המאמר הוא נוסח מורחב של * Language: The History of Judeoimt 3( הרצאה שנשאתי בכנס "מצב המחקר בחקר לשונות יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם, אוניברסיטת חיפה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "המאמר הוא נוסח מורחב של * Language: The History of Judeoimt 3( הרצאה שנשאתי בכנס "מצב המחקר בחקר לשונות יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם, אוניברסיטת חיפה"

תמליל

1 המאמר הוא נוסח מורחב של * Language: The History of Judeoimt 3( הרצאה שנשאתי בכנס "מצב המחקר בחקר לשונות יהודי ספרד והמזרח וספרויותיהם, אוניברסיטת חיפה, 7 באפריל אווה ]רודריג[ שווצולד ו. ראו: משה בר אשר, "הגיית הצדי,"במסורתם של יהודי דרוס מערב צרפת מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה: לכבוד מנחם צבי קדרי, שמעון שרביט )עורך(, רמת גן תשנ ט, עמ בדו ס^; hispano- M.L. Wagner, Os judeos portugueses e a sua lingua no Orient, na Holanda e na Alemanha, Arquivo de hisloria e bibliograjta, 1 (1924), pp. 3-18; P. Wexler, Marrano Ibero- Romance: Classification and research tasks, Zeitschrift fiir Romanische pp Philologie, 98(1982), וראו האזכורים האחרים במקורות אלו. ראו למשל :2. Dialecto J. Benoliel, Judeo-hispano-marroqui 0 hakitia, Madrid 1977; A.R. Bentes, Os Sefardim e a Hakitia, Rio de Janeiro 1981; P. Benichou, Observaciones sobre el judeo-espanol de Marruecos, Revisla de Filologia Hispanica, 7 (1945), pp ; S. Weich-Shahak, Romancero sefardi de Marruecos: Antologia de.tradition oral, Madrid 1997 מכיוון שאני מתמקדת ביהדות ספרד במזרח אגן הים התיכון לא יפורטו המחקרים על.הספרדית-יהודית של יהדות מרוקו יש סוברים שהיהודים דיברו בספרד.3 של ימי הביניים את אותו ניב ספרדי של שכניהם הלא יהודים. ראו :.L Minervini, Testi Giudeospagnoli Medieval}, Napoli 1992; R. Penny, Judeo-Spanish Varieties before and after the Expulsion, Donaire, 6 (1996), pp. וראו הדיון להלן. ראו 4. A. Zamora Vicente, Dialectologia.Espaiio!a, Madrid 1967 על הבדלים בין להג ללשון עצמאית אין כאן המקום.להרחיב ראו :5. a T.K.. Harris, Death of ו%בוא הספרדית-יהודית, הידועה גם בשם לאדינו, היא לשונם של מגורשי ספרד שהתיישבו במזרח ברחבי האימפריה העות מאנית ובמערב בצפון אפריקה. לשון זו נבדלת מלשונם של האנוסים שעזבו את ספרד והתיישבו בארצות השפלה, בדרום צרפת ובגרמניה, ולשונם הייתה ספרדית או פורטוגלית, אם כי גם לה ייחוד לשוני יהודי. 1 את הספרדית-יהודית של צפון אפריקה מכנים גם חכיתיה, ולה תכונות לשון מיוחדות. 2 בדבריי אתרכז בקהילות היהודים במזרח, משמע ברחבי האימפריה העות מאנית לשעבר - בעיקר בארצות הבלקן, בתורכיה ובארץ ישראל. ראשיתה של הספרדית-יהודית בימי הביניים בספרד. בקרב היהודים בספרד, בהיותם קבוצה חברתית בעלת ייחוד דתי-תרבותי, התפתחה לשון מיוחדת להם בשוחחם בינם לבין עצמם, משובצת רכיבים עבריים ושימושים מיוחדים הנובעים מן ההיבט הפולחני-דתי המאפיין את חייהם. 3 משנותקו מגורשי ספרד מצור מחצבתם הספרדי הם נשאו עמם את הלשון ושימרו בה רבות מן התכונות המאפיינות את הספרדית של ימי הביניים, אבל במרוצת הדורות התפתחה הלשון עד שהייתה ללשון עצמאית, אם כי יש הרואים בה להג של הספרדית. 4 הספרדית-יהודית חייתה חיים עצמאיים במשך מאות שנים, ופריחתה הספרותית הייתה במאה השש עשרה ומן המאה השמונה עשרה ואילך. למרבה הצער הלשון כבר אינה חיה במובנה המקובל של ההגדרה: אין ילדים המתחנכים באורה, אין היא שפת אם, ואין היא נכתבת באותיות עבריות כפי שהיה מקובל עד אמצע המאה העשרים. 5 לכשייפטרו מן העולם אחרוני הדוברים בה מלידה היא עתידה להיעלם ולא להיות עוד לשון חיה; כל חזקתה תהיה אז בשימורה במחקר. בדבריי אתמקד בקצרה בכמה עניינים הקשורים לחקר הספרדית- יהודית - בדרכי המחקר, בחומרי הגלם למחקר, בשיטות העבודה הלכה למעשה ובתוצאותיהן, ולבסוף אדון גם בקשיי המחקר. 6 וכבר בראשית דבריי אבקש לציין את ספרו החשוב של דוד בוניס, מחקרי ספרדית, שבו ליקט את כל ספרות המחקר שנכתבה עד 1981 על הספרדית-יהודית 149

2 Spanish, New-ark 1994; H.V. Sephiha, L'Agonie des Judeo-Espagnols, Paris 1977 לסקירה מלאה של מצב המחקר.6 בספרדית-יהודית ראו (Rodrigue).0 Schwarzwald, Judeo-Spanish Studies, Oxford Handbook of Jewish Studies, M. Goodman (ed.), Oxford 2002, pp ראו 7. Studies: D.M. Bunis, Sephardic A Research Bibliography, New-York 1981 לעדכונים ראו :8. Judezmo: idem, An Introduction to the Language of the Sephardic Jews of the Ottoman הקו הספודית יהודית במזרח, Empire, Jerusalem 1999 הנ ל, קולות משאלוניק היהודית, ירושלים תש ס ; ;(שורצולד, מחקרים )הערה 6 לעיל והביבליוגרפיות הנזכרות שם ובספרים.המצוינים לעיל ויצירתה. 7 את הרשימה הזאת יש להוסיף ולעדכן, כי מאז ועד היום נוספו מאות מחקרים בנושא. 8 המחקר דרכי מחקרי הבלשנות, הספרות, המוזיקה והפולקלור של השפה הספרדית- יהודית והיצירה בה צעדו זה בצד זה, מעט אחרי חקר השפה והתרבות בלשונות אחרות. שיטות המחקר הבלשניות, דרכי הניתוח הספרותיות והמוזיקליות ומחקרי הפולקלור שהתפתחו בעמים אחרים את נתנו אותותיהם בדרכי הניתוח של הספרדית-יהודית; והמגמות שניכרו שם באו לידי ביטוי גם בחקר הספרדית-יהודית. למשל, גם שם הניתוח הדיאכרוני, ההיסטורי, העוקב אחר השינויים ההיסטוריים שהתרחשו בלשונות העולם, קדם לבחינה הסינכרונית, המתארת את תופעות הלשון לעצמן בלא תלות בעברן. כך בבלשנות הכללית, וכך גם בחקר הספרדית-יהודית. העיסוק בספרות קנונית קדם לעיסוק בספרות העממית ובספרות שבעל פה. כך במחקרי הספרות וכך בחקר הספרדית-יהודית. היחס של הדוברים אל הספרדית-יהודית, אל שפתם שלהם, היה דו-ערכי. מצד אחד הם זלזלו בה, כאילו אינה אלא ענף פחות ערך של הספרדית האיברית; מצד אחר הם הרגישו גאווה על היותם משמריה של מסורת הלשון האיברית. משום כך יהודים ספרדים חוקרי ספרות, בלשנות, מוזיקה ופולקלור לא הקדישו תשומת לב רבה ליצירה בספרדית-יהודית; עד לפני כ ססו שנים. בסוף המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים החלו חוקרים לא יהודים לגלות עניין רב בספרדית-יהודית. השפה ויצירתה עניינו את החוקרים משום שהם ראו בהן שיקוף של מסורות קדומות של הספרדית האיברית. בעקבותיהם החלו גם יהודים לחקור את הספרדית- יהודית ואת ביטוייה התרבותיים. ראו :9. Juden-Spanish, M. L. Wagner, Stuttgart 1990; R. Menendez Pidal, Catalogo del romancero judeo espanol, Cultura Espanola, 4 (1906), pp.1,045-1,077;5(1907),pp ; idem, El Romancero Judio-Espanol: Teorias e Investigaciones, Madrid 1928; idem, El Romancero Sefardi: su Extraordinario Caracter Conservador, The Sephardi Heritage, R. Barnett (ed.), New-York 1971, pp ; C.M. Crews, The Vulgar Pronunciation of Hebrew in the Judeo-Spanish of Salonica, JJS, 13 (1962), pp ; idem, Recherches sur lejudeo-espagnol dans les pays balkaniques, Paris 1935 סו. ראו לדוגמה: משה דוד גאון, העיתונות בלאדינו: ביבליוגרפיה, ירושלים תשכ ה; אברהם יערי, "דפוסים קדומים", קוית ספר, כב )תש ה-תש ו(, עמ ; הנ ל, רשימת ספרי לאדינו הנמצאים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים תרצ ד; חיים דב פרידברג, בית עקד ספרים, תל אביב תשי ב; יוסף קפלן )עורך(, היהודים הפורטוגז ם באמשטרדם במאה השבע-עשרה, החוקרים הראשונים שהחלו ברצינות בתיעוד הממצאים בספרדית- יהודית ובתיאורם היו רמון מננדס פידאל, לאופולד וגנר וסינתיה קרוז. 9 בעקבותיהם קמו דורות של חוקרים רבים, יהודים ונוצרים, שהתמקדו בספרדית-יהודית מכל היבטיה - המחקריים הפולקלוריים והמוזיקליים - ועוד היד נטויה. משהתקבלה ההכרה שהספרדית-יהודית ויצירתה הבלשניים, נושאים הן הספרותיים, ראויים למחקר החל תהליך רישום של כל מה שנמצא בכתובים בספרדית-יהודית. הקטלוגים הם כלי עזר חשוב ורב ערך לכל מחקר ומחקר בספרדית- יהודית; כל קטלוג נכון לספרייה שנבדקה במחקר מסוים או לדפוסים שנסקרו, ואין הוא מקיף את כל מה שאי פעם נכתב בספרדית-יהודית. קטלוגים, של מאיר קייזרלינג, אברהם יערי, חיים דב פרידברג ואחרים, 10 15

3 וקטלוגים שנוצרים היום בעבודה הביבליוגרפית היסודית בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ובמכון בן צבי בירושלים בידי דוב הכהן," או בהיקף קטן יותר במכון מעלה אדומים בידי אבנר פרץ, הם רק דוגמה קטנה למה שנחוץ עוד בתחום הזה: סקירה כוללת ומקיפה של כל מה שתועד עד היום. עד כאן בכתב. המצב בעל פה עגום יותר, משום שאמנם נאספו ותועדו שירים למיניהם - רומנסות, קנסיוניס וקנטיגאס - מסוף המאה התשע עשרה ומראשית המאה העשרים, אבל עיקר האיסוף של המסורות שבעל פה נעשה ממחציתה השנייה של המאה העשרים, בשעה שהספרדית- יהודית כבר החלה בשקיעתה, וחומרים רבים מאוד אבדו לבלי שוב. אווה ]רודריג( שווצולד ירושלים תשל ה ; Kayserling, M. Biblioteca espahola-poriugueza Judaica: Dictionnaire bibliographique, [Strassburg 1890] New-York 1971; M. Studemund-HaLevy, Bibliographie zum Judenspanischen, Hamburg 1975; idem, Bibliographie zur Geschichte der Judea in Hamburg, Miinchen 1994 לסקירה של הקטלוגים והביבליוגופיות ראו שמואל רפאל, "מגמות ויעדים בקטלוגים ובביבליוגופיות של דפוסי לאדינו", פעמים, 81 )תש ס(, עמי ראו D. Cohen, Bibliography of ומחקו הגלם חומו Ladino Books )בהכנה לדפוס(. וראו כבר רמזתי על חומרי הגלם למחקר - החומרים הכתובים והחומרים שבעל פה. הכתובים: בקטלוג )א( תרגומי יערי של מקרא משנת נמנו 1935 הסוגים בטקסטים ופירושיהם, כולל מעם לועז - היצירה הגדולה שר יעקב כולי החל בכתיבתה ואחרים המשיכוה לאחר מותו, והיא מקיפה חלק נכבד מספרי המקרא; מסכת )ב( ספרי )ג( אבות; תפילות, ובהם ההגדות של פסח; )ד( חיבורי מוסר ודינים; )ה( קבלה; )ו( דברי הימים ותולדות אישים; )ז( מחיי ישראל בדור האחרון; )ח( ציונות ולאומיות; פיוט )ט( )יא( דרמה; )י( ושירה; סיפורים; )יב( הלצה; )יג( ספרי לימוד; )יד( עיתונים; )טו( לוחות שנה; )טז( נצרות ומיסיון; )יז( שונות. 12 מיון מפורט זה נובע מאופיו של יערי, הביבליוגרף שתיעד את הספרים שמצא בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים. מאז נוספו ספרים לספריות העולם, ובכל זאת המיון נותר שמרני למדיי. מולכו הבחין בין ספרות כתובה לספרות דבורה ומיין בדרך אחרת את סוגי הספרות: )א( ספרות פופולרית בעל פה, ובה )ו( משלים ופתגמים, )2( רומנסות, ובהן רומנסות בנושאים לא יהודיים, שירים מסוגים שונים, רומנסות בנושאים יהודיים )מקראיים או מדרשיים( וסיפורים למיניהם; )ב( ספרות פופולרית כתובה, ובה קופלאס )או קומפלאס( של פורים, שירים של פסח, המנון לשבועות ושירי שבועות, קינה לתשעה באב וקופלאס לט ו בשבט; )ג( תרגומים ליטורגיים למקרא ולתפילה; )ד( דינים, מוסר ומעם לועז; )ה( שירה, דרמה וסיפורת; )ו( ספרי היסטוריה ועיתונות. 13 שתי סוגות כתובות הבולטות בחשיבותן זכו למחקרים ענפים: )א( תרגומי הלאדינו לטקסטים הליטורגיים - תרגומי המקרא, תרגומים לפרקי אבות, 12. ואו יערי, ושימת ספו לאדינו )הערה 10 לעיל(..13 ראו M. Molho, Literatura Sefardita de Oriente, Madrid y Barcelona האזכורים הביבליוגרפיים נמנים בסעיף הבא, "שיטות המחקר ותוצאותיהן"..15 ראו למשל: משה אטיאש, וומנסיוו ספרדי: רומנסות ושידי עם ביהודית ספרדית, ירושלים תשנ א; משה גיורא אלימלך, רומנסות ספרדיות, ירושלים תשל ט; תמר אלנסנדו-פריזו, מעשה אהוב וחצי: הסיפור העממי של יהודי ספרו, ירושלים ובאו שבע תש ס; בתיה מעוז, "הוומאנסה של היהודים הספרדים מתורכיה ומארצות הבאלקאן", פעמים, 7 )תשמ א(, עמ' 63-50; שמואל רפאל, האביר והרעיה השבויה: מהקו נוומנסה של דובו הלאדינו, ומת גן תשנ ח; S.G. Armistead y J.H. Silverman, En torno al romancero sefardi-hispanico judeo- balcdnico de la tradition < espahola, Madrid ואו: משה אטיאש, "ה קומפלאס די פורים' בלאדינו", ספונות, ב )תשי"וז(, עמי שלא-שעו; הנ ל, קנסיונוו יהודי ספרדי: שיו עם ביהודית ספרדית, ירושלים ותל אביב תשל ב; תמו אלכסנדר, "הפתגם היהודי-הספודי: מקורות ומחקרים", מהקו )תשס ג(, עמי ירושלים בפולקלור יהודי, כב ; שמואל 151

4 חקו הסנווית-יהודית במזרח ארמיסטד ויוסף סילברמן, "הספרות הספרדית-היהודית העממית והמסורת שבעל פה במזרח הים התיכון", מהקרי,(ירושלים בפולקלור יהודי, ה ו )תשמ ד עמ 22-7; יעקב בן סולילה ותמר אלכסנדר, "מן הכתב אל הפה: גלגולה של ספרות קאנונית בפתגמים, פעמים, 93,תשס ג(, עמי ו; שמואל רפאל ( הימנונים ציוניים בלאדינו: עיון בסוגה " 'ובפואטיקה, פעמים, )1998(, 73 עמ בוניס, קולות משאלוניק )הערה ;59-41 להגדות של פסח ולקטעי תפילה; )ב( מעם לועז. ספרות רבנית אחרת, ספרי הדרכה וייעוץ, מעט ספרי היסטוריה, ספרות יפה, מחזות, שירה ועיתונות לא זכו לחקירה שיטתית ומקפת, אם כי יש עבודות חשובות אחדות בתחום. 14 הסוגה בעל פה שזכתה לעיקר ההתעניינות במחקר היא הרומנסה. הבלדות הספרדיות-יהודיות תוארו ונחקרו, אם לעצמן ואם בזיקה למקבילותיהן בספרדית האיברית. 15 השירים )קופלאס וקנטיגאס(, סיפורי העם, המשלים, הפתגמים, החידות והבדיחות נאספו וממשיכים להיאסף, ברם המחקר עליהם טרם הגיע לכלל מיצוי. 16 לעיל ;(8 a H.V. Besso, Inrtoduction to Bibliography of Sephardic Proverbs, Le שיטות המחקר ותוצאותיהן Judaisme Sephardi, 18 (1959), pp ; idem, Judeo-Spanish Proverbs: An Analysis and Bibliography, New-York 1980; I.M. Hassan, Las Coplas de Purim, Thesis doctoral, Madrid 1976; idem, E. Romero y P. Diaz-Mas, Temas Sefardies: del Cancionero Sefardi, Madrid 1984; l.j. Levy, Prolegomena," Sefardi to the Study of the Refranero New-York 1969; idem, And the World Stood Silent: The Sephardic Poetry of the Holocaust, Urbana 1989; E. Romero, El libro del buen retajar, Madrid 1998 ראו :17. en S. Marcus, A-t-il existe Espagne un dialecte judeo-espagnol, 22 (1962), pp ; A. Varvaro, 11 giudeo-spagnolo prima dell'espulsione del 1492, Medioevo 12(1987),pp Romanzo, דעת 1 של פאול וקסלר אינה מקובלת בקרב.החוקרים, ואין היא רלוונטית לדיון זה ראו P. Wexler, The Hon-Jewish Origin of the Sephardic Jews, New-York 1996 ראו :18. formation L. Minervini, La de la Koine Judeo-espanola en el siglo XVI, Revue de Linguistique Romane, (2002), pp ; H.V. Sephiha, Le Judeo-Espagnol, Paris וראו גם המקורות בהערה 3 לעיל. 19. דוד בוניס הוכיח שכבר במאה השש עשרה ניכרת ההשפעה התורכית על הספרדית-יהודית הזאת. ראו דוד בוניס, "המרכיב התורכי של הג ודזמו עיקר עבודת המחקר בתחום הספרדית-יהודית היום עדיין בשלב האיסוף, השימור והתיעוד. מעט נעשה בתחום הניתוח בהתאם לתחומי המחקר שהזכרתי לעיל. אחת משאלות המחקר שעדיין נדרשים לה היא אם הספרדית-יהודית נוצרה כבר בחצי האי האיברי או שהיא התפתחה אחרי שנותק הקשר בין היהודים לספרד. 17 יש טענה שהספרדית-יהודית תחילתה רק בראשית המאה השבע עשרה; 18 לעומת זאת יש הגורסים, ואני בהם, שמקורה כבר בחצי האי האיברי במאות הארבע עשרה והחמש עשרה. הטענות בדבר התפתחותה המאוחרת לאחר הגירוש מבוססות על תפיסה שהספרדית הכתובה של המאה השש עשרה, אף על פי שנכתבה באותיות עבריות, דומה מאוד לספרדית האיברית בת זמנה וממשיכה את רוח היצירה בה. 9 י הטענות הבלשניות בדבר קיומה של ספרדית-יהודית בימי הביניים מתבססות על כתבים שהתגלו שם, על התפתחות מקבילה של הספרדית-יהודית במזרח ובמערב ועל ידע סוציולינגוויסטי בעניין התפתחות לשונות בקבוצות חברתיות סגורות. 20 רוב המחקרים מהתעניינות על ייחודית השפה של הספרדית-יהודית החוקרים בנושאים ועל מסוימים יצירתה הקשורים נובעים בה. משום כך חסר מחקר כללי רב היקף המתעד ומנתח את כל סוגי היצירה הספרדית-יהודית, ועוד אשוב לעניין זה בהמשך. הסוגה של תרגומי הלאדינו זכתה כאמור לתיאור הבלשני המקיף ביותר בעבודות תרגומי על התורה, - המקרא הנביאים ופרקי הפטרות, על פרקי אבות ועוד; 21 מעם לועז זכה לתיאור בהיבטים ספרותיים, להשוואת נוסחים ולתיאור דרכי העיבוד של סיפורי המדרש בהשוואה לסיפורי עם. 22 ואולם המחקר הבלשני נמצא שם עדיין בחיתוליו. הוא הדין ביצירות 152

5 אחרות - רומנסות, שירים למיניהם, ספרות יפה, מחזות, סיפורי עם, פתגמים ועוד. 23 יש להוסיף שבניתוח יצירות הספרות באים לידי ביטוי גם הבדלים דיאלקטיים. 24 הרבה מן הניתוחים הבלשניים עוסקים ברכיבים של שפת היצירה, כגון הרכיב העברי, התורכי, הצרפתי וכיוצא באלה בקהילות מסוימות או ביצירות מסוימות; 25 לדוגמה מילונו של בוניס, על הרכיב העברי והארמי בספרדית-יהודית, מבוסס על מסורות בעל פה ובכתב, והוא הספר המקיף ביותר שנכתב בנושא זה. 26 מחקר הדיאלקטים מבקש למצוא הבדלים בין הקבוצות של היהודים הספרדים. המחקר הוא בעיקרו תיאור איזוגלוסות לקסיקליות או תיאור איזוגלוסות פונטיות, ולא תיאור של תופעות אחרות. מחקר זה מכיר הן בהבדלים בין טקסטים כתובים הן בהבדלים בין טקסטים מדוברים. הרבה ממחקר הדיאלקטולוגיה התמקד בתיאור מפורט של הלשון בקהילה מסוימת - בשאלוניקי, ביוגוסלביה, בירושלים ועוד. 27 אחת משאלות המחקר התאורטיות שהעסיקה וממשיכה להעסיק חוקרים רבים היא שאלת המקוריות של היצירה הספרדית-יהודית, בין בעל פה בין בכתב, וזיקתה ליצירה האיברית. למשל, המיונים של אלנה רומרו מתמקדים בעיקר ביצירה הכתובה, אך נקודת המוצא שלהם היא זיקתה של הספרות שנכתבה בספרדית-יהודית ליצירה הספרדית האיברית מחד גיסא, ומאידך גיסא עצמאות הספרות הספרדית-יהודית וזיקתה למתרחש בספרות של עמים אחרים. 28 לפיכך היא דנה בשלושה סוגי ספרות ספרדית-יהודית: תרגומי הלאדינו למקרא, לתפילה, לפרקי אבות ולהגדה של פסח וחיבורים אחרים מן המאה השש עשרה - כשהיצירה האיברית ורוחה עדיין שרו על היצירות; התרגומים מן המאה השמונה עשרה ואילך ומעם לועז - יצירות עצמאיות והתאטרון וחדשניות מסוף המאה שנועדו התשע להשכלת עשרה ההמונים; - ואילך ליצירה בעמי אירופה. ביצירה שבעל פה היא לא דנה. יעקב חסן 29 ובעקבותיו פלומה דיאז-מאס 30 הספרות, התפתחות טוענים בעניין העיתונות המקבילה הספרות הספרדית-יהודית שאמנם יש יצירה ספרדית-יהודית עצמאית, אך חלק נכבד ממנה אינו אלא אימוץ של נורמות ספרותיות של עמים אחרים, בין שהן איבריות בין שהן מקומיות. הם ממיינים את הספרות הכתובה לספרות מקורית ולספרות מאומצת. הספרות המקורית כוללת את תרגומי המקרא וכתבים ליטורגיים אחרים - מעם לועז, ספרי מוסר וחיבורים רבניים אחרים; ספרות הקופלאס לסוגיה; סוגות מסורתיות, כגון פתגמים, סיפורי עם, בלדות, רומנסות ושירים. הסוגות המאומצות הן לדעתם עיתונות, סיפורת, דרמה ושירה חדשות במאות התשע עשרה והעשרים. אינני מסכימה עם דעתם שכל היצירה החדשה בעיתונות, בסיפורת, בדרמה ובשירה במאות העות מאני", הרצאה בכנס הבין לאומי על היהודים באימפריה העות מאנית: חברה ותרבות, רמת גן, יוני ראו: הנ ל, "לשון היהודים הספרדים: סקירה היסטורית", מורשת ספוד, חיים ביינארט )עורך(, ירושלים תשנ ב, עט ; אורה )רודריג( שורצולז/ סוגי לשון וספרות ביהדות הספרדית", פעמים, 50 )תשנ ב(, עט 4 28 Language; idem, Choice and Language Varieties Before and After the Expulsion, From Iberia to Diaspora: Studies in Sephardic History and Culture, Y.K.. Stillman andn.a. Stillman (eds.), Leiden 1999, pp. 399^15 ו 2. ראו למשל: משה לזר, "תרגומי המקרא בלאדינו, ספונות, )1964(, 8 עמ שלז שעה; אורה )רודריג( שורצולד, תרגומי,(הלאדינו לפרקי אבות )עדה ולשון, יג תשמ ט; הנ ל, "מה בין תרגומי הלאדינו בפרקי אבות ובהגדות הספרדים?", יצירה,ותולדות בקהילות ישראל בספרד והמזרח -תמר אלכסנדר, אפרים חזן, גלית חזן רוקם ואברהם חיים )עורכים(, ירושלים תשנ ד, עמ 54-33; הנ ל, "בחינה חדשה,"של מקור תרגומי הלאדינו ומסירתם קולליעקב: אסופת מאמרים לכבוד פרופ יעקב בן טולילה, דניאל סיון ופבלו יצחק הלוי-קירטצ וק )עורכים(, באר שבע אווה ]וודריג[ שווצולו תשס ג, עט ; Bunis, D.M. Tres formas de ladinar la biblia en Italia en 10s siglos XVI-XVII, Introduction a la Biblia de Ferrara, I.M. Hassan (ed.), Madrid 1994, pp ; idem, Translating from the Head and from the Heart: The Essentially Oral Nature of the Ladino Bible-translation Tradition, Hommage a Haiti tidal Sephiha, W. Busse and M.C. Varol- Bomes (eds.), Berne 1996, pp ; I.M. Hassan (ed.), Introduction a la Biblia de Ferrara, Madrid 1994; M. Lazar (ed.), The Ladino Scriptures: Constantinople, Salonica [ ], Lancaster California 2000; idem (ed.), Biblia Ladinada: Escorial I.j. 3, 153

6 Madison 1995, pp. ix-xlvii; idem (ed.), The Ladino Mahzor of Ferrara /7J53/, Culver City 1993; idem (ed.), The Ladino Bible of Ferrara [1553], Culver City 1992; M. Morreale, El sidur ladinado de 1552, Romance Philology, 17 (1963), pp ; idem, La Biblia di Ferrara': 450 anni dopo la sua pubblicazione, Atti della Accademia Nazionale dei Lincei S-9,6 (3)(1994),pp ; H.V.Sephiha, Le Ladino: Deuieronome, Paris 1973; חקר הספרדית-יהוויח במזרח התשע עשרה והעשרים היא אימוץ של נורמות מעמים אחרים. אם נקבל את דעתם יש לטעון שכל סוגה ספרותית שנוצרה בכל עם ועם לאחר שכבר הייתה קיימת בעמים אחרים היא חלק מספרות מאומצת. האם כל אלו ייחשבו אימוצים בקרב עמים אחרים או רק בקרב היהודים הספרדים? חוקרים אחרים, ובהם סילברמן וארמיסטד, הראו שהרבה ממה שנחשב ספרדי מקורי במסורת העממית שבעל פה ויוחס למקור קדום עוד בחצי האי האיברי אינו אלא אימוץ ספרדי-יהודי של מסורות מקומיות. הם הוכיחו את התזה הזאת בפתגמים, בסיפורי עם, ברומנסות ובשירי עם, בין שיש בהם מוטיבים יהודיים דתיים למהדרין בין שיש בהם מוטיבים לא יהודיים. 31 idem, Versiones judeo-espanolas del Libro de Jermia impresas en Ferrara y Salonica en el siglo XVI: Influencia de 10s comentaristas, Sefarad, 31(1971), pp ; idem, Le Ladino (Judeo- Espagnol Caique), Paris 1979; 0. (Rodrigue) Schwarzwald, La Haggada de Venise en ladino de 1609, Yod, pp,(ועוד.1991)33-34 מעם לועז, שנכתב במקורו בספודית.22- יהודית, תורגם לעברית, לאנגלית ולצרפתית ותועתק לספרדית, ולכן הוא אבן שואבתליהודים מסורתיים ולחוקרים,במדעי היהדות. ראו: תמר אלכסנדר :דמותו של האר יבסיפור הספרדי-יהודי ","סיפור האנוס והלחם בתוך מעם לועז פעמים, כו )תשמ ו(, עם ; שמואל חגי, "מעם לועז : פירושו של ר יעקב כולי, מחניים, 4 )תשנ ג(, עמי לואיס לנדאו, "תכנים וצורות ; ב מעם לועז לר יעקב כולי", עבודת,דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תש ם; אורה )רודריג( שורצולד, "היבטי שיח במעם לועז" )בהכנה לדפוס. עתיד ;(להתפרסם בספר לכבוד יהודית דישון מחקרי גם הבלשנות הראו שמה שנראה כשימור המסורת הספרדית האיברית של ימי הביניים אינו ניכר אלא בחלק מאוצר המילים וביסודות פונטיים מסוימים. הלשון השתנתה שינויים ניכרים מאז נותקו הדוברים מספרד, מקביל והיא למה התפתחה שנמצא התפתחות בלהגים מסוימים עצמאית בחצי - האי מן חלק האיברי, ההתפתחויות וחלק התפתחות עצמאית, דומה למה שהתרחש בספרד אחרי הגירוש. 32 במחקרי ביצירות המוזיקה מושרות התמקדו ומנוגנות; בבחינת ומהם המוטיבים מתברר והסגנונות שהשפעת המודרנה הוא המוזיקליים ניכרת ביצירה הספרדית-יהודית כולה, ומעט מאוד אפשר לזקוף לזכות מסורת קדומים מספרד של ימי הביניים. 33 מחקרים רבים עסקו בסוג ספרותי מסוים. תמר אלכסנדר למשל חקרה עם סיפורי ופתגמים; בקופלאס לפורים; אלנה רומרו תיארה מחזות; חסן יעקב התעניין ואמיליה ברקין לופז תיארה את דרכי כתיבתו של הסופר בן גיאת. 34 חוקרים אחרים בחרו לבדוק מוטיב ספרותי מסוים ביצירות אחדות שמקורן במקומות שונים או אצל דוברים שונים - אונס דינה, הנערה היו הנבגדת או הנערה שומרת האמונים, עקדת יצחק ועוד. שמואל רפאל 35 ומסעוד סלמה 36 הם שניים מחוקרים אלו, ויש עוד רבים אחרים. פריחת העניין בלשונם של מגורשי ספרד ובתרבותם וחקירתה המחודשת הביאו לפרסומם של מילונים אחדים. שני המילונים הראשונים שהתפרסמו חד-כיווניים: הערכים בספרדית-יהודית תורגמו לצרפתית, אבל המילון לא ניתב את המעןין בכיוון ההפוך - מילים צרפתיות לא תורגמו לספרדית-יהודית. במילון הקטן והישן של שלמה ישראל שריזלי מלפני למעלה מ- 100 שנה נכתבו המילים בספרדית-יהודית באותיות עבריות ותרגומן הובא בצרפתית. 37 לא נכללו בו מילים עבריות וארמיות ששולבו בספרדית-יהודית, מתוך הנחה תמימה שחזקה על קורא העברית שידע את משמעותן של המילים בספרדית-יהודית. לכן מילים כמו חבר )או חאב יר( "שותף"; חברנסה )או חאב ראנסה( "שותפות"; דיזמזלאדו )או D. Gonzalo Maeso and P. Pascual Recuero (eds.), Me'am Lo'ez: El gran comentario btblico sefardi, Tomo preliminar: Prolegomenos, Madrid ; P. Romeu Ferre, Las Haves del Meam loez: Edition critica, concordaday analltica de los Indices del Meam loez de la Tora, Barcelona 2000; A, Ginio Meyuhas, Everyday Life in 154

7 the Sephardic Community of Jerusalem according to the Meam Loez of Rabbi Jacob Kuli, Studia Rosenthaliana, 35, 2 (2001), pp ; idem, La Bible populaire sepharade comrne memoire de la vie juive, Paris 2004; idem, Ecos de las polemicas cristianas contra los judios en Meam Loez", Convivencia de culturasysociedades mediterraneas, V, Universidad Publica de Navarra, 2004, pp ראו למשל: משה אטיאש, "שלמה דיזמאזאלאדו( "ביש מזל, אומלל" אינן ערכים במילון הזה. מילונו של ז וזף נחמה משנת 1977 תיעד את הספרדית-יהודית של שאלוניקי בתעתיק אותיות רומיות, ונכללות בו מילים עבריות וארמיות הקיימות בספרדית- יהודית א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. א. ב. ג. ד. ה. מילים בצד רבות שמקורותיהן תורכיים, איטלקיים, צרפתיים ואחרים. 38 בשנים האחרונות התפרסמו מילונים אחדים לספרדית-יהודית, רובם חד-כיווניים, ומיעוטם דו-כיווניים: פסקואל פסקואל רקוארו, מילון ספרדית-יהודית-ספרדית. 39 שמואל רומאנו, מילון ספרדית-יהודית-צרפתית, גרמנית וספרדית )להג יוגוסלביה(. 40 אלגריה בנדיין די בן דלק, מילון ספרדית-יהודית-ספרדית. 41 קלרה ואלי פרחיה, מילון ספרדית-יהודית-צרפתית. 42 קלרה פרחיה ספרדית-יהודית. 43 אלברט מוריס ספרדית-יהודית. 44 ועמיתיה, מילון ספרדית-יהודית-תורכית ותורכית- פאסי, מילון ספרדית-יהודית-אנגלית ואנגלית- מימון בנשימול ומתילדה כהן סראנו, מילון ספרדית-יהודית-עברית ועברית-ספרדית-יהודית. 45 דוד בוניס, מילון העזר ספרדית-יהודית-עברית. 46 אלי כהן ודליה כהן גורדון, מילון ספרדית-יהודית-אנגלית ואנגלית- ספרדית-יהודית. 4 תפקיד נכבד בשימור הספרדית-יהודית ובהוראתה יש לספרים להוראת השפה, וגם הם החלו להתחבר בשנים האחרונות. להלן רשימת שמות המחברים של ספרי הלימוד, בסדר כרונולוגי לפי מועד פרסומם: אראלה גטניו ושמואל רפאל, למתחילים ולמתקדמים. 48 מארי-כריסטין וארול. 49 מתילדה כהן סראנו, למתחילים ולמתקדמים. 50 משה שאול. 51 דודבוניס. 52 ספרו של בוניס הוא הטוב והמקיף מכולם. כל ספרי הלימוד לספרדית- יהודית התפרסמו רק בשנים האחרונות, ורובם אחרי ואגב כך אעיר - אחת הסוגיות המעסיקות את חובבי הלשון היא שאלת הכתב: האם יש להמשיך להשתמש בכתב רש י בלימוד הספרדית-יהודית וספרותה או שיש להשתמש באל ף בי ת הרומי )אותיות לטיניות( כדי לקרב את השפה אל מקורה הספרדי וכדי שכל יודע שפה אירופית יוכל לקרוא אותה? מבחינה אקדמית ערכו של כתב רש י לא יסולא בפז, שהרי בו נכתבה רוב הספרות הספרדית-יהודית. בכתב רש י נכתב המילון של שריזלי, וספרי הלימוד של גטניו ורפאל ושל בוניס מלמדים את השפה ח שלם: אביר המשוררים בלאדינו", זכרון שלוניק, ב, תל אביב תשמ ו, עמ ; תמר אלכסנדר ושושנה וייך שחק, לעת כזאת: מתזה מוסיקאלי לפורים בשאלוניק, תל אביב תשנ ד; אברהם אלמאליח, "הספרות והעתונות האשפניולית", השלח, כו )תרע ב(, עמ ; 73-67, דוד בוניס, "מונחי מאכלים ומנהגי אכילה בס דמשק אליעזר לר אליעזר בן שם טוב פאפו: הספרות הרבנית בג ודזמו כמקור לענייני פולקלור ולשון", מחקו ירושלים בפולקלור יהודי, ה-ו )תשמ ד(, עמ ; אבנר לוי, "אלכסנדר בן גייאת ותרומתו לעיתונות ולספרות היפה בלאדינו", מורשת יהודי ספרד והמזרח, יששכר בן עמי )עורך(, ירושלים תשמ ב, עמ ; אלנה רומרו, "היצירה הספרותית בפרוזה של היהדות הספרדית", מורשת ספוד, חיים ביינארט )עורך(, ירושלים תשנ ב, עמ אווה ]רודריג[ שורצולד S.G. Armistead and J.H. ; Silverman, The Judeo-Spanish Ballad Chapbooks ofyacob Abraham Yona, Berkeley 1971; A. Barquin Lopez, Edition y estudio de doce novelas aljamiadas sefardies a se principios del siglo XX, 1995; I.M. Hassan, Hacia una vision panoramica de la literatura sefardi, Actas de lasjornadas Estudios Sefardies, A.V. Camarasa (ed.), Caceres 1981, pp ; idem, Vision panoramica de la literatura sefardi, Hispania Judaica, 2 (1982), pp ; S. Santa Puche, Introduction 155

8 חקו החפודית-יהווית במזרח a la literatura de los judtons sefardies, Valencia 1998; E. Seroussi (ed.), Alberto Hemsi: Cancionero Sefardi, Jerusalem 1995; E. Romero, La creation literaria en lengua Sefardi, Madrid 1992; idem, El teatro de los sefardies orientales, Madrid ראו: שמעון מרכוס, השפה הספודית-יהודית, ירושלים תשכ ה; מתוך שימוש בכתב רש י. מבחינה פופולרית הגישה הדוגלת בתעתיק באותיות לטיניות היא המושלת בכיפה, ובשיטה זו נכתבו המילונים וספרי הדקדוק האחרים משנת 977 ו ואילך. כאמור, חלק נכבד מן המחקר מוקדש עדיין לתיעוד ולאיסוף. פרסום ספרים של שירי ברית מילה של היהודים הספרדים, שירים לפורים, שירי חגים, אוספי פתגמים וכו חשובים לצורך הניתוח הבלשני, התמטי, הפולקלורי והמוזיקלי; הם חומר הגלם לחוקרים. סמורה ויסנטי )הערה 4 לעיל(; שורצולד, פרקי אבות )הערה 21 לעיל(; Varol, M.C. המחקר מצב היום Le judeo espagnol d'istanbul, Etude linguistique, these pour le doctorat nouveau regime, Paris, III, ראו למשל: דוד בנבנשתי, מלים עבריות בספודית-יהודית, ירושלים תשמ ה; שמעון ברנפלד, "היסוד העברי בלשון הספרדית-יהודית", רשומות, א )תרפ ה(, עמי ; אורה )רודריג( שורצולד, "הרכיב העברי בלאדינו של הגדות הספרדים", לאדינאר, א )תשנ ח(, עמ 78-61; הנ ל, "המדדים להיתוכן של המלים העבריות והארמיות בספרדית- היהודית, מלאת, 2 )תשמ ד(, עט ; הנ ל, "המלים העבריות בעיתונות הספרדית-יהודית ביוון", דברי הקונגרס הע 1 למי העשירי למדעי היהדות, באוניברסיטאות אחדות בארץ ובעולם יש חוג של לימודי ספרדית- יהודית )לאדינו( ויצירתה: באוניברסיטת בר אילן, באוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בפריז, במינכן, בהמבורג ובברלין. כן יש קורסים בודדים באוניברסיטאות אחרות, כגון בתל אביב, בניו-יורק, בלוס אנג לס, במדריד ועוד. במקום שהשפה וספרותה נלמדות, שם גם מתפתח המחקר בספרדית-יהודית. מפעלים ראויים לציון: הרשות ו. הלאומית לתרבות הלאדינו בראשות מדינת ישראל, מר יצחק נבון, הוקמה בשנת לשמר את התרבות. בטיפוח התרבות ובשימורה. נשיאה החמישי של 997 ו ושמה לה למטרה הרשות יוזמת פרויקטים ומסייעת סיוע של ממש ד, ו, ירושלים תש ן, עמ ;.A.2 המכון ללימודים ספרדיים במדריד Sefardies(,)Instituto de Estudios Danon, Les elements grecs dans le שהיה בעבר מכון אריאס מונטאנו והוא חלק מן האקדמיה הספרדית למדעים, שם לו למטרה לאסוף, לשמר ולחקור את הספרות הספרדית- יהודית. בראשו עומד יעקב חסן. judeo-espagnol, Revue des Etudes, Jueves, 75 (1922), pp ; idem Le turc dans le judeo-espagnol', Revue Hispanique, 29 (1913), pp עמותת ספרד בישראל בראשות מרדכי ארבל ומשה שאול, מטרתה שימור ואיסוף של אוצרות התרבות. הזרוע המבצעת מאז 994 ו היא.3.26 ראו D.M. Bunis, A Lexicon of the Hebrew and Aramaic Elements in Modern Judezmo, Jerusalem ראו: מרכוס )הערה 24 לעיל(; ויסנטי מכון מעלה אדומים בראשות אבנר לקט יש ושם פרץ, של ספרים, )הערה 4 לעיל(; שורצולד, פרקי אבות )הערה 21 לעיל(; ורול, ספרדית-יהודית באיסתנבול )הערה 24 לעיל(; דוד בוניס, כתבי יד ומאות הקלטות מתועדות של שירה ספרדית-יהודית וכן אוסף עצום )6,000( של פתגמים, חלקם מוקלטים, ושימושיהם. משה לזר מלוס אנג לס הקים את הוצאת Sephardic Classical,Library ובה הוא תיעתק כתבים ספרדיים יהודיים שנכתבו במקורם.4 "ג ודזמו בארץ ישראל", קול ליעקב )הערה 21 לעיל(, עמ 71-53; D.M. באותיות עבריות, וכן הוא הוציא לאור מהדורות נדירות של דפוסים Bunis, The dialect of the Old Yisuv :Sephardic community in Jerusalem מן המאה השש עשרה וכתבים מלפני הגירוש., A preliminary linguistic analysis Studies in Jewish Languages, M. 1SE

9 יצחק 5. ירושלמי מסינסינטי את הקים ההוצאה, Ladino Library.6 ובמסגרתה ערך, תיעתק ופרסם כתבי יד ספרדיים יהודיים ומהדורות שראו אור במאות הקודמות ברחבי האימפריה העות מאנית. 53 באוניברסיטת בר אילן הוקם בשנת תשס ג המרכז לחקר הלאדינו על שם נעימה ויהושע סלטי, וחודשים ספורים אחר כך הוקם מרכז משה דוד גאון לתרבות הלאדינו באוניברסיטת בן גוריון. הקמת המרכזים האקדמיים האלה תוביל לפעילות מחקרית ענפה. בצד אלו יש גם פעילות ענפה לא אקדמית לשימור הלשון הספרדית- יהודית ויצירתה. אחד המפעלים הוא מפעלה של מתילדה כהן סראנו. היא אוספת סיפורי עם, אגדות, שירים, משלים, פתגמים ועוד ומעלה אותם על הכתב בתעתיק ובתרגום, לרווחת מי שאינו בקיא. 54 בארץ ובעולם יש חוגי בית לספרדית-יהודית ובמסגרתם הדוברים נפגשים ושומעים ויש מסורת על אבותיהם, לעתים בלשון הספרדית-יהודית ולעתים בלשון המקום. במקרים אלו הנוסטלגיה היא המוטיב המרכזי, "משוגעים" המפגשים. באינטרנט לדבר הנושאים על כתפיהם קיומם נטל את של יש היום קבוצת דיון פעילה Yahoos ושמה, Ladinokomunita והיא כוללת כמה מאות משתתפים המשוחחים זה עם זה מדי יום ביומו; לשונה ספרדית-יהודית, והמתאמת רחל היא שלה בורטניק מארצות הברית. בפורום של לשונות היהודים באינטרנט שהקימה שרה בן אור בונים יש מידע על הספרדית-יהודית. כן יש אתרים אחרים שבהם מקורות מידע אלקטרוניים על כנסים, מפגשים, תערוכות, מופעים וכו', ולא כאן המקום לפרטם. לסיום אווה ]הדרג[ שווצולו Bar-Asher (ed.), Jerusalem 1988, pp. *l-*40; A. Quintana, Diatopische Variation des Judenspanischen in den Balkanlandern in der Tiirkci, Nene Romania, \h:j11denspanisch, II (1997), pp ; idem, Geografia I ingiiistica del Judeoespanol de acuerdo con el lexico, Revista de Filologia Espanola, p 2002) 1-2,82.,(נמו pp המחקר קשיי - מחקר הספרדית-יהודית נמצא בצומת חשוב. יש חוקרים אחדים בארץ ובעולם המקדישים את חייהם למחקר הספרדית-יהודית - איש איש בתחום עיסוקו: בלשנות, ספרות, פולקלור ומוזיקה. איש איש במוקד שהוא מציב במחקרו באותו התחום. כל חוקר מתמקד בנושאים המעניינים אותו מתוך אמונה שלנושא שהוא חוקר יש חשיבות רבה; ואכן המחקרים והנושאים רבי ערך, אבל אין בהם תרומה של ממש לראייה הכוללת של הספרדית-יהודית. לפעמים המחקר עוסק בפרטים קטנים, למשל במוטיב ספרותי מסוים, בטקסט נתון, בדרכי זמרה של תפילה מוגדרת בקהילות הספרדים השונות, במילים מיוחדות, בסוגיה בלשנית אחת, בקהילה מסוימת אחת. אמנם לכל אחד מן המחקרים יש השפעה בתחומו וכל אחד מהם מעמיד נדבך להצטברות הידע על הספרדית-יהודית, אבל עדיין יש מילוני ספודית-יהודית של אזורים מסוימים, למשל: מילון נחמה משאלוניקי. Nehama, Diccionnaire dn Judeo.1- ;Espagnol, Madrid 1977 מילון וומאנו מיוגוסלביה - שמואל וומאנו, "מילון ספודית-יהודית מרובות / צרפתית / גרמנית", עבודת דוקטור, אוניברסיטת זאגרב, 1933 )ירושלים תשנ ח(. 28. ואו חיבוריה של רומרו )הערה 23 לעיל(. 29. ואו חיבוריו של חסן )הערה 23 לעיל(. P. Diaz-Mas, Sephardim: The.30 Jews from Spain, G.K. Zucker (trans.), Chicago 1992 ו 3. ואו מחקרי ארמיסטד וסילבומן (.(הערות 23,15 לעיל ראו :32. and R. Penny, Variation Change in Spanish, Cambridge 2000, chapter 6; idem, A History of the Spanish Language, Cambridge 2002, pp ראו למשל: סווסי, חמז )הערה 23 לעיל(; שושנה וייך שחק, "סדר ומספר בשירה שבעל-פה של יהודי ספוד", פעמים, 50 )תשנ ב(, עמי ; אדוין סווסי, 'המנגינות העתיקות': לקדמות המוסיקהבליטווגיה היהווית-ספרדית", פעמים, 50 )תשנ ב(, עמי ו; הנ ל, "זימות-קודש בעידן של תמורות: רפורמות מוסיקאליות בבתי-ננסת ספרדיים באוסטריה ובארצות הבלקן במאות הי ט והבי", פעמים, 34 )תשמ"ח(, עט' למחקרים של אלכסנדר ואו אלכסנדו-פויזר, מעטה אהוב )הערה 15 לעיל(. הנ ל, מילים משביעות מלחם 157

10 חקר הספרדית-יהווית במזרח לחקר הפתגם הספרדי-יהודי, ירושלים ובאר שבע תשס ד. למחקרים של רומרר ראו: רומח, היצירה הספרותית בפרוזה )הערה 23 לעיל(; הנ ל, תאטרון )הערה 23 לעיל(; הנ ל, היצירה הספרותית בשפה )הערה 23 לעיל(. למחקרים של חסן ראו: חסן, סקירת ספרות מקפת )הערה 23 לעיל(; הנ ל, התבוננות פנורמית )הערה 23 לעיל(. למחקרים של לופז ראו לופז, רומנים ספרדיים )הערה 23 לעיל(. 35. רפאל, לעיל(. האביר והרעיה )הערה 15 חסרה המסגרת הכוללת - התאורטית והמעשית - לחקירה של מכלול הלשון הספרדית-יהודית ושל יצירתה. הדיון לעיל הצביע על מיון של הסוגות בעל פה ובכתב. אך עדיין חסר ניתוח של שיחם של בני אדם דוברי הספרדית-יהודית במשא-ומתן היום יומי והדרשני. טקסטים דבורים לכאורה, כגון שיחם של טייו איזרה אי סו מוז יר בינוטה )הדוד עזרא ואשתו בינוטה( או סימאייה וסונחולה )שמעיה ושמחה( שהתפרסמו בעיתונות כתובה, 55 אינם אלא השתקפות כתובה של לשון הדיבור. ראוי להקליט את לשון הדיבור ולתעדה באופן שיטתי. יש הקלטות בפונותיקה הלאומית בירושלים, במפעל מסורות העדות ובידי אנשים פרטיים, אבל עדיין אין ניתוח של לשון דיבור מקורי פרט לכמה תיעודים מתועתקים מן המחצית הראשונה של המאה העשרים של חוקרי הלהגים הספרדיים יהודיים. M. Salama, Fitting the ballad.36 El Sacrificio de Isaac into the Jewish Tradition: Restoring the Jewish Nature of the Story, Recherches sur la culture des Juifs d'afrique du Nord, 1. Ben-Ami (ed.), Jerusalem ראו שלמה ישראל שריזלי, נואיב ו ג יקו דיקס ונאר ו ז ח יאו איספאנ ול פ ראנסיס, ירושלים תרנ ט. 38. נחמה, מילון ספרדית-יהודית )הערה 27 לעיל(. P. Pascual Recuero, Diccionario.39 bdsico Ladino-espafiol, Barcelona רומאנו, מחברת )הערה 27 לעיל(. מילון ספודית-יהודית A. Bendayan de Bendelac,.41 Diccionario del Judeoespanol de los Sefardies del Norte de Marruecos, Caracas 1995 K. Perahya and E. Perahya,.42 Dictionnaire Fran$ais Judeo- Espagnol, Paris 1998 K. Prahya, R. Meranda, S. Danon,.43 R. Sedaka and Q. Zakuto, Diksyonaryo/ Sozliik Judeo-Espanyol-Turkye/ Tiirkge Judeo-Espanyol, Istanbul 1997 A.M. Passy, Sephardic Folk.44 Dictionary English to Ladino-Ladino toenglisha, Los Angeles מימון בנשימול ומתילדה כהן סראנו, מילון ספרדית-יהודית )לאדינו(-עברית /עברית-ספרדית-יהודית )לאדינו(, כאמור, יש חומרי גלם רבים, וחלקם זמינים לכל דורש. השלב הבא הוא היווצרות צוות של חוקרים שירכז את חומרי הגלם מן המקורות הכתובים והדבורים וככל שיוכל ילקט חומרים מקוריים מלשון הדיבור מן הדוברים שעודם בחיים. מלאכת האיסוף והתיעוד היא אפוא המשימה הראשונה. בעקבותיה ראוי שתהיה עבודת צוות של מתמחי הדיסציפלינות, שינתחו את החומרים בהתאם למסגרות התאורטיות במחקריהם. התיעוד והתיאור רבי ערך, אבל המסגרת התאורטית חשובה לא פחות, ואין להתעלם ממנה. באו שבע בונים, ג וחמו )הערה 8 לעיל(, ענו' E. Kohen and D. Kohen-Gordon, Ladino--English / English-Ladino Concise Encyclopedic Dictionary, New-York אואלה גטניו ושמואל רפאל, פרימירוס פאסוס אין ג ודיאו-איספאנייול, תל אביב תשנ ה; הנ ל, קורכוו אב אנסאדו אי סופיוייוו אין ג וויאו-איספאנייול )לאדינו(, תל אביב תשנ ח. M.C. Varol, Manuel de Judeo-Espagnol: Longue el Cullure, Paris M. Koen-Sarano, Kurso de Djudeo-Espanyol (Ladino) para Prinsipiantes, Beer Sheva 1999; Kurso de Djudeo-Espanyol.50 (Ladino) para Adelantados, Beer Sheva משה שאול, לאדינו )ספאניולית(: ספר לימוד למתחילים, מעלה אדומים תשנ ט. 52. בונים, ג וחמו )הערה 8 לעיל(..53 ראו למשל: יצחק דוד ירושלמי )עורן(, קאנון נאמי די פינאס, סיסיסנטי, אוהיו 1975; Eliyahu.I Yerushalmi, Remen Yisrael s Traduksyon Livre de las Poezias Ebraikas de Rosh ha-sbana i Kippur 5670 and the Six Seiiholh of the 5682 Edition, Cincinnati 1989; idem, The Seiihoth of the Sepharadim, Cincinnati ראו למשל: מתילדה נהן סראנו, ג ווזה מה הוא אומו? סיפורי עס הוד ס-ספוד ם, ירושלים תשנ ב; הנ ל, לז נדאס: אגדות וסיפורי מוסר מן המסוותהיהודית-ספודית, ירושלים תשנ ט; הנ ל, קוא נטוס: סיפורים מהווי המטפוזה היהודית- הספרדית, ירושלים 1986; הנ"ל, קונסז אס א קונסז יקאס: סיפורים ומעשיות מהעולם היהודי-ספוד, ירושלים תשנ ד. ואלו רק מקצת מן הפרסומים; חלקם עתידים להתפרסם גם באנגלית. נהן-סראנו נם כותבת בעצמה שירים וסיפורים. אחדים משיריה הולחנו והם מושרים בפיהם של זמרי לאדינו. 55. ואו בונים, קולות מטאלוניק )הערה 8 לעיל(. 158

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן

המחלקה לספרות עם ישראל עש יוסף ונחום ברמן ה מ ח ל ק ה ל ס פ ר ו ת ע ם י ש ר א ל ע " ש י ו ס ף ו נ ח ו ם ב ר מ ן מעודכן 26/6/16 ראש המחלקה: פרופסור: מרצה בכיר: פרופ' רומן כצמן מירון איזקסון, תמר וולף-מונזון, נתי כהן, רומן כצמן, אבידב ליפסקר, צבי

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ספרדים ומזרחיות כסוגיות בחקר יהודי ארה"ב - 33792 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס סוגיות בבלשנות חברתית של הספרדית - 27432 תאריך עדכון אחרון 22-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים השנה הראשונה בתואר

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד