רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטאנטית באנגליה בשנים מ ורטה Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת ג-ד (תשכ ח,(ל ג, pp. 1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטאנטית באנגליה בשנים מ ורטה Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת ג-ד (תשכ ח,(ל ג, pp. 1"

תמליל

1 רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטאנטית באנגליה בשנים מ ורטה Author(s): Reviewed work(s): Source: Zion /,ציון Vol. חוברת ג-ד (תשכ ח,(ל ג, pp Published by: Historical Society of Israel/ Stable URL: Accessed: 19/11/ :05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact Historical Society of Israel/ is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Zion /.

2 ןויערתביש לארשי הבשחמב תיטנאטסטורפה הילגנאבםינשב * תאמ ריאמ הטרו א טילחהשכדראה ירבסטפאשץיקב 1840 תושןעמלתבישםידוהיהץראלבתכור ץוחה תאותרגיאהעודיהריבסהל תובישחרבדהליבשבםיסרטניאה לשהילגנא וצירמהלודדוםתרזחםתובשיתהו רבכ היה ןויער תביארשי תלחנ ותנומא לש רוביציטירבלודגלבוקמוערואמכדמועהשחרתהל 1.בורקבהנומא וזהחמצהטישמ תמייוסמתונשרפב,םיבותכהתרשקתמה לאהיחתהתיתדהברקבםיטירבההאמבח יה תרבחתמהו לאיפואה יראנלימהקבדש הב לע ףסהאמה.השדחה,שקבמה,אופיאדומ לעהעבטתוהתלו לע םוש המ היהרוביצההלגמ ןיינעםידוהיב המו םעטהזחאש וב הנומאהםתבישב,ץראל לע וחרוכ אוהךלוההתואמתרגיאהרוחא דעאוהש עיגמ היתונתונורחאה לשהאמההמדקש,הלןאכשםוקמהלודיגהתלשבהוןאכמותישאר.התוטשפתהישרושהתחימצםיקומע דוע.רתויאלאןאכש תונשבםיעשתהרשפא ול רקוחלרוצךרדבותוקחתהובקעמו ידכןנובתהלתחימצב ןויערהבישה ותושרתשהו רוביצבתוררועתהבו ןיינעהםידוהיב,םתבישבוךרדבו הרזח תווללםלודיגםגושגשו םישימח הנש.ןרדסכ אשונ הזותומלשבםירקוחה םרטודמע,וילע אוהדבכנ,ומצ ףא שיוניבהלורושאל העשאוהשרבחתמ לאםיסרטניא לשהנידמה יוארו,אוה,אופיאדרנש לא.וישרוש ןיינעהדחוימהםידוהיבותישארש םע תונשםיעשתה וניאהמודהלאש ל,,תידוהיה הקיסעמהתוצראבאפוריודחא תא התצק לשתורפסה תיטילופ ד תיטסיצילבופה תיצחמבהינשה לשהאמה,ח י ד וזתניידמהןוקיתבםבצמילכלכהיתוברתהויחרזאהו לשםידוהיהדודישותכרעמקוסיעהםהלשדציכוםכפהלםיחרזאלםיליעומ.םיבוטו ןיינעהידוהיההילגנאב לש ןתואםינשהאוהדחאםיאשונה לשתורפסה,תיתדהרקיעב וז לש,תושרדםיסרטנוק,םייתדםירמאמתע יבתכב לשתותיכתועונתותויתדםיתיו םג לשםירוביחםייגולואיתירפסותונשרפםלקשמשםיקרפלו יתומכה םגיתוכיאה דבכ ;רתויהלאשה ו,,תידוהיה לשתורפס וזאוה ןיינעןמושיג לשתואובנה לעתירחא םימיה רוצינוםידוהיהםתבישוץראל.םהיתובאםיאשונהלא,םניא,עודיכשודיחרומג תורפסב תיטנאטסטורפה.הילגנאב זאמ הפוס לשהאמה ז טה םהםינודינ.הבתונשב הסיסתהתיתדההלודגה לשהאמה ז יהתורפס וזהתשפ ףאו.החרפרחאל ןכמהלחה תכעוד ןואפיקהויתדהדחוימהימיבטופש םיטסיאךהטעמכהתימהו.לילכהאב תוררועתהה תיתדההאמבח יההחיפהוהבשדחמחור ;םייחתונשמוםיעבראהאיהתקזחתמתכלוהו םרזויראנלימהעונתב תינאקילגנאבאה ןתונ הבתוינויחהדימעמו לע.הילגר תונשמ םיעשתה איהתדמוע ןתיאלמ חוכ הפונת דעהתיעצמא לשהאמה.ט יהותימאל * רמאמ,הזאוהשקלחןושאררקחממ לע,אשונה ןדתיגוסב,הבישהתחימצ התושבגתהו.הנשמל.E :Hodder The Life and Work of the Seventh Earl of,shaftesbury,1886.vol,i 1.pp 310 ;ff..a.m :Hyamson The British Consulate in Jerusalem in Relation to the.jews of,palestine,ii.pp LXVII-LXXXIII

3 [2] ריאמ ו ר ט ה 146 לשרבד ןיאאיהתדרוילעמתמבםימוסרפה דעירחמחלמםלועהנושארהילואו םגדע.ונימיםלוורפס וזףאאיהשתלעב ןיסחוי תלשהכורא ןכ יפ לע ףאהניא רועמ,דחא וזוםוחתבש יגולונורכהונלש שיהלףוצרפהלשמ 2. היחתה,תיתדה,ונרמאהבשהתלעהו תורפסה,.,תידוהיההבישהלאיבתכשדוקה האיבמשהמיעהסיסתהיחתותיתדםלועבירצונה ןמםתסההמרג ;ךכל ןכשןויעה םהבדוחיבוירפסבםיאיבנהררועיאדו תעדה םג לע,םידוהיה ויהש םעפ םעה רחבנה לש,םיהלאה לעםבצמהווהבםלרוגו.דיתעבסומלופה יטסיאדהםדקשתצקמב היתולחתאל לשהיחתהבבסו לעתלאשהתותימא לשהאובנהיאדוהשעש.ותעפשה רשפאועיפשהףא,הזבומכ תוררועתהבתיתדה,הללכבםיחאה,םיגאדומהומיקהשתונשב םישולשההדעםהלשמןודנולבתפטהו ןוילגנבאהברקבםידוהיההתיהירקיעמםתפקשה.םכרדוםקבאמ לשםידוהיה לע תצק היצאפיצנמאהרעסהוררועשרוביצבומירה םג םה םתמורתהיתולחתאלתושדחה לשתורפס 3.וזםלוא הלאשה/,,,תידוהיההתשענהכורכ םג םעםינצינהםישדחה לשתורפס.תיראנלימןכשהיחתתיתדהבישמה תאםינימאמה יבתכלשדוקהאל וזדבלבאיהשהשועתאםגהונםכרדו לשתובדה רנהילגרלייחב 2 םע תונשםיעבראה לש האמה ט יה תורפסה תאזה,הרבע,הארנכ תא.האיש,םוקמ לכמ התכרעההמצשכ תלעבכו העפשה ברקב רוביצה םניא םיקיסעמ ונתוא.ןאכ הניינע לש תורפסה תאזה לע לכ הידדצהיתוניחבו זאמהתישאר יואררקחמל ידוסיקימעמו אלו יתישע תאזיכרצלאשונה לש.ירמאמ לעהיתודימ לשתורפסההמ תדימבו םג לעהעבטרשפאדומ ךותמ ןויערוביחב 1824 יפארגוילביבהBritannica,,Robert:Watt Bibliotheca הליחת י פעםיכרעהConversion,jews,Prophecy,Restoration םיכרכבש,ד גב חאוי פעיארמ םוקמה םינתינה םש ינ םיכרכה.םינושארה םילשמ תארוביחה הזה יכרצל ונניינע,Cecil :Roth Magna Bibliotheca,Anglo-Judaica 1937 דוהיביבגלתורפסה ירחאש םלוא ינשםירוביחההלאה םיקולרסחבדוחיבו ןיא םהב רכז ןתואלתושרדה אלש הנתינ ןהל תרתוכ ץוח מ Sermon קוספהוןהילעש ושרדנ.ןכירו לע אשונירמאמ אלעודי יל םוש רפס.רמאמו ירחא[יתרסמשירמאמתכרעמל אבידילרפסה Franz :Kobler The Vision was,there 1956 אוהותודלותהעונתה תיטירבהתבי םידוהיה לארשי ץראל ןמל ףוסהאמה ז טה דעותרהצה.רופלבםירכזומ וב םגתורבוחםירפסו ןמתואמה ז ט ח י םניאשםיאבומ ;ירמאמבלבא ןהםהיבגל ןהויבגלאשונהוללכב אל דרי רבחמה םפוסל לש ].םירבדה יכרצל ירקחמ ינא ןעשנ לע תורפסה ;המצע לע ירפס תונורכז תויפארגואיבו לש המכםינאקילגנבא םיעודיםלוכבש שי םיבתכמ םתצקבו יעטק ;םינמוי לע תוח ודהםייתנשה לשהרבהה תצפהל תורצנהברקב,,םידוהיהםיאבומש םהב םימואנתושרדו,םיבתכמו לעהינוחרי םינושה לעו רפסםילוקוטורפה,הלשרומשההנויכראב ;ןודנולב ןכו לע רמוח רחא,ןמזה זב יפכרבתסישךשמהמ.םירבדה הBiography Dictionary of National ןלהל[ [DNB שמשמ הפי לכ רקוחהירוטסיהב,תילגנאהלבאםירבחמ אלםיטעמ לשםירוביח םיעגונה אשונלוגלש ןיא םהל ךרע.ובםירפסהםילבוקמה לעהירוטסיההתיתדה לשהילגנא תואמב ט י ה י לעו העונתהתינאקילגנבאה םניא םיריכזמ אל תא םרזהיראנלימההכותבש אלו תא ןיינעה.ידוהיה קר רפסב דחא תושדקומתויראנלימל תורוש תוטעומ יבגל קרפ ןמזה ירחאש 1815, לבארבחמה וניא הצממ תא אשונה יפכו הארנה אל עדי תא ויתורוקמ.G.R :Balleine A History of the Evangelical Party in the Church of,england 1908,)..(PP תרכהבהדות ינא ןייצמיתרזענשיתוחישב םע דידי ר ד j. D. Walsh סכוא( ),דרופ קימעמה רוקחל תא העונתהתיטסידותאמה לא( דוסיהיראנלימה ןיינעהוידוהיה אל )עיגהןתרהבהב לש תולאש תועגונההיחתלתיתדה לש האמה.ח יה תוחיש םעםירוסיפורפה H.םלוכ(,Chadwick.B,Smalley.H.F,Sparks.H Trevor-Roper )דרופסכואמ ועייס תנבהלתונשרפהתירצונהתיתרוסמה לש.םיבותכה 3 וזכאיהותעדלשרנויסמה,רקוחהו 192n..Claude:Buchanan Christian,Researches,1811.p

4 [3] רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטאנטית באנגליה בשנים יום יום ובעזרתה בשורת האבנגליון מבקשת להרחיב היקפה מלכות שמים ראשונה שהקים ישו, אלא טבעה אף להות הגיגים ודיונים הצפון לנוצרים ולעולם כולו בחיק העתיד, אותן מימושן נבואות קדומות שנישאו אחרית הימים כשיתמו רשעות מן ורשעים הארץ והמשיח יתגלה בשניה וייט צדק ואחווה וחירות וום. ובגישומן הנבואות אחרית הן הימים גם כרוך עתידם, שיבתם לארץ אבותיהם ושיבתם לאלהים בלב ם. הספרות היהודית, זו שעוסקת בניצורם וזו הדנה בשיבתם לארצם, והספרות האסכטולוגית הכללית הכורכת עתיד בעניין המילניום, תחילתה טיפין ורק טיפין בשנות השבעים היא יורדת אל העם לאיטה עד שבשנות התשעים היא זורמת בעוז ושוטפת אל מעבר למאה החדשה. ודאי, התפתחות אימננטית המחשבה גל בתוך ההתעוררות הדתית כאן. אבל בעיקר ניזונה התפיסה מן האסכטולוגית ההתרחשויות הבלתי רגילות בתבל כגון רעידות אדמה גדולות ותכופות ומלחמות ארוכות ותמורות מדיניות מזעזעות, עולם דומות יה כמיוחדות ויוצאות דופן ומופלאות, כשהיא מקשרת אותן גם עם טיבו הדתי והמוסרי הירוד העולם בכללו עם גם ולפעמים מצבם הוב המוני עם, עניים ומדודים ועשוקים מזכויות פוליטיות. המאורעות המדיניים והמלחמות באירופא ובאמריקה ובאסיה בשנות השבעים והשמונים כבר מזון הגישו לא מועט למחשבה המילנארית ואילו מאלה שנתגלגלו בתכיפות ובזה עם זה אחר המהפכה הצרפתית )ובעיני רבים נראו כאפוקאליפטים ממש( היא ספה0 עד מאד. יחד איתה ובמחובר אליה פשתה אף הספרות היהודית. לכאורה נראה הדבר כאילו שנות המילנארים התשעים אינם אלא ממשיכים מסורת בין ואין קודמיהם אלה לאלה ואין ולא כלום. הדבר מצד לא כך, המחשבה האסכטולוגית בכללה ולא מבחינת העניין היהודי שמחובר אליה. וגם שם גם אמנם כאן נוהגים הרוב המילנארים אותה שיטה עצמה בכתיבתם: הם נזקקים לנבואות מסויימות בספר דניאל ובחזון יוחנן הקדוש, מראים שפסוקים מסויימים שבהם כשהם מפורשים בדרך נכונה,, מתאימים בדיוק למאורעות חשובים בתולדות האנושות עד ימיהם, וטוענים שפסוקים מסויימים אחרים אמורים ממש המאורעות המתרחשים בימיהם שאינם אלא המאורעות האמורים אחרית הימים; ו כן, הם מסיימים בלשון אמונה ופוס רב, אין כל ספק שיתקיימו בקרוב גם אותם דברי נבואה בכתובים מפלתם הגמורה הכופ-- רים ו שבות ישראל ו ניצחון האמונה האמיתית ו מלכותו המשיח. אף מידה רציפות מצויה בין המילנאריות שנות התשעים לקודמתה במובן זה שכמה מילנארים שנות השמונים מוסיפים וכותבים בשנים אחר כך ו הרוב התרחשויות שנות התשעים הן בעיניהם מעין המשך ההתרחשויות הכבירות אחרית הימים שכבר החלו לפניהן והן אך מחזקות ומוסיפות אמיתות השקפתם. בזה הדומה בין המילנאריות שנות התשעים לקודמתה. ואילו המבדיל שביניהן רב חשיבות. בראש ובראשונה בזה שהמילנארים עם הראשונים כל מאמציהם לדייק כתבו דברים שאפשר לומר יהם שהיו כלליים בכל הנוגע להוגה; לא היה לפניהם מאורע מסויים שאפילו הם יכלו להצביע יו שהנה המסמל ראשיתם אחרית הימים. למילנארים שנות התשעים והלאה היתה נקודת ואם כז; אחיזה קיבלס הנחותיהם הרי השתלות המאורעות מאותה נקודת אחיזה והלאה יפה הסתברה פי פירוש הנבואות. זה יסודי מהבדל שני יוצאים הבדלים אחרים. המילנארים ארבעים חמישים השנים הראשונות התחיה הדתית היו בודדים; שורת השכל נותנת שהיו להם חסידים; אבל גם הם, כפי הנראה, מועטים היו. המילנארים שמשנות התשעים היו והלאה קהל גדול וציבור גדול הלך אחריהם. שנית,

5 148 ריאמ ורטה [4] התואהזיחא תדוקנ וספתנש הבתויושחרתההותויטילופהתויאבצהוםלועבורבתסהש לוכיבכ הנממהותמיאוהתווישהפקשהלתיגולוטכסאהםהלש הנוכת לש,תוילאוטקא ונייהדהנומאה תוערואמהש םילגלגתמהדגנלםהיניע םה םה תויושחרתהה תויטפילאקופאה ןהילע ואשינתואובנה לעתירחא.םימיהאצמנותושונאהשהעיגה ףוס ףוסןדי ץק םילדבההש םידבכנהןיב תויראנלימה םימיהאיהותדמועוכותביתשב.הילגרךכיפלהארנ תמדקומהןיבל וזןמלש תונשםיעשתההאלהו שיםהבקודיצתונמל תאהנורחאהןיעמ םרז.ומצהתעוונילעןוחבלדציכהתיה ותוחתפתה לש םרז הזידכןיבנשורושאל תא ןיינעהידוהיהדחוימה וב ונאםירבדמ ב הכפהמהתיתפרצה איה תואהזיהאה תדוקנ לש םרזהיראנלימהתונשמשםיעשתה ;האלהוםישדוחוםידחארחאלהצרפש לחהרוביצהיטירבהאורקלעומו ותואש ערואמלודגאוהאוהרשבמש תא ץקתורודהתאוהאובלשתוכלמ ושי.בורקבתוארורב,ןושאר,ינמוד ןתינתרבוחבהמונצהאיבהשםיעטק ורוביחמלשראיפהירי ז (Jurieu) רמוכיתפרצ יטנאטסטורפ ןמהאמה ז יה לעןמושיג לשתואובנה יפל אוה רשוריפ תוברוחללאינד ;ןנחויובותכו,ובןיב,ראשהףוסבשתונשםינומשה לשהאמהח יהאובת הכפהמהלודגתפרצברערעתש תאןוטלשהיסנכהתילותאקהאיבתוהילכ לעםזיפאפה 5.ולוכתורודמתלבוקמ דתיה ידיבםינשרפה םיטנאטסטורפה,הסריגהעבראשתויחה לאינדבש,זתולמסמעברויוכלמהיחהותיעיברהתלמסמתורסיקהתימורהכשמהש איהתורסיקהתימורה תורפסבש השודקה תיטנאטסטורפההיורקתכלממהיסנכהתימורה יפכרבתסמשףאןוזחמ,ןנחויוניאשאלאשוריפלעויתונוזחלאינדלעתירחא.םימיה תכלמממהיסנכהתימורה ואציתוכלממ,תודחפרצש איההקזחה ןהבשתורודב םינורחאההתנעשמוהרידאה לשתוילותאקה,הללכבלופישכןוטלשהתפרצבועיגיםציקל םתואדעומ םידעומ יצחולאינד( )ב יםהש 1260 הנשרשאבצקםיהלאןוטלעשרה ;םלועב זאוחתפיתךרדה ינפלותוכלמ לש.חישמה םעהכפהמההתחנוהאופיא לע היחהתיעיברההכמ,המוצעיפכאבנתהשהירי זינפלהאמ םינש ;הלעמואצמנושוריפש ןוכנ לשתואובנה תויטפילאקופאה ןתונונידיבחתפמתנבהלתוערואמההווהבתעידילו תוערואמה.דיתעב,ןכ לע םסרוקוישכעהתוא היח הער ןמיסרבדלושחרתיש םג םתווערואמםיריבכרבודמשםהילעתונוזחבלאינד ןנחויוםיניבמשכ םתוא.הנוכנ הליחת לופיתתורסיקה תיטסיפאפה בתוכ,יאמלעב,תרבוחה םשב ;הירי זרחאלו הנרובעתשםינשתודחאבושייביקולחתועדה ןיבתותיכהתוירצונהןמצעהנלבקתתומוא תוינאגאפ תובר תא תורצנה ורצנתיו םג ;םידוהיהםהירחאל הנרצונת רתיתומואה 4 לכרמאנהןאכלע תורפסה, תידוהיהםרזהו יראנלימהינפלשתונש םיעשתהאל ויתרקחאלא טעמאוהוךירצהקידב.תידוסי.Ed :May Remarkabl extracts... from a work... entitled The Accomplishment 5 of The Scripture Prophecies... in which are pointed,out in an extraordinary,.manner many things analogous to the present great changes in,france 1790 םוגרתילגנאלשורפסלשהירי זל צי בדועףוסב 1789 םסרפתנרוביח יראנלימ זמירש ותמדקהבלע הכפהמהאיהשדחיבםע תוערואמםילודגורקשןמזב ןורחאההינפל םירשבמתא תומי.חישמהלבארוביחהולוכבתכניגפלהכפהמהונועיטועוקתהסיפתל תיראנלימה.הינפלש רבחמהאוה R. Beer ורפסועגונרקיעבןיינ ידוהיה דועורכזיי.ןלהל

6 [5] ןויער תביארשיהבשחמבתיטנאטסטורפההילגנאב םינשב ;תוינאגאפה ןכמ רחאלואוביחישמהןוכיתותוכלמףלאםינש.תומימתםלואףא,ןכתי רמוא,הירי ז םיהלאיחתיתונמלתאףלאםינשהדימרחאלתליפנ תורסיקה ;תיטסיפאפה שוריפו רבדהריעמיאמ םצעבשתדמוערבכתושונאהלעןתפמתוכלמםימש 6. יאמומצעהיה,יראגלימןיאוךירצרמול םיראנלימשםירחאויה םיענכושמ ןמרבסהה ןתינשערואמלהכפהמה.זירפבםלוארוביצהלחה הנענרבסהל הזהארנכ קר םע תולתשהםיניינעהתפרצבדוחיבוםוטיברדסהיסנכה תילותאקהלוטיבו היכראנומה תמקהו הקילבופארה ( ). זאמםינשותודחא ןכמ רחאלונתינרוביצלעפשבלוזבו םתואםיעטקלשהירי ז םידוביעותצקםינוש,וירבדמםיעטקו םגוםירוביחלשמישנא תדםיראנלימ ןמתואמה ז יהח יהווזחש תליפנ היכראנומה תיטסיפאפהורשיבו תא תוערואמה םיריבכהלשתירחאםימיה ושחרתישהירחא ירבדרוקמ םירבסהותורעהו לש סופד תיבל םיאיבמםיכרועוםיראנלימ 7. התיהלכבתורפסהתאזההתודוקנ הזיחא תרבסהל,שחרתמהירהשינילוכהתכוההתואהיח ; הערהזבוהיהףאוהשמ ןמ החכוהה םידמועשםייקתהל םגירבדןוזחהלעתירחאםימיה.םללכבאלארסחשהיה רבסהיתטישאלמו ידי לע ןברודה ןובשהטושפאיבי תאארוקהדוסב תוערואמה םירבועהדגנלויניעשורפיוינפלתארדס םירבדהדית.בורקה תוחילש וזלחההשועסמיי גונקיב Bicheno) (James העשםסריפשהנושארל תא תותוא םיתיעה 8.ולשרוביחמםדקומולשאלרכינהיהש יראנלימתונשב.םינומשה 6 ותרבוח ל נה לש,יאמ ע ע 3 4, 25, , עטקהאבומהלצא יאמ לערדסתויושחרתהה ןדיעב תירחא םימיה אוה קתעה םוכיסמ ןתונש הירי ז עב 376 לש ורפס םשו תרכזנ קר םתורצנתה לש.םידוהיה םלוא קרפבשדקומה תורוקל ימיב תכלממםישודקהרבודמ םג לע תבישםידוהיה.ץראלדכלאוה ושוריפ תונוזחל ההז תוכלמםידוהיהרחאל םתביש םע תוכלמ.חישמה,ר.P :Jurieu The Accomplishment of the Scripture,Prophecies,1687.pp p.*2,ff. 294 רו ןלהל ע :לשמל :[Anon] The strange and wonderful predictions etc... Dublin ;1792.[P :Jurieu] Accomplishment of Scripture,Prophecies;abridged wherein are contained many things relative to the late French,Revolution London ;1793 :[Anon] Remarkable extracts... from... The Accomplishment of Scripture,Prophecies Henley ;1793.J.C.B Campbell :[editor] Predictions of the singular events which have recently taken place in,france Bath ;1793.R :Fleming Apocalyptical.Key An extraordinary discourse on the rise and fall of,papacy,[1701] London 1793 ירבדו( רבסה לש ל ומה ףוסב רפסה לע תוהזה ןיבש אמור היחל ).תיעיברה התוא הנש םייתנשבוהירחאלש םסריפ ל ומה G. Terry תורודהמב תודחא שמח תורבוח םשב יללכ Prophetical Extracts םהירבדמ לשרשע השימחכ ישנא תד,םיעודי לעהכפהמה תליפנו ןוטלשרויפיפאה םויוןידהאצויכוהלאב.תויושחרתהה םגוםיל ומםירחאומסרפןתואבםינשה םינשבוןהירחאלשתורבוח ןיעמ.הלא James :Bicheno The Signs of The,Times or the overthrow of the Papal Tyranny 8 in,france the prelude of destruction to Popery and,despotism but of peace to [1792] 1,mankind Part תנשםוסרפ וז ןתונ ףארגוילביבה watt ר(הלעמלהרעה (2 ןכתיו הרודהמש א!דתיהדגנל.ויניעהרודהמב דל צישגרובנידאב ספוט( וזמאצמנתירפסב )ילד וב ךירהמדקהה אוה ראוני דגנכ הזךירהמדקהה לשהרודהמ,דל צישןודנולב אוה ראוני 1793 ספוט( וזמ אצמנתירפסבןואיזומה )יטירבההארנכוי פעשהרודהמ וזךלהתעיבקב תנש -םוסרפה J.,1916,1922,Bibliography,London.W.T :Whitley A Baptist Bicheno. ליאוה רפסוהיפארגוילביבה לש טוו םודק ורפסמ לש ילטיוליאוהו 1794 בו רבכ המסרפתנ,.הרודהמ דינירהלבקמתא 1792 תנשכםוסרפהלשהרודהמא

7 150 ריאמ ו רטה [6] שיאכקודא ותדב יאדוןימאהותולגתהבהינשה לש ושיללפתהו אלשרחאי,אובל רשפאו םג הטנןימאהלירבדבםיראנלימהבורקש םוי.ואובםלואהמודרסחש ולותוא ערואמ,לודגותווא,רורב ובלכויתולתלותנומא וזאללדע תוקפסואבשתוערואמ הכפהמהתיתפרצה.והוענכשואוהדיעמלעומצעארקש תאורפס לשהירי ז תאוורוביח לודגה לשפושיבהסמ ותןוטוינ לעתואובנהןייעושדחמירפסבהאובנהןוזחהו לשיבתכ שדוקה הלגתנו ול וישכע רשפ שדח 9.םהלש םאםינימאמ ונחנא דישםיהלא לכב תוערואמה ריבסמ אוהארוקל לעךרד ;ןויגיהה,ימוךרדב,ללכוימיברמאי ןיאש רבדה ןכ? רורברבדההנממשהאב םגתליפנהיכראנומהתיטסיפאפההצירעהזועמו תדה.תילותאקהםאוךכאוה,רבדהיהמ ותועמשמלשערואמה? ירהשהנווכהלודגםיהלאל לכבוישעמרדסותילכתוםאוםיצור ונארודחלםהילאםניבהלוונילעאוצמל תאחתפמה ונאיבישדוסב,שחרתמה יכ דעאלשוהונאצמהמוד וליאכלכה וניאאלאלובלבדחא. לודגחתפמה אוהןתואבתואובנה לע םימיה תירהאלאינדשןנחויו וזחיניעב ;םחור ונאשכוםיפרצמירבדןוזחהלאםהירבדללשיאיבנלארשילעתירחאםימיהאל וזדבלב ונאשםיניבמ המעריאשתפרצבאלא םגםיעדוי המדמועשתורקלרחאל.ןכמ ןכש המ היחהשהערהתססובתמ התעהימדבוהירהתואה ןתונשםיהלאםירצונלןיבהל יכ ומס םתואףלאםייתאמוםישישו תונשהנוטלש לשתועשרההצירעה יכוותנווכחותפל הזב תאןדיעתירחא.םימיהיפ לעתנווכםיהלאהאטבתנש,תואובנב םירבד רדסולשמןדי.הזבלשברחאלש תומהיחההערהסרהייונוטלש.רויפיפאהבלשב הז אלאוביץקה לעתוחוכה םיטסירכיטנאהםלוכאלא לעםקלח,דבלבתוחפל והזובלשהישילשה ידכ לוסלךרדתביםידוהיהןיכהלו תושונאהתוכרבלתולודג רתויהעדישמ, הדועמ יפכואבינשוהיעשי לאויו.הינפצובלשהיעיברה דעונליבשב ץבקל תא םידוהיהטופו םתואהנכהכ /,םרוצינלדימשהל תיראשהינאריטהרהטלו תא תורצנה ןמםיגיסהוברעתנש הבךשמב.תורודהךשוממ היהי בלש הזופוסבו ןכתי ערו התוולגתהתרדהנ לשןודאה ןעמל,וידבערשאכוחיטבהלאקזחיהירכזו.ןנחויו,וישכע ירחא,תולגתהה דימ תדלונהמואה תידוהיה לכוםייוגהםיגאגאפה םיכלוהםילבקמותא,תורצנהרשאכואבינוהיעשי והימריולאקזחיו 10. ונקיבשיגהאופיארוביצלשוריפיתטישףיקמו לעךלוההשחרתמותפרצבהליגו תא דוסותועמשמתיראנלימהםירצונלםלוו ולוכדיתעבבורקה עבקוהמיכסתטרופמ ןדיתירחאםימיהחתפנש הז ;בורקמךותבוךכאוה ןתנ תאהמוקמ לשתבישםידוהיה 9 יאמריכזמ המדקהבםיעטק ל םיאלפומהורפסשרידנהלשהירידאצמנ.וידיבונקיבריכזמ תאהירי ז רוביחברחואמ.ולש,םהינשיאמ,ונקיבוויה ןמ,םישרופה ןמ,םיטסיטפאבהובשיו ריעבתחארוביחה(ל נהלש,ילטיוםיכרעה ).םימימההמכתורבוחתולעביפוא יראנלימ ויהשידיבםידחאהתואמ,ריעיפכרשפאשדומלל ןמםושרהוידבלעירעש,תורבוחהתואצמנ תירפסב.ילדובןאכמרשפאילואדומללבשישהתואבריעץוביק יראנלימרשפאוםלוכלע םיטסיטפאבה.ונמנןיינעמרבדהדחאשTwiss.,Dr ראנלימ ןמתיצחמהנושארהלשהאמה,ז יה בתכתהשםע ןשרפהףסוידימרכזיי( )ןלהל רידההו םידחא,וירוביחמףאאוהבשיהתואב.ריע 10 תותוא / םיתיעהע ע 73 72,67,62,36,11 1, 76. רדס םיבלשה ןדיתירחאםימיהזמרנ יעב 11 ןודינוטוריפב עב :72 numbers.a synoptical table of prophetic ןכתי ה ןיינעב תולגתההוניאיוטיבקפסלרשאבםצ תולגתההאלא,בסומ,הארנכלעהיעבה םאהיהת תולגתההתיסיפ וא,תינחורןיינעובשתוקולחתועד םיגולואיתה.םירצונה םגהירייז טקנ,ב ןוקפסןיינעב הזורפס(,ל נהקלה קרפ ).ד כםימילעירכה.בדצלהסיפתה.תימשגה

8 [7] רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטאנטית באנגליה בשנים לארצם ורימז מלוא חשיבותה בתהליך התממשותו המילניום. מן הראוי לציין ש נזקק לעניין שיבת עוד בשגות השמוגים; אולם אין לך אולי דוגמה טובה יותר למבדיל הדיון הטיפוסי בנושא הזה בשנות התשעים מן הדיון יו בשנים פניהן, מאשר דברי ביקנו אז ועכשיו. אותו זמן מתנהל היה בדפוס ויכוח בין ד ר פריסטלי לבין אחד לוי דויד הבעיה הישגה אם נושנה בישרו הנבואות בתנ ך התגלותו הראשונה ישו המשיח. ביקנו התערב בוויכוח ב פנייה ידידותית אל,, וטען בין השאר, כי עתיד מזהיר נכון ליהודים והם ישובו לארצם והמשיח שיגאלם ויקבצם, אלא שתחילה יהם לשוב אל האלהים ולהכיר בישו משיחו.11 כזוהי, בדרך כלל, הגישה בספרות הפולמוס הנושא הזה ואין ביקנו משנה מקודמיו; וגם חלק גדול מספרות דתית אחרת שמה לדיון שיבת מקדים הרוב ניצורם לחזרתם. שונים לחלוטין דבריו ביקנו כעבור שנים אחדות. אותות העיתים,, שראה עכשיו בדברי הנביאים והחוזים גילו לו ש פי סדר הבים העידן החדש עומדים לשוב לארצם לפני שיכירו בישו. זו ולא בלבד שנקבעת עכשיו שיבתם ללא תנאי, אלא שמסתבר מקומה החיוני במסכת המאורעות עידן אחרית הימים: היא הכרחית בשביל להביא חורבן גמור הכוחות האנטיכריסטים כולם ובשביל לסלול הדרך להתגלותו השניה המשיח ובשביל להפיץ האמונה הנוצרית הטהורה בין כל הגויים ובשביל להביא מלכות השמים י אדמות, אותו מילניום מבורך ש מש נפשו עולם הנוצרים המאמינים. וכשם שביקנו, כמדומני, הראשון בשנות התשעים שגיבש המשנה המילנארית החדשה בכללה כן הראשון שקבע בה הפרק היהודי ועשה השיבה לארץ ישראל לעניין אקטואלי. ג אותות העיתים,, הלק א, ראה אור ב 1792 ועד סופה שגת 1793 נתפרסמו שתי מהדורות נוספות; בראשית 1794 יצאה מהדורה רביעית ומהדורה ראשונה ב,; חלק ועד סופה אותה שנה נתפרסמו וש מהדורות החיבור שני חלקיו. בשנה אחר כך שוב ראו אור שתי מהדורות חיבור חדש מו. גם כאן אומר בלשון פשוטה ונמרצת חדורה אמונה והתלהבות עיקרי השקפתו המילגארית ומשזר בה שיבת לארץ; וכשם שקבע בחיבורו הקודם פרק זמן מסויים לכל ב וב מעידן אחרית הימים כן מחשב קיצים גם זו במחברתו.12 אולם ביקנו לא נשאר בודד בהסברתו והטפתו המילגארית. אליו ואל אחרים שכבר החלו נושאים דרשות וכותבים באותה רוח הצטרף באותו זמן אדם ידוע בציבור, הד ר יוסף פריסטלי,(Priestley) איש מדע ותיאולוג ופובליציסט פורה, ובן לאחת מכיתות הפורשים. אף שבמידת ההתלהבות נופל מביקגו הנה בכוח שכנוע הסביר, שהמהפכה בצרפת והמלחמות שעוררה מבשרות מלכות ישו. אין מעיז לחשב קיצים, אך אין צל ספק בדבריו שהמילניום שוב אינו רחוק ולפני ההתגלות המשיח יחזרו לארצם. ואף, כביקנו, שתבע בעבר מן להכיר בישו לפני שיבתם, עכשיו אינו מתנה אותה בטיב אמונתם J :Bicheno A friendly adress to the,jews,1787.pp,20, J :Bicheno A word in Season (1st,ed.),1795.pp,14 15 ביקנו סבור היה שראשית שיבת תארע עד 1819 ואילו הב קיבוץ כולם וחזרתם ושפיטתם 45 יארך.שנה ובסופו אותו ב, כלומר ב,1864 יתגלה המשיח בשניה Joseph :Priestley The present state of Europe compared with ancient,prophecies 13

9 [8] ריאמ הטרו 152 תושרדה םירוביחהו םיראנלימהםהינימלםילקאהו יראנלימההיהשטשפתמךלוהו ועיפשהלעדחא דרא ציר סרהארב,(Brothers) ןיצקימיךפהש טסיפיצאפ רטפתהו ותורשמ 1794 בולחהאבנתמןעוטוחלשנשםימשמלואגלתאהילגנאוםלועהאוהוליבויש תא םידוהיה לארשי ץראלדועבםינש.תודחאדימהכזלהקלברלשםינימאמ,םידיסחו וירוביחירוביחוידיסחואצי תורודהמבתוברורכמנו,םהיפלאבתוצקמהנידמב תוארלתאחישמה,שדחה ןודנולבוהמצעהמודהיהעזעדזנשהרבחההלוכדעידכךכ הלשממהשהתארהרכהםיהידי.וילע אבוהשכו סרתארבהריקחלורקחתוכורא דראה רולסנ צ ודובכב ומצעבושארו הלשממההיהחכונתעשב.השעמאל סרתארבופוגררועמ תא,ונתוניינעתהתועמשמהרבדבשהניא ותוישיאב,אקוודאלארוביצבהנענש,ול רוביצםהדנםעפנורעוסמו תוכופהתמםיתיעהןכומותוטהלןזוא םרבסהללש,םיראנלימה ףוסשףוסאיבהםיהלא לעםלועה תאןדיעתירחאםימיה.,םנמאהרעסהררועש סרתארברוביצבהככשהטיאלרחאלםשוהשךלמ םידוהיהסהמ תיבבילוחלחור רחאלואלשומייקתנהמכ ויתואובנמתנ ןכ יפ לע ףאךורדהיהלהקההיפיצ הדרחותולודגל,תורוצנוןכומרשפאו םגקקותשמטולקלירבד םיראנלימה וללהו ופיסוה וטיהל םהישוריפמ םהירבסהו.וביהלהלו ןכשרשאכ לטנאבצהכפהמה ןמ רויפיפאה תא ויתואלחגרערעו תאודמעמותרקויוהארנהיהוליאכוקדצ םיראנלימה ועבקשכ יפ לעםהישוריפתונוזחלןנחוילאינדוירחאשתליפנ היכראנומהתילותאקה טטומתיונוטלששארהיסנכה.תימורהוישכעםהובש וריבסהו יכרדסב תוערואמה ןדישדחהעיגההרות לשתורסיקהתיכרותה ;תרפוכהוזשכוהכותטטומתתועיגי דעומתישארםתביש לש.םידוהיהןכ לעדונשכםיברבלעעסמ הטראפאנובםירצמל,לארשי ץראלובושרבתסנתמאשיפב.םיראגלימהותואןמז הטשפתהקזחתנוברקבםעה , 3, 1794.pp,עב. 2 ריכזמ.פהשרדתמדוקולעותוא :אשונםינשבולשכ חא אוהםסריפםירוביחםיפסונתואב.חורהםינשב ואררווחפלהרשעםירפס םיראנלימ ףסונלעהלארבכשורכזוהלעוהלאםירכזומשהרעהב.האבהםלוכמיואריכזהלרוביחלעב יפוא יראנלימלשמדחאאלשהנמנםע :םישרופהconnected.E :whitaker A general and view of the Prophecies relating to the Times of the,gentiles 1795 (2nd.ed 1798) רקאטיובתכש 1784 ברוביחןותמחיכוהלתביש םידוהיהץראלךפה יראנלימיולגתישארב תונש 90 ה ריבסהשכרוביחברכזוהעשוריפתועמשמותואובנה תרבחמבולשתושרדםסריפש םייתנשינפל ןכ תאיפואה יראנלימה לש,רודההארהותפוקתש 1260 הנשתכלוהתמייתסמו ןברוחו ןוטלשה יטסיפאפהתורסיקהותיכרותהתבישו םידוהיהםיבורק.דאמ ימיםייוגלמי /,ןיטולחל,ותעדל 1866 באלותנשב 2000, יפכרבסשפושיבהןוטוינ,מע( 198,185, 275 ). 6.ווהבריהבותכלתונשרפלעתואובנהםגתישארבהאמה.ט,,יה Richard :Brothers A revealed knowledge of the Prophecies and Times... -contain 14 ing the Restoration of the Hebrews to Jerusalem by the year 1798 [London.1794] התואבהנשאצי םגקלח,בלש.רוביחההנשב כ חאלש ומסריפ ידיסח.בםירוביחםיברותנגהל תנגהו.ויתועד ןיבוידיסחםיבהלנהרתויב ויהןמאעודיןטפשמו,יטוקסרבחתיב.םירחבנה,רךרע לע.ב n.dnb ליסס תורםסריפרפס ןטקלע.בAlmighty, The Nephew of the רוביחהבותכחורב תיטסאקראס.תקהבומ ןיא לק ;הזמרורב ורוביחמןיאש תורןיבמ תועמשמ,העפותההארנכ ךותמ וניאש עדוי תורפסהתיראגלימה תאוםילקאה יראנלימהלש.ןמזהלצא 1936 Roger :Matthews Six English,Messiahs שיקרפלע.ב יכ םא ןיא ובלכטרפאיעדמרכינרבדה רבחמהשבתוכךותמתעידי,תורוקמהלבאןיאאוה דמועהקיזהלש.בלא תויראנלימהלש.ןמזה

10 [9] ןויערתביארשיהבשחמב תיטנאטסטורפהילגנאבםינשב ,הרבסהםיגוחבוםיבחרףא,הנומאה ןכתיישדאמתמאבותדמועתושונאהלעהנתפמ לשתוכלמ 15.םיימש םג לקיל גנאבאה ךיזאגאמ תע בתכ והודסיישםישרופ םינאקילגנאבאו ףתושמב אללוכידוערוצ ;וחורברשפאוףקשמןוחריהזהנמאנתאךלהחורהםתואבםיגוח םייתד תוחפל ותיצחמלשםעה וטגש ןימאהלהרותב תיראנלימהתוללכב וקפהו תולגלמםתעד.שרופמבםנמא ןמזרצקרחאלודוסייהספדנ ובהמישרתלעביפוא יראנלימ,יולגלבאהמוד תכרעמהש םיארחאהו תעה בתכלועתרנ הדמעמהכ תשרופמדצל םיראנלימהשולשוםינשאלםסריפ ןוחריהםושהמישרהמודתורפסו תיראנלימתפטושאל הרכזוהםג רודמבתרוקיב.םירפסה,אוה ךופהנ ירחשרפ סרתארבהארךרועה עירתהל דגנםיספתנה יבושיחל ץק ותקיחדו םהיתואובנלולש.ןמזה ינבםלוועובשםידחא רחאל,ןכמםע תויושחרתהה תוינידמהפוריאב ורשיאש לוכיבכתארדס םיניינעה ועבקש םיראנלימה ןדי,שדחהבוש ולחה ספדיהללעיפד ןוחריהתועד,תויראנלימםא המישרב הרסמשןכותלשרוביח יראגלימםאועטקבךותמרוביח 16.הזכ םירוביחה םיראנלימהםמצע וכלהשוניזחותא רוביצה,ויה,ןבומכרתויםייולג םתדמעב רתויו.םיצרמנאלו קרםישרופםהינימלםירמכותורייעבםירעותוחדינושריפ תא תוערואמה םיפטושה ואבנתהולעהלא םידיתעשתורקלדיתעב.קוחר אלה דראודאגניק,(King) ךרד,לשמשיאדימא,ןרמשוןבןמאנהיסנכל,תימשרהרקוחתוקיתע ןוירוטסיהו רבחו הרבח ב, תיתוכלמה םגאוהרבחתהלבחל.םיאבנתמהדועףוסבתונש םינומשה ןיחבהתותואבלשןדיעתירחאםימיהתונשבו םיעשתהקזחתה.ויתועדבתנשב השילפה תיתפרצההיהחוטב ןתותימאבתונוכנבו ויבושיחדעידכךכךותש םישדוח םידחאיצוה רואלינש םירוביחםהבאוהךלוהארמודציכתואובנ תומייוסמ והיעשיבדוחיבוםיקוספ םימותסקרפבח יןכוםיקוספ םימייוסמ לאינדבןוזחבו,ןנחוידציכלכהלא םימימ קוידבץרמנ ןה תויושחרתהל תוריבכהלשםינשה תונורחאהלכיטרפ ןהיטרפןהו םימםינושהםילטונהקלח,ןהביפכךירצשתורקל תירחאב.םימיהןיא וללכקפס :[Anon] Thi e illuminator or looking glass of the.times,.. the French Revolution 15 and the overthrow of the Popes.authority. foretold a century ago... A recent prediction.of.. the destruction of.mahomedism.. and the Restoration of the Jews,[1797].pp,v ;רבחמה(ריכזמרוביחםסרפתנשןמזב 22,28-9 ןורחאה ובורבודמ לעהביש ;הבורקאוהומצערמואדעש 1802 ער ).הבישה.J:Bicheno The probable progress and issue of the commotions which have agitated Europe since the French,1798,Christianity,;Revolution;1797 :idem A glance at the history of ךשמב(התוא הגשואצי ג תורודהמלשרוביח ).הז הרודהמל,גל צישירחא השילפה תיתפרצהםירצמלבתכ ונקיב חפסנ לעשחרתמה.חרזמב לעןיינעהידוהיהתובקעבתטומתןוטלשרויפיפאה היגאריטהו ע תיכרותה 25.האלהוהתואהנשםסריפ.בהרודהמ ד לשתותוא םיתיעה לע ינש.ויקלחםינשב ואררווחפלםישולשםירוביחםיראנלימץוח תורודהממ תושדהלשםירוביחהלאכ וספדנשםינשבתומדוקץוחו םירמאממתומישרוםירישוילעביפוא יראנלימ וספדנש תע יבתכב ;םייתדםבור עירכמהלש םירוביחהלאהאררואםינשב ;The Evangelical,Magazine.Oct :1793 On the glory of the Latter Day 16 הרהזאה,םש תנש 1796,,ע 303; הנפמה,םש,םשע ע ; תומישר תויראנלימרכו,םש תנש 1797, ע 480 המישר(לערפס יראנלימל ציששולשםינש!);ןכ ינפלתנש 1798, ע ע 390; 173, תנש 1799, ע 75; תנש 1800,ע ע תכרעמהתגהונקופיא םגםינשב תונורחאה,הלאהלבאהניאהאורםעט לגרל חורה דלה,הנידמבהארנכ ףיסוהלתאצלו תרושמתוניגהה תיטסילאנרו זהאלוףקהמךלוהש םסרפתמוםוחתבתורפסה.תיתדה

11 154 ריאמ ור טה [10] םידוהיהשםידמועבוםתדלומלןמזבבורקהרתויב יכותוכלמףלאםינשהתדמוע ירוחאמלתוכה 1.ז המגניקשףריצומצע יבשחמלןיציק יקחודלוץקההיה ערידמליניעבםושיבה לאוימסילסרוה,(Horsley) ירהשתויראנלימתינלוקתינוציקו אל וזדבלבהיושעש איבהלתדירילהנומאהאלאאיהש םגתרערעמתאהתוכמסלשהיסנכה ;תימשרהםאו ןרמשגניקכספתנךרדליוטיב וזכ לשתונויערהלאכאלהרבדאוהתעדהותרמוא וניאשדדובברקב ותבכש.תיתרבחהלודג,וזמהריבעתררוג :הריבעגניקזמיר ורוביחב תנשמ 1798, בתכושרופמברוביחב וירחאלש יכתפרצאיההדעונשםימשמתויהל תלאוגלארשיאיבהלוהיתוינאב תאםידוהיה.םצראלםלואפושיבהילסרוה אללוכי םושבםיגפןפואולבקלתאהעדה יכהקלחבלשתפרצתרפוכהלופידובכלודג.ךכ לכ ףאהנכסתימואלהתיה ןויערב יטוירטאפ אל.הזגניקאלהיהדדוב ;ותעדב,ונקיבךרד,לשמרבס ;ותומכ ןויערהוטשפתה.להקברבכרוביצ,לודגדוחיבןיבמ,םישרופהאשנ ויניא הכפהמהתפרצבהלתותווקתהלואגובצממ יתרבחה ילכלכהודוריה תעפשהבש היתונויערהיגשומו היתודסומו םישדחהלע.הילגנאאלםיטעמןיבמ םיאקיטילופהםיגיווה וליגהדהא.היתונויערלםאוםישוריפתואובנלוטיעמ לששיאדבכנןרמשווקזחי תא םהידי לשםיגוחםיבהר,הלא המותווקת לשרדסהרבחהתילגנאהתטלשהתווקתו הנידמהללכב? ןכשותוא ןמזודמעייאהינטירבןמיסב לשתנכסהשילפדצמאבצ תפרצתוחפלוריעבלמנתחא המורדבלשהנידמהובריסםילגנתלםדיתונכהלדגנ,ופהליאוהאטחואוהםחליהלאבצבםיהלאשוהשערישכמוידיבידכלואגל תא ומארשי 18. תונוטלשהלשהיסנכהלשוהנידמהדחאכרבכוסינ ןנוגתהלינפמםייוליג םיגיאדמהלאכםוחתבייחהרבחה הקיטילופהוהללכבםוחתבותונומאה :תועדהומסרפתנ םיקוחםיווצועונמלתוליעפ תיתרבח תינידמתלעביפוא ימרופירתויסנכבוואשנםירמכ םינאקילגנושרדבורל לעהנומיתימאדגנו תובהלתהתיתדופיטהורקובברעו תונמאנלךלמלהנידמלו.היסנכלואדאקע םישרופהשויהםהלתויסנכםיפלאלםהלשמ תויראנלימהוהזחא םג.םינאקילגגאב ילסרוהרובס,היה,הארנכ הפטההש תושרדהוןניא תוקיפסמךירצוזוחאלותואב קשנהרבסההלבוקמה לע,םיראנלימהונייהדריבסהל תא םיבותכהלעתירחאםימיה תוארהלודציכ שיםשרפל.םניבהלוישוריפ םיקוחדהלש גניקםיקוספלםהשןיבםימותסהרתויבירפסבםיאיבנהולקהלע ילסרוהתא.הכאלמה סומינב ברןותמו ןותמהינוריאבוהנידעאוההחודתוזרפה לש גניק ושוריפבבגאו ןויד םירבסהב םילבקתמהלעתעדהאוהעיבצמלעךרדהנוכנהשרפלתואובנלעתירחא.םימיה סנמלטנ גה,ךיזאגאמןוחריקיתודבוכמוןרמשואלשןתינ,וב,ןבומכלכןתוא םינשהזמרלכלתורפסה,תיראנלימהרהימםדקלהחמשבהכרבבותא םירבדה םיבשוימה לשםושיבהדגנכטהלה.יראנלימהךאיפכהרוקשםיתי םירקבמל,םייעוצקמ םגותוא ךרועזפחנליפדברוביחהלש ילסרוהאלוןייע,םהבדעוהרהמדמעוהלע.ותועט Edward :King Morsels of,criticism;1788 Hymns to the Supreme,Being םינונמה (אוהיוטיב יתורפסחוורדאמ םימוסרפבםייתדהלש םינאקילגנבאהםיתיותובורק םהםיפקשמךלהחור );יראנלימ,3-4,16,Times,1798.pp Remarks on the Signs of The 18;, , י פע( אוה ויבושיחומייתסנ 1260 םינשהםע תוטטומתהןוטלש רויפיפאה תמקהו הקילבופירה ).תימורהTimes, A supplemento the Remarks on the Signs of The..Feb,1799.pp,3,9,1621.ff,ר 18 בתכמלשדהאסניקנ ג בExpositor Jewish תנשמ 1820,,ע 267.

12 [11] ןויערתביארשיהבשחמב תיטנאטסטורפהילגנאבםינשב פושיב דרולה דמולמה בתוכשיאליכשמןונשותרבוחבתרחואמ לשותוא,ןוחרי אוהשכחתנמתא ירבד ילסרוה גהונםעונב ודידיבלעבתויזהה.ז[.א ]גניקליאוה ולכשו םוצעההטונתצקמבדצלותואשוריפ לשתואובנהלבוקמהםימיבהלא לעםישנא. םימייוסמ,םנמאוףאלטבמש ילסרוה םישוריפםיקוחדבוכבושאררומחהרתמ יבשחמב,ץק יבושיח ןכ יפ לע ףאעמתשמ וירבדמאוהש ןמ םינימאמהתומיבחישמהםיבורקה יכו םגןכתייהצובקשהנטקלשםידוהייתלבםירצונמרבחתתלא טסירכיטנאהבשיתתו םילשוריבתחת.ותוסח,ןכאפושיבהאציללקל תאהנהמ םיראגלימהאצמנו.םכרבמ ילסרוהאל קרפושיב גולואיתו,היהאלא םגשיאעדמעודיורודברידחמוויבתכלש קיזייאןוטוינהנמנו לעהרבחה,,תיתוכלמה ידומעמוךוותה לשהיסנכה.תינאקילגנאה יניאלוכירמוליתמיאמספתנהנומאל,תיראנלימהלבאזאמורוביח לעוהיעשי ח י קיזחה הב תמותנומאב.וז ותפקשה,תיראנלימהאקוודשותואןוחריןרמשהשעהל םוסרפאלש,ןווכתמב ןיאקפסהתיהש הלהעפשה לערוביצהיתדהולוכדוחיבו לע הנחמה ינאקילגנבאהרעהססותהו.םחולהוףאחונהיהתולתיהל ןליאב.הזכ,םיראנלימה לכמ,םוקמוטעוילע יאצומכללשבר 19. ןושארהלתנש ובהיהונקיברשקבםעהלאשתמייוסמתעגונהתבי,םידוהיהןיינע ךלוהשקיסעמורתוירתויותאותעדלש.רוביצהרבכוניאריכםינשב ורשיק םירבחמ םיראנלימתא תוערואמה םייטילופה םילודגה תורשפאבהבורקלשהבישםידחאו ונייצ תאףוסהאמה וא תאהתישאר לשהאמהשדחהדעומכ לשתישאר.הבישה םיישדוחכרחאלהגילפהשהדמראהתיתפרצהןולוטמינפלוועדישהילגנאבןוכנ לא ןאלהינפתודעומאיבהןותיעץופנרמאמלודג ותרתוכש establishment Re of the ; Jewish Government היההזםוגרתלש ארוקה לוקהלש ידוהיה יקלטיאה ויחאלהארש רוא ןמזרצקןכ ינפלןותיעב 20.יתפרצםישדוחםידחא,ןכמ רחאלרבכשכעודיהיה ומוקמ לש הטראפאנוב,ואבצוזרדזנקיבונשרפלתועידיהלאךרדבותונשרפ תיתדה תיטילופחפסנב הרודהמלתישילשה לשטבמ ה לורוק. תורצנהשחרתמהוישכע חרזמב בתוכ אוהשכ ונקיברבוחמ תוערואמל םיאלפומהלשעשתםינשה תונורחאה דוחיבורחאלתליפנונוטלש ]ינוליחה[ לש רויפיפאהזמרמ לעךכתכלוהשתמייקתמו האובנהןוזחב ןנחויתנווכמהנברוחל לשתורסיקה.תיכרותהוישכע ונאםיפצמ םתריזחללש םידוהיה...םירזופמהרשפאודאמופהוומצעהאריךרוצ יטילופ ןימזהל תאםידוהיהבו 21. םצראלידכענכ תארוביצהןיאשהלאםירבדאמלעבאוה Samuel [Horsley] Lord Bishop of :Rochester Critical disquisitions on the Eighteenth 19 chapter of,isaiah,1799 pp,1-2,11-12,85,88-90,98 ;103 Gentleman s,magazine June,1799 July,1799.p 549 ( Agricola );.G.R :Balleine History of the -Evangel ical.party..,1908.p :142.Horsley.. the leading Bishop of the ;Day :DNP י. Horsleyרבחמ,ךרעהאיקבהתורפסבתיתדה לש,ןמזה וניאעיבצמ לעתובקעהבשחמ תיראנלימ וירוביחב לשילסרוה קרוריכזמבתכמולשבתכנשךומסותומלאוהעביפוא.יראנלימסיאול יאו (Way) ראנלימקהבומ ןמרודהרחאלש,ילסרוהבתכ יכישוריפושיבה םיבותכלםהםובונ ה םונאגרואלשתונשרפ.תואובנה The,Courier לע(.(לוקהארוקה,ר.ב :רונידהנפמב,תורודה,ע A glance at the history of,christianity 3rd.ed [Nov],1798,Postscript.pp התואבהנ צי םגהרודהמ ד לשתותוא םיתיעה ;םלשהלעותפיטע הרודהמה גה לש טבמ העידוה.ב יכאוהדמועםסרפלהרודהמ,התבחרומףורצבהפסנלעייוכיסתורסיקה.תיכרותה

13 156 ריאמ רו ט ה [12] םסרפרובעכהרשע,םישדוחהיעבהרודהמתפסונףריצוחפסנל לעיניינעחרזמה םיאיבנהןמותירבה,השדחהםלוכשםיאבחיכוהלתביש המישרלשיארמםוקמ םידוהיה,םצראל יכםתבישערימיבןוסאלודגיללכוימיבוןנברוח לשתונידמ תוכלממוןכותאלכךורכה ערואמב דחוימה אלפומה.הזה וליפא וכרוש סנמלטנ גה ךיזאגאמ ןרמשהףקשמ הפקשהה תיטסילאנויצארהלש תובכשה תונוילעהרבחבדיסחו גלפומ לשהיסנפה,,ךלמהוהארןוכנלאיבהלעטקלודגןיינעמ הזרודמבתרוקיב.םירפסהםנמאאוהםידקמגיצמו תאונקיב ןוב,תינוריאלבאםצעתאבה םירבדה העיבצמ לע ותעפשהתרבוגה לשרבסהה יראנלימהלכבתורדש.רוביצה,ןכשןמזב תואבצהשיתלבהםיחצונמ לשהכפהמהומחל םיכולממב םיכרותבוםירצמב ץראבו לארשייאדוהמודהיהלעםיברהמיכסהש תיראנלימהתכלוה.תשממתמו הריוואב וז יאדואלהתארנתביש םידוהיהרבדכקוחרןמ תואיצמה 22. התוא,העעףסהאמה,השדחההארונקיב יוארל ריבסהל רוביחבלודגתאאולמ דבוכ התובישחםירצונללכבםו ילגנאה ויאנידמוטרפב םררוותתלתעדהלע תביש םידוהיהרבשמלכ /,תומואהערואמלודג שמשממהאבו 23.,םנמאואשונהבישה השענחווררתוירתויו,רוביצבםילעמותואהמישנבתחא םע תולגתהה,,הינשה םוינלימה ו,,רשואמה םירבדמווילעכרבד ןבומה.וילאמיאדו הבשחמההנותנםויל ןידה םוינלימלוןיינעוהבישהרכזנתופוכתליאוהאוהוץבושמ ןדיעבתירחא.םימיה םלוא םגינפבומצערבדאלפומ,אוהררועמ,תוממותשהתויעבותוכורכ,ובאל קר דצמהשעמהופוגאלא םגדצמ הפקשההתירצונה תלבוקמהלעןיינעהילואו םגדצמ סחיהליגרהלא םידוהיה.ללכבלעןכהלועאוהםגאשונכ ומצ ינוידב,ןמזה םירוביחב תושרדבוןיאוקפסםגש יפוליחבםירבד םיחוכיוואלשהראשנםהמתודעהרישי.בתכב ןמ,ןידה,אופיא בכעתהלדומוילע ותומלשברחאלדעשןאכןתינולומוקמ תרגסמב ןיינעה ישארהוילאאוה.רבוחמ ד ןויערתלואגלארשיתבישו,ןויצ ןויערכ תולגתהההינשה,םוינלימהו,ורוקמןבומכ,םיבותכבך נתבתירבבו,השדחהלבאאלש ןויערכ,ןורחאהרקיע וישרושםבורוך נתב ;םהבשחמב תיגולואיתהלשםירצונהתורפסבואוהיולתויעבב תוכורכה תונשרפב םיבותכהתרוקיבו.ארקמההלעמלףלאמ םינש אל,דתיה ול תוכז םויקתוגהב תירצונהליאוהתונשרפבו ימיםייניבה,התחדנ,עודיכךרדבללכהטישהתינטשפה ינפמתוטישה תורחאהויהשתוליגרידיב תובאה דוחיבויגפמהטישה תירוגילאהףאש הלביק תאהתכרב לשהיסנכה.תימורה לכןתוואקספך נתבתועגונהתבי םידוהיהץראלםתרוכמדיתעבקוחרהםבצמו רשואמה םדמעמוקזחהץראבלארשיןיבו םייוגהועבקנ יפ לעהסריג וז וליאכלכןרקיעאלרמאנללכלעםארשיאלווילע A.glance.. 4th.ed [Sept]:1799 A postscript on the present movement in the,east 22 X,רוירבדלשדחאםתוחה..pp ;27-28 The Gentleman s,magazine July,1800.p 648 ותואבע תכ רבמטפסמ 1799, ע :738 that... it is surely no rash conjecture to suppose they [the Jews] may be restored to their own land under the power and protection.of another mighty empire nations.j :Bicheno The Restoration of the,jews The crisis of all רוביחה ןודינךש?נהב.רמאמה

14 [13] רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטאנטית באנגליה בשנים יחול פי אם הכנסיה הנוצרית ו קהל נאמניה. חטאו, אלהים הגלם מארצם, ריחם יהם והחזיר שאריתם כאשר הבטיח, שוב לא שמעו בקולו ודחו יחו ישו כן ו חזר והגלם ובזה חסל סדר עם ישראל. ליהודים שוב אין עתיד לאומי, ואילו כל יהודי כפרט לו תקנה רק וגאולה בחיק האמונה הנוצרית. הנבואות שנשאו הנביאים שבות ישראל חלקן מכוון לשיבת בבל ו נתקיים. ואילו חלקן האחר המנבא עתיד מזהיר כולו מכוון אל הכנסיה הנוצרית, שהיא היורשת הישירה הכנסיה העברית, ואל הדת הנוצרית. להן ולהן בלבד נכונו הגדולה והתהילה והתפארת כאשר יגאל אותן אלהים ממאבקן עם הכופרים וכאשר יסייע להן להתפשט בכל ארצות תבל וכאשר מציון הן תמשולנה ברמה העולם כולו. אולם מימי לותר ומלאנכטון וצווינגלי וקאלווין החלה האכסגאציה הפרוטסטאנטית לנטוש שיטות הסמל והאליגוריה ונהגה לפרש הכתובים פירוש מילולי, פירוש דקדוקי, רוצה לומר להסבירם דרך הפשט. המאמינים נקראו לחזור אל הכתובים כמקור האמונה הנוצרית האמיתית והטהורה ולהבינם כפשוטם; ויל ושוב לא היו מוגבלים כבעבר בשום סייג ואיסור בפרשנות זה )כגון הכנסיה הרומית שאין לפרש פירוש שיש בו לסתור משנת הכנסיה( נמצא שכל אחד בן היה חורין לפרש הכתובים ב פה ובכתב ובדפוס פי שכלו וכרצונו. בזה נפתח פתח לחידושים בסוגיות תיאולוגיות נכבדות ובאמונה ובהלד דעות הפרוטם טאנטים ולכיתות מכיתות שונות שנתקבצו סביב או זו משגה אחרת. אבל אותה חרות עצמה הניחה גם מקום לפירוש ברוח המסורתית. כך, מכל מקום, אירע בפרשנות הנבואות, שעד לא היום כולה נעשית דרך הפשט ובכמה מבחיגותיה היא תקועה לפרשנות המסורתית. וכך אירע בסוגית שיבת ציון. אין אני יודע לומר אימתי בדיוק חל המפנה בפרשנותה ומה הגלגולים שעברו עד יה שהחלה בגירסתה הפשטנית להכות שורשים עמוקים. זהו עניין למחקר מדוקדק בפני עצמו בספרות הפרשנות, לפחות מימי הריפורמאציה גם )שכן בימי הביניים היו מפרשים וביחוד המתקנים ויקליף והוס שדגלו בפירוש דרך הפשט( ולא עסקתי בו. אולם מן הספרות המעטה שבדקתי מסתבר שסוגית גאולת ישראל ושיבת ציון כפשוטה חידוש גדול שנתגלה למחברים לאחר שמשנת הכנסיה הרומית והפרשנות המסורתית מן הסתירוה הנוצרים מאות רבות בשנים. אפשר עצם החידוש בסוגיה כה נכבדה לנצרות שגרם להיסוסים לקבלה, אם בחלקה ואם ובמיוחד במותה. אולי יה המחקר א רק כוחה מורשה ומסורת ארוכה עיכב בעד קבלת הפירוש החדש. אפשר הטעם לדחייתו היה אי רצון לוותר ליהדות עם בקונפרונטאציה הנצרות, כפי שנתפס הדבר למפרשים ותיאולוגים. ואפשר יה המחקר שהטעם לדחייה היה נעוץ במשפט קדום דתי ליהדות וביחס המפרש ליהודים בכלל וליהודים שבסביבתו בפרט, רגשות ודעות א היה יכול לגבור יהן. שכן כיצד יתואר ש שדחו המשיח והצרו לו והביאו למותו ואותם השנואים והבזויים נגד עיניו ישובו כפי מן שמסתבר הכתובים כפשוטם ויחיו אדמתם בארץ עם הקדושה גיבור וגאה ויט ודווקא בזכותם תבוא הברכה הגדולה לעולם? כולו ואפשר ויחס המתנגדים לרעיון השיבה היה בעיקרו פו יוצא מעמדתם בשאלת ההתגלות השניה והמילניום. ש כן, כפי שראינו, שני העניינים בתחום האסכטולוגיה הם וכרוכים זה בזה, והן סוגית המילניום פרשה כאובה בתולדות הנצרות היתה, גם מאז הריפורמאציה. אמנם אפשר לדון במילניום וגם בשיבת ישראל דיון תיאולוגי אקדמי, אלא שמסקנותיו דיון כזה פי פירוש פשטני היו מחזקות ידי הפונדאמנטאליסטים, כפי שהוכיח הניסיון, וביחוד התנועות

15 [14] ריאמ הטרו 158 תויראנלימה וחמצשהסיפתמתינטשפתינוציק ;וזכ,הלאו,עודיכוקיזהךרדבללכתעונתל היצאמרופירהתוצראבתובר םגוימיבןוטלש םינאטירופהוסינכהדוסיכראנא.ףירח ןכ לעותואצותה תוישעמהלשןוידהויהדגנלהיניש היכראריההיסנכב תינאקילגנאה םגש(םימעטמםירחאהדגנתהןוי ןוידותיגוסבתולגתהההינשה )םוינלימהו היתובקעבווכלהםעטמ הז וארחאםיברםירחא דגנלוםהינישםינותמהםינקזהו ןיב םישרופ ה.םהיתותיכלאלו וזדבלבונעטשןיאש ךכ םושמשדשדלתויעבב וטכסאה היגולאלאופחדנשףידעהלשוריפאלש לעךרדטשפה,ונייהד תולגתההשהינשה תוכלמוםיימשה אלהנייהתתוימשגאלאןבומינחור שיסחילםירבדלהלירבבש ;השדחה םגותלואגבלארשיםתבישבו ןיאהנווכההרזחלתימשגץראללארשיאלא הבי.תינחורםלואוםיקסועוגאןאכאל תודגנתהבןויערלהבישהאלא ותושרתשהב דציכו.דתיה התולתשהלש תושרתשה וז.הילגנאב שיםינמיסךכלםינשרפשםילגנאףוסבהאמהז טהתישארבוהאמהירחאלשרבכ וקקזנאשונלהזה ועיגהשכ םשוריפבםיקוספל םימייוסמ םירבדמה.ובךא,ןושארה,הארנכ האמבז יהילואו( םג )ןכ יגפלהשעשהיגוס וזןיינעןוידלרוביחבינפבומצעריבסהו ץריתולעךרדתונשרפהשדחהתאלכתולאשהויהשתוכורכ,הבאוהשכךמוסוירבד עפשבםיקוספןמ םיאיבנה ירבדמו,סולואפאוהראסירגה פ י נץ Finch) (Sir Henry ןב החפשמלהדובכ,דאמ טנמלרפ רבח ןטפשמוליכשמעדישתירבעבתכו םירוביחםוחתב טפשמה.היגולואיתוהעבוקםיללכםימיוסמתונשרפבתואובנה לעתירחאםימיה,ותעדלוםוקמב םירכזומארשיהדוהיו ןויצוםילשוריו ןיא חורשדוקהתנווכתמ לארשיל,תינחורהצוררמולתסנכםיהלאןיבמםייוגה ואןיבמםייוגה,םידוהילא לארשיליאצויויצלחלש,.,בקעיחורםיהלרבדמןובהריהב,תשרופמואוה,רמוא הרבידשכו לעתבישםידוהיהםצראללעוםנוחצנ לעםהיביואלעוםנוטלשםיקחרמל אל ןוהירוגילאםייומידבםייצרא הטקנאלאהנווכתנםידוהילןפואבישממה ילולימהו.רתויב רשפא יאוללכבתוצרלםיחנומברתויםישרופמםירורבוהלאמםהב תשמתשמחורםיהלאהנווכבהליחתידכעונמלרבסה. ירוגילאםנמאוםידיעמתותואה םיהלאשןווכתמבוריזחהלודיתעבבורקה תא םידוהיהםתיבללכמתובשומ.םתרוזפ אל וםידיחי ואםירחבנהפםשואלאהמואהללכב general) (the nation in... תרשעםיטבשהראשו / םידוהיהםהוובשייחטבללכביקלחםצראויהיוהכלממתחא,הלודגהדבכנויניעבלכ,תומואהםלו 21.דעו תונשבםיעבשהשידקהיגוסל וזיגש םירוביחדחאלאוימס יל Lee),(Samuel ףאש אוהןעטדגנתועיסנהשרפלתואובנהלעהבישהוליאכלארשיינחור ואיטסימ ןה.תורבדמאוהךרעהמישרתשודגםיקוספםיעגונהןיינחיכוהל רבודמהשאוה לארשי ב יעבט Israel),(natural רמולכלארשי,יסיפ לש,שממהביש בו תימואל Restitution).(national םאםיריבסמ םישרפמה םייתרוסמהתואובנהלעתובבב לעותביבב ןטושפכ אוהןעוט ןהרורברבדהםגשתואובנהםרטשומייקתנ ונילע ריבסהל.ןטושפכרמאנתואובנבתודחאלעהבישהאל קר ובושיש םידוהיה -ץראל [Sir Henry :Finch] The Worlds Great Restauration or the Calling of the,jews and 24 (with them) of all the Nations and Kingdoms of the,earth to the Faith of.christ Written by the second son of Sir Tho,Finch London :1621.pp,A2,1-2,4,6,.49-50,56, םעפ ואםיימעפאוהןייצמ תאהבישהביתב (repair=)repay re תפדרנה restore. ל

16 [15] ןויערתביארשיהבשחמב תיטנאטסטורפהילגנאבםינשב לארשיאלאבושש אל,הובזעיירהוירחביבבובזע םידוהיה תא ;ץראהאצמנ ןיידעשהכירצאובלהבישהמלש.תיפוסוםאוחורםיהלאהרבידןתוואובנהןבומ וילאמ ןהילעש.םייקתהל ףא ןיאקפסןהש,הנמייקתת םידוהיהוובושי םהלש םצראל ובשייוהבחטבלםלווכזיו הליהתלתינחורתינוליחותחאכ 25. ףסוידימ Mede) וא,(Meade הנמנהםעילודג םינשרפה םיטירבהלשהאמה,ז יהםג אוהרובסהיהםיקוספשןובהטושפ ןיאשורדלםתוא,למסכלביגוסלתביש לארשי אלשידקהרוביח.דחוימ,ץניפילוויה םיטסיראנלימ ;םינוציקוליאוהי??ףא הארנשרבדההטנש תויראנלימלהנהשיאןותמריהזודאמהיה וירוביחבו םילודגהענמנ ןיידלמןפואבדחוימתויגוסבתורושקהתיעבבתירחא.םימיה,ןכ יפ לע ףארוטפאלב םולכ רשפא יא ולםדאלהברהשבותכללערפסלאינדלעוןוזח ;ןנחוי םירוביחבו,הלא םגו םירוביחבםינטקםידחא םיבתכמבו ומסרפתנשירחא,ותומרשפאאוצמלםיטפשמ םידחאםיעגונההיעבב וזתלאשבוהבישהםכותב הלודגוהתיהתוכמסוירבדלצא תונשרפההללכבדוחיבו וז לש,םיגאקילגנבאהדחוימבוהלודג,דתיהםתעפשה לע.םיטסיראנלימהרוביחמןטקדחאולשהתאדמלתאשתואובנםיאיבנהלעדיתארשי לבקמדימ ;ןטושפכוניידבוםוקמברחאםואיתבןיבאינד זןיבל ןוזחןנחוי,י אוהבתוכןפואביללכ לע ץק הירוטסיהה,תיחכונהרשאכ ךלמםישודקהלושמי לע םלועה ולוכםייקתתוהתואהחטבהללוהמרבדבתביש,לארשי glorious) that.26(promise of restoring Israel םעפותחארמאדימםירבדתצקרתויםיאלמ.םישרופמו אוהלאשנבתכמבםאןווכתמלאינד,א י( )ד מ םידוהילאוהשכרבדמלעןתוא תושדחה הנאבתשהגאדבלבךלמןופצהאוהש ;ןאטלוסהדיימוריזחהםנמאשהנווכהתבי םידוהיה return) (the Jews... לכו תושדחה ןמחרזמהןופצהו ןהרבדבתבישהדוהי לארשיוםתואמ תומוקמה quarters).(the return of Judah and Israel from those אוהו,ףיסומ יכרושיביארשי Israel) (the reduction of ןמןופצהםיאצומונא והימריבםיקרפ ז טג כו ;א לורשאותבי םידוהיה return) (the Jews ןמ,חרזמה Israel,Redux or The Restauration of,israel by,s.l. London :1677 Epistle to the 25 63,70,72-3,81,84-5,90-100,101,103104,,.reader.pp ילשמתשמהברהבםיחנומ -דרנ םיפ restoration :לreturn,reduction,reversion,.restitution ךרכההזהללוכהשולש,םירוביחםיינששםינורחאה ובש םה ירפ וטיע לש,יל רשאאיבהסופדל םג תא רוביחה ןושארהרכזייש( ).ןלהלאוה ןתנךרכלולוכ תאותרתוכבתכו תרגיאהארוקל הילעםתהומשב.אלמהרוביחהדחאה לש ילקסועתיעבבתרשעםיטבשה תוחכוהבוםהש ראשו םידוהיהורצנתיוננוכיו םצראב,,םהלש Land).(their.. Establishment in their own אוהוספותתאע עה לש.ךרכה ורוביחינשהאוהתניחבתפסות ןושארליורקוץראה,( Promise,תחטבומה (The Land of שיוול היצאניגאפ.ולשמרוביחבהזאוהשקבמחיכוהל י פעירפס,תועסמץראהשטעמכהניאותבשוימאיהוהירופדאמ ;התיהשכיכורחאלםתביש ובשיתיםידוהיהםתואבםימוחתםיבחרנחיטבהשםהל,,הןמל רהנהלודגהתרפדעו םי םיירצמיכוםצרא היהתהלודגרתוי ןמץראהובשישהב רבעבע ע( 4; 1,,ץניפןייצןיינע הז ).הרצקב.J,Mede The Key of the,revelation 2nd.ed in,english,1650.pp ;120-1 A 26 Conjecture concerning Gog and Magog in the Revelation ספדומןיעכחפסנ רוביחל םדוקה תרודהמב 1650, אלל,היצאניגאפףיעסה.ןושארה חתפמה (םסרופהנושארלתיניטלב 1627 ). בןכו,ר ירבדדימ 111 ב.Remains...chap XII,(Works 3rd.ed,1672 Book p):. 603 ימיבתוכלמההינשסכלש ושיהיהי,םימשבלבאאוהעיפויהיהיויולגיני,תוירבהדוהיבpeople.for the calling and gathering of his ancient

17 [16] ריאמ הטרו 160 אוהןעשנלעןוזחןנחוי,ז ט רבדמהלע תושביתהימימתרפה ליבשב ןיכהלךרדה יכלמל,חרזמהאוהשןולמסיבגל םידוהיה 2.ז ראיפ,הירי זלביקש וימדוקמתא הסריגהשדחה תונשרפב תואובנהלעתירחא,םימיה דוערישעהקזיחורפסבלודגה לע ןתושממתה לשתואובנ םיבותכה תאןועיטה שדחהתיגוסבדיתע םידוהיה םתלואגו 28. אוה ריבסהפשב,הריהבשוריפב קדקודמטרופמו תאןוזחןנחוירפסכשרופהתא התולתשהלש הירוטסיההתישונאה תבבוסהלע תורוק ימיב היסנכההיחה,תיעיברהאיהשתכלממ,אמורתכלממ,טסירכיטנאהימיבו הכלממה,תישימחהתוכלמ,םישודקהאובתש.הירחחא תוחכוההתוכתוחהרתויב ךכלוזשתוכלמ םישודקהתבףלאםינשההפוס םייקתהלןה תוחטבהה תורדהנה תובורמה וחטבוהש םידוהיליפב םיאיבנהרבדבםתוכלמילעתומדארחאלםתביש.םצראלרורב,ןיטולחלרמוא,רבחמהןתואש תוחטבה וחטבוה קר ;םידוהילהיסנכהתמייקהאלהמק ןיבמ םידוהיהאלאןיבמ ;םייוגהןיאאופיאםעטהנעטל וליאכןתוואובנה ומשגתנ היסנכב ;תמייקהאצמנו ןהילעשממתהל םדיתעבלש.םידוהיהלאינדרמוכלמש חישמהתוכלמו םישודקההנתניתםשודקה יפ לעו םיאיבנהןיאםעשודקץוחםעמ.לארשי םיקדוצ םידוהיה םתנעטב חישמהשחטבוהםהלקרוםיעוטםהםניאשםיצוריכהל.ובםלוא ובושישכ וצבקתיוםצראב land) (will meet together in their own ףא וריכי,ובםשכ ריכהשוב סולואפ הליחתשרכנתהולאנשו.ותואזאוםייקתתהתווכלמ תרדהנ החטבוהש,םהלאיהשתוכלמםיהלאילע ;תומדא ןכ לעשתוכלמחישמהתוכלמו םידוהיהנשחרתתתעבהנועבותחא אצמנובצמשםולשהעפשהו רשואהוובךרבתי םלועהימיבהתוכלממ םישודקהתוכזב םידוהיהאוה.ךרבתי ה,ץניפ לאוימסו יל ולעהשתאןיינעהבישהאשונכינפבומצע וססיבותא ןועיטהלע ץוביקירוזפלארשיץראללש,שממהירי זוחתיפשרישעהותא םהירבדםירצקהלש ץניפילולעםמוקמםדיקפתודבכנהלש םידוהיה ןדיעבתכלממ םישודקהףסויודימ ןירשימבש ןיפיקעבו ןתנ תואסריגלתושדחהלאקנפשוגלשתוכמס לכהלאועייס ןויערלהבישהתוכהלםישרוש ותבשחמבלש.רוביצההתיהותורפסתיתדהברתפסונ לעהלא הקלחברכינה תיראנלימ היפאב תונשרפהמ םיטלפמאפוםירפסו,תושרדו םאהמדקש םירוביחל ונרכזהשםאוהאבש,םהיתובקעבהקזיחשתא ותושרתשהעייסו.ותוטשפתהל םג תויראנלימההתשפש ןיב םינאטירופה םהיתותיכל ףאהנוזינש ןמ תורפסהתיתדהיאדו הצירמהתאךילהת ותושרתשה ותוטשפתהולשןויער.הבישהרשפא ךילהתש ועייסוןכ םגינצינסחיה ינאמוההרתוילא םידוהיהםללכביכ םא(הארנ ותחימצלשסחיהזעפשומ העפשהתרכינןמ תונשרפהשדחהלש תואובנה ותואמורוא הלחהשךופלעתיגוסםתבישץראללעו םתובישח התושממתהבלשתוכלמםימש,.Works.ed,1672 Book,IV Letters,53-4.pp,814;816 The Key of the,revelation.p לעונויסנקוחרלקוסיעמתיגוסבתירחאםימיה ותולתפתהוןיינעב הז רםיקרפד י ג י לשרוביחה ;The Apostasy of The Latter,Times 5th,ed. enlarged,works Book III אמגודוהבוטחורל תיראנלימהלועש וירבדמאצמיתבתכמב iv 70,.Works Peter :Jurieu The Accomplishment of the Scripture,Prophecies קלח,בםיקרפ, ג,ב י,ו ט,ז טדוחיבוע ע 300, 385,361,309,

18 [17] ןויערתביארשי הבשחמב תיטנאטסטורפהילגנאבםינשב ןיינעהוךירצ )הקידב 29. ןתינהיהאופיארעםעשהפוס לשהאמה ז יהםייתסיןוידה ימדקאהאשונב.הזםלוויעבתויגוסוהדשבתדהםוחתבו היגולוטכסאה,ןעבט,הארנכ ןיאשםיבשימ ןתוא.תיפוס םגסומלופהיטסיאדהלודגהויתובקעבו ףאהיחתהתיתדה המודםהשרקיעבאלשוחיגהןוידל.םייתסהל,םיטסיאדה,עודיכוכרעהפקתה לעתדה תילגנהורערעואללעףקותםתותימאלשםיסיגדבלבאלאלעהפקותלשהאובנהללכבו הז לעהנומאהיאיבנארשיואבינ לעותולגתה לש ושי,חישמצמנוךכבתוישא תורצנה.תוטטומתמ ואב ישנא,תדה ינמאנהיסנכהתימשרה ינבותותיכה,תושרופה םתוננוגתהבואל וזדבלב ולדתשהשחיכוהלתואובנשתומייוסמך נתבומייקתנושממתגו ותולגתהב לש ושיאלאואב םגתוארהלדציכתואקספתומלשרפסבלאינדובורולשןוזח ןנחויורמאנ לעתוחתפתההדלותהירחאש.ותומ אלהיההזבםושמ,שודיחירהש יוצמ רבדהבורלתורפסבתיתדה לשתורודה.םימודקהלבאהשיגההטישהוובשולביקוףקות םצעמסומלופהןחוכמו לש המכתויארתושדח ןמו היצאקילפאה לשםיקוספםימייוסמ לאינדמ ןוזחמו ןנחויתולתשהלתוערואמהירוטסיההתורודב,םינורחאהךרדבללכ דע ימיורוד לשרבחמה.םייוסמהךותב ךכעיגהןוידה םגתואובנל לעתירחא,םימיה לעותולגתההינשה לש,חישמה לעםויגלימה לעותביש םארשי.וצראל םנמא שי םירבחמםניאשםיקיחרמ דעידכ.ךכ םהולביק תאללכה לשקיזייאןוטוינ ורוביחב לע רפסלאינד ןנחויו ללכץילמהשוילע םגףסוי דימ וירוביחבםילודגה ןיאששורדל אלפומבקוחדלו תאץקהרוסאואבנתהליפ לעתונוזחלאינדןנחויודציכקוידבאוביהפוס לשהדלותהךיאוקוידבולתשיםיניינעהתירחאב ;םימיה קרוקודבלהפי תאםיבותכה םיבייח ידכ תולגל וזיאבהדימםיכלוהתוערואמהםישחרתמהםימימו 30.תואובנל םירבחמהלאוקפתסההמבונייצשםירבדבםייללכ,רתויב יכהמ ומייקתהשירבדםיאיבנה תונוזחהולעתוחתפתהדלותהדעהכשמשמהבורעהנמאנ ןתושממתהל םגלעותולגתה הינשה לש ושי לעו ימירשואובישהירחאםינימאמל.םינמאנה ףאוןיינעבתביש לארשיוקפתסה םהםירבדב :םייללכ המתולבסםידוהיהתורשעתורודבםיחיכומ תא תותימואובנשינש לע הז ףאהדבועהתורמלשתורצהתופידרהוגרההו אלועמטנ ןיבםייוגהאלאורמתשנםעכדחאהעמשמדועש ןוכנםהל ותואדועילודגוילעורביד םיאיבנה ןועיט ומוצמצבשרבכיוצמלצאלאוימס ילהירי זוםירבחמוםיברהאמב,ח יה פושיבהודראה Hurd) ורוביחש רצקהןפואב יסחי לעתואובנה היהלבוקמ לצא )םיגאקילגנבאהוביחרהםירבדבםיברםיטרופמועמשוהשןובהרישעהפיקתוחוכבו עונכשבר 31. םלואויה םגםירבחמאלשוקפתסהתוללכהבםיזמרואלא םתובהלתהבןגהל 29 תועד ץניפילולעםמוקמלש םידוהיה ןדיעבתירחא םימיה /ץניפ ע 7 קרפו ;,ה,ילדוהיב,ע 105. לעיונישסחיה םידוהיל לאומש :רגניטא The beginnings of the change in the attitude of European Society towards the Jews (Scripta,Hierosolymitana,VII,.(1961.pp.193ff רגניטאםירחאובתכשולעתורומתהבוטלסחיב םידוהיללעו תוימשוליפה תואמב ז י ז טהאלודמע תורשפאהעפותש וזהתיהדלותםגלש תונשרפהשדחהלע תואובנהתועגונה תירחאל.םימיה Sir Isaac :Newton Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse 30.of.St,John Londoi 1,1733.pp נקיספהתאםואיתואובנהםע תוערואמהתליפנב אטשוק.םיכרותל ןכ יפ לע ףאאוהזמרמ ךלמ ש, ןופצה,לאינדבשאוהשסופיטןטלוסל,יכרותהוחוכחנדע.דאמי פע תונשרפה תלבקתמה,תכלוהוהלפמהלודגלשךלמןופצה איהתותואמתירחא.םימיה Richard :Hurd An Introduction to the Study of the Prophecies concerning the 31

19 [18] ריאמ הטרו 162 לעתדהאובנהו וביחרה םהישוריפלעןוזחןנחוידע ןדיתירחאםימיהלעויטרפ לעותוביסמותביארשי היתואצותו ןתובישחו יפכהשעש פושיבהסמותןוטוינ Newton) (Thomas ורוביחבלודגהלע,תואובנההיהש רבד םצא םינאקילגנבאה םיראנלימהוולתינ ובהברה 32. רשפאקוודהיגוסה תידוהיהאיהמרגש.ךכלןכשאל דתיהילוא ותואבסומלופהחכוהתכתוחרתוי תותימאלהאובנה יפ לע וטושפלשקוספ ילבושורדלתונוזחב םהילמסו ןמתואובנהלעןברוח םילשורידוחיבולעםתרוזפלש םידוהיהםבצמובולעהןיבםייוגהרחאלהמוק התוססבתהולשהיסנכה תירצונה *32; היהו ןכ לעחוכעונכיש ןועיטב םתסהךמש הנמייקתתםג תואובנה ואשינעםדיתע ריהזמה תירחאב.םימיהןהוחוכמ ןשומימלשתואובנ,הלאיפכ הארהש,הירי זהיושעםג םייקתהל תכלממ םישודקהףלאםינש.תומימת סומלופה יטסיאךהיאדוםרתהמורתהדבכנהיחתלתיתדה םעתונש.םיעבראה וז תוקזחתהוהעונתה תיטסידותאמהעונתהו תיגאקילגנבאה ןתוטשפתהודוע וביחרהתא -ודימ היתלש תורפסהתיתדה ודדועותונשרפ הקיחרמ.תכלךותבךכ וחתפנשדחמתורוקמםרזה,יראנלימהןוזינש ןמתונשרפה הבאצמןיעמרתיהקודיצו ויתונובשחל ויבושיחו ויתויזהוףאוןיזההתוא ןוחטיבבהלנהלשותנומאהמכבו ויתורבסמ תוריבסהיניעב.םינימאמהדימהמקםגתורפסתיתדלשמםינמאנ םיקהבומלשהיסנכה תימשרהינהוכו םילודגהפקתשתא תונשרפהקיחרמהתכל ןיינעב םוינלימהתבישו םידוהיהשקיבו חיכוהלןיאשםהלתועמשמלש תומייקתה.תימשגךותבוךכחתפנשדחמ ןוידה דחוימה אשונב.הבישה ו ןושארהאמבח יהןדשהיגוסבאשונכינויע ומצךירצשרוריבדחוימןוויכףקתנש ידי לעםירבחמ םידגנתמה םוינלימלתביולארשידחאכאוהףסוי רייא (Eyre).Christian Church..London,1772.pp םבורלודגהלשיקרפרפסהןתינהליחת תואצרה תושרדכלעהיגוסהתידוהיהתיזכרמכתחכוהבתותימאהפקותלשהאובנה,ע 162, םיזמרוהמויסלבורקהלשהרוזפה,ע 174. הרודהמ בלשרפסההספדנ בןועיטחורב וזיוצמ םג לצא 1749 :David :Hartley Observations on,man ןיאו ילטראהלקפס -הש הניכשתרמוע םידוהיהלעתנמ םריזחהלםצראל! 1,םש( ). Thomas :Newton Dissertations on the Prophecies Which Have Remarkably Been 32,Fulfilled and Are This Time Been Fulfilling in the,world 3,vols. London תורודהמהתוברהובספדוהרפסהלודגהתופקשמתא תוניינעתההאשונבדוחיבןמלתונש 70. ה הרודהמ,גהאצי תנשב 1772,,ה 1777,,ט םגרבחמ הז רזוח ללכה לש קיזייא ןוטוינןיאששורדלףוס ב,,תואלפהףאו לע יפ ןכ אוההברמרוב תאםוחתה זמרלו וארבדלרוציקבלעיופצה ןדיעבתירחאםימיה,ו( 402, 409; 8, , , 409;,ווו ), םיימעפותוחפלאוהביחרמתארובידהלעםוינלימההבישהו ווו( 329, 56.( לעאלפהרוזפהתידוהיהאוהבכעתמ,ו ב 190 1,.241,216,199 םצעתרתוכה השוע תארבחמהדושח לע היטנ ;תויראנלימלתונשבםינומשהאוהםסרפשוריפ לע ןוזח ;ןנחויןיאואלפושיבשגיצהשןפואבהכיולגתאותייטנהיהיניעב םיראנלימהןליא.לודג 32- תאהתובישח לשהיגוסהתידוהיהסומלופב יטסיאדהםיפקשמירבדהשדקההבתכשםגרתמה לש ורפסעודיה לש Basnage לעתודלות םיידוהיההרעה( 53 )הטמלדחאל :םיפושיבה one of the chiefest designs on this book is to lay before the scoffers and despisers of.our religion an argument of its truth...

20 [19] ןויערתביארשיהבשחמב תיטנאטסטורפהילגנאבםינשב תורעה בלע תואובנהתועגונהתבי םידוהיהארשרוא ב הלעמל םיעבראמ םינשתונושארלשהאמהח יהןיאהתאאצומ היפארגוילביבבלש on לכרוביחלע.אשונהיבגלתונש םיעבראהתישארו םישימחהםימושרולצא רסירת יצחכםירפסינשו םירוביחתונשב.םישישה םתסה ןמויהתורבוח,תונטקדוחיב,תושרדאלש ועיגה ;וידיל ןכועודי ןיינעהשןודינםאזמרבםאוהרצקבםאו תוכיראב איהש לכ תואצרהב םירוביחבו לעתואובנהןוגכ(לשWarburton סמותו )ןוטוינ תונשרפבוןוגכ( ושוריפלשLowth לע )והיעשי סומלופבו םע םיטסיאדןוגכ(ורפסלשClark.(Samuel לבאךסבלוכה אל ויה םיעבשבםינשה תונושארהאלאםירפסםיטעמ ושידקהשאשונלםוקמדחוימ דבכנ םהירוביחבםירפסו והושעשאשונ ומצםיטעמדוע.רתויםבורלודגהלשהלא םינורחאהאוהתורבוח תורבדמהםנמאשרופמבלעתביש םידוהיהתרשעו םיטבשהץראל,לארשילבאםתביתכ ןובהפוטח ןונגסבובהלתמ ורפסלשרייאאוהרוביח,ימלופ ימדקאבשוימו,קפואמואיבמהתוניתמבתעדגנתמה ודגנכותויאררותסלהתוא םייסמותונקסמב תושקבתמה.ןהמ ינשבםירבד,םיידוסירמוא,רייאםיעוטםבורלודגה לש םישוריפה םילבוקמהלע תואובנהתועגונהתבי םידוהיה םבצמלו רשואמה ןכמ רחאלשתועטהו(,תעבונ,ותעדל ךותמ ם ד שםתוא[ ]םישרפמה םידגנתמתבי םידוהיה ): דיתעב,דחאהןהש ורמאנ לעתביש,לבבינשהו ורמאנע וזהיסנכה,תמייקהאיהשתוכלמםיימשהאיבהש ושי.םלואלו.איהןויע קדקודמ םיבותכבםשוריפויפ לעםטושפדמלמ היסנכהש תמייקהאיהםנמוכלמהאיבהשושי,םלולבאוהזהבצמ,ןושארה,יתמחלמהלש תוכלמ ;וזוליאובצמה,רחאהבצמ ובהיהתהיסנכהתחצנמתטלשוהפיכבוהירה רבוחמ ותולגתהבהינשהלש.ושיתוכלמהזתוכלמ םיימשהלש ןוחצינהוולשהו םולשהו טלחומהילעשםינווכמירבדןוזחןנחויקלחורכינ ירבדמהאובנה,ך נתבתוכלמ וז םרט,העיגהיפכלכשדחא ;עדוי ןכ לעוןיארמול ומייקתנשתואובנה.היבגליפ לע ןו,תואובנהתוכלמםיימשהבצמבינשהתבישוהדוהילארשיו םה ינש תוערואמ םירושקההזהזב םישחרתמהותעבהנועבותחא ןדיעב ;דחאםהינשאל ומייקתנךכיפלו םידיתעדוע םייקתהל 33, הזבדימעהרייא הייעבההתואאוהשקבמ קודבלןתנוהתוא תרגסמב ןיינעה ללוכה רתויוילאאיה ;תרבוחמןאכמוהאלוהקסועתלאשבתביש המואה,,תידוהיה Joseph :Eyre Observations upon the Prophecies relating to the Restoration of the 33 Jews.. In answer to the objections of some late,writers London 1771.רמאמה x. v ללכמ ותרוקיבלעבט םישוריפה םילבוקמה היגוסב ורכזו ב ךשמה,xi vni, 1 םירוביח י ע ע 2 ה, 34 אםידח מ ם ן רייא, ש הנודינהאיצומרייא תאףסוידימ תאוסמ 1 ת.ןוטוינאצמנואוהשםלעתמ יפלכ ץוח ןמםירוביחהילעביפואה יראנלימהשרופמהרבכשוצרית תאהיגוסה ונלש י פעוטושפ לשקוספםידחאו(םירוביחמהלארבכ ).ונרכזההביסהךכלהניאילואהצוענונוצרבלשרייא תוארילירוקמאלא וששחבתוארילדושח תויראנלימב, תובהלתה ואלשויהםיאניניעבותוא רוביצןרמש ויתופקשהבםוחתבתדהשקיבשרייא.וענכןיינעבהנחבההןיבינשםיבצמהלש תוכלמםיימשןעשנרייאלע.דימףאדימהארהתוכלמשםימשהבצמבינשהתבישולארשי םישחרתמ תעבהנועבו תחא 25),.(Works Book,1 Discourse הירי ז ותוארייאוניא,ריכזמ ףאסמותשןוטוינוריכזמ לביקהנחבה וזדיממףיסוהוהילעהלשמ יפכ :וניארש תוכלמםישודקהתבףלאםינשהאיהתוכלמהחטבוהשםידוהילרחאלםתביש.םצראלןיינ הזןיארייאסנכנלכ.רקיע

21 20] ריאמ הטרו 164 nation) (the future restoration of the Jewish.הדבל ותשיגבאוה טסילאטנמאדגופ רומחהרומהדציכשי ןיבהלתא םיבותכה םטושפכאללשורדאללו.הירוגילא החנהה,איה ןבומכ והזו סיסבהדוסיהולכל םירוביחהלע תואובנה לכש תואובנה ך גתבש תירבבו השדחה תורבוחמ וזוזלרוביחימינפךותמ ןלוכשחורבםיהלא.ורמאנ ןתקידבבורחוב רייא ןסובךבאב :הטושפ לעהלקנרשפאחכוויהל המעודי ונלרבכשםייקתנןהמ דגנכוהזהמעודיאלש ;םייקתנםלואליאוה תואובנהו ירבד םיהלאםייחןהירהולאןהמ אלש ומייקתנןיידע ןמ חרכההדועש.הנמשגתתןמאנ ותטיץביקרייאלכםתוא םיקוספהרותבש ירפסבו םיאיבנה לאיגדבו םירפסבו םיטפוניסהןוזחבוןנחויםניינעש דיתע םידוהיהםתבישו,ץראלאוהןדלכבדחאםהמלעךרדשוריפה יקודקדה ןויגיההו ופוסוחיכומןיאשםיילגר םתרבסהללש םישרפמה ןמ הלוכסאה.תרחאהםכןועיט אוהחצנתמ םע םידגנתמה,ותעדלהחוד םהירבדוליאכלעתביבב ואלעהדמעמ ריהזמהלשהיסנכה תוטשפתהוהרותה תירצונה ורמאנ םיקוספהןעוטורזוחוןעוטוםלוכש םינווכמךא קרו לארשילשממ Israel),(literal םידוהיהתרשעו,םיטבשה םתביו שממלש םידוהיהדיתעב Jews) ;a literal restoration of the השגדהה )רוקמב 36. ןיארייאהלעמללכלןוידתלאש הבישה,תינחורה,תורצנתההדגנכ הבישה ;תימשגה לבאךותמאוהשרבדמלע restoration ^ literal םיעטמותא literals ירה ןיפיקעב אוהזמרמתאשהבישה תימשגה לארשי ץראלאוהשקבמ.חיכוהלאל םתבישש תינחורה לש,םידוהיההצוררמולםתרכה,ושיבהניניינעמותוא.ללכבאלאןיאשרבדה יונש תקולחמב ןיב םינימאמהוניאוךירצ.היארםושמ ךכחנומהדחוימה,רוצינל תורצנתה conversion רכזנולצאםעפתחא,דבלב ;המדקהבםגוהרקמב הזאוה רכזנךותבטפשמ ובתנייוצמ םגהבישה restoration. 37 ךדמללרייאשדירפמןיב ינש םיחנומהךותמהנחבה.הרורב,ורוביחבאלש המכבכ םירוביח,םירחאןיא restoration ל ןבומלופכאלאדחוימחנומהביתימשגץראל.לארשי,םנמאןיא לארשי ץררכזנ ולצא ;שרופמבלבאליאוהקלחולודג ורוביחמהנפומדגנ ןועיטהתרזחש םידוהיה ץראלבוש אלןכתיתליאוהוםימעפלוריכזמאוה תאםתביש,לבבמירהרבתסמ הביש בשהביץראלאוה ןווכתמףאוהנידמל תוכלמלוננוכישםש םידוהיהרחאל.םתבישדחוימברבתסמרבדה ןמ םיקוספהלעםדוסיאוהחיכומתאהבישהלשםעה םלוכשםירבדמשרופמב ואםיזמרמלע.ץראה,ךכ,לשמלהעשאוהשןיידמתאובנב לאקזחילעירהלארשי ינאואיבמ תאמגודה תטלובהרתויב ןיינעבהז אוהרמוא יכיהוזהאובנה המלשהרתויבתעגונהתביהדוהי ; לארשיונעטבודגנשוריפה 36 :רייא,םשדוהיבע ע.48,45,37,33,28,23,18,14 שיאהותיאשרקיעבחכוותמרייאקלחב ינשהלשורפסיורקה Appendix אוהדחאר ד,פראשןעטש ורוביחב ןברוחשםילשוריאוה ופוסטלחומה לארשי ;המואכ לכתואובנה לעהבישהושממתנתפוקתבתיבה,ינשה םויו,הארונה אוהןברוחםילשורי אלו םויןידהדיתעב.קוחרה תיבשדקמהברחנתחא דימתלווליאותואובנהלעשדקמשדח ןתועמשמ.תינחורףאפראשןעוט ושוריפשינטשפ לעו ויפלוכהלולצרורבואללתועמשמ.הלופכ of).dr Gregory :Sharpe The Rise and Fall the Holy City and Temple of.jerusalem An argument in defence of,christianity,24,27-8,42,46,51, ,1765.pp.(Lond on ורקיע לשרוביחהעמשוההשרדכ ףוסב the great,happiness which is the principal subject of all the Old Testament 37,Prophets appears to me... to relate to the conversion and restoration of the Literal,.Israel the Jews and the ten,tribes in the latter times....(p IX)

22 [21] ןויערתביארשיהבשחמב תיטנאטסטורפהילגנאבםינשב קרפהש ןדלוכיבכהדיתעבריהזמה לשהיסנכהאוה :לאושדציכ הזתולוכיתויסנכה לשםירצונהבותויהלוהמוחאץראב לעירה? לארשילמלאו התיהלכב יבתכ שדוקהםייסמאוהונויד לעתצובקםיקרפהח ל ד לאקזחיב לכהאובנ תרחעגונהותואלןיינעהקיפסמהתיההאובנ וזידכעובקל תאדיתעםתביש לש הדוהי. לארשיואוהשכו ןדםיקוספב םימימהתירבבשהשדחהאוהףיסומ,ןעוטו םגשושיוניאללושתאהתבישתוכלמלארשיקרורמוא וידימלתלאלשםהלתעדל תאדעומהעבקשךכל.םיהלאסקולמורמאש םילשורישסמריתדע ואלמיש ימיםייוגה קרפ( )א כםידמל ונארחאלש ואלמיש ימיםייוגהרזחותםילשורי,םידוהילםהב תואובנליאיבנ.לארשיהמורמאנש יכאלמב גיתמו א יקראמו רסקולו ז והילאש ריזחי לכםירבדהנושארבכועמשמתרזחה לכםירבדהםבצמלםדוקהשוריפורבדה תרזחהלארשיתרזחהוהנידמה.תירבעה תונמדזהב וזןיחבמרייאןיב ינשםיבלש לש :הרזחההבישתינידמבלשכ,ןושארתבשהובלםינבלע,תובא,רשאכי פע ורבסהךופהי םיהלאבל םידוהיה ןימאהל,ושיבלשכלנש 38. אשונה ומצשכ בוש אלהלעןוידל סופדב יכ םאבורקיאדוולרכזוהשזמרנו תושרדבתודחא דעעצמא תונש.םינומשלאקוודםושמרייאשבשיי תא לכ תוקפסהלטיבו תאלכםיגייסהויהשםילבוקמןיינעב.הזדחא ןמהרומכה,ההובגהךרד,לשמחרטןועטל וירבדלוותשיגתינטשפ תינתלכשו םידוהיהשודביא תאםתוכז תימואלההבי,תימשג תיצראוליאוהכרבהתינחורהתירבברשרכםיהלא םע םהרבאהתואןיידוכילכידוהיגישהלםאבתייצי ותאירקללשםיהלארוזחלוילאבלב םלש ידי לע.תורצנתהתביש םידוהיהשוריפהרבעהתיתגרדהלש םירצובמהתוכלמל םימש.ושיאובבתעהטילחיםיהלאיתמםייסלךילהתהזזאואוהארביץרא.השדח הצור,רמול ןיארבדללעהבישתימשגערשינפ לעץראהתאזה ןכ לעשםוינלימה ומצעםייקתיאל ינפ לעץראה תאזה םלועמש אלהדעונתויהלותיבלשקדצה רשואהו,אלאיפכ,רמאנש,וטושפכלעינפץראהשדחתחתוםימשםישדח 39. תאשוריפההזהלש היגוסהתידוהיההחודתופיקתברמוכ,רחארקאטיו,(Whitaker) ףאאוה ןמהיסנכה תימשרהלבארטוז היכראריהב ןקילגנאבאוףאו,הטונ,הארנכ.תויראנלימל היצאטרסיד ב לעתואובנהתועגונהםתביתיפוסהלש םידוהיהאוהאצויתוחדלםתוא םישוריפה םיבותכלםניאשםיססובמ לע תורהצההתוטושפה לשיבתכ. שדוקהלכדחא רמוא אוה לוכיאורקלתוטשפב יכ םהרבאלקחציובקעיוםערזלוםהירחאחיטבהםיהלא תוחטבהתושרופמיבגלהתואץראההבםה.ובשי תוחטבההונתינםיחנומבהכםיטושפ םישרופמוםניאשםיחינמ לכםוקמשוריפל.ילמס תוחטבהה ויה,תוטלחומאלליאנת אללו,גייסםאואלורזחוי םידוהיהםצראלאצמנ םיתלאשרפמ,ותחטבהרבדאלש.ןכתיי 38 :רייא,םשע ע ,118,70 53, 92.,חפסנבאוהשכ ןיידתמםעותעד לשדהא םידגנתמה,ותעדלבתוכרייא... become the Jews cannot by a restoration to the land of Judaea a separate Civil body or nation?... The tenor of the,prophecies even as interpreted.(5 154.by Christ and his,apostles declares such a restoration be certain (pp סמות,ןוטוינתאשורוביח לעתואובנהחבשמרייאדע,דאמרבדמשרופמבהמכבתומוקמ לעהבישהמוקתו :ץראב... the Jews.shall.. be restored to their own ;land Settlement of Israel in their own ;land Reestablishment of the,jews Resettlement of the children of Israel in their own land,(dissertations.iii,401,407,408409) John :Tottie,Sermons;1775 Sermon :XV Christ s Second,Coming The Day of 39.Final,Judgement.pp,308-10,

23 22] ריאמ הטרו 166 ןכ לעדציכלוכיתויהלקפס אוהש לכךכב םהיאצאצשםהרבאקחציובקעיוםפוס תויהלהילעבלשהתואץרא?המצע ןיארבדללעוזיאץרא /,השדחירהשהארה םיהלא םהרבאלתאץראה תחטבומה ול םהרבאואלהיהלוכיתוארלץרא יגפ לעוזיא המדאהשדחאלאקרתאץראהדגנלש.ויניכ ןמז םימייקש םידוהי םהירהישרוי לש החטבההחיטבהשםיהלא. םהרבאלרקאטיוהברמאיבהלםיקוספ ןמםיאיבנה תירבהו השדחה חיכוהלםלוכש םיחיטבמ הבישתיפוסתישממולש יאצאצלארשיץראל ןתנשםיהלא /,םהרבאל םידוהיה שוצבוקיתוצראמםתרוזפ ורזחויוםצראל /,הקיתעה הבישהשהיהתהבישףוגבלשםעה,ולוכהביש תימואל 40, רקאטיורזחבתכוןיינעב ידוהיהרובעכעברא ;םינשהתיהודועתורפס תידוהי תונשב,םינומשהדוחיברשקבםע,סומלופהרבכשרכזוה,ליןיבש ילטסירפדיודליול ןיינעב תואובנהלע ותעפוהנושארהלש,ושיןיינעוהבישהרכזומהב בומב ןפואבו 41.יללכסומלופמ הזוחמצ םג וירוביח לשרמוכה דר צידריב Beere),(Richard םתישארשםנמארבד ותויחישמלשושילבאםפוסןוידחוימאשונב.הבישהריבאוה יראנלימהעשהשתקחוד ולןיאודיבתוהש ןיידתהלםעתופקשהתורותולש ידגנתמ םוינלימהתבישו לארשיאוהוקפתסמ ןועיטבולשמןעשנהלעםיקוספ םימימלש םיאיבנהתירבהו השדחהידכ תוארהל בורקבשבורקב וצבוקי וניחא םירבעה יקלחמםלוע םינושובושיותבםצראב םהלש יכו וזהיהתהביש התינוליחהתיפוסה לש 42. םידוהיה םיראנלימהובתכשירחאריבתונשבםיעשתהףא םהםבורבלודגהאל ובכעתהןיידל דחוימבןיינעב.הבישהאשונהםנכנ םהינוידלתיגוסבןדיעתירחא,םימיה רבכחדמועש ירוחאמ,לתוכה,םתעדלאוהוניאךירצתויאר תודחוימאלארכזומ ףטשב הביתכה תובהלתהב תדחוימה םיראנלימל *4. הגוש םירוביחמהלאורפסלשסלר צםרא ג Jerram) (Charles אוהשרוביח ימדקא בותכהחורבהנותמשיוולםג הירוטסיה.ולשמןמגוהנההיהלצא רוסיפורפה היגולואיתל ש עסידונרשא,גירבמייקב תורחתהלהנשהנעסרפרובערוביחלעאשונ ;ומוחתב תנשבו 1795 עיצהצרמהבותכללע םימעטה יבתכבשדוקהלעםהיפ ןתינתופצל םתבילש םידוהיה. דיתעב ורוביחלש טנדוטסהםראיגהכזסרפבהנשבו רחאלשןכמ אוהאצירואלהתואב.ריעהנשהאשונהוםוקמהוםוסרפהוםלוכתותואמןמזה.םה.E.W :Whitaker A Dissertation on the Prophecies relating to the final Restoration 40 of the,jews London,1784.pp,7,8,9,11, E.W :Whitaker A Letter to the People of the,jews אליתגשהרוביח.הזי פע תרתוכהאוההשועםשורלשהאירק תורצנתהלהמודבהייגפ ל תיתודידיהלשונקיבל ציש הנש(. ר(וינפלהרעה 11) ותרבהמלולש.יקראלקתנשמ 1763,ר(הרעה 49 Richard :Beere An Epistle to the Chief Priest and Elders of the Jews... to which is 42 added an investigation and computation of the exact time of their final,restoration,[1789].pp,114, :id A.Dissertation.. containing strong and cogent reasons to prove that the commencement of the final Restoration of the Jews to the Holy Land is to take place in the ensuing,year.a.d 1791,[1790].pp,IV, ןיב םירבחמה םיראנלימהםתביתכשהנותמרתוי ןמיוארהריכזהלבושתא,רקאטיו ורפסבש לע,תואובנהאצישתונשבםיעשתהיתשב תורודהמאוההארמרזוחוהארמוי פע תולתשה תוערואמה םינורחאה יכץוביק םידוהיהםתבישוםצראלבורקדע.דאמ E. W. :Whitaker A general and connected view of the Prophecies relating to the Times of the Gentiles,270;275-62nd.ed 1798,.1795.pp ב 1802 ו 1808 םסריפ.ווםירוביח.םימוד

24 [23] ןויערתביארשיהבשחמב תיטנאטסטורפהילגנאבםינשב ךלהשכםרא ג גירבמייקל אלךלהםטנדוטסכליגראלארבכ ויה וירוחאמתונש הארוה רפס יתבברבכוברוקמהיהלאישנאהרומכ םייטסיניוולאקןמו םישרופהםהינימל קחרתהו( )םהמאיקבוהיהתוכלהבתותיכהשוקלחנ.ןהילעןתלכשהיהועבטמםינוידהו םעםישרופה םיטסילאטגמאדנופהםירומחהדועופיסוה ודדיחו תא,ולכבא םג לא העונתה תינאקילגנבאהתינטשפההמחהורתויךשמנ ;ובילעיגהשכו לא הטיסרבינואה ףרטצהלאוגוה ינאקילגגבאהלשסלר צ 1 ןימיס Simeon) (Charles רבכשאצי ול םש.ץראברשפאותואוןמזהרבכהחנלעןוימיסחור תיראנלימ ;הנותמלכמםוקמאוה ןתנ ודי תוררועתהלהעונתה תירנויסימהאיהשהמצע ךכהארנ יל הדמעןמיסבחורה תיראנלימה.השדחהלבאןיינרוצינ םידוהיה םתבישואל,ספתנ,הארנכאלאקרפב ןמזרחואמרתוייפכ(דועש ).רכזיי םג רוסיפורפהש ע,סירונ ןתלכשןקפסועודי,ורודב יאדוקוחרהיה ןמןיינעהלכל.ויתוניחבאלאהמהלעשאשונהלעותעד ןמםתסהףקשמ תאחורתונשםיעשתה ןויערהשכ יראנלימהרבכרסנמריוואב םירבחמשכוםיבר,םיאבנתמ יפכ,וניארשיכהבורקתביש םידוהיה.םצראל םרא גףאאוה ךכאוהדיעמלעומצערפסבתודלותוייח ודועמאל ןתנותעד לעאשונה דעהתואהעשעצוהש.תורחת רוביחללבא ליאוהתואצותורקחמה ויה תוכירצססבתהלןלוכ לעתודעיבתכשדוקהםדבליתדמעיתנחבוהדיפקב לכרבד רבדורמאנש םשתודואןיינעה. הזהאוה ןדםיקוספבםיעגונההבי יפ לע ףאו קקזנשירפסלשוריפםימייוסמבורקו יאדוולםגש ןייעתורפסבתימלופה לע,אשונה ןכ יפ לע ףא רכינרבדהותשיגשתשיגםדאלעבהבשחמולשמםידחאוינועיטמ ויתויארוהיגוסב ונלשהמודםהשםישדחתורפסב.תיתדה אוההחוד תונשרפה תיתרוסמהיגוסבןיאווללצלשקפס תוחטבהשתובשהונתינשיפמםיהלאיפבו םיאיבנה ןקלחםרט,םייקתנךכיפלאוהןווכמםימילדיתעבעוחרכ ;םייקתישםירבדו םירמאנה ןיינעב הזתירבבהשדחהלכשטושפרשיווניאלוכיאלשקיסהלםהשםירשאמ תא ירבד והיעשיעשוהוהימריו.לאקזחיוןיאםושאשונ אוהבתוכ וילעואשינתואובנ הכתוברםתבישכ לשםידוהיה.דיתעב החטבההחיטבהשםיהלאםהרבאלתירבב ןיב םירתבה יתתנוךלךערזלוךירחאץראךירוגמתאלכץראןענכתזוחאלםלוע איהחטבהתטלחומאללגייס לש ;ןמזםאו הקנעה לשםיהלא שיהבםושמףקות לשתוכזתיקוחתולעבלתיחצנירהםתוכזםתעיבתולש םידוהיהלעץראלארשיםלו היהתהריבס תקדוצו 45. תקולחמבתונשרפהלעהיגוסהונלשדגנכוםינשרפ הכלה ירומוםניאש,םיצור ירבדכ,רייבישב,םידוהיה שיתובישחתדחוימינםינועיטםיפסונ לש.םרא גדחאה ורוקמהפקשהב תיגולומסוקאיהשםתסהךמםתלחנ לש לכ.םינימאמהןייעמה יבתכב שדוקה רמואםרא ג חכונתעדלםיתלאש ןכית תאםלועהרדסב,םייוסמזאמש האירבהםתוח לשתויבקעתודיחאועובט לע לכוישעמםלועהולהנתמיפ לעתינכת.James Jerram :[ed.j The Memoirs.of...Rev Charles,Jerram,1855.p לע וייח ינפלואוב הטיסרבינואל 50 עי עהםינושארה לש ;רפסהאוהורוקמבושחדומיללםייחה םייתדהילגנאבתיצחמבהינשהלשהאמה.ח יהלעןוימיס.DNB ותוישיא ותעפשהוןה ןמ תומסרופמה ירבדבימיהעונתה תינאקילגנבאה דועורבודיובךשמהב.רמאמה Charles :Jerram An essay tending to shew the grounds contained in Scripture for 45 expecting a future Restoration of the,jews,cambridge,1796.pp,8-9,12,15,20-1,.25,

25 168 מאיר ו ר ט ה [24] ברורה שבהדרגה היא נפרשת לפנינו בתולדות הימים ממש כפי שהיא גלויה לנו מסדרי הטבע; וכשם יש שבטבע התקדמות מהלות קטנות אל גם כן המות בתולדות האנושות. מחסדי ברכתו מחלק אלהים לאנושות בים בים. פי זו תכנית היה עידן יהודי בהיסטוריה ו ידע ילדות וגידול ובגרות. לאחריו באה התקופה מלכות ישו הראשונה, שבב ילדותה חלק אלהים מחסדו לנוצרים הראשונים. בבה השני ידעה הכנסיה הנוצרית גידול וצמיחה. עכשיו שרויה האנושות באחרון הבים העידן הנוצרי ומלכות ישו תקדם בהדרגה השפעתה האנושות כולה עד קצווי תבל, דבר ש ודאי מדברי נבואה מן שונים. האוניברסאליות ה באופן ניתן טבעי להסיק שסופה גם לכלול. וישו גופו אמר שירוים תירמס ברגליים עד שימלאו ימי הגויים )לוקס כ א, כ ד,( ומכאן שכאשר ימלאו ימי הגויים תוחזר ירוים לביה הראשונים. כי ונמצא שיבת הכרחית לחלוטין כדי להים תכליתה המלאה תקופת החסד הנוצרית. אולם יתמה התמה, מוסיף ג ארם וזהו טיעונו המיוחד השני, שעולה ממנו הד תגובותיהם הזועמות שמרני הכנסיה תרועות המילגארים ו הדגש שהם שמים השיבה לארץ זה שאין מךהנכון להטעים במידה כה חזקה החזרתן ברכות חילוניות ליהודים בעוד שהגמול שנוהגת הדת הנוצרית לם גמול רוחני. טענות ממין זה אומר אסור לתת להן משקל כל ש שעה שהן מנוגדות להצהרות פשוטות כתבי הקודש. חוץ מזה, אנו מאד בלתי מסוגלים לפסוק מהו שיוביל לתחילתו האלהים. במשפט האחרון רומז ג ארם למסקנות שו מבדיקתו בשאלת ניצור ועוד נשוב זו; לסוגיה אך בכל הטעמים שאפשר לו היה להות בשביל הוכחת השיבה הפיזית לארץ ישראל ובספרות הנושא שנתפרסמה אחרי ספרו אין חיבור עיוני שישווה לו במות הדיון ובהגיוגו סיים שורת טיעוניו ובמשפטים אחדים סיכם אותה. בין שאנו נותנים דעתנו הברית שעשה אלהים עם העברים ובין שאנו נותנים אותה משמעות כתבי או הנביאים, טבעה המתקדם תקופת החסד הנוצרית, הרינו מוצאים טעמים הרבה לצפות לשיבת בעתיד. היא ]השיבה[ חלק מהותי בתכנית הטון האלהי, שיהיה נטול מות בלעדיה. גופם מצפים לשיבה ואין כל טעם סביר נגדה.46 ז בספרות הדתית שעסקה בסוגית השיבה, אם במיוחד ואם בפרשנות הנבואות ואם בחיבורים המילניום, בעיון לשמו ובפאמפלטים ודרשות לשעת מצוא, ספרו גיארם החיבור הם ביותר. אמנם אין עוסק בעניינים רבים הכרוכים בבעית השיבה אם כי החיבורים יהם ודאי לא היו זרים לו ואפשר וגם השפיעו עיונו בנבואות ו גיבוש מסקנותיו; אולם בכל הנוגע לסוגית השיבה הפיזית לארץ כינס בלשון תמציתית ובסדר ובהיגיון כל מה שוויטאקר ואייר ואחרים לפניו טענו באופן משכנע והוסיף זה טענות וראיות חדשות ועשה הסוגיה לא כאחד החיבורים הפולמיים הכתובים לעת מצוא אלא קבע אותה במסגרת השקפה פילוסופית תיאולוגית רחבה. אופי זה החיבור לא עשה אותו שווה לכל נפש, אבל הציבור הדתי המשכיל קרא אותו ושאב ממנו; ובכל הספרות הדתית אחריו אין ה מוצא שום ראיות חדשות בסוגיה 46 שם, ע ע,5 4,7 6,45,44, ,52,51

26 [25] רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטאנטית באנגליה בשנים הנידונה. זו ולא בלבד אלא ששוב אין ערעור עצם רעיון השיבה לארץ. היו שאלות ובעיות המחוברות לסוגיה, כגון ניצור היהודיים ואופי ההתגלות השניה וטבע המילניום שהמחברים והבריות לא ידעו להשיב יהן דבר או ברור שהיו שנויות במחלוקת, אבל לא עצם השיבה הפיזית עם ישראל לארצו העתיקה. זו בסוגיה דברי ג ארם חתמו הפולמוס. אולם הדיון בנושא נמשך ושגשג. שכן הרוח המילנארית התפשטה והספרות המילגארית מעצם טבעה כורחה היתד, דשה וחוזרת ודשה והיו בעניין; שאלות רבות, כגון מתי תארע השיבה וכיצד תארע ומניין ישובו ומי יסייע בידיהם, שהמילנארים והציבור התעניינו בהן. ג ארם גופו אף פי שרימז תשובה כללית שאלות אחדות ודומה נטה שבליבו להאמין בפרוגנוזה המילנארית טבע הימים הנוראים בהם חי, נתן לא בחיבורו כל מקום לדיון זה. מחברים רבים אחרים בתחום הספרות הדתית נכנסו לפרטי פרטים. מילנארים מובהקים ומחשבי קיצין שדחקה להם השעה ואף מפרשי נבואות וחזונות שהשתדלו להוכיח אמיתות הנבואה ידי תיאום בין פסוקים שונים לבין ההתרחשויות הפוליטיות בעולם גם הם הגדול שביקשו לחדור אל מסתרי המעשה השיבה. מתי יחזרו, דרך מ, וכלום יחזרו בבת אחת או גלים? גלים מקובל היה כולם שמחוברת שעת השיבה ימי לתום הגויים שהם אלף מיים ושישים שנה לפי ההסבר שניתן ל מועד מועדים וחצי דניאל. באותו דור אחרון העולם תיפצע קשה החיה הרביעית, רוצה לומר יתמוטט טונן הממלכות הקוליות יורשיה הקיסרות הרומית הקדושה המכונה בפי הפרוטסטאנטים באופן כללי הטון הפאפיסטי שבראשו עומד האפיפיור האנטיכריסט )הזיהוי הזה משבה מקובלת מתקנים שונים בימי הביניים וביחוד בקרב הפרוטסטאנטים והרבה דיו נשפך להוכיח אמיתותה.( ובאותו דור עצמו אף יתמוטט ואפשר יחרב כליל טונו הכופר המוסלמי הסולטאן התורכי. שניהם, הסולטאן והאפיפיור האגטיכריסט, המסמלים טון הכפירה בעולם, הם שמעכבים בעד שיבת ובעד הופעת הגואל, שגי מאורעות הסמוכים זה לזה והמתרחשים כמעט בעת ובעונה אחת. אולם מאימתי למנות ימי? הגויים זו בשאלה היו המפרשים והמילנארים חלוקים, וניתנו תשובות שונות מתוך שיקולים שונים בעניין ראשית הכפירה שממנה יש למנות. אך בדרך כלל תלויה היתה התשובה בהתבוננות בהתרחשויות הפוליטיות באירופא ובטעות שטעה מן מחשב המחשבים כפי שהוכיח הזמן; ו פי הסבר למתרחש והולך נקבע לאחור התאריך הקובע חלת ימי הגויים. אם מרמזים או מראים ביל אותות שונים שהטון הפאפיסטי או טון הסולטאן מצבם ועצמתם מתרופפים ומתערערים סימן לדבר שהולכים ומסתיימים ימי הגויים. בהתאם לזה אף קרובה שעת השיבה. אולם מתי בדיוק תהיה? ראשיתה פינץ כי האמין האותות מרמזים שאלהים מסיים תקופת כעסו ישראל והסתבר עפ י לו דניאל ויוחנן שראשית קיצה הפזורה יבוא לאחר שהטירניה התורכית 350 תתקיים שנה, לו ונמצא 1650 שבשנת תחל שיבת. כנגדו חישב ומצא לי סמיואל שראשית השיבה תחול 1766 בשנת וסיומה יהיה כעבור חמישים שנה.47 ויליאם ויסטון, איש דת ואיש מדע ב שם במחצית הראשונה המאה הי ח, אמר דבר דומה. באמצע שנות הארבעים לו נתברר שהשכינה מתערבת עכשיו במידה בלתי רגילה בענייני העולם ומתחילה לכונן המילניום, ובסיומה הרצאה ארון הברית.Henry :Finch.op,cit..pp,A2,3 ;54-6.S :Lee.op,cit..pp

27 170 ריאמ ו ר ט ה [26] תיבושדקמהרמא רובעכשםירשעהנש (1766) אובי ושיריזחהלתא,,םידוהיה 48. רבחמ ימינונאבתכשתונשבםישימחה לעםתביש תיפוסה לשםידוהיה םילארשיהורובס ןוטסיוושהעטתעיבקבךירהלבא ןיא ולקפסבורקב ש דאמערהבישהליאוה םוינלימהווניאקוחר.רתויבםגודר ציר,קראלק טסיראנלימקהבומותואמרוד ענכושמה הנתינש ולחור,האובנןעוטתרוזפ שםידוהיהטעמכ 49. המייתסנודר צירריבהסינ קיידל.רתויאוההטנ,רובסלדהאכ םירבחמה,וינפלרסיקשהיסוראוהותואךלמ ןופצהלש לאינדרשאעזעזי תא ותכלממלש,גוגאוה,ןאטלוסההנפיו תאךרדהתישארלםתביש לש,םידוהיהןעטו ורוביחב ןושארה תמחלממש היכרות היסורלשףוסתונש 80 האובת הלואג לארשיל וךותםישולשהנכל, רתויהורזחי םידוהיה.םצראלםלוארובעכ הנשחכונתעדלהעטשעבקותא 1791 תנשכתישאר.הבישה,סרתארביפכ,וניארשאבנתה םידוהיהשורזחי 1798, בוליאו,ונקיבךרעשהקולחהרודסתקיודמו לשץזיעתירחא,םימיההיהענכושמדעש 1819 ליחתתישארהבישה / המ יבשחמשץקהועט םהיתונובשחבאלעיתרה תא םיראגלימהליאוהאלוךירה היהרקיעה ;םדידלתויועטהועבנ םהירבדלהממינולפש הז וארחאאלשריפיוארכתא ךלהמ םיעוריאה םייטילופה.םלועבאלארקיעההיהרכההקומעה הזבוויה םידחואמ רוד בשןורחאלש םלועה וישארבןדיעתירחאםימיהםה ;םייחןכ לעוהבורק התישארלש.הבישהףאהלאשבתישאר הבישה ןינמויהםיקולח,םירבחמהםאחרזממ היהת וא ןמברעמה תוננובתההו תושחרתהבהדשבתוינידמהתימלועההתנקסמתעבוק תאהבושתה םגהלאשב.וזאלאלכתורפסהתיתדההנדשתיגוסבהבישהתנעוט ןוחטיבב רומג ורזחיכםידוהירשאבםה.םש,ןכא המעטההלעםצוביק םתרזחהולש םידוהיה םילארשיהו יפכןייוצמשוליפורתוכב לשםירוביח,םידחובישחתדהוימ הל התואב.תורפסירהשםיאיבנבינ לעהצוביק לש לכתרוזפ םידוהיהסולואפורמא לכארשי.ולאגיעודי,היה,ןבומכ הרוזפהש,תרכומה וזלשאפוריאהקירפאותינופצה,טנאווילהו יאצאצמ ינבהדוהיןימינבו.איהםלואיגבתרשעםיטבשהןכיה ;םהםאו םיאצמנםהיאצאצ,םצעבוםיחרכומ םהאצמיהל,םש יאירהשהחטבוהםתלואג םולכםידוהי םה?םתנומאבהלודג :וזמ ינבתרשעםיטבשה אלואטחתיחדב ושי ךכיפלוםיאכז םה ידסחלםיהלאוליפארתויאצאצמהדוהי ;ןימינבוףאוהנניקהווקתה םהשויהירתויםיחונלבקל תורצנהאובב.תעהןכ לעהתאאצומתורפסבתיתד וז תוניינעתהתדחוימלרוגבתרשעםיטבשה םירוביחהו םירנלימהדחוימבםיטועכללש בר לעירפסעסמםירקחמוםירנויסמוםיצרמה לע םהיתוילגת םהישודיחואשונב.הז, pp.William:Whiston,Memoirs 2nd.ed,1753 אוהלטנקלחסומלופב םע םיטסיאדה 1708 בו 1724 וםסריפםירוביחלעתומשגתה.תואובנה :[Anon] The full and final Restoration of the Jews and,israelites evidently set 49 forth to be nigh at.hand.. with their happy settlement in their own land,[1753].p ;15 Richard :Clarke Signs of,times or a voice to.babylon.. and to the Jews The voice רשעםינשןכ ינפלםסריפרוביחלעביפוא :המוד.in,particular,1773.p 1v.of glad tidings to Jews and,gentiles 1763 :[Anon] A Treatise of the future Restoration of the Jews and Israelites to their 50 - own,land,1747.p ;61 :Beer An.Epistle..pp,124-5;130 A Dissertation,רףוס תרתוכה הב תנתינ תנשהבישההרעה(.(42.knowledge...R :Brothers A revealed containing the Restoration of the Hebrews... by,... ;1798.J :Bicheno Signs,.....p 76

28 [27] ןויער תביארשיהבשחמבתיטנאטסטורפההילגנאב םינשב אלקרתונרקסדחאבםיניינעה םימותסהלש הירוטסיההןאכיכםארקיעברושיאהבורעו תותימאלהאובנהסיפתלו תיגולואיתהלש הירוטסיהה ייוואמלוהלואגתווקתהו וטכסאה תויגולתוכורכה.הב רבכףוסבהאמהז טהרובסהיה רא צאלפ,(Fletcher) השעשגיצנכהכלמהתילגנאה הבקסומברייסו ילבחב,היסור יכיאצאצתרשעםיטבשה םה םירטאטה וחרזממשםורדו וחרזמ לשםיה.יפסכהאוהעיבצה לעהבריקהןיבש דנקרמס, רמש להצוררמול ןורמש ןייצושיש םש רהםשברובתריעוםשבוחירי יכוםיקלוחמםתואםירטאט הרשםיטבשםהו.םילומינישארתרשעםיטבשה הלאהבתוכ אוהלאםהיכלמ חרזמהםהילעשרמאנןוזחבןנחוי ז ט וארקיי שרוזחלםוקמלםרוגמקיתעהץראלו. םתדלומרוביח הזלע םירטאטה ורשע םיטבשהעיגה די בתכבוידיללאוימס יל (Lee) רשפאואוה וררועשבותכלתאינש וירוביחלעהבישה ןושארהשםהבשחתופ ןוידב לעתרשע.םיטבשהירבדמ םינוירוטסיהםיקיתעירבדמוםיעסונםירקוחוימיב םייניבהתעבוהשדחהקיסמ ילםיטבשהש ולגתוביבסל םיהיפסכהסרפבתינופצה ותואבורוזאםהםיבשויןמלהמורדלשהדגה תיברעמהדעו.דגקרמסדחוימבןעשנאוה לערבחמדחאוינפל,הארהש יכ ורוביחבלע ססכרסכטרא 1 ןמגמרפסמ ךראטולפלע םע דחאםשבCadusians [Cadusii] ובשישידמב תיברעמ תינופצהרחאלוםופקתשםיסרפה ורבעםמוקממץראלתרחאבושואלעדונםהילע.רבד, םיסודק רמוא,ילאוהשוביש םישודק םע ו םישודק םה.לארשי ינב ךכואצמנןעשמוינועיטל לש רא צאלפ םירטאטהשרוזאבשדנקרמסםה םה יאצאצתרשע םיטבשה 51. הרבס וזהלביקרתיףקות וידימ לשםאיליוהטסיו ורוביחב לע הירוטסיהה השודקה לשתירבה הנשיהרפסבו ;ויתובורכודחאורבחמתונשבש םיעבראהםסריפ םש םוליעברוביחלעתביש םידוהיה דועקזיחהתואהיארבהשדח וכמתסהבלערפס יפרגואיג ירוטסיהלעהיסורהארשרוא הז.בורקמרבחמ,רפסהןיצקידוושהשעשהיסורבםירשעכ,הנשרפסמיפ לעהעומשה יכ אלקוחרטנברדמ (Derbent) רשברקב םיהיפסכהבשויםירהב םעארקנה Kuba ואKubatzin בושחה ;םידוהיכ ןיא םהםיעדוידציכועיגהותואלםוקמלבא םימייקמ םה תרותהשמףאותירבע.םיעדוי ונרבסמו ימינונאהשקבמהתוארהללע הברקתלבקתמלעתעדהןיבשךיצבוק יסודק ל םישודק ורמוא טנברדשרבוחמ זוחמל ןאוורשהיהש ותעשבקלחץךאמלדמ 52. Giles :Fletcher The Tartars or Ten Tribes :(in Israel,Redux.op,cit..pp,5-6,8 51,12 ;22-5).S :L. A dissertation concerning the place and state of the dispersed לעהנבמרפסההזה,ר )הרעה ; ;Tribes of Israel (in Israel,Redux.pp ןשרפה יתפרצה.Ph Mornay עיבה ינפלראיצאלפהעדהמוד לע םמוקמ לש תרשע.םיטבשה יל בתוכ רוביחהש לש.פ רסמנ וידיל י ע ודכנ סחנפ.ראיצאלפ ןוטסיו בתוכויתונורכזב ר( עה 48) רוביחהש הלגתנותירפסב לש דהא.,Fr Nethersole היהש וריצ לשסלריצ וו ה.היסורב יל החוד תאהעדהועימשהש השנמלארשיךב םירחאו וליאכהקירמאב םיבשוי תרשע.םיטבשה ןיינעב יוהיז םישודק=יסודק ןעשנ אוה לע N,.טסיארבה. Fuller עודיתישארבהאמה ז יה לע ןיינע תרשעםיטבשהלצא השנמלארשידב,ר Cecil :Roth A Life of Menasseh Ben,.Israel,1934.ch IX.W :Whiston.Memoirs.. 2nd.ed, Ph.J von :Strahlenberg An 52 historico-geographical description of the North and Eastern parts of Europe.and,Asia 1738, p. 398 ורוקמב האר רפסה רוא ב,רבחמה רפסמה לע הזיא גהנמ ויגהנממ לש ותוא םע,ןיצבוקה ריעמהעדהשתחוורהםידוהיהשםישמתשמםיכרצלםייתדםהלש

29 172 ריאמ ורטה [28] סמותןוטוינםנמאהחדתא הרבסהלע םתואיצמלשתרשע םיטבשהםעכ ומצ,דראהו רקאטיו,ועפשוהש םרא גו,הארנכ ומלעתה ויתוקפסמ ןמהלאשה לכ,רקיבא ףסוירייארזחהילעאיהו.דתיהתחוור 53.רוביצבףאהלביקיונישבאסריגכמסא תיעדמיפ לעיגשומ.רודה םירקחמ ב,,,םייתאיסאףסאמתריקחלהיתוקיתעהתורפסו ירבדוהימילשהיסאהיהשעיפומלגנבב ותכירעבלש ןחרזמה עודיהJones,sir William םסרופרמאמלע אצומ םינגפאה ןמ,,םידוהיהאוהוםוגרתילגנאללשרוביחיסרפ וברפוסמלעאצומ םינגפאחןמךלמה.לואשדגנכ םגרתמה גייתסמהןמתמאה תירוטסיהה רופיסבשבתכ,ךרועה םש לעבלששיאעדמ,קהבומירבדהרעהםהבאוהררועמתא ארוקהתוארלתארופיסהלעבכךרע ירוטסיה,ודוסיבןכשיבוט םינוירוטסההםיסרפה םירמואלע םינגפאה יאצאצש םידוהיהםהלצאו םינגפאהםמצעשיתרוסמלעאצומהזכ םהיתוחפשמשתונייוצמתומשבםיטבשה.םילארשיה,םתפשךישממ ףאוםירמוא,ךרועה שי הלןוימדרורבהפתידלכהאיהש(הפש );תימשזוחמולודגץראב םיגגפאהיורק,תרזחםש ןוימדשברוניבןיבל,טרסראוהשהמשץראהילא ועיגה םיטבשהירחאםידודנםיבריפל רפוסמהרפסבארזע תירבבש.השדחהירבדסנו גויה תניחבתילגת הרבחתנא העידיהנשיהרתוילעםמויקלש םידוהי ודוהב הרשיאותא הסריגהתחוורהלעתרשע.םיטבשהונקיבהארעבצאםיהלארבדב יכםימיב וברתנש תותואהםתביהבורקהלש םידוהיהםיכלוהםילגתמותרשע.םיטבשהםינשותובר רחאל,ןכמםינשהנומאהקומעתויזהותויפיצו,תורוצנלהיהםמויק לשתרשע םיטבשהלבוקמרבדכ 54.יאדו ח םלוא תלאשב הבישה,,,תינחורהםתנומאלש םידוהיה,םירזוחה וגתנ.תוקפסתורוד םידחאזאמהתלעתיגוסהבישה ןוידלינפבומצעםתנומאלש םירזוחהאל.דתיהרדגב הלאש.ללכאל ןיינעהשאלהיה.בושחאוההיהדבכנדע.דאמ ןכ לעש םירבחמהונינמש םדבםירצונאיההדגא.הלילעו :[Anon] A treatise of the future Restoration of the Jews and Israelites...,[1747].pp, ;n. :[Anon] The full and final -Restora.tion of the Jews and.israelites..,[1753].pp 2-9 רבחמה ןורחאהןעשנקרלעהמאבומש ןיינעב הזלצא.ןוטסיו..Th:Newton.opp,cit.,I ; J:Eyre.op,cit..pp רייאםמןיבירבד ךראטולפ ובארטסו לעםיסודקהןיבלרפוסמהרפסבארזעתירבבש,השדחהג י :בתוכו.Cadusians or holy people.תןוטוינ,ןעוט יכםירופיסה לעםמויק ימואלהדרפנה לש תרשעםיטבשהםרוקמםיפויזבלשםירבחמםידוהי םישקבמהטילבהלתלודג םע.לארשי אוהרובסהבורשתלוגלארשי הברעתהתלוגבהדוהיןימינבורשאלבבבזאמוםלוכדחיב םייורק.םידוהי ףאןיאשאוהרמוא תאז ןתונןוטוינ ורוביחבתיצמתונוידמךוראה לש Basnage,הלאשבאלא.בשאלהיההכףירחןוב ותרוקיבלע תואסריגה.תונושה.בהארמ דציכ וברעתהיתשתולוגה וז,וזבההוד תאהנעטהוליאכתרשעםיטבשהםירתסנםש יא,ןעוטו יכבורהלודגה לשםידוהיהרשואלחנב תויתאיסאהלשתורסיקהתיכרותהסרפבו תוצראב ו, תונכשהםה םגיאצאצתרשע.םיטבשהאצמנו יכתרשעםיטבשהאלועמטנןיב םייוגהומלענואלא םהיאצאצםייחםימייקו.בוךירעמתאםרפסמ ןוילמכ.עברו Basnage:) The history of the Jews... Translated by.tho Taylor,1708 Book,VI.chaps,3,4.(Book,VII.ch 33 Asiatic,Researches,II :1789 On the descent of the Afghans from the,jews.pp 54 ; J:Bicheno The signs of The,Times part,ii,1794.pp

30 [29] ןויער תביש לארשיהבשחמבתיטנאטסטורפההילגנאב םינשב םיחרוטחיכוהללכש םארשידיתע.לאגיהלתועמשמותושמ.טפשמלדגנכהנשמה תיתרוסמהלשינשרפ ימיםייניבההיסנכהותימורהןיאשהמוקתלארשילתודפהו ןמאטחה אטחש םעהתיחדב ושיאצמיתקיחבתורצנהידוהיל,טרפכהאיבמתונשרפההשדחה תויאראובתשהלואגם,ולוכהלואג,תימואליפכואבינשםיאיבנהיפכורמאש.סולואפ והז ןפהדחאה לש.טפשמה ןפה ינשהאוהלואגהשאובתידי לעהבישםיהלאלבלב םלשתלועפ( 10 הturning ), הצוררמולםידוהיהשולבקי תאהנומאה ;תירצונהאיהו אובת הזו ןפהישילשה לעידי תבישםידוהיהםתדלומל הנשיה תלועפ( 10 הreturning ). םיהלאםריזחי וילא תלועפ( calling^ וא recalling םימעפלו םג ;(conversion ה restoring )םהווריכיושיבםחישמכולבקיולעםמצועתורצנתלועפ( אוהוםריזחיםצראלםננוכיו םעיאמצעהנידמבתיאמצעתלועפ( restoration, הreturn,,.(reduction reestabiishment תונשרפ וזהתיהרדגבשודיחלודגלכבתשולש הינפ דחוימבותינכפהמהתיהתיגוסבהבישה לש םעה.ץראל ןכשאקווד תודוסיהווקתה םייחלםיימואלםייאמצע לארשידיתעבהשקיבהיסנכהתימורהלוטילירבדמםיאיבנה ךרבתהלו םהב איההמצעעויסבתונשרפה.תירוגילאה םגותד ישנאםינשרפו סטורפ םיטנאטםיבראלולכי ואאל וצרלגתסהלתועמשמלהשדחהרבתסגששוריפמםיבותכה יפ לע ;םטושפדועבוםינוכנש ויהלבקל תאשוריפהלכש םארשיםנמאלאגייהלואג תינחורהנהוחד תא שוריפה רבדבהלואגה תינידמה ונעטו ןיאש שוריפ הביש (restoration) אלאהבישןבומבינחורדבלב sense) ; in a spiritual שוריפו הז םגעייס םהלתרבסהבתיגוסםוינלימה )ותועמשמו *51. םושמ הזםיצממםירבחמהונינמשחיכוהל ןפואבדחוימתאהבישה.ץראלםלואהרזחהבושתבלשםידוהיהםתורצנתל וזדבלב םהשקלחםתנומאמהקומעהאלא ןיינעבתועמשמ.הלודגהבישהץראלתורצנתההו םה ינשתוערואמםניאשאלא,דחאםהינשםיכורכ הזהזבםיגזוממוךילהתבתלואגםעה אוהש קלחילארגטניאןדיעמתירחא.םימיה יפ לע ףאותוצבקתהש םערזופמתווצקמ לבתותבישווצראלהקיתעה ויתומחלמויביואבםירידאהונוחצנויפוסה ותוססבתהוםייחב םיינידמםיראופמ אוה ןויזחאלפומ,רדהנוםעטמש הז וא רחא אל לע הלקנ ספתנ לבקתנו לעתעדה לעו ןכםיברמםירבחמהשדשדל ובלכבו ;ויטרפ הנהותרכה לש םע הזחישמבאציש ונממהחדנו לע וידיותלבקו תא,תורצנהאיהשרושיאהתותימא לשהנומאהתירצונהיצאמוסנוקו לשדסחםיהלאאובמותוכלמל,םיימשוהירהןויזח ראופמדבכנו אלתוחפ רשפאו םגןמ רתויהבישה.ץראלאלאערואמש הזרבתסמ רתוירבחמל ופוגדוהיבו אוה בורק רתוי לא ותעד לש,רוביצהירהבוקמםלצא הנומאהשתירצונהאיההנומאהתיתימאההדיחיהלבוקמוהיהםידוהיהשראשוםירפוכה םהינימל אלםלווראשיםנורוועבםפוסוריכהל.התותימאבןכ לעוליאכןבומומצעמ היהרבדהךשמבהשישתורודזאמהתלעתיגוסהבישהןוידליגפב,ומצעךילהתשותלואג לארשיותישארהטרחב,הליחת םאשםיהלאםריזחמםצראל ןמיס אוהומידקהש ולביקו תא.תורצנה והזו,יתרמאכש ותוא ןמזה אל רכינםירוביחב ונינמשןיינעש םתנומאלשםידוהיהםירזוחהץראלאוהרדגב.הלאש לכםינפךכאוהרבדהלצא.,ץגיפאוהבשיחאצמוץקשהרוזפהאובי םעתוטטומתה תורסיקה ;תיכרותה 1650 ב היהת תישארהתוטטומתה זאו וליחתיםידוהיה בו *54 דכ,ןעטדרד,לשמםגיהנמלוגדהלש םיטסידותאמהWesley,John אלשבביחםידוהי The).(general spread of the,gospel section 20

31 [30] ריאמ הטרו 174. םיהלאליפל רבתסמש ול והיעשימלאינדוליחתמםיהלאבישהלתאלארשי ןמ ןופצה ;חרזמהו ץגיפו :בתוכ ינושאר/, םירצובמוביןמ ןופצה /,חרזמהוןאכמ ויניעבשןבומ וליאכוילאמיאשרשפאהיהתשהבישץראלילבםדקתש הלהביש 55.םיהלאל םג ירבדמףסוידימעמתשמרוצינהשםדוקהרזחל,ץראלסמותוןוטוינףאאוה ןתונ תורצנתהלםוקמןושארךילהתב 56.הבישהוליאולאוימס ילרמואעמתשמש ירבדמ םיאיבנהרמאנושרופמב ישעמ ב,םיחילשהינבשתרשע םיטבשה םהש םירזוחה -ארה ובושי םינושםהשכ.םירצונמםלואוהשכןד םתבישבלש,,,םידוהיה,,רמולכ יאצאצ הדוהי,ןימינבוןיאאוהןייצמםתנומאאלאבתוכןפואבימתסילבעובקלרדס לש :המדקתביש םידוהיההכירצתויהלהוולמ תורצנתהב,.,תראופמדגנכתוימתס וז רשפאוםגוםעטמרחא םיעבוקינש םירבחמ םיימינונא תורצנתההשאיהיאנתהרזחל ;ץראלםנמא תטלחומאיה ותחטבהלשםיהלא םריזחהל,םצראלםלואםהילעבווילא בלבםלש.הליחתרשפאותאזכשךרעבאיהםגםתעדלש םירבחמ םידחאוגפש האירק ב םידוהיל וזרדזיש וטרחתיוריכיושיבליאוהדועוטעמאלמתוםתפוקתםתרוזפ 57. הרואכלןיאילואההימת,רבדביפכ,ונרמאשךכשספתנ םירבחמלהלאהמוקמלש תורצנתההרדסבהבישהירהש םידוהיהושנענ ןברוחבםתנידמתולגבולעםושוזהשתא חישמהדציכוראותיחלוסישםהלינפל וטרחתישוריכיו?וב ןכ יפ לע ףא שיםוקמ.ההימתלןכש ושקיב םירבחמהלא ןיבהלתא םיבותכה יפ לע ;םטושפשוריפו וטושפכןיד דימעישתאןיינעםתנומאלשםירזוחהרדגב :הלאשןינמםידמלוגא םירזוחהשויהי,םירצונמוא םידוהיהשורצנתיללכב? הבישהץראל תרבתסמןמ םילימה תושרופמהןהב חיטבהםיהלא ותחטבה םהרבאלןהבו ואטבתה.םיאיבנהםלואןכיהןתואםילימ,תוטושפ,תורורבןניאשתועמשנית,םינפ תוחיטבמהביש םיהלאלחורבתירצונאקווד? לכמ תורפסההב יתנייעקר םרא גןתונ יוטיבהיעבל,וז יכ םאךותמ תוטבלתה.הברףא ודידל הבישהףוגב הבישהוחורבםהינשיגפ הלואגהלש.לארשיםלוא יפ לע ירבד םיאיבנה רמואאוה אלןתינ חיכוהלתא תורצנתההתואב ךרדהרישי תענכשמויפכ תחכומש הרזחה,ץראלאלא תרבתסמאיהשוריפ מרתויללכ יטסימולש. תואובנההצור,רמול ןיינעש תורצנתההרבתסמ קרלעדוסיהנומאהיפכ( זמירש המדקהב ורוביחל ריבסהשכ תאםעבטלש םימעטהיפיצלתבי םידוהיהםניאשםרקיעבםימעטלש )הנובתה הנומאהליחתמשהנוויכחורשדוקהתאונלכש ןיבהלתא םיקוספהלעהבישהחורב תדה תיתימאה הליחנהש,םלוחורב.תורצנהןכש,םיהלאוהשתילכת,תומלשה רבידש םע םהרבאםשותא ורבדיפב םיאיבנה רשפא יאוללכבאלש ןווכתיךכל,וינבש ינב,לארשיאלוריכיהתואב הנומאה.תיתימאהטרחהםפוסש לארשי טרחתהלהעובטרבכ תירבבםע םהרבאאלוןכתי םיהלאשםריזחיץראליפכ חיטבהשילב וטרחתישהתואבחור 55 : ץניפורפס,ל נהתינכתקרפ, ג ע 3, קרפז ל ע 50,ע ע J :Mede The Key of the,revelation.ed,1650.dr Twiss es preface to the ;reader 56,Works,IV Letters ;53-54,III.p :603 the calling and gathering of his ancient Th. people.. :Newton Dissertation,..I,239-40,III :יל.ס ורפס,ל נהע ע 130,69,67,65 64, - Res.םוכיסfuture :FAnonl A Treatise of the.toration..,1747.pp,14 ;18 :[Anon] The full and final.restoration..,[1753].p ;12 [Anon] An earnest and affectionate adress to the,jews;1774.r :Clarke The voice of glad tidings to Jews and,gentiles;1763.j :Bicheno A friendly address to.the,jews 1787

32 [31] ןויערתביארשיהבשחמב תיטנאטסטורפהילגנאבםינשב ןווכתהש,וטרחתיש וליאשהשעךכהיהרסחמ.ותומלשמאלאןיאשםרא גןעוט הטרחהש תמדוקהביליאוהןיאוהנעטהשורד םזינימרטדל יטסיגיוולאקה.ותסיפתבשהרכהה ושיבהרזחהוץראלןהיתשתועובקתודמועוזאמ החטבהה םהרבאלהנומאורבדבלש םיהלאאיהבורעה.ןתומשגתהללבאןיא ונאםילוכירמוללעשהחרוכתמדוק וז.וזל ןהיתשהנמייקתת.ןתיעברשפאעבקנוםדקתשאקוודהרזחה,ץראלערואמו,הזיפכרבכש,רמאאוה ליבוי ש ותליחתללש םיהלאה 58, אצמנןיאש םיבותכהםירומ חרכהב םידוהיהש םירזוחהויהי.םירצונמלוכיותויהליכםינש תוברינפלםרא גהפכןורקעשוריפה ינטשפההנקסמ וזםגלעישנד ;םירחא,םהמו הזויאדווב,בורה ושיגדה תאחרכהדוצינהיגפלהבישהםושמךכשרבתסמרבדה ירצונלקודאותדב ואאקוודםושמןיאשרבדהרורב ןמםיבותכה יד,וכרצםהמו ויהשםינכומ וריאשהלךרדב וז ורחארדגב.קפסרשפאלאוימסו ילרבכ וננוק תוקפס 59.ובילבאוההיה ןמםישרופה םילאטנמאדנופהילואורבכאוההאריפ לעש וטושפלשקוספ אלל יאווללששוריפ יללכ יטסימו ןיאיבהלהיאר הטרחהשתמדוק ;הרזחלןאכמותוימתסה וירבדבשיבגלתנומא םידוהיהםיבשהץראל ר( ).הלעמלףסוי רייאןטשפרומח ותונשרפב ינמודוםיזמרנ וירבדמםגשאוהןמ םישרופה אל וזדבלב אוהשענמנתלאשמדוצינהללכבאלאלכבשךלהמונוידתיגוסבהבישהץראלןיאלכ זמרותעדלרבדבםתנומא לשםירזוחה.םינושארה םגלצארקאטיו םנמאשוניא ןמ םישרופהקרו ןמ םינאקילגנבאה ועפשוהש ןמ תוילאטנמאדגופהתיתדה תרכינתונקפסה תונשרפהש תינטשפהרומחה תונתלכשהוומרתךרדלןויעהתיגוסב.הבישהןיינדוצינה ןיאאוהקקזנללכקרוזמרמםנמאשאיביםיהלאהטרחבלב,םידוהיהאלאןיאשאיהיאנת.הבילוכיותויהל רמוא,אוה םרא גכ וירחא אקוודשםויק תוחטבהה תויצראהאוה איבישתוכרבל 60.תוינחורהוליאותורפסב תונש,םיעשתההלוכשןמיסבתונשרפה תינטשפההבורותלעביפוא,יראנלימעיפשמרשפאועירכמהלאשב וזעבט :העשהליאוה תותואהוםיזמרמםירומוהבורקשדעדאמתעשהבישהליאוהוהדבועואיה םידוהיהש םרטורצנתהאליממתמדוקהבישה.רוצינל,ונקיבגניקםירחאוםיעבוקרדס הזןפואב ;שרופמפושיבהו ילסרוהשקבמהליצהל תאהמואה תידוהיהרוצינלהבישו ןעויסבלש תונידמ,תויטנאטסטורפםיכסמןכתיש םירזוחהו םינושארהויהיתלבםירצונמ 61. םגהבושייבלשהלאשתרחא הקיסעהשםירבחמםיברוררועתנתוקפסןמזהש.םמרג דציכורזחיטבארשירתיו,םידוהיהםה,והת ירהשהרוזפהאיהמוצע םירזוחהוםיכירצ רובםיקחרמםילודגםהוםיינעיתלבו ;םינגרואמםולכםמצעמוליחתיעונל םתדלומל תוחוכבוםמצעובושיוא ועייתסישםימעבתונידמו? המודתולאששהלאאל ודירטהתא םירבחמהונדשתיגוסבהבישההאמב.ז יה ךאקיזייאןוטוינבתכתישארשהבישה אובתרחאלווצאצישואלאקוודןמ םידוהיהאלאמוזיא הנידמ תיתודידי םהיפלכ ^6;.52,47 46,22 21,16 15, :םרא גורפס,ל נהע ע 3, 59 אלרורב ילירמגל םאףסוידימהיה יקנתוקפסמ ;הלאםלוא ןיא ינאהצורסנכיליבו היעבה קדקדלוהבהלעמל ןמשורדהןיינ.ונלש 60 :רקאטיוורפסל נהלעהבישה,תיפוסהע ע 34 31,10..J :Bicheno The,Signs.pp,36,57-8;62.J :Priestley The present state of,europe 61.pp ;19-20 :[Anon].Illuminator.. of the,times.p ;29.E :King.Remarks....p ;27.S :Horsley Critical Disquisitions....p 105.Isaac :Newton Observations...,1733.p

33 176 מא י ר ו ר ט ה [32] רשפאוזאמשולחהםינשרפםיראנלימוםיחרוטתולגל יהימהתוא.הנידמןוטסיורפסמ ויתונורכזב יכהלע לעותעדקוספהש יכ ילםייא ווקיתוינאושישרתהנושארבאיבהל ךינב קוחרמ והיעשי( ס ),ט ושוריפהנושארבש ובושיםידוהיה תוינאבהנרובעתש םיבןוכיתהאיהש(שישרת י פע הנוי ),אםייאמםיקוחר רבד וניאשםימןפואב הכשרופמ םוהמוא ומכהמואה,תיטירבההנפרטצתשהילא בורקיאדוולתונידמ. דנלוהרבחמימינונאבתכעתבישםידוהיההמךמזרחאלןכמרזוחלעתילגת.וזאוה םגרבוסהקדצש ושעםילגנאה םעםידוהיהקוח ב תוחרזההןכ לעשרשפאירבדה םידוהילרשעתהל ידכ(,םייקל,הארנכםפסכ םבהזו םתאוכשמהב לשקוספה )ל נה אלווכרטציקפתסהלעויסבתוינאיצהיטירבהןהבואציהילגנאמםירזוחהםינושארהאלא ולכוי תונקל תוינאםהלשמ ןהב ורזעיםהיחאלתוצראמתורחארוזחל 63.םצראל ףסוי רייאקפתסהוקלחב לשרבסההשדחה בתכוםידוהיהש ואציאפוריאמ )םייא(ורבעיו ץראלתוינאבתוכלוההםיבןוכיתהאוהש( ).שישרתםלואדר צירריבלביק תארבסהה ולוכ ףאוףיסוה וילע ךפונ.ולשמ אוהלדתשמחיכוהליאה שיטירבה אוה. שישרת חור שדוקההרבדב לע תוינאשישרתתנווכתמאלל קפסתוינאלתוכיישה.הילגנאל ןאכמו קיסניאהשהזההיהי ןיבינושארתומואהליבוהלםכתא תא[ ]םידוהיה. םכצראל סומאוש ימ םוקיבקעי? ריבו :בישמרשפא ונלתונתואדווב יכיפ לעותדוקפ לשםיהלאהתועצמאב לש הילגנאחרכומםוקל. בקעידסחולודגהשועםיהלאהזב המואלתיטירבה רמואאוה רחבשהבלכמתומואהעייסלםידוהילבוםצראללעו םילגנאהתויהליריסאהדותלעדובכה.לודגה םגוםימעט תויגידמבשהנובנםיכירצררו תאםיטירבה,עויסלליאוהורזחישכוםידוהיהםצראלובושיותויהלהנידמםיקוקז ויהי םינשתוברהברהלםיכרצמהישעתבש לכו תאזולכויםילגנאהקפסל.םהלםלו ויהי םידוהיהיריסאהדותהמואלהבריקשםתואהעשויהש ;םיכרצנףאוםידוהיההפיושעיםא ושקביתברקםילגנאהודעונשםימשמעייסלםהל 64. ט תונשבםיעשתהתורחואמהוררועתנתוקפסתויפיצב תויטוירטאפה לש ריבםירבחמהו וינפליאוהתשילפוןואילופנםירצמל,הזמירתעדלםירבהמ,םידחא לע תנווכםיהלא הנוש וזמהתלגתנש.ריבלדראודא גגיקטבלתההברה,ץלאנו,וירבדלתודוהלרעצב הווצמהשהלודגה לשתרזחהםידוהיהתדמוופילידילאבצ.הכפהמהפושיבהילסרוה רמרמתה,דאמאללוכיםיכסהלךכשהרזגהניכשהופוסוםחינ תאומצעתאוויארוקקרש ינושארםינושארה לשםירזוחהתרזעבםיתפרצהםיטסיאיתאה.וכליוגקיבוששחש ןפ..w :Whiston,Memoirs.pp ןוטסיוריבסמ רשפא יאששרפלותואקוספ וליאכותנווכ דרפסלגוטרופוןהשםנמומצעמתוימיםיב ןוכיתהליאוהןיאו ןה תויתודידיפלכ --והיה םידאלוהנייהתתוטונתתלםהלעויסהכ.בידנ.Restoration.. :[Anon] The full and final.[1753].pp םידגנתמלקוה ל תוחרזההרמואאוהןיאשםהלשושחלהברהןכש אל וכיראי םידוהיהתבהילגנאבקוההוליפאדדועיםתואהדימבתמייוסמרוזחלםצראל רתויםדקומרתיבותולקע ע( 2 1 )..J :Eyre.opp,cit R :Beere An,Epistle...,1789.pp,130-1;132-4 A -Dis 64.sertation..,1790.pp,36-7,38-41,43.44.p :44 What an.honour.. and what a glory must it be to England to stand foremost among the nations of the world on this great occasion

34 [33] רעיון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטאנטית באנגליה בשנים הצדק עם קיגג או לפחות עם הורסלי, ביקש דרך למוצא מן הסבך החדש מנת להחזיר עטרת הכבוד לאנגליה וגם להעניק לה תות מדינית,65 ז מנסה לעשות בחיבורו שיבת משבר כל האומות, שראה אור סף המאה החדשה. זמן אותו המשנה בסוגית השיבה כבר כולה מה ומגובשת וביקנו אינו מוסיף יה דבר. בלשון בהירה וקצרה ובסגנון תמציתי ושוטף מכנס לחיבורו עיקר דיוניה הספרות הדתית בסוגיה כל בחינותיה ורוב אסמכתאותיה. עד כמה שהדברים אמורים במשנה עצמה ספרו חיבור מסכם, ועשרות הספרים והמחברות והדרשות שנכתבו והושמעו אחריו שואבים מסיכום זה וגם הם אינם מחדשים. אולם יש משום חידוש במשמעות התיאולוגית פוליטית ש מישווה למאורע השיבה באותו תהליך מתקדם בו נפרשת התולדה. ודאי פרשנים ודרשנים רמזו או הסבירו מדורות וביקנו עצמו כתב, כפי שראינו, כי שיבת היא חלק אינטגראלי מעידן אחרית הימים והמילניום. אולם כיצד להבין ז במונחים חילוניים ובמילים פשוטות לאור המאורעות ההולכים ומתרחשים? בעולם וביקנו כי הסביר משבר האומות בזה ששיבת היא פרשת דרכים בהיסטוריה. התמוטטות הטון הפאפיסטי האות הממשי הראשון שהתולדה עומדת מפתן העידן החדש, ואילו השיבה היא הצעד הראשון בתחומי העידן גופו. המהפכה בצרפת וההתרחשויות שיצאו ממנה הם, לדעתו, מאורע שטרם היה כמותו בעידן הנוצרי. זוהי תסיסה בכל הסדר הרעיוני והחברתי והמשטרי והפיכתם פניהם, והיא הולכת ומדביקה העולם כולו. המהפכה תוסיף ותתגלגל גם אם ישימו פה ושם מכשולים ומעצורים דרכה. הרעיונות יכו החדשים שורש ויקום סדר חברתי ומשטר מדיני וכנסייתי חדש בכל ארץ וארץ ואין מנוס זו. מהתפתחות וכל כך? למה יל ואלהים שרצה ורוצה זו. במהפכה כך קבע מאז וכזה היה חזון הנביאים זו ולתכלית בא המשיח לראשונה; ואילו הופעתו בשניה תסייע להיט סדר חדש זה לעולמים, סדר יושר וצדק ושוויון וחירות וום. כשתארע שיבת והתנצרותם אחריה זה יהיה מאורע כביר ראשון בעידן החדש להוכיח לכול, כי ההשגחה אמנם מתערבת בהתרחשויות התולדה והיא מגשימה והולכת מטרתה הנשגבה, תקופת האושר המילניום. זוהי משמעות המשבר העולמי שמסמלת שיבת, שהיא תאשר מה שהבורא מגלה ברבים בהביאו בשורת המהפכה החדשה בשביל האנושות והיא תערוב לכוונתו להגשים אחרי השיבה מה שניבא בפי נביאיו. כוונת אלהים להפוך הסדרים הקיימים ולהביא העניינים לכלל הסדר חדש אינה מצומצמת לתחום הפנימי המדינות אלא כרחה גם שתשתקף בתחום היחסים שבין המדינות וכאן החידוש האחר בספרו ביקנו והאקטואליות שבמשמעות הפוליטית השיבה בשביל מדיניותה אנגליה. ענייני הפגים והחוץ המדינות מחוברים מעכשיו בחותם שמטביע יהם העידן החדש. הנה הקיסרות התורכית הכופרת שמעכבת הגאולה, בתוכה ניכרים אותות תסיסה שמכוחה היא מתערערת מבפנים, גם ועכשיו היטה אלהים יה ידה זה צרפת, מטה הזעם בו משתמש לחולל תמורות עולמיות. כבר בסיס ואחיזה לצרפת במצרים, בקרבת ארץ הקודש, וסימן לדבר שעוד מעט היא תנחית תורכיה מכה ניצחת. כך פות אותה תערובת סיבו ת טבעיות ו- טבעיות שמביאה לשיבת, כפי שאמר בשעתו ד ר הארטלי; רוצה אמר, מסביר.E :King,Remarks....p ;29.Supplement...pp 25-1 \.S :Horsley Critical -Dis 65..quisitions...pp,16,

35 178 מאיר ורטה [34] בי5נו ההתקדמות הטבעית המאורעות והמסיבות המיוחדות בהן נמצאות המדינות תחת השגחתה המכוונת יד השכינה. אמנם אין הצרפתים היאיסטים יודעים שבפלישתם למצרים ממלאים הם יחות הבורא ומסייעים לכוונתו להכות התורכים הכופרים ולגאול מפזורתם ודווקא בעזרתם, כפי שמתפרש מן הנבואות, להביא אותם כופרים כליה גמורה ולסלקם במת מ ההיסטוריה. אולם באותן מסיבות מיוחדות שנמצ צרפת, כשחייליה במצרים והיא לוחמת במדינות המתנגדות למהפכה ורוצה להזיק לאינטרסים הן ולגייס כל לצידה הגורמים האפשריים כדי להביס אויביה, יכול אלהים להביא בלב מויה הרעיון להשתמש בשיבת למטרותיה. וכאן מה ביקנו קונצפציה פוליטית כללית מתוך השמועות שרווחו כוונת בוגאפארטה להחזיר לארץ. במסיבות בהן תימצא מעצמה במצב מלחמה עם תורכיה יכול אלהים לתת בלב מדינאיה המחשבה לעשות עניין שיבת לחלק מענייניה היא: לקחת תחת חסותה ולסייע להם להחזיר לעצמם ארצם; אמנם לאו דווקא למען הביא להתגשמות הנבואות או לעשות מעשה הרצוי בעיני אלהים אלא בשביל לקדם האינטרסים ה. מדינאים אלה יהרהרו וישקלו מעין רעיון כזה: מליוגים אחדים יהודים מפוזרים באירופא ובארצות אסיה ואפריקה הסמוכות לסוריא; אילו אפשר היה לשוב ולהדליק בהם מחדש אותה ההתלהבות שאחזה אותם בעבר לכבוש ארצם ולכונן מדינתם כי אז רוכשים היינו לעצמנו נשק אדיר ועצומים המשאבים שהיו נפתחים לנו כדי לממש תכליתנו. אמת הדבר, אומר ביקנו, שפאטריוטים אנגלים טובים כי מאמינים לאנגליה נועדה היחות לסייע לשיבת והם רוצים להבטיחה למדינתם. גם הנבואות מרמזות שהאו-- מה הראשונה לסייע להם תהיה אומה מערבית, אלא שזהותה האומה לא נקבעה מראש והדבר תלוי במסיבות. והקושי הגדול בדבר לגבי אנגליה בזה שאין הממה יכולה לעשות למען גישומה השיבה יל ומתוך מלחמתה בצרפת היא הפכה לבת בריתה תורכיה. זו במדיניות חוט הממה שגי חטאים כבדים. מלחמתה כנגד צרפת עוינת רצון האלהים וכוונתו לקדם טובת העמים; גם היא חסרת תות יל ונגזר שרעיונות המהפכה ילכו ויתפשטו. בבריתה עם תורכיה היא מתחברת אל הכופרים המפריעים בעד לשוב לארצם ומעכבים הגאולה לאנושות וגם כולה; זו בברית אין תות, ש כן נגזר זו ממלכה לרדת בקרוב מ במת ההיסטוריה. כן אין ספק שמדיניות הממה שהיא בניגוד גמור לכוונת הבורא תביא אנגליה רעה חולה. אף פי כן, מנחם ומעודד ביקנו, אפשר לה לממה לצ מסבך מדיניותה באם היא תחליט לעשות למען שיבת ולפחות בזה לסייע לכוונת השכינה. שכן דווקא בריתה עם תורכיה יכולה היא לנצל לשם כך. יל וגדולה עכשיו השפעתה במועצת הסולטאן אפשר לה לנסות ולשכנע היט התורכי שיוותר ארץ ישראל, שאינה מביאה לו תות ממש, ויחזירה ליהודים. אפילו כסף רב כדאי לממה לשקול ידי הסולטאן עבור ויתור זה. שכן היא תמנע בזה מעצמה הנזק הרב שייגרם לאינטרסים הפוליטיים והמסחריים ה באם יוציאו הצרפתים אל הפו התכנית שהם ודאי זוממים לקבץ ולהחזירם לארצם. גם אולם אם יתגלגלו העניינים במצרים כך א בעתיד הקרוב ביותר יחזרו, הנה ברור למה מכל מן ספק המתרחש בעולם ומרפיונה הממלכה התורכית ומכוונות כי השכינה נפילתה הקיסרות התורכית קרובה וכי שיבת כרחה שתבוא במהרה. ו כן יפה תעשה הממה האנגלית אם תתחיל לפעול למען השיבה בעוד מועד. בעת ובעוגה אחת היא תבטיח לעצמה הכבוד להיות

36 [35] ןויערתביארשיהבשחמב תיטנאטסטורפהילגנאבםינשב רישכמידיבהניכשהלואגל תא םידוהיה,םיללמואהאיההשעתםתוא התירב ילעבל ישרודוהתבוטבורעתו ןוחטיבל םיסרטניאה םייטילופה םיירחסמהוהלש םלועב 66. הנומאהקומעתויזהותויטסימ םילאידיאו םייתרבח םיילאקידאר תויטוירטאפותבהלנ הייארו תיטילופהדח םישמשמלצאונקיב איבוברעב וגזמתנו ונועיטבענכבגא ילותיפ הבשחמהרבסהוהמכינויחליבשבםעהלשממהוןיבהל תועמשמרבשמהיתדה ינויערהו יתרבחהו ינידמהוךורכה ערואמבתביש.םידוהיהאוה לקידאר יתרבח תבצחמש ויתועד,םיבותכב תומשגתהתונויער הכפהמהאיה ודידל תושממתהןוזחהלע םוינלימה תבישו םידוהיהיפכ תודיעמש תואובנהאיה תיחרכהידכ חיטבהלתא םתומייקתהלשימי.םוינלימהןויערהבישהרחאלקדבנכ וידדצ ויתוניחבותורודםיבר וישכעהעיגה ותעש ;םשגתהלןיאאוהדוערדגבןויד,ימדאקאאוהןיינששממ.ילאוטקאוןכש הדלותההאבדערבשמימלועאוהש,הציקרעשבוןמזהאוהששודג תוכופהתומחלמו תורצותומויא ןלוכשןניאאלאילבחישמהםידמועהבישה.םוינלימהוםע התישארלש הבישהליחתתושונאהתאצל ןמ רבשמהסגכילוםימילםיבוטןיאלךורעהממהעדיש זאמ.םלועמוקלחלשונקיבםע םינימאמה םינשרפהו תולגתהשושיהינשבהיהתימשג םוינלימהוהיהימשגךורכו תוכרבבתוימשגלעץראה ;תאזה ךכיפלואוהשקבמ תוארהל םיחנומב םיינוליחתאןביטלשןתוא תוכרבהליבשבםעהאוהושקבמענכתאםעה דוחיבותא תונוטלשהיכתביש םידוהיהאיה ירוחאמלתוכהשממיכוםע התישארערכוי לרוג תונידמהםאטבםאוהסחלאוההצור םיטירבהשםקלחהיהיםעהלאםהלש ודעונ.תוכרבה ןכ לעאוהריבסמרזוחוריבסמו יכעייסמהתנווכלםיהלאיבהלתאהבישה םויגלימהועייסמםג.ומצתביש םידוהיהאוהןיעמףוגמ יטילופ ליבשבהנידמ תזחואה תשמתשמווב.היכרצלאוההצורםעהש תונוטלשהועייסיתנווכל ארובהליאוהתכרבו,םויגלימהותוארשואהלודגהוילקקותשמ,תושונאההנופצקיחבדיתעהבורקה קדצהו הווחאהוםולשוה וניינעמלשםעהלכ.ויתורדע הלשממהתושתא בוטה קדוצהו יפ לעונוצר ויתונווכולשארובהאיהוליעותהזב.המצ םיהלארבכןמ 1 מ תביש,םידוהיהדועטעמאיהו,הרקתוינידמוץמשהמצתאןויערהבישה ךרבתתואצותב תוכורכה.ומושיגבהעשהתשרוד הלשממהשעייסתשממלתא ;הבישה ןמזה,קחודתע.תוש רוביצה ןימאהשךלהוירחא םירבדהלאהדציכושקיבעייסלתבי םידוהיההמו םישעמה ושענשךיאו ולגלגתה םירבדהלא,תונוטלשהלכהזןיינעאוה ןוידלינפב.ומצע James :Bicheno The Restoration of the,jews the crisis of all,nations,1800.pp 66.84ff, ,.3-5,lln.,57,58-65,70 ונקיבץרתמןיאשתובישחתינורקערבדב היטארקומידהשתפרצבאיה ;תיטסיאיתא והזבלשרבעמבורקבוטלתשתהנומאה םג.םש ורבסה לשונקיב םילאקידארוםייתדםירחא הכפהמהאוהםצעב היצאטירפרטניאה םיהה תיפוזוירוטהנושארההנתינש.ערואמלונקיבבתכחורבםירבדה ואבוהש ןאכדועתונשב םיעשתהןכוםג ;ילטסירפ השרדהוילואהקזחהרתויב יתארקשאיהילוימ 1791 תאמ טסיטפאבה.Mark:Wilks On the Origin and Stability of the French Revolution םיהלאאיבהתא הכפהמה ןכ לעוןיא הריבעהלןמםלועה... Divine Nothing can be more repugnanto the Being than oppression and.tyranny.. Whatever hand establishes freedom -dis penses the gift of God ע ע( 33 ). 32

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

Future Nutrition

Future Nutrition עקומות ב תזונ ה ע תידי ת ד"ר דוד פסיג עתידן, אוניברסיטת בר אילן www.passig.com Futures Studies תחומי חקר ה עתיד - כל כ לות ותעשי ו ת עתיד י ות טכנו לו ג י ו ת עתיד י ות חב ר ות ו ממשל י ם עתיד י ים מדעים

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

משחה המילניום ה - 15 הבינלאומי קרית ביאליק תאריך הדפסה 28/12/ /12-28/12/2013 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 14:13 משחה מס' דף 1 / 5 גמר

משחה המילניום ה - 15 הבינלאומי קרית ביאליק תאריך הדפסה 28/12/ /12-28/12/2013 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 14:13 משחה מס' דף 1 / 5 גמר משחה המילניום ה - 5 הבינלאומי תאריך הדפסה 8//0 6/ - 8//0 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 4: דף / 5 בינלאומי קבוצתי שנת לידה שם פרטי שם משפחה 0 06:7. 00:.70 74 05:45.5 00:.7 5:8.6 A מכבי חיפה 5 996

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד