חוזה מחיר למשתכן לאחר פגישה 11 ליולי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חוזה מחיר למשתכן לאחר פגישה 11 ליולי"

תמליל

1 1 חוזה מכר דירת מחיר למשתכן שנערך ונחתם ב ביום חודש שנת בין: ח.פ בית ימין רחוב כצנלסון 13 אשקלון )להלן: "המוכר"(. דוא"ל: מצד אחד לבין: ת"ז טלפון ת"ז טלפון מרח' בית מס' עיר טלפון: דוא"ל: ביחד ולחוד ובערבות הדדית )להלן: "ה"(. מצד שני הואיל והואיל והואיל והואיל והואיל והואיל -והואיל והואיל והואיל והואיל והמוכר זכה ביום במכרז מס' ים/ 311/2016 )להלן: המכרז( שפרסמה רשות מקרקעי ישראל להקמת בניינים ודירות במגרשים מספר 133, 132, לפי תכנית תמל/ 1006 המהווים את חלקות 78 77, 74, 73, 72, בגוש בשטח כולל של 11,088 מ"ר, והידועים גם כמתחמים 10 ו- 11, והמצויים בשכונת פארק היין באשקלון )להלן: המקרקעין( והסכם זה מתייחס לדירה, כהגדרתה להלן הנמצאת במתחם 10. ועל פי תנאי המכרז וכן הסכם החכירה שנחתם ו/או ייחתם חוזה חכירה מהוון לגבי המקרקעין וזאת לתקופה של 98 שנה החל מיום ועד ליום , וניתן למוכר לבנות על המקרקעין בניינים; והמוכר יקים / מקים על המתחם 10 )המקרקעין( 2 בניינים בהם 143 יחידות דיור, בתמהיל מעורב למחיר למשתכן ולשוק החופשי בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לאישור הועדה המקומית לתכנון ובניה; וה מצהיר כי הינו בעל תעודת זכאות כ"חסר דיור" וכי אין מניעה חוקית ממנו להתקשר בהסכם זה; וה רוצה לרכוש מהמוכר יחידת מגורים כמתואר לעיל הכוללת ממ"ד )הנחשב חדר(, מטבח, וחדרי שירות, והחלק היחסי ברכוש המשותף כמתואר בתשריט המצורף להסכם זה כנספח "א" )להלן: "התשריט"( )להלן: "היחידה" או "הדירה"(. הבנין והיחידה על הצמדותיה והבנין ייבנו בהתאם למפרט הטכני המצורף להסכם זה כנספח "ב" ושלא יפחת מהוראות מפרט המהווה נספח ג 1 "מחיר למשתכן - מפרט אחיד" שצורף לחוברת המכרז המצויה בחוברת מכרז ים/ 311/2016 )להלן: "המפרט"( ; והמוכר מצהיר כי טרם קיבל היתר לבניית הבניין והיחידה; והמוכר מסכים למכור ל את היחידה בכפוף ובהתאם למוסכם בהסכם רכישה זה; וה מסכים לקנות את היחידה בהתאם לתנאי הסכם זה; אי לכך מעיד הסכם זה כי הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 1. המבוא, הנספחים והתוכניות הסופיות :

2 המבוא להסכם זה וכן הנספחים המצורפים אליו והחתומים בידי הצדדים, מהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן ההסכם וייקראו יחד עמו. חוזה זה אושר על ידי משרד הבינוי והשיכון כחוזה העומד בכללים הקבועים במכרז "מחיר למשתכן". אין באישור זה כדי להוות אישור ביחס לכל אחד מסעיפי החוזה, להגביל את זכותו של הרוכש לקיים מו"מ על החוזה, להגביל או לשלול את אפשרות הרוכש לטעון טענות כנגד סעיפי החוזה על פי כל דין או כדי להקנות לחוזה חסינות כלשהי מפני ביקורת שיפוטית כנגד סעיפיו. ה לא יהיה רשאי למכור את הדירה לצד שלישי, החל מיום רכישתה ועד חלוף 5 שנים מיום קבלת טופס 4 או 7 שנים ממועד ביצוע ההגרלה )אשר בעקבותיה נרכשה יחידת הדיור(, המוקדם מבניהם, לרבות הסכם להעברת זכויות לאחר תום חמש/שבע השנים, אשר נכרת לפני תום חמש /שבע השנים האמורות. יחד עם זאת הרוכש יהיה רשאי להשכיר את הדירה למגורים בלבד. לשם הבטחת עמידת ה באמור לעיל יחתום הרוכש על תצהיר וכתב התחייבות בנוסח המופיע בנספח י'. ככל שהרוכש יפר התחייבותו וימכור את דירת מחיר למשתכן טרם חלוף המועד האמור, הוא יחוייב בתשלום לרשות מקרקעי ישראל ו/או משרד הבינוי והשיכון סך של. 450,000 הרוכש מצהיר ומתחייב שככל שיתברר בכל שלב עד לקבלת החזקה בדירה, שאינו עומד בקריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסרי דירה ו/או שהונפקה לו תעודת זכאות בטעות, כי ידוע לו והוא מסכים שחוזה המכר שנחתם עימו יבוטל ולא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול כאמור. הסכם זה הוא המסמך היחיד המחייב את הצדדים, והוא מבטל כל מסמך, מצג, אמירה, או הסכם, הקודמים לו בעניין נשוא הסכם זה למעט במצב בו החוזה ו/או נספחיו אינו כולל מידע מספק בדבר פרטי הדירה. אין באמור בכך כדי לשלול מה טענה הנוגעת למקרה בו יהיו חסרים בחוזה פרטים שחל על המוכר חובה לציינם על פי דין. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכויות ה ועילות תביעה על פי דין בנוגע למצגים ו/ו פרסומים שהוצגו בפניו לפני חתימת החוזה. הבנין, היחידה ובנייתם: המוכר יבנה וישלים את היחידה תוך שימוש בעבודה נאותה ובחומרים לפי תקנים רשמיים, כמפורט במפרט ושלא יפחת מהוראות מפרט המהווה נספח ג 1 "מחיר למשתכן - מפרט אחיד" שצורף לחוברת המכרז, ובהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה. המוכר רשאי לשמור לעצמו את הזכות לסטות מהתחייבויות שקיבל על עצמו במפרט רק בהיקף המותר על פי חוק המכר דירות התשל"ג 1973, צו מכר דירות )טופס של מפרט(, תשלד- 1974, ולפי צו המכר טופס של מפרט )תיקון( התשס"ח 2008 צו מכר דירות (טופס של מפרט )תיקון(, התשע"ה (, שינויים כאמור לא יהוו הפרת הסכם זה ע"י המוכר. בכפוף לאמור בהסכם זה, לא יהיה ה רשאי לדרוש מהמוכר, או מקבלני הביצוע של המוכר כל שינוי או תוספת ביחידה, למעט האמור בסעיף 7.2. כל שינוי הנדרש או שיידרש אך ורק ע"י רשויות התכנון בבנין, בפיתוח )מגרש(, ביחידה או בתכנית בנין ערים, לשם קבלת היתר בניה ואף לאחר מכן, יחייב את הצדדים להסכם זה כאילו היה מלכתחילה חלק מהסכם זה. למרות האמור לעיל ככל שיחולו שנוי ו/או סטייה בשטח הדירה ו/או מרפסת הדירה ו/או סטייה בשטח המחסן ככל שמוצמד לה מחסן ו/או סטייה בשטח החניה ככל שמוצמדת לה חניה )וככל שיש גינה מוצמדת לדירה כמפורט במפרט הטכני ובתוכניות גם בשטח הגינה( תהיה מעבר לסטייה המותרת על פי הוראות חוק המכר דירות על תקנותיו וצוויו ו/או ככל שיחול שינוי בתוכנית הדירה ו/או שינוי קומה בה ממוקמת הדירה ו/או כיווניה )מעל 45 מעלות בהפניית החזית(. האמור יהווה שינוי מהותי, יוכל ה להודיע בכתב למוכר על ביטול ההסכם בתוך 30 יום משקיבל הודעה מהמוכר על השינוי בכתב בצירוף המסמכים המעודכנים. לא התקבלה הודעת ביטול מטעם ה בתוך 30 יום כאמור ייחשב ה כמי שויתר על זכותו לביטול ההסכם. ההשבה תבוצע בתוך 45 יום מיום.2

3 המכר: ביטול ההסכם, וזאת בכפוף לחתימת ה על מסמכי הביטול הטכניים )דיווח לרשויות המס וכו'( עד למועד האחרון שיקבע ע"י המוכר ויתואם עם הרוכש, על ה למלא אחר כל דרישות הבנק המלווה ביחס להשבת הערבויות, כתנאי לקבלת הכספים. ביטול כאמור אינו הפרה ולא יחייב תשלום פיצוי משום צד אל הצד האחר. מובהר ל כי הקמת חדר שנאים או מתקנים אחרים עבור חברת החשמל וספקיות התקשורת והגז, ככל שישנם, תצוין במפרט, וכי במקרה שיחול שינוי במיקומו של אחד המתקנים הנ"ל לעומת המצוין במפרט, יודיע על כך המוכר ל בכתב. כמו כן יובהר שאין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתונות ל על פי דין. עבודות הפיתוח בחצר הבנין ו/או בסביבתו )להלן: "עבודות הפיתוח"(, יושלמו תוך 9 חודשים מקבלת טופס 4. המוכר יגרום לכך שתישמר גישה סבירה ובטוחה לבניין וליחידה ולהצמדותיה. אי השלמת עבודות הפיתוח לא ימנע מה שימוש סביר בדירה. עבודות הפיתוח יתבצעו באופן שימנע, ככל האפשר, הפרעה לרוכש הדירה. המוכר מוכר בזאת את היחידה ל, וה מתחייב לרכוש את היחידה מאת המוכר, והוא מתחייב לשלם למוכר את התמורה הקבועה בהסכם זה ובנספחים הנלווים, כמפורט להלן. התמורה: בתמורה להתחייבויות המוכר בהסכם זה, מתחייב ה לשלם לחשבון הפרויקט של המוכר את מחיר הדירה כמפורט בנספח ג' להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "התמורה"( וזאת באמצעות פנקס שוברים כאמור להלן. התמורה תהיה צמודה למדד תשומות הבניה למגורים כמפורט בנספח ג'. לתמורה יוסף מס ערך מוסף, שיחול על ה כמפורט בנספח ג'. התמורה שלעיל כוללת את הוצאות פיתוח בהתאם למכרז ו/או המפרט ו/או היתר בניה ו/או התב"ע, בין היתר, בגין חיבור הבנין והדירה )כמפורט בסעיף 4.5 להלן( לרשתות המים, הביוב, חשמל, וכן כביש ומדרכה עד ליום מסירת החזקה ביחידה ל. ה מייפה את כוחו של המוכר, באופן בלתי חוזר, להתקשר בשמו ומטעמו עם כל צד שלישי בקשר עם האמור בסעיף זה. החברה תבצע על חשבונה את כל הנדרש בגין חיבור המבנה והדירה לתשתיות. יובהר בזאת כי ה ישלם או ישיב לחברה, ככל שהתשלום שולם על ידה ובלבד שהציגה ל אסמכתאות בגין ביצוע התשלום כאמור, ככל ומדובר באחד התשלומים המפורטים להלן בלבד: מים- גביית תשלום בגין מונה המים, שבוצע לרשות המים או לתאגיד המים, בהתאם לתעריפים הקבועים בספר התעריפים של רשות המים מה בכפוף להמצאת אסמכתא ל על ביצוע התשלום. גז- ככלל חיבורי הגז יעשו על ידי ה באופן עצמאי מול חברת הגז. במידה ומדובר במקרה חריג בו החברה ביצעה תשלום בגין פיקדון של אחד החלקים עבור ה, תוכל לגבות את אותו הסכום מה בכפוף להמצאת אסמכתא ל על ביצוע התשלום, כאמור לעיל ורק ככל שהחברה קיבלה את הסכמת ה. חשמל- לא יגבה מה כל תשלום בגין חיבור הדירה לחשמל, וכל העלות הכרוכה בכך מוטלת על החברה בלבד. למען הסר ספק, גם התשלום בגין הבדיקות - "טסטים" - יחולו על החברה. למען הסר ספק, כל תשלום אחר בגין חיבור לתשתיות יחול על המוכר כאמור לעיל בסעיף זה. מחיר היחידה נקבע בהתחשב בהיטלים, אגרות, ארנונות מיסים ותשלומי חובה אחרים המוטלים על בניית היחידה ומכירתה )להלן: "תשלומי החובה"(, כפי שהינם בתוקף ובשיעור ביום חתימת הסכם זה. מוסכם כי אם לאחר חתימת הסכם זה יוטלו תשלומי חובה חדשים ו/או יוגדל שיעורם של תשלומי החובה הקיימים, המיסים החדשים יחולו על ה או המוכרת בהתאם לקביעת החיקוק שמכוחו הוטל המס החדש )ככל.3.4

4 שהתשלום יחול עפ"י דין על ה ישלמם ה וככל שהתשלום יחול עפ"י דין על המוכרת תשלמם המוכרת(. האמור לעיל לא יחול על הגדלת שיעורי מס הכנסה או מס רווחי חברות שאלו חלים על המוכרת. הלוואות ושעבודים, והבטחת כספי ה: הבנק הבינלאומי, משלים הון גמלא הראל ניתנת בזאת הודעה ל על פי חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה )להלן: חוק המכר(, על זכותו של ה להבטחת הכספים ששולמו ועל הדרכים שנקבעו לפי החוק לעניין זה. הודע ל כי כל ההוראות המפורטות להלן בסעיף 5 זה הן הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם. מובהר כי ל יינתנו בטוחות על פי סעיפים 2)1( או 2)2( לחוק בלבד. המוכר התקשר עם הבנק הבינלאומי בע"מ )להלן: הבנק או הליווי הפיננסי, כמשמעו בחוק המכר( לשם קבלת הלוואה, אשראים, ערבויות ושירותים בנקאיים נוספים בקשר עם הפרוייקט, )להלן: האשראי(. האשראי, מובטח ו/או יובטח על ידי שיעבוד בדרגה ראשונה על המקרקעין והפרוייקט, וכן על זכויות המוכר על פי הסכם זה, לטובת הבנק. זכויות הבנק במקרקעין קודמות בעדיפות על זכויות ה במקרקעין. אולם עם רישום הערת אזהרה לטובת ה והתקיימות כל התנאים לכך בחוק המכר דירות יקבל ה מכתב החרגה מאת הבנק בנוסח המפורט בתוספת לחוק המכר דירות, אך המשכנתא לטובת הבנק תישאר רשומה. בכפוף להוראות חוק המכר דירות, עם רישום זכויות ה בלשכת רישום המקרקעין, יבוטלו השעבודים על זכויות ה, אשר נרכשו מהמוכר, כך שלא ייוותרו לגבי זכויות ה כל שעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות. ה יוכל לאמת את פרטי החשבון בטלפון במספר המופיע על גבי פנקס השוברים או באתר האינטרנט של הבנק )בכתובת:.) המוכר נותן בזאת הוראות בלתי חוזרות לשלם את כל הסכומים המגיעים או שיגיעו מ למוכר בגין או בקשר עם הרכישה אך ורק לבנק באמצעות הפקדתם לחשבון הפרוייקט, כהגדרתו להלן כמו כן המוכר מודיע ל כי הוא שעבד והמחה על דרך השעבוד את כל זכויותיו כלפי ה לפי הסכם זה לטובת הבנק. ה מסכים בזה לשעבוד והמחאת הזכויות כאמור, ומתחייב לפעול על פי ההוראה הבלתי חוזרת. המוכר פתח בבנק הבינלאומי הראשון בע"מ )להלן: הבנק( חשבון מס' בסניף אשקלון )מס' 109( )להלן: חשבון הפרוייקט(. לבנק יש ו/או יהיו זכות עיכבון ו/או קיזוז ו/או שעבוד על כל הכספים המופקדים ו/או שיופקדו בחשבון הפרוייקט. המוכר נותן ל הוראות בלתי חוזרות להעביר לחשבון הפרוייקט ולא לגורם אחר כלשהו כל סכום המגיע או שיגיע מאת ה למוכר על פי הסכם זה או בקשר אליו וזאת במועד הקבוע לתשלומו, הכל בהתאם למועדי התשלום הקבועים בחוזה, ובהתאם להסדר השוברים: על ה לקבל מהמוכר ערבות שתוצא ע"י הבנק )או פוליסה שתוצא על ידי חברת הביטוח( )להלן: "הבטוחה"( על פי חוק המכר בגין כל תשלום שישולם על ידי ה בקשר עם רכישת היחידה למעט רכיב המע"מ כהגדרתו בסעיף 3 ג 1 לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה )רכיב המע"מ" מס הערך המוסף הנכלל במחיר הדירה, בשיעור החל לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975, במועד כל תשלום מאת ה למוכר(, לפי הסדר השוברים כמפורט להלן, תוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע התשלום על פי כל שובר. המוכר מתחייב בזאת להמציא ל את הבטוחה וה מתחייב בזאת לקבל את הבטוחה. מתן הבטוחה על ידי הבנק מותנה בקיום התחייבויותיו של ה כלפי הבנק כאמור בנספח ז' להסכם זה. הבטוחה תהיה בנוסח המקובל בבנק או בחברת הביטוח ועל פי חוק המכר. ה ישלם למוכר, בתמורה להעברת הזכויות ביחידה ומילוי יתר התחייבויות המוכר על פי ההסכם, את התמורה הנקובה בנספח ג' )בהסכם זה: "התמורה"( בשיעורים, במועדים ובתנאים האמורים בנספח ג' ובהסכם. התמורה תשולם אך ורק באמצעות שוברים לתשלום שינפיק הבנק ואשר ימסרו ל במועד החתימה על ההסכם )להלן: "השוברים"(, בכפוף לחתימתו של.5

5 5 ה על נספח ז' להסכם זה. בחתימתו על הסכם זה מאשר ה לבנק כי הודע לו שעליו לשלם את כל התשלומים עבור רכישת הדירה אך ורק על דרך של הפקדתם לחשבון הפרוייקט באמצעות שוברי התשלום הכלולים בפנקס השוברים, כאמור בנספח ז' להסכם )ומבלי שנעשה בו כל שינוי(. זאת מרגע שיקבל את פנקס השוברים. השוברים ימוספרו ויכללו בין היתר את הפרטים הבאים: פרטי המוכר, שם הפרויקט, מיקומו, מס' גוש וחלקה של הפרויקט, פרטי היחידה הנמכרת ומס' חשבון הליווי של הפרויקט. בשוברים לא יהיה נקוב הסכום לתשלום וה ישלים זאת במועד ביצוע התשלום בפועל בהתאם לשיעורים האמורים בנספח ג' להסכם. על ה לשלם את השוברים עפ"י סדרם בלבד. רק תשלום שישולם באמצעות שובר ייחשב כתשלום, כלפי הבנק, בהתאם להסכם, ויזכה את ה בקבלת בטוחה בהתאם לחוק המכר עם ביצוע התשלום יעביר ה למוכר, למשרד המכירות באתר הפרויקט ולפקס מס' , אישור בדבר ההפקדה הנושא את שם ה. רק תשלום שיופקד ויפרע סופית בחשבון לפקודת המוכר ואשר האישור בדבר הפקדתו ופרעונו הסופי נתקבל אצל המוכר ייחשב כלפי הבנק כתשלום בהתאם להסכם. למען הסר ספק יום התשלום הנו היום בו ביצע ה התשלום בין אם ישירות למוכר )חל על התשלום הראשון בלבד ועד 7% ממחיר הדירה( ובין אם באמצעות תשלום שובר לבנק המלווה ויזכה את ה בבטוחה בהתאם לחוק המכר. ה יפקיד תשלומים בעבור היחידה, לרבות תשלומים שהעביר תאגיד שנתן ל הלוואה לרכישת יחידה, לחשבון הליווי באמצעות פנקס השוברים בלבד, בסניף בנק שלו, ובמזומן, ועל פי סדר השוברים בלבד )כל תשלום שלא שולם לחשבון הפרויקט, כאמור, לא ייחשב כתשלום על חשבון רכישת היחידה על פי ההסכם כלפי הבנק, לא תוצא ע"י הבנק ערבות בגינו וה ייחשב כמי ששם כספו על קרן הצבי, כלפי הבנק( מובהר במפורש, כי אין לבצע כל שינוי בפרטי חשבון הפרויקט ו/או להחליפו בחשבון אחר ללא קבלת אישור הבנק מראש ובכתב; מובהר ל כי המוכר יקבל אך ורק באמצעות פנקס השוברים את התשלומים שישלם ה בעבור היחידה; תשלום באמצעות שובר מהווה הוראה בלתי חוזרת של המוכר לבנק להמציא בטוחה לפי חוק המכר לפי העניין לטובת ה. על ה לשלם את התשלומים על פי סדר השוברים ובמזומן או בהעברה בנקאית )לא בתשלום למועד נדחה(. מובהר כי המוכר ימציא בטוחה בשל הסכום ששילם ה לפי הסדר השוברים בתוך 14 ימי עסקים מיום ששולם כאמור. על ה לוודא קבלת הבטוחה בהתאם להוראות החוק. בחתימתו על הסכם זה מאשר ה כי הוא מתחייב לפעול על פיהן. כמו כן מובהר במפורש, כי אין לבצע כל שינוי בפרטי חשבון הפרויקט ו/או להחליפו בחשבון אחר ללא קבלת אישור הבנק מראש ובכתב. ה מתחייב להשיב לבנק את כל שוברי התשלום שלא נעשה בהם שימוש מכל סיבה שהיא. המוכר וה מסכימים ומתחייבים בזאת, כי החל מתאריך החתימה על הסכם זה, לא יעשו המוכר וה כל שינוי או תוספת להסכם מהותיים ו/או לנספחיו זה ללא קבלת הסכמת הבנק לכך בכתב ומראש. שינויים שיבוצעו בניגוד להוראה זו, לא יחייבו את הבנק. ה מתחייב כי כל עוד לא פג תוקפה של הבטוחה, הוא לא יעביר זכויותיו על פי ההסכם לגוף אחר אלא בהסכמת הבנק מראש ובכתב. ה מתחייב להודיע לבנק, לפחות 30 יום מראש על ביטול של הסכם זה. מכירת היחידה על ידי המוכר פטורה מתשלום מקדמה לרשויות המס על ידי ה, כאמור בתיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין )על פי האישור / טופס 50 המצ"ב ומסומן ה'(, ולפיכך ה מתחייב לא לנכות מתמורת היחידה כל מקדמה ו/או תשלום לרשויות המס. הודע ל שהבנק לא יוציא ל ערבויות לפי חוק המכר דירות על סכום המקדמה ששולם על ידו בפועל לרשויות מיסוי מקרקעין ולא הופקד בפועל בחשבון הליווי

6 6 לעניין קבלת הלוואה על ידי ה לשם מימון רכישת היחידה, כנגד משכנתא, יחולו ההוראות כדלקמן: ה יהיה רשאי לפנות לכל בנק מסחרי ו/או חברת ביטוח מורשים ומוכרים בישראל )להלן: "המוסד הכספי"( לשם קבלת הלוואה ממנו לתשלום חלק ממחיר היחידה, וזאת על חשבונו ואחריותו של ה בלבד, אשר יהא עליו לברר את התנאים לקבלת אותה הלוואה ולהמציא למוסד הכספי את הבטחונות שיידרשו לשם קבלת אותה הלוואה. מובהר כי תנאי מקדמי לחתימת המוכר על המסמכים המקובלים לצורך קבלת הלוואה על ידי ה למימון חלק מהתמורה, הינו שעד למועד חתימת מסמכים אלו שילם ה למוכר 10% לפחות מהתמורה כאמור בסעיף 4.1 לעיל, וכי ה קיים עד לאותו מועד את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, כי ההלוואה שתינתן ל תשולם ישירות לחשבון הפרויקט באמצעות שוברי התשלום, ובלבד שכתב ההתחייבות יכלול תנאים סבירים והקבלן לא סיכל את נטילת המשכנתא, ובכלל זה כי המוכר לא יידרש, בכל מקרה, להשיב לנותן ההלוואה ל סכום העולה על הסכום ששולם על ידי נותן ההלוואה לחשבון הפרויקט באמצעות שוברי התשלום, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין. ה יישא בכל האגרות, ההוצאות והתשלומים הכרוכים ו/או הקשורים באישור ההלוואה ובקבלתה ו/או בגין אגרה ברישום הערות אזהרה ו/או משכונות ו/או משכנתאות בגינה ו/או עמלת הסבת ערבויות בגינה. ה מאשר בזה כי ידוע לו שהמוכר לא ירשום את זכויותיו ביחידה אלא אם באותו מועד תירשם לחובת ה משכנתא לטובת המוסד הכספי, או יימסר למוכר אישור בכתב מאת המוסד הכספי לפיו היחידה משוחררת ממשכנתא והמוכר משוחרר מהתחייבותו לרשום משכנתא על זכויות ה ביחידה. ה יחתום על נספח ז' שהנו חלק מהסכם הליווי עם הבנק ומצורף להסכם זה. הודע ל כי לבנק תהיה הזכות הבלעדית להחליף את בטוחה שניתנה ל בערבות כאמור בסעיף 2)1( לחוק המכר או בבטוחה חלופית אחרת בהתאם לחוק המכר לפי סעיפים 2)1( או 2)2(, או, לכשהושלמה בניית היחידה ונמסרה החזקה בה ל, ברישום הערת אזהרה לטובת ה כאמור בסעיף 2 א לחוק המכר וה מסכים ומתחייב לפעול ככל שיידרש מצדו להחלפת הערבות כאמור לעיל לפי דרישת הבנק. מובהר ל כי הפרוייקט בשלמותו ממושכן ומשועבד לטובת הבנק וכי זכויות הבנק בפרוייקט עדיפות וקודמות בדרגה ראשונה ובלעדית ואין למסור כל חזקה ו/או זכות אחרת בפרוייקט ו/או ביחידה הנמכרת ללא אישור בכתב ומראש מהבנק. מוסכם בין הצדדים כי במועד מסירת החזקה ביחידה ל, ישיב ה לחברה את הבטוחות לפי חוק המכר )דירות( הבטחת השקעות של רוכשי דירות( תשל"ה )להלן: "חוק הבטחת השקעות"(, בצירוף הוראות בלתי חוזרות להחזירן לבנק ובלבד שבאותו מועד התקיימו התנאים הקבועים בחוק הבטחת השקעות לביטולן של הבטוחות ה מתחייב בזה להחזיר למוכר הבטוחה הנ"ל עם החלפתה כאמור להלן ובכל מקרה לא יאוחר ממועד מסירת החזקה ביחידה ל, ובלבד שבאותו מועד התקיימו התנאים הקבועים בחוק הבטחת השקעות לביטולן של הבטוחות. בהתאם לאמור בבטוחה ובהתאם להוראות חוק המכר, מהמועד הקבוע בהם תחשב הבטוחה כבטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף ונפקות ללא צורך בהסכמה ו/או אישור מצד ה. ה יחתום על כל מסמך הנדרש על ידי המוכר ו/או מוציא הבטוחה לצורך כך. המוכר יהא זכאי אך לא חייב, בכפוף להוראות החוק הנ"ל, להחליף מפעם לפעם כל בטוחה שניתנה על ידו בבטוחה אחרת מאותו סוג או מסוג אחר )לפי סעיף 2)1( או 2)2( לחוק המכר, בכפוף להוראות החוק הנ"ל ובלבד שהמוכר שלח על כך הודעה ל

7 7 בהתאם להודעת המוכר, מתחייב ה לקבל כל בטוחה חליפה כאמור ולהחזיר למוכר כנגד קבלתה את הבטוחה המוחלפת ו/או לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך מתן תוקף לביטול הבטוחה המוחלפת. עם המצאת הבטוחה החליפה כאמור לעיל, תחשב הבטוחה המוחלפת בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף ונפקות ללא צורך בהסכמה או אישור או חתימה כלשהי מצד ה הודע ל שרישום הערת אזהרה על המקרקעין עליהם מוקם הבניין הכולל את היחידה אינו אפשרי בשלב זה ו/או יגרום קשיים טכניים מרובים העלולים לעכב באורח בלתי סביר את פעולות הרשום וכן הינו נוגד את המוסכם עם הבנק. לאור זאת מתחייב ה שלא לרשום הערת אזהרה כאמור ה מתחייב כלפי הבנק כי אם יבקש לפרוע את ערבות חוק המכר שקיבל בקשר ליחידה שרכש בפרוייקט הוא ימחה ויעביר מיד לבנק ו/או לגוף המבטח לפי העניין את כל זכויותיו ביחידה בהתאם להסכם המכר עמו מובהר ומוסכם בזאת, כי הואיל והבטוחה שתימסר ל על פי הוראות חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה תהיה ערבות חוק מכר לטובת ה, המוכר ישלם את ההוצאות בגין הנפקת ערבות חוק מכר בשביל ה ועל כן העמלות והעלויות מכל סוג שהוא הכרוכות בהוצאת הערבות הבנקאית ו/או הבטוחה כאמור ישולמו על ידי המוכר, והן כלולות במחיר הדירה הנקוב בהסכם זה. מסירת החזקה: המוכר מתחייב למסור ל את החזקה ביחידה לא יאוחר מיום: מובהר כי ככל ולא יתקבל היתר בניה עד ליום ידחה מועד המסירה בפרק זהה בהתאם לתקופה שבין יום ועד ליום הוצאת היתר הבניה. בהתאמה ידחו התשלומים המפורטים בלוח התשלומים אשר טרם שולמו )להלן: "מועד מסירת החזקה"(, המסירה תהיה כאשר הדירה פנויה מכל אדם וחפץ, וראויה למגורים, וחופשית מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכנתא או זכות אחרת של צד שלישי, למעט משכנתא שניתנה כביטחון להלוואה לרכישת הנכס או משכנתא שנרשמה על-פי בקשת ה. למעט השעבוד לבנק המלווה ולמשלים ההון אשר יוחרג באמצעות מכתב החרגה מהבנק המלווה וממשלים ההון. איחור בהשלמת הנכס ומסירתו ל שלא יעלה על 60 ימים לא יהוו הפרה של התחייבות המוכר בהסכם זה ולא יזכו את הרוכש בסעד כלשהו. אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים במוכר ושאין למוכר שליטה עליהם, או אם כתוצאה מכח עליון, לרבות מלחמה, גיוס כללי, פעולות איבה, מהומות, שביתות ו/או השבתות כלליות בענף הבניה או במשק, מחסור כלל ארצי בחומרי בניה, מחסור כלל ארצי בכח אדם )לרבות עקב סגר כללי או הגבלת כניסת פועלים(, תופעות טבע חריגות, גילוי עתיקות או אתר קבורה, איחור בביצוע עבודות הפיתוח המבוצעות ע"י הרשות המקומית שאינו באשמת המוכר, צווים ממשלתיים או עירוניים, ובלבד שלא הוצאו באשמת המוכר, יחול עיכוב בהשלמת הנכס, יידחה מועד המסירה בתקופת זמן המתחייבת באופן סביר מההפרעה או העיכוב הנ"ל, ובמקרה זה יידחה אף התשלום האחרון אשר על רוכש לשלם על חשבון התמורה, בהתאם ללוח התשלומים )להלן: נסיבות מצדיקות( המוכר ינקוט באמצעים סבירים על מנת למנוע או להקטין במידת האפשר את העיכוב בהשלמת הנכס. למען הסר ספק, יובהר כי דחיית מועד המסירה כאמור בסעיף זהלא תחול לגבי אירועים שהסיכון להתרחשותם ולתוצאותיהם מוטל על המוכר, בין במפורש ובין במשתמע, או שהיה עליו לקחת את הסיכון לגביהם באופן סביר..6

8 8 בסמוך לאחר שנודע למוכר על הצורך לדחות את מועד המסירה בשל אחת מהסיבות המנויות בסעיף זה, ולא יאוחר מחודשיים לפני מועד המסירה )לפי המוקדם מבניהם(, יודיע המוכר לרוכש על דחיית מועד המסירה ויפרט בהודעתו את הסיבות לדחייה וכן את מועד המסירה החדש. ככל שבמועד הוצאת ההודעה לא ניתן לקבוע את תקופת הדחייה ואת מועד המסירה החדש, יודיע המוכר על כך בהודעה נפרדת עם היוודע לו אודות הנתונים הנ"ל. על אף האמור לעיל, במקרה שהצורך לדחיית מועד המסירה מאחת מהסיבות המנויות בסעיף זה התעורר במהלך החודשיים האחרונים לפני מועד המסירה, יוכל המוכר להודיע לרוכשעל דחיית מועד המסירה כאמור גם במהלך חודשיים אלה, בסמוך לאחר שנודע לו על הצורך לדחות את מועד המסירה, ובלבד שבנוסף להתקיימותם של תנאי סעיף זה, המוכר לא היה יכול לצפות באופן סביר, בעת כריתת החוזה, את התרחשותו של הגורם המעכב את השלמת הנכס. במקרה שדחיית מועד המסירה לפי סעיף זה תעלה על ששה חודשים ממועד המסירה )להסרת ספק מובהר כי מנין ששת החודשים כולל את התקופה בת החודשיים המנויה בסעיף 6.2 לעיל(, יהיה הרוכש זכאי לבטל את ההסכם ולקבל השבה של כל הסכומים ששילם על חשבון התמורה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. על ביטול כאמור יחולו הוראות הדין לגבי ביטולו של חוזה במקרה של סיכול מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת לה זכאי המוכר על פי ההסכם או על פי הדין, הרי במקרה שה הפר את ההסכם וההפרה גרמה לעיכוב במסירה בפועל, יוכל המוכר לעכב את מסירת החזקה בדירה ל בפרק הזמן בו גרמה ההפרה לעיכוב במסירה בפועל ובלבד שהוכח העיכוב ע"י המוכר. סמוך למועד השלמת הנכס ישלח המוכר ל הודעה בכתב, ובה יזמין את ה לקבל את הנכס לרשותו, במועד שיתואם בינו לבין המוכר, שלא יהיה מאוחר מ 21 ימים ממשלוח ההודעה. ככל שה לא יתאם מועד למסירת הנכס לרשותו כלעיל ו/או לא יגיע לקבל את הנכס לרשותו, ישלח לו המוכר הודעה נוספת, ובה יתבקש ה בשנית לתאם מועד למסירת הנכס לרשותו, שלא יהיה מאוחר מ 10 ימים ממשלוח הודעה זו. ה יהיה רשאי לבדוק את הנכס בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו לפני ובסמוך למועד המסירה, בתאום מראש עם המוכר. במועד המסירה תיערך ע"י המוכר וה תרשומת, אשר תיחתם על ידם, ובה יצוין כל פגם, ליקוי או אי התאמה אשר התגלו על- ידי הצדדים במועד המסירה )להלן "פרוטוקול המסירה"( פרוטוקול המסירה יכלול כל הערה או הסתייגות של כל אחד מהצדדים אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי להעיד על כך שבעת העמדת הדירה לרשות ה לא היו אי התאמות נוספות, בין שניתן היה לגלותן בעת העמדת הדירה לרשות ה ובין שלא היה ניתן לגלותן כאמור, ואין בכוחו כדי למנוע מה להעלות טענות בדבר אי התאמה. אין בעריכת פרוטוקול המסירה כדי לסייג או לשלול את אחריות המוכר על פי כל דין. אין בפרוטוקול המסירה ו/או בביצוע המסירה עצמה משום ראיה לכך שאין בדירה ליקויים או שהיא נמסרה לשביעות רצון ה. הוראות סעיפים ייכללו בפרוטוקול המסירה. ה יוכל לציין בפרוטוקול כל ליקוי או אי התאמה שקיימים לדעתו בדירה. אי התאמות או ליקויים אשר צוינו בפרוטוקול, אשר מהווים אי התאמה או ליקוי על פי חוק המכר )דירות( ועפ"י כל דין, יתוקנו ע"י המוכר

9 תוך זמן קצר וסביר מעת עריכת הפרוטוקול בהתאם לסוג הליקוי ודחיפות התיקון. לאחר ביצוע התיקונים המפורטים בפרוטוקול שנחתם ע"י המוכר וה, יחתום ה ליד כל סעיף שתוקן בהתאם לאמור בפרוטוקול, כולל הסתייגויותיו. במידה שיסרב ה לחתום על הפרוטוקול, למרות שהתיקונים בוצעו, ייחשב הדבר כאילו הודיע ה למוכר שהליקוי תוקן. על אף האמור, אין בחתימתו או אי חתימתו של ה כדי לאשר את תקינות/טיב ביצוע התיקון. ה לא יהא רשאי לסרב לקבל החזקה ביחידה בשל טענת ליקויים, אם היחידה ראויה למגורים. למען הסר ספק, מוסכם בין הצדדים כי במקרה שהמוכר ישלים את בניית היחידה לפני המועד הנקוב בסעיף 6.1 לעיל, יהיה המוכר רשאי להקדים את מועד המסירה בתקופה של עד 60 ימים וזאת ע"י מתן הודעה מוקדמת של 60 יום לפני המסירה המוקדמת. הקדמת מסירה בתקופה העולה על 60 יום מותנית בהסכמת ה. המועד שהוקדם כאמור ייחשב "כמועד המסירה". במקרה זה מתחייב ה לשלם למוכר עד מועד המסירה הנקוב בהודעה, את מלוא התמורה המגיעה ממנו ע"פ הסכם זה ולקבל את היחידה לחזקתו במועד הנ"ל בהתאם להוראות הסכם זה. "מועד המסירה" יתואם מראש, כאמור לעיל, עם ה. לא הופיע ה במועד מסירת החזקה כאמור, או לא קיבל את היחידה לחזקתו, אף לאחר קביעת המועד החלופי כאמור בסעיף 6.5 לעיל או לא היה זכאי לקבל את היחידה לחזקתו עקב אי מילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה ובלבד שאין מדובר מחמת עובדה כי הנכס אינו ראוי למגורים ו/או מחמת סיבה אחרת המקנה עפ"י הסכם זה ו/או כל דין שלא לקבל את הנכס, יהיה המוכר רשאי לראות במחדל האמור הפרת הסכם זה. המוכר יהיה רשאי להתייחס ליחידה כאילו נמסרה לידי ה במועד מסירת החזקה, וה יהיה אחראי מאותו מועד ואילך ליחידה, לכל פריט בה ולחלקו ברכוש המשותף,, ולתשלום ארנונה, מים, ועד בית, וכל היטל או מס או תשלום חובה מכל סוג שהוא החל ו/או שיחול על בעלים ו/או מחזיק של דירות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת ה להתייצב למסירת החזקה ו/או מחובתו לקבל את החזקה ביחידה בפועל לידיו. מובהר כי המוכר יהיה אחראי על שמירת הנכס לפי הוראות חוק השומרים, התשכ"ז 1967 לפני מועד מסירת היחידה ל, לא יהיה ה רשאי להיכנס לבנין וליחידה, אלא לשם הסתכלות, וזאת בתיאום עם המוכר מראש, ובכפוף לכך שה יישמע לכל הוראות המוכר, לרבות הוראות הנוגעות לכללי בטיחות במהלך ביקורים באתר בנייה. ידוע ל כי כניסה ליחידה ו/או לאתר הבניה ללא אישור מפורש מנציג מוסמך של המוכר הינו בגדר הסגת גבול. כמו כן, קודם למסירת החזקה ביחידה ל לא יהיה ה רשאי להכניס חפצים ליחידה, בעצמו ו/או על ידי אחרים ו/או לעשות בה שינויים ו/או תוספות או שיפורים כלשהם, למעט בהתאם לאמור בסעיף 7 להלן. אין בכך כדי לפגוע באחריות המוכר לפי חוק המכר )דירות(. המוכר זכאי למסור את הרכוש המשותף לדיירי הבנין בו נמצאת היחידה באמצעות הנציגות שתמונה ע"י בעלי היחידות, ובהעדר מינוי מאת בעלי היחידות, ימנה המוכר 3 דיירים שיהוו נציגות )עד מינוי נציגות על ידי הדיירים( ולחברת הניהול )ככל שקיימת במועד המסירה(. המסירה תתבצע עם מועד מסירת החזקה של הרכוש המשותף כאמור בהסכם זה. ומאותו יום ואילך יהיו בעלי היחידות בבניין אחראים לשלמות הרכוש המשותף ולאחזקתו, בכפוף לאחריות המוכר לפי חוק המכר )דירות( מובהר ל כי לגבי כל דירה שטרם נמכרה, המוכר יהיה פטור מתשלום בגין אותו חלק של ההוצאות עבור צריכה בפועל אותו יכול המוכר להוכיח שלא צרך, אולם אין המוכר רשאי לפטור עצמו מנשיאה בהוצאות הקבועות של אחזקת הרכוש המשותף. בעת מסירת הרכוש המשותף לרוכשי היחידות כאמור בסעיף לעיל, ייערך פרוטוקול מסירה שיחתם ע"י הנציגות וחברת הניהול וע"י המוכר. בפרוטוקול יצוינו כל הפגמים שניתן לגלותם ויחולו הוראות סעיף 6.6, דלעיל בשינויים המחויבים. כל המסים, הארנונות, האגרות והתשלומים הממשלתיים ו/או העירוניים ו/או תשלומים אחרים מכל סוג שהוא החלים על היחידה בגין התקופה שעד למועד מסירת

10 10 שינויים: החזקה - יחולו על המוכר וממועד מסירת החזקה ואילך - יחולו על ה, למעט אם מוסכם אחרת בהסכם זה. מובהר כילא יתאפשר ל לבצע שינויים ו/או שדרוגים בדירה החל ממועד החתימה על חוזה המכר ועד לקבלת מפתח כדירה. וכן לא יתאפשר קבלת זיכוי כנגד ויתור על רכיבים במפרט, למעט הפריטים הבאים: ארון מטבח כמפורט במפרט. ארון אמבטיה )ככל ומופיע במפרט(, סוללות למים )כיור, אמבטיה ומקלחת( נקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון. גובה הזיכוי הכספי שיינתן ל כנגד וויתור על אחדאו יותר מהפרטים לעיל, מפורט במפרט הטכני. ויתור על פריט ו/או פריטים בהתאם לאמור לעיל, יעשה ע"י ה בהודעה בכתב למוכר, תוך 30 יום מיום זימון ה לחדר התצוגה של המוכר או לכל מקום אחר אליו יפנה המוכר את ה, שבו יוצגו הפריטים הנ"ל ו/או חתימה על מסמך ויתור על פרטי המפרט במשרדי המוכר או במעמד הצגת הפריטים הנ"ל. לא הודיע ה למוכר בהודעה בכתב על ויתור כאמור במועד כאמור, ואף לא לאחר 14 יום מהודעה נוספת שקיבל, יחשב ה כאילו החליט לא לוותר על פריטים כאמור לעיל מובהר כי לרוכשים שרכשו את הדירה לאחר שהותקנו בה הפריטים האמורים לא תעמוד זכות ויתור. ה אינו רשאי להביא לאתר הבניה אביזרים, חומרים או פריטים אחרים משלו, לרבות אביזרים וכלים סניטריים, ריהוט, ארונות מטבח, אריחי ריצוף ו/או חיפוי קירות, ככל וה יפעל בניגוד להוראות סעיף זה, מובהר כי המוכר לא יתקין פריטים אלו בדירה ולא יהיה אחראי על שמירת הפריטים הללו. במהלך הבניה לא יכנס ה למקרקעין וליחידה )למעט ביקורים קצרים לצורך מעקב אחר העבודות המתבצעות ביחידה, אשר ייעשו רק לאחר תיאום עם המוכר(, לא יבצע כל עבודה שהיא ביחידה ולא יכניס חפצים כלשהם ליחידה לפני מסירת החזקה ביחידה לידיו. פעל ה בניגוד לאמור בסעיף זה יפעל המוכר עפ"י כל דין. ככל שלאחר מסירת החזקה יבצע ה שינוי בחזית הבניין, תוכל החברה לדרוש מה לשאת בהוצאות תיקון התשריטים לרישום הבית המשותף, ובלבד שהמוכר הוכיח כי תיקון התשריט נדרש עקב השינוי שביצע ה. אין בכך כדי לפטור את ה מהצורך להוציא היתר בניה לשינוי, ככל שהדבר נדרש על פי החוק. ביצוע שינויים כלשהם על ידי ה, לאחר שהדירה נמסרה לידיו, אשר משנים את חזית הבניין, לרבות הקירות החיצוניים או החזית החיצונית או החלונות או המרפסות החיצוניים של הדירה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: סגירת מרפסות, שינוי מעקה, החלפה או שינוי תריסים, התקנת סוכך ו/או פרגולה, התקנת צינורות, ייעשה בכפוף להוראות כל דין ובכפוף לקבלת היתר בניה כדין ככל שנדרש. ביצוע שינוי ו/או שינויים כאמור על ידי ה, שלא בהתאם להוראות דלעיל, מהווה הפרה של חוזה זה. אף אם קיבל ה היתר כדין, יהא יהיה המוכר רשאי לתבוע בגין כל נזק או הוצאה שנגרמה לו עקב העיכוב בביצוע רישום הבית המשותף ו/או הצורך בתיקון תשריטים וכיו"ב. כל זאת מבלי לפגוע בזכותו של המוכר לכל סעד נוסף או אחר המגיע לו על פי ההסכם או הדין, אם מגיע. ככל שה לא יפעל כאמור, כי אז עלול הדבר למנוע ו/או לעכב את רישום הבית המשותף במקרקעין ואת רישום זכויות ה ויתר הדיירים ביחידותיהם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת כי לאחר מסירת החזקה ביחידה, יהא על ה לקבל את הסכמת הנציגות החוקית של הבית המשותף )בנוסף לקבלת כל אישור והיתר הדרוש על פי כל דין(..7

11 11 תקופת הבדק והאחריות: תקופת הבדק ותקופת האחריות לעניין הסכם זה תהיינה בהתאם לקבוע בחוק המכר )דירות( תשל"ג 1973, על תיקוניו ותוספותיו החלים ביום חתימת הסכם זה. המוכר יתקן על חשבונו כל אי התאמה שתתגלה בנכס, לעומת תיאורו במפרט או בתקן רשמי או בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( כפי שהינם במועד חתימת הסכם זה שהחובה לתקנה חלה על המוכר על פי הוראות חוק המכר )דירות(, תשל"ג 1973 )להלן בהתאמה "אי התאמה", "אי התאמות" ו-"חוק המכר"(, וזאת למשך התקופות הקבועות בחוק המכר. התחייבויות המוכר לתיקון אי התאמות כאמור לעיל, מותנות בכך שה יודיע למוכר, על קיום כל אי התאמה תוך שנה ממועד המסירה, ואם לא ניתן לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשות ה, תוך זמן סביר מהיום בו נתגלתה אי ההתאמה )בהסכם זה "הודעה בדבר אי התאמה"(. התגלתה אי התאמה כאמור הניתנת לתיקון ואשר המוכר מחוייב לתקנה על פי הוראות חוק המכר או הסכם זה, וניתנה למוכר הודעה בדבר אי התאמה, יתקן המוכר את אי ההתאמה כלעיל על פי הוראות הסכם זה והדין, ובתנאי שה אפשר למוכר הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה. חזרה והתגלתה אי התאמה לאחר שהמוכר תיקן אותה פעם אחת או יותר במשך שנתיים שתחילתן במועד הודעת ה בדבר אי-ההתאמה, או שתי של אי- ההתאמה דחוף והמוכר לא תיקן אותה בתוך זמן סביר ממועד הודעת ה, רשאי ה לתקנה והמוכר יישא בהוצאות התיקון. במקרה זה, ימסור ה למוכר הודעה מוקדמת על כך בכתב טרם ביצוע התיקון. ה מתחייב לאפשר למוכר, לקבלן ו/או לקבלני משנה, להיכנס לנכס לשם בדיקתו וכדי לבצע את תיקוני אי ההתאמות, ככל שתהיינה, וכן לבצע מתוך הנכס תיקונים שיידרשו ביחידות אחרות בבנין ו/או ברכוש המשותף, ובלבד שאלה ייעשו בשעות סבירות ובתיאום מראש עם הרוכש. המוכר יבצע את תיקון אי ההתאמות שהוא חייב בביצוען כאמור בהסכם זה ולפי כל דין בתוך זמן סביר ממועד מסירת הודעת הרוכש בדבר אי ההתאמה. ככל שכתוצאה מביצוע תיקונים ע"י המוכר כלעיל ייגרם נזק לנכס או לרכוש המשותף יתקן המוכר כל נזק כנ"ל ויחזיר את מצב הנכס או הרכוש המשותף לקדמותם ככל הניתן, בהקדם האפשרי לאחר סיום עבודות התיקון. המוכר יוכל להמציא ל כתבי התחייבות מקבלנים שהועסקו בבניית הבניין או מספקים של סחורות ו/או של מוצרים ו/או של חומרים ו/או אביזרים הנרכשים מוכנים מספקים, בהם יקבל על עצמו הקבלן או הספק, אחריות ישירה כלפי ה לגבי העבודות או המתקנים, המערכות, המוצרים, החומרים והסחורות שבוצעו או שסופקו על ידו. המציא המוכר ל כתבי התחייבות או תעודות אחריות כלעיל, יהיה על ה לפנות ישירות לקבלנים או לספקים בכל הודעה בדבר אי התאמה כלעיל ולהעביר העתק פנייתו למוכר. במקרה שהקבלן או הספק לא נענה בתוך זמן סביר לדרישת ה או שהקבלן או הספק לא יוכלו לבצע את התיקונים מחמת פשיטת רגל או פירוק או מחמת שמונה להם כונס נכסים זמני או קבוע, שלא לבקשת ה, יהיה ה רשאי לשוב ולפנות למוכר בדרישה לביצוע תיקונים והמוכר יתקןאת הליקויים ואי ההתאמות כאמור בהסכם זה ובהתאם לכל דין. למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור כדי להסיר מהמוכר אחריות לתיקון אי התאמות על פי כל דין". ההודעה על הליקויים תמסר במכתב רשום או בדואר אלקטרוני לשלוש הכתובות המופיעות בראש ההסכם גם יחד מובהר כי על פרק זה יחולו הוראות חוק המכר )דירות(. הודע בזאת ל כי מדובר בפרוייקט חדש אשר מעצם טבעו עלולים להימצא ליקויים וכי המוכר יידרש לתקן את אותם הליקויים וכי תיקון ליקויים עלול לגרום לאי נוחות רעש ואבדן זמן. הודע ל כי המוכר יסרב לשלם תשלום בגין נזק כנ"ל. אין בכך כדי.8

12 למנוע מה את זכויותיו עפ"י כל דין לרבות הזכות להגיש כל תביעה לרבות בגין הנזקים כאמור בסעיף זה. סרב ה לאפשר למוכר או שלוחיו להיכנס ליחידה לביצוע בדיקות ותיקונים כאמור בסעיף זה וכאמור בסעיף 8.6, לא יוכל המוכר לבצע את הבדיקה והתיקון כאמור. המוכר מתחייב למסור ל חוברת הוראות התחזוקה כשהיא חתומה על ידו. ככל שהחוברת אינה בידי המוכר במועד חתימתו של הסכם זה, תמסר החוברת )חתומה על ידי המוכר( עד למועד מסירת החזקה בדירה לידי הרוכש. רישום זכויות ה הודע ל כי הקרקע עליה נבנה הבנין טרם עברה הסדר או חלוקה מחדש: על כן לא ניתן לרשמה כיחידת רישום נפרדת בלשכת רישום המקרקעין, וכן כי לא ניתן לרשום את הבנין הנבנה עליה כבית משותף לפי חוק המקרקעין תשכ"ט 1969 )להלן: "חוק המקרקעין"(. המוכר ינקוט בפעולות הנדרשות ממנו על ידי הרשויות המוסמכות לצורך רישום ההסדר או החלוקה מחדש. המוכר מתחייב לגרום לרישום הבית בפנקס הבתים המשותפים לא יאוחר מתום 12 חודשים ממועד רישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה ואיחוד כאמור בסעיף 6 ב)א() 1 ( לחוק או ממועד העמדת הדירה לרוכש הדירה, לפי המאוחר. הרישום של זכויות ה ביחידה בלשכת רישום המקרקעין יבוצע ולא יאוחר מ- 6 חודשים לאחר רישום הבנין כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין או ממועד העמדת הדירה לרשות הרוכש הדירה, לפי המאוחר )ובלבד שה המציא את כל האישורים והמסמכים הנדרשים(. כאשר ניתן יהיה לרשום את הזכויות ה בלשכת רישום המקרקעין מתחייב המוכר לרשום את הזכויות של ה )חכירה / בעלות לפי העניין( ביחידה כשהיא חופשיה מכל חוב, עיקול, משכנתא או שיעבוד הקשורים במוכר, וכן לרשום באותו מעמד משכנתא ו/או שיעבוד על היחידה לחובת ה בגין הלוואה שיקבל ה, אם יקבל, ובהתאם לכתב התחייבות בלתי חוזרת שיתן המוכר למוסד הכספי כהגדרתו לעיל בסעיף המוכר יתאם עם לפחות 7 ימים מראש, ויודיע ל על המקום בו עליו להופיע כדי לחתום ולהצהיר ככל שיידרש לשם ביצוע הרישום, וה מתחייב להופיע במקום ובמועד שצוין לעיל, ולחתום ולהצהיר ככל שיידרש לשם ביצוע האמור לעיל, וכן להמציא אישורים כי כל המיסים בגין היחידה ורכישתה החלים עליו שולמו על ידו. המוכר מודיע בזה ל כי קיימת אפשרות שהבניינים יהוו חלקה אחת והבניינים יירשמו כמבנים הבנויים בחלקה אחת. המוכר יגרום לכך שהבנין )ביחד עם הבתים הנוספים שעתידים להיבנות על הקרקע, אם בכלל( יירשם כבית משותף לפי הוראות חוק המקרקעין. מאחר שעל הקרקע ייבנו מספר בתים, יתכן שיירשמו כולם כבית משותף אחד, ככל האפשר ברוח הוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין התשכ"ט במקרה זה יהיה המוכר רשאי, אף לאחר רישום היחידה בשם ה, להמשיך ולבנות את יתר הבתים המיועדים להיבנות על הקרקע בלא שה יהיה רשאי להתנגד או להפריע לכך )אין בכך להגביל את זכותו של הרוכש לפנות לערכאות, לרבות הזכות להגשת התנגדויות בפני ועדות התכנון(.לשם סיום ביצוע העבודות, יהיה המוכר רשאי להשתמש ברכוש המשותף של הבית המשותף, למשך זמן מקסימלי של חצי שנה לאחר קבלת טופס 4 לבניין נשוא הסכם זה וזאת לשם אחסון ציוד /חומרים וכיוצ"ב, ובלבד שהדירה תהיה בנויה וגמורה כאמור בהסכם זה ובלבד שלא תיפגענה זכויותיו של ה בדירה על הצמדותיה לרבות שימוש סביר וגישה סבירה לדירה על הצמדותיה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יוכל המוכר להציב מבנה יביל לצורך משרד הנהלת האתר או מכירות לתקופה של חצי שנה מקבלת טופס 4 זה ובלבד שלא תיפגענה זכויותיו של ה בדירה על הצמדותיה לרבות שימוש סביר וגישה סבירה לדירה על הצמדותיה.. המוכר יהיה אחראי להוצאות שיחולו בגין מבנה וכן יהיה חב לרבות תשלום בגין.9 השתתפות בגין הרכוש המשותף. עם סיום השימוש כאמור המוכר יתיר אחריו את מצב הרכוש המשותף לקדמותו כפי התחייבותו בהסכם זה. המוכר יוכל לשנות את התקנון וצו רישום הבית המשותף ואת חלקי יחידות הבית ברכוש המשותף, כדי לכלול כל בית נוסף שייבנה במסגרת הבית המשותף.

13 13 המועד לרישום הבית המשותף יספר החל מקבלת טופס 4 לבניין האחרון מהבניינים המיועדים להירשם כבית משותף אחד. המוכר יגרום לכך שהיחידה תירשם בלשכת רישום המקרקעין כיחידה נפרדת במסגרת הבית המשותף בצרוף חלק מן הרכוש המשותף, פרט לאותו חלק מן הרכוש המשותף שיוצמד ליחידה מסויימת ו/או לא ייכלל ברכוש המשותף כמפורט להלן ובכפוף לכל הוראות חוק. המוכר ירשום תקנון מיוחד לבית משותף )להלן: נספח ד'( ויכלול בו את אותן הוראות שיבואו להסדיר את היחסים בין בעלי היחידות בבית, ההסדרים והחובות בקשר לאחזקה ובדק של הרכוש המשותף, וכן הוצאת חלקים מהרכוש המשותף כגון: חניות, חצרות, מחסנים, גגות )למעט החלקים בגג עליהם נמצאים מתקנים משותפים( וכו', והצמדתם ליחידה/ות מסויימת/ות, זיקות הנאה, זכויות שימוש, חניה ו/או מעבר, שמירת זכויות בניה, וכיו"ב הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה ובמיוחד הנספחים המצורפים לו ויפרטם במפרט. וכן שהחניות והמחסנים שבקומת המחסנים והחניות בבניין יוצאו מהרכוש המשותף. החניות יוצמדו לרוכשי היחידות שירכשו חניות. חלק מהחניות יהיה כפוף למתן זכות מעבר למחסנים הנחסמים ע"י החניות הצמיד המוכר גג או חלק מגג ליחידת ה, יהיה על ה להימנע מהקמת קירות הפרדה בין חלק הגג שהוצמד ליחידתו לבין חלקים אחרים של הגג, או לבין גגות או חלקים שהוצמדו לאחרים. ל מובהר בזה שהקמת קירות הפרדה או הקמת גדרות, עלולה לחסום את הזרימה החופשית של מי הגשמים וניקוזם. בניה של קירות או גדרות כאמור תתאפשר אך ורק לאחר ריצוף כל שטחי הגגות והתקנה של מערכת ניקוז מתחת לריצוף. בכל מקרה של תוספת בניה כאמור לעיל, הגגות של תוספת הבניה יהיו צמודים לבעלי היחידות שבהן בוצעו תוספות הבניה. מבלי לפגוע באמור לעיל, הודע ל, שזכויות הבנייה העתידיות ככל שיהיו, יהיו שייכות למוכר והוא יוכל לניידן/להעבירן בכפוף להוראות כל דין, ובלבד שאין מדובר בזכויות שמועד היווצרן הינו לאחר שהמוכר מכר את הכל הדירות בבנין. הרוכש מצהיר כי ידוע לו שהחברה רשאית לכלול כל הוראה מהוראות סעיף זה ו/או סעיפים 10 6, לעיל ולהלן בתקנון הבית המשותף. ה מיפה בזאת את כוחו של המוכר, ומורה לו בהוראה בלתי חוזרת לרשום משכנתא ו/או שיעבוד לטובת הבנק וזאת בגין ההלוואה שה יקבל מן הבנק, אם בכלל, ה מצהיר כי לא יוכל לבטל יפוי כח זה והוראה בלתי חוזרת זו, מאחר שזכויות צד שלישי, דהיינו זכויות הבנק, תלויות בו. מובהר כי ייפוי הכוח ישמש בידי המוכר אך ורק לשם ביצוע הוראות הסכם זה, לרבות רישום זכותו של ה בדירה, רישום המשכנתא או רישום הערת אזהרה. כמו כן ה מיפה בזאת את כוחו של המוכר, לייחד כל הערת אזהרה שרשם או שנרשמה מטעמו לגבי היחידה בלבד. ה יישא בהוצאות אחזקת הבית המשותף ובשירותים המחוייבים בקשר אליו בהתאם לאמור בתקנון. לגבי דירה שטרם נמכרה רשאי המוכר לפטור עצמו רק מאותו חלק של ההוצאות עבור צריכה בפועל אותו יוכל המוכר להוכיח שלא צרך. מובהר כי אין המוכר רשאי לפטור את עצמו מנשיאה בהוצאות הקבועות של אחזקת הרכוש המשותף. סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף יהיו הוראות התקנון המיוחד ואשר החברה תרשום במפרט. המוכר יהיה רשאי לרשום תקנון לבית המשותף כמשמעותו בחוק המקרקעין, ולכלול בתקנון אותן הוראות שיבטיחו את האמור בסעיפים 9.5 6, עד , לעיל ולהלן כפי המפרט

14 המוכר יהיה רשאי לרשום על הבנין ועל הרכוש המשותף ו/או על הבתים הסמוכים והרכוש המשותף שלהם זיקות הנאה על פי סימן ג' של פרק ז' לחוק המקרקעין, שתהיינה דרושות להבטחת זכויות דרך וחניה וזכויות שימוש במתקנים המשמשים בתים נוספים בנוסף לבנין, או לסביבתו בהתאם להתחייבויות המוכר ה יחתום על יפוי כוח המצורף כנספח ו' להסכם זה והמאפשר את רישום הבית המשותף, רישום זכויותיו של ה בדירה רישום משכנתא שנטל המוכר וכל הפעולות הנחוצות לשם ביצוע הוראותיו של הסכם זה. ככל שהחברה תחליט כי לשם ביצוע כל האמור נדרש לקבל מה יפוי כוח נוטריוני, כי אז יחתום ה בפני נוטריון, על יפויי כח נוטריוני בלתי חוזר בנוסח המצורף להסכם זה כנספח "ו/ 1 " ולהמציא למוכר את מקור יפויי הכח ועותקיהם, כשהם מאושרים ע"י הנוטריון, לא יאוחר מאשר תוך התקופה שנתקב בהודעת החברה. המוכר יישא בשכר טרחת הנוטריון הכרוך בחתימת ובמתן יפויי הכח. יפויי הכח ישמש בידי המוכר בכל שלב, אך ורק לשם ביצוע הוראות הסכם זה. מובהר כי יפוי הכוח הינו לביצוע רישום הזכויות, לביצוע כל תיקון טעות שנפלה ברישום, ולביצוע תיקונים של צו הבית המשותף, על פי הסכם זה. האמור לעיל מהווה הוראות בלתי חוזרות למיופי הכח לפעול עפ"י יפויי הכח. הוראות אלה הן בלתי חוזרות בהתחשב בכך שזכויות צד שלישי תלויות בכך. מתן יפויי הכח לא ישחרר את ה מן החובה למלא בעצמו אחר התחייבויותיו בהסכם זה, ולחתום בעצמו על המסמכים הקשורים בהם. חברת ניהול.10.1 ככל שתהיה דרישה כאמור על ידי העירייה ו/או רשויות התכנון ו/או ככל שהמוכר יחליט לפי שיקול דעתו הסביר למסור את ניהול הבניין לחברת ניהול כאמור בהסכם זה, כי אז הקונים מתחייבים לחתום בעצמם ו/או באמצעות הנציגות המוסכמת על הסכם עם חברת ניהול לאחזקת וניהול הפרויקט כולו וזאת לפחות 90 יום קודם למועד הקובע בהסכם זה כמועד המסירה )כפי שיוקדם או יידחה על פי האמור בהסכם(. הסכם הניהול יהיה לתקופה של עד שנתיים מיום מתן טופס 4 לבניינים שבפרוייקט. הקונים ימציאו עותק מהסכם הניהול לחברה. ככל שעד למועד זה )90 ימים קודם למועד הקובע כנ"ל( לא נחתם הסכם עם חברת ניהול כאמור, וככל שתהיה דרישה של הרשות המקומית ו/או הוועדה המקומית ו/או כל גוף אחר מהגופים המאשרים לחתימה על הסכם ניהול / הצגת הסכם ניהול חתום, כתנאי למתן לטופס / 4 אישור אכלוס הדירות, מתחייבים הרוכשים לחתום בעצמם ו/או באמצעות הנציגות המוסכמת על הסכם עם חברת ניהול שתיבחר לפי שיקול דעתה הסביר של החברה, במועד בו יתבקשו לעשות כן על ידי החברה, ככל שיתבקשו. הסכם הניהול שינוסח על ידי חברת הניהול יהיה לתקופה של עד שנה מיום מתן טופס 4 לבניינים שבפרוייקט. במקרה כאמור תיתן החברה לרוכשים הודעה של לפחות 30 יום קודם למועד בו יתבקשו הרוכשים ו/או הנציגות המוסכמת לחתום על הסכם הניהול. הפרו הרוכשים ו/או הנציגות את חובתם לחתום על הסכם הניהול )שינוסח ע"י חברת הניהול כאמור (, תחתום החברה בשם הרוכשים על הסכם עם חברת הניהול כאמור, לפי תנאים מקובלים בשוק בענף ובאזור לתקופה של עד שנה ולפי רוח עקרונות הניהול המצ"ב להסכם זה..10 מובהר כי חלקו היחסי של ה לצורך חישוב שיעור השתתפותו בהוצאות יהיה בהתאם לדין. המוכר יוכל לפי שיקול דעתו הסביר לכלול את הוראות הניהול בתקנון הבית המשותף, בכפוף לכל דין למען הסר ספק מובהר כי חובת תשלום דמי הניהול קיימת ללא קשר לשימוש ביחידה או ברכוש המשותף. החלפת חברת הניהול: הסכם הניהול יהיה לתקופה של שנתיים/ שנה )לפי העניין כאמור בסעיף 10.1 לעיל( לאחר התקופה כאמור ההסכם יתחדש רק בהחלטה שתתקבל ע"י רוב הדיירים )רוב הדיירים כמשמעו בסעיף 71 ב' לחוק המקרקעין(

15 15 מיסים ותשלומים:.11.1 המסים החלים על ה הם: מס רכישה )ומע"מ, כאמור בסעיף 4 לעיל( מבלי לפגום באמור בסעיף 4.4 ו- 4.6 לעיל, מוסכם בין הצדדים כי כל המסים, ההיטלים, האגרות, הארנונות ותשלומי החובה הקשורים באחזקת היחידה יחולו על ה החל מיום מסירת החזקה לידיו ה מתחייב לשאת לתקופה שממועד מסירת החזקה ואילך, בחלק של ההוצאות הכרוכות באחזקת הבית המשותף, מתקניו, הגינה וחצר הבנין, חלק זה ייקבע ע"י עפ"י דין. לגבי דירה שטרם נמכרה רשאי המוכר לפטור עצמו רק מאותו חלק של ההוצאות עבור צריכה בפועל אותו יוכל המוכר להוכיח שלא צרך. מובהר, כי אין המוכר רשאי לפטור את עצמו מנשיאה בהוצאות הקבועות של אחזקת הרכוש המשותף. לפני מועד מסירת החזקה ביחידה, יחתום ה על חוזים עם חברת החשמל, המחלקה לאספקת מים וחברת הגז, וישלם להם את כל הסכומים שיידרשו בקשר לחיבור הדירה ע"י הרשויות המתאימות. מובהר כי תשלום בגין חיבור הבניין לרשת המים, למיכל האספקה לגז עד למונה הדירתי וחיבור הבניין לרשת החשמל מוטל על המוכר. ה ישלם ל- שפאר, סיטון, הניג, משרד עו"ד, באי כוח המוכר בעת חתימת ההסכם סך, 5,019 או 0.5% ממחיר הדירה, לפי הנמוך מבינם, בגין השתתפות בהוצאות המשפטיות של המוכר בקשר עם העסקה. לסכום זה יש להוסיף מע"מ כחוק. מס רכישה לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ"ג 1963, יחול על ה וישולם על ידו בהתאם לחובתו החוקית. הרוכש מתחייב לשלם לאוצר המדינה את מס הרכישה )המדווח באמצעות עורכי הדין של המוכר(, כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה(, התשכ"ג , החל על העסקה נשוא הסכם זה בסכום כפי שיקבע בחוק ובתקנות על פיו ובמועד שנקבע על ידי שלטונות המס. הרוכש מתחייב להמציא לחברה אישור על תשלום מס הרכישה האמור והמיועד ללשכת רישום המקרקעין, לא יאוחר מאשר בתאריך המסירה, וזאת כתנאי מוקדם למסירת החזקה בדירה לידיו. כל קנס ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה אשר יחויב הרוכש בתשלומם לאוצר המדינה בגין איחור בתשלום מס הרכישה מכל סיבה שהיא, יחול וישולם על ידי הרוכש. למען הסר ספק, עורכי הדין של המוכר יגישו את הדיווח הטכני לרשויות מיסוי מקרקעין בגין עסקה זו על בסיס מידע שמסר הרוכש והחברה תגיש דיווח משותף לרשויות מיסוי מקרקעין, ב"כ החברה לא יופיע כמייצג של הרוכש. כמו כן, ככל ולא יימסרו ע"י הרוכש במועד הנדרש עפ"י דין כל הנתונים הנחוצים לדיווח המשותף החברה לא תעכב הדיווח ותדווח רק בשמה. הוראת כלליות: המוכר רשאי, ללא הסכמתו של ה, להתקין, להעביר דרך הקרקע של הבנין, בין בעצמו ובין באמצעות המוכר, רשות אחרת, או מוסד אחר, צינורות למים חמים או למים קרים, או צינורות הסקה, צנורות גז, צינורות ביוב ניקוז, ספרינקלרים, קווי חשמל, טלפון וטלוויזיה וכד', או תעלות להעברתם של צינורות או כבלים, לצרכים האמורים. בין אם הם משמשים את הבנין ובין אם הם משמשים בנינים אחרים, או מקשרים ו/או מחברים ביניהם. במקרים אלו מתחייב ה שלא לחסום את הגישה למערכות אלו ולאפשר למוכר, או לכל מי שיבוא מטעמו או בהסכמתו או ברשותו, להיכנס לקרקע ולבנין בכדי לבצע את העבודות הדרושות, כולל עבודות בדק ואחזקה של הצנרת, התעלות, הכבלים והמתקנים שהותקנו לצורך כך. המוכר רשאי לבנות בבניין יחידות שאינן למגורים לרבות מחסנים או חדרים לשימושים של כלל הדיירים או חלקם כגון מועדון וכיו"ב והכל בהתאם לכל דין. ביטול עקב הפרה מצד ה: מבלי לגרוע מאיזו מהוראות הסכם זה מוסכם בזאת כי במקרה וה לא ישלם במועד למוכר את אחד או יותר מהתשלומים הקבועים בנספח "ג" להסכם זה, במועד שנקבע לפרעונו ו/או יפר או לא ימלא את כל או חלק מהתחייבויותיו הכלולות בהסכם זה, וההפרה לא תתוקן בתוך 14 ימים מקבלת התראה בכתב יהווה הדבר הפרה יסודית, אזי מבלי לפגוע בכל יתר.11.12

16 הזכויות השמורות למוכר בהתאם להסכם זה או בהתאם לחוק, יהיה המוכר זכאי לאחד או יותר מהסעדים המפורטים להלן, לפי בחירת המוכר: במקרה שהמוכר יבטל את ההסכם עקב הפרה יסודית מצד הרוכש, ישלם הרוכש למוכר סכום השווה ל- 2% )שני אחוזים( מהתמורה, בהתאם לתנאי ההצמדה של תשלומי הרוכש שנקבעו בחוזה, ממועד חתימת החוזה ועד לתשלום הסכום, כפיצויים קבועים מראש בגין הוצאות ביטול ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף המוקנה למוכר על פי הדין ובכפוף לו. המוכר יהיה רשאי לחלט את סכום הפיצוי המוסכם לעיל מתוך הסכומים ששולמו לו על ידי הרוכש. מבלי לגרוע משום תרופה אחרת שהמוכר זכאי לה, הרי במקרה שה הפר את ההסכם וההפרה גרמה לעיכוב במסירה בפועל, יוכל המוכר לעכב את מסירת החזקה בדירה ל בפרק הזמן בו גרמה ההפרה לעיכוב במסירה בפועל ובלבד שהוכח העיכוב ע"י המוכר. להודיע בכתב ל על ביטול ההסכם מחמת הפרתו על ידי ה. המוכר ישיב ל את כספו בערכו הריאלי 45 יום מהודעת הביטול, ובכפוף לכך שה חתם על כל מסמכי הביטול הטכניים לביטול העסקה המוכר זכאי לנכות מתוך הכספים שקיבל מה על פי הסכם זה את הפיצוי המוסכם האמור לעיל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף המוקנה למוכר על פי הדין ובכפוף לו כאמור בסעיף קטן 1 לעיל. המוכר ישלם את יתרת הכספים הדרושים לשם פרעון הלוואת המשכנתא שנטל ה כאמור בסעיף 5.7 לעיל )באם קיימת הלוואה שכזו(, ועל ידי כך להשתחרר מהתחייבותו כלפי המוסד הכספי,. היתרה שתישאר לאחר הניכויים כאמור, תוחזר ל לא יאוחר מ- 45 יום מיום הודעת ביטול ההסכם כאמור לעיל. )ובאם ה תפס חזקה בדירה מיום פינוי הדירה(,. כנגד ההשבה על ה המפר לחתום על תצהירי ביטול כמקובל וכן להשיב לחברה את ערבויות / פוליסות חוק המכר שקיבל. אם נרשמה לטובת ה הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין, יהא המוכר רשאי למחוק את אותה הערת אזהרה ולעשות לשם כך שימוש ביפוי הכוח נספח ו' לעיל. השבת הערבויות ו/או חתימה על כל המסמכים לצורך מחיקת הערת האזהרה ומסירתם למוכר מהווים תנאים שלובים להשבת יתרת הכספים ל. אין באמור בסעיף לעיל כדי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרים ו/או נוספים העומדים למוכר על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. במידה וביטל המוכר את ההסכם עקב הפרת התחייבויות ה על פי הסכם זה, והחזקה ביחידה כבר נמסרה ל, יהיה ה חייב לפנות את היחידה מיד, לסלק ממנה את ידו ולהחזיר למוכר את החזקה ביחידה כשהיא ריקה מכל אדם וחפץ ובמצב תקין. במקרה כאמור תבוצע ההשבה האמורה בסעיף )3( לעיל תוך 45 יום מיום פינוי הדירה(. המוכר רשאי לשלם במקום ה כל חוב החל על ה אם אי תשלומו עלול לעכב מילוי ההתחייבויות של המוכר. כל תשלום כאמור למוכר בתוך 7 ימים מדרישתו הראשונה וזאת עפ"י קבלות שיוצגו ל ע"י המוכר, ובכפוף לכך של תעמודנה כלפי המוכר אותן טענות הגנה שעמדו לו כלפי הנושה המקורי. ככל שהמוכר לא מסר את הדירה לרוכש הדירה לאחר שחלפו 60 ימים ממועד המסירה, זכאי הרוכש לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום המפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו ממועד המסירה ועד למסירה בפועל, כלהלן: סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב- 1.5 בעבור התקופה שתחילתה במועד המסירה וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד. סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר מועד המסירה ואילך

17 הפיצויים הקבועים בסעיף 12.5 לעיל ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש. הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד המסירה, ישולמו בתום שישים הימים האמורים". ה מסכים שהמוכר באמצעות בא כח המוכר, או מי שימונה על ידו לעניין זה, יטפל עבורו בהליכים הקשורים בביצוע רישום הרכישה לרבות בהכנת חוזה החכירה בגין היחידה בשם ה בכפוף לתנאי הסכם זה וה מתחייב להופיע לפי דרישת ב"כ המוכר כאמור, בתיאום עמו, בכל משרד ממשלתי ו/או עירוני הדרושים וכן לחתום על כל המסמכים הדרושים לשם רישום החכירה בגין היחידה בשם ה. ככל שהרוכש לא יפעל כאמור ישלח המוכר/עורך דינו הודעה נוספת בה יתאם עימו מועד נוסף להשלמת הנדרש כאמור בסעיף זה. לא מילא ה אחרי ההוראות המפורטות בסעיף 12.6 לעיל יהווה הדבר הפרה של ההסכם עד למסירת החזקה ביחידה ל וכל עוד הערבות / הפוליסה לפי חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות( בתוקף, לא יהיה ה רשאי להעביר את זכויותיו ע"פ הסכם זה לצד שלישי, ללא הסכמת המוכר והבנק ובכפוף לכל דין. לאחר מסירת החזקה ביחידה ל ובכפוף לקיומו של חוזה חכירה בתוקף בין ה לרמ"י או לרישום הערת אזהרה לטובתו של ה ולביטולה של הערבות / הפוליסה כאמור בחוק הנ"ל, יהיה ה רשאי להעביר זכויותיו לאחר )להלן: "הנעבר"( גם אם טרם נרשמה זכותו בלשכת רישום המקרקעין בתנאי שה מלא אחר כל התחייבויותיו כלפי המוכר ורק לאחר שקיבל את הסכמתו והסכמת הבנק בכתב להעברה )המוכר לא ימנע את הסכמתו כאמור בסעיף הנ"ל אלא מטעמים סבירים(. המוכר יתן את הסכמתו להעברה דלעיל לאחר שה והנעבר ימלאו אחר כל התנאים וימציאו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: הסכם חתום בין ה לנעבר בדבר העברת הזכויות וההתחייבויות ע"פ הסכם זה לנעבר. אישורים שכל המיסים, האגרות והתשלומים מכל מין וסוג שהוא שיחולו בגין ההעברה ו/או ההסבה או שינבעו כתוצאה ממנה שולמו ע"י ה ו/או הנעבר. אישור מאת הבנק המעיד כי ההלוואה, אם הייתה כזו, סולקה במלואה או נגררה, ע"י ה, ואישור הבנק בדבר הסכמתו להעברה, או שחרור המוכר מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה. הנעבר יחתום על יפוי כח נוטריוני בנוסח זהה ליפוי הכח הנזכר בסעיף 9.15 לעיל. ה והנעבר יחתמו על כתב העברת הזכויות וההתחייבויות בחוזה זה על שם הנעבר בנוסח שייקבע ע"י המוכר. מבלי לפגוע באמור לעיל, יהיה המוכר רשאי לדרוש שה והנעבר ימציאו לו כל מסמך נוסף שיהיה דרוש לשם ביצוע יעיל ונכון של ההסכם. ה ו/או הנעבר ישלמו למוכר את דמי הטיפול מהעברת הזכויות. כקבוע בצו פיקוחעל מחירי מצרכים ושירותים )קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין(, תש"ס ככל שיהיה בתוקף באותו מועד או כל חוק שיחליף אותו בהתאם לדין. תוקפו של סעיף 12.8 לעיל יהא עד לרישום זכותו של ה בלשכת רישום המקרקעין המוכר מתחייב לתת ל בטוחה בהתאם להוראות חוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה )להלן: חוק המכר( כפי שהוא בתוקף בתאריך חתימת הסכם זה. הבטוחה תהיה פוליסת ביטוח או ערבות בנקאית לפי חוק המכר הנ"ל, לפי שיקול דעת המוכר. הוצאות פוליסת הביטוח או הערבות הבנקאית יחולו על המוכר, למעט בתקופה בה ה עיכב את השבת הערבות למוכר או לבא כוחו או מנע את פקיעתה, שאז יחולו על ה.

18 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי עם השלמת רישום הזכות ביחידה על שם ה ע"פ הוראות הסכם זה בלשכת רישום המקרקעין, ובהגיע מועד או בהתמלא התנאי/ ים כפי שייקבע/ו בחוק המכר תחשב כל בטוחה שנתן המוכר ל ע"פ הסכם זה, בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף ונפקות, ללא כל צורך בהסכמה או אישור או חתימה כלשהי מצד ה נתקבלה בידי ה ערובה מסוג של פוליסת ביטוח או ערבות בנקאית כאמור לעיל, הרי שכל עוד לא פגה תקפה של הבטוחה הנ"ל, ה לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו ביחידה אלא אם נתקבלה לכך הסכמת הבנק ו/או חברת הביטוח ובכפוף לכל דין התחייבות ה במידה והוא מורכב מיותר מאדם אחד, ע"פ הסכם זה ואחריות האנשים המהווים את ה הינה במאוחד ובנפרד כלפי המוכר. מילוי התחיבויות המוכר כלפי אחד מיחידי ה תחשב כמילוי התחייבויותיה כלפי ה כהגדרתו בהסכם זה המוכר יהיה זכאי להעביר לאחר/ים את זכויותיו ואת התחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, ובתנאי שיוותר ערב כלפי הרוכש למילוי ההתחייבויות שהעביר ספרי החשבונות של המוכר יהיו ראיה לכאורה בכל הנוגע לכל סכום שיגיע מה למוכר לפי הסכם זה העתק של רישום בספרי החשבונות של המוכר יהא קביל בכל הליך משפטי )לרבות בסדר דין מקוצר( כראיה לכאורה לאותו רישום ולכל דבר או עסקה או חשבון הרשומים בו אם יצורף אליו אישור בכתב בחתימת מנהל המוכר המאשר כי ההעתק נבדק לפי הרישום המקורי ונמצא נכון. היה וה לא שילם תשלום במועדו חלה עליו החובה לברר את יתרת חובו ולרבות בגין הפרשי הצמדה הודע ל שהמוכר זכאי לשעבד את הפרוייקט והמקרקעין, וכן כל הזכויות הקשורות בהם, לרבות חשבון הליווי משועבדים בשעבוד בדרגה שניה לטובת גמלא הראל בע"מ )להלן: "משלים ההון"(. השעבוד לטובת משלים ההון יוחרג מהיחידה במועד אשר בו יוחרגו מהדירה השעבודים לטובת הבנק, כהגדרתו בסעיף 5.2 לסכם זה, וזאת בתנאי נוסף שתמורת היחידה שולמה במלואה לחשבון הפרוייקט כהגדרתו לעיל )מובהר כי אין לבצע כל שינוי בפרטי חשבון הפרוייקט אלא בהסכמת הבנק ומשלים ההון יחדיו(. מודגש בזאת במפורש הודע ל שלמשלים ההון אין כל התחייבות, מכל מין וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, כלפי ה בקשר עם הפרוייקט ו/או בקשר עם הדירה הנרכשת, למשלים ההון אין כל מחוייבות כלפי החברה ו/או כלפיו להשלים את הקמת הפרוייקט ו/או להשלים את הדירה שנרכשה ע"י ה. הודע ל והובא לידיעתו כי משלים ההון אינו "תאגיד בנקאי" וכי היחסים שבינו לבין החברה אינם בגדר "ליווי פיננסי" או "מימון לפרוייקט בנייה", הכל כהגדרתם של מונחים אלה בחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, תשל"ה כל הוראות החוק הנ"ל שעניינן "ליווי פיננסי לפרוייקט בניה", לא חלות על משלים ההון ו/או על היחסים שבין החברה ו/או ה לבין משלים ההון. לגבי הליווי הפיננסי ראה הוראות סעיף 5 לעיל. יובהר כי מנגנוני ההגנה בגין כספי התמורה ששילם ה יובטחו על ידי המוכרות על פי חוק הבטחת השקעות, באמצעות הבנק המלווה, כמפורט בחוזה זה. ככל שיירשם שעבוד בגין הדירה ו/או תירשם משכנתא בגין הדירה ו/או המקרקעין לטובת הגורם המממן הנוסף, הגורם המממן הנוסף יחריג מהמשכנתא או מהשעבוד האמורים את הדירה, וזאת עם החרגת הבנק המממן את הדירה מהמשכנתא, ואשר לגביה יאשר הגורם המממן הנוסף, כי השעבוד לטובתו לא יחול לאחר שיתקיימו מלוא התנאים הקבועים במכתב ההחרגה המותנה ביחס לדירה מוסכם בזה במפורש כי תנאי הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו כל שינוי של הסכם זה חייב להיעשות בכתב ובחתימת הצדדים הצדדים קובעים בזאת את כתובותיהם לצרכי הסכם זה כדלקמן: החברה: כמפורט במבוא להסכם זה.

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד