מועדון לקוחות- גרסה א'

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מועדון לקוחות- גרסה א'"

תמליל

1 תקנון מועדון לקוחות DREAM CARD פוקס-ויזל בע"מ נובמבר 2021 ברוכים הבאים למועדון הלקוחות Dream Card של פוקס-ויזל בע"מ )להלן: "המועדון", "פוקס", בהתאמה(. כללי 1.1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של פוקס..1 מועדון הלקוחות כולל את המותגים הבאים: FOX","BILLABONG","FOX HOME",,"THE CHILDREN'S PLACE","AERIE","AMERICAN EAGLE","LALINE" "BOARDRIDERS","FOOT LOCKER","TERMINAL X","MANGO" "QUIKSILVER" "OFFLINE" "DREAM SPORT" "YANGA" וכן כל מותג אחר שיתווסף למועדון הלקוחות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פוקס )להלן ביחד ולחוד: "מותגי המועדון"(..1.2 מותגי המועדון לא כוללים את )רשות שדות התעופה(. אתר הסחר של ללין, ואת חנות FOOT LOCKER בטרמינל פוקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה, ובכלל זה את מסלול אשראי Dream Card VIP מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לפרטים בדבר מסלול אשראי Dream Card VIP ראו נספח א' לתקנון זה. הגדרות 2.1. "מותגי קבוצת פוקס" - כוללים את המותגים הבאים של פוקס ו/או חברות המוחזקות על ידה: "FOX", "AMERICAN EAGLE", "BILLABONG" LALINE","FOX HOME","THE CHILDREN'S PLACE","FOOT LOCKER","NIKE"","YANGA" "SACK'S","SHILAV","AERIE","TERMINAL X","MANGO","DREAM TIME", "DREAM SPORT","QUIKSILVER","BOARDRIDERS" "OFFLINE" וכן כל מותג שיתווסף לפוקס ו/או חברות המוחזקות על ידה מעת לעת "כרטיס מתנה" - כרטיס הנטען במותגי קבוצת פוקס, במלוא הסכום ששולם עבורו במזומן או באשראי וניתן למימוש במלוא הסכום הטעון בו ואשר התמורה בגינו שולמה במלואה במועד רכישתו. "אמצעי תשלום אחרים" - כל אמצעי תשלום למעט מזומן, אשראי וכרטיס מתנה כהגדרתו בתקנון זה. אמצעי תשלום אחרים הינם, בין השאר, "רב תו", "תו הזהב", תווי קניה, תווי קניה ייעודיים וכרטיס מתנה ייעודי שהומרו לקרדיט באתר הסחר,TERMINAL X שוברי הנחה, כרטיסי הנחה, טופסי הנחה, נקודות וירטואליות ונקודות אישיות 1 וכיוצ"ב. "רכישה מזכה בצבירת נקודות" לעניין זה היא רכישה אך ורק במזומן או בכרטיס אשראי ו/או על פי כל דין במותגי המועדון למעט: )1( תשלום בגין דמי חבר למועדון; )2( מימוש הטבת ההצטרפות; )3( טעינה של כרטיסי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים; )4( תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים; )5( רכישת פריטי עודפים )6( תשלום ב"קרדיט" שהומר מתו קניה ייעודי ו/או מכרטיס מתנה ייעודי באתר הסחר )7( TERMINAL X דמי משלוח ששולמו נקודות וירטואליות ו/או נקודות אישיות של משטרת ישראל, שרות בתי הסוהר, כבאות והצלה והמשרד לבטחון פנים. 1

2 בגין הזמנות שבוצעו באתרי הסחר של המותגים הבאים: "FOX HOME " TERMINAL X ו- "LALINE"."DREAM TIME" יובהר, כי לא כל רכישה תהא "רכישה מזכה" וכי המוצרים שרכישתם תחשב "רכישה מזכה" ייקבעו באופן שוטף ע"י פוקס, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחבר לא תהיה האפשרות לבחור האם הרכישה אותה הוא מבצע תיחשב רכישה מזכה, כהגדרתה לעיל, אם לאו. הצטרפות וחברות במועדון 3.1. חבר במועדון כל אדם פרטי מגיל 16 ומעלה, אשר שילם בגין החברות במועדון סכום חד פעמי בסך של 69 )כולל מע"מ(, מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה וקיבל לידיו כרטיס מועדון מובהר כי, כל אדם רשאי להצטרף פעם אחת למועדון, ולא יתאפשר צירופו של אדם אשר רשום במאגר המידע הנוגע למועדון הלקוחות של פוקס כחבר מועדון קיים לקוחות אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להיות חברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם, בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון. כל פעילות שתבוצע על ידם במסגרת המועדון מהווה הסכמה שלהם ושל הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם לאמור בתנאי התקנון דמי חבר החברות במועדון הינה ליחידים, בתשלום סכום חד פעמי בסך של 69 )כולל מע"מ( חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יפנה לצורך כך לאחת מחנויות מותגי המועדון בה ביצע את ההצטרפות למועדון וביטול כאמור יהיה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התש"ע ביטל החבר את החברות טרם שחלפו 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון יהיה זכאי לקבלת הסך של 69 ששילם בגין דמי החבר, זאת בתנאי שהחזיר את כרטיס המועדון )במידה ונמסר לו(, לא עשה בו כל שימוש ולא מימש את ההטבות בו )ובכלל זה הטבת ההצטרפות( ביטול החברות לאחר חלוף 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי החבר, לרבות במקרה בו לא נעשה מימוש של הטבות ההצטרפות פוקס שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה התשלום בגין החברות במועדון יהיה במזומן או בכרטיס אשראי או בכרטיס מתנה בלבד. לא יתאפשר תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים מבצעי מותגי המועדון אינם חלים על תשלום בגין דמי החברות במועדון פוקס שומרת לעצמה הזכות לעדכן מעת לעת את גובה דמי ההצטרפות להגדילם ו/או להקטינם ו/או לבטלם, ו/או לגבות דמי חידוש - והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה

3 3 הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. יובהר בזאת כי לקוח אשר הצטרף למועדון ושילם את דמי ההצטרפות ולאחר מכן דמי ההצטרפות פחתו ו/או בוטלו לא יהיה החבר זכאי להחזר 3.3. דרכי ההצטרפות למועדון ניתן להצטרף למועדון בכל אחת מחנויות מותגי המועדון )למעט חנויות עודפים, חנות FOOT LOCKER בטרמינל 1 ואתרי הסחר( וכן באתר המועדון בכתובת: החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מס' טלפון נייד, מס' טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה, תאריך יום נישואין, ילדים )כן/לא( ותאריכי לידה של הילדים, חתימה, תאריך והסכמה לקבלת דיוור על ידי מותגי קבוצת פוקס )כהגדרתם לעיל( פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית וכן במאגר המידע של החברה מס' על פי החלטת פוקס מעת לעת. 4. השימוש בכרטיס המועדון.4.1 כרטיס המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש כי, הכרטיס אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר. הכרטיס מקנה הטבות בחנויות מותגי המועדון בישראל בלבד, למעט: רכישה סיטונאית, פריטי עודפים, אתרי אינטרנט )שאינם בבעלות מותגי קבוצת פוקס( בהם נמכרים/יימכרו מוצרי פוקס ונקודות מכירה אחרות - כדוגמת נקודות מכירה סיטונאיות, בהן נמכרים/יימכרו מוצרים של פוקס. מובהר בזאת, כי במידה ולמותג מסוים במותגי המועדון יתווספו חנויות נוספות, יהיה כרטיס החבר תקף גם בחנויות אלה )בהתאם להחלטת פוקס(, למעט פריטי עודפים. רשימת החנויות שבהן ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס החבר תיערך בידי פוקס ותעודכן על דרך הוספת ו/או גריעת חנויות על פי החלטת פוקס מעת לעת ובכפוף לתקנון זה. רשימת החנויות המעודכנת תהיה פתוחה לעיון חבר המועדון בשירות הלקוחות של פוקס בטלפון מספר: ובאתרי האינטרנט של מותגי המועדון והיא תחייב את הצדדים. יצוין ביחס לאתר הסחר TERMINAL X כי מימוש הטבת יום ההולדת והטבת הצטרפות הינו בפניה לשירות לקוחות של TERMINAL X בטל' מספר , לקבלת קוד מימוש לא ניתן לממש הטבת הצטרפות והטבת יום הולדת באתר הסחר של ללין."DREAM TIME" ובאתר הסחר עם מימוש הטבת הצטרפות ומימוש הטבת יום הולדת באתר הסחר HOME","FOX לא ניתן לממש הטבה זו גם בחנויות פוקס הום הפרוסות ברחבי הארץ. חישוב ההטבה יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות ( CASH BACK כפי שמוגדרות להלן( שבוצעו או נצברו בכרטיסי לקוחות שונים. רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו השימוש בכרטיס וקבלת ההטבות מותנה בהזדהות הלקוח כחבר מועדון הלקוחות, בהצגת כרטיס חבר במעמד הקניה, בצרוף תעודה מזהה של החבר, ולא תשמע כל טענה לעניין זה. כמו כן, טרם הרכישה באתר TERMINAL X ובאתר הסחר FOX HOME על החבר להזדהות בכניסה לאתר, כחבר מועדון.

4 4.4.9 במקרה חריג של אובדן או גניבת הכרטיס, יתאפשר שימוש חד פעמי על ידי תעודת זהות בלבד של בעל הכרטיס בכפוף לשיקול דעתו של מנהל החנות וזאת עד להנפקת כרטיס חלופי כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי פוקס ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס )להלן: "הליקוי"( על החבר לפנות לשירות הלקוחות של פוקס על מנת להודיע על הליקוי ומרגע קבלת אישור מפוקס אודות קליטת הודעתו תהא פוקס אחראית לשמירת נקודות הזכות שצבר עד לאותה העת )כפי שמוגדרות להלן(, הנפקת כרטיס חלופי והעברת יתרת נקודות הזכות מהכרטיס הישן לחדש. במקרה של אובדן כרטיס ו/או בכל מקרה אחר בו תחליט פוקס להנפיק לחבר כרטיס נוסף תוגבל ההנפקה לכרטיס אחד בלבד ללא תמורה. הנפקת כרטיס נוסף מעבר לזה שהנפיקה פוקס )כל כרטיס שלישי ואילך( תחויב בסך של הטבות לחברי המועדון; צבירה ומימוש של "נקודות" CASH BACK 5.1. הטבת הצטרפות למועדון הלקוחות ללקוחות חדשים הטבה בסך של 100 במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות, הניתנת למימוש במהלך החודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון בלבד. 2 הטבת ההצטרפות אינה ניתנת להארכת תוקף מימוש ההטבה מותנה בהצגת כרטיס חבר מועדון תקף ותעודה מזהה ההטבה הינה חד פעמית למימוש באחת מחנויות מותגי המועדון כהגדרתן לעיל. לצורך קבלת הטבת הצטרפות למימוש באתר הסחר "X "TERMINAL על הלקוח לפנות אל שירות הלקוחות של "X,"TERMINAL בטלפון : , לצורך קבלת קוד מימוש הטבת ההצטרפות באתר עדכון ההטבה בכרטיס המועדון תבוצע תוך 24 שעות ממועד ההצטרפות תוקף ההטבה על פי סעיף זה פג במקרה של מימוש באחת מחנויות מותגי המועדון או בסיום החודש הקלנדרי העוקב להצטרפות, המוקדם מביניהם לא ניתן לפצל את ההטבה כאמור בין מותגי המועדון בניצול חלקי של ההטבה על פי סעיף זה, יקבל הלקוח זיכוי על ההפרש, למימוש באותו מותג בו הוא מימש את ההטבה, למעט בעת מימוש ההטבה באתר הסחר HOME" FOX." הטבת הצטרפות לא ניתנת למימוש באתר הסחר של המותג ללין ברכישת דגמי השקה במותג.FOOT LOCKER עם מימוש הטבת הצטרפות באתר הסחר HOME" ", FOX לא ניתן לממש הטבה זו גם בחנויות פוקס הום הפרוסות ברחבי הארץ. 2 חברי מועדון לקוחות יאנגה, אשר הצטרפו למועדון לקוחות, DREAM CARD ללא עלות, אינם זכאים להטבת הצטרפות.

5 הטבת יום הולדת הנחה חד פעמית במותגי המועדון בגובה 30% מסכום התשלום בפועל שיבוצע במזומן ו/או בכרטיס אשראי בלבד בגין קנייה בודדת שיבצע חבר המועדון במותגי המועדון בחודש בו חל יום הולדתו הלועזי )ניתן לממש את הטבת יום ההולדת פעם אחת בכל אחד ממותגי המועדון(, בכפוף לקנייה בסכום מקסימאלי של 500 )כולל מע"מ( בכל אחד ממותגי המועדון, קרי מקסימום 150 הנחה לאחר מבצעים/הטבות, לרבות הטבה זו מימוש הטבת יום ההולדת מותנה בנוכחות פיזית של חבר המועדון )למעט באתר הסחר,)TERMINAL X הצגת כרטיס חבר מועדון תקף ותעודה מזהה )תעודה רשמית הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חבר המועדון(. לצורך קבלת הטבת יום הולדת למימוש באתר הסחר "X "TERMINAL על הלקוח לפנות אל שירות הלקוחות של "X,"TERMINAL בטלפון : , לצורך קבלת קוד מימוש הטבת יום ההולדת באתר יודגש כי באחריות חבר המועדון לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות. במקרה שבו תאריך יום הולדת לא יהיה תואם לתאריך הלידה המופיע בתעודה המזהה, לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש את הטבת יום ההולדת. כמו כן, במקרה של אי התאמה כאמור, יהיה רשאי חבר המועדון לבקש לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בדרך של פניה לשירות הלקוחות של פוקס והצגת תעודה מזהה הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חבר המועדון. עדכן החבר את תאריך יום ההולדת הנכון, יהיה רשאי לממש את הטבת יום ההולדת החל ממועד יום הולדתו שיחול לאחר מועד העדכון )לא ניתן יהיה לממש רטרואקטיבית(. הטבת יום ההולדת אינה ניתנת להארכת תוקף הטבת יום ההולדת תכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש יום ההולדת שלו, יהיה זכאי למימוש ההטבה כאמור בסעיף זה החל מהשנה העוקבת להצטרפות עם מימוש הטבת יום הולדת באתר הסחר HOME","FOX לא ניתן לממש הטבה זו גם בחנויות פוקס הום הפרוסות ברחבי הארץ. הטבת יום הולדת לא ניתנת למימוש ב- באתר הסחר ללין, באתר הסחר TIME"."DREAM וברכישת דגמי השקה הנמכרים במותג.FOOT LOCKER הוראות כלליות ביחס להטבת יום הולדת והטבת הצטרפות תנאי ביטול עסקה ושימוש בהטבות ההצטרפות כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א מימוש הטבת יום ההולדת כהגדרתה לעיל )וככל שתשתנה בעתיד( יחשב כ"רכישה מזכה" כהגדרתה בתקנון זה אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל במזומן ו/או באשראי. מימוש הטבת ההצטרפות כהגדרתה לעיל )וככל שתשתנה בעתיד( לא יחשב כ"רכישה מזכה". לא ניתן לממש בעסקה בודדת בו זמנית, את שתי ההטבות )ההצטרפות והטבת הולדת(, אלא אך ורק בעסקאות נפרדות. יום כמו כן, במהלך קיום מבצעים מסוימים במותגי המועדון )כפי שיוגדרו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של פוקס( תהיה פוקס רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את

6 6 הטבות ההצטרפות ו/או הטבת יום הולדת. בכל מקרה, לא יתאפשר מימוש הטבת הצטרפות או יום הולדת במקביל למבצעי מועדון פוקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין יודגש כי, הטבת ההצטרפות והטבת יום ההולדת, הינן אישיות ומיועדות לחברי המועדון בלבד בגין הצטרפותם למועדון צבירה ומימוש של נקודות CASH BACK מיד עם ההצטרפות למועדון יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה במותגי המועדון נקודות זכות בשווי של 10% מסכום הרכישה המזכה בפועל )להלן:" BACK.)"CASH צבירה ומימוש של נקודות CASH BACK תתאפשר על ידי הזדהות כחבר מועדון, ומותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף, העברתו במחשב וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות. בנוסף, טרם הרכישה באתר TERMINAL X על החבר להזדהות בכניסה לאתר, כחבר מועדון כחבר ניתן לצבור ולממש נקודות CASH BACK בכל אחד ממותגי המועדון למעט פריטי עודפים נקודות CASH BACK הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1 כל אחת, אותן צובר החבר ובכל מקרה, אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן ו/או לשובר זיכוי. צבירת נקודות CASH BACK במותגי המועדון תתבצע בחשבון אחד של הלקוח חברי המועדון יורשו לצבור נקודות CASH BACK ו/או לממש נקודות CASH BACK ו/או לממש את הטבות ההצטרפות ו/או ליהנות ממבצעי מועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון אך ורק במסגרת עסקה שתיעשה במזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או על פי כל דין. בעסקאות מן הסוג המנוי לעיל לא יתקבל תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים פוקס רשאית לשנות מעת לעת את שעור נקודות הBACK CASH הנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, בכפוף לכל דין לא כל המוצרים ניתנים למימוש בנקודות BACK- CASH באופן מלא ו/או חלקי. פוקס תקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לממש בנקודות- BACK CASH ואילו מוצרים אינם ניתנים למימוש חלק ממוצרי פוקס יועמדו למכירה תוך מתן חלופות תשלום לחברי המועדון, כדלקמן: א. ב. ג. תשלום במזומן או באשראי; תשלום באמצעות נקודות ;CASH BACK תשלום של חלק מן התמורה במזומן/באשראי וחלק בנקודות- BACK.CASH החברות במועדון תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים אלא אם יוחלט אחרת על ידי פוקס. למען הסר ספק יובהר, חברי המועדון יורשו לצבור ו/או לממש נקודות CASH BACK ו/או לממש את הטבת ההצטרפות או לממש את הטבת יום ההולדת במקביל ובמצטבר למבצעי פוקס ככל שיהיו באותה העת, אלא אם יוחלט אחרת על ידי פוקס ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פוקס.

7 7 במידה והחבר ניצל יותר נקודות CASH BACK מהמגיע לו לרבות תקלה או שיבוש במחשבי פוקס, רשאית פוקס לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 עבור כל CASH BACK )נקודת זכות( שנוצל בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות לגבי מוצרים במבצע/הנחות/קופונים - המחיר הקובע לעניין צבירת נקודות CASH BACK יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה/המבצע/הקופון מימוש נקודות CASH BACK מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 30 נקודות CASH BACK )נקודות זכות( הצבורות בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש נקודות CASH BACK תפחת יתרת נקודות CASH BACK של החבר מתחת ל- 30 נקודות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית נקודות ה- BACK CASH שנותרו לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו ביתרתו לפחות 30 נקודות.CASH BACK לא ניתן לממש נקודות CASH BACK באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת חברי המועדון רשאים לממש את נקודות CASH BACK ללא קשר למותג בו נצברו. שברשותם במותגי המועדון, השימוש בנקודות CASH BACK יכול להתבצע אך ורק ברכישה מזכה שלאחר קבלת נקודות ה- CASH BACK ולא ניתן להשתמש בו לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו אלא בעסקה נפרדת במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש נקודות CASH BACK נקודות.CASH BACK לא תתבצע צבירה של במסגרת טעינה של כרטיס מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא ייהנה החבר מהטבות המועדון, לרבות צבירה, מימוש וכיוצ"ב. מבצעי המועדון לא יחולו על טעינת כרטיסי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים. למען הסר ספק, מובהר כי, טעינת כרטיס מתנה תתאפשר אך ורק במזומן או אשראי ובמלוא הסכום הנטען בכרטיס. לא תתאפשר צבירה ו/או מימוש נקודות CASH BACK בדיעבד. ביטול עסקה בגין פריטים אשר נרכשו במסגרת רכישה מזכה יהיה בהתאם למדיניות החזרת מוצרים של מותגי המועדון כפי שתעודכן מעת לעת ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התש"ע במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו/ינוכו נקודות הזכות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו. עם מימושו של הזיכוי בידי חבר המועדון, יושבו לחבר נקודות הזכות בהתאם. במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון אחר במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות לחבר שביצע את הרכישה המקורית, ועם מימושו של הזיכוי יינתנו אותן נקודות הזכות לחבר מממש הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון. ביטול עסקה שנעשתה באמצעות נקודות CASH BACK ו/או מזומן ו/או כרטיס אשראי תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א

8 8 במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות אשר נצברו לחבר שביצע את הרכישה המזכה המקורית, ולא יושבו. החבר יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת נקודות CASH BACK שצבר, באמצעות פניה אל שירות הלקוחות של פוקס בטלפון מס': מובהר כי עדכון מספר הנקודות באתר המועדון איננו נעשה באופן מידי. למען הסר כל ספק מספר הנקודות המופיעות באתר מהווה הערכה בלבד ואיננו מחייב את המועדון וכי מספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה שמופיע ברישומי פוקס. הרישום הנמצא בידי מועדון הלקוחות הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות CASH BACK שצבר כל חבר. רישומי המועדון באשר למספר נקודות CASH BACK שהצטברו יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים. יובהר בזאת כי פוקס פטורה מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום נקודות CASH BACK שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של פוקס ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. במקרה של צבירת נקודות CASH BACK במרמה ו/או באופן בלתי הגון ו/או בגין עסקה שהוכחשה לאחר צבירת הנקודות ו/או בכל דרך שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה, תהיה פוקס רשאית לקזז מחשבון החבר את הנקודות CASH BACK האמורות. מימוש נקודות CASH BACK יתאפשר במשך שנה אחת בלבד )12 חודשים( מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל רכישה מזכה נוספת בחנויות מותגי המועדון תאריך את תוקף תקופת המימוש בשנה נוספת. חבר שלא יבצע רכישה מזכה במשך שנה מיום הרכישה המזכה האחרונה תימחק יתרת נקודות CASH BACK שצבר. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי, ופוקס לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור, ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה. דמי משלוח ששולמו בגין הזמנות שבוצעו באתרי הסחר של המותגים הבאים: "FOX HOME " TERMINAL X ו-,"LALINE"."DREAM TIME" לא יצברו נקודות.CASH BACK כמו כן, לא ניתן לשלם את דמי המשלוח באמצעות נקודות CASH BACK באתרים אלו. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פוקס. לא יינתנו הטבות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הרכישה. פוקס שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות,SMS דואר, דואר אלקטרוני, אפליקציה, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות, בכפוף לכל דין מאגרי מידע ודיוור.6.1 בהצטרפותו למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הרשום הנוגע למועדון הלקוחות של פוקס.

9 יובהר כי, האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ובאופן ברור וקריא. החבר מאשר כי הפרטים שמסר הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן בדבר כל שינוי בפרטים אלו. לא תשמע כל טענה כלפי פוקס ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת דיוור ו/או הטבות המועדון, מחמת טעות/ מילוי חלקי/אי מילוי בפרטי זיהוי הלקוח בכפוף לאמור בתקנון זה, החבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי כי הנתונים האישיים אותם ימסור כמפורט לעיל, וכן כל מידע שייאסף בקשר למועדון ו/או רכישות החבר במותגי המועדון ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יישארו בידיה של פוקס ו/או מי מטעמה אשר רשאית לעשות בהם שימוש לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי פוקס ו/או מי מטעמה וכן ישמש את פוקס ו/או מי מטעמה לקידום פעילותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי וכן לשם דיוור ישיר לחברי המועדון למען הסר ספק, מובהר כי, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א והתקנות מכוחו חתימת החברים על גבי טופס הבקשה להצטרפות למועדון, במסגרתו נותנים החברים את הסכמתם לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לאפשר לפוקס וכן לכל מותג או רשת שיצטרפו למותגי המועדון בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות יובהר כי, כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של פוקס, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א והתקנות מכוחם. כל חבר רשאי לדרוש מפוקס, בכתב לשירות הלקוחות של פוקס, כי המידע הנוגע למועדון המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של פוקס בכפוף לכל דין החבר רשאי לדרוש מפוקס, להסיר אותו מרשימות הדיוור של המועדון בכל אחת מהדרכים הבאות )מובהר כי, ההסרה הינה מכל מותגי המועדון וכי ההסרה מרשימת הדיוור תתבצע בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת בקשת ההסרה( פניה אל מוקד שירות הלקוחות, בטל' , וכן בכתב לכתובת, רח' החרמון 6, איירפורט סיטי לחיצה על כפתור הסרה דרך האתר האינטרנט של מועדון הלקוחות באמצעות "עדכון פרטים" הודעת SMS חוזרת או התקשרות למענה ממוחשב המצוין בהודעת.SMS לחיצה על כפתור "הסר" שמצורף לכתובת דוא"ל שנשלחה לחבר. פוקס שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת פוקס תאפשר לחבר לממש את הנקודות/ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה בכפוף לכל דין. 7. הנחיות בנוגע להטבות, קופונים ומבצעים החברות במועדון מזכה בהטבות ו/או בקופונים ו/או במבצעים שונים, כפי שיפורסמו ע"י המועדון מפעם לפעם. תנאי למימוש ההטבות ו/או המבצעים ו/או הקופונים כאמור הינו הזדהות כחבר מועדון לקוחות, טרם ביצוע התשלום בגין הרכישה בקופה. קופון/הטבת יום הולדת/הטבת הצטרפות- הינה הטבה אישית וניתנת למימוש אישי בלבד. פוקס רשאית להגביל את ההטבות או המבצעים הנ"ל ולהתנותם בתנאים שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

10 10 פוקס תהא רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה, לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון, אשר יהיו תקפים אך ורק לחברי המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על מבצעים, הטבות וקופונים אשר נשלחו לחברי המועדון, אלא עם צוין אחרת בדיוור עצמו - המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים בכל עת. אין כפל מבצעים והנחות. התמונות המופיעות בדיוורים השונים, הינן להמחשה בלבד. קופון הינו אישי ולא ניתן להעברה. מימוש הקופון הינו חד פעמי ובמעמד הקנייה המזכה בסניף. קופון פג תוקף או שלא מומש, לא יכובד. לא חל על פריטי עודפים ופופ - אפ. לא חל על כרטיסי מתנה. ברשת FOOT LOCKER לא חל על דגמי השקה. ברשת -FOX HOME לא חל על מזון, ריהוט, עציצים ופרחים. -"QUIKSILVER" "BOARDRIDERS" BILLABONG לא חל על ציוד מקצועי, כפכפי ריף. ברשת - MANGO לא חל על פריטי עור ביטול חברות במועדון פוקס תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או ביצע רכישה סיטונאית בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר שלו לידי פוקס באופן מידי. 9. מידע ופרטים לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן לפנות לשרות לקוחות פוקס בטלפון: או בכתובת: רחוב החרמון 6 קרית שדה התעופה, ת.ד. 76 נתב"ג שונות 10.1.עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות וכל חבר נחשב כמי שראה, הבין, קרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת ידוע לחבר כי פוקס שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי פוקס מעת לעת פוקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי פוקס. ניתן לעיין בנוסח התקנון, ללא תשלום, במשרדי פוקס, בחנויות מותגי המועדון ובאתר המועדון שכתובתו.

11 10.4. פוקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש בכרטיס המועדון במקביל לשימוש בכרטיסי הנחה מכל סוג שהם ככל שיש ברשות החבר לרבות כרטיסי הטבות לעובדים. ויובהר, חברי המועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה )בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון( יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים/טפסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה פוקס תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת. דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פוקס. חתימת הלקוח על טופסי ההצטרפות למועדון כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון ויתור או פעולה של המועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל פוקס לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כנגד פוקס בשל אי מתן ההטבות בתקפות התקלות והטיפול בהן תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז אין להשתמש בסימני המסחר, תכנים, שמות, עיצובים כל חומר שיווקי, תמונות וכיוצ"ב המופיעים באתר פוקס ו/או באתר המועדון ו/או בפרסומים השונים )להלן: "התכנים"(, למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי, אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ ו/או כל אחת מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, ללא קבלת אישור מראש מפוקס נספח התקנון מהווה חלק בלתי נפרד ממנו מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה. פוקס-ויזל בע"מ

12 12 נספח א' לתקנון מועדון הלקוחות - מסלול כרטיס אשראי DREAM CARD VIP 1. כללי והגדרות "לקוחות חדשים", "חבר במסלול כרטיס אשראי "VIP - כל אדם פרטי אשר מלאו לו 18 שנים, שהצטרף למסלול כרטיס אשראי,DREAM CARD VIP והונפק לו כרטיס האשראי VIP "max" מקס איט פיננסים בע"מ )לרבות באמצעות מי מטעמה(, מנפיקת כרטיס האשראי.VIP "כרטיס אשראי - VIP כרטיס אשראי DREAM CARD VIP של המועדון, אשר מונפק על ידי,max הכולל גם חברות במועדון DREAM CARD "מותגי כרטיס אשראי "VIP - מותגי המועדון )לא כולל אתר הסחר של ללין( וכן מותגים נוספים ככל שיצורפו לפי שיקול דעתה של פוקס יובהר כי, חנות FOOT LOCKER בטרמינל 1 )רשות שדות התעופה( אינה נכללת במותגי כרטיס אשראי VIP ולא ניתן ליהנות מהטבות המועדון ומהטבות כרטיס אשראי VIP לרבות צבירה ו/או מימוש נקודות CASH BACK בחנות זו. פוקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול DREAM CARD VIP כרטיס אשראי VIPמעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לרבות מותגי 1.5 כרטיס האשראי VIP הינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א בנושאים הנוגעים להנפקת כרטיס האשראי VIP ותפעולו, לרבות תקלות, וכן פעולות אשראי ועסקאות בכרטיס האשראי,VIP ביטול כרטיס האשראי,VIP יש לפנות לשירות הלקוחות של,max בטלפון מס': במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס האשראי, על החבר לפנות אל max בטל': , על מנת שינפיקו לו כרטיס חדש, בהתאם להסכם ההצטרפות שבינו לבין.max 2 הצטרפות וחברות במסלול כרטיס אשראי DREAM CARD VIP 2.5 "בקשה לקבלת כרטיס אשראי "DREAM CARD VIP על צרופותיה )לרבות "טופס הצטרפות למועדון לקוחות -Dream card מסלול )"DREAM CARD VIP )להלן ביחד: "טופסי בקשת ההצטרפות"(, מהווה בקשה להצטרפות למועדון הלקוחות במסלול כרטיס אשראי VIP DREAM CARD הכפוף לתקנון זה. הצטרפות למסלול כרטיס האשראי,DREAM CARD VIP הינה בכפוף לתנאים וההגבלות כמצוין בטופסי בקשת ההצטרפות לרבות הסכם תנאי ההצטרפות, טופס גילוי נאות, וכן התנאים המפורטים בתקנון זה. מובהר כי בהצטרפותו למסלול כרטיס אשראי DREAM CARD VIP למועדון הלקוחות.DREAM CARD מצטרף החבר גם 2.6 כרטיס האשראי,VIP יונפק על ידי max בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. max בלא צורך בהנמקה כלשהי, לסרב להנפיק את כרטיס אשראי.VIP תהיה רשאית, 2.7 בכפוף לאמור להלן, בכרטיס האשראי,VIP ייגבו מדי חודש דמי כרטיס כמפורט בתעריפון העמלות של max כפי שיתעדכן מפעם לפעם )להלן "דמי-כרטיס"(. דמי-כרטיס ייגבו במלואם ביום החיוב החודשי.

13 13 על אף האמור לעיל ובתעריפון העמלות של max חברי המועדון פטורים מדמי הכרטיס למשך שנה אחת )1( ממועד ההצטרפות. ההטבה היא חד-פעמית ללקוח וחלה על לקוחות חדשים בלבד. בנוסף ככל שהחבר יבטל את כרטיס האשראי VIP ויונפק לו כרטיס אחר ו/או נוסף, לא יהיה החבר זכאי להטבה זו. לאחר השנה הראשונה, ייגבו דמי הכרטיס בהתאם לתעריפון העמלות של מעת לעת ויפורסם באתר. כפי שיהיה 3 הטבות 3.5 הטבות max חבר המועדון במסלול זה ייהנה בנוסף לאמור בתקנון זה, גם ממבצעים והנחות במגוון רחב של בתי עסק למחזיקי כרטיס,max כפי שיפורסם על ידי,max מעת לעת ובכפוף למדיניות ביטול הטבות ולתקנון הפינוקים ואתר ההטבות של max בהתאם לשיקול דעתה של.max פוקס לא תישא באחריות כלשהי, באופן ישיר ו/או עקיף, בכל הנוגע להטבות.max 3.6 הטבת הצטרפות חבר במסלול כרטיס אשראי VIP זכאי להטבה בסך של ( למימוש בעת ההצטרפות למסלול האשראי ולמשך חודשיים ו- 150 הניתנים למימוש מיום הפעלת הכרטיס )אקטיבציה( ולמשך חודשיים(. הטבת ההצטרפות אינה ניתנת להארכת תוקף. יובהר כי חבר במסלול כרטיס אשראי VIP אשר לא היה חבר מועדון קודם להצטרפותו למסלול כרטיס אשראי,VIP יהיה זכאי בנוסף גם להטבת הצטרפות כאמור בסעיף לתקנון, ובהתאם יוכל לממש את הטבת ההצטרפות בסעיף זה ובסעיף לתקנון יחד באחד ממותגי כרטיס אשראי,VIP או בנפרד. ביטול החברות במועדון, הינה בהתאם לסעיף 3.2 )על תת סעיפיו( ההטבה הינה אישית, חד פעמית וניתנת למימוש באחד ממותגי כרטיס אשראי.VIP ברכישה בה מומשה הטבת הצטרפות, ונותרה יתרה לתשלום, יש לשלמה בכרטיס אשראי.VIP מימוש ההטבה מותנה בנוכחות פיזית של החבר ובהזדהות כחבר מועדון תקף, תעודה מזהה ותשלום באמצעות כרטיס אשראי.VIP יצוין ביחס לאתר הסחר TERMINAL X כי מימוש הטבת הצטרפות הינו בפניה לשירות לקוחות של TERMINAL X בטלפון מספר: לקבלת קוד מימוש. קבלת ההטבה באתר,TERMINAL X מותנית בהזדהות החבר, כחבר מועדון, עם כניסתו לאתר. בניצול חלקי של ההטבה על פי סעיף זה יקבל הלקוח זיכוי על ההפרש למימוש באותו מותג בו מימש את ההטבה, למעט בעת מימוש ההטבה באתר הסחר HOME" ". FOX הטבת יום הולדת על אף האמור בסעיף לתקנון, חבר במסלול כרטיס אשראי VIP זכאי להנחה חד פעמית במותגי כרטיס אשראי VIP בגובה 30% מסכום התשלום בפועל )מותנה בביצוע התשלום בכרטיס אשראי VIP בלבד( בגין קנייה בודדת שיבצע חבר המועדון במותגי כרטיס אשראי VIP בחודש בו חל יום הולדתו הלועזי )ניתן לממש את הטבת יום ההולדת פעם אחת בכל אחת ממותגי המועדון,)VIP בכפוף לקנייה בסכום מקסימאלי של 1,000 )כולל מע"מ( בכל אחד ממותגי כרטיס אשראי,VIP קרי מקסימום 300 הנחה לאחר מבצעים/הטבות, לרבות הטבה זו

14 יובהר כי, ככל שמומשה הטבת יום הולדת באחד ממותגי המועדון בהתאם לסעיף לתקנון, לא ניתן לממש באותה השנה הטבת יום הולדת בהתאם לסעיף זה הטבת יום הולדת הינה הטבה אישית ומימושה מותנה בנוכחות פיזית, הצגת כרטיס חבר מועדון תקף ותעודה מזהה )תעודה רשמית הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חבר המועדון(. יצוין ביחס לאתר הסחר,TERMINAL X כי מימוש הטבת יום הולדת הינה בפניה לשירות לקוחות של TERMINAL X בטלפון מספר: לקבלת קוד מימוש. קבלת ההטבה באתר,TERMINAL X מותנית בהזדהות החבר, כחבר מועדון, עם כניסתו לאתר. הטבת יום ההולדת אינה ניתנת להארכת תוקף. לקוח שהצטרף למסלול בחודש יום ההולדת שלו ולא היה קודם לכן חבר מועדון יהיה רשאי לממש את הטבת יום ההולדת החל מהשנה העוקבת צבירה ומימוש של נקודות CASH BACK במסלול כרטיס אשראי DREAM CARD VIP 4.5 על אף האמור בסעיף לתקנון, בגין רכישה מזכה באחד ממותגי כרטיס אשראי VIP יקבל החבר נקודות זכות )להלן:" BACK,)"CASH כמפורט להלן. בגין רכישה מזכה, החבר יצבור נקודות CASH BACK בשווי של 10% מהסכום הכולל ששילם במסגרת הרכישה המזכה. ככל שביצע החבר את כל התשלום או חלקו באמצעות כרטיס אשראי VIP יצבור החבר בנוסף 5% מהסכום אותו שילם בפועל באמצעות כרטיס אשראי VIP במסגרת רכישה מזכה זו. לדוגמא, בגין רכישה מזכה אשר שולמה במלואה בכרטיס אשראי VIP יצבור החבר נקודות CASH BACK בשווי של 15% מהתשלום בפועל. במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידו במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו 10% נקודות הזכות )בלבד( אשר ניתנו לחבר בעבור אותם פריטים. עם מימוש הזיכוי בידי החבר יושבו לחבר נקודות אלו בהתאם. במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון אחר במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו 10% נקודות הזכות אשר ניתנו לחבר שביצע את הרכישה המקורית בעבור אותם פריטים בלבד. עם מימוש הזיכוי ינתנו הנקודות שקוזזו לחבר מממש הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון. במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון במסלול כרטיס אשראי VIP במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו 10% נקודות הזכות בלבד אשר ניתנו לחבר שביצע את העסקה המזכה בעבור אותם פריטים בלבד, ולא יושבו ככל שיבוצע החזר כספי לכרטיס האשראי VIP נקודות בגובה 15%. של החבר, יקוזזו מחשבונו של החבר ביטול כרטיס האשראי VIP 5.5 בוטל כרטיס אשראי VIP מכל סיבה שהיא, תבוטל החברות במסלול כרטיס אשראי DREAM.DREAM CARD וחבר המועדון יהא חבר במועדון הלקוחות CARD VIP ברור יתרת נקודות 6.5 לצורך ברור יתרת נקודות CASH BACK הצבורות לזכות החבר יש לפנות לשירות הלקוחות של פוקס, בטלפון מס': לשירות הלקוחות של,max בטלפון מס':

15 באתר האינטרנט של מועדון הלקוחות מובהר כי עדכון מספר הנקודות באתר המועדון איננו נעשה באופן מידי. למען הסר כל ספק מספר הנקודות המופיעות באתר מהווה הערכה בלבד ואיננו מחייב את המועדון וכי מספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה שמופיע ברישומי פוקס ו.max 7 מאגר מידע ודיוורים בחתימתו על טופס בקשת ההצטרפות )לרבות "טופס הצטרפות למסלול כרטיס אשראי,)"DREAM CARD VIP החבר הסמיך את max ו/או את מי מטעמה לפנות לפוקס, בנקים, חברות אשראי, חברות שירותי נתוני אשראי ולגופים אחרים(כולל מרשם האוכלוסין) לקבלת מידע אודותיו, כולל לגבי כל כרטיס שהונפק לו בעבר וכן אודות חשבונות המתנהלים ו/או שהתנהלו על-שמו בעבר, שהגיע או שיגיע ל max וכל מידע אחר שיש לגופים אלה,שיש בו כדי להשפיע על ההחלטה האם להנפיק לחבר כרטיס ובאלו תנאים )להלן: "אימות הפרטים"(. פוקס תהיה רשאית לעדכן את רישומיה בהתאם לתוצאות הליך אימות הפרטים כאמור כפי שיימסרו לה מmax. המידע שייאסף אודות החבר, במסגרת הנפקת הכרטיס והשימושים שיעשה בכרטיס ו/או במסגרת מועדון הלקוחות וכן כל נתון שיופק על-סמך ניתוח מידע כאמור יישמר במאגרי המידע של max וכן יישמר במאגרי מידע של פוקס ו/או גופים אשר יחזיקו כדין במאגרים אלו )להלן: "מאגרי המידע ו/או המידע"(. השימוש בנתונים שיימסרו על ידי החבר ואלו שיאספו אודות החבר יעשו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א מידע זה ישמש את פוקס ו/או את max לצורך ניהול וייעול הקשר עם החבר, פילוח ואפיון הרגלי הצריכה של החבר, למטרות שיווקיות סטטיסטיות ומסחריות וכן לשם מניעת הונאות ושימושים לא מורשים בכרטיס ו/או בחברות במועדון. ידוע לחבר והוא מסכים שהמידע ישמש את המועדון, את פוקס וכן את החברות המחזיקות כדין במאגרי המידע (כהגדרתם לעיל) ו/או חברות או מותגים נוספים של פוקס ו/או חברות מוחזקות על-ידה, והכול כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם לתקנון וזאת במסגרת הפעלת הכרטיס, מתן הטבות וקידום עריכת סקרים ומחקרי שוק. המידע כהגדרתו לעיל והסכמת החבר לקבלת דיוור ישמשו את פוקס ו/או max לצורך שליחת חומר שיווקי ו/או פרסומי, לרבות לעניין מבצעים והטבות, בדרך של דיוור ישיר וכן אמצעי מדיה שונים, לרבות בטלפון ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר לרבות, SMS בדואר, בדואר אלקטרוני, וכן בכל הנוגע לשיתופי פעולה עם צדדים שלישיים במסגרת המועדון. כמו כן, החבר מאשר לפוקס להעביר את המידע אודותיו למועדון נפרד שינוהל על-ידי פוקס ו/או חברות או מותגים נוספים של פוקס ו/או חברות מוחזקות על-ידה )כפי שיהיו מעת לעת). ידוע לחבר כי המידע אודותיו יכול שיועבר לצד ג' במקרה בו העבירה ו/או המחתה max ו/או פוקס את פעילותה במסגרת מועדוני הלקוחות ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי החבר לצד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות בתקנון ובתנאי הצטרפות אלה. חבר המועדון נתן הסכמתו בחתימתו על טופסי בקשת ההצטרפות ל max להעביר לפוקס את המידע )כהגדרתו לעיל( ולמען הסר ספק, אף במקרה בו יהיה סירוב מצד max להנפיק לחבר כרטיס, וכן החבר הסכים ואישר לפוקס להעביר את המידע max לצורך תפעול הכרטיס ו/או לצורכי שיווק ופרסום וכן לקבלת חומרים שיווקיים. ראו סעיף 6.7 לעיל לעניין דרכי ההסרה מרשימת הדיוור של המועדון. יובהר כי, בקשה להסרה מרשימת הדיוור של max לא תהווה בקשה להסרה מרשימות הדיוור של המועדון פוקס-ויזל בע"מ

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופעל ע"י חברת המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ )להלן: "החברה"(

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה מדינת ישראל הרשות לשירותים ציבוריים חשמל החלטה מספר 0 מישיבה 983 מיום 252.202- הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 622 ויתר סמכויותיה על פי דין

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת "קלאב 4 יו פיתוח עסקי בע"מ ח.פ )להלן: "החברה" ו/או "קלאב 4 יו"(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי מ

תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת קלאב 4 יו פיתוח עסקי בעמ ח.פ )להלן: החברה ו/או קלאב 4 יו(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי מ תקנון קלאב 4 יו הואיל:וחברת "קלאב 4 יו פיתוח עסקי בע"מ ח.פ. 514299122 )להלן: "החברה" ו/או "קלאב 4 יו"(, מנהלת מועדון מנויים שמטרתו לאגד חברים למילוי משותף של טפסים הנוגעים להגרלת לוטו של מפעל הפיס, משלוחם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc פרטי הלקוח (למילוי ע"י נציג המכירות): מבצע שדרוג מסלול אביב 2011 (גרסה 02 אפריל (2011 האמור בהסכם זה הינו בנוסף ובכפוף להסכם התוכנית עליה אתה מנוי סלקום ישראל בע "מ רח' הגביש 10 ת.ד. 4060 נתניה 42140 ח.פ.

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים -

אגוד - תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים - א( פרסום זה הינו תמציתי בלבד ואינו בא להחליף את האמור בתעריפוני העמלות של הבנק. תעריפי העמלות המצוינים נכונים למועד זה וכפופים לכל שינוי עתידי. תעריפונים מצומצמים ליחידים ולעסקים קטנים אגוד עובר ושב משכנתאות

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

צכצכצ

צכצכצ 2410 / 7076 שופרסל תוהזהב CASH י"ב באדר א', תשע"ט 17/02/2019 חברות וחברים יקרים, חג הפסח שיחול בתאריך 19.4.2019 לקראת כרטיסי שי עבור חברי לשכת רואי חשבון בישראל. שיעור ההנחה אשר יינתן לחברים יעמוד על 7%

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי

צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי חבר/ה יקר/ה, בתוקף היותה ארגון העובדים הגדול והמוביל בישראל, זוקפת לזכותה ההסתדרות החדשה פעילות ענפה והישגים רבים במגוון רחב של תחומים הנוגעים לכולנו ומשפיעים על

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד