תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים"

תמליל

1 תקנון בית-הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן במכון וינגייט 1

2 תוכן עניינים א. ב. מטרות התקנון... 4 הרשמה ולימודים... 4 רישום וקבלה... 4 מעמד התלמיד... 5 הכרה בלימודים קודמים... 6 חובות לימודים... 6 קורס עזרה ראשונה... 7 הפסקת לימודים ג. נוכחות בשיעורים והשתתפות בהם... 7 חובת נוכחות... 7 איחורים... 8 השתתפות פעילה בשיעורים מעשיים... 8 תלמידה בהיריון... 8 הופעה, לבוש וניקיון ד. נוהלי בחינות, ציונים והסמכה... 9 השתתפות בבחינה... 9 התנהלות תלמידים בבחינה... 9 מבחן במועד מיוחד בקשה להקלה במבחנים עיוניים ציונים צפייה בבחינה/ערעור על ציון הסמכה

3 ה. עבירות משמעת...12 עבירת משמעת הליכי הגשת תלונה ועדת משמעת עונשים...13 ערעור ו. שירותים לתלמידים שירותי מכון וינגייט לרשות התלמיד גמולי השתלמות תנועה וחניה במכון ז. בריאות התלמיד ותאונות ביטוח התלמיד דיווח על תאונה הגשת עזרה ראשונה

4 תקנון בית-הספר למאמנים ולמדריכים א. מטרות התקנון התקנון מפרט את הנהלים הנהוגים בבית-הספר ושלוחותיו בתחום הלימודי, החברתי והמנהלי ההנחיות המפורטות החל בשנת תקפות זה, בתקנון ועד לפרסומו תקנון או תקנות של חדשים. במהלך שנת הלימודים יתכנו שינויים הנובעים מהנחיות ומהחלטות משרד התרבות והספורט, משרד האוצר ורשויות שלטון אחרות. שינויים אלה ושינויים שהנם בהמשך להחלטות הנהלת בית-הספר יפורסמו באתר בית-הספר באינטרנט.( הכרת הנהלים והקפדה על קיומם מהווים בסיס לשמירה על מנהל תקין ועל אווירת לימודים חיובית ופורייה לתלמיד, למרצה ולצוות בית-הספר. ההנחיות המפורטות מחייבות את כל הנוגעים בדבר גם אם לא הגיעו לידיעת כל אחד בנפרד. ב. הרשמה ולימודים 1. רישום וקבלה א. הליך רישום יתבצע מול נציג שירות קשרי לקוחות. מילוי הפרטים בטופס הרישום ייעשה בטלפון, באמצעות הדוא"ל או מול הנציג במשרד. ב. במילוי הפרטים הנך מצהיר/ה על הסכמתך לקבל ממכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט )ע.ר( חומר פרסומי באמצעות הדואר האלקטרוני או הודעות מסרון.)SMS( בכל שלב תוכל/י להסיר את שמך מהרשימה. ג. ד. בהתאם לנתונים שנמסרו על-ידי המועמד ועמידה בדרישות הקבלה האובייקטיביות, כלומר דרישות הסף של התחום אותו ביקש ללמוד, תישלח לתלמיד הודעה על קבלתו ללימודים. עם זאת, יצוין כי מספר המקומות בקורס מוגבל ולכן בית-הספר ישמור על מקום התלמיד בקורס רק בכפוף להסדרת תשלום שכר הלימוד, ובכל מקרה לפני תחילת הלימודים. 4

5 ה. ארבעת המפגשים הראשונים בקורס ישמשו שלב מיון נוסף לקבלתו של התלמיד לקורס, בהם תיבחן יכולתו והתאמתו למסלול הלימודים הרלוונטי בהתאם להחלטת הרכז/המדריך בקורס. ו. הרכז/המדריך בקורס יעביר דיווח על התאמת התלמידים לקורס עם סיום שלב המיון הנ"ל בתום ארבעת המפגשים הראשונים של הקורס. משהחליט הרכז/המדריך בשלב המיון הנוסף על אי התאמה של התלמיד לקורס, יעלה את ממצאיו בכתב אל מנהל המחלקה ולתיקו האישי של התלמיד. ז. לאחר שלב המיון הנוסף, במקרה בו בית-הספר ימצא שהתלמיד אינו מתאים למסלול הלימודים, יופסקו לימודיו של התלמיד והתשלום ששילם בפועל עבור הלימודים בקורס )דמי רישום ושכר לימוד( יוחזרו לו במלואם. ח. סעיפים א'-ו' )למעט מילוי טופס הרשמה טלפוני( אינם חלים בתהליך הקבלה לקורסים ולמסלולי הלימוד הבאים: מסלול אקדמי, מפעלי הקיץ, כלבנות טיפולית, קורסי רכיבה על סוסים. בקורסים ומסלולי הלימודים הללו יתקיימו ועדות/ראיונות קבלה לפני מועד פתיחת הקורס כתנאי קבלה ללימודים. ט. פתיחת קורס פתיחת הלימודים בכל קורס או תכנית מותנית במספר הנרשמים מינימאלי, כפי שנקבע לקורס או לתכנית. במקרים בהם לא נרשמו די משתתפים לתכנית או לקורס, רשאי בית הספר להודיע, בכל עת ועל פי שיקול דעתו, על דחיית מועד פתיחת הלימודים או על ביטולם. י. לוחות הזמנים ותכניות הלימודים של הקורסים נתונים לשינויים, וכן גם שיבוץ המרצים בכל קורס או תכנית לימודים נתונים לשינויים, לפי שיקול דעתו של בית הספר. 2. מעמד התלמיד א. תלמיד מן המניין הוא תלמיד אשר מילא טופס הרשמה במלואו ועבר את שלבי הקבלה, שילם את שכר הלימוד ומסר אישור רפואי כי בריאותו תקינה, המאשר את השתתפותו בקורס. ב. תלמיד שלא מן המניין, הוא תלמיד שקיבל אישור על כך מוועדת חריגים שמונתה ע"י ראש מנהל תלמידים וחברים בה מנהל המחלקה שבה מבקש המועמד ללמוד, ראש מנהל תלמידים, רכז הקורס ואו חבר הנהלה נוסף. 5

6 ג. כל שינוי בפרטים אישיים של תלמיד בהשוואה לפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה, מחייב את התלמיד לעדכן את המדור לרישום ולקבלה. 3. הכרה בלימודים קודמים א. בית-הספר שומר לעצמו את הזכות להכיר בלימודים קודמים של תלמידים אשר למדו במוסד אקדמי מוכר או מוסד המוכר לכם ע"י בית הספר או במכללה למורים לחינוך גופני או במסגרת בית-הספר למאמנים ולמדריכים. הכרה בלימודים קודמים במקצוע תינתן עיוני בתנאי שהתקופה אשר חלפה ממועד סיום הלימודים במקצועות שעבורם מבוקש הפטור, אינה עולה על 6 שנים. ב. התלמיד ימלא טופס: "בקשה להכרה בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור", ויצרף אליו אישור רשמי שבו יפורטו: מקצועות הלימוד, הציון, שנת הלימוד והיקף השעות. כמו כן, חובה לצרף את תכנית הלימודים. את הבקשה לפטור יש להגיש לראש מנהל תלמידים עד חודש מיום פתיחת הלימודים. ג. מתן הפטור אינו אוטומטי. בית-הספר אינו מתחייב להעניקו בכל תנאי. ד. לא תינתן הנחה כספית בגין מתן פטור מלימודים. 4. חובות לימודים א. התלמיד יהיה חייב להשלים את כל העבודות, התרגילים והמבחנים עד למועד שנקבע על-ידי בית-הספר או עד למבחן הגמר בנושא. במקרה של אי השלמת החובות במקצוע כלשהו, יירשם לתלמיד חוב לימודי. ב. תלמיד המבקש להשלים חוב לימודי יגיש טופס בקשה להשלמת חוב לימודי ויעבירו לתיבת דואר פנימית לראש מנהל תלמידים או למנהל השלוחה בה הוא לומד. תלמיד אשר ג. לו חוב לימודי, יידרש להשלימו מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ- 2 סמסטרים מסיום הלימודים בקורס. לאחר שני סמסטרים יחויב התלמיד בלימוד המקצוע מחדש. ד. תלמיד חייב להשלים את כל חובות הלימודים בקורס בתוך 6 שנים מיום תחילת הקורס אם לא יעמוד בתנאי זה, יידרש ללמוד את כל הקורס מחדש. 6

7 ח: 5. קורס עזרה ראשונה הצגת תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף בהיקף של 28 שעות, הינה חלק מתנאי סיום הלימודים בקורסים הבאים: קורסי מאמנים ומדריכים בספורט התחרותי וקורסי המטפלים. בקורסי גלישה מצוקים, הידרותרפיה וספורטתרפיה על התלמיד לעבור קורס בהיקף של 44 שעות לימוד לפחות. בקורסים מסוימים ברפואה משלימה על התלמיד לעבור קורס החייאה בלבד, 4 בהיקף שעות לימוד. 6. הפסקת לימודים תלמיד המבקש להפסיק לימודיו, יודיע על כך בכתב לראש מנהל התלמידים של בית-הספר. במקרה זה יהיה התלמיד זכאי לקבל אישור מבית-הספר על הלימודים שלמד, שנבחן ושקיבל עליהם ציון. היה והתלמיד יבקש לחדש לימודיו, יחול עליו פרק 3 ובות לימודים. פרטים על החזר שכר לימוד בגין ביטול הרשמה או הפסקת לימודים ראה בפרק ח' סעיף 5. ג. נוכחות בשיעורים והשתתפות בהם בית הספר מייחס חשיבות רבה לתהליך הלמידה ולמפגש בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין המרצים והמדריכים בקורס. לפיכך, ככלל, נוכחות והשתתפות פעילה היא חובה במהלך הלימודים. 1. חובת נוכחות חובת נוכחות חלה על כל התלמידים בכל השיעורים המעשיים והעיוניים. תלמיד אשר ייעדר מעל ל- 20% מסך שעות הלימוד במקצוע לימודי, לא יורשה לגשת לבחינות הסיום ואו להגיש את עבודות הגמר או כל דרישה לימודית בקורס הבא בתשלום. אחרת באותו מקצוע. השלמת המקצוע הלימודי תהיה סף היעדרות זה כולל בין השאר גם היעדרויות מוצדקות או מאושרות כגון: מחלה, מילואים, אירוע משמח או אבל משפחתי. *על אף האמור לעיל, רשאי ראש התחום או רכז הקורס לדרוש 100% נוכחות בנושאים מסוימים. בדרישה של 100% נוכחות ייבדק כל מקרה בו יוגשו הסברים להיעדרות מסיבה מוצדקת )יש להציג אישורים(. 7

8 2. איחורים תלמיד אשר איחר להגיע לשיעור כלשהו לא יורשה להיכנס לכיתה. 3. השתתפות פעילה בשיעורים מעשיים על התלמיד להשתתף באורח פעיל לפחות ב- 80% מהשיעורים. נוכחות בשיעורים המעשיים ללא השתתפות פעילה בשל סיבה מוצדקת )כגון: ראש מנהל תלמידים. מחלה, פציעה וכו'( תגובה באישור רפואי ובאישור 4. תלמידה בהיריון באחריות תלמידה בהיריון להודיע על כך בעת תהליך רישום וקבלה ובעת הקורס תודיע למנהל תלמידים ותמציא אישור רפואי על כך. חל איסור על תלמידה בהיריון להשתתף בשיעורים מעשיים, זולת קורסים בהם הפעילות הגופנית מינימלית ובידיה אישור מרופא המאשר לה להשתתף באופן פעיל בשיעורים. אם בשל הריונה נמנעה התלמידה מלהשתתף בשיעורים המעשיים בהיקף של יותר מ- 20%, יהיה עליה להשלים את השעות שהחסירה. 5. הופעה, לבוש וניקיון תלמידי בית-הספר מתבקשים להקפיד על הופעה אישית מסודרת ונאותה ולהופיע בתלבושת ספורט מתאימה לכל השיעורים המעשיים. התלמידים נדרשים לשמור על ניקיון הכיתות והאולמות ועל שלמות הציוד בהן. אין לאכול או לשתות בכיתות התנהגות שכזו מהווה עבירת משמעת. 8

9 ד. נוהלי בחינות, ציונים והסמכה 1. השתתפות בבחינה א. באחריות התלמיד לוודא כי המבחן מתקיים במועד ובשעה כפי שפורסם מראש. מבחנים לא יתקיימו בהכרח ביום הלימודים של הקורס. ב. הלימודים והמבחנים בבית-הספר, מתקיימים בשפה העברית בלבד )זולת קורסים ייחודיים המתקיימים בשפה זרה(. ג. חובה על כל תלמיד להשתתף בכל הבחינות במועד א' )תלמיד שנכשל במועד א', זכאי להשתתף בבחינה במועד ב'(. ד. במקרים החריגים המוכחים הבאים: מחלה, מילואים, משמח או אירוע אבל משפחתי אשר בעטיים לא יוכל התלמיד להשתתף בבחינה )במועד א' ו/או במועד ב'( יהיה רשאי להיבחן במועד מיוחד )ראה סעיף ד' 2( ללא תשלום נוסף באישור ראש מנהל התלמידים ובתנאי שיצדיק את אי השתתפותו בבחינה. 2. התנהלות תלמידים בבחינה א. ב. על הנבחן להגיע לכיתת הבחינה כעשר דקות לפני מועד התחלת הבחינה. על הנבחן להגיע עם תעודה מזהה לבחינה. ללא הצגת התעודה יתבקש הנבחן לעזוב את כיתת הבחינה. ג. ד. ה. ו. ז. לא תותר אפשרות להיבחן בחלוף מחצית השעה הראשונה של הבחינה. יש להקפיד על כיבוי מלא של טלפון נייד. יש להניח בצידי הכיתה תיקים אישיים, חומרי לימוד, טלפונים ניידים, וכל ציוד אחר למעט עט לכתיבה בהתאם להוראות אחראי בחינה. אין להחזיק טלפון נייד או כל מכשיר טכנולוגי אחר בסמיכות אחד המושבים או על הנבחן. התלמיד יישב באחד המושבים המאושרים ע"י הבוחנים. במהלך הבחינה אין מענה על שאלות. במידת הצורך יציין הנבחן על גבי טופס הבחינה הערות למרצה. תלמידים שהנם עולים חדשים או בעלי ליקויי למידה עם אישור, יוכלו לשאול שאלות בהבנת הנקרא ולהשתמש במילון. ח. ט. אין לשוחח בזמן הבחינה או לעזוב את המקום ללא רשות. אין יציאה לשירותים באמצע המבחן הנמשך דקות. 9

10 י. יא. יב. יג. יד. טו. במבחנים שמשכם מעל 90 דקות, יציאה לשירותים תותר לתלמיד אחד בלבד בכל פעם לאחר קבלת אישור אחראי הבחינה ובליווי אחד המשגיחים. משך הבחינה מצוין בשאלון ויוגדר על ידי אחראי הבחינה. בתום הזמן על הנבחן להפסיק את הכתיבה ולהגיש את טופס הבחינה. רק תלמידים אשר מצוין ברשימת הנבחנים שיש להם אישור להארכת זמן או אישור חתום על ידי מנהל תלמידים יורשו להמשיך בכתיבת המבחן. בתום הבחינה יגיש התלמיד את טופס הבחינה לאחראי הבחינה, יחתום על הטופס ויציין את מספר שאלון הבחינה. בהתאם לשיקול דעתו של המשגיח בבחינה, תלמיד אשר יפר את ההוראות הנ"ל יקבל הודעה על הפרת משמעת והאירוע ידווח למנהל התלמידים. התלמיד יוזמן לוועדת משמעת להחלטה על המשך הליכים. במקרים של הפרת משמעת איש סגל מבית הספר, רשאי על פי שיקול דעתו, להפסיק את הבחינה לתלמיד. התלמיד יוזמן לוועדת משמעת להחלטה על המשך הליכים. 3. מבחן במועד מיוחד א. במקרה בו התלמיד לא נבחן במועד א' או במועד ב' מסיבה מוצדקת, יצורף התלמיד למבחן באותו מקצוע במסגרת קורס מקביל וללא תשלום, לאחר שיגיש בקשה להשלמת חוב לימודי לראש מנהל תלמידים. אם הסיבה לאי התייצבות התלמיד למבחן במועד א' ו/או במועד ב' הייתה בלתי מוצדקת, יהיה עליו ללמוד מחדש את המקצוע בו נכשל, לשלם שכר לימוד בהתאם לשעות הלימוד שעליו ללמוד ולקבל אפשרות להיבחן מחדש בשני מועדים. 4. בקשה להקלה במבחנים עיוניים א. בקשה להקלה במבחנים עיוניים תלווה באבחון רשמי של גורם מקצועי )פסיכולוג, קלינאי תקשורת, מאבחן דידקטי וכו'(. האבחון יוגש במזכירות בית הספר במלואו כולל פרק ההמלצות. את הבקשה ניתן להגיש לכל המאוחר עד חודש מיום פתיחת הלימודים בקורס שנתי ועד שבועיים מיום פתיחת הלימודים בקורס סמסטריאלי או בקורס מרוכז. ב. הבהרה- המבחנים בבית הספר למאמנים מתקיימים בשפה העברית בלבד! בקשה לסיוע עקב קשיי שפה יש להגיש במזכירות בית הספר לכל המאוחר עד חודש מיום פתיחת הלימודים בקורס שנתי ועד שבועיים מיום פתיחת הלימודים בקורס סמסטריאלי או בקורס מרוכז. 10

11 5. ציונים א. ציון עובר בבחינה עיונית או מעשית הוא 60 נקודות ומעלה, זולת הקורסים להכשרת מדריכים 65 ומאמנים על-פי חוק הספורט, שבהם ציון עובר בבחינה מעשית הוא ומעלה אלא אם צוין אחרת. ב. בית-הספר רשאי לשנות את סף המעבר במבחנים בהתאם לדרישות מנהל הספורט ובהתאם להחלטת ועדת ההוראה. 3 ג. ציוני הבחינות יפורסמו באתר הלמידה מרחוק של בית הספר למאמנים עד שבועות מיום הבחינה. האחריות לבדיקת הציונים היא על התלמיד. ד. בגיליון הציונים יירשם רק הציון האחרון שהתלמיד קיבל. ה. תלמיד אשר נכשל פעמיים בבחינה, יהיה חייב ללמוד את המקצוע פעם נוספת בתשלום ולהיבחן. 6. צפייה בבחינה/ערעור על ציון א. תלמיד רשאי לעיין בטופס מבחן עיוני בתנאי שהגיש למינהל תלמידים טופס בקשה לצפייה במבחן. ב. העיון בטופס הבחינה ייעשה בנוכחות נציג של מינהל תלמידים, תוך שבועיים לכל היותר מפרסום הציון. ניתן לצפות פעם אחת בלבד בטופס הבחינה. ג. התנהלות תלמידים בצפייה בבחינה: 1. על התלמיד להגיע עם תעודה מזהה במועד אשר נקבע עימו מראש. יש להניח בצידי החדר בו מתקיימת הצפייה תיקים אישיים, טלפונים ניידים, או כל.2 מכשיר טכנולוגי אחר. 3. התלמיד יישב במקום המאושר ע"י נציג מנהל תלמידים. ד. במידה ומבקש התלמיד לערער על הציון אותו קיבל, עליו להגיש לראש מנהל תלמידים את הערעור לא יאוחר משבועיים מיום פרסום ציון הבחינה. יטופלו רק ערעורים שיוגשו בכתב. ה. לא ניתן לערער על שאלה שהמרצה ביטל לאחר בדיקת הציונים. ו. תוצאות הערעור הן סופיות ותימסרנה לתלמיד ע"י ראש מנהל התלמידים עד שבועיים מיום הגשת הערעור. 11

12 ז. על התלמיד להיערך למועד ב' גם אם טרם התקבלה תשובה של הערעור. ח. לא ניתן לערער על ציון שניתן במבחן בעל פה ובמבחן מעשי )מבחן הדרכה או מבחן מיומנות(. 7. הסמכה א. תלמיד אשר עבר בהצלחה את כל דרישות הקורס, יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה. ב. כתנאי לקבלת תעודת ההסמכה על התלמיד להציג תעודה/אישור תקפים המעידים כי סיים בהצלחה קורס "מגיש עזרה ראשונה" בהיקף שעות על פי דרישות הקורס. ג. הסמכה להדרכה ולאימון בענפי ספורט תחרותיים בכושר גופני ובריאות ובמחול אירובי היא בהתאם לחוק הספורט תשמ"ח- 1988, תקנות הספורט התשנ"ז וחוק מכוני כושר התשנ"ד ד. התלמיד זכאי לאישור סיום לימודים אחד ולתעודה אחת בלבד. עבור כל אישור ואו תעודה נוספת ייגבה תשלום. ה. עבירות משמעת 1. עבירת משמעת הפרת משמעת עלולה לגרום להשעיה מלימודים עד לבירור העניין. הפרת משמעת לצורך התקנון תהיה: א. אי ציות להוראות או העלבת חבר סגל הוראה, תלמיד אחר או נציג בית-הספר. ב. הונאה בבחינה, בעבודה בכתב או בכל עבודה המוטלת על התלמיד. ג. פגיעה בזדון ברכוש בית-הספר או ברכוש המכון. ד. אי ציות לכללי ההתנהגות של המכון )נוהל, סדר, חוקי תנועה וכו'(. ה. מסירת מידע כוזב ביודעין לבית-הספר. ו. הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון במכון או מחוצה לו. ז. התנהגות שאינה הולמת תלמיד, מדריך או מאמן בעת תקופת הלימודים או ההתמחות, במכון וינגייט או מחוצה לו. 12

13 2. הליכי הגשת תלונה תלמיד המבקש להתלונן כנגד בית-הספר או מי מעובדיו יעשה זאת בכתב. את מכתב התלונה עליו להפנות לראש מנהל התלמידים בבית-הספר. תלונה כנגד תלמיד בית-הספר, תוגש בכתב לראש מנהל התלמידים או למנהל המחלקה. 3. ועדת משמעת א. כל תלונה שתוגש נגד תלמיד תידון על ידי ועדת משמעת שתורכב משני חברים כדלקמן: - ראש מנהל התלמידים בבית הספר )או בהיעדרו ממלא מקומו(. ראש מנהל התלמידים או ממלא מקומו, לפי העניין, יכהן כיו"ר הוועדה; - חבר הנהלה נוסף לרבות מנהל השלוחה בה לומד התלמיד ובלבד שאינו מעורב במקרה הנדון בוועדה. ראש מנהל התלמידים )או בהיעדרו ממלא מקומו( יהיה רשאי לזמן לישיבת הוועדה כל אדם אשר, לדעת ראש מנהל התלמידים )או ממלא מקומו( יסבור כי לצורך העניין ראוי וצריך לזמנו. מובהר כי לא יכהן אדם כחבר הוועדה אשר מעורב ישירות במקרה הנדון בוועדה. ב. ועדת המשמעת תתכנס בתוך שבועיים מיום הגשת התלונה לידי ראש מנהל התלמידים. הודעה בכתב תישלח אל הנילון. הערה: לא ישתתף כחבר בוועדת המשמעת אדם הנוגע ישירות למהות המקרה הנדון בוועדה. ג. הנילון חייב להופיע בפני ועדת המשמעת. אם לא הופיע, רשאית הוועדה לדון בתלונה ולהחליט כל החלטה על אף היעדרו של הנילון. ד. ועדת משמעת יכולה לקיים ישיבותיה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל המשתתפים, יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו בזמן. מובהר כי הנילון יידרש להיות נוכח פיזית בוועדת המשמעת, בהתאם להודעה שתימסר לו. 4. עונשים אם הנילון נמצא אשם באחת או יותר מההפרות שפורטו לעיל, יכולים להיות מוטלים עליו אחד או יותר מהעונשים הבאים, על-פי החלטת הוועדה: התראה נזיפה 13

14 מניעת שימוש במתקני המכון פסילת בחינה ו/או פסילת עבודה איסור לגשת לבחינה עיכוב תעודה או אישור לימודים הרחקה מלימודים לפרק זמן שיוחלט עליו או לצמיתות ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו במרמה קנס כספי ועדת המשמעת מוסמכת לקבוע כי אחד או יותר מהעונשים הנ"ל יהיה על תנאי. 5. ערעור תלמיד רשאי לערער בכתב על החלטתה של ועדת המשמעת בפני ועדת הערעורים של בית-הספר בתוך שבועיים מקבלת ההחלטה. ועדת הערעורים תכלול את מנהל בית-הספר ועוד בעל תפקיד בכיר בבית-הספר. החלטות ועדת הערעורים הן סופיות. הערה: לא ישתתף חבר בוועדת ערעורים אם השתתף כחבר בוועדת המשמעת או אם יש לו נגיעה ישירה למהות המקרה הנדון בוועדת הערעורים. ו. שירותים לתלמידים 1. שירותי מכון וינגייט לרשות התלמיד כרטיס תלמיד: תלמיד שהתקבל ללימודים בבית-הספר יקבל ממנהל התלמידים אישור על קבלתו ללימודים וכרטיס תלמיד שתאפשר לו שימוש בשירותי המכון כגון: השאלת ספרים מהספרייה, קבלת תו חניה והשאלת ציוד מהאפסנאות. חדר אוכל: תלמידי בית-הספר זכאים לאכול בתשלום )עפ"י מחירון מכון וינגייט( לפי ההסדרים המקובלים. כמו כן, לרשות התלמידים קפיטריה ומזנון הנמצאים בשטח המכון. ספרייה: תלמידי בית-הספר זכאים להשתמש בשירותי ספריית המכון. ההשאלה אפשרית בהצגת תעודת תלמיד ועל-פי תקנון הספרייה. סניף דואר: לרשות התלמידים סניף דואר בבניין בית הסטודנט ובו ניתנים שירותי. מכונת צילום: תלמידי בית-הספר רשאים להשתמש במכונת הצילום תמורת תשלום. 14

15 מכונות נוספות נמצאות בבניין הספרייה )בקומת המרתף(. 2. גמולי השתלמות תלמיד המבקש הכרה בשעות הלימוד לגמול השתלמות, רשאי לקבל אישור לימודים ממנהל התלמידים של בית הספר למאמנים ולהציגו במוסד בו הוא מבקש לקבל את ההכרה. 3. תנועה וחניה במכון סדרי התנועה במכון נקבעו על-פי הנחיות משרד התחבורה בתיאום עם הנהלת המכון. התמרורים בשטח המכון נועדו לכוון את התנועה והתלמידים נדרשים לציית להם. אי-ציות לתמרורים מהווה הפרת משמעת של תקנון זה ויגרור העמדה לוועדת משמעת. לידיעתכם, התנועה במכון היא חד-סטרית. תו חניה הכניסה למכון וינגייט הינה בתשלום. תווי חניה יינתנו לתלמידים מן המניין בלבד במדור רישום וקבלה של בית-הספר. החנייה בשטח המכון מותרת במגרשי החנייה בלבד. בשום מקרה אין להחנות רכב בשולי הדרך דו"חות לחונה במקום אסור. או על מדשאות. הפיקוח העירוני של עיריית נתניה רושם ז. בריאות התלמיד ותאונות 1. ביטוח התלמיד א. חברות בקופת-חולים כל תלמיד חייב להיות מבוטח באחת מקופות-החולים ועליו לדווח על כך בטופס הרישום בעת הרשמתו לבית-הספר. תלמיד שאינו חבר בקופת-חולים לא יוכל להתקבל ללימודים בבית-הספר. ב. לתלמיד לא יינתן כל פיצוי עבור הוצאות הנלוות לטיפול הרפואי ו/או עבור אבדן ימי עבודה אלא במסגרת ביטוח צד ג' של המכון ובהתאם לתנאי הביטוח. ג. אם חל שינוי במצבו הבריאותי של התלמיד במהלך הלימודים שלא במסגרת פעילויותיו של בית-הספר, עליו להודיע על כך בכתב מייד ובלא דיחוי לרכז הקורס ולמדור רישום וקבלה. 15

16 2. דיווח על תאונה תלמיד אשר נפגע בעת שהותו בתחומי המכון או בעת פעילותו בשיעורים מטעם בית-הספר, נדרש לדווח לאלתר על פגיעתו לרכז הקורס או למדריך באותו שיעור. 24 רכז הקורס חייב למלא דו"ח תאונה )אותו יוכל לקבל במנהל תלמידים( תוך שעות משעת הפציעה. במקרה בו נבצר מהתלמיד לדווח על התאונה, ימולא דו"ח התאונה על-ידי מנהל המחלקה. 3. הגשת עזרה ראשונה בית-הספר אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כלשהם ו/או פיצויים בגין קבלת טיפול רפואי, זולת מתן עזרה ראשונה במרפאת המכון. האחריות לחברות בקופת החולים ו/או לכיסוי ביטוח רפואי תחול על התלמיד בלבד, לרבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא. *הערה: התקנון מנוסח בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים. תאריך עדכון אחרון:

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון תוכן עניינים.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 כללי... 2 תנאים להשתתפות בבחינה...2 בחינת סוף סמסטר... 2 מועדי בחינות...3 מועד מיוחד... 3 זכאות למועד מיוחד בגין מכסה... 4 זכאות למועד מיוחד

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

קורס חשבי שכר בכירים

קורס חשבי שכר בכירים טלפון )רב קווי( : 1-077-077-700 פקס: 151-0-949-8130 כתובתנו באינטרנט : WWW.TAXCOLLEGE.CO.IL כתובתנו לדואר : רח' מוטה גור 42, רחובות 4666244 דוא"ל : YANIV.GAVRIEL@GMAIL.COM ספק מוכר משרד הביטחון 36-244-344

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ז

תקנון הקריה האקדמית אונו תשעז תקנון מאוגד הקריה האקדמית אונו אוקטובר 2016 1 תוכן עניינים 3 תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון 3 כללי.1 3 מהלך הלימודים 2. 3 משך הלימודים א. 3 תנאי מעבר לשנה מתקדמת ב. 3 לימודים מעשיים ג. 4

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (אוקטובר 2011 ) 1 תוכן עניינים: תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר שני תקנון משמעת תקנון למניעת הטרדה מינית תקנון גזברות-הקריה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים תקנון משמעת סטודנטים שנתון תשע"ז מרכזת רשויות המשמעת גב' רעיה יוסף טל': 04-6423496 disciplinary@yvc.ac.il תובעת רשויות המשמעת גב' שירי דביר, עו"ד טל': 04-6423415 shirid@yvc.ac.il תחולה 1. תקנון משמעת סטודנטים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה תכניות הלימודים לתואר הראשון וד"ר לרפואה... תקנות הלימודים....1 חובות וזכויות הסטודנט... מבנה הלימודים לתואר הראשון... 3 משך הלימודים לתואר הראשון... 3 חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות... 4 רישום לקורסים...

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

המכללה האקדמית עמק יזרעאל מדריך לנרשם תשע"ב מדריך לנרשם לתואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ז 1 מועמדים יקרים, אנו מברכים אתכם עם הצטרפותכם כמועמדים ללימודים במכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן. כסטודנטים במכללה, תוכלו ליהנות מרמת

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

תקנון משמעת לתלמידי המכללה

תקנון משמעת לתלמידי המכללה תקנון משמעת לסטודנטים של המכללה האקדמית הדסה הלימודים במכללה מבוססים על אמון רב בין המכללה לסטודנטים הלומדים בה ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המכללה, ואשר שומרת על כבוד עובדי המכללה, המורים במכללה והסטודנטים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - kaduregel madrichim

Microsoft Word - kaduregel madrichim MINISTRY OF CULTURE & SPORT SPORT AUTHORITY משרד התרבות והספורט מינהל הספורט תוכנית להכשרת מדריכי כדורגל מטרת התוכנית: להכשיר מדריכים בתחום הכדורגל. לשפר מיומנויות הוראה. להקנות מיומנויות יסוד בתחום הטכניקה,

קרא עוד