‏1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "‏1"

תמליל

1 גרסה: 0 חברת החשמל לישראל בע"מ חטיבת לקוחות אגף הנדסת רשת הרשת הארצית חברת החשמל לישראל בע"מ חטיבת משאבים אסטרטגיים אגף תכנון, פיתוח וטכנולוגיה לשכת מנהל אגף תפ"ט תאריך גרסה: מרץ 2019 מדריך לתכנון תשתיות עבור מתקני חשמל במבנים חדשים לצורך צמצום שדות מגנטיים כל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים היחידים של נתונים אלו. מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר. כמו כן, הואיל ואין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה. אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע. כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד. המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה להתעדכן בעדכוני המידע באתר חברת החשמל. בכל מקרה כל עדכון בכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.

2 תוכן עניינים: מבוא... 4 הגדרות תכנון מתקני חשמל במבנה - כללי יסוד...8 תכנון והקמת חדרי שנאים... 9 חדרי שנאים בבעלות חברת החשמל )חדרי טרנספורמציה פנימיות- "תחט"פ"(...9 חדרי שנאים ותשתיות חשמל בבעלות פרטית המלצות לביצוע האיפוס TN-C-S( )TN-S, לפי סוג המבנה

3 רשימת איורים: איור מס' 1: דוגמה לתשתיות חשמל ראשיות במבנה )להמחשה בלבד(...5 איור מס' 2: דוגמה לתשתיות חשמל במבנה בשיטת פיזור מונים )להמחשה בלבד(...6 איור מס' 3: סדרי העדיפויות לבחירת סוגי חדרי שנאים וסוגי חדרי מיתוג...9 איור מס' 4: דוגמה לחדר שנאים בביתן נפרד מחוץ למבנה מאוכלס )להמחשה בלבד(...10 איור מס' 5: איור מס' 6: איור מס' 7: דוגמה לחדר מיתוג בביתן נפרד )להמחשה בלבד(...11 דוגמה לחדר שנאים במבנה צמוד למבנה מאוכלס )להמחשה בלבד(...11 דוגמה לחדר מיתוג צמוד למבנה מאוכלס )להמחשה בלבד( איור מס' 8: דוגמה לחדר שנאים בחדר משולב במבנה מאוכלס )להמחשה בלבד(...12 איור מס' 9: דוגמה לחדר מיתוג משולב במבנה מאוכלס )להמחשה בלבד( איור מס' 10: איפוס TN-S )הפרדה מוחלטת בין אפס והארקה גם ברשת הזינה וגם במתקן הצריכה( )להמחשה בלבד(...16 איור מס' 11: איפוס TN-C-S )מוליך משותף לאפס ולהארקה ברשת הזינה ומוליכים נפרדים במתקן הצריכה( )להמחשה בלבד(...16 איור מס' 12: בית דו-משפחתי צמוד קרקע בעל הארקת יסוד משותפת )להמחשה בלבד(...17 איור מס' 13: איור מס' 14: בית דירות עם הארקת יסוד משותפת פילרים מוזנים בשרשור )להמחשה בלבד(...17 בית טורי רווי עם הארקת יסוד משותפת )להמחשה בלבד(...18 איור מס' 15: מבנה עם אזור ציבורי בו ניתן לבצע איפוס יחיד )להמחשה בלבד(...18 איור מס' 16: תחט"פ עם 2 שנאים המזינה מבנה רב-צרכנים )להמחשה בלבד(...19 איור מס' 17: תחט"פ עם 2 שנאים המזין מבנה אחד בו קיים מתקן צריכה גדול )להמחשה בלבד(...19 איור מס' 18: איור מס' 19: הארקה של התחט"פ נמצאת בתחום השפעת הארקת היסוד של מבנה )להמחשה בלבד(...20 הארקה של התחט"פ נמצאת מחוץ לתחום השפעת הארקת היסוד של מבנה הצרכן )להמחשה בלבד(

4 מבוא שדות מגנטיים נמצאים בכל מקום בו קיים זרם חשמלי. השימוש הנרחב בחשמל במבנים מחייב התקנת תשתיות חשמל בתוכם, הכוללות כבלים מסוגים שונים, ארונות אבטחה, מונים ועוד. מעבר חשמל בתשתיות אלה יוצר סביבם שדות מגנטיים. רמת השדה המגנטי נקבעת בהתאם לעוצמת הזרם, המבנה הגיאומטרי של מתקן החשמל והמרחק ממנו..1 הוועדה הבינלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת,)ICNIRP( הפועלת בחסות ארגון הבריאות העולמי.2,)WHO( קבעה ערך סף של 1,000 מיליגאוס עבור ההשפעות הידועות של שדה מגנטי, שהינן קצרות טווח. ערך זה אומץ בשנת 2005 בדו"ח "ועדת מומחים לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל" שהוקמה ע''י המשרד להגנת הסביבה ]ראה סעיף 4[. בדצמבר 2010 הועלה הסף ע''י ICNIRP ל- 2,000 מיליגאוס. האפשרות לקיום השפעות בריאותיות ארוכות טווח עקב שהייה רציפה לאורך זמן בשדות מגנטיים הקיימים סביב מתקני חשמל נחקרה במשך יותר משלושים וחמש שנה. עקב העדר ודאות בקיום השפעות אלו והיקפן המצומצם, אם בכלל, אומצה בישראל, כמו גם במדינות מערביות רבות, מדיניות המבוססת על "עיקרון הזהירות". מטרת עיקרון הזהירות הינה צמצום החשיפה לשדות המגנטיים העלולים להיווצר ממתקני החשמל במקומות מאוכלסים דרך קבע, באמצעות אמצעים טכניים מקובלים ובעלויות סבירות. המלצות לאמצעים הראויים להיכלל במסגרת עקרון הזהירות פורסמו בשנת 2005 בדוח ועדת המומחים. ההמלצות קיבלו תוקף סטאטוטורי בחוק הקרינה הבלתי מייננת משנת המלצות הוועדה מפורסמות באתר המשרד להגנת הסביבה בכתובת: מרבית ההמלצות בדו"ח ועדת המומחים מכוונות למתקני רשת חשמל מחוץ למבנה, אך חלקן מתאים גם לתשתיות חשמל בתוך מבנים. כך, לדוגמה, קיימות בדו"ח המלצות פרטניות ביחס לחדרי השנאה או ארונות חשמל במבנים. העקרונות הבסיסיים לצמצום השדות המגנטיים ניתנים ליישום גם על מתקנים אחרים שלא פורטו בדוח, והם כוללים הרחקת תשתיות החשמל ממקומות בהם תיתכן שהייה ממושכת של בני אדם וכן הגברת הקיזוז ההדדי בין שדות הנוצרים סביב מוליכים סמוכים. חברת החשמל מחויבת על פי דין ועל פי מדיניותה ליישום עיקרון הזהירות. לאור זאת, החברה דורשת שתשתיות חשמל הנבנות עבורה במבנים חדשים יותקנו בהתאם לעקרון זה. מדריך זה נועד להנחות אדריכלים ויועצי חשמל לגבי אופן יישום עקרון הזהירות ביחס לתשתיות חברת החשמל בתוך מבנים חדשים, או בתוספות בנייה למבנים קיימים. בנוסף ממליצה החברה לאדריכלים וליזמי המבנה לתכנן ולהקים מתקני חשמל פרטיים בהתאם להוראות ולעקרונות בבסיס מדריך זה, תוך היוועצות, במידת הצורך, בגורם מקצועי בתחום

5 המדריך כולל: א. הנחיות ודרישות של חברת החשמל כלפי מתכנן הבניין /היזם/ הקבלן בכל הקשור ליישום עיקרון הזהירות בממשק בין התכנון האדריכלי של הבניין לבין תשתיות חברת החשמל בבניין. ב. המלצות לעניין יישום עיקרון הזהירות ביחס לתכנון והתקנת מתקני חשמל פרטיים. יובהר, כי בכל הנוגע למתקני החשמל הפרטיים, המדריך אינו מחליף היוועצות בגורם מקצועי בתחום. בכל מקרה חייב התכנון להיעשות תוך עמידה בהוראות חוק החשמל ותקנותיו ותוך שמירה על עקרונות בטיחות החשמל הגדרות איור מס' 1: דוגמה לתשתיות חשמל ראשיות במבנה )להמחשה בלבד(. 5

6 איור מס' 2: דוגמה לתשתיות חשמל במבנה בשיטת פיזור מונים )להמחשה בלבד(. ארון אבטחה )ראשית למבנה או משנית( ארון בו מותקנת האבטחה הראשית / משנית של המבנה. ארון ריכוז מונים ארון המרכז בתוכו מספר מונים ואת המבטחים שלו. ארגז מבטחים קומתי ארגז מבודד המכיל את מבטחי חח"י שלפני המונים. ארגז הסתעפות קומתי ארגז המכיל את מהדקי ההסתעפות של חח"י. כבלי ההזנה )כבלי הזנה למבנה והמזינים( כבלים המזינים את המבנה ואת הקומות, המחברים את רשת חברת החשמל לארון אבטחה ראשית או לארון אבטחה קומתי או לארגז הסתעפות וארגז מבטחים קומתי. פיזור מונים מיקום המבטחים הדירתיים ולוחות המונים במבנה באותה הקומה בה נמצאת הדירה. הערה: המונים יותקנו על גב הבטון של ארון החשמל אותו נדרש המזמין לבנות בהתאם לדרישות חברת החשמל. 6

7 התקנת המבטחים ולוחות המונים של חח"י במקום אחד או במקומות מרוכזים, באחת הדרכים הבאות: בארונות פוליאסטר לריכוז מונים המסופקים ע"י חברת החשמל. על קיר חדר חשמל או בריכוז הבנוי מארגזים מבודדים ותכולות בתוך נישה בנויה בתוך המבנה. ריכוז מונים חדר מאוכלס חדר בו תיתכן שהייה ממושכת דרך קבע של בני אדם, כגון מטבח, פינת אוכל, סלון, חדרי שינה, ממ"ד, כיתת לימוד, משרד, חנות וכו' )מרפסת פתוחה, חדר שירות, חדר רחצה, חדר מדרגות, פרוזדור בתוך מבנה, מחסן או מבואה אינם נחשבים כחדר מאוכלס(. שטח משותף שטח בבניין או בחלקה, אשר אינו מהווה חלק מדירה, משרד או חנות, והמיועד לשמש את כל בעלי הנכס. בכלל זה חדרי מדרגות, לובי, קומת עמודים, גגות, מעלית, מקלט, חדרים למתקני הסקה או מים, פיר כבלים וכיו"ב )כמופיע בתשריט החלקה(. מבנה מאוכלס מבנה בו תיתכן שהייה ממושכת דרך קבע של בני אדם. 7

8 2. תכנון מתקני חשמל במבנה חדש - כללי יסוד מנחים 2.1 תוואי כבלי ההזנה למבנה יעברו לכל אורכם בשטח המשותף של המבנה בלבד, למעט מקלטים. 2.2 התשתיות הראשיות במבנים - כבלי ההזנה, ארונות אבטחה וארונות ריכוז מונים, לא יותקנו תחת חדרי מגורים, אלא ככל הניתן תחת חדרי שירות, כגון מחסנים, שירותים, חדרי כביסה וכיו"ב, וכך גם קווי ההזנה. המרחק המינימאלי האופקי בין תשתיות חח"י לבין חדר מאוכלס יהיה כמפורט להלן: מינימום 1 מ' עבור ארונות אבטחה וארונות ריכוז מונים בכניסה / בקומות ופיזור מונים. מינימום 0.5 מ' עבור כבלי ההזנה. החיבורים, מנקודת ארבעה גידים בלבד. ההתחברות ספק של לרשת החשמל ועד לארון אבטחה, ייעשו באמצעות כבלי החיבור בין ארון אבטחה לארגז ההסתעפות הראשון בקו ההזנה, יהיה באמצעות כבל ארבעה גידים או ארבעה כבלים חד גידיים השזורים ומאוגדים בצרור. החיבור מארון האבטחה עד לארון ריכוז מונים יהיה באמצעות כבל ארבעה גידים בלבד. קווי ההזנה בין ארגזי ההסתעפות יהיו כבלי ארבעה גידים או כבלים חד גידיים שזורים ומאוגדים בצרור. ארון אבטחה המכיל סרגלי מבטחים )למעט תאי מדידה ואבטחה( יוקם לפי הכללים הבאים: כניסת כבלי ההזנה לארון תבוצע מלמטה והתקנתם במרכז הארון. המעגלים היוצאים מהארון יסודרו משני צדי הכניסה בסמוך אליה ובאופן סימטרי ככל האפשר. הגדלת חיבור קיים: הגדלת חיבור בארון חשמל קיים הכוללת החלפת נתיכים בלבד אינה מחייבת עמידה בכללים לעיל. הגדלת חיבור המחייבת בכללים לעיל. גם החלפת הארון יש לנסות לאתר עבור הארון מיקום חדש העומד

9 3. תכנון והקמת חדרי שנאים וחדרי מיתוג 3.1. חדרי שנאים בבעלות חברת החשמל )חדרי טרנספורמציה פנימיות- "תחט"פ"( קיימים מצבים בהם, בהתאם לקריטריוני תכנון, לא ניתן לספק חשמל לבניין אלא באמצעות הקמת חדר שנאים או חדר מיתוג בתוך הבניין. במקרים האלו, מיקום חדר השנאים/חדר מיתוג מילוי התנאים 1 בהיתרי הסוג מייננת, תשס"ו ויישום "עקרון הזהירות" ייבחר באופן שיאפשר שהתקבלו בחברת החשמל מהמשרד להגנת הסביבה מכוח חוק הקרינה הבלתי הנחיות כלליות למיקום חדרי שנאים וחדרי מיתוג ומנייה למתח גבוה של חברת החשמל בכל מקרה של תכנון חדר שנאים, יתקיים תאום טכני מוקדם בין היזם לבין חברת החשמל, לצורך קביעת המיקום של חדר ההשנאה והבהרת הדרישות של היתרי סוג ויישום עקרון הזהירות. כל הסיכומים יתועדו בתיק המתקן. לצורך צמצום רמות השדה המגנטי בהתאם לעיקרון הזהירות, מיקום חדר השנאים או חדרי מיתוג ומנייה למתח גבוה יהיה בהתאם לסדר העדיפויות הבא )ראה איור 3(: עדיפות ראשונה: עדיפות שנייה: עדיפות שלישית: בביתן נפרד מרוחק ממבנה מאוכלס. בביתן נפרד וצמוד למבנה מאוכלס. משולב במבנה מאוכלס אך לא צמוד לחדר מאוכלס. איור מס' 3: סדרי העדיפויות לבחירת סוגי חדרי שנאים וסוגי חדרי מיתוג. מיקום לפי עדיפויות שנייה יבחר רק אם אין כל אפשרות למיקום לפי עדיפות ראשונה בסדר העדיפויות וכן הלאה. 9 1 ניתן לראות את כל היתרי הסוג שניתנו לחברת החשמל באתר אינטרנט של המשרד להג''ס.

10 כתנאי להסכמת חברת החשמל למיקום שנבחר, יזם יציג מסמך אדריכלי המצביע על מאמץ תכנוני ליישום אפשרות עדיפה יותר, ומדוע לא ניתן ליישמה. מסמך זה יישמר בתיק המבנה. בכל מקרה, נציג חח"י יוודא עמידת החדר המוצע בדרישות היתר הסוג החלות עליו הנחיות פרטניות למיקום חדרי השנאה להלן פרוט סדרי העדיפויות למיקום חדר השנאים וחדרי מיתוג. בכל מקרה יש ליישם את ההמלצות הכלליות שלעיל. על חדרים הכוללים גם שנאים וגם מתקני מיתוג חלים הכללים המחמירים יותר עדיפות ראשונה בביתן נפרד במרחק ממבנה מאוכלס. א(. חדר שנאים בביתן נפרד מחוץ 2 למבנה. המרחק האופקי המזערי בין מבנה מאוכלס לבין דופן/קיר של חדר השנאים יהיה גבוה ככל שניתן, ובכל המקרה לא יפחת מ- 6 מטר לחדר השנאה )ראה איור מס' 4(. לוח המתח הנמוך יהיה בצד המרוחק מהמבנה המאוכלס. )*( 6 m )*( המרחק בין תחט"פ בתצורות שונות לבין חדרים מאוכלסים הינו בהתאם לאמור בהיתרים העדכניים שניתנו לחברת החשמל איור מס' 4: דוגמה לחדר שנאים בביתן נפרד מחוץ למבנה מאוכלס )להמחשה בלבד(. ב(. חדר מיתוג בביתן נפרד. המרחק המזערי בין קיר חיצוני של מבנה מאוכלס לבין דופן/קיר של חדר מיתוג יהיה גדול ככל שניתן, ובכל מקרה לא יפחת מ- 2.5 מטר )ראה איור מס' 5(. 2 קיימת אפשרות להקמת תחט''פ שקועה )חדר שנאים תת-קרקעי מחוץ למבנה מאוכלס( - מותנה בקיום שטח הגדול ודרכי גישה למשאית עם מנוף להתקנת הציוד, החלפתו או תחזוקתו לאורך חיי התחנה בכל שעות היממה. 10

11 )*( 5-6 m )*( 2.5 m )*( המרחק בין חדר מיתוג בתצורות שונות לבין חדרים מאוכלסים הינו בהתאם לאמור בהיתרים העדכניים שניתנו לחברת החשמל איור מס' 5: דוגמה לחדר מיתוג בביתן נפרד )להמחשה בלבד( עדיפות שנייה בביתן נפרד וצמוד למבנה. א(. חדר שנאים בביתן נפרד וצמוד למבנה מאוכלס. המרחק המזערי בין קיר חיצוני של חדר מאוכלס לבין חלק כל שהוא של חדר השנאים יהיה גדול ככל שניתן, ובכל מקרה לא יפחת מ- 5.0 מטר לחדר השנאה עם 1-2 שנאים ו- 6 מטר לחדר השנאה עם 3 שנאים )ראה איור מס' 6(. )*( 5-6 m )*( המרחק בין תחט"פ בתצורות שונות לבין חדרים מאוכלסים הינו בהתאם לאמור בהיתרים העדכניים שניתנו לחברת החשמל איור מס' : 6 דוגמה לחדר שנאים במבנה צמוד למבנה מאוכלס )להמחשה בלבד(. ב(. חדר מיתוג צמוד למבנה מאוכלס. המרחק המזערי בין קיר חיצוני של חדר מאוכלס לבין דופן/קיר של חדר מיתוג יהיה גדול ככל שניתן, ובכל מקרה לא יפחת מ- 2.5 מטר )ראה איור מס' 7(. 11

12 )*( 5-6 m )*( 5-6 m 2.5 m 2.5 m איור מס' 7: דוגמה לחדר מיתוג צמוד למבנה מאוכלס )להמחשה בלבד( חדר חברת החשמל, ימוקם עדיפות שלישית משולב במבנה מאוכלס א(. חדר שנאים משולב במבנה מאוכלס אם אין אפשרות אחרת והדבר מתועד בתאום הראשוני בין היזם לבין השנאים בתוך מבנה מאוכלס ובלבד שלא יהיו לחדר השנאים קיר או רצפה או תקרה משותפים עם חדרים מאוכלסים. המרחק בין חדר מאוכלס לבין דופן/קיר של חדר השנאים יהיה גדול ככל שניתן, ובכל )ראה איור מקרה לא יפחת מ- 5.0 מטר לחדר השנאה עם 1-2 שנאים ו- 6 מטר לחדר השנאה עם 3 שנאים מס' 8(. )*( 5-6 m )*( המרחק בין תחט"פ בתצורות שונות לבין חדרים מאוכלסים הינו בהתאם לאמור בהיתרים העדכניים שניתנו לחברת החשמל איור מס' 8: דוגמה לחדר שנאים בחדר משולב במבנה מאוכלס )להמחשה בלבד(. 12

13 2.5 m 2.5 m ב(. חדר מיתוג משולב במבנה מאוכלס. המרחק בין חדר מאוכלס לבין חלק כל שהוא של חדר המיתוג יהיה גדול ככל שניתן, ובכל מקרה לא יפחת מ- 2.5 מטר )ראה אמאוגדים ומוצמדים זה לזהיור מס' 9(. 2.5 m איור מס' 9: דוגמה לחדר מיתוג משולב במבנה מאוכלס )להמחשה בלבד(. הנחיות כלליות נוספות לתכנון חדר שנאים )תחט"פ( של חח"י הגובה הפנימי של החדר לא יפחת מ- 2.5 מ' בתחט"פ עד 22 ק"ו ולא יפחת מ מ' בתחט"פ 33 ק"ו; עובי הקירות/תקרה/רצפה עבור כל הסוגים של מבנים )למעט ביתנים טרומיים( יהיה 20 ס"מ לפחות; כבלי מתח נמוך ומתח גבוה הנכנסים/יוצאים מחדר שנאים, צריכים להיות במרחק גדול ככל הניתן מחדר מאוכלס, ובכל מקרה לא פחות מ- 3 מ' עבור כבלי מתח גבוה ו- 0.5 מ' עבור כבלי מתח נמוך, מקיר או רצפה או תקרה של חדר מאוכלס. כל הכבלים השייכים לאותו מעגל צריכים להיות מאוגדים ומוצמדים זה לזה. תוואי כבלי מ"ג ומ"נ חח"י תחת לתקרת חניון יהיה בתוך צינורות המבוטנים בבטון בעובי מינימלי 5 סמ'. חדרי שנאים ותשתיות חשמל בבעלות פרטית מובא בזאת לידיעת הקבלנים ואדריכלי המבנה כי על פי דרישות חוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו- 2006, אם לצורך אספקת החשמל לבניין נדרשת הקמת חדר השנאה בבעלות פרטית, הרי על היזם המעוניין לתכנן ולהקים חדר השנאה פרטי לפנות למשרד להגנת הסביבה לצורך קבלת היתר הקמה והפעלה לחדר ההשנאה, בהתאם ובכפיפות להוראות החוק כאמור. הערה: היתרי הסוג להקמה והפעלה שחח"י קבלה מהמשרד להגנת הסביבה הינם בתוקף אך ורק עבור מתקני חברת החשמל. לא ניתן להשתמש בהיתרים האלה עבור חדרי השנאה בבעלות פרטית המלצות תכנוניות בהתאם לעקרון הזהירות: החברה ממליצה לאדריכלים וליזמי המבנה לתכנן ולהקים מתקני חשמל פרטיים בהתאם לעקרונות המפורטים מטה תוך התייעצות במידת הצורך בגורם מקצועי בתחום. ככל שמדובר במתקנים פרטיים הטעונים היתר הקמה והפעלה בהתאם להוראות חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו

14 2006 אין בהמלצות מטה כדי לגבור על ההוראות שייקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה בהיתר שיינתן למתקן. יציאות מ"נ משנאי או לוח מ"נ יהיו מרוחקות ככל שניתן מחדר מאוכלס. כבלים היוצאים במקביל יוצמדו זה לזה באמצעות חבק )אזיקון(. כאשר חדר השנאים ממוקם מתחת לחדר מאוכלס, מומלץ ליצור מרווח גדול ככל הניתן בין תקרת חדר השנאים לבין רצפת החדר המאוכלס שמעליו וזאת בכדי להרחיק את מקורות השדות המגנטיים מחדרים המאוכלסים. החיווט בין השנאים ללוחות מתח נמוך יהיה תחתי. כאשר חדר השנאים ממוקם מעל חדר מאוכלס, מומלץ ליצור מרווח גדול ככל הניתן בין הרצפה התחתונה )במרתף הכבלים( של חדר השנאים לבין תקרת חדר מאוכלס שמתחתיו וזאת בכדי להרחיק את יציאות המ''נ מתקרת חדר מאוכלס שמתחת לחדר השנאים. החיווט בין השנאים ללוחות מתח נמוך יהיה עילי. מומלץ שהמרחק בין שנאי לבין לוח מתח נמוך יהיה קטן ככל האפשר הקמת תשתיות חשמל אחרות, וכן הכבלים המזינים ותוואי העברתם ייעשו תוך יישום עיקרון הזהירות, אימוץ ההנחיות שפורטו עבור תשתיות חח"י ]ראה פרק 2[ ותוך עמידה בתנאים בהיתרים שיתקבלו מהמשרד להג''ס עבור מתקני החשמל הפרטיים. 14

15 4. המלצות לביצוע האיפוס TN-C-S( )TN-S, לפי סוג המבנה בהתאם לתקנות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט( כל מתקן חשמלי צריך להיות מוגן בפני חשמול. בחירתו של אמצעי ההגנה בפני חשמול המיושם בכל מתקן, מתוך כלל אמצעי ההגנה המותרים בהתאם לתקנות החשמל, למשל: איפוס, הארקת הגנה, זינה צפה וכו', תבוצע על ידי מתכנן המתקן בהתאם לשיקולים טכניים ואופי המתקן. יישום אמצעי הגנה בפני חשמול במתקן צריך להתבצע בהתאם לעקרונות המפורטים בתקנות החשמל תוך התייחסות ליישום באופן המקטין את השדות האלקטרומגנטיים במתקן. איפוס TN-C-S( או )TN-S הינו אמצעי ההגנה בפני חשמול המקובל ליישום ברוב מתקני החשמל שנבנו החל משנת 1984, מועד פרסומן של תקנות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול( הכוללות התייחסות לאיפוס כאמצעי אפשרי להגנה בפני חשמול. הבחירה באיפוס כאמצעי הגנה בפני חשמול מקובל נובעת מהיתרונות של אמצעי הגנה זה. בהתאם לנקבע בתקנות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול( מותר לבצע איפוס יחיד בלבד לכל הארקת יסוד )מבנה(. ואולם, ריבוי איפוסים במבנה עלול להגביר את עוצמת השדה האלקטרומגנטי במבנה. יועץ חשמל המעוניין ליישם איפוס כאמצעי הגנה בפני חשמול במתקן, מחויב ליישם את האיפוס בהתאם לנקבע בתקנות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול( תוך הקפדה על יישום באופן המקטין את עוצמת השדות האלקטרומגנטיים במתקן. בכדי לקיים זאת עליו לבחון את יישומן של ההנחיות הבאות: לכל מתקני החשמל הממוקמים במבנה אחד )מערכת הארקה אחת(, מותר לבצע איפוס יחיד בלבד. אסור לחבר פס השוואת פוטנציאלים )פה''פ( המחובר להארקת מבנה בו קיים מתקן המוגן בפני חשמול באמצעות איפוס )TN-C-S( אל פה''פ המחובר להארקת מבנה אחר בו קיים מתקן המוגן בפני חשמול באמצעות איפוס.)TN-C-S( כמו כן, אסור לחבר פה''פ זה אל פס הארקה במבנה אחר בו מתקן החשמל מוגן בפני חשמול באמצעות הארקת הגנה.)TT( במבנים סמוכים בהם הארקת היסוד של מבנה אחד נמצאת בתחום ההשפעה של הארקת היסוד של המבנה האחר, מומלץ לבחון את האפשרות לבצע איפוס יחיד לשני המבנים, במקרה זה האיפוס המשותף יבוצע בשטח הנגיש משני המתקנים )יישום כאמור מחייב תאום מקדים עם חברת החשמל(. בהמשך לאמור לעיל, יזמים/מזמינים/עורכי תכניות מתבקשים למסור מידע לחברת חשמל בשלבי בקשת היתר לבנייה, לגבי קשר )או כוונה לקשר עתידי( בין יסודות מבנים סמוכים או כוונה להקים מתקן משותף )כגון חניון וכו'( המקשר בין מבנים. לאור העובדה שלקשר כאמור יש השלכה על מערך ההזנה וההגנה בפני חשמול למבנים, כמו גם על רמות השדה המגנטי, מסירת המידע טרם הבנייה תאפשר מתן הנחיות להתקנת מקשר בין פה"פ של המבנים/כניסות, להפחתת השדה המגנטי. במקרה של תכנון מבנה מיוחד )כגון תכנון מבנה מיועד לכלול תחנת משנה או להיבנות בקרבתה וכו'(, היזמים/מזמינים/עורכי תוכניות חייבים לפנות לקבלת הנחיות מיוחדות טרם הגשת בקשה להיתר בנייה. 15

16 להלן תרשימים המתארים יישום עקרוני של איפוס: איפוס TN-S )הפרדה מוחלטת בין אפס והארקה גם ברשת הזינה וגם במתקן הצריכה( )להמחשה בלבד(. איור מס' 10: איפוס TN-C-S איור מס' 11: איפוס TN-C-S )מוליך משותף לאפס ולהארקה ברשת הזינה ומוליכים נפרדים במתקן הצריכה( )להמחשה בלבד(. 16

17 להלן דוגמאות אפשריות לביצוע איפוס, במתקנים בהם האיפוס נבחר כאמצעי ההגנה בפני חשמול, הדוגמאות )איורים 11-18( מתארות אפשרויות לביצוע איפוס יחיד במבנים מסוגים שונים: איור מס' 12: בית דו-משפחתי צמוד קרקע בעל הארקת יסוד משותפת )להמחשה בלבד(. ניתן לבצע במקרה זה איפוס TN-C-S יחיד ע"י שימוש בפס משותף )פס אפסים והארקות( בפילר. איור מס' 13: בית דירות עם הארקת יסוד משותפת פילרים מוזנים בשרשור )להמחשה בלבד(. כשהפילרים מוזנים בשרשור, יבוצע גישור בין פסי האפס של שני הפילרים. כל אחד ממוליכי ההארקה הדירתיים המהווים חלק מכבל הזינה או מותקנים בתוואי כבל הזינה, יחוברו אל פס האפסים וההארקות בפילר. הערה: אותה הסכמה תקפה גם עבור מבנה טורי צמוד קרקע או כל מבנה אחר המוזן באמצעות פילרי מונים 17

18 מוליך הארקה בחתך שווה ערך למוליך אפס בכניסה ולא פחות מ- 25 ממ"ר איור מס' 14: בית טורי רווי עם הארקת יסוד משותפת )להמחשה בלבד(. הערה: מוליכי הארקה לגישור בין הפה"פ של הכניסות, יותקן ע"י היזם/מזמין, כחלק מהכנותיו לקליטת החיבור. איור מס' 15: מבנה עם אזור ציבורי בו ניתן לבצע איפוס יחיד )להמחשה בלבד(. כאשר יש במבנה אזור ציבורי בו ניתן לבצע איפוס יחיד והארקת השיטה של מקור הזינה מרוחקת מהמבנה,יש לבצע באזור הציבורי איפוס TN-C-S יחיד ולא לבצע כל איפוס נוסף במבנה. לדוגמה, בית דירות )עם חדר מדרגות משותף) בעל הארקת יסוד,הניזון מארון חברת החשמל המותקן במבנה.במקרה זה מבוצע איפוס TN-C-S באזור הציבורי בין הפה"פ הראשי של המבנה לבין פס האפסים שבארון חברת החשמל. 18

19 חדר שנאים במבנה או בקרבתו כאשר יש תחט"פ במבנה או בקרבתו )חדר השנאים נמצא בתחום ההשפעה של הארקת היסוד של המבנה( יש לבצע איפוס.TN-S היזם/קבלן יכין גומחה מחוץ לתחט"פ בה יותקן פס השוואת פוטנציאלים, שהוא הרחבה של פס השוואת הפוטנציאלים הפנימי. חיבור פס השוואת פוטנציאלים זה אל טבעת הגישור ואל פס השוואת הפוטנציאלים שבתוך התחט"פ יבוצע באמצעות מוליך ייעודי בהתאם להוראות הבאות: הגומחה הנ"ל לפה"פ משנה תבוצע צמוד לקיר התחנה. המוליך הייעודי יירכש, יסופק ויותקן ע"י וע"ח היזם/מזמין, כחלק מהכנותיו לקליטת החיבורים ובמסגרת העבודות המבוצעות כנגד תשלום למסירת תחנה. התקנת המוליך הייעודי האמור, תבוצע דרך צינור מתאים. איור מס' 16: תחט"פ עם 2 שנאים המזינה מבנה רב-צרכנים )להמחשה בלבד(. התחט"פ מזין מבנה בו ממוקמים מספר מתקני צריכה שחלקם מוזנים משנאי אחד וחלקם מוזנים מהשנאי השני. בתחט"פ יותקנו שני פסי אפסים, אחד לכל שנאי. בתחט"פ יבוצע איפוס TN-S על ידי חיבור כל אחד מפסי האפסים שבתחט"פ לפה"פ. במתקני הצריכה אין לחבר בין האפסים המוזנים משנאים שונים. )אין לבצע איפוס נוסף במתקני הצריכה(. איור מס' 17: תחט"פ עם 2 שנאים המזין מבנה אחד בו קיים מתקן צריכה גדול )להמחשה בלבד(. במבנה בו אחד ממתקני הצריכה הוא גדול מההספק של שנאי בודד, יותקן פס האפסים משותף לשני השנאים. בתחט"פ יבוצע איפוס TN-S בתחט"פ על ידי חיבור פס האפסים לפה"פ. )אין לבצע איפוס נוסף במתקני הצריכה(. 19

20 איור מס' 18: הארקה של התחט"פ נמצאת בתחום השפעת הארקת היסוד של מבנה )להמחשה בלבד(. כאשר תחט"פ נמצאת בתוך מבנה, או כאשר תחט"פ נמצאת מחוץ למבנה בתוך תחום ההשפעה של הארקת היסוד של המבנה, יש לבצע איפוס.TN-S במקרה שהתחט"פ נמצא במבנה נפרד מהמבנה/המבנים בו/בהם ממוקמים מתקני הצריכה, יש לגשר בין הארקת היסוד של התחט"פ לבין הארקת היסוד של המבנה/המבנים על ידי חיבור יציאות החוץ של המבנים. יש להתקין מוליכי ההארקה בחתך מינימאלי 35 ממ"ר, המחברים בין הפה"פים, בכדי לשפר את רציפות ההארקה ואת עכבת לולאת התקלה. איור מס' 19: הארקה של התחט"פ נמצאת מחוץ לתחום השפעת הארקת היסוד של מבנה הצרכן )להמחשה בלבד(. כאשר הארקת היסוד של התחט"פ נמצאת מחוץ לתחום השפעת הארקת היסוד של מבנה או של מספר מבנים מבוצע איפוס. TN-C-S במקרה שהתחט"פ מזינה מבנה/מבנים בו/בהם יש חיבור אחד, האיפוס יבוצע בפס האפס בארון המדידה. כאשר יש יותר מחיבור אחד, האיפוס יבוצע בפס האפס בארון החל"ב/ארון מדידה. יש להתקין מוליכי ההארקה בחתך מינימאלי נח' 35 ממ"ר, המחברים בין הפה"פים, בכדי לשפר את רציפות ההארקה ואת עכבת לולאת התקלה. 20

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E31385FE7E5F720E5FAF7F0E5FA20E1F0E5F9E020E7F9EEEC20E4EEF9EA5F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E31385FE7E5F720E5FAF7F0E5FA20E1F0E5F9E020E7F9EEEC20E4EEF9EA5F2E646F63> ד'' תקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1000 וולט), * התשנ''א- 1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי אלה: 1 1954-.1 הגדרות בתקנות אלה פרק א': פרשנות להלן החוק), אני מתקין תקנות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074>

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074> 1 אגף השיווק - המחלקה ל ייעול הצריכה המחל ק ה לייעול הצריכה אגף השיווק חטיב ת לקוחות ח ברת החשמל מהנדס אייל גבאי 1 28.7.09 - ל י ק ו י י ם במ ערך ההגנה בפנ י ח י שמ ו ל - א י י ל ג בא י אמצעי הגנה בפני

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

הארקה חלק 1

הארקה חלק 1 הארקה חלק 1 דרישות שיטות התקנה הגד ר ו ת ועק רו נ ות האר ק ה הגנה ע"י האר קה Bonding Strap Dispensing Container greater than 5 gallons Grounding Strap (איפוס ( (חיבור לפס או אלקטרודת הארקה) EARTHING Earth

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63>

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63> 1 מדיניות חברת החשמל חברת החשמל פועלת לביצוע מדיניות הממשלה והחלטות הרשות לחשמל בנושא שילוב אנרגיות מתחדשות, על מנת לשפר ולתרום לחיזוק משק החשמל במדינת ישראל. הדרישות לחיבור יצרני חשמל לרשת מבוסס על: חוק

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

ISSN מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחי

ISSN מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחי ISSN 07938152 מרס 2018 מידעון מקצועי לחשמל נחושת או אלומיניום כמוליכי חשמל? דרישות עקרוניות להכנת מתקני חשמל לקראת חידוש אספקה בחינה השוואתית בין יחידות לקירור מים (צ'ילרים) בעיבוי אוויר ובעיבוי מים הנחיית

קרא עוד

Microsoft Word - nisui5.doc

Microsoft Word - nisui5.doc ניסוי 5: מדידות בשנאי הספק מטרת הניסוי מדידת הפרמטרים של מעגל התמורה של השנאי. מדידת הפסדים בשנאי. מדידת אופייני העמסה ונצילות של שנאי..1 1.1 1. 1.3 ספרות Sith R.J., Circuit, Device and Syte, John Wiley

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

Microsoft Word _INTERNET.doc

Microsoft Word _INTERNET.doc מידע הנדסי לגורמי חוץ לגבי מרחקים מותרים מקווי מתח עיליים עליון ועל תוכן עינינים.1 כללי... 2 2. קרבה למבנים... 2.3 קרבה לחצרות... 3. 4 מרחקים למתקנים כגון: עמודי תאורה, אנטנות, קולטי ברקים, שלטים, דגלים,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר תחזוקת מתקני חשמל תחזוקה מונעת למתקני חשמל, מהווה חלק בלתי נפרד מהתיפעול התקין של המתקן. תחזוקה מונעת משמעותה אמינות באיכות אספקת החשמל למתקן. החשיבות הגדולה של תחזוקת מתקני חשמל, תכליתה מניעת פגיעה לגוף

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תוכן עניינים: פרק 1: מבוא... 3 שרטוט של המתקן...4 שרטוט של קומה ראשונה... 5 טבלה מס' תאור פעולת המערכת...7 פרק :2 תאורה... 9 מבוא לפרק תופ

תוכן עניינים: פרק 1: מבוא... 3 שרטוט של המתקן...4 שרטוט של קומה ראשונה... 5 טבלה מס' תאור פעולת המערכת...7 פרק :2 תאורה... 9 מבוא לפרק תופ תוכן עניינים: פרק 1: מבוא... 3 שרטוט של המתקן...4 שרטוט של קומה ראשונה... 5 טבלה מס' 1...6 תאור פעולת המערכת...7 פרק : תאורה... 9 מבוא לפרק... 10 תופעת הסטרובוסקופיה... 10 שלבים בתכנון תאורת פנים...10

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

בית ספר כרמל נצרת עילית

בית ספר כרמל נצרת עילית בס"ד ת.ד 4687 פתחתקווהמיקוד 49277 טל: 03-9361835 פקס: 077-82-111-82 www.rad-test.co.il email:rad_test@walla.com תאריך: 10.06.2013 לכבוד: עירייתנצרתעילית אגףהחינוך רחובגלבוע 16 נצרת-עילית אתר: בי"ס כרמל,

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!( מפרט מכר זה נמצא בשלב

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה מדינת ישראל הרשות לשירותים ציבוריים חשמל החלטה מספר 0 מישיבה 983 מיום 252.202- הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 622 ויתר סמכויותיה על פי דין

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: G,G* מס' חדרים: 6 חדרים. קומה: 2-6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 3.02.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: F מס' חדרים: 5 חדרים. קומה: -6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 30.0.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד