RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew"

תמליל

1 הודעה לעיתונות תאריך: 10 בנובמבר, 2014 רדהיל ביופארמה מדווחת את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2014 אירועים מרכזיים: מצבת מזומנים חזקה, עם כ- 29 מיליון דולר בסוף הרבעון השלישי לשנת 2014, אשר מאפשרת לחברה להוציא לפועל את תוכניות הפיתוח שלה ובכללן שלושה ניסויי שלב III למחלות בדרכי העיכול המתנהלים כעת: RHB-104 למחלת הקרוהן, RHB-102 ו-.H pylori לטיפול בזיהום חיידק ה- RHB-105 לגסטרואנטריטיס חריפה וגסטריטיס אבני-דרך מרכזיות ברבעון השלישי לשנת 2014 כוללות הגשת בקשה לאישור שיווק באירופה עבור RIZAPORT (RHB-103) והתחלת ניסוי שלב III בארה"ב עם תרופת RHB-102 למניעת בחילות והקאות בחולים הסובלים מגסטרואנטריטיס חריפה וגסטריטיס, כאשר תוצאות ראשוניות מניסוי זה צפויות להתקבל במהלך המחצית השניה של 2015 אבני-דרך פוטנציאליות הצפויות במהלך הרבעון הרביעי של 2014 כוללות הגשת בקשה לאישור שיווק באירופה עבור תרופת RHB-102 להתוויות של מניעת בחילות והקאות כתוצאה מטיפולי כימותרפיה והקרנות 1

2 חברת הביו-פרמצבטיקה הישראלית, רדהיל ביופארמה Biopharma( )RedHill )נאסד"ק: ;RDHL ת"א: רדהל(, המתמקדת בתרופות בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים לטיפול במחלות דלקתיות ומחלות הקשורות לדרכי העיכול ובכלל זה סרטן, דיווחה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון שהסתיים ב- 30 בספטמבר עיקרי התוצאות הכספיות ב- 30 בספטמבר 2014: לרבעון השלישי לשנת ולתשעת החודשים אשר הסתיימו הכנסות ברבעון שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2014 וברבעון שהסתיים ב- 30 ביוני 2014 היו בהיקף לא מהותי. הכנסות בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר 2014 הסתכמו בכ- 7.0 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות לא מהותיות בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר הגידול נבע מתשלום ראשוני של 7.0 מיליון דולר שהתקבל מ- Salix Pharmaceuticals Inc. ("Salix") ברבעון הראשון לשנת 2014, במסגרת הסכם רישיון לתרופת RHB-106 של רדהיל לריקון המעי וזכויות נוספות. עלויות הקשורות בהכנסות בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר 2014 הסתכמו ב- 1.0 מיליון דולר, בהשוואה לעלויות לא מהותיות הקשורות בהכנסות בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר הגידול נבע מתשלום בסך 1.0 מיליון דולר אשר שולם לחברת Salix תחת ההסכם בין החברות, בגין התשלום הראשוני שהתקבל מ- Giaconda Limited במסגרת הסכם הרישיון לתרופת.RHB-106 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו ברבעון שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2014 הסתכמו בכ- 4.1 מיליון דולר, גידול של 1.0 מיליון דולר, כ- 30% בהשוואה ל- 3.2 מיליון דולר ברבעון השני לשנת הוצאות מחקר ופיתוח, נטו בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר 2014 הסתכמו בכ- 9.0 מיליון דולר, גידול של 3.5 מיליון דולר, כ- 64% בהשוואה ל- 5.5 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר הגידול מיוחס ברובו להוצאות הקשורות לניסויים הקליניים שלב III המתנהלים עם RHB-104 ו-.RHB-105 הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון אשר הסתיים ב- 30 בספטמבר 2014 הסתכמו בכ- 0.9 מיליון דולר, קיטון של כ- 0.1 מיליון דולר, כ- 10% בהשוואה ל- 1.0 מיליון דולר ברבעון השני לשנת הוצאות הנהלה וכלליות בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר 2014 הסתכמו בכ- 2.9 מיליון דולר, גידול של כ- 1.1 מיליון דולר, כ- 64% בהשוואה ל- 1.8 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר הגידול מיוחס ברובו לגידול בהוצאות שכר ובתשלומים בגין שירותים מקצועיים, אשר נבע ברובו מעלויות בגין שירותי ייעוץ משפטי ופיננסי והוצאות הקשורות לגיוס הון שהושלם בינואר הפסד תפעולי ברבעון שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2014 הסתכם בכ- 5.0 מיליון דולר, גידול של 0.9 מיליון דולר, כ- 22% בהשוואה להפסד תפעולי של כ- 4.1 מיליון דולר ברבעון השני לשנת הגידול מיוחס ברובו לגידול בהוצאות מחקר ופיתוח. הפסד תפעולי בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר 2014 הסתכם בכ- 5.8 מיליון דולר, קיטון של 1.4 מיליון דולר, כ- 20% בהשוואה ל- 7.3 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר הקיטון מיוחס ברובו להכנסות מהסכם הרישיון עם Salix אשר התקבלו ברבעון הראשון לשנת.2014 תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות תפעולית ברבעון שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2014 הסתכם בכ- 3.8 מיליון דולר, קיטון של 0.4 מיליון דולר, כ- 9% בהשוואה ל- 4.2 מיליון דולר 2

3 ברבעון השני לשנת הקיטון נבע ברובו מתשלומים ששולמו מראש לספקי שירותים עבור ניסוי שלב III עם תרופת RHB-104 במהלך הרבעון השני לשנת תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות תפעולית בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר 2014 הסתכם בכ- 6.3 מיליון דולר, גידול של 0.3 מיליון דולר, כ- 5% בהשוואה ל- 6.0 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר הגידול נבע ברובו מגידול בהוצאות מחקר ופיתוח. תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה ברבעון שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2014 הסתכם בכ- 1.0 מיליון דולר, בהשוואה ל מיליון דולר ברבעון השני לשנת הקיטון מיוחס ברובו להשקעה של מזומנים בפיקדונות קצרי וארוכי טווח במהלך הרבעון השני לשנת תזרים המזומנים שנבע מפעילות מימון ברבעון שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2014 היה בהיקף לא מהותי בהשוואה לתזרים מזומנים שנבע מפעילות מימון של 0.5 מיליון דולר ברבעון השני לשנת הקיטון מיוחס ברובו למימוש אופציות במהלך הרבעון השני לשנת תזרים המזומנים שנבע מפעילות מימון בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר 2014 הסתכם ב מיליון דולר, גידול של כ- 23 מיליון דולר בהשוואה ל- 1.4 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב- 30 בספטמבר הגידול מיוחס ברובו לשתי הנפקות פרטיות, בסכום כולל של 20 מיליון דולר ומימוש אופציות, במהלך הרבעון הראשון לשנת יתרת המזומנים ביום 30 מיליון דולר בסיום הרבעון החברה. בספטמבר 2014 הסתכמה בכ- 29 מיליון דולר, בהשוואה ל השני לשנת הקיטון נבע ברובו מפעילויות מחקר ופיתוח של אורי שילה, משנה למנכ"ל כספים ותפעול של רדהיל, אמר: "במהלך הרבעון השלישי של 2014 המשכנו להוציא לפועל את תוכניות המחקר והפיתוח כמתוכנן. לאחרונה הגשנו בקשה לאישור שיווק באירופה עבור RIZAPORT,(RHB-103) דפית מסיסה לטיפול במיגרנה, ואנו מתכננים בעוד מספר שבועות להגיש גם בקשת אישור שיווק באירופה עבור,RHB-102 תרופה במתן חד-יומי למניעת בחילות והקאות אצל חולי סרטן. בנוסף, במהלך הרבעון השלישי של 2014, התחלנו בניסוי שלב III עם תרופת RHB-102 להתוויות של גסטרואנטריטיס חריפה וגסטריטיס, המהוות הרחבה משמעותית של השוק הפוטנציאלי עבור תרופה זו. זהו ניסוי שלב III השלישי שרדהיל מנהלת כעת במקביל בארה"ב המיועד לטיפול במחלות של דרכי העיכול, לצד ניסויי שלב III ראשונים עם התרופות המובילות שלנו - RHB-104 למחלת הקרוהן ו- RHB-105 לטיפול בזיהום חיידק.H. pylori מצבת המזומנים נותרה חזקה, עם מעל ל- 29 מיליון דולר במזומן וללא חוב, ואנו ממשיכים לפתח את צנרת התרופות המתקדמות של החברה לטיפול במחלות של דרכי העיכול ומחלות דלקתיות." תמצית אירועים תפעוליים עיקריים לרבעון אשר הסתיים ב- 30 בספטמבר 2014: ב- 1 באוקטובר 2014, החברה ושותפתה לפיתוח תרופת RIZAPORT,)RHB-103( Corp.,IntelGenx הודיעו כי הגישו למנהל התרופות של גרמניה )BfArM( ולמשרד הבריאות של לוכסמבורג בקשה לאישור שיווק באירופה של,RIZAPORT תרופה בדרך מתן של דפית מסיסה המכילה את החומר הפעיל rizatriptan לטיפול במיגרנה. הבקשה לאישור שיווק באירופה הוגשה תחת הליך ההכרה ההדדית האירופאי, כאשר גרמניה תשמש כמדינת הייחוס. הגשת הבקשה באה בעקבות פגישה מדעית חיובית עם BfArM ונתמכת על-ידי.1 1 כולל פיקדונות בנקאיים והשקעות קצרות טווח. 3

4 מספר ניסויים, ובכללם ניסוי קליני השוואתי שתוצאותיו החיוביות הוכיחו את הדמיון הפרמקוקינטי בין RIZAPORT ו-,Maxalt lingua תרופת הייחוס המשווקת באירופה. ב- 3 בספטמבר 2014, החברה הודיעה כי החלה בניסוי קליני שלב III )המכונה )GUARD המיועד לבחון את הבטיחות והיעילות של תרופת RHB-102 בחולים הסובלים מגסטרואנטריטיס חריפה וגסטריטיס, דלקות של דרכי העיכול הגורמות, בין היתר, בחילות והקאות. RHB-102 הינה תרופה מוגנת פטנט במתן כדור חד-יומי בעלת מנגנון שחרור מושהה של החומר הפעיל ondansetron למניעת בחילות והקאות. הניסוי הקליני שלב,III אשר הינו ניסוי רנדומאלי, כפול-סמיות ומבוקר-פלצבו, יערך ב-עד עשרה מרכזים קליניים בארה"ב וצפוי לכלול 320 מטופלים מבוגרים וילדים מעל לגיל 12 הסובלים מגסטרואנטריטיס או גסטריטיס. המטופלים ימוינו באופן אקראי לקבלת RHB-102 או פלצבו. תוצאות ראשוניות מניסוי שלב III עם RHB-102 צפויות להתקבל במהלך המחצית השנייה של שנת ב- 27 באוגוסט 2014, החברה עדכנה כי על-מנת להגביר את המובהקות הסטטיסטית ולהאיץ את גיוס החולים, החברה מגדילה את ניסוי שלב III ראשון עם תרופת RHB-105 על-ידי הוספת חולים ומרכזים קליניים לניסוי, בהתאמה. בנוסף הודיעה החברה כי בהתבסס על שיחות קודמות, מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר לחברה לקדם התוויה חדשה, ייחודית ורחבה באופן משמעותי לתרופת,RHB-105 קומבינציה מוגנת פטנט של שתי אנטיביוטיקות ומעכב משאבת פרוטונים (PPI) בקפסולה במתן אוראלי, המיועדת לטיפול בזיהום של חיידק ה-.H(. pylori( Helicobacter pylori בעוד טיפולים כיום הינם בעלי התוויה המיועדת לטיפול בחולים הסובלים מכיב קיבה )אולקוס( או מהיסטוריה של כיבים, ההתוויה החדשה המיועדת של תרופת RHB-105 הינה לטיפול קו-ראשון בזיהום של חיידק.H pylori ללא תלות בהימצאות כיב קיבה בעבר ובהווה. לאור השינויים בפרוטוקול, תוצאות ראשוניות מהניסוי צפויות להתקבל ברבעון השני של ב- 13 באוגוסט 2014, החברה ביחד עם חברת,RESprotect GmbH חברת ביוטכנולוגיה פרטית מדרזדן, גרמניה, הודיעו על התקשרותן בהסכם אופציה בלעדי לרכישת תרופת RP101 ופיתוחים עתידיים של התרופה לטיפול בסרטן. RP101 הינה תרופה מוגנת פטנט, במתן אוראלי, בעלת מנגנון פעולה חדשני המעכב את החלבון המכונה,(Hsp27) Heat shock protein 27 העשוי למנוע התפתחות של עמידות בפני כימותרפיה, ובכך לשמר את רגישות הגידול הסרטני לטיפולי כימותרפיה ובאופן פוטנציאלי להאריך את חיי החולים. על-פי תנאי ההסכם, לרדהיל יש אופציה לרכוש את הזכויות העולמיות הבלעדיות לתרופת RP101 לכל ההתוויות, למעט הזכויות להתוויה של סרטן הלבלב בדרום קוריאה. רדהיל שילמה ל- RESprotect עבור אופציה של שנה, אשר ניתנת להארכה על-ידי רדהיל בכפוף לתנאים אשר הוסכמו. במהלך תקופת האופציה רדהיל רשאית, בכפוף לשיקולה, לבצע פעילות פיתוח עם תרופת.RP101 היה ורדהיל תבחר לממש את האופציה, החברה תרכוש את הזכויות הבלעדיות עבור RP101 עבור תשלום של 100,000 דולר, הכולל את האופציה ואת רכישת הזכויות, בנוסף לתשלומים פוטנציאלים עבור אבני-דרך ותמלוגים מדורגים בגין הכנסות עתידיות שיתקבלו על-ידי רדהיל, הנעים בין שיעור חד-ספרתי עד לשיעור דו-ספרתי נמוך. ב- 26 ביוני 2014, החברה דיווחה על נתונים מקדמיים חיוביים אשר התקבלו בניסוי פרה-קליני שנערך עם תרופת RHB-104 לטיפול בסוכרת מסוג 1, מחלה אוטואימונית כרונית שהגורם לה אינו ידוע. במהלך הרבעון השלישי לשנת 2014 החברה קיבלה את התוצאות הסופיות של הניסוי הפרה-קליני ודו"ח עצמאי המאשר את התוצאות המקדמיות החיוביות

5 בנוסף, החברה השלימה במהלך הרבעון השלישי לשנת 2014 ניסוי פרה-קליני עם תרופת RHB-104 לטיפול במחלת הפסוריאזיס, מחלת עור אוטואימונית כרונית שהגורם לה אינו ידוע. החברה קיבלה לאחרונה את התוצאות החיוביות הסופיות של הניסוי, אשר נועד לבחון את הפוטנציאל הטיפולי של תרופת RHB-104 באמצעות המודל הפרה-קליני של פסוריאזיס. מידע אודות שיחת ועידה ושידור אינטרנטי של השיחה: החברה תערוך שיחת ועידה ובה תציג את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014 ותספק עדכון לגבי עיקרי פעילותה העסקית. השיחה תערך ביום שני, ה- 10 בנובמבר 2014, בשעה 16:00 שעון ישראל. על מנת להשתתף בשיחה באופן טלפוני, יש לחייג למספרים הבאים: ישראל: , מספר גישה בינ"ל: קוד הגישה לשיחה הינו שיחת הועידה תשודר במקביל באתר האינטרנט של רדהיל,, והקלטה שלה תהיה זמינה באתר למשך 30 יום. על מנת להשתתף בשידור הישיר של השיחה יש לגשת לאתר החברה 15 דקות לפני מועד תחילתה, על מנת לאפשר רישום והורדה של תוכנות נדרשות. אודות רדהיל: רדהיל ביופארמה )נאסד"ק: ;RDHL ת"א: רדהל( הינה חברה ישראלית המתמקדת בפיתוח ורכישה של פורמולציות וקומבינציות חדשות מוגנות פטנט בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים לטיפול במחלות דלקתיות ומחלות הקשורות לדרכי העיכול ובכלל זה סרטן של דרכי העיכול. צנרת התרופות הנוכחית של החברה כוללת: )i( - RHB-104 קומבינציה במתן אוראלי לטיפול במחלת הקרוהן - ניסוי שלב III ראשון מתנהל כעת; )ii( - RHB-105 קומבינציה במתן אוראלי לטיפול בזיהום של חיידק ה- - Helicobacter pylori ניסוי שלב III ראשון מתנהל כעת; )iii( RHB תרופה במתן כדור חד-יומי של חומר הפעיל ondansetron למניעת בחילות והקאות עם ניסוי שלב III אשר החל בספטמבר 2014 בארה"ב לטיפול בגסטרואנטריטיס וגסטריטיס, ובקשת אישור שיווק באירופה למניעת בחילות והקאות כתוצאה מטיפולי כימותרפיה והקרנות המתוכננת; )iv( - RHB-106 קפסולה אוראלית לריקון המעי כהכנה לפרוצדורות רפואיות אשר נמכרה בהסכם רישיון כלל-עולמי ל- Ltd. - MESUPRON )v( Salix Pharmaceuticals מעכב של מערכת ה- upa הניתן בקפסולה אוראלית ומיועד לטיפול בגידולים סרטניים של דרכי העיכול וגידולים סרטנים מוצקים נוספים - שני ניסויי שלב II הושלמו; )vi( - RP101 מעכב Hsp27 במתן אוראלי לטיפול בסרטן הלבלב וגידולים סרטניים של דרכי העיכול. בוצעו ניסויי שלב II ורכישת התרופה נבחנת במסגרת הסכם אופציה של רדהיל לרכישה; )vii( (RHB-103) RIZAPORT - דפית מסיסה המכילה rizatriptan לטיפול במיגרנה, אשר בגינה הוגשה בקשה לאישור שיווק בארה"ב הנמצאת בבחינה של ה- FDA ובקשה לאישור שיווק באירופה שהוגשה בחודש אוקטובר 2014; )viii( - RHB-101 תרופה במתן כדור חד-יומי של החומר הפעיל carvedilol לטיפול באי- ספיקת לב וביתר לחץ דם. למידע נוסף: This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of Such statements may be preceded by the words intends, may, will, plans, expects, anticipates, projects, predicts, estimates, aims, believes, hopes, potential or similar words. Forward-looking statements are based on certain assumptions and are subject to various known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the 5

6 Company s control, and cannot be predicted or quantified and consequently, actual results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Such risks and uncertainties include, without limitation, risks and uncertainties associated with (i) the initiation, timing, progress and results of the Company s preclinical studies, clinical trials, and other therapeutic candidate development efforts, including any independent reports relating thereto; (ii) the Company s ability to advance its therapeutic candidates into clinical trials or to successfully complete its preclinical studies or clinical trials; (iii) the extent and number of additional studies that the Company may be required to conduct and the Company s receipt of regulatory approvals for its therapeutic candidates, and the timing of other regulatory filings and approvals; (iv) the clinical development, commercialization, and market acceptance of the Company s therapeutic candidates; (v) the Company s ability to establish and maintain corporate collaborations; (vi) the interpretation of the properties and characteristics of the Company s therapeutic candidates and of the results obtained with its therapeutic candidates in preclinical studies or clinical trials; (vii) the implementation of the Company s business model, strategic plans for its business and therapeutic candidates; (viii) the scope of protection the Company is able to establish and maintain for intellectual property rights covering its therapeutic candidates and its ability to operate its business without infringing the intellectual property rights of others; (ix) parties from whom the Company licenses its intellectual property defaulting in their obligations to the Company; (x) estimates of the Company s expenses, future revenues capital requirements and the Company s needs for additional financing; and (xi) competitive companies, technologies and the Company s industry. More detailed information about the Company and the risk factors that may affect the realization of forwardlooking statements is set forth in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including the Company's Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on February 25, All forward-looking statements included in this Press Release are made only as of the date of this Press Release. We assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement unless required by law. יובהר, כי הנוסח הרשמי של ההודעה לעיתונות הינו הנוסח הרשמי אשר פורסם על ידי החברה בשפה האנגלית, והנוסח המצ"ב הינו תרגום נוחות בלבד. לפרטים נוספים: למידע נוסף אודות רדהיל: ליצירת קשר עם רדהיל: info@redhillbio.com רדהיל ביופארמה: עדי פריש סמנכ"ל בכיר לפיתוח עסקי רדהיל ביופארמה adi@redhillbio.com יחסי ציבור: ערן גבאי סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית גלברט-כהנא קשרי משקיעים erang@gk-biz.com *** 6

7 REDHILL BIOPHARMA LTD. CONDENSED INTERIM STATEMENTS OF COMPREHENSIVE LOSS (Unaudited) Three months ended September 30 Nine months ended September U.S. dollars in thousands REVENUES: Licensing revenue - - 7,000 - Other revenue TOTAL REVENUES 4 3 7, COST OF REVENUE - - (1,050) - RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES, net (4,103) (2,207) (8,996) (5,535) GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (912) (545) (2,900) (1,768) OTHER INCOME OPERATING LOSS (5,011) (2,749) (5,833) (7,292) FINANCIAL INCOME 1, FINANCIAL EXPENSES (371) (3) (187) (9) FINANCIAL INCOME, net COMPREHENSIVE LOSS (4,236) (2,699) (5,383) (7,188) LOSS PER ORDINARY SHARE, (U.S. dollars) BASIC DILUTED

8 REDHILL BIOPHARMA LTD. CONDENSED INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Unaudited) September 30, December 31, U.S. dollars in thousands CURRENT ASSETS Cash and cash equivalents 12,008 11,851 Bank deposits 17, Financial assets at fair value through profit or loss Prepaid expenses and receivables 2, ,566 12,601 NON-CURRENT ASSETS Bank deposits Fixed assets Intangible assets 2,525 1,555 2,723 1,739 T O T A L ASSETS 34,289 14,340 CURRENT LIABILITIES Accounts payable and accrued expenses 2,584 2,415 NON-CURRENT LIABILITIES Derivative financial instruments 1,766 - T O T A L LIABILITIES 4,350 2,415 EQUITY Ordinary shares Additional paid-in capital 65,461 43,144 Warrants 1,528 1,867 Accumulated deficit (37,290) (33,260) T O T A L EQUITY 29,939 11,925 T O T A L LIABILITIES AND EQUITY 34,289 14,340 8

9 REDHILL BIOPHARMA LTD. CONDENSED INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS (Unaudited) 9 Three months ended September 30 Nine months ended September U.S. dollars in thousands OPERATING ACTIVITIES: Comprehensive loss (4,236) (2,699) (5,383) (7,188) Adjustments in respect of income and expenses not involving cash flow: Share-based compensation to employees and service providers ,353 1,017 Depreciation and amortization Fair value gain on derivative financial instruments (1,093) - (559) - Fair value gains on financial assets at fair value through profit or loss - (6) - (50) Revaluation of bank deposits (12) (15) (20) (13) Exchange differences relating to cash and cash equivalents 323 (27) 109 (32) (294) Changes in assets and liability items: Increase in prepaid expenses and receivables (149) (192) (2,030) (580) Increase in accounts payable and accrued expenses (1,861) 266 Net cash used in operating activities (3,804) (2,106) (6,292) (5,982) INVESTING ACTIVITIES: Purchase of fixed assets (4) (3) (34) (12) Purchase of intangible assets (1,020) (200) (1,020) (200) Change in investment in current bank deposits - - (17,000) 193 Purchase of non-current bank deposits - - (10,000) - Proceeds from sale of financial assets at fair value through profit or loss Net cash provided by (used in) investing activities (1,024) (203) (17,811) 876 FINANCING ACTIVITIES: Proceeds from issuance of ordinary shares and derivative financial instruments, net , Exercise of warrants and options into ordinary shares, net 14 1,271 5,005 1,344

10 Net cash provided by financing activities 14 1,271 24,369 1,444 INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (4,814) (1,038) 266 (3,681) EXCHANGE DIFFERENCES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS (323) 27 (109) 32 BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD 17,145 14,176 11,851 16,814 BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD 12,008 13,165 12,008 13,165 Supplementary information on interest received in cash

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew הודעה לעיתונות תאריך: 25 בפברואר, 2014 רדהיל ביופארמה מדווחת את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2013 אירועים מרכזיים לשנת 2013: מצבת מזומנים חזקה של מעל ל- 34 מיליון דולר נכון לפברואר 2014, לאחר שתי

קרא עוד

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew הודעה לעיתונות טופס K-6 מצורף בסיום ההודעה ובו פירוט נוסף אודות מבנה הסכם ההשקעה תאריך: 30 בדצמבר, 2013 רדהיל ביופארמה מודיעה על הסכם השקעה לגיוס של 6 מיליון דולר בהנפקה פרטית לקרן אורבימד ישראל פרטנרס

קרא עוד

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו (החברה) דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201 Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 2015. פרק ב' דוחות כספיים מאוחדים בדולר קנדי (בשפה באנגלית),

קרא עוד

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 סדר יום תקציר מנהלים תוצאות כספיות ועדכון עסקי דוחות כספיים עמידה באמות מידה 2 1. תקציר מנהלים 3 4 1. תקציר מנהלים תקציר מנהלים מאז ההנפקה הראשונית

קרא עוד

Microsoft Word - CEL_4Q10v1.doc

Microsoft Word - CEL_4Q10v1.doc E Q U I T Y R E S E A R C H I S R A E L 16 במרץ 2011 PERFORM Cellcom Israel LTD. Communications Services CEL-NYSE $31.06 PRICE TARGET N/A 52-WEEK RANGE $24.51-$35.35 MARKET CAPITALIZATION $3,087.4mm SHARES

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת אסיפת מחזיקי אגרות חוב פברואר 214 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת החברה ארגון מחדש של החוב נובמבר 213 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

י( חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה" או "פרטנר") תשקיף מדף ("התשקיף" או תשקיף המדף") מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנ

י( חברת פרטנר תקשורת בעמ (החברה או פרטנר) תשקיף מדף (התשקיף או תשקיף המדף) מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנ י( חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה" או "פרטנר") תשקיף מדף ("התשקיף" או תשקיף המדף") מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה (להלן: "המניות")

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

כיוונים עיקריים באסטרטגיה של בזק אוגוסט 2018

כיוונים עיקריים באסטרטגיה של בזק אוגוסט 2018 כיוונים עיקריים באסטרטגיה של בזק אוגוסט 2018 הגבלת אחריות )Disclaimer( מצגת זו עשויה להכיל נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות בזק והשוק בו היא פועלת. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות,

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות 16 יוני )c( ערן בן חורין וניר יוסף ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת ב י ר ו ש ל י ם בית הספר למנהל עסקים מיסודם של דניאל ורפאל רקאנטי הערכת שווי חברות ערן בן חורין וניר יוסף מצגת מס' 3 מבוא לניתוח דוחות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074> יתרונ ו ת ו חס ר ונו ת של ישראל כיעד אטרקט יבי לביצוע מ ח קרים קליניים ח שיבות המח קר ה רפואי מ נקודת ה מבט של מערכת הב ריאות ביש ראל חשיפה למוצרים חדשים בפיתוח והתנסות בשימוש בהם חשיפה לפרוטוקולי הרפואית

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

Microsoft Word - ezch2q12post

Microsoft Word - ezch2q12post 1 9/8/2012 איזיצ'יפ תוצאות רבעון 2012 2, תשואת יתר, $35 האטה משמעותית בהוצ' הוניות של מפעילות תקשורת, מובילה להורדת מחיר היעד ל- $35 איזיצ'יפ דיווחה על תוצאות טובות מהצפי לרבעון השני של 2012, אך באותה

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: השותפות( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת 2017 1 של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה א. ב. לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus MEDIA LAW & ETHICS (A) - 50981 Last update 06-03-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: communication & journalism Academic year: 0 Semester: 2nd Semester

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE9E9E1F4F8F1E5EF>

<4D F736F F D20ECE9E9E1F4F8F1E5EF> 1 26.3.2012 לייבפרסון תחילת סיקור, תשואת יתר מחיר יעד $19 הצ'אט העסקי והאפליקציות החדשות ימשיכו את מגמת הצמיחה בשנתיים הקרובות תוך שמירה על מומנטום הרווחיות אנו מתחילים לסקר את מניית לייבפרסון בהמלצת תשואת

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ומה רצוי לכלול בכל פרק. גם אם נראה לעתים שנושא מסוים

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי

הפניקס אחזקות בעמ )החברה( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בעמ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי 8118811.81 הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלים הנדון: הועדה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Microsoft Word - mr31_2010

Microsoft Word - mr31_2010 כ מדינת ישראל משרד הבריאות החטיבה לעניני בריאות חוזר מס' _31/2010 : "ד חשון, תשע"א ירושלים, 1נובמבר, 2010 תיק מס' 3/0/200 : אל: מנהלי בתי החולים הכלליים מנהלי האגפים הרפואיים קופות החולים מנהלי מחלקות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA5FECEEF9F7E9F2E9ED5FE0F4F8E9EC5F >

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA5FECEEF9F7E9F2E9ED5FE0F4F8E9EC5F > מצגת זו הוכנה על ידי בריינסוויי בע"מ ("החברה") ואינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד, המידע אשר ישמש להצגת המצגת ("המידע") מוצג

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

1 מצגת למשקיעים - נובמבר 2018

1 מצגת למשקיעים - נובמבר 2018 1 מצגת למשקיעים - נובמבר 2018 הבהרה משפטית מצגת זו הוכנה על-ידי Moinain Limited )להלן: "החברה"( לצורך הצגה עקרונית ושיווקית של החברה ופעילותה. המידע הכלול במצגת זו )להלן: "המידע"( אינו מהווה בסיס לקבלת

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

Page 1 of תאריך הדפסה: 06/09/ :37:16 דהפולס לאבס בע"מ דהפולס לאבס בע"מ D U N S תיאור עסקי מנדיי. קום בע"מ MONDAY.COM LTD

Page 1 of תאריך הדפסה: 06/09/ :37:16 דהפולס לאבס בעמ דהפולס לאבס בעמ D U N S תיאור עסקי מנדיי. קום בעמ MONDAY.COM LTD Page 1 of 8 D U N S 60 031 3931 תיאור עסקי מנדיי. קום בע"מ MONDAY.COM LTD שם נוסף : דהפולס בע"מ ח.פ: 51 474488 7 נוסד : 2012 2 / מעמד משפטי : חברה פרטית סטטוס משפטי : פעילה דרך בגין 52 תל אביב יפו 6713701

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Addressee Name

Addressee Name י"ז באייר תשע"ו 25 במאי 2016 סימוכין: # 941320 מכרז פומבי מס' 0052/2016 למתן שירותי ניהול עבור פרויקט הקמת המנת"ב - המרכז לניהול ובקרת התנועה במטרופולין תל- אביב )TAMACC( )"המכרז"( מכתב הבהרות מס' 2 בהמשך

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד