(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)"

תמליל

1 ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ רחוב גרשון שץ 6 תל אביב טל: פקס: (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף") - מ צ ד א ח ד - לבין: ח.פ. רחוב טל: פקס: (להלן: ה" מפרסם") - מ צ ד ש נ י - הואיל והואיל והואיל והואיל: ואחוזות החוף הינה חברה עירונית, האחראית, בין השאר, על הסדרת נושאי חניה בתחומה המוניציפאלי של עיריית תל-אביב יפו (להלן: "העיריה") ובין היתר, מנהלת ומפעילה חניונים שונים בעיר תל אביב יפו, ובהם ארלוזורוב, הארד, הברזל והתחנה (מנשייה) (להלן, ביחד: "החניונים" או לחוד "החניון"); והחברה פרסמה את מכרז מס' 5/2009 להענקת חסות וזכויות פרסום, שילוט וכיוצ"ב (להלן: "המכרז" ו"זכויות הפרסום") והצעת המפרסם הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז, הכל כמפורט בחוזה זה על נספחיו להלן; והמפרסם מצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הינו בעל הידע המיומנות והניסיון הדרושים לביצוע חוזה זה במלואו, לרבות הפרסום בחניונים וכי בידיו כל האמצעים, הכלים וכוח אדם מיומן, הדרושים לביצועם ברמה גבוהה ביותר וכי הינו מוכן לקבל על עצמו את ביצוע הפרסום בחניונים במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה; והחברה מעוניינת למסור למפרסם את זכויות הפרסום, הכל כאמור בתנאי חוזה זה להלן; לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 1. המבוא, נספחים וכותרות

2 2 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו. כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו לצורכי פירושו. הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה: נספח א' - נוסח הערבות הבנקאית; נספח ב' - נוסח אישור קיום ביטוחים; מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 2. החניונים פרטי החניונים, כהגדרתם לעיל, הנם: חניון ארלוזורוב רחוב על פרשת דרכים 1 תל אביב יפו. חניון הארד רחוב הארד 2 תל אביב יפו. חניון הברזל רחוב הברזל 24 תל אביב יפו. חניון התחנה (מנשייה) המרד פינת יחזקאל קויפמן 65 תל אביב יפו ההתקשרות החברה מעניקה בזאת למפרסם, את החסות וזכויות הפרסום, שילוט וכיוצ"ב בחניונים ("זכויות הפרסום", כהגדרתן לעיל), בתקופת הפרסום, על גבי מתקני פרסום, כהגדרתם להלן, בהתאם להוראות חוזה זה והתחייבויות המפרסם..3.1 למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המפרסם יקבל לידיו באופן בלעדי את זכויות הפרסום בחניונים בתקופת הפרסום, למעט כל הקשור לשילוט אלקטרוני בחניון ארלוזורוב. הפרסום בחניונים יתבצע על פי שיקול דעתו של המפרסם, בכפוף לקבלת אישור החברה לכל סוג של פרסום ו/או מתקן פרסום והשגת כל האישורים על פי דין, לרבות אישורים רלוונטיים מאת העירייה, ובין היתר, באופנים הבאים:.3.2 התקנת מתקני פרסום ייעודיים, כדוגמת מתקני מפה, גוף תלת ממדי על עמודי התאורה. מיתוג מתקנים קיימים בחניון, כדוגמת עמדת קופאי, זרוע מחסום, פרסום על רצפת החניון, מיתוג גדר ומתקנים נוספים בחניון. שילוט אלקטרוני כולם, יחד, להלן: "מתקני הפרסום".

3 3 החברה תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת הפרסום ו/או תקופת ההארכה, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר, קבלת הנחיות ו/או הוראות מהעירייה ו/או מגורמים מוסמכים אחרים ו/או ייעוד איזה מהחניונים למטרות שונות מאשר חניון ציבורי ו/או צורך לבצע עבודות בניה ו/או פיתוח ו/או תשתית בשטח איזה מהחניונים ו/או צרכים אחרים של אחוזות החוף ו/או העירייה, מכל מין וסוג שהם, אשר יחייבו הפסקת פעילותו של איזה מהחניונים, לצמצם את מספר החניונים על פי חוזה זה, וזאת בהודעה בכתב ומראש של 60 (ששים) יום. המפרסם מודע ומסכים, כי זכותה של אחוזות החוף לצמצם את מספר החניונים כאמור בסעיף זה לעיל, הינה זכות יסודית המוקנית לאחוזות החוף על פי חוזה זה. במידה והחברה תממש את זכותה לצמצום מספר החניונים, כמפורט לעיל, תוקטן בהתאם גם התמורה על פי חוזה זה, בהתאם להצעתו של המפרסם במכרז. כנציג החברה לענין חוזה זה ישמש מנהל אגף התפעול בחברה (להלן: "המפקח"). מודגש בזאת כי החברה התקשרה בחוזה להקמה, הצבה והפעלה של שלט אלקטרוני בחניון ארלוזורוב, על פי מכרז אחר שפרסמה החברה וכי נכון למועד פרסום המכרז, מופעל בחניון ארלוזורוב שלט אלקטרוני. עוד מובהר בזאת כי לא יהיה בחוזה זה ובזכייתו של המפרסם במכרז כדי למנוע מן החברה לפרסם מכרז נוסף ו/או להתקשר עם גוף נוסף ו/או אחר בקשר עם שלט אלקטרוני בחניון ארלוזורוב. עוד מודגש בזאת כי בחניון ארלוזורוב מוצב אוטובוס של האגודה למען החייל הנושא פרסומת וכמו כן, כי בחניון ארלוזורוב מוצבות מכונות שתיה של חברת משקר הנושאות אף הן פרסומות. בנוסף מובהר בזאת כי החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן, זכאיות לפרסם כל פרסום אחר בחניונים, בכל עת שהיא, ללא צורך בקבלת הסכמת המפרסם ולמפרסם לא תהא כל דרישה כספית או אחרת בגין כך. יובהר, כי פעולות הפרסום הנן משניות לפעילות החניון, ועל כן, הצבה והפעלת הפרסום, ביצועו ופעילות תחזוקתו יעשו ככל הניתן באופן שלא יפגע בפעילות השוטפת של החניון ובמקומות החנייה בו הצהרות המפרסם המפרסם מצהיר בזאת כי בדק היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה ונספחיו וברורים לו היטב.4.1 מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה. המפרסם מצהיר כי ביקר בחניונים, סביבתם ודרכי הגישה אליהם, בחן את כל הנ"ל באופן יסודי ומצא את כל אלו מתאימים לצרכיו ולצורכי חוזה זה. המפרסם מוותר מראש, על כל טענת מום ו/או אי התאמה ו/או ברירה ו/או פגם המונע ממנו את מימוש זכויות הפרסום. המפרסם מצהיר כי יש לו את מלוא הידע והכישורים לביצוע הפרסום בחניונים. המפרסם מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו, כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו ו/או על ביצוע פרסום בחניון ו/או על זכויות הפרסום, על פי כל דין

4 ומתחייב 4 המפרסם מצהיר בזאת כי הוא בקיא בכל מגבלות הדין בנוגע לפרסום בחניונים להתעדכן כל העת לגבי כל חידוש ו/או תיקון בדין באשר לכך התחייבויות המפרסם מבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של המפרסם על פי חוזה זה: המפרסם מתחייב לבצע את הפרסום בחניון כמפורט בסעיף 9 להלן. המפרסם מתחייב, כי ביצוע פרסום בחניון על ידו יהא בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק עזר לתל אביב (שילוט), התשס"א , וכי עליו להגיש, בקשר לכל פרסום בחניון, בקשה להיתר על פי כל דין, לרבות חוק העזר הנ"ל. כל פרסום בחניונים על ידי המפרסם יבוצע, יוצב או יוקם, לפי העניין, רק לאחר שקיבל את כל האישורים וההיתרים הנדרשים לשם כך כאמור בסעיף 8 להלן ולאחר שערכה את התיאומים הנדרשים לכך עם כל רשות ו/או גוף רלבנטי, לרבות וככל שנדרש תיאום הנדסי קונסטרוקטור, מהנדס תנועה של החברה, חשמל וכיוצב'. המפרסם מתחייב לבצע את הפרסום ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות, במומחיות ומתחייב לכך שהצוות אשר יעסיק בביצוע הפרסום בחניון ו/או כל גורם אשר יעסוק בביצוע הפרסום בחניון על פי חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים המתאימים לביצועו. המפרסם מתחייב בזאת לעבוד בשיתוף פעולה מלא ותוך תיאום עם החברה ו/או המפקח בקשר עם הפרסום בחניון. המפרסם מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שהחניונים נשואי חוזה זה הנם חניונים פעילים ולפיכך, כל פעילות ו/או עבודה שתבוצע על ידו לצורך מימוש זכויות הפרסום ו/או התקנת מתקני פרסום בחניונים תבוצע תוך תיאום עם החברה ובאופן שלא יפגע בפעילות השוטפת של החניון ו/או באופן שיש בו כדי לגרום נזק ו/או סכנה לנהגים בחניון ו/או להולכי רגל בחניון הוצאות התקנה, הצבה הפעלה ופרסום כל פרסום בחניון על פי חוזה זה יבוצע על ידי המפרסם, על חשבונו ואחריותו של המפרסם, והוא יישא בכל ההוצאות והעלויות, מכל מין וסוג, ללא יוצא מן הכלל, הכרוכות בהתקנה והצבת מתקן הפרסום, ביצוע הפרסום ותחזוקת מתקן הפרסום, לרבות תשלומים בגין היתרים ורישיונות, אגרות פרסום, תשלומים לעירייה על פי חוק עזר, חיבורו של מתקן הפרסום לחשמל ו/או לכל תשתית כלשהי, שימוש בציוד החשמלי הנדרש להפעלת מתקן הפרסום או תיקונו, החזקתו וכו', או הפעלת כל ציוד מכני או אחר הקשור בפרסום בחניון. למען הסר ספק, יובהר, כי מתקני הפרסום לא יחוברו למערכת המאור העירונית ועל המפרסם לדאוג בעצמו לחבר את מתקני הפרסום לחשמל ו/או לכל תשתית ולשאת בכלל ההוצאות לשם כך וכאמור לעיל. מודגש כי החברה לא תישא בכל תשלום ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ללא יוצא מן הכלל, הקשורה, במישרין או בעקיפין, למתקן הפרסום, הצבתו, החזקתו, תיקונו, הפעלתו, השימוש בו וכו' ו/או הנובעות מכך

5 ש ) 5 7. תקופת החוזה תקופת תוקפו של חוזה זה לתקופה בת 36 (לעיל ולהלן: "תקופת הפרסום" או "תקופת ההתקשרות") הינה לושים וששה) חודשים שתחילתם במועד חתימת חוזה זה. אלא אם כן התקבלה מהמפרסם תשעים (90) יום לפני תום תקופת הפרסום הודעה בכתב כאמור בסעיף 7.3 להלן, החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי (2) תקופות נוספות בנות שנה אחת, כל או חלק ממנה (להלן: "תקופת ההארכה"). החליטה החברה לממש את הרשות שניתנה לה להאריך את תקופת ההתקשרות, תודיע על כך למפרסם לפחות ארבעה עשר (14) יום מראש ובכתב, לרבות על משך תקופת ההארכה. בתקופת/תקופות ההארכה יחולו כל תנאי חוזה זה, החוזה עם החברה. בשינויים המחויבים. יובהר כי אי הודעת החברה כאמור לעיל, במידה והמפרסם אינו מעוניין בהארכת תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה, משמעו סיום לפי הענין, יודיע על אי רצונו בהארכת ההתקשרות תשעים (90) יום לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה, בכתב לחברה. בנוסף לכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לחברה על פי חוזה זה או הדין, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק, לבטל חוזה זה על ידי מתן הודעה בכתב ומראש למפרסם. החוזה תוך 60 יום מיום מסירת ההודעה למפרסם. ניתנה הודעה כאמור יסתיים תוקפו של על אף האמור בסעיף 7.1 לעיל, למפרסם תהא הזכות לבטל את החוזה, במידה ולא ישיג את האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים בקשר עם זכויות הפרסום ו/או לא הצליח להתקשר עם מפרסמים בקשר עם זכויות הפרסום, ובתנאי שחלפו לפחות ששה (6) חודשים ממועד חתימת חוזה זה. המפרסם מצהיר בזאת במפורש, כי במסגרת התמורה שהוצעה על ידו במכרז, נלקחה על ידו בחשבון העובדה, כי תקופת חוזה זה הינה כמפורט בסעיף זה לעיל, ובכפוף לאמור בסעיף זה לעיל ובסעיף 13 להלן, וכי יהיה מנוע מלטעון כל טענה שהיא, לרבות בגין הפסד רווח, אם לא תאריך החברה את תקופת תוקפו של חוזה זה ו/או לא תעשה שימוש בזכות הברירה הנתונה לה על פי סעיף 7.2 לעיל, מכל סיבה שהיא ו/או אם ישונה היקף החוזה ו/או אם תיאלץ החברה להפסיק את זכויות הפרסום בחניון אחד או בחניונים ו/או בחלקים מחניון מסוים או בחניונים אישורים רישיונות ואגרות פרסום בחניונים באמצעות מתקני הפרסום, בהתאם לחוזה זה, אושר עקרונית על ידי ועדת השילוט העליונה של עיריית תל אביב יפו. המפרסם יהיה רשאי לפרסם באמצעות מתקני פרסום נוספים, בכפוף להסכמת המפקח והחברה בכתב ומראש ולהשגת כל ההיתרים הנדרשים על פי חוזה זה ובהתאם לדין, לרבות אישור ועדת השילוט העליונה של עיריית תל אביב יפו..8.1

6 6 למען הסר ספק, מובהר, כי אין באישור העקרוני של ועדת השילוט העליונה של עיריית תל אביב יפו, ו/או ההרשאה הניתנת למפרסם לפי חוזה זה ו/או לפי האמור במכרז, בכדי לפטור את המפרסם מחובת השגה וקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, לרבות פנייה באופן ספציפי לרשויות המוסמכות, ובין היתר לועדת השילוט, בבקשה לפרסם המפרטת, בין היתר, את חומרי השילוט, הקונסטרוקציה, המפרטים הטכניים, התאומים ההנדסיים הנדרשים, אישור מהנדס תנועה של החברה ו/או כל דרישה אחרת. יובהר בזאת מפורשות כי המפרסם אחראי, על חשבונו, לקבל את ההיתרים, הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים על פי כל דין, להצבת הפרסום בחניונים לביצועו ואחזקתו, לרבות תשלום כל האגרות ו/או ההיטלים החלים בגין הפרסום בחניונים הפרסום בחניון בכפוף להוראות חוזה זה ותנאיו, יהיה המפרסם רשאי לפרסם בחניון על פי זכויות הפרסום.9.1 בתקופת הפרסום הפרסום בחניון יבוצע על פי כל התנאים המפורטים להלן: הפרסום לא נוגד הוראות חוזה זה ו/או כל דין, או מסית לעבירה על הוראות כל דין. הפרסום לא נוגד כללי אתיקה בפרסום, כפי שיפורסמו מעת לעת, ובכללם פרסומת אסורה לפי כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומות בטלוויזיה וברדיו), התשנ"ד , בשינויים המחויבים. הפרסום לא יפגע ואינו עלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות מלל הפרסום, באינטרס כלשהו של החברה ו/או של העירייה ו/או תאגיד מתאגידיה, כולל תדמיתן בפני הציבור. הפרסום לא יפר זכויות קניין רוחני ו/או לא יפר את איסור לשון הרע כלפי העירייה ו/או תאגיד מתאגידיה ו/או החברה ו/או כל צד שלישי שהוא ידוע למפרסם כי החברה רשאית לדרוש ממנו להעביר לידה או למי שיוסמך לכך על ידה, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקובץ על גבי דיסקט את הפרסום ותוכנו, לפחות 24 (עשרים וארבע) שעות קודם לפרסום, והוא יהא חייב למלא אחר דרישה זו. פרסום אשר לא יאושר לפרסום על ידי החברה, או מי מטעמה, בשל היותו פוגע או עלול לפגוע כאמור בסעיף 9.2, מתחייב בזה המפרסם שלא לפרסמו. ידוע למפרסם כי הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. המפרסם יהיה חייב להפסיק כל פרסום שאינו ממלא אחר כל התנאים המפורטים בסעיף 9.2, מיד עם התגלותו ולא יאוחר מ- 6 שעות מרגע שהמפרסם יקבל על כך את הודעת החברה. החברה שומרת לעצמה בזאת את הזכות, לפסול פרסום שבוצע או להתנות את המשך הפרסום בתנאים, לרבות בדבר עריכת שינויים בו, או להטיל מגבלות על הצגת הפרסום או לדרוש מהמפרסם שלא להציג פרסום, או לחדול מהצגת פרסום, בכל עת במהלך תקופת הפרסום והכל, על פי שיקול דעתה הבלעדי

7 7 החליטה החברה כאמור, תודיע על כך בכתב למפרסם והמפרסם יפעל על פי דרישות החברה וזאת מבלי להעניק למפרסם כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה כנגד החברה. דרשה החברה הפסקת הפרסום לפי סעיף 9.2 לעיל יבצע זאת המפרסם, על חשבונו, תוך שש (6) שעות מקבלת דרישת החברה בכתב. מובהר בזאת כי אם המפרסם לא יפסיק את הפרסום תוך שש (6) שעות מקבלת דרישת החברה ו/או העירייה, תהא רשאית החברה לכסות את הפרסום ו/או להפסיק את פעולת מתקן הפרסום, על חשבון המפרסם. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה ו/או העירייה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי לפגיעה, הפסד ונזק שייגרמו לפרסום ו/או למתקן השילוט ו/או למפרסם ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה מכיסוי הפרסום ו/או הסרתו כאמור לעיל. למען הסר ספק, פעולותיה של החברה ו/או של המפקח לא יטילו על החברה ו/או על המפקח, ו/או על מי מטעמם, אחריות כלשהי לגבי מתקן הפרסום ו/או הפרסום בחניון, תצוגתו ותוכנו המפקח, רשאי לדרוש מן המפרסם, מעת לעת, בתקופת הפרסום, תיעוד מצולם של הפרסום.9.9 בחניון. הצילומים יכללו תאריך ושעה. הרשות הניתנת למפרסם לבצע פרסום פי זכויות הפרסום על בחניון הינה, בין היתר, על פי.9.10 התנאים הבאים: החברה תאפשר למפרסם וכל מי מטעמה להיכנס לשטח החניון, בכל זמן סביר למטרת ביצוע התחייבויותיו ולמימוש זכויותיו על פי חוזה זה. במידה ויהיה בכך צורך, לשם ביצוע עבודות הנדסיות ו/או אחרות הנדרשות לביצוע בחניון בתקופת הפרסום, המפרסם יאפשר למי מטעם החברה לבצע את העבודות הנדרשות, אף אם יאלץ להזיז לשם כך את הפרסום ו/או להסירו בזמן ביצוע העבודות. מוסכם בזאת במפורש כי הרשות הניתנת למפרסם ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו, לביצוע הפרסום בחניון על פי חוזה זה הינה אך ורק רשות לשהייה בחניון לצורך ביצוע הפרסום בחניון בתום תקופת הפרסום או בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או ביטול החוזה מכל סיבה שהיא יחול האמור בסעיף להלן. באם המפרסם לא ימלא הוראות סעיפים קטנים , לחוזה זה, במלואן ובמועדן, ישלם לחברה, פיצוי קבוע, מוערך ומוסכם מראש, וללא צורך להוכיח נזק כלשהו, בסך של 500 בגין כל יום בו תתקיים הפרה מעת הצבת מתקן הפרסום, וזאת מבלי לפגוע בזכות החברה לכל סעד נוסף ו/או אחר. הפיצוי המוסכם הנ"ל יישא הפרשי הצמדה למדד ממועד חתימת חוזה זה פרסומים על ידי החברה ו/או העירייה המפרסם יעמיד לרשות החברה ו/או העירייה, ללא תמורה, 6% (שישה אחוזים) משטח הפרסום על גבי מתקני פרסום בהם יש פרסום מתחלף, בהתאם לדרישתה..10.1

8 8 החברה תתאם עם המפרסם שישים (60) יום מראש את השטח המדויק בו יפורסמו הודעות או פרסומים מטעם החברה ו/או העירייה, כך שיועמדו על 6% משטח הפרסום לרשות החברה ו/או העירייה/או מי מטעמן, בהתאם לדרישה מצידן. שטח הפרסום העירוני אינו שטח קבוע, וישתנה מעת לעת, בכפוף לתיאום מראש דלעיל. ההוצאות הכרוכות בפרסום מטעם החברה ו/או העירייה יחולו על המפרסם, ללא יוצא מן הכלל, כולל הפקת המסרים הפרסומיים, תלייתם והסרתם וכל הוצאה נוספת למעט עיצוב המסרים, אשר יועבר למפרסם ע"י החברה. אין באמור לעיל, חובה כלשהי של החברה או של העירייה ו/או מי מטעמן לנצל במלואו או בחלקו את שטח הפרסום העומד לרשותן הצבת הפרסום בחניון תכנון הצבת מתקן פרסום בחניון יבוצע על ידי המפרסם, יימסר לאישורו של מהנדס קונסטרוקטור, למהנדס תנועה של החברה, ולכל גורם הנדרש על פי דין. לפני הצבת מתקני הפרסום תועבר תוכנית הפרסום לאישור המפקח ומהנדס תנועה של החברה. המפרסם יישא בעלות שכ"ט של מהנדס התנועה של החברה, בהתאם לתעריפים שהחברה משלמת למהנדס התנועה שלה. עם קבלת אישור המפקח ומהנדס התנועה של החברה, יוכל המפרסם להציב את מתקני הפרסום. מתקני הפרסום יוצבו בחניונים לאחר עריכת תיאום הנדסי עם העירייה ועם כל גורם הנדרש על פי דין, ויוצב על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בתיאום ובאישור מהנדס תנועה של החברה ובפיקוחו של מהנדס קונסטרוקטור מטעם המפרסם. המפרסם יעביר לחברה תוך 36 שעות מעת הקמת כל מתקן פרסום, אישור בכתב בחתימת מהנדס בטיחות, המאשר כי בדק את מתקן הפרסום וכי הוא הוצב בצורה תקינה ובטוחה ובהתאם לכל דין. המפרסם יהיה אחראי לתקינותו ולבטיחותו של מתקן הפרסום מרגע הבאתו לשטח החניון והצבתו. המפרסם ימציא לחברה מידי שישה (6) חודשים, אישור מעודכן בחתימת מהנדס בטיחות, לפי בדק את מתקן הפרסום בתקופה של עד חודש לפני מתן האישור, ומצא אותו יציב, תקין ובטוח. יובהר, כי במידה ועקב הצבת הפרסום בחניונים ו/או עקב ביצוע מטלות תחזוקה ו/או למטרת ביצוע התחייבויותיו ולמימוש זכויותיו של המפרסם, על פי חוזה זה, המפרסם יתפוס מקומות חנייה בחניונים, יהיה עליו לשלם לחברה את עלויות תפיסת מקומות החנייה, בהתאם למחירון הרלבנטי של אותו חניון. כל תפיסה של מקומות חנייה תיעשה בתיאום מראש עם המפקח. המפרסם יהיה אחראי לתקינותם ולבטיחותם של מתקני הפרסום מרגע הבאתם לשטח החניון. למען הסר ספק מובהר כי מעת הצבתם, יהיו מתקני הפרסום בבעלותה המלאה של העירייה ו/או החברה. המפרסם מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין ברשות הניתנת לו לביצוע הפרסום בחניונים, על פי חוזה זה, משום הרשאה לזכות כלשהי במקרקעין וכי אין בחוזה זה משום עסקה במקרקעין כהגדרתה בחוק במקרקעין, התשכ"ט

9 9 מוסכם ומודגש בזאת כי אין בתשלום המפרסם לחברה, והצבת הפרסום ע"י המפרסם ועל חשבונו, משום תשלום דמי מפתח ו/או תשלום כלשהו היכול להקנות למורשה זכות לדיירות מוגנת ע"פ חוקי הגנת הדייר. הצדדים מסכימים כי הגנת חוק הדייר (נוסח משולב) תשל"ב ב 1972, וכל חוק הגנת הדייר שיחוקק ו/או שיותקן לאחר חתימת חוזה זה, לא יחול על חוזה זה. המפרסם מוותר על זכותו לדיירות מוגנת אף אם הוא זכאי ו/או יהיה זכאי לה, והוא מתחייב להימנע מלתבוע זכות לדיירות מוגנת תחזוקת מתקן הפרסום במשך כל תקופת הפרסום יהיה המפרסם אחראי, על חשבונו, לתחזוקה שוטפת של מתקן הפרסום וסביבתו, לרבות ניקוי, צביעה, תיקון ושיפוץ, לרבות על פי דרישות המפקח ולשביעות רצונו. נוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תחזוקת מתקן הפרסום תכלול החלפת פריטים שנפגעו או נמצאו בלתי ראויים לשימוש לדעת המפקח. המפרסם מתחייב כי התיקון או ההחלפה יבוצעו באופן מיידי או על פי דרישת המפקח. מוסכם ומובהר בזאת, כי ביצוע הפרסום בחניון ו/או ביצוע עבודות התחזוקה יבוצע באופן כזה שלא תיווצר כל הפרעה לתנועה ו/או לזרימתה ו/או לבטיחות הולכי רגל ו/או לחונים בחניון. במידה והמפרסם לא יתחזק כיאות את מתקן הפרסום, תהיה החברה ו/או מי מטעמה רשאית לבצע את הדרוש על חשבונו של המפרסם. במידה והמפרסם לא יתקין את מתקן הפרסום כראוי, החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לדרוש מהמפרסם להסירו לאלתר ו/או להתקינו מחדש, על חשבונו של המפרסם, ואם המפרסם לא יעשה כן תוך זמן סביר - החברה תסירו והמפרסם יישא בהוצאותיה שהוצאו לשם הסרתו שינוי היקף החוזה על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ומבלי לפגוע באמור בסעיף 3.2 לעיל, רשאית החברה בכל עת ומסיבות תפעוליות ו/או עקב אילוצים עירוניים ו/או ציבוריים, לערוך שינויים בהיקף החוזה על נספחיו, כולו או מקצתו, לשנות את היקף הפרסום על פי חוזה זה, על ידי הודעה בכתב על כך למפרסם מאת החברה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אם תחליט החברה לשנות את היקף בחוזה כאמור לעיל, בשלב כלשהו, תותאם התמורה באופן יחסי לשינוי היקף הפרסום והמפרסם לא יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי נוסף היעדר יחסי עובד - מעביד המפרסם מצהיר בזאת, כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כעצמאי. המפרסם מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו, או בין מי מטעמו, לבין החברה ו/או העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו על ידו ו/או מטעמו בפרסום בחניון, ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיו ויחשבו כעובדים של המפרסם בלבד

10 10 המפרסם מתחייב כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, ויש לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לחברה ו/או למפקח ו/או לעירייה, לרבות לפקח, להדריך או להורות למפרסם, ו/או לעובדים מטעמו ו/או למי מטעם המפרסם, אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן בלבד, ולא תהיינה למפרסם ו/או לעובדים מטעמו ו/או לכל מי מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי החברה ו/או העירייה והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם החברה ו/או העירייה. אם מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של המפרסם, או כל מי מטעמו הנם עובדים של החברה ו/או העירייה, בין ביחד עם המפרסם ובין בנפרד, כי אז מתחייב המפרסם לפצות ולשפות את החברה ו/או העירייה, מייד לפי דרישתה הראשונה, בגין כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהחברה ו/או העירייה תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל התמורה תמורת הענקת זכויות הפרסום על פי חוזה זה, בתקופת הפרסום, ישלם המפרסם לחברה לשנה (12 חודשים) סך כולל של (במילים: שקלים חדשים), לא כולל מע"מ (בהתאם להצעתו של המפרסם במכרז) (להלן "התמורה") בגין כל החניונים, על פי הפירוט להלן:.15.1 עבור חניון ארלוזורוב, סך של (במילים: ) שקלים חדשים, בתוספת מע"מ כדין לשנה. עבור חניון הארד, סך של (במילים: ) שקלים חדשים, בתוספת מע"מ כדין לשנה. עבור חניון הברזל, סך של (במילים: ) שקלים חדשים, בתוספת מע"מ כדין לשנה. עבור חניון התחנה (מנשייה), סך של (במילים: ) שקלים חדשים, בתוספת מע"מ כדין לשנה המפרסם יחל לשלם את התמורה על פי חוזה זה מהמועד בו יציב בחניונים פרסום שהוא (גם אם חלקי) או 90 (תשעים) יום מיום חתימת חוזה זה, לפי המוקדם מביניהם (להלן: "מועד תחילת תשלום התמורה"). ההמחאה הראשונה תהא בעבור התקופה שממועד תחילת תשלום התמורה וסופה יהא סיום אותו רבעון קלנדרי., אולם מועד פירעונה של ההמחאה הראשונה יהא מועד חתימת חוזה זה..15.2

11 11 מובהר בזאת, כי התמורה תשולם במלואה, בין אם המפרסם פרסם ו/או עשה שימוש בזכויות הפרסום על פי חוזה זה בכל תקופת החוזה ובין אם לאו. התמורה (למעט ההמחאה הראשונה כאמור לעיל) תשולם באמצעות המחאות מעותדות, כל המחאה בסכום השווה לרבע (1/4) מן התמורה השנתית עבור כל רבעון קלנדרי, בתוספת מע"מ כחוק. מועד פירעונה של כל המחאה תהיה ל- 1 בחודש הראשון בתחילת כל רבעון קלנדרי. יובהר כי במועד חתימת חוזה זה יופקדו כל ההמחאות המעותדות עבור כל תקופת החוזה בידי החברה. מלוא התמורה בגין כל תקופת הארכה, תשולם עד עשרה (10) ימים לאחר קבלת הודעת החברה, כאמור בסעיף 7.2 לעיל, על רצונה להאריך את תקופת החוזה, באמצעות המחאות מעותדות בעבור כל שנת הארכה, בהתאם לאמור בסעיף 15.4 דלעיל. לתמורה בתקופת החוזה ובתקופות ההארכה יתווספו הפרשי הצמדה למדד, אשר ישולמו על ידי המפרסם לחברה, תוך חמישה עשר (15) ימים מתחילת רבעון קלנדרי בתקופת החוזה ובתקופות ההארכה. כמדד הבסיס ישמש המדד הידוע במועד חתימת חוזה זה. פיגור המפרסם בתשלום כלשהו שהוא חייב בתשלומו יחייב את המפרסם לשלם לחברה, בנוסף להפרשי הצמדה למדד, גם בתשלום ריבית וזאת, מבלי לפגוע או לגרוע בכל סעד לו זכאית החברה בגין הפרת חוזה זה על ידי המפרסם, לרבות הפיצוי המוסכם. בנוסף לתמורה, ישלם המפרסם ישירות לעירייה אגרת פרסום בהתאם להוראות חוק עזר העירוני, על פי שיעורה מעת לעת, או על פי כל חוק אחר שיבוא במקומו. אגרת השילוט תשולם במועד הקבוע בחוק העברת זכויות בתקופת הפרסום המפרסם יהא רשאי להעביר את זכויות הפרסום לצד ג' באישור מראש ובכתב של החברה. העברת זכויות הפרסום מותנית בכך שהנעבר יקבל על עצמו את כל מחויבויות המפרסם על פי חוזה זה בשינויים המחויבים, לרבות שהפרסום בחניון יעמוד בתנאי חוזה זה. העברת הזכויות כאמור לצד ג' תהיה באחריותו המלאה של המפרסם והוא ידאג לקיום מלא של חוזה זה, בין שהוא יבצע את הפרסום בחניון ובין שהפרסום בחניון יבוצע על ידי צד ג'. יובהר כי לחברה לא יהיה דין ודברים עם צד ג' הנעבר אלא רק עם המפרסם. המפרסם מתחייב לא להעביר חוזה זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל זכות הנובעת ממנו ו/או כל חבות הנובעת ממנו לאחר למעט בתנאים הנקובים בסעיף 16.1 לעיל. זכויותיו של המפרסם מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי. החברה ו/או העירייה, רשאיות למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או להעביר את זכויותיהן, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה ו/או בפרסום בחניון ו/או במתקן הפרסום והכל באופן שתמצאנה לנכון, על פי שיקול דעתן, ובלבד, שזכויות המפרסם על פי חוזה זה לא תיפגענה

12 שמירת דינים המפרסם מתחייב לבצע את הפרסום בחניון תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לפרסום וכל הכרוך בו ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין הפרסום בחניון. המפרסם מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של עובדיה ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע הפרסום בחניון. המפרסם יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, על חשבונו והוצאותיו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע הפרסום בחניון. המפרסם מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ג , פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם וכי הוא מקבלת על עצמו לנהוג על פיהם ולוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד החברה או נגד העירייה עקב הפרתם. המפרסם מתחייב לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רישיון אשר יינתן בקשר לפרסום בחניון ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא אחריות המפרסם מקבל על עצמו אחריות מלאה ובלעדית לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או נזק - בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש, לרבות תשתיות, - ו/או הוצאות שהן, שייגרמו לו ו/או לכל מי מטעמו ו/או לחברה ו/או לעירייה ו/או לכל מי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו במהלך ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של המפרסם, של עובד מעובדיו או מי מטעמו ו/או כתוצאה ו/או עקב חוזה זה ו/או הפרסום בחניון. מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה, המפרסם יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק ופגיעה, לרכוש או אדם כלשהו, כולל מי מטעם החברה ו/או העירייה ולרבות צדדים שלישיים כתוצאה מהפרסום בחניון, מתחזוקת מתקן הפרסום ו/או השימוש בהם, או המצאם בסביבת מתקן הפרסום, ותפצה כל אדם ו/או גורם לרבות החברה ו/או העירייה בגין כל נזק כאמור. מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה, המפרסם יישא באחריות מלאה ומוחלטת לתוכן הפרסום ועליו לבדוק את הפרסום ולוודא כי הפרסום עומד בדרישות חוזה זה והוראות הדין. למען הסר ספק, בדיקת המפקח ואישורו לביצוע הפרסום בחניון, אינם תחליף לבדיקת הפרסום על ידי המפרסם, או מתן הכשר או הסכמה לתוכנו ואין בהם כדי לגרוע מאחריות המפרסם על פי חוזה זה ועל פי הדין, לתוכן הפרסום או להכשיר את תצוגתו של הפרסום בניגוד לתנאי חוזה זה. המפרסם יהיה האחראי הבלעדי, לתשלום כל קנס, מס ו/או תשלום אחר שיוטלו בגין ביצוע הפרסום בחניון שלא על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ויישא באחריות המלאה בגין כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, יישא המפרסם באחריות מלאה ומוחלטת לעניין הפרתה של כל זכות קניין רוחני, לרבות זכות יוצרים, בידי המפרסם או מי מטעמו בביצוע הפרסום בחניון

13 13 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, יישא המפרסם בכל האחריות לעניין חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה בביצוע ותוכן הפרסום בחניון. למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במפורש, כי החברה, הבאים מכוחה ו/או המועסקים על ידה לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום, הוצאה, דמי נזק ו/או פיצויים מכל סוג או סיבה שהם שייגרמו למפרסם ו/או שישולמו על ידו תוך ו/או בקשר לכך ואשר לא נאמר במפורש בחוזה זה כי על החברה לשאת בהם. מובהר ומוסכם בזאת, כי המפרסם אחראי לכל תביעה שתוגש על ידי צד ג' כלשהו בגין מעשה ו/או מחדל של המפרסם ו/או בגין הפרסום בחניון ו/או בגין חוזה זה, אם צורפה לה החברה ו/או העירייה כנתבעת, והוא יישא באחריות לכל החלטה ו/או פסק דין ו/או הוצאות שתיפסקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית או אחרת שיפוי המפרסם מתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה ו/או העירייה ו/או את עובדיהן ו/או שלוחיהן, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדן ו/או נגד כל מי מעובדיהן, שלוחיהן ושולחיהן, בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראי המפרסם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה ו/או לעירייה במלואם ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתן ו/או על פי הסכם פשרה עליו חתמה החברה ו/או העירייה בקשר לנזקים, אשר המפרסם אחראי להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ובתנאי, שהחברה תודיע למפרסם, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ותתן למפרסם הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור. 20. ביטוח מבלי לגרוע מאחריות המפרסם עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב המפרסם לפני מועד החתימה על הסכם זה לערוך ולקיים למשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה, וכן למשך תקופה נוספת כנדרש על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין בחברת ביטוח מורשית כחוק בישראל, את הביטוחים המפורטים בנספח ב' לחוזה זה (להלן: "ביטוחי המפרסם") והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ולהמציא לידי החברה לא יאוחר ממועד תחילתו של חוזה זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי המפרסם כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח. ביטוחי המפרסם : ביטוח רכוש (אש מורחב) ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ביטוח חבות מעבידים ביטוח אחריות מקצועית. על המפרסם להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם חוזה זה, במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות מקצועית, על המפרסם להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין

14 14 ביטוחי המפרסם המפורטים בנספח אישור ביטוחי המפרסם להלן, יכללו ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי המפרסם כלפי החברה ו/או העירייה, מנהליהן ועובדיהן ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. פוליסות האחריות הנערכות על ידי המפרסם (למעט ביטוח אחריות מקצועית) תורחבנה לשפות את החברה ו/או העירייה בגין מעשה ו/או מחדל רשלני של המפרסם ו/או מנהליה ו/או עובדיה בכפיפות לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. היה ולדעת המפרסם יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, מתחייבת המפרסם לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך, שבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים אשר יערוך מעבר למצוין לעיל ייכלל בהתאמה, סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ובביטוח אחריות נוסף או משלים שיערוך המפרסם, לגרום לכך, כי הביטוח יורחב לשפות את החברה ו/או העירייה בכפיפות לסעיף אחריות צולבת. ביטוחי המפרסם יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם אלא אם מסר לחברה הודעה בכתב בדואר רשום 60 יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי המפרסם יתחייבו כי לא יהיה תוקף לצמצום ו/או ביטול שכאלו לגבי החברה ו/או העירייה אם לא נמסרה הודעה כאמור ובטרם חלוף 60 הימים ממסירת ההודעה. ביטוחי המפרסם ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או העירייה וכי מבטחי המפרסם מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי החברה ו/או העירייה. לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 59 לחוק חוזה ביטוח התשמ"א המפרסם מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, לרבות ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, על פי הביטוחים שנערכו לפי נספח אישורי ביטוח המפרסם, והוא פוטר בזאת את החברה ו/או העירייה מכל אחריות לנזק כאמור. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון. החברה תהיה רשאית לקזז כל סכום לו היא זכאית על פי תנאי סעיף זה (סעיף ביטוח) מהתמורה העומדת לזכות המפרסם. המפרסם מתחייב למלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת הזכויות ו/או העבודות נשוא חוזה זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה בתום לב של תנאי מתנאי פוליסות הביטוח על ידי המפרסם מנהליו ו/או עובדיו לרבות, אך לא מוגבל, אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי המפרסם, מנהליו ו/או עובדיו לא תפגענה בזכויות החברה ו/או העירייה על פי ביטוחים אלו

15 15 המפרסם מתחייב להמציא לידי החברה לא יאוחר מיום החתימה על חוזה זה, אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח "אישור ביטוחי המפרסם" המצורף להסכם זה ומסומן נספח ב', כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת. המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע בהתחייבויות המפרסם על פי חוזה זה. המפרסם מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח נשוא הסכם זה, במועדים הנקובים, מדי תום תקופת ביטוח וכל עוד חוזה זה בתוקף. המפרסם מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ביטוחי המפרסם " כאמור, הינו תנאי מתלה ומקדים לתוקפו והמשך תוקפו של חוזה זה והחברה ו/ו העירייה תהיינה זכאיות לסיימו במקרה שהאישור, כאמור, לא הומצא לחברה במועד המוסכם על פי חוזה זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המפרסם, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או העירייה או על מי ממנהליהן ו/או עובדיהן ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם את אחריותו של המפרסם על פי חוזה זה או על פי כל דין. למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת ביטוחי המפרסם, הינם בדבר דרישה מזערית המוטלת על המפרסם, ועל המפרסם לבחון את חשיפתו לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. המפרסם מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנועה מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור. החברה רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המפרסם ו/או את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי המפרסם כאמור לעיל והמפרסם מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו נשוא חוזה זה. המפרסם מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס לאישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח ולהורות על תיקונן כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח ו/או הפוליסות כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המפרסם על פי חוזה זה. המפרסם מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי המפרסם, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת חוזה זה. בנוסף ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המפרסם יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או העירייה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהן עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת תנאי מתנאי מי מהפוליסות על ידי המפרסם ו/או על ידי מנהליו ו/או עובדיו. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב המפרסם למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו, משמשיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל

16 ערבות בנקאית להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן, ימציא המפרסם לחברה במועד חתימת חוזה זה ערבות בנקאית בסך בשקלים השווה ל- 25% מן התמורה השנתית על פי חוזה זה, בהתאם לסעיף 15.1 לעיל, לא כולל מע"מ (להלן: "הערבות"). הערבות תהא ערבות בנקאית צמודה, של אחד הבנקים המסחריים הגדולים בישראל, אוטונומית ובלתי מותנית, בתנאים ובנוסח הקבוע בנספח א' לחוזה זה הערבות תהיה בתוקף עד תום תשעים (90) יום מתום תקופת הפרסום או תקופת ההארכה,.21.3 במידה והוארכה על ידי החברה. המפרסם מתחייב להאריך מפעם לפעם את תוקף הערבות, לפחות 30 יום לפני מועד פקיעתה. כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה לפי העניין, יחולו על המורשה וישולמו על ידו. החברה תהיה רשאית לגבות מהערבות כל סכום כפיצוי ו/או לשם החזרת הוצאה, שהחברה נשאה בה בגין או בקשר לאי קיום הוראה או תנאי כלשהו מהוראות או תנאי החוזה, מבלי להיזקק לפסק דין, אסמכתא משפטית או הוכחת תביעתה כלפי הבנק הערב, ומבלי לגרוע מזכותה של החברה להפעיל סעד או תרופה אחרים, המוקנים לה על פי החוזה או על פי הדין. גבתה החברה סכום כלשהו מהערבות, חייב המפרסם, בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת הודעה על הגביה, להשלים את סכום הערבות לסכום המקורי (בטרם הגביה) בתוספת הפרשי הצמדה כאמור. החברה תהא רשאית לחלט את הערבות, כולה או חלקה, לכיסוי כל הוצאה ו/או נזק ו/או פיצוי הנובעים מהפרת חוזה זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שלמפרסם תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כנגד החברה בשל כך. אין במתן הערבות ו/או במימושה על ידי החברה כדי לגרוע מחיוביו של המפרסם כלפי החברה על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות החברה לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לה על פי החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת כי במקרה של חילוט הערבות על ידי החברה, תקבע החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי את סדר זקיפת הסכומים הפרות וסעדים על חוזה זה יחול חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א ,22 18,15,13 מוסכם בזאת כי סעיפים 2 עד ו- עד לחוזה, הינם סעיפים יסודיים.22.2 ועיקריים שהפרתם תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. מבלי לגרוע מזכויות החברה להביא חוזה זה או חלקו לסיומו על פי הוראה אחרת בחוזה זה או על פי הדין, תהא החברה רשאית (אך לא חייבת) להביא חוזה זה או חלקו לידי סיום ולסלק את ידו של המפרסם מהחניון, על ידי מתן הודעה למפרסם עשרים ואחד יום מראש, בכל אחד מהמקרים הבאים:.22.3

17 המפרסם הפר תנאי יסודי של חוזה זה. המפרסם הפר חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה. ניתן לבקשת צד ג', נגד המפרסם צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים, ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של המפרסם ו/או מונה לו כונס נכסים ו/או הוטל עיקול על נכסי המפרסם, באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרותו לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא בוטלו תוך 45 יום ממועד הנתנם, או תוך 7 ימים ממועד הנתנם אם הוגשה בקשה למתן אילו מהצווים הנ"ל על ידי המפרסם עצמו. המפרסם המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור החברה, כמפורט בחוזה זה; המפרסם בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון; המפרסם חדל בפועל מלנהל עסקיו או מלבצע את הפרסום בחניון נשוא חוזה זה; המפרסם הורשע בעבירה שיש עמה קלון או עשה מעשה או מחדל כלשהו אשר, החברה, עשוי לפגוע בשמה הטוב של החברה ו/או באינטרסים של החברה; לדעת המפרסם מודע ומסכים לכך כי זכויותיה של החברה המפורטות בסעיף 22 זה הינן זכויות יסודיות המוקנות לחברה על פי חוזה זה, וכי הוא לא יהא זכאי לפיצוי או דמי נזק כלשהם, וכי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן בגין כך שהחברה תשתמש אם תשתמש באי אלו מזכויות אלו הוראות כלליות אופן הסרת מתקן הפרסום והשבת מצב החניון לקדמותו עם סיום ההתקשרות בתום תקופת הפרסום או בכל מקרה של סיום ההתקשרות ו/או ביטולו של חוזה זה, מכל סיבה שהיא, יסיר המפרסם את מתקני הפרסום וישיב את מצב החניונים לקדמותם, לרבות סגירת מדרכות ו/או כבישים והשבת כל התשתיות בחניון לקדמותן (להלן: "מועד המסירה"). במידה והמפרסם לא השיב את מצב החניון לקדמותו כנדרש, יהיו החברה, או מי מטעמה, רשאים לבצע את התיקונים הנדרשים לשם כך, על חשבון המפרסם ולשם כך תהא רשאית החברה לחלט את הערבות הבנקאית ויתור על סעדים המפרסם מצהיר ומתחייב בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין ו/או בקשר להבאתו לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון כלפי החברה ו/או עיריית תל אביב יפו מכל מין וסוג שהוא ומכל סיבה שהיא.

18 18 במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום, יהיה המפרסם לא רשאי למנוע מסירת הפרסום ו/או זכויות הפרסום בחניון לאחר ויתור או שינוי הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון עוסק מורשה המפרסם מתחייב, כי במשך כל תקופת הפרסום יהא רשום כעוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין תיקון לחוזה כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף קיזוז ועכבון למפרסם לא תהיה כל זכות לעיכבון ו/או קיזוז, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא, לרבות על פי דין ו/או על פי חוזה זה, כלפי אחוזות החוף ו/או עיריית תל אביב והוא מוותר בזאת במפורש על כל זכות לעיכבון ו/או לקיזוז כאמור תשלום במקום הצד האחר כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי חוזה זה על הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו, תוך 7 ימים מיום שנדרש לעשות כן. שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ סמכות שיפוט והדין החל הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו. הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית המשפט, המוסמך מבחינה עניינית, בעיר תל אביב-יפו, ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה

19 מיצוי התנאים המוסכמים חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל-פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא חוזה זה שניתנו או נעשו על-ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה. 24. הודעות כתובות הצדדים תהיינה כמפורט בכותרת לחוזה זה. - כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד - למשנהו לנמען המצוין להלן תחשב כמתקבלת בעת.24.2 מסירתה. כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקסמיליה, תיחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא - תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן. כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן - תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך 48 שעות ממועד השלחה ולראיה באו הצדדים על החתום: אחוזות החוף בע"מ המפרסם של כוחו כבא מרחוב אישור אני הח"מ, עו"ד / רו"ח המפרסם מצהיר בזאת כי ההחלטה של המפרסם לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה מוסמך( ( לחתום עליו וכי חתימת המפרסם כאמור מחייבת אותו על פי כל דין. רו"ח, עו"ד

20 20 נספח א' נוסח הערבות תאריך לכבוד אחוזות החוף בע"מ גרשון 6 תל אביב ג.א.נ., כתב ערבות מס' 1. לבקשת (להלן: "המבקש") אנו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של... ש"ח (במילים:... שקלים חדשים) (להלן: "הסכום הבסיסי"), אשר יהא צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 2 להלן, שתדרשו מאת המבקש בקשר למילוי התחייבויות המבקש כלפיכם על פי חוזה מס' 15/09. הסכום הבסיסי האמור בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ביום 15 לחודש... שנת... בגין חודש... שנת... (דהיינו נקודות) (להלן: "המדד הבסיסי"). אם המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע התשלום לפי ערבות זו (להלן: "המדד החדש") יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי (להלן: "סכום הערבות"). אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות. אנו מתחייבים בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם את סכום הערבות הנ"ל תוך 7 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם זו או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות האמור מאת המבקש. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ועד בכלל. ערבות זו אינה ניתנת להעברה תאריך חתימה

21 21 נספח ב' אישור עריכת ביטוחי המפרסם תאריך: לכבוד אחוזות החוף בע"מ (להלן: "החברה") לכבוד עיריית תל אביב (להלן: "העירייה") הנדון : אישור עריכת ביטוח על פי חוזה מס' 15/09 מיום (להלן : "ההסכם") ביניכם לבין (להלן : "המפרסם") הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ועד ליום ערכנו על שם המפרסם כמוגדר בהסכם שבנדון, את הביטוחים המפורטים להלן : 1. ביטוח רכוש (אש מורחב) פוליסה מס' ביטוח אש מורחב במלוא השווי ובערך כינון מלא של רכוש המפרסם ו/או ציוד המשרת את המפרסם בבעלותו ו/או באחריותו כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות אבדן או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, השבתות, מהומות, נזק בזדון, סערה, סופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית, התנגשות ("אימפקט"), פגיעה על ידי רכב, פגיעה ע"י כלי טייס, שבר זכוכית, פריצה ושוד. הבטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף ו/או השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 2. צד שלישי פוליסה מס' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות המפרסם על פי דין בשל אובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או רכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא בכל הקשור לזכויות ו/או העבודות נשוא הסכם זה בגבולות אחריות בסך של $1,000,000 (במילים מיליון דולר של ארה"ב), למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, הקמת מתקני פרסום, שלטי חוצות ו/או שלטים מקובעים, נשיאת או החזקת נשק כחוק, חבות המפרסם בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטאריים וחשמליים פגומים, שביתה והשבתה, הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה, רעידות והחלשות משען, חבות בגין רכב (למעט חבות המכוסה על פי חוק הפלת"ד, מוגבל עד לסך $ 150,000 למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית, מעבר לגבולות האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית) וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט לגבי עובדים שהמפרסם חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי). בפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש החברה ו/או העירייה למעט אותו רכוש שהמפרסם, או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו במישרין בעת קרות מקרה הביטוח, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי. הביטוח כאמור הורחב לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהן למעשי ו/או מחדלי המפרסם ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

22 22 חבות מעבידים פוליסה מס' ביטוח חבות מעבידים בגין חבות המפרסם עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980 כלפי כל העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים נשוא החוזה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בכל הקשור בזכויות ו/או העבודות נשוא החוזה, בגבולות אחריות בסך של $ 1,500,000 למקרה ושל $ 5,000,000 במצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה ומנוחה, חבות המפרסם כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק. ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או העירייה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי מי מהן נושאת בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המפרסם. אחריות מקצועית פוליסה מס' ביטוח אחריות מקצועית המבטח את החבות על פי דין של המפרסם בשל תביעה ו/או דרישה אשר הוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה או מחדל רשלני של המפרסם ו/או מנהליו ו/או עובדיו בהתאם לזכויות ו/או לעבודות נשוא החוזה בגבול אחריות של $ 500,000 (במילים : חמש מאות אלף דולר של ארה"ב) למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בגין אובדן מסמכים בגבול אחריות של $ 100,000 למקרה ולתקופה, חבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של עובדי המפרסם. בנוסף לאמור לעיל, כוללת פוליסת הביטוח הרחבה בגין פגיעה בתום לב בזכויות קניין רוחני, הפרת זכויות יוצרים, פרסום לשון הרע, פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה ברגשות הציבור. ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה או מחדל רשלני מצד המפרסם ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות המפרסם כלפי החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן. פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום... כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י המפרסם ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה לעניין ביטוח אחריות מקצועית. הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי החברה ו/או העירייה וכי אנו מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי החברה ו/או העירייה. לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף 59 לחוק חוזה ביטוח התשמ"א הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על המפרסם בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או העירייה. הננו מאשרים כי הפרה בתום לב של תנאי מתנאי פוליסות הביטוח על ידי המפרסם ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא תפגע בזכויות החברה ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן על פי ביטוחים אלו. כמו כן הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו וגם או לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר לחברה הודעה כתובה בדואר רשום 60 יום מראש אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. חתימה וחותמת החברה המבטחת תאריך

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

---

--- 1 מרכז רפואי " אסף הרופא" מס' מכרז 311-31 לאספקת גז בישול עבור המרכז הרפואי אסף הרופא אב תשע"ז אוגוסט 31 2 מדינת ישראל משרד הבריאות מרכז רפואי אסף הרופא טלפון: 80-7117779 פקס: 80-7117711 תאריך לכבוד א.נ.,

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד