Dell Vostro 5481 מדריך שירות

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Dell Vostro 5481 מדריך שירות"

תמליל

1 Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00

2 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. EMC,Dell או החברות המסונפות לה. כל הזכויות שמורות. 08 Dell Inc. מסחריים נוספים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה. וכן סימנים מסחריים נוספים הם סימנים מסחריים של Inc. Dell או חברות הבת שלה. סימנים - 08 מהדורה A00

3 תוכן עניינים עבודה על המחשב... 6 הוראות בטיחות... 6 כיבוי המחשב Windows לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב... 6 לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב... 7 טכנולוגיה ורכיבים DDR - 4 DDR פרטים... 8 שגיאות זיכרון... 9 תכונות 9...USB 0...)SuperSpeed מדור USB(. USB/.0 USB מהירות... 0 יישומים... תאימות......USB Type-C מצב חלופי......USB Power Delivery... ו- USB USB Type-C זיכרון...Intel Optne השבתת זיכרון...Intel Optne הפעלת זיכרון...Intel Optne...60 Intel UHD Grphics שווה ערך ל- MX...0 Nvidi GeForce 4 הסרה והתקנה של רכיבים... 5 כלי עבודה מומלצים... 5 רשימת ברגים... 5 כיסוי הבסיס... 6 הסרת כיסוי הבסיס... 6 התקנת כיסוי הבסיס... 7 (Bttery סוללה(... 9 אמצעי זהירות עבור סוללת ליתיום-יון... 9 הסרת הסוללה... 9 התקנת הסוללה... סוללת מטבע... הסרת סוללת המטבע... התקנת סוללת המטבע... 4 כרטיס ה- 5...WLAN הסרת כרטיס ה- 5...WLAN התקנת כרטיס...WLAN 6 מודולי זיכרון... 7 הסרת מודולי הזיכרון... 7 תוכן עניינים

4 התקנת מודול הזיכרון... 8 כונן קשיח... 9 הסרת הכונן הקשיח בגודל.5 אינץ'... 9 התקנת הכונן הקשיח בגודל.5 אינץ'... כונן מצב מוצק... הסרת כונן המצב המוצק... התקנת כונן ה- 4...Solid-Stte רמקול... 6 הסרת הרמקול... 6 התקנת הרמקול... 7 מאוורר מערכת... 8 הסרת מאוורר המערכת... 8 התקנת מאוורר המערכת... 9 גוף הקירור הסרת גוף הקירור התקנת גוף הקירור... 4 לוח קלט/פלט... 4 הסרת לוח הקלט/פלט... 4 התקנת לוח הקלט/פלט מכלול הצג הסרת מכלול הצג התקנת מכלול הצג לחצן הפעלה עם קורא טביעות אצבעות... 5 הסרת לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות... 5 התקן את לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות לחצן הפעלה הסרת לחצן ההפעלה התקנת לחצן ההפעלה לוח מתאם החשמל הסרה של יציאת מחבר מתאם החשמל התקנה של יציאת מתאם החשמל משטח מגע הסרת משטח המגע התקנת משטח המגע... 6 לוח המערכת הסרת לוח המערכת התקנת לוח המערכת מכלול משענת כף היד והמקלדת הסרת מכלול משענת כף היד והמקלדת פתרון בעיות... 7 הערכת מערכת משופרת לפני אתחול -...epsa 7 הפעלת תוכנית האבחון 7...ePSA נורית אבחון... 7 נורית מצב סוללה קבלת עזרה תוכן עניינים

5 פנייה אל 75...Dell 5 תוכן עניינים

6 עבודה על המחשב הוראות בטיחות היעזר בהוראות הבטיחות הבאות כדי להגן על המחשב מפני נזק אפשרי וכדי להבטיח את ביטחונך האישי. אלא אם כן צוין אחרת, כל הליך המפורט במסמך זה מניח שמתקיימים התנאים הבאים: קראת את הוראות הבטיחות המצורפות למחשב. ניתן להחליף רכיב או, אם נרכש בנפרד, להתקין אותו על ידי ביצוע הליך ההסרה בסדר הפוך. אזהרה: נתק את כל מקורות החשמל לפני פתיחה של כיסוי המחשב או של לוחות. לאחר סיום העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, החזר למקומם את כל הכיסויים, הלוחות והברגים לפני חיבור המחשב למקור חשמל. אזהרה: לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף עבודה מומלצות, בקר בדף הבית של התאימות לתקינה למחשב. לקבלת מידע נוסף אודות בטיחות ושיטות התראה: תיקונים רבים ניתנים לביצוע על ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד. עליך לבצע רק פתרון בעיות ותיקונים פשוטים כפי שמפורט בתיעוד המוצר, או בהתאם להנחיות צוות השירות והתמיכה דרך הרשת, או בטלפון. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell יש לקרוא ולפעול בהתאם להוראות הבטיחות המצורפות למוצר. התראה: כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית, פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות צבוע תוך כדי נגיעה במחבר בגב המחשב. התראה: טפל ברכיבים ובכרטיסים בזהירות. אל תיגע ברכיבים או במגעים בכרטיס. החזק לאחוז ברכיבים, כגון מעבד, בקצוות ולא בפינים. רצועת הארקה לפרק היד או על ידי נגיעה במשטח מתכת לא כרטיס בשוליו או בתושבת ההרכבה ממתכת. יש התראה: בעת ניתוק כבל, יש למשוך את המחבר או את לשונית המשיכה שלו ולא את הכבל עצמו. כבלים מסוימים מצוידים במחברים עם לשוניות נעילה; בעת ניתוק כבל מסוג זה, לחץ פנימה על לשוניות הנעילה לפני ניתוק הכבל. בעת הפרדת מחברים, החזק אותם ישר כדי למנוע כיפוף של הפינים שלהם. נוסף על כך, לפני חיבור כבל, ודא ששני המחברים מכוונים ומיושרים כהלכה. הערה: צבעי המחשב ורכיבים מסוימים עשויים להיראות שונה מכפי שהם מופיעים במסמך זה. כיבוי המחשב - התראה: הצד. 0 Windows כדי להימנע מאובדן נתונים, שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל התוכניות הפתוחות לפני כיבוי המחשב או הסרת כיסוי לחץ או הקש על. לחץ או הקש על ולאחר מכן לחץ או הקש על Shut down )כיבוי.( הערה: ודא שהמחשב וכל ההתקנים המחוברים כבויים. אם המחשב וההתקנים ההיקפיים שלו ההפעלה, לחץ לחיצה ארוכה) כשש שניות (על לחצן ההפעלה כדי לכבותם. לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב כדי למנוע נזק למחשב, בצע את השלבים הבאים לפני תחילת העבודה בתוך גוף המחשב. לא כבו אוטומטית עם כיבוי מערכת הקפד לפעול לפי הוראות הבטיחות. ודא שמשטח העבודה שטוח ונקי כדי למנוע שריטות על כיסוי המחשב. כבה את המחשב. נתק את כל כבלי הרשת מהמחשב. 4 6 עבודה על המחשב

7 התראה: כדי לנתק כבל רשת, תחילה נתק את הכבל מהמחשב ולאחר מכן נתק אותו מהתקן הרשת. נתק את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל שלהם. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כאשר המחשב מנותק מהחשמל כדי להאריק את לוח המערכת. 5 6 הערה: כדי למנוע פריקה אלקטרוסטאטית, פרוק מעצמך חשמל סטטי באמצעות לא צבוע תוך כדי נגיעה במחבר בגב המחשב. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב לאחר השלמת הליכי החלפה, הקפד לחבר התקנים חיצוניים, כרטיסים וכבלים לפני הפעלת המחשב. רצועת הארקה לפרק היד או על ידי נגיעה במשטח מתכת חבר למחשב את כבלי הטלפון או הרשת. התראה: לחיבור כבל רשת, תחילה חבר את הכבל להתקן הרשת ואז חבר אותו למחשב. חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים אל השקעים החשמליים שלהם. הפעל את המחשב. במידת הצורך, ודא שהמחשב פועל כהלכה על-ידי הפעלת תוכנית האבחון.ePSA 4 7 עבודה על המחשב

8 טכנולוגיה ורכיבים נושאים: הערה: הוראות מסופקות בסעיף במחשב זה. DDR4 תכונות USB USB Type-C זיכרון Intel Optne Intel UHD Grphics 60 שווה ערך ל- MX0 Nvidi GeForce DDR4 זה רלוונטיות למחשבים שסופקו עם מערכת ההפעלה Windows.0 Windows 0 הותקנה על ידי היצרן זיכרון doule dt rte fourth genertion (DDR4 (הוא ממשיכן של טכנולוגיות DDR ו- DDR ומאפשר קיבולת של עד 5 גיגה סיביות, בהשוואה לקיבולת המרבית של- DDR שעמדה על 8 גיגה סיביות-לכל.DIMM זיכרון בגישה אקראית דינמי סינכרוני) SDRAM (מסוג DDR4 מקודד בצורה שונה מ- SDRAM ומ- DDR כדי למנוע מהמשתמש להתקין זיכרון מסוג לא נכון במערכת. DDR4 צורך 0 אחוזים פחות, או במילים אחרות,. וולט בלבד, בהשוואה ל- DDR שדורש.5 וולט כדי לפעול. DDR4 תומך גם במצב הפעילות המינימלית החדש שמאפשר להתקן המארח לעבור למצב המתנה, ללא צורך ברענון של הזיכרון. מצב הפעילות המינימלית צפוי לצמצם את צריכת החשמל במצב ההמתנה ב- 40 עד 50 אחוזים. - פרטים DDR4 ישנם הבדלים קלים בין מודולי הזיכרון של DDR ושל,DDR4 כמתואר להלן. הבדל בחריץ הנעילה חריץ הנעילה במודול של DDR4 נמצא במיקום שונה מחריץ הנעילה שבמודול של.DDR שני החריצים נמצאים בקצה שמוחדר אחרת, אך מיקום החריץ ב- DDR4 שונה במעט כדי למנוע התקנה של המודול בלוח או בפלטפורמה לא תואמים. ללוח האם או לפלטפורמה איור. הבדל בחריץ עבה יותר מודולי DDR4 עבים מעט יותר ממודולי DDR כדי להתאים ליותר שכבות אותות. 8 טכנולוגיה ורכיבים

9 איור. הבדל בעובי קצה מעוקל מודולי DDR4 כוללים קצה מעוקל שמקל על הכנסתם ומפחית את הלחץ על ה- PCB במהלך התקנת הזיכרון. איור. קצה מעוקל שגיאות זיכרון במקרה של שגיאות זיכרון במערכת, יוצג קוד התקלה החדש באמצעות הנורית: יציב-מהבהב-מהבהב או יציב-מהבהב-יציב. במקרה של כשל בכל רכיבי הזיכרון, ה- LCD לא יידלק כלל. נסה לאתר תקלות הכרוכות בכשל זיכרון על ידי התקנת מודולי זיכרון הידועים כתקינים במחברי הזיכרון שבתחתית המערכת או מתחת למקלדת, כפי שנהוג בחלק מהמערכות הניידות. תכונות USB,Universl Seril Bus או,USB הוצג מקלדות, כוננים חיצוניים ומדפסות. הבה נעיף מבט מהיר על התפתחות ה- USB תוך עיון בטבלה שלהלן. לראשונה ב הוא פישט באופן משמעותי את החיבור בין מחשבים מארחים והתקני ציוד היקפי כגון עכברים, טבלה. התפתחות ה- USB קצב העברת נתונים קטגוריה שנת היכרות Type )סוג( High Speed )מהירות גבוהה( מגה-סיביות לשנייה USB.0 00 Super Speed ביותר( 5 גיגה-סיביות לשנייה )מהירות גבוהה USB./USB.0 מדור 0 Super Speed ביותר( )מהירות גבוהה Gps 0 USB x. מדור 9 טכנולוגיה ורכיבים

10 )SuperSpeed USB(. USB/.0 USB מדור לאחר שהיה בשימוש במשך שנים, ה-.0 USB השתרש כתקן הממשק המקובל ביותר בעולם המחשבים, עם כ- 6 מיליארד התקנים שנמכרו. אולם הצורך במהירות גבוהה יותר גדל בד בבד עם הביקוש לחומרה מהירה ולרוחב פס. USB. / USB.0 מדור מציע סוף כל סוף מענה לדרישות הצרכנים הודות למהירות גבוהה פי 0, באופן תאורטי, מקודמו. להלן התכונות של USB. מדור, על קצה המזלג: קצבי העברת נתונים גבוהים יותר) עד 5( Gps עוצמת אפיק מרבית משופרת וצריכת זרם משופרת של ההתקן להתמודדות טובה יותר עם התקנים זוללי חשמל תכונות ניהול צריכת חשמל חדשות העברות נתונים בדופלקס מלא ותמיכה בסוגי העברה חדשים תאימות לאחור ל-.0 USB מחברים וכבל חדשים הנושאים הבאים נותנים מענה לכמה מהשאלות הנפוצות ביותר שנשאלו על USB. / USB.0 מדור. מהירות נכון לכרגע, ישנם מצבי מהירות שהוגדרו על-ידי המפרט העדכני ביותר של USB. / USB.0 מדור. מצבי המהירות הם: Hi-Speed,Super-Speed ו- Full-Speed. מצב SuperSpeed החדש מצויד בקצב העברת נתונים של.4.8Gps בעוד שהמפרט כולל את מצבי ה- USB Hi-Speed ו- Full-Speed, המוכרים יותר כ-.0 USB ו-. בהתאמה, המצבים האיטיים יותר עדיין פועלים בקצב של 480Mps ו- Mps, בהתאמה, ונשמרים כדי לאפשר תאימות לאחור. רמת הביצועים של USB. / USB.0 מדור הגבוהה בהרבה מזו של קודמו מיוחסת לשינויים הטכניים הבאים: אפיק פיזי נוסף שהתווסף במקביל לאפיק USB.0 הקיים) ראה את התמונה שלהלן.( בעבר ל-.0 USB היו ארבעה חוטים) חשמל, הארקה וזוג לנתונים דיפרנציאליים.(ל-.0 USB. / USB מדור זוגות של אותות דיפרנציאליים) קבלה והעברה (לסך כולל העומד על שמונה חיבורים במחברים ובחיווט. ב-.0 USB. / USB מדור את רוחב הפס התיאורטי. נוספו ארבעה חוטים נוספים לשני נעשה שימוש בממשק נתונים דו-כיווני, במקום בסידור חצי דופלקס שהיה בשימוש של.USB.0 תכונה זו מגדילה פי 0 בימינו, הביקוש להעברת נתונים המכילים תוכן וידאו באיכות,High-Definition להתקני אחסון בנפח של טרה-בתים ולמצלמות דיגיטליות עם מספר גבוה של מגה-פיקסל הולך וגדל. על כן, ייתכן ש-.0 USB לא יעמוד בדרישות המהירות האלו. יתרה מכך, לא קיים חיבור USB.0 המסוגל להגיע לקצב העברת 0 טכנולוגיה ורכיבים

11 נתונים תיאורטי מרבי של 480, Mps מה שהופך את קצב העברת הנתונים של 0) Mps 40 מגה-בתים לשנייה (לקצב ההעברה המרבי האמיתי בפועל. באופן דומה, החיבורים של USB. / USB.0 מדור לעולם לא יגיעו למהירות של 4.8. Gps ככל הנראה, קצב ההעברה המרבי האמיתי יעמוד על 400 מגה-בתים לשנייה, כולל תקורה. על כן, USB. / USB.0 מדור מגדיל למעשה פי 0 את מהירות ההעברה, בהשוואה ל-.0.USB יישומים טכנולוגיית USB.0/USB. דור מעניקה מרווח פעולה רחב יותר להתקנים, ובכך מאפשרת ללקוחות להפיק מהם חוויית שימוש כוללת טובה יותר. בעוד שבעבר השימוש ב- USB וידאו היה בגדר כמעט בלתי נסבל) עקב רזולוציה מרבית, השהיה ופרספקטיבת דחיסת וידאו,(קל לדמיין כיצד הגדלת רוחב הפס הזמין פי 5 עד 0 משפרת את פתרונות הווידאו של USB ואת אופן פעולתם. Single-link DVI מצריך קצב העברת נתונים של כמעט. Gps בעוד שקצב העברה של 480 Mps היה מגביל, קצב העברה של 5 Gps נראה הרבה יותר מבטיח. המהירות הסטנדרטית של מספר מוצרים שלא נכללו בעבר בטריטוריה של,USB כגון מערכות אחסון חיצוניות של,RAID תהפוך בקרוב ל- Gps 4.8, כמובטח. להלן רשימה של כמה מוצרי USB. / USB.0 SuperSpeed מדור זמינים: כוננים קשיחים חיצוניים תואמי USB. / USB.0 מדור למחשבים שולחניים כוננים קשיחים ניידים תואמי USB. / USB.0 מדור מתאמים ותחנות עגינה לכוננים תואמי USB. / USB.0 מדור קוראים וכונני Flsh תואמי USB. / USB.0 מדור כונני Solid Stte תואמי USB. / USB.0 מדור מערכות אחסון RAID תואמות USB. / USB.0 מדור כונני מדיה אופטית התקני מולטימדיה עבודה ברשת כרטיסי מתאם ורכזות תואמי USB. / USB.0 מדור תאימות החדשות הטובות הן ש-.0 USB. / USB מדור תוכנן בקפידה מההתחלה להתקיים בשלום לצד.USB.0 ראשית, בעוד ש-.0 USB. / USB מדור כולל חיבורים פיזיים חדשים ועקב כך כבלים חדשים שנועדו להפיק את המרב מיכולת המהירות החדשה שהפרוטוקול החדש מעניק, המחבר עצמו נותר באותה צורה מלבנית עם אותם ארבעה מגעים שהיו ב-.0 USB ובאותו מיקום בדיוק, כפי שהיה בעבר. חמישה חיבורים חדשים שנועדו לשאת, לקבל ולשדר נתונים באופן עצמאי לבצע קליטה נתונים משודרים באופן עצמאי קיימים בכבלים של USB. / USB.0 מדור ובאים במגע רק כאשר הם מחוברים לחיבור SuperSpeed USB מתאים. מערכות ההפעלה Windows 8/0 יעניקו תמיכה מקורית מנהלי התקנים נפרדים עבור בקרים של USB. מדור. לבקרים של USB. מדור. בניגוד לכך, גרסאות Windows קודמות ממשיכות לדרוש התקנה של Microsoft הכריזה כי מערכת ההפעלה Windows 7 תתמוך ב-. USB מדור. התמיכה לא תינתן בהכרח לאחר שחרור גרסתו הראשונית, אלא אחרי יציאת עדכון או חבילת שירות. יש סיכוי סביר שבעקבות שחרור גרסת תמיכה מוצלחת ב-.0 USB. / USB מדור ב- 7,Windows תמיכה ב- SuperSpeed תטפטף גם למערכת ההפעלה Vist. Microsoft אישרה זאת כשהצהירה שרוב השותפים שלה מסכימים על כך שגם מערכת ההפעלה Vist צריכה לתמוך בטכנולוגיית USB. / USB.0 מדור. USB Type-C USB Type-C הוא מחבר פיזי חדש.(USB PD) וקטנטן. המחבר עצמו יכול לתמוך בתקנים חדשים, מגוונים ומלהיבים של USB כגון USB. ו- Delivery USB Power מצב חלופי USB Type-C הוא תקן חדש של מחבר פיזי קטן במיוחד. גודלו כשליש מגודלו של חיבור USB Type-A ישן. זהו תקן של מחבר יחיד שכל התקן אמור להיות מסוגל להשתמש בו. יציאות USB Type-C יכולות לתמוך במגוון פרוטוקולים שונים תוך שימוש ב"מצב חלופי", שמאפשר לך להשתמש במתאמים ולקבל סוגי פלט שונים כגון VGA,HDMI ו- DisplyPort או סוגי חיבורים שונים מיציאת USB אחת. טכנולוגיה ורכיבים

12 USB Power Delivery גם המפרט של USB PD משולב בצורה הדוקה עם.USB Type-C נכון לעכשיו, טלפונים חכמים, מחשבי לוח והתקנים ניידים אחרים משתמשים לעתים קרובות בחיבור USB לצורך טעינה. חיבור תואם USB.0 מספק חשמל בהספק של עד.5 ואט - מספיק לטעינת הטלפון אבל לא יותר מזה. מחשב נייד עשוי לצרוך עד 60 ואט, לדוגמה. המפרט של USB Power Delivery מגביר את ההספק ל- 00 ואט. הוא דו-כיווני, כך שהתקן יכול לשלוח או לקבל חשמל. ואת אותה אספקת חשמל ניתן להעביר בו-בזמן שההתקן משדר נתונים על גבי החיבור. דבר זה עשוי לסמל את סוף עידן כבלי הטעינה הקנייניים של המחשבים הניידים, כשכל פעולת הטעינה תתבצע דרך חיבור USB סטנדרטי. תוכל לטעון את המחשב הנייד באמצעות אחד מאותם מטעני סוללות ניידים שבאמצעותם אתה טוען כיום טלפונים חכמים והתקנים ניידים אחרים. תוכל לחבר את המחשב הנייד שלך לצג חיצוני שמחובר לכבל חשמל ואותו צג חיצוני יטען את המחשב הנייד שלך בזמן שאתה משתמש בו כצג חיצוני - הכל באמצעות חיבור USB Type-C אחד קטן. כדי לנצל אפשרות זו, ההתקן והכבל צריכים שניהם לתמוך ב- Delivery.USB Power עצם קיומו של חיבור USB Type-C לא אומר שהתמיכה קיימת.. ו- USB USB Type-C USB. ותקן USB חדש. רוחב הפס התיאורטי של USB הוא,5Gps ואילו זה של USB. דור הוא.0Gps זהו רוחב פס כפול בגודלו, מהיר כמו חיבור Thunderolt מדור. Type-C USB אינו שווה ערך ל- Type-C USB.. USB הוא רק צורת חיבור אשר עשויה להתבסס על טכנולוגיה של USB או.USB.0 למעשה, מחשב הלוח N Android של Noki משתמש במחבר,USB Type-C אבל הוא מבוסס כולו על -USB.0 אפילו לא.USB.0 עם זאת, טכנולוגיות אלה קשורות מאוד זו לזו. זיכרון Intel Optne זיכרון Intel Optne פועל כמאיץ אחסון בלבד. הוא לא מחליף את הזיכרון המותקן במחשב) RAM (ולא מוסיף לו. הערה: זיכרון Intel Optne נתמך במחשבים שעומדים בדרישות הבאות: מעבד Intel Core i/i5/i7 דור שביעי ואילך Windows 0 גרסת 64 סיביות ואילך מנהל התקן של טכנולוגיית Intel Rpid Storge בגרסה ואילך טבלה. מפרטי זיכרון Intel Optne מאפיינים ממשק מפרט PCIe x NVMe. חריץ לכרטיס.M) 80/0( מחבר תצורות נתמכות מעבד Intel Core i/i5/i7 דור שביעי ואילך Windows 0 גרסת 64 סיביות ואילך מנהל התקן של טכנולוגיית Intel Rpid Storge בגרסה ואילך 6 GB קיבולת השבתת זיכרון Intel Optne התראה: אחרי השבתת זיכרון,Intel Optne אל תסיר את מנהל ההתקן של טכנולוגיית,Intel Rpid Storge אחרת הדבר כחול. ניתן להסיר את ממשק המשתמש של טכנולוגיית Intel Rpid Storge ללא הסרת ההתקנה של מנהל ההתקן. יוביל לשגיאת מסך טכנולוגיה ורכיבים

13 הערה: השבתת זיכרון Intel Optne נדרשת לפני הסרה מהמערכת של התקן האחסון מסוג SATA שמואץ על ידי מודול זיכרון.Intel Optne בשורת המשימות, לחץ על תיבת החיפוש ולאחר מכן הקלד טכנולוגיית.Intel Rpid Storge לחץ על Intel Rpid Storge Technology Storge (מוצג. )טכנולוגיית Intel Rpid Storge.(החלון Intel Rpid Storge Technology )טכנולוגיית Intel Rpid בלשונית Intel Optne memory )זיכרון Intel Optne,(לחץ על Disle )השבת (כדי להשבית את זיכרון.Intel Optne לחץ על Yes )כן (אם אתה מאשר את האזהרה. תהליך ההשבתה מוצג. לחץ על Reoot )אתחול (כדי להשלים את השבתת זיכרון Intel Optne ולהפעיל את המחשב מחדש. 4 5 הפעלת Intel Optne זיכרון בשורת המשימות, לחץ על תיבת החיפוש והקלד טכנולוגיית.Intel Rpid Storge לחץ על Intel Rpid Storge Technology )טכנולוגיית ).Intel Rpid Storge בלשונית Sttus )מצב,(לחץ על Enle )הפעל (כדי להפעיל את זיכרון.Intel Optne במסך האזהרה, בחר בכונן מהיר מתאים ולאחר מכן לחץ על Yes )כן (כדי להמשיך להפעיל את זיכרון.Intel Optne לחץ על Intel Optne memory )זיכרון (Reoot</>> < )Intel Optne <אתחול (כדי להפעיל את זיכרון.Intel Optne 4 5 הערה: ייתכן שיישומים יזדקקו לעד שלוש הפעלות לאחר הפעלת הזיכרון כדי ליהנות מביצועים אופטימאליים. 60 Intel UHD Grphics טבלה. מפרטים של 60 Intel UHD Grphics Intel UHD Grphics 60 סוג אפיק משולב DDR / DDR4 i/i5/i7: G T (UHD 60) Memory Type )סוג זיכרון( רמת גרפיקה צריכת חשמל מרבית מוערכת) )TDP שכבות מישורים תמיכה ב- API עבור גרפיקה/וידיאו במערכות הפעלה כן )כלול באספקת החשמל ל- CPU ( 5W DirectX (Windows 7/8.), DirectX (Windows 0), OpenGL 4. קצב רענון אנכי מרבי תמיכה בצגים מרובים עד,85Hz בהתאם לרזולוציה במערכת: edp )פנימי HDMI), דרך יציאת Type-C אופציונלית: DVI,DisplyPort,VGA HDMI.4 מחברים חיצוניים יציאת Type-C טכנולוגיה ורכיבים

14 שווה ערך ל- MX0 Nvidi GeForce טבלה.4 מפרטי Nvidi GeForce MX0 מאפיינים זיכרון גרפיקה מפרט זיכרון GDDR5 של GB PCI Express.0 GDDR5-4 (Boost) MHz סוג אפיק ממשק זיכרון מהירויות שעון עומק צבע מרבי קצב רענון אנכי מרבי תמיכה ב- API עבור גרפיקה/וידיאו במערכות הפעלה לא זמין לא זמין Windows 0/DX /OGL4.5 רזולוציות נתמכות וקצבי רענון מרביים) )Hz מספר צגים נתמכים לא זמין אין פלט צג מ- MX0 4 טכנולוגיה ורכיבים

15 הסרה והתקנה של רכיבים כלי עבודה מומלצים כדי לבצע את ההליכים המתוארים במסמך זה, ייתכן שתזדקק לכלים הבאים: מברג פיליפס מס' 00 ו-מברג מס' 0 להב פלסטיק רשימת ברגים בטבלה הבאה מוצגת רשימת הברגים המשמשים להידוק רכיבים שונים. טבלה 5. רשימת ברגים רכיב סוג הבורג כמות תמונת הבורג 6 )Mx5( כיסוי הבסיס 4 Mx סוללה Mx מאוורר 4 Mx מכלול הכונן הקשיח Mx לוח קלט/פלט Mx יציאת מתאם חשמל לחצן הפעלה עם קורא טביעות Mx אצבעות) אופציונלי( כונן ה- Solid-Stte /מודול זיכרון Mx Intel Optne Mx תושבת משטח המגע 4 משטח מגע בורג ראש גדול Mx Mx תושבת של USB Type-C תושבת כרטיס ה- WLAN Mx 4 Mx תושבת הכונן הקשיח 4 M.5x5 צירים 5 הסרה והתקנה של רכיבים

16 רכיב סוג הבורג כמות תמונת הבורג 4 לוח המערכת בורג ראש גדול Mx כיסוי הבסיס הסרת כיסוי הבסיס בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. להסרת כיסוי הבסיס: שחרר את שלושת בורגי החיזוק שמהדקים את כיסוי הבסיס למכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הסר את ששת הברגים מסוג Mx5 שמהדקים את כיסוי הבסיס למכלול משענת כף היד והמקלדת].[ באמצעות להב פלסטיק, שחרר את כיסוי הבסיס החל מהפינה השמאלית העליונה תחילה הרם את כיסוי הבסיס והרחק אותו מהמערכת].[ והמשך לשחרר לאורך שולי המערכת]..[ c d 6 הסרה והתקנה של רכיבים

17 התקנת כיסוי הבסיס ישר את כיסוי הבסיס עם מכלול משענת כף היד והמקלדת. לחץ על קצוות הכיסוי עד שייכנסו למקומם בנקישה. 7 הסרה והתקנה של רכיבים

18 הדק את שלושת בורגי החיזוק כדי להדק את כיסוי הבסיס למכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הברג בחזרה את ששת הברגים מסוג Mx5 כדי להדק את כיסוי הבסיס למכלול משענת כף היד והמקלדת].[ 4 8 הסרה והתקנה של רכיבים

19 5 בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. (Bttery סוללה( אמצעי זהירות עבור סוללת ליתיום-יון התראה : נקוט משנה זהירות בעת טיפול בסוללות ליתיום-יון. פרוק את הסוללה ככל הניתן לפני הסרתה מהמערכת. ניתן לבצע זאת באמצעות ניתוק מתאם המתח AC מהמערכת כדי לאפשר לסוללה להתרוקן. אין למעוך, להפיל, להשחית או לנקב את הסוללה באמצעות חפצים זרים. אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות גבוהות או לפרק את מארז הסוללה והתאים שלה. אין להפעיל לחץ על פני השטח של הסוללה. אין לכופף את הסוללה. אין להשתמש בכלים מכל סוג כדי לשחרר את הסוללה או להפעיל עליה לחץ. אם הסוללה נתקעת בתוך התקן כתוצאה מהתנפחות, אין לנסות לחלץ אותה מכיוון שפעולות כגון ניקוב, כיפוף או מעיכת סוללה מסוג ליתיום-יון עלולות להיות מסוכנות. במצב כזה, יש להחליף את המערכת כולה. פנה אל לקבלת סיוע והוראות נוספות. הקפד תמיד לרכוש סוללות מקוריות מ- או משותפים ומשווקים מורשים של.Dell הסרת הסוללה בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את כיסוי הבסיס. 9 הסרה והתקנה של רכיבים

20 כדי להסיר את הסוללה: קלף את סרט ההדבקה שמהדק את מחבר כבל הסוללה ללוח המערכת].[ נתק את כבל הסוללה מהמחבר בלוח המערכת].[ הסר את ארבעת הברגים מסוג Mx שמהדקים את הסוללה הרם והוצא את הסוללה מהמחשב].[ למכלול משענת כף היד והמקלדת].[ c d 0 הסרה והתקנה של רכיבים

21 התקנת הסוללה ישר את חורי הברגים שבסוללה עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הברג בחזרה את ארבעת הברגים מסוג Mx שמהדקים את הסוללה למכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הסרה והתקנה של רכיבים

22 חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת].[ הצמד את סרט ההדבקה כדי להדק את מחבר כבל הסוללה ללוח המערכת].[ 4 הסרה והתקנה של רכיבים

23 5 6 התקן את כיסוי הבסיס. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. סוללת מטבע הסרת סוללת המטבע בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: כיסוי הבסיס הסוללה כדי להסיר את סוללת המטבע: נתק את כבל סוללת המטבע מהמחבר בלוח המערכת].[ הסר את סוללת המטבע מהמערכת].[ הסרה והתקנה של רכיבים

24 התקנת סוללת המטבע הצמד את סוללת המטבע למערכת].[ חבר את כבל סוללת המטבע למחבר בלוח המערכת].[ 4 הסרה והתקנה של רכיבים

25 התקן את: 4 הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. כרטיס ה- WLAN הסרת כרטיס ה- WLAN בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: כיסוי הבסיס הסוללה כדי להסיר את כרטיס ה- WLAN : c d הסר את הבורג היחיד מסוג Mx שמהדק את תושבת כרטיס ה- WLAN ללוח המערכת].[ הסר את תושבת כרטיס ה- WLAN מכרטיס ה- WLAN ].[ נתק את כבלי אנטנת ה- WLAN מהמחברים בכרטיס ה- WLAN ].[ החלק והסר את כרטיס ה- WLAN מהמחבר בלוח המערכת] 4.[ 5 הסרה והתקנה של רכיבים

26 התקנת כרטיס WLAN חבר את כבלי אנטנת ה- WLAN למחברים שבכרטיס ה- WLAN ].[ החלק את כרטיס ה- WLAN בזווית לתוך מחבר ה- WLAN בלוח המערכת].[ ישר את חור הבורג בתושבת כרטיס ה- WLAN עם חור הבורג בכרטיס ה- WLAN ובלוח המערכת].[ הברג בחזרה את הבורג היחיד) Mx (כדי להדק את תושבת כרטיס ה- WLAN אל לוח המערכת] 4.[ 4 6 הסרה והתקנה של רכיבים

27 5 התקן את: 6 הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. זיכרון מודולי הסרת מודולי הזיכרון בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: כיסוי הבסיס הסוללה כדי להסיר את מודול הזיכרון: משוך את התפסים שמקבעים את מודול הזיכרון, עד שהמודול הסר את מודול הזיכרון מהמחבר בלוח המערכת].[ יקפוץ ממקומו כלפי מעלה].[ 7 הסרה והתקנה של רכיבים

28 התקנת מודול הזיכרון ישר את החריץ שבמודול הזיכרון עם הלשונית שבמחבר מודול הזיכרון. הכנס את מודול הזיכרון לתוך שקע מודול הזיכרון].[ לחץ על מודול הזיכרון עד שלשוניות ההחזקה שלו ייכנסו למקומן בנקישה].[ 8 הסרה והתקנה של רכיבים

29 4 התקן את: 5 הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. כונן קשיח הסרת הכונן הקשיח בגודל.5 אינץ' בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: כיסוי הבסיס הסוללה כדי להסיר את מכלול הכונן הקשיח: c שחרר את התפס ונתק את כבל מכלול הכונן הקשיח מהמחבר שבלוח המערכת].[ הסר את ארבעת הברגים מסוג Mx שמהדקים את מכלול הכונן הקשיח למכלול משענת הרם את מכלול הכונן הקשיח והוצא אותו מהמערכת].[ כף היד והמקלדת].[ 9 הסרה והתקנה של רכיבים

30 כדי להסיר את כבל הכונן הקשיח: נתק את החוצץ ממכלול הכונן הקשיח. 4 כדי להסיר את תושבת הכונן הקשיח: הסר את ארבעת הברגים מסוג Mx שמהדקים את תושבת הכונן הקשיח לכונן הקשיח].[ 5 0 הסרה והתקנה של רכיבים

31 הוצא את הכונן הקשיח מתושבת הכונן הקשיח].[ התקנת הכונן הקשיח בגודל.5 אינץ' מקם את הכונן הקשיח בתושבת הכונן הקשיח וישר את חורי הברגים שבתושבת הכונן הקשיח עם חורי הברגים שבכונן הקשיח].[ הברג בחזרה את ארבעת הברגים מסוג Mx כדי להדק את תושבת הכונן הקשיח לכונן הקשיח].[ חבר את החוצץ אל מכלול הכונן הקשיח. הסרה והתקנה של רכיבים

32 הנח את מכלול הכונן הקשיח במערכת וישר את חורי הברגים שבמכלול הכונן הקשיח עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הברג בחזרה את ארבעת הברגים מסוג Mx כדי להדק את מכלול הכונן הקשיח למכלול משענת כף היד והמקלדת].[ חבר את כבל מכלול הכונן הקשיח למחבר בלוח המערכת וסגור את התפס כדי להדק את הכבל].[ התקן את: הסרה והתקנה של רכיבים

33 8 הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. כונן מצב מוצק הסרת כונן המצב המוצק בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: כיסוי הבסיס הסוללה כדי להסיר את מודול ה- SSD מסוג.M: 80 הסר את הבורג היחיד מסוג Mx שמהדק את מודול ה- SSD אל מכלול משענת החלק את מודול ה- SSD והסר אותו מהמחבר בלוח המערכת] 4.[ כף היד והמקלדת].[ כדי להסיר את מודול ה- SSD מסוג.M: 0 הסר את הבורג היחיד מסוג Mx שמהדק את מודול ה- SSD אל מכלול משענת החלק את מודול ה- SSD והסר אותו מהמחבר בלוח המערכת] 4.[ כף היד והמקלדת].[ 4 הסרה והתקנה של רכיבים

34 התקנת כונן ה- Solid-Stte כדי להתקין את מודול ה- SSD מסוג.M: 80 ישר והחלק את מודול ה- SSD למחבר בלוח המערכת].[ הברג בחזרה את הבורג היחיד מסוג Mx כדי להדק את מודול ה- SSD אל מכלול משענת כף היד והמקלדת].[ 4 הסרה והתקנה של רכיבים

35 כדי להתקין את מודול ה- SSD מסוג.M: 0 ישר והחלק את מודול ה- SSD למחבר בלוח המערכת].[ הברג בחזרה את הבורג היחיד מסוג Mx כדי להדק את מודול ה- SSD אל מכלול משענת כף היד והמקלדת].[ 5 הסרה והתקנה של רכיבים

36 התקן את: 4 הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. רמקול הסרת הרמקול בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: כיסוי הבסיס הסוללה כדי להסיר את הרמקול: c d נתק את כבלי הרמקולים מהמחבר שבלוח המערכת].[ קלף את סרט ההדבקה שמהדק את כבלי הרמקולים לתושבת משטח המגע ].[ הסר את כבל הרמקולים ממכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הרם את הרמקולים והוצא אותם מהמחשב] 4.[ 6 הסרה והתקנה של רכיבים

37 התקנת הרמקול ישר ומקם את הרמקולים בתוך החריץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת].[ נתב את כבל הרמקולים דרך תעלת הניתוב שבמכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הצמד את סרט ההדבקה כדי להדק את כבל הרמקולים לתושבת משטח המגע חבר את כבל הרמקול למחבר בלוח המערכת] 4.[ 4 7 הסרה והתקנה של רכיבים

38 5 התקן את: 6 הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. מאוורר מערכת הסרת מאוורר המערכת בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: כיסוי הבסיס הסוללה כדי להסיר את מאוורר המערכת: c d e קלף את סרט ההדבקה שמהדק את כבל מאוורר המערכת לגוף הקירור].[ נתק את כבל מאוורר המערכת מהמחבר שבלוח המערכת].[ קלף את סרטי ההדבקה שמהדקים את כבל אנטנת ה- WLAN למאוורר המערכת].[ הסר את שני הברגים מסוג Mx שמהדקים את מאוורר המערכת אל מכלול משענת כף היד והמקלדת ]4[ הרם והוצא את מאוורר המערכת מהמערכת ]5[. 8 הסרה והתקנה של רכיבים

39 התקנת מאוורר המערכת ישר ומקם את מאוורר המערכת בחריץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הברג בחזרה את שני הברגים מסוג Mx כדי להדק את מאוורר המערכת אל מכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הצמד את סרט ההדבקה כדי להדק את כבל אנטנת ה- WLAN למאוורר המערכת].[ חבר את כבל מאוורר המערכת למחבר בלוח המערכת ]4[. הצמד את סרט ההדבקה שמהדק את כבל מאוורר המערכת לגוף הקירור ]5[ הסרה והתקנה של רכיבים

40 6 התקן את: 7 הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. גוף הקירור הסרת גוף הקירור בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: כיסוי הבסיס הסוללה כדי להסיר את גוף הקירור: שחרר את שבעת בורגי החיזוק שמהדקים את גוף הקירור הרם את גוף הקירור והסר אותו מלוח המערכת].[ ללוח המערכת בסדר עוקב, כפי שמסומן על-גבי גוף הקירור] [. 40 הסרה והתקנה של רכיבים

41 במערכות שמגיעות עם דגם,UMA שחרר את ארבעת בורגי החיזוק שמהדקים את גוף הקירור (והסר את גוף הקירור מהמערכת].[, גוף הקירור ללוח המערכת בסדר עוקב),כפי שמסומן על-גבי c 4 הסרה והתקנה של רכיבים

42 התקנת גוף הקירור ישר ומקם את גוף הקירור בחריץ בלוח המערכת ][. הדק את שבעת בורגי החיזוק בסדר עוקב, כפי שמסומן על-גבי גוף הקירור, כדי להדק את גוף הקירור ללוח המערכת ][. עבור מערכות שמגיעות עם דגם,UMA ישר ומקם את גוף הקירור בחריץ בלוח המערכת גבי גוף הקירור, כדי להדק את גוף הקירור ללוח המערכת].[, והדק את ארבעת בורגי החיזוק בסדר עוקב, כפי שמסומן על 4 הסרה והתקנה של רכיבים

43 4 התקן את: 5 הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. לוח קלט/פלט הסרת לוח הקלט/פלט בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: c כיסוי הבסיס הסוללה מאוורר המערכת כדי להסיר את לוח הקלט/פלט: c קלף את סרט ההדבקה שמהדק את המחבר של לוח הקלט/פלט].[ פתח את תפס המחבר של לוח הקלט/פלט ונתק את הכבל של לוח הקלט/פלט מהמחבר בלוח הקלט/פלט].[ נתק את כבל קורא טביעות האצבעות מהמחבר בלוח המערכת].[ הערה: שלב זה רלוונטי רק למערכת שמגיעות עם לחצן הפעלה עם קורא טביעות אצבעות. הסר את שני הברגים מסוג Mx שמהדקים את לוח הקלט/פלט אל מכלול משענת כף היד והמקלדת] 4.[ הרם את לוח הקלט/פלט והוצא אותו מהמערכת] 5.[ d e 4 הסרה והתקנה של רכיבים

44 התקנת לוח הקלט/פלט ישר ומקם את לוח הקלט/פלט בחריץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הברג בחזרה את שני הברגים מסוג Mx כדי להדק את לוח הקלט/פלט אל מכלול משענת כף היד והמקלדת].[ חבר את כבל לוח הקלט/פלט אל המחבר שבלוח הקלט/פלט וסגור את התפס של מחבר לוח הקלט/פלט].[ הצמד את סרט ההדבקה כדי להדק את מחבר לוח הקלט/פלט] 4.[ חבר את כבל קורא טביעות האצבעות למחבר שבלוח הקלט/פלט] 5.[ הסרה והתקנה של רכיבים

45 6 הערה: שלב זה רלוונטי רק למערכת שמגיעות עם לחצן הפעלה עם קורא טביעות אצבעות. התקן את: c 7 מאוורר המערכת הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. מכלול הצג הסרת מכלול הצג בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: c d כיסוי הבסיס הסוללה WLAN מאוורר המערכת כדי להסיר את מכלול הצג: c d קלף את סרט ההדבקה שמהדק את כבל לוח הקלט/פלט למחבר בלוח הקלט/פלט].[ פתח את תפס המחבר של לוח קלט/פלט ונתק את הכבל של לוח הקלט/פלט מהמחבר בלוח הקלט/פלט].[ קלף את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג למחבר של כבל הצג].[ פתח את תפס המחבר של כבל הצג ונתק את כבל הצג מהמחבר בלוח המערכת] 4.[ 45 הסרה והתקנה של רכיבים

46 הוצא את כבל אנטנת ה- WLAN מתעלת הניתוב].[ הסר את ארבעת הברגים מסוג M.5x5 שמהדקים את צירי הצג אל מכלול משענת כף היד והמקלדת ][. e f 46 הסרה והתקנה של רכיבים

47 g פתח את מכלול הצג בזווית של 90 מעלות. 47 הסרה והתקנה של רכיבים

48 h הרם את מכלול הצג והוצא אותו ממכלול משענת כף היד והמקלדת. 48 הסרה והתקנה של רכיבים

49 הסרה והתקנה של רכיבים 49

50 התקנת מכלול הצג החלק וישר את מכלול משענת כף היד והמקלדת בזווית מתחת לצירים של מכלול הצג. 50 הסרה והתקנה של רכיבים

51 ישר את חורי הברגים שבצירי הצג עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הברג בחזרה את ארבעת הברגים מסוג M.5x5 כדי להדק את צירי הצג אל מכלול משענת כף היד והמקלדת].[ נתב מחדש את כבל אנטנת ה- WLAN דרך תעלת הניתוב].[ 4 5 הסרה והתקנה של רכיבים

52 חבר את כבל הצג אל המחבר שבלוח המערכת וסגור את התפס של מחבר כבל הצג ][. הצמד את סרט ההדבקה כדי להדק את כבל הצג למחבר של כבל הצג ][. חבר את כבל לוח הקלט/פלט אל המחבר שבלוח הקלט/פלט וסגור את התפס של מחבר לוח הקלט/פלט].[ הצמד את סרט ההדבקה כדי להדק את מחבר לוח הקלט/פלט] 4.[ הסרה והתקנה של רכיבים

53 9 התקן את: WLAN מאוורר המערכת הסוללה כיסוי הבסיס c d 0 בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. לחצן הפעלה עם קורא טביעות אצבעות הסרת לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: c d e c כיסוי הבסיס הסוללה מאוורר המערכת מכלול הצג לוח קלט/פלט כדי להסיר את לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות: הסר את שני הברגים מסוג Mx שמהדקים את לחצן ההפעלה אל מכלול משענת כף היד והמקלדת ][. הסר את כבל קורא טביעות האצבעות ואת לוח קורא טביעות האצבעות ממכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הרם את לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות והוצא אותו ממכלול משענת כף היד והמקלדת]..[ 5 הסרה והתקנה של רכיבים

54 התקן את לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות ישר ומקם את לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות בחריץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הברג בחזרה את שני הברגים מסוג Mx כדי להדק את לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות למשענת כף היד והמקלדת].[ הצמד את כבל קורא טביעות האצבעות ואת לוח קורא טביעות האצבעות למכלול משענת כף היד והמקלדת].[ 54 הסרה והתקנה של רכיבים

55 4 התקן את: c d e 5 לוח קלט/פלט מכלול הצג מאוורר המערכת הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. לחצן הפעלה הסרת לחצן ההפעלה בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: c d e כיסוי הבסיס הסוללה מאוורר המערכת מכלול הצג לוח קלט/פלט כדי להסיר את לחצן ההפעלה: הסר את שני הברגים מסוג Mx שמהדקים את לחצן ההפעלה אל מכלול משענת הוצא את לחצן ההפעלה ממכלול משענת כף היד והמקלדת]..[ כף היד והמקלדת].[ 55 הסרה והתקנה של רכיבים

56 התקנת לחצן ההפעלה ישר ומקם את לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות בחריץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הברג בחזרה את שני הברגים מסוג Mx כדי להדק את לחצן ההפעלה אל מכלול משענת כף היד והמקלדת].[ 56 הסרה והתקנה של רכיבים

57 התקן את: c d e 4 לוח קלט/פלט מכלול הצג מאוורר המערכת הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. לוח מתאם החשמל הסרה של יציאת מחבר מתאם החשמל בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: כיסוי הבסיס הסוללה כדי להסיר את יציאת מתאם החשמל: c נתק את כבל מתאם החשמל מהמחבר בלוח המערכת].[ הסר את הבורג היחיד מסוג Mx שמהדק את יציאת מתאם החשמל אל מכלול משענת הרם את יציאת מתאם החשמל והוצא אותה מהמערכת].[ כף היד והמקלדת].[ 57 הסרה והתקנה של רכיבים

58 התקנה של יציאת מתאם החשמל ישר ומקם את יציאת מתאם החשמל בחריץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הברג בחזרה את הבורג היחיד מסוג Mx כדי להדק את יציאה מתאם החשמל אל מכלול משענת כף היד והמקלדת].[ חבר את כבל מתאם החשמל למחבר בלוח המערכת].[ 58 הסרה והתקנה של רכיבים

59 4 התקן את: 5 הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. משטח מגע הסרת משטח המגע בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: כיסוי הבסיס הסוללה כדי להסיר את משטח המגע: c הסר את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הרמקול לתושבת משטח המגע].[ הסר את שלושת הברגים מסוג Mx )ראש גדול( שמהדקים את תושבת משטח המגע הרם את תושבת משטח המגע והוצא אותה מהמערכת ][. למכלול משענת כף היד והמקלדת ][. 59 הסרה והתקנה של רכיבים

60 הסרת תושבת משטח המגעהסרת תושבת משטח המגע פתח את תפס המחבר ונתק את כבל משטח המגע מהמחבר שבלוח המערכת] [ פתח את תפס המחבר ונתק את כבל הכונן הקשיח מהמחבר שבלוח המערכת].[ d e f 60 הסרה והתקנה של רכיבים

61 הסר את ארבעת הברגים מסוג Mx )ראש גדול (שמהדקים את משטח המגע הרם את משטח המגע והוצא אותו מהמערכת].[ למכלול משענת כף היד והמקלדת].[ g h 6 הסרה והתקנה של רכיבים

62 התקנת משטח המגע ישר ומקם את משטח המגע בחריץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הברג בחזרה את ארבעת הברגים מסוג Mx )ראש גדול (כדי להדק את משטח המגע למכלול משענת כף היד והמקלדת].[ חבר את כבל הכונן הקשיח אל המחבר שבלוח המערכת וסגור את תפס המחבר ][. חבר את כבל משטח המגע אל המחבר שבלוח המערכת וסגור את תפס המחבר ][. הצמד את סרט ההדבקה כדי להדק את משטח המגע למכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הסרה והתקנה של רכיבים

63 ישר ומקם את תושבת משטח המגע בחריץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הסר את שלושת הברגים מסוג Mx )ראש גדול( שמהדקים את תושבת משטח המגע למכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הצמד את סרט ההדבקה כדי להדק את כבל הרמקול לתושבת משטח המגע].[ הסרה והתקנה של רכיבים

64 9 התקן את: 0 הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. לוח המערכת הסרת לוח המערכת בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: c d e f g כיסוי הבסיס הסוללה מאוורר המערכת מודול זיכרון WLAN SSD גוף הקירור כדי להסיר את לוח המערכת: c d קלף את סרט ההדבקה מהמחבר של לוח הקלט/פלט].[ הרם את תפס המחבר ונתק את כבל לוח הקלט/פלט מהמחבר שבלוח המערכת].[ קלף את סרטי ההדבקה מהמחבר של מכלול הצג].[ הרם את תפס המחבר ונתק את כבל מכלול הצג מהמחבר בלוח המערכת] 4.[ 64 הסרה והתקנה של רכיבים

65 e הסר את הכבלים הבאים: כבל סוללת המטבע] [ כבל הכונן הקשיח] [ כבל משטח המגע] [ כבל מתאם החשמל] 4[ כבל הרמקול] 7[ כבל המקלדת] 8[ כבל התאורה האחורית של המקלדת) אופציונלי] (9[ הסר את שני הברגים) Mx (שמהדקים את התושבת של יציאת ה- Type-C USB ללוח המערכת] 5.[ f הרם והוצא את תושבת יציאת ה- C USB Type מהמערכת].[ g 65 הסרה והתקנה של רכיבים

66 הסר את ארבעת הברגים מסוג Mx )ראש גדול (שמהדקים את הרם את לוח המערכת והוצא אותו מהמערכת].[ לוח המערכת אל מכלול משענת כף היד והמקלדת].[ h i 66 הסרה והתקנה של רכיבים

67 התקנת לוח המערכת מקם את לוח המערכת וישר את חורי הברגים שבלוח המערכת ביחס לחורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת].[ הברג בחזרה את ארבעת הברגים מסוג M.5x5 כדי להדק את לוח המערכת אל מכלול משענת כף היד והמקלדת].[ 67 הסרה והתקנה של רכיבים

68 4 5 חבר את הכבלים הבאים: כבל סוללת המטבע] [ כבל הכונן הקשיח] [ כבל משטח המגע] [ כבל מתאם החשמל] 4[ כבל הרמקול] 7[ כבל המקלדת] 8[ כבל התאורה האחורית של המקלדת) אופציונלי] (9[ מקם את יציאת ה- Type-C USB בחריץ שבלוח המערכת] 5.[ הברג בחזרה את שני הברגים מסוג Mx כדי להדק את התושבת של יציאת ה- Type-C USB ללוח המערכת] 6.[ 68 הסרה והתקנה של רכיבים

69 חבר את כבל מכלול הצג למחבר בלוח המערכת].[ סגור את תפס המחבר כדי להדק את כבל מכלול הצג].[ חבר את כבל לוח הקלט/פלט למחבר בלוח המערכת וסגור את תפס המחבר ][. הצמד את סרט ההדבקה כדי להדק את המחבר של כבל לוח הקלט/פלט ]4[ הסרה והתקנה של רכיבים

70 0 התקן את: c d e f g גוף הקירור SSD WLAN מודול זיכרון מאוורר המערכת הסוללה כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. מכלול משענת כף היד והמקלדת הסרת מכלול משענת כף היד והמקלדת בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את: c d e f g h i כיסוי הבסיס הסוללה מאוורר המערכת מודול זיכרון WLAN סוללת מטבע SSD כונן דיסק קשיח) HDD (בגודל.5 אינץ' לוח קלט/פלט 70 הסרה והתקנה של רכיבים

71 j k l m n o p משטח מגע רמקולים גוף הקירור מכלול הצג לחצן הפעלה עם קורא טביעות אצבעות יציאת מתאם החשמל לוח המערכת לאחר הסרת הרכיבים לעיל, נותרנו עם מכלול משענת כף היד והמקלדת. 7 הסרה והתקנה של רכיבים

72 4 לפני אתחול - epsa פתרון בעיות הערכת מערכת משופרת תוכנית האבחון epsa )הידועה גם בכינויה 'אבחון מערכת ('מבצעת בדיקה מקיפה של החומרה. תוכנית האבחון epsa מובנית ב- BIOS כתהליך פנימי. תוכנית אבחון המערכת המובנית מספקת מערך אפשרויות עבור קבוצות התקנים או התקנים מסוימים המאפשר לך: ומופעלת על ידו להפעיל בדיקות אוטומטית או במצב אינטראקטיבי לחזור על בדיקות להציג או לשמור תוצאות בדיקות להפעיל בדיקות מקיפות כדי לשלב אפשרויות בדיקה נוספות שיספקו מידע נוסף אודות ההתקנים שכשלו להציג הודעות מצב שמדווחות אם בדיקות הושלמו בהצלחה להציג הודעות שגיאה שמדווחות על בעיות שזוהו במהלך הבדיקה התראה: השתמש בתוכנית האבחון של המערכת להצגת תוצאות לא תקפות או הודעות שגיאה. הערה: מספר בדיקות של התקנים ספציפיים מחייבות אינטראקציה מצד המשתמש. הקפד האבחון מתבצעות. כדי לבדוק את המחשב שלך בלבד. השימוש בתוכנית זו עם מחשבים אחרים עלול להביא להימצא בקרבת מסוף המחשב כאשר בדיקות הפעלת תוכנית האבחון epsa הפעל אתחול עם אבחון באמצעות אחת מהשיטות המוצעות להלן: הפעל את המחשב. במהלך אתחול המחשב, הקש על מקש F כשמוצג הסמל של.Dell במסך תפריט האתחול, השתמש במקש החץ למעלה/למטה כדי לבחור באפשרות Dignostics )אבחון (ולאחר מכן לחץ על.Enter הערה: החלון Enhnced Pre-oot System Assessment )הערכת מערכת משופרת שזוהו במחשב. תוכנית האבחון תתחיל להפעיל את הבדיקות בכל ההתקנים שזוהו. לחץ על החץ בפינה הימנית התחתונה כדי לעבור לרשימה בדף. הפריטים שאותרו נרשמים ונבדקים. כדי להפעיל בדיקת אבחון בהתקן ספציפי, לחץ על Esc ולחץ על Yes )כן( כדי לעצור את בדיקת האבחון. בחר את ההתקן בחלונית השמאלית ולחץ על Run Tests )הפעל בדיקות(. אם קיימות בעיות, קודי השגיאה מוצגים. או רשום לפניך את קוד השגיאה ופנה אל.Dell כבה את המחשב. לחץ לחיצה ארוכה על המקש,Fn תוך כדי לחיצה על לחצן ההפעלה, ולאחר מכן שחרר את שניהם. חזור על שלבים 7- לעיל. נורית אבחון סעיף זה מפרט את תכונות האבחון של נורית הסוללה. השגיאות מיוצגות על-ידי נורית סטטוס/טעינת הסוללה בת שני צבעים, במקום קודי כתום ולאחר מכן בצבע לבן. לאחר מכן התבנית חוזרת על עצמה. לפני אתחול (מוצג, ונמצא בו פירוט של כל ההתקנים צפצוף. לאחר תבנית הבהוב ספציפית מופיעה תבנית של הבזקים בצבע 7 פתרון בעיות

73 הערה: תבנית האבחון מורכבת ממספר בן שתי ספרות שמיוצג על-ידי הקבוצה הראשונה של הבהובי הנורית) עד 9 (בצבע כתום, לאחר מכן השהיה של.5 שניות שבהן הנורית כבויה, ולאחר ההשהיה קבוצה שנייה של הבהובי נורית) עד 9 (בצבע לבן. לאחר הקבוצה השנייה תהיה השהיה של שלוש שניות, שבהן הנורית כבויה, לפני שרצף ההבהובים יתחיל מהתחלה. כל הבהוב נורית נמשך 0.5 שנייה. המערכת לא תבצע כיבוי בזמן שקודי השגיאה לאבחון מוצגים. קודי שגיאה לאבחון יקבלו תמיד קדימות על-פני שימושים אחרים בנורית ה- LED. לדוגמה, במחשבי מחברת, קודי הסוללה עבור מצב סוללה חלשה או מצב כשל של הסוללה לא יוצגו כאשר קודי שגיאה לאבחון מוצגים: טבלה 6. נורית אבחון תבנית הבהוב כתום לבן בעיה אפשרית פתרון מוצע החלף את לוח המערכת כשל CPU כשל בלוח המערכת) כולל כשל BIOS או שגיאת )ROM עדכן את ה- BIOS לגרסה העדכנית ביותר. אם הבעיה נמשכת, החלף את לוח המערכת לא זוהה זיכרון/ RAM ודא שמודול הזיכרון מותקן כהלכה. אם הבעיה נמשכת, החלף את מודול הזיכרון כשל זיכרון/ RAM החזר את מודול הזיכרון למקומו. 4 הותקן זיכרון לא תקין החזר את מודול הזיכרון למקומו. 5 שגיאה בערכת שבבים/לוח מערכת/כשל בשעון/כשל בשער A0 /כשל Super /כשל I/O בבקר מקלדת החלף את לוח המערכת 6 החלף את ה- LCD כשל LCD 7 כשל באספקת חשמל ל- RTC החלף את סוללת ה- CMOS כשל ב- PCI או בכרטיס מסך/שבב החלף את לוח המערכת לא נמצאה תמונת שחזור של ה- BIOS עדכן את ה- BIOS לגרסה העדכנית ביותר. אם הבעיה נמשכת, החלף את לוח המערכת עדכן את ה- BIOS לגרסה העדכנית ביותר. אם הבעיה נמשכת, החלף את לוח המערכת נמצאה תמונת שחזור של ה- BIOS, אך היא פגומה 4 נורית מצב סוללה טבלה 7. נורית מצב סוללה מקור חשמל התנהגות נורית ה- LED נורית מצב הפעלה של המערכת עוצמת טעינת סוללה 0-00% S0 לבן קבוע מתאם AC לבן קבוע >טעינה מלאה S4/S5 מתאם AC כבויה טעינה מלאה S4/S5 מתאם AC 0%<= S0 סוללה כתום 0%> S0 סוללה כבויה 0-00% S4/S5 סוללה כבויה S0 )פועל( - המערכת מופעלת. 7 פתרון בעיות

74 S4- המערכת פועלת בצריכת החשמל הנמוכה ביותר בהשוואה נתוני ההקשר נכתבים אל הכונן הקשיח. S5 )כבוי( - המערכת נמצאת במצב כיבוי. לכל שאר מצבי שינה. המערכת כמעט כבויה, למעט אספקת חשמל לטעינת טפטוף. 74 פתרון בעיות

75 5 קבלת עזרה פנייה אל Dell הערה: אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, באפשרותך המוצרים של.Dell חברת Dell מציעה מספר אפשרויות לתמיכה, בטלפון או דרך האינטרנט. הזמינות משתנה בהתאם זמינים באזורך. כדי ליצור קשר עם Dell בנושאי מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות: למצוא מידע ליצירת קשר בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג למדינה ולשירות, וייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיה עבור אל.Dell.com/support. בחר קטגוריית תמיכה. ברר פרטים לגבי הארץ או האזור שלך ברשימה הנפתחת Choose A Country/Region )בחר ארץ/אזור( בחלק התחתון של הדף. בחר בקישור המתאים לשירות או לתמיכה הנחוצים קבלת עזרה

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

מדריך למשתמש

מדריך למשתמש מדריך למשתמש תוכן 5 7 7 8 9 0 תכונות חדשות ומלהיבות תמונות עם מפתח רחב תמונות בשחור לבן צילומי מסך נגללים מצב פרו-קמרה מקליט מסך הוצאת הטלפון מהקופסה הכרות ראשונה עם הטלפון הכנסת טעינת הטלפון כרטיס ה-

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

- מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמו

- מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמו - מערכות תקשוב א` יחידת מעבדה כיתה י` מטרת נושאי הלמוד המובאים בחוברת: להקנות מושגי יסוד ועקרונות שעליהם פועל המחשב. ללמוד את חלקי המחשב ותפקידם. ללמוד דרכים באיתור תקלות ופתרונן. ליישם את הידע על מנת

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc

Microsoft Word - L6_UM_HE.doc HELLOMOTO הכר את הטלפון הסלולרי החדש מבית מוטורולה בטכנולוגיית,GSM דגם L6. לפניך, בקצרה, תיאור מבנה הטלפון. 1 HELLOMOTO Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Electronics Programs Youd Dalet

Electronics Programs Youd Dalet משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים התמחות מערכות אלקטרוניות תכנית לימודים למקצוע תקשורת מחשבים סמל מקצוע

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

SM-T530 מדריך למשתמש

SM-T530 מדריך למשתמש SM-T530 מדריך למשתמש www.samsung.com אודות מדריך זה מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים

BlackBerry Bold 9000 Smartphone - מדריך צעדים ראשונים מדריך צעדים ראשונים BlackBerry Bold 9000 Smartphone MAT-18896-022 PRINTSPEC-016 SWD-395636-0716021020-022 RBT71UW תוכן ברוכים הבאים ל- 3...!BlackBerry הגדרת המכשיר... 5 הכנסת כרטיס ה- SIM והסוללה... 5

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

T01-1page

T01-1page מבוא לשפת C תירגול 1: מבוא 1 אתר הקורס webcourse.cs.technion.ac.il/234112 חדשות הקורס תרגילי בית הרצאות ותירגולים חומר עזר, מבחנים קודמים, שאלות נפוצות, ועוד... 2 אתר הקורס 3 רשימת תפוצה חובה להירשם! הודעות

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד