הסכם לקוח הסכם כרטיס חיוב כתב החזר הלוואות מדיניות הגנת המידע המסגר 40 תל-אביב, ת.ד תל-אביב טלפון: Hamasger St. Tel-Aviv,

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הסכם לקוח הסכם כרטיס חיוב כתב החזר הלוואות מדיניות הגנת המידע המסגר 40 תל-אביב, ת.ד תל-אביב טלפון: Hamasger St. Tel-Aviv,"

תמליל

1 הסכם לקוח הסכם כרטיס חיוב כתב החזר הלוואות מדיניות הגנת המידע המסגר 40 תל-אביב, ת.ד תל-אביב טלפון: Hamasger St. Tel-Aviv, P.O.B Tel-Aviv , Israel Tel גרסה: 9/2020 מק ט:

2 2

3 הסכם כרטיס חיוב המסגר 40 תל-אביב, ת.ד תל-אביב טלפון: Hamasger St. Tel-Aviv, P.O.B Tel-Aviv , Israel Tel מק ט:

4 הסדר קרדיט בתשלומים הסדר אשראי בכרטיס, המאפשר ביצוע עסקאות בבית עסק )לא על חשבון בית העסק(, באמצעות אשראי המועמד על-ידי המנפיקה בהתאם לאמור בסעיף הסכם כרטיס החיוב ביחס לכל כרטיס שפרטיו צוינו בבקשה לקבלת כרטיס חיוב הבקשה לקבלת כרטיס חיוב, הסכם כרטיס חיוב זה, ההרשאה לחיוב חשבון ו/או הנספחים לבקשה לקבלת כרטיס חיוב )בין אם קיימים היום ובין אם ייחתמו בעתיד(. חוק שירותי תשלום חוק שירותי תשלום, התשע ט- 2019, כפי שיהיה מעת לעת והתקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו. החשבון חשבון הבנק שצוין בבקשה לקבלת כרטיס חיוב )וכפי שיעודכן מעת לעת( ואשר ניתנה בגינו הרשאה לחיוב חשבון. יום עסקים כל יום, למעט הימים שנקבעו על-ידי המפקח על הבנקים כימים שאינם ימי עסקים בנקאיים והם: יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב, וכן למעט כל יום אחר שייקבע על-ידי המפקח על הבנקים או על פי כל דין, כיום שאינו יום עסקים בנקאי. הכרטיס כל אמצעי תשלום המונפק על-ידי המנפיקה מעת לעת על פי הסכם כרטיס החיוב. הלקוח מי שהכרטיס הונפק לבקשתו, כמפורט בבקשה לקבלת כרטיס חיוב. המדד - מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות והמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) הלשכה (, לרבות אותו מדד אף אם יתפרסם על- ידי כל מוסד ממשלתי אחר ו/או כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה את היחס ביניהם, ואם לא תקבע הלשכה את היחס במשך שישה חודשים מפרסום המדד האחר, תקבע זאת המנפיקה, בהתייעצות עם מומחים כלכליים. המועדון המועדון אשר צוין בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ו/או כל מועדון שהכרטיס ישויך אליו בעתיד. 1. הגדרות: למונחים שיופיעו בהסכם זה תהיה המשמעות שלהלן: אמצעי תשלום - כהגדרתו בחוק שירותי תשלום. הארגונים הבינלאומיים - ארגוני כרטיסי האשראי הבינלאומיים; לעניין ישראכרט בע מ ו/או יורופיי )יורוקרד( ישראל בע מ כמנפיקות - קבוצת מסטרקרד,)MasterCard( קבוצת יורוקרד )Eurocard( וקבוצת ויזה )VISA( ולעניין פרימיום אקספרס בע מ כמנפיקה - קבוצת אמריקן אקספרס אינטרנשיונל. בית עסק - יחיד, תאגיד או גוף אחר, המאפשר ביצוע עסקה באמצעות הכרטיס, בין בישראל ובין מחוץ לישראל. בנק הבנק בו מתנהל החשבון. בנק הפועלים בנק הפועלים בע מ. בקשה לקבלת כרטיס חיוב - בקשה לקבלת הכרטיס ו/או כל מסמך אחר הנחתם על-ידי הלקוח בעת הזמנת הכרטיס ו/או מסירתו, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם כרטיס החיוב. דולר - דולר של ארה ב. דף ריכוז החיובים הודעה שתימסר ללקוח באופן ובתדירות בהתאם להוראות הסכם כרטיס החיוב ועל פי הוראות הדין, ובה בין היתר פירוט חיובים ועסקאות שנקלטו אצל המנפיקה בקשר לשימוש בכרטיס. הסדרי האשראי הסדר קרדיט ו/או הסדר קרדיט בתשלומים ו/או הסדר אשראי מהיר ו/או תוכנית החזר חודשי קבוע ו/או כל הסדר אשראי אחר אשר יבוא בנוסף להם או במקומם מעת לעת. הסדר אשראי מהיר הסדר אשראי המאפשר לנצל סכומים על חשבון מסגרת הכרטיס לצורך קבלת אשראי )כך שסכום זה ייגרע מסך מסגרת הכרטיס(, שלא באופן של ביצוע עסקאות בכרטיס לרכישת מוצרים, והכל כמפורט בסעיף הסדר קרדיט הסדר אשראי בכרטיס, המאפשר ביצוע עסקאות בבית עסק )לא על חשבון בית העסק(, באמצעות אשראי המועמד על-ידי המנפיקה בהתאם לאמור בסעיף

5 מועד החיוב המועד בו יחויב החשבון בגין עסקאות שביצע הלקוח בכרטיס בהתאם לסעיף 8 להלן. מועד החיוב הרגיל בקשר להסדרי האשראי או להסדר כרטיס,MORE לפי העניין - מועד החיוב הנהוג אצל המנפיקה לגבי כל עסקה אילו היתה מבוצעת שלא במסגרת הסדרי האשראי או במסגרת הסדר כרטיס.MORE מוצרים - מוצרים )נכסים או זכויות( ו/או שירותים ו/ או כספים. מורשה מי שהכרטיס הונפק לשימושו והוסמך על-ידי הלקוח לחייב את החשבון באמצעות הכרטיס, ואשר שמו צוין בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ומופיע על הכרטיס. המנפיקה החברה המנפיקה את הכרטיס לבקשתו של הלקוח והחברה המעמידה את האשראי בכרטיס, כהגדרתן בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ו/או כל גוף אחר מטעמם ו/או במקומם. מסגרת הכרטיס מסגרת לכלל השימושים בכרטיס בארץ ובחו ל, ובכלל זה: רכישת מוצרים, עסקאות, עסקאות בתשלומים, אישורים בתוקף של עסקאות )גם אם העסקה לא בוצעה מכל סיבה שהיא(, משיכות מזומנים, עמלות, הסדרי האשראי וכל הסדר אשראי אחר בכרטיס ו/או כל סכום אחר הנובע מהסכם כרטיס החיוב, ולמעט ריביות. אין בהגדרת מסגרת הכרטיס כדי להתיר שימושים שלא אושרו בכרטיס. סכומי החיוב כל סכום שהלקוח חב בו בקשר עם השימוש בכרטיס ו/או על-פי הסכם כרטיס החיוב, ובכלל זה בקשר עם מסגרת הכרטיס ו/או הסדרי האשראי, ובכלל זה: ריביות, עמלות, הוצאות ו/או כל תשלום אחר. סולק הגוף עימו קשור בית העסק בהסכם לסליקת עסקאות המבוצעות בבית העסק באמצעות כרטיסי אשראי. עסקה - רכישת מוצרים על-ידי לקוח מאת בית עסק או ביצוע תשלומים אחרים לבית עסק, כגון: מסים, תשלומי חובה ותרומות, כנגד חיוב כרטיס. עסקה בתשלומים - עסקה אשר הוסכם בין הלקוח לבין בית העסק )וצוין בשובר( כי פירעונה יבוצע ברצף של תשלומים ושאינה עסקה במסגרת הסדרי האשראי. עסקה במטבע חוץ כל עסקה במטבע חוץ, לרבות משיכת מזומן במטבע חוץ בארץ ובחו ל, וכן עסקה באמצעות האינטרנט המועברת למנפיקה מחו ל. עסקה צמודת מדד עסקה אשר הוסכם בין הלקוח לבין בית העסק כי פירעונה יבוצע ברצף של תשלומים צמודים למדד. בעסקה צמודת מדד כל אחד מהתשלומים יוצמד למדד בהתאם לשיעור העלייה של המדד הידוע במועד החיוב ) המדד הקובע ( לעומת המדד הידוע במועד ביצוע העסקה )אם השובר בגין העסקה נקלט אצל המנפיקה לאחר 60 יום ממועד ביצוע העסקה, ייקבע המדד בהתאם למדד הידוע במועד קליטת השובר אצל המנפיקה( ) המדד היסודי (. מובהר, כי אם יתברר כי המדד הקובע ירד לעומת המדד היסודי, לא יוצמד התשלום )אלא אם נקבע אחרת בין הלקוח לבין בית העסק והדבר אושר על-ידי המנפיקה(. עסקה צמודת מטבע חוץ עסקה אשר הוסכם בין הלקוח לבין בית העסק כי פירעונה יבוצע ברצף של תשלומים צמודים למטבע חוץ. בעסקה צמודת מטבע חוץ כל אחד מהתשלומים ייקבע בהתאם לשער ההמרה הידוע ביום העסקים הסמוך לראשון לחודש בו מחויב כל תשלום. פעולת תשלום - העברת כספים מהחשבון לחשבון של בית עסק לרבות באמצעות חברת סליקה שהתקשרה בהסכם סליקה עם בית העסק, או משיכת מזומן מהחשבון. פריים - ריבית בנק ישראל כהגדרתה בחוק אשראי הוגן, התשנ ג בתוספת מרווח קבוע. הרשאה לחיוב חשבון ההרשאה של הלקוח לבנק לזכות ולחייב את החשבון בכל סכום שיצוין מעת לעת בהודעות המנפיקה. קבוצת ישראכרט ישראכרט בע מ, ישראכרט מימון בע מ, יורופיי )יורוקארד( ישראל בע מ, פרמיום אקספרס בע מ. ריבית פיגורים לגבי מטבע ישראלי - הריבית המירבית הגבוהה ביותר, כפי שתהיה מעת לעת, בבנק הפועלים על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במטבע ישראלי שלא קיימת בו מסגרת אשראי בתוקף. לגבי מטבע חוץ - הריבית המירבית הגבוהה ביותר, כפי שתהיה מעת לעת, בבנק הפועלים על יתרות חובה 5

6 בחשבון עובר ושב באותו סוג מטבע, שלא קיימת בו מסגרת אשראי בתוקף. שובר מסמך כלשהו או כל אמצעי אלקטרוני או אחר לרישום נתונים, שיומצא למנפיקה על-ידי בית העסק ושעליו הוטבעו ו/או נרשמו ו/או הוקלטו פרטים של הלקוח או הכרטיס, והמעיד על ביצוע עסקה באמצעות הכרטיס. שער ההמרה שער העברות המחאות מכירה, הנהוג בבנק הפועלים בין מטבע החוץ אירו או דולר לבין השקל. במקרים בהם תבוצע עסקה במטבע חוץ השונה מאירו או דולר, יומר סכום העסקה המקורי לדולר על-ידי הארגון הבינלאומי ועל פי נהליו ושעריו, והחשבון יחויב בשקלים בהתאם לשער העברות המחאות מכירה הנהוג בבנק הפועלים בין הדולר לשקל. שפעול - הפעולה התפעולית שנערכת על-ידי המנפיקה לבקשת לקוח, כך שלקוח יוכל לעשות שימוש בכרטיס לצורך ביצוע חיובים ושימושים שונים. תעריפון תעריפון המנפיקה כפי שיהיה מעת לעת. 2. כללי: 2.1. כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות הסכם כרטיס החיוב לשון זכר כוללת לשון נקבה, ולהיפך לשון יחיד כוללת לשון רבים, ולהיפך. בכל מקום בהסכם כרטיס החיוב בו נאמר כי ביצוע פעולה על-ידי לקוח הוא בהתאם להוראה, אישור או הנחיה של המנפיקה, מובהר, כי החלטתה של המנפיקה תהא על-פי שיקול דעתה הבלעדי; בכל מקרה בו על-פי הסכם כרטיס החיוב רשאית המנפיקה לבצע פעולה מסוימת, אין היא חייבת לבצעה, ובלבד שאי-ביצוע לעניין פעולת תשלום, ייעשה מטעמים סבירים בלבד; במקרה שמצוין בהסכם כרטיס החיוב כי המנפיקה רשאית להודיע ללקוח הודעות באמצעות פרסומים שונים, משמעה כי המנפיקה רשאית להודיע בכל אחד מהדרכים הבאות: דף ריכוז חיובים, עיתונים יומיים, אתר האינטרנט של המנפיקה ו/או פרסומים אחרים של המנפיקה, כפי שיהיו מעת לעת )הכל בהתאם להוראות כל דין( תנאי הסכם כרטיס החיוב אינם גורעים מכל כתב ו/או טופס ו/או מסמך אחרים שנחתמו ו/או שייחתמו על ידי הלקוח מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסכם כרטיס החיוב ימשיך לחול גם אם בוטל וגם אם הובא לקיצו הסכם כרטיס החיוב וזאת לגבי כרטיסים שלגביהם לא בוטל ההסכם האמור, כל עוד כרטיסים אלה יהיו בתוקף ו/או כל עוד קיימים ללקוח ו/או למנפיקה זכויות ו/או חובות בקשר אליהם בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות הסכם כרטיס החיוב לבין הוראות הבקשה לקבלת כרטיס חיוב, יגברו הוראות הבקשה לקבלת כרטיס חיוב, אלא אם נאמר במפורש אחרת, או אם מדובר בסתירה ו/או אי-התאמה המופיעים בנספח כלשהו להסכם כרטיס החיוב, ואשר מועד חתימתם מאוחר למועד החתימה על הבקשה לקבלת כרטיס חיוב העתק מהבקשה לקבלת כרטיס חיוב והסכם כרטיס החיוב נמסרו ללקוח, ניתנה לו האפשרות לעיין בהם, וחתימתו על הבקשה לקבלת כרטיס חיוב מהווה את הסכמתו להתקשר בהסכם כרטיס החיוב ואת התחייבותו לפעול על פיו הסכם כרטיס החיוב והשינויים שיחולו בו מעת לעת יהיו זמינים לעיונו של הלקוח בכל עת ולתקופה שלא תפחת מ- 7 שנים לאחר תום תקופת ההסכם באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של המנפיקה. 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס: 3.1. הכרטיס נושא את שם הלקוח או את שם המורשה, לפי העניין. הכרטיס ניתן לשימוש הלקוח או המורשה, לפי העניין, באופן אישי בלבד ואינו ניתן להעברה. הלקוח או המורשה, לפי העניין, מתחייב לחתום בגב הכרטיס מיד עם קבלתו, ולא להעבירו או למוסרו לאחר )מבלי לגרוע מהוראות הדין בדבר מסירה לצורכי שמירה(. במקרה שהלקוח הינו תאגיד, ניתן הכרטיס לשימושו של המורשה שהוסמך על ידי הלקוח לחייבו. לקוח שאינו תאגיד, רשאי לבקש כי הכרטיס יונפק על שמו של מורשה מטעמו ויימסר לשימושו. על הנפקת כרטיס לשימושו של אחר כאמור יחולו הוראות סעיפים 16 ו- 17 להלן לפי העניין. 6

7 3.3. הכרטיס הוא בבעלות המנפיקה, לרבות בזמן שהוא מוחזק על ידי הלקוח. הלקוח מתחייב לא לעשות שינוי כלשהו בכרטיס ובכלל זה לא לשנות את הנתונים המוטבעים על גבי הכרטיס עם החתימה על הסכם כרטיס החיוב ועם קבלת הכרטיס על ידי הלקוח באופן המאפשר לו לתת הוראות תשלום באמצעותו תוקנינה ללקוח הזכויות ויוטלו עליו ההתחייבויות כמפורט בהסכם כרטיס החיוב. 4. תוקף הכרטיס: הכרטיס תקף עד למועד שצוין עליו או עד לביטולו. הלקוח מבקש בזאת מהמנפיקה להנפיק לו מעת לעת כרטיס שיחליף כל כרטיס שחלפה תקופת תוקפו, וזאת בסמוך למועד בו יפוג תוקף הכרטיס הרלוונטי שבידיו, ללא צורך בבקשות נוספות מאת הלקוח. המנפיקה רשאית, על-פי שיקול דעתה, להנפיק ללקוח כרטיסים חלופיים על-פי בקשתו דלעיל, לתקופות קצרות או ארוכות יותר מאלו של הכרטיס שתוקפו עומד לפוג. כמו-כן רשאית המנפיקה על-פי שיקול דעתה, להנפיק ללקוח כרטיס חלופי במקרה של אובדן, גנבה, השחתה, או מכל סיבה אחרת. על כל כרטיס חלופי )שהונפק מכל סיבה שהיא( יחולו הוראות הסכם כרטיס החיוב, בלא צורך בחתימה מחדש על הסכם כרטיס חיוב או בקשה לקבלת כרטיס חיוב, וכל חיובי הלקוח בקשר עם הכרטיס לרבות )מבלי לגרוע( לעניין מסגרת הכרטיס, ימשיכו לחול כפי שהיו בטרם פג תוקפו, נגנב, אבד או הושחת הכרטיס, כאילו לא התרחש האירוע הרלוונטי, אלא אם נקבע אחרת על-ידי המנפיקה על-פי שיקול דעתה. המנפיקה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, שלא להנפיק כרטיס חלופי ללקוח. הוראות הסכם כרטיס החיוב תחולנה גם לגבי כרטיס שפג תוקפו, כל עוד לא נפרעו כל חיובי הלקוח על-פי הסכם כרטיס החיוב )ובכלל זה בנוגע למסגרת הכרטיס( בגין אותו כרטיס, וכל זכויות וחובות הצדדים הנובעות מהשימוש בכרטיס טרם פג תוקפו ימשיכו לחול עד לפרעון חיובי הלקוח כאמור. בכל מקרה של הנפקת כרטיס חלופי יחדל הלקוח לעשות שימוש בכרטיס הישן וישיבו למנפיקה כשהוא גזור בפס המגנטי. בכפוף להוראות חוק שירותי תשלום, המנפיקה רשאית לחייב את החשבון בדמי כרטיס בהתאם לתעריפון, בעקבות הנפקת הכרטיס או חידושו. 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס: 5.1. הסכם כרטיס החיוב יהיה בתוקף עד לביטולו. בלי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין, כל צד רשאי להביא, מסיבות שייראו לו וללא צורך בנימוק, את הסכם כרטיס החיוב לקיצו ו/או לבטל כל כרטיס שהונפק במסגרתו )גם אם טרם פג תוקפו של הכרטיס שבידי הלקוח( על ידי מתן הודעה לצד השני נחתם הסכם כרטיס החיוב מחוץ לכותלי המנפיקה, יהיה הלקוח רשאי לבטל את הכרטיס, ללא כל עמלה, תוך 30 ימים מיום שקיבל את הכרטיס, ובלבד שלא נעשה בכרטיס כל שימוש ביטול ההסכם על ידי הלקוח ייכנס לתוקף לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר מועד מסירת ההודעה על ידי הלקוח. הלקוח ישמיד את הכרטיס. ביטול ההסכם על ידי המנפיקה ייכנס לתוקף 45 ימים לאחר מסירת ההודעה על הביטול. ביטול ההסכם ייכנס לתוקף מידית במקרים בהם נאמר אחרת בהסכם זה, לרבות במקרים המפורטים בסעיף 14 להלן, לרבות אם יתקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת. הלקוח ישמיד את הכרטיס. אין בביטול כדי לגרוע מזכויות הצדדים הנובעות משימוש בכרטיס שלפני הביטול, או הנובעות משימוש בכרטיס על-ידי הלקוח לאחר הביטול מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המנפיקה תהיה רשאית לבטל את ההסכם ו/או את תוקף הכרטיס, וכן לא להנפיק כרטיס, אם הורו לה כך הארגונים הבינלאומיים ו/או רשות מוסמכת על פי דין ו/או על פי כל דין המנפיקה תהיה רשאית לעכב את הכרטיס או לקחתו, בעצמה או באמצעות מי שיורשה לצורך זה, בכפוף להוראות כל דין. בכל מקרה בו יבוטל ההסכם ו/או תוקף הכרטיס על פי תנאי הסכם כרטיס החיוב, יהיה רשאי בית העסק לשמור ברשותו כרטיס מבוטל שהוצג בפניו בוטל ההסכם ו/או תוקף הכרטיס מכל סיבה שהיא הלקוח לא יהא רשאי לבצע כל שימוש בכרטיס מבלי לגרוע מכלליות האמור: הלקוח רשאי, בכל עת, לבקש מהמנפיקה להשעות את השימוש בכרטיס לתקופה שיבקש אשר לא תעלה על 14 ימים או לתקופה ארוכה יותר אשר תהיה נהוגה אצל המנפיקה באותו המועד. 7

8 למנפיקה תהא הזכות לחסום ו/או להשעות את אפשרות השימוש בכרטיס, בהתאם לשיקול דעתה ומטעמים סבירים, לרבות, אם נתקיים חשש לפגיעה באבטחת הכרטיס, חשש לשימוש לרעה בכרטיס או מרמה, ו/או חשש ממשי שהלקוח לא יוכל לפרוע את התחייבויותיו בהתאם להסכם כרטיס החיוב. המנפיקה תודיע ללקוח בדבר החסימה או ההשעיה כאמור לפני ביצועה ותפרט בהודעתה את הטעמים לכך, אלא אם כן הודעה כאמור עלולה לסכל את המטרה שלשמה בוצעה החסימה ו/או ההשעיה, לרבות, אם הודעה ו/או פירוט טעמים כאמור אסורים לפי דין או התקיים חשש סביר לכך שהלקוח מבצע הונאה ובלבד שהודעה כאמור תימסר ללקוח בהקדם האפשרי לאחר מכן עם מתן ההודעה על חסימה ו/או ההשעיה כאמור וכל עוד החסימה/ההשעיה תהיה בתוקף, הלקוח לא יהא רשאי לבצע כל שימוש בכרטיס, אלא אם נאמר לו אחרת בהודעת המנפיקה. 6. ביצוע עסקאות באמצעות הכרטיס: 6.1. הכרטיס נועד לשמש אמצעי לרכישת מוצרים בבתי עסק המאפשרים ביצוע עסקה באמצעות הכרטיס בין בישראל ובין מחוץ לישראל )בתנאי שהכרטיס הונפק גם לשימוש בחו ל(, וזאת בהתאם למחירים שיהיו נהוגים אצל בתי העסק בעת רכישת המוצרים המנפיקה לא תישא באחריות כלשהי כלפי הלקוח במקרה שבתי העסק יסרבו לכבד את הכרטיס או יתנו את כיבודו בתנאים כלשהם. על המנפיקה לא תחול אחריות בקשר לאי-אספקתם, כמותם, טיבם או איכותם של המוצרים שנרכשו באמצעות הכרטיס, והמנפיקה לא תהיה חייבת לנקוט בצעדים כלשהם נגד בתי העסק בקשר לטענות הלקוח, ככל שלא נקבע אחרת בחוק שירותי תשלום. ללקוח שמורה הזכות לפעול במישרין נגד בתי העסק, כפי שזכותו זו קיימת אילו נעשתה העסקה ללא שימוש בכרטיס. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא מוטלת על המנפיקה כל חובה לבדוק את עצם קיומן של עסקה או עסקאות אותן מבקש הלקוח לבצע במסגרת הסכם כרטיס החיוב, או את אמיתותן ו/או תנאיהן ו/או הכרוך בהן ו/או הנוגע להן, במישרין או בעקיפין, וללקוח לא תהיה כלפי המנפיקה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, לרבות לגבי עצם חיוב החשבון הנובע מן האמור )למעט על פי חוק שירותי תשלום( העלאת השגות כלשהן בנוגע לעסקאות הכלולות בדף ריכוז החיובים החודשי, כרוכה, בין היתר, בעריכת בירור מול בית העסק בו בוצעה העסקה. לפיכך, הלקוח מתחייב לבדוק את דף ריכוז החיובים ולהודיע למנפיקה על השגותיו, אם תהיינה, בתוך 30 יום מקבלת דף ריכוז החיובים וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו על פי כל דין מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל הנוגע לבירור בעניין עסקאות עם בתי עסק בחו ל, על הלקוח לנקוט במירב המאמצים להסדרת הבירור מול בית העסק ו/או לפנות למנפיקה בהקדם האפשרי, מאחר שיכולתה לברר פניות כאמור מוגבלת לפרקי זמן קצרים. 7. נהלים בקשר לשימוש בכרטיס: 7.1. הלקוח ישתמש בכרטיס רק לשם קבלת המוצרים, ולא לקבלת כספים בצורה כלשהי, למעט מבתי עסק או גופים אחרים שלסולק קיים עימם הסדר המאפשר משיכה או העברה של מזומנים. הלקוח יהיה רשאי לקבל מזומנים באמצעות הכרטיס בבנקים בחו ל הקשורים להסדר וכן לעשות שימוש בכרטיס במכשירים ממוכנים בארץ ובחו ל )בתנאי שהכרטיס הונפק גם לשימוש בחו ל( בהתאם לאמור בסעיף 15 להלן לעניין זה עם רכישת המוצרים מבית עסק, יציג הלקוח את הכרטיס, יבדוק ויוודא מילוי כל הפרטים המופיעים בשובר המכירה שיוצג לו על-ידי בית העסק ויאשר בחתימתו את נכונות פרטי השובר. חתימת הלקוח על השובר תהווה ראיה לכאורה בדבר פרטי השובר, לרבות הסכום הנקוב בו המנפיקה רשאית לחייב את החשבון גם בגין שוברים אשר פרטי הכרטיס הוטבעו בהם או נרשמו עליהם, גם אם אינם נושאים את חתימת הלקוח או אף בגין שוברים ללא חתימה ו/או ללא הטבעה ו/או במקרים שבהם התברר כי הלקוח התכוון להשתמש בכרטיס ובכלל זה במסגרת עסקאות באינטרנט, עסקאות טלפוניות, עסקאות באמצעות שבב/מדבקת תשלום וכן במקרים אחרים שהמנפיקה תביא לידיעת הלקוח. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הלקוח לפי חוק שירותי תשלום המנפיקה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, לקבוע, מעת לעת, ומטעמים סבירים, הגבלות לאחד או יותר מסוגי השימושים בכרטיס, לרבות )אך לא רק( סכום מקסימלי לעסקאות אצל בית עסק מסוים או להגביל את השימושים כאמור בנסיבות שבהן המנפיקה רשאית על פי הדין לעכב את השימוש בכרטיס ) הגבלות השימוש (. 8

9 7.5. המנפיקה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להורות לבית העסק שלא לכבד את הכרטיס במקרה של חריגה מהגבלות השימוש, או לחייבו בקבלת אישור המנפיקה מראש, או לאשר את השימוש בכרטיס במגבלות שתטיל. כן יתכנו הגבלות שימוש נוספות בהתאם להסדרים שבין בית העסק לבין הסולק. בית העסק יהיה רשאי להתנות את כיבוד הכרטיס באופן ספציפי בקבלת אישור לכך מהמנפיקה מראש גם במקרים שלא כאמור לעיל. הלקוח יעשה שימוש בכרטיס בהתאם להוראות הדין בלבד, ולא יבצע כל עסקאות הנוגדות את הדין, המוסר או תקנת הציבור בכל מדינה רלוונטית. המנפיקה תהיה רשאית שלא לאשר לבית העסק ביצוע עסקה בכרטיס, אם לפי שיקול דעתה עלול השימוש כאמור להיות שלא על-פי דין. אין באמור לעיל כדי להטיל חובה על המנפיקה לבדוק חוקיות עסקאות אותן מבצע הלקוח או שלא לאשר עסקה כזו, והלקוח מתחייב לנהל את חישוביו באופן עצמאי. לא תחול על המנפיקה אחריות כלפי הלקוח אם אושרה או נפרעה עסקה וכתוצאה ממנה חרג הלקוח מהוראות הדין בקשר לשימוש בכרטיס. סירבה המנפיקה לאשר עסקה או כל חלק ממנה, תימסר על כך הודעה ללקוח בתוך זמן סביר בנסיבות העניין, בה יפורטו הטעמים לסירוב והאופן בו יכול הלקוח לתקן פגם שהביא לסירוב, ככל שתיקון רלוונטי ואפשרי בנסיבות העניין, וזאת אלא אם פירוט כאמור עלול לסכל את המטרה שלשמה נדרש הסירוב, ובכלל זה )אך לא רק(, אם פירוט כאמור אסור על פי דין. מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם כרטיס החיוב, השימוש בכרטיס כפוף למסגרת הכרטיס כאמור בסעיף 18 להלן בביצוע עסקאות באמצעות הכרטיס יקיש הלקוח קוד סודי )ככל שנדרש( במכשיר נקודת המכירה למנפיקה תהיה הזכות לדרוש מהלקוח, בעסקאות במסמך חסר )כהגדרתן בחוק שירותי תשלום(, למסור פרטים מסוימים ובכלל זה קוד זיהוי, כתנאי ליכולתו של הלקוח לבצע את העסקה באמצעות הכרטיס לקוח עשוי להידרש להזדהות ו/או לאמת את זהותו בביצוע עסקה. אימות הזהות כאמור יהווה ראיה לביצוע העסקה על ידי הלקוח אם יוסכם בין הלקוח ובית העסק על החזר כספי כלשהו ללקוח בגין עסקה שבוצעה בכרטיס, יהיה בית העסק רשאי לעשות כן בדרך של זיכוי החשבון באמצעות המנפיקה )גם אם טרם חויב(, בהתאם למדיניות בית העסק, שהמנפיקה אינה צד לה. אם יחתום הלקוח על שובר זיכוי לפי דרישת בית העסק, ייכלל אף שובר זה במסגרת הגדרת השובר ללקוח אסור לעשות שימוש כלשהו בכרטיס אצל בתי עסק או בנקים או גורמים אחרים כאמצעי להקניית אמינות או זיהוי הלקוח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בית העסק יהא רשאי לדרוש ממנו להזדהות בפניו באמצעות הצגת מסמכי זיהוי לצורך ביצוע עסקאות הונפק הכרטיס במסגרת חשבון משותף, הלקוח מתחייב כי מיד לכשיוודע לו על ביטול או פקיעת זכותו לפעול בחשבון בנפרד, יפסיק לעשות שימוש בכרטיס ויחזירו למנפיקה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המנפיקה לחייב את החשבון בגין כל הפעולות והעסקאות שבוצעו באמצעות הכרטיס. 8. מועד החיוב ושינויו: 8.1. מועד החיוב המצוין בבקשה לקבלת כרטיס חיוב הינו המועד שנבחר על-ידי הלקוח מבין המועדים המקובלים אצל המנפיקה ויחול על עסקאות המבוצעות בישראל בלבד. הלקוח יחויב באופן שוטף במועד זה בגין עסקאות שיבצע, ואשר ייקלטו אצל המנפיקה בתקופה שבין מועד הנפקת הכרטיס לבין מועד החיוב הראשון, ולאחר מכן בתקופה שבין מועד חיוב אחד לבין מועד החיוב שלאחריו. מודגש, כי המנפיקה תהיה רשאית לחייב, במועד חיוב כלשהו ובהתאם לתנאי השוברים, את סכום כל השוברים הנוגעים לכרטיס אשר יגיעו למנפיקה מאת בתי העסק עד למועד החיוב ואשר טרם חויבו בחשבון וזאת בלי להתחשב בתאריכים הרשומים על השוברים אלא אם הוסכם אחרת בין המנפיקה ובית העסק על אף האמור לעיל, משיכת מזומנים ממכשירים ממוכנים תחויב בחשבון באופן שוטף ובסמוך לביצוע המשיכה, וזאת על אף קיום מועד חיוב לגבי כלל העסקאות האחרות בכרטיס על אף האמור לעיל, אפשר והלקוח יחויב על-ידי המנפיקה בגין עסקאות במועד מאוחר יותר ממועד החיוב, וזאת מסיבות שונות, כגון סיבות טכניות. 9

10 8.4. במקרה של עסקה בתשלומים מועד פרעון התשלום הראשון יהא במועד החיוב הסמוך למועד ביצוע העסקה, וכל תשלום נוסף ייפרע במועד החיוב העוקב למועד חיוב התשלום הקודם. במקרה של עסקה אשר הוסכם בין הלקוח לבין בית העסק כי פרעונה יבוצע במועד חיוב עתידי שאינו סמוך למועד העסקה, מועד פרעון התשלומים יהא החל ממועד החיוב הבא לאחר מועד החיוב הסמוך למועד העסקה או במועד חיוב אחר, כפי שיאושר על-ידי המנפיקה עסקאות בחו ל תחויבנה בחשבון באופן שוטף ביום העסקים הבא לאחר קליטת החיובים מחו ל )או במועד מאוחר יותר לפי בחירת המנפיקה מעת לעת בקשר עם כל עסקה שהיא, וכפי שהודיעה ללקוח(, וזאת על אף קיום מועד חיוב לגבי כלל העסקאות האחרות בכרטיס, והכל בכפוף להסדרים כפי שיקבעו במפורש על-ידי המנפיקה. על עסקאות במטבע חוץ יחולו גם הוראות סעיף 9 להלן המנפיקה תהיה רשאית לקבוע כי כל הכרטיסים שהונפקו או יונפקו על ידה לשימוש הלקוח או לשימוש מורשה מטעמו והמחויבים באותו חשבון, יחויבו במועד חיוב אחד, ולא ניתן לבחור עבור איזה מהם מועד שונה למנפיקה שמורה הזכות לשנות מועד חיוב, לקבוע מועדים אחרים ונוספים מאלו הנהוגים בעת כלשהי, לבטל מועדים כלשהם, לקבוע שיטת חיוב שונה ולהכניס שינויים בהסכם כרטיס חיוב זה ואחרים עליהם תודיע ללקוח 30 יום מראש לקוח אשר ביצע עסקאות צמודות מדד או עסקאות צמודות מטבע חוץ והמחויב במועד שונה מה- 2 בחודש, יחויב בתשלום הראשון חודש לאחר מועד החיוב הרגיל קביעת / שינוי מועד החיוב - לבקשת לקוח, ככל שתאושר על-ידי המנפיקה )לפי שיקול דעתה(, יקבע / ישונה מועד החיוב לאחד מבין מועדי החיוב המקובלים אצל המנפיקה. המנפיקה תהא רשאית להתנות אישורה בכך, שקביעת / שינוי מועד החיוב כאמור יחול גם על כרטיסים נוספים שהונפקו ללקוח על ידי המנפיקה והמחויבים בחשבון. כמו כן, המנפיקה תהיה רשאית שלא לאשר קביעת / שינוי מועד החיוב כמבוקש, אם נתקבלה אצלה בקשה קודמת לשינוי, בכרטיס או באיזה מהכרטיסים הנוספים כאמור, בפרק זמן שאינו עולה על 90 יום, או לבצעה בחלוף עד 90 יום ממועד השינוי האחרון. המנפיקה רשאית לשנות פרק זמן זה מעת לעת נעתרה המנפיקה לבקשת לקוח לשינוי מועד חיוב, תהיה המנפיקה רשאית לחייב במועד החיוב החדש עסקאות שבוצעו ו/או יבוצעו ו/או עסקאות שנקלטו ו/או ייקלטו אצלה לפני מועד שינוי מועד החיוב בפועל. אם תבחר המנפיקה שלא לעשות כן, יחויב הלקוח בגין עסקאות אלו בלבד, במועד החיוב שקדם למועד החיוב ששונה, וזאת עד לפירעון מוחלט וסופי בגין העסקאות שביצע במועד החיוב יחויב הלקוח גם בעמלות בהתאם לתעריפון. 9. חיוב החשבון בעסקאות במטבע חוץ: 9.1. אם תבוצענה בכרטיס עסקאות במטבע חוץ, יחויב החשבון בסך השווה לערכן בשקלים חדשים בהתאם לשער ההמרה עסקה במטבע חוץ שבוצעה על-ידי לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל במטבע האירו ובקשתו אושרה על-ידי המנפיקה, אם נעשתה באירו - תחויב בחשבון המתנהל במטבע האירו ואם נעשתה במטבע חוץ שונה מאירו תחויב כאמור בסעיף 9.1 לעיל עסקה במטבע חוץ שבוצעה על-ידי לקוח שבחר בחיוב חשבון המתנהל בדולרים ובקשתו אושרה על- ידי המנפיקה, אם נעשתה בדולר - תחויב בסכום העסקה המקורי בדולר ואם נעשתה במטבע חוץ שונה מדולר תחויב בדולר לאחר ביצוע המרה לפי שעריו ונהליו של הארגון הבינלאומי לדולר עסקה במטבע חוץ שבוצעה על-ידי לקוח שבחר הן בחיוב חשבון המתנהל באירו והן בחיוב חשבון המתנהל בדולר ובקשתו אושרה על-ידי המנפיקה, תחויב בהתאם לאמור לעיל באירו אם בוצעה במקור באירו ובדולר אם בוצעה במקור במטבע חוץ שונה מאירו עסקאות שבוצעו עם בית עסק מחו ל )לרבות עסקאות באמצעות האינטרנט( שהסכום הנקוב בשובר הינו בשקלים, יחויבו בחשבון בשקלים על עסקאות כמפורט בסעיף 9 לעיל יחלו העמלות בהתאם לתעריפון. 10. חיובים על-פי הרשאה לחיוב כרטיס: במקרה שהתקבלה מאת לקוח )באמצעות בית 10

11 עסק( בקשה לחיוב הכרטיס על-פי הרשאה עליה חתם הלקוח לטובת בית עסק )כגון: הוראת קבע(, אזי כל עוד לא התקבלה אצל המנפיקה הודעת ביטול ההרשאה כמפורט להלן מאת הלקוח )בעצמו או באמצעות בית העסק(, תחייב המנפיקה את הלקוח בסכומים ובמועדים בהתאם להודעות בית העסק, מבלי שתחול על המנפיקה חובה לבדוק האם הסכומים והמועדים כאמור תואמים את המוסכם בין בית העסק ללקוח. כל הודעת חיוב שהועברה כאמור על-ידי בית העסק, תיחשב, לצרכי הסכם כרטיס החיוב, כעסקה שבוצעה על-ידי הלקוח במועד קבלת ההודעה כאמור אצל המנפיקה. המנפיקה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה, שלא לאפשר ביצוע חיובים על-פי הרשאה לכרטיסים מסוימים ולבתי עסק מסוימים במקרה של ביטול הכרטיס, יסדיר הלקוח עם בית העסק כיצד יחויב בגין עסקאות הנערכות בדרך של חיובים על-פי הרשאה, ואולם המנפיקה תהא רשאית להמשיך ולחייב את הלקוח גם לאחר ביטול הכרטיס בגין חיובים על-פי הרשאה בהתאם להוראות הדין, אם ההרשאה ניתנה בטרם בוטל הכרטיס במקרה של הנפקת כרטיס חלופי ללקוח על-ידי המנפיקה )מכל סיבה שהיא(, המנפיקה תהא רשאית לפנות לבתי העסק על מנת שיוסדרו בכרטיס חלופי זה חיובים על-פי הרשאה שניתנו לו במסגרת הכרטיס התקף הקודם של הלקוח כאמור במקרה של ביטול הכרטיס והנפקת כרטיס חדש ללקוח על-ידי מנפיק אחר בישראל, תעביר המנפיקה בהתאם לבקשת המנפיק האחר נתונים הדרושים לשם העברת חיובים על-פי הרשאה מהכרטיס שבוטל לכרטיס החדש כאמור, והכל בהתאם להוראות כל דין. הלקוח רשאי לבטל בכל עת הרשאה לחיוב כרטיס שניתנה על ידו כאמור לעיל בהודעה למנפיקה. תוך יום עסקים אחד ממועד קבלת הודעה כאמור תפסיק המנפיקה לכבד חיובים שיבוצעו מכוח ההרשאה שבוטלה. הרשאה שהמנפיקה לא קיבלה חיוב בגינה במהלך 24 חודשים ממועד קבלתה כאמור בסעיף 10.1 לעיל או ממועד החיוב האחרון שנעשה מכוחה, לפי המאוחר - תחשב כהרשאה שבוטלה כאמור בסעיף 10.5 לעיל. המנפיקה תודיע ללקוח בדבר ביטול 11 1 ההרשאה כאמור בסעיף 10.6 זה המנפיקה תהא רשאית לבטל הרשאה לחיוב או שלא לבצע פעולת תשלום לפי דרישת בית עסק מכוח הרשאה לחיוב מטעמים סבירים, ובלבד שהודע ללקוח ע י המנפיקה, באופן מיידי, על ביטול ההרשאה או על אי ביצוע פעולת תשלום מכוחה וצוינו הטעמים לכך. 11. אובדן, גניבה או השחתת הכרטיס: הלקוח אחראי לשלמות הכרטיס ולכל שימוש שייעשה בו ועליו להודיע למנפיקה על אבדן הכרטיס, גניבתו או השחתתו וכן על כל שימוש לרעה בכרטיס. בכל מקרה בו הודעתו המיידית של הלקוח ניתנת שלא בכתב יודיע על כך הלקוח למנפיקה גם בכתב, תוך זמן סביר. בהודעה למנפיקה ימסור הלקוח את הפרטים שיידרש על נסיבות האבדן, הגניבה או השימוש לרעה ואת פרטי העסקאות שלא בוצעו על ידו וכן ישתף פעולה עם המנפיקה וימסור לה כל מידע, שלם ונכון המצוי בידיו בקשר לכך המנפיקה זכאית לחייב את החשבון בגין הנפקת כל כרטיס חדש, בשיעור שיהיה נהוג בעת הנפקת הכרטיס או חידושו כמפורט בתעריפון. הואיל ואבדן הכרטיס עלול לגרום נזק ללקוח, למנפיקה ולאחרים על הלקוח לנהוג בהתאם באשר לשמירתו. אם הונפק הכרטיס לשימוש גם בחו ל ולפי הסכם כרטיס חיוב זה חייב הלקוח בדיווח כאמור לעיל, יוכל הלקוח להודיע על האבדן או הגניבה לחברה או לבנק בחו ל הקשורים בתפעול הסדר הכרטיסים הלקוח ישוחרר על-ידי המנפיקה מאחריותו על פי הסכם כרטיס החיוב לנזקים העלולים להיגרם מחמת אבדן הכרטיס או מחמת גניבתו, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות חוק שירותי תשלום. מובהר בזאת כי אחריות הלקוח על-פי חוק שירותי תשלום הינה עד לסך מקסימאלי כפי שקבוע בחוק כאמור, ובלבד שהלקוח פעל בהתאם להוראות החוק. במקרים אלה תחזיר המנפיקה ללקוח את הסכומים בהם חויב החשבון )אם חויב( ואשר נובעים משימוש בכרטיס לאחר אבדנו או גניבתו, בכפוף להוראות חוק שירותי תשלום ולזכויות המנפיקה. הסכומים יושבו כערכם ביום החיוב. 12. הרשאה לחיוב חשבון / כרטיס: הלקוח נותן בזה למנפיקה ולבנק הוראה והרשאה 1 סעיף 10.6 ייכנס לתוקפו במועד כניסתו לתוקף של חוק שירותי תשלום.

12 בלתי חוזרות, אשר זכויות המנפיקה תלויות בהם, לחייב את החשבון בכל סכום מסכומי החיוב וזאת אף אם חיוב החשבון כאמור יגרום ליצירה או להגדלה של יתרת חובה בחשבון, וכן לזכות את החשבון בסכומים המגיעים ללקוח בהתאם להסכם כרטיס חיוב ולהוראות הדין. סכומי החיוב ו/או סכומי הזיכוי כאמור יצוינו בהודעות המנפיקה כפי שתינתנה מעת לעת בקשר עם הסכם כרטיס החיוב. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של הלקוח לדרוש השבה אם חויב הלקוח שלא על פי הסכם כרטיס החיוב ו/או על פי דין. הלקוח מתחייב, כי במועד החיוב ו/או בכל מועד פירעון על-פי הסכם כרטיס החיוב תהיה קיימת יתרת זכות או מסגרת אשראי בלתי מנוצלת לביצוע החיובים שנזקפו או שעשויים להיזקף לחובת החשבון, והלקוח ישא בכל התוצאות שיכול וינבעו מאי קיומה של יתרת זכות או מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בחשבון כאמור ההרשאה לחיוב חשבון ניתנת להקלת הגביה בלבד ואין בה בכדי לגרוע מחובתו של הלקוח לפרוע במלואם ובמועדם את כל הסכומים שהוא חייב למנפיקה בקשר עם הסכם כרטיס החיוב מובהר בזה כי המנפיקה רשאית לחייב את החשבון כאמור גם במקרה של חריגה ממסגרת הכרטיס ו/או פעולה שלא בהתאם להוראות הסכם זה ו/או שלא בהתאם להנחיות המנפיקה עוד מובהר בזה, למען הסר ספק, כי סיום ההתקשרות בין הצדדים לגבי הכרטיס מכל סיבה שהיא ו/או ביטול זכותו של הלקוח לחייב לבדו את החשבון )בחשבון משותף( ו/או ביטול זכותו של המורשה לחייב את הלקוח, אינה גורעת מזכותה של המנפיקה לחייב את החשבון בגין כל העסקאות והפעולות שנעשו על ידי הלקוח )או בהרשאתו( באמצעות הכרטיס, בכפוף להוראות כל דין מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכל מקום בהסכם כרטיס החיוב בו ניתנת על ידי הלקוח הרשאה למנפיקה לחייב או לזכות את החשבון או כל הוראה אחרת בקשר עם חיוב או זיכוי החשבון )כגון מועדי חיוב, סוג החשבון לחיוב וכיו ב(, הרי הרשאה זו מהווה הרשאה גם לבנק לחייב או לזכות את החשבון בהתאם, וההוראות הנ ל יחולו בהתאמה גם ביחס לבנק מבלי לגרוע מכל חובה של הלקוח לפרוע במלואם ובמועדם את כל הסכומים שהוא חייב למנפיקה, הלקוח נותן בזה למנפיקה הוראה והרשאה בלתי חוזרות לחייב אחד או יותר מכרטיסי האשראי שפרטיהם צוינו בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ו/או שנמסרו למנפיקה ו/ או שהונפקו על-ידי המנפיקה, בכל מקרה בו תדחה הוראה כלשהי לחיוב החשבון וזאת בהתאם לשיקול דעתה של המנפיקה. 13. פיצוי ושיפוי: במקרה שייגרם למנפיקה נזק, הפסד ו/או הוצאה כלשהי בקשר עם שימוש הלקוח ו/או המורשה בכרטיס שלא על פי הסכם כרטיס החיוב ו/או הוראות כל דין, ישפה ו/או יפצה הלקוח את המנפיקה מיד עם דרישתה הראשונה, בסכומי נזק, ההפסד ו/או ההוצאה סבירים, ומבלי לפגוע באמור בסעיף זה, תהיה המנפיקה רשאית לחייב את החשבון בסכומים אלה ו/או לקזז ו/או לנכות סכומים אלו מסכומים כלשהם שימצאו לזכות הלקוח אצל המנפיקה בלי לגרוע מהאמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי ולפיצוי הנ ל תחול גם על המורשה, ביחד עם הלקוח ולחוד, בקשר עם שימוש שעשה המורשה בכרטיס שלא על פי הסכם זה ו/או הוראות כל דין המנפיקה לא תהיה אחראית לכל נזק או הוצאה שייגרמו, ככל שייגרמו, ללקוח ו/או לכל צד שלישי כלשהו, בשל פגם בביצוע פעולת תשלום, שנגרם בשל מעשה או מחדל של הלקוח ו/או מורשה ו/או נותן שירותי תשלום אחר. 14. העמדה לפירעון מיידי, הגבלות ושינויים אחרים: מבלי לפגוע ו/או לגרוע מהוראות אחרות בהסכם כרטיס החיוב, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן המנפיקה תהיה רשאית על-פי שיקול דעתה, לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאות: )א( ככלל, המנפיקה תעניק ללקוח התראה של 21 ימים בטרם כוונתה להעמיד את סכומי החיוב לפירעון מידי, אלא אם מתקיים חשש ממשי לפגיעה ביכולת הגבייה של המנפיקה, כאשר במקרה זה המנפיקה תהא רשאית גם ללא התראה מוקדמת להעמיד לפירעון מידי את כל סכומי החיוב, או חלקם, יהא מועד פירעונם אשר יהא, לרבות )אך לא רק( סכומי עסקאות בתשלומים )כולל עמלות, ריביות שהצטברו עד מועד הפירעון המידי וכל חיוב אחר בקשר לכך(; )ב( להקטין או לבטל את מסגרת הכרטיס; )ג( לבטל את תוקף הכרטיס; )ד( לחסום ו/או להשעות את אפשרות השימוש בכרטיס )וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 5.7 לעיל(; )ה( לקצר את תקופות האשראי שבין מועדי חיוב: 12

13 כלשהי הוראה הפרו המורשה ו/או הלקוח אם בין אחר הסכם כל ו/או החיוב כרטיס הסכם מהוראות התחייבויות ו/או המורשה ו/או הלקוח לבין המנפיקה כלפי המורשה ו/או הלקוח התחייבו שבהן אחרות ימים עשרה בתוך תוקנה לא וההפרה המנפיקה, ההפרה. אירוע ממועד של יסודית הפרה יפר המורשה ו/או הלקוח אם לעניין החיוב. כרטיס הסכם מהוראות כלשהי הוראה -ו , 7.7, 7.6, 3.1, סעיפים הוראות הפרת זה שבוצע זדון או מרמה מעשה כל וכן זה להסכם יסודית. כהפרה ייחשבו המורשה, ו/או הלקוח על-ידי על ו/או החשבון על מניעה צו ו/או עיקול יוטל אם החיוב. סכומי להבטחת הלקוח על-ידי שניתנה בטוחה תאגיד שהינו לקוח על-ידי החלטה התקבלה אם לעניין כן. לעשות שבכוונתו או שלו מבנה לשינוי ביחס בחוק כמשמעותו הסדר או מיזוג - מבנה שינוי זה שתוצאתה פעולה כל וכן התשנ ט- 1999, החברות, שלא אחרים, של התחייבויות ו/או נכסים של רכישה אחרים על-ידי רכישה וכן הרגיל, העסקים במהלך במהלך שלא הלקוח של התחייבויות ו/או נכסים של הרגיל. העסקים שינוי חל כי דעתה, שקול על-פי למנפיקה ייראה אם תאגיד. שהינו לקוח על בשליטה או בבעלות לנהל ו/או חובותיו את לפרוע יפסיק הלקוח אם ממנה, ניכר חלק או העבודה, תופסק אם או עסקיו את יותר. או חודש למשך הלקוח אצל בתשלום ימים משבעה למעלה יפגר הלקוח אם ו/או הכרטיס עם בקשר חב שהוא כלשהו סכום החיוב. כרטיס הסכם הוראות אפוטרופוס מינוי פסלות, הכרזת מוות, של במקרה המורשה. ו/או הלקוח של מאסר או מרצון. פירוק החלטת קיבל תאגיד שהוא לקוח אם רגל פשיטת צו או פירוק צו הלקוח נגד יינתן אם כינוס צו יינתן אם ו/או הליכים, להקפאת צו יינתן או מנהל ו/או נאמן ו/או נכסים כונס ימונה ו/או נכסים מכוח דומה תפקיד בעל כל ו/או מפרק ו/או מיוחד תשנ ח כלכלי, ושיקום פירעון חדלות חוק ידי על זמני, או קבוע פירעון (, חדלות חוק )להלן: בחו ל, מוסמכת רשות ידי על או בארץ מוסמכת רשות נושיו לבין הלקוח בין חוב הסדר או הצעה יאושרו או ידי על שיקום הליכי ייפתחו ו/או שלהם מסוים סוג או צו יינתן ו/או הכלכלי לשיקומו צו יינתן ו/או הלקוח הפעלתו )לרבות הכלכלי שיקומו לשם הלקוח להפעלת ו/או הלקוח נגד הליכים לפתיחת צו יינתן ו/או הזמנית( הסדר ו/או מוסכם תשלומים הסדר הלקוח נגד יגובש יינתן ו/או לפועל ההוצאה ורשם הנושים בידי שאושר חדלות לחוק בהתאם דומה אחר צו כל הלקוח נגד פירעון. מי ידי על ו/או ידו על הלקוח, נגד יפתחו אם לחוק בהתאם פירעון חדלות הליכי אחרים, ו/או מנושיו לפתיחת לצו בקשה הגשת לרבות פירעון, חדלות בסכום חובות בעל יחיד או יחיד או תאגיד נגד הליכים כלכלי, שיקום לתכנית הצעה לאישור בקשה נמוך, להקפאת בקשה רגל פשיטת בקשת לפירוק, בקשה משני( או )עיקרי זר בהליך להכרה בקשה ; הליכים לאישור בקשה פירעון, חדלות שעניינו הלקוח כנגד בקשה או מהותי חוב הסדר לאישור בקשה חוב, הסדר בקשה כל או מהותי חוב הסדר לבחינת מומחה למינוי אחר הליך או פירעון חדלות בהליכי לפתיחה אחרת נגדו ו/או הלקוח ידי על שינקט דומה משמעות בעל ידי על התקבלה או פירעון חדלות לחוק בהתאם יתנהלו ו/או מוגן ומתן במשא לפתוח החלטה הלקוח לבין בינו פשרה הצעת או הסדר גיבוש לצורך מגעים ו/ כאמור פשרה הצעת או הסדר יאושר אם ו/או נושיו שהינו לקוח של שמו להימחק עתיד או נמחק אם או דין. על-פי המתנהל כלשהו מפנקס תאגיד לקוח הינו המורשה ו/או הלקוח כי יתברר אם תשמ א כיסוי, ללא שיקים לחוק בהתאם מוגבל, לחוק בהתאם התראה לו נשלחה כי התברר אם או האמור. שהוא. אופן בכל החשבון נסגר ו/או הוקפא אם החתימה בזכויות ו/או בבעלות שינוי חל אם את לבדו לחייב רשאי אינו שהלקוח )כך בחשבון ובכתב. מראש המנפיקה הסכמת ללא החשבון(, הלקוח של הפירעון בכושר לרעה שינוי חל אם בהתקיים ו/או המנפיקה של דעתה לשקול בהתאם של הגביה יכולת את מסכנות אשר אחרות נסיבות של הכספית ביכולתו לפגוע העלולות ו/או המנפיקה על-פי מהתחייבויותיו יותר או באחת לעמוד הלקוח החיוב. כרטיס הסכם יוכל לא שהלקוח סביר חשש למנפיקה היה אם

14 לשלם במועד החיוב את תמורת המוצרים שרכש. על אף האמור בס ק לעיל, לגבי סוגי לקוחות או סוגי אשראים אשר ביחס אליהם נקבע על פי דין, אם נקבע, כי נדרש חשש ממשי לאי פירעון האשראי לצורך העמדת האשראי לפירעון מידי, יהווה עילה להעמדת האשראי לפירעון מידי, רק חשש ממשי שהלקוח לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כלפי המנפיקה אם הלקוח יתבקש לפרוע פירעון מוקדם של חובותיו והתחייבויותיו, שהוא חב לנושים אחרים אם הלקוח ביטל את הכרטיס אם הוגבלה זכותו של הלקוח לעשות שימוש באמצעי תשלום על-ידי רשות מוסמכת אם הודיע הלקוח על ביטול זכותו של מורשה בכרטיס עם היווצרותם של תנאים אחרים המחייבים ו/או המצדיקים הקטנה מיידית או ביטול מסגרת הכרטיס בהתאם להוראות הדין ו/או רשות מוסמכת ו/או ההוראות של הארגונים הבינלאומיים )ובכלל זה הוראות לענין הלימות הון( אם חל שינוי לרעה בשווי הבטוחות שניתנו ו/ או שיינתנו להבטחת פירעון סכומי החיוב ו/או ביכולת הפרעון של הערבים בעד הלקוח וכן במקרה שאחד מהערבים הודיע על ביטול ערבותו בקרות אחד המקרים המנויים בסעיף 14 זה, בשינויים שהענין מחייב, לערב ו/או למורשה בכל מקרה אחר המותר על-פי כל דין. הלקוח מתחייב להודיע למנפיקה מיד עם היוודע לו על קרות מקרה כלשהו מהמנויים לעיל. במקרה שהלקוח לא יפרע את סכומי החיוב במלואם ובמועדם, יישאו הסכומים שלא נפרעו כאמור ריבית פיגורים. מבלי לגרוע מהאמור, המנפיקה תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים שתמצא לנכון לגביית סכומי החיוב, לרבות הוצאות הקשורות בגביה, כגון: שכר טרחת עורך דין. 15. הוראות לעניין השימוש במכשירים ממוכנים: האמור להלן יחול רק לגבי כרטיס שהמנפיקה אישרה לעשות בו שימוש של משיכת מזומן ממכשירים ממוכנים: שימוש בכרטיס באמצעות מכשירים ממוכנים, בין בארץ ובין בחו ל )ככל שהכרטיס הונפק לשימוש חו ל(, יעשה רק בהתאם להוראות סעיף זה, בהתאם ליתר ההוראות הרלוונטיות של הסכם כרטיס החיוב ובהתאם להנחיות לעניין השימוש באמצעות מכשירים ממוכנים ככל שיפורסמו על-ידי המנפיקה או יועברו ללקוח מעת לעת ו/או יפורסמו בשלט על-גבי אותו המכשיר, או בצידו, או על גבי מסך המכשיר לשם שימוש בכרטיס באמצעות מכשירים ממוכנים, יימסר ללקוח מספר ו/או קוד סודי ) מספר סודי (. הלקוח מתחייב לא לרשום על הכרטיס או על מסמך או חפץ כלשהו המוחזק על-ידי הלקוח בקרבת הכרטיס )כגון: תעודת זהות, פנקס שיקים, פנקס טלפונים, טלפון סלולארי, מחשבים וכד ( את המספר הסודי, בין בגלוי ובין באופן מוצפן, ולא למסור ו/או לגלות לאחר/ים בשום נסיבות שהן את המספר הסודי מאחר שהדבר עלול לגרום לנזקים ללקוח ו/או למנפיקה ו/או לצדדים שלישיים במקרה שיקבע ללקוח על-ידי המנפיקה, בזמן כלשהו, מסגרת ו/או הגבלות אחרות בגין השימושים בכרטיס, הלקוח מתחייב לא לבצע באמצעות המכשירים הממוכנים פעולות כלשהן, אלא בגבול המסגרת או ההגבלות כאמור, כפי שיחולו מעת לעת הלקוח מתחייב שלא לבצע באמצעות המכשירים הממוכנים פעולות כלשהן, למעט משיכת מזומנים, אלא אם המנפיקה הודיעה על אישורה לעשות פעולות אלה הלקוח מסכים כי המנפיקה )או גורם מפעיל מטעמה( תחייב את החשבון בסכומים על-פי דיווחים שיועברו על-ידי מפעילי המכשירים הממוכנים בגין השימוש בכרטיס באותם מכשירים ממוכנים. רישומים אלה יהוו הוכחה לכאורה לביצוע הפעולות באמצעות המכשירים הממוכנים כאמור על ידי הלקוח ולפרטיהן. מובהר כי חיוב החשבון בגין השימוש במכשירים ממוכנים יכול שייעשה מיד עם השימוש כאמור או בתוך מספר ימים לאחריו )דהיינו, שלא במועד החיוב הרגיל הקבוע לכרטיס(, וזאת בהתאם לנוהלי המנפיקה כפי שיהיו מעת לעת. פירוט בגין השימושים במכשירים ממוכנים וחיוב החשבון בגינם, יכול שלא יופיע בדף ריכוז החיובים המנפיקה אינה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח, אם יגרם, כתוצאה משימוש במכשירים הממוכנים, והלקוח מקבל על עצמו אחריות לכל נזק שייגרם לו כתוצאה משימוש כאמור. 14

15 15.7. המנפיקה תהיה רשאית לחייב את החשבון בעמלה, מעת לעת, בגין ביצוע פעולות במכשירים הממוכנים וזאת בהתאם לתעריפון. כמו כן, יתכן ותגבינה עמלות בגין משיכת מזומנים ממפעילי המכשירים, שאינם המנפיקה ו/או מי מטעמה, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם גביית עמלה כאמור. מובהר, כי עמלה זו הינה בנוסף, ואיננה חופפת לעמלה ככל שתגבה על-ידי המנפיקה כמפורט לעיל למנפיקה הזכות לקבוע, מעת לעת, הגבלות למשיכת מזומנים באמצעות הכרטיס, לרבות סכום מקסימלי למשיכת מזומנים במהלך יום, במהלך חודש וכיו ב וכן להפסיק לחלוטין את אפשרות השימוש בכרטיס באמצעות מכשירים ממוכנים, וזאת בהתאם לקריטריונים שיקבעו על-ידי המנפיקה מעת לעת )אשר המנפיקה לא תהיה חייבת לפרסמם או לגלותם(, שיכול ויחולו באופן שונה לגבי שימושים בנסיבות שונות וכן שימושים בסוגי מכשירים שונים, וכן לשנות את ההגבלות כאמור, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ) הקריטריונים לשימוש במכשירים ממוכנים (. המנפיקה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במקום בו מדובר בעסקאות החורגות מהגבלות כאמור, שלא לאשר את השימוש בכרטיס )כולל בדרך של מתן הוראות למפעילי המכשירים שלא לאשר שימושים מסוימים או שימוש בכלל(. כמו כן, אין להסתמך על יכולת שימוש במכשירים ממוכנים, זמינותם ו/או הקריטריונים לשימוש במכשירים ממוכנים, וכי יכול שהכרטיס לא יושב ללקוח על-ידי המכשיר הממוכן )ייבלע על-ידי מכשיר ממוכן(, הכל בהתאם לקריטריונים לשימוש במכשירים ממוכנים. 16. תוספת למקרה שהלקוח ביקש להנפיק כרטיס לשימושו של אחר: הוראות פרק זה תחולנה ביחס לכרטיס אשר לבקשת הלקוח מונפק לשימוש מורשה: הכרטיס יונפק לשימושו של מורשה אשר שמו ופרטיו צוינו בבקשה לקבלת כרטיס חיוב. המורשה יחתום בגב הכרטיס, ומבלי לגרוע מהתחייבויות הלקוח, יחולו ההתחייבויות על-פי הבקשה לקבלת כרטיס חיוב והסכם כרטיס החיוב גם על המורשה בנוסף ללקוח, ביחד ולחוד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המורשה מתחייב לפרוע את הסכומים שיחויב בהם הלקוח בקשר עם הסכם כרטיס החיוב, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הלקוח על- פי הסכם כרטיס החיוב והלקוח נוטל על עצמו, כלפי המנפיקה אחריות מלאה לפעולות המורשה בקשר לכרטיס וכל פעולות המורשה בקשר עם הסכם כרטיס 15 החיוב )לרבות קבלת אשראי( תיחשבנה כפעולות הלקוח והן תחייבנה את הלקוח לכל דבר ועניין, כאילו נעשו על-ידי הלקוח פעולות המורשה כאמור תמשכנה לחייב את הלקוח, גם במקרה שהסתיימו או השתנו היחסים המשפטיים בין המורשה ללקוח או במקרה שהלקוח קיבל החלטה להגביל את הרשאת המורשה לפעול מטעמו, למעט אם בוטלה ההרשאה של הלקוח למורשה בהודעה בכתב שניתנה למנפיקה תוך החזרת הכרטיס למנפיקה כשהוא גזור בפס המגנטי. מובהר כי, בכל מקרה, פעולות המורשה שנעשו קודם לקבלת ההודעה על ביטול ההרשאה אצל המנפיקה והחזרת הכרטיס כאמור, ימשיכו לחייב את הלקוח עד לפירעון מלא של החיובים בקשר אליהן. הלקוח מוותר מראש ובאופן בלתי חוזר, על כל טענה כלפי המנפיקה בקשר לפעולות שבוצעו על-ידי המורשה במקרים כאמור, ועל כל טענה על-פיה שימוש מסוים בכרטיס נעשה בחוסר סמכות הלקוח והמורשה מתחייבים בזאת כי לא ייעשה שימוש בכרטיס ולא יתאפשר השימוש בכרטיס על-ידי כל אדם אחר שאינו המורשה הלקוח מסמיך בזאת את המורשה באופן בלתי חוזר, בכפוף לאמור להלן, לעשות כל פעולה שהלקוח רשאי לעשותה בקשר עם הסכם כרטיס החיוב ולמלא כל חובה על-פי הסכם כרטיס החיוב, שחלה על הלקוח, וזאת תוך ויתור על זכויותיו לקבלת הודעות ו/או הנחיות מטעם המנפיקה. המורשה יהא המוסמך מול המנפיקה בקשר עם קבלת הודעות ועם פעולות שונות במקרים של שימוש לרעה בכרטיס, פניות לשירות לקוחות של המנפיקה, בירורים, מתן הודעות למנפיקה בהתאם לחוק שירותי תשלום, הוראות בקשר עם קבלת אשראי במסגרת הסדרי האשראי וכדומה. מובהר, כי אם המנפיקה פעלה על-פי הוראות המורשה יחייב הדבר את הלקוח והוא מוותר על כל טענה או דרישה בשל כך. על אף האמור מובהר, כי המנפיקה תהיה רשאית )אך לא חייבת( להתנות ביצוע פעולות ו/או הוראות כאמור בקבלת הסכמה/בקשה מהלקוח )אף ללא פניית המורשה(. נכון למועד החתימה על הסכם כרטיס החיוב, הפעולות הבאות טעונות הסכמה/בקשה מאת הלקוח: הגדלת מסגרת הכרטיס, עצם מתן האפשרות לבצע עסקאות במסגרת הסדרי האשראי, שינוי חשבון, ושינוי מועד חיוב. להסרת ספק מובהר, כי המנפיקה תהיה רשאית לעדכן מעת לעת )לרבות בעת פניית

16 המורשה לביצוע הפעולה( את רשימת הפעולות האמורות המורשה והלקוח, כל אחד לחוד, יהיו רשאים לפנות למנפיקה לצרכי ביטול הכרטיס והוראות סעיף 5.3 לעיל יחולו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המנפיקה תהיה רשאית לפנות ללקוח בכל דבר ועניין הנוגע לכרטיס המונפק לשימושו של המורשה המורשה מסכים בזאת, באופן בלתי חוזר, כי הלקוח יהיה רשאי לבקש מהמנפיקה ולתאם עימה הגבלות בנוגע לשימוש בכרטיס או במסגרת הכרטיס. הלקוח מתחייב להודיע למורשה על הגבלות כאמור והמורשה מתחייב לפעול לפיהן, אולם לא יהיו ללקוח טענות או דרישות כלפי המנפיקה במקרה שהמורשה הפר את המגבלות כאמור אם המורשה הינו קטין, פוטרים המורשה והלקוח את המנפיקה מכל טענה הנובעת מהיותו של המורשה קטין, ושימושים בכרטיס על-ידי הקטין ייחשבו שימוש של הלקוח, גם אם הם חסרי תוקף או ניתנים לביטול על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ ב המורשה מתיר בזאת למנפיקה למסור ללקוח מעת לעת פרטים הנובעים מפעילות המורשה בכרטיס, לרבות פרטים הכלולים בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ו/או שהועברו למנפיקה על-ידי המורשה ו/או על- ידי אחר בקשר עם הנ ל )ובכלל זה פרטי עסקאות ופעולות בכרטיס, ניצולים ושימושים של מסגרת הכרטיס(, בהתאם לבקשת הלקוח ו/או על-פי שיקול דעתה של המנפיקה. 17. תוספת למקרה שהלקוח הינו תאגיד: הוראות פרק זה תחולנה על לקוח שהוא תאגיד וזאת בנוסף לאמור בסעיף 16 לעיל. לקוח שהוא תאגיד מתחייב בזה כדלקמן: לקבל טרם מועד קבלת הכרטיס את כל ההחלטות הנדרשות על-פי כל דין ובהתאם למסמכי היסוד שלו, לשם מתן תוקף להתחייבויותיו לפי הסכם כרטיס החיוב וכי לא קיימת מניעה או הגבלה על-פי דין או הסכם להתקשרותו בהסכם כרטיס החיוב על פי תנאיו, למינוי ולייפוי כוח של מורשה מטעמו, לרבות כל הפעולות בגינן הוסמך המורשה; ובכלל זה כי התחייבויותיו ומינוי המורשה נעשו כדין והינם תקפים בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד וכי המורשה רשאי להשתמש בכרטיס )ובכלל זה לנצל את מסגרת הכרטיס( בשם הלקוח, ולקבל מספר סודי של הכרטיס, לצורך ביצוע עסקאות בכרטיס ופעולות במכשירים הממוכנים וכדומה )ככל שהדבר הותר על-ידי המנפיקה( לאשר בזאת כל פעולה שתיעשה על-ידי המורשה ולפטור את המנפיקה מכל אחריות בנוגע לחיוב החשבון בקשר עם השימוש שייעשה בכרטיס להתחייב בפני המנפיקה, בין היתר, כי הלקוח יהיה חייב ואחראי לשפות ולפצות את המנפיקה. המנפיקה תהיה רשאית בעניין זה לחייב בהתאם את החשבון בגין כל נזק, הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם למנפיקה במישרין או בעקיפין או מחמת סיבה כלשהי מהפעלת הסדר זה עם הלקוח ו/או אי הפעלתו ו/או הפעלתו החלקית ו/או הפעלתו הלקויה ו/או מחדל או מעשה בהקשר לכך ו/או מביטולו או בקשר לכל האמור או לנובע ממנו להמשיך בקשר השליחות הנ ל עם המורשה עד למסירת הכרטיס לידי המנפיקה ביחד עם הודעה על ביטול השליחות להביא לידיעת המורשה את תוכן ההחלטות של הנהלת הלקוח וההתחייבויות שהלקוח לקח על עצמו כלפי המנפיקה המנפיקה מסכימה להנפקת הכרטיס )ככל שהכרטיס בסופו של עניין יונפק בהמשך לבקשה זו( על סמך התחייבויות הלקוח שבתנאים אלה. 18. מסגרת הכרטיס: הלקוח מבקש מהמנפיקה להעמיד לו את מסגרת כרטיס בהתאם למפורט בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ובהתאם לתנאים הבאים: מסגרת הכרטיס ניתנת ללקוח על-ידי המנפיקה על פי שיקול דעתה הבלעדי היה ותענה המנפיקה לבקשת הלקוח להעמיד לו את מסגרת הכרטיס, יופיעו סכום ותוקף מסגרת הכרטיס, כפי שנקבעו לראשונה ו/או כפי שיעודכנו מעת לעת, בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ו/או בדף ריכוז החיובים ו/או בכל הודעה אחרת שתינתן מעת לעת על- ידי המנפיקה. 16

17 18.3. תוקף מסגרת הכרטיס - תוקף מסגרת הכרטיס יהא לתקופה, אשר בכל מקרה לא תעלה על שנה, כפי שתודיע המנפיקה ללקוח בבקשה לקבלת כרטיס חיוב ו/או בדף ריכוז החיובים ו/או בכל הודעה אחרת חידוש מסגרת הכרטיס - בתום תקופת מסגרת הכרטיס תהא רשאית )אך לא חייבת( המנפיקה, על-פי שיקול דעתה, להעמיד ללקוח מסגרת כרטיס לתקופה או לתקופות נוספות, שלא תעלינה על שנה אחת בכל פעם, ובסכום לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה על חידוש מסגרת הכרטיס ועל סכומה )אם תחודש(, או הודעה על אי חידוש מסגרת הכרטיס, תפורט בדף ריכוז החיובים ו/או בכל הודעה אחרת ביטול או הקטנה של מסגרת הכרטיס או קיצור תקופות האשראי שבין מועדי חיוב המנפיקה תהיה רשאית לבטל את מסגרת הכרטיס או להקטינה או לקצר את תקופות האשראי שבין מועדי חיוב, באופן מיידי בקרות אירוע כלשהו מהאירועים המנויים בסעיף 14 לעיל; או - בכל מקרה אחר - בהודעה של 30 יום מראש בכל מקרה שנודע ללקוח על אי חידוש מסגרת הכרטיס או ביטולה מכל סיבה שהיא, הלקוח מתחייב שלא לבצע שימושים הנכללים במסגרת הכרטיס החל מאותו מועד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסגרת הכרטיס תעמוד לזכות הלקוח, כל עוד הסכם כרטיס החיוב יהיה בתוקף. אם יובא הסכם כרטיס החיוב לידי סיום או שיבוטל תוקף הכרטיס מכל סיבה שהיא, תפקע מיד ובאופן אוטומטי מסגרת הכרטיס יובהר, כי במקרה של סיום תוקף מסגרת הכרטיס, מכל סיבה שהיא, או במקרה של הקטנת סכום מסגרת הכרטיס, סכומים שנוצלו על חשבון מסגרת הכרטיס קודם לסיומה או הקטנתה ימשיכו להיפרע כסדרם )ובלבד שהעסקה נקלטה אצל המנפיקה קודם לכן(, אלא אם המנפיקה תדרוש פירעונם המידי, כולם או חלקם. דרשה המנפיקה פרעון הסכומים כאמור, יצוין בהודעה מועד ההעמדה לפירעון מידי, ולגבי סוגי לקוחות או סוגי אשראים אשר ביחס אליהם נקבע על פי דין, כי בהודעה על הקדמת מועד הפירעון נדרש גם לפרט פעולות שהלקוח יכול לנקוט כדי למנוע את הקדמת מועד הפירעון, ככל שישנן - יפורטו גם הפעולות האמורות. הלקוח מתחייב לפרוע כל סכום שיידרש על ידי המנפיקה במועד הנקוב בהודעה, בכפוף לאמור בה. למניעת ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את המנפיקה, במשלוח הודעה מראש על העמדה לפירעון מידי, מקום בו עומדת להם זכות על פי דין להעמיד חוב לפירעון מידי, ללא הודעה מראש אין בהעמדת מסגרת כרטיס מסוימת בעבר, כדי לגרוע משיקול דעתה של המנפיקה, ובכלל זה לעניין חידוש מסגרת כרטיס, שינויה תוקפה וסכומה, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר הסתמכותו על העמדת מסגרת כרטיס כאמור מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המנפיקה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, להוסיף הוראות ו/או לשנות את תנאי מסגרת הכרטיס, ובכלל זה לחלקה לתת-מסגרות שונות המתייחסות לאופני שימוש שונים של הכרטיס ו/או לקבוע מסגרת משותפת אחת לכל השימושים באמצעות כל הכרטיסים שהונפקו ללקוח ו/או לבטל את זכותו של הלקוח להשתמש באחד מאופני השימוש הללו, והודעה על כך תימסר ללקוח. כמו כן תהיה המנפיקה רשאית לשנות את התנאים נשוא מסגרת הכרטיס בכל מקרה שתחויב לעשות כן על פי הוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת, ובמקרים אלה ייכנס השינוי לתוקף על פי אותן הוראות בקשר עם עסקאות ופעולות מסוימות, יכול שייווצרו הפרשים בין הסכום הנזקף בגינן על חשבון הסכומים המנוצלים מתוך מסגרת הכרטיס )או סכום כל חריגה שאושרה( ובין סכומי החיוב בפועל, וזאת בין היתר עקב העיתוי השונה של מועד הזקיפה ומועד החיוב, והשוני בשערי חליפין ושיעור המדד בין מועדים שונים אלה הלקוח לא יהא רשאי להשתמש בכרטיס באופן שיגרום לחריגה ממסגרת הכרטיס, והוא מתחייב כי סכום השימושים הנכללים במסגרת הכרטיס שינוצל על ידו ושלא סולק, לא יעלה, בכל נקודת זמן, על מסגרת הכרטיס. חרג הסכום המנוצל מסך מסגרת הכרטיס, מתחייב הלקוח לפרוע באופן מידי את סכום החריגה, והמנפיקה תהיה רשאית לחייב את הלקוח באופן מיידי בגין סכום החריגה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד העומד למנפיקה על-פי הסכם כרטיס החיוב ו/או על-פי כל דין ו/או על-פי כל מסמך אחר שנחתם על ידי הלקוח כלפי המנפיקה המנפיקה תהיה רשאית להתיר או שלא להתיר, 17

18 לפי שיקול דעתה, שימוש בכרטיס שסכומו, כולו או חלקו, חורג ממסגרת הכרטיס במקרה שחרג הלקוח ממסגרת הכרטיס ולא נחסמה החריגה על-ידי המנפיקה )אף מספר פעמים(, לא יהא הלקוח רשאי להעלות כל טענה בעתיד בקשר להסכמת המנפיקה לאפשר לו חריגה גם בעתיד ו/ או בקשר להסתמכותו על הסכום המנוצל בחריגה ממסגרת הכרטיס, ומובהר כי אישור המנפיקה לחריגה כאמור, יינתן על-פי שיקול דעתה של המנפיקה, מבלי שיהיה בו אישור להגדלת מסגרת הכרטיס, מעבר להגדלתה הנקודתית על-פי שיקול דעת המנפיקה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישרה המנפיקה ביצועה של עסקה במסגרת הסדרי האשראי )למעט אשראי מהיר(, ובכלל זה עסקת תשלומים במסגרת הסדרי האשראי, ולאחר מכן בעת קליטת העסקה אצל המנפיקה, סכום העסקה או חלקו הינם בחריגה ממסגרת הכרטיס, תהיה רשאית המנפיקה לחייב את סכום העסקה החורג ממסגרת הכרטיס או את מלוא סכום העסקה )כולל הסכום שאינו בחריגה(, במועד החיוב הרגיל, ולא כעסקה במסגרת הסדרי האשראי בו בוצעה בכפוף להוראות הדין, המנפיקה תהיה רשאית לחייב את הלקוח, בגין כל סכום החורג ממסגרת הכרטיס, בריבית בשיעור המירבי החל ממועד היווצרות החריגה ממסגרת הכרטיס ועד למועד חיוב החשבון בסכומים החורגים ממסגרת הכרטיס הגדלת מסגרת הכרטיס מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המנפיקה תהיה רשאית )אך לא חייבת(, לפי שיקול דעתה בכל עת ומעת לעת, ביוזמתה ובלא הגשת בקשה מצד הלקוח, להגדיל את סכום מסגרת הכרטיס אשר הוקצתה ללקוח לפי הסכם כרטיס החיוב, בין לזמן קצוב ובין עד תום תוקף מסגרת הכרטיס שתהיה קיימת ללקוח באותה עת. היה והמנפיקה הגדילה את מסגרת הכרטיס, כאמור, שלא בדרך של אישור לחריגה ממסגרת הכרטיס כאמור בסעיפים ו לעיל, תודיע על כך ללקוח, לרבות בדף ריכוז החיובים. 19. הסדרי האשראי: היה והלקוח יבקש מאת המנפיקה לצרפו להסדרי האשראי )צירוף כאמור יעשה בהתאם להנחיות המנפיקה כפי שיהיו מעת לעת(, יחולו התנאים הבאים: הסדר קרדיט: ניצול הסדר קרדיט: בכרטיס המאפשר ניצול הסדר קרדיט באפשרות הלקוח לבקש אשראי בתנאי הסדר קרדיט בהתאם לאפשרויות הבאות: בקשה במעמד ביצוע הרכישה - לצורך הכללתן של עסקאות המבוצעות בישראל בכרטיס בגדר הסדר קרדיט יודיע הלקוח לבית העסק כי עליו לסמן על גבי השובר בעת ביצוע העסקה, כי זו עסקה המבוצעת במסגרת הסדר קרדיט; ובלבד שבית העסק רשאי לכבד עסקאות כאלה, בהתאם להסכמים שבינו לבין הסולק בקשה לקבלת אשראי בתנאי הסדר קרדיט הגשת בקשה למנפיקה מראש, בדבר רצון הלקוח כי כל העסקאות שיבצע בעתיד באמצעות הכרטיס בארץ ו/או בחו ל )למעט עסקאות בהסדר קרדיט בתשלומים ו/או אשראי מהיר ו/או עסקאות שאינן מחויבות ע י המנפיקה בחשבון בשקלים(, ייחשבו כבקשה לקבלת אשראי מהמנפיקה בתנאי הסדר קרדיט. הודעה כאמור תהיה בתוקף החל ממועד קליטתה אצל המנפיקה וכל עוד לא נקלטה אצל המנפיקה הודעה אחרת מהלקוח. הודעה כאמור תינתן על ידי הלקוח באותם אופנים שיאושרו על ידי המנפיקה הגשת בקשה למנפיקה בדיעבד, בדבר רצון הלקוח לקבל אשראי בתנאי קרדיט לגבי סכומי חיוב שחשבון הלקוח חויב בגינם בעבר )במהלך תקופה קודמת שתיקבע על-ידי המנפיקה מעת לעת( ו/או לגבי עסקאות שבוצעו אך הלקוח טרם חויב בגינן. היה ותענה המנפיקה לבקשת הלקוח, יזוכה החשבון תוך 2 ימי עסקים והריבית תחושב החל ממועד זיכוי החשבון ובמקרה שהעסקה טרם חויבה בחשבון, לא תחויב העסקה במועד החיוב הרגיל והריבית תחושב החל ממועד החיוב הרגיל למנפיקה יהיה שיקול דעת בלעדי אם להיענות לבקשות הלקוח כאמור לעיל אם לאו. נענתה המנפיקה לבקשת הלקוח, ינתן ללקוח אשראי בתנאי הסדר קרדיט. 18

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים -

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - א( פרסום זה הינו תמציתי בלבד ואינו בא להחליף את האמור בתעריפוני העמלות של הבנק. תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי. תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים אגוד עובר ושב משכנתאות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 06/09/2018 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

תעריפון עסק גדול

תעריפון עסק גדול 13/7/2016 לוח תעריפים לעסק גדול )תאגיד( סעיף מס' גובה העמלה פרק 1 חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים דמי נהול קבועים בחשבונות עסקיים ( חח"ד ) 131 רישום פעולה בחשבון )עמלה זו נגבית בנוסף לעמלות הספציפיות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח

חלק 1- חשבון עובר ושב הערות (1) לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל- 4 פעולות על ידי פקיד במח חלק 1 חשבון עובר ושב לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא אדם בעל מוגבלות ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל 4 פעולות על ידי פקיד ב פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אדם בעל מוגבלות תחל ב 1 בחודש שלאחר

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב (להלן: "צו הבנקא ות") נוס

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס ב (להלן: צו הבנקא ות) נוס לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב - 2002 (להלן: "צו הבנקא ות") נוסח ה לחישו ב עמלת פרעון מ וקדם ה מבי אה ליד י בי טוי

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד