מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל "וולקן" החרושת,9 מפרץ חיפה בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל "וולקן" החרושת,9 מפרץ חיפה בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4"

תמליל

1 מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל "וולקן" החרושת,9 מפרץ חיפה בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה טל : פקס :

2 תנאי מכירה חברת "אקורד - המרכז הישראלי למכירות פומביות בע"מ )להלן "אקורד"( מעניקה את השירותים הנדרשים לקיום מכירה פומבית של פריטים וציוד בתנאים המפורטים להלן. אקורד פועלת בשליחותה ועל פי הנחיותיה של החברה או גוף שהינו הבעלים של הציוד המוצע למכירה )להלן "הבעלים"(, לצורך מכירתו במכירה פומבית. הציוד המוצע המפורט בקטלוג זה )להלן "קטלוג המכירה"( ממוקם באתר הנקוב בקטלוג המכירה )להלן "אתר המכירה"(. תנאי מכירה אלה, יחד עם ההנחיות לקונה המפורטות בקטלוג המכירה, הנם התנאים החוזיים היחידים המתייחסים למכירה ואין בהם כדי לגרוע מחיובי הקונה עפ"י חוק". המכירה תתבצע ע"י אקורד באמצעות כרוז )להלן "הכרוז"(. המכירה הפומבית תנוהל ע"י הכרוז בלבד והוא רשאי, אך אינו חייב, לקבל הצעה כלשהי. בנוסף, או לחלופין, רשאי הכרוז להציע הצעות בשם גוף שלישי שהפקיד בידיו הצעות מחיר. כל פריט יימכר למציע ההצעה הגבוהה ביותר, ובמקרה של חילוקי דעות בין מציעים תהיה קביעתו של הכרוז מכרעת וסופית הכרוז רשאי, בין היתר, להעמיד הפריט במחלוקת למכירה פומבית מחדש או להוציאו מהמכירה הכרוז רשאי עפ"י שיקול דעתו, או עפ"י הנחיות הבעלים: א. לשנות או להוציא מהמכירה כל פריט הרשום בקטלוג המכירה לפני המכירה, במהלכה ועד לרגע הודעה על הזכייה. ב. כאשר קיימים שני פריטים בסדר עוקב בקטלוג המכירה הזהים בתיאורם ובכמותם, להציע את הפריט השני לקונה של הפריט הראשון באותו מחיר. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 4 דלעיל, מובהר בזאת שנציג הבעלים של הפריטים הנמכרים יהיה רשאי להשתתף במכירה הפומבית ולהציע הצעות לגבי פריטים מסוימים לגביהם הוא יסבור שהמחירים שהוצעו הנם נמוכים מדי. תהא הצעתו של נציג הבעלים )אשר אינו חייב להזדהות ככזה בפני משתתפי המכירה הפומבית( הגבוהה ביותר, "תזכה הצעתו" והפריט יימכר לו באופן פורמאלי. הבעלים יהא רשאי, במקרה כנ"ל, לנהוג בפריט כנ"ל ככל העולה על רוחו, לרבות העמדתו למכירה במכירה פומבית אחרת". המכירה הנערכת ע"י אקורד הנה אירוע פרטי ולא ציבורי ועל כן אקורד שומרת לעצמה את הזכות למנוע מגופים ו/או אנשים מסוימים, לפי שקול דעתה המוחלט של אקורד, להכניסם לאולם בו נערכת המכירה הפומבית ו/או להשתתף במכירה הפומבית. אקורד שומרת לעצמה את הזכות לדרוש בכל עת מאנשים כל שהם לעזוב את האולם בו נערכת המכירה הפומבית. 7. הצעה המוצעת מחייבת את המציע ואין הוא רשאי לסגת מהצעתו בשום שלב משלבי ניהול המכירה הפומבית. 8. מיד עם " הורדת הפטיש" והודעה על זוכה בפריט כלשהו רשאית אקורד לדרוש מהקונה מקדמה במזומן או בצורת תשלום אחרת המקובלת עליה, בשיעור של 25% מערך הרכישה של כל פריט, וכן לדרוש מהקונה מידע ככל שיידרש בדבר זהותו וכתובתו. 9. יתרת מחיר הרכישה תשולם ע"י הקונה לאקורד לא יאוחר מהיום שנקבע ע"י אקורד בדף "הנחיות לקונה" המפורטות בקטלוג המכירה. 10. הבעלות בפריטים שנרכשו תעבור לקונה רק לאחר תשלום מלוא התמורה בפועל. במקרה של תשלום בשקים, רק פירעונם המלא ובמועד ייחשב לתשלום מלוא התמורה בפועל. 11. למחיר הפריטים שיקבע במכירה הפומבית יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק. אקורד מנפיקה חשבוניות-מס לקונה כחלק מן השירותים שמעניקה אקורד לבעלים ומוסכם מראש כי אין בכך כדי ליצור זיקה בין אקורד ובין הפריטים הנמכרים וכי אין בכך כדי ליצור יריבות משפטית, עובדתית או אחרת בין אקורד ובין הקונה. 12. אקורד ממליצה לקונה לבטח את הפריטים שנרכשו על ידו בביטוח מקיף מרגע "הורדת הפטיש" וההודעה על הזכייה. 13. הקונה יוציא מאתר המכירה את הפריטים שהוא רכש בכפוף ולאחר סילוק מלוא תמורתם כמבואר לעיל, ורק בתאום מוקדם עם החברה המוכרת ותחת פיקוחה או פיקוח נציג מטעמה. 14. הוצאת הפריטים שנרכשו מאתר המכירה תבוצע לאחר תשלום התמורה ובכפוף לאמור בסעיף )11( דלעיל, בשעות העבודה הרגילות במועדים הנקובים בדף הנחיות לקונה. 15. א. כל הפריטים שנרכשו יפונו מאתר המכירה לא יאוחר מהתאריך שנקבע ע"י החברה מוכרת בדף הנחיות לקונה. ב. הקונה יפרק באחריותו ועל חשבונו את הפריטים שרכש ויעמיסם על אמצעי תחבורה שיופעלו על ידו באחריותו לשם הובלתם אל מחוץ לאתר המכירה. 16. א. הקונה יהיה אחראי לכל נזק לאתר המכירה או לצד שלישי שיגרום על ידו או ע"י כל גורם שיפעל מטעמו בפרוק, העמסה והובלת הפריטים שנרכשו מאתר המכירה. ב תהא אקורד סבורה כי הקונה עומד להוציא את הפריטים שנרכשו מאתר המכירה באופן העלול לגרום נזק לאתר המכירה או לסביבתו, תהא אקורד רשאית לדרוש מהקונה להפקיד בידה פיקדון בסכום שיהא בו, לדעתה, כדי לכסות את הנזק האפשרי במקרה של סירוב מצד הקונה להפקיד סכום כנ"ל, רשאית אקורד לבטל את המכירה להחזיר לקונה את כספו בניכוי הנזקים והעלויות שנגרמו לאקורד. 17. החברה המוכרת ו/או הבעלים לא יהיו אחראים לכל אירוע, תאונה, פציעה או נזק העלולים להיגרם למשתתפים במכירה פומבית או למבקרים באתר המכירה הפומבית לפני, במהלך לאחר המכירה הפומבית. 18. א. קטלוג המכירה נערך טכנית ע"י אקורד, בהסתמך על המידע שניתן לה ע"י הבעלים על מנת להקל על המציעים ולרכז עבורם את המידע הרלבנטי, ובלא שיש לאקורד היכרות קודמת עם הפריטים המופיעים בקטלוג המכירה, במישרין או בעקיפין. ב.למרות שאקורד עשתה כמיטב יכולתה למתן תיאור מייצג של הפריטים המופיעים בקטלוג, אקורד אינה אחראית לדיוק התיאור ו/או התאמתו לפריט המוצע למכירה. ג. אין אקורד אחראית לגבי התאמת הציוד לדרישות הקונה או תקינותו, או סוגו, או איכותו או תכונותיו וכל כיו"ב ומוטלת על הקונה החובה לבדוק את תקינות הציוד והתאמתו לצרכיו במהלך ימי סקירת הציוד שלפני מועד המכירה הפומבית. ד. לתשומת לב הקונה! לא ניתנת התחייבות שהפריטים הנמכרים עומדים בדרישות התקן הישראלי לבטיחות עבודה ואו/ לכל דרישות אחרות, והקונה אחראי להתאים את הפריטים שרכש לדרישות התקן. 19. א. לא עמד הקונה בתנאי הרכישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אם לא שלם את תמורת הפריטים במלואה או בחלקה או לא דאג לפינוי הציוד שרכש תהא אקורד רשאית להעמיד את הפריטים הללו למכירה אף בלא התראה בקונה מראש, בין במכירה פומבית ובין במכירה אחרת, ולקונה לא תהא כל טענה כנגד אקורד בשל כך. שילם הקונה מקדמה או כל סכום על חשבון הרכישה ולא עמד בתנאי הרכישה דלעיל, תחולט המקדמה/הסכום האמורים ע"י אקורד כפיצוי מוסכם ומעורך מראש, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה/ו לתבוע את הקונה הנ"ל בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם לה/ו בשל התנהגותו. ב. בלי לגרוע מזכויות אקורד לחלט את המקדמה/הסכום כנ"ל ו/או לתבוע ולקבל את הפיצוי המוסכם ו/או לתבוע את הקונה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהתנהגותו, - יהא הקונה חייב לשפות את החברה המוכרת בכל עלויות האחסנה, האבטחה, הניהול וההוצאות הכרוכות בהעמדת הפריטים לגביהם לא קוימה התחייבות הקונה למכירה נוספת. הסמכות הבלעדית להכרעה בכל מחלוקת אשר תתעורר בכל הנוגע למכירה הפומבית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב יפו. תנאי מכירה 2016

3 הערות חשובות )I )II )III )IV דף הוראות לקונה מכירה זו מבוצעת בהוראת בית משפט בתיק פר"ק )כור מתכת בע"מ בהקפאת הליכים( ובהוראת עו"ד דורית לוי טילר משרד לוי טילר ושות' עורכי דין ובהוראת רו"ח חן ברדיצ'ב משרד אבידור, גזית רו"ח. חברת אקורד מפנה את תשומת ליבו של הקונה לסעיפים )10( ו- )16( בדף תנאי המכירה, ומדגישה שעל הקונה מוטלת האחריות לבדיקת תקינות הציוד וכן את דיוק הגדרת הפריטים המופיעים בקטלוג המכירה הפומבית, וזאת במהלך מועד בדיקת הציוד כמפורט בסעיף )2( בדף הוראות לקונה להלן. מודגש בזאת שכל הפריטים הכלולים במכירה נמכרים כפי שהם ( IS ) AS על אחריות הקונה, ללא אפשרות החזרה. אישור כניסה לאתר המכירה יינתן לבעלי תעודות זהות בלבד. ד. אתר המכירה במפעל "וולקן" ברח' החרושת 9, מפרץ חיפה, ביום חמישי 21 בינואר, 2016 מהשעה 10:30. בדיקה מוקדמת של הציוד הציוד המיועד למכירה יוצג לבדיקה ביום רביעי 20 בינואר 2016, בין השעות 10:00 עד 15:00 וביום המכירה מ- 8:00. רישום המשתתפים כל אחד מהמשתתפים ירשם במשרד הקבלה תוך הצגת תעודת זיהוי, ויקבל כרטיס משתתף מזהה, אותו יש להחזיר בגמר המכירה. חל איסור בשימוש בכרטיס משתתף שאינו אישי. הערה: לא תתאפשר השתתפות במכירה ללא רישום במשרד הקבלה! תהליך המכירה א. המכירה תנוהל ע"י כרוז, ע"פ סדר רץ של הפריטים, הכרוז ע"פ שיקול דעתו יכול לדחות את מועד מכירת פריט כל שהוא, לפצל כמות של פריטים זהים לכמויות קטנות יותר, או לאחד כמות פריטים באם יחליט על כך. ב. רישומי הכרוז ועוזרו יהוו ראיה חותכת לגבי מחיר המכירה וזהות הרוכש. ג. הכרוז ו/או נציג מטעמו רשאי לדרוש מהלקוחות במהלך המכירה תשלום בגובה 25% לפחות מכל פריט ו/או פריטים שירכשו, וזאת ע"פ שיקול דעתו של הכרוז ו/או נציג מטעמו. זוכה אשר יסרב למסור מקדמה מיד לאחר זכייתו קנייתו תתבטל והפריט יוחזר למכירה, והכל בהתאם לשיקול דעת הכרוז. המכירה תתנהל בשקלים. על מחיר הזכייה יתווסף מע"מ בלבד. ה. הפריטים נמכרים ללא אריזות, קופסאות, עגלות, משטחים וכד'. ו. בקטלוג המכירה עשויים להתבצע שינויים ועדכונים עד למועד המכירה ובמהלכה. על הקונים להסתמך על הממכר AS IS ובכפוף לאמור בסעיף )18( בתנאי המכירה. ז. מבלי לגרוע באמור בתנאי המכירה מובהר בזאת שנציג הבעלים של הפריטים הנמכרים יהיה רשאי להשתתף במכירה הפומבית ולהציע הצעות לגבי פריטים מסוימים לגביהם הוא יסבור שהמחירים שהוצעו הינם נמוכים מדי. תהא הצעתו של נציג הבעלים )אשר אינו חייב להזדהות ככזה בפני משתתפי המכירה הפומבית( הגבוהה ביותר, תזכה הצעתו והפריט יימכר לו באופן פורמאלי, בכפוף להסכם שלו עם אקורד. ח. פריטים המסומנים ב )תעודה *( ייתכן וקיימות תעודות טיב לחומר. תשלום א. התשלום בגין הרכישה חייב להתבצע ביום המכירה. ב. על סכום הזכייה יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק. ג. ניתן לבצע תשלום במהלך המכירה. ד. ניתן לשלם במזומן ובצ'קים בלבד. כרטיס אשראי לביטחון בלבד!!! יצוין כי לקוח המשאיר פרטי כרטיס אשראי לביטחון ולא שילם תוך 5 ימים ממועד הרכישה מוותר מראש על זכותו לשלם את המקדמה באמצעי אחר ואקורד תהיה רשאית לגבות באמצעות כרטיס האשראי המקדמה בסך 25% מערך הרכישה. הוצאת ציוד א. לא תתאפשר הוצאת ציוד במהלך המכירה. ב. הוצאת ציוד תתאפשר במהלך כ 10 ימי עבודה מיום המכירה )דהיינו מה ועד ה (, מהשעה 09:00 עד 14:00 וזאת בתאום מוקדם עם חברת אקורד וקבלת אישורה בכתב. הערה: יש חשיבות לתיאום מראש הואיל ומדובר בפינוי של חומרי גלם ושקילתם טרם השחרור וכן בוויסות מספר המשאיות שתוכלנה להיכנס. ג. הוצאת הציוד תתבצע אך ורק באם שולמה תמורתו במזומן. במידה ותמורת הרכישה שולמה בהמחאה, תאושר הוצאת הציוד רק לאחר פירעון ההמחאה )כשלושה ימי עסקים(. ד. הרוכשים ידאגו להוצאת הציוד לא יאוחר מהימים המצוינים בסעיף 6 )ב( ה. הקונה יפרק באחריותו ועל חשבונו את הפריטים שרכש ויעמיסם על אמצעי תחבורה שיופעלו על ידו באחריותו לשם הובלתם אל מחוץ לאתר המכירה. ו. ציוד אשר לא יוצא בזמן, יטופל ו/או יעשה בו שימוש אחר ע"פ הנחיות בעלי ציוד, וזאת בכפוף לתנאי המכירה. כללי על המכירה ועל היחסים שבין המשתתפים במכירה הפומבית מצד אחד ובין החברה המוכרת והבעלים מצד שני, תחולנה ההוראות המפורטות לעיל וההוראות הכלולות בדף תנאי המכירה הפומבית, המודפסים בקטלוג המכירה הפומבית וולקן

4 כמות של חלקים מאלומיניום ונירוסטה בארגזי עץ ומיכלים )לא כולל מיכלי מתכת( מחיר לכמות כמות של צנרת מחיר לכמות כמות פרופילים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 7 טון כמות פלטות מתכת ופרופילים ע"ג משטח )מחיר לכמות( כמות פלטות פלדה במידות שונות )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 12 טון כמות פסולת נירוסטה )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 1 טון כמות ברגי עיגון )מחיר לכמות( כמות סבכות מתכת מגולבנת )מחיר לכמות( כמות פלטות נירוסטה במידות שונות )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 10 טון כמות פרופילים שונים ע"ג סטנד )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 1/2 טון כמות פרופילים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 6 טון קורות עץ בגדלים שונים כמות: כ- 13 כמות זויות ופרופילים שונים ע"ג סטנד )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 1 טון כמות פרופילים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 30 טון כמות פרופילים שונים ע"ג סטנד )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 3 טון כמות פרופילים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 4 טון כמות פרופילים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 7 טון פרופיל IPN200 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל IPN220 ST37.2 אורך 10.9 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל IPN260 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל IPN340 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 16 )*תעודה( פרופיל IPN400 ST37.2 אורך 7.6 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל IPN300 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( 7,000 12,000 1,000 10, ,000 1,000 30,000 3,000 4,000 7,000 1, , ,951 3,679 8,000 5,000 3,812 20,000 8,000 2,679 5,569 26,652 4, ,000 1,500 פרופיל IPN180 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 14 )*תעודה( כמות פרופילים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 8 טון כמות פרופילים שונים IPE240 IPE330 HEA240 צבע אפור )*תעודה( )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 5 טון פרופיל IPN240 ST37.2 אורך 8.1 מטר - כמות 13 )*תעודה( כמות גדולה של פרופיל שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 20 טון כמות פרופיל שונים צבועים ע"ג סטנד )מחיר לכל הכמות כיחידה( כמות פרופילים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 8 טון פרופיל IPE400 ST37.2 אורך 10.1 מטר - כמות 4 )*תעודה( פרופיל IPE400 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 7 )*תעודה( פרופיל HEA240 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 34 )*תעודה( פרופיל HEA240 ST37.2 אורך 8.5 מטר - כמות 4 )*תעודה( פרופיל HEA260 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 4 )*תעודה( פרופיל HEA260 ST37.2 אורך 10 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל IPE360 ST37.2 אורך 6 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל IPE460 ST37.2 אורך 9.6 מטר - כמות 1 )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 1 טון פרופיל IPE460 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 1 )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 1.5 טון Page 1

5 ,027 1,380 4,470 1,354 12,000 5,400 פרופיל HEA320 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 6 )*תעודה( פרופיל IPN450 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל IPN500 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל IPN500 ST37.2 אורך 7.7 מטר - כמות 1 פרופיל IPE750 אורך 9.2 מטר - כמות 1 פרופיל UBEAM S275JR אורך 12 מטר - כמות 12 )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 12 טון פרופיל HEB650 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות , ,278 3,381 2,218 1,843 2,056 7,722 6,905 18,656 8,000 5,155 5,000 4, ,000 2,928 6,031 1,992 3,260 6,392 2,030 1,258 1,997 1,622 2, ,685 12,000 )*תעודה( פרופיל IPE220 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEA280 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל HEA260 S275 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEA200 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEA180 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל HEA340 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל HEA340 ST37.2 אורך 8.2 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל UPN300 S355 אורך 12 מטר - כמות 4 )*תעודה( פרופיל HEB180 S355 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל IPE360 S355 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל HEB220 S355 אורך 12 מטר - כמות 9 )*תעודה( פרופיל IPE600 S355 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל IPE600 S355 אורך 10.3 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל HEB600 S355 אורך 12 מטר - כמות 4 )*תעודה( פרופיל HEB600 S355 אורך 10 מטר - כמות 4 כמות זויות ופרופילים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 8 טון )*תעודה( פרופיל IPN160 ST37.2 אורך 12 מטר - כמות 24 כמות פרופילים שונים צבועים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 5 טון כמות פרופיל HEM100 שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 4 טון כמות גדולה של צנרת בגדלים שונים AS-IS( צנרת בלבד( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 100 טון )*תעודה( זווית 90x90x9 S355 אורך 12 מטר - כמות 20 זווית 150x150x16 S275 אורך 12 מטר - כמות 14 )*תעודה( פרופיל UPN240 S355 אורך 12 מטר - כמות 5 )*תעודה( פרופיל HEA140 S355 אורך 12 מטר - כמות 11 )*תעודה( פרופיל HEA240 S355 אורך 12 מטר - כמות 8 )*תעודה( פרופיל HEA240 S355 אורך 10 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל IPE180 S355 אורך 12 מטר - כמות 9 )*תעודה( פרופיל IPE220 S355 אורך 12 מטר - כמות 4 )*תעודה( פרופיל HEB240 S355 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( זווית 150x150x15 S275 אורך 12 מטר - כמות 4 )*תעודה( פרופיל UPN180 S355 אורך 12 מטר - כמות 10 )*תעודה( פרופיל UPN140 S355 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל HEA320 S355 אורך 12 מטר - כמות 4 )*תעודה( )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה פרופיל HEB1000 אורך 12 מטר - כמות 1 בפועל, מוערך:- כ- 12 טון פרופיל אורך 14.2 מטר - כמות 1 )מחיר לטון( )*תעודה( )מחיר לטון( פרופיל HEA900 ST37.2 אורך 5.6 מטר - כמות 1 Page

6 כמות פרופילים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 6 טון זווית 130x130x12 S355 אורך 9 מטר - כמות 28 )*תעודה( פרופיל UPN80 אורך 6 מטר - כמות 28 )*תעודה( ע"ג סטנד ורצפה פרופיל UPN120 ST37.2 אורך 6 מטר - כמות 41 ע"ג סטנד )*תעודה( פרופיל UPN140 אורך 6 מטר - כמות 49 ע"ג סטנד )*תעודה( זווית 70x70x7 ST37.2 אורך 6 מטר - כמות 326 ע"ג סטנד )*תעודה( כמות זויות ופרופילים שונים ע"ג סטנד )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 1 טון 6,000 5,947 1,452 3,296 4,704 14,435 1,000 5,146 3,000 4,575 4,818 5,714 5,527 13,500 3,971 5,640 2,556 1, ,244 5,976 9,300 15,444 1,116 6,390 1,534 2,472 19,500 4,242 19,073 2,333 4, ,888 2,455 1,723 4,234 1,094 4,558 )*תעודה( פרופיל UPN120 ST37.2 אורך 6 מטר - כמות 64 כמות זויות ופרופילים שונים ע"ג סטנד + רצפה )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 3 טון פרופילים שונים קצרים כמות 3 )מחיר לכל השלושה( )*תעודה( פרופיל HEM700 S355M אורך 15.2 מטר כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEM800 S355M אורך 15.2 מטר כמות 1 )*תעודה( פרופיל IPE500 S355 אורך 12.6 מטר - כמות 5 )*תעודה( פרופיל IPE600 S355 אורך 15.1 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל HEB650 S355 אורך 12 מטר - כמות 5 )*תעודה( פרופיל HEA650 S355 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEA650 S355 אורך 8.9 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEB200 S355 אורך 12 מטר - כמות 6 )*תעודה( פרופיל HEB200 S355 אורך 10 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל HEA180 S355 אורך 12 מטר - כמות 6 )*תעודה( פרופיל IPE240 S355 אורך 12 מטר - כמות 5 )*תעודה( פרופיל U160 S355 אורך 12 מטר - כמות 4 פרופיל HEB500 S355 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( )*תעודה( פרופיל HEA550 S355 אורך 12 מטר - כמות 3 פרופיל HEB400 S355 אורך 12 מטר - כמות 5 )*תעודה( פרופיל HEB300 S355 אורך 12 מטר - כמות 11 )*תעודה( פרופיל HEB260 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEB360 S355 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל HEB360 S355 אורך 9 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEB140 S355 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל HEB120 S355 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEB280 S355 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל HEA400 S355 אורך 12 מטר - כמות 13 )*תעודה( פרופיל HEA220 S355 אורך 12 מטר - כמות 7 )*תעודה( פרופיל HEA300 S355 אורך 12 מטר - כמות 18 )*תעודה( זווית L180X180X18 S355 אורך 12 מטר - כמות 4 זווית L110X110X10 S355 אורך 12 מטר - כמות 21 )*תעודה( פרופיל IPE160 S355 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל U100 S355 אורך 12 מטר - כמות 4 )*תעודה( זווית L120X120X12 S355 אורך 12 מטר - כמות 15 )*תעודה( פרופיל HEA260 S355 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל U400 S355 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל U220 S355 אורך 12 מטר - כמות 12 )*תעודה( פרופיל HEA160 S355 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל IPE300 S355 אורך 12 מטר - כמות 9 )*תעודה( Page 3

7 ,453 1,757 1, ,839 1, , ,109 2,136 6,720 5,040 6,048 11,952 15,000 5,818 27,518 2,585 4,502 3,795 7, , ,534 1,229 23,074 20,000 4,526 1,595 2,000 13,843 10,000 15,000 14,390 פרופיל HEA200 S355 אורך 12 מטר - כמות 4 )*תעודה( פרופיל HEA200 S355 אורך 10 מטר - כמות 1 )*תעודה( זווית L120X120X15 S355 אורך 8.1 מטר - כמות 1 )*תעודה( זווית L150X150X20 S355 אורך 8.7 מטר - כמות 1 )*תעודה( זווית L120X120X15 S355 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( זווית L120X120X12 S275 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( זווית L150X150X14 אורך 12 מטר - כמות 4 )*תעודה( פרופיל UPN260 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( זווית L150X150X15 אורך 12 מטר - כמות 7 )*תעודה( פרופיל UPN200 אורך 12 מטר - כמות 5 )*תעודה( פרופיל HEB100 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל UPN160 אורך 12 מטר - כמות 44 )*תעודה( פרופיל U180 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל U180 אורך 9.6 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל U300 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל HEA600 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEA360 אורך 12 מטר - כמות 5 )*תעודה( פרופיל HEA450 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל HEA900 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל HEA550 אורך 12 מטר - כמות 6 )*תעודה( כמות פרופילים שונים )צבועים( )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 15 טון פרופיל UPN350 אורך 12 מטר - כמות 8 )*תעודה( פרופיל UPN220 אורך 12 מטר - כמות 78 פרופיל UPN400 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל UPN120 אורך 12 מטר - כמות 28 )*תעודה( פרופיל HEA140 אורך 12 מטר - כמות 12 )*תעודה( פרופיל HEA120 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל RHS 200X200X10 ST44 אורך 12 מטר - כמות 10 פרופיל RHS 200X200X10 ST44 אורך 5 מטר - כמות 2 פרופיל HEA160 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל HEA200 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל HEB220 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEB160 אורך 12 מטר - כמות 3 )*תעודה( פרופיל HEB180 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל HEM100 S355 אורך 12 מטר - כמות 46 )*תעודה( כמות כיפות גדולות במידות שונות )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 20 טון פרופיל RHSQ 120X60X6.3 אורך 12 מטר - כמות 23 פרופיל RHS 70X70X5 ST44 אורך 12 מטר - כמות 12 פרופיל RHS 80X80X5 ST44 אורך 12 מטר - כמות 1 כמות RHS במידות וגדלים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 2 טון פרופיל HEM200 S355 אורך 9.6 מטר - כמות 14 )*תעודה( פרופיל גדול - כמות 2 )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 10 טון פרופיל גדול - כמות 5 )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 15 טון פרופיל HEA120 אורך 12 מטר - כמות 58 )*תעודה( Page 4

8 ,819 34,534 4,838 2, ,000 4,000 15,000 13,169 3,000 3,245 1,009 2,805 20,851 12,220 18,073 7,000 6,719 פרופיל HEB120 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEA120 אורך 11 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל IPN240 אורך 12 מטר - כמות 18 )*תעודה( פרופיל RHS 300X300X16 ST44 אורך 12 מטר - כמות 2 מגולבן פרופיל RHS 300X300X16 ST44 אורך 12 מטר - כמות 18 פרופיל RHS 300X300X10 ST44 אורך 5 מטר - כמות 1 פרופיל RHS 250X250X10 ST44 אורך 12 מטר - כמות 4 פרופיל RHS 250X250X10 ST44 אורך 9.5 מטר - כמות 1 מגולבן פרופיל RHS 250X250X10 ST44 אורך 7 מטר - כמות 1 פרופיל RHSQ 300X2X6 אורך 12 מטר - כמות 2 )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 2 טון פרופיל RHSQ 300X2X6 אורך 9.2 מטר - כמות 1 )מחיר לטון( פרופיל RHS 350X350X10 אורך 9.2 מטר כמות גדולה של צנרת בגדלים ומידות שונות )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 30 טון כמות פאטות C )מחיר לכל הכמות( כמות פרופילים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 4 טון כמות גדולה צנרת קירור אורך כ- 10 מטר בתוך 3 ארגזי עץ )מחיר לכל הכמות( כמות פרופילים וזוויות שונים )חלק צבוע צהוב( )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 15 טון פרופיל RHS 150X150X8 אורך 12 מטר - כמות 28 פרופיל RHS 150X150X8 אורך 6 מטר - כמות 6 זוית L120X80X12 ST37 אורך 12 מטר - כמות 15 )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 3 טון זוית L150X150X15 ST355 אורך 12 מטר - כמות 8 זווית L110X110X10 S355 אורך 12 מטר - כמות 4 )*תעודה( זווית L130X130X12 S355 אורך 9 מטר - כמות 1 )*תעודה( זווית L140X140X13 S355 אורך 12 מטר - כמות 8 זווית L140X140X13 S355 אורך 6 מטר - כמות 1 זווית L200X200X18 אורך 12 מטר - כמות 31 )*תעודה( זווית L200X200X18 אורך 6 מטר - כמות 2 )*תעודה( זווית L200X200X20 אורך 12 מטר - כמות 17 )*תעודה( זווית L200X200X24 S355 אורך 12 מטר - כמות 16 )*תעודה( זווית L200X200X24 S355 אורך 9 מטר - כמות 2 )*תעודה( זווית L200X200X24 S355 אורך 7 מטר - כמות 1 )*תעודה( זווית L200X200X18 S355 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( זווית L180X180X18 S355 אורך 6 מטר - כמות 1 )*תעודה( זווית L200X200X18 S355 אורך 6 מטר - כמות 2 )*תעודה( זווית L150X150X20 S355 אורך 9 מטר - כמות 1 )*תעודה( זווית L160X160X18 אורך 12 מטר - כמות 13 )*תעודה( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 7 טון זווית L200X200X24 אורך 9 מטר - כמות 2 זווית L150X150X20 אורך 8.7 מטר - כמות 1 זווית L180X180X18 אורך 9.2 מטר - כמות 1 )*תעודה( זווית L140X140X14 אורך 9 מטר - כמות 1 זווית L120X120X18 אורך 7.6 מטר - כמות 1 פרופיל RHS 100X100X5 ST44 אורך 12 מטר - כמות 19 פרופיל RHS 100X100X8 ST44 אורך 12 מטר - כמות 1 Page 5

9 ,000 13,346 7,020 10,982 7,000 5,376 3,000 7,953 3,266 11,256 4,292 5,891 1,860 2,475 1,423 9,000 40,000 20,000 25,000 10,000 14,130 2,000 30,000 30,000 50,000 פרופיל RHS 100X100X8 ST44 אורך 9.8 מטר - כמות 1 פרופיל RHS 100X100X8 ST44 אורך 8.7 מטר - כמות 1 פרופיל RHS 120X120X5 ST44 אורך 9 מטר - כמות 1 פרופיל RHS180X180X6 אורך 12 מטר - כמות 13 )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 8 טון פרופיל RHS180X180X10 אורך 12 מטר - כמות 3 )מחיר לטון( פרופיל RHS180X180X10 אורך 11 מטר - כמות 1 )מחיר לטון( פרופיל HEB260 אורך 12 מטר - כמות 11 )*תעודה( פרופיל HEB260 אורך 11.5 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEB300 אורך 12 מטר - כמות 5 )*תעודה( פרופיל HEB240 אורך 12 מטר - כמות 11 )*תעודה( פרופיל HEA1000 אורך 24 מטר - כמות 1 )*תעודה( )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 7 טון פרופיל HEA800 אורך 24 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEA1000 אורך 8.6 מטר - כמות 1 )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 3 טון פרופיל HEB700 אורך 12 מטר - כמות 2 פרופיל HEB700 אורך 9 מטר - כמות 1 פרופיל HEB360 אורך 12 מטר - כמות 1 פרופיל HEB360 אורך 11 מטר - כמות 1 פרופיל HEB340 אורך 12 מטר - כמות 7 )*תעודה( פרופיל HEB450 S355 אורך 12 מטר - כמות 1 פרופיל HEB450 S355 אורך 13.1 מטר - כמות 1 פרופיל HEB500 אורך 12 מטר - כמות 2 )*תעודה( פרופיל HEB500 אורך 7.5 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEB400 אורך 12 מטר - כמות 1 )*תעודה( פרופיל HEB650 אורך 11 מטר - כמות 1 פרופיל HEB260 אורך 8.6 מטר - כמות 1 פרופיל HEB260 אורך 6.7 מטר - כמות 1 פלטה גודל כ- 6X3 מטר עובי 64 מ"מ כמות 1 )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 9 טון כמות פח שחור במידות שונות )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 40 טון כמות פח שחור במידות שונות )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 20 טון כמות פח שחור במידות שונות )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 25 טון כמות פח שחור במידות שונות )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 10 טון כמות גדולה של סבכות )מחיר לכל הכמות( פח שחור A X2000X30 כמות 3 פח שחור A X2000X30 כמות 1 כמות צנרת במידות שונות )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 2 טון כמות פח שחור במידות שונות S355 )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 30 טון כמות פח שחור במידות שונות S355 )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 30 טון כמות משטחים גדולים ממתכת )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 50 טון Page 6

10 כמות גדולה של צנרת ע"ג 2 סטנדים ובתפזורת כולל מגולבן נירוסטה ואלומיניום )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 50 טון פרופיל HEA באורך כ- 12 מטר כמות 3 )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 4 טון מיכלים גדולים ממתכת 2 כמות פח שחור במידות שונות )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 25 טון כמות פח שחור במידות שונות )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 30 טון כמות גדולה של צנרת במידות שונות )מחיר לטון( לא כולל הצינור הגדול! חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 30 טון צינור קוטר כ מ"מ )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 4 טון כמות גדולה של פרופיל שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 50 טון פח שחור 12 ממ 2.4X10 מ - A516 GR70 כמות 5 פח שחור 18 ממ 2.4X12 מ A516 GR70 כמות 5 פח שחור 20 ממ 2.4X10 מ A516 GR70 כמות 1 פח שחור 20 ממ 2.5X10 מ A516 GR70 כמות 2 פח שחור 20 ממ 2.5X12 מ A516 GR70 כמות 2 פח שחור 20 ממ 2.5X9 מ A516 GR70 כמות 1 פח שחור 30 ממ 2.4X10 מ A516 GR70 HIC כמות 1 פח שחור 30 ממ 2000X9000,SA-285-Gr.Cממ כמות 1 פח שחור 10 ממ A516-Gr X8 כמות 3 פח שחור 12 ממ 2.0X8 מ A516 GR70 כמות 2 פח שחור 18 ממ 2.4X8 מ A516 GR70 כמות 5 פח שחור 20 ממ 2.0X8 מ A516 GR70 כמות 2 פח שחור 22 ממ 2.4X6 מ A516 GR70 כמות 1 פח שחור 24 ממ 2.5X8 מ A516 GR70 כמות 1 פח שחור 28 ממ, 2.00X10.0,SA516.GR70 כמות 1 50,000 4,000 25,000 30,000 30,000 4,000 50,000 61,874 41,203 61,936 9,420 30,144 26,423 17,943 24,869 כמות= 1 PLATE 15mm S235JR 2.50X06.0 כמות= 3 PLATE 18mm S235JR 2.50X06.0 כמות= 7 PLATE 30mm S235JR 2.50X06.0 כמות= 1 PLATE 32mm S235JR 2.50X06.0 כמות= 1 PLATE 35mm S235J2 2.50X06.0 פח שחור, 2.50X6.0,t=30mm,ST52/S355JR כמות= 6 פח כרום, 32 ממ, A387GR22,2.0X6.0 כמות= 1 פח כרום, 32 ממ, A387GR22,3.0X8.5 כמות= 1 כמות= 32 PLATE 8mm S235JR 2.50X06.0 כמות= 2 PLATE 5mm S235JR 1.50X06.0 כמות= 2 PLATE 6mm S235JR 1.50X06.0 כמות= 23 PLATE 8mm S235JR 2.00X06.0 פח שחור 8 ממ 2.0X6.0 m SA285-Gr.C כמות= 10 כמות= 10 PLATE 6mm S235JR 2.50X08.0 כמות= 1 PLATE 18mm S235JR 2.50X08.0 פח שחור 06 ממ 2.0X8 מ A516 GR70 כמות= 6 פח שחור 12 ממ 2.4X5.2 מ SA537-CL.1 PLATE 6mm S235JR 2.00X06.0 פח שחור 6 ממ 2.0X6.0 m SA285-Gr.C כמות= 17 Page 7

11 378 כמות= 4 16,171 32,656 23,550 14,743 43,332 46,158 26,134 7,536 22,137 23,550 23,456 36,246 20,082 15,000 PLATE 10mm S235JR 2.50X08.0 כמות= 7 PLATE 12mm S235JR 2.50X06.0 כמות= 22 PLATE 8mm S235JR 2.50X פח שחור 8 ממ 2.5X8.0 m SA285-Gr.C כמות= 4 פח שחור, 20 מ"מ, S355JR,2.50X06.0 כמות= 10 פח שחור, 60 ממ, S355J2+N,2.00X5.5 כמות= 1 פח שחור, Z25,60 S355J2+Nמ"מ, 5.55X1.7 כמות= 1 פח שחור 60 ממ 2.2X4.4,S355J2+N-Z25 כמות= 2 כמות= 11 PLATE 12mm S235JR 2.50X08.0 כמות= 2 PLATE 12mm S235JR+N 2.0X08 פח שחור, 12 ממ, S355JR,7.50X1.4 כמות= X8000,SA-285-Gr. C פח שחור 12 ממ כמות= 3 פח שחור 40 ממ 2.4X8 מ A516 GR70 כמות= 1 כמות= 5 PLATE 14mm S235JR 2.00X06.0 כמות= 14 PLATE 30mm S235JR 2.00X06.0 פח שחור 18 ממ 2000X6000,S355J2+N כמות= 1 פח שחור 15 ממ 2.0X6 מ SA537-CL.1 כמות= 1 פח שחור 16 ממ 2.0X6 מ SA537-CL.1 כמות= 1 פח שחור 18 ממ 2.42X5.9 מ SA537-CL.1 כמות= 1 פח שחור 25 ממ 2.0X6.0 מ SA537-CL.1 כמות= 2 פח שחור 26 ממ 2.4X4.0 מ SA537-CL.1 כמות= 1 פח שחור 26 ממ 2.63X6.5 מ SA537-CL.1 כמות= 1 פח שחור 48 ממ 2.43X6.5 מ SA537-CL.1 כמות= 1 כמות= 1 PLATE 18mm A1516-GR X פח שחור 60 ממ, ST52.3/S355J2+N,2.0X08.0 כמות= 1 כמות= 11 PLATE 6mm S235JR 2.50X06.0 פח שחור, 14 ממ, ST52,2.50X06.0 כמות= 4 פח שחור 06 ממ, Gr X06.0,A516 כמות= 11 כמות= 2 PLATE 50mm S235JR 2.50X06.0 פח שחור, 50 ממ, ST52,2.50X06.0 כמות= 2 כמות= 2 PLATE 25mm S235J2 2.50X06.0 פח שחור, 6 ממ, S355JR,2.0X12.0 כמות= 3 פח שחור, 8 ממ, S355JR,2.0X12.0 כמות= 8 פח שחור 18 ממ 2500X6000,SA-285-Gr.Cממ כמות= 1 כמות= 4 PLATE 14mm S235JR 2.25X9.75 כמות= 2 PLATE 14mm S235JR 2.45X9.75 פח שחור 14 ממ 2500X8000,SA-285 Gr.C מ כמות= 2 פח שחור 16 ממ 2500X8000,SA-285 ממ Gr.C כמות= 2 פח שחור 18 ממ 2500X8000,SA-285-Gr.Cממ כמות= 2 פח שחור 20 ממ 2500X8000,SA-285-Gr.Cממ כמות= 2 פח שחור 24 ממ 2X6,SA-285-Gr.C מ כמות= 2 פח שחור 15 ממ 2.5X7 מ A516 GR70 כמות= 2 פח שחור, 22 ממ, SA516.GR70,2.00X06.0 כמות= 1 פח שחור 26 ממ 2.4X5.9 מ A516 GR70 כמות= 1 פח שחור 30 ממ 2.5X5.0 מ A516 GR70 כמות= 1 פח שחור 30 ממ 2.5X6 מ A516 GR70 כמות= 1 כמות פחים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 15 טון Page

12 399 פח שחור, 50 ממ, 1.6X4.95, S355JR +טסט למינציה כמות= 2 פח שחור 20 ממ 2.0X6.0,S355J2+N כמות= 2 פח שחור, 25 ממ, US S275J0+Nממ, 2500X8000 כמות= 1 פח שחור 2.0X6.0,S355J2+N 12mm כמות= 2 פח שחור 25 ממ 2500X8000,S355J2+N כמות= 3 פח שחור 25 ממ 2500X8000,S355J2+N,US כמות= 1 כמות פחים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 10 טון כמות= 4 PLATE 34mm S235JR 2.50X06.0 9,985 21,886 10,000 39,564 26,376 16,338 28,260 33,264 56,839 25,875 25,670 26,677 26,680 4,000 27,725 19,782 2,593 כמות= 3 PLATE 40mm S235JR 2.50X06.0 פח שחור, 40 ממ, S355JR,2.50X06.0 כמות= 2 כמות= 11 PLATE 14mm S235JR 2.50X06.0 פח שחור, 16 ממ, ST52,2.50X06.0 כמות= 1 פח שחור, 18 ממ, S355J2,2.50X06.0 כמות= 2 פח שחור 18 ממ, Gr X06.0,A516 כמות= 1 פח שחור, 35 מ"מ, US S275J0+Nממ, 2500X6500 כמות= 3 כמות 1 PLATE 25mm S235J2 2.50X פח שחור, 40 ממ 2500X6000,S355J2+N US כמות- 6 פח שחור, 45 ממ 2500X6200,S355J2+N US כמות פח שחור, 50 ממ, US S355J2+Nמ"מ, 2500X6000 Z35 כמות- 1 פח שחור 12 ממ 2000X10000,S355J2+N ממ כמות= 4 פח שחור 20 ממ 2500X11000,S355J2+N ממ כמות= 3 פח שחור 25 ממ 2500X11000,S355J2+N ממ כמות= 3 פח שחור 35 ממ 2000X12100,S355J2+N ממ כמות= 3 פח שחור 6 ממ CORTEN, 2.4X6.18,A588 מ כמות= 14 פח שחור 6 ממ, CORTEN 2.40X6.78,A588 מ כמות= 21 פח שחור 8 ממ, 2.50X6,S355J0W+N מ כמות= 9 פח שחור 6 ממ, CORTEN 2.5X6,A588 מ כמות= 11 פח שחור 8 ממ, CORTEN 2.50X6,A588 מ כמות= 10 פח שחור 6 ממ, 2.4X6.8,S355J0W+N מ כמות= 20 כמות 9 PLATE 8mm S235JR 2.50X כמות= 2 PLATE 4mm S235JR 1.50X06.0 פח שחור 6 ממ, 2.4X6.66,S355J0W+N מ כמות= 1 פח שחור 8 ממ, CORTEN 2.40X6.66,A588 מ כמות= 9 פח שחור 10 ממ, CORTEN 2.5X5.2,A588 מ כמות= 16 כמות צנרת בגדלים שונים )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 4 טון בטונדות - כמות כ- 12 )מחיר לכל הכמות( פח שחור 6 ממ, CORTEN 2.2X7.06,A588 מ כמות= 3 פח שחור 6 ממ, CORTEN 2.4X6.64,A588 מ כמות= 14 פח שחור 8 ממ, CORTEN 2.40X08,A588 מ כמות= 1 פח שחור 8 ממ, CORTEN 2.50X08,A588 מ כמות= 6 פח שחור 10 ממ, CORTEN 2.5X8,A588 מ כמות= 4 פח שחור 20 ממ 2.0X6.0,S355J2+N כמות= 3 פח שחור 40 ממ 2500X6000,S355J2+N כמות= 3 פח מרוג שחור 1.0X כמות= 2 פח מרוג שחור 1.25X כמות= 12 פח מרוג שחור 1.5X כמות= 1 פח מרוג שחור 1.25X כמות= 1 Page 9

13 ,109 8,000 15,000 2,357 5,313 15,000 6,000 6,000 7,000 1,500 פח מרוג שחור 1.5X כמות= 1 פח מרוג שחור 1.5X כמות= 1 כמות= 1 PLATE 2mm S235JR 1.50X03.0 כמות= 1 PLATE 3mm S235JR 1.50X03.0 כמות= 15 PLATE 5mm S235JR 1.50X03.0 כמות= 1 PLATE 8mm S235JR 1.50X03.0 כמות צנרת בגדלים שונים ע"ג סטנד )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 8 טון כמות צנרת נירוסטה בגדלים שונים ע"ג סטנד )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 15 טון פח מרוג מגולוון 1.0X כמות= 2 פח מרוג מגולוון 1.25X כמות= 3 פח מגולוון, 2.0 מ"מ, 1.00X02.0 כמות= 16 פח מגולוון, 2.0 מ"מ, 1.25X02.5 כמות= 6 פח מגולוון, 2.0 ממ, 1.50X03.0 כמות= 11 כמות= 6 PLATE 3mm 1.25X02.5 GALVANIZED פח CORTEN 1000X4700 עובי 8 ממ - כמות 18 כמות צנרת פרופילים וזויות בגדלים שונים ע"ג סטנד חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 15 טון כמות ח"ג מידות שונות ע"ג סטנד )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 6 טון כמות ח"ג מידות שונות ע"ג סטנד )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 6 טון כמות ח"ג מידות שונות ע"ג סטנד )מחיר לטון( חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 7 טון הולובר SP60 קוטר 508 עובי דופן 60 אורך הולובר אורך 750 קוטר 400 דופן 40 חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 1.5 טון תכולה של המחסן הקטן- כולל ברגים קשיחים דיסקיות אומים וכד' )למעט מטפים( כמות פלטות מתכת ע"ג משטחים )מחיר לכמות( כמות ברגים שונים ע"ג משטח אבקת ריתוך ע"ג משטח כמות אבקת ריתוך ע"ג 8 משטחים ארונית ללוח חשמל כמות חוטי ריתוך ע"ג 2 משטחים Page 10

14 כמות גדולה של סטדים בתוך 6 חביות כמות שרוולי גומי ב 2 ארגזי עץ כמות ברגים שונים ע"ג 3 משטחים מגוף גדול כמות אטמים בקופסת קרטון כמות ברגים שונים בארגז עץ כמות ברגים אומים ודיסקיות ע"ג משטח כמות אטמי מתכת ע"ג משטח כמות אטמי מתכת ע"ג משטח כמות ברגים אומים ודיסקיות ע"ג משטח מגפים כמות 2 כמות אוגני מתכת בתוך קופסת עץ כמות קשתות מנירוסטה כמות אלקטרודות בתוך ארגז עץ כמות ברגים ואומים ע"ג משטח כמות פלטות מתכת ע"ג משטח מסגרות ופלטות מתכת ע"ג 2 משטחים כמות מוטות הברגה ע"ג 2 משטחים כמות ברגים אומים וקשיחים ע"ג 2 משטחים וארגז עץ כמות מוטות הברגה ע"ג משטח כמות אוגנים מנירוסטה ע"ג 2 משטחים Page 11

15 כמות חלקים שונים ע"ג משטח כמות חבקים מאלומיניום ב- 2 ארגזי עץ כמות מוטות הברגה ב- 2 ערמות כמות קשיחים שונים ע"ג 3 אצטבאות כמות קשיחים שונים ע"ג 6 משטחים על הרצפה כמות קשיחים שונים ע"ג 3 אצטבאות כמות קשיחים ומוטות הברגה שונים ע"ג 2 אצטבאות כמות קשיחים על אצטבאה ועל הרצפה )לא כולל קשתות( כמות של מוטות צינורות וקשתות מינרוסטה ע"ג אצטבאות כמות קשיחים על אצטבאה ועל הרצפה כמות קשיחים וחלקים ע"ג 8 אצטבאות כמות אוגנים ממתכת ב- 2 ארגזי עץ כמות גדולה של אוגנים ממתכת קשתות גדולות וחלקים שונים ע"ג אצטבאות חיוב לפי שקילה בפועל, מוערך:- כ- 100 טון 100,000 Page 12

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

01/06 חומרי גלם ומוצרים לבניה מתועשת

01/06 חומרי גלם ומוצרים לבניה מתועשת 01/06 חומרי גלם ומוצרים לבניה מתועשת לתשומת לב המתכנן: קבוצת סקופ מתכות עשתה את המיטב כדי שהמידע והנתונים בקטלוג זה יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו כל המידע בקטלוג זה מדוייק ונכון לזמן הפרסום. קבוצת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

יהודה גדרות דבר המנכ"ל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג יהודה גדרות תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחונ

יהודה גדרות דבר המנכל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג יהודה גדרות תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחונ דבר המנכ"ל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחוניות להגנת נפש ורכוש. הקטלוג מחולק לקבוצות על-פי השימוש בגדר: - למוסדות ציבור

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

חברת החשמל לישראל בע"מ חטיבת תפעול ולוגיסטיקה אגף הרכש מחלקת חקר שווקים ומכרזים נתיב האור 1 חיפה טל': פקס מכרז מס' נ

חברת החשמל לישראל בעמ חטיבת תפעול ולוגיסטיקה אגף הרכש מחלקת חקר שווקים ומכרזים נתיב האור 1 חיפה טל': פקס מכרז מס' נ חברת החשמל לישראל בע"מ חטיבת תפעול ולוגיסטיקה אגף הרכש מחלקת חקר שווקים ומכרזים נתיב האור טל': 076-8668 פקס 07-68 060650 נושא: מכירת ציוד וכלי עבודה מ, חדרה, מרכז לוגיסטי ירושלים הנכם מוזמנים להגיש לחברת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד