<4D F736F F D20FEFEF2E5FAF720F9EC20E3E5E720E0E7F1E5EF20F7E9E5E5E9312E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20FEFEF2E5FAF720F9EC20E3E5E720E0E7F1E5EF20F7E9E5E5E9312E646F63>"

תמליל

1 החברה למחקר ופיתוח קירור ואיסום פירות ק"ש בע"מ קרית שמונה טל , פקס e-mil: ניסויים באחסון קיווי דוח לשנת 28 צוות המעבדה: אסיה גיזיס, אלה צבילינג, אוהד נריה, דני גמרסני, ליאת עזאני, מיכל מעוז-כ"ץ, היבא גדבאן ורות בן-אריה. נובמבר 29 1

2 תוכן עמוד 4 עמוד הארכת חיי האחסון של הזן ברונו באחסון באוויר רגיל ובאוויר מבוקר 2. בדיקות כושר ההשתמרות של זנים חדשים תודות יעל גרינבלט-אברון-שה"ם אריה פלג ואייל יונאי "בראשית" יגאל צור, שדה נחמיה חברת כ.צ.ט בע"מ שולחן המגדלים במועצה הצמחית 2

3 תקציר 1. הארכת חיי האחסון של פירות מהזן ברונו באוויר רגיל ובאוויר מבוקר שנת הניסוי השנייה לבדיקת השפעת גורמים שונים על כושר השתמרות קיווי מזן ברונו באחסון באוויר רגיל ובאוויר מבוקר אישרה רק חלק מממצאי השנה הראשונה. בשתי שנות הניסוי נמצא שניתן לאחסן את הברונו באוויר רגיל במשך חודשיים בלבד, בגין התרככות הפרי והתפרקות הציפה. בשנה הראשונה היה ייתרון מסויים לפרי שנקטף ב- 6.5% כ.מ.מ, אך בשנה השנייה היה ייתרון לפרי שנקטף ב- 7.5% כ.מ.מ, אך ככלל הפרי בשני מצבי הבשלה אלה שמר על איכות חיצונית ופנימית סבירה במשך חודשיים. באוויר מבוקר ניתן היה להכפיל את משך האחסון ואף להגיע ל- 5 חודשים, אם כי חלה ירידה חזקה באיכות הפנימית של פרי זה לאחר שבוע ימים בחיי מדף, ללא הבדלים משמעותיים בין מצבי ההבשלה, אף על פי שפרי בשל יותר בתקופת אחסון זו היה יותר רך. בשתי שנות הניסוי לא התפתח רקבון בפרי במהלך האחסון בשתי שיטות הקירור. יתכן, שבפרי ממטעים אחרים קיים פוטנציאל גדול יותר להתפתחות רקבון, לאור הממצאים המתקבלים לעתים בבתי הקירור. למרות שלא ניתן היה לעמוד על היעילות ההדברתית של הטיפולים שנבדקו בגין העדר רקבון, הממצאים מצביעים על תגובה פיזיולוגית חיובית של הפרי לטיפול ההגלדה, שהתבטאה בשמירת קשיות פרי טובה והפחתת התפרקות הציפה בהשוואה לפרי שעבר קירור מהיר מיד לאחר הקטיף. מכאן ניתן ללמוד שהנוהג של קירור מהיר לאחר הקטיף אינו חיוני ואף עלול לגרוע מכושר השתמרות הפרי באחסון. תגובת הפרי לטיפול בסמארט-פרש, היתה השנה פחותה מאשר אשתקד ובאה לידי ביטוי רק בפרי שאוחסן באוויר רגיל. בפרי זה הטיפול האט את קצב התרככות הפרי ועיכב את התפרקות הציפה ועל ידי כך האריך את משך האחסון הפוטנציאלי באוויר רגיל מחודשיים לשלושה. כאמור, פרי שאוחסן באוויר מבוקר לא הגיב השנה לטיפול זה, בשונה מאשתקד ובשונה מתגובת הזן הייווארד המאוחסן באוויר מבוקר. 2. בחינת זני קיווי חדשים נערכו מספר דיגומים לאורך עונת הקטיף של פירות קיווי מזנים חדשים שגודלו בחלקה ניסיונית במטע שעל. הפרי הנדגם חולק לשתי קבוצות: א. לבדיקה ביום הקטיף לקביעת שיעור הכ.מ.מ. כמדד להבשלה, ב. לבדיקה לאחר 5-7 ימים בחיי מדף, כשהפרי התרכך, נבחן בשנית שיעור הכ.מ.מ.. למבחני טעימה אוחסן הפרי הרך בקירור על לגמר הבדיקות, על-מנת לערוך השוואה בטעם הפרי בין מועדי הקטיף, בעזרת צוות טעימה. במרבית הזנים לא ניכרה השפעה של מועד הקטיף על טעמו של הפרי, למרות שבשליש מהזנים הנבדקים ניכרה השפעה של דחיית הקטיף על פוטנציאל הכ.מ.מ. בעת התרככות הפרי בחיי מדף. נמצא מתאם חיובי חזק ומובהק בין טעם הפרי הכולל לבין תכולת הכ.מ.מ. והמתיקות וזנים עם 14% ומעלה נחשבו כטעימים (ציון מעל ל- 7), למעט הזן 117. בהמשך המחקר ראוי לבחון את התנהגות זנים נבחרים גם באחסון בקירור ולבחון פרי ממטעים נוספים ובמועדי קטיף שונים, על-מנת לנסות ולקבל את מועד הקטיף הנכון לכל זן וזן. 3

4 1. הארכת חיי האחסון של פירות מהזן ברונו באוויר רגיל ובאוויר מבוקר רקע אשתקד נערך ניסוי ראשון בזן ברונו בו נבדקו 3 גורמים בשני תנאי אחסון ב- C.5-: o אוויר רגיל ואוויר מבוקר. שלושת הגורמים היו: א. ב. ג. מצב הבשלה בקטיף טיפולים להדברת רקבון לאחר הקטיף, עם וללא הגלדה חשיפה לתכשיר המונע את פעולת האתילן 1-MCP (סמארט-פרש, חברת,Rohm & Hss משווק ע"י חברת רימי כימיקלים). למצב ההבשלה בעת הקטיף היתה השפעה בשתי שיטות האחסון כאשר הסתמן יתרון לקטיף ב- 6.5% כ.מ.מ באוויר רגיל ולקטיף ב- 7.5% כ.מ.מ באוויר מבוקר. חשיפת הפרי לסמארט-פרש האטה את קצב התרככות הפרי באחסון באוויר מבוקר, ובמיוחד בתקופת חיי המדף שלאחר האחסון בשתי שיטות הקירור. כמו כן, בעקבות טיפול זה נשמרה האיכות הפנימית של הפרי ושעורי התפרקות הציפה הופחתו בשתי שיטות האחסון. לטיפולי ההדברה לא היתה השפעה בולטת על איכות הפרי מאחר ששעורי הרקבון היו נמוכים מ- 3% בכל הטיפולים. בלטו שתי השפעות של הסקולר הגברת שעור הגומה בפרי והאטת קצב התרככותו. ההגלדה לאחר הטבילה בסקולר הפחיתה את עצמת ההשפעות הללו. מטרת הניסוי בשנת 28 היתה לאמת את הממצאים של שנת 27 ועל כן נערך ניסוי זהה במתכונתו ובהיקפו. מהלך העבודה בניסוי שנערך בפרי ברונו ממטע שדה-נחמיה, נבחנו השפעותיהם של 3 הגורמים: גורם א: מצב ההבשלה בעת הקטיף: 1. רמת כ.מ.מ % קטיף ב- 16 אוקטובר, 28.2 רמת כ.מ.מ % קטיף 23 אוקטובר גורם ב: טיפולים להדברת ריקבונות אחסון: ביקורת ללא טיפול כלל הגלדה בטמפ' הסביבה במשך 24 שעות טבילה בסקולר.2% (כצ"ט) במשך 3 שניות טיפול 2 לאחר ביצוע טיפול 3. גורם ג: חשיפה לסמארט פרש:.1.2 ביקורת ללא טיפול חשיפת הפרי הקר לסמארט פרש בריכוז.6 ח"מ למשך 24 שעות ב לאחר טיפולי ההדברה חולק הפרי ל- 2 תנאי האחסון בטמפרטורה של.5- o C בתוספת ספיחת אתילן. למחרת הפרי הקר נעטף בשקיות LDPE 4µM מחוררות. לאחר הטיפול בסמארט-פרש הופעלו תנאי אוויר מבוקר: 2.2% חמצן ו- 5%. CO 2 משך האחסון היה 3 2, ו- 4 חודשים באוויר רגיל ו- 4 3, ו- 5 4

5 חודשים באוויר מבוקר. לכל טיפול נלקחו 4 חזרות בנות 2 פירות כל אחת, לכל משך אחסון. בהוצאה מקירור נדגמו של 65%). 1 פירות לבדיקות האיכות. יתרת הפרי הועברה לשבוע בחיי מדף (C 2 o ולחות יחסית ביום הקטיף נבדקו קושיות הפרי, רמת הכ.מ.מ. והחומצה במיץ הסחוט. בתום האחסון בקירור נבדקו קושיות הפרי ואיכותו החיצונית והפנימית. התפרקות הציפה סווגה ל- 4 דרגות לפי שטח החתך הפגום: ציפה בריאה (דרגה ), עד 25% (דרגה 1), %-25% (דרגה 2) ומעל % (דרגה 4). חושב מדד הנגיעות (-4), לפי הממוצע המשוקלל. בתום חיי המדף נבדקו בנוסף גם רמות הכ.מ.מ. והחומצה במיץ הסחוט ונערכו מבחני טעימה, בהם נבחנו השפעות של הטיפול בסמארט פרש והגלדת הפרי שנטבל בסקולר. תוצאות א. מצב ההבשלה בקטיף בשונה מאשתקד לא נתקבלו הבדלים מובהקים במדדי ההבשלה בין שני מועדי הקטיף, אולי משום שהשנה חלפו רק 7 במקום 12 יום ביניהם (טבלה 1). טבלה 1 מדדי ההבשלה של פירות שני הקטיפים. תאריך הקטיף חומצה (%) 2.42±.5 כ.מ.מ (%) 6.7± קשיות (לב"כ) 13.6± ± ± ± אף על פי שלא נמצאו הבדלים מובהקים בתכונות הפרי, שנמדדו בעת הקטיף בשני המועדים, ניתן לראות שהפרי מהקטיף המאוחר יותר היה רגיש יותר להופעת הגומה, שראינו אותה לראשונה בזן זה אשתקד (איור 1). השפעה זו נמצאה בשתי צורות האחסון ובלט במיוחד בתקופת חיי המדף ועם התגברות הגומה לאורך האחסון. לעומת זאת, בהצטמקות הפרי לא נראתה השפעה ברורה של מצב ההבשלה בקטיף. ככלל, מבחינת המראה החיצוני, הפרי השתמר טוב יותר באוויר מבוקר מאשר באוויר רגיל 5 חודשים לעומת 3 חודשים בהתאמה, עם עדיפות לפרי שנקטף מוקדם יותר בשתי שיטות האחסון. האוויר המבוקר הפחית את שעורי הגומה, שהתפתחו בקירור ובחיי מדף ואת הצטמקות הפרי לאחר האחסון, בתקופת חיי המדף. למצב ההבשלה בקטיף לא היתה לרוב השפעה מובהקת על האיכות הפנימית של הפרי במהלך האחסון, אך היתה נטיה להתפרקות ציפה רבה יותר בפרי שאוחסן באוויר רגיל בפרי שהיה יותר בשל (איור 2). לעומת זאת, בתקופת חיי המדף, דווקא בפרי הבשל יותר הציפה היתה תקינה יותר בהשוואה לפרי הפחות בשל, וזאת בשתי שיטות האחסון. גם בטעם, היתה העדפה לפרי הבשל יותר בשתי שיטות האחסון ובכל מועדי הבדיקה, למעט לאחר 3 חודשים באוויר מבוקר, אם כי ההבדלים לא היו מובהקים. 5

6 א. אוויר רגיל ב. אוויר מבוקר Helthy fruit (%) 1 Hrvest 1 - out Hrvest 2 - out Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL Helthy fruit (%) 1 Hrvest 1 - out Hrvest 2 - out Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL Months in storge Months in storge Pitting (%) Months in storge Hrvest 1- out Hrvest 2 - out Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL Pitting (%) Months in storge Hrvest 1- out Hrvest 2 - out Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL Shrivelled fruit (%) Months in storge Hrvest 1- out Hrvest 2 - out Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL Shrivelled fruit (%) Months in storge Hrvest 1- out Hrvest 2 - out Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL o איור 1 השפעת מצב ההבשלה בקטיף ומשך האחסון באוויר רגיל ובאוויר מבוקר ב- C.5- על האיכות החיצונית של קיווי מזן ברונו בעת ההוצאה מקירור (OUT) ולאחר שבוע ימים בחיי מדף.(SL) שורה עליונה שיעור פרי בריא; שורה אמצעית שיעור פרי עם גומה; שורה תחתונה שיעור פרי מצומק קטיף 1 ; קטיף עמודות עם אותיות שונות בכל מועד בדיקה נבדלות ברמת מובהקות של.5 p. -, -, - 6

7 א. אוויר רגיל ב. אוויר מבוקר Helthy pulp (%) 1 Months in storge Hrvest 1- out Hrvest 2 - out Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL Helthy pulp (%) 1 d Months in storge Hrvest 1- out Hrvest 2 - out Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL Brekdown index Months in storge Hrvest 1- out Hrvest 2 - out Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL Brekdown index Months in storge Hrvest 1- out Hrvest 2 - out Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL Overll tste sore Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL Overll tste sore Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL. Months in storge. 2 3 Months in storge o איור 2 השפעת מצב ההבשלה בקטיף ומשך האחסון באוויר רגיל ובאוויר מבוקר ב- C.5- על האיכות הפנימית וטעם פירות קיווי מזן ברונו בעת ההוצאה מקירור (OUT) ולאחר שבוע בחיי מדף.(SL) שורה עליונה שיעור פרי עם ציפה בריאה; שורה אמצעית מדד התפרקות ציפה; שורה תחתונה טעם הפרי. קטיף 1 ; קטיף עמודות עם אותיות שונות בכל מועד בדיקה נבדלות ברמת מובהקות של.5 p. -, -, - לגבי קשיות הפרי, אמנם לא היו הבדלים בין שני מצבי ההבשלה בעת הקטיף (טבלה 1), אך כמעט בכל מועדי הבדיקה נתקבלו הבדלים מובהקים ביניהם, אם כי לעתים בכיוון בלתי צפוי (איור 3). באוויר רגיל, לרוב הפרי הבשל יותר היה כצפוי רך יותר מהפרי הפחות בשל הן בהוצאה מקירור והן לאחר חיי מדף (איור 3 א'). אולם, באחסון באוויר מבוקר ההבדלים בין שני מצבי ההבשלה היו פחות עקביים: עד ל- 4 חודשי אחסון הפרי הבשל היה קשה יותר מהפרי הפחות בשל בעת ההוצאה מקירור. אולם, לאחר חיי מדף שבתום 4 חודשי אחסון ולאחר 5 חודשי אחסון, הפרי הבשל יותר היה כבר יותר רך מהפרי הפחות בשל (איור 3 ב'). אם ניקח קשיות של 4 לב"כ כרמה המינימלית לשיווק הפרי, הרי 7

8 שניתן לאחסן את הזן ברונו שנקטף במצב הבשלה בין % כ.מ.מ במשך חודשיים בלבד באוויר רגיל ובמשך 5 חודשים באוויר מבוקר. א. אוויר רגיל ב. אוויר מבוקר Fruit firmness (ls) d d Hrvest 1- out Hrvest 2 - out Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL Fruit firmness (ls) d d Hrvest 1- out Hrvest 2 - out Hrvest 1+ SL Hrvest 2 + SL Months in storge. Months in storge o איור 3 השפעת מצב ההבשלה בעת הקטיף ומשך האחסון באוויר רגיל ובאוויר מבוקר ב- C.5- על קשיות פירות קיווי מזן ברונו בעת ההוצאה מקירור (OUT) ולאחר שבוע בחיי מדף.(SL) עמודות עם אותיות שונות בכל מועד בדיקה נבדלות ברמת מובהקות של.5 p. -, -, - ב. טיפולים להדברת רקבון כמו אשתקד, לא נפגע הפרי שנדגם לניסוי מרקבון ולכן לא ניתן להשוות את יעילותם של הטיפולים שנבדקו באשר ליעילותם בהדברה. אולם, הפרי סבל מהפגם הפיזיולוגי המכונה גומה (איור 4). פגם זה הפחית במידה ניכרת את שעורי הפרי התקין הראויים לשיווק כפרי סוג א'. באחסון באוויר רגיל שעור הפגיעה עמד על 3-4% ולא הושפע על ידי הטיפולים השונים. באוויר מבוקר שעור הפגיעה היה מעט פחות ועמד על 2-3%. לטיפולים השונים לא היתה השפעה עקבית על הופעת הגומה, אם כי נראתה נטייה להגברתה על ידי הטבילה בסקולר, בדומה לאשתקד. לעומת זאת, באיכות הפנימית של הפרי נצפה ייתרון לטיפולי ההגלדה שהפחיתו את היקף ועצמת התפרקות ציפת הפרי והביאו לעלייה בשעורי הציפה התקינה בשתי שיטות האחסון. 8

9 א. אוויר רגיל ב. אוויר מבוקר Pitted fruit (%) Sholr Sholr + uring Pitted fruit (%) Sholr Sholr + uring Months in storge Months in storge Helthy pulp (%) 1 Sholr Sholr + uring Helthy pulp (%) 1 Sholr Sholr + uring Months in storge Months in storge Brekdown index Months in storge Sholr Sholr + uring Months in storge איור 4 השפעת טיפולים להדברת רקבון בפירות קיווי מזן ברונו על שעורי הגומה ומצב ציפת הפרי במהלך האחסון באוויר רגיל ובאוויר מבוקר. הנתונים המוצגים הם של פרי לאחר שבוע ימים בחיי מדף. שורה עליונה שעורי הגומה; שורה אמצעית שעורי הפרי עם ציפה תקינה; שורה תחתונה מדד התפרקות הציפה ) 25%>=1 ; 4.(%<= עמודות עם אותיות שונות בכל מועד בדיקה נבדלות ברמת מובהקות של.5 p. -, -, - Brekdown index Sholr Sholr + uring לטיפולי ההגלדה היה גם ייתרון בשמירת מוצקות הפרי (איור 5). לעומת זאת, לסקולר לבדו הייתה נטייה להפחתת קשיות הפרי באחסון באוויר מבוקר בעיקר בעת ההוצאה מקירור, אך לא לאחר חיי מדף. תוצאות אלו מלמדות שאף אם אין צורך בטיפול הגלדה בזן ברונו, לקרור הדרגתי של הפרי עשוי להיות ייתרון בשמירת מוצקותו במהלך האחסון. 9

10 אוויר רגיל א. ב. אוויר מבוקר Fruit firmness (ls) d Sholr Sholr + uring Fruit firmness (ls) Sholr Sholr + uring. Fruit firmness (ls) Sholr Sholr + uring Fruit firmness (ls) Sholr Sholr + uring.. איור 5 השפעת טיפולים להדברת רקבונות על קשיות פירות קיווי מזן ברונו בעת ההוצאה מאחסון (שורה עליונה) באוויר רגיל ובאוויר מבוקר ולאחר שבוע בחיי מדף (שורה תחתונה). עמודות עם אותיות שונות בכל מועד בדיקה נבדלות ברמת מובהקות של.5 p. -, -, - ג. השפעת סמארט-פרש על כושר השתמרות הפרי באחסון לטיפול בסמארט-פרש לאחר התקררות הפרי היה ייתרון בשמירת איכות פרי שאוחסן באוויר רגיל, אך הטיפול לא השפיע על כושר השתמרות הפרי שאוחסן באוויר מבוקר (איור 6). בעזרת הטיפול ניתן היה להאריך את משך האחסון באוויר רגיל מחודשיים לשלושה, הודות לשמירה על מוצקות הפרי (קשיות מעל ל- 4 לי"ב) והפחתה ניכרת בשעור הפרי עם התפרקות הציפה, שעצמתה גם הופחתה. לעומת זאת, בניגוד לממצאי אשתקד, לטיפול לא היתה השפעה כלשהי על שני המדדים הללו בפרי שאוחסן באוויר מבוקר, אפילו לאחר 5 חודשי אחסון (נתונים אינם מוצגים). 1

11 Fruit firmness (ls) 1 5 * * * * -RA MCP- RA - CA MCP - CA 3 3+SL 4 4+SL 3 3+SL 4 4+SL Months in storge Helthy pulp (%) 1 * * -RA MCP- RA - CA MCP - CA Months in storge Brekdown index * * -RA MCP- RA - CA MCP - CA Months in storge איור 6 השפעת הטיפול בסמארט-פרש (.6 ח"מ,1-MCP במשך 24 שעות) בפרי קר בתחילת האחסון על קשיות הפרי, תקינות הציפה ומדד התפרקות הציפה בתקופת חיי המדף לאחר 3 ו- 4 חודשי אחסון באוויר רגיל (RA) ובאוויר מבוקר.(CA) * בכל מועד בדיקה מסמל הפרש מובהק בין הטיפולים ברמת מובהקות של.5 p. 11

12 סיכום ודיון שנת הניסוי השנייה לבדיקת השפעת גורמים שונים על כושר השתמרות קיווי מזן ברונו באחסון באוויר רגיל ובאוויר מבוקר אישרה רק חלק מממצאי השנה הראשונה. בשתי שנות הניסוי נמצא שניתן לאחסן את הברונו באוויר רגיל במשך חודשיים בלבד, בגין התרככות הפרי והתפרקות הציפה. בשנה הראשונה היה ייתרון מסויים לפרי שנקטף ב- 6.5% כ.מ.מ, אך בשנה השנייה היה ייתרון לפרי שנקטף ב- 7.5% כ.מ.מ, אך ככלל הפרי בשני מצבי הבשלה אלה שמר על איכות חיצונית ופנימית סבירה במשך חודשיים. באוויר מבוקר ניתן היה להכפיל את משך האחסון ואף להגיע ל- 5 חודשים, אם כי חלה ירידה חזקה באיכות הפנימית של פרי זה לאחר שבוע ימים בחיי מדף, ללא הבדלים משמעותיים בין מצבי ההבשלה, אף על פי שפרי בשל יותר בתקופת אחסון זו היה יותר רך. בשתי שנות הניסוי לא התפתח רקבון בפרי במהלך האחסון בשתי שיטות הקירור. יתכן, שבפרי ממטעים אחרים קיים פוטנציאל גדול יותר להתפתחות רקבון, לאור הממצאים המתקבלים לעתים בבתי הקירור. למרות שלא ניתן היה לעמוד על היעילות ההדברתית של הטיפולים שנבדקו בגין העדר רקבון, הממצאים מצביעים על תגובה פיזיולוגית חיובית של הפרי לטיפול ההגלדה, שהתבטאה בשמירת קשיות פרי טובה והפחתת התפרקות הציפה בהשוואה לפרי שעבר קירור מהיר מיד לאחר הקטיף. מכאן ניתן ללמוד שהנוהג של קירור מהיר לאחר הקטיף אינו חיוני ואף עלול לגרוע מכושר השתמרות הפרי באחסון. תגובת הפרי לטיפול בסמארט-פרש, היתה השנה פחותה מאשר אשתקד ובאה לידי ביטוי רק בפרי שאוחסן באוויר רגיל. בפרי זה הטיפול האט את קצב התרככות הפרי ועיכב את התפרקות הציפה ועל ידי כך האריך את משך האחסון הפוטנציאלי באוויר רגיל מחודשיים לשלושה. כאמור, פרי שאוחסן באוויר מבוקר לא הגיב השנה לטיפול זה, בשונה מאשתקד ובשונה מתגובת הזן הייווארד המאוחסן באוויר מבוקר. 12

13 2. בחינת זני קיווי חדשים בשיתוף יעל גרינבלט אברון שה"מ רקע ומהלך עבודה במסגרת בחינת זני קיווי חדשים נערכו בעונה האחרונה בחינות הבשלה ואיכות ל- 9 זנים חדשים ולזן היווארד מחלקה ניסיונית במטע שעל. בחינות ההבשלה נערכו בפירות שנקטפו במספר מועדים ולאחר שהיה בחיי מדף (C 2) o עד התרככותם. לבדיקת מצב ההבשלה נבחן כלל המוצקים המסיסים (כ.מ.מ.) ולאחר חיי מדף נערך גם מבחן טעימה להגדרת טעם הפרי הכולל (דירוג גרוע, 1 מצוין), מתיקותו, חמיצותו ועסיסיותו (דירוג 1-5 כנ"ל). על מנת להשוות בין מועדי הקטיף של כל זן באותו מבחן טעם, מדגמי הפרי נשמרו ב- o C לאחר התרככותם, עד להגעת הפרי מהקטיף האחרון לדרגת התרככות ראויה למאכל. הזנים, מועדי הקטיף וחיי המדף מפורטים בטבלה הבאה: הזן מס"ד ח"מ קטיף ח"מ קטיף ח"מ קטיף ח"מ קטיף קטיף שעל שעל שעל שעל שעל שעל לידיה 17.9 ש שעל שעל שעל היווארד מרום גולן היווארד 13

14 תוצאות עם דחיית מועד הקטיף, רק בחלק מהזנים חלה עליה במשקל הפרי (טבלה 1) אך במרבית הזנים עלה שיעור הכ.מ.מ. (טבלה 2). למרות זאת, לא נמצא הבדל לאחר חיי מדף בשיעור הכ.מ.מ. המרבי, למעט ב- 3 זנים. בזנים אלו, לא נמצא מתאם בין השינוי בשיעור הכ.מ.מ. בקטיף לשיעוריו בתום חיי המדף, דבר שהיה מספק אינדיקציה על מועד הקטיף המוקדם ביותר האפשרי מבחינת ההגעה למלוא פוטנציאל הטעם של הפרי. טבלה 1: השפעת מועד הקטיף על משקל הפרי הממוצע בזנים השונים. הזן קטיף 2 קטיף 3 קטיף שעל שעל שעל שעל שעל שעל לידיה ש שעל שעל שעל - היווארד מרום גולן מרום גולן מרום גולן מרום גולן מרום גולן מרום גולן- הייורד

15 טבלה 2: השפעת מועד הקטיף על שיעור הכ.מ.מ. בזנים השונים. קטיף 5 קטיף 4 קטיף 3 קטיף 2 קטיף 1* מועד הזן הבדיקה קטיף שעל חיי מדף קטיף שעל חיי מדף קטיף שעל חיי מדף קטיף שעל חיי מדף קטיף שעל חיי מדף קטיף שעל לידיה ש חיי מדף קטיף שעל חיי מדף קטיף שעל חיי מדף קטיף שעל - היווארד חיי מדף קטיף מרום גולן - היווארד 14.2 חיי מדף * - בקטיף 1 נקטפה חזרה 1 בלבד ולכן לא נכלל בניתוח הסטטיסטי. - אותיות שונות מעידות על הבדל מובהק (.5>p) בין הקטיפים בכל שורה. בבחינת טעם הפרי לאחר חיי המדף, נמצא מתאם חיובי גבוה ומובהק בין טעם הפרי הכולל למתיקות הפרי המובחנת על-ידי הטועמים ולהיעדר טעמי לוואי (טבלה 3). כצפוי נמצא גם מתאם בין שיעור הכ.מ.מ. לבין מתיקות הפרי.8) = p (r =.547;. טבלה 3: מידת המתאם בין טעם הפרי הכולל לבין מדדי טעם פרטניים. מתיקות טעם לוואי מתאם (r) מובהקות (p) 15

16 בבחינת השתנות טעם הזנים השונים עם דחיית מועדי הדיגום, לא נמצא הבדל בטעם הפרי הכולל עם דחיית הקטיף, פרט לזן "שעל 123", שבדיגום הראשון והשלישי לא היה טעים, אך בשני וברביעי היה טעמו סביר (דרגה 6 מ- 1 במקסימום), כשרמת הכ.מ.מ. הגיעה לכ- 12%. לפיכך מוצג בטבלה 4 הציון המרבי שקיבל כל זן במדדי הטעם שנבחנו. לא נערכו מבחנים השוואתיים בין הזנים, משום שבכל זן נערכה השוואה בין מועדי הקטיף. עם זאת, בהשוואת הציונים המרביים שקיבל כל זן, לא נמצאו הבדלים מובהקים, לאור השונות הגדולה שנתקבלה במבחני הטעם. טבלה 4: מדדי הטעם המרביים אותם קיבל כל זן במבחני הטעימה. הזן מס"ד טעם כולל מתיקות חמיצות עסיסיות (1-5) (1-5) (1-5) (1-1) שעל שעל שעל שעל שעל שעל לידיה ש שעל שעל

17 סיכום נערכו מספר דיגומים לאורך עונת הקטיף של פירות קיווי מזנים חדשים שגודלו בחלקה ניסיונית במטע שעל. הפרי הנדגם חולק לשתי קבוצות: א. לבדיקה ביום הקטיף לקביעת שיעור הכ.מ.מ. כמדד להבשלה, ב. לבדיקה לאחר 5-7 ימים בחיי מדף, כשהפרי התרכך, נבחן בשנית שיעור הכ.מ.מ.. למבחני טעימה אוחסן הפרי הרך בקירור על לגמר הבדיקות, על-מנת לערוך השוואה בטעם הפרי בין מועדי הקטיף, בעזרת צוות טעימה. במרבית הזנים לא ניכרה השפעה של מועד הקטיף על טעמו של הפרי, למרות שבשליש מהזנים הנבדקים ניכרה השפעה של דחיית הקטיף על פוטנציאל הכ.מ.מ. בעת התרככות הפרי בחיי מדף. נמצא מתאם חיובי חזק ומובהק בין טעם הפרי הכולל לבין תכולת הכ.מ.מ. והמתיקות וזנים עם 14% ומעלה נחשבו כטעימים (ציון מעל ל- 7), למעט הזן 117. בהמשך המחקר ראוי לבחון את התנהגות זנים נבחרים גם באחסון בקירור ולבחון פרי ממטעים נוספים ובמועדי קטיף שונים, על-מנת לנסות ולקבל את מועד הקטיף הנכון לכל זן וזן. 17

<4D F736F F D20E4F0E7E9E5FA20ECE8E9F4E5EC20E1F4F8E E646F63>

<4D F736F F D20E4F0E7E9E5FA20ECE8E9F4E5EC20E1F4F8E E646F63> החברה למחקר ופיתוח קירור ואיסום פירות ק"ש בע"מ קרית שמונה טל. 04-6940208 פקס. 04-6940113 www.fruitlab.co.il e-mail: fruitlab@netvision.net.il המלצות לטיפול בפירות בקטיף ובאחסון נשירים עריכה: רות בן-אריה

קרא עוד

Microsoft Word _5_1.doc

Microsoft Word _5_1.doc 1 ניסויי עיצוב וגיזום דובדבן בצפון רמת הגולן מגיש: שמעון אנטמן שותפים: גלית רדל, אריק וולך, ג'מיל פארחאת. ניסוי גזום בעצי דובדבן בוגרים במטרה לחדש ולהצעיר את נוף העץ. אופי הצימוח של עץ הדובדבן הינו צירי,

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 חווה מו"פ צפון אזורית לנסיונות גליל מערבי סיכום שנתי של מחקר: בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים סיון תש"ע, מאי 2010 חוקר ראשי: דר' גד איש עם צוות מחקר גליל מערבי: גד איש עם, ורד יריחימוביץ', יצחק רגב, הדר

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

.1 עש התפוח המדומה )FCM( ברימונים פרוטוקול ממשק ניטור והדברה רקע עש התפוח המדומה leucotreta(,)thaumatotibia או בכינויו העממי: )FCM( False codling moth

.1 עש התפוח המדומה )FCM( ברימונים פרוטוקול ממשק ניטור והדברה רקע עש התפוח המדומה leucotreta(,)thaumatotibia או בכינויו העממי: )FCM( False codling moth .1 עש התפוח המדומה )FCM( ברימונים פרוטוקול ממשק ניטור והדברה רקע עש התפוח המדומה leucotreta(,)thaumatotibia או בכינויו העממי: )FCM( False codling moth )עת"מ( הינו מזיק הסגר רב-פונדקאים. בעולם, ובעיקר באפריקה,

קרא עוד

Microsoft Word - FinalReport-AppleNet-Shahak

Microsoft Word - FinalReport-AppleNet-Shahak מ'' מ'' דוח סופי לתכנית מחקר מספר 3-459-6 בחינת טכנולוגית הרשתות הצבעוניות לשיפור הפוריות ואיכות הפרי בתפוח Assessment of the Colored-Net Technology for Improving Productivity nd Fruit Qulity in Apples

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - תכניות פיתוח במטעים לשנת ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - תכניות פיתוח במטעים לשנת ppt [Read-Only] תוכניות פיתוח לשנת 2009 הדרים-מטעים האגף לפירות שה"ם תמונת מצ ב ענף המטעים עומד בפני משבר, שנגרם עקב מספר גורמים: א. משבר המים עלול לגרום לעקירת מטעים לא מעטים. ב. משבר נמשך בעיקר בפירות הקיץ, עקב שפע

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc דוח לשנת 2008 שיפור פוריות בשזיף היפני ובזני משמש חדשים ע"י העלאת שיעורי ההאבקה וההפריה ואפיון ההתאמה הגנטית בין הזנים השונים של כל מין Increasing yield of Japanese plum and apricot by improving pollination

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

<E2ECE9EC20E2E5ECEF E786C73>

<E2ECE9EC20E2E5ECEF E786C73> מחירון מומלץ לענבי יין בציר 203 אזור גליל עליון וצפון הגולן התוכן: קברנהסובניון,פטיטוורדו,קברנהפרנק,פינוטאג' מרלו, מלבק, מורברד סירהושיראז סנג'ובזה,פרימיטיבו,טמפרניו פטיטסירה זינפנדל רוביקברנה,טינטהמדירה

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

דוח מסכם למדע"ר חקלאות 14

דוח מסכם למדער חקלאות 14 דוח מסכם לתכנית מחקר מספר - - תקציר שם המחקר : פיתוח כלים לקבלת החלטות הדברה של עש נובר העגבניה absulota) (Tuta בגידולי עגבניה בשטחים פתוחים Development of decision making tools for IPM of Tuta absulota

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

בחינת האינטראקציה בין מנת השקיה ועומס יבול באשכולית אדומה Paradisi( (Citrus מהזן סטאר רובי בשלב הגידול העיקרי של הפרי. מוגשת לפקולטה לחקלאות מזון וסבי

בחינת האינטראקציה בין מנת השקיה ועומס יבול באשכולית אדומה Paradisi( (Citrus מהזן סטאר רובי בשלב הגידול העיקרי של הפרי. מוגשת לפקולטה לחקלאות מזון וסבי בחינת האינטראקציה בין מנת השקיה ועומס יבול באשכולית אדומה Paradisi( (Citrus מהזן סטאר רובי בשלב הגידול העיקרי של הפרי. מוגשת לפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית של האוניברסיטה העברית בירושלים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א

6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר א 6-4 חודשים בגיל ארבעה חודשים מקבל הפעוט את כל צרכיו מההנקה. למעשה אין צורך בתוספת כלשהי. למרות זאת יש הממליצים להתחיל בטעימות ראשונות בגיל זה, בעיקר אצל תינוקות הניזונים מפורמולה. הגיל משתנה בהתאם לתקופה,

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

סתיו סוכות התשע"ו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם "סתי

סתיו סוכות התשעו   לכל איש יש שם שנתו לו אלוהים ונתנו לו אביו ואמו. כך אמרה המשוררת הנבונה והחכמה זלדה. והוסיפה גם את עונות השנה. ולכל איש יש גם סתי מספר 161 7.11,2015 עלון קבוץ אפק כה חשוון תשע"ו גשמי העונה 4 2014 - ספטמבר 2015 ספטמבר מ"מ אוקטובר " 77 מ"מ אוקטובר " 29 " 33 מ"מ סך הכל העונה 77 מ"מ ברעמים וברקים, בסופה שעברה בארץ - אבל דילגה עלינו,

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 גישת ההעדפה הנגלית נושאי השיעור העדפה נגלית הפן התיאורטי הפן המעשי סטאטיקה השוואתית מדדי כמויות מיסים עקיפים לעומת מיסי גולגולת מדדי מחירים הקשרים בין המדדים השונים 2 הפן התיאורטי אנו צופים בסלים אותם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דוח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV-11258 אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם שלום, מצ"ב דו"ח סיכום ממצאי העבודה שהתבצעה על ידינו

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

ד ר ארנון דג האבקת דבורים במטעים בישראל צילם: גד איש-עם ארנון דג / המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי המאמר מוקדש לזכרו של יוסי ירמיהו ז ל, מנהל מכו

ד ר ארנון דג האבקת דבורים במטעים בישראל צילם: גד איש-עם ארנון דג / המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי המאמר מוקדש לזכרו של יוסי ירמיהו ז ל, מנהל מכו ד ר ארנון דג האבקת דבורים במטעים בישראל צילם: גד איש-עם ארנון דג / המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי המאמר מוקדש לזכרו של יוסי ירמיהו ז ל, מנהל מכוורת דן, שתרם רבות לביצוע חלק מהמאמרים המופיעים בסקירה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד