חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי."

תמליל

1 חוברת הפעלה והתקנה מזגני TADIRAN INVERTER A אנא קרא את החוברת בעיון טרם השימוש במזגן ושמור אותו במקום בטוח לשימוש עתידי.

2 הקדמה לקוחות נכבדים אנו מברכים אתכם עם רכישת המזגן החדש ומאחלים לכם שנים רבות של הנאה. המזגן מאפשר לכם למזג את הסביבה ולהתאימה לנוחות האישית שלכם. להתחלה מוצלחת, להלן הנחיות והבהרות חשובות: יש לוודא שהמזגן יותקן על-ידי מתקין מקצועי לפי מפרטי תדיראן, תוך שימוש בצנרת ואביזרים תקניים של תדיראן. על מנת להפיק את המירב מביצועי המזגן, יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה ולפעול בהתאם. המזגן מסופק עם שלט רחוק. אזהרה! במידה ופתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, על מנת למנוע סיכון יש להחליפו רק על-ידי טכנאי מוסמך של החברה. מטעמי נוחות, השתמשנו בחוברת זו בלשון זכר. ההסברים מיועדים, כמובן, לנשים וגברים כאחד. בברכה, תדיראן גרופ 1

3 הוראות בטיחות קרא בעיון את הוראות הבטיחות כדי שהתקנת המזגן תתבצע בצורה נאותה. הוראות הבטיחות החשובות מתוארות בסעיף "אזהרות בטיחות". הקפד על הוראות אלו. להלן חיוויי אזהרה והמשמעויות שלהם. הסברים לחיוויים!! אזהרה סכנת מוות או פציעה חמורה עקב טיפול לא נכון. זהירות סכנת פציעה )*1( או נזק לרכוש )*2( בלבד כתוצאה מטיפול לא נכון. *1 "פציעה" פירושה, פצע, כווייה או התחשמלות שאינן מחייבות אשפוז או טיפול ממושך בבית החולים. *2 "נזק לרכוש" פירושו, נזק משמעותי לנכס, שבר או הרס. בסיום ההתקנה בדוק שאין תקלה כלשהי על ידי הפעלת ניסיון והסבר ללקוח את אופן ההפעלה והתחזוקה בהתאם למדריך ההפעלה. הסבר ללקוח לשמור את מדריך ההתקנה יחד עם מדריך ההפעלה. וודא שהמזגן הותקן על ידי מתקין מוסמך של החברה, או מתקין מוסמך אחר שנשלח על ידי המפיץ או בעל החנות שממנו נרכש המזגן. התקנת המזגן באופן לא מושלם על ידי אדם לא מוסמך או באופן עצמאי, עלולה לגרום לתקלות כגון: נזילות מים, התחשמלות ושריפה. ההתקנה החשמלית תתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמך, בהתאם לתקנות, לחוק החשמל המקומי ולמדריך ההתקנה. הקפד להשתמש במעגל הבלעדי למזגן. חיבור המזגן למקור מתח בהספק נקוב נמוך מידי, או ההתקנה שבוצעה באופן בלתי שלם עלולות לגרום לשריפה או להתחשמלות. יש לבצע את החיווט באמצעות חוטים מתאימים ולחבר אותם בצורה מאובטחת, באופן שכוח חיצוני הפועל על החוט לא יגיע לסרגל חיבורי המגעים. חיבור או הידוק לא נאותים עלולים לגרום לתקלות שונות ואפילו לשריפה. אם הבחנת בתופעה חריגה הקשורה למזגן )כגון, ריח חריכה, קירור בלתי מספיק(, כבה את המזגן באופן מיידי באמצעות המפסק הראשי או הנתיך האוטומטי )"פקק"( וצור קשר עם המפיץ. הפעלה ממושכת של מזגן המפגין תופעה חריגה כלשהי, עלולה לגרום לתקלות כגון: נזילות מים, התחשמלות ושריפה. אין לגעת במפסקים בידיים רטובות. סכנת התחשמלות. לפני ניקוי המזגן, הקפד לכבות אותו וסגור את המפסק הראשי. המאוורר הפנימי מסתובב במהירות גבוהה ועלול לגרום לפציעה. 2

4 תוכן עניינים הערות להפעלה... 4 הערות לשימוש... 5 שם ותפקיד של כל חלק...7 הפעלה בעזרת שלט-רחוק... 8 הפעלת השלט-רחוק... 9 הפעלת חירום...13 ניקוי וטיפול...14 תיאור ופיתרון בעיות שירות התקנה דגשים להתקנה הערות להתקנה תרשים ההתקנה התקנת היחידה הפנימית...22 בדיקות לאחר ההתקנה והפעלת ניסיון ייתכן שהנתונים במדריך זה שונים מהעובדות בפועל, נא התייחס לעובדות הממשיות. 3

5 סימן זה מופיע כאשר הסעיף מראה מה אסור לבצע. סימן זה נועד לבטיחות, קרא ובצע על פי הכתוב. אין להשליך את המזגן יחד עם פסולת ביתית רגילה. יש לפנות אותו לאתר מחזור מורשה עבור מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים. הערות להפעלה טרם הפעלת המזגן, קרא בעיון את הסעיף הבא. מתח גבוה מידי עלול גרום נזק מיידי לרכיבים. מתח נמוך מידי גורם לרעידות קיצוניות במדחס ולנזק למערכת הקרר. המדחס והרכיבים האלקטרוניים אינם יכולים לפעול במתח לא יציב כשאר תנודות המתח גדולות. בעת פעולת המזגן, אין להשאיר חלונות ודלתות פתוחים לפרקי זמן ממושכים. הדבר פוגע ביכולת המיזוג של המכשיר. במקרה של ריח חרוך או עשן, יש לכבות את המזגן וליצור קשר עם מוקד השירות. אם הבעיה לא נפתרה, ייתכן שנגרם נזק למזגן והפעלתו הקפד לנתק את תקע החשמל כאשר המזגן אינו בשימוש לפרקי זמן ממושכים. הצטברות האבק עלולה לגרום להתחממות יתר או לשריפה. אין לחסום את פתחי הכניסה והיציאה של האוויר ביחידה החיצונית וביחידה הפנימית. הדבר פוגע ביכולת המיזוג של המכשיר ואף עלול לגרום לתקלות. הרחק תרסיסים וגזים דליקים מיחידת המזגן הפנימית והחיצונית לטווח של יותר מ- 1 מטר. חומרים אלה עלולים לגרום לשריפה או להתפוצצות. אסור להאריך את כבל המתח על ידי חיבור מקטעי כבל נוספים או באמצעות כבל מאריך. הדבר עלול לגרום להתחממות יתר ואף לשריפה. יש לחבר את המזגן אל מקור המתח בעזרת נתיך אוטומטי העומד במפרטים החשמליים של המזגן. המזגן נדלק ונכבה באופן אוטומטי בהתאם לכיוון הטמפרטורה ומצב הפעולה שנבחר. אין להדליק ולכבות את המזגן לעתים תכופות, הדבר משמש את פעולתו ועלול לגרום נזק. במידה ונדרש - יש לכבות את המזגן תחילה על ידי השלט רחוק ורק אחר כך להוריד את המפסק בארון החשמל. אל תנסה לתקן את המזגן בעצמך. תיקון לא מקצועי עלול לגרום להתחשמלות ואף לשריפה, לפיכך הקפד ליצור קשר עם מוקד השירות לצורך תיקון המזגן. במצב זה עלולה לגרום להתחשמלות או לשריפה. 4

6 הערות לשימוש אסור לנתק או לגרום נזק כלשהו לכבל המתח ולכבלי הבקרה של המזגן. במקרה שהם פגומים, יש לקרוא לטכנאי שירות מוסמך כדי שיחליף אותם. כדי לכוון כהלכה את זרימת האוויר: בעת פעולת המזגן, ניתן לשנות את כיוון זרימת האוויר על ידי כיוון מדפי הטיית האוויר בלחיצה על לחצן SWING בשלט-רחוק. מדף הטיית אוויר ידני מדף הטיית אוויר אוטומטית אין לדחוף ידיים או אצבעות לתוך פתחי הכניסה והיציאה של האוויר. אין לכוון את זרם האוויר היוצא מהמזגן ישירות כלפי בעלי חיים וצמחים. הדבר עלול להזיק לבריאותם. אל לחשוף את גופך לרוח קרה לפרק זמן ממושך. הדבר עלול להזיק לבריאותך. אל תשתמש במזגן למטרות אחרות כגון ייבוש בגדים, שימור מזון ועוד. התזת מים על המזגן עלולה לגרום להתחשמלות ולתקלות. אין להציב מכשיר פולט חום סמוך למזגן. 5

7 הערות לשימוש עקרון פעולה ופונקציות קירור מיוחדות עקרון הפעולה: מזגן האוויר קולט חום מחלל החדר, מעביר אותו ליחידה החיצונית וזו פולטת את החום לסביבה החיצונית וכתוצאה מכך טמפרטורת החדר יורדת. תפוקת הקירור של המזגן גדלה או פוחתת בהתאם לטמפרטורת הסביבה החיצונית. פונקציית מניעת קפיאה )Anti-freezing( אם המזגן פועל במצב קירור )COOL( וטמפרטורת הסביבה נמוכה, ייווצר כפור במחליף החום. כאשר הטמפרטורה של מחליף החום הפנימי יורדת מתחת ל- 0 C, הפיקוד של היחידה הפנימית מכבה את המדחס ועל ידי כך מגן על המזגן מקפיאה. עקרון הפעולה: עקרון פעולה ופונקציור חימום מיוחדות מזגן האוויר קולט חום מהיחידה החיצונית, מעביר אותו ליחידה הפנימית וזו פולטת את החום לסביבה הפנימית וכתוצאה מכך טמפרטורת החדר עולה. תפוקת החימום של המזגן גדלה או פוחתת בהתאם לטמפרטורת הסביבה החיצונית. כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה מאוד, מומלץ לחמם את החדר במכשירי חימום אחרים, כגון מפזר חום. הפשרה: כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה אך הלחות גבוהה, לאחר זמן מה תיווצר קפיאה בצד היחידה החיצונית ותשפיעה על מצב החימום בחדר. בשלב זה נכנסת לפעולה פונקציית ההפשרה של המזגן, ופעולת החימום נפסקת למשך 8-10 דקות. במהלך פעולת ההפשרה האוטומטית, מאוורר היחידה הפנימית ומאוורר היחידה החיצונית אינם פועלים.במהלך פעולת ההפשרה, נורית הבקרה של היחידה הפנימית מהבהבת, והיחידה החיצונית עשויה לפלוט אדים. זוהי תופעה נורמלית הקשורה לתהליך ההפשרה ואין מדובר בתקלה. בסיום ההפשרה, פעולת החימום מתחדשת באופן אוטומטי. פעולה נגד רוחות ומכות קור: בפעולת חימום, במקרה ומוליך החום לא הגיעה לטמפרטורה הרצויה המאוורר הפנימי לא יפעל בשלושת המצבים הבאים )שלוש דקות(: 1. הפעלה בחימום רק התחילה 2. לאחר שההפשרה הסתיימה 3. חימום בטמפרטורה נמוכה. סוג האקלים אליו מיועד המזגן מצוין בלוחית הנתונים. 6

8 שם ותפקיד של כל חלק יחידה פנימית כניסת אוויר פנל קידמי סרט עיטוף מבודד תותב למעבר צנרת בקיר יציאת אוויר מדף הטיית אוויר ידני מסנן שלט רחוק יחידה חיצונית כניסת אוויר חיווט כבל בין יחידות צינור ניקוז יציאת אוויר 7

9 הפעלה בעזרת שלט-רחוק משדר פקודות פונקציות השלט-רחוק הערה: הקפד על קו ראייה פנוי ללא חסימה כלשהי בין העינית לבין השלט-רחוק. אין להפיל או לזרוק את השלט רחוק, אין לאפשר חדירת נוזלים לתוכו ואין לחשוף אותו לקרינת שמש או לטמפרטורות חמות מאוד. SLEEP שלט-רחוק לחצן הפעלה/כיבוי להפעלת המזגן, לחץ על הלחצן פעם אחת; לכיבוי המזגן, לחץ לחיצה נוספת. MODE לחצן MODE )מצב פעולה( לחצן זה מאפשר לבחור באופן מחזורי במצב הפעולה הרצוי - Auto )אוטומטי(, Cool )קירור(, Dry )ייבוש(, Fan )איוורור(, Heat )חימום(. מצב ברירת המחדל בעת הפעלת המזגן הוא Auto )אוטומטי(. במצב זה, הטמפרטורה לא מופיעה בתצוגה. במצב Heat )חימום(, ערך הטמפרטורה ההתחלתי בתצוגה הוא 28 C. בשאר המצבים, ערך הטמפרטורה ההתחלתי בתצוגה הוא 25 C. AUTO )אוטומטי( COOL )קירור( DRY )ייבוש( FAN )איוורור( HEAT )חימום - רק במזגני קירור וחימום( לחצן SLEEP )שינה( לחצן זה מאפשר להפעיל ולבטל את מצב השינה במזגן. מצב ברירת המחדל בעת הפעלת המזגן הוא.Sleep Off פונקציית השינה מתבטלת ברגע שמכבים את המזגן. לאחר לחיצה על הלחצן SLEEP ניתן לכון את משך הפעולה. את פונקציה השינה לא ניתן להפעיל באוורור ובאוטומטי. FAN לחצן FAN )מהירות המאוורר( לחצן זה מאפשר לבחור באופן מחזורי במהירות המאוורר הרצויה - Auto )אוטומטי(, Low )נמוכה(, Middle )בינונית(, High )גבוהה(. מהירות ברירת המחדל בעת הפעלת המזגן היא אוטומטית. במצב פעולה ייבוש )DRY( ניתן לבחור במהירות מאוורר נמוכה בלבד. High )גבוהה( לחצן CLOCK )שעון( CLOCK לחצן זה משמש לכיוון השעון. ברגע שלוחצים עליו, הסימן מהבהב בתצוגה למשך 5 שניות. בזמן זה ניתן לשנות את השעון על ידי לחיצה על לחצן + או על לחצן -. אם מחזיקים את הלחצן בלחיצה ארוכה תצוגת השעון תתקדם מהיר יותר. כל עוד התצוגה מהבהבת, לחץ על לחצן CLOCK לאישור; הסימן מפסיק להבהב - כיוון השעה בוצע בהצלחה. בעת הפעלת המזגן מוצגת השעה 12:00 כברירת מחדל, ומוצג הסימן. אם מוצג הסימן, הערך שבתצוגה מייצג את השעה הנוכחית, אחרת הערך מייצג את שעת ההפעלה המושהית )טיימר(. LIGHT לחצן תאורה אשר מוצג בשלט רחוק מפעיל את התאורה בתצוגה של יחידה פנימית. לחצן LIGHT משמש לכיבוי והפעלת תאורה חיווי Middle )בינונית( לחצן LIGHT )תאורת תצוגה ביחידה הפנימית( בתצוגה שעל גבי היחידה פנימית. Low )נמוכה( 8

10 הפעלת השלט-רחוק פונקציות השלט-רחוק X-FAN לדגם 200 BLOW לדגם 150,100 + לחצן + שלט-רחוק לחצן זה משמש להעלאה של הטמפרטורה הרצויה. החזק את הלחצן לחוץ במשך 2 שניות; תצוגת הטמפרטורה תשתנה עד שתרפה מהלחצן, ופקודת השינוי תישלח למזגן. מרגע זה יופיע ערך הטמפרטורה הרצויה בתצוגה באופן קבוע, במעלות צלסיוס ) C( או במעלות פרנהייט ) F(. במצב פעולה אוטומטי לא ניתן לשנות את הטמפרטורה הרצויה, אך ניתן לשדר את הפקודה בלחיצה על הלחצן. טווח הטמפרטורות במעלות צלסיוס הוא 16 עד 30; טווח הטמפרטורות במעלות פרנהייט הוא 61 עד לחצן - BLOW X-FAN )ייבוש סוללה פנימית( לחצן לחצן BLOW או X-FAN משמש לבחירה וביטול של מצב ייבוש סוללה פנימית. במצב ניקוי עצמי המאוורר הפנימי ממשיך לעבוד מספר דקות לאחר כיבוי המזגן על מנת לייבש את הסוללה ובכך מונע היוצרות בקטריות בסוללה. הערה: בדגמי 100 ו- 150 בשלט בשלט יופיע יופיעBLOW,,BLOW ובדגם , בשלט בשלט יופיע יופיע,X-FAN,X-FAN הלחצן הלחצן עושה את עושה אותה את אותה הפעולה רק הפעולה רק נקרא נקרא שונה שונה בכל בכל דגם. דגם. לחצן זה משמש להורדה של הטמפרטורה הרצויה. החזק את הלחצן לחוץ במשך 2 שניות; תצוגת הטמפרטורה תשתנה עד שתרפה מהלחצן, ופקודת השינוי תישלח למזגן. מרגע זה יופיע ערך הטמפרטורה הרצויה בתצוגה באופן קבוע, במעלות צלסיוס ) C( או במעלות פרנהייט ) F(. במצב פעולה אוטומטי לא ניתן לשנות את הטמפרטורה הרצויה, אך ניתן לשדר את הפקודה בלחיצה על הלחצן. BLOW X-FAN או TURBO לחצן TURBO )טורבו( לחצן זה מפעיל ומכבה את פונקציית הטורבו במצבי הפעולה קירור וחימום. כאשר בוחרים בפונקציית הטורבו, סימן הטורבו מופיע בתצוגה. מצב זה מתבטל באופן אוטומטי אם משנים את מצב הפעולה של המזגן או את מהירות המאוורר. TEMP לחצן TEMP )טמפרטורה( לחצן זה מאפשר לבחור באופן מחזורי את מצבי התצוגה הבאים: הצגת טמפרטורה רצויה בחר בסימן החדר טמפרטורה השוררת בחדר ברגע נתון, טמפרטורה החיצונית, טמפרטורה מחוץ לחדר ברגע נתון. 5 שניות לאחר הצגת הטמפרטורה בחדר הצג חוזר להציג את הטמפרטורה הרצוייה. 9

11 הפעלת השלט-רחוק פונקציות השלט-רחוק TIMER ON לחצן TIMER ON )הפעלה בהשהיה - טיימר( לחצן זה מפעיל את שעון ההשהיה. בלחיצה על TIMER ON סימן ON יהבהב וניתן לכוון את הזמן הרצוי ע"י לחיצה על + או -. בלחיצה על + השעון יעלה בכל לחיצה דקה אחת. בלחיצה על - השעון יוריד בכל לחיצה דקה אחת. ניתן ללחוץ קבוע על + או - כדי ל הריץ את שעון ההפעלה קדימה או אחורה במהירות. הערה: לחץ על לחצן SET מייד לאחר כיוון השעה להפעלה. ההבהוב נפסק. שעת הפעלה מוצגת. TIMER OFF שלט-רחוק לחצן TIMER OFF )כיבוי בהשהיה - טיימר( לחצן מדף הטיית אוויר אנכית )מעלה מטה( לחצן זה משמש לכיוון זווית ההטיה האנכית של זרם האוויר היוצא מהמזגן. מצבי ההטיה השונים משתנים באופן מחזורי באופן הבא: לחצן זה מפעיל את שעון ההשהיה. בלחיצה על TIMER OFF סימן OFF יהבהב וניתן לכוון את הזמן הרצוי ע י לחיצה על + או -. בלחיצה על + השעון יעלה בכל לחיצה דקה אחת. בלחיצה על - השעון יוריד בכל לחיצה דקה אחת. לחצן ניתן ללחוץ זאפשרקבוע על להפעיל + או - ולבטל כדי את מצב ל הריץ את בריאות.שעון ההפעלה בעהפעלת המזגן קדימה או פונקציה אחורה זו מופעלת במהירות.כברירת מחדל. הערה: פונקציה זה לחץ על משמשת לחצן SET להפעלת מיידמערכת לאחר כיוון להשבחת השעה אוויר.) IONIZER (. נפסק. שעת כיבוי מוצגת. לכיבוי. ההבהוב SWING השלט-רחוק המצורף למזגן הנו אוניברסלי. זווית ההטיה של המזגן נשארת במצבה המקורי כאשר בוחרים בשלושת מצבי ההטיה שלהלן. אם עוצרים את מדף הטיית האוויר במהלך תנועת ההטיה מעלה-מטה, הוא נשאר במצב האחרון. לחצן משמש חיווי לתנועה אוטומטית של מדף הטיית האוויר לאורך 5 זוויות ההטיה. לחץ לחיצה אחת על הלחצן כדי להפעיל את פונקציה I.לחצן I FEEL הסימן I FEEL I FEEL )כיווןמופיע הטמפרטורה הרצויה בתצוגה. בנקודה לחיצה מסוימת בחדר( FEEL נוספת מכבה פונקציה זו. פונקציה זו נועדה לאפשר את קריאת הטמפרטורה מאזור השלט. לחצן )אוויר צח( לחצן זה מאפשר להפעיל ולבטל את הכנסת האוויר הצח לחדר. 10

12 הפעלת השלט-רחוק הוראות הפעלה כללי 1. לאחר חיבור המזגן לרשת החשמל, לחץ על לחצן ההפעלה והכיבוי. )הערה: כאשר מחברים את המזגן לרשת החשמל, מדף ההטיה נסגר באופן אוטומטי(. 2. לחץ על לחצן MODE )מצב פעולה( כדי לבחור את מצב הפעולה הרצוי. 3. לחץ על לחצן + או על לחצן - כדי כוון את הטמפרטורה הרצויה )אין צורך לכוון את הטמפרטורה במצב הפעולה האוטומטי(. 4. לחץ על לחצן FAN )מאוורר( כדי לכוון את מהירות המאוורר- אוטומטית, נמוכה, בינונית או גבוהה. 5. לחץ על לחצן כדי לכוון את זווית הטיית זרם האוויר. הוראות הפעלה אפשרויות נוספות 1. לחץ על לחצן SLEEP )שינה( כדי לכוון את מצב השינה. 2. לחץ על לחצן TIMER ON או על לחצן TIMER OFF כדי לתזמן את שעות ההפעלה והכיבוי של המזגן. 3. לחץ על לחצן LIGHT )תאורה( כדי להדליק או לכבות את תאורת התצוגה )פונקציה זו אינה זמינה בדגמים מסוימים(. 4. לחץ על לחצן TURBO )טורבו(, כדי להפעיל או לכבות את פונקציית הטורבו. )BLOW( הפונקציה מבוא לפונקציות מיוחדות במזגן פונקציה זו מופעלת לאחר כיבוי המזגן, במטרה לייבש את הלחות שהצטברה במאדה של היחידה הפנימית, כדי למנוע היווצרות עובש. 1. כאשר הפונקציה מופעלת: לאחר שמכבים את המזגן בעזרת לחצן ההפעלה והכיבוי, מאוורר היחידה הפנימית ממשיך לפעול במשך כ- 10 דקות במהירות נמוכה. במהלך זמן זה, לחץ על לחצן BLOW כדי לעצור באופן ישיר את מאוורר היחידה הפנימית. 2. כאשר הפונקציה מבוטלת: לחיצה על לחצן ההפעלה והכיבוי מכבה את היחידה באופן מוחלט. )AUTO( הפונקציה הפעלה אוטומטית כאשר בוחרים במצב הפעלה אוטומטי או איוורור, הטמפרטורה הרצויה אינה מוצגת בתצוגת השלט-רחוק, והמזגן מתאים את פעולת המיזוג לטמפרטורת החדר באופן אוטומטי תוך בחירת מצב הפעולה המתאים כדי להגיע לטמפרטורה נעימה בחדר. )TURBO( הפונקציה טורבו פונקציה זו מפעילה את מאוורר היחידה במהירות גבוהה במיוחד המאפשרת לקרר או לחמם את החדר במהירות רבה, כך שטמפרטורת החדר תגיע לטמפרטורה הרצויה בהקדם האפשרי. 11

13 הפעלת השלט-רחוק נעילת לוח המקשים לחץ בו-זמנית על לחצן + ועל לחצן - כדי לנעול או לבטל את נעילת לוח המקשים. אם השלט-רחוק נעול, מוצג הסמל ; במצב זה, אם לוחצים על מקש כלשהו, הסימן מהבהב שלוש פעמים. כאשר מבטלים את נעילת לוח המקשים, הסימן נעלם. הטיית אוויר אנכית 1. לחץ על לחצן הטיית האוויר במשך יותר משתי שניות. מדף הטיית האוויר ינוע מעלה-מטה בתנועה מחזורית. הרפה מהלחצן. המדף ייעצר ויקבע בזווית ההטיה האחרונה. החלפת תצוגת מעלות צלסיוס במעלות פרנהייט 1. כאשר המזגן כבוי, לחץ על לחיץ MODE ועל לחיץ - בו זמנית. פונקציית ההפשרה החדשה אם מפעילים את המזגן בעזרת השלט-רחוק והמזגן נכנס למצב הפשרה, כיבוי המזגן בעזרת השלט-רחוק לא יפסיק את פעולת ההפשרה והיא תמשיך להתבצע עד שתסתיים. לא ניתן לשנות את מצב הפעולה בעזרת השלט- רחוק עד שפעולת ההפשרה לא תסתיים. הפעלה וכיבוי של פונקציית ההפשרה: כאשר השלט-רחוק במצב כבוי, לחץ בו-זמנית על המקשים MODE ו- BLOW כדי להפעיל את פונקציית ההפשרה החדשה, או לבטל אותה. כאשר המזגן במצב הפשרה, הכיתוב H1 מופיע במרכז תצוגת השלט-רחוק. אם עוברים למצב חימום, הכיתוב H1 מהבהב במשך 5 שניות ובמהלכן ניתן לבטל את הפונקציה על ידי לחיצה בו-זמנית על מקש + ומקש -; הכיתוב H1 נעלם ובתצוגה מופיעה הטמפרטורה הרצויה. כברירת מחדל, כאשר מפעילים את השלט-רחוק, פונקציית ההפשרה החדשה מבוטלת. הוראות ודגשים להחלפת סוללות 1. לחץ בעדינות על מכסה בית הסוללות בנקודה המסומנת והחלק את המכסה בכיוון החץ כדי לפתוח את בית הסוללות )ראה איור(.. 2 הוצא את הסוללות הישנות )ראה איור(.. 3 הכנס 2 סוללות יבשות חדשות של 1.5V בגודל AAA תוך הקפדה על קוטביות הסוללות )ראה איור(. r 4. החזר את המכסה למקומו )ראה איור(. שים לב: החלפת הסוללות אין להכניס לשלט-רחוק סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים שונים, הדבר עלול לשבש את פעולת השלט-רחוק. אם אין כוונה להשתמש בשלט-רחוק לפרק זמן ממושך, יש להוציא את הסוללות כדי שלא ידלפו ויקלקלו את השלט-רחוק. יש להפעיל את השלט-רחוק בטווח השידור והקליטה שלו. יש להציב את השלט-רחוק במרחק מינימלי של 1 מטר ממקלט טלוויזיה או מערכת סטריאו. אם השלט-רחוק מתפקד באופן לקוי, הוצא את הסוללות והכנס אותן בחזרה למכשיר לאחר 30 שניות. אם לא חל שיפור, החלף את הסוללות. 12

14 הפעלת חירום הפעלת חירום אם השלט-רחוק אבד או התקלקל, הפעל את המזגן בעזרת המפסק הידני. המזגן יפעל במצב אוטומטי, הטמפרטורה הרצויה ומהירות המאוורר לא ישתנו. AUTO/STOP הפעלה בעזרת המפסק הידני: הפעלה: כאשר המזגן כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה הראשי; המזגן יעבור למצב פעולה אוטומטי. הפיקוד יתאים באופן אוטומטי את מצב הפעולה של המזגן )קירור, חימום, אוורור( לטמפרטורת החדר, כדי להשרות טמפרטורה נעימה בחדר. מפסק ידני כיבוי: כאשר המזגן פועל, לחץ על מפסק ההפעלה הראשי של המפסק הידני; המזגן ייכבה. 13

15 ניקוי וטיפול זהירות טרם ניקוי המזגן, כבה אותו ושלוף את תקע החשמל משקע הרשת. אי הקפדה על כך כרוכה בסכנת התחשמלות. אסור לנקות את היחידה הפנימית או על היחידה החיצונית על ידי התזת מים - הדבר כרוך בסכנת התחשמלות נוזלים נדיפים )טינר או בנזין(גורמים נזק למזגן. נגב את המזגן בעזרת מטלית רכה ויבשה, או הספג אותה במעט מים או חומר ניקוי. ניקוי הפנל הקדמי )הקפד לפרק אותו מהמזגן לפני הניקוי( 1. פירוק הפנל הקדמי אחוז את הפנל בשני הצדדים, הרם אותו בכיוון החצים ושלוף אותו בכוח מתוך המזגן. 2. שטיפת הפנל נקה את הפנל בעזרת מברשת רכה, מים ודטרגנט עדין ולאחר מכן יבש אותו. )הערה: לעולם אל תנקה את הפנל בעזרת מים בטמפרטורה העולה על 45 C, הדבר עלול לעוות את הפלסטיק או לשנות את צבעו(. 3. התקנת הפנל הקדמי הכנס את שתי הלשוניות של הפנל הקדמי לתוך החריצים בכיוון החצים ולחץ את הפנל בכיוון המזגן כמתואר באיור הימני. ניקוי מסנני האוויר )תדירות ניקוי מומלצת: פעם בשלושה חודשים( אם המזגן פועל בסביבה מאובקת, יש לנקות את מסנני האבק בתדירות גבוהה יותר. לאחר פירוק המסננים מהמזגן, אין לגעת בצלעות האלומיניום החדות מחשש לפציעה. 14

16 (a) (b) *c+ *d+ ניקוי וטיפול 1. הוצאת מסנן האוויר מהמזגן משוך את מכסה המסננים כשאתה משתמש בשקעים משני צידי המכסה, משוך את מסנן האוויר כלפי מטה ושלוף אותו מהמזגן. 2. ניקוי המסננים נקה את האבק שהצטבר במסננים בעזרת שואב אבק, או על ידי שטיפה במים פושרים )טמפרטורת המים לא תעלה על 45 C(. אם המסננים מלוכלכים מאוד או מוכתמים בשמן, ניתן להוסיף למים מעט דטרגנט. יבש את המסננים במקום מוצל. הערה: לעולם אל תנקה את המסננים במים בטמפרטורה העולה על 45 C, הדבר עלול לעוות את הפלסטיק או לשנות את צבעו. אסור לייבש את המסננים סמוך לאש מחשש לשריפה או עיוות הפלסטיק. 3. הרכבת מסנני האוויר החזר את המסננים למקומם בכיוון החץ ולאחר מכן סגור את הפנל הקדמי והדק אותו. בדיקה לפני הפעלה 1. וודא שפתחי הכניסה ויציאת האוויר במזגן אינם חסומים. 2. וודא שכבל ההארקה מחובר באופן תקין. 3. וודא שסוללות השלט-רחוק הוחלפו. 4. וודא שמסגרת ההתקנה )סטנד( של היחידה החיצונית תקינה. במקרה שהתגלה נזק, צור קשר עם המפיץ. תחזוקה לאחר הפעלה 1. כבה את המזגן בעזרת מפסק המתח הראשי. 2. נקה את המסנן, את גוף היחידה הפנימית ואת גוף היחידה החיצונית. 3. צבע את נקודות החלודה ביחידה החיצונית, כדי למנוע את התפשטות החלודה. 15

17 תיאור ופיתרון בעיות אזהרה אל תנסה לתקן את המזגן בעצמך. תיקון לקוי עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה, ולכן הקפד ליצור קשר עם מוקד השירות המורשה כדי להבטיח תיקון מקצועי. כדי לחסוך את הזמן והעלות הכרוכים בהזמנת איש שירות, בצע תחילה את הבדיקות שלהלן. תופעה המזגן אינו פועל כאשר מפעילים אותו מייד לאחר הכיבוי. פתרון הבעיה הפעלה מיידית לאחר הכיבוי מזיקה למדחס, ולכן פיקוד המזגן משהה את הפעלת המזגן ב- 3 דקות. בהפעלה הראשונה של המזגן נפלט אוויר בעל ריח רע. למזגן עצמו אין ריח כלשהו. אם קיים ריח לא נעים, הוא תוצאה של חומרים שהמזגן קלט מהסביבה החיצונית. פתרון: נקה את מסנן האוויר. אם הבעיה נמשכת, יש צורך לנקות את המזגן )צור קשר עם מוקד השירות המורשה(. לפעמים נשמעים קולות זרימת מים בעת פעולת המזגן. לעתים נפלט ערפל לבן מהמזגן במצב קירור. לעתים נשמעות חריקות קלות בעת ההפעלה או הכיבוי של המזגן. בעת הפעלת המזגן או כיבויו, או כאשר המדחס מתחיל או מפסיק לפעול, עשויים להישמע קולות רעש שונים. קולות אלה נובעים מזרימת הקרר, ולא מדובר בתקלה. תופעה זו עשויה להתרחש בתנאי טמפרטורה ולחות גבוהים בחדר. הדבר קורה מכיוון שהיחידה הפנימית מתקררת במהירות. לאחר זמן-מה ירדו הטמפרטורה והלחות בחדר, והערפל ייעלם. מדובר בקולות חיכוך הנובעים מהתפשטות הפנל או חלקים אחרים, עקב שינוי הטמפרטורה. 16

18 תיאור ופיתרון בעיות תופעה אי אפשר להפעיל את המזגן פתרון הבעיה האם מפסק המתח הראשי כבוי? האם תקע החשמל אינו תקוע היטב בשקע? האם הנתיך האוטומטי קפץ? הנתיך קפץ האם המתח גבוה או נמוך מידי? )לבדיקה על ידי איש מקצוע(. האם הטיימר מכוון כהלכה? תפוקת הקירור או החימום של המזגן אינה נאותה. לא ניתן לשלוט במזגן בעזרת השלט-רחוק האם הטמפרטורה הרצויה מכוונת כהלכה? האם פתחי היציאה והכניסה של האוויר חסומים? האם הצטבר במסנן אבק בכמות שחוסמת את זרימת האוויר? האם דלתות וחלונות החדר סגורים? האם המאוורר מכוון להסתובב במהירות נמוכה? האם יש בחדר מקור חום? קיימות הפרעות אלקטרוניות המשבשות את פעולת השלט-רחוק. שלוף את התקע משקע החשמל וחבר אותו מחדש. האם השלט-רחוק נמצא בטווח השידור והקליטה של המזגן? האם יש עצמים החוסמים את קו הראייה בין השלט-רחוק לבין המזגן? בדוק את הסוללות שבשלט- רחוק, החלף אותן אם הן חלשות או ריקות. בדוק אם השלט-רחוק שלם ותקין. דליפת מים מהיחידה הפנימית לחדר לחות האוויר גבוהה במיוחד. מי העיבוי גולשים מתוך מגש הניקוז. צינור הניקוז של היחידה הפנימית מחובר באופן רופף. דליפת מים מהיחידה החיצונית כאשר המזגן פועל במצב קירור, צנרת הקרר וחיבוריה מתקררים ומים מתעבים על פניהם. כאשר המזגן פועל במצב הפשרה אוטומטית, הקרח מפשיר והמים זורמים החוצה. כאשר המזגן פועל במצב חימום, המים שהצטברו במחליף החום מטפטפים. רעש ביחידה הפנימית קולות המיתוג והניתוק של ממסר המדחס. ההפעלה והכיבוי של פונקציית ההפשרה מלווים ברעשים. אלה נובעים מזרימת הקרר בכיוון ההפוך. 17

19 תופעה אין יציאת אוויר מהיחידה הפנימית פתרון הבעיה במצב חימום, כאשר טמפרטורת מחליף החום של היחידה הפנימית נמוכה מאוד, המאוורר מפסיק להסתובב כדי למנוע זרימת אוויר קר. )מקסימום זמן עצירה 3 דקות(. במצב חימום, כאשר הטמפרטורה החיצונית נמוכה והלחות גבוהה, נוצר כפור במחליף החום של היחידה החיצונית, אשר מורחק באופן אוטומטי. מאוורר היחידה הפנימית מפסיק לפעול למשך 8 עד 10 דקות. במהלך ההפשרה נפלטים מים או נוצרים אדים. במצב סילוק הלחות-ייבוש, המאוורר נעצר לעתים במטרה למנוע אידוי חוזר של מי העיבוי. לחות בפתח יציאת האוויר אם המזגן פועל זמן ממושך בלחות גבוהה, הלחות מתעבה על גבי שבכת יציאת האוויר )גריל( ומטפטפת. במקרים שלהלן יש להפסיק לתפעל את המזגן באופן מיידי, לנתק אותו מרשת החשמל וליצור קשר עם השרות )מספר טלפון בתעודת האחריות(. פעולת המזגן מלווה ברעש חזק המזגן פולט ריחות רעים תוך כדי פעולתו דליפת מים בחדר הפסק את פעולת המזגן ונתק את התקע החשמלי. מפסק הפחת או הנתיך האוטומטי קופצים לעתים תכופות מים או חומר כלשהו אחר הותזו בשוגג על המזגן כבל המתח והתקע החשמלי מתחממים באופן חריג 18

20 שירות התקנה דגשים להתקנה דגשים להתקנה 1. ההתקנה תתבצע על ידי טכנאי מוסמך, בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים ולמדריך זה. 2. התקנה על פי תקן ישראלי 994 חלק 4. מתקין יקר! שים לב! על מנת למנוע שחרור הקרר על ידי אנשים לא מורשים, שסתומי השירות הקטנים )ונטילים( ביחידה החיצונית, יוגנו באמצעות כיפות איטום, או מכסים מיוחדים, הניתנים להסרה אך ורק באמצעות כלים מיוחדים ייעודיים 3. אם המזגן אינו מצויד בתקע חשמלי, חבר אותו ישירות ללוח החשמל באמצעות נתיך אוטומטי. כל הקטבים של הנתיך האוטומטי צריכים להיות מנותקים, ומרווח המגעים יהיה לפחות 3 מ מ. דרישות בסיסיות ממקום ההתקנה התקנה במקומות שלהלן עלולה לגרום לתקלות. אם לא ניתן לשנות את מקום ההתקנה, צור קשר עם מוקד השירות )פרטים בגב החוברת(. מקומות חשופים למקורות חום חזקים, אדים, גזים דליקים או נדיפים מקומות שיש בהם קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה שמקורה בציוד שידור, רתכת ומכשור אלקטרוני רפואי. מקומות חשופים לרמת מליחות גבוהה, כגון חוף הים. מקומות חשופים לשמן מכונות באוויר. מקומות חשופים לגז גופרי, כגון כאלה הקרובים למעיינות חמים. מקומות בעייתיים אחרים. בחירת מקום התקנה ליחידה הפנימית 1. יש לשמור על פתחי הכניסה ויציאת האוויר במצב פנוי, כדי לאפשר זרימת אוויר חופשית בחלל החדר. 2. בחר מקום המאפשר ניקוז קל ופשוט של מי העיבוי וחיבור נוח בין היחידה הפנימית לבין היחידה החיצונית. 3. בחר מקום שאינו נגיש לילדים. 4. התקן את המזגן במקום המסוגל לשאת את משקלו ואת הרעידות הנוצרות במהלך הפעולה בלי ליצור רעש חריג. 5. הקפד להשאיר מרווח פנוי סביב המזגן, כדי לאפשר גישה לצורך תחזוקה שוטפת. התקן את היחידה הפנימית בגובה של מינימום 250 ס"מ מהרצפה. 6. ההתקנה תהיה לפחות 1 מטר ממקלט טלוויזיה או ממכשירי חשמל אחרים. 7. בחר מקום המאפשר לשלוף את המסנן בקלות. 8. הקפד להתקין את היחידה הפנימית בהתאם לדרישות תרשים ההתקנה. בחירת מקום התקנה ליחידה החיצונית 1. בחר מקום כזה שהרעש והאוויר הנפלטים מהיחידה לא יפריעו לשכנים, לבעלי-חיים וצמחייה. 2. בחר מקום המאפשר איוורור נאות.. 3. בחר מיקום שבו אין הפרעה לפתחי כניסת ויציאת האוויר. 4. מקום ההתקנה של היחידה החיצונית יהיה כזה שיעמוד במשקל היחידה ובזעזועים שהוא מפיקה ויאפשר לבצע את עבודת ההתקנה האופן בטוח. 5. ההתקנה תתבצע במקום יבש, אך לא חשוף לקרינת שמש ישירה או לרוח חזקה. 6. הקפד להתקין את היחידה החיצונית בהתאם לדרישות תרשים ההתקנה, ובאופן המאפשר גישה נוחה לביצוע תחזוקה ותיקונים. 7. הפרש הגובה בין היחידה הפנימית לבין היחידה החיצונית לא יעלה על 5 מטרים, ואורך הצנרת המקשרת בין היחידות לא יעלה על 10 מטרים. 8. בחר מקום שאינו נגיש לילדים. 9. בחר מקום המאפשר התקנה שאינה חוסמת מעבר ואינה פוגעת בחזות הסביבה. 19

21 הערות להתקנה הוראות בטיחות למכשירי חשמל ביתיים 1. יש לחבר את המזגן למקור מתח בערך הנקוב במפרט המזגן ובאמצעות מעגל בלעדי למזגן וכבל מתח בקוטר מתאים. 2. אין למשוך את כבל המתח בחוזקה. 3. ההתקנה תתבצע על ידי טכנאי מוסמך, אשר ידאג להארקה תקנית עם חיבור להתקן הארקה תקני. מתג האוויר יהיה מסוג המופעל באופן מגנטי או תרמי, כדי להגן על המזגן מפני קצר ועומס יתר. 4 המרחק המינימלי בין המזגן לבין משטח דליק יהיה 1.5 מטר. שים לב: וודא שחוט הפאזה, חוט ה- 0 וחוט ההארקה של שקע החשמל הביתי מחוברים בהתאם לתרשים החשמלי ובהתאם לחוק החשמל. חיווט שגוי עלול לגרום לשריפה. דרישות הארקה 1. מזגן אוויר הוא מכשיר חשמלי מסוג appliance( 1,)type 1 electric ולכן יש לבצע בדיקת מעגל הארקה. 2. החוט בצבע צהוב-ירוק משמש לחיבור הארקה ואין לעשות בו שום שימוש אחר. אסור לחתוך אותו ולחבר אותו באמצעות בורג, הדבר עלול לגרום להתחשמלות. 3. התנגדות מעגל ההארקה חייבת לעמוד בדרישות חוק החשמל. 4. חיבור החשמל הביתי חייב להיות מצויד במגע הארקה תקני. אסור לחבר את חוט ההארקה לנקודות הבאות: 1 צינור ברז 2 צינור גז 3 צינור ביוב 4 נקודות נוספות שאינן עומדות בדרישות התקנים הרלוונטיים. דרישות נוספות 1. אופן חיבור המזגן וכבל המתח כמו גם אופן חיבור הכבל המקשר בין-היחידות חייבים להתבצע בהתאם לתרשים החשמלי המצורף למזגן. 2. יש להחליף את הנתיך השרוף בנתיך מדגם מתאים ובעל ערך מתח נקוב המופיעים בכיתוב שעל גבי הפיקוד או על גוף הנתיך המקורי. 3. יש לבצע את ההתקנה בהתאם לתקנות החלות במקום ההתקנה. 4. המזגן אינו מיועד לשימושם של בני אדם )וילדים( הסובלים ממגבלות גופניות, חושיות או מנטליות, או כאלה חסרי ניסיון וידע בהפעלת מכשירים מסוג זה, אלא אם קיבלו הדרכה על הפעלת המזגן מאדם האחראי לבטיחותם שגם יפקח עליהם. 5. אין לאפשר לילדים לשחק במזגן. 20

22 תרשים ההתקנה Installation להתקנה dimension מידות diagram מרווח לתיקרה 15 ס"מ ומעלה מרווח לקיר 15 ס"מ ומעלה תותב למעבר צנרת בקיר מרווח לקיר 15 ס"מ ומעלה סרט עיטוף מבודד 250 ס"מ ומעלה 300 ס"מ ומעלה מרווח מהריצפה מרווח ליציאת אוויר מרווח לכניסת אוויר 50 ס"מ ומעלה מרווח למכשול סביבתי 30 ס"מ ומעלה 30 ס"מ ומעלה 50 ס"מ ומעלה מרווח לקיר צינור ניקוז חיווט כבל בין יחידות 200 ס"מ ומעלה מרווח צד ליציאת אוויר 21

23 התקנת היחידה הפנימית הרכבת סרגל ההתקנה 1. הקפד להתקין את סרגל ההתקנה באופן אופקי. צינור ניקוז המים נמצא בצד שמאל, ולכן צד זה צריך להיות נמוך יותר מצד ימין. 2. הרכב את סרגל ההתקנה על הקיר במקום המיועד. קיר מרווח עד הקיר 150 מ"מ ומעלה שיפוע סימון באמצע מרווח עד הקיר 150 מ"מ ומעלה קיר 3. וודא שסרגל ההתקנה מקובע היטב לקיר כך שיוכל לשאת משקל של 60 ק"ג ושהמשקל מתחלק באופן שווה בין כל הברגים. ימין )קדח צנרת אחורי( שמאל )קדח צנרת אחורי( קדח הצנרת 1. קדח בקיר קדח למעבר הצנרת להיות משופע מעט כלפי מטה בכיוון חוץ. צד חיצוני צד פנימי שרוול מעבר 2. הכנס את שרוול מעבר הצנרת לקדח שבקיר; השרוול מיועד להגן על הצנרת ועל החיווט החשמלי מפני נזק אפשרי במעבר דרך הקיר. רפידת אטימה התקנת צינור ניקוז המים 1. כדי להבטיח ניקוז יעיל, יש לנתב את צינור הניקוז בשיפוע כלפי מטה. 2. אין לפתל או לכופף את צינור הניקוז, ואין לטבול את קצהו במים. 3. צפה את קטע הצינור הארוך העובר בתוך המבנה בחומר בידוד. צינור מפותל צינור מכופף קצה טבול במים 1. פתח את הפנל הקדמי כלפי מעלה. חיבור החיווט בין היחידה החיצונית לבין היחידה הפנימית 2. שחרר את בורגי ההידוק של לוחית החיפוי והסר את הלוחית ממקומה. 3. העבר את כבל המתח דרך הקדח בחלקה האחורי של היחידה הפנימית ומשוך אותו החוצה. 4. בצע את כל חיבורי החיווט בהתאם לתרשים החשמלי המופיע על המזגן. 5. העבר את כבל המתח בחריץ המעבר, כסה אותו בלוחית החיפוי והדק את הלוחית על הכבל. 6. סגור את הפנל הקדמי. 7. ביחידות מסוג קירור או חימום בלבד, ניתן להעביר את כבל הפיקוד דרך מחבר היחידה הפנימית. הדק את הכבל בעזרת התפס שמתחת לזיווד גוף המזגן. 22

24 התקנת היחידה הפנימית שים לב: אם אורך הכבל בין היחידות אינו ארוך במידה מספקת, צור קשר עם מחלקת השירות כדי לרכוש כבל באורך מתאים; אסור להאריך את הכבל על ידי חיבור קטע כבל נוסף. יש להקפיד על ביצוע עבודות החיווט; חיווט לקוי או שגוי גורם לתקלות. הדק היטב את בורגי המגעים ומנע חיבורים רופפים. לאחר הידוק בורג המגע, משוך קלות את החוט כדי לוודא שהוא מהודק היטב. חיבור הארקה לקוי עלול לגרום להתחשמלות. יש להדק היטב את לוחית החיפוי כדי לקבע את הכבל המקשר למקומו. התקנה לקויה המאפשרת חדירת אבק ולחות, או מגע חשמלי רופף עלולים לגרום לשריפה או להתחשמלות. יש להתקין ממסר פחת ומתג אוויר העומדים בדרישות מפרטי המזגן. התקנת היחידה הפנימית איור 2 ניתן לנתב את הצנרת מצד ימין, מימין ומאחור, משמאל או משמאל ומאחור. 1. כדי לנתב את הצנרת והחיווט בצד שמאל או בצד ימין של היחידה הפנימית, יש לחתוך את הפתחים במארז לפי הצורך )ראה איור 2(. )1( לצורך ניתוב החיווט בלבד, חתוך את פתח 1 בלבד. )2( לצורך ניתוב החיווט והצנרת, חתוך את פתחים 1 ו- 2 )לפי הצורך, חתוך גם את פתח 3(. חיבור חיצוני חיווט חשמלי צנרת צד הגז צנרת צד הנוזל בידוד צנרת צד הגז בידוד צנרת עטיפה בסרט בידוד צד הנוזל צינור ניקוז מים פתח 3 פתח 2 פתח 1 איור 3 איור 4 2. משוך את הצנרת מגוף המזגן, כרוך את הצנרת ואת החיווט בסרט בידוד והעבר אותם יחד דרך הקדח )ראה איור 3(. 3. תלה את היחידה הפנימית על סרגל ההתקנה על ידי הכנסת הלשוניות שבחלקו העליון של הסרגל לחריצים המיועדים שבגב היחידה הפנימית; וודא שהיחידה מקובעת היטב לסרגל ההתקנה. )ראה איור 4(. סרגל התקנה שמאל מימין ומאחור סרגל התקנה וו תלייה משמאל ומאחור ימין התקנת הצנרת המקשרת 1. כוון את חיבורי ההפשלה כך שקווי האורך העוברים דרך מרכזיהם יתלכדו. 2. הדק את אום ההפשלה ביד ולאחר מכן הדק אותו בעזרת מפתח ברגים ומפתח מומנט, לפי הטבלה שלהלן. טבלת ערכי מומנט הידוק מומנט הידוק )N*m( 15~20 31~35 50~55 60~65 70~75 קוטר האום המשושה φ 6 φ 9.52 φ 12 φ 16 φ 19 עובי דופן במ מ צנרת מפתח מומנט אום הפשלה צנרת היחידה הפנימית מפתח ברגים פתוח הערה: חבר תחילה את הצינור המקשר ליחידה הפנימית ולאחר מכן ליחידה החיצונית. כופף את הצנרת בזהירות כדי לא לגרום לה נזק. אין להדק את אום החיבור יתר על המידה מחשש לדליפה. 23

25 התקנת היחידה החיצונית חיווט חשמלי 1. פרק את ידית הלוח הימני, או את לוח החזית של היחידה החיצונית. 2. פרק את תפס הכבל, חבר את כבל המתח המקשר וקבע אותו לפס המגעים. החיווט צריך להתאים לחיווט היחידה הפנימית. 3. הדק את כבל המתח המקשר בעזרת תפס כבל, ליחידת הקירור או החימום, הדק את כבל הפיקוד בעזרת התפס ולאחר מכן חבר את המחבר הנגדי. 4. וודא שהכבל מקובע היטב. 5. התקן את הידית או את לוח החזית. שים לב: חיווט שגוי עלול לגרום לתקלות. לאחר קיבוע הכבלים, וודא שנותר מרווח פנוי בין החיבור לבין מקום ההידוק במוליך. ריקון אוויר ובדיקת דליפות ריקון אוויר ובדיקת דליפות 1. חבר את צינור טעינת הקרר של ברז הסעפת לפתח הוספת הגז של ברז הלחץ הנמוך )ברזי הלחץ הנמוך והגבוה חייבים להיות סגורים היטב(. 2. חבר את חיבורי צינור טעינת הקרר למשאבת הואקום. שעוני ואקום צינור הנוזל צינור גז כיפת הברז איור 5 3. פתח במלואו את ברז היניקה של הסעפת. 4. הפעל את משאבת הואקום כדי לרוקן את האוויר. 5. בתום תהליך הוואקום, סגור את ברז היניקה של סעפת הברזים כדי לעצור את משאבת הואקום. )המשך לרוקן את האוויר מהמערכת יותר מ- 15 דקות וודא קריאת שעונים.(-29cmHg) 6. פתח במלואם את ברזי הלחץ הגבוה והלחץ הנמוך וטען טת כמות הקרר הנדרש. 7. נתק את צינור טעינת הקרר מפתח הטעינה של ברז הלחץ הנמוך. 8. הדק את כיפת המגן של וונטיל היניקה בתום תהליך טעינת הקרר. )ראה איור 5(. משאבת ואקום התקנת היחידה החיצונית נקודת בדיקה של היחידה הפנימית איתור דליפות בדוק דליפות במחברים בעזרת מי סבון או גלאי דליפות. נקודת בדיקה של היחידה הפנימית 24

26 ניקוז מים מהיחידה החיצונית )בדגם משאבת חום בלבד( כאשר המזגן פועל במצב חימום, מי העיבוי ומי ההפשרה מתנקזים ביעילות דרך צינור הניקוז. התקנה: התקן את ברך הניקוז של היחידה החיצונית בקדח בקוטר 25 בלוח הבסיס וחבר את צינור הניקוז לברך באופן שמאפשר להרחיק את המים מהיחידה החיצונית. מסגרת ברך ניקוז יחידה חיצונית סכמות חשמל יחידה חיצונית TADIRAN INVERTER 120A יחידה פנימית TADIRAN INVERTER 120A Fuse 10A יחידה פנימית TADIRAN INVERTER 160A Fuse 10A יחידה חיצונית TADIRAN INVERTER 160A 25

27 סכמות חשמל Fuse 16A יחידה פנימית TADIRAN INVERTER 220A יחידה פנימית TADIRAN INVERTER 300A Fuse 16A יחידה חיצונית TADIRAN INVERTER 220A יחידה חיצונית TADIRAN INVERTER 300A 26

28 בדיקות לאחר ההתקנה והפעלת ניסיון בדיקות לאחר ההתקנה נקודות לבדיקה האם המזגן מקובע היטב למקומו? האם נבדקה דליפת קרר? האם הבידוד התרמי מספיק? )על צנרת בין יחידות( האם ניקוז המים יעיל? האם הספקת המתח למזגן מתאימה לערך המתח הנקוב המופיע בלוחית הנתונים? האם החיווט החשמלי וחיבורי הצנרת הותקנו לפי המפרט ובאופן בטוח? האם המזגן מחובר להארקה תקנית? האם פתחי הכניסה והיציאה של האוויר במזגן מכוסים? תקלה אפשרית המזגן עלול ליפול, להתנדנד או להרעיש. תת-תפוקה בקירור )או בחימום(. התעבות וטפטוף מים.)על צנרת בין יחידות( התעבות וטפטוף מים. תקלת חשמל או לנזק לחלקי היחידה. תקלת חשמל או לנזק לחלקי היחידה. זליגת זרם. תת-תפוקה בקירור )או בחימום(. בדיקת פעולה 1. טרם הבדיקה )1( אין להפעיל את מפסק המתח, אלא רק לאחר סיום כל שלבי ההתקנה. )2( החיווט החשמלי יתבצע באופן תקין ובטוח. )3( ברזי הניתוק של הצנרת המקשרת יהיו פתוחים. )4( יש להרחיק מהמזגן את כל הפסולת והלכלוך. 2. בדיקת הניסיון )1( הרם את הנתיך הראשי ולחץ על מפסק ההפעלה הראשי ON/OFF בשלט-רחוק כדי להפעיל את המזגן. )2( לחץ על לחצן,MODE לבחירת מצב הפעולה - קירור, חימום או איוורור - כדי לבדוק אם המזגן פועל באופן תקין. 27

29 התקנה ותחזוקה של המסנן הבריאותי הוראות התקנה 1. משוך בחוזקה את הפנל הקדמי על-ידי אחיזתו בשני קצותיו ופתח אותו בכיוון החץ עד שיגיע לזווית המתאימה. משוך את מסנן האוויר כלפי מטה והוצא אותו. )ראה איור a(. איור a איור b 2. הרכב את המסנן הבריאותי על-גבי מסנן האוויר )כמתואר באיור b(. אם מסיבה כלשהיא המסנן הבריאותי לא יכול להיות מותקן על מסנן האוויר, התקן אותו על בסייס המסנן כמתואר באיור c. מסנן אוויר מסנן בריאותי 3. הכנס את מסנן האוויר למקומו המיועד בכיוון החץ כמתואר באיור d ולאחר מכן סגור את מכסה הפנל. איור c מסנן בריאותי איור d ניקוי ותחזוקה מסנן בריאותי יש לשלוף את המסנן הבריאותי לפני הניקוי ולהחזרו למקומו לאחר הניקוי בהתאם להוראות ההתקנה. לתשומת ליבך: אסור לשטוף במים מסנן יוני כסף. לעומת זאת, מותר לשטוף במים את המסננים הבאים: מסנן פחם פעיל, מסנן פוטו-קטליטי, מסנן ממיר קטליטי בטמפרטורה נמוכה,)LTC( מסנן הרחקת פורמלדהיד, מסנן קאטכין ומסנן קוטל אקריות. אסור לנקות את המסננים הללו במברשת או בחפץ קשה אחר. לאחר הניקוי, יבש את המסנן בצל או בשמש. אין לנגב את המסנן. תקופת השירות היעילה אורך החיים הטיפוסי של מסנן בריאותי בתנאי שימוש רגילים הוא שנה אחת. מסנן יוני כסף מפסיק לתפקד כאשר שטח פניו החיצוני משנה את צבעו לשחור )ירוק(. הוראה משלימה זו מתייחסת ליחידה הכוללת מסנן בריאותי. במקרה שהאיורים אינם מתארים במדויק את המוצר שברשותך, יש לפעול לגופו של עניין. מספר המסננים הבריאותיים מבוסס על הכמות שסופקה בפועל. 28

30 מוקד שירות לקוחות שירות למזגני מכל טלפון & סירקו את הקוד ותגיעו ישירות לאתר הבית של תדיראן C ANLIN 1212

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

Title

Title EIV744 כיריים הוראות שימוש HE www.electrolux.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. עצות וטיפים... 12 6. שמירה וניקוי... 14 7. איתור תקלות...

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc

Microsoft Word - Miele Cer. Hob KM5600_5617.doc הוראות הפעלה כיריים קרמים KM 5600 KM 5607 KM 5617 Y M-Nr.07 570 840 חשוב במיוחד שתקראו את הוראות ההפעלה לפני החיבור, ההתקנה וההפעלה. בכך תגנו על עצמכם ותמנעו נזקים לכיריים. תוכן העניינים 4 4 4 5 6 8 9

קרא עוד

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc

Microsoft Word - AEG dryer LAVATHERM 61275AC trns.doc חוברת הפעלה למייבש כביסה ) 7 ק "ג) עם קונדנסור דגם: LAVATHERM T61275AC יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 1 2 לקוחות נכבדים

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר תחזוקת מתקני חשמל תחזוקה מונעת למתקני חשמל, מהווה חלק בלתי נפרד מהתיפעול התקין של המתקן. תחזוקה מונעת משמעותה אמינות באיכות אספקת החשמל למתקן. החשיבות הגדולה של תחזוקת מתקני חשמל, תכליתה מניעת פגיעה לגוף

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה

- מדיח כלים דגם SN55M536EU -הוראות הפעלה והתקנה מדיח כלים דגם SN55M536EU הוראות הפעלה והתקנה לקוחות נכבדים, הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מדיח כלים של חברת סימנס. הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד חדיש ומשוכלל

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc

Microsoft Word - Electra GL-XL Ovens.doc תנור בישול ואפייה משולב מסדרת GL - XL - הוראות הפעלה - לקוחות יקרים! אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה בתנורי הבישול והאפייה המשולבים היוקרתיים החדשים מתוצרת

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 -

גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - גלקון 7003 בקר השקיה מופעל סוללות 3 תחנות הוראות הפעלה והתקנה - 1 - - 2 - תכונות עיקריות: בקר בטרייה להפעלה של עד שלושה מגופים. נוח להתקנה ופשוט לתפעול. מגוף אחד כלול. ידידותי למשתמש. תכנות השקיה שבועי.

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc

Microsoft Word - Sauter SAF oven.doc SAF 86 SAF 860 מדריך להפעלה והתקנה תנור עומד משולב לקוחות יקרים, התנור המשולב פשוט במיוחד לשימוש ויעיל מאוד. לאחר קריאת המדריך, השימוש בתנור יהיה קל. לפני שהתנור נארז ועזב את מפעל הייצור, בטיחותו ותפקודו

קרא עוד

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי

יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השי יעד השימוש מכונת הכביסה מיועדת אך ורק לכביסה של פריטים המתאימים למכונת כביסה בכמויות של שימוש רגיל בבית פרטי. כאשר משתמשים במכונה, מלאו אחר הוראות השימוש האלה ואחר טבלת התכניות. שימרו את המדריך למשתמש

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

ISSN מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחי

ISSN מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחי ISSN 07938152 מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחידות לקירור מים (צ'ילרים) בעיבוי אוויר ובעיבוי מים הנחיית

קרא עוד

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש

תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות תרחיש תוכן עניינים מטרה של נוהל חירום הגדרות 3 4-5 תזמון גורמים 6 דיווח והפעלה 7 תפקיד ואחריות גורמי החירום בעת אירוע חירום 8-10 צוותים ומשימות 11-12 תרחיש -1 דליפת גז טבעי 13-17 תרחיש -2 אירוע שריפה 18-22 תרחיש

קרא עוד

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים

תיאור לחצני הבקרים והחיבורים לדיקו בע"מ הוראות הפעלה מברגת רטיטה דגמים GDR/GDS מקטים 19A1.3+19A1.4+19A1.S+19A1.T 1 לקוחות נכבדים, חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם מברגת רטיטה זו מתוצרת חברת.BOSCH אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל מרכז שרות ארצי: "מעוז הקור" טל , שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד חיפה ט

1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל מרכז שרות ארצי: מעוז הקור טל , שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד חיפה ט 1 הוראות הפעלה תנור מיקרוגל 46 7136-020 מרכז שרות ארצי: "מעוז הקור" טל. 1-700-50-6001 04-8410888, שדרות ההסתדרות 265 מפרץ חיפה ת.ד. 10167 חיפה 32290 טל: 6270304-04 פארק תעשייה דרום, קיסריה ת"ד 3542 מיקוד

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו

מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו מדריך למשתמש Mi Robot Vacuum לפני השימוש בשואב רובוטי יש לקרוא בעיון את המדריך ולשמור אותו תודה שבחרתם בשואב הרובוטי. זהו מוצר חכם שיכול באופן אוטומטי לשאוב ולנקות את האזורים המיועדים מראש בבית או במשרד.

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc הוראות הפעלה למשור גרונג דגם GTM 12 PROFESSIONAL 1B15 מק"ט יש לקרוא את הוראות ההפעלה בצמוד להוראות בלועזית לקוחות נכבדים חברת לדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם משור גרונג זה, מתוצרת חברת. אנא קראו בעיון את

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc)

(Microsoft Word - \344\345\370\340\344 \356\361' \356\345\361\353\351\355 - \351\360\345\340\ doc) עמוד 1 1. הגדרות להלן מפורטות הגדרות למונחים המופיעים בגוף ההוראה: "בעל העסק" - "דרך מילוט"/ "דרך מוצא בטוח" - "חדר מדרגות מוגן"- "חומרים מסוכנים"- "יחידה"- האדם לו ניתן הרשיון לעסק. הדרך המובילה מכל חלל

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63>

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63> 1 מדיניות חברת החשמל חברת החשמל פועלת לביצוע מדיניות הממשלה והחלטות הרשות לחשמל בנושא שילוב אנרגיות מתחדשות, על מנת לשפר ולתרום לחיזוק משק החשמל במדינת ישראל. הדרישות לחיבור יצרני חשמל לרשת מבוסס על: חוק

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד