דעת לשון מחקרים בלשון העברית לתקופותיה ב לשון לציון גישה פדגוגית בכתבי המדקדק ר' זלמן הענא יהונתן וורמסר קובץ מחקרים לכבוד ד"ר ציון עוקשי עם פרישתו לג

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "דעת לשון מחקרים בלשון העברית לתקופותיה ב לשון לציון גישה פדגוגית בכתבי המדקדק ר' זלמן הענא יהונתן וורמסר קובץ מחקרים לכבוד ד"ר ציון עוקשי עם פרישתו לג"

תמליל

1 דעת לשון מחקרים בלשון העברית לתקופותיה ב לשון לציון גישה פדגוגית בכתבי המדקדק ר' זלמן הענא יהונתן וורמסר קובץ מחקרים לכבוד ד"ר ציון עוקשי עם פרישתו לגמלאות עורכים סיגלית רוזמרין וישראל רוזנסון הוצאת אפרתה מיסודה של מכללת אפרתה - ירושלים, תשע"ו )2016(

2 עריכה לשונית ד"ר סיגלית רוזמרין חנה פורטגנג מזכירת המערכת שלומית זמיר ISSN: כל הזכויות שמורות להוצאת אפרתה, מיסודה של מכללת אפרתה, רח' בן יפונה 17 ת"ד ירושלים טל' , פקס' דוא"ל עיצוב והפקה: שילה ברכץ בית אל טל', פקס',

3 תוכן העניינים דבר העורכים...8 רשימת פרסומים ציון עוקשי שולמית אליצור פירושי מקרא בלשונם של פייטנים אסנת בישקו מבנה ה'שואל ומשיב' במשנה לפי סדר נזיקין חנוך גמליאל עוד על ההתאם בלשון המקרא יהונתן וורמסר גישה פדגוגית בכתבי המדקדק ר' זלמן הענא שלומית זמיר מהגוש עד הגירוש ביטויי עגה ושינויי משמע בלשונם של המתיישבים ביהודה, שומרון, עזה ובנימין אפרים חזן שירי 'עגולה' למשורר אברהם בן זמרה ממגורשי ספרד מרים )לאור( כהנא שינוי המבנה התחבירי של המשפט ככלי לדרשת הפסוק בתרגום יונתן לנביאים יוסף עופר טעמי המקרא וכורש המשיח צופיה קרני על הקשר בין מגדר, דת ולשון סיגלית רוזמרין 'כבתה השמש בצהרי היום' לשון מודעות האבל על הרב עובדיה יוסף זצ"ל ישראל רוזנסון בין מלח לאספלט על שמותיו של ים המלח במקרא ובספרות חז"ל

4 רשימת המחברים המשתתפים בקובץ פרופ' שולמית אליצור החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית ד"ר אסנת בישקו Stern College for Women of Yeshiva University ד"ר חנוך גמליאל מכללת הרצוג יהונתן וורמסר מכללת אפרתה שלומית זמיר מכללת אפרתה פרופ' אפרים חזן פרופ' אמריטוס, אוניברסיטת בר אילן ד"ר מרים )לאור( כהנא מכללת אפרתה פרופ' יוסף עופר אוניברסיטת בר אילן, האקדמיה ללשון העברית צופיה קרני מכללת אפרתה ד"ר סיגלית רוזמרין מכללת אפרתה פרופ' ישראל רוזנסון מכללת אפרתה

5 47 גישה פדגוגית בכתבי המדקדק * ר' זלמן הענא 1 יהונתן וורמסר מבוא בתחום הדקדוק, כמו גם בתחומי ידע אחרים, שוררת כיום הבחנה ברורה בין ספרי מחקר תאורטיים המיועדים לאנשי מקצוע, ובין ספרי לימוד המכוונים להקניית ידע בסיסי. מטבע הדברים, בכתיבת ספרי הלימוד ובהדפסתם מוקדשת תשומת לב רבה לפן הפדגוגי, דהיינו לאופן שיועבר בו המידע אל הלומד, כדי לקדם את לימוד הנושא והבנתו במידה מרבית, ומשום כך המידע כולל רק את עיקרי הידע העיוני הקיים ולרוב אינו נוטה לעיון ולהעמקה. בספרי מחקר, לעומת זאת, לרוב מושם הדגש בהעמדת מידע נרחב ומפורט ככל האפשר, המוצג בתמציתיות, בעוד המאמץ להנגיש אותו לתפיסת הקורא נדחק אל 1 השוליים. גם בספרות הדקדוק העברי המסורתית אנו מוצאים ספרים משני מינים אלו, 2 אף שלא בכל המקרים מטרת הספר מתבארת בו במפורש. לשם דוגמה נזכיר את ספרי הדקדוק המפורסמים של האחים לבית קמחי: ר' דוד )רד"ק, (, פרשן המקרא המפורסם, שכתב את 'ספר המכלול', ואחיו הגדול, ר' משה )נפטר בשנת 1190 לערך(, שכתב את הספר 'מהלך שבילי הדעת'. 3 'ספר המכלול', אף שמטרתו המוצהרת היא "כדי שיהיה נקל לתלמידים ללמוד אותו ]את דקדוק הלשון[ ולהבין נתיבתו", 4 הוא למעשה ספר דקדוק 5 שיטתי וכולל המסכם בפירוט את תוצאות כל המחקר הבלשני שהתבצע עד העת ההיא, ולכן הוא מתאים בעיקר לשימוש חכמים בעלי רקע והבנה בתורת הדקדוק. לעומתו 'מהלך שבילי הדעת' הוא ספר לימוד ראשון מסוגו בספרות הדקדוק העברית המכוון במובהק * מאמר זה מבוסס על מחקר המתבצע באוניברסיטת חיפה לקראת כתיבת עבודת דוקטור בנושא 'משנתו הדקדוקית של ר' שלמה זלמן הענא', בהנחיית פרופ' אילן אלדר. 1. להשוואה בין גישת הבלשן לבין גישת המורה המלמד שפות ראו רובינס, 1989, עמ' בצורך להפריד בין שתי מטרות אלו עוסקת הקדמת קעסלין, תרנ"ב. וראו גם את הדיון הקצר בטיבו של ספר הדקדוק 'כתאב אלמשתמל' אצל ממן, תשנ"ו, עמ' להבחנה בין שתי סוגות אלו בדקדוק הלטיני של ימי הביניים ראו רובינס, 1951, עמ' על ספרים נוספים שכתב ראו תלמאג', רד"ק, תקצ"ז, דף א עמ' א..5 חומסקי,,1933 עמ'.2 1 לשון לציון - דעת לשון ב - מכללת אפרתה תשע"ו

6 48 יהונתן וורמסר למטרות פדגוגיות. 6 הכתיבה בשני אפיקים אלו, העיוני מכאן והפדגוגי מכאן, המשיכה גם בספרי הדקדוק העברי שבאו לעולם אחר כך. 7 מן הראוי לציין כי גם בספרים שמגמתם 8 עיונית מופיעות לעתים פסקות שעיקרן מכוון למטרות פדגוגיות. במאמר זה נעמוד על כמה צדדים מגישתה הפדגוגית של דמות ששילבה בפועלה בין שני מאמצים אלו ר' זלמן הענא )להלן: רז"ה(. מחד גיסא מדובר במדקדק מן הפוריים והמקוריים ביותר מקרב מדקדקי העברית המסורתיים, אשר העמיק חקר בתחום זה והעלה מספר לא מבוטל של כללים חדשים והשקפות מקוריות. מאידך גיסא זהו אדם שהתפרנס כל ימיו מהוראת דקדוק לנערים, וייחד מאמצים ליצירת דרכים ואמצעים שיקלו על המאמץ הלימודי. מטרתנו כאן היא לתאר כמה מביטויי דרכים אלו בכתביו הדקדוקיים, דהיינו המקומות בכתביו שבהם רז"ה חורג מעיסוקו העיקרי בתיאור כללי הדקדוק והוכחת נכונותם, ושם לו למטרה לתת ביד הלומד כלים להבנת הידע הדקדוקי וליישומו. בסעיף הבא, טרם שניגש לתיאור זה, נסקור בקווים כלליים את דמותו ואת פועלו. ר' זלמן הענא רז"ה, או בשמו המלא ר' שלמה זלמן בן ר' יהודה ליב כץ, נולד בשנת 1687 בעיירה הנאו שבגרמניה )ומכאן כינויו 'הענא'(. הוא הרבה לנדוד בימי חייו בין מגוון ערים בגרמניה )פרנקפורט, המבורג, ברלין וערים נוספות( ומחוצה לה )אמסטרדם, קופנהגן (, 9 ונפטר בהנובר בשנת אלדר, תשנ"ז, עמ' שני חכמים אלו נמנים עם הדמויות הבולטות של 'תקופת ההפצה' )על פי החלוקה של טנא וממן, 1996, עמ' 33(, שפעילות חכמי הדקדוק המרכזיים בה התמקדה בסיכום הידע הדקדוקי שנצבר אצל חכמי ספרד ובהפצתו בקרב היהודים שוכני ארצות אירופה הנוצרית. ראו טנא וממן, 1996, עמ' 33; אלדר, תשנ"ז, עמ' לדוגמה בתחום העיוני נציין את הספר 'מעשה אפד' )נכתב בספרד, 1403( לר' יצחק בן משה הלוי, המכונה 'פרופיאט דוראן', ו'מקנה אברם' לר' אברהם דבלמש )הספר נדפס בוונציה 1523, חודשים אחדים לאחר פטירת המחבר(. בתחום הפדגוגי נציין כדוגמאות את 'פרק שירה' לר' אליהו בחור )נדפס לראשונה ברומא 1520, כחלק הראשון מן החיבור 'פרקי אליהו'(, ובו שירים המבארים את כללי הדקדוק, שמטרתם, כלשון הקדמת החיבור, "למשוך לב התלמידים ולהרגילם ]את כללי הדקדוק[ בפיהם", ואת הספר את 'אם הילד' לר' יוסף היילפרון )נדפס לראשונה בפראג, 1597( ספר לימוד לדקדוק שיועד לנערים )ראו עוד עליו אצל פישמן, 1944, עמ' 49 50; ( וכן את ספר 'מסלול בדקדוק לשון הקודש' לר' חיים קעסלין מברלין )קעסלין, תרנ"ב(, מספרי הדקדוק הנפוצים בתקופת ההשכלה. 8. ראו למשל רד"ק, תקצ"ז, דף לח עמ' א, שם הביא רד"ק בשם כמה מדקדקים סימנים לזכירת 'האותיות המשמשות' )עיצורים המשמשים ליצירת התבניות המורפולוגיות(, כדי "להקל זכרונם בפי התלמידים". 9. שם היה מורו של נפתלי הרץ וייזל, לימים מחשובי הוגי הדעות של תנועת ההשכלה )רבין, 1996(. וייזל זכה להערצה בחוג המשכילים על שליטתו בשפה העברית, וראה בחידוש השפה העברית את מפעל חייו. ראו גרץ, תשס"א, עמ'

7 גישה פדגוגית בכתבי המדקדק ר' זלמן הענא 49 ספרו הראשון, 'בנין שלמה' )פרנקפורט תס"ח 1708(, נדפס בהיותו כבן 21. בספר זה משולבים תיאור מפורט של כללי הדקדוק )המקראי, כדרך כל מדקדקי העברית המסורתיים( עם דברי פולמוס וביקורת חריפים על דברי מדקדקים קודמים. 10 מסיבה זו עורר הספר התנגדות עזה, ורז"ה הוכרח לצרף אל עותקיו נספח שבו הוא מתנצל על התבטאויותיו נגד הקדמונים. 11 ספרי דקדוק נוספים שהדפיס הם 'שערי תורה' )המבורג תע"ח 1718(, 'קונטרס לוח הבנינים' )המבורג ת"פ 1720; אמסטרדם ת"ק 1740(, 'יסוד הניקוד' )אמסטרדם ת"ץ 1730(, 'צוהר התיבה' )נדפס לראשונה בברלין תצ"ג 1733(, ו'קונטרס קורי העכביש' )פיורדא תק"ד 1744( ובו תשובות להשגות של כמה מלומדים על 'צוהר התיבה'. מכל אלו הספר החשוב, הנפוץ והמפורסם ביותר הוא 'צוהר התיבה', שכן הוא זכה לתפוצה רחבה ונדפס עוד אחת עשרה פעמים. 12 כמה חיבורים 13 נוספים שכתב נותרו בכתב יד. שמו של רז"ה יצא לפניו כמדקדק בקי ומומחה ראשון במעלה בשדה זה, ואף מבקריו לא התכחשו לכך. 14 משנתו הדקדוקית נפוצה ונלמדה בקרב העוסקים במקצוע זה, הן מן החוג הרבני המסורתי הן מקרב חוגי המשכילים, והשפיעה על ידיעותיהם ועל תפיסותיהם 15 השפעה ניכרת. רז"ה לא התייחס לכתבי המדקדקים שקדמו לו כאל תורה שאין להרהר אחריה; משנתו הדקדוקית נשענה על עיון עצמאי במקרא, והוא גילה בו מקוריות וחדשנות רבה. הוא לא חשש לפרוץ דרכים חדשות במסלולי החשיבה הדקדוקית המקובלת, אף אם דרכו זו משכה אליה ח צי ביקורת. תכונות אלו המתגלות בכתביו הובילו את פרופ' אלדר לקביעות הבאות: 10. אלדר, תשס"ד, עמ' 36 הערה צינברג,,1967 עמ' כדוגמה לפרסום ספר זה ולהשפעתו יש לציין את חוויית המפגש הראשוני עם הדקדוק העברי של מחיה השפה העברית, אליעזר בן יהודה, הקשורה בספר זה. בן יהודה מתאר כיצד ראש הישיבה בעיר פולוצק, ר' יוסי בלויקר, שנהג ללמוד עמו בקביעות, חרג פעם אחת ממנהגו: ופעם: כשבאתי אליו בליל השבת ללמוד טור הלכות שבת, מצאתי על השולחן במקום הספר הגדול והעבה ספר קטן דק פתוח, וראש הישיבה התחיל לדבר לי על לשון הקודש ועל 'דקדוק', ויאמר לי, כי הספר הקטן הפתוח לפני הוא ספר דקדוק ושמו 'צוהר התיבה' ]...[ למן אז נדלקה בנפשי אש האהבה ללשון העברית, אשר מים רבים של שטף החיים אחרי כן לא יכלו לכבותה. )מובא אצל בן יהודה, תש"א, עמ' יט-כ(. 13. רובם נרשמו ותוארו בקצרה אצל לוונשטיין, 1911, עמ' ; הורודצקי, 1931, עמ' ראו למשל אצל יצחקי, תשס"א, עמ' ד. 15. דוגמאות להשפעה על חכמים מסורתיים ראו שם, עמ' 31. כדוגמה להשפעה בקרב חוגי תנועת ההשכלה יש לציין את הודעת בן זאב, תקנ"ו-תקס"ג, בהקדמה לספרו "תלמוד לשון עברי" ספר הדקדוק החשוב ביותר בחוגים אלו: "בדיני התנועות הלכתי בעקבות המדקדק הגדול מו' שלמה זלמן האנויא זצ"ל, אך בעזיבת פלפוליו ודרשותיו וסברותיו".

8 50 יהונתן וורמסר מצד תרומתו לחקר הלשון העברית והוראת הדקדוק שלה, רז"ה הוא המדקדק היהודי החשוב ביותר שקם לה לעברית מאז אברהם דבלמס ]...[ 16 מצד תולדות הפעילות הדקדוקית במרכז אירופה ובמזרחה רז"ה צריך להיחשב כגדול המדקדקים העברים שהעמידה היהדות האשכנזית מאז פטירתו של ר' אליהו בחור באמצע המאה ה- 16, ועד סוף המאה ה- 18, עם 17 הופעת ספר הדקדוק המקיף 'תלמוד לשון עברי' של יהודה ליב בן זאב. מלבד פעילותו בשדה הדקדוק עסק רז"ה בתורת טעמי המקרא, והוסיף בה במידה רבה על הידע שהיה קיים עד לזמנו. 18 לכך יוחד ספרו 'שערי זמרה' )נדפס לראשונה בהמבורג תע"ח ולאחר מכן במהדורה מורחבת, פיורדא תקכ"ב(. כמו כן עסק בתיקונים ובהגהות לנוסח התפילה בספריו 'שערי תפילה' ו'בית תפילה' )יסעניץ תפ"ה, 1725(. הגהות אלו 19 עוררו התנגדות רבה בקרב כמה מחכמי דורו, וכמה חיבורים נכתבו כדי לדחות אותן. במאמר זה נעסוק כאמור בגישה הפדגוגית המשתקפת מכתבי הדקדוק של רז"ה. נייחד את התיאור לשלושה מוקדים: חיבורו 'קונטרס לוח הבנינים', פרק הפתיחה לספר 'צוהר התיבה' המכונה 'פתח התיבה', וכן סעיפים מספר מ'צוהר התיבה' המעניקים ללומד כלים פדגוגיים לקניית הידע הנלמד. על פי ניתוח התוכן של מוקדים אלו ננסה לעמוד על כמה קווי יסוד בגישתו הפדגוגית של רז"ה. 20 קונטרס לוח הבניינים 1. הדפסת הקונטרס והשימוש בו קונטרס זה נדפס פעמיים בחיי רז"ה, בשנת 1720 ובשנת 1740, ופעם נוספת עשר שנים לאחר מכן בברלין. וכך מתאר המחבר את תוכנו של החיבור: "כי ראיתי לסדר לוח הפעלים בסדר נאה מאוד וכנסתי בו כל בניני הפעלים זמניהם וגופיהם ומיניהם וגזירותיהם וכנוייהם והביאותיו אל בית הדפוס". רז"ה ראה בלוח זה אמצעי פדגוגי ללימוד ראשוני של הדקדוק העברי, כמתבאר בהמשך דבריו: בו אני מתחיל ללמוד עם התלמידים משך זמן שנים או שלושה שבועות עד אשר הם מורגלים בו ויכירו וידעו כל הגזרות וכל הבנינים ועל ידי זה נקל להם ללמוד בפנים הספר 21 ולהגיע אל תכלית החכמה בשנים או שלושה חדשים. 16. איטליה, 1440 )בקירוב( אלדר, תשס"ד, עמ' לויפר, תשס"א, עמ' הבולט שבהם הוא 'לוח ארש' לר' יעקב עמדין ) (, מגדולי פוסקי ההלכה שבדורו. למרות ההתנגדות חדרו כמה מהגהותיו של רז"ה לנוסח התפילה האשכנזי, והשינויים שחוללו נתקבעו בו עד היום )ראו יצחקי, תשס"א, עמ' 28 הערה ועמ' 44 הערה 81(. 20. צילום הקונטרס מצורף כנספח למאמר זה. 21. כוונתו ל'צוהר התיבה'.

9 גישה פדגוגית בכתבי המדקדק ר' זלמן הענא 51 קונטרס זה נתחבב על הלומדים, ורבים ביקשו להיעזר בו בלימוד הדקדוק העברי, כפי שמעידה הסכמת בית הדין של ברלין, המובאת בעמוד האחרון של הקונטרס בדפוס ברלין: "והנה רבים שתו בצמא דברי המדקדק הנ"ל ואין זכר לראשונים 22 שכבר בלו. ורבים מבני עמינו החפצים ביראת ה' מתאוים לראות לוח הבנין הזה ]...[". 2. תוכן הקונטרס 23 הקונטרס כולו מודפס על דף אחד המחולק לשש עמודות. נדפסו בו שלוש טבלות נטייה: טבלת כינויי הפועל, טבלת נטיות הבניינים לפי גזרות וטבלת צורות המקור בבניין קל. בטבלה הראשונה משמש השורש פק"ד להדגמת הנטייה. 24 בכל שורה משורות הטבלה מוצגת צורה נטויה אחת של בניין קל, ובסך הכול מוצגות כל צורות הנטייה האפשריות למינים, לגופים ולזמנים. כל אחת מעמודות הטבלה מתייחדת לכינוי חבור ממין אחד, ומפרטת את מגוון צורות הפועל בחיבורן לכינוי. לדוגמה, בשורה הראשונה מובאת צורת הפועל בעבר נסתר 'פ ק ד'. בכל עמודה בשורה מובאת הצורה בצירוף כינוי המושא החבור. בכל עמודה כינוי אחר: כינוי הנסתר 'פ ק ד ו', כינוי הנסתרת ' פ ק ד ה' וכן הלאה. בשורה הבאה מתפרטת צורת העבר לנוכח, ' פ ק ד ת ', לכל כינוייה: 'פ ק ד ת ו' )בעמודת כינוי הנסתר(, ' פ ק ד ת ה' )בעמודת כינוי הנסתרת( וכו', עד לפירוט כל צורות הנטייה של בניין קל. בטבלה השנייה, טבלת נטיות הבניינים, מתייחדת כל שורה לנטיות אחד הבניינים באחת מגזרות השורשים, ובעמודות מתפרטות הנטיות לפי מין, זמן וגוף. 25 בכל בניין, לאחר השורה הראשונה שבה מוצגת נטיית השורשים השלמים, מובאות נטיות קבוצות השורשים שיש בהן חריגה מצורת נטיית השורש השלם באותו הבניין, דוגמה אחת לשורש מכל קבוצה המתפרטת בשורה אחת. למשל, 11 השורות הראשונות של הטבלה מציגות את נטיות בניין קל, בשורה הראשונה נטיית השלמים, ולאחר מכן הנטיות בגזרת פ"נ בשורה בפני עצמה, שורה לגזרת פ"א וכיוצא בזה. תחת שורות הפירוט של נטיות בניין קל מובאות שורות הפירוט של נטיות בניין נפעל על אותה הדרך, וכן הלאה עד לפירוט נטיות כל שבעת הבניינים. כך מוצגות בפירוט מדוקדק כל צורות הפועל הרגילות )להוציא צורות פועל חריגות( האפשריות בלשון המקרא. הטבלה השלישית קטנה ופשוטה מקודמותיה, ומתפרטות בה צורות המקור של בניין קל בגזרות השונות ובצירוף מיליות היחס בכל"מ. 22. היינו לעותקי הקונטרס שנדפסו באמסטרדם עשר שנים קודם לכן. 23. על הסגולות הדידקטיות של השימוש בפרדיגמה ראו גולדנברג, תשל"ט, עמ' 83; אלדר, תשנ"ז, עמ' , ובמקורות הרשומים שם בהערה זהו השורש שהשתמשו בו בני משפחת קמחי להדגמת נטיות הפועל בחיבוריהם. 25. הצורה המוצגת בעמודה הראשונה היא צורת העבר נסתר, הנתפסת כצורת היסוד של הבניין.

10 52 יהונתן וורמסר סביב טבלות הנטייה, המודפסות בעמודות המרכזיות, נדפס בעמודות הצדדיות חיבור דקדוקי בענייני הנטייה העברית, שאינו מקושר במישרין אל טבלות הנטייה. בחיבור זה מבוארים בפירוט כמה נושאים: מספר הכינויים החבורים אל הפועל )כינויי המושא( ומשמעיהם, שינויים המתרחשים במערך התנועות במילה עם הצטרפות הכינויים, פירוט כינויי הגוף הפרודים והסברם וכן דיון קצר בכינויי השמות )כינויי הקניין(. יש לציין כי טבלות נטייה שולבו גם במסגרת חיבורים נוספים של רז"ה, 26 אולם מטבע הדברים אין הן מגיעות למידת ההרחבה והפירוט של הטבלות המתוארות כאן. ג. חשיבות הקונטרס רז"ה לא היה הראשון להשתמש בלוח נטייה לצרכים פדגוגיים של לימוד הדקדוק העברי. כבר בספר הדקדוק הראשון, שנכתב במאה ה- 10 לספירה, 'צחות לשון העברים' 27 לרב סעדיה גאון, צורף אל הפרק השלישי, העוסק בנטיות הפועל, לוח נטייה המסכם את תוכנו. 28 כ- 200 שנים אחריו, במאה ה- 12, ייחד ר' משה קמחי את החלק העיקרי של ספרו הנזכר, 'מהלך שבילי הדעת', לפרדיגמת נטייה של הפועל, דהיינו רשימה סדורה של כל צורות הנטייה של מערכת הפועל, המוצגות הצגה עצמאית שאינה משולבת בכללים מנוסחים או בדברי הסבר. 29 פרדיגמות וטבלות נטייה מופיעות גם בחיבורים מאוחרים יותר, בעיקר מן המאה ה- 15 ואילך. 30 על אף קיומם של אלו, רז"ה ראה צורך ותועלת בהדפסת הלוח הנדון. את זאת יש להבין לאור העובדה כי כמה מן החיבורים הנזכרים, כגון ספר הדקדוק של רס"ג )שרז"ה ודאי לא הכירו(, היו נדירים או לא נדפסו כלל; אחרים, כגון 'מהלך שבילי הדעת', כללו פרדיגמות הערוכות כרשימה וחסרות את נוחות השימוש ואת בהירות ההצגה הקיימת בטבלה. הקונטרס של רז"ה אף מתייחד בכך שהוא נדפס 26. בניין שלמה, פרק 'בית השמות', ב'חדר השישי'; משפט לשון הקדש )חיבור שנותר בכתבי יד(, פרק 'משפט השמות'; ביסוד הניקוד, 'שער הפעלים', מובאת טבלת נטייה של כל בניין לצד תיאורו המילולי; טבלות נטייה מפורטות למדיי ישנן גם בחיבור של רז"ה הנקרא 'לקט הכולל' )כ"י ניו יורק, אוניברסיטת קולומביה,.)Sa31 X ובשמו הערבי המקורי: 'כתאב פציח לגה אלעבראניין'. 28. ראו גולדנברג, תשל"ט, עמ' פרסומו העדכני ביותר של הלוח הוא אצל דותן, תשנ"ז, עמ' לתיאורה המלא ראו אלדר, תשנ"ז, עמ' כגון ספר 'לשון לימודים' לר' שלמה בן אבא מרי ירחיי )כנראה מן המאה ה- 14 ; על לוחות הנטייה שבספר זה ועל תולדות השימוש בלוחות נטייה בדקדוק העברי ראו בהקדמתה של א' גולדנברג למהדורה הפקסמילית של הספר 'מכ"י פארמה' 2776 ]ירושלים תשנ"ח[, עמ' י-יא(; הספר 'פתח דברי' למחבר אלמוני ששמו דוד )נאפולי רנ"ב(; ספר 'לשון לימודים' )דפוס ראשון קושטא רס"ו( לר' דוד אבן יחיא מליסבון; ספר 'אם הילד' הנזכר לעיל; ספר 'ערוגת הבשם' לר' שמואל ארקוולטי )ויניציה שס"ב(. גם המדקדק האשכנזי הידוע ר' אליהו בחור הדפיס חיבור בשם 'לוח בדקדוק הבניינים והפעלים' שאבד, ולא נותר ממנו אלא התרגום ללטינית שהדפיס תלמידו, ההבראיסט הנוצרי סבסטיאן מינסטר )ראו גיצבורג, תרכ"ז, עמ' 17; מדן, 1996, עמ' 731(.

11 גישה פדגוגית בכתבי המדקדק ר' זלמן הענא 53 כולו על דף אחד, וכך הוא מציע ללומד כלי בעל יתרון פדגוגי חשוב: ריכוז כל החומר הרלוונטי אל מקום אחד. באופן זה יכול הלומד לעיין במכלול צורות הפועל באופן נוח וממוקד, ואף ניתנת לו האפשרות להשוואה בין קטגוריות שונות. מלבד זאת ראויה לציון החשיבה הדידקטית שהנחתה את בחירת קבוצות השורשים המודגמות בטבלת נטיית הפעלים. יסוד החלוקה לקבוצות אלו מבוסס על החלוקה המקובלת לגזרות, 31 אולם רז"ה חרג ממנה במקרים שהשיקול הדידקטי הורה לו כן. למשל, מטעמים אלו יוחדה שורה בטבלה לשורשים המסתיימים בתי"ו משום התופעה החריגה שבהם התלכדות עיצור השורש האחרון עם העיצור הראשון בצורן הנטייה )' כ ר ת ',' כ ר ת י' וכו'(. משום כך גם יוחדו שורות בקטגוריות הבניינים הכבדים )פ ע ל, פ ע ל, ה ת פ ע ל( לשורשים שבהם עי"ן הפועל היא מהעיצורים שאינם נדגשים )אהחע"ר(, כדי להדגים את שינויי הניקוד במצבים אלו. לעומת זאת בבניינים שאין בהם ייחודיות בשימוש גזרה מסוימת לא נכללה דוגמה ממנה בין השורשים המודגמים בבניינים אלו. לכן, למשל, לא הובאו דוגמות מגזרת פ"נ בבניין פ ע ל משום שאין כל הבדל בין נטיית שורשיה בבניין זה לנטיית השורשים השלמים. 32 עובדות אלו ממחישות את ההבחנה שבין אופן הצגת כללי הדקדוק בגישה מדעית עיונית ובין הצגתם למטרות פדגוגיות. 'פתח התיבה' כאמור, זהו שמו של פרק הפתיחה ל'צוהר התיבה'. הוא מופיע לאחר ההקדמה לספר, שרז"ה מבאר בה בהרחבה את חשיבות העיסוק בדקדוק ואת מטרותיו בכתיבת הספר. בשורות הפתיחה ל'פתח התיבה' כותב רז"ה שלאחר שהעמיד "תלמידים הרבה בחכמה זו" הוא גיבש דרכי הוראה יעילות לתלמידים המתחילים את דרכם בלימוד הדקדוק, ולשם כך הדפיס את לוח הבניינים, שעסקנו בו לעיל. הוא נוכח לדעת "שאי אפשר להבין את לוח הפעלים על בוריו כי אם בהקדים י"ז ידיעות אשר הן הכרחיות לדעתן", ועל כן, כפי המשתמע מדבריו, הוא הקפיד ללמד 'ידיעות' אלו לתלמידים כהקדמה ללוח הבניינים. 17 עניינים אלו, מחולקים לפי סעיפים, נקבעו כפתיחה ל'צוהר התיבה', והם מהווים את תוכנו של פרק 'פתח התיבה'. 33 להלן נתאר סעיפים אלו בקווים כלליים. מרבית הסעיפים בפרק יוחדו לביאור יסודות הפונולוגיה )תורת ההגה( העברית, לפיכך 31. רז"ה מונה ב'צוהר התיבה' )'תיבת הפעלים', סעיף יב( שמונה גזרות: השלמים, חסרי פ"א, הכפולים, נחי פ"א, נחי פ"י, נחי עי"ן, נחי ל"א, נחי ל"ה. 32. כך נהג גם ר"מ קמחי ב'מהלך שבילי הדעת'. 33. פתיחה המיועדת לצרכים פדגוגיים אינה נהוגה בדרך כלל בספרי הדקדוק העברי המסורתיים. ככל הידוע לי, פתיחה מסוג זה מופיעה בחיבור אחד בלבד שקדם ל'צוהר התיבה' 'שיח יצחק' לר' יצחק הלוי מפוזנא )באזל שפ"ז; פראג שפ"ח(.

12 54 יהונתן וורמסר מבאר רז"ה את חלוקת 'האותיות' )דהיינו העיצורים( ל'חמישה מוצאות' )מקומות 34 החיתוך בחלל הפה( ]סעיף א[; מביא את ההבחנה )סעיף ב( בין 'נח נסתר' ל'נח נראה'; מגדיר את מהות השוואים והדגשים לסוגיהם )סעיף ה-ז( ומבאר את השינויים החלים בהם בהשפעת העיצורים הגרוניים )סעיף ט, יג(; מציג את החלוקה ל'תנועות גדולות' ו'תנועות קטנות' 35 )סעיף יא-יב(. לצד אלו מובאים כמה כללים פונולוגיים מתקדמים יותר, כגון התנאים שעשויות לבוא בהם שתי אותיות אהו"י נחות רצופות )סעיף ג( וכללי המרת ה"א בתי"ו בסוף תבה )סעיף ד(. סעיפיו האחרונים של הפרק עוסקים בהגדרות מונחי יסוד נוספים, החורגים מתחום הפונולוגיה: חלוקת המילים ל'שם', 'פועל' ו'מלה' ]=מילית[ )סעיף יד(; אזכור מושג השורש וייצוגו בתבנית פע"ל )סעיף טו(; החלוקה בין 'פועל עומד' ל'פועל יוצא' )סעיף טז(. בסעיף האחרון )יז( מתבררת מהות ההטעמה וכלליה הבסיסיים. ככל הנראה מטרת הצגת יסודות אלו היא לשמש מצע להבנת המערכת המורפולוגית העברית, כלומר לאופן שבו מתעצבת צורת המילה העברית ומתקבעת, שכן הבנת המושגים הפונולוגיים היא כידוע המפתח לכך. למשל, אין להבין את ייחוד הבניינים הדגושים )פ ע ל, פ ע ל, ה ת פ ע ל( בלא הבנת מהות הדגש וההבחנה בין הדגש הקל לדגש החזק. כמו כן אין אפשרות להסביר את שינויי התצורה החלים בשורשים המכילים עיצורים גרוניים בלי עמידה על ייחוד עיצורים אלו והגדרת התופעות המתרחשות בסביבתם. באור זה יש לראות גם את הסעיפים האחרונים בפרק. החלוקה לקטגוריות של חלקי דיבר היא מהותית למערכת התצורה העברית משום שדרכי התצורה של כל חלק, ובייחוד אלו של הפועל לעומת אלו הנוהגות בשם, הן שונות בתכלית. ההפרדה בין 'פועל עומד' ל'פועל יוצא' הכרחית לקביעת שימושן של קטגוריות מורפולוגיות, כגון קיום צורת הציווי או האפשרות לצרף אל הפועל כינויי מושא )שישנה בפועל יוצא בלבד(. אף ההטעמה היא חלק בלתי נפרד מתצורת המילה, וחשיבותה ניכרת בייחוד במקרים שבהם היא מבחינה בין משמעויות )כגון 'ב א ה' עבר, ' ב א ה' הווה(. אל מול אלו יש מקום לתת את הדעת לעניינים שלא נכללו בפרק. מונחים ועקרונות הקשורים אל תצורת המילה כשלעצמה, כגון: שמות הבניינים; נטייתם לפי זמן, גוף ומין; הצטרפות הכינויים אל הפועל והשם; תפקידי אותיות השימוש כל אלו ועקרונות נוספים אינם נזכרים כלל בפרק אף שהם נידונים בעומק ובהרחבה ב'צוהר התיבה'. הכרתם והבנתם חשובים גם הם להבנת התיאור הדקדוקי, ולכאורה היה ראוי להציגם בתמציתיות בפרק זה כשם שהוצגו בו יסודות הפונולוגיה. 34. לביאור מושגי יסוד אלו )במשנתו של מחדשם, ר' יהודה חיוג'( ראו בסל, תשנ"ב, עמ' לדיון במשמעות מונחים אלו במשנתם של מחדשיהם, בני משפחת קמחי, ראו אלדר, תשע"א.

13 גישה פדגוגית בכתבי המדקדק ר' זלמן הענא 55 מיקודו של הפרק ביסודות הפונולוגיים מובן היטב בהתחשב בתפקידו המקורי כהקדמה ללוח הבניינים. המונחים והעקרונות העומדים ביסוד תצורת הבניינים מובנים מאליהם באמצעות ההתבוננות בטבלות הנטייה המסודרות והמפורטות; אין כל צורך למנות את הבניינים ואף לא להזכיר את הצורות הנטויות האפשריות ואת הצטרפות הכינויים אליהם כל אלו מתבארים מאליהם מעיון בטבלות הנטייה. כול שנדרש לבאר הוא עקרונות הפונולוגיה בלבד, הדרושים להבנת הצורה ודרך היווצרותה. ואולם כאמור אין אפשרות להסביר באופן זה את תוכן הפרק כהקדמה ל'צוהר התיבה'. גם לא נראה להניח שרז"ה היה מציב את הקדמת לוח הבניינים בפתח 'צוהר התיבה' בלא הרחבות או התאמות הכרחיות, אילו היה רואה צורך בהן. נוכל רק לשער כי רז"ה ראה בתורת ההגה, שבה עוסקים הפרקים הראשונים של 'צוהר התיבה', דיסציפלינה שהתלמיד המתחיל מתקשה בה במיוחד, ולפיכך נדרשות לה בייחוד ההקדמות הפדגוגיות. קושי זה עשוי לנבוע מן המציאות הפדגוגית שבה דיסציפלינה זו נלמדת תחילה, מן הסיבות שעמדנו עליהן לעיל, לעומת הדיסציפלינות הנלמדות בשלבים מתקדמים יותר, שבהם הלומד מורגל יותר בלימוד הדקדוק. סעיפים פדגוגיים ב'צוהר התיבה' 'צוהר התיבה' הוא ספר שמטרתו עיונית מובהקת. כללי הדקדוק מוצגים בו בהרחבה ובהעמקה, ובהם גם יסודות חדשים בחשיבה הדקדוקית בעת ההיא, לצד כמה דיונים ופולמוסים כנגד דעות מדקדקים אחרים. 36 עם זאת יש סעיפים מספר בכמה מקומות בספר זה שמטרתם היא פדגוגית, דהיינו עניינם אינו בהצגת מידע נוסף אלא בהדרכת הלומד לזהות נכונה את המבנים הדקדוקיים שהוצגו קודם לכן. להלן נציג שני מוקדים כאלו מ'צוהר התיבה', האחד מפרק 'תיבת הפעלים' והאחר מפרק 'תיבת השמות'. א. הבחנה בין סוגי הדגשים במערכת הפועל בהבחנה זו עוסק רז"ה ב'תיבת הפעלים' בסעיף לא. בתחילת הסעיף הוא עומד על הבעייתיות בכך שהדגש החזק בצורות העתיד של הפועל מורה על כמה תופעות שונות: חסרון פ"א הפועל בגזרת פ"נ, חסרון 'אות הכפל' בגזרת הכפולים, דגש תבניתי ה'מסמן' את הבניינים הדגושים ודגש המסמן את נשילת התחילית בצורות העתיד של בניין נפעל. 36. מסיבה זו הודפס ספר זה בווילנה בשנת תרל"ג תחת השם 'צוהר התיבה החדש', באופן שונה מן המקור: בכל מקום הופרד הכלל הדקדוקי הטהור מן הדיון המלווה אותו והודפס בחלקו העליון של העמוד, ואילו הדיונים וההרחבות הודפסו בחלק התחתון. המדפיסים נימקו מעשה זה בשער הספר: "יען כי חקרי הלשון והפלפולים אשר בספר הזה כרובם כן ילאו את התלמידים בראשית לימודם מבלי ידעו לברור מהם את עיקרי חוקי הדקדוק ]...[ לכן הובררו עתה חוקי ומשפטי הדקדוק כלליהם וטעמיהם בקצרה והוצגו לבדם".

14 56 יהונתן וורמסר אופן ההבחנה הראשוני שרז"ה ממליץ עליו הוא בחינת ניקוד תחילית העתיד, שבה נבדלים היטב הבניינים קל ונפעל מן הבניינים הדגושים. להבחנה בין דגש בעיצור השורש הראשון בבניין קל, המורה על גזרת פ"נ, ובין דגש זה בבניין נפעל הבא במקום תחילית העתיד, הוא מציע קריטריון סמנטי שלפיו בניין קל מורה על פועל פעיל ובניין נפעל מורה על פועל סביל. בין דגש הבא בשורשים מגזרת הכפולים ובין הדגש הבא בשורשי פ"נ הוא מבדיל בהצבעה על מיקום הדגש )בגזרת הכפולים הדגש מופיע בעיצור השורש השני, והדגש הבא בשורשי פ"נ מסומן בעיצור בראשון(. אגב העיסוק בהבחנות הנוגעות לתפקיד הדגש בצורות העתיד, עובר רז"ה בסוף הסעיף לעמוד על הבחנה הנוגעת לתשלום הדגש: ההבחנה בין גזרת פ"י בעתיד בבניין קל ובין צורות העתיד בגזרת השלמים בבניין נפעל כאשר פ"א הפועל אינה מקבלת דגש. בשתי קטגוריות אלו התחילית צרויה )'א ש ב', 'ת צ א', 'י א כ ל', 'י ע ש ה'(. ההבחנה שהוא מציע, מלבד הקריטריון הסמנטי להבחנה בין בניינים אלו, מבוססת על מספר עיצורי השורש המופיע בכל צורה: בבניין קל בגזרה זו מופיעים שני עיצורי שורש, ובבניין נפעל מופיעים שלושת עיצורי השורש. אין ספק כי סעיף זה נועד מעיקרו לתלמיד המתקשה, הזקוק להדרכה מעשית ולסימני זיהוי כדי להבחין בין הקטגוריות הצורניות. אדם השולט בכללים שהוצגו עד לסעיף זה אינו נדרש להבחנות אלו לצורך ההבדלה בין הצורות, השונות זו מזו בבירור. 37 אך דומה כי גם הלומד המעמיק ומהיר התפיסה עשוי להיעזר בו כמעין סיכום חלקי לכללי תצורת העתיד, המסייע לחזרה על הכללים הנלמדים ולהפנמתם. ב. הבחנות בין צורות הומונימיות במשקלי השמות לנושא זה יוחדו עשרה סעיפים )כט-לח מ'תיבת השמות'(, נתח נכבד מכלל העיסוק בתצורת השם ב'צוהר התיבה', הכולל 45 סעיפים. כל אחד מעשרת הסעיפים עוסק ב'בחינה' אחת מ'בחינות המשקלים', שעניינה הוא הדרכה כיצד להבחין בין צורות שוות מבנ ה השונות זו מזו בניתוחן המורפולוגי. ההבחנות עוסקות בנושאים אלו: הבחנות בין עיצור השייך אל השורש ובין עיצור מ'האותיות הנוספות', השייך למבנה המשקל; הבחנה בין סיומת תי"ו שהיא יסודית במשקל ובין סיומת זו שבאה תמורת ה"א; הבחנה בין צורות מקור של בניין קל ובין נטיות המשקל הסגולי )כגון ' ב ג ד ו' במשמע 'בגידתו' לעומת ' ב ג ד ו' במשמע 'הבגד שלו'(; הבחנה בין תצורה הנובעת מתשלום דגש ובין תצורה מקורית של המשקל )'ח ר ש' לעומת 'ח כ ם'(; הבחנה בין משקל פ ל )גזרת ע"ו, כגון 'ר ם','ר ע'( למשקל פ ע )גזרת ל"י, כגון 'ע ב'(; הבחנה בנטיות המשקל בין משקל ע 'פ ל ה' למשקל ' פ ע ל ה'. 37. בשונה אולי מן ההבחנות המתוארות להלן בסעיף הבא, המבדילות בין צורות השוות זו לזו באופן שאף הלומד הבקי בכללים עשוי להתקשות בהבחנה ביניהן.

15 גישה פדגוגית בכתבי המדקדק ר' זלמן הענא 57 לשם דוגמה נציג עתה שתיים מן ה'בחינות', המיועדות להבחנה בין עיצור שורשי לעיצור השייך למבנה המשקל. בסעיף כט, ב'בחינה הראשונה', מציע רז"ה למצוא צורה פועלית מאותו השורש, ולבחון על פיה את טיבו. על פי זה אפשר להבחין בין שמות שווי צורה, כגון 'תועבה' ו'תוכחה', אשר על פי צורות הפועל מתברר כי ב'תועבה' ה-תי"ו היא שורשית ]" לא ת ת ע ב א ד מ י" )דברים כג, ח([ וב'תוכחה' היא שייכת למבנה המשקל]'הו כ ח תו כ יח א ת ע מ ית ך' )ויקרא יט, יז([. בדומה לכך, 'הבחינה השמינית' )סעיף לו( עוסקת במהותה של תי"ו הבאה בסיומת השם. כאן הדרך שרז"ה מתווה היא הוספת צורן ריבוי אל השם; כאשר התי"ו מתקיימת בריבוי )'ברית'-'בריתות', 'חבית'-'חביתים' ) 38 היא שורשית, וכאשר אינה מתקיימת )'עטרת'-'עטרות', 'טבעת'-'טבעות'( היא שייכת אל המשקל. סיכום במאמר זה סקרנו כמה מוקדים בכתבי רז"ה שמאמציו הפדגוגיים באים בהם לידי ביטוי במגמה לסייע בלימוד יסודות תורת ההגה ותורת הצורות של לשון המקרא. הראינו כי במבוא ללימוד מעמיק ושיטתי של הדקדוק העברי, בפתיחה ל'צוהר התיבה', ראה רז"ה צורך לבאר את עקרונות תורת ההגה בלבד, כנראה מתוך השקפה שלפיה אלו הנושאים שהלומד המתחיל עלול להתקשות בהם. לתפיסתו, לאחר לימוד תורת ההגה יוכל הלומד ללמוד היטב את תורת הצורות בלא הזדקקות להקדמה המבארת את עקרונותיה. לעומת זאת ראה רז"ה צורך בהעמדת כלים פדגוגיים אחרים ללימוד תורת הצורות; כזו היא טבלת הנטייה שב'קונטרס לוח הבנינים', אשר הפירוט שבה ואופן הצגתה מסייעים ללומד להפנים את מורכבותה ולשלוט בהסתעפויותיה. אמצעים פדגוגיים נוספים שנסקרו לעיל, המסייעים ביישום מדויק של תורת הצורות, הם דרכי הבחנה בין קטגוריות דקדוקיות הדומות זו לזו. כאן עסק רז"ה בהבחנה בין תפקידי הדגש החזק בצורות העתיד הפועליות ובין זוגות צורות שמניות השוות בתבניתן ושונות ביסודותיהן המורפולוגיים )גזרת השורש או המשקל(. כבר עמדנו על ההבדל שבין ההצגה העיונית תאורטית של התורה הדקדוקית, שמטרתה להביא את המידע גופו לידיעת הקורא, ובין ההצגה הפדגוגית, שמטרתה לסייע ללומד להבין ולהפנים מידע נתון בדרך יעילה ונוחה. כאמור, הבדל זה בא לידי ביטוי ניכר בטבלת הנטייה שב'קונטרס לוח הבנינים', אשר קטגוריות השורשים שבה חורגות מן החלוקה המקובלת לגזרות ומותאמות גם לתופעות שאינן באות לידי ביטוי בחלוקה זו. בדברים אלו שפכנו אור על פן אחד בעבודתו הבלשנית של רז"ה, שלצד מגמתו לחקור, לבאר, לחדש ולקדם את הידע הדקדוקי הקיים, ש א ף להנגיש את כתביו גם לעושים את צעדיהם הראשונים בחכמה זו. מכאן שרז"ה ראה עצמו כמורה וכאיש חינוך לא רק בעיסוקו היום יומי אלא גם בעבודתו הבלשנית המדעית. 38. על פי הצורה המצויה בלשון חז"ל, השונה מן הצורה המקובלת בעברית החדשה.

16 58 יהונתן וורמסר רשימת קיצורים וביבליוגרפיה אלדר, תשנ"ז א' אלדר, 'ספר מהלך שבילי הדעת והטכניקה האנליטית של הפרדיגמה הדקדוקית', מסורות ט-יא )תשנ"ז(, עמ' אלדר, תשס"ד א' אלדר, 'ר' זלמן הענא גדול מדקדקי העברית בפתח העת החדשה', ברית עברית עולמית: כנס 16 )תשס"ד(, עמ' אלדר, תשע"א א' אלדר, 'עיון מחודש בשיטת חלוקת התנועות של הקמחיים', לשוננו עג )תשע"א(, עמ' בן זאב, תקנ"ו י"ל בן זאב, תלמוד לשון עברי, ברסלאו תקנ"ו; וילנא תקס"ג. בן יהודה, תש"א ח' בן יהודה, בן יהודה, חייו ומפעלו, ירושלים תש"א. בסל, תשנ"ב נ' בסל, תורתו הדקדוקית של ר' יהודה חיוג', חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשנ"ב. גולדנברג, תשל"ט א' גולדנברג, 'לוח הנטייה העברי הראשון', לשוננו מג )תשל"ט(, עמ' גינצבורג, תרכ"ז כ"ד גיצבורג, ספר מסורת המסורת, חיברו ר' אליהו המדקדק בר אשר הלוי האשכנזי, לונדון תרכ"ז. גרץ, תשס"א מ' גרץ, 'תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה', בתוך )עורכים: מ' מאיר ואחרים(: ההשכלה היהודית כרך א חלק שני, ירושלים תשס"א. דותן, תשנ"ז א' דותן, אור ראשון בחכמת הלשון: ספר צחות לשון העברים לרב סעדיה גאון, ירושלים תשנ"ז. הורודצקי, Judaica, 1931 S.A. Horodezky, Hanau Salomon, Encyclopaedia.Vol. VII, Berlin 1931 חומסקי, (Mikhlol), 1933 W. Chomsky, David Kimhi's Hebrew Grammar.Philadelphia 1933 טנא וממן, Hebrew, 1996 D. Tene and A. Maman, Linguistic Literature, Encyclopaedia Judaica, second edition, vol. 13, Jerusalem.1996, pp יצחקי, תשס"א ד' יצחקי )מהדיר(, י' אמדן, לוח ארש, על נוסחאות סידור התפילה, השגות על שערי תפלה, בית תפלה ומכסה התיבה לרז"ה, טורונטו תשס"א. לוונשטיין, Z. Löwenstein, "Zur Geschischte der Juden in Fürth", Jarbuch 1911 der Jüdisch-Literarischen Gesellschaft VIII (1910), Frankfurt.1911, pp

17 גישה פדגוגית בכתבי המדקדק ר' זלמן הענא 59 לויפר, תשס"א י' לויפר, 'עוד על המדקדק ר' שלמה זלמן הענא', המעין מט ]א[ )תשס"א(, עמ' מדן, M. Medan, Levita, Elijah, Encyclopaedia Judaica, Second 1996.Edition, Vol. 12, Jerusalem 1996, pp ממן, תשנ"ו א' ממן, 'המקור ושם הפעולה בתפיסת אבו אלפרג' הרון', בתוך: מ' בר אשר )עורך(, מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים מוגשים לשלמה מורג, ירושלים תשנ"ו, עמ' רד"ק, תקצ"ז ד' קמחי, ספר מכלול, מהדורת י' ריטטנברג, ליק תקצ"ז. פישמן, I. Fishman, The History of Jewish Education in Central 1944.Europe, London 1944 צינברג, 1967 י' צינברג, תולדות ספרות ישראל ג, תל אביב קעסלין, תרנ"ב ח' קעסלין, מסלול בדקדוק לשון הקודש, וילנא תרנ"ב. רבין, C. M. Rabin, Hanau, Solomon Zalman Ben Judah Loeb 1996 Hacohen, Encyclopaedia Judaica, Second Edition, Vol. 8,.Jerusalem 1996, p. 318 רובינס R. H. Robins, Ancient & Mediaeval Grammatical Theory in 1951.Europe, New York and London 1951 רובינס Survey, 1989 R. H. Robins, General Linguistics, An Introductory.London and New York 1989 תלמאג', F. Talmage, Kimhi, Moses, Encyclopaedia Judaica, Second 1996.Edition, Vol. 12, Jerusalem 1996, p. 158

18 נספח: צילום קונטרס לוח הבנינים, דפוס ברלין תק י 60 הנספח צולם מעותק השייך לאוסף הספרים הנדירים שבספרייה הלאומית בירושלים

19 61

20 62

21 63

22 64

23 65

24

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד הנחיו

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית עש לואיס וגבי וייספלד הנחיו הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, משמע על הקורא להבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע. המראה החיצוני

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F E4F8F7F220E4EEE3F2E920ECF9E0ECFA20E4EEE7F7F82E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F E4F8F7F220E4EEE3F2E920ECF9E0ECFA20E4EEE7F7F82E646F63> 9 3 הרקע המדעי לשאלת המחקר (סקירת ספרות) המחקר המוצע שייך לשני תחומי ידע: מבנה הלשון העברית והיבטים פסיכולוגיים ופסיכולינגוויסטיים של קריאה. בפרק זה אציג רקע מדעי השייך לכל אחד מתחומים אלה. בחלק הראשון

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד