רשומות קובץ התקנות י"ט באדר א' התשס"ח בפברואר 2008 עמוד צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשס"ח

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות קובץ התקנות י"ט באדר א' התשס"ח בפברואר 2008 עמוד צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשס"ח"

תמליל

1 רשומות קובץ התקנות י"ט באדר א' התשס"ח בפברואר 008 עמוד צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשס"ח תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) (תיקון), התשס"ח תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר מידע) (תיקון), התשס"ח צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' ) (תיקון), התשס"ח צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' ) (תיקון מס' ), התשס"ח צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' ) (תיקון מס' ), התשס"ח הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראת שעה), התשס"ח הודעת הדואר (אגרות בעד היתר), התשס"ח הודעת משכורת נשיא המדינה, התשס"ח הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשס"ח

2 תיקון התוספת צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשס"ח 008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 (ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 95, ואחרי התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור:. בתוספת לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל"ד- 974, אחרי "קרואטיה" יבוא "רומניה". כ"ב בשבט התשס"ח (9 בינואר 008) מאיר שטרית (חמ -084) שר הפנים ס"ח התשי"ב, עמ' 54. ק"ת התשל"ד, עמ' 976. תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות) (תיקון), התשס"ח 008 בתוקף סמכותי על פי סעיפים 8 ו 400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 995 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם מועצת המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:. בתקנה לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב- 00 (להלן - התקנות העיקריות) - () בהגדרה "האחראי", במקום "העבודה והרווחה" יבוא "ראש הממשלה" ובמקום "שהשר" יבוא "שראש הממשלה ובהתייעצות עם השר"; () בהגדרה "גוף מוכר", במקום "השר" יבוא "ראש הממשלה"; () בהגדרה "מפקח", במקום "העבודה והרווחה" יבוא "ראש הממשלה".. בתקנה לתקנות העיקריות - תיקון תקנה תיקון תקנה תיקון תקנה 8 תיקון תקנה 9 תחילה ותחולה () בסעיף קטן (א), במקום "השר" יבוא "ראש הממשלה" ואחרי "שר הביטחון" יבוא "ועם השר"; () בסעיף קטן (ב), במקום "השר" יבוא "ראש הממשלה"; () בסעיף קטן (ב ), במקום "השר" יבוא "ראש הממשלה".. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, במקום "לשר" יבוא "לראש הממשלה". 4. בתקנה 9 (א)( ) לתקנות העיקריות, במקום "השר" יבוא "ראש הממשלה". 5. תחילתן של תקנות אלה ב לחודש שלאחר פרסומן (להלן - יום התחילה), והן יחולו לגבי שירות בהתנדבות ולגבי גוף מוכר כהגדרתו בתקנה לתקנות העיקריות, מיום התחילה ואילך. ו' באדר א' התשס"ח ( בפברואר 008) יצחק הרצוג (חמ -564) שר הרווחה והשירותים החברתיים ס"ח התשנ"ה, עמ' 07. ק"ת התשס"ב, עמ' קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

3 תקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר מידע) (תיקון), התשס"ח 008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 טו(ג)( ) לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך- 960, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:. בתקנה 4 (ב) לתקנות מינהל מקרקעי ישראל (מאגר מידע), התשס"ד- 004, במקום "לשנתיים" יבוא "עד יום י"ב בסיוון התשס"ח (5 ביוני 008)". י"ג בשבט התשס"ח (0 בינואר 008) זאב בוים (חמ -05) שר הבינוי והשיכון ס"ח התש"ך, עמ' 57; התש"ס, עמ' 60. ק"ת התשס"ד, עמ' 9. תיקון תקנה 4 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' ) (תיקון), התשס"ח- 008 בתוקף סמכותנו לפי סעיף לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו- 996, לאחר שנתקבלה המלצת ועדת המחירים ובהתאם לסעיף 5 (א)( ) לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה- 985, אנו מצווים לאמור:. במקום התוספות הראשונה והשניה לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' ), התשנ"ח- 998, יבוא: "תוספת ראשונה (סעיף (א)( ) ו ( )) המחיר בשקלים חדשים באריזות של ביצים החלפת התוספות במכירה טור ד' במכירה באזור אילת משקל הביצה בגרמים גודל הביצה בלא מע"מ לצרכן כולל מע"מ באזור אילת לצרכן באזור אילת מעל מעל 65 עד מעל 60 עד מעל 55 עד מעל 50 עד 55 ס"ח התשנ"ו, עמ' 9. ס"ח התשמ"ה, עמ' 04. ק"ת התשנ"ח, עמ' 600; התש"ס, עמ' 6; התשס"ג, עמ' 8 ועמ' 57; התשס"ד, עמ' 7, עמ' 649 ועמ' 849; התשס"ה, עמ' 40; התשס"ו, עמ' 97; התשס"ו, עמ' קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

4 תוספת שניה (סעיף (א)( )) המחיר בשקלים חדשים באריזות של 0 ביצים במכירה טור ד' במכירה באזור אילת משקל הביצה בגרמים גודל הביצה בלא מע"מ לצרכן כולל מע"מ באזור אילת לצרכן באזור אילת " מעל 70 מעל 65 עד 70 מעל 60 עד 65 מעל 55 עד 60 מעל 50 עד 55. תחילתו של צו זה ביום כ' בשבט התשס"ז (8 בפברואר 007). י"ט בשבט התשס"ז (7 בפברואר 007) (חמ -7) תחילה שלום שמחון שר החקלאות ופיתוח הכפר אברהם הירשזון שר האוצר החלפת התוספות צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' ) (תיקון מס' ), התשס"ח- 008 בתוקף סמכותנו לפי סעיף לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו- 996, לאחר שנתקבלה המלצת ועדת המחירים ובהתאם לסעיף 5 (א)( ) לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה- 985, אנו מצווים לאמור:. במקום התוספות הראשונה והשניה לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' ), התשנ"ח- 998, יבוא: "תוספת ראשונה (סעיף (א)( ) ו ( )) המחיר בשקלים חדשים באריזות של ביצים במכירה טור ד' במכירה באזור אילת משקל הביצה בגרמים מעל 70 גודל הביצה בלא מע"מ 7.70 לצרכן כולל מע"מ 0.55 באזור אילת 7.70 לצרכן באזור אילת מעל 65 עד 70 ס"ח התשנ"ו, עמ' 9. ס"ח התשמ"ה, עמ' 04. ק"ת התשנ"ח, עמ' 600; התש"ס, עמ' 6; התשס"ג, עמ' 8 ועמ' 57; התשס"ד, עמ' 7, עמ' 649 ועמ' 849; התשס"ה, עמ' 40; התשס"ו, עמ' 97; התשס"ו, עמ' 4; התשס"ח, עמ' קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

5 במכירה טור ד' במכירה באזור אילת משקל הביצה בגרמים גודל הביצה בלא מע"מ לצרכן כולל מע"מ באזור אילת לצרכן באזור אילת מעל 60 עד מעל 55 עד מעל 50 עד 55 תוספת שניה (סעיף (א)( )) המחיר בשקלים חדשים באריזות של 0 ביצים במכירה טור ד' במכירה באזור אילת משקל הביצה בגרמים גודל הביצה בלא מע"מ לצרכן כולל מע"מ באזור אילת לצרכן באזור אילת מעל מעל 65 עד מעל 60 עד מעל 55 עד 60 " מעל 50 עד 55. תחילתו של צו זה ביום ד' בתשרי התשס"ח (6 בספטמבר 007). תחילה כ"ז באלול התשס"ז (0 בספטמבר 007) (חמ -7) שלום שמחון שר החקלאות ופיתוח הכפר רוני בר און שר האוצר צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' ) (תיקון מס' ), התשס"ח- 008 בתוקף סמכותנו לפי סעיף לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו- 996, לאחר שנתקבלה המלצת ועדת המחירים ובהתאם לסעיף 5 (א)( ) לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ"ה- 985, אנו מצווים לאמור:. במקום התוספות הראשונה והשניה לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לביצי מאכל) (מס' ), התשנ"ח- 998, יבוא: ס"ח התשנ"ו, עמ' 9. ס"ח התשמ"ה, עמ' 04. ק"ת התשנ"ח, עמ' 600; התש"ס, עמ' 6; התשס"ג, עמ' 8 ועמ' 57; התשס"ד, עמ' 7, עמ' 649 ועמ' 849; התשס"ה, עמ' 40; התשס"ו, עמ' 97; התשס"ו, עמ' 4; התשס"ח, עמ' 550. החלפת התוספות 55 קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

6 "תוספת ראשונה (סעיף (א)( ) ו ( )) המחיר בשקלים חדשים באריזות של ביצים במכירה טור ד' במכירה באזור אילת משקל הביצה בגרמים גודל הביצה בלא מע"מ לצרכן כולל מע"מ באזור אילת לצרכן באזור אילת מעל מעל 65 עד מעל 60 עד מעל 55 עד מעל 50 עד 55 תוספת שניה (סעיף (א)( )) המחיר בשקלים חדשים באריזות של 0 ביצים במכירה טור ד' במכירה באזור אילת משקל הביצה בגרמים גודל הביצה בלא מע"מ לצרכן כולל מע"מ באזור אילת לצרכן באזור אילת מעל מעל 65 עד מעל 60 עד מעל 55 עד 60 " מעל 50 עד 55. תחילתו של צו זה ביום א' בשבט התשס"ח (8 בינואר 008). כ"ח בטבת התשס"ח (6 בינואר 008) (חמ -7) תחילה שלום שמחון שר החקלאות ופיתוח הכפר רוני בר און שר האוצר הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראת שעה), התשס"ח- 008 בתוקף סמכותי לפי תקנה (ג) לתקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (הוראת שעה), התשס"ז- 006 (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור: ק"ת התשס"ז, עמ' קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

7 . עקב השינוי במדד שפורסם לחודש אוקטובר 007 לעומת המדד שפורסם לחודש אוקטובר 006 יהיה נוסח תקנות עד, לתקנות העיקריות, החל ביום בינואר 008, להלן: "פרק שני : אגרות לפי תקנות הרישום. בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודה ורישום כלי טיס אגרה לפי סוג או משקל כלי הטיס כמפורט להלן: שינוי אגרות אגרת תעודת רישום משקל כלי הטיס בק"ג כלי טיס עד 5,700 מ 5,70 עד 45,000 למעלה מ 45,000 האגרה בשקלים חדשים 664,89,78. סחרן או יצרן של כלי טיס ישלם אגרה שנתית של 6,5 שקלים חדשים בעת הגשת בקשה למתן תעודת רישום לסחרן או בעת חידושה. 4. המבקש לרשום בפנקס שעבוד על כלי טיס, ביטול השעבוד, העברתו או הסבתו, או המבקש לרשום עיקול או ביטולו, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של שקלים חדשים. 5. בעל כלי טיס או מי שעומד להיות בעל כלי טיס, או מחזיק תעודות רישום לסחרן, המבקש להקצות לו סימן רישום מיוחד ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 84 שקלים חדשים. פרק שלישי: אגרות לפי תקנות התיעוד 6. (א) בעל כלי טיס, למעט כמפורט בתקנת משנה (ב) ובתקנה 0 (ב), ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה כמשמעותה בתקנה 68() לתקנות התיעוד או בעד חידושה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן: אגרת תעודת רישום לסחרן אגרת רישום שעבוד בפנקס אגרת הקצאת סימן רישום מיוחד אגרה בעד תעודת כושר טיסה משקל כלי הטיס בק"ג כלי טיס עד,500 מ,50 עד,600 מ,60 עד 5,700 כולל קומיוטר מ 5,70 עד 0,000 לא כולל קומיוטר מ 0,00 עד 45,000 מ 45,00 עד 00,000 מ 00,00 עד 00,000 למעלה מ 00,000 האגרה בשקלים חדשים,77,89,066 5,9 5,548 5,767 7,54 6,507 (ב) בעל דאון, אולטרלייט, ממ"ג וטרייק ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה כמשמעותו בתקנה 68() לתקנות התיעוד או בעד חידושה, אגרה של 664 שקלים חדשים. (ג) המחזיק בתעודת כושר טיסה שניתנה לתקופה העולה על שנה, ישלם בתום שנה ממועד התשלום על פי תקנת משנה (א) או (ב), את התוספת היחסית הנדרשת ובלבד שלא תעלה על תשלום סכום האגרה כאמור בתקנת משנה (א) או (ב). (ד) בעל כלי טיס ישלם בעת הגשת בקשה לתיקון תעודת כושר טיסה לכלי הטיס אגרה של 84 שקלים חדשים. 55 קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

8 תשלום הוצאות למתן שירות בחוץ לארץ אגרה ותשלום הוצאות למתן תעודת סוג ואישור פריט אווירונאוטי אגרה ותשלום הוצאות בעד מתן תעודת ייצור, תעודת יצרן חלקים ואישור ייצור פריט אווירונאוטי אגרת תעודת כושר טיסה מיוחדת 7. המבקש לקבל את שירותי הרשות בחוץ לארץ ישלם 55 שקלים חדשים בעד כל שעת עובד הרשות או מי שהוסמך מטעמה אשר הושקעה במתן השירות, בתוספת הוצאות הטיסה והוצאות אוכל, שתיה ולינה בכפוף להוראות החשב הכללי במשרד האוצר. 8. (א) המבקש תעודת סוג, תעודת סוג זמנית, שינוי בתעודת סוג,(ATC) תוספת (STC) או אישור פריט אווירונאוטי של מדינת ישראל או של מדינת חוץ באמצעות הרשות, ישלם - () בעת הגשת הבקשה,5 שקלים חדשים; () בעד הטיפול במתן התעודה, או שינויה, ישלם 55 שקלים חדשים בעד כל שעת עובד הרשות או מי שהוסמך מטעמה אשר הושקעה במתן השירות בתוספת הוצאות הנסיעה או הטיסה לפי העניין והוצאות אוכל, שתיה ולינה בכפוף להוראות החשב הכללי שבמשרד האוצר; דרישת הרשות לתשלום כאמור תוגש אחת לשלושה חודשים; התשלום יבוצע בתוך 0 ימים מיום קבלת הדרישה. (ב) היתה הבקשה למתן תעודה לאווירון זעיר או שינויה, תהיה האגרה בשיעור מחצית האגרה הקבועה בתקנת משנה (א)( ) בתוספת התשלום הקבוע בתקנת משנה (א)( ). 9. המבקש מתן תעודת ייצור או שינויה, תעודת יצרן חלקים או אישור ייצור פריט אווירונאוטי, ישלם - () בעת הגשת הבקשה,5 שקלים חדשים; () בעד הטיפול במתן התעודה ובשינויה ישלם 55 שקלים חדשים בשל כל שעת עובד הרשות או מי שהוסמך מטעמה, אשר הושקעה במתן השירות בתוספת הוצאות הנסיעה או הטיסה לפי העניין והוצאות אוכל, שתיה ולינה בכפוף להוראות החשב הכללי שבמשרד האוצר; דרישת הרשות כאמור תוגש אחת לשלושה חודשים; התשלום יבוצע בתוך 0 ימים מיום קבלת הדרישה. 0. (א) המבקש מתן תעודת כושר טיסה מיוחדת לכלי טיס ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן: משקל כלי הטיס בק"ג האגרה בשקלים חדשים 88 כלי טיס עד,500,0 מ,50 עד,600,5 מ,60 עד 5,700 כולל קומיוטר 5,0 מ 5,70 עד 0,000 לא כולל קומיוטר 8,75 מ 0,00 עד 45,000 0,48 מ 45,00 עד 00,000 5,548 מ 00,00 עד 00,000 5,096 למעלה מ 00,000 על אף האמור בתקנת משנה (א) בעל דאון, אולטרלייט, ממ"ג, טרייק או כלי טיס (ב) המיועד להפעלה מבצעית בחקלאות והמבצע הפעלה כאמור, ישלם בעת הגשת בקשה למתן תעודת כושר טיסה או לחידושה, אגרה של שקלים חדשים. על אף האמור בתקנת משנה (א), האגרה בעד הגשת בקשה לפי תקנת משנה (א) (ג) לכלי טיס המוגדר ככלי טיס לניסוי בלבד תהיה מחצית האגרה הנקובה בתקנת משנה (א). 554 קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

9 (ד) ניתנה התעודה כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), או חודשה לתקופה של שנה או חלק ממנה, ישלם המבקש אגרה כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), לפי העניין. (ה) המבקש שינוי בתעודת כושר טיסה מיוחדת ישלם בעת הגשת הבקשה,4 שקלים חדשים ובתוספת 55 שקלים חדשים בעבור כל שעת עבודה מעבר לשעתיים הראשונות.. (א) המבקש מתן אישור כושר אווירי לייצוא כלי טיס ישלם בעד מתן האישור אגרה לפי משקל כלי הטיס כמפורט להלן: עד 5,700 משקל כלי הטיס בק"ג האגרה בשקלים חדשים אגרת אישור כושר אווירי לייצוא כלי טיס, פרופלור או מנוע כלי טיס,044 0,9 0,48 מ 5,70 עד 45,000 מעל 45,000 (ב) המבקש מתן אישור כושר אווירי לייצוא פרופלור או מנוע כלי טיס, ישלם בעד מתן האישור אגרה של,0 שקלים חדשים.. (א) המבקש מתן אישור כושר אווירי לייצוא מוצר או כמה מוצרים מקבוצה ב' או ג' כפי שמוגדר בתקנה 06 לתקנות התיעוד, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של,4 שקלים חדשים בתוספת 55 שקלים חדשים בגין כל שעת עבודה מעבר לשלוש השעות הראשונות. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), המבקש מתן אישור כושר אווירי לייצוא מוצר בודד אשר לגביו הוצהר והוכח להנחת דעת המנהל, כי הוא AOG ground) (Aircraft on the מקבוצה ב' או ג' כאמור בתקנת משנה (א), ומשך בדיקתו לא עולה על שעת עבודה ומחציתה, ישלם 5% מעלות האגרה המצוינת בתקנת משנה (א), ונוסף על כך עלות בעד הוצאות נסיעה ואש"ל. פרק רביעי: אגרות לפי תקנות המכונים. המבקש מתן רישיון מכון בדק או רישיון אחזקה עצמית ובו הגדר למכון בדק אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור), ישלם בעת הגשת הבקשה, אגרה של,5 שקלים חדשים ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה כמפורט להלן: אגרת כושר אווירי לייצוא מוצר או כמה מוצרים אגרת רישיון למכון בדק הגדר גוף מטוס מטוסים עד,70 ק"ג,7 עד 5,700 ק"ג 5,70 עד 5,000 ק"ג 5,00 עד 0,000 ק"ג מעל 0,000 ק"ג הגדר אחר האגרה בשקלים חדשים,5,066 5,0 7,664 0,9, המגיש בקשה למתן רישיון מכון הסמכה ובו הגדר אחד (שאינו מחזיק רישיון כאמור) ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של,0 שקלים חדשים, ובעת הגשת הבקשה לכל הגדר נוסף ברישיון ישלם אגרה של,0 שקלים חדשים. 5. (א) מחזיק ברישיון מכון בדק או רישיון אחזקה עצמית ישלם, אחת לשנה, אגרת חידוש כמפורט להלן: אגרת רישיון מכון הסמכה אגרה שנתית 555 קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

10 הגדר גוף מטוס מטוסים עד,70 ק"ג,7 עד 5,700 ק"ג 5,70 עד 5,000 ק"ג 5,00 עד 0,000 ק"ג מעל 0,00 ק"ג הגדר מנועים הגדר אחר מספר הגדרים מרבי לחידוש באגרה אחת האגרה בשקלים חדשים,555 7,5 0,9 0,658 5,096 6,, (ב) המחזיק ברישיון מכון הסמכה ישלם, אחת לשנה, אגרה של,0 שקלים חדשים בעד כל הגדר שברישיונו. אגרת אישור חותם מוסמך אגרת רישיון עובד טיס ותעודה רפואית (ג) תשלום האגרה כאמור בתקנות משנה (א) ו (ב) ייעשה בתחילת כל שנה עד יום בינואר; אם טרם מלאו 6 חודשים מאז שולמה אגרה כאמור בתקנות ו 4, לא ייכלל ההגדר שבעדו שולמה האגרה בתחשיב האגרה השנתית כאמור בתקנות משנה (א) ו (ב). 6. מחזיק ברישיון מכון בדק, המגיש בקשה למתן אישור לעובד מכון הבדק (שאינו מחזיק אישור) כחותם מוסמך כאמור בתקנה 9 לתקנות המכונים, ישלם בעת הגשת הבקשה למתן האישור אגרה של 84 שקלים חדשים. פרק חמישי: אגרות לפי תקנות הרישיונות 7. (א) המבקש רישיון עובד טיס ובו הגדר סוג אחד או אישורו, למעט מתן רישיון טייס מתלמד, רישיון מקפל מצנחים או טכנאי לבדק כלי טיס, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 6 שקלים חדשים. (ב) המבקש מתן תעודה רפואית, שאינו עובד טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 7 שקלים חדשים. (ג) המחזיק ברישיון עובד טיס למעט רישיון הדרכה, החייב בבדיקה רפואית תקופתית, ישלם בעת קבלת התעודה הרפואית התקופתית אגרה של 5 שקלים חדשים; עובד טיס אשר לפי תקנות הרישיונות חייב בחידוש תעודה רפואית אחת לשישה חודשים, ישלם בעת מתן התעודה אגרה של 5 שקלים חדשים, זולת אם שילמו באותה שנה שתחילתה ב באפריל, אגרה כאמור בתקנת משנה (א). (ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), המחזיק ברישיון טיס פרטי והוא מעל גיל 40, ישלם בעת קבלת תעודה רפואית תקופתית אגרה של 74 שקלים חדשים, זולת אם שילם באותה שנה, שתחילתה ב באפריל, אגרה כאמור בתקנת משנה (א). (ה) המבקש רישיון טייס מתלמד, חידושו או אישורו, ישלם בעת הגשת בקשה אגרה של 5 שקלים חדשים. (ו) המבקש מתן רישיון טכנאי - () לבדק כלי טיס, חידושו או אישורו, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 5 שקלים חדשים; () לבדק כלי טיס מוגבל, חידושו או אישורו, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 5 שקלים חדשים. 556 קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

11 (ז) המבקש חידושו של רישיון טיס, קצין מבצעי אוויר או תדריכן טיס ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 5 שקלים חדשים. (ח) חדשים. המחזיק ברישיון מקפל מצנחים ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 5 שקלים (ט) המבקש חידושו של רישיון מדריך טיס ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 5 שקלים חדשים. 8. עובד טיס המגיש בקשה למתן הגדר סוג נוסף ברישיונו ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 5 שקלים חדשים. 9. (א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן רישיון כאמור ב בטבלה שלהלן או אישורו ישלם, בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינה מעשית או עיונית, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט ב או ג', לפי העניין כמפורט להלן: אגרת הגדר נוסף אגרת בחינות למתן רישיון עובד טיס סוג רישיון בחינה מעשית בחינה עיונית ,5,0,044, ,77 88 () טייס פרטי ( )(א) טייס אווירון זעיר () () (4) (5) (6) (7) (8) טייס מסחרי טייס לתובלה בנתיבי אוויר טייס דאון טכנאי טיס קצין מבצעי אוויר מפקח תנועה אווירית טכנאי לבדק כלי טיס סוג או 5 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו (9) טכנאי לבדק כלי טיס סוג מוגבל או מוגבל 5 בעד כל שלב בבחינה או חלק ממנו 55 55,0 -,577 (0) () () מקפל מצנחים או מקפל מצנחים בכיר עם הגדר אחד תדריכן מודיעין טיס מדריך טיס עם הגדר מאמן טיס אחד (ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א), יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה. 0. (א) עובד טיס המבקש להיבחן בקשר למתן תוספת הגדר מההגדרים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, או חידוש הזכויות על פיהם, ישלם בעת הגשת הבקשה להיבחן בבחינות כמפורט ב או לפי העניין, אגרה בעד כל בחינה בשקלים חדשים כמפורט להלן: אגרת בחינה למתן תוספת הגדר 557 קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

12 ( )(א) ( )(ב) ( )(ג) () () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () הגדר שאינו סילון סוג ההגדר בחינה מעשית 90 בחינה עיונית , , הגדר אווירון (קבוצות א', ב', ג' ו ד'), רוטורקרפט הגדר אווירון זעיר הגדר מכשירים הגדר טיסות מרחב לילה בתנאי כטר"מ הגדר חקלאי הגדר נוסף למאמן טיס הגדר פיקוח על תנועה אווירית הגדר מקפל מצנחים הגדר מאמן מפקח על תנועה אווירית הגדר מאמן תדריכן מודיעין טיס הגדר טכנאיבדקכליטיס סוג אוסוג ערר על מבחן עיוני 5 בעד כל שלב או חלק ממנו 5 - (ב) נוסף על האגרות המשתלמות לפי תקנת משנה (א) יישא הנבחן בהוצאות הכרוכות בהפעלת כלי הטיס לצורך הבחינה. (ג) עובד טיס הנבחן לצורך קבלת הגדר או לצורך חידוש הגדר מכשירים במסגרת עבודתו באמצעות בוחן שהוא עובד טיס המועסק בידי מעבידו של העובד במסגרת אותה עבודה, ישלם 0% מגובה תשלום האגרה לפי פרטים () ו ( ) בטבלה בתקנת משנה (א), אם נתמלאו תנאים אלה: () עובד הטיס הנבחן ועובד הטיס הבוחן מועסקים כעובדים קבועים אצל אותו מעביד; תשלום הוצאות לבחינת עובד טיס בחוץ לארץ אגרת תעודת צוות אוויר אגרת בדיקת עיוורון צבעים או כשירות בזמן טיסה () המנהל הסמיך את עובד הטיס הבוחן לבצע מבחנים לצורך קבלת הגדר או לצורך חידוש הגדר מכשירים.. המבקש להיבחן מחוץ לישראל לצורך מתן רישיון או אישורו או לצורך מתן הגדר או חידוש הזכויות על פיו, או בעל כלי טיס המבקש לערוך לעובדיו בחינה כאמור, ישלם, נוסף על האגרות הקבועות בתקנות 9 ו 0, 55 שקלים חדשים בעד כל שעת עובד הרשות או מי מטעמה אשר הושקעה במתן השירות בתוספת הוצאות הנסיעה או הטיסה, לפי העניין, והוצאות אוכל, שתיה ולינה בכפוף להוראות החשב הכללי שבמשרד האוצר.. המבקש מתן תעודת צוות אוויר, לפי תקנה 5 לתקנות הרישיונות, חידושה או שינויה ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 5 שקלים חדשים.. הנבדק בזמן טיסה בדיקת עיוורון צבעים או בדיקת כשירות פעולות, ישלם בעד הבדיקה אגרה של 75 שקלים חדשים. 558 קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

13 פרק שישי: אגרות לפי חוק הרישוי 4. (א) המבקש מתן רישיון הפעלה מסחרי והמבקש מתן רישיון הפעלה מבצעי ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה בשיעורים המפורטים להלן: אגרת רישיון הפעלה האגרה בשקלים חדשים סוג מפעיל כלי הטיס () מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות מישראל ואליה רישיון הפעלה מסחרי רישיון הפעלה מבצעי 6,847, ,0 6,847, ,847 84,0 () מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות בישראל () מפעיל כלי טיס בטיסות של מוניות אוויר בישראל (4) מפעיל כלי טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת טיס (5) מפעיל כלי טיס לצורכי עסק (6) מפעיל כלי טיס בטיסות שכר מישראל ואליה (7) מפעיל אווירונים זעירים (8) מפעיל כלי טיס שפרטים () עד (7) אינם חלים עליו היתה הבקשה לכמה סוגי הפעלות המנויות לעיל, ישלם המבקש אגרה בעד כל אחד מהסוגים המבוקשים. (ב) המחזיק ברישיון הפעלה ישלם אגרה שנתית בשיעורים אלה: סוג מפעיל כלי הטיס מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות מהמדינה ואליה () מפעיל כלי טיס בטיסות סדירות בישראל () מפעיל כלי טיס בטיסות של מוניות אוויר בישראל () מפעיל כלי טיס בטיסות חקלאיות ובהוראת טיס (4) מפעיל כלי טיס לצורכי עסק (5) (6) מפעיל כלי טיס בטיסות שכר מהמדינה ואליה מפעיל אווירונים זעירים (7) (8) מפעילכליטיסשפרטים () עד ( 7 )אינםחליםעליו האגרה בשקלים חדשים 6,847,044,8,8,0 6,847 84,8 (ג) אגרה כאמור בתקנת משנה (ב) תשולם בתחילת כל שנה עד בינואר זולת אם טרם מלאו 6 חודשים לתשלום אגרה כאמור בתקנת משנה (א). 559 קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

14 אגרת רישיון השכרה אגרה לאישור טיסות שכר 5. (א) המבקש רישיון להשכרת כלי טיס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 84 שקלים חדשים. (ב) המחזיק ברישיון להשכרת כלי טיס ישלם בתחילת כל שנה עד בינואר, אגרה של 84 שקלים חדשים, זולת אם טרם מלאו 6 חודשים לתשלום אגרה כאמור בתקנת משנה (א). 6. (א) המבקש אישור טיסות שכר בין לאומיות בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור לפי תקנות טיסות השכר, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה לפי מספר הטיסות המבוקשות, כמפורט להלן: מספר הטיסות עד 5 מ 6 עד 5 מ 6 עד 0 למעלה מ אגרה בשקלים חדשים,4,066 6,540 0,9 (ב) המבקש אישור טיסות שכר פנים ארציות בודדות או סדרת טיסות שכר כאמור לפי תקנות טיסות שכר ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה לפי מספר הטיסות המבוקשות כמפורט להלן: מספר הטיסות עד 5 מ 6 עד 0 מ עד 0 למעלה מ אגרה בשקלים חדשים ,5 אגרת רישיון מארגן אגרת כפל תעודה רפואית באנגלית או אגרת עיון אגרת רישוי נתיבים לשדות תעופה ומנחתים 7. (א) המבקש רישיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 4,088 שקלים חדשים. (ב) המחזיק ברישיון הפעלה למארגן טיסות שכר ישלם בתחילת כל שנה עד בינואר, אגרה כמפורט בתקנת משנה (א), זולת אם טרם מלאו 6 חודשים לתשלום אגרה כאמור בתקנת משנה (א). 8. (א) המבקש כפל תעודה או רישיון מאלה המפורטים בתקנות אלה או תעודה רפואית בשפה האנגלית ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 5 שקלים חדשים. (ב) המבקש לעיין ברישום כלי טיס פלוני בפנקס והמבקש העתק מאושר מרישום כלי טיס פלוני בפנקס, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 5 שקלים חדשים. (ג) המבקש אישור מסמכים לרשויות בארץ או מחוץ לארץ, ישלם בעת הגשת הבקשה אגרה של 5 שקלים חדשים. 9. מפעיל שדה תעופה המבקש אישור או חידוש אישור ספר עזר מבצעי לפי תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב- 99, או המבקש רישיון או חידוש רישיון להפעלת מנחת על פי תקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה- 975, ישלם בתחילת כל שנה עד בינואר, אגרה כמפורט להלן: 560 קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

15 סוג שדה תעופה או מנחת שדה תעופה עם יותר ממסלול אחד שדה תעופה עם מסלול אחד מנחת רגיל מנחת חקלאי קבוע מנחת חקלאי עונתי מנחת זעיר מנחת מסוקים על מבנה אגרה בשקלים חדשים 766,440 06,576,5 5 04,066 פרק שביעי: שונות 0. (א) המבקש מתן תעודת רעש כאמור בתקנה 4 לתקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל"ז- 977, ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 90 שקלים חדשים. אגרת תעודת רעש (ב) המבקש הכרה בתעודת רעש שנתנה מדינת חוץ כאמור בתקנה 5 לתקנות האמורות בתקנת משנה (א), ישלם, בעת הגשת הבקשה, אגרה של 5 שקלים חדשים.. המבקש מתן אישור לפי תקנה 66 (ג) לתקנות ההפעלה למיתקן עזר לטיסה שהוא תאורת סימון ואזהרה לכלי טיס, ישלם בעת מתן אישור הרשות את הבקשה, אגרה כמפורט להלן: אגרת מיתקן עזר לטיסה () 5 שקלים חדשים - אם אין צורך בסקר אווירונאוטי; (),555 שקלים חדשים - אם יש צורך בסקר אווירונאוטי.. בתחילת כל שנה, עד בינואר, ישלם גורם המפעיל את שירותי הבקרה האווירית בהתאם לתקנות ההפעלה, אגרה בסך של,04,84 שקלים חדשים; אם כמה גופים יפעילו את הבקרה האווירית, תחולק אגרה זו ביניהם, באופן שווה." א' באדר א' התשס"ח (7 בפברואר 008) גדעון סיטרמן (חמ -50) המנהל הכללי של משרד התחבורה אגרת פיקוח על שירותי בקרה אווירית הודעת הדואר (אגרות בעד היתר), התשס"ח- 008 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 (ד) לתקנות הדואר (אגרות בעד היתר), התשס"ו- 006 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 007, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 006, בשיעור של.79%, נוסח תקנה (א) ו (ב) לתקנות מיום כ"ג בטבת התשס"ח ( בינואר 008), הוא כלהלן: עדכון סכומים ". (א) מבקש המבקש להירשם כבעל ההיתר הכללי, ישלם אגרה בסכום של,700 (אלפיים שבע מאות) שקלים חדשים, לאחר שהודיע לו המנהל על ההחלטה לאשר את בקשתו, ולפני קבלת תעודת ההיתר. ק"ת התשס"ו, עמ' 506; התשס"ז, עמ' קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח,

16 (ב) מבקש המבקש להירשם כבעל ההיתר הכללי לדואר כמותי, ישלם אגרה בסכום של 5,40 (חמשת אלפים ארבע מאות ועשרים) שקלים חדשים, לאחר שהודיע לו המנהל על ההחלטה לאשר את בקשתו, ולפני קבלת תעודת ההיתר." ה' באדר א' התשס"ח ( בפברואר 008) מרדכי מרדכי (חמ -05) המנהל הכללי של משרד התקשורת שינוי משכורת הנשיא שכר יסוד הודעת משכורת נשיא המדינה, התשס"ח- 008 בהתאם לסעיף (ד) להחלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב- 98, ולסעיף 0 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 987, אני מודיע לאמור:. החל ביום כ"ג בטבת התשס"ח ( בינואר 008), תשולם לנשיא המדינה משכורת של 4,78 שקלים חדשים לחודש. ל' בשבט התשס"ח (6 בפברואר 008) סטס מיסז'ניקוב (חמ -6) יושב ראש ועדת הכספים ק"ת התשמ"ב, עמ' 48; התשס"ז, עמ' 596. ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשנ"ז, עמ' 8. הודעת שכר שרים וסגני שרים, התשס"ח- 008 בהתאם לסעיפים, ו 5 להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב- 98, ולסעיף 0 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 987, אני מודיע לאמור:. החל ביום כ"ג בטבת התשס"ח ( בינואר 008), ישולם שכר יסוד לחודש - () לראש הממשלה 7,647 שקלים חדשים; () לשר,5 שקלים חדשים; () לסגן שר 0,74 שקלים חדשים. ל' בשבט התשס"ח (6 בפברואר 008) סטס מיסז'ניקוב (חמ -646) יושב ראש ועדת הכספים ק"ת התשמ"ב, עמ' 508; התשס"ו, עמ' 476. ס"ח התשמ"ז, עמ' 68; התשנ"ז, עמ' קובץ התקנות 6650, י"ט באדר א' התשס"ח, המחיר 5.84 שקלים חדשים ISSN סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים

רשומות ילקוט הפרסומים כד בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד 22 6822 ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים... 6238 מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, ותקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים למכירה(...

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

רשיומות ן רבץ התקנות י ח באדר א התשמ ד בפברואר.1984 עמוד תקנות בית, הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס 2), התשמ ד תקנות רואי

רשיומות ן רבץ התקנות י ח באדר א התשמ ד בפברואר.1984 עמוד תקנות בית, הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס 2), התשמ ד תקנות רואי רשיומות ן רבץ התקנות י ח באדר א התשמ ד 21 4596 בפברואר.1984 עמוד תקנות בית, הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון מס 2), התשמ ד 1984 976. תקנות רואי חשבון (תיקון), התשמ ד 1984...... 976 תקנות מט הכנסה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

רשומות ספר החוקים ט ז באלול התשס ח בספטמבר 2008 עמוד חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 168 והוראת שעה), התשס ח

רשומות ספר החוקים ט ז באלול התשס ח בספטמבר 2008 עמוד חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 168 והוראת שעה), התשס ח רשומות ספר החוקים ט ז באלול התשס ח 16 2184 בספטמבר 2008 עמוד חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 168 והוראת שעה), התשס ח- 2008 902 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מם 168 והוראת שעה), התשם ח- 2008 * בפקודת מס הכנסה

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו

רשומות ילקוט הפרסומים כח באב התשעה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה 3 7093 באוגוסט 205 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה... 7972 מינוי מפקחי עבודה... 7972 הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים... 7972 שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות י"א באלול התשס"ט באוגוסט 2009 עמוד תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, התשס"ט

רשומות קובץ התקנות יא באלול התשסט באוגוסט 2009 עמוד תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, התשסט רשומות קובץ התקנות י"א באלול התשס"ט 31 6807 באוגוסט 2009 עמוד תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, התשס"ט- 2009............ 1260 תקנות התעבורה )תיקון מס',)11 התשס"ט- 2009..................................................

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס

רשומות ילקוט הפרסומים כא בשבט התשעה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה 10 6986 בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה... 3450 הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות סדיר והמשרתים בשירות לאומי-אזרחי לפי חוק שירות הביטחון...

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\366\344 \351\371\370\340\354.doc)

(Microsoft Word - \347\345\366\344 \351\371\370\340\354.doc) 1667 חברת כביש חוצה ישראל בע"מ פ ע ו ל ו ת ה ב י ק ו ר ת נבדקו היבטים של ניהולה ותפקודה של חברת כביש חוצה ישראל בע"מ שמונתה כרשות ממונה מטעם המדינה לפיקוח על הזכיין שנבחר להקמתו והפעלתו של כביש חוצה ישראל.

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד