<4D F736F F D20F1E9ECE9E1E5F120F4F8E8E9E5FA202D20E0FAE02E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F1E9ECE9E1E5F120F4F8E8E9E5FA202D20E0FAE02E646F63>"

תמליל

1 ד ; א ו נ י ב ר ס י ט ת ת ל א ב י ב ה פ ק ו ל ט ה ל מ ש פ ט י ם ע" ש ב ו כ מ ן דיני פרטיות מרה עו" אל ע ד אור ג סמסטר א ', ת שס"ז ק ורס ב ח יר ה, 2 ש"ס כללי מו שג ה ז כות לפר טיות הוא עמום, ומ וי במ חלוקת ארו כת שנים בדבר ע ם הגדרתו ובדבר רו חב ההגנה המ שפ טית שי ש לתת לו. ל ד זאת, אי ן חולק כי הול כת ומתע מת ח שיבותו, בעיקר נו כ ח הלי כים חברתיים מקבילים של עליית ער ך האינדיבידואלי זם, מגמות אורבני ז יה והתפת חותה של חברת-מידע. במהל ך הקורס נעסוק בניתו ח מו שגי של הפר טיות ו של ה ז כות לפר טיות תו ך התיי חסות להגדרות ה שונות שניתנו למו שג הפר טיות וביניהם ההב חנות בי ן פר טיות הה חל טות, הפר טיות הפיסית, פר טיות המידע ועוד, ו כ ן תו ך ה שוואת המו שג למו שגים מ שפ טיים קרובים כגו ן "קניי ן", " זהות", " שם טוב" ו"או טונומיה". כמו- כ ן נעסוק במ חירה של ההגנה המ שפ טית על הפר טיות ב כל הנוגע לב ט חו ן ה יבור, ב ט חו ן הי חיד, חירות הבי טוי ועוד. בנוסף, נעסוק גם בהיקפה של ההגנה המ שפ טית הפו זי טיבית על הפר טיות במסגרת הדי ן הי שראלי. במסגרת זאת נדו ן ה ן בפסיקה וה ן בהסדרים הקבועים ב חקיקה ב כלל וב חוק הגנת הפר טיות, הת שמ"א בפר ט, ו כ ן בהתפת חויות באופי ההגנה מא ז הי כנסו לתוקף של חוק יסוד כבוד האדם ו חירותו. עוד בהק שר זה, נ יג את הגי שה האמריקאית לעומת זו הקונ טיננ טלית ב כל הנוגע למידת מעורבותה של המדינה בהגנה על הפר טיות. עוד נעסוק בהווה ובעתיד של ה ז כות לפר טיות והס כנות המר חפות עליה מ ד גורמים ממ שלתיים ופר טיים. נדו ן גם בה שפעה הדואלית של התפת חות ן המוא ת של ט כנולוגיות-המידע על סוגיית הפר טיות. מ חד גיסא, שי כללה זו באופ ן דרמ טי את י כולת איסוף המידע הפר טי, איתורו, עיבודו, שימורו, שליפתו והפ תו ומאיד ך גיסא, שיפרה באופ ן דרמ טי לא פ חות, את י כולת ה פנת המידע הפר טי ובי זורו. ה כנה ל שיעור וה שתתפות א תר ה ק ורס לפני כל שיעור אפרסם באתר הקורס את חומר הקריאה שהתלמידים מתבק שים לה כיר לקראת ה שיעור הבא. כמו- כ ן, א שתמ ש באתר ל ור ך העברת הודעות רלוונ טיות, כ ך שהתלמידים מתבק שים לעיי ן באתר לקראת כל מפג ש. ר ש ימ ת ה קר יא ה פרי טי הקריאה ב כל נו שא ) חובה ור שות) מ ויינים גם בר שימת הקריאה. מ ו כ נ ו ת אני ממליץ (ודור ש) שתקפידו לעיי ן בפרי טי הקריאה לקראת ה שיעור. הת כוננות נאותה תאפ שר דיו ן מ שתף ותב טי ח לימוד מעמיק ומהנה יותר. ב חינה בסיום הקורס תיער ך ב חינה. הב חינה מהווה 10 0 % מה יו ן הסופי, והיא תיער ך בספרים פתו חים. הארות וה עות ב שאלות, לפנות אליי פניות התלמידים מו זמנים,oregelad@post.tau.ac.il או לתאם פגי שה באמ עות האימייל. ב כל עניי ן הנוגע לקורס כתובת ב אימייל ל ימ ו ד פ ור ה ומ ה נ ה!

2 ח.. 2 ש ו ת קר יא ת ר רשימת קריאה ח ל ק ר א ש ו ן מ ב ו א Costanza v. Seinfeld, 693 N.Y.S.2d 897 (S.D.N.Y., 1999) נ י ת ו ח מ ו ש ג י ח ל ק ש נ י רות גבי זו ן, "ה ז כות לפר טיות ול כבוד" מתו ך ל ז כרו של חמ ן של ח ז"ל (1988) , אלי הלם, ה ג נ ת ה פרט י ו ת ( ) 0 ש י ב ה ע ל ב ל י ה ב ד ל פ ר ט י ו ת... ז כ ו י ו ת הא ד ם ב י שרא ל, אוסף מאמרים 1 Samuel Warren & Louis Brandeis, The Right to Privacy, 4 Harv. L. Rev. 193 (1890) William L. Prosser, Privacy, 48 Calif. L. Rev. 383 (1960) Edward J. Bloustein, Privacy as an aspect of Human Dignity an Answer to Dean Prosser, 39 N.Y.U. L. Rev. 962 (1964) Ruth Gavison, Privacy and the Limit of Law, 89 Yale L.J. 421 (1980) Charles Fried, Privacy, 77 Yale L.J. 475 (1968) Eli Lederman, Protected Frameworks of Information in Criminal Law in Law, Information and Information Technology 31 (Lederman & Shapira eds., 2001) נ י ת ו ח נ ו ר מ ט י ב י רות גבי זו ן, "ה ז כות לפר טיות ול כבוד" מתו ך ב ל י ה ב ד ל ל ז כרו של חמ ן של ח ז"ל (1988) , 61,... ז כ ו י ו ת הא ד ם ב י שרא ל, אוסף מאמרים 2 א ר ו וינג ג ופמ ן, הגת ה א נ י ב ח י י ה י ו ם- י ו ם, ( ) Hal R. Varian, Economic Aspects of Personal Privacy, UC Berkeley December 6, 1996 David Brin, The Transparent Society 3-5 (Tale of 2 cities), (The Accountability Matrix), (The Plausibility Matrix) (לעיל) (1968) 475 L.J. Charles Fried, Privacy, 77 Yale Julie C. Inness, Privacy, Intimacy and Isolation, (1992) Richard A. Posner, The Economic of Justice (1981) Cathrin A. Mackinnon, Feminisim Unmodified Discourse on Life and Law, (1987) C. Keith Boon, Privacy and Community, 9 Social Theory and Practice 1, 6-24 (1983) Robin West, Jurisprudence and Gender, 55 U. of Chi. L. Rev. 1 (1988) Anthony Cook, Beyond Critical Legal Studies the Reconstructive Theology of Dr. Martin Luther King, Jr., 103 Harv. L. Review 985, (1990) Rosa Ehrenreich, The Unwanted Gaze, by Jeffrey Rosen Privacy and Power, 89 Geo. L.J (2001) ש י ש ל י ח ל ק פ ר ט י ו ת ב מ ש פ ט 3. פר ט יות כ ז כות א ד ם חוק יסוד כבוד האדם ו חירותו, סעיף 7 בג" / 4 פלונית נ' בית הדי ן הרבני הא זורי בנתניה, טרם פורסם, פסקאות , בג" 1435/0 3 פלונית נ' בית הדי ן למ שמעת של עובדי המדינה ב חיפה, פ"ד נ ח( 1 ) 529

3 ג( ב( מ 1 ט ד( 3 בג" בג" / 8 האגודה ל ז כויות הא זר ח נ' מ שרד הפנים, פ"ד נ ח( 4 ) /9 3 דיי ן נ' וילק, פ"ד מ ח( 2 ) 456 בג" / 6 ד וב רי ן נ' שב"ס, ט רם פ ו רסם בג" /0 3 עדאללה נ' ש ר הפנים, ט רם פ ו רסם Arts. 1-3, 6, 7-12,14-15,17,25,Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data (1995) Art 12, Universal Declaration of Human Rights (1948) U.S. Constitution Amendments I, III-V, IX, XIV Art 8, Council of Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950) Arts 7-8, Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000) Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967) Berger v. New York, 388 U.S. 41 (1967) Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965) Whalen v. Roe 429, U.S. 589 (1977) 4. חו ק ה ג נת ה פר ט יות חוק הגנת הפר טיות, הת שמ"א 1981 בג" / 4 פלונית נ' בית הדי ן הרבני הא זורי בנתניה, טרם פורסם, פסקאות 8 (לעיל), ד"נ 9/8 3 ועקני ן נ' בית הדי ן ה באי לערעורים, פ"ד מב( 3 ) 837 אלי הלם, ה ג נ ת ה פרט י ו ת ( ) 0 ע"א 439/8 8 מ"י נ' ונ ט ו רה, פ"ד מ ח( 3 ) 8 08 בג" 249/8 2 ועקני ן נ' בית הדי ן הבאי לע רע ו רים, פ"ד לז( 2 ) 393, ח ו ות דעת ו של הש ופ ט ב רק י י ח י ד ן ח ש ט 4 ן 3 ה ג נ ת ה י ו ת 0 שות ה שה לר פל 5. ( ), 7 כבוד האדם ו חירותו, סעיפים 7 חוק יסוד 1969, סעיפים , פקודת סדר הדי הפלילי (מע ר ו חיפו ש) [נוס חד ש], הת כ" חוק הגנת הפר טיות, הת שמ"א 1981, סעיפים 2(1), 2(2), 2(3) טרם פורסם, פסקאות (לעיל) / פלונית נ' בית הדי הרבני הא זורי בנתניה, בג שלום ת"א) מ"י נ' רב ן, דינים שלום ד 323 ) 70 48/9 ת"פ פרט 2) (20 אלי הלם, (לעיל) (1967) 347 U.S. Katz v. United States, 389 Olmstead v. United States, 277 U.S 438 (1928) California v. Greenwood, 486 U.S. 35 (1988) Kyllo v. United States,533 U.S. 27 (2001) 0044/0 0 ת.פ (של ום ת"א) "י נ' ב רלאי, לא פ ו רסם 6. פר ט יות הת ק שורת חוק יסוד כבוד האדם ו חירותו, סעיף ( 7 חוק הגנת הפר טיות, הת שמ"א 1981, סעיף 2(5), 2(7), 2(8), 2(9) חוק הא זנת סתר, הת של" 1979, סעיפים ,

4 , ת( ה)( ת( ש 4 פקודת הראיות [נוס ח חד ש], סעיפים ע"פ 1497/9 2 מ"י נ' וברי, פ"ד מ ז( 4 ) 177 פסקאות , המ' "א) / 5 אבו ח ירה נ' העיתו ן " חד שות", פ"מ ת שמ"ה (ג) (תשמ"ה) ע"פ 48 8/ 7 ' חנ וב ר נ' מ"י, פ"ד מא( 3 ) ע"פ 1302/9 2 מ"י נ' נ חמיאס, פ"ד מ ט( 3 ) 309 אל כס ש טיי ן, "האזנת סת ר ומעקבים אלק ט ר וניים נסת רים", מ ש פ ט י ם יד ם 1 ן ט 8 2 ה ג נ ת ה י ו 0 פר סו 7.,(10 (11)2 חוק הגנת הפר טיות, הת שמ"א,1981 סעיפים,(4)2,(5)2,(7)2,(8)2,(9)2 )2 9818/0 בי טו נ' סול ן, טרם פורסם, פסקאות לפסק דינו של הנ שיא ברק רע"פ 439/8 מ"י נ' ונ טורה, פ"ד מ ח( 3 ) 80 8 (לעיל) ע"א טרם פורסם, פסקאות שניידר, שלום נתניה) פלונית נ' ) / ת"א פרט ת, ( ) אלי הלם, ע"א 197 4/0 4 (מ ח וזי ת"א) ה ואת עית ו ן "הא ר ץ" בע"מ נ' דיק, ט רם פ ו רסם ת.א. (של ום - ת"א) /0 2 דיק נ' ה ואת עית ו ן "הא ר ץ" בע"מ, תק-של 2004(1), 3130 Jack D. Douglas et. al., The Nude Beach, (1977) Robert C. Post, The Social Foundation of Privacy Community and Self in the Common Law Tort, 77 Calif. L. Rev. 957 (1989) ט פ ש י י ז ד 3 ך 5 ש 4 ן 8 הב טו ו כות ה יבור ל עת חו פר יות 8. ), 2)18 )(ו), 18(3) חוק הגנת הפר טיות, הת שמ"א 1981, סעיפים 18(1), 2)18 )(ב), 18(2 1928/9 ר שות ניירות ער נ' גבור סברינה מפעלי טקס טיל בע"מ, פ"ד מ ט( 3 ) 177 ע"א טרם פורסם 1157/0 התנועה ל חופ המידע נ' ר שות ה חברות הממ שלתיות, עת"מ (ת"א) דיק, טרם פורסם 1974/0 (מ חו זי ת"א) הו את עיתו "הארץ" בע"מ נ' ע"א 30 6/9 (מ חו זי חי' מ) "י נ' ל שם, לא פורסם ת.פ כללי ה רש ות השניה ל טל ו ויזיה ו רדי ו (אתיקה בשיד ו רי רדי ו ו טל ו ויזיה), התשנ"ד 1994, סעיפים 17 14, 13, 11, בש"א 7 499/0 4 יגאל עמי ר נ' ע ר ו ץ 10, תק-מ ח 2004(4), 1145 המ' "א) 5 360/8 5 אב ו חי רה נ' העית ו ן " חדש ות", פ "מ תשמ"ה (ג) 47 8 (לעיל) המ' (של ום - חי') / 7 פל ונית נ' אלמ וני, לא פ ו רסם זאב סגל, " ח ופש העית ונ ות והז כ ות לפ ר טי ות" מת ו ך ח ו פ ש ה ע ית ו נ ות ב י ן מ ית ו ס ל מ י א ות (1996) ל ו ריי ן ק וד, " ר כיל ות, א ו בשב חי ה כא וס", מת ו ך ר כ י ל ות (1993) National Archives and Records Administration v. Favish, 541 U.S. 157 (2004) Sidis v. F-R Publishing Corp., 113 f. 2d 806 (2nd Cir.), cert denied, 311 U.S 711 (1940) Mark A. Lemley, Comment Cyberspace and Privacy A New Legal Paradigm? Private Property, 52 Stan. L. Rev (2000) Richard A. Posner, An Economic Theory of Privacy in Philosophical Dimensions of Privacy (Scheman ed., 1984) Diane Zimmerman, Requiem for a Heavyweight A Farewell to Warren and Brandeis s Privacy Tort, 68 Cornell L. Rev. 291, , (1983) 9. ה ז כות ל פומב יות ש ימו ב דמות א ד ם ל ש ם ר יוו ח חוק הגנת הפר טיות, הת שמ"א 1981, סעיף 2(6) ע"א 8483/0 2 אלוניאל (מקדונלד'ס) נ' אריאל מקדונלד, פ"ד נ ח( 4 ) 314

5 ת ) 5 ת.א. (של ום ת"א) /0 0 ק ו רנפיי ן נ' רשת ש וק ן בע"מ, לא פ ו רסם ת.א (מ ח וזי ת"א) 667 9/ 7 עמ ר נ' רש ות הד וא ר, דינים-מ ח וזי, לב( 6 ) Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 U.S 562 (1978) Carson v. Here s Jhony Portable Toilets, Inc. 698 F.2d 381 (6th Cir., 1983) Julius C.S. Pinckaers, From Privacy Toward a New Intellectual Property Right in Persona, 4-15 (1996) 10. פר ט יות ומ א גר י מ י ד ע חוק הגנת הפר טיות, הת שמ"א 1981, סעיפים , א( ), 11, ו 16, 13-14, Safe Harbor Privacy Principles Issued by the U.S. Department of Commerce (2000) ח ל ק ת ש ו ת ו א( א( ח ח ח ר ו ף ח כ ח ח ח ו ף ר ח ו ץ ו ר ו ן ו 8 8 כ ר ח 8 1 ן ר ט ו 8 קר יא ר וק ופש המידע, התשנ",1996 סעיפים,(3)( 9,1 9,(4)(,11 16,14 וק שי ות נת וני אש ראי, התשס"ב 2002 וק ז וי ות ה ולה, התשנ" 1996, סעי 20 וק מידע גנ טי, התש"ס 2000, סעיפים , סעי 29 וק מ רשם הא כל וסי ן, התש כ"ה תקנ ות הגנת הפ טי ות (העב רת מידע אל מאג רי מידע שמ לגב ול ות המדינה), התשס"א 2001 וסד רי העב רת מידע בי ג ופים יב ריים), התשמ" תקנ ות הגנת הפ טי ות (תנאי ה חזקת מידע ושמי רת 07 0/9 האג ודה לז וי ות האז נ' מש רד הפנים, פ"ד נ ח( 4 ) 42 (לעיל) בג" /0 ב ד וד נ' ניב שי ות המדינה, פ"ד נ ו( 2 ) עש"ם 6/8 מדינת יש ראל נ' בנק הפ ועלים בע"מ, פ"ד מד( 2 ) ע"א 08 ונ רה, פ"ד מ ח( 3 ) 439/8 מ"י נ' ע"א Arts. 1-3, 6, 7-12,14-15,17,25,Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data (1995) Federal Trade Commission, Privacy Online A Report to Congress, ch. III.A (1998) OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, (1980)(Summary) ר ב י ע י פ ר ט י ו ת(?) ב מ א ה ה- 2 1 א נ 5 0 ט נו ימ יות 11. טרם פורסם שלום י-ם) פלונית נ' ב זק בינלאומי בע"מ, ) 4995/0 ב ש"א / בורו כוב נ' פור ן, דינים שלום י 30, 9 פסקאות 1-29 McIntyre v. Ohio Elections Commission, 514 U.S. 334 (1995) ACLU v. Miller, 977 F. Supp. 1228, 1230 (N.D. Ga, 1997) כפ"ס) שלום ת"א ) Doe v. 2TheMart.com, 140 F. Supp. 2d 1088 (W.D. Wash, 2001) ת ש ו ת ט ר ו ט ו 5 5 ו ר 3 ר ו ר ו 3 ן ח ן ט ו 4 ן ר ו ר ו קר יא ר רם ה חב רה לשי ותי בזק בינלא ומיים בע"מ, 1995) טי. סי ) 47 קי. אס. פי. מ חשבים בע"מ' נ' ב רק אי. 0/ בש"א פ רסם רם פ רסם רמי מ נ' בזק בינלא ומי, 17 2/0 (של ום ק רי ות) בש"א /0 (של ום ת"א) ס וד רי נ' היידפא רק מ כז הפ ומים היש ראלי, לא פ רסם ת.א. "ק י-ם), אב נ' מ ושי ץ, לא פ רסם 2919/0 ת.ק. 3260/0 (של ום י-ם) אק רמ נ' היידפא רק, מ כז הפ ומים היש ראלי, לא פ רסם ה.פ. RIAA V. Verizon, 351 F.3d 1229 (2003) Dendrite International, Inc. v, John Does, 342 N.J. Super. 134 (N.J. Super. Ct. App. Div. 2001) David L. Sobel, The Process that John Doe is Due Addressing the Legal Challenge to Internet Anonymity, 5 Va. J.L. & Tech. 3 (2000)

6 6 פר ט יות ו ד י ג י ט יה ה ט כ נולו ג יה S. Garfinkel, Database Nation The Death of Privacy in the 21st Century (2000) In re Doubleclick Inc. Privacy Litigation, 154 F. Supp.2d 497(S.D.N.Y., 2001).12 http// http// ש ו ת קר יא ת ר כללי http//network-tools.com/analyze דפדפ ן http//computer.howstuffworks.com/cookie.htm ע וגי ות הפנה http// (עב רית) http//secured.org.il/modules.php?name=news&file=article&sid=72 http// http//anonymouse.ws/anonwww.html http//riot.eu.org/anon/ http// http// http//tor.eff.org אנ ונימי ות http// Spywares Remote Storage https//gmail.google.com/ http//directory.google.com/top/computers/internet/on_the_web/web_applications/storage/ ת ו כנ ות ו ח ומ ר ות ל - PC S. Robinson, RealNetworks to Stop Collecting User Data, NY Times, November 2, 1999 R. Lemos, Intel disables ID tracking in new chips, ZDNet News, April 26, 2000 http// http// Videotaped Athletes Win Judgment, December 05, 2002 http// http// http// Concern over biometric passports, 30 March, 2004 Wal-Mart turns on radio tags, April 30, 2004 VoIP מלמ ות זיה וי בי ומ ט רי RFID

7 ט 7 Tag, You re It Privacy Implications of Radio Frequency Identification (RFID) Technology, February 2004 טלפ ו ן סל ול רי ע. שמ ואלי, "שי ר ותים מב וססי מיק ום הד ו ר הבא", 22 לא וג וס ט, 2004 מתקנים המ ח וב רים לאינ ט רנ ט http//dir.yahoo.com/computers_and_internet/internet/devices_connected_to_the_internet/ ט 1969, סעיף 23 א ה"ל (לא פורסם) U.S. v. Councilman, 418 F. 3d 67 (1st Cir. 2005) ט ד י ג י נ ח ש ג י ן ח ש ח ן 0 פר יות ו ט יה יתו מו , סעיפים , (לעיל) חוק הא זנת סתר, הת של" פקודת סדר הדי הפלילי (מע ר ו חיפו ש) [נוס חד ש], הת כ" חוק המ שבים, הת שנ"ה 1995, סעיף /0 נ טווי ז' נ' ב ש"פ In re Doubleclick Inc. Privacy Litigation, 154 F. Supp.2d 497(S.D.N.Y., 2001) ) לעיל ( ת.פ. (מ ח וזי ת"א) /9 9 מ"י נ' בדי ר, ט רם פ ו רסם, פ רק 27, פסקה 2 ב"ש 919/0 6 (של ום ת"א) קשת נ' מפלג הה ונאה במש ט רת יש ראל, ט רם פ ו רסם, עמ' 2-3 Smith v. Doe, 538 U.S. 84 (2003) Steve Jackson Games v. United States Secret Service, 36 F.3d 457 (5th Cir. 1994) O'Grady v. The Superior Court of Santa Clara County, No. H (Cal. Ct. App. 6th Dist. May 26, 2006) O brien v. O brien, 899 So. 2d 1133 (Fla. Dist. Ct. App. 5th Dist., 2005) McVeigh v. Cohen, 983 Supp. 215 (Dist. Ct. D.C., 1998) פר ט יות ו ד י ג י ט יה נ יתו ח נורמ ט יב י Arts 2, 4-13, 15 of Directive 2002/58/EC, Concerning the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector (2002) The Child Online Privacy Protection Act, 15 U.S.C Jeffrey Rosen, The Eroded Self, New York Times, April 30, 2000 David Brin, The Transparent Society 3-5 (Tale of 2 cities), (The ) ל ע י ל) Matrix) Accountability Matrix), (The Plausibility Eben Moglen, So Much For Savages, Comments on Encryption Policy, NYU Law School, November 19, 1998 (Revised) Mark A. Lemley, Comment Cyberspace and Privacy A New Legal Paradigm? Private Property, 52 Stan. L. Rev (2000).14 הסד רה ח וזית http//p3ptoolbox.org/guide/section2.shtml#iic http// http//directory.google.com/top/computers/security/internet/privacy/privacy_seal_programs/ הסד רה קניינית P. Samuelson, Privacy as Intellectual Property?, 52 Stan. L. Rev (2000) L. Lessig, The Architecture of Privacy, 1 Vand. J. Ent. L. & Prac. 56 (1999) M. Rotenberg, Fair Information Practices and the Architecture of Privacy (What Larry Doesn t Get), 2001 Stan. Tech. L. Rev. 1 (2001)

8 8 Alessandro Acquisti and Jens Grossklags, Losses, Gains, and Hyperbolic Discounting An Experimental Approach to Personal Information Security Attitudes and Behavior, Second Workshop on Economics and Information Security, University of Maryland, College Park, MD, May 2003 הסד רה רג ול ט ו רית Arts. 1-3, 6, 7-12,14-15,17,25 of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the (לעיל) (1995) Data Free Movement of such (לעיל) (2000) Commerce Safe Harbor Privacy Principles Issued by the U.S. Department of Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 on the Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Telecommunications Sector (1997) Electronic Communication Privacy Act, 18 U.S.C (Title I); (Title II) (Title III) (לעיל) 2001) 497(S.D.N.Y., In re Doubleclick Inc. Privacy Litigation, 154 F. Supp.2d הדדי ות Steve Mann, Privacy Issues of Wearable Cameras Versus Surveillance Cameras (1995)

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיני קניין למוסמך - 62189 תאריך עדכון אחרון 15-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תכנית מנהלים למוסמך במשפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus MEDIA LAW & ETHICS (A) - 50981 Last update 06-03-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: communication & journalism Academic year: 0 Semester: 2nd Semester

קרא עוד

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ה קט ת קט ת קט ת י ק ט ו ק ט ת ם ק ט ת ן קט נו Niphal (N) simple passive נ ק ט נ ק ט ה נ ק ת

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372)

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372) פסלות ראיות עו"ד ענת מיסד-כנען הסניגורית הציבורית המחוזית מחוז חיפה השאלה: ראיה שהושגה באמצעים פסולים הראיה רלוונטית ומהימנה האם יש לפסול את הראיה כבלתי קבילה רק בשל אופן השגתה? המחיר מטרות ההליך הפלילי?

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פרקטיקום: אסטרטגיה במערכת הבינ"ל בת-זמננו - 58860 תאריך עדכון אחרון 11-08-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:יחסים בינלאומיים השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074> יתרונ ו ת ו חס ר ונו ת של ישראל כיעד אטרקט יבי לביצוע מ ח קרים קליניים ח שיבות המח קר ה רפואי מ נקודת ה מבט של מערכת הב ריאות ביש ראל חשיפה למוצרים חדשים בפיתוח והתנסות בשימוש בהם חשיפה לפרוטוקולי הרפואית

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

ענישה בהסכמה אורן גזל רשימת מקורות חקיקה חקיקה ראשית חוק-יסוד: הממשלה. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה)

ענישה בהסכמה אורן גזל רשימת מקורות חקיקה חקיקה ראשית חוק-יסוד: הממשלה. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה) רשימת מקורות חקיקה.9.9.1 חקיקה ראשית חוק-יסוד: הממשלה. חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), תשל"ז- 1977. חוק איסור הלבנת הון, תש"ס- 2000. חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מדיניות תרבות וניהול אמנויות - 3796 תאריך עדכון אחרון 20-05-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:נהול מלכ"רים וארגונים קהלתיים השנה הראשונה בתואר בה

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32>

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32> 1990 s Finland & Sweden use tax incentives for cleaner fuels 1993 *Fuel Quality Spec s *Auto-Oil Program *EPEFE Program *Euro I implemented 1996 *Air Quality Framework Dir *Euro II implemented 1997 Auto-Oil

קרא עוד

Microsoft Word - markus214.doc

Microsoft Word - markus214.doc 1 Bar-Ilan University School of Social Work 52900 Ramat-Gan, Israel טלפון: 03-5318355/487 Phone: פקס: Fax: 3-03 -5347228 אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית רמת-גן, 52900 ב"ה תשס"ה עבודה קהילתית -

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד