<4D F736F F D E4F1E9F4E5F820E4E0E3E5F0E9FA20E5E4F8E5EBEC2E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D E4F1E9F4E5F820E4E0E3E5F0E9FA20E5E4F8E5EBEC2E646F63>"

תמליל

1 לפניכם הספור: "האדונית והרוכל" עריכה ופרושי המילים: אלי פררה. למעוניינים לקבל את הניתוח והסיכום לספור, / שמואל יוסף עגנון יפנו באתר ב צור קשר. רוכל אחד יהודי היה מ ח זר בעיירות ובכפרים. יום אחד נזדמן ל דה יער, רחוק מן הישוב. ראה ית עומד יחידי. בא ועמד לפני הדלת והכריז על סחורתו. יצאה אדונית אחת ואמרה, מה אתה מבקש כאן יהודי? (*שחה: חה *ש מ ב רים נאים אלו שיש לי? הוריד את *ק תו (*קו ה: מ זוודה, התכופף) וב ירכ ואמר לה, שמא צ רי כה ק בר ( מעל כתפיו והציע לה כל מיני סחורה. אמרה לו, איני צריכה לך ולסחורתך. אמר לה, הביטי ראי, *שמא אף על פי כן? (*שמא: אולי בכל זאת) הרי לולאות והרי טבעות והרי מטפחות והרי סדינים וסבון מיני תמרוקים ה רות משתמשות בהם. נסתכלה שעה קלה בקו תו ועיקמה עיניה ממנו ואמרה, אין כאן כלום. ל ך ל ך. חזר והשתחווה לפניה והוציא דברים מן הקו ה והציע לה ואמר, תני עיניך גברתי ואל ת א מרי אין כאן כלום. מא בר זה רצוי לך, או מא חפץ נאה זה ימצא חן בעיניך. בבקשה ממ ך גברתי הביטי ראי. פ פ ה עצמה כלפי קו תו ופ שה קצת כאן קצת כאן. ראתה סכין של ציידים. נתנה לו *דמ יה וחזרה לביתה. טען את ק תו על כתפיו והלך לו. (*דמ יה אותה שעה כבר שקעה החמה ונתעלמה ממנו הדרך. - מלשון דמים: כסף, כמו דמי-כיס) היה מ ה לך שעה ועוד שעה, נכנס לבין האילנות ויצא וחזר ונכנס לבין האילנות. החושך כיסה את הארץ והלבנה לא האירה בשמים. נסתכל סב יביו מתחיל מ תיירא. ראה אור מאיר, והלך לקראת האור והגיע אצל ית אחד. הקיש על הדלת. הציצה עליו בעלת הבית וקראה, שוב אתה אן? מה אתה מבקש יהודי? אמר לה, משעה *שפירשתי (*לפרוש: לצאת, לעזוב) מכאן תועה אני בחשיכה ואיני מגיע ליישוב. אמרה לו, ובכן מה אתה מבקש? אמר לה, בבקשה ממך גברתי תני לי רשות ואשב לי עד שתצא הלבנה ואראה את הדרך ואלך לי. שבחצ ר. הניח עצמו על הקש ונתנמנם. בלילה ירדו גשמים מרובים, לו, הביטה בו בעין ז ע מה ונתנה לו רשות ללון ברפת ישנה כשעמד הרוכל קר ראה שכל הארץ כולה צה. ידע באותה אדונית שהיא קשה. אמר בלבו, אמסור עצמי בידי שמים ואל אבקש טובה מצרי עין. טען את ק תו על כתפיו וביקש *ליל ך (שם-הפועל *ללכת בלשון חז"ל). הציצה עליו האדונית ואמרה דומ ני שנפרץ הגג, יכול אתה לתק ן ם דבר. הניח הרוכל את ק תו ואמר, הריני קופץ ועולה. נתנה לו סולם ועלה בראש הגג. מצא רעפים שז עזע תם הרוח. עמד והחזירם למקומם, ולא השגיח בעצמו שבגדיו נובעים מים * מ נעליו (*מ נעלים: נעליים) כשני דליים. אמר בל ו, מה איכפת לי אם אני עומד בראש הגג או אם אני מ ה לך ביער, כאן גשמים וכאן גשמים, ואולי על ידי שאני עוזר לה אף היא תגמול חסד עמי ו יתן לי לשהות בית עד שיפסיקו הגשמים.

2 2 לאחר שסידר את הרעפים ו סתם את רצת הגג, ירד ואמר לה, מובטחני שמ אן ואילך לא יגיעו הגשמים לתוך הבית. אמרה לו *א מן אתה, (*א מן: בעל מלאכה, בעל מקצוע) *נ קבה (*נקוב מחיר) את כר ך ואתן לך. הניח ידו על ל ו ואמר, חס ושלום שאקח מגברתי פרוטה, אין דרכי לקבל כר על בר שאינו מגוף מלאכתי, כל שכן שהגברת עשתה עמי טובה ונתנה לי לל ן בבית. הביטה בו דרך חשד, שהייתה סבורה שאומר ן כדי לייקר עצמו לפני ה כדי שתתן לו כר הרבה. לסוף אמרה, ב ואעשה לך סעודת שחרית. עמד וסחט את בגדיו, הוציא את המים ממ נעליו והביט אילך ואילך. מתוך הקרניים המרובות שהיו תלויות על תלי הבית ניכר היה בית ציידים הוא. ואולי לא היה ית ציידים ואותן הקרניים תלויות להן לנ י, כדרך שיושבי יערות עושים, שמקשטים את בתיהם בקרנ י חיה. עם שהוא עומד ומביט חזרה בעלת הבית והביאה לפניו *ש יכר חם (*שיכר חם: יין חם) ומנ י מזונות. שתה ואכל ושתה. לאחר שאכל ושתה אמר לה, מא יש כאן דבר שצריך תיקון? וקדת עלי. נתנה עיניה ית ואמרה, ד ק ראה. מוכן אני לעשות כל מה שהגברת היה הרוכל שמח שניתנה לו רשות ל י שב בבית עד שיעברו הגשמים. התחיל מתעסק ותיקן כאן בר וכאן דבר ולא ביקש כר. לעת ערב עמדה והתקינה לו סעודת לילה והציעה לו מיטה בחדר שמוטלים שם כלים ישנים שיצאו מכלל *תשמיש. (כלים שיצאו מכלל *שימוש מחסן) הודה הרוכל לבעלת הבית שמיטיבה עמו כל כך ונשבע שלא ישכח חסד לעולם. למחרת התחילו גשמים חדשים יורדים. הביט הרוכל ל ח ץ והביט פני בעלת הבית, מי מוכן לרחם עליו תחילה. בעלת הבית ישבה מכ ו צת ושתקה ושעמום גדול יצא *מכלי הבית (*מכלי הבית: מהרהיטים שבבית). קרנ י החיות כתלים נתעטפו אדים ור י חם רי ח ר חי נדף מהן. אם משום שביקשה להפיג את השעמום לב ואם משום שנתגלגלו רחמיה עליו על אותו בחור שצריך להל ך בגשמים ב ה, אם משום זה ואם משום זה התחילה האדונית מד רת עמו. על מה דיברה ועל מה לא דיברה, על הגשמים שאינם פוסקים ועל הרוחות שמ נשבות בלא הפסק ועל הדרכים שמתקלקלות והולכות ועל התבואה שעשויה להירקב וכן כל כיוצא בזה. הודה לה הרוכל בל ו על כל די ר ודיבור, ל די ר ודיבור נותן לו ע בה בבית ואינו צריך לטלטל עצמו בדרכים בגשם ובקור ובסערה. ואף היא הייתה מרוצה, שיש כאן נפש חיה. נטלה לה כלי סריגה ואמרה לו, ב. ישב לפניה וסיפר דברים על רים ו רות, אדונים ואדונות, על כל מה שידע ועל כל מה שרצוי היה לה לשמוע. בין כך לכך נתקרבו זה לזה. אמר לה, גברתי יושבת *גלמודה, (*גלמודה: לבדה) כלום אין לה בעל או ידיד ו ר ע? ודאי יש כאן רים רבים ונכבדים שמבקשים קי רבת של אדונית נאה כמותה. בעל. נתאנח הרוכל ואמר, והוא מת. אמרה לו, לא י אלא נהרג. אמרה לו, היה לי

3 3 נתאנח הרוכל על בעלה שנהרג ושאל, כיצד נהרג. אמרה לו, אם השוטרים אינם יודעים, אתה מבקש לדעת. מה איכפת לך באיזו מיתה נהרג, אם חיה אכלתה או אם נשחט בסכין. הלא אף אתה מוכ ר סכינים שאפשר לשחוט בהן אדם. ראה הרוכל שאין דעתה של האדונית ל ס ר במעשי בעלה ושתק ואף היא שתקה. אחר שעה קלה חזר הרוכל ואמר, י יתן האלוקים וימצאו את רוצח י בע ל ך לנקום בהם נ קם. אמרה היא, לא ימצאו אותם. לא כל רוצח עש י שימצאו אותו, הש יל הרוכל את עיניו ואמר, מצטער אני *יכולני (*יכולני: יכול אני) ח לשמ ב רתי שהזכרתי לה צרתה, אילו ידעתי במה את ל ך הייתי נותן מחצית חיי. נסתכלה בו האדונית וחייכה חיוך מש נה, של ז או של ריצ י, או סתם חיוך, שאדם מחייך לו וחברו מפרשו לפי דרכו, ואם אדם תמים הוא הרי הוא מפרשו לטובת עצמו. הרוכל שאדם תמים היה פירש לו חוק זה ש חקה אותה אישה לטובתו ולהנאתו. והואיל ונצטער על אותה אישה שלפי שנותיה ולפי מידת י פ י ראויה הייתה שבני אדם נאים יחזרו אחריה ראה את עצמו פתאום כאחד מהם. התחיל מד ר לפניה דברים שאוזן של אישה בחורה אוהבת לשמוע. אלוקים יודע מהיכן נטל רוכל פשוט זה דברים כגון אלו. והיא לא ערה בו ולא דחפה אותו, אדרבא נ חה הייתה לשמוע עוד. נכנסה בו גבורה והתחיל מד ר דב רי אהבה. ואף על פי שהיא אדונית והוא רוכל עני קיבלה את דבריו והראתה לו חי ה. ואף לאחר שפסקו הגשמים ונתייבשו הדרכים לא *פירשו (*לא עזבו זה את זו) זה מזה. *נשתייר (*נשאר) הרוכל אצל האדונית. לא רפת הישנה ולא בחדר של כלים שיצאו מכלל תשמיש, אלא ר היה בחדרה של האדונית ובמיטתו של בעלה היה י. ן והיא הייתה מ מ ת לפניו כאילו הוא אדוניה. תקינה *ה בכל יום (*התקינה: הכינה) לו סעודה מכל אשר היה לה ית בשדה, כל עוף טוב וכל עוף מן. ואם צלתה לו בשר בחמאה לא משך ידו ממנה. בראשונה כשהיה רואה אותה מ לקת ראש עוף היה מזדעזע, אחר כך היה אוכל ומוצץ אפילו את העצמות, כדרך *קלי עולם (*קלי עולם: אנשים ח תים, קלי-דעת) שבתחילה אין רוצים ל עב ר ע בירה ואחר כך עושים כל ע בירות בעולם לתיאבון. אישה ובנים לא היו לו ולא היה לו על מי יתגעגע, ובכן היה ר עם אותה אדונית. שט בגדי רוכל ול בש בגדי חירות ונתח ר לאנשי המקום עד שהיה כאחד מהם. האדונית לא נתנה לו להתייגע לא בבית ולא בשדה, ופינקת במאכלים ב משקאות, ואם *קי חי ה בלילה, כדרך הנשים שפעמים הן כך פעמים הן כך. אדרבא הטילה על עצמה כל עבודה נטרתו (*לקנטר: להקניט, להרגיז) ביום הראתה לו כך יצא חודש ושני חודשים, עד שהתחיל שוכח שהוא רוכל עני והיא אדונית. ואף היא שכחה שהוא יהודי וכן כל כיוצא בזה. ובכן יושבים היו כאחד בית אחד תחת גג אחד, והוא אוכל ושותה ונהנ ה וי שן על מיטה מוצעת ואינו חסר לכאורה ולא כלום. אבל על דבר אחד היה תמ י ה, שכל אותם הימים לא ראה אותה לא אוכלת ולא שותה. בראשונה היה סבור נ י ל לסעוד עמו.

4 4 משנתרגל בה ושכח שהיא אדונית והוא יהודי היה תוהה יותר ויותר. עם אחת אמר לה, מה זה הילני, זה כמה חודשים אני יושב עמ ך ואיני רואה אותך לא אוכלת ולא שותה. כלום *איבוס (*איבוס: פיטום, האכלת-יתר) עשית לך בתוך מע י יך? אמרה לו, מה איכפת לך אם אני אוכלת ושותה אם א יני אוכלת ושותה, די לך שאתה אינך חס ר עמי כלום ומזונותיך מצויים בכל עת. אמר לה, אמת שאני אוכל ושותה ו מזונו תי מצויים יותר מ כ ל הימים, אף על פי כן מתאווה אני לדעת מהיכן את מתפרנסת ומהיכן את ניזונ ת. על שולחן אחד עמי אין אפשר יש מתקיים בלא אכילה ושתייה. סועדת, ואף מחוץ לשולחן לא ראיתי אותך לא אוכלת ולא שותה, חייכה הילני ואמרה, אוכלת ומה אני שותה, דם אנשים אני שותה ובשר אדם אני אוכלת. מבקש אתה לדעת מה אני (ההדגשות באדום שלי. א.פ.) ע ם שהיא מד רת חיבקה אותו בכל כוחה והניחה שפתיה על שפתיו ומצצה ואמרה, מימ י לא ציירתי לי ש רו של יהודי מתוק כל כך. נ ק אותי ע רבי, נ ק אותי נ שרי, נשיקותיך מתוקות מכל נשיקות שבעולם. נשק לה והרהר בלבו, *דברי פיוטין הן, (*דברי פיוטין: דברי שירה) ואמרה, רכן של רות לומר בשעה שהן מח בות את בעליהן. יוסף ראשונה הראית עצמי נושכת אותך שלי. כ לבה מטורפת, ואף היא חזרה ונשקה לו את עצמך לפ ני רציתי לשסות בך את הכלבה, עד שאני חוששת שלא תצא מידי ח י, אני ועכשו ה י גרי המתוק כך היו מוציאים את י מיהם באהבה וחי ה ושום דבר שבעולם לא ע ר ב את ע אבל אותו דבר היה *נוקב בלבו (*נוקב בלבו: מטרידו. כמו שעושה לו חור בלב) של הרוכל. סקיהם. רים הם כא חד בבית אחד בחדר אחד ומיטתה סמוכה למיטתו, וכל שיש לה נתנה ידו, חוץ מן הלחם שאיננה אוכלת עמו על שולחן אחד. עד היכן, עד אינה טועמת כלום מכל התבשילים שהיא *מתקינה (*מכינה) לו. מאחר שאותו דבר היה נוקב בלבו היה חוזר ושואל. אמרה לו, כל המר ה ל שא ל מ עמיק לו *ש א ל (*ש א ל: עולם המתים, העולם שמתחת לאדמה). מ ח גרי המתוק על כל מה שניתן לך ואל תשאל שאלות שאין עליהן תשובה. הרה ר היהודי בל ו, אולי באמת צ דקה ממני. מה איכפת לי אם היא אוכלת ושותה ע י אם היא אוכלת ושותה ממקום אחר, הרי היא בריאה ופניה יפות וא יני חסר עימה כלום, קיבל עליו לשתוק. היה יושב ונהנה משולחנה וכן כל כיוצא בזה. לא הציק לה בשאלותיו ולא הטריד אותה בדברים יתרים, אלא הוסיף אהבה על אהבתו, אם מחמ ת שבאמת אהב אותה ואם אולי מחמ ת אותה חידה שאין לה פתרון. מי שעסקו עם נשים יודע שכל אהבה התלויה בר סופ ט ל ה. ואפילו אדם אוהב אישה כ משון את דלילה לסוף היא מה תלת בו, לסוף היא מציקה לו, עד שנפשו ק צרה למ ת. כך אותו רוכל, ח ר ימים התחילה מהתלת בו, אחר ימים התחילה מציקה לו, אחר ימים ק צרה נפשו למ ת. אף על פי כן לא הניח אותה.

5 ר ו* 5 הי ואף היא לא אמרה לו צ א. ישב עימה עוד חודש ועוד חודש, מתקוטטים ומת ייסים, מתפייסים ומתקוטטים ואין הוא יודע על שום מה מתקוטטים ועל שום מה מתפייסים. אבל מהרה ר היה בל ו, הרי אנו קרובים, הרי סמוכים אנו זה אצל זה ואין אנו זזים זה מזה ואף על פי כן איני יודע עליה היום יותר מ ידעתי עליה אתמול, ולא ידעתי אתמול יותר מ ידעתי עליה ביום אתי אצלה בראשונה וקנתה אצלי את הסכין. כל זמן שהיו שר יים בשלום לא ר ה לשאול, ואם שאל הייתה סותמת את פיו נשיקות. כיוון שנסתלק שלומ ם התחיל מהרהר ומוסיף, עד שאמר לעצמו איני מניח ממנה עד שהיא מספרת לי. לילה אחד אמר לה, עמים הרבה שאלתי אותך על בעל ך ולא אמרת לי כלום. אמרה לו, על איזה שאלת? אמר לה, וכי שני בעלים היו לך? הלא לא הזכר מה איכ ת לך אלא את זה שנהרג. אמרה לו, אם שניים או שלושה. אמר לה, אם כן אני בעלך הרביעי? אמרה לו, בעלי רביעי? אמר לה, הלא מ דבר י יך יוצא כך. לא כך הילני? אמרה לו, שאס ר. ל מנ ת: ל ס שלושה ארבעה חמישה. המת ן עד מ נה: (*שא מ נה *שא ( את כולם. שטה את ימינ והתחילה מונ ה באצבעותיה, אחד שניים כיוון שמנתה כל האצבעות שבימינה פשטה את מא ל והוסיפה ל מנות. אמר לה, והיכן הם? אמרה לו, וכי לא אמרתי לך כל המרבה ל שא ל מעמיק לו שא ל. אמר לה, הלא תגידי לי. טפחה על כרסה ואמרה, מ קצתם אולי הם כאן. אמר לה, מה פירוש אן? *לי כ סנה (*לי וא ם אומר לך כלום תבין. אני. כ ס נה: הביטה בו באלכסון) את עיניה וחייכה. הביטה בו שעה קלה ואמרה, א ם האלוהים, הביטו ראו איזה פנים יש לפגר זה. כבר משעה שהתחילה מונ ה באצבעותיה נסתלקה דעתו ממנו, וכל מה שאל, אל ל א מדעת. עכשיו ניטל ממנו אף ח הדי ור. ישב ושתק. אמרה לו, חביבי שלי מאמין אתה באלוהים? נתאנח ואמר, כלום אפשר שלא להאמין באלוהים? אמרה לו, לא יהודי אתה? נתאנח ואמר כן, יהודי אותו. מ אמרה לו, (כוונתה הרי היהודים אינם מאמינים באלוהים, *ל יש, שאילו האמינו בו לא היו שעל פי הכנסייה הנוצרית היהודים רצחו את יש ) מאמין באלוהים התפלל עליך שלא יהא ס פ ך ס פם. - ס פם של מי? - אלת עליהם. - של על י יך? - של על י. - *רוצחים אבל אם אתה סופ ם של אלה מה היה סופם? ענתה הילני ואמרה לו, אם אין אתה מבין, אין כדאי לד ר עמך. עם שהיא מדברת נסתכלה גרונו ועיניה הכחולות הבהיקו כלהב של סכין חדשה. הביט בה ונזדעזע. אף היא הביטה בו ואמרה, מפני מה החוורת פנים? ש מש פניו ואמר, קשות) מ של חזיר. החוויר? נ י ש מש בראשו אמרה לו, ואמר, ושערות ראשך עמדו *כזיפים (*זיפים: שערות שערות י עמדו? אמרה לו, נימי ז קנ ך (*נימי ז קן: שערות הזק ן שלו סמרו, כמו בעור יבש) נעשו קליפין קליפין כשל אווז. פוי, כמה מכוערים פניהם של פחדנים. ר קקה בפניו והלכה לה.

6 6 ע ם שהיא הולכת החזירה פניה כנגדו ואמרה לו, שמור את ה י קה שבגרגרתך. *א ם האלוהים (*אם האלוהים. הכוונה לאמו של י ש מר ה ( הרי היא מרט טת כאילו רואה היא את הסכין. אל תחושי חביב תי, עדיין איני נושכת בך. נשתייר הרוכל יושב. פעם היה מ מ היה מ משמש זקנו. שערות ראשו כבר נינ ח ש מש בפניו ופעם והיו מ נחות כבתחילה ח לק כאן ו חלק כאן ושביל עובר באמצע והוא צונן כאילו הניחו עליו קרח. מן החדר השני נשמע קול פסיעותיה של הילני. אותה שעה לא אהב אותה ולא נא אותה. איבריו התחילו דוממים, כאילו בדו ח שליטתם. ואלך לי. שדממ ס כנגדם התחילו מחשבותיו מתגברות והולכות. כיוון שביקש ליל ך נתרשלו איבריו יותר. רגליה נשמע קול נקישת כלים ו רי ח של תבשיל. אמר לעצמו, אעמוד ואטול ק תי שוב נשמע קול רגליה של הילני. התחיל הרוכל חוזר ומהרהר, כיוון עלי להסתלק וליל ך מכאן, אם לא עכשיו הרי למחר קר. כמה היה שמח ביום שניתנה לו לינת לילה רפת הישנה, עכשיו אפילו ה מטה המו צעת לו צ ו ח ת, טול רגליך ברח לך. אותה שעה כבר החשיך היום. הסכים בעל כורחו לעשות את הלילה ית הזה, אבל לא בחדר אשתו במיטת בעל יה שנהרגו, אלא רפת ה שנה או בחדר אחר עד שיאיר היום וילך לו. נכנסה הילני ואמרה, דומה אתה כאילו כבר לעתי ך. נ טלתו בזרועו והביאת לחדר האוכל והושיבתו אצל השולחן ואמרה לו, אבן. אכ ל. הגביה עיניו ונסתכל בה. חזרה ואמרה, נטל פרוסה אכול. בל ע כמות שהיא. אמרה הילני, רו ה אני שצריכין ללעוס לך את ה ת. ניע ר ידיו מן ה ת ועמד ליל ך. אמרה הילני, המ תן ואלך עמ ך. לבשה אד רת כבשים *וי צתה עמו. (*י צ תה: שם- הפועל ל צאת בלשון חז"ל) בדרך לא די רו לא דברים טובים ולא דברים רעים, אלא דברים תם, כבני אדם קנ טים שרוצים להסיח דעתם מעצמם. ע ם שהם מ הלכים פגעו בצורה של עמדה הילני ועשתה סימן של צלב על לי נטלת ליוסף זרועו וחזרה עמו לביתם. ועמדה והתפללה תפילה קצרה. אחר כך בלילה נ נער יוסף משנתו בבהלה וצעק צעקה גדולה. דומה היה עליו שתקעו סכין בלי ו, ולא בלי ו אלא באותה צורה של אבן, ולא בצורה של אבן, אלא בצורה אחרת עשויה קרח, שעושין הנוצרים בימי כן היה חושש בלי ו. *א ידיהם על הנהר. (*א יד: צרה, אסון) ואף על פי שלא פגעה בו הסכין אף על פי שהכל ה פורקת מעליה את ה טלטל עצמו ונתאנח. אחזתו שינה ונתנמנם. שמע קול קשקוש וראה ל לת שבצווארה. ע צם את עיניו ולא השגיח ה. קפצה ובאה. נעצה שיניה בגרונו. התחיל גרונו שות ת והיא לו קקת את דמ. צעק צעקה גדולה וטלטל אילך ואילך. ני נערה הילני וצווחה, מה אתה מרעיש את הבית ואין אתה נותן לי לישון. צ מצם עצמו בתוך ר יו כ ס ת ת יו והיה מוטל בלא זיע *היבטלתי עד שהאיר היום. קר אמר לה יוסף להילני, אותך משנתך. (*היבטלתי: הפריע לה בשנתה, גרם לה להתעורר ולהפסיק את שנתה) אמרה הילני, איני יודעת מה אתה סח. אמר לה, הלא צעקת עלי שאיני מניח לך לישון.

7 7 אמרה הילני, אני צעקתי? אמר יוסף, אם כן מתוך שנת ך דיב ר. החזירה פניה ושאלה, מה דב רים די רתי? בלילה העביר את כלי מיטתו לאותו חדר שמוטלים שם הכלים הישנים שיצאו מכלל תשמיש. ראתה הילני ולא אמרה כלום. כשהגיעה שעת שינה אמר לה, נתי אינה טובה על י ואני מתה ך על משכבי והריני מתיירא שמא אני *מ בטיל (*מ ב טיל: מפסיק) אותך משנתך, על כן העברתי את מיטתי לחדר אחר. נענעה לו הילני ראשה דרך הסכמה ואמרה, כל מה פה לך ע ה. אמר יוסף, כן עשיתי. אמרה הילני, אם כן הרי טוב. מכאן ואילך לא דיברו ולא כלום. יוסף שכח שהוא אינו אלא אורח והיה נוהג כדרכו. בכל יום יקש לעזוב את ביתה, להניח את טובותיה. עבר יום, יצא שבוע והוא לא עזב את ביתה. ואף היא לא אמרה לו צ א. לילה אחד ישב לסעוד. הביאה לו הילני את התבשיל. עלה ריח יה כרי ח אדם רעב. עיקם את יו. הרגישה דבר ואמרה לו, מפני מה אתה מעק ם את יך? אמר הוא, לא עיקמתי את י. חייכה חיוך משונה ואמרה, מא ריח פי עלה לפניך? אמר הוא, ק חי פרוסה ו א כלי. אמרה היא, אל תחוש לי, אני לא ארעב. ושוב נראה על פניה חיוך משונה, קשה מן הראשון. אחר שאכל ושתה פירש לחדרו והציע לו את מיטתו. עלה בדעתו פתאום לקרות *קריאת שמע, (*קריאת "שמע ישראל") מאחר ש* ס ל י ר את ם (הכוונה ל*צלב) תלוי על הקיר עמד ויצא לקרות את קריאת שמע בח ץ. הלילה ליל חורף היה. הארץ הייתה מלאה שלגים וה מים היו קרושים ועכורים. הביט לשמים ולא ראה ביב אור, הביט לארץ ולא מצא את רגליו. ראה את עצמו פתאום כאילו הוא שבוי דה יער בין שלג זה שמתכסה בשלג חדש. ואף הוא עצמו מתכסה והולך. עקר את רגליו והתחיל רץ. פגע בצורה של אבן שעמדה בשלג. אבי שבשמים, צעק יוסף, כמה נתרחקתי. אם איני חוזר מיד הריני אבוד, הביט אילך ואילך עד שהכיר את *הרוחות. (*הרוחות, הכוונה לארבע רוחות השמים: צפון, דרום וכו') כיוון ליבו כנגד אותו הבית והלך לשם. מנוח ת השקט הייתה שרויה. לא נשמע אלא קול ע מע ם כקול השלג היורד על לי השלג. ומתוך אותו הקול עלה קול רגליו כשהן שוקעות בשלג ומתייגעות לצאת. כתפיו בד מאוד, כאילו היה טוען את ק תו הכבדה. אחר שעה קטנה הגיע אל יתו. הבית היה שרוי אפלה. כל אור לא האיר את חדריו. היא י נה, לחש יוסף ועמד, שיניו דבקו אלו באלו מתוך נאה. ע צם את עיניו ונכנס לחדרו. והתחיל מ בכניסתו נדמה היה לו שהילני בחדר. כבש שנאתו ממנה. נזדרז פשט את בגדיו מ מש רים בכסתות. לחש וקרא, הילני ולא נענה. עמד והדליק את הנר. ראה את כלי מיטתו שהם מלאים ח רים. מה אן? מה אן? הרי כשיצא מחדרו היו שלמים ועכשיו הם מלאים ח רים. אין ספק ח רים אלו בידי אדם נעש, אלא מה טעם נעש? נסתכל וראה קורט דם. נסתכל בדם והיה תמיה. בין בין שמע קול אנחה. הביט וראה את הילני כשהיא מ לכת על הקרקע וסכין בידה. זו הסכין שקנתה אצלו ביום ש א לכאן.

8 8 הוציא את הסכין מיד והרים אותה מן הקרקע והשכיבה על מיטתו. פתחה הילני את עיניה והביטה בו. ע ם היא מביטה בו פתחה את פיה עד שהבהיק ינ י ה. אל יוסף את הילני, מבקשת את לומר משהו. ולא אמרה ולא כלום. הרכין עצמו כנגדה. נ ז קפה בת-ראש ונעצה את שיניה בגרונו והתחילה נושכת ומוצצת. לא דם, אלא מ י-קרח. ל ס ף דחפה אותו ו צ ווחה, פ י מה קר אתה, דמך טי ל הרוכל באדונית יום שני ימים ועוד יום. ח בש את פצעיה, שבלילה שנכנסה לשחוט אותו פצעה את עצמה. אף הוא הת קין לה תבשיל. אבל כל מאכל שנטלה לתוך פיה הקיאה, בר שכחה תורת המאכל שבני אדם אוכלים, הואיל והייתה למ דה לאכול בשר בעל יה ששוח ט ת ם ואוכ ל ת ם ושותה את דמ ם, כדרך שביקשה לעשות לו. יום החמישי הוציאה את נפשה ו מתה. הלך יוסף לבקש כומר ולא מצא. עשה לה ארון ות כריכים וחפר בשלג ל קברה. מאח ר שכל הארץ קרושה הייתה לא עלה בידו ל כרות לה קבר. נטל את נ בלת ט מ נ בארון ועלה על ראש הגג ו טמן את הארון שלג. הריח העופות נ בלת. א וניקרו בארון ו יברוה וחילק ביניהם נבלתה של האדונית. ואותו רוכל נטל את ק תו וחיז ר ממקום למקום וחי זר והכריז על סחורתו.

הסיפור והסיכום לאדונית והרוכל

הסיפור והסיכום לאדונית והרוכל לפניכם הספור: "האדונית והרוכל" / שמואל יוסף עגנון עריכה ופרושי המילים: אלי פררה. הסיכום לסיפור בסוף רוכל אחד יהודי היה מחזר בעיירות ובכפרים. יום אחד נזדמן לשדה יער, רחוק מן הישוב. ראה בית עומד יחידי. בא

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

Microsoft Word - caid.doc

Microsoft Word - caid.doc הצייד הקטן קטרין וביירון ג'קסון, צייר גוסטף טימערין יום אחד חבש דן את כובע הפרווה שלו, אחז ברובה שלו ויצא מהמחנה לתוך היער העבה. "אני צייד" אמר "אשיג לי עור דוב ועור צבי וזוג עורות ארנבות. וכשאפגוש את

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל פנימי ומעגל חיצוני. כך שכל תלמיד יושב מול תלמיד אחר.

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

.  : ] [ :.  (. (  [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :.  : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

<4D F736F F D FAF9E5E1E420ECE3E5E2EEE020E1E9E0ECE9F72E646F63>

<4D F736F F D FAF9E5E1E420ECE3E5E2EEE020E1E9E0ECE9F72E646F63> שאלה ותשובה לדוגמא: לפרק השירה של ח. נ. ביאליק עריכה: המורה אלי פררה שאלה: קרא את השיר שלפניך וענה על הסעיפים א ב לשאלה שאחריו. על השחיטה / ח. נ. ביאליק ו א ם י -צ ד ק י פ ע מ ד! מ י ם, ש ר ח מ ים ע ל

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

Microsoft Word - possum.doc

Microsoft Word - possum.doc מר אופוסום חולה מתוך "סיפורי יער העץ החלול" מאת א.ב.פיין צייר ג'.מ. קונדה (1915) פעם אחת קרה מקרה מצער ביער העץ החלול. היה זה תורו של מר אופוסום לצאת ולשאול תרנגולת מהלול של מר אדם ובדרך הוא נפל לבאר ישנה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

Microsoft Word - ach.doc

Microsoft Word - ach.doc א. לאנג הוגו העכברוש מסיפוריזקןלוכדי העכבריםשלהעירהאוויקבסקוטלנד. הוגו היה עכברוש זקן כשמת, זקן מאוד. הוא נולד במרכז סככת התירס ויכול היה להמשיך לחיות שם אילו בעל הבית לא החליט לפרק את הסככה. הייתה זו

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E6F8E420ECEEE1E7EF20E1F1F4F8E5FA20322E646F63>

<4D F736F F D20E7E6F8E420ECEEE1E7EF20E1F1F4F8E5FA20322E646F63> חזרה למבחן בספרות החומר: 1. הסיפור הקצר מאפיינים ומבנה. 2. המחרוזת / ג.ד. מופסון עיצוב דמויות, פואנטה, סיפור ריאלסטי וכו'. 3. האדונית והרוכל / ש.י. עגנון סיפור אלגורי/סימבולי/פנטסטי, סוג המספר, מוטיבים

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

מערכי שיעור בנושא קבלת השונה חט"ב שיעור 1 מסבירים שאנחנו מתחילים סדרה של מערכי שיעור בנושא קבלת השונה. קוראים את הסיפור על הברווזון המכוער שאלות לדיון

מערכי שיעור בנושא קבלת השונה חטב שיעור 1 מסבירים שאנחנו מתחילים סדרה של מערכי שיעור בנושא קבלת השונה. קוראים את הסיפור על הברווזון המכוער שאלות לדיון מערכי שיעור בנושא קבלת השונה חט"ב שיעור 1 מסבירים שאנחנו מתחילים סדרה של מערכי שיעור בנושא קבלת השונה. קוראים את הסיפור על הברווזון המכוער שאלות לדיון: מדוע הברווזון ברח מביתו? מה המסר של הסיפור? שומעים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63>

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63> כתונת הפסים של יוסף קנאת האחים בגלל סתם כותונת? רחל סיביליה בפגישתי הראשונית עם ספור יוסף וכתונת הפסים שעשה לו אביו, קשה היה לי לקבל את אפשרות קיומה של קנאה עזה כזו מצד אחיו הגדולים ממנו. אבל את הספור

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

Microsoft Word - kelev.doc

Microsoft Word - kelev.doc כלב זכוכית פרנק באום בבית דירות, בקומה עליונה, חי פעם קוסם גדול שבילה את זמנו בלימודים ובמחשבה יוצרת. מה שהוא לא ידע בתחום הכשפים לא היה כדאי לדעת בכלל, כי היו ברשותו כל הספרים ומתכונים של מכשפים שחיו

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלהם בשינויי הצבע(. וסט עם שרוולים אפשרות 2: חוט ( Vanna

קרא עוד

Microsoft Word - Huan.doc

Microsoft Word - Huan.doc סין סיפורו של חואן-סו הפרחים בחורה בעלת חן יוצא דופן. היא הביטה על הצעיר הנאה, בעיניה עמוקות כמו מי סתיו, מספרים שבכפר קטן על חוף נהר חואן חי איש עני בשם חואן-סו. הוא נשכר לעבודה אצל דוד עשיר שלו, עבד

קרא עוד

sefer wednesday.indd

sefer wednesday.indd הקדוּשה של בית מה זה בית? בית זה קביעות. שם אני חי. זה המקום שלי. זה לא רק המקום הפיזי שלי. אם יש לי בית באמת, זה אומר שגם מבחינה רוחנית יש לי מקום מיוחד בו אני חי. וכאן אומר האיז'ביצר תורה נפלאה, חשובה

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

פייתון

פייתון שיעור 12: מילונים ברק גונן 1 או מילון, :hash table או,dictionary זוגות של מפתחות keys וערכים values מילון מוגדר על ידי סוגריים מסולסלים { } לדוגמה: מילון שמכיל ציונים, המפתח הוא מספר ת.ז ערך מפתח הגדרה

קרא עוד