בע"ה ג' באייר תשפ"ב 04/05/2022 גליון מס' 3244 יום העצמאות - פרשת אמור ממלכת כהנים "..א מ ר א ל ה כ ה נ ים ב נ י א ה ר ן.. ל נ פ ש ל א י ט מ א ב ע מ יו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בע"ה ג' באייר תשפ"ב 04/05/2022 גליון מס' 3244 יום העצמאות - פרשת אמור ממלכת כהנים "..א מ ר א ל ה כ ה נ ים ב נ י א ה ר ן.. ל נ פ ש ל א י ט מ א ב ע מ יו"

תמליל

1 בע"ה ג' באייר תשפ"ב 04/05/2022 גליון מס' 3244 יום העצמאות - פרשת אמור ממלכת כהנים "..א מ ר א ל ה כ ה נ ים ב נ י א ה ר ן.. ל נ פ ש ל א י ט מ א ב ע מ יו כ י א ם ל ש א ר ו ה ק ר ב א ל יו ל א מ ו ול א ב יו ו ל ב נ ו ול ב ת ו ול א ח יו." )ויקרא, כ"א א'-ב'( מעמדו המיוחד של הכהן, נובע בעיקר מייחוסו המשפחתי לזרע אהרן. כפועל יוצא, חל עליו איסור חמור להיטמא למת מבני ישראל. אולם, בשעה שמת אחד מבני משפחתו, הוא יורד ל'קרקע המציאות' וחובה עליו להיטמא למתו כאחד האדם. ברגע אחד, הוא יורד מגדולתו ולוקח 'פסק זמן' ממעמדו המיוחד. יום המוות אמור להזכיר לכולנו לכהן, למלך וגם לשליט, שהחיים הם אפיזודה חולפת. ישנה הקבלה ברורה בין מעמד הכהנים מול עם ישראל לבין מעמדו של עם ישראל אל מול עמים אחרים: "ו א ת ם ת ה י ו ל י מ מ ל כ ת כ ה נ ים ו ג וי ק ד וש" )שמות י"ט, ו'(. לא סתם אוסף של יחידים, אלא ממלכה שלמה שייעודה מקביל לייעודו של הכהן להורות את דרך הישר ולהשכין שלום. ימי הזיכרון הממלכתיים לנופלים ולנספים מבני עמנו - בארץ ובעולם, הם 'פסק זמן' ותזכורת לכך שמעמדנו כ"עם סגולה" וכמדינה עצמאית, מותנה בעצם קיום השליחות המוטלת עלינו - לשמש דוגמא להתנהלות ממלכתית ומוסרית. נאחל לעצמנו להצליח במשימה. יורם קימלמן שיעור פרשת השבוע: נעמה סט שבת פרשת אמור י מ י ה ח ו ל 19:04 הדלקת נרות זמן תפילין /טלית 06:00 19:15 מנחה 14:00 שחרית א' 06:45 06:45 שחרית א' שחרית ב' )בביה"כ( 08:30 שחרית ב' 08:00 שחרית ע"מ סוף זמן ק"ש 17:40 מנחה 13:30 19:15 מנחה וערבית 18:00 שיעור-הרב ארי שקיעה 20:10 20:01 צאת השבת ערבית אחות תורנית )נייד , קווי מקוצר (: דורית רידר

2 פרשת אמור 2 פ"ש עם שיר יודע חקלאי ערב ערב אנו סופרים את שבעת השבועות, אותם נצטוונו למנות בפרשתנו, ולא ממש יודעים למה. קיים פער קשה לגישור בין הפירושים הקושרים את הספירה להכנה למתן תורה או לחיבור פסח ושבועות ובין פשט הפסוקים, העוסקים אך ורק בפעילות החקלאית האופיינית לעונה ובטקסים הפותחים וחותמים את התקופה - "מהחל חרמש בקמה". חולשתם של כל הפירושים המוכרים טמון כנראה בכך שהם נכתבו בין כותלי בית המדרש ובסבירות גבוהה הרחק מכנען ושדותיה. ברצוננו להציע מבט חקלאי, ארצישראלי, על תקופה זו, הקרוב אולי יותר לפשט המקרא ומחובר יותר לחוויה הייחודית של תקופה כה משמעותית במחזור החיים החקלאי. הפרשנות הקלאסית מתייחסת לימים אלו כמעבר וכאמצעי - הם נדרשים כדי לעכל את החוויה העוצמתית של היציאה לחירות בפסח וכדי להתכונן לקבלת התורה בשבועות. מנגד, החקלאי המצוי בראשית עונות הקציר, הגדיש והדיש אשר יקבעו את גורלה הכלכלי של השנה, מזמן כבר שכח שהיה פעם פסח, ושבועות הרחק מעבר לאופק. עיקר מעייניו של האיכר מצויים בכאן ובעכשיו, במלאכת ההווה המתישה והרגישה. מאמץ ומחשבה רבה מושקעים באיכות התחמיץ ובהכנת החציר, רגשות תקווה וחשש מוהלים את זיעת קציר השעורים וההכנות לקציר החיטים וכל מה שאינו קשור נדחה לזמן אחר. נדמה שזוהי גם המשמעות של הספירה - היא באה למקד ולכוון אותנו להווה בו אנו נמצאים, לאור חשיבותו ומשמעותו הרבה, ואין מטרתה רק לקחת אותנו מנקודה לנקודה על ציר הזמן. ספירה של זמן המחבר בין תקופות ואירועים שונים נועדה לעצב את התודעה של האדם הסופר, לסייע לו להרים לרגע מבט ולהצליח להכניס להקשר רחב את ההתמודדות היומיומית השוחקת, במיוחד בתקופה זו. מתוך תפיסה זו ניתן להבין את מקום המצוות המוזכרות בפרשתנו וממסגרות את התקופה - מנחות העומר והביכורים ומתנות העניים. דברים מעין אלו כותב הרד"צ הופמן בפרושו לפרשתנו: "ראשית הקציר יהא מוקדש לה', והשארית לא תיאסף כולה בידי הבעלים, אלא פאת השדה והלקט ייעזבו לעניים. ההכרה בה', שהוא אדון הארץ, שנותנים לה ביטוי בהקדשת ראשית הקציר, מחייבת נתינת פאה ולקט לעניים. "א נ י ה' א-ה יכ ם" - כך מסיים הכתוב: אני אדון העשירים והעניים כאחד, ולכבודו הקדשתם יחד את ראשית קצירכם." מטרת הספירה אם כן, הינה לעצב ולרומם את חוויות התקופה. על החקלאי השקוע בעולם המעשה והחומר לזכור, במיוחד כעת, מנין מגיעה הברכה ומה תפקידו של השפע; לראות את החלש, לפתוח את הלב למי שזקוק לעזרה ולתת מקום גם לרוח המניעה את החומר. לסיום, הנה קטע מן השיר 'תפילת-רוח' של נתן יונתן, המדגיש האופייניים כל כך לעונות המעבר אם סתיו ואם אביב. את תלות האדם החקלאי בכוחות הטבע ההפכפכים, "ה י ר ח ה ס ת ו י ה כ ב ד ה מ נ מ י ך", ס ת ו י, ז ו ה מ ל ה ה נ כ ונ ה. כ ב ד כ מ ו ד ב ש-ת מ ר ים א פ ל, ו ה ב ש ל ות ש ה יא, כ ך א ומ ר ים, ה כ ל. ו א ח ר ה ב ש ל ות מ ה? ס ת ו ו ע וד ס ת ו מ ח ר ומ ח ר, א ב ל ז וה י א ד מ ת ך ו א ל ה ה ר וח ות; ד ר ומ ית ש ק ש ה ל ח ט ים ש ל א נ מ ל א ו ו י פ ה ל ז ית ים ש ה נ צ ו, ו ר וח צ פ ונ ית ש מ יט יב ה ע ם ה ח ט ה ה צ ע יר ה ו ג וז ל ת נ צ ה ר כ ה ש ל ז ית ים; ו א ת ה, ל ך ו ה ת פ ל ל א ל ה ר וח... אליאב וסלעית לזר

3 3 דברים שנשאה ענת אש בבית הקברות, ביום הזכרון לשואה ולגבורה אני נכדתה של סבתא לאה ברמן לבית עמנואל, שהוריה ראו את הנולד, עזבו את גרמניה לפני המלחמה הנוראה, עלו לארץ והתיישבו בחיפה. אני נכדתו של סבא ברוך ברמן מקלן שבגרמניה אשר עלה לארץ מסיבות ציוניות, בעוד הוריו וקרוביהם, אשר לא ראו את ניצני הרוע, נשארו ונספו בשואה. אני נכדתה של סבתא מטיה וסטרייך לבית כהן, אשר התחבאה בעליית הגג אצל משפחת בודל באוטרכט שבהולנד, יחד עם הוריה ואחותה. לפני כשנתיים התקבל אישור מ "יד ושם" להעניק להם את התואר הנאצל "חסידי אומות העולם". הטקס מתעכב בגלל הקורונה ונייחל שיתקיים בקרוב. אני נכדתו של שלמה דה ליבר שלא פגשתי מעולם, ושאיבד את כל משפחתו באושוויץ. כמעט 80 שנה לאחר סיום מלחמה ההיא, כאשר מהשורדים והניצולים נותרו מעטים והם מתמעטים מיום ליום, כאשר בקרוב יוותרו רק ספרי זיכרונות ומחקר, תמונות וסרטים, רובצת על כתפינו, הדור השלישי, אחריות כבדה ה- אחריות על הזיכרון. כיצד נשמור ונעביר את הזיכרון כשאנו הולכים ומתרחקים? איזה זיכרון אנחנו רוצים לשמר? מה המשמעות של זיכרון זה? יהודה עמיחי כותב בספרו "פתוח סגור פתוח", את השורות הבאות - כיצד נעביר לדורות הבאים את זיכרון השואה, ואת סיפורם של הניצולים והנרצחים? האם הזיכרון שלנו יהיה זיכרון של קורבן תאב נקם? האם נוכל להישיר מבט אל הרוע, ולחשוב כיצד אדם הנברא בצלם, מגיע לתהומות שכאלה, והופך למכונת רצח? האם נוכל לזכור את הגבורה וגדלות הנפש של יהודים וגם את של אלה שאינם יהודים? האם המשפט "לעולם לא עוד" מכיל בתוכו רק רצון לנקם ובניית כח מגן ותוקף, או גם הבנה שנחוץ חינוך וידע בכדי לשמור על צלם אנוש? בעיניי, כל זיכרון מתחיל בידע. ידע הוא כח, כדי "לזכור הכל ודבר לא לשכוח" - עלינו קודם לדעת, ומפורסמים דבריו של יגאל אלון "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל". נלמד מה התרחש ביוון, גרמניה, הונגריה ובולגריה, בורשה, לודז' וקרקוב. נלמד להבחין בין טרבלינקה, מיידנק ואושוויץ.

4 4 האם נוכל לשאול את עצמינו ואת הדורות אחרינו - לו היינו בני עם אחר, כיצד אנו היינו נוהגים? האם היינו מוכנים לסכן את חיינו וחיי משפחתנו כדי לסייע לאנשים זרים? האם היינו מסכנים את ארבעת ילדינו ומחביאים זרים בעליית הגג שלנו? האם היינו מסתכנים ברכיבה על אופניים לכפרים, כאשר מפציצים טסים בשמיים, כדי לחפש אוכל לדיירים שמתחבאים בעליית הגג? נראה לי שאי אפשר השנה לעמוד פה ולדבר על זיכרון השואה, מבלי להזכיר את המלחמה שמתחוללת באירופה. בחודשיים האחרונים כלי התקשורת מלאים בתמונות ותיאורים של פליטים ושל זוועות המתחוללות כנגד אנשים חפים מפשע. אני לא משווה. אני רק מבינה... ונזכרת בסיפורה של סבתי, שכנערה צעירה ראתה ממרומי הכרמל את האוניה פאטריה עולה באש, בעיצומה של המלחמה. באמצעות אוניה זו רצו הבריטים לגרש למאוריציוס מעפילים שנתפסו, וארגון "ההגנה" ניסה לעכב זאת ופוצץ אותה. אלי ויזל, ניצול שואה וחתן פרס נובל לשלום, שנפטר לפני כשש שנים, אמר )ואני חשה שיש בדבריו משום נבואה( "עלינו לקחת צד, תמיד. ניטראליות עוזרת לתוקפן, לעולם לא לקורבן. שתיקה מעודדת את המענה, לעולם לא את המעונה". האם אנו - כמדינה, כחברה וכבודדים - מסוגלים לאזור את האומץ ואת כוחות הנפש כדי לעשות כמעשה משפחת בודל, שהחביאה את משפחתה של סבתי באוטרכט? לרונן ארד, אתך באבלך על פטירת אחיך אדם אדרי ז"ל קיבוץ סעד מי יודע? לפרשת אמור/ הרב ארי 10 )בסוף כל שאלה יש הפניה לעליה לתורה שם נמצאת התשובה- תשובות במהופך בעמוד 14 ) מיהם שבעת הקרובים שהכהן נטמא להם במותם? איך התורה מכנה את אשת הכהן? )ראשון( מנו שני הבדלים בין קדושת כהן גדול לקדושת כהן הדיוט. האחד בהלכות טומאה והשני בהלכות נישואין. )ראשון( האם לכהן עם מום מותר לאכול בשר קדשים? )שני( מהו איסור 'אותו ואת בנו'? נסו להסביר מדוע אסרה זאת התורה? )שלישי( מהו התאריך בו מתחילים לספור ספירת העומר? כמה ימים סופרים? )רביעי( מהם החגים שאנחנו חוגגים בתאריכים הבאים: א. בחודש השביעי באחד לחודש. ב. בעשור לחודש השביעי. )חמישי( "ב י ום ה ש מ ינ י מ ק ר א ק ד ש י ה י ה ל כ ם" באיזה חג מדובר? מה היה בשבעת הימים שלפניו? )שישי( כיצד מכנים היום "פרי עץ הדר"? מהו "ענף עץ עבות"? )שישי( מדוע אנחנו יושבים בסוכה בחג הסוכות? )שישי( כמה לחמים מונחים על שולחן לחם הפנים? באיזה יום בשבוע היו מחליפים את הלחם?

5 5 ארץ מולדת רציתי לכתוב לכבוד יום העצמאות סיפור אופטימי, על אודות מדינת ישראל רבת ההישגים, על אודות מדינתנו המתקדמת הזוכה לשבחים רבים כל כך ושעל אף קוטנה, דומה שהפכה למעצמה שלא ניתן להתעלם ממנה ומהצלחותיה. רציתי לספר על אודות ציונות מודרנית של מדע, רפואה, טכנולוגיה, חברה אנושית, חינוך, על נפלאות ארצנו, יפי הטבע בה, ועל אודות העונג לחיות בה, להיות ישראלי. אבל אז באו המלחמה הנוראית באוקראינה, התגברות המערכה שבין המלחמות ושוב גל הפיגועים הקטלני והמתריס שבעת כתיבת דברים אלה עדיין לא תם. הלנצח נאכל חרב? עד מתי נמשיך לשכל בני עמנו? עד מתי יהיה רלוונטי שירו של שאול טשרניחובסקי? "ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאוד!..." "...הא לך הטובים בבנינו, נוער טהר חלומות ברי לב, נקיי כפיים, טרם חלאת אדמות וארג יומם עוד שתי, ארג תקוות יום יבוא, אין לנו טובים מכל אלה. הראית? ואיפה?..." נשיא מדינת ישראל לשעבר, שר, המפקד המיתולוגי של חיל האוויר וראש אג"מ, עזר ויצמן, התייחס לדברים אלה כבר לפני שנים רבות, ודומה שדבריו נכוחים ומשמעותיים מתמיד: "העם היהודי היה תמיד סבלני. קוצר רוח לא היה מתכונות היסוד שלו. אלפיים שנה התפלל העם: 'בשנה הבאה בירושלים' ולא נתקצרה רוחו. אחת התופעות השליליות שנתלוו אל שובו של העם לארצו, היה איזה קוצר רוח כזה, חוסר סבלנות והנטייה לדחוק את הקץ. מכאן חוסר ההבנה. מכאן שאלות בנוסח: עד מתי? מה יהיה הסוף? מכאן ההתכרסמות העצמית של ערכים והספקנות וה'נשבר לנו מהמלחמות.' " "...מי שהאמין כמוני בהכרח להציג איכות מול כמות, מוכרח היה לטפח את האיכות. וחלק מהאיכות חלק עיקרי שבה, שבלעדיו אין היא אלא מילה שדופה וריקה מתוכן הוא לבסס את הערכים הציוניים ולדעת בכל נים מנימיך, בכל נשמת אפך, מדוע אתה כאן, מה זכותך להיות כאן ומדוע אין אף אוייב יכול לעקור אותך מכאן." דומה בעיני כי לעיתים, גם כיום, אנחנו שוכחים ערכי הציונות, נראה כי "ציונות" הפכה מילה שאין להשתמש בה, ועל המכריז על עצמו "ציוני" לחוש בושה, נחיתות מסויימת, שכן פסה הציונות ואיננה אקטואלית עוד. תקופת הפיגועים האחרונה, יצרה מעין "היסטריה," ביטויי חולשה, לחץ רב, חרדה, שהתקשורת מעודדת ומלבה; גם לתופעות מעין אלה התייחס עזר ויצמן כבר לפני שנים: "...והמהות הזאת אינה סובלת קוצר רוח ואינה מתיישבת עם רפיון רוח. הנושא של התבססות באזור הזה דורש זמן ואין לדחוק את הקץ. דרושה כל קשיות העורף של העם היהודי, כל המסורת הארוכה שלו, כדי לשאת בכל התלאות ובכל אי הנעימויות ובכל מסכות הדמים הכבדות ובכל סוגי הצער והיגון לא להרפות, ולא להחלש ולחזור ולשנן באוזני עצמנו, למען החוסן הפנימי שלנו, שאחרי אלפיים שנות גלות, תפילה וגעגועים, אין לאף אחד הזכות לקבוע, שחמישים שנה, או שמונים, או מאה, זהו פרק זמן ארוך מדי, להחזיר עם לארצו ולבסס אותו שם ולעקור מלב אויביו את האשלייה המפתה, שהעם הזה בא לכאן רק כתופעה זמנית, חולפת." "...קוצר רוח הוא יסוד של חולשה במאבקו של עם. עלינו להבין כי מן ההתחלה עד שנשב כאן לבטח ונפרוק את נשקנו ונחדל לקבור את מתינו, רחוקה עדיין הדרך." אכן, אנו אמורים להתחזק בכל מובן: לחזק חוסן נפשי, לחזק ערכיות, לחזק מדינתנו על כל נגזרותיה ולהופכה כפי שרצה עזר ויצמן, ל"מיני מעצמה," תוך האדרת עוצמתנו הצבאית, הכלכלית והחברתית. עלינו להיות מדינה "בעלת איכות רוחנית, מקצועית, טכנולוגית וצבאית," כדבריו.

6 6 אני סוקר ההיסטוריה מאז משפחתי בארצנו, דורות רבים מאוד בירושלים ובגליל, ורואה כמובן כי לכל אורכה לא תמו כלל המלחמות ופעולות הטרור והאיבה. עמדנו בכולן מתוך חוסן נפשי רב, מתוך דבקות, נכונות לעשייה ולתרומה, מתוך ראיית החשיבות העצומה בבניית מדינה, ארץ מולדת שאיננה כשאר העמים, שאיננה "סתם עוד מדינה." לדעתי, אם נהייה "עוד מדינה", עם ככל העמים, לא תהייה הצדקה לקיומנו כאן, ונחדל להתקיים. אל למצב הבטחוני לערער חוסננו. עלינו להתחזק, לשוב ולשלוט בעוצמה ובנחישות בכל מקומותינו וגבולותינו וכלפי כל אוייב, מבית ומחוץ, ולהאדיר עוצמתה הערכית, המוסרית, החברתית והאנושית של מדינתנו. ואשוב לדברי עזר ויצמן, שתואמים לחלוטין את מחשבותיי, "...ולכן במקום לשאול: מה יהיה הסוף? ולצפות שהתשובה תבוא מפי הגבורה, חייב כל אחד מאיתנו לשאול את עצמו יום יום: מה עשיתי היום בעצמי ]ההדגשה במקור, א.כ.[, כדי לצעוד צעד קטן מן ההתחלה הקשה אל הסוף הטוב, בטיפוח האיכות הכוללת, בשטח הקטן שבו אני חי ופועל." ואשמח לסיים בדבריו של דוד בן גוריון, כפי שאמרם בארוע לציון יום הולדתו השמונים וחמישה בכנסת ישראל: "מחוז חפצנו ההיסטורי הוא חברה חדשה הבנוייה על חירות, שיוויון, סובלנות, עזרה הדדית ואהבת הבריות. חברה שאין בה ניצול, אפלייה, שיעבוד, שילטון איש באיש. אין אנו יכולים להתפאר שהעם בישראל הוא כבר עכשיו עם סגולה. מעמדנו הבין-לאומי ייקבע לא מעושרנו החומרי כביכול או מגבורתנו הצבאית, אלא על ידי המאור המוסרי של מפעלנו. אם כי לא מעט הצללים, מהם גם כמה צללים כבדים בחיינו עכשיו, יש לנו יסוד מספיק להאמין כי יש ביכולתנו להיות עם סגולה." דבריו מקבלים משנה תוקף גם כיום. אני מאחל לנו ולמדינתנו, להיות עם סגולה, להשתפר בכל הממדים האנושיים הזקוקים נואשות לשיפור, להתאחד ולהתלכד לאור מסורת ישראל, ערכי הנביאים ורוח הציונות, לזכור ולממש חשיבות קיומו של העם היהודי בארצו, להתחזק ולהתחסן, להאדיר דמוקרטיה בריאה, שיהיו אזרחי המדינה דואגים לה ופועלים רבות למענה ושתהא המדינה דואגת מאוד לאזרחיה ופועלת רבות למענם, כי אנחנו והיא, חד הם. ד"ר אבי כספי )אביה של חברתנו שקמה כספי יניב( מהנעשה בוועדת דת מזה זמן שלא דיווחתי באופן מסודר על הנעשה בוועדה וכעת כשאנו 'בין אירועים וחגים' מן הראוי לעשות זאת. במסגרת 'שנת השמיטה' והרצון שלנו ליצור תוכן שגם יגביר את לימוד התורה שלנו כפרטים וכקהילה וגם יוסיף הזדמנויות למפגש חברתי, אנו משתדלים לקיים פעילויות מסוגים שונים מטעם הוועדה לפחות פעם בחודש, כאשר אנו משתדלים לעסוק בנושאים רלוונטיים מענייני דיומא ולפנות לקהלי יעד מגוונים. בחודש ניסן קיימנו מספר אירועים: ערב שיח בנושא קליטת פליטים מאוקראינה במסגרת הערב שמענו את עו"ד יונתן יעקבוביץ ואת פרופ' אבי שגיא שפרסו בפנינו כל אחד את משנתו בנוגע לקליטת פליטים ותפקידה של המדינה בסיטואציה הקשה שנוצרה. את הדברים שמענו בשבוע שקדם לפסח, בו אנו מספרים את סיפור היציאה שלנו כעם מעבדות לחרות, והערב היה טעון וכואב. הדברים העלו נקודות רבות למחשבה הן על תפקידיה של המדינה והן על החובה והיכולת שלנו כפרטים וכקיבוץ לסייע לפליטים. בגלל חשיבותו של הערב פרסמנו אותו גם ליתר חברי הקבה"ד.

7 7 אפיית מצות - לפני חג הפסח, קיימנו אפיית מצות מהדרין למעוניינים. הרעיון לקיים את האפייה הועלה על-ידי נטע בן עמי שגם עזרה רבות בביצוע. בהזדמנות זו אדגיש כי יוזמות מן השטח חשובות מאד בעיני והן מסייעות לוועדה לספק את צרכי הציבור. אם למישהו/י יש יוזמות נוספות, ניתן לפנות אלי ואשמח מאד לסייע בהוצאה לפועל של יוזמות הקשורות לתחומים השייכים לוועדת דת. 'נעשה במשנה' בשעה טובה, עם חג הפסח ותחילת ימי הספירה פתחנו במבצע 'נעשה במשנה' שאנו כעת עומדים בעיצומו. הרישום ללימוד מרשים מאד וכעת נותרו שתי)!( מסכתות מיותמות בלבד )אהלות ונגעים, למעוניינים(. משמח במיוחד לראות את בני הנוער שלנו שנרתמו ללימוד ונרשמו למספר מכובד של מסכתות, חיילכם וחיילכן לאורייתא! את מבצע 'נעשה במשנה' תכננו לפתוח בטיול קהילתי בשיתוף עם ועדת תרבות בחוה"מ פסח. לצערנו עקב מיעוט נרשמים הטיול בוטל והפתיחה החגיגית למבצע התקיימה ביום שני בשבוע שעבר. בפתיחה, שהייתה קטנה ואינטימית מבחינת מספר המשתתפים, קיימנו שיעורים קצרים למבוגרים והפעלות שונות לילדים, הכל סביב עולם המשנה והתנאים. בסוף התכנסנו צעירים ומבוגרים וברוב הדר חילקנו מסכתות וסימניות ללומדים. הארגון של הפתיחה לא היה פשוט והוא דרש שיתוף פעולה של א/נשים רבים. אני מודה מקרב לב לכל מי שנרתם לסייע, גם בהתראה קצרה, ובמיוחד לשקד לנדאו על עבודתה המסורה ועזרתה בהוצאת הדברים מהכח אל הפועל! חשוב לנו שלימוד המשניות הקהילתי יכלול גם את הילדים ועל כן רתמנו לכך גם את הסבב החדש של המתמיד המתקיים בימות השבוע לפני ערבית ואת לימוד הורים וילדים בשבת אחה"צ אשר חזר מפגרה קצרה. מוזמנים להצטרף ולהגיע. במקביל לענייני תוכן ומהות, הוועדה עוסקת גם בתפעול הצדדים הלוגיסטיים הקשורים לצרכי הדת. ברצוני להתייחס כאן לשני עניינים מתחום זה: בית המדרש מזה כחצי שנה אבישי אלון עובד בבית המדרש בצמוד לאליהוא ובהנחייתו. ביחד עם אליהוא, אבישי דואג לשמור על בית המדרש מסודר ומאורגן. הסדר במקום מורגש ושוב נעים לשבת וללמוד בבית המדרש. תודה לאבישי ולאליהוא על עבודתם המסורה. בהזדמנות נזכיר כי אין להביא ספרים אל בית המדרש ללא תיאום עם אליהוא. גניזה חברי הצוות הטכני של ועדת דת מקפידים לפנות את הגניזה בכל פעם שמצטברת כמות הדורשת פינוי. לצערנו, לא פעם אנשים מפנים לשם את תכולת ביתם ונפטרים מספרים שהתבלו ושאין בהם צורך יותר, גם אם אלו כלל לא זקוקים לגניזה. דבר זה מקשה הן על הגישה לשירותי הנשים והן על חברי הוועדה המפנים את הגניזה. נזכיר כי גם אם הספרים אכן זקוקים לגניזה, פינוי ספריות שלמות מן הבתים איננו בתחום אחריותה של ועדת דת ובמידה ולחבר ישנם ספרים רבים הטעונים גניזה, עליו לפנותם באופן עצמאי. בזמן הקרוב נפעל להעמדת מיכל מסודר לדפים הדורשים גניזה עם הנחיות מסודרות מה יש לגנוז ומה ניתן למחזר ובתקווה שכך תיפתר הבעיה בתחום זה. ולסיום תזכורת: מזכירים שניתן להוסיף 'שמיטון' אחד או יותר לכל קנייה בכלבו. הכסף המתקבל מן ה"שמיטונים" מועבר לחסד אמיתי. שקמה בשם ועדת דת

8 8 לכבוד המנהג ללמוד את מסכת אבות בתקופה שבין פסח לשבועות, נקדיש את הדברים הבאים לשני הפרקים הראשונים של המסכת ונתמקד במבנה המיוחד שלהם. הדברים יובאו בקיצור ובאופן כללי, ללא כניסה לפרטים או מיצוי של הנושא, ויש בהם הזמנה להמשך עיון ולימוד אישי של כל אחד ואחת. בשש כאשר ניגשים ללמוד מסכת חשוב מאד לעמוד על המבנה שלה מה הנושאים בהם עוסקת? מה היחס בין הפרקים השונים והסדר בו הם מסודרים? האם ניתן לחלק אותה לתת-יחידות? האם ניתן לעמוד על מוטיבים ספרותיים שונים כדוגמת תבניות מספריות, מילים מנחות וכד'? ]ממליצה לכל לומד ולומדת לעשות זאת עם המסכת שלו/ה![ את מסכת אבות ניתן לחלק לשלושה חלקים עיקריים: )1( פרקים א-ב עד משנה יד, )2( פרק ב משנה טו ועד סוף פרק ד, )3( פרק ה. פרק ו )פרק 'קניין תורה'( נוסף למסכת בתקופה מאוחרת, ייתכן כחלק מהמנהג ללמוד את מסכת אבות השבתות שבין פסח לשבועות, ותוכנו של הפרק מתאים לערב שבועות. כל חלק בנוי באופן שונה. העיקרון הסידורי של פרק ה הוא מספרי, רשימות של דברים על-פי מספר בסדר יורד )עשר: מאמרות, דורות, נסיונות ועוד. שבע: דברים בגולם ובחכם, מיני פורעניות. ארבע: מדות באדם, בדעות, בתלמידים וכו'(. המבנה של היחידה השנייה, אמצע פרק ב עד סוף פרק ד, רופף וקשה יותר להגדרה. היחידה מורכבת ממאמרים של תנאים שונים. ייתכן שישנו סידור כרונולוגי מסוים )למשל בפרק ג חכמי דור יבנה שאינם תלמידי ריב"ז( אך הוא משופע בחריגות וייתכן שאף קשרים לשוניים שונים השפיעו על הסידור )אם למי מהקוראים יש הצעה מעניינת, אשמח לשמוע(. מכאן, נעבור לעיקר ענייננו: סידורה המוקפד של היחידה הראשונה. נביא את עיקרי הדברים: ]א,א[ משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלשה דברים... ]ב[ שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר... ]ג[ אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר... ]ד[ יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם. יוסי בן יועזר אומר... ]ה[ יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר... ]ו[ יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם. יהושע בן פרחיה אומר... ]ז[ נתאי הארבלי אומר... ]ח[ יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם. יהודה בן טבאי אומר... ]ט[ שמעון בן שטח אומר... ]י[ שמעיה ואבטליון קבלו מהם. שמעיה אומר... ]יא[ אבטליון אומר... ]יב[ הלל ושמאי קבלו מהם. הלל אומר... ]טו[ שמאי אומר... ]טז[ רבן גמליאל אומר... ]יז[ שמעון בנו אומר... ]יח[ רבן שמעון בן גמליאל אומר... ]ב,א[ רבי אומר... ]ב[ רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר... ]ד[... הלל אומר... ]ח[ רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי. הוא היה אומר... חמשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן: רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך... ]ט[ אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם... ]י[ הם אמרו שלשה דברים...

9 כפי שניתן לראות בקלות מן 9 בשרשרת מסירה מבוססת ואמינה החוזרת עד למשה רבנו המילה המודגשת, עיקרה של היחידה היא בקבלת התורה ובמסירתה מדור לדור, ]נסו לחשוב מי חסר במשנה א בין מקבלי ומוסרי התורה?[. חוקרים שונים הציעו שמטרתה של יחידה זו בכלל ומשנה א בפרט לבסס את תוקפה ואמינותה של התורה שבעל פה, כנגד קבוצות וכתות שונות שכפרו באמינותה של התורה שבעל-פה ובסמכותם של חכמים לפרשה. אם נצמד לשורש קב"ל, נגלה כי לאחר דבריהם של הלל ושמאי )פרק א משניות יב-טו( ההמשך המתבקש מצוי בפרק ב משנה ח: "רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ושמאי", אלא שבין המשניות מפרידות כעשר משניות בהן מובאים מאמרים ללא התייחסות לקבלה. כל החכמים המובאים במשניות אלו הם חכמים המשתייכים לשושלת הנשיאות המתייחסת אחר הלל: רבן גמליאל, שמעון, רשב"ג, רבי יהודה הנשיא ורבן גמליאל בנו. מיד לאחר משניות אלו שוב מופיע הלל ולאחריו ריב"ז ותלמידיו, ואם כך יש כאן סטייה מן הסידור הכרונולוגי של היחידה. חוקרים שונים הסבירו שהחל מפרק א משנה טז ועד פרק ב משנה ז יש לפנינו 'תחיבה' מאוחרת, הוספה של תת-יחידה הכוללת מספר משניות בתוך היחידה הקדומה יותר לפיה הקבלה והמסירה של התורה עברו ישירות מהלל לריב"ז. התערבות זו בתוך שלשלת המסירה כנראה נעשתה על-ידי גורמים שונים מחוגו של בית הנשיא. מטרתם ככל-הנראה הייתה להדגיש את ייחוסו של בית הנשיא וחשיבותו בקבלה ובמסירה של התורה שבעל-פה. בפרק ב משנה ד שוב מובאים דבריו של הלל. על-פי יונה פרנקל, דבר זה נועד להדגשת חשיבותו של הלל בעולמה של התורה שבעל-פה: גם כמקבל, גם כמוסר לאחרון המקבלים )ריב"ז( וגם כראש בית הנשיאים שהם כולם צאצאיו. ואולם, בעדי הנוסח הטובים של המשנה הנוסח כאן הוא 'ר' הלל' ולא 'הלל' סתם, ועל-כן יש שהציעו שהמאמרים בפרק ב משניות ד-ז )או לפחות חלקם( לא נאמרו על-ידי הלל הזקן אלא על ידי ר' הלל, נכדו של ר' יהודה הנשיא, והם המשך התחיבה מבית מדרשם של הנשיאים. ואם כך, גם הלל, כמו שאר התנאים ביחידה, מופיע בפרק פעם אחת בלבד, במקומו הכרונולוגי. כפי שאמרנו, יחידה זו באה לבסס את סמכותה של התורה שבע"פ ואת סמכותם של חכמים. ישנו מתח מסוים בין ההדגשה של המשנה שהחכמים השונים קיבלו את ההלכה מרבותיהם, במסורת העוברת מדור לדור, ובין ההמשך 'הוא היה אומר', פתיחה למאמרי מוסר וחכמה שהחכמים אמרו מעצמם, ללא קשר לקבלה ולמסורת. על-פי פרנקל דווקא על-ידי מתח זה רצה העורך של היחידה להדגיש כי בקבלת התורה לא נכללים רק ההלכה, הפסיקה, הלימוד, ההוראה והדין אלא אף דברי המוסר העוסקים במישורים האישיים, המשפחתיים והחברתיים וכי יש התאמה ושוויון בין התחומים. התנאים, אבות העולם, הם מקור הסמכות ההלכתית והם מתווי הדרך לחיים המוסריים. עמרם טרופר הציע הסבר אחר למתח הזה בין ה'קבלה' המרמזת דווקא לתחום ההלכתי ובין התוכן העוסק דווקא במוסר. לדבריו, הצורה המתייחסת לקבלה ומסירה של התורה ממשה בסיני מאששת את המסורות ואת ההלכה החז"לית. ואילו התוכן מספק הצדקה אחרת לקבלת המסורת החז"לית דווקא: התוכן של מסכת אבות מתאר את נתינת התורה בסיני מהקב"ה, כאשר הקב"ה תומך בקיום התורה ונותן שכר למקיימים ולומדים אותה על-פי חכמים. רבן יוחנן בן זכאי הוא אחרון המקבלים הנקשרים בשרשרת מסירה ישירה עד משה. הוא מעמיד חמישה תלמידים ואומר להם: 'צאו וראו'. הייחוד בניסוח זה בולט על רקע מגמתה של היחידה כולה ובמיוחד בהשוואה לדבריו של רבי במשנה א שהתייחס אף הוא לאותה שאלה. רבנו. בעוד דבריו של רבי מנוסחים בתבנית הרגילה "רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם", ריב"ז שולח את תלמידיו לחקור לבד: "צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם". הדברים שחמשת תלמידיו של ריב"ז גילו ואמרו הם הבסיס לסוף היחידה הזו )עד משנה יד(. בהתבסס על אותה מסורת שקיבל ואף מסר להם, ריב"ז שולח את תלמידיו לדרך חדשה, וייתכן שיש כאן רמז לכך שמכאן ואילך אין רק 'קבלה' ומסירה, אלא גם יציאה, חקירה, חיפוש וחידוש, הנשענים על יסודות איתנים של מסורת המגיעה עד משה שקמה כספי-יניב

10 10 פוסט טראומה משפחתית בת שלוש שנים שבת פרשת "קדושים" נצרבה בלב משפחתנו, )כנראה לנצח(, כפרשת בר המצווה של נכדנו האהוב גאי. באותה שבת, לפני שלוש שנים עלה הנער- בר המצווה לתורה וקרא להפליא את פרשת השבוע וההפטרה. מיד לאחר שסיים את הקריאה "נפתחו ארובות השמיים" וגשם בלתי פוסק של טילים ורקטות נורו על עוטף עזה והסביבה. )הנה קטע מהאינטרנט על אותה שבת ה (. להלן, חלק מהכתבה שפורסמה בעלון השבת שלאחר אותה שבת מורכבת. בר מצווה "מהסרטים" לכל ילד יהודי, בהגיעו לגיל 13, חוגגים בר מצווה. מעטים מאד הילדים "הזוכים" לקיים אירוע חגיגי זה באווירה מיוחדת כל כך, כפי שזכה גאי נכדנו האהוב, בשבת האחרונה. עוד בטרם שככו מטחי הסוכריות שטווחו אל הנער מירכתי בית הכנסת, וכבר היה מי שדאג ברשעות ובחוצפה רבה "להחליף את החימוש" למשהו רציני וכבד הרבה יותר, מלווה במוזיקה צורמת ורעשנית של "צבע אדום" ובקול שריקתם החד והצורם את האוזן של מיירטי כיפת הברזל. והנער, שרק דקות ספורות קודם לכן היה על "גג העולם", ירד מהבמה עטור תחושת התרוממות רוח ותהילה לאחר שהפליא בקריאתו בקול רם, צלול, בטוח וחזק, וכבר נדרש לחפש מחסה לגופו ומזור לנפשו. נדמה שקשה מאד למצוא הגדרה טובה וברורה יותר למונח "דיסוננס" מהמציאות ההזויה והבלתי נתפסת הזאת. ואף על פי כן, ולמרות "הסביבה העוינת", גאי עמד על דעתו שיש להמשיך בתוכנית השבת כפי שתוכננה ולקיים אותה כסדרה וכהלכתה.

11 11 קיימנו את סעודות הצהריים ואת הסעודה השלישית באולם חדר האוכל בחברת כל הקרואים שבאו מרחוק ומקרוב, ומילטנו את עצמנו ללובי המוגן יותר בכל פעם שאזעקת "צבע אדום" ניסרה את חלל האוויר. גאי קרא את דרשת בר המצווה, גם הפעם בקול רם ובוטח וזכה לחיבוק, לחיזוק, ולאהבת כולם. + ולכשיתפזר העשן מעל הסבב הזה, )שכבר קשה לספור אותו( והחיים יחזרו אי"ה למסלולם הרגיל, לתמיד תיזכר לגאי ולכולנו בר המצווה החגיגית והמיוחדת הזאת שכל כך מעטים זוכים בה. מזל טוב והמון ברכות לנכד האהוב והמיוחד הזה. מסבא וסבתא הגאים בך מאד, הפעם, עשינו תיקון לאותה חגיגה. ערכנו אותה "בבית התפילה המשפחתי" על הדשא שלפני ביתם של עמוס ובוקי. הקהל היה אמנם מצומצם יותר, אך גם עובדה זאת לא פגמה כלל בהתרגשות שאחזה בנו "לשחזור" השמחה, והפעם, ללא אותם רעשי רקע בלתי נסבלים. 16 קריאתו של גאי הייתה יציבה ובוטחת ובקול שהתחלף בינתיים לקול גברי, כראוי לעלם מתבגר בן שנים. לכולנו נדמה היה שאכן, ניקינו מעצמנו את הטראומה הזאת. ברכותנו החמות מלוות אותך בדרכך המיוחדת ומאחלים לך שתדע רק טוב. דני "הילדים של יונה" חוגגים לה יומולדת עגול יונה )רוזנטלר( שלנו, ליוותה אותנו כחמש-עשרה שנה. עבור חלקנו היא היתה המטפלת מכיתה א' ועד י"ב! תופעה נדירה מאד בקיבוץ. ועליכם לזכור כי באותם ימים המטפלת היתה אמא של ממש: היא דאגה לארוחות, למקלחות, להתאמת הבגדים בכל עונה, כביסתם וקיפולם, להליכה למרפאה, וכמובן גם לחיים "הרוחניים" והרגשיים שלנו: הפעלות שונות, שיתוף פעולה עם ההורים ומחנכות הכיתה, סיפור לפני מנוחת-הצהריים, ובעיקר תשומת-לב אישית לצרכיו של כל ילד. בטוחה אני שלכל אחד ואחת מאתנו יש פינה חמה מאד בליבו ליונה. לבקשתה חגגנו עם רוב "ילדיה" )שהיום הם כבר בני למעלה משישים, סבים וסבתות בעצמם!( יום הולדת עגול ליונה בבית משפחתנו במיתר. ואולם, נאלצנו לשנות תכניות כי באותו יום התקיימה ברית-המילה של נין נוסף שנולד ליונה בשעטו"מ כמתנת יומולדת... בהתייעצות עם יונה לא ביטלנו את המפגש. צילמנו את האירוע, ערכנו לה אלבום וסיפרנו בשבחה ללא סוף. אנו מאחלים ליונה ולכל משפחתה המורחבת הרבה נחת ושמחות, בריאות, שלווה ואושר. מתוך הספר שהוגש ליונה, )אח של..(. אנו מביאים כאן את סיפוריהם של שניים מבני טיפוחיה: אורן ברנע ושאול גינזברג לאה ארלקי

12 12 החיוך ששמור לי יונה ואנחנו מתבגרים, הזיכרונות המשותפים הולכים ושוקעים, ואני מנסה לחלץ כמה פיסות. מודדים בגדים במחסן בגדים: המחסנאית, יונה כתחליף לאימא, ואני. אני בגיל ההתבגרות, הבלורית ארוכה, הג'ינס צמוד למעלה מתנפנף למטה. המחסנאית מוציאה חולצה משובצת כחולה כמעט חדשה, ויונה פוסלת. "תחפשי משהו צהוב, משהו בולט, ואת הכפתורים למעלה לא צריך". יונה מחייכת אלי. מוזר שאת החיוך שלה אני הכי זוכר. יש חיוך ששמור עקרונית רק להורים. זה החיוך כשהם מסתכלים על הילד שלהם, כשהוא קצת מפשל. החיוך מבהיר לנו שאוהבים אותנו כמו שאנחנו, עם החסרונות שלנו. יונה שומרת את החיוך הזה לי. היום הראשון של מלחמת "ששת הימים". אנחנו במקלט שצמוד לבית כולל כחול. הדרגש שלי ליד הכניסה המערבית, צמוד למדרגות. יש כמה בומים ואני בשקט מקבל החלטה: פזית, הכלבה שלי, נמצאת בין הברושים שצמודים לבית כולל ורוד, לא רחוק מפתח המקלט. אחרי שתי דקות אני בחזרה במקלט, עם הכלבה. יונה מתפוצצת ושוטפת אותי על חוסר האחריות, חוסר שיקול הדעת ועוד ועוד.. אני לא לגמרי מוטרד, יודע שהכעס עוד מעט ישקע והחיוך של יונה, ששמור לי בכל עת, יתפוס את מקומו. כן, אני יודע שהחיוך הזה לא רק שלי הוא שלנו. אורן ברנע "אמי" הגנרלית אמרו לי אתם חבריי, אצל מי השתתפה "המטפלת" בסיום קורס צבאי? הסכיתו ושמעו! הוריי העריכו מאוד את יונה תבדל"א ומיכה ז"ל, על מסירותם הרבה לחינוך ילדי סעד בכלל, בפרט. ואת קבוצתנו ואותי אינני זוכר איך התגלגלו העניינים ואת פרטי האירוע בדיוק, שהרי בתקופת ילדותנו ובגרותנו מעטים החזיקו מצלמה צמודה ורק יחידים הלכו איתה צמוד לאירועים. לפני 45 שנה סיימתי קורס קציני שריון. הטקס התקיים ברפידים, עובדה שהצריכה נסיעה באוטובוס )לא ממוזג כמובן( במשך כחמש שעות לכל כיוון. בגלל מגבלת התחבורה ותלאות הדרך נאמר לנו שרק ההורים רשאים להגיע. והנה, כשעה לפני פתיחת הטקס, בהשתתפותם של מפקדים בכירים בצה"ל, יורדים מהאוטובוס ברפידים הוריי - בליווי צמוד של יונה ומיכה! אני זוכר עד היום את מבוכתי מצד אחד ואת התרגשותי והתרשמותי מצד שני, מהמאמץ שהם עשו. אינני זוכר מי תיאם את השתתפותם של יונה ומיכה באירוע. אינני יודע מה הניע אותם לגייס את הכוחות לשם השתתפות באותו טקס סיום. אולי פשוט רצו לוודא שאני אכן מסיים את הקורס. מאז קראתי בליבי ליונה "אמי הגנרלית". התגלגלו העניינים כך שגם אני וגם אמי זכינו לטיפולה המסור של יונה. בביקוריי בבית שקמה, שוחחתי רבות עם יונה על זיכרונות וחוויות משותפות, הן של "הילדים של יונה" והן זיכרונות אישיים ופרטיים יותר. לא זכור לי שדיברנו ושוחחנו על השתתפותם בטקס המוזכר, אך זכור לי בהחלט שיונה דיברה באהבה על "כל ילדיה" וגם על כאלו שהיו אתנו רק לתקופות קצרות. שאול גינזברג

13 13 שרון בר אל הסמיכות שבין יום הזיכרון ליום העצמאות, אינה פשוטה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהזהות שלנו. ביום הזיכרון אנו מספרים את סיפורם של הנופלים והנופלות, חשים בעוצמה את הכאב, השכול וההקרבה ומוקירים את הזכות שהותירו לנו הנופלים לחיות כאן בחופש ובגאווה. החיבור שבין יום הזיכרון ויום העצמאות מדגיש ומעצים את העובדה שעל אף המלחמות, הצער והאובדן, אנו חברה חופשית שרוצה לחגוג ולשמוח. מחר נחגוג יום העצמאות, יום התקומה של המדינה שלנו, ועלינו החובה, מתוך אותה הזכות שהשאירו לנו הנופלים, להמשיך בעשייה, לשמוח ביצירה, לחבר עבר, הווה ועתיד ולחגוג את עצמאותנו. קייטרינג בשבוע האחרון החל לפעול "קייטרינג יהלי" ולספק לנו את ארוחות הצהריים שלנו ואוכל בהזמנה לשבת. אנחנו לומדים יחד את השינוי ואת העבודה מול הקייטרינג. אני יודעת שלחלקכם השינוי והמעבר אינו פשוט ואנו פועלים כדי להנגיש את ההזמנות כך שתוכלו לבצע את ההזמנות בדומה למה שהיה נהוג עד היום. ההסתגלות לשינוי תערך ככל הנראה מס' שבועות. בחודש הקרוב אנו עוקבים מקרוב, בשיתוף קייטרינג סעד, אחרי ההתנהלות וההטמעה של "קייטרינג יהלי". אורי דואג להתאים את המנות עבורנו וגלית מזמינה את כל מי שזקוק לעזרה בהזמנות לשבת, להגיע למשרדי קייטרינג סעד ולבצע את ההזמנה בסיוע של המשרד. אני מקווה שבמהרה ההזמנות תהיינה פשוטות יותר ונוכל להמשיך וליהנות ממזון איכותי וטעים בחדר האוכל שלנו. חדר האוכל לצערנו המזגן המרכזי בחדר האוכל הפסיק לעבוד עקב תקלה במדחסים. מערכת המיזוג בחדר האוכל ישנה מאוד ובשנים האחרונות ביצענו תיקונים חוזרים במערכת. אנו פועלים במרץ על מנת למצוא פתרון יעיל, נכון ומהיר שיאפשר לנו את מיזוג האוויר בחדר האוכל לעוד שנים רבות קדימה. בעוד כשבועיים, נתחיל בשיפוץ רחבת ההגשה של חדר האוכל שיכלול את החלפת התקרה באזור ההגשה. בימים אלה, עקב צרכי בטיחות, ייסגר חדר האוכל לארוחת הצהריים ותתבצע חלוקת אוכל בקומה התחתונה. לקראת תחילת העבודות תצא הודעה מסודרת הכוללת את תאריך תחילת השיפוץ ומשך הזמן שייערך וכן פרטים על אופן חלוקת האוכל. רכב נשאלנו על ידי חברים לגבי הורדת המחיר לק"מ בעקבות הורדת מחיר הדלק עליה בישר שר האוצר בחצי שקל ולהלן התייחסותנו - בעלון פרשת "תזריע" פרסמנו לגבי עליית מחיר הק"מ ברכבי סידור הרכב לאור עליית מחירי הדלק בחודשים האחרונים. התחשיב בוצע לפי עליית המחיר בחודשים ינואר ופברואר והערכה זהירה לגבי העלייה בסוף חודש מרץ. לצערנו יום לאחר פרסום ההודעה בעלון התבשרנו על עליית מחיר גבוהה הרבה יותר. לשמחתנו ההורדה שבוצע ע"י משרד האוצר מכסה על הפער שנוצר, כך שלעת עתה לא יתבצע שינוי במחיר הק"מ. נמשיך לעקוב אחרי שינויים המחיר בחודשים הקרובים ונעדכן בהתאם לצורך. ענף הרכב שואף לאיזון ואינו מסובסד מתקציב הקהילה ואנו פועלים בכדי להשאירו כך. חג עצמאות שמח ושבת שלום, שרון

14 14 איסוף קופות "חסד אמתי" ביום רביעי, י' באייר ה 11/5, יתקיים איסוף קופות של חסד אמיתי. חניכי הסניף יעברו בבתים ויאספו את הקופות. אם מישהו ירצה למסור את קופתו במועד אחר מוזמן לתאם עם יעל וייס במספר: בנוסף, לאור הביקוש שהיה באיסוף הקודם, ניתן להזמין קופות של 'חסד אמיתי' מיעל וייס. צוות נחשון התרמת דם ביום שלישי, ט' באייר, ה 10.5 תתקיים התרמת דם במועדון לחבר בין השעות: 16: לתשומת לב: חובה לעטות מסכה במוקדים הרפואיים ובכל ביקור במרפאה. )ע"פ הוראה של משרד הבריאות( צוות המרפאה לחדוה אל עמי ולכל "שבט יהודה" מזל טוב לנישואי רואי, בנם של חגית ושיקה אל-עמי עב"ל איחולים לשמחות ולנחת! ימית תשובות: 1. אישה, אביו, אימו, בנו, בתו, אחיו, אחותו )בתנאי שלא התחתנה(. 2. לכהן גדול אסור להיטמא אפילו לשבעת הקרובים. כהן גדול אסור לשאת אלמנה ולכהן הדיוט מותר. 3. מותר. "ל ח ם א- לה יו מ ק ד ש י ה ק ד ש ים ומ ן ה ק ד ש ים י אכ ל". 4. אסור לשחוט בהמה, אם ובנה )או בתה( ביום אחד. מדרשי חז"ל ופרשנים רבים ראו בכך חינוך למידת רחמים וחמלה. 5. "ממחרת השבת". ממוצאי יו"ט ראשון של פסח. א' חול המועד. 6. א. ראש השנה. ב. יום הכיפורים. 7. שמיני עצרת. לאחר שבעת ימי חג הסוכות. 8. אתרוג; הדס. 9. "ל מ ע ן י ד ע ו ד ר ת יכ ם כ י ב ס כ ות ה וש ב ת י א ת ב נ י י ש ר א ל ב ה וצ יא י א ות ם מ א ר ץ מ צ ר י ם" חלות. "ב י ום ה ש ב ת ב י ום ה ש ב ת י ע ר כ נ ו ל פ נ י ה' ת מ יד".

15 15 גזר לשמחתנו הרבה אנו מצליחים במאמצים מרובים להשיג את השטחים ולעמוד בתוכניות השיווק. ערוצי השיווק לרוסיה נמוכים מהצפוי וזאת בעקבות המשבר עם רוסיה, אך עדיין ישנם ערוצים פתוחים ואנו באמצעות "תוצרת הנגב" חברת השיווק שלנו מנצלים אותם. בשוק ארה"ב המחירים בינתיים ברמה טובה וכך גם בשוק המקומי. הכמויות הצפויות לעונה הבאה נמוכות משמעותית. המשמעות היא חוסר יעילות של מערכי האריזה בארץ. כיוון שזהו המצב, אנחנו פועלים אל מול גורמים שונים על מנת להגיע לשיתופי פעולה שמשמעותם בסופו של יום יותר גזר שיארז בבית האריזה כאשר השיטה היא שיטת הקונסיגנציה כלומר בית האריזה לא יקנה את הגזר אלה הגזר יישאר של החקלאי שישלם לבית האריזה על שירותי האריזה ויקבל את התקבולים מהשוק. המהלך הינו מהלך כולל של כלל השחקנים ב"תוצרת הנגב", המהלך הוא מהלך הכרחי אך חגי ממשיך ומוביל את הצוות בהמשך תהליכי ההתייעלות והיצור השונים. אינו פשוט כלל וכלל. מהדרין לאחר עבודה משמעותית מול מנכ"ל "מהדרין", שאול שלח, הגענו השבוע להסכם על סיום המחוייבות ההדדית בנושא שיווק הגזר. במסגרת סיום ההסכם, בטלות ההתחייבויות ההדדיות ונפרעת ההלוואה אל מול "מהדרין" )מנגד לקחנו הלוואה בתנאים טובים יותר(. מדובר במהלך משמעותי מאוד הקשור הן ליכולת השיווק של הגזר ע"י "תוצרת הנגב" והן למבנה וגובה החוב של "גזר סעד" וקיבוץ סעד. למהלך היו שותפים רבים ואני מודה לכל העוסקים במלאכה בנושא. ההסכם להפסקת ההתקשרות נחתם בהסכמות וברוח טובה ואני מבקש מכאן להודות למנכ"ל "מהדרין" ולצוות שלו על הרוח והדרך בה הלכנו לאורך כל התקופה, גם אם לא הסכמנו על הכל בסופו של דבר, הדברים נוהלו לטובות הארגונים וברוח טובה. שיעבוד אני שמח לבשר שבמסגרת שלב ב' של רה-ארגון החוב הפיננסי שעסקנו בו בחודשים האחרונים, הגענו להישגים משמעותיים מבחינה מימונית. במסגרת התהליך ניהלנו בחודשים האחרונים מכרז להורדת עלויות הריבית על הלוואה קיימת שנוהלה ב"משקי הנגב". במכרז השתתפו מספר בנקים ובסיומו הצלחנו להשיג חיסכון ניכר של כ- 1 מ' ש"ח בעלויות הריבית על פני שנות ההלוואה. הישג נוסף במסגרת המהלך היה הסרת השיעבוד השוטף של הבנק מתאגיד האחזקות, מהלך שמצטרף גם להסרת השיעבוד מ"תאגיד הגזר" שארע בשבועות האחרונים. ללא ספק מהלכים אלה הינם אבן דרך משמעותית בחיזוק תאגיד האחזקות ושיפור חוסנו הפיננסי. בהזדמנות זו יישר כח לניסן בצלאל סמנכ"ל הכספים שלנו ולאורן צרפתי הגזבר שמובילים את המהלכים הללו. פופלי כפי שנציג בסיכום שנת 2021 הענף מציג שיפור משמעותי ועומד בכלל היעדים שהגדרנו עבורו אם כי עדיין מדובר בהפסד. אין ספק שהשנתיים האחרונות היוו אתגר משמעותי מאוד לענף ולמרות משבר הקורונה הענף בהובלת צביקה שנפלד מציג שיפור משמעותי שעליו אפרט כמובן בהצגת התוצאות הכלכליות. יחד עם זאת צביקה ביקש לסיים את תפקידו ולפנות לאתגרים אחרים. צביקה יסיים את עבודתו בפופלי בסוף חודש יולי. דירקטוריון תאגיד האחזקות יתכנס בקרוב לדון על המשמעויות ואופי ההפעלה של החברה בעתיד. כרמל הלפרין

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד