוע היווצרותם כך שגם הפרות הנמוכות והחלשות במדרג החברתי יוכלו לבטא בצורה מלאה וללא פחד אופני התנהגות כאכילה קבוצתית, מנוחה קבוצתית ואינטראקציות חברתיות. במילים אחרות: על הרפתן לייצר תשתיות רפת כאלו שגם פרות חלשות יוכלו לחיות בהן ברווחה. גורם התשתית העיקרי לרווחת הפרה - מניעת צפיפות באבוס. Cook vet.clin.food.anim 2004

48 זמן אכילה יומי ממוצע וצריכת מזון לפרות עם דלקת רחם חריפה אחרי המלטה לעומת פרות בריאות 13 יום לפני המלטה - 21 יום אחרי המלטה. ירידה בצריכת מזון של 1 ק"ג ח"י לפני המלטה x סיכון לדלקת רחם ירידה של 10 דקות זמן אכילה לפני המלטה x סיכון לדלקת רחם ימ ים בי חס להמלטה צריכת מזון ) ק"ג ח"י/ יום) זמן אכילה (דקות/ יום (

49 תנובת חלב 21 ימים אחרי המלטה בפרות עם דלקת רחם חריפה ובפרות בריאות ימים מהמלטה תנובת חלב יומית ) ק"ג יום) פרות עם דלקת רחם חריפה ייצרו פחות 8.3 ק"ג חלב/ יום בשלושת שבועות ראשונים אחרי המלטה. פרות עם דלקת רחם מתונה ייצרו פחות 5.7 ק"ג חלב/ יום.

50 הש פע ת מחלו ת רחם על ייצור חלב, תחלובה מלא ה. בריאות מחלות רחם מס' ביקורת חלב

51 השפעות צרי כ ת מזו ן יו מי ת, מ ספר ביקורים ב אבוס וזמ ן אכילה יו מי לפני המלטה על קטוזיס אחרי המלטה פרות בריאו ת ו פרות עם קטוזיס אחרי המלטה. צריכת מזון יום) (ק"ג ח"י/ המלטה ירידה בצריכת מזון של 1 ק"ג ח"י לפני המלטה x סיכון לקטוזיס מספר ביקורים באבוס/ יום ירידה של 10 ביקורים באבוס לפני המלטה x סיכון לדלקת רחם - זמן אכילה (דקות ליום) ירידה של 10 דקות זמן אכילה לפני המלטה 1.9 x סיכון לדלקת רחם שבוע ביחס להמלטה

52 מה קד ם למה?? 1 מחלה מחלה ירידה באכילה לפני המלטה 2.????

53 צפיפות באבוס = תחרות ---> הגברת קצב אכילה ק( "ג ח"י/ דקה) סיכון לחמצת כרס? SARA

54 תחרות באבוס שבוע לפני המלטה משנה את הרגלי האכילה וגורמת לירידה בצריכת מזון בפרות בוגרות תחרות באבוס אין תחרות באבוס

55 צפיפות לפני המלטה מעלה רמת ) NEFA חומצות שומן חופשיות בדם) ורמת קורטיזול = הורמון סטרס. Cnc 2010 p. 72

56 פרות עם רמה גבוהה של ) NEFA חומצות שומן חופשיות בדם) ורמה גבוהה של קורטיזול ) הורמון סטרס ( בתקופת היובש נמצאות בסיכון גבוה למחלות המלטה או תמותה אחרי המלטה Cnc 2010 p. 72

57 Transition Cow Index מדד שפותח בוויסקונסין לצורך בדיקת איכות תקופת המעבר. ההנחה- פרות חולות אחרי המלטה מייצרות פחות חלב. מתבסס על ההפרש בין תנובת החלב הצפויה של כל פרה בביקורת חלב ראשונה לפי נתוני תחלובות קודמות לבין תנובת החלב בפועל. מוצג ביחידות של ק"ג חלב. Optimizing Facilities for Transition Cow Success Nordlund K DAIReXNET 2011

58 Transition Cow Index - סקרים נרחבים בוויסקונסין ) רפתות סגורות - תאי רביצה ( ובמערב ארה"ב ) רפתות פתוחות קוראלים). הגורם הבודד המשפיע ביותר בכל הסקרים על - TCI אורך אבוס לפרה!!! להרכב בליל היבשות /הכנה - השפעה שולית! ההנחה היא שברוב הרפתות יודעים כיצד להכין בליל יבשות איכותי. Optimizing Facilities for Transition Cow Success Nordlund K DAIReXNET 2011

59 צפיפות באבוס קבוצת ההכנה היה גורם הסיכון העיקרי ל TCI שלילי. Optimizing Facilities for Transition Cow Success Nordlund K DAIReXNET 2011 וויסקונסין - תאי רביצה

60 צפיפות באבוס קבוצת ההכנה היה גורם סיכון עיקרי ל TCI שלילי אחרי המלטה Optimizing Facilities for Transition Cow Success Nordlund K DAIReXNET 2011 מערב ארה"ב - קוראלים

61 % תפו סה בעולים 80 % : חלוקת בליל אחת ביום, 9 קירובים % תפוסת עולים Mentink & Cook, JDS, 2006 שעות היום

62 % תפוסה בעולים : % 80 2 חלוקות בליל ביום, 3 קירובים 4 רמות צפיפות

63 צפיפו ת באבוס 1 המטרה לאפשר גישה חופשית לאבוס לכל הפרות, בו זמנית, בזמן חלוקת בליל טרי. יש העדפה מסוימת של פרות לאכול מאבוס חופשי, ללא עולים לעומת אכילה באבוס עם עולים- יותר זמן אכילה ופחות זמן עמידה סתמית באבוס. באבוס ללא עולים יותר התנהגות תוקפנית בין פרות ויותר דחיקות מהאבוס של פרות נמוכות במדרג החברתי. עולים מפחיתים התנהגות אגרסיבית ודחיקות מהאבוס. עליה בצפיפות מקצינה את ההתנהגות התוקפנית והדחיקות באבוס ומקטינה זמן אכילה. בתנאי צפיפות יש יתרון לעולים במניעת התנהגות תחרותית ומתן אפשרות גם לפרות נמוכות בסולם החברתי לאכול ללא דחיקה מהאבוס.

64 ירידה בזמן אכילה עם עליית הצפיפות זמן אכילה ארוך יותר ללא עולים

65 עליה בזמן עמידה סתמית באבוס עם עליית הצפיפות זמן עמידה סתמית ארוך יותר בעולים

66 עליה בדחיקות באבוס עם עליית הצפיפו ת. יתר ון ברור לעולים, בייח וד בצ פיפו ת גב והה.

67 צפיפו ת באבוס 2 המטרה לאפשר גישה חופשית לאבוס לכל הפרות, בו זמנית, בזמן חלוקת בליל טרי. המחקרים עליהם מבוססות המלצות לצפיפות באבוס נעשו בפרות חולבות - פרות יבשות בד"כ "מלאות" יותר מחולבות!!! לא לעבור 80% תפוסת עולים. אם אין עולים : ס"מ אורך אבוס לפרה.

68 מרב ץ 12 מ"ר לפרה. יבש ונקי. עמוק - קלטור. Optimizing Facilities for Transition Cow Success Nordlund K DAIReXNET 2011

69 ? קיבוצי משק השנה למשק: חודשית, קטוזיס לפי חודשי המלטות מספר אירועי התפלגות 2009/2010 קטוזיס סה"כ המלטות מספר אירועים 90/25= 3.6 תאריך

70 התמוד דות עם תנאי צפיפות משתני ם תכנון מראש למצבי צפיפות קיצוניים. פתיחת קבוצות הכנה/ יבשות נוספות. קיצור זמן שהות בהכנה אך לא פחות משבועיים.

71 מ משק אבוס עקת חום אינסולין תנגודת לאינסולין Growth hormone Unifying Theory ירידה בצריכת ח "י צפיפות NEFA/ ketones קדחת חלב תת קלינית אי שקט חברתי סטרס חסר ויטמין /E Se קורטיזול כבד שומני פגיעה במ ערכת ה חיסונ י ת מחלו ת המ ל טה ע ל רקע חיס וני קו לו סטר ום ירוד דלק ת עט ין דלק ת רחם עצירת ש ל יה

72 ירידה בצריכת מזון לפני המלט ה גורמי פרה ביולוגיים: 1. הורמונאליים: אינסולין יורד, עמידות לאינסולין עולה. 2. ירידה בקלציום לפני המלטה פוגעת בצריכת מזון:, andhorst 1997(Goff 3. עליה ברמת אסטרוגן פוגעת בצריכת מזון: 1990 al., Grummer et 4. ניוד שומנים עולה> Nefa עולה < גורם לחמצון דלקים בכבד> אותות שובע דרך הוואגוס ההפאטי למוח> ירידה בצריכת מזון ).(hot 5. עליית נפח רחם> ירידת נפח כרס ) תאומים). 6. מצב גופני שמנות יותר אוכלות פחות (תצפיתי ולא נסיבתי? אולי ניוד שומנים מוגבר). גורמי ממשק 1. ממשק אבוס 2. אורך אבוס 3. צפיפות 4. מבנה חברתי: מבכירות / פרות. 5. קצב העברות 6. עומס חום גורמים תזונתיים 1. תכנון מנה 2. יחס מג/ממ....3

73 ירידה בצריכת מזון לפני המלטה מב נה חברתי אורך אבוס צפיפות תכנון מנה מ משק אבוס מצב גופני בייבוש/ המלטה ירידה בצריכת מזון לפני המלטה עקת חום מניעת צפיפות, 80% תפוסת עולים, 90 ס"מ אורך אבוס לפרה. מרבץ מקורה,יבש ומקולטר, 12 מ"ר לפרה. גישה נוחה לאבוס לכל הפרות בזמן חלוקת בליל טרי. חלוקה יומית של בליל יבשות, קירובים, בקרה על צריכת מזון. הפרדה בין מבכירות לבוגרות. תכנון מנה אופטימאלית. מצב גופני בהמלטה

74 מה למ דנו 1 תקופת המעבר קובעת במידה רבה את ייצור החלב, הפוריות והישרדות הפרה. לירידה בצריכת מזון לפני המלטה תפקיד מרכזי כגורם למחלות המלטה ופגיעה בביצועי הפרה אחרי המלטה. יש לצמצם ככל האפשר את הירידה בצריכת מזון לפני המלטה. מניעת צפיפות : % 80 תפוסת עולים, ס"מ לפרה באבוס חופשי. 12 מ"ר לפרה מרבץ מקורה, יבש ועמוק ) מקולטר). הפרדה בין מבכירות לפרות. להימנע מהעברות תכופות של פרות לפני המלטה. לא לשגע את הפרות. תא המלטה - רק כשרגליים מבצבצות.

75 מה למ דנו 2 פרות שמנות - לפחות שבועיים הכנה. פרות שמנות - פרופילן לפני/ אחרי המלטה. צינון יבשות/ הכנה 3-4 פעמים ביום 45 X דקות. תכנון מנה נכון!!! - התייחסות לנושא קדחת חלב, ויטמין /E, Se תוספי מזון כניאצין, כולין... ממשק אבוס - חלוקה יומית של בליל יבשות טרי. בקרה על צריכת מזון- למנוע אכילת יתר ביבשות הרחוקות מהמלטה ) הצטברות שומן תוך בטני). מיקום היבשות/ הכנה במקום שקט ורגוע. התנהלות שקטה,רגועה ועקבית עם הפרות.

76 שגיאות נפוצות העברת פרה בודדת, קוצו של יום - עדיף פעם בשבוע, 3-5 פרות. תא המלטות? 2-3 ימים ל"השגחה"- צריך רק כשיש ראש ורגליים- גורם תמותת וולדות וגורם סטרס לפרה עדיף השגחה מתמדת / מצלמת אינטרנט מחוברת משרד ומכון חליבה. פרות אחרי המלטה עם פרות חולות. פרות הכנה בתא טיפולים/ הזרעות. תא המלטות במקום הרועש והסואן ברפת. חלוקת בליל יבשות כל יומיים או שלושה. אין בקרה על צריכת מזון הן ביבשות רחוקות והן בקרובות. התייחסות לשמנות " שלא ישמינו"- העברה מאוחרת להכנה. חטא על פשע- גם הכנה קצרה ולא משמעותית וגם סטרס העברה קרוב למועד המלטה. שמנות (>= 3.5) לא מקבלות פרופילן לפני / מיום המלטה. אין צינון ליבשות. מבכירות אחרי המלטה מוכנסות לקבוצת בוגרות " שיילמדו להיכנס לחליבה".

77 קורט מלח - פר שנות זהירה. רוב המחקרים נעשו בצפון אמריקה. הפרות שונות?, אמנם הולשטיין, אבל ייתכן שגדולות יותר - ראו צריכת מזון של פרות יבשות. נתוני משקל וגודל לא מופיעים כלל בעבודות המצוטטות. תנאי ממשק שונים: בעיקר תאי רביצה. הזנה שונה: תכולות דומות לפי,NRC אך רכיבי מנת היובש שונים. התייחסות למחקרים: כמו לחוזה משפטי- צריך לקרוא גם את האותיות הקטנות.

78 דו"ח בר יאות עד ר החקלאית ניתוח סי כונים ל מחלות המלטה: ד וגמה 1 מסילות מחלות ר חם צפיפות מבכירות קטוזיס מחלות ר חם התייבשו שמנות פרות 2.34 היריון קצר גיל בהמלטה

79 דו"ח בריאות עדר החקלאית ניתוח סיכונים למחלות המלטה: דוגמה 2 מחלות ר חם התייבשו שמנות X 3.0 X 4.0 X 2.6 קטוזיס X 6.0 פרות מחלות ר חם X 2.5 X 5.25 מבכירות קיץ קיץ

80 תודה על ההקשב ה

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

משק הבקר והחלב 390 גיליון מיוחד לכנס מדעי הבקר ירושלים אודי שהם: "רפת עושים באהבה או שלא עושים בכלל" ראובן זלץ רפת קיבוץ סעד נחשבת לאחת מהרפתות הטובות

משק הבקר והחלב 390 גיליון מיוחד לכנס מדעי הבקר ירושלים אודי שהם: רפת עושים באהבה או שלא עושים בכלל ראובן זלץ רפת קיבוץ סעד נחשבת לאחת מהרפתות הטובות משק הבקר והחלב 390 גיליון מיוחד לכנס מדעי הבקר ירושלים אודי שהם: "רפת עושים באהבה או שלא עושים בכלל" ראובן זלץ רפת קיבוץ סעד נחשבת לאחת מהרפתות הטובות ביותר בארץ, מזה שנים, מככבת הרפת בכל הטבלאות והמדדים.

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 רווחת הפרה ד"ר גלעד פקטור אסיפה כללית - החקלאית 30.4.2014 נושאים מבוא המצב כיום לאן אנחנו הולכים 2 המלטות/ מאת דניאל פקטור שי" הרבה קריאות על המלטות קשות. וזה דווקא כיף לעזור להמליט. וזה לפעמים מבאס לראות

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8 מפרט מוצר- שוק עוף בגריל שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח אנרגיה 171 84.32 חלבון פחמימות 8..2 שומן 8.8 שומן רווי

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מצגת של PowerPoint‏

מצגת של PowerPoint‏ אלינה לנדה סופר IBCLC עדי קליפר בר-מאיר מדריכת הנקה על מה נדבר היום: לידות ללא התערבויות לידות עם התערבויות סיבוכים בלידה סיבוכי היריון Baby Friendly o o o o o Hospital מב"ת לרך, 2014 לידות ללא התערבויות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F0E7E9E5FA20ECEEE5F1E3E5FA20E7E9F0E5EA BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D>

<4D F736F F F696E74202D20E4F0E7E9E5FA20ECEEE5F1E3E5FA20E7E9F0E5EA BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D> A/H1N1 שפעת 2009 מצגת למוסדות חינוך החל מפעוטונים ומעונות יום, גנים בתי ספר, פנימיות, ישיבות ועד למוסדות להשכלה גבוהה 1 שירותי בריאות הציבור 31 אוגוסט 2009 התחלת האירוע ב- 25.4.09 פורסם לראשונה בתקשורת

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint בובה זהבה מילים: מרים ילן שטקליס לחן: שמוליק קראוס סיור לימודי לחרמון אי שם בסביבות 1994 עייפה בובה זהבה ועייף מאוד הדוב הצללים לחדר באו לוחשים לי לילה טוב במיטה שוכבת נורית על ידה יושב דובון וכדור וגם

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד