00144 דרך י. רמתיים, בראון ובניו ב ע"מ השרון, - הוד 32 ת.ד. 97 מדגריה ומשרדים: טלפון: פקס: o f f i c y - b r o w n. c o. i l

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "00144 דרך י. רמתיים, בראון ובניו ב ע"מ השרון, - הוד 32 ת.ד. 97 מדגריה ומשרדים: טלפון: פקס: o f f i c y - b r o w n. c o. i l"

תמליל

1 00144 דרך י. רמתיים, בראון ובניו ב ע"מ השרון, - הוד 32 ת.ד. 97 מדגריה ומשרדים: טלפון: פקס: o f f i c y - b r o w n. c o. i l סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון, כפר-סבא מוגש למשרד להגנת הסביבה מחוז מרכז אוגוסט 3112 הוכן ונערך ע"י: אתוס אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ רח' הבנאי 5 הוד-השרון 95354, טל': , פקס': , סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

2 תוכן עניינים עמ' פרק א - תיאור מכון התערובת וסביבתו רקע סביבת מכון התערובת תיאור פעילות מכון התערובת... 5 א. כללי... 5 ב. מבנים ומחלקות... 5 ג. מוצרים והספקים... 6 ד. חומרי גלם ועזר... 6 ה. תהליכי יצור מתקני שריפת דלקים מתקני טיפול בפליטת אוויר מקורות הפליטת לאוויר פרק ב - סקר פליטות כללי פליטות מוקדיות מקורות תהליכיים א. תא קבלת חומרי הגלם )גרעינים(...12 ב. שינוע גרעינים לאחסון ביניים ג. גריסה ד. פליטות ממערך הייצור )ערבול(...14 ה. פליטות ממערך הכפתות )מכבשים( מקורות אנרגיה ו. דוד קיטור פליטות לא מוקדיות במפעל א. פליטות ממסוע חלוקת התוצרת המוגמרת/ אריזת שקים ב. פליטות ממילוי משאיות גרעינים )מעת לעת(...11 ג. מיכלי אחסון פוטנציאל מיטרדי ריח א. מיטרדי ריח - רקע כללי ב. טכנולוגיות לטיפול בריחות ג. מאפייני ריח במכוני תערובת ד. משטר תפעול מכון תערובת בראון והשפעה על פוטנציאל מיטרדי ריח פרק ג - מסקנות והמלצות מסקנות המלצות נספחים א - טפסי נתונים )מתוך מסמך ההנחיות לסקר תהליכים ופליטות של המשרד להגנ"ס( ב- הרכב ומינון חומרי גלם ג - סקר חלופות טכנולוגיות )סקר ראשוני( סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

3 פרק א' תיאור מכון התערובת וסביבתו. 3. רקע. מכון התערובת של חברת י. בראון ובניו בע"מ הוקם בראשית שנות ה- 11 ' באיזור תעשייה הצפוני של כפר-סבא )בצמוד למפעל קניאל(, השוכן בצד המזרחי של צומת רעננה צפון )מצד המזרחי של כביש 4(. ייצור ושינוע תערובת מזון לבעלי חיים כולל את הפעילויות העיקריות המתבצעות במכון התערובת: פריקת גרעינים שינוע גריסה ייבוש כבישה במרחק של מספר מאות מטרים ממכון התערובת של חברת י. בראון ובניו הוקמה במהלך השנים האחרונות שכונת מגורים הנקראת שכונת "כפר-סבא הירוקה". השכונה ממוקמת במרחק שבין 251 מ' )הבתים הקרובים ביותר( ל- 111 מ' מדרום-מזרח למכון התערובת. השכונה ממשיכה להתפתח, תוך פיתוח כבישים פנימיים והשלמת בניית יחידות הדיור. תושבי השכונה מתלוננים מזה זמן על מיטרדי ריח הנגרמים להם. אחד ממקורות מיטרדי הריח לפי טענת התושבים הוא מכון התערובת בראון. תהליכי הייצור והשינוע במכון התערובת בראון, כמו-גם פעילויות עזר נוספות, מהווים פוטנציאל לפליטות לאוויר. לפיכך, נדרש המכון לערוך סקר בו יוצגו התהליכים השונים ויפורטו הפליטות לאוויר הכרורות בתהליכים אלה, וכן פוטנציאל היווצרות מיטרדי הריח לסביבת מכון התערובת בכלל, ולשכונה הירוקה בכפר-סבא בפרט. סקר זה בא לתת מענה לדרישת המשרד להגנת הסביבה מחוז מרכז לעריכת הסקר הנ"ל. גרסה זו של הסקר מעדכנת את גרסתו הקודמת של הסקר שנערך בידי אגוטי איכות סביבה בשנת סביבת מכון התערובת. מכון התערובת בראון ממוקם באיזור התעשייה והמלאכה הצפוני של כפר-סבא, צפון. בצמוד למכון מצד מזרח נמצא מפעל קניאל, העוסק בייצור אריזות מתכת. מספר מפעלים ועסקים קטנים העוסקים בתחומי המכניקה,העץ וחומרי הבניין. בסמוך למחלף רעננה כמו-כן, נמצאים באיזור ממערב נמצא איזור התעסוקה של רעננה, המאופיין בשימושים מעורבים של חברות היי-טק, מסחר, בנייני משרדים ושירותים שונים. ממזרח נמצאת בעיר כפר-סבא, כאשר השכונה הוותיקה שכונת עלייה ממוקמת כ- 111 מ' דרום-מזרחית לאיזור התעשייה והמלאכה. כאמור, שכונת כפר-סבא הירוקה ממוקמת באותו כוון, דרום-מזרחית, במרחק קצר יותר למכון התערובת בין 251 ל- 111 מ'. סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

4 ניתן לראות את מיקום מכון התערבות ואת סביבתו בתרשים מס' 1 שלהלן: בינוי נוסף מתוכנן במרחב במסגרת התכנית כס/ 1/80 /א, כאשר מתוכננים הן מבני תעסוקה והן בתי מגורים בכוון דרום ודרום-מזרח למכון התערובת במרחק של פחות מ- 311 מ'. התכנית כס/ 1/11 א/ )תכנית השכונה הירוקה( עוסקת כאמור בתכנון מגורים, מסחר ותעסוקה בשטח של כ- 151,111 מ"ר מתוכם ייבנו כ- 3,511 יחידות דיור כולן בבניה רוויה. הבניה והפיתוח בתכנית החלו בשנת מטרותיה של תכנית תכנית כס/ 1/11 א/ הן: א. קביעת הוראות להקמת שכונה ירוקה אשר תיתן דגש על היבטי איכות הסביבה. ב. שינוי יעוד מאזור חקלאי ליעודים שונים. ג. קביעת אזורי מגורים ב', ב' מיוחד, ג', ג' מיוחד ואזור מגורים מיוחד ופירוט הזכויות בהם. קביעת חזית מסחרית באזור מגורים ג'. ד. קביעת אזורי מסחר ומשרדים ואזורי תעסוקה. ה. קביעת שטחים לצרכי ציבור שונים: שטח ביניני ציבור, דרכים, דרכים ירוקות + שטח ציבורי פתוח ופארק עירוני. ו. קביעת אזור לנופש וספורט. ז. קביעת הוראות בנייה לאזורים השונים. ח. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בהתאם לפרק ג', סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

5 בתרשים מס' 3 שלהלן מובא תשריט תכנית כס/ 1/11 א/ : מכון תערובת בראון 3. תיאור פעילות מכון התערובת. א. כללי. מכון התערובת הנו מכון אוטמטי וממוכן, הנשלט על ידי מערכות ממוחשבות ומבוקרות מרחוק. לאור זאת, כמות העובדים במכון הנה קטנה יחסית )כ- 20 עובדים( אשר מרביתם עוסקים בפעילויות הנדסה, אחזקה והנהלה. מכון התערובת פעיל כ- 20 שעות ביממה בימי חול, וכחצי יום עבודה בימי שישי ובערבי חג. מבנים ומחלקות. ב. מכון התערובת כולל 3 מבנים עיקריים: מבנה המכון הראשי בו מתבצעים כלל תהליכי הייצור וכן ממוקמים בו חדרי הבקרה וההנהלה. 1( 4 סילויים לאחסון חומרי גלם מדרום למבנה היצור. 3( מבנה דוד הקיטור )בצמוד למבנה הראשי(. 2( סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

6 ג. מוצרים והספקים. מוצריו העיקריים של מכון התערובת הנו מזון לחיות משק. המוצרים העיקריים אותם מייצר המכון הנם: תערובת לעופות פיטום - 21,111 טון/שנה. א. תערובת לעופות רבייה - 31,111 טון/שנה. ב. תערובת למטילות - 13,111 טון/שנה. ג. תערובת למעלי גירה טון/שנה. ד. תערובת להודים בשר טון/שנה. ה. לפיכך, מוערכת תפוקתו השנתית הכוללת של המכון בכ- 13,111 טון כך שתפוקת המכון היומית )בהנחת כ- 211 ימי עבודה בשנה( הנה כ- 341 טון/יום ואילו התפוקה השעתית הנה כ- 13 טון/שעה. ד. חומרי גלם ועזר. רובם של חומרי הגלם בהם נעשה שימוש במכון הנם גרעינים מסוגים שונים )תירס, חיטה, דורה, סוייה וכד'(. בנוסף, מוספים לתערובות השונות מלחים, שמן וכן ויטמינים ומינרלים. שמות חומרי הגלם בהם נעשה שימוש במכון, לצד יחסי המרכיבים במוצרים העיקריים מצורפים כנספח ב' לדו ח. חומר העזר העיקרי בו נעשה שימוש במפעל הנו קיטור אשר מוסף לתערובת בעת תהליכי הכבישה ויצירת הכופתיות. כמות הקיטור המיוצרת בשעה על ידי דוד הקיטור המותקן במפעל הנה כ- 1 טון בלחץ של כ- 6 אטומספרות. בנוסף, עושה מכון התערובת, ככול מפעל המפעיל ציוד מכני, שימוש בחומרי סיכה שונים, חומרי ניקוי וכד'. ה. תהליכי יצור. תהליכי הייצור המפעל כוללים 4 רכיבים עיקריים: קבלת חומרי גלם ואחסונם. 1. טחינת חומרי הגלם באמצעות מטחנות פטישים. 3. ערבוב החומרים השונים בהתאם לתערובת האופיינית לסוג המוצר. 2. דחיסת התערובת במתקן לייצור כופתיות תוך כדי הוספת קיטור. 4. אריזת מוצר מוגמר בשקים או בתפזורת ישירות למשאיות החלוקה. 5. תרשים סכמתי של תהליכי העבודה במפעל, מוצג בתרשים מס' 2 שלהלן: סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

7 ב 1 א 1 ה. 1 - קבלת חומר הגלם ואחסונו רובם של חומרי הגלם בהם נעשה שימוש במפעל הנם גרעינים מסוגים שונים המגיעים אל המפעל בתפזורת על ידי משאיות. משאיות אלו, פורקות את תכולתן בבור הפריקה. מבור הפריקה משונעים חומרי הגלם באמצעות מסועים סגורים ומבוקרים אל הסילויים המשמשים לאחסון חומרי הגלם. חלק מחומרי הגלם מאוחסן בסילויים הנמצאים בתוך מבנה המכון ואילו חלק אחר מאוחסן במכלי האחסון החיצוניים. תרשים מערך הקבלה, כפי שהוא מופיע במערך בקרת התהליכים, מוצג בתרשים מס' 4 ובתרשים מס' 5, המתמקד במערך הקבלה. ה. 3 - גריסה וערבול בשלב ייצור זה, נשקלים ומעורבבים מרכיבי התערובת המיוצרת בהתאם ליחסי חומרי הגלם הרלוונטים. כמו כן נטחנים חומרי הגלם המוצקים במגרסת פטישים, כשלב מכין לדחיסת הכופתיות. תרשים מערך הגריסה והערבול, מוצג בתרשים מס' 6. ה. 2 - דחיסה וייצור כופתיות תערובת חומרי הגלם, נדחסת אל תבניות מוכנות במכבשים ייעודיים, תוך כדי הוספתו של קיטור לייעול תהליך יצירת הכופתיות. פרט למכבשים, כולל מרכיב זה גם מתקנים שונים כמפוררים, מפרידים ומשקלים, אשר בעזרתם נשלטים גדלי הכופתיות, בהתאם לגודל האופטימלי עבור המוצר. קו הייצור כולל שני מתקני כבישה, כאשר הגדול מבינהם כולל גם מתקן התזת שמן במערבל סובב, טרם אריזתם של הכופתיות ושליחתם לשיווק. קווי כבישת הכופתיות, מוצגות בתרשים מס' ' ו-.' ה. 4 - אריזה ושילוח לאחר כבישת הכופתיות והתאמתם לגודל המתאים למוצר, מועמסות הכופתיות ישירות בתפזורת למשאיות או נארזות בשקים לצורך שליחתם למשווקי משנה. קו אריזת ושילוח התוצרת המוגמרת, מוצג בתרשים מס' 1. ה. 5 - פליטות לאויר מתהליך תהליכי יצור תערובת המזון מהוות פוטנציאל לפליטתם של שני פרמטרים עיקריים הנמדדים בארובות: 1. חומר חלקיקי הנפלט כתוצאה מתהליכי העברת הגרעינים מכלי לכלי, גריסתם והכנת הכופתיות. 3. פליטת חומרים אורגנים נדיפים, כתוצאה מתהליך ייצור הכופתיות בעזרת קיטור. מתקני הייצור מבוקרים באמצעות מתקני טיפול באוויר, כגון בתי-שקים וציקלונים. שלב האריזה כולל יניקות אוויר מעל איזור העמסת התוצרת המוגמרת. סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

8 תרשים מס' 4: מערך קבלה ואחסון של חומרי גלם תרשים מס' 5: מערך קבלת חומרי גלם סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

9 א 1 תרשים מס' 6: מערך גריסה וערבול תרשים מס' ': קו כופתות מס' 1 סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

10 ב 1 תרשים מס' ': קו כופתות מס' 3 תרשים מס' 1: אריזה ושילוח סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

11 4. מתקני שריפת דלקים. במפעל קיים דוד קיטור בודד המוסק בגפ מ. דוד זה אינו מכובה, אלא כבה מעצמו כאשר אין דרישה לקיטור. צריכת הקיטור הנה בממוצע כ- 31 שעות ביממה. ספיקתו המקסימלית של דוד הקיטור הנה כ- 1.1 טון קיטור/שעה אם כי בפועל בזמנים רבים תפוקתו נמוכה יותר ומגיעה לכ- 1 טון קיטור/שעה. צריכת הגפ מ השנתית הנה כ- 211 טון, כך שסה כ הצריכה היומית מוערך בכ ק ג ואילו זאת השעתית בכ ק ג גפ מ. סיכום נתוני מתקני שריפת הדלקים, מוצג בטופס מס' 2 בנספח א' המצורף. 5. מתקני טיפול בפליטת אוויר. במפעל מותקנים מספר מתקני טיפול להפרדת חלקיקים מסוג בתי-שקים וציקלונים. מטרתם של מתקנים אלה הנה כפולה: מטרה אחת, הנה צמצום פחת חומרי הגלם בתהליך על ידי מחזורם של חומרים מרחפים ואילו המטרה הנוספת הנה צמצום פליטתם של החלקיקים המרחפים לאוויר. יעילות הפרדת החלקיקים בבתי השקים מוערכת בכ- 11.1% ואילו זאת של הציקלונים הנה כ- 11%. יש לציין, כי רובם ככולם של מתקני הטיפול מנותבים לארובות פליטה אנכיות מעל גג המבנה, למעט מיתקן הטיפול בבור הקבלה המנותב לארובת פליטה אופקית. להלן מוצגים נתוני מתקני הטיפול המותקנים במפעל: 1. בית שקים מס' 612 המטפל בספיקת אוויר של כ- 6,111 מק ש ממפוח מערך חלוקת חומרי הגלם למכלי האחסון הפנימיים. 3. בית שקים מס' 212 המטפל בספיקת אוויר של כ- 4,311 מק ש ממפוח מערך הגריסה. 2. ציקלון מס' 431 המטפל בספיקת אוויר של כ- 15,111 מק ש ממערך כבישה מס' ציקלון מס' 415 המטפל בספיקת אוויר של כ 1,111 מק ש ממערך כבישה מס' בית שקים מס' 611 המטפל בספיקת אוויר של כ 4,511 מק ש ממערך הייצור הכללי. 6. בית שקים מס' 611 המטפל בספיקת אוויר של כ- 33,111 מק ש ממערך מסועי הקבלה. 1. בית שקים מס' 116 המטפל בספיקת אוויר של 511 מק ש מבור הקבלה. פירוט נתוני מתקני הטיפול מוצג בטפסים מסוג מס' 4, המצורפים לדו ח זה. 2. מקורות הפליטה לאוויר. בתרשים מס' 1, מוצגים מקורות הפליטה השונים בהתייחס למקומם בסכמת תהליך הייצור. כמו כן, ניתן לראותם בתרשימי תהליכי הייצור המוצגים לעיל. סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

12 תרשים מס' 1: מקורות הפליטה לאוויר סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

13 פרק ב' סקר פליטות. 3. כללי. המקורות העיקריים לפליטות לאוויר והפוטנציאל לריחות במכון התערובת הן ארובות המכון, הממוקמות מעל גג המבנה המרכזי. מדובר בפליטות מוקדיות, דהיינו פליטות אשר ממקור היווצרותן נאספות באמצעות צנרת ושאיבת אוויר דרך מפוח אל מקור פליטה נקודתי או מוקדי, כגון ארובה או וונטה. מקורות לפליטות בלתי-מוקדיות במכון התערובת התערובת הנם זניחים לחלוטין, בעיקר מאחסון של שמן Soap-stock במיכל אטום )חומר בלתי רעיל ובלתי נדיף(. חשוב להבהיר בהקשר זה, כי כושר הייצור )התיאורטי והמעשי( במכון תערובת בראון נמוך באופן ניכר מהסף שנקבע בחוק אוויר נקי, התשס"ח- 3111, עבור תעשייה המייצרת מזון מחומר גלם מן הצומח קטגוריה 6.1 בתוספת השלישית לחוק: "טפול ועבוד המיועד לייצור תוצרי מזון מחומרי גלם מהצומח ביכולת יצור העולה על 211 טון ליום )ערך ממוצע על בסיס רבעוני(". לפיכך, לא נדרש מכון התערובת בהגשת בקשה להיתר פליטה מתוקף החוק הנ"ל. הסדרת הדרישות בתחום הטיפול בפליטות לאוויר וריח ממכון התערובת בראון מתבצעת באמצעות תנאים ברישיון עסק שהוצאו למכון התערובת מיום הפיקוח והבקרה מתבצעים בידי המשרד להגנת הסביבה/מחוז מרכז, היחידה האיזורית לאיכות הסביבה בשרון וע"י עירית כפר סבא. סקר הפליטות שלהלן מאפיין מבחינה כמותית ואיכותית את הפליטות הנפלטות לסביבה ממכון התערובת בראון, ומנתח את משמעותן. 6. פליטות מוקדיות. 3.1 מקורות תהליכיים. במהלך השנתיים האחרונות בוצעו מס' סדרות של דיגומי ארובות במכון התערובת בראון. הדיגומים בוצעו בכל מקורות הפליטה הרלוונטיים בעקבות תכנית דיגום שאושרה בידי המשרד להגנת הסביבה. בכל הארובות נדגמו כלל חלקיקים,)PM( כלל חומרים אורגניים TOC( מבוטא כפחמן( ו פורמלדהיד.)HCHO( להלן פירוט ממצאי הדיגומים והפליטות לאוויר: א. תא קבלת חומרי הגלם )גרעינים(. בתא הקבלה, נפרקות משאיות חומרי הגלם גרביטציונית אל בור הקבלה. מתכונת הפעילות האופיינית הנה פריקתה של משאית אחת של 21 טון במשך כמחצית השעה. לפיכך, בשעת עומס מקסימלי, נפרקים במכון התערובת כ- 61 טון גרעינים. בבור הקבלה מותקנות שתי מערכות בתי שקים לטיפול באוויר שיעילותן הנומינלית היא 11.1%. סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

14 ב. שינוע גרעינים לאחסון ביניים. לאחר קבלת חומר הגלם )גרעינים( בבור הקבלה מתבצע שינוע הגרעינים לאחסון ביניים במכון תערובת בראון באמצעות מסוע סגור. קצב ההעמסה למתקני האחסון שווים פחות או יותר לקצב פריקת חומרי הגלם בבור הקבלה. פליטה זו ממסועי השינוע, מטופלת במערכת בתי שקים לטיפול באוויר. מערכת זו מסוגלת לטפל ביעילות של 11.1%. ג. גריסה. גריסת הגרעינים, מבוצעת במכון התערובת במגרסת פטישים סטנדרטית. מרביתם של חומרי הגלם נגרסים טרם תהליך הייצור, כאשר קצב הגריסה האופייני הוא כ- 13 טון/שעה )שווה-ערך לכ- 341 טון/ליום ול- 11,111 טון/שנה(. בדומה ליתר מקורות הפליטה גם מקור פליטה זה מטופל באמצעות בית שקים. ד. פליטות ממערך הייצור הכללי )ערבול(. חומרי הגלם הגרוסים מועברים לשלב זה לצורך ערבול וערבוב במערבלים. גם כאן מותקן בית שקים לסינון חלקיקי האבק הנוצרים בשלב זה בתהליך הייצור. יעילות בית השקים מוערכת בכ- 11.1%, דהיינו כמעט על החלקיקים מסוננים ואינם נפלטים לסביבה. ה. פליטות ממערך ייצור הכופתיות )כבישה(. מלימוד התהליך ומעיון בספרות, עולה כי שלב זה בתהליך מהווה את המקור העיקרי לפליטה לאוויר ולריח. פליטת החלקיקים העיקרית ממקור זה הנה בעת תהליך הקירור בו מקוררות הכופתיות, תוך כדי פליטת חומר חלקיקי. הפליטה ממקור זה הנה באמצעות שתי ארובות לאחר טיפול מקדים במערכת ציקלונים )כל ציקלון מחובר לארובה נפרדת ארובה מס' 5 וארובה מס' 6(. בעקבות ההמלצה של היועצת הסביבתית ד"ר רבקה קולטון-שפירא כל הארובות שמעל הגג הצפוני עברו במהלך חצי השנה הארחונה הגבהה נוספת של 3 מטרים, וכן הוספה להם בקצה "ברך" עם כיפוף לכוון מערב )הכוון המנוגד מכוון השכונה הירוקה(. בתמונות שלהלן ניתן להתרשם מהארובות של מכון התערובות מעל גגות המבנה )ארובות 6-2( התמונה העליונה מציגה את הארובות לפני ההגבהה )ניתן להבחין בארובות 5 ו- 2 הנמוכות(, כאשר התמונה שתמתחת מציגה את הארובות לאחר ההגבהה. סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

15 ארובות 3-6 לפני ההגבהה מעל הגג של מבנה מכון התערובת בראון )מבט לכוון צפ'-מז'(: ארובות 3-6 לאחר ההגבהה מעל הגג של מבנה מכון התערובת בראון )מבט לכוון צפ'-מז'(: סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

16 ק) מ) ק) מ) ק) מ) איפיון הפליטות מכלל המקורות התהליכיים מובא בטבלה שלהלן: ארובה שם הארובה / סוג מיתקן טמפ' אחוז לחות ספיקת קצב פליטת ריכוז פליטת קצב פליטת ריכוז פליטת קצב פליטת ריכוז פליטת HCHO HCHO TOC TOC מס' התהליך הטיפול ממוצעת גזי גזי פליטה ממוצעת חלקיקים חלקיקים )%( 1 ) C( בפליטות פליטה גזי פליטה "ג/שעה( "ג/מ"ק( "ג/שעה( "ג/מ"ק( "ג/שעה( "ג/מ"ק( STP )מק"ש( , בית שקים 31 3 )31( )1.1( )51( )1.5( )31( )1.3( תא קבלת מס' 611 חומרי גלם מסוע קבלה בית שקים - מס' 116 בור קבלה , שינוע גרעינים בית שקים 6 )31( )1.1( )51( )1.5( )31( )1.3( לאחסון ביניים מס' , גריסה בית שקים 3 )31( )1.1( )51( )1.5( )31( )1.3( מס' , ייצור כללי בית שקים 4 )31( )1.1( )51( )1.5( )31( )1.3( )כולל ערבול( מס' < - 15, ייצור כופתיות ציקלון 5 )31( )1.1( )51( )1.5( )31( )1.3( )כולל כבישה( מס' , ציקלון 41 2 )31( )1.1( )51( )1.5( )31( )1.3( מס' 415 * ערכים מותרים לפי תנאיי רישיון עסק/ 2002 TA-Luft סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

17 3.3 מקורות אנרגיה. מקור האנרגיה היחיד בעל פוטנציאל פליטה לאוויר במכון התערובת בראון הוא דוד הקיטור. דוד הקיטור מוסק בגפ מ וצורך כ- 50 ק ג בשעה )שווה-ערך לכ- 100 ל' לשעה(. מקור פליטה זה הנו זניח ביותר, ולא נדרש בדיגום. 3. פליטות בלתי מוקדיות. א. פליטות ממסוע חלוקת התוצרת המוגמרת/ אריזת שקים. * לצורך הערכת הפליטה ממקור זה נעשה שימוש במקדם הפליטה המופיע בספרות, עבור העמסת כופתיות. בהתאם למקור זה, מוערכת פליטת כלל החלקיקים המרחפים TSP ממקור זה בכ- 3.5 גר'/טון, ואילו פליטת החומר החלקיקי העדין MP2.5 מוערכת בכ- 1 גר'/טון. על בסיס נתונים אלו, ניתן להניח כי פליטת ה- MP2.5 אינה חורגת מ גרם/טון. לפיכך, מוערכת פליטת החומר החלקיקי ממקור זה ב: מזהם ק) קצב פליטה מירבי שעתי "ג/שעה( ק) קצב פליטה מירבי יומי "ג/יום( כמות פליטה שנתית )ק"ג( כלל חלקיקים מרחפים ) PSM( חלקיקים עדינים עד מיקרון MP11( ) לקיקים עדינים עד מיקרון MP3.5( ) * Emission Factors For Grain Receiving And Feed Loading Operations At Feed Mills, for National Cattleman s Beef Association, Texas A&M University, College Station, Texas, September 17, חשוב להבהיר, כי מקור פליטה זה מטופל במיתקני הטיפול בפליטות לאוויר - למקור פליטה זה קיימות נקודות שאיבה אשר מתחברות למערך בתי השקים של הייצור. סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

18 ב. פליטות ממילוי משאיות גרעינים )בעת חירום לאומי בלבד(. מכון התערובת בראון מוגדר כמפעל חיוני לשע"ח. בעת חירום לאומי בלבד ייתכן מצב בו יידרש מכון התערובת ע"י מל"ח להעביר כמות גרעינים מסוימת למכונים אחרים. במידה ויתקיים תהליך זה, הדבר יתבצע באמצעות העמסת משאיות בגרעינים ישירות מהסילויים החיצוניים. העמסה זו הנה דומה להעמסה באמצעות מסוע סגור. בהתאם למה שמופיע בספרות המקצועית, קרי מסמך ה- PM-43 של ה- EPA, מקדמי הפליטה הם 21 גר'/טון עבור כלל החלקיקים,)PM( 11 גר'/טון עבור MP11 ו- 2 גר'/טון עבור.PM2.5 לאור זאת, מוערכת עוצמת הפליטה ממקור זה )בהנחת העמסת של כ- 21 טון לשעה( ב: מזהם ק) קצב פליטה מירבי שעתי "ג/שעה( כלל חלקיקים 1.1 )MP( חלקיקים עדינים עד מיקרון MP11( ) לקיקים עדינים עד מיקרון MP3.5( ) ג. מיכלי אחסון. במכון התערובת קיימים מספר מיכלים אשר משמשים לאחסון חומרי גלם שונים.. בין מכלים אלו, ראוי לציין: 1. מיכל שמן Soap-stock )אינו רעיל ואינו נדיף( מרכזי בנפח של כ- 111 מ"ק, הממוקם בחצר המכון, בסמוך לדוד הקיטור. 3. מיכל שמן Soap-stock בנפח של כ- מ 1 "ק הנמצא בתוך מכון התערובת. 2. כ- 2 מיכלי טרמין 1 בנפח 1 מ"ק כ"א, המאוחסנים במחסן הכימיקלים בסמוך לבור הקבלה. 4. כ- 6 מיכלי אלימט/רודימט בנפח 1 מ"ק כ"א, המאוחסנים במחסן הכימיקלים בסמוך לבור הקבלה. 5. כ- 3 מיכלי מקסימיל בנפח 1 מ"ק כ"א, המאוחסנים במחסן הכימיקלים בסמוך לבור הקבלה. 6. כ- 14 מיכלי שמן פשתן בנפח 1 מ"ק כ"א, המאוחסנים במחסן הכימיקלים בסמוך לבור הקבלה. מיכלים אלו משמשים למלאי חודשי אשר מהם מוזרמים החומרים לקוי הייצור באמצעות משאבות מינון מבוקרות. סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

19 תמיסת טרמין 1, המוספת לחומרי הגלם, מכילה עד כ- 21% פורמלדהיד. חומר זה נפלט במידה מזערית ממיכל האחסון בשל החלפות האוויר בין פנים המיכל לסביבתו. לצורך הערכת פליטה זו נעשה שימוש בתוכנת TANKS של ה- EPA לחישוב פליטות ממיכלים. בהתאם לפלט התוכנה מוערכת סה כ פליטת הטרמין 8 החודשית בכ- 1.2 ק ג, כך שפליטת הפורמלדהיד החודשית הנה כ ק ג, ואילו זו השעתית הנה ק ג/שעה. בהתאמה, מוערכת הפליטה השנתית בכ- 4.5 ק ג. תיאור כלל המקורות הלא נקודתיים, מוצג בטופס מס' 5 בנספח א' המצורף. 4. פוטנציאל מיטרדי ריח. א. מיטרדי ריח - רקע כללי. ריח ניתן להגדרה כתחושה הנגרמת על ידי חומר ריחני הפועל על חוש הריח של האדם, או כתכונה של חומר ריחני, הניתן להרחה על ידי האדם כתרכובת בודדה או כתערובת של חומרים ללא התחשבות באם הריח הוא נעים או לא. כדי לתאר את הריח באופן מלא נדרשים בד"כ ארבעה מאפיינים: סף גילוי הריח - הריכוז הנמוך ביותר שניתן לגילוי על ידי 51% מצוות המריחים. ריכוז זה מוגדר גם כיחידת ריח אחת.)OU( עוצמת הריח - )מדובר בעוצמת תחושת הריח( אבחון הריח שנמצא מעל סף הריח שלו. עוצמת הריח נקבעת על ידי צוות המריחים ומתוארת במושגים כמו "אין ריח", "ריח חלש מאוד", "ריח חזק", "ריח בלתי נסבל". הטון ההדוני - )נגזר מהמילה "הדונה" - הנאה( רמת הנעימות של הריח שמשתנה מ- "+4" )ריח נעים( עד "- 4" )ריח בלתי נעים(. תחושה זו משתנה במידה רבה מאדם לאדם ומושפעת חזק במיוחד מהניסיון הקודם ומהרגשות בזמן תחושת הריח. אופי הריח - הכוונה היא למה הריח דומה. לדוגמה, לגז אמוניה יש ריח חריף ומגרה. אופי הריח יכול להשתנות עם המיהול. ריח הוא אחד מהפרמטרים הקשים ביותר שניתנים למדידה. רוב דגימות האוויר עם ריח מכילות תערובת חומרים בעלי ריח וכמעט בלתי אפשרי לקבל מידע, באמצעות מכשור אנליטי, על הרכב איכותי וכמותי של החומרים בדגימה. לא קיים מכשור ושיטות מדידה שמסוגלים למדוד ריח כמו אף של האדם, והוכחה לכך היא שהשיטה התקנית למדידת ריחות מתבססת על חוש הריח של האדם. ריחות יכולים לבוא ממגוון רב של מקורות. המקורות הנפוצים לריחות חריפים במיוחד ובלתי-נעימים הם מפעלי עיבוד פסדים של בע"ח, מתקני סילוק פסולת, מפעלי תעשייה כגון התעשייה הכימית, הפטרוכימית ועוד. פליטה מארובות יכולה לגרום למטרד ריח באזור בו עוברת פלומת העשן, אולם כאשר קיימים במפעל מספר רב של מקורות סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

20 מפוזרים בתוך שטח המפעל, )כמו דליפות מהצנרת ומהמתקנים, חביות פתוחות, וכו'( הרי נוצרת בעיית ריח הרבה יותר חמורה. ניתן לבצע מדידות ריח על ידי שתי טכניקות עיקריות: 1. שיטות כימיות אנליטיות. 3. שיטות המבוססות על תגובות חוש האדם. מדידה באמצעות אולפקטומטר וצוות מריחים: א. אולפקטומטר )Olfactometer( - מכשיר, שבאמצעותו ניתן למהול דוגמת גז בעל ריח, עם גז ניטראלי )כמו אוויר נקי, חנקן( ביחס מוגדר ולהגיש להרחת צוות המריחים. ב. צוות מריחים בשטח - קבוצת אנשים שהוכשרה לזיהוי וקביעת עוצמת הריח. השיטות התקניות המקובלות למדידת ריח: -EN / Air Quality - Determination of Odour Concentration by Dynamic Olfactometry -ASTM E / Standard Practice for Referencing Suprathreshold Odor Intensity מבחינת התייחסות החקיקה הסביבתית בישראל לנושא הריחות, הרי שהחוק למניעת מפגעים, תשכ"א )"חוק כנוביץ"( קובע בסעיף 2: מניעת ריח "לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים." מקורות הריח יכולים להיות רבים ומגוונים: תהלכי ייצור תעשייתיים מערכות ביוב ושפכים כלי רכב פעילות חקלאית פעילות מסחרית )מסעדות,תחנות דלק( פעילות ביתית )חימום ביתי, בישול( מפגעי ומיטרדי ריח עלולים להיגרם גם כאשר הכמות המזערית של החומר מחולל הריח נמצאת באוויר. כמו-כן, מפגע ריח עלול להיגרם ולו בחשיפה קצרה ביותר. מפגע ריח יכול להתחזק עקב תגובה בין החומרים השונים שבאוויר. כתוצאה מכך, גילוי חומרים אלו סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

21 בשיטות אנליטיות כימיות או פיזיקאליות הוא יקר ביותר, ולעיתים אף בלתי אפשרי. קיומו של מפגע ריח תלוי מאוד ברגישות ובהתייחסות האישית של האדם המושפע, לכן נדרשת התחשבות במספר רב של קריטריונים לצורך גילוי, זיהוי והערכת מפגע הריח. להלן הפרמטרים העיקריים שיקבעו את חומרת מטרד / מפגע הריח: ריכוז החומרים מחוללי הריח באוויר סוג הריח הטון ההדוני שלו התנאים המטאורולוגיים התנאים הטופוגרפיים צפיפות האוכלוסייה מאפייני האוכלוסייה במידה ומזהים ברמת ודאות גבוהה את המרכיבים הכימיים מחוליי הריח, ניתן להתייחס בד"כ לבעיית הריח כאל בעיית זיהום אוויר מבחינת טיפול, הערכת פיזור בסביבה וכיו"ב. במידה ומדובר בתערובת מורכבת של חומרים כימיים, או שלא ניתן מסיבות שונות לאפיין את החומרים מחוללי הריח מבחינה כימית, מתייחסים לבעיית הריח בגישה כללית ואיכותית יותר, תוך התייחסות ליחידות ריח המבטאות דרגות שונות של עוצמות ריח באוויר. התרשים שלהלן ממחיש את אפקט פיזור הריח )אם מארובה או אם דרך פתחים( בסביבת המבנה ממנו הם נפלטים. בתנאים מטאורולוגיים מסוימים נוצרים מעין "כיסים" בקרבת המבנה בו נמצא מקור הפליטה, כאשר הגזים המהווים את המרכיבים מחוללי הריח נלכדים בכיסים אלו אשר מונעים מהם להמשיך ולהתפזר בסביבה. התופעה מוכרת דווקא במצבי יציבות אטמוספרית המוגדרים "בלתי-יציבים" )מבחינת הפרמטרים המטאורולוגיים - תנאי יום, קרינת שמש, כיסוי עננים, מהירות רוח וכו'(, אז פוטנציאל ההשפעה של הריחות מורגשים הכי חזק במרחקים קצרים, יחסית, מהמקור )עד 111 מ' ממקור הריח(. סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

22 תנאי שיכוב )אינברסיה( אטמוספרי, הגזים אינם יכולים לעלות בציר האנכי למעלה, ואז הם נישאים למרחקים גדולים, של קילומטרים רבים לעיתים מהמקור, ומורגשים שם. עם-זאת, עוצמת הריח הולכת ופוחתת באופן משמעותי במרחקים של עשרות ומאות מטרים מהמקור. תנאי אינברסיה נוצרים כאשר הזיהום יכול להיות מוסע מרחק הגדול ביותר מהמקור, דהיינו בתנאים "יציבים" מבחינה אטמוספרית. כפי שפורט לעיל, ניתן להגדיר את הריח כתחושה הנגרמת על ידי חומר ריחני הפועל על חוש הריח של האדם, או כתכונת חומר ריחני, שניתן להרחה על ידי האדם כתרכובת בודדה או כתערובת של חומרים ללא התחשבות באם הריח הוא נעים או לא. כדי לתאר את הריח באופן מלא, בדרך כלל, נדרשים ארבעה מאפיינים: סף גילוי הריח )הריכוז הנמוך ביותר שניתן לגילוי על ידי 51% מצוות המריחים, המוגדר גם כיחידת ריח אחת,)OU עוצמת הריח )מדובר על עוצמת תחושת הריח, אבחון הריח שנמצא מעל סף הריח שלו(, הטון ההדוני )עד כמה הריח נעים או דוחה(, אופי הריח )למה הריח דומה(. ריחות ניתנים לתגובה ולפרשנות באשר לעוצמתם, אופיים, נעימותם וכו'. במקרים מסוימים, כאשר מדובר בריחות קשים באופן מובהק )ריח ממכוני פסדים, ריח אמוניה, ריח ביוב( בד"כ אין עוררין כי הריח ייתפס ע"י הציבור כמיטרד משמעותי. מידת התגובה למיטרד, כמו-גם ההשפעה הבריאותית הפוטנציאלית, הן אינדיבידואליות, ותלויות ברגישות הספציפית של הנחשף לריח ולתגובה הפיזיולוגית של גופו לחשיפה זו. הריח המתואר נפוץ יותר באזורי תעשייה וכד'. לריחות מתעשיות מזון, בישול, קוסמטיקה וכד' התגובות הן יותר סובייקטיביות, וריחות ממקורות אלה אינם נתפסים בהכרח כריחות "מגעילים" גם כאשר הם מורגשים ע"י רוב בני האדם. גם הריח המורגש לעיתים במכוני תערובת משתייך לקטגוריה זו. ב. טכנולוגיות לטיפול בריחות. מוכרות מספר טכנולוגיות עיקריות למניעת ריחות שמקורם במערכות ביוב. ניתן להפחית את היווצרות מרכיבי הריח העיקריים, או לטפל בנטרולם ומניעת פליטתם לסביבה בשיטות כימיות או ביולוגיות. פתרונות אלה מחייבים לרוב איסוף והובלה מרוכזת של האוויר הנאסף אל המתקן לטיפול בריחות וממנו. להלן השיטות העיקריות למניעה וטיפול בריחות ממקורות תעשייתיים: סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

23 מניעת ריחות חימצון כימי באמצעות כלור, מי-חמצן, אשלגן פרמנגנט, מלחי ברזל, סודה קאוסטית וכו'. חימצון ע"י איוור הזרקת חמצן, הזרקת אוויר, אוזון. משטר תפעולי תפעול מונע ריחות )הגברת שאיבה, צמצום היווצרות תנאים אנאירוביים, סגירת פתחים(. הכלה/סגירה מניעת התפשטות לחללים נוספים. טיפול בריחות הכלה ואוורור תיעול אוויר פילטר ביולוגי -מצע ביופילטרציה Beds( )Biofiltration -פילטר טפטוף/ביו-מגדל Filters/Biotowers( (Biotrickling משטף כימי -משטף רטוב של מצע-ארוז Scrubbers( )Packed-Bed Wet -משטף טיפות Scrubbers) )Mist מסנן פחם מחמצן תרמי פילטר ביולוגי מיועד עפ"י הגדרה בעיקר לטיפול בגזים אורגניים, לעומת מגדל ביולוגי )או סקרבר ביולוגי/ביו-טריקלר( המיועד לטיפול בגזים אנאורגאניים. בחירת הטכנולוגיה צריכה להתבסס על ניסיון מצטבר ועל שיקולי עלות/תועלת של המתפעל. שיקולים כגון נוחות ופשטות הפעלה ואחזקה שוטפת הם בלא ספק שיקולים מנחים, כמו-גם סבירות העלויות. לצורכי תכנון, ערך הביצוע המירבי אליו ניתן לתכנן מערכת לטיפול בריחות במפעל תעשייתי )בכל טכנולוגיה( הוא כ- 11.1% יעילות. אין פירושה של יעילות גבוהה זו כי לעולם לא יהיו מיטרדי ריח מהמפעל - לכך לא ניתן להתחייב. ג. מאפייני ריח במכוני תערובת. בהיבט הכימי, מאפייני הריח במכוני תערובת נובעים מהרכב חומרי הגלם בהם נעשה שימוש במכון. בד"כ מדובר בתרכובות אורגניות,VOC כגון קבוצת האלדהיהידים. הקבוצה הפונקציונאלית שמאפיינת אלדהידים היא אטום פחמן הקשור לאטום חמצן בקשר כפול ולאטום מימן בקשר בודד. אטום הפחמן קשור בקשר הנוסף לקבוצה הקרויה בשם הכללי "R" )עשוי להיות מימן או תרכובת שמכילה בעיקר אטומי פחמן ומימן(: סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

24 שתי התרכובות הבאות הן אלדהידים מוכרים ונפוצים, שגם מאופיינים בריח טיפוסי: ככלל, סוג הריח האופייני הקיים במכוני תערובת הוא ריח המזכיר ריח של הבישול. למעשה, הגרעינים עוברים תהליך דומה, כאשר השלב המשמעותי ביותר מבחינת פוטנציאל הריחות )כמו-גם הפליטות לאוויר( הוא השלב האחרון של ייצור הכופתיות, המתבצע בתהליך של כבישה.)pressing( תהליך זה, המתבצע בשני מכבשים במכון תערובת בראון בטמפ' של כ C מהווה, כאמור, את הפוטנציאל המשמעותי ביותר. גורמי הריח במכוני התערובת משולבים עם גורמי זיהום האוויר. מזהם האוויר המהותי ביותר הוא החלקיקים, דהיינו מוצקים הנפלטים במהלך השלבים השונים של תהליכי הייצור. חליקיקים אלה לרוב הם גם בעלי ריח אופייני. על כן, הפחתה בחלקיקים הנפלטים לסביבה אמורה להביא בהכרח גם להפחתה בפוטנציאל מיטרדי הריח. כל אחד משני המכבשים במכון תערובת בראון מחובר אל מיתקן קדם טיפול בפליטות לאוויר מסוג ציקלון. המיתקן בנוי על הפרדה של חלקיקים המתפלגים בהתאם לגודלם עקב הסיבוב הפנימי של ציר הציקלון, ושיקועם בתחתית הציקלון בהתאם ללחציהם החלקיים ראה התרשים שלהלן: סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

25 חומר נוסף בעל פוטנציאל ריח בו עושים שימוש במכוני תערובת שמקורו בחומרי גלם מהצומח הוא שמן הסופסטוק.(Soap-stock( שמן זה הנו תוצר זיקוק של שמן צמחי גולמי )בעיקר של פולי סויה( במהלכו מופרדות חומצות השומן החופשיות מן השמן. השמן הוא בעל גוון כהה ובעל ריח חלש אופייני. סוג הריח מוגדר כריח טבעי של פולים.)beany odor( מכוני תערובת רבים משתמשים בחומרי גלם מן החי, ולא רק מן הצומח. מדובר בחומרים בעל פוטנציאל זיהום אוויר וריח בלתי מבוטל, כגון קמח עצמות )המיוצר במכוני פסדים(. מכון תערובת בראון אינו עושה שימוש בחומרי גלם מן החי, אלא מהצומח בלבד. ד. משטר תפעול מכון תערובת בראון והשפעה על פוטנציאל מיטרדי ריח. מבחינת משטר התפעול של מכון התערובת, הרי שמדובר במשטר תפעול קבוע, דהיינו תהליך ייצור רציף, ולא מנתי. כל שלבי תהליך הייצור, כפי שתוארו ופורטו בסעיף 2 ה.. לעיל, נמשכים בכל שעות פעילות מכון התערובת. כאמור, מכון התערובת פעיל בד"כ בין השעות 14:11 ל- 11:11 לפנות בוקר בימי חול, ובין השעות 14:11 עד 16:11 בימי שישי וערבי חג. על-כן, השפעותו של משטר התפעול על פוטנציאל הפליטות לאוויר והריח לסביבה הנו מצומצם. האופי הקבוע של משטר התפעול במכון התערובת אינו מאפשר לבדל פרקי זמן או שעות מסוימות בתפעול בהן צפויה פליטה מוגברת לאוויר או ריח. מאידך, כפי שפורט בפרק הקודם, ניתן לזהות כי שלב הכבישה וייצור הכופתיות )השלב האחרון בתהליך הייצור, לפני האריזה( הנו השלב המשמעותי ביותר בהיבט זה. בהתייחס לכווני הרוח האופיינים באיזור מכון תערובת בראון, הרי שבכל השעות בהן יש וקטור מערבי כלשהו )דרום-מערבי, מערבי וצפון-מערבי, משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הערב( מתבצעת פעילות דומה במכון התערובת בראון בתהליך רציף. על-כן, לא ניתן ככל הנראה לייחס תלונות בשעות מסוימות לפעילות מסוימת במכון התערובת. סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

26 פרק ג' מסקנות והמלצות. 3. מסקנות. 1.1 ההתרשמות מתנאי התפעול במכון התערובת בראון הנה כי התפעול מתנהל כסדרו, לרבות פעילות פריקה וטעינה בעמדות סגורות, התקנת מערכות טיפול וסינון פליטות לאוויר בכל מקורות הפליטה, ביצוע פעולות תחזוקה ותיקון תקלות וכיו"ב. 1.3 מניתוח תוצאות דיגומי הארובות של מכון התערובת )כפי שמוצגות בעמ' 16 לעיל ובנספח א'( עולה, כי אין חריגות מתקני הפליטה המוגדרים בתנאים לרישיון העסק ובמסמך.TA-Luft הן קצבי הפליטה והן הריכוזים עבור החלקיקים ועבור החומרים האורגניים נמוכים באופו משמעותי מהתקנים בכל הארובות. ברוב הארובות מדובר בערכים נמוכים בסדרי גודל )למעט ארובה מס' 1 בה קצב פליטת החלקיקים הוא גבולי(. 1.4 עם-זאת, יצויין כי בסדרת הדיגומים הראשונה התגלתה חריגה חד-פעמית ויוצאת דופן בארובה מס' 5 )כבישה( בקצב ובריכוז החלקיקים. הסיבה לחריגה נבעה מתקלה מכנית בציקלון. לאחר תיקון התקלה התבצעה סדרת דיגומים חוזרים בארובה זו )יוני 3112( בהם נמדדו ריכוזים זניחים של חלקיקים )פחות מ- 3 מ"ג/מ"ק(, כאשר קצבי הפליטה היו נמוכים ביותר וזניחים. 1.5 עוד ברור, כי מקורות הפליטה הרלוונטיים הן לנושא הפליטות לאוויר והן לנושא פוטנציאל מיטרדי הריח הנם מקורות הפליטה המוקדיים מתהליכי הייצור, כאשר מקורות הפליטה הבלתי מוקדיים הנם זניחים ביותר. 1.6 בעקבות תלונות תושבים ודרישת הרשויות, המפעל ביצע סדרת שיפורים במהלך השנה האחרונה, כגון הגברת דיגומי ארובות, הגבהת ארובות, הפניית ארובות לכוון מנוגד לשכונה הירוקה ועוד. 1.1 על-אף זאת, תלונות התושבים בשכונה הירוקה בכפר סבא בגין מיטרדי ריח ממשיכות להגיע לעירייה. מאחר והשכונה הירוקה ממוקמת באיזור בעל פוטנציאל ריחות ממספר מקורות )מקורות חקלאיים כגון דישון שדות, ביוב ועוד, כמו-גם מקורות עירוניים ותעשייתיים, לרבות איזור המלאכה ובו מכון התערובת בראון(, קיים צורך בפילוח ואיפיון התלונות במרחב ובזמן. 1.1 בהתייחס למשטר התפעול של מכון התערובת, הרי שמדובר במשטר תפעול קבוע בו מתבצעים כל שלבי התהליך באופן רציף, כך שלא ניתן להצביע על שעות קבועות בהן מתקיימים כביכול תנאים מוגברים להיווצרות פליטות לאוויר או ריחות באופן חריג. יחד עם זאת, נצפה כי תהליך ייצור הכופתיות בכבישה )ארובות מס' 5 ו- 6 ( הנו בעל הפוטנציאל הגדול ביותר משאר התהליכים לפליטות לאוויר ולריח. 1.1 מניתוח התלונות וכיווני הרו"חות שבוצע בידי ד"ר רבקה קולטון-שפירא )דו"ח מחודש יוני 3112(, עולה כי מתקבלות תלונות על מיטרדי ריח מכל כווני הרוחות, ולא דווקא מכוון צפון מערב באזימוט )הכוון ממנו יכולים להגיע מיטרדי ריח ממכון התערובת בראון לשכונה הירוקה(. יתרה מכך, גם לאחר הרחבת הגזרה ל מסתבר כי חלק גדול מהתלונות מגיע בכווני רוח אחרים. סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

27 1.11 עוד עולה מהדו"ח, כי גם כאשר מקור הריח הוא בודאות אינו במכון התערובת בראון, התושבים בכל זאת משייכים אותו אל מכון התערובת. רובן של התלונות הוא בשעות הצהריים יחד עם זאת, ועל-אף שמכון התערובת בראון עומד בדרישות איכות הסביבה, קיימת בקרב הנהלת החברה נכונות לבחון ביצוע שיפורים נוספים מתוך כוונה להביא להפחתת פוטנציאל הריח )על אף שגם כיום רמת הפליטה היא מתחת לתקן( באיכות האוויר והריח, וזאת בעיקר מתוך רצון ליחסי שכנות טובים המלצות. המשך ביצוע דיגומים בכל הארובות אחת לשנה )לפרמטרים VOC,PM ו- HCHO (. המשך תחזוקת מערכות הטיפול בפליטות )בתי שקים וציקלונים( למניעת תקלות. ביצוע דיגומים ליחידת ריח )Odor Unit( OU בארובות מס' 5 ו- 6 והרצת מודל Aermod לאיפיון פוטנציאל פיזור הריח מתהליך ייצור הכופתיות בסביבה במצב הקיים בחינת חלופות שונות לשדרוג הטיפול בהפחתת ריח )לאור תוצאות סעיף 3.3(. 1 בתקופה זו מבוצע סקר ראשוני לחלופות טכנולוגיות לטיפול בריחות ממכון התערובת בקרב ספקים מהארץ ומחו"ל, לרבות לימוד הפתרונות שבוצעו במכוני תערובת אחרים בישראל )אמבר, אסמי עוז(. הסקר מובא בנספח ג'. סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

28 נספחים א - טפסי נתונים )מתוך מסמך ההנחיות לסקר תהליכים ופליטות של המשרד להגנת הסביבה( ב- הרכב ומינון חומרי גלם ג - סקר חלופות טכנולוגיות )סקר ראשוני( סקר פליטות וריח מכון תערובת בראון אוגוסט

פורמט היתר פליטה

פורמט היתר פליטה המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר ושינויי אקלים היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 מפעל שמן תעשיות בע"מ מועד תחילת ההיתר: 01 אוגוסט 2014 מספר היתר: 1315 נותנת ההיתר: סומיה פלאח, ממונה היתרי פליטה

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

פורמט היתר פליטה

פורמט היתר פליטה המשרד להגנת הסביבה אגף איכות אוויר ושינויי אקלים היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח- 2008 מפעל "פז שמנים וכימיקלים בע"מ" מועד תחילת ההיתר: 20 יוני 2014 מספר היתר: 1313 נותנת ההיתר: סומיה פלאח, ממונה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63>

<4D F736F F D20E7E5E5E320F1E1E9E1FAE9FA202D20F8E72720E627E1E5E8E9F0F1F7E920F4FA2DE1E9FA20F1F4F82E646F63> תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית ירושלים - יולי 2012 תכנית לבית ספר ברח' זבוטינסקי' פינת דרך הרב מלכה משה בפתח תקווה חוות דעת סביבתית - חוות דעת סביבתית

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

18

18 רשויות ומשפט מנהלי רישוי רישוי עסקים תנאי תברואה תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 סעיף 10 סעיף 11 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 17 סעיף 18 סעיף 19 סעיף 0 סעיף

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

מדעי הרוח

מדעי הרוח מדעי הרוח היא משפיעה על מטוסים וספינות, היא מאיצה את התפשטותן של שריפות, היא גורמת לסגירה של כבישים ויכולה לגרום לאובדן של חיי אדם. זו הרוח, שבחיי היומיום אנחנו כמען לא שמים לב אליה, אך ברגע אחד היא יכולה

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid כנס קו-גנרציה פברואר 2019 תחנות כח פרטיות (בשיטת הקוגנרציה) מוזנות ג"ט לייצור חשמל ואנרגיה תרמית מחום שיורי עם הספק ייצור חשמל מקס' של עד 16 MW סוגיות הנדסיות בתכנון מערכת אינג' אמיר שריד 972.52.5524452+

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה תכנית העבודה 2017

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה  תכנית העבודה 2017 המשרד להגנת הסביבה אסדרת הגנת סייבר בהיתרי רעלים יעקב דולמצקי מנהל יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה המשרד להגנת הסביבה 1 הסקר כלל 21 מדינות ברחבי העולם 359 מפעלים בסקטורים הבאים: מדגם הנתונים לסקר 11%

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש

תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דוח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם ש תאריך: 28/4/2015 הוצאה: 1 סימוכין: ENV-11258 אל: אבינועם תומר הימנותא א.נ, דו"ח ממצאים לסקר גז קרקע אקטיבי 'שער הקריה': נחל גמלא, קריית אונו אבינועם שלום, מצ"ב דו"ח סיכום ממצאי העבודה שהתבצעה על ידינו

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

נקודות למאמר אריה גזי חממה

נקודות למאמר אריה גזי חממה 1 השלמת פערי מידע ומתודולוגיה עבור סקר הפליטות תקציר מנהלים מאת: זיו לזר, כלכלן ואנאליסט סביבתי אדי דלקים בתחנות אדי דלקים הנם כל החומרים המתאדים לאוויר מדלקים נוזליים והמכילים פחממנים שאינם מתאן וכוללים

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32>

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32> 1990 s Finland & Sweden use tax incentives for cleaner fuels 1993 *Fuel Quality Spec s *Auto-Oil Program *EPEFE Program *Euro I implemented 1996 *Air Quality Framework Dir *Euro II implemented 1997 Auto-Oil

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

בית ספר כרמל נצרת עילית

בית ספר כרמל נצרת עילית בס"ד ת.ד 4687 פתחתקווהמיקוד 49277 טל: 03-9361835 פקס: 077-82-111-82 www.rad-test.co.il email:rad_test@walla.com תאריך: 10.06.2013 לכבוד: עירייתנצרתעילית אגףהחינוך רחובגלבוע 16 נצרת-עילית אתר: בי"ס כרמל,

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד