תקנון תלמידי מחקר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תקנון תלמידי מחקר"

תמליל

1 1 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: הגדרות ומבוא 1 2,3 א. ב. הגדרות מבוא פרק שני: ה מ ע ר כ ת א סימן א' א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. יד. טו. סימן ב' א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. יד. טו. - - ועדות יחידתיות הקמה מבנה כשירות מספר חברים בחירה יו"ר תקופת כהונה מניין חוקי כינוס איסור נוכחות בישיבה העברת מסמכים תפקידים סמכויות כללים אשרור הוועדה הכלל-אוניברסיטאית הקמה כשירות סייג הרכב ויו"ר ממלאי מקום תקופת כהונה מניין חוקי כינוס איסור נוכחות בישיבה משתתף ומזכיר תפקידים סמכויות החלטות העברת מסמכים הזמנה להופיע בפני הוועדה

2 2 סימן ג' - מליאת הסנאט ) ( א. ב. ג. ד. הודעה בדבר אישור מתן תואר קבלת פרטים ומסמכים ע ר ע ו ר - הזכות להגישו - אופן ההגשה - הכרעה פרק שלישי: תנאי קבלה ללימודים סימן א' - מ ב ו א א. ב. מסלול לימודים השתייכות לוועדה יחידתית סימן ב' - המסלול הרגיל א. ב. ג. ד. ה. ו. תנאי קבלה כתלמיד שלב א' תנאי קבלה לבעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר חובות תלמיד שלב א' תנאי קבלה - תלמיד שלב ב' תנאי לדחיית תכנית איסור עבודה חסויה סימן ג' - המסלול הישיר א. ב. ג. ד. ה. ו. תנאי קבלה כתלמיד שלב א' על תנאי שיקול דעת לימודי השלמה בחינת כשירות תנאי קבלה כתלמיד שלב א' חובות תלמיד שלב א'

3 3 פרק רביעי: סימן א' - סדרי הנחייה אישור מנחים והחלפתם א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. מספר מנחים כשירות חריגים סייגים המשך הנחייה מנחה למספר ם נוהל מינוי מנחה מינוי מנחה נוסף שחרור מנחה לבקשתו החלפת מנחה לבקשת תלמיד מילוי מקום זמני מילוי מקום שנתפנה ביטול רישום סימן ב' - תפקידי המנחה 63 - הגדרת תפקידים פרק חמישי: מהלך הלימודים וה א 71, א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. כ. תכנית לימודים שפות זרות סדרי הנחייה מקום ביצוע ה דו"חות התקדמות שנתית ביטול רישום פרסום חלקי קניין רוחני משך הלימודים וה ארכה הפסקה במהלך הלימודים

4 4 פרק שישי: סימן א' - הליכי הגשה ושיפוט הגשת עבודת הדוקטור א. ב. אופן הגשה שפת הגשה סימן ב' - שיפוט העבודה א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. מספר השופטים כשירות חריגים סייג שינוי הרכב השופטים משך השיפוט כתב מינוי קשר עם השופטים חוות דעת המלצת הוועדה היחידתית בדיקת תיקונים ושינויים ציונים החלטת ועדה כלל-אוניברסיטאית סימן ג' - ע ר ע ו ר י ם א. ב. ג. ערעור על החלטה לאשר מתן תואר דיון בהמלצה לפסילת עבודת דוקטור ערעור על דחיית המלצה לאישור עבודת דוקטור פרק שביעי: ס ו ד י ו ת א. ב. ג. ד. ה. סודיות דיוני ועדות ומסמכיהן סייגים שמות השופטים העברת מידע חופש גישה לרקטור ומטעמו

5 5 פרק שמיני: הענקת התואר א. ב. ג. ד. הפקדת עבודת דוקטור והודעה בדבר הענקת התואר תוקף הודעה הכרזה על מתן התואר טכס נספח א': מבנה ועדות יחידתיות נספח ב': טופס העלאת עבודת דוקטור למאגר העבודות הדיגיטלי

6 6 פרק ראשון: הגדרות ומבוא 1. ה ג ד ר ו ת: ב זה: ) ( "האוניברסיטה". 1.1 "תלמיד שלב א'" מי שהתקבל ללימודי תואר "דוקטור לפילוסופיה" ותכנית שלו טרם אושרה. ה 1.2 "תלמיד שלב ב'" "ועדה יחידתית" "ועדה כלל-אוניברסיטאית" "מדעי הטבע" "מדעי הרוח" "חבר מליאת סנאט" ) ( "ק ב י ע ו ת" מי שתכנית ה שלו לתואר "דוקטור לפילוסופיה" אושרה. ועדה יחידתית ל. הוועדה הכלל אוניברסיטאית ל. הפקולטות להנדסה, מדעי החיים, מדעים מדויקים ורפואה. הפקולטות לאומנויות, מדעי החברה, מדעי הרוח, משפטים וניהול. חבר מליאת הסנאט המוסמך להנחות. לרבות קביעות במוסד רפואי של חבר סגל הפקולטה לרפואה השייך למחלקה מסונפת מ ב ו א: ) (.2 התואר "דוקטור לפילוסופיה" )Ph.D( הוא התואר הגבוה ביותר הניתן מטעם, והוא מוענק מטעם האוניברסיטה ולא מטעם יחידת לימוד כלשהי בתוכה. 3. לשם קבלת התואר על תלמיד: לעמוד בהצלחה בתכנית הלימודים שנקבעה לו. לבצע עצמאי ומקורי שיש בו משום תרומה ייחודית לקידום הידע וההבנה בתחום הנחקר, ולהגישו כ"עבודת דוקטור". להוכיח שליטה בחומר הרקע ובספרות המקצועית בתחום הנחקר

7 7 פרק שני: ה מ ע ר כ ת סימן א' - ועדות יחידתיות 4. ה ק מ ה: בכל פקולטה תוקם לפחות ועדה יחידתית אחת, וזאת עפ"י נוהל הקמה כלל-אוניברסיטאי. 5. מ ב נ ה: רשימת מבנה הוועדות היחידתיות שבכל פקולטה מפורטת בנספח א', המצורף לנוהל זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כל שינוי במבנה האמור בנספח א' יהיה טעון אישור הסנאט כ ש י ר ו ת: לוועדה יחידתית ניתן למנות חברי סגל בעלי קביעות באוניברסיטה, הרשאים להנחות. 7. מספר חברים: 7.1 מספר חברי ועדה יחידתית והרכבה יהיה, או: שבעה חברים, מהם לפחות שלושה פרופסורים מן המניין ושני ממלאי מקום: או, חמישה חברים, מהם לפחות שני פרופסורים מן המניין ושני ממלאי מקום מועצת הפקולטה תקבע אם תוקם ועדה יחידתית בת שבעה או חמישה חברים. 8. ב ח י ר ה: חברי ועדה יחידתית כולל שני ממלאי מקום ייבחרו על ידי מועצת הפקולטה. הדקאן יביא את הרכב הוועדה היחידתית לרבות ממלאי המקום לאישור הוועדה הכלל- אוניברסיטאית י ו " ר: חברי הוועדה היחידתית יבחרו יו"ר מקרבם.

8 8 10. תקופת כהונה: תקופת כהונה של חבר בוועדה יחידתית תהיה שנתיים, והוא יוכל לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה נוספת אחת. מי שכיהן שתי תקופות כהונה רצופות לא יוכל להיבחר מחדש לתפקיד זה אלא לאחר הפסקה של שנתיים לפחות. חריגה מכלל זה טעונה אישור הרקטור. 11. מניין חוקי: המניין החוקי הנדרש לישיבת ועדה יחידתית יהיה: בוועדה בת שבעה חברים - ארבעה חברים. בוועדה בת חמישה חברים - שלושה חברים כ י נ ו ס: ועדה יחידתית תתכנס לישיבות לכל הפחות שש פעמים בשנה. 13. איסור נוכחות בישיבה: חבר ועדה יחידתית לא יהיה נוכח בישיבותיה בעת שזו תדון ותחליט בעניין הנוגע לתלמיד שהוא משמש כמנחהו, אלא אם כן יוזמן להופיע בפני הוועדה במסגרת תפקידו כמנחה. 14. העברת מסמכים: פרטיכל דיוני ועדה יחידתית, המלצותיה והחלטותיה, יועברו לוועדה הכלל-אוניברסיטאית באמצעות המזכירות האקדמית. 15. ת פ ק י ד י ם: ועדה יחידתית: תאשר קבלת ם. תבדוק ותאשר את תכנית ה של כל תלמיד שלב א', לאחר שתקבל לפחות חוות דעת אחת מבודק שאינו נמנה על חבריה. תחליט על שינוי מעמד של תלמיד שלב א' לתלמיד שלב ב'

9 9 תקבע ותאשר את למסלול הישיר. תכנית הלימודים של כל תלמיד וכן את תכנית ההשלמה של כל תלמיד שלב א' 15.4 תקבע את פרטי "בחינת כשירות": את מועד הבחינה, היקפה, תוכנה, צורתה והרכב הבוחנים בה. תאשר מנחה או מנחים לכל תלמיד. תבדוק ותאשר את דיווחי ההתקדמות של התלמיד. תקבע את שופטי העבודה. תבדוק ותאשר את חוות הדעת של המנחה ושל השופטים על העבודה תחליט אם נדרשת "הגנה על העבודה", תקבע את מתכונתה של ההגנה ותזמין את המשתתפים בה תגיש לוועדה הכלל-אוניברסיטאית המלצה סופית, מפורטת ומנומקת, למתן או אי מתן התואר "דוקטור לפילוסופיה" תגיש תגובה לוועדה הכלל-אוניברסיטאית אם יוגש ערעור על החלטותיה. ) ( תחליט על הקמתה של ועדה מלווה, ולאחר שתקבל את אישורה של הוועדה האוניברסיטאית ל להפעלתה במתכונת המוצעת, תפרט ב היחידתי או בנספח ל את סמכויותיה ואת דרך פעולתה. 16. ס מ כ ו י ו ת: ועדה יחידתית תדון ותחליט בכל הנוגע: לדחיית מועד הגשת עבודת הדוקטור. להחלפת נושא העבודה. להחלפת מנחה או שופטי העבודה. להפסקה במהלך הלימודים. לדחייה בהעברת דו"חות התקדמות או סיכומי שיפוט. לביטול רישום של תלמיד. לערעורים של מנחה או תלמיד על החלטות, לרבות החלטותיה היא. לעניינים חריגים הנוגעים למהלך הלימודים, ה והגשת העבודה שיובאו לפניה על ידי תלמיד, מנחה או שופטים

10 כ ל ל י ם: בכפוף להוראות זה תקבע ועדה יחידתית כללים, ככל שתמצא לנכון, בכל הנושאים שבתחום תפקידיה וסמכויותיה ובלבד שכללים כאמור יוכלו להחמיר את ההוראות האמורות ב זה אך לא להקל בהן. הכללים שייקבעו על ידי ועדה יחידתית יפרטו, בין השאר: תנאים מוקדמים לקבלה למסלול הרגיל ולמסלול הישיר. דרישות בנוגע לתכנית הלימודים וללימודי השלמה, כולל שפות זרות. מתכונת "בחינת הכשירות". אופן ההגשה והבדיקה של תכנית. חובות מנחה ותלמיד. תנאים לחריגה מהכלל של כתיבת עבודת דוקטור בשפה העברית. תנאים לפרסום חלקי של תוצאות ה בזמן ביצוע העבודה. מתכונת לעבודת דוקטור. הנחיות להגשת דו"חות שיפוט ) (17.10 הנהגת נוהל ועדה מלווה. 18. א ש ר ו ר: כללים כאמור בסעיף 17 טעונים אשרור הוועדה הכלל-אוניברסיטאית ויפורסמו לאחר אשרורם. סימן ב' - הוועדה הכלל-אוניברסיטאית 19. ה ק מ ה: תוקם ועדה כלל-אוניברסיטאית ל, שהרכבה, תפקידיה וסמכויותיה יהיו כמפורט בסימן זה. 20. כ ש י ר ו ת: לוועדה הכלל-אוניברסיטאית ייבחרו חברי סגל בעלי קביעות באוניברסיטה בדרגת פרופסור חבר או פרופסור מן המניין, הרשאים להנחות.

11 ס י י ג: לא יכהן חבר סגל בו-זמנית בוועדה יחידתית ובוועדה הכלל-אוניברסיטאית. הרכב ויו"ר: ) (.22 הוועדה הכלל-אוניברסיטאית תורכב מאחד-עשר חברים ואלה הם: סגן הרקטור, שיכהן בה מכח תפקידו וישמש כיו"ר הוועדה. ) ( עשרה חברים שייבחרו על ידי הסנאט, חמישה ממדעי הטבע, וחמישה ממדעי הרוח. 23. ממלאי מקום: הסנאט יבחר ארבעה ממלאי מקום, שניים ממדעי הטבע ושניים ממדעי הרוח. 24. תקופת כהונה: תקופת כהונה של חבר בוועדה הכלל-אוניברסיטאית, כולל ממלאי מקום, תהיה שנתיים. לא יכהן חבר נבחר בוועדה הכלל-אוניברסיטאית יותר משתי תקופות כהונה רצופות. מי שכיהן שתי תקופות כהונה רצופות לא יוכל להיבחר מחדש לתפקיד זה אלא לאחר הפסקה של שנתיים לפחות מניין חוקי: ) (.25 המניין החוקי הנדרש לישיבת הוועדה הכלל-אוניברסיטאית יהיה נוכחות עשרה שלפחות שניים מבין הנוכחים יהיו מתחום מדעי הטבע ושניים מתחום מדעי הרוח. מחברי הוועדה ובלבד 25 א. כ י נ ו ס: הוועדה הכלל-אוניברסיטאית תתכנס לישיבות לכל הפחות שש פעמים בשנה. 26. איסור נוכחות בישיבה: חבר הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לא יהיה נוכח בישיבותיה בעת שזו תדון ותחליט בעניין הנוגע לתלמיד שהוא משמש כמנחהו, אלא אם כן יוזמן להופיע בפני הוועדה במסגרת תפקידו כמנחה.

12 משתתף ומזכיר: המזכיר האקדמי ישתתף בישיבות הוועדה בתוקף תפקידו, וראש מדור או נציגו ישמש בתוקף תפקידו כמזכיר הוועדה. 28. ת פ ק י ד י ם: הוועדה הכלל-אוניברסיטאית תדון בכל הנושאים הנוגעים ללימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" שנודעת להם משמעות כלל-אוניברסיטאית ותעלה נושאים כאלה לדיון בוועדה המרכזת ו/או בסנאט, אם תראה צורך בכך. 29. ס מ כ ו י ו ת: מבלי לגרוע מהוראות סעיף 28 דלעיל, הוועדה הכלל-אוניברסיטאית: תאשר הרכב הוועדות היחידתיות. תאשרר הכללים שיקבעו הוועדות היחידתיות עפ"י סעיף 17 ל זה. תכריע בחילוקי דעות בין ועדות יחידתיות בשאלת שיוכו של תלמיד הלומד לימודים בין-תחומיים. תפקח על עבודתן של הוועדות היחידתיות. תבקר את עבודתן של הוועדות היחידתיות. תשקול את ההחלטות של הוועדות היחידתיות. תפסוק בערעורים של מנחים על החלטות ועדות יחידתיות. תשמע טיעוני ם בדבר המלצת ועדה יחידתית לפסילת עבודותיהם, לפני קבלת החלטה בנדון. תדון ותחליט בהמלצת ועדה יחידתית למתן או אי מתן תואר "דוקטור לפילוסופיה" ) ( תיתן אישור סופי להמלצת ועדה עד יחידתית להענקת ציון "מעולה" לעבודת דוקטור שהוגשה לשיפוט ) ( תכריע בערעורים של חברי מליאת הסנאט על החלטתה למתן תואר "דוקטור לפילוסופיה" תדון בפניות אליה בכל עניין אחר שלא מצא פתרון הולם בוועדה יחידתית.

13 ה ח ל ט ו ת: החלטות הוועדה הכלל-אוניברסיטאית יתקבלו ברוב רגיל של הנוכחים בישיבה. החלטת הוועדה הכלל-אוניברסיטאית: לאשר המלצת ועדה יחידתית למתן או אי מתן תואר "דוקטור לפילוסופיה" תתקבל ברוב רגיל של הנוכחים בישיבה. לדחות המלצת ועדה יחידתית למתן או אי מתן תואר "דוקטור לפילוסופיה" תתקבל ברוב של שני שלישים של הנוכחים בישיבה. במקרים שלא תתקבל החלטה לאשר או לדחות את המלצת הוועדה היחידתית, יוחזר הנושא לדיון בוועדה זו. החלטת הוועדה היחידתית בדיון נוסף כאמור, תובא לדיון חוזר בוועדה האוניברסיטאית ובלבד שדיון זה ייערך בנוכחות תשעה מחברי הוועדה לפחות אם גם בדיון חוזר לא תושג הכרעה, תיחשב המלצת הוועדה היחידתית כמאושרת.. העברת מסמכים: הוועדה הכלל-אוניברסיטאית תקבל, באמצעות המזכירות האקדמית, את הפרטיכלים של דיוני הוועדות היחידתיות, את דו"חות השיפוט וכל חומר שיידרש לה, לדעתה, לשם ביצוע תפקידיה. 32. הזמנה להופיע בפני הוועדה: הוועדה הכלל-אוניברסיטאית תהיה רשאית להזמין את יו"ר הוועדה היחידתית, המנחה, התלמיד או כל מי שתמצא לנכון, לשם בירור וקבלת הסבר בכל עניין שיידרש לדעתה. סימן ג' מ ל י א ת ה ס נ א ט ) ( 33. הודעה בדבר אישור מתן תואר: ) ( 33.1 הודעה בדבר החלטת הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לאשר מתן תואר "דוקטור לפילוסופיה" תישלח לחברי מליאת הסנאט באמצעות המזכירות האקדמית. בהודעה שתישלח יצוינו שמות השופטים שיסכימו לחשוף את שמם, ואם לא כל השופטים המליצו על מתן התואר יצוין מספר הממליצים לחיוב ולשלילה. 33.2

14 14 קבלת פרטים ומסמכים: ) (.34 כל חבר מליאת סנאט יהיה זכאי לעיין באחד או יותר מהמסמכים הבאים: תולדות חיים ורשימת פרסומים של התלמיד; תמצית עבודת הדוקטור; עבודת הדוקטור עצמה ע ר ע ו ר: זכות להגישו: ) ( 35.1 חבר מליאת סנאט יוכל לערער על החלטת הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לאשר מתן התואר "דוקטור לפילוסופיה". אופן הגשה: ) ( ) ( 35.2 הערעור יימסר בכתב למזכירות האקדמית, תוך עשרה ימים מהיום שבו נשלחה לחברי מליאת הסנאט ההודעה האמורה בסעיף ה כ ר ע ה: המזכירות האקדמית תדאג לקבל תגובת הוועדה היחידתית ותעביר את כתב הערעור, בצירוף תגובה כאמור, להכרעת הוועדה הכלל-אוניברסיטאית, שהחלטתה תהיה סופית.

15 15 פרק שלישי: תנאי קבלה ללימודים סימן א' - מ ב ו א 36. מסלולי לימודים: ם יתקבלו ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" בשני מסלולים: המסלול הרגיל והמסלול הישיר. 37. השתייכות לוועדה יחידתית: תלמיד בכל אחד מהמסלולים ישתייך לוועדה יחידתית אחת בלבד. לגבי תלמיד בלימודים בין-תחומיים, יחליטו הוועדות היחידתיות הנוגעות בדבר למי מהן תוקנה סמכות בעניינו. לא הגיעו הוועדות היחידתיות לכלל הסכמה בעניין, תכריע בנדון הוועדה הכלל-אוניברסיטאית סימן ב' - המסלול הרגיל תנאי קבלה כתלמיד שלב א': ) (.38 רשאי לפנות לוועדה יחידתית בבקשה להתקבל כתלמיד שלב א' למסלול זה: מי שקיבל את התואר "מוסמך אוניברסיטה" או "דוקטור לרפואה" )M.D( בציון משוקלל של "טוב" )80( לפחות, והכין עבודת גמר שציונה הוא 85 לפחות, וקיבל את הסכמתו של חבר סגל, הרשאי להנחות, לשמש כמנחה. במקרים של הישגים לימודיים, יים או מקצועיים מיוחדים תוכל ועדה יחידתית לאשר חריגה מן הציונים המינימליים הנקובים בסעיף 38.1 וזאת באישור הוועדה הכלל-אוניברסיטאית. לא יורשה עובד מנהלי או טכני של האוניברסיטה ללמוד ביחידה בה הוא עובד. מקרים חריגים יובאו לאישור הרקטור. תלמיד )שאינו עובד אוניברסיטה( המבקש לבצע במקום עבודתו, בקשתו תיבחן על ידי הוועדה האוניברסיטאית ל תנאי קבלה לבעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר: ) (.39 בעל תואר "מוסמך אוניברסיטה" מ, או מאוניברסיטה מוכרת אחרת, בארץ או בחו"ל, שקיבל את התואר בציון משוקלל של "טוב" )80( לפחות, אך ללא עבודת גמר, יוכל להתקבל כתלמיד שלב א' רק לאחר שיעמוד בתנאים שייקבעו על ידי הוועדה היחידתית, וביניהם שני התנאים הבאים:

16 16 הגשת עבודת שקולה בהיקפה וברמתה לעבודת גמר לתואר שני ב. הציון שיינתן על ידי כל אחד מקוראי העבודה לא יהיה נמוך מ חובות תלמיד שלב א': תלמיד שלב א' יהיה חייב, תוך שנה אחת ובמקרים מיוחדים תוך שנתיים: 40.1 לעמוד, בלימודים והשתלמויות כפי שיוטלו עליו על ידי הוועדה היחידתית. - להגיש - המיועד. לאחר שסיים את הלימודים וההשתלמויות שהוטלו עליו תכנית בחתימת המנחה תנאי קבלה תלמיד שלב ב': תלמיד שלב א' שימלא כהלכה אחר דרישות תכנית הלימודים וההשתלמויות, ותכנית ה שהגיש אושרה על ידי הוועדה היחידתית, יהיה לתלמיד שלב ב'. משך הזמן המוקצב לתלמיד לצרכי תיקון הצעת ה הוא לכל היותר שנה אחת מאז תום השנתיים המוקצבות בסעיף 40. תלמיד שלב א' שלא יעמוד בדרישות אלה ו/או לא יעמוד במשך הזמן הנ"ל יופסקו לימודיו. 42. תנאי לדחיית תכנית : לא תדחה ועדה יחידתית תכנית כנגדה. מבלי שתאפשר למנחה המיועד לחוות דעתו לגבי הנימוקים שהועלו 43. איסור עבודה חסוייה: לא תאושר תכנית לעבודת דוקטור חסויה. סימן ג' - המסלול הישיר תנאי קבלה תלמיד שלב א' על תנאי: ) (.44 רשאים לפנות לוועדה יחידתית בבקשה להתקבל למסלול זה:

17 17 ם מצטיינים שקיבלו את התואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות בתכנית תלת-שנתית, או 85 לפחות בתכנית ארבע-שנתית, וקיבלו את הסכמתו של חבר סגל, הרשאי להנחות, לשמש כמנחה. ועדה יחידתית רשאית לקבוע בכללים שייקבעו על ידה קריטריונים הולמים אחרים לקבלה למסלול הישיר. קריטריונים אלה יכולים להביא בחשבון גם את הישגיו של תלמיד לתואר שני במסגרת לימודיו וו לקראת תואר זה שיקול דעת: ועדה יחידתית תהיה רשאית לאשר בקשה להתקבל למסלול הישיר או לדחותה, לפי שיקול דעתה. 46. לימודי השלמה: 44.2 תלמיד שלב א' על תנאי שהתקבל למסלול זה בהתאם להוראות ס"ק 44.1 השלמה לימודי התואר השני כפי שייקבעו על ידי הוועדה היחידתית. או יהיה חייב בלימודי 47. בחינת כשרות: תלמיד שלב א' על תנאי, שהשלים את לימודי ההשלמה לשביעות רצון הוועדה היחידתית, יהיה חייב לעמוד ב"בחינות כשירות" לשם בדיקת ידיעותיו בתחום התמחותו וכושרו בעבודה ית עצמאית. מועד הבחינה, היקפה, תוכנה, צורתה והרכב הבוחנים בה ייקבעו על ידי הוועדה היחידתית. 48. תנאי קבלה כתלמיד שלב א': תלמיד שלב א' על תנאי שעמד ב"בחינת הכשירות" יהיה לתלמיד שלב א'. לא עמד תלמיד שלב א' על תנאי ב"בחינת הכשירות", ייחשבו לימודיו במסגרת המסלול הישיר כחלק מלימודיו לתואר מוסמך. 49. חובות תלמיד שלב א': תלמיד שלב א' יהיה חייב: לקבל הסכמת חבר סגל, הרשאי להנחות, לשמש כמנחהו. להגיש, תוך 6 חודשים מהמועד בו נערכה "בחינת הכשירות", ובאישור מיוחד של ועדה יחידתית תוך שנה ממועד זה, תכנית בחתימת המנחה המיועד

18 18 פרק רביעי: סדרי הנחייה סימן א' - אישור מנחים והחלפתם 50. מספר מנחים: ניתן לאשר לתלמיד מנחה יחיד או מספר מנחים. כ ש י ר ו ת: ) ( ) (.51 כשירים לשמש כמנחים, חברי סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל. במקרים בהם איש הסגל בדרגת מרצה בכיר המשמש כמנחה לא קיבל קביעות באוניברסיטה, יהיה על הוועדה היחידתית לאתר עבור התלמיד מנחה חלופי. ח ר י ג י ם: ) ( ) (.52 במקרים יוצאים מן הכלל תהיה ועדה יחידתית רשאית לאשר מנחה שלא נתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף 51, לרבות חבר סגל שפרש לגמלאות. במקרה זה, תשקול הוועדה היחידתית את הבקשה בהתחשב גם במגבלות המשאבים הדרושים לצורך ביצוע ה, כולל שטחי מעבדה. אם תמצא לנכון, תהיה הוועדה רשאית להעביר את ההכרעה לוועדה הכלל-אוניברסיטאית. 53. ס י י ג י ם: לא יאושר כמנחה קרוב משפחה של תלמיד. ) ( לא יאושר חבר סגל ממוסד אחר להשכלה גבוהה כמנחה יחיד, אולם רשאית ועדה יחידתית, במקרים מיוחדים ובהסכמת המנחה מהאוניברסיטה, למנות חבר סגל מאוניברסיטת אחרת או ממכון, לשמש כמנחה נוסף. 54. המשך הנחייה: חבר סגל שפרש לגמלאות ימשיך בהנחיה בה החל לפני פרישתו.

19 19 מנחה למספר ם: ) (.55 לא יורשה מנחה אחד להדריך בו-זמנית יותר מאשר 10 ם לתואר שלישי ו/או שני, אלא במקרים חריגים ובאישור הוועדה האוניברסיטאית הנוגעת בדבר )הוועדה האוניברסיטאית ל או הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני או שתי הוועדות גם יחד - הכל לפי העניין(. 56. נוהל מינוי מנחה: תלמיד יפנה לחבר סגל, הרשאי להנחות, ויבקשו לשמש כמנחהו. חתימתו של חבר סגל על תכנית ה המוגשת לאישור הוועדה היחידתית תיחשב כהסכמה מצידו לשמש כמנחה העבודה. חבר סגל יאושר כמנחה על ידי הוועדה היחידתית. אישור של יותר ממנחה אחד מותנה בהסכמה בכתב של כל המנחים המיועדים, להנחיה בו-זמנית מינוי מנחה נוסף: 57.1 בכל שלב משלבי ביצוע עבודת ה ניתן לצרף להנחיה מנחה או מנחים נוספים. בכפוף לסעיף 56.4 ה. רשאית ועדה יחידתית להורות על צירוף מנחה נוסף במהלך ביצוע עבודת שחרור מנחה לבקשתו: הגיע מנחה למסקנה כי מטעמים אקדמיים או אישיים אינו יכול להוסיף ולהנחות את התלמיד, יהיה הוא רשאי להגיש לוועדה היחידתית בקשה מנומקת לשחררו מהמשך ההנחיה. בקשה שתוגש לאחר תום שנתיים ממועד אישור המנחה תאושר רק במקרים יוצאים מהכלל. החלפת מנחה לבקשת תלמיד: ) (.59 תלמיד רשאי לפנות לוועדה יחידתית בבקשה להחלפת מנחה. לפני קבלת החלטה בבקשה כאמור, תקבל הוועדה היחידתית תגובה מנומקת בכתב מהמנחה הנוכחי והמנחה המיועד. נענתה ועדה יחידתית לבקשת תלמיד להחלפת מנחה, יחליף התלמיד את נושא ה, אלא אם כן המנחה היוצא והתלמיד מסכימים כי התלמיד ימשיך באותו נושא בהנחיית מנחה אחר

20 20 אם התלמיד מבקש להמשיך באותו נושא בהנחיית מנחה אחר, והמנחה היוצא מתנגד לכך, תובאנה בקשותיהם המנומקות לדיון בוועדה היחידתית. המלצת הוועדה ונימוקיה יובאו לאישור הוועדה האוניברסיטאית ל. 60. מילוי מקום זמני: במקרה של היעדרות מנחה לתקופה של עד שני סמסטרים, תשקול ועדה יחידתית מינוי של ממלא מקום לתקופת ההיעדרות, ואילו במקרה של היעדרות מנחה לתקופה העולה על שני סמסטרים, תמנה היא ממלא מקום לתקופת ההיעדרות. 61. מילוי מקום שנתפנה: שוחרר מנחה מתפקידו או שנתפנה מקומו עקב פטירה, התפטרות מהאוניברסיטה או מכל סיבה אחרת, תשקול הוועדה היחידתית את סדרי ההנחיה ותהיה רשאית למנות לתלמיד מנחה חדש או נוסף. 62. ביטול רישום: נתבקשה ועדה יחידתית לשחרר או להחליף מנחה בפעם השלישית, מסיבות אקדמיות או בין-אישיות, תהיה היא רשאית להחליט על ביטול רישומו של התלמיד. סימן ב' - תפקידי המנחה 63. הגדרת תפקידים: המנחה ייעץ לתלמיד בתכנון ה ובביצועו, יכוון אותו להשתלמות הדרושה לביצוע ו, יעקוב באופן שוטף אחרי התקדמות התלמיד, ידריך אותו לפי הצורך בגיבוש תוצאות ה וניסוחן וישתתף בהערכה הסופית של העבודה. כדי למלא את תפקידיו אלה, על המנחה: 60, קשר להתוות את סדרי ההנחיה. להיפגש עם התלמיד לפחות אחת לשלושה חודשים או לקיים עמו, בכפוף לסעיף בהתכתבות אם הוא או התלמיד אינו נמצא בארץ להודיע לוועדה יחידתית במקרה שתלמיד לא עמד בקשר עמו משך תקופה של שישה חודשים ומעלה; והוא רשאי להודיע לוועדה יחידתית כי התלמיד פגע ברציפות ההנחיה, כפי שנקבעה על ידו. לאשר את דו"חות ההתקדמות השנתיים של התלמיד ולהעבירם בחתימתו לוועדה היחידתית

21 21 להודיע בכתב לוועדה היחידתית כי הוא מאשר את הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט. ) ( לשמש כאחד משופטי עבודת הדוקטור ולהגיש לוועדה היחידתית את חוות דעתו המאשרת את העבודה, כתנאי לפתיחת תהליך השיפוט. המלאה והסופית, פרק חמישי: מהלך הלימודים וה 64. תכנית לימודים: ועדה יחידתית תקבע תכנית לימודים לכל תלמיד, תוך התחשבות בהמלצת המנחה. 65. שפות זרות: תלמיד חייב להוכיח, בזמן שייקבע על ידי הוועדה היחידתית, ידיעת שפה או שפות ברמה המאפשרת לו להבין כראוי את הספרות המדעית הרלבנטית. ועדה יחידתית רשאית להטיל על התלמיד לימודי שפה נוספים בהיקף וברמת מיומנות שייקבעו על ידה. 66. סדרי הנחייה: תלמיד יהיה חייב לפעול בהתאם לסדרי ההנחיה שיותוו על ידי המנחה. 67. מקום ביצוע ה: ו של תלמיד יבוצע באוניברסיטה או באחד ממכוני ה המסונפים לה. במקרים מיוחדים, רשאית הוועדה היחידתית להתיר את ביצוע ה במוסד אקדמי או מוסד מוכר אחר, ובלבד שהתלמיד ישהה באוניברסיטה משך שנה אחת לפחות. 68. דו"חות התקדמות שנתית: תלמיד יגיש למנחה, אחת לשנה, דו"ח התקדמות. המנחה יאשר הדו"ח בחתימתו ויעבירנו לוועדה היחידתית. 69. ביטול רישום: לא התקדם תלמיד בלימודיו או בו בצורה נאותה, רשאית הוועדה היחידתית, בהתייעצות עם המנחה, להחליט על ביטול רישומו כתלמיד.

22 פרסום חלקי: תלמיד יהיה רשאי, באישור בכתב של המנחה, לפרסם חלק מו תוך כדי ביצוע עבודת ה. התלמיד יהיה חייב לציין שהפרסום הוא חלק מעבודת הנכתבת באוניברסיטה. 70 א. קניין רוחני: ) ( על המצאות ופטנטים של, חל המצאות, פטנטים ומסחורם ]הוראה )א([. 71. משך הלימודים וה: על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א'. כל חריגה מפרק הזמן הנקוב לעיל טעונה אישור הוועדה היחידתית. משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תכנית ה, אלא אם כן המליצה הוועדה היחידתית אחרת והוועדה הכלל-אוניברסיטאית אישרה ההמלצה א ר כ ה: השתנה נושא ה או הרכב ההנחיה, תאריך הוועדה היחידתית את משך ביצוע עבודת ה לפרק זמן נוסף, בהתחשב בשינוי כאמור. 74. הפסקה במהלך הלימודים: במקרים מיוחדים תוכל הוועדה היחידתית, עפ"י בקשה מנומקת של תלמיד ובהמלצת המנחה, לאפשר לתלמיד הפסקה בלימודיו לתקופה של עד שנה. פרק שישי: הליכי הגשה ושיפוט סימן א' - הגשת עבודת הדוקטור 75. אופן הגשה: עם סיום הלימודים וה יגיש התלמיד לוועדה היחידתית, עפ"י כללים שייקבעו על ידה: 75.1 עבודת דוקטור.

23 23 ) ( 75.2 אישור סופי של המנחה/מנחים כי עבודת הדוקטור גמורה וראויה להימסר לשיפוט, בצירוף חוות דעתו/ם המפורטת והמלאה של המנחה/מנחים. ) ( 75.3 תמצית עבודת הדוקטור, קורות חיים ורשימת פרסומים. שפת ההגשה של הצעת ה ושל עבודת הדוקטור: ) ( ) (.76 הצעת ה ועבודת הדוקטור יוגשו בשפה העברית או בשפה האנגלית )השפה תיקבע בעצה אחת עם המנחה/המנחים(. עבודת הדוקטור תכלול תקצירים בשפה העברית ובשפה האנגלית באורך של עד חמישה אחוזים מהיקפה בתחומי שבהם המצאי של שופטי העבודה קוראי העברית להגיש את הצעת ה ואת עבודת הדוקטור באנגלית. מוגבל, תדרוש הוועדה היחידתית 76.2 תלמיד המבקש לכתוב הצעת ועבודת דוקטור בשפה אחרת )שאינה עברית או אנגלית( כיוון שהעבודה עוסקת בשפה האמורה או בספרות או בתרבות שקשורים לאותה שפה, יפנה לוועדה היחידתית וזו תחליט בנדון תוך התחשבות במצאי השופטים האפשריים להצעת ה ולעבודת הדוקטור בשפה האמורה סימן ב' - שיפוט העבודה מספר השופטים: ) (.77 הוגשה לוועדה היחידתית עבודת דוקטור העונה על הכללים שנקבעו לעניין זה, תמנה הוועדה לפחות שני מומחים בתחום ה שישמשו, יחד עם המנחה, כשופטי עבודת הדוקטור. לפחות אחד המומחים שתמנה הוועדה יהיה מאוניברסיטה אחרת בארץ, שהוכרה כמוסד להשכלה גבוהה עפ"י חוק המועצה להשכלה גבוהה התש"ח- 1958, או מאוניברסיטת אחרת בחו"ל. 78. כ ש י ר ו ת: כשירים לשמש כשופטים חברי סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל, מהאוניברסיטה או ממוסד אחר להשכלה גבוהה, שהביעו הסכמתם לכך.

24 ח ר י ג י ם: במקרים יוצאים מן הכלל תהיה ועדה יחידתית רשאית לאשר שופט שלא נתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף 78. סייגים: ) (.80 לא ימונה שופט שהוא קרוב משפחה של התלמיד או המנחה. לא ימונה שופט אשר קיים שיתוף פעולה י עם המנחה בחמש השנים האחרונות, ועם התלמיד בכל עת. בתחומים בהם נהוגה ועדה מלווה-שופטת לא ימונה שופט אשר קיים שיתוף פעולה י עם המנחה ועם חברי הוועדה המלווה בחמש השנים האחרונות, ועם התלמיד בכל עת שינוי הרכב השופטים: ) (.81 ועדה יחידתית רשאית, אם יתעורר הצורך בכך, לשנות או להרחיב את הרכב השופטים. אם יתעורר הצורך בכך, רשאית הוועדה היחידתית להמליץ לוועדה האוניברסיטאית על מינוי שופט נוסף-מיוחד שיחווה את דעתו לאחר עיון בכל החומר הקשור לתהליך השיפוט: עבודת ה, חוות הדעת של המנחה ושל השופטים, מכתבי התגובה של התלמיד והמנחה והמלצתה של הוועדה היחידתית. המלצתה המנומקת של הוועדה היחידתית למנות שופט נוסף-מיוחד כאמור לעיל, בצירוף כל החומרים הקשורים להליך השיפוט של העבודה, תועבר לאישורה של הוועדה האוניברסיטאית ל. הוועדה האוניברסיטאית תחליט האם הפניה אל השופט הנוסף-המיוחד תיעשה באמצעותה או באמצעות הוועדה היחידתית משך השיפוט: ) ( על הוועדה היחידתית לפעול להשלמת הליך השיפוט תוך שלושה חודשים כתבי מינוי: לאחר שהוועדה היחידתית תוודא כי שופט מיועד יוכל לעמוד במסגרת הזמן האמורה בסעיף 82 תשלח לו כתב מינוי. דלעיל,

25 קשר עם השופטים: תלמיד ומנחה לא יקיימו קשר עם השופטים אלא באמצעות הוועדה היחידתית. 85. חוות דעת: כל שופט יגיש לוועדה היחידתית חוות דעת בכתב, ערוכה עפ"י הנחיותיה, שבה ימליץ בפניה: לאשר את העבודה; או לאשר את העבודה בכפוף לתיקונים ושינויים; או לדרוש מהתלמיד להכניס בעבודה תיקונים ושינויים ולהחזירה אליו לעיון חוזר; או לפסול את העבודה המלצת ועדה יחידתית: הוועדה היחידתית תשקול את דו"חות השיפוט ותחליט: להמליץ בפני הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לאשר את העבודה או לפוסלה. לדרוש מהתלמיד להכניס בעבודה תיקונים ושינויים, כפי שתמצא לנכון בדיקת תיקונים ושינויים: דרשה ועדה יחידתית מתלמיד להכניס תיקונים או שינויים בעבודת הדוקטור, תנהג בעבודה המתוקנת באחת הדרכים הבאות: נדרשו התיקונים או השינויים לאור חוות דעת כאמור בסעיף תהיה הוועדה רשאית לבדוק ביצועם בעצמה. נדרשו התיקונים או השינויים לאור חוות דעת כאמור בסעיף לבדיקה חוזרת של השופט או השופטים. 85.2, או שנדרשו ביוזמת הוועדה, 85.3, תחזיר הוועדה את העבודה לאחר שתוודא ביצוע התיקונים והשינויים בעצמה, או לאחר שתקבל את חוות הדעת בעקבות הבדיקה החוזרת, תגבש הוועדה היחידתית את המלצתה הסופית לגבי אישור העבודה צ י ו נ י ם: ) (.88 הענקת ציון "מעולה" לעבודת דוקטור שהוגשה לשיפוט עד ה : ) ( ) ( 88.1

26 26 ברגיל לא יינתן לעבודת דוקטור ציון; ואולם במקרים של הצטיינות בלתי רגילה, ובהמלצה פה אחד של כלל השופטים, תוכל ועדה יחידתית להמליץ על מתן ציון "מעולה" לעבודת הדוקטור. המלצה כאמור טעונה אישור הוועדה הכלל-אוניברסיטאית. אם המנחה )או המנחים( נתנו לעבודה את הציון "מעולה" תשלח הוועדה היחידתית את העבודה לשיפוטם של לפחות שלושה שופטים נוספים )למנחה או המנחים( שלפחות שניים מהם יהיו ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה. אם לא המליץ שופט בחוות דעתו על מתן ציון "מעולה" לעבודת הדוקטור, לא תפנה אליו ועדה יחידתית בנדון אפילו המליצו שאר השופטים להעניק לעבודה ציון כאמור. ביטול הענקת ציון "מעולה" לעבודת דוקטור: ) ( 88.2 החל מיום מועד , לא יוענק ציון "מעולה" לעבודת דוקטור שטרם הוגשה לשיפוט עד לאותו 89. החלטת ועדה כלל-אוניברסיטאית: לאחר קבלת המלצת הוועדה היחידתית, בצירוף כל דו"חות השיפוט, תחליט הוועדה הכלל אוניברסיטאית: לאשר את המלצת הוועדה היחידתית למתן או אי-מתן התואר. לדחות את המלצת הוועדה היחידתית למתן או אי-מתן התואר סימן ג' - ערעורים ערעור על החלטה לאשר מתן תואר: ) (.90 ערעור של חבר מליאת סנאט על החלטת הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לאשר מתן תואר דוקטור לפילוסופיה ייעשה במועדים, בצורה ובאופן האמורים בסעיף 35 לעיל. 91. דיון בהמלצה לפסילת עבודת דוקטור: המליצה ועדה יחידתית לפסול עבודת דוקטור, תשמע הוועדה הכלל-אוניברסיטאית את טיעוני הנגד של התלמיד ותחליט אם לאמץ את ההמלצה על הפסילה או לדחותה ולאשר עבודת הדוקטור. החלטת הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לאשר את המלצת הוועדה היחידתית לפסילת עבודת דוקטור תהיה סופית.

27 ערעור על דחיית המלצה לאישור עבודת דוקטור: החליטה הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לדחות את המלצת הוועדה היחידתית בדבר מתן או אי מתן התואר: יהיו התלמיד, או המנחה, או יו"ר הוועדה היחידתית רשאים לערער על ההחלטה. ) ( הערעור יידון בפני הוועדה הכלל-אוניברסיטאית. המניין החוקי הדרוש לדיון בערעור יהיה עשרה משתתפים. ) ( החלטת הוועדה תתקבל ברוב של הנוכחים בישיבה. ) ( 92.5 החלטת הוועדה לאשר את ההחלטה בדבר אי מתן התואר דוקטור לפילוסופיה תהיה סופית. פרק שביעי: ס ו ד י ו ת 93. סודיות דיוני ועדות ומסמכיהן: דיוני הוועדות היחידתיות והוועדה הכלל-אוניברסיטאית והמסמכים המפורטים להלן הינם סודיים ואין ליתן מידע לגביהם או למוסרם לכל גורם שאינו זכאי לקבלם עפ"י הוראות פרק זה: 93.1 פרטיכל הישיבות. חוות דעת ודו"חות שיפוט, ובכלל זה דו"חות התקדמות. התכתבות בין הוועדות המזכיר האקדמי, בתיאום עם יו"ר הוועדה הכלל-אוניברסיטאית - יקבע הסדרים מנהליים שיבטיחו שמירת סודיות של החומר האמור. 94. ס י י ג י ם: סודיות כאמור לא תחול על ההמלצות וההחלטות האופרטיביות של הוועדות השונות. חרף האמור בסעיף 93 רשאית ועדה יחידתית להעביר חלקים מחוות הדעת של השופטים לתלמיד ולמנחה ללא ציון שם השופט

28 שמות השופטים: בתום הליכי השיפוט יפורסמו שמות השופטים שיסכימו לכך. 96. העברת מידע: הוועדה הכלל-אוניברסיטאית רשאית לבקש ולקבל כל חומר שהיה בפני ועדה יחידתית. 97. חופש גישה לרקטור ומטעמו: הרקטור זכאי לעיין בכל עת בכל חומר הנוגע להליכים שהתקיימו בפני ועדה והוא רשאי, במקרים יוצאים מן הכלל ובהתייעצות עם יו"ר הוועדה הכלל-אוניברסיטאית, להחליט להעביר מידע או מסמכים סודיים למי שהדבר דרוש לו, לדעתו, לצורך מילוי תפקידו. פרק שמיני: הענקת התואר הפקדת עבודת דוקטור והודעה בדבר הענקת התואר: ) ( ) ( ) (.98 לאחר סיום כל הליכי אישור עבודת הדוקטור, יפקיד התלמיד במדור עותק ועותק דיגיטלי של עבודתו. מודפס 98.1 העותק המודפס וכן העותק הדיגיטלי של העבודה יועברו על ידי מדור לספריה הרלבנטית לעבודת ה. העותק המודפס יקוטלג בספריה, והעותק הדיגיטלי יעלה באופן מיידי למאגר העבודות הדיגיטלי. תלמיד/מנחה שיבקשו לעכב את העלאת העבודה למאגר הדיגיטלי, ימלאו ויחתמו על "טופס העלאת עבודת דוקטור למאגר הדיגיטלי" המצ"ב כנספח ב' ל. לאחר הפקדת העבודה כאמור בסעיף 98.1 לעיל, יודיע יו"ר הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמיד, בכתב, על הענקת התואר. העתקים מהודעה זו יישלחו למנחה, ליו"ר הוועדה היחידתית, לדקאן, לראש היחידה ולמזכיר האקדמי תוקף הודעה: תלמיד יהיה זכאי לשאת את התואר ממועד קבלת ההודעה האמורה בסעיף זמני לזכותו זו. 98, וההודעה תשמש כאישור

29 הכרזה על מתן התואר: לאחר משלוח ההודעה האמורה בסעיף 98 יכריז יו"ר הוועדה היחידתית או אחד מחבריה, במסגרת הפקולטה ובמידת האפשר בטכס פומבי, על מתן התואר. נעשתה ההכרזה בטכס פומבי, ירצה בו התלמיד על עבודתו ט כ ס: התואר "דוקטור לפילוסופיה" יוענק בטכס פומבי, כלל-אוניברסיטאי, במועד שייקבע על ידי שלטונות האוניברסיטה.

30 30 נספח א': מבנה ועדות יחידתיות שם הפקולטה / ביה"ס מספר חברים בוועדה מבנה הוועדות היחידתיות מדעים מדויקים ביה"ס לכימיה ביה"ס למדעי המתמטיקה ביה"ס לפיזיקה ואסטרונומיה ביה"ס למדעי המחשב החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים מדעי החיים 7 ועדה אחת.2 הנדסה 5 ועדה אחת.3 רפואה 7 ועדה אחת.4 משפטים 5 ועדה אחת.5 מדעי החברה 5 ועדה אחת.6* ניהול 5 ועדה אחת.7 5 אמנויות ועדה אחת.8 7 מדעי הרוח 1. ביה"ס למדעי היהדות ולארכיאולוגיה 2. ביה"ס להיסטוריה והחוג לגיאוגרפיה 3. ביה"ס לחינוך 4. ביה"ס למדעי התרבות.9 7 ביה"ס ללימודי הסביבה ועדה אחת.10 * לכל חוגי הפקולטה ולבית הספר לעבודה סוציאלית.

31 נספח ב': טופס העלאת עבודת דוקטור למאגר העבודות הדיגיטלי שם המחבר: מס' זהות: שם המנחה/ים: שם העבודה: הספרייה ל של )להלן: "הספרייה"( משמשת כספרית הפקדה Library) (Depository לעבודות התואר השלישי שנעשו בפקולטה ל. הפקדת עבודת דוקטור )להלן: "העבודה"( נעשית עפ"י סעיף 98 ב האוניברסיטאי ל. ברגיל עבודת דוקטור תועלה למאגר הדיגיטלי מיד עם אישורה על ידי סנאט האוניברסיטה. חרף האמור לעיל, ברצוני לעכב את העלאת עבודתי למאגר הדיגיטלי, בהתאם למסומן בטבלה שלהלן: הערות: נא לסמן X במקום המתאים הזכאים לעיון * כל משתמשי הספריות בארץ ובעולם לאחר שנה/שנתיים/שלוש שנים משתמשי האוניברסיטאות בארץ בלבד לאחר שנה/שנתיים/שלוש שנים משתמשי בלבד לאחר שנה/שנתיים/שלוש שנים משתמשים הנמצאים בספריה בלבד לאחר שנה/שנתיים/שלוש שנים בכל מקרה, התמצית ותוכן העניינים יועלו למאגר הדיגיטלי באופן מיידי ויהיו פתוחים לכל המשתמשים. *מי שאינו מסמן X במקום המתאים, ייחשב כמי שמאשר עיון של כל משתמשי האינטרנט. הנני מפקיד/ה עותק מודפס ועותק שלם בפורמט דיגיטלי של העבודה בספרייה לעיון בספריות האוניברסיטה, ומסמיך/ה את הספרייה לבצע העתקות ולהשתמש בהן למטרות ובתנאים כמפורט במסמך זה. תאריך חתימה אישור המנחה להפקדת העבודה במאגר דיגיטלי תאריך חתימה נוהלי האוניברסיטה/ ]218111[

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63> 1 0. זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי מוכרת ומוצהרת בזאת זכותם הבלתי-מסויגת של חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה לחופש אקדמי מלא בכל פעילותם האקדמית. האוניברסיטה תעודד חופש זה שהוא תנאי לקיומה כמוסד פתוח להוראה,

קרא עוד

עודכן ב-‏19/06/2006

עודכן ב-‏19/06/2006 ל) חוקת אוניברסיטת חיפה עודכן ב- 1 באוקטובר 2112 מבוא - 1792 מתוך השאיפה של ראשי העיר חיפה, הוקמה בשנת אוניברסיטת חיפה בחיפה )להלן האוניברסיטה(, לשם עידוד הלימוד והמחקר וקידומם בכל ענפי המדע; במדינת ישראל

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63>

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63> חוק החברות תשנ"ט 1999 (להלן: "החוק") תקנון הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ ( שם החברה בעברית - הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)..1 שם החברה באנגלית (CC) The National Library of Israel Ltd. מבוא 1892 בשנת הוקם בירושלים

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה תכניות הלימודים לתואר הראשון וד"ר לרפואה... תקנות הלימודים....1 חובות וזכויות הסטודנט... מבנה הלימודים לתואר הראשון... 3 משך הלימודים לתואר הראשון... 3 חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות... 4 רישום לקורסים...

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

מדריך לסגל האקדמי הבכיר

מדריך לסגל האקדמי הבכיר מדריך לסגל האקדמי הבכיר עורכות: שרון פז, מנהלת פרויקטים, לשכת סגן הנשיא למחקר ופיתוח אורלי אבישר, מנהלת מדור הסגל האקדמי עריכה לשונית: טרנסנט, שירותי תרגום ופתרונות שפה עיצוב והבאה לדפוס: מיכל סמו קובץ,

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון תוכן עניינים.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 כללי... 2 תנאים להשתתפות בבחינה...2 בחינת סוף סמסטר... 2 מועדי בחינות...3 מועד מיוחד... 3 זכאות למועד מיוחד בגין מכסה... 4 זכאות למועד מיוחד

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד