הבראיסטים קופטים בימי הביניים? על מסירת התפסיר של רס"ג מאת רוני וולנדט ביום הראשון של חודש ש ו אל בשנת 639 להג'רה )3 באפריל 1242 לסה"נ( הזמין מלומד קו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הבראיסטים קופטים בימי הביניים? על מסירת התפסיר של רס"ג מאת רוני וולנדט ביום הראשון של חודש ש ו אל בשנת 639 להג'רה )3 באפריל 1242 לסה"נ( הזמין מלומד קו"

תמליל

1 הבראיסטים קופטים בימי הביניים? על מסירת התפסיר של רס"ג מאת רוני וולנדט ביום הראשון של חודש ש ו אל בשנת 639 להג'רה )3 באפריל 1242 לסה"נ( הזמין מלומד קופטי עלום שם את אחד הנכבדים בקהילה היהודית של קהיר העתיקה כדי שיסייע לו להעתיק כתב יד באופן המדויק ביותר ולהעמיד את נוסח הטקסט שנמסר בו. 1 כתב יד זה הכיל את התרגום הערבי לתורה שחיבר סעדיה גאון )רס"ג, ( למעלה מ 300 שנה לפני כן. כידוע מאז המאה העשירית נהגו קהילות יהודיות רבות בעולם האסלאם ללמוד את התורה בלוויית התפסיר, שמו המוכר של התרגום פרי עטו של רס"ג. ידוע פחות כי גם בקרב הנוצרים הקופטים שימש התפסיר של רס"ג אמצעי הוראה לכל דבר. משהתפשטה הערבית בקרב העילית המשכילה הקופטית נהגו בני עילית זו לקרוא בתרגום רס"ג לצד המקור הקופטי של התורה. אם כן בשנת 1242 ישבו המלומד הקופטי ועמיתו היהודי זה מול זה ולמדו את הטקסט בצוותא. כל אחד מהם החזיק בידיו עותק של התפסיר. אך בעוד שהעותק שבידי היהודי היה כתוב באותיות עבריות, בכתב היד שבידי הקופטי היה אותו הטקסט הערבי בדיוק באותיות ערביות. היהודי, שהיה אמון על קריאת התפסיר בציבור, קרא מן העותק של התפסיר שבידו במומחיות יתרה, העיר בפירוט על תוכנו, ובנוגע לעניינים מסוימים התייחס למקור העברי ולמסורת הפרשנית היהודית, כפי שהיה נוהג בפני חברי קהילתו שלו. הקופטי מצדו רשם בקפדנות בעותק שבידו את כל חילופי הנוסח והוסיף את הסבריו של המתווך בצורת אפראט מתוחכם בין השורות וביאורים בשולי הדפים בכתב ערבי. הצטלבות רבת חשיבות זו של למדנות יהודית ולמדנות קופטית בימי הביניים ממחישה היטב את ההערכה, ואף את יראת הכבוד, של הקופטים למה שהיה ביסודו טקסט יהודי. להלן אבחן כיצד הפך תפסיר רס"ג לטקסט מרכזי, אפילו קנוני במידה מסוימת, שנלמד ונשמר בתשומת * תודתי שלוחה לשרה סטרומזה, מאירה פוליאק, תמר צבי וחגי בן שמאי, שהעירו הערות חשובות על גרסה מוקדמת של מאמר זה. 1 ראו להלן, בהערה 24. ]תרביץ רבעון למדעי היהדות, שנה פג, חוברת א - ב )תשע"ה(, עמ' 86[ - 71

2 2[ 72 רוני וולנדט לב מרובה בכנסייה הקופטית; כיצד מילא התפסיר תפקיד של ביקורת הטקסט המקראי כמקור השוואה לגרסאות ערביות אחרות של החומש; ואילו פרקטיקות למדניות של עיסוק בטקסט היו כרוכות בלמדנות מסוג זה. בהקשר רחב יותר אני מבקש לברר במאמר זה אם יש מספיק ראיות לקיומו של הבראיזם קופטי בימי הביניים. באמצעות התפסיר וביקורת הטקסט הכרוכה בו התוודעו אינטלקטואלים קופטים למקור )ה Urtext ( העברי של החומש שהכירו עד אז בשפה הקופטית, ואלמלא המפגש עם תרגום רס"ג הוא לא היה זמין להם. כתבי הקודש בערבית בידי הקופטים במהלך ההיסטוריה השתמשו הקופטים בגרסאות ערביות שונות של כתבי הקודש הקנוניים שלהם. השפה הערבית, שהגיעה למצרים בעקבות כיבושי האסלאם במאות השביעית והשמינית, הפכה במאות הבאות לאמצעי התקשורת המקובל בדרך כלל בדיבור ובכתיבה. לא זו בלבד שהערבית תפסה במידה רבה את מקומה של הקופטית בתחומים אלה, אלא שהן הדיוטות הן אנשי הכמורה חשו שיש צורך בתרגומים לשפת התרבות החדשה. תרגומים שונים לערבית התקיימו זה בצד זה, ומקורותיהם לרוב מגוונים למדי. מכל מקום אף אחד מהם לא זכה מעולם למעמד קנוני מחייב, וראשי הכנסייה לא ניסו לאכוף את השימוש בגרסה מסוימת של כתבי הקודש בערבית על פני זולתה. מקצת התרגומים צמחו מתוך הקהילות הקופטיות דוברות הערבית. הם התבססו על הגרסה הקופטית ה ב וח י רית ונשתמרו בדרך כלל בכתבי יד דו לשוניים. 2 אולם רובן הגדול של מסורות התרגום מוצאן מחוץ לקהילות אלה, והקופטים אימצו ועיבדו אותן כדי לענות על צורכי השכלה פנימיים. ניתן להדגים את הדבר בתרגומי כמה מהספרים העיקריים של כתבי הקודש. הגרסה הערבית של האוונגליונים הנפוצה ביותר מבחינה מספרית בכנסייה הקופטית מבוססת על תרגום מן הסורית, שמקורו כנראה בארץ ישראל או סוריה. 3 משעה שנקלטה בהקשרה העדתי החדש, היא האפילה כמעט לחלוטין על גרסאות קודמות שנעשו על בסיס הקופטית ה ב וח י רית, והללו כמעט נעלמו, ולמרבה האירוניה הטקסט התפרסם בתור הוולגטה האלכסנדרונית. 4 תרגומו 2 על כתבי יד ערביים קופטיים של תהלים למשל ראו:.G Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, I, Città del Vaticano , pp ראו: Families, H. Kashouh, The Arabic Versions of the Gospels: The Manuscripts and their Berlin 2012, pp מקורו של הכינוי הוולגטה האלכסנדרונית באוונגליונים של מדיצ'י, שנדפסו בשנת 1590, ושכללו את הגרסה הערבית הזו. ההדפסה הייתה תחילת 'הוצאת מדיצ'י' Medicea( )Typografia של ג'ובאני בטיסטה ריימונדי, ונועדה להפצה בכנסיות המזרחיות. מהדורה שנייה, בלוויית תרגום לטיני, שנועדה לשוק האירופי, פורסמה שנה לאחר מכן. ראו: J. R. Jones, The Medici Oriental Press (Rome ) and the Impact of its Arabic Publications on Northern Europe, G. A. Russell (ed.), The Arabick Interest of the Natural Philosophers in Seventeenth-Century England, Leiden 1994, pp ; idem, Learning Arabic in Renaissance Europe ( ), Ph.D. dissertation,

3 הבראיסטים קופטים בימי הביניים? על מסירת התפסיר של רס"ג 73 ]3 הערבי של המ ל כיתי אלאעלם )פעל ככל הנראה סביב שנת 900( לנביאים ראשונים ואחרונים עובד וזכה לתפוצה רבה מאוד בקרב קופטים. גם במקרה זה התרגום החדש שם קץ לשימוש בתרגום מוקדם יותר, שיצרו קופטים. 5 מבחינה זו היה הבדל ניכר בין קופטים לבין נוצרים דוברי ערבית אחרים. הקהילות המ ל כיתיות והסוריות המזרחיות, בשל שערובן המוקדם, יצרו כל אחת עוד לפני תום המאה התשיעית קורפוס של תרגומים ערביים לכל הספרים המרכזיים של כתבי הקודש שהיה מיוחד לה. 6 משימה גדולת ממדים זו, שלא הייתה משוחררת ממניעים אפולוגטיים, הבטיחה את הישרדות אוצרות הספרות הקדומים של קהילות אלה בסביבה שבינתיים נעשתה ברובה דוברת ערבית. לעומת זאת בקרב הקופטים לא הפכה ערבית לשפת הדיבור והכתיבה העיקרית לפני תום המאה השתים עשרה. 7 בשל האימוץ המאוחר יחסית של השפה החדשה, הוכר הצורך בתרגום כתבי הקודש רק כאשר כבר החזיקו קהילות אחרות במסורות מבוססות. נראה כי מסיבה זו בדיוק ביכרו הקופטים גרסאות קיימות של כתבי הקודש בערבית, שנוצרו מחוץ לקהילתם. דומה שזה המצב גם באשר לתורה. תרגום מן הקופטית מצוי בעיקר בקודקסים דו לשוניים. העדות הראשונה לו נמצאת בתוספת מאוחרת בשוליים החיצוניים של כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית,Copt. 1 המתוארך למאה השלוש עשרה. 8 נראה שהטקסט בשוליים הוא תרגום נאמן לגרסה הקופטית ה ב וח י רית הכלולה בחלק הישן יותר של הקודקס. מאוחר יותר הופיע התרגום הערבי בכתבי יד שנועדו מראש לכלול את שתי השפות. 9 עם זאת לצד התרגום הזה G. J. Toomer, Eastern Wisdom and Learning: The Study השוו:.University of London, 1988 of Arabic in Seventeenth-Century England, Oxford 1996, pp על כתבי יד דו לשוניים בערבית קופטית ב וח י רית של ספרי הנביאים ראו: גרף, תולדות הספרות )לעיל הערה 1(, א, עמ' 133. לגרסתו של אלאעלם ראו:.O Löfgren, Studien zu den arabischen Danielübersetzungen, mit besonderer Berücksichtigung der christlichen Texte. Nebst einem Beitrag zur Kritik des Peschittatextes, Uppsala 1936, p. 43; A. Vaccari, Le versioni arabe pp ;dei Profeti I, Biblica, 2 (1921), גרף, תולדות הספרות )שם(, עמ' השוו: R. Vollandt, Christian-Arabic Translations of the Pentateuch from the 9 th to the 13 th Centuries: A Comparative Study of Manuscripts and Translation Techniques, Ph.D. dissertation, University of Cambridge, על השתערבות הכנסייה הקופטית השוו: שם, עמ' לתיאור כתבי היד ראו: J. F. Rhode, The Arabic Versions of the Pentateuch in the Church of Egypt: A Study from Eighteen Arabic and Copto-Arabic Mss. (ix-xvii Century) in the National Library at Paris, the Vatican and Bodleian Libraries and the British Museum, [Leipzig] 1921, pp למשל כ"י פריז, הספרייה הלאומית ;Copt. 1 כ"י אוקספורד, בודליאנה Or. 272 ;Laud. כ"י לונדון, הספרייה הבריטית ;Or. 422 כ"י אוקספורד, בודליאנה ;Hunt. 33 כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ;Copt. 2-4 כ"י קהיר, הפטריארכייה הקופטית האורתודוקסית.Bibl. 2-5 וראו: ע' לבנה כפרי, 'הערות על קופטית ועל ערבית יהודית בעקבות כתב יד דו לשוני )קופטי וערבי( של התורה', מסורות, יב )תשס"ב(, עמ' ; A. O. Livne-Kafri, Appendix II: Some Notes Concerning the Arabic Version,

4 4[ 74 רוני וולנדט נעשה שימוש בתרגומים נוספים. תרגומו ופירושו של המ ל כיתי מ רק ס בן אלק נבאר )מת 1208( מצוי בקבוצה גדולה של כתבי יד. חיבור זה היה פופולרי והועתק פעמים רבות, בעיקר בשל אופיו הדרשני של הפירוש. 10 גם התרגום של תרגום השבעים לערבית, מעשה ידיו של אלחאר ת' בן ס נאן )המחצית הראשונה של המאה העשירית(, שאף הוא מ ל כיתי, נמצא בידי קהילות קופטיות. 11 ולבסוף בתקופה מאוחרת יותר החלו הקופטים להשתמש ב'ביבליה סקרה ערביקה' Congregatio de Propaganda( שפרסם ה'ועד להפצת האמונה',)Biblia Sacra Arabica(.)Fide יש לא מעט העתקות של דפוס זה בכתב יד. 12 כל הטקסטים הנזכרים לעיל התקיימו בצוותא. אך עולים עליהם במספרם עותקי התרגום של רס"ג לתורה. מעתיקים קופטים הרבו להעתיק את תרגומו של רס"ג בכתב ערבי, והתמידו בכך כמעט עד אמצע המאה התשע עשרה. הקופטים ותפסיר רס"ג סעדיה גאון נחשב לאחד המחברים הפורים ורבי ההשפעה ביותר בתרבות הערבית יהודית בזמנו ואף בדורות הבאים. תרגומו הערבי יהודי לתורה היה רב ההשפעה ביותר. נראה כי ביצרו את הגרסה שלו נענה רס"ג לצורכי הציבור. הוא השתמש בדוגמה של התרגומים הארמיים הקודמים כדי להקנות ליצירתו מעמד קנוני דומה. העובדה שנקט כמה מטכניקות התרגום שלהם, כגון שילוב חומר מדרשי והלכתי וכן הימנעות מתיאורי אל מאנישים, מלמדת כי התכוון, לפחות במידה מסוימת, לתת לתרגומי המקרא היהודיים בארמית לבוש ערבי. 13 עותקים יהודיים של התפסיר הופצו באותיות עבריות, ומעדות גניזת קהיר עולה כי הללו הועתקו רבות בעולם היהודי. 14 קשה לקבוע כיום מתי בדיוק הומר הטקסט לאותיות ערביות Shisha-Halevy (ed.), Topics in Coptic Syntax: Structural Studies in the Bohairic Dialect, Dudley 2007, pp לפרטים ראו: וולנדט, תרגומים נוצריים ערביים )לעיל הערה 6(, עמ' השוו:.S.K Samir, Vie et œvre de Marc Ibn-Qunbar, Christianisme d Éypte: Hommages a Rene -Georges Coquin, Paris and Louvain 1995, pp כ"י אסקוריאל Ar וכ"י קהיר, הפטריארכייה הקופטית האורתודוקסית, Bibl. 14 ו 27 Bibl. הם ממוצא קופטי בוודאות. 12 השוו: R. Vollandt, Che portono al ritorno qui una Bibbia Arabica integra: A History of the Biblia Sacra Arabica ( ), J. P. Monferrer-Sala and S. K. Khalil (eds.), Græco-latina et orientalia: Studia in honorem Angeli Urbani Sexagenarii, Beirut 2013, pp ראו: מ' צוקר, על תרגום רס"ג לתורה: פרשנות הלכה ופולמיקה בתרגום התורה של ר' סעדיה גאון, תעודות ומחקרים, ניו יורק תשי"ט. 14 הדעה שרס"ג הפיץ גם גרסה של תרגומו באותיות ערביות, עקב אמירת אברהם אבן עזרא 'שתרגם בלשון ישמעאל ובכתיבתם', בעייתית ואינה עומדת במבחן החומר הזמין לנו. השוו למשל:.J Blau, The ;Emergence and Linguistic Background of Judaeo-Arabic 3, Jerusalem 1999, pp. 24, 39

5 הבראיסטים קופטים בימי הביניים? על מסירת התפסיר של רס"ג 75 ]5 והחל להימסר בקהילות נוצריות. 15 למעשה התקבלותו של התפסיר בציבורים רחבים ועיבודו כדי שיתאים לצורכיהם חייבים היו להתרחש לאחר העתקתו מכתב עברי לכתב ערבי, שכן הכתב היה הגורם הראשי שמנע מציבורים לא יהודיים לקרוא את הספרות בערבית יהודית, ובכך הפריד את מרבית הציבור היהודי מן התרבות הערבית והאסלאמית. 16 מרגע שהוחלף הכתב העברי בכתב ערבי, בטלה ההפרדה, וטקסטים יכלו לחצות את גבולות הקהילה היהודית. שינוי הכתב הוא אפוא אחד המאפיינים הבולטים ביותר של העברה בין תרבותית, שהרי טקסטים אחרים שמקורם בערבית יהודית עברו בדרך דומה אל מחוץ לגבולות הקהילה. במקרה של 'דלאלה אלחאירין' )מורה הנבוכים( לרמב"ם היו ההעתקה והמסירה בכתב ערבי מלאכתם של מעתיקים לא יהודים. בהקשר זה יש עניין מיוחד בחכם המוסלמי עבד אללטיף אלבגדאדי, שכנראה למד את הכתב העברי במיוחד למטרה זו. 17 יש סימנים המעידים שתפסיר רס"ג השתלב בקנונים נוצריים בהדרגה. קבוצה מוקדמת של ולאחרונה: י' בלאו, 'האם ייעד רב סעדיה גאון את תרגומו לתורה גם למוסלמים', מסורה ליוסף, ז )תשע"ב(, עמ' ראו גם ההערה הבאה. 15 מספר קטן של קטעים של תפסיר רס"ג באותיות ערביות וממוצא קראי התגלה באוספי הגניזה הקהירית. ראו: R. Vollandt, Some Observations on Genizah Fragments of Saadiah s Tafsīr in Arabic 10*-11* pp..letters, Ginze Qedem, 6 (2009), pp. 9*-44*, esp. אך בשל מיעוט החומר לא ניתן לקבוע מסמרות בשאלה אם היה קיים תפסיר מלא באותיות ערביות. דוגמאות של התפסיר המלא באותיות ערביות כבר נחקרו בעבר. השוו idem, The Transmission of the Judaeo-Arabic Pentateuch Translation of Rav Saadiah Gaon in Arabic Characters: A Case of Textual Diffusion, M.A. pp ;thesis, Hebrew University of Jerusalem, 2007, הנ"ל, תרגומים נוצריים ערביים )לעיל הערה,)6 עמ' ; ולאחרונה: B. J. Dikken, Some Remarks about Middle Arabic and Saʿadya Gaon s Arabic Translation of the Pentateuch in Manuscripts of Jewish, Samaritan, Coptic Christian, and Muslim Provenance, L. Zack and A. Schippers (eds.), Middle Arabic and Mixed Arabic: Diachrony and Synchrony, Leiden 2012, pp מובן שתוכן חיבור והימצאות ציטטות מהמקרא או מספרות חז"ל החמירו תהליך זה. 17 לפרטים ראו: Literatur, G. Schwarb, Die Rezeption Maimonides in der christlich-arabischen S. Hopkins, The Languages על עבד אללטיף אלבגדאדי ראו:.Judaica, 63 (2007), pp pp of Maimonides, G. Tamer (ed.), The Trias of Maimonides, Berlin 2005, אף למ חמד בן חסן אלנ ה מי, מעתיקו של כ"י איסטנבול, ספריית סולימניה,Carullah 1279 שעליו מבוססת מהדורת 'דלאלה' אלחאירין' בכתב ערבי, הייתה כנראה יכולת קריאה בסיסית בעברית. ראו: Maimonides, F. Rosenthal, From Arabic Books וכן ראו:.Delaletü l-hairin, ed. H. Atay, Ankara 1974 and Manuscripts, V: A One-Volume Library of Arabic Philosophical and Scientific Texts p. 20.in Istanbul, Journal of the American Oriental Society, 75 (1955), pp , esp. זאת ועוד, המלומד הקופטי אלאסעד אבו אלפרג' הבתאללה בן אלעסאל )ראו עליו להלן( העתיק חלקים מכתביו הערביים יהודיים של הרמב"ם לאותיות ערביות. ראו: G. Graf, Ein Traktat über die Seele verfasst W. Abullif (= וראו גם: ;von Hibatallāh Ibn al-ʿassāl, Orientalia, 9 (1940), pp A. Wadīʿ), Dira sah ʿan al-muʾtaman ibn al-ʿassa l wa-kita bihi Majmu ʿ us u l al-di n watah qi qih, Cairo and Jerusalem 1997, p. 86, n. 24

6 6[ 76 רוני וולנדט כתבי יד נוצריים סוריים מערביים של הגרסה הסעדיאנית כוללת רק את תרגומו לספר בראשית. כתב היד המתוארך הקדום ביותר ביניהם הוא כ"י לונדון, הספרייה הבריטית Add )740 לספירה הדיוקליטיאנית = 1024 לסה"נ(. חלקים אחרים מן התורה בסוג זה של כתבי יד הם תרגומים מן הסורית )שמות ובמדבר( ומן היוונית )ויקרא ודברים(. 18 תפסיר רס"ג לתורה במלואו באותיות ערביות נמצא רק בכתבי יד שיצאו מתחת ידם של מעתיקים קופטים. דומה כי הטקסט כבר עמד לרשותם של מלומדים קופטים זמן מה לפני שתורגם החומש הקופטי ה ב וח י רי לערבית, שכן ניכר בתרגום זה דמיון רב לתרגום רס"ג. 19 למן המחצית הראשונה של המאה השלוש עשרה הועתקו עותקים רבים של התפסיר. מסירת התפסיר בקהילות קופטיות מסובכת; עדי הנוסח מתפלגים לשלושה טיפוסים של כתבי יד: הטיפוס הפשוט, הטיפוס 20 המתוקן והטיפוס המורחב. א. הטיפוס הפשוט הוא תרגום שוטף ללא תוספות. יש להניח שטיפוס זה קדם לשני האחרים, הן משום שכך מעידים כתבי היד המתוארכים, הן משום שהוא שימש להם כבסיס. בקודקסים מצוין בדרך כלל בפירוש כי הטקסט 'הועתק במדויק מתרגומו מעברית לערבית של סעיד אלפיומי' )محررة من نقل سعيد الفيومي من العبراني الى العربي(. 21 על אף טענת הדיוק, בטיפוס זה של כתב יד ניכר ניסיון לשפר את הטקסט עד כדי כך שאפשר להגדירו עיבוד קופטי מובחן. החלוקה לפרקים נעשתה לפי המסורת הקופטית, אך כוללת גם את סימון הפרשות העבריות. 22 כתב היד המתוארך הקדום ביותר הוא כ"י פירנצה, לורנציאנה Or. 112 )לשעבר,)Or. 21 שהועתק בשנת /6. יתרה מזאת, כל כתבי היד השייכים לטיפוס המורחב מוסרים גם את הטיפוס הזה. ב. הטיפוס המתוקן מבוסס על הטיפוס הפשוט, המוקדם ממנו. 24 הוא מצוי בעותקים של כתב 18 המוצא הסורי המערבי ניכר בתרגום מגרסת הפשיטתא לשמות ולבמדבר שנכלל בכתבי היד. אף עיון מדוקדק בכתבי היד תומך בכך. ראו למשל: כ"י ליידן, ספריית האוניברסיטה Or. 377 )לשעבר.)Warner 377 נציג נוסף של ענף זה הועתק על ידי סלאם בן אסמאעיל אלמרדני אליעקובי, סורי אורתודוקסי ממרדין. על כתב היד הזה ראו: Pentateuchs, P. de Lagarde, Materialien zur Kritik und Geschichte des I-II, Leipzig 1867; J. C. Hughes, De Lagardes Ausgabe der arabischen Übersetzung des ;Pentateuch, Leipzig 1914 דיקן, כמה הערות )לעיל הערה 15(, עמ' 67. עם כתבי היד בקבוצה זו נמנים כ"י פירנצה, לורנציאנה Or. 57 וכ"י אוקספורד, בודליאנה.Hunt. 424 על הגרסאות הסוריות והיווניות של שאר ספרי החומש ראו: וולנדט, תרגומים נוצריים ערביים )לעיל הערה 6(, עמ' , השוו הערותיו של לבנה כפרי, הערות על קופטית )לעיל הערה 9(; הנ"ל, נספח )לעיל הערה 9(. 20 החלוקה המוצעת כאן שונה מזו שהציע דיקן, כמה הערות )לעיל הערה 15(, ולא זה המקום להרחיב. אציג מחקר על כתבי היד נוצריים השונים של התפסיר בקרוב. 21 למשל כ"י פירנצה, לורנציאנה,Or. 112 דף 1 א. 22 על החלוקה הקופטית ראו: רוד, גרסאות ערביות )לעיל הערה 8(, עמ' עותקים נוספים הם כ"י וולפנביטל, ספריית הרצוג אוגוסט ;Gudianus Graecus 33 כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ;ar. 2 כ"י בירמינגהם, ספריית סלי אוק Ar. 7 ;Mingana, Christ. כ"י קהיר, המוזאון הקופטי ;Bibl. 1 כ"י קהיר, הפטריארכייה הקופטית האורתודוקסית,Bibl. 51 ;Bibl. 184 כ"י וינה, הספרייה הלאומית ;Mixt. 664 כ"י לונדון, הספרייה הבריטית.Harl טיפוס זה מצוי בשלושה כתבי יד: כ"י פריז, הספרייה הלאומית ;Ar. 1 כ"י קהיר, הפטריארכייה הקופטית

7 הבראיסטים קופטים בימי הביניים? על מסירת התפסיר של רס"ג 77 ]7 היד שתואר בתחילת מאמר זה, כתב יד שהיה כאמור פרי שיתוף פעולה יהודי קופטי. כתבי יד מטיפוס זה כוללים הקדמה ובה דיון מפורט במאפייני תרגומו של רס"ג בהשוואה לתרגומים אחרים של המקרא, נוצריים, יהודיים ושומרוניים. מחברה האלמוני של ההקדמה השתמש במערכת סימנים בדיו אדום לציון קריאות חלופיות וביקורת הנוסח ולכתיבת הערות אטימולוגיות וביאורים למקור העברי, וכל אלה נוספו בין השיטין ובשוליים. 25 המניע ליזמה זו היה השאיפה להתקרב למקור בערבית יהודית על כל מאפייניו )וראו על כך עוד בהמשך(. ג. כתבי יד מן הטיפוס המורחב משלימים את הטקסט הפשוט של התפסיר על ידי מקבץ טקסטים נוספים. כתבי היד הללו מתחלקים לשתי תת קבוצות. בראשונה קודם לתרגום מבוא מבאר הדן במעמדה של תורת משה )الشريعة الموسوية( לעומת הברית החדשה. 26 לכל אחד מספרי החומש קודם סיכום קצר של תוכנו, המכונה מדריך )دالل(; ובסופם של כתבי היד בא אפילוג )الخاتمة(, המתאר כיצד נמסרו כתבי הקודש העבריים על ידי שלשלת רציפה של מוסרים מוסמכים עד שלבסוף, כאשר תורגמו לשפות שונות, חלו בהם שיבושים. בתת הקבוצה השנייה תפסיר רס"ג משולב בפירושו של מ רק ס בן אלק נבאר. 27 אפשר אם כן להסיק כי הקופטים הרבו להשתמש בתפסיר, אף בתקופה מאוחרת למדי. 28 העובדה שגרסתו של רס"ג זכתה למעמד מעין קנוני מתבררת לאור מספר כתבי היד שנשתמרו, ועל אחת כמה וכמה לאור היצירתיות הטקסטואלית המאפיינת את השיפורים וההרחבות לגרסה זו, הכוללים הקדמות הנוגעות לנושא, חיבורים קצרים ופירושים מפרי עטם של מלומדים קופטים. כתבי יד אלה, שרק מספר זעום מהם נחקר כל צורכו, מעידים כי התפסיר היה מושא לימוד פופולרי, וכי מסירתו נשמרה בקפדנות. הפונקציות שמילא התפסיר בכנסייה הקופטית והסיבות שבגללן יש ללמדו ולמסרו בזהירות באות לידי ביטוי בטקסטים שנזכרו לעיל, המלווים את כתבי היד מן הטיפוס המתוקן ומן הטיפוס המורחב. האורתודוקסית,Bibl. 21.Bibl. 32 השוו: וולנדט, מסירת תרגום החומש )לעיל הערה 15(, עמ' 73 77; הנ"ל, תרגומים נוצריים ערביים )לעיל הערה 6(, עמ' 13 14, ; דיקן, כמה הערות )לעיל הערה 15(, עמ' כולם מבוססים על אותו הנוסח; ראו בדיון להלן ובהערה במיקרופילמים של אוניברסיטת בריגהם יאנג, שנעזרתי בהם לקריאת כתבי היד של הפטריארכייה הקופטית, אי אפשר להבחין אם המעתיק השתמש בדיו אדום. 26 כאלה הם כ"י קהיר, הפטריארכייה הקופטית האורתודוקסית,,Bibl ,Bibl. 28,Bibl Bibl כ"י קהיר, הפטריארכייה הקופטית האורתודוקסית,Theol. 3 ;Theol. 11,Theol. 5 כ"י קהיר, הפטריארכייה הקופטית הקתולית 1 5 )לפי סלילי המיקרופילם של אוניברסיטת בריגהם יאנג(; כ"י קהיר, המוזאון הקופטי ;Theol. 193 כ"י ירושלים, מנזר סנט מרק Ms. 44 )בכתב כרשוני(. 28 עותק מאוחר למדי הוא למשל כ"י קהיר, הפטריארכייה הקופטית האורתודוקסית Bibl. 51 )שהועתק ב 23 ל בא בה 1527 לספירה הדיוקליטיאנית = 1 בנובמבר 1810 לסה"נ(. בשחזוריו המאוחרים של כ"י קהיר, המוזאון הקופטי Theol. 193 נעשה שימוש בנייר עם סימני מים של המונרכייה המצרית. מכאן שהקודקס היה עדיין בשימוש אחרי 1922.

8 8[ 78 רוני וולנדט תפסיר רס"ג כנקודת התייחסות לתורה הבלתי מסולפת אינטלקטואלים קופטים בימי הביניים הכירו היטב את ההיסטוריה של כתבי הקודש העבריים ואת גרסאותיהם העתיקות והחדשות ביוונית, בסורית ובקופטית. במסגרת רחבה זו של תרגומי מקרא היה לתפסיר רס"ג מעמד מיוחד, בהיותו 'הגרסה שתוקנה על ידי השוואה לטקסט העברי' )مقابل بها على نسخ العبري( כך הוא מתואר בטקסט המשמש כאפילוג לכתבי יד מן הטיפוס המורחב. לאחר מכן מוסבר כי מאחר שהתפסיר הסתמך במישרין על העברית, הוא משקף את 'הטקסט המקורי ]االصل[', ולפיכך הוא משוחרר 'מתוספות שגויות לנוסח ]من الزيادات الباطلة[ ומשיבושי משמעות ]من اختالف المعاني['. ולעומת זאת כשעדות נוצריות שונות )طوائف النصارى( תרגמו מעברית לשפות אחרות הן הפיקו גרסאות מרובות פגמים מחמת שליטתם הלקויה של חלק מן המתרגמים בשתי השפות. בעוד שבקרב הנוצרים נשתבשה מסירת התורה במרוצת התרגומים, שמרו עליה היהודים בנאמנות. האפילוג דן בכך בהרחבה ומגולל במתכונת של פרקי אבות את העברתו של הטקסט המקראי בשלשלת מוסרים רצופה עד תרגומו לערבית: 29 לאחר שהתגלה )انزل( נוסח התורה למשה, הוא נמסר הלאה )سل م( על ידי שלשלת ארוכה של שופטים ונביאים, מיהושע בן נון, ליחזקאל ולבסוף למלאכי, אחרון הנביאים המקראיים; אחר כך נמסרה התורה מעזרא לכמה מזוגות התנאים, ובהם יהושע בן פרחיה, נתאי הארבלי, יוסי בן יוחנן, שמעון בן שטח ולבסוף אבטליון ושמעיה. כשכבש טיטוס את ירושלים, ניצלה התורה והועברה לביתר, וכשצאצאי דוד, המזוהים עם משפחת ראשי הגולה )االشراف من نقل داود(, נמלטו מן החורבן מידי אדריאנוס, הם לקחו את התורה א תם לבגדאד. שם, מוסיף הטקסט, הם מתגוררים עד עצם היום הזה. כשהלכה ופחתה ידיעת השפה העברית, תרגמו קבוצות יהודיות שונות את התורה לערבית, ובאמצעות התרגומים נפוץ הטקסט בקרב האומות. 30 תיאור דומה של מסירת הטקסט המקראי באמצעות תרגומיו הערביים נמצא בהקדמה לטיפוס המתוקן של תפסיר רס"ג. לעומת שלשלת המסירה שהוצגה לעיל, החכם הקופטי האלמוני ניגש להיסטוריה של כתבי הקודש בעברית מנקודת מבט הפוכה: اما بعد فانني لما طالعت التوراة المقدسة وجدت نسخها العربية التي وقفت عليها مباينة بعض الفاظها لبعض وقد تغاير لذلك جزء من معانيها. فتاملت هذا الحدثان فوجدته من مخرجها من لسان الي لسان في ضروب الزمان )כשקראתי את התורה הקדושה התברר לי שבגרסאותיה בערבית, המוכרות לי זה כבר, יש ביטויים שגויים. בשל כך יש ביניהן הבדלי מובן. בדקתי את חוסר הזהות הזה ומצאתי שהוא נגרם על ידי התרגומים משפה אחת לרעותה במרוצת הזמן(. 31 השוו: גרף, תולדות הספרות )לעיל הערה 1(, ב, עמ' האפילוג ומקורותיו היהודיים ראויים למחקר נוסף. 30 כ"י פריז, הספרייה הלאומית,Ar. 1 דף 1 ב. 31

9 הבראיסטים קופטים בימי הביניים? על מסירת התפסיר של רס"ג 79 ]9 בדבריו אלה תיאר הכותב את המגוון הגדול של גרסאות ערביות שכאמור היו בשימושם של הקופטים בנקודת זמן מסוימת. גרסאות אלה היו מבוססות על שפות מקור שונות, והכותב שם לב שלכל אחת מהן הייתה היסטוריה טקסטואלית משלה, ושכתוצאה מכך חלו שינויים בטקסט. הסיבות לכך לדעתו דומות לאלה שצוינו באפילוג שנזכר לעיל: חוסר שליטה הן בשפת המקור הן בשפת היעד והתערבות מצד המתרגמים במובנו של הטקסט, אשר הובילו לשיבושים. את רס"ג לעומת זאת תיאר כך: في اهل ملته ارجح الناقلين وافصح المترجمين لما راق سمعي من وجيز لفظه العربي وفصيح جمهوره واتحاد مسموع بعضه في اللسانين العبراني والعربي )בקרב עדתו המובחר שבמתרגמים והרהוט שבמפרשים כי לטעמי סגנונו הערבי התמציתי, רהיטותו הכללית וההתאמה העקבית בין הערבית לעברית, מש ברים מאוד את האוזן(. 32 כפי שעולה מן הטקסטים הנלווים הללו, תפסיר רס"ג זכה למעמד מיוחד בשל הסתמכותו הישירה על הטקסט העברי המקורי. מלומדים קופטים הבחינו היטב כי התרגומים הנוצריים היו רחוקים מלהעביר נאמנה את הטקסט המקורי העברי, אשר נמסר בדייקנות על ידי היהודים עד תקופה מאוחרת, אך ע וות ושובש בגרסאות הנוצריות לתורה, בגלל בורותם של המתרגמים ודרך תרגומם המשוחדת. לכן תפסיר רס"ג, המייצג את הטקסט שנכתב בהשראה אלוהית, זכה לבכורה על פני שאר הגרסאות. פרקטיקות למדניות לעיסוק בטקסט מכיוון שניתן לתפסיר מעמד מיוחד, צריך היה למסרו בדייקנות, וכן לשמר את טכניקות התרגום שלו ולל מדן. על רקע זה נוצר הטיפוס המתוקן של כתבי יד. הוא מצוי בשלושה עותקים, כ"י פריז, הספרייה הלאומית ;Ar. 1 כ"י קהיר, הפטריארכייה הקופטית האורתודוקסית Bibl. 32 ו Bibl. 21 כל השלושה נפתחים בהקדמה שבה בחן החכם האלמוני את טכניקות התרגום של רס"ג בהשוואה לטכניקות התרגום בגרסאות ובפירושים לתורה בערבית פרי עטם של יהודים, נוצרים ושומרונים. 33 הוא החליט להעתיק את תפסיר רס"ג באופן המדויק ביותר, ופנה לעותקים 32 שם. 33 בכ"י קהיר, הפטריארכייה הקופטית האורתודוקסית,Bibl. 21 דפים 1 17, הם החלפה מאוחרת. ההקדמה נפלה קרבן לתיקון זה. שלושת כתבי היד מקורם בחדר העתקה אחד. כתב היד הפריזאי שימש כבסיס לחלקיו הערביים של הפוליגלוט של פריז. ראו: Polyglot: R. Vollandt, The Arabic Pentateuch of the Paris Saadiah Gaon s Advent to the Republic of Letters, S. Binay and St. Leder (eds.), Linguistic and Cultural Aspects of Arabic Bible Translations, Beirut 2012, pp

10 10[ 80 רוני וולנדט ערביים יהודיים בכתב עברי. לצורך משימה זו היה עליו להסתמך על עזרתו של 'אחד מנכבדי היהודים )احد افاضل اليهود(, שהוזכר בתחילת המאמר'. שמו של העוזר היהודי, אבו אלמג'ד בן אבי מנצור בן אבי אלפרג' אלא סראאילי, חסר אמנם ברוב כתבי היד, אך שרד בקולופון של כ"י קהיר, הפטריארכייה הקופטית האורתודוקסית Bibl. 21 )דף 147 א(, ונכתב שם גם כי שיתוף הפעולה היה בחודש ש ו אל בשנת 639 להג'רה. אבו אלמג'ד אינו דמות אלמונית. הוא שימש כשליח ציבור וכגזבר בקהילה הבבלית של קהיר העתיקה בזמנו של הנגיד אברהם בן הרמב"ם. שמו ומעמדו הרם בקהילה נזכרים בכמה מסמכים מן המחצית הראשונה של המאה השלוש עשרה באוספי הגניזה הקהירית, 34 ובאחד מהם הודגשה בקיאותו בתפסיר רס"ג. 35 החכם הקופטי תיאר בפירוט את ההשוואה בין העותק שהיה בידיו ובין הטקסט שבידי אבו אלמג'ד: 'היה בידו עותק באותיות עבריות, שמתוכו הוא קרא בקול בערבית. אני אחזתי בעותק הנוכחי, באותיות ערביות, שמילים אלה הן הקדמה לו'. אבו אלמג'ד קרא בקול )تالوة(, והמחבר עלום השם השווה את הדברים לטקסט מן הטיפוס הפשוט, וסימן במדויק בעותק שבידיו את כל חילופי הגרסאות, כדי לשחזר את מרכיבי התרגום הסעדיאני האמ תי אשר הובנו שלא כהלכה, שובשו או אבדו במהלך המסירה הקופטית. 36 הוא ציין בבירור שכוונתו בכך הייתה 'ליצור עותק מהימן ומוסמך' )وقصدت تحريرها(. נוסף על גרסת רס"ג בצורתה הערבית יהודית המקורית בחן המלומד הקופטי במהלך הפגישה עותקים של תרגומים מן החומש היווני והחומש השומרוני. כדי לשלב את חילופי הנוסח של הגרסאות השונות, הוא נקט שיטה של סימנים או קיצורים בדיו אדום )عالمة(, ויצר באמצעותם אפראט ביקורתי בין השיטין ובשוליים. 37 האפראט, המבוסס על כללים המתוארים בהקדמה, S. D. Goitein, A Mediterranean Society, VI, Berkley 1993, index, p שם, ב, עמ' השוואת כתבי יד בעזרת קורא הייתה נפוצה במסורת הערבית. דוגמה מוקדמת לכך מתוארת ב'ספר הקודקסים של הקוראן' ) כ תאב אלמצאחף( לאבן אבי דאוד אלסג'סתאני )מת 316 להג'רה /938 לסה"נ(. ראו: Gacek,.A The Copying and Handlings of Qurʾān s: Some Observations of the Kitāb al-maṣāḥif by.ibn Abī Dāʾūd al-sijistānī, Me langes de l Universite Saint-Joseph, 59 (2006), pp למידע נוסף על השוואת כתבי יד בסביבה דוברת הסורית ראו:.J Tannous, Syria between Byzantium and Islam: Making Inconsumerables Speak, Ph.D. dissertation, Princeton University, על 'אפראטים פרימיטיוויים' ראו: M. L. West, Textual Criticism and Editorial Technique p. 12.Applicable to Greek and Latin Texts, Stuttgart 1973, על ניסיונות דומים באירופה במאה השלוש עשרה להעמיד טקסט מהימן של הוולגטה באמצעות קיצורים השוואתיים, המסמנים קריאה לפי כתבי הקודש בעברית וביוונית, ראו: G. Dahan, La critique textuelle das les correctoires de la Bible du XIIIe siècle, A. de Libera, A. Elamrani-Jamal and A. Galonnier (eds.), Langages et Philosophie. Hommage a Jean Jolivet, Paris 1997, pp , idem, La connaissance de l hébreu dans les correctoires de la Bible du XIIIe siècle. Notes preliminaries, G. Sed-Rajna (ed.), Rachi : Hommage a Ephraïm E. Urbach: Congrès européen des études juives, Paris 1993, pp

11 הבראיסטים קופטים בימי הביניים? על מסירת התפסיר של רס"ג 81 ]11 נועד להביא לקהל נוצרי משכיל בדיקה קפדנית סינופטית, כפי שעולה מן הגרסאות הערביות שנעשה בהן שימוש וממגוון הטקסטים המקוריים שעמדו בבסיסן. האפראט מתפקד בשתי רמות, שכל אחת מהן היא הרבה יותר מאשר בדיקה שגרתית של כתב יד מועתק כנגד עותקים אחרים. זהו למעשה ניסיון לרוויזיה מלומדת ורצינית של התפסיר, על בסיס שיתוף פעולה פילולוגי מחקרי. ברמה האחת הקיצור خ )نسخة اخرى( מציין חילופי נוסח, כנהוג במסורת כתבי היד הערבית, ומפנה לכתבי יד של התפסיר מן הטיפוס הפשוט, הלא מתוקן. למשל לתרגומו של רס"ג למילה העברית 'רקיע' כ جلد )כיסוי מוצק ועמיד(, תרגום המתועד בכל העותקים הערביים יהודיים המוקדמים של התפסיר, מוצמד בין השיטין הביאור بساط )פלטפורמה, משטח אופקי ומוגבה(; הגרסה بساط היא הקריאה המועדפת בעותקים הקופטיים מן הטיפוס הלא מתוקן. 38 בכ"י פריז מתורגם הכתוב 'ואת ה מאור הקט ן לממשלת הלילה ואת הכוכבים' )בר' א 16 ב(: النير االصغر لالضاة في الليل )המאור הקטן להאיר בלילה(, ובין השורות נכתב للتسلط )לממשלת הלילה(, כבטיפוס הלא מתוקן. 39 ברמה השנייה יש סוג אחר של הערות מקוצרות לתפסיר ביחס לטקסט העברי שעמד לפני רס"ג וביחס לתרגומים אחרים מן היוונית ומן השומרונית. אלה אינן מציעות חילופי נוסח של ממש, אך מוסיפות לאפראט ממד מבאר. תוספותיו הפרשניות של רס"ג הוחזרו בעזרת השותף היהודי וסומנו באות ز )زيادة, דהיינו תוספת לתרגום(. תוספות אלה לא היו שייכות לטקסט העברי, ולכן בדרך כלל הושמטו בכתבי היד מן הטיפוס הפשוט, אך עתה הושבו למקומן. לדוגמה בתרגומו לפסוק ' ומעץ הדעת טוב ורע לא ת אכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות' )בר' ב 17( פירש רס"ג: 'תהיה ראוי למות' )תסתחק אן תמות(, כדי ליישב בין הפסוק הזה ובין המשך הכתוב, שלפיו האדם לא מת מיד אף שעבר על הצו. בתרגום לפסוק 'הלוא אם תיטיב, ש את, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת ר בץ, ואליך תשוקתו, ואתה ת מ ש ל בו' )בר' ד 7( כתב רס"ג, כפי שצוטט בצורה המקורית בכ"י פריז, وانت المسلط عليه باالختيار )אתה תמשול בו ברצון החופשי( 'ברצון החופשי' הוא הרחבה תאולוגית. רס"ג, שהחזיק בדעות זרם המ תכלמון, הדגיש כך את הבחירה החופשית של האדם לחטוא, עמדה המנוגדת לזו של המ ג'ברה, המתאפיינת בהשקפת עולם דטרמיניסטית, והמיוצגת למשל על ידי האשעריה. התוספת הפרשנית על כתבי יד קופטיים קודמים של התפסיר מועתקת כהלכה ומסומנת באות ز מעל המילים. האות ع מציינת תיקון על פי השוואה לעברית )عبراني(, ובדרך כלל מלווה בתרגום מילולי יותר של הטקסט המקורי. 40 יש דוגמאות רבות להשוואות כאלה בפרק הראשון של בראשית. כידוע רס"ג, מתוך למשל כ"י פירנצה, לורנציאנה,Or. 112 דף 1 ב. 38 שם, דף 2 א. 39 ראו: וולנדט, מסירת תרגום החומש )לעיל הערה 15(, עמ' 73 77; הנ"ל, תרגומים נוצריים ערביים )לעיל 40 הערה 6(, עמ' 13 14, ; דיקן, כמה הערות )לעיל הערה 15(, עמ' 68. השוואה בין גרסאות שונות

12 12[ 82 רוני וולנדט ניסיון להימנע מהגשמת האל, תרגם את הפועל הנפוץ 'אמר' בתור 'רצה' )وشاء(. אך בטקסט מן הטיפוס המתוקן, התרגום המילולי של העברית, נוסף בין השיטין وقال )ואמר(. באופן כמעט מודרני היה ברור למלומד הקופטי שהשוואה בין גרסתו הערבית של רס"ג ובין המקור שהיה מונח לפניו מחייבת לימוד של טכניקת התרגום. הפרקטיקה של ביקורת הטקסט באמצעות סימנים )عالمات( ואותיות המציינות תרגומים שונים לא הייתה המצאה של המלומד הקופטי האלמוני, אלא המשך של מסורת מבוססת של לימוד נוצרי של המקרא, החל בהקספלה של אוריגנס )ובעקבותיה הסירו הקספלה(. 41 ציון תרגומים שונים באמצעות אותיות מצוי אף בכתבי יד קופטיים של כתבי הקודש בערבית. דוגמאות רבות לכך יש בכ"י לונדון, הספרייה הבריטית Or. 15 Arund. )המאה החמש עשרה, מאוחר מכתבי היד האחרים שהוזכרו(, שהוא תהלים דו לשוני קופטי ערבי. 42 האות س מציינת שם את הסורית )سرياني(, ر מציינת יוונית )رومي(, ו ق מציינת קופטית )قبطي(. בשוליהם של כתבי היד הדו לשוניים, הקופטיים הערביים, של התורה שנזכרו לעיל יש דוגמאות גם למנהגים דומים המהווים מעין ביקורת טקסט. חילופי נוסח מצוינים באות خ: למשל המילה 'בנים' בבר' ג 16 מתורגמת בכ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית Copt. 1 االوالد )הילדים(, ולצדה ניתנת הגרסה החלופית البنين )הבנים(. לעתים האות ق )قبطي( מצביעה על תרגום מדויק יותר מן הקופטית: בפסוק 'בז עת אפיך תאכל לחם' )בר' ג 19( מוצמד באתו כתב יד לתרגום 'אפיך' במילה جبينك )מצחך( הביאור وجهك )פניך(, שהוא מילולי יותר. הסימנים יכולים להפנות גם להערות דקדוקיות על המקור הקופטי. 43 ולבסוף, האות ع )عربي( מבארת את התרגום הערבי ואת יחסו למקור הקופטי. גישתו הביקורתית של המלומד האנונימי והאפראט שהרכיב מהערות ביאוריות, מזכירים יותר מכול את יצירתו של אלאסעד אבו אלפרג' ה בתאללה בן אלעסאל, שפעל בשנים , של כתבי הקודש ועיון בהן במקביל היו נוהג מקובל בכנסיות המזרחיות, בסופו של דבר בהשראת ההקספלה של אוריגנס. הן מחברים סורים מערביים )כגון יעקב מא ד ס ה, שמת בשנת 708( והן מחברים סורים מזרחיים )כגון ישועדאד ממ ר ו, אמצע המאה התשיעית( עסקו בהשוואה כזו של מסורות תרגום, כולל התייחסות למקור העברי. ראו: Rapoport- A. Salvesen, Jacob of Edessa s Knowledge of Hebrew, A. Albert and G. Greenberg (eds.), Biblical Hebrew, Biblical Texts: Essays in Memory of Michael Weitzmann, Sheffield 2002, pp ; idem, Hexaplaric Readings in Išoʿdad of Merv s Commentary on Genesis, J. Frishman and L. van Rompay (eds.), The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation: A Collection of Essays, Leuven, 1997, pp המערכת של הערות שוליות הקספלריות ראויה למחקר נוסף. לסקירה כללית ראו:.H.A Grafton and.m Williams, Christianity and the Transformation of the Book: Origen, Eusebius, and the,library of Caesarea, Cambridge, MA 2008 ושם רשימה ביבליוגרפית מלאה בנושא. 42 השוו: גרף, תולדות הספרות )לעיל הערה 1(, א, עמ' לדוגמאות ראו: גרסאות ערביות )לעיל הערה 8(, עמ'

13 הבראיסטים קופטים בימי הביניים? על מסירת התפסיר של רס"ג 83 ]13 בתור הזהב של הספרות הקופטית בערבית, שנודע בהישגיו הלשוניים והפרשניים, ושהניב תרגומים ואסופות של חומר כנסייתי. 44 חיבוריהם של בני משפחת אלעסאל, שעמה נמנה אלאסעד, מילאו תפקיד מרכזי בתור זה. יצירתם, החובקת תחומים רבים משפט, חוק קנוני, תאולוגיה, פילוסופיה ולשון התאפיינה בשימוש במקורות אוניוורסליים ובפתיחות אינטלקטואלית גדולה. 45 אלאסעד יצר מהדורה ביקורתית של האוונגליונים, הנמצאת בשימוש בקרב הקופטים עד היום. 46 המפעל בכללותו נולד מתוך שאיפה להעמיד גרסה מתוקנת מבחינה לשונית ובה במידה מהימנה מבחינת הנוסח. בדומה למנהגו של מחבר ההקדמה, חילופי הנוסח שהוא מצא בעקבות השוואה למסורות התרגום היווניות, הקופטיות והסוריות, נרשמו בשולי הטקסט הקודם של האוונגליון הערבי על ידי מערכת סימנים השוואתית )שגם היא קרויה בערבית عالمات(. 47 העותק שמחברנו הקופטי האלמוני יצר בשנת 1242 נועד בבירור למטרה דומה. 44 ראו: A. Sidarus, The Copto-Arabic Renaissance in the Middle Ages: Characteristics and Socio-Political Context, Coptica, 1 (2002), pp על העסאלים ראו: G. Graf, Die koptische Gelehrtenfamilie der Aulād al-ʿassāl und ihr Schriftum, Orientalia, 1 (1932), pp , , ; A. Mallon, Ibn al-ʿassâl: idem, Une וכן: ;Les trois écrivains de ce nom, Journal Asiatique, 5 (1905), pp école de savants égyptiens au Moyen-Âge, Me langes de la Faculte Orientale, 1 (1906), pp ; 2 (1907), pp ראו: QuattroVangeli, W. Abullif, al-asʿad Ibn al-ʿassal, Introduzioni allatraduzione dei Studia Orientalia Christiana, 34 (2006), pp ; idem, La Traduction des Quatre Evangiles d al-asʿad Ibn al-ʿassāl (XIIIe Siècle), ibid., 24 (1991), pp ; D. B. Macdonald, Ibn al-ʿassāl s Arabic Version of the Gospels, E. Saavedra (ed.), Homenaje á D. Francisco Codera en su Julibilación del Profesorado, Zaragoza 1904, pp ; S. K. Samir, La version arabe des évangiles d al-asʿad Ibn al-ʿassāl: Étude des manuscrits et spécimens, idem (ed.), Actes du 4e congrès international d'e tudes arabes chre tiennes (Cambridge, Septembre 1992), Kaslik 1994, pp יותר מכך, המנזרים של מדבר ס ק טיס במצרים הפיקו במאה הארבע עשרה סדרה של כתבי יד רב לשוניים. כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית Or. 2 Barberini כולל את ספר תהלים בגעז, סורית, קופטית ב וח י רית, ערבית וארמנית, ומסודר בחמישה טורים. באותו אופן בנויים כ"י מילנו, אמברוזיאנה ;Eth. 6 כ"י אוקספורד, בודליאנה 2.C Copt. וכ"י לונדון, הספרייה הבריטית,Or והם כוללים חלקים מן הברית החדשה. יש להזכיר גם את כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה Or. 929 תהלים ארבע לשוני, בערבית, סורית )סירו הקספלה(, עברית ויוונית. הופעת העברית בכתב יד זה מעניינת במיוחד. הטור העברי, יחד עם ביאורים רבים בין השיטין ובשוליים, משמשים כפירוש מתקן המצביע על המובן המקורי, לעומת התרגומים. נראה שכ"י קיימברידג' הרב לשוני נועד להעמיד מול הסירו הקספלה את המקור המובהק תהלים בעברית. השוו: S. Brock, A Fourteenth-Century Polyglot Psalter, G. E. Kadish and G. E. Freeman (eds.), Studies in Philology in Honour of Ronald James Williams: A Festschrift, Toronto pp. 1-15,1982 והספרות המשנית המופיעה שם.

14 14[ 84 רוני וולנדט מיהו המחבר הקופטי האלמוני? המחבר הקופטי המלומד, שלא כעוזרו היהודי אבו אלמג'ד, נותר עלום שם. אך יש סימנים המסייעים למקם את יזמתו במסגרת אינטלקטואלית רחבה. הוא הזכיר בהקדמתו מלומדים שעסקו בתרגום התורה )نقل או تفسير( וכאלה שעסקו בפירוש )شرح(. מקרב מתרגמי התורה הזכיר את היהודי הרבני רס"ג ) (, חכם שומרוני עלום שם )כנראה אבו סעיד, בן המאה השלוש עשרה במצרים ) 48 ואת הנוצרים אלחארת' בן סנאן )שפעל לפני 956, חראן(, 49 עבדאללה בן אלפצ'ל )המאה אחת עשרה, אנטיוכיה( 50 ואבו פרג' בן אלטיב )המאה האחת עשרה, עיראק(. 51 הפרשן הראשון שהזכיר הוא בזיליוס הגדול, שייצג בעיניו פרשנות נוצרית. 52 נוסף על כך הוא הכיר היטב מלומדים קראים, וציין אותם בשמותיהם: ישועה בן יהודה )אמצע המאה האחת עשרה(, יפת בן עלי )המאה העשירית( ודוד בן בועז )סוף המאה העשירית(: 53 'באשר ליהודים, ]את התורה[ פירשו החכם המלומד אבו אלפרג' בן אסד ]ישועה בן יהודה[, המורה ]المعل م[, אבו עלי אלבצרי, והנשיא ]الرئيس[ סעיד אלדאוודי'. 54 ומן הפרשנים השומרונים הוא הזכיר את צ ד קה בן מ נ ג 'א אלמ ת ט ב ב )מת 1223( הוא לא תרגם מחדש את התורה השומרונית לערבית. כוונתו הייתה לתקן את הגרסה הקודמת, שזוהתה בכמה כתבי יד דו לשוניים ותלת לשוניים בכתב שומרוני, ולהוסיף סכוליה לטקסט. לפרטים ראו: ח' שחאדה, 'התרגום הערבי לנוסח התורה של השומרונים. מבוא למהדורה ביקורתית', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, ;1989 Pentateuch, Ḥ. Sheḥadeh, The Arabic Translation of the Samaritan A. D. Crown (ed.), The Samaritans, Tübingen 1989, pp ראו: גרף, תולדות הספרות )לעיל הערה 1(, א, עמ' , ; versions.j Nasrallah, Deux Melchites partielles de la Bible du IX et du X siècles, Oriens Christianus, 64 (1980), pp ראו: גרף, תולדות הספרות )שם(, עמ' נוסף על תרגומו לתהלים היה לעבדאללה ן' אלפצ'ל חלק נכבד בתנועת התרגומים של כתבי אבות הכנסייה מיוונית לערבית באנטיוכיה. 51 ראו: ; (CSCO, Abū Faraj b. al-ṭayyib, Commentaire sur la gene se par Ibn at -T aiyib Scriptores Arabici, 24-25), ed. J. C. J. Sanders, Louvain הכוונה כאן כנראה לדרשותיו של בזיליוס על ששת ימי הבריאה )ההקסמרון(, שתרגם אבו אלפתח עבדאללה בן אלפצ'ל, ראו: גרף, תולדות הספרות )לעיל הערה 1(, א, עמ' 321. על פי רשימת כתבי היד נראה שהחיבור היה מצוי בקהילות קופטיות. הוא נזכר גם באינוונטר של מחברים נוצרים בערבית שהכין החכם הקופטי שמס אלריאסה אבו אלברכאת, הידוע גם כאבן כ ב ר )מת 1324(. ראו: al-barakāt, Shams al-riʾāsa Abū Mis ba h al-ẓulma fī Īḍa h al-khidma, ed. S. K. Samir, Cairo 1971, p פירושיהם של ישועה בן יהודה, יפת בן עלי ודוד בן בועז מצויים בכתב ערבי, כפי שנהגו קראים לכתוב, ויכלו להגיע אליו בנקל דרך הקהילה הקראית המצרית. ראו:.M Polliack, The Karaite Tradition of Arabic Bible Translation: A Linguistic and Exegetical Study of Karaite Translations of the Pentateuch from the Tenth and Eleventh Centuries C.E., Leiden and New York כ"י פריז, הספרייה הלאומית,Ar. 1 דף 1 ב. אלדאוודי אינו שם משפחתו של הנשיא הקראי אלא כינויו כל הנשיאים הקראים )וגם הרבניים( יוחסו לבית דוד. ראו:.A.E Franklin, This Noble House. Jewish Descendants of King David in the Medieval Islamic East, Philadelphia צדקה בן מנג'א בן צדקה אלמתטבב היה פעיל בעיקר בתחומי הרפואה והפילוסופיה. עם זאת פירוש בשמו

15 הבראיסטים קופטים בימי הביניים? על מסירת התפסיר של רס"ג 85 ]15 תאריך שיתוף הפעולה היהודי הקופטי והמחבר האחרון שנזכר בהקדמה, מצביעים על כך שהחכם האלמוני היה בן זמנו של אלאסעד אבו אלפרג' הבתאללה בן אלעסאל. אין שום עדות שאלאסעד עצמו עסק בתיקונו של תפסיר רס"ג, אך החכם האלמוני בוודאי היה מסביבתו האינטלקטואלית. התאמה ביניהם ניכרת גם בהיקפה העצום של הספרות הפרשנית שהייתה מוכרת לחכם האלמוני, כולל מחברים שלא מבני עדתו ומחוץ לגבולות מצרים, ובהם יהודים, שומרונים, סורים מערביים וסורים מזרחיים. בני עסאל היו להוטים להשיג טקסטים כאלה בנסיעותיהם המרובות לסוריה. 56 העקבות המובילים למשפחת אלעסאל אינם מקריים לגמרי. בני עסאל הם שעודדו באופן פעיל את צירופו של תפסיר רס"ג לתחום לימודיהם, וכך כנראה סללו את דרכו של הטקסט אל הקנונים של הכנסייה הקופטית. לשם דוגמה, את כ"י פירנצה, לורנציאנה Or. 112 )לשעבר,)Or. 21 העותק הקדום ביותר של התפסיר ממוצא קופטי, העתיק הנזיר גבריאל, דמות חשובה מבחינה היסטורית. 57 במחצית הראשונה של תקופת פעילותו, לפני שנעשה פטריארך הכנסייה הקופטית האורתודוקסית, שירת הנזיר גבריאל את משפחת אלעסאל כמזכיר. הוא התלווה אליהם במסעותיהם לדמשק בחיפוש אחר כתבי יד, והיה אחראי להעתקת טקסטים רבים מפרי עטם או כאלה שהיו חשובים לפעילותם הספרותית. 58 זאת ועוד, כ"י וינה, הספרייה הלאומית,Mxt. 664 עוד עותק קופטי מוקדם של התפסיר, היה שייך לספרייתו הפרטית של אלאמג'ד אבו אלמג'ד בן אלעסאל, אחיו למחצה של אלאסעד. סיכום במאה השלוש עשרה הייתה חדירה בעלת חשיבות מסוימת של חומר יהודי למרחב הקופטי. 'דלאלה' אלחאירין', הוא 'מורה הנבוכים' לרמב"ם, נקרא והשפיע על העסאלים. 59 חומר היסטורי יהודי היה זמין בערבית בעיבוד של 'ספר יוסיפון', הערבי יהודי במקורו, בשם ' כ תאב א ח'באר אלע בראנ יין', וכן בתיאורים בחיבורו של אבו אלפח'ר 'תאריח' אליהוד מן נקל אלת ו ראה ב ח'ט אבי אלפח'ר אלמ תנ צ ר' )היסטוריה של היהודים, על סמך תרגום התורה על ידי אבו אלפח'ר המומר לנצרות(. 60 נוסף על כך, כפי שעולה מהקדמתו של החכם האלמוני, לעסאלים הייתה לבראשית שרד בכ"י אוקספורד, בודליאנה.Hunt. 301 ראו: A. Crown, R. Pummer and A. Tal (eds.), A Companion to Samaritan Studies, Tübingen 1993, p. 208 על מסעותיהם ועל החיפוש אחר כתבי יד ראו: אבוליף, עיון )לעיל הערה 17(, עמ' כפי שהראה דיקן, כמה הערות )לעיל הערה 15(, עמ' הוא העתיק את מהדורת האוונגליון של אלאסעד בן אלעסאל, שנשתמרה כיום בכ"י לונדון, הספרייה 58 הבריטית,,Or ראו: סמיר, הגרסה הערבית )לעיל הערה 46(, עמ' 477. ראו: שוורב, התקבלות הרמב"ם )לעיל הערה 17(. 59 על גרסאותיו הערביות של ספר יוסיפון ראו: ש' סלע, ספר יוסף בן גוריון הערבי, א ב, ירושלים תשס"ט; 60

16 16[ 86 רוני וולנדט גישה לפירושי מקרא יהודיים פרי עטם של הקראים יפת בן עלי, ישועה בן יהודה ודוד בן בועז. בכנסיות המזרחיות לא היה אח ורע לבקיאותו של החכם הקופטי האלמוני מחבר ההקדמה במקרא בעברית. בעוד שיעקב מא ד סה הסורי מערבי וישועדאד ממ ר ו הסורי מזרחי נאלצו להסתמך על חומר שנמסר במקורותיהם הפנימיים או בטור העברי בהקספלה של אוריגינס, זכה המלומד הקופטי האלמוני לגישה מיד ראשונה, בתיווכו של אבו אלמג'ד. ביאורים עבריים בכתבי יד קופטיים של המקרא מעידים כי גם מלומדים קופטים אחרים נעזרו בסיוע יהודי בלימוד המקרא. במאמר זה ביקשתי לשפוך אור על שיתוף פעולה לא מוכר בין חכמים יהודים וקופטים בקהיר במאה השלוש עשרה. בעזרת מומחיותו של אחד מנכבדי הקהילה הרבנית, אבו אלמג'ד, צירף אינטלקטואל קופטי אלמוני לכתבי היד של תפסיר רס"ג שהיו ברשותו אפראט מתוחכם, מעין ביקורת טקסט. העוזר היהודי זוהה כשליח הציבור הידוע אבו אלמג'ד, אך החכם הקופטי נותר אלמוני. עם זאת קרוב לוודאי שהוא נמנה עם חוגם של בני אלעסאל. לכמה מחברי חוג זה היה עניין רב בספרות יהודית, גם מעבר למקרא. ידוע כי אלאסעד אבו אלפרג' הבתאללה בן אלעסאל שלט באלף בית העברי וקרא טקסטים בערבית יהודית. 61 אף שמטרתו העיקרית של אותו אינטלקטואל הייתה להעמיד טקסט מדויק ככל האפשר, היקף היזמה היה הרבה מעבר להשוואה פשוטה בין העותק שבידיו ובין זה שבידי היהודי. הוא הוסיף הערות לקסיקליות והסברים הנוגעים לטקסט העברי שהיה מונח לפני רס"ג. התפסיר שימש לקופטים כנקודת התייחסות לתורה הבלתי מסולפת, לאחר שנוסח ה שובש בגרסאות הנוצריות השונות. עם זאת המערכת המתוחכמת של סימנים וביאורים בדיו אדום שבה השתמש המלומד הקופטי כללה הפניות גם לתרגומי מקרא לערבית מגרסאות אחרות, כולל מן התורה השומרונית ומתרגום השבעים. באפראט ניכרת מודעות לא רק לחילופי נוסח בין כתבי יד מקוריים, אלא גם להיסטוריה הטקסטואלית הפנימית של התרגומים הראשונים של הטקסט הקדמון העברי. בדומה ל'איסוף הנוסחאות',Variantenkritik( בניגוד לביקורת הנוסח המודרנית (, 62 חילופי הנוסח מתועדים בלבד; אין העדפה של גרסה אחת על רעותה, ו'שגיאות' אינן מתוקנות על סמך סברה. עם זאת לפנינו ניסיון טרום מודרני חשוב לביקורת הטקסט המקראי העברי שקדם בהרבה לראשית הדיסציפלינה באקדמיות האירופיות במאה השמונה עשרה והתשע עשרה..S. Dönitz, Überlieferung und Rezeption des Sefer Yossipon, Tübingen 2013, pp אבו אלפח'ר פעל במאה השלוש עשרה, ראו: גרף, תולדות הספרות )לעיל הערה 1(, ב, עמ' שוורב, התקבלות הרמב"ם )לעיל הערה 17(, עמ' איסוף הנוסחאות )Variantenkritik( מיוצג בעיקר על ידי האסכולה האיטלקית של ביקורת הנוסח.

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

פרק בתולדות ארץ הקודש על- פי הטקסטים בערבית קדומה של דרום ארץ- ישראל סידני ה ' גריפית א. זה זמן רב נתנו חוקרים דעתם לעובדה שהמנזרים במדבר יהודה היו מר

פרק בתולדות ארץ הקודש על- פי הטקסטים בערבית קדומה של דרום ארץ- ישראל סידני ה ' גריפית א. זה זמן רב נתנו חוקרים דעתם לעובדה שהמנזרים במדבר יהודה היו מר פרק בתולדות ארץ הקודש על- פי הטקסטים בערבית קדומה דרום ארץ- ישראל סידני ה ' גריפית א זה זמן רב נתנו חוקרים דעתם לעובדה שהמנזרים במדבר יהודה היו מרכזים חשובים תרבות והגות דתית בארץ -ישראל בתקופה הביזנטית

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft Word - Tov ED Paginated Last Proof

Microsoft Word - Tov ED Paginated Last Proof הרהורים על תרגום השבעים: מהותם של תרגומי נ"ך מבוא אחת השאלות המרכזיות בחקר תרגום השבעים (תה"ש) היא "מהו תה"ש?". שאלה זו מתייחסת למספר נושאים כגון טיבן של יחידות תרגום ספציפיות, מקום יצירתן, הקשר בין יחידות

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מבוא לדת האסלאם

מבוא לדת האסלאם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה ללימודי המזרח-התיכון מבוא לדת האסלאם מרצה: ד"ר מוחמד אל-עטאונה מתרגלים: גב' דפנה שרף-דוידוביץ ' מר אביעד מורנו א. מבנה הקורס: 1. הרצאה: קורס זה יעסוק בתולדות דת האסלאם

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס הקדמות מחברים בספרות הערבית הקלאסית - 16434 תאריך עדכון אחרון 18-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:שפה וספרות ערבית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

בועז שושן הכיבוש המוסלמי של ירושלים יד יצחק בן צבי 160 ז ת מ ו ת ש ע "ו

בועז שושן הכיבוש המוסלמי של ירושלים יד יצחק בן צבי 160 ז ת מ ו ת ש ע ו בועז שושן הכיבוש המוסלמי של ירושלים יד יצחק בן צבי 160 ז ת מ ו ת ש ע "ו הכיבוש המוסלמי של ירושלים לזכרו של פרופ' משה גיל, מלומד דגול ואיש יקר בשער המאמר: מסגד עומר, שנבנה לפי המסורת המוסלמית סמוך לכנסיית

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt

Microsoft PowerPoint - PDA trial-MELI ppt המשתמש קובע! לפיתוח אוסף PDA מודל ספרים אלקטרו ניים צילה הראל מאל"י יום הדרכה בנוש א רכש 22.04.2010 על מה אד בר... פיתוח אוסף באוניברסיטת חיפה Patron Driven Acquisitions PDA מודל מניעים לניסוי שיטת הניסוי

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

פרשת חתן דמים )שמ' ד 24 26( בסבך הפרשנות היהודית והנוצרית מאת מנחם קיסטר במאמר זה אנסה לשרטט את הדינמיקה של הפרשנות לפרשייה מקראית אחת )שמ' ד 24 26( ב

פרשת חתן דמים )שמ' ד 24 26( בסבך הפרשנות היהודית והנוצרית מאת מנחם קיסטר במאמר זה אנסה לשרטט את הדינמיקה של הפרשנות לפרשייה מקראית אחת )שמ' ד 24 26( ב פרשת חתן דמים )שמ' ד 24 26( בסבך הפרשנות היהודית והנוצרית מאת מנחם קיסטר במאמר זה אנסה לשרטט את הדינמיקה של הפרשנות לפרשייה מקראית אחת )שמ' ד 24 26( בחוגים יהודיים ונוצריים בעת העתיקה, ולאור דינמיקה זו

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד