כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים"

תמליל

1 כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה על הכפתור "אשר והתקן", מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. לאחר לחיצה על הכפתור "אשר והתקן", תהיה/י רשאי/ת להתקין ולהשתמש בתוכנה ובשירות, בכפוף להוראות ולתנאים שלהלן )להלן: "ההסכם"(. אם אינך מסכימ/ה להוראות ולתנאים שלהלן, אנא לחצ/י על כפתור "ביטול". הדבר יגרום ליציאה מתהליך ההתקנה וכל תהליך שהחל, יופסק. במקרה זה, לא תהיה/י רשאי/ת לעשות כל שימוש שהוא בתוכנה ובשירות. בהסכם זה תהיה למילים ולביטויים שלהלן המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר: "לקוח / הלקוח" - מי שהתקשר עם בזק בינלאומי לשם קבלת השירות, כמפורט בהסכם זה; "הסכם זה" התניות המפורטות במסמך זה ובמכתב ההתקשרות כהגדרתו להלן, אשר הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, וכפי שיהיו מעת לעת; "מכתב ההתקשרות" - הודעה הנשלחת אל הלקוח, הכוללת את פרטי הלקוח ואת פרטי ותנאי חבילת השירותים בה בחר הלקוח, לרבות התמורה ותנאי התשלום; "השירות" שירות Private Backup של בזק בינלאומי, כמפורט בהסכם זה, לרבות השימוש בתכנה ובאפליקציית מכשיר נייד חכם; "אתר השירות" אתר האינטרנט של בזק בינלאומי בכתובת, או כפי שייקבע על ידי בזק בינלאומי מעת לעת; "התכנה" האפליקציה המבצעת את פעולת הגיבוי, המיועדת להתקנה במחשב ו/או במכשיר הסלולאר ו/או במחשב לוח לו מיועד השירות, והניתנת להורדה מאתר השירות בהתאם ובכפוף לרישיון השימוש ולהוראות הסכם זה; "אפליקציית צפייה בקבצים" תכנה המאפשרת צפייה וניהול המידע המגובה באמצעות מכשיר טלפון נייד חכם או מחשב לוח, אשר ניתנת להורדה מאתר השירות בהתאם ובכפוף לרישיון השימוש ולהוראות הסכם זה; "אפליקציית גיבוי קבצים" תכנה המאפשרת גיבוי המידע הקיים במכשיר הסלולאר או מחשב לוח, אשר ניתנת להורדה מאתר השירות בהתאם ובכפוף לרישיון השימוש ולהוראות הסכם זה. "המידע המגובה" הקבצים ו/או התיקיות המגובים ו/או השמורים במסגרת השירות; 11. "פרטי גישה" נתוני האימות שמסירתם נדרשת לצורך צפייה וניהול המידע המגובה, והם - מספר תעודת זהות וכן שם המשתמש והסיסמה כפי שנמסרו ללקוח בתהליך ההצטרפות לשירות ו/או כפי שהלקוח יעדכן מעת לעת. השירות שירות Private Backup של בזק בינלאומי בע"מ )להלן: "בזק בינלאומי"( מאפשר ללקוחות השירות לגבות קבצי מידע ותיקיות, על גבי שטח אחסון הנמצא בשרתיה של בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה )להלן: "הגיבוי"(. באמצעות השירות ניתן לבצע גיבוי למידע השמור במכשיר הסלולאר ו/או במחשב לוח ובמחשב אחד בלבד. הגיבוי מתבצע באמצעות התכנה, אותה על הלקוח להתקין במחשב ו/או במכשיר הסלולאר ו/או במחשב לוח שעבורם יסופק השירות. האחריות להתקנת התכנה ולקביעת הגדרות הגיבוי מוטלת באופן בלעדי על הלקוח. רישיון השימוש בתכנה הינו כמפורט בסעיף 3 להלן ובהסכם זה. הצפייה וניהול המידע המגובה יכולים להתבצע באמצעות אתר השירות ו/או באמצעות אפליקציית צפייה בקבצים, וגיבוי המידע הקיים במכשיר הסלולאר או מחשב לוח יכול להתבצע באמצעות אפליקציית גיבוי קבצים ובכפוף למסירת פרטי הגישה כהגדרתם לעיל. כמו כן, ניתן לצפות ולנהל את המידע המגובה באמצעות התכנה ללא צורך במסירת פרטי הגישה.

2 אפליקציית צפייה בקבצים ואפליקציית גיבוי קבצים ניתנות להורדה בהתאם להנחיות המופיעות באתר השירות. רישיון השימוש באפליקציות הינן בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 1 להלן, בשינויים המחויבים. ניתן לפנות למוקד השירות הטלפוני של בזק בינלאומי בקשר עם בעיה או תקלה הקשורה בשירות ובתוכנה, ובזק בינלאומי תעשה את מרב המאמצים הסבירים לספק תמיכה טלפונית ללקוח. בזק את בזק פוטר בינלאומי אינה מתחייבת לפתרון כל בעיה הקשורה בשימוש בשירות והלקוח בינלאומי מכל אחריות לפתרון בעיות או תקלות בשירות ובתוכנה. השירות נועד אך ורק לשימוש אישי, עצמי ולא-מסחרי ולצורך גיבוי מידע השמור במכשיר הסלולאר ו/או במחשב לוח ובמחשב אחד בלבד. הלקוח מצהיר ומתחייב, שידוע לו כי אספקת השירות ו/או כל חלק ממנו כפופה למילוי מלוא התחייבויותיו שעל פי הסכם זה. מובהר, מבלי שחלה עליה חובה לעשות כן, כי בזק בינלאומי שומרת את הזכות להחליף ו/או לשנות, להגדיל ו/או להקטין את סוגם והיקפם של פרטי הגישה ולהורות ללקוח לשנותם בהתאם, בכל עת, מכל סיבה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר בזאת, כי על אף האמור, בזק בינלאומי שומרת על זכותה להגדיל ו/או להקטין את היקף השירות ו/או לשנות ו/או להקפיא ו/או להפסיק את השירות ו/או כל חלק ממנו, בכל עת, מכל סיבה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 11. דרישות הסף לשימוש בשירות, בתכנה, באפליקציית צפייה בקבצים ובאפליקציית גיבוי קבצים, הינן כמפורט בנספח א' להסכם זה. רישיון השימוש והתקנת התוכנה עם קבלת תנאי הסכם זה, בזק בינלאומי מעניקה ללקוח רישיון מוגבל, יחיד, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, כדי להתקין ולהשתמש בתוכנה, על גבי מכשיר סלולאר ו/או במחשב לוח ובמחשב אחד, הפועלים באמצעות מערכת הפעלה התואמת את דרישות התוכנה, בכפוף להוראות הסכם זה )להלן: "רישיון השימוש"(. רישיון השימוש יפקע עם הפסקת השירות, מכל סיבה שהיא. האחריות להתקנת התכנה, הגדרות הגיבוי, הפעלתה והשימוש בה חלה על הלקוח בלבד. מובהר, כי רישיון השימוש הינו אך ורק לשימוש אישי, עצמי ולא-מסחרי. ידוע ללקוח, כי אינו רשאי להפיץ את התוכנה בתמורה או שלא בתמורה לצד שלישי. בנוסף, ידוע ללקוח כי אינו רשאי להעתיק או להעביר את התוכנה או כל העתק, מלא או חלקי ממנה, להעניק רישיון משנה לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. ידוע ללקוח, כי אינו רשאי לבצע ישירות או/ו באמצעות צד שלישי הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, פירוק התוכנה למרכיבים או לנסות בדרך אחרת לגלות את קוד המקור, את המושגים והרעיונות שביסוד התוכנה, את האלגוריתמים, את הפורמטים וצורות ארגון הנתונים של הקבצים או את הפרוטוקולים של ממשק התוכנה או של כל קבצים או תרגומים הנכללים בתוכנה או נוצרים על ידה. ידוע ללקוח כי אינו רשאי לשנות, להתאים או לתרגם את התוכנה, לכלול אותה בתוך תוכנה אחרת או לשלב אותה עם תוכנה אחרת, או ליצור כל תוצר נגזר המתבסס על כל חלק של התוכנה לרבות, אך מבלי להגביל, כל מאגר נתונים הנכלל בתוכנה והלקוח מסכים, שלא להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות כל דבר מהאמור לעיל. ידוע ללקוח כי נאסר עליו להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, אפליקציות, המוצרים או השירותים שמקורם בתוכנה זו. ידוע ללקוח, כי רישיון השימוש בתוכנה על פי תנאי הסכם זה מוקנה ללקוח באופן אישי בלבד; הלקוח מתחייב שלא לאפשר שימוש מכל סוג ומין שהוא בתוכנה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לאחר. בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה, רשאים לבצע בכל עת שיפורים ו/או שינויים בתוכנה. 11. הלקוח מתחייב לדווח לבזק בינלאומי על כל מקרה של תקלה, עם גילויה של התקלה, ולפעול לפי הנחיותיה של בזק בינלאומי בלבד.

3 1 11. בזק בינלאומי איננה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב הורדת ו/או התקנת ו/או הפעלת ו/או השימוש בתוכנה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אובדן נתונים, פגמים ו/או תקלות במחשב ו/או במכשיר הסלולאר ו/או במחשב לוח ו/או בציוד קצה ו/או בחומרה ו/או בתוכנה אחרת כלשהי. הלקוח מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכך והוא פוטר את בזק בינלאומי מכל טענה ו/או תביעה ו/או אחריות לכל נזק בקשר עם כך והוא ישפה כל צד ג' שנפגע עקב זאת. התמורה מבלי לגורע מן האמור לעיל, מובהר כי הפרת התחייבויות והצהרות הלקוח תיחשב כהפרה יסודית הלקוח ישלם לבזק בינלאומי, בגין העמדת השירות לרשותו, תשלום חודשי קבוע בהתאם לתנאי חבילת השירותים, אליה הצטרף, כמפורט במכתב ההתקשרות )להלן: "התשלום החודשי"(. התשלום החודשי יגבה באמצעות אמצעי התשלום שהלקוח מסר לבזק בינלאומי בעת ההצטרפות לשירות ו/או כפי שיעדכן מעת לעת. סכום שלא ישולם לבזק בינלאומי במועדו יישא ריבית פיגורים, בשיעור המרבי המותר על פי דין וזאת מהיום המיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל. הלקוח מתחייב ליידע את בזק בינלאומי, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטי אמצעי התשלום, החלפתו ו/או ביטולו. מובהר, כי התשלום החודשי הינו בגין העמדת השירות לשימוש הלקוח. התשלום אינו מותנה בשימוש בפועל ו/או בהתקנת התכנה על ידי הלקוח. מובהר, כי התמורה הנקובה במכתב ההתקשרות מתייחסת אך ורק לשרות ולהיקף השירות המתואר בהם והלקוח יישא בכל עלות נוספת, לרבות הרחבה ו/או שיפור של השירות לפי תעריפי החברה כפי שיהיו מעת לעת ו/או שינוי ו/או עדכון חבילת ההתקשרות המפורטת במכתב ההתקשרות. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, בזק בינלאומי רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקפיא ו/או להפסיק את השירות המסופק ללקוח בכל מקרה של אי תשלום התשלום החודשי במועדו. מועד תחילת מתן השירות, לצורך חיוב הלקוח בדמי השימוש בגינו, ייחשב כמועד בו הועמד השירות לרשותו לראשונה )היינו, החל מהמועד בו סופקו ללקוח פרטי הגישה וניתנה לו הרשאה להתקנת התכנה בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה(. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי הפרת התחייבויות והצהרות הלקוח תיחשב כהפרה יסודית שימוש בנפח אחסון ידוע ללקוח, כי השימוש שיעשה בנפח האחסון המוקצה לו במסגרת השירות )להלן: "נפח האחסון"( לא יעלה על נפח האחסון הכלול בחבילת השירות אליה הצטרף הלקוח, וכי לא ניתן לאחסן באמצעות השירות קבצים בהיקף העולה על הנפח שנקבע. מובהר, כי בזק בינלאומי תהא רשאית להגביל ו/או לשנות את נפח האחסון, בכל עת, מכל סיבה ועל פי שיקול דעתה בהודעה ללקוח. במקרה בו הלקוח, ללא אישור בזק בינלאומי, חרג מנפח האחסון, תהא רשאית בזק בינלאומי להגביל או להפסיק את השירות באופן מידי. תכנים ומידע של הלקוח מובהר ומוסכם, כי הלקוח הינו האחראי המלא והבלעדי להתקנת התכנה, לקביעת הגדרות הגיבוי, לביצוע הגיבוי בפועל ולבדיקת הצלחת הגיבוי לאחר ביצועו. מובהר, כי לבזק בינלאומי אין כל שליטה על ביצוע פעולות אלה או על בדיקת הצלחתן וטיבן. ידוע ללקוח, כי השירות, מעצם טיבו, חשוף לסיכונים שונים ומרובים, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גילוי, חשיפה, אבדן ואבדן מידע, מחיקה, פגיעה, שיבוש, כישלון השירות, העתקה, גניבה, התחזות, חדירה של גורם בלתי מורשה, חדירת וירוסים, תכנות פוגעניות ועוד. בזק בינלאומי משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים מסוג זה, אך ידוע ללקוח כי אין אפשרות מוחלטת להגן ולשמור על המידע ולמנוע את הסיכונים הכרוכים בשירות. הלקוח מאשר ומצהיר, כי ידועים לו הסיכונים הכרוכים בשירות וכי השימוש שהוא עושה בשירות הינו על אחריותו הבלעדית

4 והמוחלטת, כי הוא אינו מסתמך על השירות וכי הוא מוותר על כל טענה ותביעה כלפי בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שעלול להיגרם בקשר עם השירות, מכל סיבה שהיא. ידוע ללקוח, כי פרטי הגישה מאפשרים גישה מלאה לאתר השירות ולמידע המגובה השמור באתר השירות. עוד ידוע ומוסכם על ידי הלקוח, כי חלק מפרטיו האישיים משמשים את בזק בינלאומי לשחזור פרטי הגישה במידת הצורך ועל פי שיקול דעתה. הלקוח מצהיר ומתחייב לשמור את פרטי הגישה בסודיות מוחלטת ולא לגלותם לכל צד שלישי וכי גילויים לצד שלישי, ככל שייעשה, הינו על אחריותו הבלעדית והמלאה. מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח ישנה את פרטי הגישה מפעם לפעם, באופן שיקשה על צד ג' כלשהו לעשות בהם שימוש ללא חוקי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי הפרת התחייבויות והצהרות הלקוח תיחשב כהפרה יסודית היעדר אחריות על אף האמור בכל מקום בהסכם זה, בנספחיו, באתר השירות ובכל הנחיה שנמסרה ללקוח, ככל שנמסרה, בתהליך ההצטרפות לשירות או בתהליך התקנת תכנה הקשורה עימו - הלקוח מצהיר, כי בהצטרפותו לשירות הוא לוקח על עצמו את מלוא הסיכונים הכרוכים בשירות, והוא פוטר את בזק בינלאומי ומי מטעמה ומוותר כלפיהם על כל טענה ותביעה ובגין כל נזק שעלול להיגרם לו ו/או למי מטעמו עקב ו/או בקשר עם השירות ו/או כל חלק ממנו. הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו, כי השירות נשוא הסכם זה וכל תוכנה הקשורה לשירות, מסופקים במצבם כפי שהם וכפי שזמין Is( As ו-.)As Available בזק בינלאומי אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם עקב השירות ובכלל זאת, מבלי לגרוע מכלליות האמור אי הצלחת השירות, הסתמכות על השירות, העדר גישה למידע המגובה, גילוי, חשיפה, פגיעה, שיבוש, מחיקה, העתקה, גניבה, אבדן ואבדן המידע, התחזות, חדירה של גורם בלתי מורשה, פריצות אבטחה, חדירת וירוסים ותכנות פוגעניות, כישלון השירות, הפסד, מניעת רווחים, עלויות שחזור מידע ושירותי מומחה, הפסקות והפרעות עבודה, אספקה והעדר אספקה של שירותי התמיכה בשירות, מעשה או מחדל של צדדים שלישיים, פגיעה במוניטין ועוד. בזק בינלאומי לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, כלפי הלקוח ו/או כלפי כל צד שלישי בין היתר, בדבר ו/או בקשר עם מסחריות והתאמה למטרה ספציפית. בזק בינלאומי אינה יוצרת כל מצג והיא לא תשא בכל אחריות שהיא, והיא אינה מתחייבת כי השירות נשוא הסכם זה יתאים לדרישות הלקוח ו/או יסופק ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח וללא שגיאות, פגמים וטעויות. מבלי לגרוע מהאמור מובהר, כי בזק בינלאומי לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או פגיעה שמקורו בגורמים שאינם בשליטתה המלאה, לרבות: תקלות או מגבלות שמקורן בבעיות תכנה או חמרה או אי התאמה בציוד הקצה בו עושה הלקוח שימוש לצורך או במסגרת השירות; בעיה בגישה לשירות, בין שמקורו בספק התשתית לאינטרנט ובין שמקורו בספק הגישה לאינטרנט ומכל סיבה שהיא; התקנה לקויה של התכנה, אי התאמת התכנה כפי שהיא למערכת ההפעלה, לחומרה או לתכנות אחרות וכל עניין בקשר עם ההגדרות השונות לרבות הגדרות הגיבוי של התכנה; התחזות, פריצה, חדירת גורם בלתי מורשה, וירוס או תכנות פוגעניות; על אף האמור מובהר, כי בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק בקשר עם השירות, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, נלווים, קנסות ופיצויים ולרבות נזקים הנובעים עקב תביעה ו/או דרישה ו/או נזק שנגרם לצד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה אחריותה הבלעדית של בזק בינלאומי לתשלום פיצוי בגין נזקים, מכל עילה שהיא חוזית, נזיקית או אחרת - והתרופה היחידה העומדת ללקוח ו/או לכל צד שלישי בגין השירות, לא תעלה על תקרת שיפוי מצטברת ומקסימאלית, שהינה בגובה התמורה אשר הלקוח שילם לבזק בינלאומי בפועל עבור השירות, במהלך 1 החודשים שקדמו לאירוע הנזיקי. כללי התנהגות הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת, כי במסגרת השימוש בשירות לא יבצע כל פעולה, במישרין ובעקיפין, שיש בה כדי לפגוע בזכות קניין רוחני, בפרטיות או בכל זכות של צד ג'. עוד מצהיר ומתחייב הלקוח, כי במסגרת השימוש בשירות יפעל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

5 מובהר, כי בעצם ביצוע פעולת גיבוי מידע ו/או בהעלאת קבצי מידע לשרתי בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה, במישרין ובעקיפין, הלקוח מצהיר ומתחייב, כי אין בפעולות אלה כדי הפרת זכות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות של צד ג' או הפרה של הוראות כל דין, וכי הוא בעל כל הזכויות להחזיק במידע ולהשתמש בו. הלקוח מצהיר ומתחייב כי יעמוד בכל עת בכללי השימוש הנאות בשירותי הגישה לרשת האינטרנט, המופיעים בכתובת, כפי שיעודכנו על ידי בזק בינלאומי מעת לעת. מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת, כי ישפה ויפצה את בזק בינלאומי באופן מלא, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כלפיה ו/או בגין כל נזק שייגרם לה, עקב אי עמידת הלקוח בהצהרותיו ובהתחייבויותיו שבסעיף זה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ומבלי שיש בכך כדי לחייב אותה לעשות כן, בזק בינלאומי עשויה לנקוט פעולה מיידית, לרבות הקפאה, הסרה, מניעת גישה או הפסקת השירות, כולם או מקצתם, בכל מקרה של הפרה ו/או קבלת התראה על חשש להפרה מצד הלקוח של התחייבויותיו והצהרותיו שבסעיף זה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי הפרת התחייבויות והצהרות הלקוח תיחשב כהפרה יסודית תוקף ההסכם והפסקת השירות כללי אלא אם נאמר במכתב ההתקשרות אחרת, הסכם זה יעמוד בתקפו עד למסירת הודעת מי מהצדדים על הפסקתו. מובהר בזאת, כי עם הפסקת השירות, מכל סיבה שהיא, יפקע תוקף כל רישיון שימוש אשר סופק ללקוח במסגרת השירות. ידוע ללקוח, כי עם הפסקת השירות, מכל סיבה שהיא, המידע המגובה וכל הקבצים שאוחסנו על ידי הלקוח במסגרת השירות יימחקו באופן מיידי, ללא כל התראה מוקדמת. מען הצדדים לצורך משלוח הודעות הוא כמפורט במכתב ההתקשרות או בכל מען אחר עליו יודיע צד להסכם זה לצד האחר. מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח נותן בזאת את הסכמתו, כי כל אחת מהבאות בפני עצמה כתובת הדואר האלקטרוני המשתמשת את הלקוח כשם המשתמש של אתר השירות ו/או כל כתובת דואר אלקטרוני אחרת אותה מסר הלקוח לבזק בינלאומי לשם קבלת הודעות, תוכל לשמש את בזק בינלאומי לצורך משלוח כל הודעה על פי הסכם זה ו/או הדין. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ההתקשרות והשימוש באתר השירות הינם בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש של אתר השירות, כפי שמופיעים באתר האינטרנט, וכפי שיעודכנו מעת לעת. מבלי לגרוע מהוראות חוק האזנת סתר התשל"ט- 1979, חוק הגנת הפרטיות,התשמ"א וכל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם, בזק בינלאומי תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים או במידע הנמסרים במסגרת השירות וכן לתעד אותם לצרכי בקרה פנימית, ו/או לצרכי מעקב אחר תקינות השירות וטיבו ו/או לביצוע מעקב סטטיסטי על הפעילות והשימוש בשירות. אולם מובהר, כי אין באמור כדי ליתן הרשאה לבזק בינלאומי לצפות במידע עצמו. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לקבלת עדכונים ו/או חומר פרסומי/ שיווקי כלשהם באמצעות הפרטים שמסר לבזק בינלאומי, לרבות כתובות הדואר האלקטרוני, מספרי טלפון, טלפון נייד ופקסימיליה ו/או פרטים שימסרם מעת לעת במסגרת ההתקשרות שבהסכם זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות הסכם זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השירות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין. רישומי בזק בינלאומי ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא בקשר עם השירות שבהסכם זה. 11. לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תנאים אלו, בהתאם לדיני מדינת ישראל. 1

6 נספח א' דרישות טכניות. דרישות סף - התכנה Requirement Minimum Specifications 450MHz (800MHz recommended) for the Windows XP Family Processor 800MHz (1GHz recommended) for the Windows Vista Family 800MHz (1GHz recommended) for the Windows 7 Family 1000MHz (1GHz recommended) for the Windows 8 Family 512MB (1GB recommended) for the Windows XP Family Memory 1 GB for the Windows Vista Family 1 GB for the Windows 7 Family 1 GB for the Windows 8 Family Series or Family Windows XP Family (32-bit only) Service Packs or Releases SP3 Lang Operating system Windows Vista Family (32 or 64-bit) SP2 EN, JP, FR, Windows 7 Family (32 or 64-bit) SP1 DE, ES, IT, TC, TR, HE Windows 8 Family (32 or 64-bit) Disk space 50 MB Microsoft Internet Explorer 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 (32bit & 64-bit) Web browser Mozilla Firefox 3.5 and higher Google Chrome 5.x and higher Safari for Mac 4.x (M) and 5.x (H) Display High-color display with a resolution of 640x480 pixels or higher

7 דרישות סף - גישה לאתר השירות Microsoft Internet Explorer 7.0, 8.0, 9.0 (32bit) Web browser Mozilla Firefox 3.6, 4, 5, 6 and 7 Google Chrome 12 and 13 Safari for Mac 4.x (M) and 5.x (H) JAVA Latest JDK client דרישות סף אפליקציית מכשיר נייד חכם Operating system Series or Family Software H - ios 5, or higher H - Android 4.0 and higher H - iphone Safari H - Android browser ינואר 1025

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

שירות IP Centrex לעסקים תנאים כלליים טלפון: כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת ה

שירות IP Centrex לעסקים תנאים כלליים טלפון: כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת ה כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת התחייבות, ככל שישנן. 1.2. הנחה לגודל בשירות IP Centrex מחושבת על פי כמות האתרים והשלוחות אותן מזמין הלקוח. 1.3.

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

.#8)* '!),$ 217):: '!),$ ,'!8$ !20/

.#8)* '!),$ 217)::   '!),$ ,'!8$ !20/ מדריך חבילה עסקית: חבילה לחברה בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילה לחברה בענן... 3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי... 4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל הניהול... 4 הגדרת

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\341\351\354\345\372 \340\351\370\345\347 Windows 2003 MINI.doc)

(Microsoft Word - \347\341\351\354\345\372 \340\351\370\345\347 Windows 2003 MINI.doc) MINI ישראל 50 MB 5 GB 5 85 20 20 1 3 חינם! חבילות אירוח Windows 2003 MINI מיקום השרת (IIS6) Internet Information Services 6 Intel Xeon עם מעבדי IBM (Mirroring) לגיבוי הדדי של דיסקים RAID גיבוי יומי על

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופעל ע"י חברת המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ )להלן: "החברה"(

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

.#8)* '!),$ .76%2):: '!),: 98: %)8(% ,) !20/

.#8)* '!),$ .76%2)::   '!),: 98: %)8(% ,) !20/ מדריך חבילה מקצועית: חבילת שרת וירטואלי בענן נכתב על ידי: דפנה אסף עודכן בתאריך: 8.2.11 תוכן עניינים אודות החבילה חבילת שרת וירטואלי בענן...3 התחברות לאינטרנט של טריפל סי...4 הפעלת שירות האינטרנט בפאנל

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( )

מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java ( ) עמוד 1 מתוך 10 )0368-3056( מבחן בפיתוח מערכות תוכנה בשפת Java בית הספר למדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב סמסטר ב' תשס"ח, מועד ב' תאריך הבחינה: 24.09.2008 מרצה: אוהד ברזילי חומר עזר מותר בשימוש: אין משך הבחינה:

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד