חגית הלמר - חיה ארז משרד עו"ד סביבה וקיימות תכנון ובניה משפט מנהלי ארגון מדבירי מזיקים בישראל חוות דעת משפטית חוות דעת זו מתייחסת לשינויים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חגית הלמר - חיה ארז משרד עו"ד סביבה וקיימות תכנון ובניה משפט מנהלי ארגון מדבירי מזיקים בישראל חוות דעת משפטית חוות דעת זו מתייחסת לשינויים"

תמליל

1 ארגון מדבירי מזיקים בישראל חוות דעת משפטית חוות דעת זו מתייחסת לשינויים המוצעים בהצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשע"ד על-ידי ארגון מדבירי המזיקים בישראל )להלן: "ארגון המדבירים", "הארגון"( 2 מטרת חוות הדעת הצעת החוק מבקשת לשנות את המצב הבעייתי הקיים כיום בענף ההדברה באמצעות הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, ובכלל זה הסדרת כללי ההכשרה של העוסקים בהדברה, הליכי רישוי של העוסקים בהדברה ופיקוח על העיסוק 2 החוק המוצע נועד למנוע פגיעה בבריאות האדם ולצמצם את הפגיעה בסביבה 2 ארגון המדבירים מברך על ההחלטה לתקן את המצב הקיים 2 עם זאת, עמדת הארגון היא כי בהצעת החוק הממשלתית קיימים כשלים שעלולים אף להרע את המצב הקיים 2 עמדות ארגון המדבירים הוצגו במסגרת ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה ביום המחלוקת העיקרית שנידונה במהלך ישיבת ועדת הפנים נסבה על מדרג רישיונות ההדברה ועל היקף הכשרתם של המדבירים ובפרט הניסיון המעשי שיידרש ממדביר לפני שיוכל לבצע פעולות הדברה באופן עצמאי 2 במהלך הדיון הוצעה על ידי מספר חברי כנסת, לאחר התייעצות משותפת עם אנשי המשרד להגנת הסביבה, הצעת פשרה 2 יו"ר הועדה הציע לדחות את הדיון עד שיגובש נוסח מוסכם שייתן מענה הן לצורך לשמור על השוק כשוק תחרותי והן לצורך להבטיח את מקצועיות המדבירים, את בטיחות ההדברה 2 מטרת חוות הדעת היא להציג את עמדת ארגון המדבירים ואת ההצדקות המקצועיות והמשפטיות שבבסיס עמדתם, ולתת מענה לטענת המשרד להגנת הסביבה על פיה המתווה המוצע על-ידי הארגון פוגע בחופש העיסוק טענה שלעמדת הארגון אין לה בסיס, כפי שנפרט כאן הרקע להצעת ארגון המדבירים אין מחלוקת כי כיום הכשרתם של עובדי הדברה חסרה ומסתכמת בלא יותר מקורס עזרה ראשונה או על כך שביצוע הדברה על ידי עובד הדברה חסר הכשרה בסיסית אינו עונה על דרישות בטיחות בסיסיות 2 אין מחלוקת גם על כך שבמצב הקיים אין פיקוח מספק של המשרד להגנת הסביבה על הכשרת המדבירים המוסמכים הנעשית בבתי ספר פרטיים 2 התוצאה היא יציאת מדבירים לשוק ללא ידע מספק וללא ניסיון מעשי 2 כמו כן אין פיקוח ואכיפה הולמים "בשטח" על ידי פקחי המשרד להגנת הסביבה 2 נקודת המוצא של ארגון המדבירים היא של אחריות ומודעות לסכנות הגדולות הכרוכות בביצוע הדברה באופן לא אחראי, אשר עלולות לעלות עד לכדי פגיעה בנפש 2 עמדת הארגון היא לפיכך כי כדי לצמצם את היקף הסכנות למינימום, החוק חייב לקבוע רף מינימלי של היקף ההכשרה הבסיסית הנדרשת מעובדי הדברה, כמו גם ממדבירים 2 הכשרה זו חייבת לכלול הן הכשרה תיאורטית והן הכשרה מעשית מספקת, אשר ביחס לעובד הדברה תיעשה תחת פיקוח של מדביר מוסמך 2 פרטי הצעת ארגון המדבירים הרלוונטיים לעניין מפורטים להלן

2 פירוט הצעת ארגון המדבירים מדרג הרישיונות לעוסק בהדברה וההכשרה הנדרשת לכל סוג רישיון 211 מדרג הרישיונות המוצע על ידי ארגון המדבירים הוא כדלקמן: רישיון זה יקנה היתר לביצוע הדברה תחת פיקוח מדביר רישיון עובד הדברה 2 - מוסמך 2 רישיון המקנה היתר לביצוע הדברה שלא בפיקוח רישיון מדביר דירות עצמאי 2 - מדביר מוסמך, בדירות בלבד 2 רישיון מדביר מוסמך 2 רישיון המקנה למדביר היתר לביצוע הדברה בדירות ובנוסף, - פעולות הדברה בהתאם להכשרות ייעודיות שהוא הוסמך להן 2 למעט הדברה הדורשת הכשרה רישיון לבצע כל הדברה, רישיון מדביר באיוד 2 - ייעודית שהמדביר לא הוסמך לבצעה 2 רישיון מדביר צבאי כמוגדר בהצעת החוק ביצוע פעולות הדברה, לרבות על-ידי עובד הדברה, תעשה רק על-ידי מי שניתן לו רישיון מהרשם 2 הרישיון יינתן למי שבנוסף לתנאים המוגדרים בחוק כעת )יחיד שהוא בגיר, תושב קבע ואינו פסול דין, לא הורשע בעבירה שמונעת את עבודתו כמדביר( קיבל הכשרה מתאימה לסוג הרישיון 2 ההכשרה תהיה בהתאם לתכנית מוכרת, שנקבעה על-ידי השר להגנת הסביבה וכוללת לכל הפחות את הנושאים המוגדרים בחוק 2 ההכשרות הנדרשות לכל סוג רישיון הן: - רישיון לעבוד כעובד הדברה: הכשרה תיאורטית של 1. שעות לפחות והכשרה מעשית בהיקף של לפחות 1. שעות - רישיון לעבוד כמדביר דירות עצמאי: הכשרה של 311 שעות לפחות ואחזקה באישור התמחות )פירוט בהמשך( - מדביר מוסמך: מדביר שהוכשר כמדביר דירות עצמאי, עבר בנוסף שתי הכשרות ייעודיות לפחות )פירוט בהמשך( והוא מחזיק באישור התמחות 2 - מדביר באיוד: בעל רישיון מדביר מוסמך שנה לפחות, שבמהלכה עסק בפועל בהדברה בהתאם לרישיונו וצבר לפחות 11.,. פעולות הדברה כמדביר מוסמך 2.21 אישור התמחות יינתן לאחר שהמבקש השלים שנת עבודה אחת לפחות כעובד הדברה תחת פיקוח מדביר מוסמך וצבר ניסיון בביצוע 11.,. פעולות הדברה לפחות )זאת כדי לוודא שמדובר בשנת עבודה אפקטיבית, ולא פיקטיבית( 2 האישור יכלול את פרטי המדביר המוסמך שבפיקוחו הושלמה תקופת ההתמחות 2 הכשרות ייעודיות 213 ההכשרות הייעודיות המוצעות על-ידי ארגון המדבירים הן: הכשרה להדברה ברשויות מוניציפאליות, מוסדות חינוך ומבני ציבור - הדברה בסביבה טבעית, לרבות ניטור והדברת יתושים - הדברה בתעשיית המזון, מבנים תעשייתיים ובתי חולים - הדברת פשפש מיטה ומינים פולשים - מדביר יחזיק בצמוד לרישיון שבידו, גם את אישור ההכשרות הייעודיות שעבר 2

3 אופן פיקוח מדביר מוסמך על עובד הדברה בנוסף, מציע הארגון להגדיר בחוק את אופן פיקוח המדביר המוסמך על עובדי ההדברה 2 להגדרת אופן הפיקוח חשיבות בשני מישורים: ראשית, הגדרת רף ברור למי שמעסיק עובדי הדברה לגבי דרישות הפיקוח הנדרשות ממנו 2 שנית, אפשרות להטיל על מדביר מוסמך, שלא עמד בדרישות הפיקוח, אחריות לתקלה בפעולת עובד ההדברה 2 דרישות הפיקוח הן: תחזוקת נהלי עבודה אשר עובד הדברה חייב לעבוד לפיהם 2 אוסף הנהלים יכלול לכל - סוגי סוגי תכשירי הדברה, סוגי מזיקים, הפחות נהלים לסוג משימת ההדברה, פעולות הדברה, וסוגי לקוחות 2 הכנת תיק הדברה, שהוא קובץ הוראות חתום על ידי המדביר המוסמך לסוג פעולת - הדברה או להזמנת הדברה 2 תיק זה חייב להתעדכן מעת לעת 2 עובד הדברה יחויב לעבוד על פי הוראות תיק ההדברה 2 אחריות על נוכחות עובד ההדברה בהשתלמויות המתחייבות מכוח החוק 2 - על עבודת עובד הדברה בהתאם לסידור עבודה חתום על ידי המדביר אחריות - המוסמך ועל בסיס תדרוך שקיבל ממנו בלבד 2 ביצוע פעולת הדברה על ידי עובד הדברה ללא נוכחות מדביר מוסמך תתאפשר רק - לאחר שביצע לכל הפחות 111 פעולות הדברה בנוכחות המדביר המוסמך הצעת ארגון המדבירים אינה פוגעת פגיעה שאינה מידתית בחופש העיסוק מאז חקיקת חוק-יסוד: חופש העיסוק, הזכות לחופש העיסוק הינה זכות חוקתית המוקנית לכל אזרח ותושב 2 סעיף 3 לחוק היסוד קובע כי: "כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד". ככל זכות חוקתית, הזכות אינה מוחלטת וניתן לפגוע בה בתנאי שהפגיעה עומדת בדרישותיה של פיסקת ההגבלה )ראה ע"א בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי( 2 דרישות פסקת ההגבלה מוגדרות בסעיף 2 לחוק היסוד: "אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו". ברי, כי המגבלות על העיסוק בפעולות הדברה במסגרת חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ה. 11., מהוות פגיעה בחופש העיסוק 2 הדרישה לעבור הכשרה טרם קבלת רישיון לפעול כמדביר, כנדרש בהצעת החוק מטילה מגבלות על אפשרות הכניסה למקצוע 2 מדרג הרישיונות מטיל מגבלות נוספות על אופן העיסוק בו 2 הדרישה הנוספת בהצעת ארגון המדבירים, להתמחות בת שנה אצל מדביר מוסמך, מטילה מגבלה נוספת על חופש העיסוק 2 נראה, שאין מחלוקת על כך שעצם הדרישות לחייב את העוסק בהדברה ברישיון, לחייבו לעמוד בדרישות הכשרת המדבירים כתנאי לקבלת הרישיון וקביעת מדרג הרישיונות עומדות בדרישות פסקת ההגבלה 2 גדר המחלוקת, אם כך, הוא על השאלה האם הדרישה להתמחות בת שנה הופכת את הפגיעה לבלתי מידתית 2 עמדת הארגון הוא שדרישה זו עומדת בבירור בדרישות פסקת ההגבלה 2 ראשית, כלל הפגיעות המנויות לעיל בחופש העיסוק צפויות להיות בחוק )לרבות דרישת ההתמחות, לו תתקבל עמדת הארגון( ובכך מתקיים התנאי הראשון של פסקת ההגבלה

4 2.1 שנית, תכלית הדרישות כולן, לרבות הדרישה לקיים תקופת התמחות, היא להבטיח פיקוח ובקרה על מבצעי פעולות הדברה במטרה למנוע פגיעות בבריאות ובנפש של השוהים באתר שבוצעה בו הדברה 2 מדובר על פגיעה שנועדה להגן על זכויות חוקתיות אחרות על הזכות להגנה על חייו, גופו וכבודו של אדם )סעיף 2 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו( ומכאן שתכליתה ראויה שלישית, נראה, שיש הסכמה, כי החוק הולם את ערכי המדינה וכי התכלית המפורטת לעיל שלה הוא נועד היא תכלית ראויה, שאם לא כן הרי שגם הדרישות להכשרה, לקבלת רישיון ולהגדרת מדרגי הרישוי לא היו עומדות בתנאי פסקת ההגבלה 2..2 אך, האם הדרישה הנוספת, להתמחות, הופכת את הפגיעה לפגיעה במידה העולה על הנדרש? כדי לקבוע שהפגיעה מידתית, עליה לצלוח את שלושת מבחני המידתיות )ראה פרשת בנק המזרחי המאוחד, בעמ' 236; פרשת מנהלי ההשקעות, בעמ'.38; בג"ץ סגל נ' יושב- ראש הכנסת, בעמ'.2.; ועוד( מבחן המשנה הראשון הוא מבחן ההתאמה הבוחן קיום קשר רציונאלי בין האמצעי שנקבע בחוק לבין התכלית שהוא בא להגשים 2 המבחן השני הוא מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה, הבוחן אם לא ניתן היה להגשים את תכלית החוק באמצעי אחר שפגיעתו קשה פחות 2 והמבחן השלישי, מבחן המידתיות במובן הצר, בוחן את התועלת הצומחת מהאמצעי הפוגע אל הנזק שנגרם לפרט שנפגע קשה לחלוק על קיום מבחן ההתאמה 2 בכל תחום עיסוק, צבירת ניסיון מעשי ככלל, ותחת פיקוח של מומחה בתחום בפרט, מקטינה את הסיכון הכרוך בביצוע לא מקצועי של הפעולה הנובע מחוסר ידע וחוסר ניסיון במסגרת הדיון בהצעת החוק הייתה הסכמה על כך שאין תחליף לניסיון מעשי טרם כניסתו של מדביר לבית, למוסד ציבור או למפעל תעשייתי כדי לבצע פעולת הדברה לפיכך המחלוקת מצטמצמת לשאלה אם לא די בניסיון מעשי שיירכש במסגרת קורסי ההכשרה, עליהם אמור לפקח המשרד להגנת הסביבה 2 בנוסף, עלתה שאלה האם הצבת דרישת התמחות לא תשמש כלי בידי מדבירים מוסמכים לדחוק החוצה מהתחום את מי שרוצה לעסוק בהדברה בבתים על ידי כך שלא יקבלו להתמחות אצלם לו היו התשובות לשאלות אלו חיוביות ניתן היה לומר שמדובר באמצעי פוגעני מדי 2 כפי שיובהר להלן, אין די בהכשרה מעשית שניתן לשלב במסגרת קורס כדי לענות על הצורך בצבירת ניסיון בתחום 2 כמו כן, המיתווה המוצע עי ידי הארגון מאיין את החשש לדחיקה מעיסוק בתחום הכל כפי שנפרט כאן 2 הדרישה להתמחות כתנאי לעסוק בתחום שיש בו סיכון לציבור אינה תקדימית 2.8 טרם נצלול אל מבחני המידתיות, חשוב להבין, כי לא מדובר במקרה תקדימי של פגיעה בחופש העיסוק על ידי חיוב בתקופת התמחות כתנאי לקבלת רישיון לעסוק בעבודה סמכות לקביעת תקופת התמחות קיימת לגבי עיסוקים רבים וראה לעניין זה חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-. 11., חוק החשמל, תשי"ד- 19.2, חוק סוכני המכס, תשכ"ה ועוד פגיעה דומה לענייננו קיימת ביחס לעבודת גז, הדומה מאד בסיכוניה לאלו הכרוכים בהדברה הדרישה שם אף לא הוגדרה בחוק 2 הסדרת נושא הרישוי של מתקיני גפ"מ נעשתה בעקבות העלייה במודעות לסיכון בביצוע התקנות גפ"מ באופן לא מקצועי 2 התקינה בנושא נעשתה

5 ב) א) א) א) בעקבות ריבוי תאונות, שנגרמו מכשלים בהתקנת מתקני הגפ"מ ואשר גבו לא מעט פגיעות בנפש 2.23 הדרישה להתמחות מוגדרת בתקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, תשס"ו )להלן: "תקנות הגז"(, שהותקנו מכוח חוק הגז )בטיחות ורישוי(, תשמ"ט )להלן: "חוק הגז"( סעיף.1 לחוק הגז קובע תנאים למתן רישיון לעיסוק בעבודת גז 2 הסעיף מסמיך את השר לקבוע בתקנות תנאי כשירות, מומחיות וידע מקצועי: "51. ) המנהל רשאי לתת רשיון למבקש לעסוק בעבודת גז אם נתקיימו לגביו תנאים אלה:...)3 ה( וא ממלא אחר תנאי כשירות, מומחיות וידע מקצועי שקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה" 232 תקנה 2 לתקנות הגז קובעת מדרג של סוגי רישיונות )מתקין גפ"מ רמה 1; מתקין גפ"מ רמה.; מתכנן גפ"מ; ומתכנן גפ"מ בכיר( 2 תקנה. מגדירה את התנאים למתן כל סוג רישיון 2 הדרישות לגבי מתקיני גפ"מ ברמה 1 ו-. הדרישות הן כדלקמן: "1. (מי שנוסף על התנאים המפורטים בסעיפים ()5( 51 ו-) 2 ( ו- ) לחוק עומד בתנאים המפורטים להלן, רשאי המנהל להעניק לו רישיון לעסוק בעבודת גפ"מ, כמפורט להלן: ) 5 (מתקין גפ"מ רמה 5 אם קיבל מאת מנהל האגף להכשרה או מי שהוא הסמיכו )להלן מנהל האגף( תעודת מתקין גז רמה 5, והתמחה בעיסוק בעבודת גפ"מ בפיקוח מתקין גפ"מ רמה 2 במשך שישה חודשים לפחות לפני מתן הרישיון; ) 2 (מתקין גפ"מ רמה 2 אם קיבל מאת מנהל האגף, תעודת מתקין גפ"מ רמה 2 והתמחה בעיסוק בעבודת גפ"מ כמתקין גפ"מ רמה 5 במשך שנתיים לפחות לפני מתן הרישיון".23 התקנות, אם כן, מתנות את קבלת תעודת המתקין בסיום קורס הכשרה ובהתמחות בעיסוק לאורך תקופת זמן משמעותית 2 לגבי מתקין גפ"מ רמה 1, ההתמחות חייבת להיות בפיקוח מתקין ברמה.2 תקנה 6 מחייבת צירוף של אישור התמחות לבקשת הרישיון שתי מסקנות עולות מבחינת תקנות הגז: אחת - המנגנון הנדרש על ידי ארגון המדבירים אינו חריג ותקדימי 2 תקנות הגז נוקטות במנגנון דומה של צבירת ניסיון מעשי קודם כתנאי לקבלת רישיון חצי שנה במקרה של מתקין גפ"מ רמה 1 ושתי שנות ניסיון במקרה של מתקין גפ"מ רמה. ובנוסף, דרישה שצבירת הניסיון, במקרה של מתקין ברמה 1, תהיה בפיקוח מתקין מנוסה 2 שניה - הדרישה לרכישת המומחיות והידע המקצועי מעוגנת בסעיף.1 לחוק הגז ומכאן שהוכרה על ידי המחוקק כפגיעה מידתית בחופש העיסוק 2 קביעת תקופת התמחות ארוכה, כאמצעי ליישום הדרישה, לא נתפש על-ידי השר וועדת הכנסת כדרישה שעשויה להוציא את הפגיעה מתחום מתחם סבירות הפגיעה בחופש העיסוק אלא כדרישה לגיטימית החוסה תחת הגדרת רכישת מומחיות 2 שכן, ככל שהיה עולה חשש כי דרישת ההתמחות מגדילה את הפגיעה בחופש העיסוק באופן לא מידתי וכי עמידתה בפסקת ההגבלה צריכה להיבחן בנפרד מהדרישה הכללית למילוי תנאי המומחיות וצבירת הידע המקצועי, היה צורך לעגן את הדרישה בחוק הגז עצמו, כדי לעמוד לפחות בתנאי הראשון של פסקת ההגבלה, שהוא פגיעה שתיעשה בחוק 2

6 מדוע צבירת ניסיון במסגרת קורס אינה תחליף להתמחות או מדוע היא אינה בגדר אמצעי שפגיעתו פחותה 232 מידת הפגיעה של תנאי כניסה לשערי מקצוע נידון בבג"ץ לשכת מנהלי ההשקעות בישראל ואח' נ' שר האוצר ואח'פ"ד נא) 2 ( 362 )להלן: "עניין מנהלי ההשקעות"( 2 בין השאר נידונה שם השאלה אם בחינות הכניסה לעיסוק של מנהלי תיקי השקעות עומדות בתנאי פסקת ההגבלה של חוק חופש העיסוק 2 בית המשפט סבר כי דרישת התמחות פוגעת בחופש העיסוק פחות מאשר דרישה לעמידה בבחינות: "מקובל הוא על כל הצדדים שבפנינו וזו גם גישתנו שלנו כי החיוב בבחינות כלשהן למבקשים חדשים הרוצים לעסוק בניהול תיקי השקעות כתנאי מוקדם לתחילת העיסוק אינו לכשעצמו פגיעה מעבר למידה הדרושה. אכן, אפשרות פוגעת פחות היא זו המסתפקת בהתמחות בלבד, או באפשרות להתחיל לעבוד, ולגשת לבחינות תוך כדי עבודה כמנהל תיקי השקעות. נחה דעתנו כי בנסיבות העיסוק שלפנינו מתוך צורך לשמור על עניינם של המשקיעים ועל תקינותו של שוק ההון מוצדק הוא להתנות את עצם הכניסה למקצוע בהצלחה בבחינות המתקיימות לעניין זה" 238 להשלמת התמונה, נציין, כי התנאים למתן רישיון ליעוץ השקעות וניהול תיקים, הקבועים בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-.199, כוללים הן דרישה לעמידה בבחינות והן השלמת תקופת התמחות כאמור, בניגוד גמור לעמדת המשרד להגנת הסביבה, הגורס כי הדרישה להיבחן פוגעת בחופש העיסוק במידה פחותה מאשר דרישת ההתמחות, בית המשפט העליון גרס שחיוב תקופת התמחות הוא אמצעי פגוע פחות מחובת בחינה אכן, דרישת ההתמחות המוצעת על ידי ארגון המדבירים, יוצרת נטל על הפרט כשהיא מונעת מעובד הדברה לעבוד באופן עצמאי מיד לאחר סיום ההכשרה 2 עם זאת, הצעת ארגון המדבירים מצמצמת את הנטל למינימום על ידי צמצום התקופה לזמן הריאלי הנדרש על פי הצעת המשרד להגנת הסביבה נדרשת מהעובד תקופת הכשרה ארוכה, שבמהלכה הוא אינו יכול לעסוק כלל בהדברה לפרנסתו 2 בנוסף, לאחר תקופת ההכשרה הוא יוצא לשוק כשהוא חסר ניסיון מעשי משמעותי, עובדה הפוגעת באינטרס הציבורי להדברה בטוחה 2.22 זאת כיון ש"יציאה לשטח" במסגרת "סטרילית" של קורס שהמשרד להגנת הסביבה יעביר או יפקח על העברתו, לא תשיג את המטרה ואינה תחליף לעבודת שטח אמיתית תחת מדביר שפועל "בתנאי אמת" )הזמנת עבודה מול לקוח, לקוח מזדמן, לקוח קבוע, התמודדות עם מצבים בלתי צפויים מראש בניהול עסק ההדברה, עמידה מקרוב על ההתמודדות המקצועית והרישויית היומיומית הנדרשת ממדביר מוסמך וכיו"ב( לעומת זאת, הצעת ארגון המדבירים מאפשרת לעובד להתחיל את תקופת ההתמחות ולהתפרנס לאחר תקופת הכשרה בסיסית קצרה יחסית )שכן הוא מחזיק ברישיון עובד הדברה(, כשהאינטרס הציבורי להדברה בטיחותית מובטח בתקופה זו באמצעות דרישות הפיקוח המחמירות 2 את ההכשרה המלאה, שתאפשר לו לעבוד כמדביר דירות עצמאי ובעל ניסיון, יכול העובד לרכוש במקביל לביצוע ההתמחות 2 מה גם, שכאמור, אין ספק שלימוד תוך כדי עבודה בשטח כמתמחה אצל מדביר מוסמך הוא יעיל יותר, ובודאי עדיף על "התנסות סטרילית" במסגרת קורס אשר לחשש כי דרישה של התמחות אצל מדביר מוסמך כתנאי לקבלת הרישיון תביא ליצירת חסם לכניסה לשוק כיון שמדבירים לא ירצו "לגדל" אצלם מתחרים )כמו למשל בתחום האדריכלות( המיתווה בהצעת ארגון המדברים מאיין חשש זה, כמובהר להלן 2

7 .22 כיום, בעל עסק הדברה שאינו רוצה לעבוד כעצמאי )לבדו( אין לו ברירה אלא להעסיק עובדי הדברה 2 זה אופיו של תחום ההדברה 2 לכן, המיתווה המוצע על ידי ארגון המדבירים המחייב את מי שרוצה להיות מדביר מוסמך לעבוד תחילה כעובד הדברה אצל מדביר מוסמך, תואם את התנהלות התחום, ובעיקר מסיר את החשש הנ"ל:הצורך ההדדי בהעסקת עובדי הדברה, מסיר את החשש מ"דחיקה" שירותית של מי שיבקש להתמחות יתרה מכך, מיתווה ארגון המדבירים הינו בגדר אמצעי שפגיעתו פחותה גם מבחינה זו שהצעת הארגון מאפשרת, למי שאינו מעוניין או אינו מסוגל לעבור את ההכשרה הארוכה שמחויב לעבור מדביר דירות עצמאי, להמשיך ולהתפרנס כעובד הדברה 2 מיתווה זה מונע פגיעה בעובדי הדברה ותיקים שהשלמת קורס הכשרה מלא תהווה מבחינתם נטל כבד מדי שייתכן ולא יעמדו בו מחמת גילם או יכולתם הכספית או לימודית זאת בשונה למבנה המוצע בהצעת החוק על ידי המשרד להגנת הסביבה לפיו כל מי שירצה לעסוק בהדברה יידרש לעבור הכשרה שלמה ומקיפה )ולא רק הכשרה בסיסית המתלווה לעבודה ופיקוח המעסיק(, מה שייצור חסם גבוה עבור רבים מעובדי ההדברה כיום או עתידיים )כאלו שזו יכולה להיות מנת פרנסתם הצנועה( למעשה, המבנה המוצע בהצעת החוק הוא שמהווה פגיעה בחופש העיסוק של מי שכבר עובד היום כעובדי ההדברה! 229 שכן, גם בהינתן הוראת המעבר, בתום תקופתה מי שאינו רוצה 3 אינו יכול לעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה לקורס הכשרה מלא, לא יוכל להתפרנס מכך 2 ואנחנו יודעים, כי רבים הם המתפרנסים מכך כיום, כעובדי הדברה, בכבוד ובענווה במסגרת מבחן המידתיות במובן הצר, בעניין מנהלי ההשקעות, שם בית המשפט על אחת מכפות המאזניים את חומרת הפגיעה בפרט כשעל הכף השנייה מונחות התועלות הציבוריות 2 נקבע שם כי "דרישות אלה אינן מוגזמות בהתחשב במהות העיסוק של ניהול תיקי השקעות ובאחריות הכבדה המוטלת על העוסקים במקצוע זה" בענייננו, אל מול הנטל שיוצרת דרישת ההתמחות, המונעת מעובד הדברה לעבוד באופן עצמאי מיד לאחר סיום ההכשרה, עומדים רמת הסיכון הגבוהה והמחיר הגבוה של טעות בשימוש בחומרי ההדברה שעלולה לפגוע בבריאותם ובחייהם של האנשים 2 בהינתן האחריות הגבוהה המוטלת על כתפי המדביר כלפי ציבור הלקוחות ולאור עקרון הזהירות המונעת, הכף נוטה בבירור לכיוון החיוב בהתמחות 2 עובד הדברה בעלת הכשרה בסיסית..2 המשרד להגנת הסביבה טוען כי העסקת עובדי הדברה שלא עברו קורס הכשרה מלא של מאות שעות שצריך לעבור מי שיחפוץ ברישיון מדביר דירות )כפי שהוא מוגדר בהצעת החוק הממשלתית( היא בגדר הנצחת המצב הקיים, שבו אנשים חסרי הכשרה כלשהי מבצעים בגפם הדברות בבתים פרטיים ובאתרים אחרים 2 על פי טענה זו, הצעת ארגון המדבירים, לאפשר העסקת עובדי הדברה חותרת תחת תכלית החוק, של מניעת פגיעות בנפש ופגיעות בבריאות הציבור כתוצאה מפעילות הדברה בטענה זו אין ממש 2 בחינת מכלול ההסדרים המוצעים על ידי הארגון להסדרת העסקת עובדי הדברה מבטיחה כראוי את תכלית החוק ומאפשרת לאנשים שאינם מעוניינים או אינם מסוגלים לעמוד בדרישות הקורס המלא וההכשרות הנדרשות ממדביר דירות עצמאי או ממדביר מוסמך, לעבוד ולהתפרנס בכבוד, תוך הקפדה על רמת בטיחות גבוהה בעבודה כפי שפורט לעיל ובניגוד גמור למצב הקיים, עובד הדברה יחויב ברישיון, שקבלתו מותנית בהכשרה תיאורטית ומעשית 2 ההכשרה התיאורטית תהיה בת לא פחות מ- 1. שעות ותקיף

8 ב) לסיכום מגוון נושאים, אשר ארגון המדבירים מציע לפרטם בחוק )בטיחות והפעלת ציוד הדברה, עזרה ראשונה, עבודה בגובה, זיהוי חרקים ומכרסמים, מניעת מזיקים, טוקסיקולוגיה, זיהוי תנאי בנוסף, ואבחון לקוחות וחיות מחמד ומשק ואקולוגיה וצמצום הפגיעה בסביבה( 2 לקבלת הרישיון הוא גם קיום הכשרה מעשית בהיקף של לפחות 1. שעות 2 בנוסף על ההכשרה הבסיסיות, עובד ההדברה לא יוכל לעבוד ללא נוכחות מדביר מוסמך עד שלא ישלים את ביצוען של לפחות 111 פעולות הדברה בנוכחותו של המדביר המוסמך 2 לאחר שעמד בתנאי קבלת הרישיון ולאחר שביצע פעולות הדברה תחת פיקוח צמוד, קיים מעגל פיקוח שלישי שיבטיח עבודה ראויה ובטיחותית 2 האחריות לאיכות עבודת עובד ההדברה מוטלת על המדביר המוסמך שמפקח עליו 2 רובד הפיקוח כולל, כמפורט לעיל, עבודה בהתאם לנהלי העסק, עבודה על פי תיק הדברה מסודר, חתום ועדכני, השתתפות בהשתלמויות כנדרש בחוק ובהתאם לתדרוך שניתן לעובד ביחס לסידור העבודה החתום שעל פיו יעבוד 2..2 נציין, כי גם חוק הגז ותקנותיו מאפשרים, במקרים מוגדרים, ביצוע עבודות גז על בסיס הכשרה בסיסית ותוך ויתור מוחלט על הדרישה לקבל רישיון לביצוע אותן עבודות 2 התנאי לביצוע אותן עבודות הוא הכשרה שניתנת על ידי המעסיק ועל פי נהלים מטעמו תקנה 3 א) ) מונה את רשימת העבודות שאינן טעונות רישיון, כגון הובלת גפ"מ במכליות כביש, מילוי גפ"מ במכלים נייחים ועוד 2 תקנה ) 3 קובעת את התנאים הנדרשים ממי שמבצע את אותן עבודות ולגבי חלק מהעבודות התקנות נסמכות על הכשרה, הסמכה ונהלי המעסיק: 3. )ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( )5( עבודת גפ"מ כמפורט בפסקאות )5( עד )1( טעונה הכשרה והסמכה על ידי ספק הגז במסגרת עיסוקו היא נעשית, על פי נהלים כתובים שלו" 2.2 עולה מכאן כי מתקין התקנות הכיר בכך שהכשרה על ידי המעסיק בשילוב הקפדה על קיום נהלים כתובים יכולה להוות, במקרים מסוימים, תחליף להכשרה הנדרשת לביצוע עבודות המחייבות רישיון טענה להגבלת חופש עיסוק יכולה לקום רק היכן שההגבלה אינה דרושה מקצועית כאן, ללא כל ספק, כל ההגבלות שהוצגו לעיל - לרבות דרישת ההתמחות - דרושות מקצועית בהתאם לעמדת הארגון - מי שרוצה לעסוק בהדברה: יתחיל כעובד הדברה אצל מדביר מוסמך 2 עובד הדברה יעבור הכשרה של 1. שעות עיוני+ 1. שעות מעשי ואז יקבל רישיון 2 עובד הדברה שיעבוד שנה אצל מדביר מוסמך ויצבור 11.,. פעולות הדברה, יוכל בתום השנה לבחור: להמשיך להיות עובד הדברה 2 לצאת למסלול של מדביר דירות עצמאי ואז יידרש להשלמה עיונית בלבד נוספת 2 לצאת למסלול של מדביר מוסמך )שטחים פתוחים, מבני ציבור, מינים פולשים( וגם אז יידרש להשלמה עיונית נוספת בלבד בהדברות האלו )הכשרות ייעודיות( 2

9 261 התוצאה של מיתווה ארגון המדבירים שכולם יהיו מוטבים ממנה כולל הציבור: יינתן מענה למי שרוצה 3 יכול להיות רק עובד הדברה פשוט 2 יינתן מענה למדבירים מוסמכים שזקוקים לעובדי הדברה 2 יתקיימו התמחות ועבודה מעשית של שנה לפני שמגיעים כעצמאי לדירה 3 לשטח פתוח 3 מבני ציבור 3 מינים פולשים 2 לא תהיה אפשרות לחסום מישהו מ"לגדול" בתחום כמתחרה: מי שרוצה מתחיל כעובד הדברה )להם יש ביקוש( 2 שיקול הדעת הוא של עובד ההדברה בתום השנה )לא של המדביר המוסמך( לגבי המשך דרכו המקצועית 2 יתקיים פיקוח הדוק, ובצידו אחריות פלילית, על המעסיק ביחס לעובד ההדברה 2 תהיינה מגבלות חיוניות על הגעת עובד הדברה לביצוע הדברה בדירות 2 בכבוד רב, עו"ד חגית הלמר עו"ד חיה ארז

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Safety

Safety עמוד 1 מתוך 11 עמודים 1. כללי קבלנים, המועסקים ע"י העירייה אמורים להיות מודעים להשלכות של מעשיהם בשטח הרשות ולהכיר את הסיכונים המיוחדים הכרוכים במקום בו הם עובדים או חולפים. בעת העסקת קבלנים בשטח הרשות,

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

קטלוג תכשירים

קטלוג תכשירים קטלוג תכשירים לקטילת חרקים המחלקה להגנת הסביבה מתמחה במציאת פתרונות עכשוויים תוך פיתוח ורישוי של תכשירים לקטילת מזיקים בתחום התברואה ולקטילת מזיקים- חיצוניים בבע ח. למחלקה מוניטין רב במקצועיות, ביעילות

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית יד אב, תשעו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, 2016 252992816 לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה בשדה השינויים והתמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד