מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מכרז לשדרוג מדרכות וחניות"

תמליל

1 חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016

2 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן העניינים 2 3 רשימת מתכננים ויועצים... מסמך )א( - תנאי המכרז מסמך )ב( - הצעת המציע כולל הצהרת המציע )בחוברת מס' 2, יחד עם כתב הכמויות( מסמך )ג( - נוסח החוזה ותנאיו לביצוע העבודות מסמך )ד( - מפרט טכני הבין משרדי, כולל פרק 00 מוקדמות......)לא מצורף( מסמך )ה( - מפרט טכני מיוחד מסמך )ו( - כתבי הכמויות והמחירים )בחוברת מס' 2, יחד עם הצעת המציע( 169 מסמך )ז( - תנאים מיוחדים לחוזה מסמך )ח( - רשימת תוכניות ומערכת תוכניות מסמך ט + ט' 1 - נוסח ערבויות... מסמך )י( תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, ותשלום שכר מינימום קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית אילת מפרט לאישורים הדרושים למבני ציבור /חינוך... דו"ח קרקע וביסוס...186

3 - 2 - פרטי מתכננים ויועצים: היזמים עיריית אילת ניהול ופיקוח אחראית : מזל נחמני אחראית מבני ציבור נייד דוא"ל: גדיש הנדסה רח' המצודה, 31 אזור, מיקוד: ת.ד, טל: מנהל ביצוע ומפקח ולדימיר אליאנוב נייד: נייד מתכננים: אדריכלות/ נגישות/ פיתוח ונוף קונסטרוקציה חשמל תברואה בטיחות ייעוץ קרקע אמר קוריאל אחראית :רחלי שוייצר טל פקס רן משען טל קוריאל אברהם גרינברג - שטרנגלאז אחראי :דובי שטרנגלאז טל ש. עגנון תשתיות מים וביוב אחראי : חיים כץ טל פאתנה פרהוד טל זליו דיאמנדי יועצי קרקע וביסוס רח' כנרת 15, בני ברק טל )גבי( פקס

4 - 3 - תנאי המכרז - )מסמך א'( החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ תנאי המכרז א.ג.נ., הנדון: מכרז מס' מ /7/2016 להקמת בית ספר לחינוך מיוחד 24 כיתות אם בגוש מס' 40007, מגרש 2001, חלקה 1 באילת )"מכרז אומדן"( מהות המכרז ותוכן המסמכים החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ )להלן: "החברה" או "חכ"א"( מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמת להקמת בית ספר לחינוך מיוחד 24 כיתות אם בגוש מס' 40007, מגרש 2001, חלקה 1 באילת )להלן - "העבודות"( אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה. המסמכים דלהלן, המצורפים בזה, מהווים את מסמכי המכרז: מסמך א' - תנאי המכרז )מסמך זה(; מסמך ב' - הצעת המציע כולל הצהרת המציע ; מסמך ג' - נוסח החוזה, כולל נספחי ביטוח לרבות הצהרות ונספח עבודה בחום; מסמך ד'- מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק - 00 מוקדמות )לא מצורף(; מסמך ה' - מפרט טכני מיוחד; מסמך ו' - כתב כמויות ומחירים; מסמך ז' - תנאים מיוחדים לחוזה; מסמך ח' - רשימת תוכניות + תוכניות )בתיק נפרד(; מסמך ט' + ט' - 1 נוסח הערבויות; מסמך )י( - תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, ותשלום שכר מינימום; - קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת. - מפרט לאישורים הדרושים למבני חינוך/ציבור - דו"ח קרקע וביסוס החברה רשאית, עד לתאריך שנקבע להגשת ההצעות, בכפוף למתן הודעה מתאימה ואף הארכה במידת הצורך של המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף 10.1 להלן, לערוך שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות בכל מסמך ממסמכי המכרז. שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות כאמור, יהוו תוספות להוראות אלו ו/או להצעה ו/או לנספחים לה ויימסרו לכל הרוכשים של מסמכי המכרז, אשר יהיו מחויבים לאשר בכתב את קבלתם כל המסמכים המפורטים בסעיף קטן 1.2 לעיל, הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו, אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. ביטוחים תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים ע"י המציע שיזכה במכרז )להלן: "דרישות הביטוח"( הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ג' "נוסח החוזה", פרק ג' "השגחה נזיקין וביטוח" סעיף 19 לחוזה )להלן: "ביטוח על ידי הקבלן"( ובמוסף ב' למסמך ג' "נספח ב'" )להלן: "תנאים כלליים לביטוחי הקבלן"( לרבות האמור בנספח ב' 1 )להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"( להלן ביחד ולחוד : "ביטוחי הקבלן"

5 - 4 - מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות בביטוחי הקבלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז והמפורטים בביטוחי הקבלן ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח ב' 1 אישור ביטוחי הקבלן )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות. מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח מובהר, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים עלולים לגרום לפסילת ההצעה למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח ב' 1 אישור ביטוחי הקבלן חתום כדין על ידי מבטחי המציע )בנוסחו המקורי(, לרבות נספח ב' )2( הצהרת הקבלן פטור מנזקים חתומה כדין על ידי הקבלן )בנוסחה המקורי(, החברה תהא רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישורים החתומים כנדרש. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי הקבלן )נספח ב' 1(, כאמור בסעיף לעיל, תהא החברה רשאית לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז. יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים מוסכם בזה כי המצאת נספחי הביטוח המפורטים לעיל חתומים כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיומו של החוזה על נספחיו. מע"מ מובהר בזאת כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "0" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "0", וזאת בין אם בפועל לא יחול על הזוכה שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בזוכה, לרבות במקום מושבו. כן מובהר כי לחברה לא תהא התנגדות לכך שהזוכה ירשם כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת, תשולם למציע התמורה הנקובה בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כחוק. תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז רשאי להגיש הצעה אך ורק מציע, אשר במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, מקיים את כל דרישות הסף המצטברות הבאות: 2.1 הינו קבלן הרשום כדין אצל רשם הקבלנים בסיווג ג- 4 לפחות, בענף 100, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, )סיווג קבלנים רשומים( תשמ"ח הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק. 2.3 צירף להצעתו ערבות בנקאית בגובה 1,100,000 בנוסח מסמך ט' לא תותר הגשת הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים, ולא ניתן להסתמך על רישום בפנקס הקבלנים של חברות בנות ו/או קשורות ו/או אורגנים ו/או בעלי מניות לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף.

6 מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על קיום כל התנאים המקדמיים, המפורטים בסעיף 2 לעיל וכן את המסמכים המפורטים להלן, כדלקמן: אישור רואה חשבון או עורך דין, כי מי שחתם על מסמכי המכרז, הנו מורשה חתימה של המציע, כי חתם על מסמכי המכרז כדין, וכי חתימתו מחייבת את המציע בהתאם למסמכי המכרז. אישור מפקיד מורשה, רואה חשבון או מיועץ מס, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או שהוא פטור מלנהלם, וכן כי המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. המציע יהיה אחראי לכך שאישורים אלו יהיו תקפים במשך כל תקופת החוזה, אם ייכרת בין הצדדים. כל המסמכים המעידים על עמידת המציע בכל התנאים המקדמיים המפורטים בתת סעיפים 2.1 עד 2.3 לעיל. תעודת עוסק מורשה. תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום, בנוסח המצורף במסמך י'. כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. ערבות למכרז בנוסח נספח ט'. כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים והסכם ההתקשרות, ולרבות מכתבי הבהרות, תוספות ושינויים, ככל שיהיו ויופצו על ידי החברה בלבד, חתומים בכל עמוד ועמוד. הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם זה בלבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך. ערבות 4.1 המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של. 1,100,000 על המציע להקפיד כי הערבות תהא לפי הנוסח המצ"ב )מסמך ט'(. הערבות תעמוד בתוקף במשך שלושה חודשים מתאריך פתיחת הצעת המכרז )להלן - "הערבות הזמנית"(. הערבות הזמנית תשמש בטחון לחתימת החוזה ע"י המציע ולמימוש כל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז, והיא תחולט לאלתר על ידי החברה, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בכל סעיפי הצעתו. הערבות הזמנית תוחזר למציע, אם לא תתקבל הצעתו, לאחר חתימת החוזה עם המציע הזוכה..3.4 מובהר כי אי המצאת הערבות, תביא לפסילת ההצעה על הסף. יחד עם זאת, החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות הזמנית, וזאת אם שוכנעה כי החריגה בטופס הערבות נעשתה בתום לב וכי אינה מקנה יתרון בלתי הוגן, או פוגעת בעקרון השוויון בין המציעים. החברה תהיה זכאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות הזמנית למשך עד שתי תקופות של 90 ימים נוספים, ובמקרה כזה המציע יהיה חייב להאריך את תוקף הערבות כנדרש. חכ"א תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו: הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

7 - 6 - אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו אם לא יחתום הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י חכ"א, תהא חכ"א רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות. אם הצעתו של המציע תתקבל, תשוחרר הערבות תוך 3 ימי עבודה מיום שהמציע יחתום על הסכם ההתקשרות וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח נספח ט' 1 להסכם בגובה של 10 % מהתמורה הכוללת )להלן: "ערבות ביצוע"(. מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל את הערבות, בדרך של הגשת מספר ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת. ההצעה, אמות המידה לפיהן ייבחר המציע ההצעה תשומת לב המציעים מופנית לכך שההצעה למכרז זה ערוכה במתכונת של "מכרז אומדן", שבו בכתבי הכמויות שבמסמך ו' מצוינים מראש מחירי היחידה לכל סעיף וסעיף עפ"י אומדן החברה. בכתב הכמויות, המתייחס למבנה, הנם כתב מודגש, כי מבנים מס',05, , הינם למדידה. כמויות פאושלים. מבנים מס' 06, 02 בדף הריכוז של כתבי הכמויות ימלא המציע את שיעור ההנחה שהוא מציע, למחירים הנקובים בכתבי הכמויות. הנחה זו תהיה קבועה ואחידה לכל אחד ממחירי הסעיפים שבכתבי הכמויות. הקבלן יעתיק את שעור ההנחה שהוא מציע ואת סכום ההצעה אחרי ההנחה הנ"ל, אל סעיף 1 של מסמך ב' )הצעת המציע( שלהלן. היטלים ממשלתיים, מכס, ביול ומס קניה, אם יחולו, יכללו במחיר המוצע. מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז ההנחה שלילי, דהיינו - תוספת של מחיר, וכל סימן/סימון שיתוסף על ידי המציע יפורש כהנחה בלבד. אמות המידה ובחירת ההצעה הזוכה מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה הזולה ביותר, בה אחוז ההנחה שיוצע יהיה הגבוה ביותר אם מספר קבלנים יגישו הנחה זהה, כהצעה הזולה ביותר )להלן "הקבלנים הזולים"(, החברה תאפשר לכל הקבלנים הזולים להשתתף בהליך של הגדלת שיעור ההנחה, שבו יוכלו הקבלנים הזולים להגיש בכתב הצעה מתוקנת, שתציע הנחה גבוהה יותר מההנחה בהצעתם הקודמת. החברה תהיה רשאית לחזור על הליך התמחרות זה, עד קבלת הצעה אחת בודדת, שתהיה הזולה ביותר חכ"א שומרת לה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה, או לעיריית אילת, ניסיון שלילי עמו או עם גורם הקשור עמו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי על אף האמור לעיל, ועל פי סעיף 2 ב. לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב שכותרתו "עידוד נשים בעסקים", אם תתקבלנה שתי הצעות או יותר כהצעות הזולות ביותר למכרז, )עם שיעור הנחה זהה שנתנו לאומדן החברה(, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר הצעה זו כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור לעיל. על מציע המעוניין בכך, והעונה על דרישות סעיף 2 ב. לחוק חובת המכרזים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 2 ב. לחוק חובת המכרזים(

8 אופן רכישת מסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז בלא תשלום, במשרדי החברה ברחוב פארק התעשייה אילתם, מבנה אמת"ל 2, אילת, או באתר החברה. את המסמכים ניתן לרכוש במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת סך של, 1,500 שלא יוחזרו בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז ו/או אי הגשת הצעה על ידי המציע הרוכש, ו/או שינוי תנאי הסף, והכול החל מיום ג' ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ובתוך מעטפה חתומה ע"י מנכ"ל החברה, או ממלא מקומו, הנמצאת בתיק מסמכי המכרז. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר נוהל העברת שאלות ובירורים שאלות בקשר למכרז יש להעביר בכתב לחברה לא יאוחר מ- 7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, לכתובת תוך ציון שם המציע ומספר המכרז. החברה תענה לשאלות בכתב, ותפיץ את תשובותיה לכל הקבלנים שרכשו את תיק המכרז, עפ"י כתובת המייל שאותם יספקו הקבלנים. מכתבי התשובה של החברה לשאלות הקבלנים, כמו גם מכתבי הבהרה, תוספות ושינויים, שהחברה תוציא, אם תוציא, לקבלנים, לפני מועד הגשת ההצעות, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכל מציע מחויב לצרפם להצעתו, כשהם חתומים על ידו. החברה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו אליה המכתבים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י הקבלן. כל תשובה של החברה ו/או של נציגה למציע, תהא בכתב בלבד ולא יהיה כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה והקשר בין החברה למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד. לא השיבה החברה לשאלה ו/או פנייה יראו בה כאילו נדחתה על ידי החברה. החברה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז סתירות ו/או אי התאמות אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנות, או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר לתוכנו המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב לחברה לפחות 7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. תשובת החברה תישלח לכל המשתתפים בכתב. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון שנקבע לצורך הגשת הצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. לא יפנה מציע לחברה כאמור, יהיה הוא מנוע מלטעון טענות כל שהן בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעויות וכו', וטענות כאלה מצד מי שלא ינהג כאמור לעיל, לא תישמענה. סיור קבלנים.8.9 סיור קבלנים ייערך ביום ג' בשעה - 14:30 המפגש במשרדי החברה, פארק התעשייה "אילתם" מבנה אמת"ל 2 אילת. החברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודה באמצעות סיור. השתתפות בסיור אינה חובה אך היא מומלצת מאוד. מטרת הסיור הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו. כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא ייחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז, ואם צוין כך במסמך האמור

9 אופן הגשת ההצעה על המציע להכניס את חוברת מסמכי המכרז הכוללת מסמכי המכרז שהומצאו למציע ואשר עליו לצרף להצעתו, ובצרוף הערבות האמורה בסעיף 4.1 לעיל ובצרוף יתר המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, עד ל בשעה 14:00, כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע, לתיבת ההצעות במזכירות החברה, בפארק תעשייה "אילתם" מבנה אמת"ל 2, אילת. ההצעה תוגש במעטפה המיוחדת, שנמסרה למציע על ידי החברה יחד עם יתר מסמכי המכרז, )שנחתמה עבור המכרז על ידי מנכ"ל החברה או ממלא מקומו, ושעליה מצוין: "מכרז מס' מ 7/ להקמת בית ספר לחינוך מיוחד - אורים באילת"(. המעטפה תכלול: א. את חוברת מסמכי המכרז שכל דפיה ממולאים במקומות הנדרשים, חתומים ומוחתמים בידי המציע. במקומות שבהם נדרש אימות חתימות יש להחתים עו"ד על אישור אימות החתימות. ב. את הערבות האמורה בסעיף 4.1 לעיל. ג. את המסמכים המעידים על קיום התנאים המקדמיים, המפורטים בסעיף 2 לעיל. ד. את כל המסמכים שעל המציע להגיש עם הצעתו, לפי סעיף 3 לעיל. ה. מסמכים על פי סעיף 7 לעיל, ככל שיהיו..10 כל התוכניות, כשהן חתומות ומוחתמות ע"י המציע, תימסרנה במזכירות החברה, בד בבד עם הכנסת המעטפה עם הצעת המציע לתיבת ההצעות מעטפה שלא תוכנס לתיבת ההצעות ע"י המציע או מי מטעמו עד לשעה 14:00 בתאריך האמור, לא תחשב כמעטפה שנמסרה במועד והיא תיפסל. כל שינוי או מחיקה או תיקון או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יחשבו כאילו לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה לאלתר, הכול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, הכרוכות בהכנת ההצעה הבדיקות רכישת תיק מסמכי המכרז, ובהגשתה ו/או בהשתתפות בהזמנה, לרבות בגין המוקדמות, או כל הוצאות אחרות שהן החתימה על ההסכם 11.1 המציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ג' אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו היסודית של ההסכם במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה, וכן במקרה של הפרה יסודית אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו, רשאית החברה לבחור במציע אחר כזוכה במכרז בהתאם להוראות סעיף 12.7 להלן. במקרה כזה יחולו כל הוראות מכרז זה על נספחיו על הזוכה החלופי במידה ואין באפשרות החברה לקבל החלטה בדבר זהות הזוכה בתוך 90 הימים האמורים, תהא רשאית החברה לפנות למציעים ולבקשם כי יאריכו את תוקף הצעתם ואת תוקף הערבות הזמנית שניתנה על ידם, וזאת עד לשתי תקופות נוספות של 90 יום כל אחת. מציע שלא יענה לבקשה כאמור, בתוך המועד שייקבע בבקשת החברה, הצעתו תפקע והערבות הזמנית תוחזר אליו משחתמה החברה על החוזה עם המציע הזוכה, תוחזר לזוכה הערבות הזמנית הנזכרת בסעיף 4.1 לעיל, וזאת כנגד מסירת כתב ערבות ביצוע לקיום החוזה )מסמך ט' 1 (, כקבוע בחוזה המצ"ב למכרז זה, לא יאוחר משבעה ימים לאחר מועד מסירת הודעה על זכייה במכרז. אם לא יפקיד הזוכה ערבות כאמור לעיל, תהיה החברה רשאית לחלט את מלוא סכום הערבות הזמנית, כפיצוי מוערך וקבוע מראש בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו לה ולבטל את הודעת הזכייה שקיבל המציע. כל זאת מבלי לפגוע ומבלי לגרוע מכל זכויותיה של החברה עפ"י כל דין ו/או עפ"י התחייבות הזוכה, עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י החוזה..11

10 - 9 - חכ"א רשאית לפסול כל הצעה לאלתר בשל שינויים או הסתייגויות כלשהם לגבי תנאי כלשהו מתנאי המכרז או ההצעה, בין שנעשו ע"י תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, או להתעלם מהם, ולראותם כאילו לא נכתבו כלל, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של חכ"א הוראות נוספות 12.1 החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כל שהיא ושומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עלולה להידחות כל הצעה, שאיננה שלמה או ברורה או ערוכה שלא עפ"י הוראות המכרז או שכוללת הסתייגויות או תוספות או שינויים, וזאת עפ"י שיקול דעתה הסופי והבלעדי של החברה החברה תהא רשאית לקבל רק חלק מן ההצעה ולהזמין מן המציע רק חלק מן העבודות נשוא מכרז זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא שיהא בכך כדי לשנות את אחוז ההנחה שהוצע על ידי המציע ביחס לכל מרכיבי העבודות מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות, ו/או בחירת ההצעה הזוכה, בין מסיבות שקשורות בהליך המכרז ו/או ההצעות שתתקבלנה, או מכל סיבה אחרת. בכלל זה מספר הצעות שתוגשנה, והסכום הנקוב בהן הינם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת החברה לבטל את המכרז. היה ובוטל המכרז על ידי החברה, או לא נתקבלה הצעה כלשהיא, רשאית החברה לנהל מו"מ עם משתתפי המכרז כולם או מקצתם, או גם עם קבלנים אחרים, שלא בדרך של מכרז החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לזמן כל בעל הצעה כדי לברר פרטים במסמכי ההצעה שהגיש וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך החלטה ו/או לבקש ממציע לספק לה נתונים משלימים, כדי להוכיח את עמידתו בתנאי הסף האמורים בסעיף 2 לעיל, וכן לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו ואיתנותו הכלכלית. כמו כן, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע לתקן פגמים בהצעתו, וזאת אם שוכנעה כי הפגם נגרם בתום לב וכי אין בתיקונו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים מובהר כי התחלת העבודה והתקדמות העבודות מותנית בקבלת אישורים ותקציבים מגורמי חוץ. לפיכך, בנסיבות של אי קבלת האישורים והתקציבים הנ"ל במועד, תהא רשאית החברה להודיע לקבלן לפני ההתקשרות החוזית עמו או לפני תחילת העבודות או במהלך ביצוע העבודות, ובהתראה בת 14 יום מראש ובכתב, על סיום ההתקשרות, והקבלן יסיים עבודתו במועד הנקוב בהודעה. בנסיבות אלה יהא זכאי הקבלן לקבלת מלוא התשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב בהודעה. הודיעה החברה על סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות, לא יהא זכאי הקבלן לקבלת כל פיצוי ו/או תשלום ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא יהא מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות על אף האמור, ובנוסף, רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות מכל סיבה שהיא )לתקופה שאינה עולה על 90 יום(, ובמקרה זה, אם וככל שתחודש ההתקשרות, יהא רשאי הקבלן להמשיכה מהשלב בו הופסקה, בהתאם להוראות ההסכם. הקבלן יהא רשאי להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיכה, ובמקרה זה, תהא רשאית החברה לפנות לקבלן שהצעתו דורגה במקום השני, או לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל מסגרת אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר, כי היה והעבודה לא תחל כלל, מכל סיבה שהיא, כי אז לא יהיה הקבלן הזוכה זכאי לכל תמורה שהיא, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם העבודות ו/או זכייתו..12

11 החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני כ"זוכה חלופי" ולעכב את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך 3 חודשים נוספים. החברה תהא רשאית להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או אם ההסכם עמו יבוטל, וזאת אם טרם עברו 12 חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכה. היה והחליטה החברה על בחירה בזוכה חלופי כמציע הזוכה, יבוא המציע החלופי במקום המציע הזוכה. אם טרם הוחזרה הערבות למציע החלופי כאמור, המציע החלופי יהא מחויב בביצוע יתרת השירות מושא המכרז בהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות תהא ההתקשרות עמו מותנית בהסכמתו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף זה, תשומת לב המציע מוסבת לכך, כי תנאי מתלה להתקשרות בין חכ"א ובין המציע הזוכה, הנו הוצאת היתר בניה לביצוע הפרויקט, במידה ויידרש, ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה. לא התקיים תנאי מתלה זה עד ל - 4 חודשים מהמועד האחרון שנקבע לקבלת ההצעות למכרז, או עד למועד מאוחר יותר אשר יקבע על ידי חכ"א, הסכם התקשרות בין חכ"א לזוכה במכרז יהיה בטל ומבוטל והעבודות לא תבוצענה. במקרה של אי התקיימות התנאי המתלה, המציע הזוכה לא יהא רשאי לעלות כל טענה ולא תהא לו כל זכות לתביעה, כספית או אחרת כלפי חכ"א. תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא למן המועד הקבוע בצו תחילת העבודות ועד לתום תקופת הבדק, עפ"י החוזה בעלות על המכרז ועל ההצעה.14 כל מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל המציע להחזירם לחברה עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. צד שלישי בהתאם לתקנות חובת מכרזים, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה. המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו, מסכים לכך כי במקרה שתתבקש, תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של החברה ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא. זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום לחברה של. 500 הסכום ישולם לחברה בטרם יעיין המציע בהצעה הזוכה. 15. הצהרות המציע המציע מאשר כי קרא והבין את כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיהם ולכל האמור בהם. הגשת ההצעה והענות למכרז כמוהן כהצהרת המציע כי כל פרטי המכרז, כולל החוזה הכלול בו ונספחיו, ברורים וידועים למציע. בנוסף, יחתום המציע על הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. הצהרה זו תהווה חלק בלתי נפרד מהצעתו. בכבוד רב, * * * א י ש ו ר הנני מאשר כי קראתי מסמך זה וכי אני מסכים לכל האמור בו. חתימת המציע: החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

12 )מסמך ב'( מסמך ב' - הצעת המציע ראה בחוברת נפרדת )חוברת מס' 2(

13 מסמך ג' - נוסח החוזה החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ חוזה מס' /7/2016 מ שנערך ונחתם באילת ביום חודש בשנת 2016 בין: החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ לבין: בדבר ביצוע להקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת תאריך גמר ביצוע החוזה

14 חוזה מס' מ /7/2016 חוזה זה נערך ונחתם באילת ביום לחודש בשנת 2016 בין: החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ )שתקרא להלן - "חכ"א" או "המזמין"( מצד אחד לבין: )שיקרא להלן - "הקבלן"( מצד שני והואיל: וחכ"א פרסמה את מכרז, במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות לביצוע עבודות להקמת בית ספר אורים לחינוך מיוחד 24 כיתות אם בגוש מס' 40007, מגרש 2001, חלקה 1 באילת. והואיל: והואיל : והואיל : והקבלן בחן לשביעות רצונו המלאה את מלוא המידע והפרטים באשר לחיוביו על פי חוזה זה, והגיש את הצעתו במסגרת המכרז; וחכ"א החליטה לקבל את הצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז על בסיס התחייבויותיו והצהרותיו; והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם; א. ב. לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: תנאי המכרז; 1. הצעתו של הקבלן; 2. תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן, כולל נספחי הביטוח; 3. מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק - 00 מוקדמות )לא 4. מצורף(; מפרט טכני מיוחד )בקובץ נפרד(; 5. כתב כמויות ומחירים; 6. התנאים המיוחדים לחוזה; 7. תכניות ורשימת תכניות; נוסחי הערבויות; אישור קיום ביטוחים )בנוסחו המקורי( חתום כדין על ידי חברת הביטוח, בנוסח המצורף כנספח ב' הצהרת פטור מנזקים החתומה על ידי הקבלן נספח ב' נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום, החתום על ידי.12 הקבלן, נספח ב' 3. תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, ותשלום שכר מינימום. 13. קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית 14. אילת; דו"ח קרקע וביסוס. 15. בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה ובין הוראות המפרט הטכני וכתב הכמויות תהיינה הוראות המפרט הטכני וכתב הכמויות עדיפות..1

15 ג. ד. בכל מקרה של סתירה בין הוראות המפרט הטכני המיוחד ובין הוראות המפרט הטכני הכללי תהיינה הוראות המפרט הטכני המיוחד עדיפות. כותרות הסעיפים נרשמו לצרכי נוחות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של חוזה זה. תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה בהתאם להוראות החוזה. תמורת ביצוע העבודה על ידי הקבלן כאמור לעיל מתחייבת חכ"א לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה..2.3 א. ב. ג. ד. ה. על אף כל האמור אחרת בחוזה זה ו/או במפרט הטכני וכתב הכמויות תהיה חכ"א רשאית להזמין מהקבלן רק חלק מהעבודות נשוא חוזה זה ו/או נשוא הצעת העבודה והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל פיצוי לקבלן בגין אי הזמנת ו/או אי ביצוע שאר העבודות המפורטות בחוזה זה ובלא שיהיה בכך כדי לשנות את אחוז ההנחה שהוצע ע"י הקבלן ביחס לכל מרכיבי העבודה. כמו כן מוסכם, כי על אף האמור בסעיף 50 לתנאי החוזה, כי במידה ותופסק העבודה מסיבות של הקצאת תקציבים ו/או מסיבות הקשורות ברשויות המוסמכות ו/או מסיבות של אי זמינות הקרקע, לא תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טענה כלפי חכ"א ותחולנה אך ורק הוראות סעיף קטן ב' להלן. הקבלן יהיה זכאי לתשלום אך ורק בגין אותו חלק של העבודה שהוזמן בפועל ע"י חכ"א ובוצע בפועל. חכ"א תהיה רשאית בכל עת לשנות את היקף העבודות ואף להפחית ולבטל חלק מהעבודות, שהוזמנו על ידה מלכתחילה. כל האמור לעיל בסעיף 4 זה לא ישפיע בצורה כל שהיא על מחירי היחידה של הסעיפים בכתבי הכמויות וגם לא על התמורה לקבלן. הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, תהיינה עדיפות על כל הוראה אחרת בחוזה ו/או במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן: כתובת חכ"א: פארק התעשייה אילתם מבנה אמת"ל 2, אילת. כתובת הקבלן: ולראיה בו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל. בשם חכ"א: בשם הקבלן:

16 הגדרות תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן פרק א' - כללי בחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(. "המנהל" - פירושו: מנכ"ל חכ"א, לרבות כל אדם שיוסמך על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו, לרבות כל אדם מורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו..1 "הקבלן" - לרבות: נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה, או כל חלק ממנה. לרבות כל קבלן משנה "מנהל הפרוייקט", "המפקח" או "המהנדס" - פירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנהל לפקח על ביצוע העבודה, או כל חלק ממנה. "העבודה" - פרושה: העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה. "עבודה ארעית" - פירושה: כל עבודה שתידרש באורח ארעי לביצועה או בקשר לביצוע של העבודה. "החוזה" - פירושו: טופס החוזה לביצוע העבודה )לפי הנוסח המצורף(, הצעתו של הקבלן, תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן )להלן - "תנאים אלה"(, המפרט )הטכני הכללי, הבין משרדי, והמפרט הטכני המיוחד גם יחד(, כתב הכמויות והתוכניות, וכן כל מסמך אחר, שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. "מקום העבודה" - פירושו: המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם, או מעליהם תבוצע העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה. "סכומי הערבויות" - פירושו: כל סכום שנקבע בחוזה זה, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך עירבון לקיום הוראות החוזה. "שכר החוזה" - או "היקף החוזה", או "היקף העבודות" פירושו: הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן, כתמורה לביצוע כל העבודות נשוא החוזה, לרבות כל תוספת שתיתוסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב, בהתאם להוראות החוזה. "תכניות" - פירושו: התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית שאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן. בחוזים בהם תשלום החשבונות החלקיים נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי עבודה קבועים מראש, לא יחולו הוראות סעיפים 38 א', 62 60, בשלמותם או בחלקם אלא בכפוף לשינויים המצוינים בתוספת לחוזה. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח - ניהול יומן המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס ואת הוראותיו הוא. )1(.2

17 הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן - "היומן"(, שבו ירשמו מדי יום ביומו פרטים בדבר: מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודה; א. כמויות החומרים למיניהם, המובאים למקום הבניה או המוצאים ממנו; ב. כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע העבודה; ג. הציוד המכני המובא למקום העבודה והמוצא ממנו; ד. השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה; ה. תנאי מזג האויר השוררים במקום העבודה; ו. תקלות והפרעות בביצוע העבודה; ז. התקדמות בביצוע העבודה במשך היום; ח. הוראות שניתנו לקבלן ע"י המפקח; ט. כל דבר אחר שיש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה; י. הערות והוראות של המפקח; יא. היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר לקבלן או לבא כוחו המוסמך, אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 7 ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את חכ"א. לא הודיעו הצדדים או באי-כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור, רואים אותם כאילו אישור נכונות הפרטים הרשומים ביומן. רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן )4(, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה. )2( )3( )4( )5( )6( )7( אם חלק מהעבודות על פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעל יומן עבודה נפרד בו ירשום הקבלן או בא כוחו המוסמך מדי פעם את מצב התקדמות העבודה בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן הנ"ל לגבי העבודה המבוצעת במפעלים, יהיו בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיפים קטנים 6-2 דלעיל לסעיף זה. איסור הסבת החוזה אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת חכ"א בכתב. אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת חכ"א מראש ובכתב, ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או של חלק ממנה לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע המנהל לקבלן בכתב תוך זמן סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך. נתנה חכ"א את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם. הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט- 1969, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר לעבודה או חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור. )1( )2( )3( )4(.3

18 במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו הוא לא יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר יחזיקו במניות שמקנות זכות ליותר מ - 25% מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות, או המקנות זכות למנות רבע או יותר מהדירקטורים בתאגיד, אלא אם קיבל הקבלן הסכמת חכ"א לכך מראש ובכתב. )5( היקף החוזה הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כח-אדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך..4 סתירות במסמכים והוראות מילואים בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה - כוחה של זו האחרונה, עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה. גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנהה או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה - יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך - בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה הוראות - לרבות תכניות לפי הצורך - לביצוע העבודה. הוראות המנהל שניתנו בהתאם לסעיף קטן )2( או )3( והוראות המפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטן )3( מחיבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'. )1( )2( )3( )4(.5 אספקת תכניות שני העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המהנדס ללא תשלום. כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן - יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר. העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת. )1( )2(.6 ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל ושל המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח ובין שאינן מפורטות בחוזה..7 ערבות לקיום החוזה להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן לחכ"א, לא יאוחר מתום שבעה ימים מיום מסירת ההודעה על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית להנחת דעתה של חכ"א בנוסח שנקבע על ידה, בגובה של 10% משכר החוזה )מסמך ט' 1 (. תוקף הערבות יהיה למשך כל תקופת ביצוע העבודה, והיא תוחזר לקבלן עם קבלת ערבות טיב לתקופת הבדק, לפי סעיף )3( 63 להלן..8

19 ויתור על הודעה נוטריונית 8.א. כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר. ערבות אישית אם הקבלן הוא תאגיד, יחתמו לפחות שניים מבעלי המניות בתאגיד, המחזיקים ביחד ב- 25% ממניות התאגיד לכל הפחות, על ערבות אישית בנוסח המופיע בסוף חוזה זה. היה ובעלת המניות בקבלן היא חברה בע"מ )להלן "החברה האם"(, יחתמו כערבים כאמור, שני בעלי מניות לפחות בחברה האם, המחזיקים ביחד ב- 25% ממניות החברה האם, לכל הפחות..9 בדיקות מוקדמות פרק ב' - הכנה לביצוע רואים את הקבלן כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודה וסביבותיו, טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה למקום העבודה, ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק להם, וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העשויות להשפיע על הצעתו. רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה ש הוצע על ידו לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו, ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. במידה והקבלן קיבל את התכניות מחכ"א, מוטלת עליו החובה לבדוק התאמתן לשטח וכן התאמת התכניות בינן לבין עצמן, והתאמתן למסמכי החוזה האחרים, כגון כתב הכמויות ומפרטים טכניים והוא נחשב כיודע את אי ההתאמה וכאילו התחשב בהצעתו בכל הידיעות הללו. )1( )2( )3(.10 דרכי ביצוע ולוח זמנים )1( הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך 7 ימים מיום חתימת החוזה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות: הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. כן ימציא הקבלן למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן, נתונים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למנהל, בין שאישר אותו המנהל במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו. )2( מובהר בזאת כי משך הזמן לביצוע העבודות לא יעלה על התקופה הנקובה בסעיף 3.2 של מסמך ב' )הצעת המציע(. )3( לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן )1(, ייקבע לוח הזמניים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן. )1( המנהל יקבע את תחום העבודות ויסמן את נקודות הקבע שלו, הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונותם של הגבהים, הממדים והכוונים של כל חלקי העבודות, בהתחשב עם נקודות הקבע וקו הבנין שנקבעו וסומנו ע"י המנהל. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן חלות על הקבלן הוטל על הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי המנהל, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. נחרבו נקודות הקבע שנקבעו על ידי המנהל כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא. )2(

20 פרק ג' - השגחה, נזיקין וביטוח השגחה מטעם הקבלן הקבלן או בא-כוחו המוסמך, יהיה מצוי במקום העבודה במשך כל שעות העבודה וישגיח עליה ברציפות לצורך ביצוע העבודה. מינוי בא-כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה, יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהא רשאי לסרב לתת את אישורו, או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהמנהל או מהמפקח, דין בא כח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן..13 רישיונות כניסה והרחקת עובדים הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או אינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. רשאי המנהל לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למפקח ויעדכן מזמן לזמן את רשימות העובדים, שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותיהם, כפי שידרוש המפקח והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום העבודה, לפי רשיונות כניסה, כפי שימצא לנכון. אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיף קטן )2(, או עובד שהמפקח דרש את החזרת רשיון הכניסה שלו, אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה. )1( )2( )3(.14 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות הקבלן מתחיב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש ע"י המפקח, או שיהיה דרוש על פי כל דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא. הקבלן יהיה אחראי לשלמות הגידור וכל שאר אמצעי הזהירות משך כל תקופת הביצוע, על חשבונו..15 מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת השלמת העבודה, יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה. בכל מקרה של נזק לעבודה הנובע מסיבה כלשהיא )פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן )4((, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. הוראות סעיף קטן )1( תחולנה גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם לסעיף 53. בכל מקרה של נזק לעבודה, שנגרם ע"י סיכון מוסכם, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהמנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על חכ"א. "סיכון מוסכם" - פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת ע"י כוחות סדירים או בלתי סדירים, פלישת אויב ורעידת אדמה. נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של חכ"א ומי שפועל או משתמש בשמה בחלק מהעבודה, לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם על ידי "סיכון מוסכם". נזיקין לעבודה )1(.16 )2( )3( )4( )5(

21 נזיקין לגוף או לרכוש הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ו/או כתוצאה ממנה ו/או בעקבותיה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהוא, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם. הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין נזק ו/או אובדן כאמור, לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחכ"א, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד..17 נזקים לעובדים הקבלן מתחיב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובדים או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם, תוך כדי ביצוע העבודה, ו/או כתוצאה ממנה, ו/או בעקבותיה..18 הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין נזק ו/או פיצוי כאמור, לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחכ"א, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, כתוצאה מדרישה ו/או תביעה כאמור. ביטוח ע"י הקבלן הערה: לעניין סעיף 19 להלן "המזמין" פירושו "חכ"א", כהגדרתה בחוזה זה, "העירייה" פירושו "עיריית אילת" כהגדרתה בחוזה זה. ביטוח על ידי הקבלן 19.1 מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על-פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא חוזה זה )להלן : "העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות )המוקדם מהמועדים הנ"ל( על ידו ו/או עבורו, ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ועד לסיומן ולקבלת תעודה על השלמת העבודות במלואן ו/או בחלקן מאת המזמין ו/או עיריית אילת )להלן: "העירייה"( ומי מטעמם, לרכוש ולקיים על חשבונו הוא, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם המזמין ו/או העירייה, את הביטוחים, בהתאם לתנאים המפורטים בנספח ב' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן לנספח ב' 1 למסמכי המכרז )להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"(, אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל. 19 בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין. ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריות הקבלן, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן, המזמין ו/או העירייה לרבות מפקח ו/או מנהל מטעמם )להלן: "יחידי המבוטח"(, ויכלול את פרקי הבטוח המפורטים בנספחי אישור ביטוחי הקבלן. במועד חתימת הסכם זה, הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ולא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה )המוקדם משני המועדים, אישור בדבר עריכת ביטוחי הקבלן בהתאם לנוסח "אישור ביטוחי הקבלן", המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ב' 1", כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת )בנוסחו המקורי(. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו/או העירייה בהתאם לנוסח "פטור מאחריות - הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ב' 2", כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן

22 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ב' " 3 כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן. פוליסות הביטוח תהיינה על פי הרשימה שלהלן ובהתאם לתנאים והכיסויים המפורטים להלן )"ביטוחי הקבלן"( ובנספחי אישור ביטוחי הקבלן )נספח ב' 1(: ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות. א. ב. ג. פרק א' ביטוח העבודות. ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות המבטח במלוא ערכן את העבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות הקבלן ו/או המשמש את הקבלן בביצוען של העבודות בקשר עם הסכם זה. פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן על פי דין, בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה. פרק ג' חבות מעבידים. ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק שמקורם עקב מעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם העבודות נשוא החוזה שבנדון. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח. הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות. על פי דרישת המזמין מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה. ביטוח חבות המוצר. המבטח את אחריותו של הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה )להלן: "המוצר"(. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח. הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות. על פי דרישת המזמין מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה. ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי. א. הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הנדסי שבבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי הרכב, בגבולות האחריות המקובלים בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח הביטוח. ב. כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי הכולל, בין היתר, ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי בגבול אחריות בסך של 1,000,000 ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית

23 ג. ד. ה. ו. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות. למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. הביטוחים המפורטים בסעיף זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ביטוחי האחריות, הנערכים על פי סעיף זה יורחבו לכלול את המזמין ו/או הבאים מטעמו בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. כמו כן יצוין בפוליסות במפורש כי רכוש המזמין ו/או העירייה שבו פועל הקבלן, למעט אותו חלק של הרכוש המבוטח או שיכול היה להיות מבוטח על פי פרק א' "ביטוח העבודות" בסעיף לעיל ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה. בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין. המבוטח בכל חוזי הביטוח הנזכרים בסעיף זה יהיו הקבלן, המזמין ו/או העירייה, הקבלנים וקבלני משנה. חוזה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכלול גם סעיף חבויות צולבות לגבי כל המבוטחים, וכן סעיף ויתור על זכות התחלוף של המבטח כנגד כל יחידי המבוטחים, לרבות מנהליהם ועובדיהם הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המזמין ו/או העירייה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או העירייה, על פי חוזה הביטוח, אם נדרש לכך על ידי מי מהם. תגמולי הביטוח לפי חוזה ביטוח אחריות קבלנים, בגין נזקי רכוש, ישולמו למזמין, אלא אם הוא הורה אחרת. חוזה הביטוח יכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי חוזה הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצון המפקח, או שטרם קיבל מהמזמין ו/או תשלום עבור העבודה שניזוקה, יורה המזמין על תשלום תגמולי הביטוח לידי הקבלן. הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין ו/או העירייה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי מי מהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, על פיה כל מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין ו/או העירייה בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.

24 ביטוח ע"י חכ"א ע"ח הקבלן במקרים מסויימים אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, תהיה רשאית חכ"א לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, וחכ"א תהיה רשאית לנכות כספים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל שזמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת..20 פיקוח ע"י חכ"א אין לראות בזכות הפיקוח, שניתנה לחכ"א ו/או למנהל ו/או למפקח, על ביצוע העבודה, כדי להטיל על חכ"א ו/או על מי מטעמה שום חובה ואין בה כדי ליצור אחריות כל שהיא של חכ"א ו/או של מי מטעמה. הפיקוח אינו אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את חיוביו עפ"י החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי חכ"א למילוי תנאי חוזה זה. פרק ד' - התחייבויות כלליות )1( )2(.21 גישת המפקח למקום העבודה הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה מבוטל. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח, או עם כל בא כוח מורשה על ידו, ולסייע להם בכל הדרוש לשם ביצוע עבודתם. כן על הקבלן לדאוג לכך, שכל עובדיו ו/או כל המועסקים על ידו, ו/או קבלני המשנה מטעמו, ישתפו גם הם פעולה עם המפקח, או עם כל בא כח מורשה על ידו. מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור ושתשלומם חל על פי דין על חכ"א, יוחזרו ע"י חכ"א..24 מציאת עתיקות וכו' עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודה, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא. מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית, כן מתחיב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן )1( יחולו על חכ"א וישולמו בהתאם לסעיף )3( 50 כאילו היו ההוצאות האמורות הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע העבודה בהתאם להוראות המנהל כאמור בסעיף )1(. 50 )1( )2( )3(.25

25 זכויות וכיו"ב 26. הקבלן ימנע כל נזק מחכ"א ויפצה אותה על כל תביעה, פטנטים, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב, שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או בחומרים שיסופקו ע"י הקבלן. תשלום זכויות הנאה 27. אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש תמורת תשלום כלשהו, כגון לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר שימוש, או כל זכות דומה, יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה וישלם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן. פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים 28. הקבלן מתחיב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא. תיקון נזקים לכביש, למובלים וכיו"ב 29. הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה. בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה הם יתוקנו על חשבון הקבלן, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצון המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביוב, בתיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב. על הקבלן לבצע תיאום עם הרשויות הנוגעות בדבר לפני תחילת העבודה ולהודיע להם על תחילת עבודתו, הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהוא עלול לגרום לנזק בלתי הפיך אם יפגע באחד המתקנים הנ"ל וכי אם יפגע בהם ישא בכל אחריות )לרבות פלילית( הכרוכה בכך. למען הסר ספק מובהר, כי רואים את הקבלן כמי שבדק ומכיר את כל התשתיות, לרבות תשתיות מוסתרות, במקום העבודה ובסביבותיו. לא תישמע כל טענה, כי תשתית כזו או אחרת לא הופיעה בתכניות שנמסרו לקבלן, ו/או כי לא נמסרו לקבלן כל התכניות הרלבנטיות. מניעת הפרעות לתנועה הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ושינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות וימנע ככל האפשר נזק לדרכים. הקבלן יתאם מבעוד מועד את פעולותיו עם כל הרשויות הרלוונטיות לכך..30 אמצעי הגנה משאות מיוחדים אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהוא כשההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי פלדה, טלפון, צינור, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים, ויקבל אישור מתאים מהרשויות המוסמכות..31 מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים 32. הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ע"י חכ"א ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פועלה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו.

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים כנס מציעים מאי 2017 מכרז 046/2017 למתן שירותי ניהול פרויקט הקו הירוק /קו סגול מכרז - 049/2017 למתן שירותי ניהול ופיקוח מקטעים לפרויקט הקמת הקו הירוק /קו סגול סדר יום ניר קוגל, סמנכ"ל תכנון עו"ד צלי שלו

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

---

--- 1 מרכז רפואי " אסף הרופא" מס' מכרז 311-31 לאספקת גז בישול עבור המרכז הרפואי אסף הרופא אב תשע"ז אוגוסט 31 2 מדינת ישראל משרד הבריאות מרכז רפואי אסף הרופא טלפון: 80-7117779 פקס: 80-7117711 תאריך לכבוד א.נ.,

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד