Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык ЛÀÃ ÁÀ-ÎМÅÐ ל"ג בעומר מהדורה ניסיונית תשע"ח Пробное издание 5778

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык ЛÀÃ ÁÀ-ÎМÅÐ ל"ג בעומר מהדורה ניסיונית תשע"ח Пробное издание 5778"

תמליל

1 Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык ЛÀÃ ÁÀ-ÎМÅÐ ל"ג בעומר מהדורה ניסיונית תשע"ח Пробное издание 5778

2 בסיוע "קרן מרומים" עורך ראשי: הרב עקיבא נימוי תרגום: הרב גרשון פאליי, הרב חיים פילצר, הרב ראובן קורבסקי, א.ר. נדובורה עריכה לשונית: א. קוטוזובה הגהה: ל. אורלובה עיצוב ועימוד: 'חזק הוצאה לאור בע"מ' - זכויות 'לקוטי שיחות' מקורי שמורות להו"ל "קה"ת". זכויות 'לקוטי שיחות' בתרגום לעברית שמורות ל"מכון לוי יצחק". Издано при поддержке фонда «Меромим» Главный редактор р. Акива Немой Перевод р. Гершон Палей, р. Хаим Фильцер, р. Реувен Куравский, Ида Недобора Литературный редактор Анна Кутузова Корректор Любовь Орлова Верстка и дизайн издательство Хазак, Израиль Все права на оригинальный текст принадлежат Kehot Publication Society, NY, права на перевод на иврит принадлежат издательству Mechon Levi Yitzchok. Перевод Колель Тора, 2017

3 ב"ה פתח דבר מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבוע ל"ג בעומר הננו מוציאים לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית. לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית. ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד ''הקיצור ורננו גו''', ומלכנו נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы рады представить вашему вниманию беседу Любавичского Ребе к ЛАГ БА-ОМЕР с переводом на русский язык. Для удобства двуязычных читателей параллельно с русским переводом приводится текст беседы на иврите. Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе мы удостоились учить Тору от него самого с приходом праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное пророком: «Новая Тора от Меня выйдет». Международная образовательная сеть «Колель Тора»

4 1 ל"ג בעומר גדלותו של רשב"י לקוטי שיחות חלק ג' שמחת ר' שמעון א. ידוע טעם השמחה בל ג בעומר, לפי שביום זה היתה הסתלקותו של רשב י ובשעת ההסתלקות נכללת ועולה למעלה 1. כמה טעמים* נאמרו בשמחת ל ג בעומר וחגיגתו, ואנו אין לנו אלא האמור בכתהאריז ל ומובא בדא ח** אשר יום זה הוא יום הסתלקותו של רבי שמעון בן יוחאי - הילולא דרבי שמעון***. )ממכתב כ ק אדמו ר שליט א, פסח שני ה תשי א(. 2. במשנת חסידים מס אייר פ א מ ו: ביום ל ג בעומר.. מצוה לשמוח שמחת רשב י. והמ ח לא העתיק רק דברי האריז ל )דברי אדמו ר הזקן - הובאו בפס ד לאדמו ר הצ צ ליו ד סקט ז(. וראה פע ח שער ספה ע פ ז. ולהעיר שעפ ז מפורש ג כ ענין השמחה )ולא רק מניעת אבלות( וטעמה שמחת רשב י )עיין זח ג רפו, ב. רצא, סע א(. ומזה מענה להשקו ט בזה בשו ת חת ס חיו ד סרל ג. שו ת שם ארי חאו ח סי ד ועוד. וראה ג כ נ כ שו ע או ח סתצ ג. 3. צ ע מה שבכ מ - וגם בדא ח - מובא ל ג בעומר, אף שהנוסח של רבינו הזקן בסידורו - וכן מנהגנו לומר לעומר. וכן הוא בסידור )כתב יד( שהתפלל בו הבעש ט )והוא סי האריז ל. וכן הוא בר ן סוף פסחים. שו ת הרשב א סקכ ו. תניא ס נ. כל בו סנ ה. של ה. שע ת. חק יעקב. ועוד(. ראה לקו ש ח ז ע 337. חי ז ע 511. *( משנת חסידים מסכת אייר וסיון. פר ח לאו ח סתצ ג. מראות עין להחיד א שם בלקוטים. שו ת שם ארי חאו ח סי ד. שדי חמד אס ד מע א י ס ו. פאת השדה שם. **(פע ח שער ספה ע פ ז. דרוש מכ ק רבינו הזקן )הוזכר בשו ת דברי נחמי חאו ח סל ד ס ז(. סידור שער הל ג בעומר. ובלשון הדברי נחמי )שם(: כבר נתפרסם בכל העולם מכמה דורות ענין הילולא דרשב י בל ג בעומר. ***( זח ג רצו, ב. ועייג כ זח א ריח, א. - ומה שהקשו דהא אדרבא בהסתלקותן של צדיקים מתענין. י ל - ע פ נגלה - דשאני ל ג בעומר דרשב י צוה לשמוח בו )עיין בפע ח שם( ועפמש כ במהרי ו הובא בש ך יו ד סשד מ סק ט( הדין דשומעין לו. ואכמ ל. כל העבודה והעמל שהאדם עמל בתורה ומצוות כל ימי חייו. לכן בשעת הסתלקותו של הרשב י, כשנתעלה בעילוי גדול ביותר, אמר אז : בחד קטירא אתקטרנא ביה אחידא ביה להטא - הוא התקשר בהתקשרות נצחית עם הקב ה חיי החיים, ולכן כשאמר אז את הפסוק כי שם צוה ה וגו, לא סיים בוצינא קדישא למימר חיים הוא התאחד ביחוד נצחי עם בחינת חיים. וכיון שעניני העליה של יום ההסתלקות נזכרים ונעשים - 2 היא חוזרת ונשנית בכל שנה ביום זה, לכן בכל שנה יום הל ג בעומר הוא יום שמחה. גדלותו של ר' שמעון ב. נאמר בירושלמי, כי בשעה שהסמיך ר עקיבא את תלמידיו ר מאיר ור שמעון, אמר: ישב ר מאיר תחילה. 4. ראה ג כ אגה ק סכ ז. 5. לשון זה מובא בכ מ בדא ח, ולע ע מצאתיו באד ז )זח ג רפח, א(: פתח ר ש ואמר כו בחד קטירא איתקטרנא בי בקוב ה כו. ושם )רצב, א(: נשמתי בי אחידא בי להטא. - וראה ד ה ויכולו השמים תרס ו. 6. תהלים קלג, ג. 7. זח ג רצו, ב. 8. סנהדרין פ א, ה ב.

5 1 Лаг ба-омер Величие рабби Шимона Ликутей сихот, т Радость рабби Шимона Как известно, радость 1 в Лаг ба-омер 2 связана с уходом из мира рабби Шимона бар Йохая (Рашби) 3. В день, когда чело- 1. См. Мишнат хасидим, раздел Ияр, 1:6: «В 33-й день омера заповедано радоваться празднику Рашби» (прим. Ребе). 2. Требует дополнительного анализа, почему этот день называется Лаг ба-омер (33( בעומר( день омера), при том, что согласно сидуру Алтер Ребе, отсчитывая дни омера, принято говорить ла-омер Ребе). (прим. (לעומר) Одно из объяснений этому в том, что гематрия (ל"ג בעומר) (числовое значение) слов Лаг ба-омер равно гематрии имени Моше (245,משה( так как душа Рашби была отблеском души Моше (из письма Ребе). 3. В книгах приводится ряд причин, почему мы празднуем Лаг ба-омер. (Кроме ухода Рашби, другой известной причиной является то, что в этот день перестали умирать ученики р. Акивы, но автор При хадаш считает, что праздник трудно связать с этим ведь все они умерли; поэтому он считает, что радость этого дня связана с тем, что после трагической смерти 24 тысяч учеников у р. Акивы остались еще ученики, которые распространяли Тору. Также и Хида считает, что радость Лаг баомера связана с тем, что в этот день р. Акива начал обучать пятерых учеников, которые распространяли Тору в следующих поколениях. Автор респонсов Шем Арье считает, что радость связана с тем, что рабби Шимон не был казнен римлянами. А в Сдей хемед сказано, что в этот день р. Акива присвоил р. Шимону звание «рабби» и в этот же день р. Шимон раскрыл великие тайны Торы). Но основным мнением мы считаем приведенное в учении Аризаля и в учении хасидизма, что в этот день мы отмечаем уход Рашби из этого мира (и отмечаем его с радостью, т.к. таково было завещание самого Рашби) (из письма Ребе, Песах шени, 1711 (1951) г.) Следует учесть, что автор книги приводит только слова Аризаля. век покидает этот мир, вся его духовная работа, все заповеди, исполненные им в течение жизни, и вся выученная им Тора поднимается вместе с ним ко Всевышнему 4. И поэтому в момент его ухода из мира, когда душа его возвысилась на очень высокий духовный уровень, он сказал 5 : «В один узел завязан [я со Всевышним], душа моя с Ним едина и Им горит». Другими словами, Рашби объединился навечно со Всевышним, источником жизни: когда он начал произносить стих 6 «Ибо там заповедал Г-сподь благословение, жизнь навеки», то не успел закончить его и на слове «жизнь» присоединился к Источнику Вечной Жизни 7. Поскольку все события дня смерти повторяются и возрождаются ежегодно в этот день, он стал днем радости. 2. Величие рабби Шимона В Иерусалимском Талмуде 8 сказано, что когда рабби Акива присвоил звание 4. См. Тания, Святое послание, Это выражение не раз приводится, как одна фраза в трудах хасидизма, но в самом Зог аре (ч. 3) оно приведено как два отдельных высказывания: «В один узел завязан я со Всевышним» (288а) и «душа моя с Ним едина и Им горит» (292а). 6. Теѓилим, 133:3. 7. Зоѓар, ч. 3, 296б. 8. Талмуд, Санѓедрин, 1б.

6 לקוטי שיחות רמועב ג"ל 2 נתכרכמו פני ר שמעון. אמר לו ר עקיבא: דייך שאני ובוראך מכירין כחך. כלומר שכחו של רשב י היה כה גדול עד שאפילו תלמידי ר עקיבא לא הכירוהו. על ר מאיר אומרת הגמרא: שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו, אבל בכל זאת הבינו שגדלותו היא כה נעלית שצריך להיות שהוא ישב תחילה. מה שאין כן בכוחו של ר שמעון לא היתה להם )ואפילו לר מאיר( כל הכרה, רק אני ובוראך מכירין כחך : רק ר עקיבא )שכמבואר בחסידות, היתה עבודתו נעלית מעבודת נדב ואביהוא, נכנס בשלום ויצא בשלום (, 1 עליו נאמר 1 )בנוגע לענין עשרה הרוגי מלכות( שהוא כנגד הקב ה, הרי אני - ר ע - ובוראך מכירין כחך. לפי זה: כיון שאפילו בחיים חיותו בעלמא דין היה רשב י באין ערוך נעלה מבני דורו, הרי מובן עד כמה היתה גדולה 9. עירובין יג, ב. נג, א. 10. ראה לעיל ע 250 ובהמצויין שם. 11. ליקוטי הש ס להאריז ל סוף ברכות. עליתו ביום הסתלקותו - ולכאורה הרי העליה ושמחה של ל ג בעומר היא נעלית מאוד מלהיות לה שייכות לאחרים. ברם מסופר, 1 על אחד מתלמידי האריז ל, שהיה נוהג לומר את התפילה נחם ה בברכת המזון )ומלשון הסיפור סתם, שהיה אומר נחם בברכת המזון, 1 משמע שהיה נוהג לומר נחם גם בשבת ויום טוב(. כשבא בל ג בעומר למירון להשתטח על קבר הרשב י ואמר גם אז נחם, הקפיד רשב י על אמירת נחם שלו )של תלמיד האריז ל( ביום שמחתו )של רשב י(, עד שהקפידה הזיקה לו. הביאור בזה הוא: רשב י היה מאותן נשמות שלגביהן לא היה קיים ענין החורבן, 1 ובמילא, אין מקום להרגשת החורבן ביום שמחתו )וגילוי שלו(. 12. פע ח שער ספה ע פ ז. שו ע האריז ל כוונת העומר ג. 13. כן הוא בשו ע האריז ל )אבל בפע ח, שער הכוונות וסי האריז ל בברכת תשכון (. 14. הובא בפלח הרמון שמות ע ז. בשם אדמוה ז.

7 2 ЛИКУТЕЙ СИХОТ Лаг ба-омер рабби своим ученикам рабби Меиру и рабби Шимону, он сказал: «Рабби Меир будет сидеть первым». Рабби Шимон почувствовал себя посрамленным. Сказал ему рабби Акива: «Хватит с тебя и того, что я и твой Творец знаем твою силу». Иначе говоря, сила Рашби была столь велика, что даже те, с кем вместе он учился у рабби Акивы, не знали ее. О рабби Меире в Талмуде 9 сказано, что его соученики «не могли понять всей глубины его мысли». Но все же они понимали, что он настолько велик, что должен «сидеть первым». В отличие от него, о силе Рашби у них (даже у рабби Меира) не было никакого понятия только у рабби Акивы и Всевышнего. Только рабби Акива, о котором учение хасидизма говорит, что его служение было даже выше, чем служение Надава и Авиѓу ведь он «вошел с миром и вышел с миром» 10, и о котором сказано 11 (в связи с казнью десяти мудрецов, павших жертвами римских властей), что он соответствует Всевышнему 12, только он и 9. Талмуд, Эрувин, 13б, 53а. 10. В учении хасидизма объясняется, что Надав и Авиѓу, два сына Аг арона, погибли в день освящения Мишкана из-за того, что приблизившись к Б-гу, они не нашли сил вернуться в этот мир. Рабби Акива, в противоположность им, вошел в тайный мир Торы с миром и вышел из него с миром (см. беседу к главе Ахарей). 11. Ликутей ѓа-шас Аризаля, в конце комментария к трактату Брахот. 12. В талмудической литературе приводится рассказ о десяти великих мудрецах Израиля, живших после разрушения Второго Храма, которые были замучены римскими властями самым жестоким образом. Мудрецы объясняют, что своей смертью они искупили грех продажи Йосефа братьями, ведь по закону Торы тот, кто украл человека и продал в рабство, достоин смерти. Во время продажи Йосефа братьев было девять (Реувен в тот момент Всевышний знают силу Рашби. Итак, даже при жизни Рашби был неизмеримо выше людей своего поколения. Это дает нам понимание, как высоко поднялась его душа в день ухода из мира. Это может привести нас к выводу, что радость Лаг ба-омера тоже настолько высокая, что не имеет отношения к обычным людям. Однако это не так. Рассказывается 13, что один из учеников Аризаля имел обычай произносить отрывок «Утешь, Г-сподь» 14 в благословении после трапезы 15 (видимо, он произносил ее даже в субботы и праздники). Однажды, придя в Лаг ба-омер на могилу Рашби, он и там произнес отрывок «Утешь». Рашби не понравилось, что тот прочитал траурную молитву в день его радости, и это принесло вред тому ученику 16. Это объясняется следующим. Рашби был из тех высоких душ, на которые не повлияло разрушение Храма 17. Поэтому отсутствовал), и поэтому, когда братья поклялись друг другу не раскрывать содеянное ими, им нужен был миньян и в качестве десятого они присоединили Всевышнего. Согласно Каббале каждый из мудрецов соответствовал одному из братьев, а рабби Акива, происходивший из семьи геров и не имевший отношения к коленам Израиля, соответствовал самому Всевышнему, из чего видно, сколь высокого уровня было его служение. 13. При эц хаим, врата Отсчета омера, гл. 7. Шулхан арух Аризаля, Каванат ѓа-омер, Молитва об утешении по разрушенному Храму, которую принято читать Девятого ава. 15. По другой версии в благословении о восстановлении Иерусалима в Шмоне эсре. Этот ученик вставлял эту молитву по собственной инициативе, так как очень переживал отсутствие Храма. 16. Вскоре у него умер сын, и ему пришлось принимать утешения от других. 17. Пелах ѓа-римон, Шмот, стр. 7, от имени Алтер Ребе.

8 לקוטי שיחות רמועב ג"ל 3 נמצא מזה שני דברים: )א( שישנו ענין בל ג בעומר שאינו בכל יום אחר )אפילו בשבת ויום טוב(. והראיה, שתלמיד האריז ל נענש על אמירתו נחם בל ג בעומר ולא על אמירת נחם גם בימי שמחה אחרים )שבת ויום טוב(. )ב( ששמחת הילולא דרשב י היא לכל ישראל, אפילו למי שאינו נעלה מענין החורבן )שלכן אמר בכל יום נחם (, גם הוא לא היה צריך להצטער ביום שמחת הילולא דרשב י, אלא להיות בשמחה. כלומר, שענינו של רשב י הוא לחבר שני קצוות: להמשיך את הגבוה גבוה ביותר, אפילו את המדריגה של בחד קטירא אתקטרנא, ולהביא זאת למטה מטה ביותר. 1 לחבר הפכים ג. את שני הקצוות מוצאים אצל רשב י גם בנוגע ללימוד התורה ובפסקי דינים בנגלה דתורה. נאמר: לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. 1 וישנה מחלוקת בברייתא : 1 ר ישמעאל סובר שאין הדברים ככתבן שבפועל לא יפסיקו ללמוד לעולם, אלא הנהג בהן מנהג דרך ארץ, שיש לעסוק גם בזריעה, חרישה וכדומה, ואילו רשב י סובר, שהכוונה כפשוטו, שאכן צריכים ללמוד תורה 15. וזהו ג כ מה שהסתלקות )עליית( הרשב י הי בספירת הוד שבהוד, בחינה התחתונה ביותר, כמבואר בסידור שער הל ג בעומר. 16. יהושע א, ח. 17. ברכות לה, ב. כל היום, וכשבני ישראל עושים את רצון הקב ה, נעשית מלאכתם על ידי אחרים. והגמרא מסיימת: הרבה עשו כר ישמעאל ועלתה בידן כרשב י ולא עלתה בידן. נראה מזה, שסדר לימוד התורה של רשב י הוא נעלה מהגבלת העולם ואין העולם יכול לסבול סדר כזה, שלכן לא עלתה בידן. ועם כל זה - אף שרשב י עצמו היה נוהג תמיד בסדר של התעלות מן העולם, שהיתה תורתו אומנתו ; 1 הנה - כשיצאו רשב י ובנו ר אלעזר מהמערה בה שהו שלש עשרה שנה )כאשר במשך שהותו שתים עשרה שנה במערה, ובפרט בשנה השלוש עשרה, נתעלה ונתעצם בתורה(, כל היכא דהוה מחי ר אלעזר כל מקום שר אלעזר היה מעניש על ההנהגה של חרישה וזריעה כו, משום שלא יכל לסבול ש מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה - הוי מסי ר שמעון, לא רק שרשב י לא העניש, אלא אדרבה, הוא עוד ריפא את מה ש מחי ר אלעזר. 1 את הטעם ל מסי הסביר לר אלעזר: די לעולם אני ואתה : 19 עסק התורה שלנו )באופן של תורתו אומנתו ( דיו לעולם. יתירה מזו מצינו, שרשב י אומר : 2 אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע 18. שבת יא, א. 19. שם לג, ב. 20. מנחות צט, ב.

9 3 ЛИКУТЕЙ СИХОТ Лаг ба-омер в день радости и духовного раскрытия Рашби недопустимо переживать трагедию разрушения Храма. Отсюда следуют два вывода: а) Лаг ба-омер несет в себе нечто возвышенное, чего нет ни в один другой день, даже в субботу и праздники. Доказательством этого служит то, что ученик Аризаля был наказан за чтение отрывка «Утешь» именно в Лаг ба-омер, но не был наказан за его чтение в субботу и праздники 18. б) Радость, связанная с днем ухода Рашби, имеет отношение ко всему народу, а не только к тем, кто выше разрушения Храма. Даже человек, которого глубоко задело разрушение Храма (как тот ученик), в Лаг ба-омер должен радоваться празднику Рашби, а не быть в печали. Другими словами, Рашби соединяет противоположности: он способен раскрыть в этом мире духовность наивысшего уровня, даже того, что описывается словами «В один узел завязан [я со Всевышним]», и внедрить ее в самые нижние сферы. 3. Соединение противоположностей Соединение двух противоположностей мы находим у Рашби в его изучении Торы и ѓалахических постановлениях. Рассматривая стих 19 «Да не отойдет эта книга Торы от уст твоих», Талмуд 20 приводит две трактовки этих слов. 18. В субботу и праздники не справляют траур. 19. Йеѓошуа, 1: Брахот, 35б. Рабби Ишмаэль считает, что стих нельзя понимать буквально. В реальной жизни невозможно посвятить Торе все время без перерыва, ведь нужно заниматься мирскими делами: пахать, сеять и так далее. Но Рашби считает иначе: Торе следует посвятить все свое время, и, если евреи будут исполнять волю Всевышнего, их работа будет делаться «руками других» 21. Талмуд подводит итог этого спора: «Многие пытались следовать мнению рабби Ишмаэлю и преуспели; те же, кто пытался следовать рабби Шимону, не преуспели». Из этого рассказа следует, что подход рабби Шимона к изучению Торы не вписывался в рамки этого мира, и поэтому ни у кого больше не получилось учить Тору так, как это делал он. Сам рабби Шимон никогда не обращал внимания на ограничения этого мира и Тора была его единственным занятием 22. Но все же, когда он и его сын вышли из пещеры, в которой они провели тринадцать лет и в которой рабби Шимон полностью соединился с Торой в одно целое (особенно это проявилось на тринадцатый год их пребывания в пещере 23 ), то, 21. Другие народы будет совершать необходимую работу, чтобы они не отрывались от изучения Торы. 22. Талмуд, Шабат, 11а. 23. В Талмуде (Шабат, 33б) рассказывается, что после того, как р. Шимон и его сын р. Элазар прожили в пещере 12 лет, римский император, приговоривший р. Шимона к смерти, умер и они вышли из пещеры. После 12 лет, посвященных исключительно Торе, мудрецы не могли смириться с тем, что люди заняты мирскими занятиями и испепеляли взглядом все, на что смотрели. После этого Всевышний приказал им вернуться в пещеру еще

10 לקוטי שיחות רמועב ג"ל 4 שחרית וערבית קיים לא ימוש )וישנה דיעה 2 שעיקר הקריאת שמע היא פסוק ראשון בלבד(. כלומר שכאשר אדם אינו יכול בשום אופן ללמוד תורה כל היום, אם משום שהוא עסוק על פי תורה, או משום שהוא עם הארץ, 2 הרי לא רק שהוא פטור מלימוד התורה כל היום כי הוא אנוס ו אונס רחמנא פטריה, אלא שהוא אכן מקיים על ידי קריאת שמע את המצוה של לימוד התורה ובאופן של לא ימוש. 2 זהו כוחו של רשב י להמשיך מהדרגה הגבוהה ביותר שבתורה - לא ימוש כפשוטו שזוהי הנצחיות והאין סוף של לימוד התורה - גם לאחד כזה שאינו יכול ללמוד יותר מאשר פסוק אחד שחרית ופסוק אחד ערבית, שגם אליו, בתורה 21. ראה שו ע אדמוה ז סנ ח, ס א. סוף סימן ס. 22. ראה תניא פ ח דברים בטלים בהיתר כגון ע ה. וצ ע למה לא יחוייב בתושב כ באמירתה )ראה הל ת ת לאדה ז ספ ב(. ואכ מ. 23. ראה בהל ת ת לרבינו הזקן )בקו א פ ג( שמתרץ הסתירה שישנה, לכאורה, בין ב מאמרים אלה של רשב י. שהוא לומד, תהא נמשכת בחינת נצחיות התורה. כוח התיקון ד. יתרה מזו: לא זו בלבד שרשב י המשיך את נצחיות התורה ב עולם כמנהגו עלפי תורה )כי על פי תורה הרי ואספת דגנך, ודי לעולם אני ואתה(, אלא שגם תיקן בעולם, שתיקון שייך הרי רק בדבר שאינו כשורה, ודורש תיקון. ולא שהיה באופן שכאשר היה רואה חסרון שלא יכול היה לסובלו היה מתקנו, אלא שבעצמו חיפש 19 : איכא מילתא דבעי לתקוני, האם יש בעולם דבר הדורש תיקון - יתקנו. ומדובר במקום שהיה בו ספק טומאה )היפך הטהרה, יסוד והתחלת העבודה( 2 ובטומאה עצמה - טומאת מת, אבי אבות הטומאה, 2 טומאה חמורה ביותר - ומקום זה תיקן רשב י 24. ראה לעיל ע 245 בהערה. 25. רש י פסחים )יד, ב(. מפרשי המשנה לכלים ואהלות )בתחלתן(. ועוד.

11 4 ЛИКУТЕЙ СИХОТ Лаг ба-омер когда рабби Элазар взглядом испепелял тех, кто занимался возделыванием земли - «пренебрегающих жизнью вечной, и отдающихся жизни бренной», рабби Шимон исцелял сожженное его сыном. Рабби Шимон объяснил сыну: «Миру достаточно меня и тебя» достаточно, что мы с тобой полностью преданы изучению Торы. Более того, рабби Шимон считал 24, что для того, чтобы исполнить сказанное: «Да не отойдет эта книга Торы от уст твоих», достаточно произнести молитву «Шма» утром и вечером (и это при том, что по одному из мнений 25, заповедь чтения Шма можно исполнить произнесением только первого стиха Шма). То есть, если нет возможности изучать Тору целый день из-за занятости другими делами, предписанными Торой, или человеку не хватает знаний и грамотности, чтобы учиться 26, он не просто освобождается от обязанности заниматься Торой весь день, но исполняет заповедь «Да не отойдет» только тем, что читает молитву «Шма» 27. на год, после чего они смогли покинуть пещеру и жить в мире. Таким образом, на тринадцатый год р. Шимон смог достичь состояния, когда его величайший духовный уровень смог воплотиться в реальность низкого материального мира. 24. Талмуд, Менахот, 99б. 25. См. Шулхан арух Алтер Ребе, гл. 55, п. 1, и в конце гл См. Тания, гл.8, где сказано, что неученому человеку, который не в состоянии изучать Тору, позволительны пустые речи о незапрещенных вещах. 27. На первый взгляд, это мнение противоречит приведенному выше мнению Рашби о том, что изучению Торы надо посвятить все свое время. В Законах изучения Торы (в Кунтрес ахарон, гл. 3) Алтер Ребе разрешает это кажущееся противоречие, объясняя, что согласно р. Шимону, предписание «да не отойдет эта книга Торы от уст твоих» можно выполнить чтением Шма в случае, когда че- Рашби был способен раскрыть самую высокую ступень изучения Торы, выраженную словами «да не отойдет эта книга Торы». Речь идет об изучении Торы, которое обладает качеством вечности («не отойдет»), оно не ограниченно ни временем, ни пространством. Такой уровень Торы Рашби мог спустить даже к тем, чьи способности к изучению Торы сводятся лишь к произнесению стиха «Шма Исраэль» утром и вечером. 4. Сила исправления Рабби Шимон раскрыл в мире безграничность и вечность Торы, и это касалось не только материального мира, существующего по законам Торы (занятие мирскими делами согласуется с Торой, как сказано 28 «и соберешь ты хлеб свой», миру достаточно приверженности Торе Рашби и его сына, остальные евреи должны пахать и сеять). Он не ограничивался этим, но также исправлял в мире то, что было неподобающим по Торе. Он не просто исправлял недостатки, которые видел и не мог вытерпеть, но и сам искал что-либо, требующее исправления. Талмуд рассказывает 29 что рабби Шимон решил проблему с местом, которое подозревалось в ритуальной нечистоте (а ведь чистота, важный фактор, на котором базируется служения Б-гу 30 ), ловек не способен серьезно учиться или уже выучил всю Тору, но способный к учебе еврей, который еще не изучил всей Торы, должен посвящать все время ее изучению (прим. Ребе). 28. Дварим, 11: Талмуд, Шабат, 33б. 30. См. беседу к главе Мецора, прим. 20, где объясняется, особенная важность ритуальной чистоты в том, что касается принятия ярма Небес фунда-

12 לקוטי שיחות רמועב ג"ל 5 ועשאו למקום דירה, לא רק לישראלים ולויים אלא גם לכהנים. מתי היה יכול רשב י לרדת ולתקן זאת - דוקא לאחר שנתעלה בעילוי אחר עילוי בלימוד התורה; בהיותו בשנה השלוש עשרה במערה ; 2 דוקא אז מצד הגבוה ביותר, היה יכול לא רק לרדת לעולם )עולם כמנהגו(, אלא גם לתקן שם דבר הדורש תיקון. 2 לרדת אל החטא ה. יתירה מזו: רשב י אמר : 2 יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, שיכול ללמד זכות ולסלק את מדת הדין מכל ישראל, שלא יענשו על עוונותיהם - שזוהי ירידה גדולה עוד יותר. מיתה )וטומאתה( היא בטבע הבריאה מאז חטא עץ הדעת, היא אינה באה מבחירת האדם. אבל עוונות )המביאים את ה דין ( הם בדרגא נחותה יותר, כי אותם מביאים על ידי בחירה, ועם כל זה יורד רשב י 26. משא כ קודם שנת הי ג, לא רק שלא חיפש לתקן את העולם, אלא אדרבה, כל מקום שנותנין עיניהן כו )שבת שם(. 27. וכלשון הגמרא שם: הואיל ואיתרחיש ניסא )גילוי אלקות שלמעלה מהטבע( איזיל איתקן מילתא. 28. סוכה מה, ב. גם לשם )כי כדי ללמד זכות על הזולת צריכים להתבונן בו, 2 לרדת אליו (, 3 בכדי להסיר ממנו את הדין. וירידה זו אינה בדוגמת לך רד, 3 שהיו חייבים לרדת; רשב י בעצמו בחר מרצונו לפטור את כל העולם כולו מן הדין. הכוח והרצון אצל רשב י לרדת למטה כל כך בא אצלו דוקא משום שהוא עצמו היה למעלה ביותר, הוא היה מ בני עליה והם מועטין. 3 תורת רשב"י הכנה לגאולה ו. סיפורי רז ל על הנהגת רשב י )ככל סיפורי התורה( הם הוראה ונתינת כוח לכל הדורות שלאחריו, ובפרט לדורות האחרונים שזכו לגילוי של פנימיות התורה - תורתו של רשב י: יש צורך ב יפוצו מעינותיך חוצה - קישור שני הקצוות: צריכים לקחת לא רק מהנהר ולא רק ממי המעיין, אלא מהמעין 29. ראה תניא פ ל. 30. ראה מכתב הנדפס בתחילת קונטרס למ ד. 31. שמות לב, ז. וראה ברכות לב, א. 32. עפי ז יובן שייכות וקישור ב המימרות של חזקי א ר ירמי משום רשב י, בסוכה שם.

13 5 ЛИКУТЕЙ СИХОТ Лаг ба-омер причем опасение касалось самой глубокой нечистоты нечистоты от мертвого тела 31. Это место рабби Шимон исправил так, что там стало можно находиться не только простым евреям и левитам, но даже и коѓенам 32. Рабби Шимон смог спуститься в этот мир и исправить это место только после того, как поднялся очень высоко в изучении Торы на тринадцатый год нахождения в пещере 33. Только достигнув этого, он смог не просто спуститься в материальный мир, живущий по Торе, но даже исправить в нем то, что требует исправления Спуститься к греху Все упомянутое не является пределом величия рабби Шимона. Он утверждал 35 : «Могу я избавить весь мир от Небесного суда». Он мог оправдать перед Б-гом весь еврейский народ, освободив от наказания за грехи. Это требует еще большего спуска в дела этого мира. мента служения Всевышнему. 31. Раши к Псахим, 14б. 32. Речь шла о месте, относительно которого было подозрение, что там похоронены люди, поэтом его обходили стороной, чтобы не оскверниться нечистотой мертвого. Особенно эта проблема касалось ког енов, так как в отличии от простых евреев, которым не запрещено оскверняться нечистотой мертвых, коѓену Тора запрещает такое осквернение и поэтому ему запрещено заходить на территорию кладбищ и других мест, где находятся трупы. 33. Но после предыдущих двенадцати лет он не стремился исправить мир, а, наоборот, сжигал его (см. прим. 23). 34. Как сказано в Талмуде (Шабат, 33б): «Сказал [рабби Шимон]: «Раз свершилось для меня чудо (т.е. раскрылся у меня уровень, выходящий за рамки природы), пойду и исправлю что-то в этом мире» 35. Талмуд, Сукка, 45б. Смерть (и вызванная ею нечистота) это естественный ход событий со времен греха Древа познания. Человек не выбирает ее. Но грехи (влекущие за собой суд Небес) это еще более низкая ступень, ибо они - результат свободного выбора человека. Рабби Шимон был готов спуститься даже на уровень греха, чтобы защитить человека перед Небесным судом. (Ведь для того, чтобы найти оправдание человеку, «спуститься» к нему и понять его 36 ). Это поведение рабби Шимона не похоже на ситуацию, когда после греха золотого тельца Всевышний сказал Моше: «Ступай, сойди» 37 - тогда Моше был обязан исполнить приказ Всевышнего и спуститься к народу, совершившему грех. Но рабби Шимон сам, добровольно решил спасти мир от суда. Это желание и готовность спуститься столь низко происходит из того, что сам рабби Шимон находился на очень высокой ступени, он был из «превознесенных и немногочисленных» Рабби Шимон предвестник Избавления Рассказы наших мудрецов о поведении рабби Шимона (как и все истории Торы) это указание и источник сил последующим поколениям, особенно тем последним поколениям, которые удостоились 36. См. Тания, гл Шмот, 32:7. См. Тадмуд, Брахот, 32а. 38. Талмуд, Сукка, 45б. Таким образом можно объяснить, почему два этих высказывания р. Шимона «Могу я избавить весь мир» и «Видел я превознесенных, и немногочисленны они» приводятся рядом (прим. Ребе).

14 לקוטי שיחות רמועב ג"ל 6 עצמו, ולהפיצו עד ל חוצה, עד ל חוצה שהיא בודאי חוצה )כלומר שאין חוצה הימנו, ביחס ל פנים איזה שיהיה(. ו יפוצו מעינותיך חוצה הוא הכנה קרובה ל אתי מר, ביאת משיח צדקנו, שגם אצלו תהיה ההנהגה של מיזוג ב הקצוות: יחד עם זה שילמד תורה ואפילו לאבות ומשה רבינו, 3 יעסוק גם עם דלים, כמו שנאמר : 3 ושפט בצדק דלים, עד שיפעול גם על ה צפעוני והנהגתו. וכל זה תלוי בעבודתינו עתה: צריך להכין דור, שגם הילדים ילמדו פנימיות התורה, כמו שאמר רשב י שבדרא דמשיחא יהיה כפי שהיה בדורו שגם רביא )בין ילדים בשנים ובין ילדים בדעת( ילמדו פנימיות התורה ראה לקו ת צו )יז, א(. שער האמונה פ ו. מנחות כט, ב. ובקה ר )יא, ח( תורה שאדם למד בעוה ז הבל היא לפני תורתו של משיח. 34. ישעי יא, -ח. וראה שיחת שמח ת תר ץ אות לט ואילך )לקו ד ח ב, ע 633(. 35. זח א צב, סע ב, ובכ מ וראה קדושת לוי פ חיי. ועל ידי תורתו של רשב י, הרי כדאי הוא ר שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, 3 כפי שמבואר הפירוש בספרים, שבשעת המיצר והדוחק )של הגלות( צריכים לסמוך על רשב י שנטל על עצמו )אם יצטרף אחיה השילוני עמו( לפטור את כל העולם מן הדין, עד ימות המשיח, 3 בהאי חיבורא דילך כו יפקון ביה מן גלותא ברחמי 3 )שעל ידי ספר הזוהר, פנימיות התורה, יצאו בני ישראל מהגלות ברחמים(, שבעולם יהיה נמשך ענינו של רשב י, שהיה למעלה מחורבן וגלות כנ ל. וזה יומשך בכל העולם כולו, ואפילו במקום הדורש תיקון, עד למקום - שישנה שם טומאה - יהיה ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, 3 וגם מקום זה יהיה 36. ברכות ט, א. וש נ. 37. כן הוא גירסת הירושלמי ברכות פ ט, ה ב. ב ר פל ה, ב. פסיקתא דר כ פיסקא ויהי בשלח. בענין שייכות הרשב י )והבעש ט, שגילו פנימיות התורה( לאחי השילוני, ראה סה מ תש ט ע 172 בהערה ובלקו ש ח ב ]המתורגם[ ע 204 בהערה זח ג קכד, ב. הובא באגה ק סכ ו. 39. זכרי יג, ב.

15 6 ЛИКУТЕЙ СИХОТ Лаг ба-омер раскрытия тайной части Торы, Торы рабби Шимона. Необходимо распространять тайны Торы «распространять источники наружу» 39 то есть соединять противоположности: взять не только воду из реки, не только воду из источника, но сам источник требуется вынести наружу. Чтобы это далекое от источника пространство, настолько далекое, что дальше некуда, само стало источником живой воды. Распространение источников внутренней части Торы учения хасидизма это непосредственная подготовка к приходу Мошиаха. Мошиах также тоже соединит противоположности: будет обучать Торе даже праотцов и учителя нашего Моше 40 и решать проблемы «нищих духом», как сказано 41 : «Но будет по правде судить он нищих». Его влияние скажется даже на поведении Змея. И все это зависит от нашей сегодняшней работы: нужно подготовить поколение, в котором даже дети будут изучать сокровенную часть Торы, ведь согласно словам рабби Шимона, в поколении Мошиаха, так же как в поколении самого Рашби, даже дети (по годам или по уму) 39. В одном из своих писем Баал-Шем-Тов рассказал, что во время поднятия души вошел он в чертог Мошиаха и спросил у него: "Когда господин придет?". На что Мошиах ответил: "Когда станет известным твое учение и распространится в мире и распространятся твои источники наружу ". 40. См. Ликутей Тора, Цав, лист 17а; Шаар ѓаэмуна, гл. 56; Талмуд, Менахот, 29б. А в Коѓелет раба сказано: «Тора, которую человек учит в этом мире, незначительна в сравнении с Торой Машиаха». 41. Йешаяѓу, 11:4-5. будут постигать тайны Торы 42. Учение Рашби столь велико, что «на рабби Шимона стоит положиться в стесненной ситуации» 43. В книгах эти слова толкуются так: «в стесненной ситуации» в трудностях галута, необходимо положиться на рабби Шимона. Его заслуги (если требуется, к ним можно присоединить заслуги Ахии-шилони 44 ) перевесят на чаше весов Небесного суда чашу грехов всего мира от начала и до прихода Мошиаха. А посредством изучения книги Зоѓар (внутреннего толкования Торы) еврейский народ выйдет из галута с милосердием 45. Потому что в мире раскроется качество Рашби - способность подняться над разрушением Храма и изгнанием. Духовное влияние рабби Шимона распространится на весь мир. Даже в тех его частях, которые требуют исправления. Даже там, где пребывает нечистота. Там исполнится сказанное 46 : «И дух нечистоты удалю с земли». Даже такое место станет пригодным для жизни не 42. Зоѓар, ч. 1, лист 96, конец стр. 2. См. Кдушат Леви к главе Хаей Сара. 43. Талмуд, Брахот, 9а. Простой смысл этого выражения в том, что даже когда г алаха не соответствует мнению р. Шимона, на его мнение можно полагаться в стесненных ситуациях. 44. Ахия-шилони - один из ранних пророков периода Первого Храма. Согласно версии, приведенной в Иерусалимском Талмуде, Брахот, 9:2, в Берейшит раба, 35:2 и в Псикта де-рав Каг ана, Бешалах р. Шимон сказал: «Могу я избавить весь мир от Небесного суда до прихода Мошиаха, если присоединится ко мне Ахия-шилони». В учении Аризаля объясняется, что душа р. Шимона была перевоплощением души Ахии-шилони. Важно отметить, что Ахия-шилони также раскрывался Баал Шем-Тову и обучал его тайнам Торы. 45. Зоѓар, ч. 3, 124б. 46. Зхарья, 13:2.

16 לקוטי שיחות רמועב ג"ל 7 מקום דירה, לא רק לישראלים ולויים, אלא גם לכהנים, יהודים כמו שהם בדרגת ואתם - כל אחד מכם - תהיו לי ממלכת כהנים 4 ו אלקיכם כהן הוא - 4 שארץ ישראל תתפשט בכל העולם כולו, 4 כל העולם כולו יהיה ארץ ישראל, ותהיה דירה לו יתברך. )משיחת ל ג בעומר תשכ ב( 40. שמות יט, ו. ובמכילתא שם שכל או א מישראל כו. 41. סנהדרין לט, א. 42. ראה ילקוט ישעי רמז תקג. פסיקתא רבתי פ דשבת ור ח )וש נ בהערות(. לקו ת מסעי )פט, ב(.

17 7 ЛИКУТЕЙ СИХОТ Лаг ба-омер только простых евреев и левитов, но и коѓенов. Ведь сказано 47 про всех евреев: «Вы будете у Меня царством священников (коѓенов) и народом святым». Еще сказано 48 : «Б-г ваш Он коѓен» 49. Свя- тость Земли Израиля распространится на весь мир 50, весь мир станет Землей Израиля и жилищем для Всевышнего. (Из беседы на Лаг ба-омер 5722 (1962) года) 47. Шмот, 19: Талмуд, Санѓедрин, 39а. 49. Мир станет абсолютно чистым и пригодным быть «жилищем» Всевышнему. 50. См. Ялкут Йешаяѓу, 503; Псикта рабати, гл. Шабат и Рош ходеш; Ликутей Тора к гл. Масэй.

18

19 לזכות הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה שיחיו ליפסקר לזכות ילדיהם: מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי' להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה. לזכות הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה שיחיו וובר לזכות ילדיהם: חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'. להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה. לזכות הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה שיחיו נימוי לזכות ילדיהם: שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי' להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

20 לזכות מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי' ומשפחתם שי' יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן ומשפחתם שי' אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל ומשפחתם שי' לאורך ימים ושנים טובות Эта книга вышла в свет в заслугу Михаэля, сына Моше и его супруги Леи, дочери Авраг ама и их семьи; Ицхака, сына Михаэля и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи; Элияг у, сына Реувена, и его супруги Тамар, дочери Михаэля и их семьи. Пусть Всевышний пошлет им долгих и счастливых лет жизни!

21 לעילוי נשמת משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל מרים בת נתנאל ז"ל Эта книга посвящается светлой памяти Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар Нетанэля, сына Авраг ама и Мирьям Мирьям, дочери Нетанэля и Сары

22 לזכות הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא איידל וזוגתו רבקה פייגא בת חנה וילדיהם: חיה מושקא בת רבקה פייגא אריה לייב שאול בן רבקה פייגא יהודה מאיר בן רבקה פייגא שלום דובער בן רבקה פייגא שניאור זלמן בן רבקה פייגא גולדשמיד וזקניהם: חיים משה בן רבקה פייגא איידל בת סוניה גולדשמיד אברהם הלוי בן נעמי חנה בת מרים פועה לוין סוניה בת חיה ליפסקר להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'

Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык משפטים МИШПАТИМ מהדורה ניסיונית תשע"ט Пробное издание 5779

Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык משפטים МИШПАТИМ מהדורה ניסיונית תשעט Пробное издание 5779 Сборник бесед Любавичского Ребе с переводом на русский язык משפטים МИШПАТИМ מהדורה ניסיונית תשע"ט Пробное издание 5779 בסיוע "קרן מרומים" עורך ראשי: הרב עקיבא נימוי תרגום: הרב גרשון פאליי, הרב חיים פילצר,

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

ולדימיר ספירו מבחן מיון. הקדמה 1 מבחן מיון (הפיתוח: ולדימיר ספירו ( ציון כללי _ שם, שם משפחה כיתה / קבוצה _ מורה _ הקדמה 1. יש למלא את הפרטים בעמוד זה

ולדימיר ספירו מבחן מיון. הקדמה 1 מבחן מיון (הפיתוח: ולדימיר ספירו ( ציון כללי _ שם, שם משפחה כיתה / קבוצה _ מורה _ הקדמה 1. יש למלא את הפרטים בעמוד זה הקדמה 1 מבחן מיון (הפיתוח: ( ציון כללי _ מורה _ הקדמה 1. יש למלא את הפרטים בעמוד זה (שם, שם משפחה, כיתה / קבוצה). 2. את אותם הפרטים יש למלא גם בכל עמוד, אותו תמלאו. 3. בחוברת ישנם 5 עמודים (עמ' 2 6); כל

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מאמר ד"ה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמ"א י"ל בקונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב

מכק אדמור מליובאוויטש מאמר דה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמא יל בקונטרס פורים קטן ה'תשנב מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מאמר ד"ה ואתה תצוה את בני ישראל שבת פרשת תצוה ה'תשמ"א י"ל בקונטרס פורים קטן ה'תשנ"ב לעילוי נשמת הרה"ג הרה"ח הרב מרדכי שמואל בן הרה"ח הרב משה ע"ה אשכנזי רב ומרא דאתרא דכפר חב"ד במשך

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ז. מחיר: 10 ש"ח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל

בה. זמן שמחתנו ה'תשעז. מחיר: 10 שח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ז. מחיר: 10 ש"ח 7 ל מ ע ן או מ ר י י ג ד ל ש מ ך. ו ה ם נ ח ל ת ך ו ע מ ך. צ מ א ים ל י ש ע ך כ א ר ץ ע י פ ה ל מ י ם. ל ת ר ת ל מו מ נו ח ה. הו ש ע נ ה ו הו ש יע ה נ א א ב ינו א

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

797-P.indd

797-P.indd * הדלקת נש"ק (תמיד): "אף שהדלקת הנרות היא על ידי בעלת הבית (עקרת הבית), מכל מקום מנהג ישראל שגם הבעל משתתף בזה (באופן סמלי על כל פנים) על ידי הסיוע בהכנות לזה, כגון בהגשת הגפרורים או הנרות וכיוצא בזה".

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

Microsoft Word - MUG7.DOC

Microsoft Word - MUG7.DOC ש"פ ויגש - ה' טבת דידן נצח גליון ז יוצא לאור על ידי מערכת "יגדיל תורה" ברוקלין, נ.י. 770 איסטערן פאַרקוויי שנת חמשת אלפים שבע מאות חמשים ושמונה לבריאה קובץ משיח וגאולה ז 2 ב"ה מפתח דבר העורך... 3 ד' כתות...

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

מאמר מבואר ד"ה גדול יהי' כבוד הבית גו' תשכ"ב קונטרס שבת נחמו תש"נ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מאמר מבואר דה גדול יהי' כבוד הבית גו' תשכב קונטרס שבת נחמו תשנ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד מאמר מבואר ד"ה גדול יהי' כבוד הבית גו' תשכ"ב קונטרס שבת נחמו תש"נ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד מפתח כללי פתח דבר... 3 סקירה קצרה... 5 תוכן המאמר... 8 פתח דבר להוצאה הראשונה דהמאמר... 12

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בימה לדיון בין התמימים ואנש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנשא תשנב גליון ה דבר מלכות שפ תולדות תשנב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א תשנ"ב גליון ה דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ב"ה תוכן ההחלטה התקיפה: לגלות יחידה שבנפש / עמ' 4 יומן

קרא עוד

גליון תרסב ערש"ק פרשת ויצא התאומות שנולדו עם השבטים בית זבול דיעקב בפרקמיטא של זבולון בגדר השכר דשמירת שבת פרנסה גשמית ופרנסה רוחנית

גליון תרסב ערשק פרשת ויצא התאומות שנולדו עם השבטים בית זבול דיעקב בפרקמיטא של זבולון בגדר השכר דשמירת שבת פרנסה גשמית ופרנסה רוחנית גליון תרסב ערש"ק פרשת ויצא התאומות שנולדו עם השבטים בית זבול דיעקב בפרקמיטא של זבולון בגדר השכר דשמירת שבת פרנסה גשמית ופרנסה רוחנית פתח דבר בעזהי ת. קודש פרשת ויצא, הננו מתכבדים להגיש לקהל שוחרי התורה

קרא עוד

1

1 1 סיפור נורא מהרה"צ הקדוש ר' ישראל מרוז'ין מספרים על הרה"צ הקדוש ר' ישראל מרוז'ין כאשר עוד היה בקטנותו ממש "בוצין בוצין מקטפיה ידיעה" בזמן שמנעו מאיתו תפוח, אמר את הברכה "בורא ברי העץ" ועל ידי כך הכריח

קרא עוד

חכמת שלמה 1. )ספר בראשית פרק מז )כג( ו י אמ ר י וס ף א ל ה ע ם ה ן ק נ ית י א ת כ ם ה י ום ו א ת א ד מ ת כ ם ל פ ר ע ה ה א ל כ ם ז ר ע וז ר ע ת ם א ת

חכמת שלמה 1. )ספר בראשית פרק מז )כג( ו י אמ ר י וס ף א ל ה ע ם ה ן ק נ ית י א ת כ ם ה י ום ו א ת א ד מ ת כ ם ל פ ר ע ה ה א ל כ ם ז ר ע וז ר ע ת ם א ת חכמת שלמה 1. )ספר בראשית פרק מז )כג( ו י אמ ר י וס ף א ל ה ע ם ה ן ק נ ית י א ת כ ם ה י ום ו א ת א ד מ ת כ ם ל פ ר ע ה ה א ל כ ם ז ר ע וז ר ע ת ם א ת ה א ד מ ה: )כד( ו ה י ה ב ת ב וא ת ונ ת ת ם ח מ יש

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

<E7F7FA2E696E6464>

<E7F7FA2E696E6464> עיונים בפרשת השבוע טעמו וראו כי טוב הננו לבשר לקהל הלומדים כי ניתן להרשם כמנויים על הקובץ ולקבלו מידי שבוע באמצעות הדואר בסך 10 ש ח בלבד לחודש (דמי טיפול ומשלוח) לפרטים נא לפנות לטלפון 9604832-03 (ניתן

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

<4D F736F F D20E9E7202D20E0F8E9E420E0E5ECEEEF>

<4D F736F F D20E9E7202D20E0F8E9E420E0E5ECEEEF> אריה אולמנ בית שעאר, הנזיר לאזאר והפעילות הרו ית בהרי גוש עציונ במחצית הראשונה של המאה העשרימ במאמר זה אבקש ל קור את תולדות 'הגבעה הרו ית' שבינ כפר עציונ לצומת גוש עציונ. בהקשר זה נע וק בהתיישבות המיוחדת

קרא עוד

ב"ה התקשר ות קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שיחות אגרות פניני

בה התקשר ות קונטרס שבועי לאנש חסידי חבד לחיזוק ההתקשרות לכק אדמור רבי מנחם מענדל בהרהק רלוי מליובאוויטש זצוקללהה נבגמ זיע שיחות אגרות פניני ב"ה התקשר ות קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שיחות אגרות פניני חסידות לפה"ש הלכות, מנהגים וטעמיהם ניצוצות זמנים א'קד

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

נראה שאין חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלה הנזהרים מאכילת מוצרים תעשייתיים, נמנעים גם מחלב ומוצריו, כשאינם תוצרת בית(. * בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו

נראה שאין חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלה הנזהרים מאכילת מוצרים תעשייתיים, נמנעים גם מחלב ומוצריו, כשאינם תוצרת בית(. * בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו נראה שאין חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלה הנזהרים מאכילת מוצרים תעשייתיים, נמנעים גם מחלב ומוצריו, כשאינם תוצרת בית(. * בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו היו גם צלחות עם פסי זהב בשפתן. 37 * אדמו"ר מוהרש"ב

קרא עוד

Lag Baomer indd

Lag Baomer indd עיונים ובי ורים בעניני יום וב ור ר ב"י ובı ז יוˆ ל ור לזכו ני לומ י ו מכי וריי, רו פי ˆ וחס, ר ונים לכל בר ב ו " חים ח ובים רב חסי ר' י ר ל פרים מנ ו רב חסי ר' יוסף מ וכל בני מ פח ם יחיו ולזכו בי ם " רב

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשע"ט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virt

תזכורת לימים האחרונים דסוכות תשעט הרב לוי יצחק גרליק SICHOSACADEMY.ORG בסד. ערב חג הסוכות תשעט לכב' קק אנש שי' שעי האיחוד האירופאי בריסל ו- virt בס"ד. ערב חג הסוכות תשע"ט לכב' ק"ק אנ"ש שי' שע"י האיחוד האירופאי בריסל ו- virtual community at sichosacademy.org תזכורת לימים האחרונים דחג הסוכות, זמן שמחתינו, תשע"ט הנסיון הראה, שכדאי שכל ערב, הבעה"ב

קרא עוד

Menachot Daf 99 The Mitzvah of Talmud Torah

Menachot Daf 99 The Mitzvah of Talmud Torah תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צט עמוד ב תניא, רבי יוסי אומר: אפי' סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית - אין בכך כלום, אלא מה אני מקיים לפני תמיד? שלא ילין שלחן בלא לחם. א"ר אמי: מדבריו של ר' יוסי נלמוד,

קרא עוד

ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ט מחיר: פראיירים לא מתחלפים מאמר חסידי ספוג לחלוחית לתחילת השנה 12 "ויהי בשלושים שנה" סקירה מקיפה ומרתקת אודות שנת הבני

בה. זמן שמחתנו ה'תשעט מחיר: פראיירים לא מתחלפים מאמר חסידי ספוג לחלוחית לתחילת השנה 12 ויהי בשלושים שנה סקירה מקיפה ומרתקת אודות שנת הבני ב"ה. זמן שמחתנו ה'תשע"ט מחיר: 10 24 10 פראיירים לא מתחלפים מאמר חסידי ספוג לחלוחית לתחילת השנה 12 "ויהי בשלושים שנה" סקירה מקיפה ומרתקת אודות שנת הבנין 26 לטעום גאולה הוראות והדרכות אודות שמחת בית השואבה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

‏ ױ  ׂ י

‏ ױ  ׂ י פתח דבר בעזהי ת. קודש פרשת ויגש, הננו מתכבדים להגיש לקהל שוחרי התורה ולומדי, את הקונטרס '' (גליון רנב), והוא אוצר בלום בעניני הפרשה מתוך רבבות עניני חידוש וביאור שבתורת נשיא ישראל ומנהיגו, כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

ש מי ם ו א רץ שה שם עו ע ז רי מ עם ה ס פר א. מעלת הלימוד בספר הזוהר הקדוש תיקונים והאדרות. ב. כשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שהוצרך הקדוש ברוך הוא לקדש

ש מי ם ו א רץ שה שם עו ע ז רי מ עם ה ס פר א. מעלת הלימוד בספר הזוהר הקדוש תיקונים והאדרות. ב. כשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שהוצרך הקדוש ברוך הוא לקדש ש מי ם ו א רץ שה שם עו ע ז רי מ עם ה ס פר א. מעלת הלימוד בספר הזוהר הקדוש תיקונים והאדרות. ב. כשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שהוצרך הקדוש ברוך הוא לקדשם בדם פסח ובדם מילה, כן גאולה העתידה לא תהיה הגאולה

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

דרך ארץ

דרך ארץ בינ ו עמ י עש ו הועתק והוכנס לאינטרנט www.hebrewbooks.org ^ י ע י חיים תשס ח דרך אר ץ [חלק אורח חיים ] מנהגי ארם צובה (חלב) מפי ספרים וסופרים, כתבי יד וכתבי עת כולל משא ומתן בנושא המנהגים. וכן גם השוואות

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

ב"ה פתח דבר אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן הת' הרב ברוך שיחי' עם ב"ג הכלה מרת חיה מושקא רוחמה תחי'. הת

בה פתח דבר אנו מודים להשית על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן הת' הרב ברוך שיחי' עם בג הכלה מרת חיה מושקא רוחמה תחי'. הת ב"ה פתח דבר אנו מודים להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו, ובחסדו הגדול זיכנו בנישואי צאצאינו החתן הת' הרב ברוך שיחי' עם ב"ג הכלה מרת חיה מושקא רוחמה תחי'. התודה והברכה מובעת בזה לבני משפחתנו, ידידינו ומכרינו

קרא עוד

ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש היכל שמיני קובץ שלשלת האור מכתב שער שני כבוד קדושת אדמו"ר יוסף יצחק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שניאורסאהן מליובא וויטש יוצא לא

ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש היכל שמיני קובץ שלשלת האור מכתב שער שני כבוד קדושת אדמור יוסף יצחק זצוקללהה נבגמ זיע שניאורסאהן מליובא וויטש יוצא לא ספרי' אוצר החסידים ליובאוויטש היכל שמיני קובץ שלשלת האור מכתב שער שני כבוד קדושת אדמו"ר יוסף יצחק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שניאורסאהן מליובא וויטש יוצא לאור על ידי מערכת אוצר החסידים" 770 איסטערן פ ארקוויי

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת

ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת ליקוט קובץ כתבי תורתיד קודש אשכנז ליקוט מענות קודש פראנקפורט, י ד י א כסלו ניסן גרמני' יום הבהיר ה'תנש א קובץ א' ]ט[ תשורה משמחת תשורה הנישואין משמחת הבר מצוה של של י הת' שניאור זלמן שניאורוחנה זלמן שי'

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

הוספה מיוחדת עמ' כב גליון תרג ערש"ק פרשת פנחס ה'תשע"ז פרים וכבשים - ומה עם האילים? היחס למקיים מצוה שלא לשמה בהא דפוסקין צדקה על היתומים חשיבותו של הכ

הוספה מיוחדת עמ' כב גליון תרג ערשק פרשת פנחס ה'תשעז פרים וכבשים - ומה עם האילים? היחס למקיים מצוה שלא לשמה בהא דפוסקין צדקה על היתומים חשיבותו של הכ הוספה מיוחדת עמ' כב גליון תרג ערש"ק פרשת פנחס ה'תשע"ז פרים וכבשים - ומה עם האילים? היחס למקיים מצוה שלא לשמה בהא דפוסקין צדקה על היתומים חשיבותו של הכסף המצמיח פתח דבר בעזהי ת. קודש פרשת פנחס, הננו מתכבדים

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד