תוכן העניינים מבוא 1 חלק ראשון אתגרים לזהותה היהודית והדמוקרטית של ישראל מצד קבוצות תרבותיות שונות בחברה הישראלית הקדמה: על שסעים, מרכז ופריפריה 15 19

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תוכן העניינים מבוא 1 חלק ראשון אתגרים לזהותה היהודית והדמוקרטית של ישראל מצד קבוצות תרבותיות שונות בחברה הישראלית הקדמה: על שסעים, מרכז ופריפריה 15 19"

תמליל

1 תוכן העניינים מבוא 1 חלק ראשון אתגרים לזהותה היהודית והדמוקרטית של ישראל מצד קבוצות תרבותיות שונות בחברה הישראלית הקדמה: על שסעים, מרכז ופריפריה פרק ראשון: המיעוט הערבי בישראל 19 א. מבוא 21 ב. הערבים אזרחי ישראל: נתונים דמוגרפיים 22 ג. המיעוט הערבי בישראל: תהליכים ומגמות זהותיות 31 ד. המצוקה החברתית כלכלית תרבותית של המיעוט הערבי 39 ה. האתגר האידיאולוגי שמציב המיעוט הערבי 57 ו. האתגר מצד קבוצות ייחודיות במגזר הערבי הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית האוכלוסייה הבדואית האוכלוסייה הדרוזית 67 ז. סיכום פרק שני: מהגרי עבודה, מהגרים מאפריקה 70 )מבקשי מקלט / פליטים / מסתננים( 70 א. מבוא 70 ב. מהגרי עבודה בישראל ג. אתגר המהגרים מאפריקה 74 )המסתננים / הפליטים / מבקשי המקלט( 91 ד. סיכום

2 93 פרק שלישי: ציונים דתיים )דתיים לאומיים( 93 א. מבוא 95 ב. מאפיינים, זרמים ומגמות במחנה הציוני הדתי ג. אתגרים לזהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל 99 העולים לאורך השנים בציבור הציוני הדתי 110 ד. סיכום 112 פרק רביעי: החרדים 112 א. מבוא 116 ב. האתגרים למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אתגר המצוקה הכלכלית אתגרים רעיוניים 144 ג. סיכום 146 פרק חמישי: המזרחים 146 א. מבוא 146 ב. השסע העדתי סקירה כללית 152 ג. ציוני דרך בקונפליקט העדתי ד. אתגרים לזהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל 152 מצד הציבור המזרחי 155 ה. הקבוצות המובילות בשיח המזרחי תנועת ש"ס החרדית ספרדית אינטלקטואלים מזרחים חילונים 162 ו. סיכום 164 פרק שישי: העולים מברית המועצות לשעבר 164 א. מבוא 165 ב. האתגר לזהותה היהודית של מדינת ישראל ג. היבטים אנטי דמוקרטיים ואנטי ליברליים בעולמם של יוצאי 169 ברית המועצות לשעבר 174 ד. סיכום 175 פרק שביעי: העדה האתיופית 175 א. מבוא 176 ב. העלייה מאתיופיה ומאפייניה

3 ג. גזענות ואפליה כלפי בני העדה והשלכותיה החברתיות והזהותיות 179 ד. סיכום פרק שמיני: האליטה הוותיקה החילונית אשכנזית 188 א. מבוא ב. האליטה החילונית האשכנזית: במעבר מ"דת אזרחית" 191 ל"דת חילונית" ג. מאליטה הגמונית מגויסת לאליטה מגזרית המזהה את 206 עצמה עם הישראליות ד. התחום הכלכלי והאתגרים לדמותה של מדינת ישראל 213 כמדינה יהודית ודמוקרטית ה. הגישות של האליטה המשפטית, התקשורתית והאקדמית והשלכותיהן על האתגרים העומדים בפני ישראל כמדינה 222 יהודית ודמוקרטית האליטה המשפטית האליטה התקשורתית האליטה האקדמית 236 ו. סיכום חלק שני אתגרים לזהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל מצד האידיאולוגיות של השמאל הרדיקלי והימין הלאומני הקדמה: האתגר הדו כיווני לזהותה היהודית והדמוקרטית של ישראל פרק תשיעי: האתגר הפוסט ציוני 243 א. פוסט ציונות מהי? 244 ב. תפיסות פוסט ציוניות עיקריות ומבקריהן 261 פרק עשירי: האתגר מצד הימין הפוליטי הרדיקלי 261 א. מבוא 262 ב. תנועת כך אתגר הכהניזם הרב כהנא: ציוני דרך עיקרי משנתו של הרב מאיר כהנא

4 האלימות מאפיין הפעילות של תנועת כך דרכה של תנועת כך וממשיכיה 276 ג. משנת הטרנספר של רחבעם זאבי ותנועת "מולדת" 281 ד. לאומנות וגישות אנטי דמוקרטיות במחנה הציוני הדתי רקע המאבק על הקמת ההתנחלויות בשנות השבעים פעילות ויג'ילנטית והמחתרת היהודית בשנות השמונים המאבק נגד תהליך אוסלו בשנות התשעים מגמות אלימות בזמן ההתנתקות )2005( ומאז ואילך 293 ה. משנתו הרוחנית לאומנית של הרב יצחק גינזבורג 302 ו. מגמות לאומניות בקרב הימין הפוליטי הלא דתי לאומית וליברליזם בעולמו של ז'בוטינסקי הסינתזה הלאומית הליברלית במשנתו של מנחם בגין 3. שיח ציבורי לאומני ומגמות המחלישות את האופי הליברלי 310 של מדינת ישראל חקיקה ויוזמות חקיקה בעייתיות מבחינה דמוקרטית 321 ז. סיכום חלק שלישי מדינה יהודית ודמוקרטית גישות, פרשנויות, בעיות ומתווה לפתרון הקדמה: האם "מדינה יהודית ודמוקרטית" אפשרית? 327 פרק אחד עשר: מדינה יהודית ודמוקרטית: גישות שונות, 329 סוגיות בעייתיות א. הזיקה בין זהות יהודית בהיבטיה הלאומיים לבין זהות 329 דמוקרטית ליברלית של מדינת ישראל מבוא 2. גישות השוללות אפשרות לקיים בעת ובעונה אחת 330 מדינה יהודית שהיא גם דמוקרטית ליברלית גישות ציוניות ליברליות גישות בציבוריות החרדית והדתית לאומית

5 5. גישות החותרות לשילוב בין הזהות היהודית 335 והדמוקרטית מזווית ציונית הומניסטית ב. אי שוויון אזרחי, חוק השבות, שליטה בשטחי יהודה ושומרון: סוגיות המקשות על אפשרות קיומה של מדינת לאום ציונית 344 ודמוקרטית ליברלית רקע תיאוריות על אזרחות הזכות למעמד אזרחי שווה ליהודים וללא יהודים האם חוק השבות וחוק האזרחות הם בסיס לחוסר שוויון? אתגר זכות השיבה הפלסטינית 6. אתגר השליטה הישראלית הישירה והעקיפה בשטחי 359 יהודה ושומרון ללא מתן אזרחות לאוכלוסייה הפלסטינית ג. קונפליקטים בין הזהות היהודית של מדינת ישראל במובן הדתי לבין זהותה הדמוקרטית ליברלית סוגיית הכפייה הדתית 381 ויחסי דת ומדינה בישראל ד. גישות משפטיות שונות לשילוב יסודות מהמקורות היהודיים 392 הדתיים במשטר הדמוקרטי בישראל בין השופט אהרן ברק לשופט מנחם אלון גישתם היהודית דמוקרטית של חיים כהן ואשר מעוז גישתו של אריאל רוזן צבי 399 פרק שנים עשר: לקראת מדינה יותר יהודית ויותר דמוקרטית 399 א. מבוא ב. קריאה תרבותית של יהדות הלכתית דמוקרטית: שילוב יסודות אינדיבידואליים ואוניברסליים עם יסודות 400 קולקטיביים ופרטיקולריים רקע האסכולה הקהילתנית )קומיוניטארית( שילוב בין ליברליות לבין קהילתנות ו/או רפובליקניות 4. שילוב בין תפיסות דמוקרטיות מערביות ובין יניקה 405 ממורשת יהודית דתית ייחודית ג. צדק חברתי וביזור פוליטי: חיזוק הדמוקרטיה הישראלית 407 על ידי חיזוק הזיקה למורשת היהודית צדק חברתי ביזוריות והעצמה בדמוקרטיות מערביות

6 3. ביזוריות והעצמה פוליטית ודמוקרטית פרספקטיבה יהודית תחומים שניתן ליישם בהם את הגישה הביזורית היהודית ד. שלושת הרבדים של הדמוקרטיה הליברלית בראי המורשת הפוליטית היהודית, והשפעתם על האיזון הראוי בין 434 אוניברסליות לפרטיקולריות ה. יסודות אוניברסליים במשנתם של רבנים והוגים ציונים 439 דתיים מרכזיים הרב משה אביגדור עמיאל הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל הרב ד"ר שמעון פדרבוש משה אונא הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק הרב אברהם יצחק הכהן קוק ו. הערך האוניברסלי של כבוד האדם לאור המורשת הדתית היהודית והשלכותיו על העצמת זהותה היהודית והדמוקרטית 446 של מדינת ישראל הרהורי סיום 459 רשימת מקורות 461 מפתח 531

7 מבוא זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית היא עיקרון יסודי בהווייתה מאז הקמתה; התנועה הציונית, שהוקמה בסוף המאה התשע עשרה, התנהלה מתחילת דרכה על פי כללים דמוקרטיים; היישוב היהודי בארץ ישראל תחת שלטון המנדט הבריטי, התנהל אף הוא על פי כללים דמוקרטיים. במגילת העצמאות, שהיא מסמך היסוד של המדינה, מתקיים שילוב בין זהות יהודית וזהות דמוקרטית. באשר לזהות הדמוקרטית, אמנם מגילת העצמאות אינה מזכירה את המונח דמוקרטיה, בניגוד לאזכורים הרבים של הזהות היהודית מבחינה היסטורית, לאומית ותרבותית, אולם על דגלה חרוטים ערכים דמוקרטיים מובהקים, שעיקרם חירות לכול ושוויון אזרחי, ללא הבחנה על רקע מוצא, דת ומגדר. באשר לזהות היהודית, עובר במגילת העצמאות כחוט השני אידאל קיומה כמדינה יהודית, השואפת להגשים את חזון הדורות היהודי ואת ערכי היהדות הנצחיים ברוח חזון הנביאים, ושיאם בהצהרה על "הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל". מרכזיות הזהות היהודית ניכרת בסמלי המדינה: מגן דוד במרכז הדגל, מנורה בעלת שבעת הקנים כסמל המדינה, המנון המדבר על "נפש יהודי הומיה". השבת היא יום המנוחה הרשמי של המדינה והחגים היהודיים מוכרים כחגיה, ובראש וראשונה שמה: ישראל, השם שניתן ליעקב, אביהם של בני ישראל על פי המורשת התנ"כית. זהותה היהודית של מדינת ישראל ניכרת בחוקים רבים, ומעל כולם חוק השבות )1950(, המקנה לכל יהודי ויהודייה, לבני זוגם, לילדיהם ולנכדיהם זכות לעלות לישראל ולהיות אזרחיה. חוקים נוספים המבטאים את זהותה היהודית של המדינה הם חוק שעות עבודה ומנוחה )1951(, המחייב חופש מעבודה בשבת וכולל איסור עבודה בתחומים שונים, כפי שנהגה המסורת היהודית; חוק בתי הדין הרבניים )1953(, המעניק מעמד חוקי למוסדות הדתיים היהודיים; חוק חינוך ממלכתי )1953(, המדגיש את חשיבות הנחלת התרבות והמורשת היהודית במסגרות החינוך הממלכתיות; חוק איסור גידול חזיר )1962(, הקשור באיסור החזיר במסורת היהודית; חוק יסודות המשפט )1980(, המורה על פנייה במקרים שאין חוק מפורש לעקרונות יסוד של חירות, צדק, יושר ושלום במורשת ישראל, ועוד.

8 2 מבוא חוקים מרכזיים המבטאים את היסוד הדמוקרטי הליברלי של מדינת ישראל הם למשל, חוק יסוד הממשלה )1968, תוקן ב 1992 וב 2001 (; חוק יסוד הכנסת )1958(; חוק יסוד השפיטה )1984(; חוק שיווי זכויות האישה )1951(, ועוד. פסקי דין מרכזיים של בית המשפט העליון של מדינת ישראל, ובכללם פסקי דין שנתפסו כבעלי מעמד חוקתי )כגון הלכת רופאיזן, בג"ץ 72/62; הלכת ירדור, ע"ב 1/65; הלכת מיעארי, בג"ץ 620/85(, הדגישו את השילוב בין זהות יהודית ודמוקרטית שבבסיס הזהות של מדינת ישראל. שילוב זה הגיע לשיאו בשנת 1992, עם חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, שציינו במפורש את זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל )"כדי לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית"(. חוקי יסוד אלו נתפסו על ידי בית המשפט העליון, בראשות הנשיא אהרן ברק, כ"מהפכה חוקתית". השילוב בין היבטים יהודיים ודמוקרטיים הוא מוסכמה העומדת בלב הקונצנזוס היהודי בישראל. אלא שהקבוצות התרבותיות השונות בחברה הישראלית מציבים בפניה אתגרים, כאשר לחלק מהן עמדות הקוראות תיגר על היסוד היהודי ו/או על היסוד הדמוקרטי, ועל טיב הסינתזה בין שני היסודות הללו. מוסכמה זו מותקפת מימין ומשמאל, על ידי חוגים לאומניים מזה ורדיקליים מזה. אולם השילוב בין זהות יהודית ודמוקרטית של מדינת ישראל אינו פשוט מעצם טיבו, וגם לאור תהליכים היסטוריים והסדרים חוקתיים. הספר על שלושת חלקיו מתמקד באתגרים הרעיוניים על זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל ובעצם המורכבות והקשיים שבזהות יהודית ודמוקרטית של מדינת ישראל. חלקו הראשון דן באתגרים העולים במידה רבה מתוך הקבוצות התרבותיות השונות בחברה הישראלית: המיעוט הערבי )פרק ראשון(; המהגרים הלא יהודים )פרק שני(; הציונות הדתית )פרק שלישי(; החרדים )פרק רביעי(; המזרחים הנוטים למסורתיות )פרק חמישי(; העולים מברית המועצות לשעבר )פרק שישי(; יוצאי אתיופיה )פרק שביעי(; החילונים האשכנזים )פרק שמיני(. החלק השני מתמקד באתגרים העולים מתפיסות אידיאולוגיות של השמאל הרדיקלי הפוסט ציוני והאנטי ציוני )פרק תשיעי(, והימין הלאומני הדתי והחילוני )פרק עשירי(. בחלק השלישי נדונה עצם האפשרות של קיום מדינה יהודית ודמוקרטית: נבחנות סוגיות עיקריות שבהן ניכרת מורכבות היכולת לשלב היבטים יהודיים ודמוקרטיים בדמותה של מדינת ישראל ובזהותה הציונית. חוק השבות והזיקה של המדינה לרוב היהודי, השליטה הישראלית הישירה והעקיפה בשטחי יהודה

9 מבוא 3 ושומרון )"הגדה המערבית"( ויחסי דת ומדינה הן שלוש הסוגיות העומדות במרכז הדיון )פרק אחד עשר(. הפרק האחרון )פרק שנים עשר( מוקדש להצגת תפיסתי בדבר אופייה היהודי והדמוקרטי הרצוי של מדינת ישראל, וכיצד יש בה כדי לתת מענה לחלק ניכר מהאתגרים שהוצגו לאורך הספר. אף שהספר אינו ממוקד בשסע החברתי כלכלי, הוא נוכח בפרקיו. כך למשל בחלק הראשון, הדן בקבוצות מיעוט תרבותיות מהפריפריה הישראלית ערבים, דתיים וחרדים, מזרחים, עולים, מהגרי עבודה נפתח תחילה בהצגת המציאות החברתית כלכלית ואחר כך אנסה להראות כיצד היא מאתגרת את זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל. אכן לעיתים המציאות החברתית כלכלית היא כשלעצמה אתגר זהותי עמוק, כעולה מהדיון על הערבים ועל החרדים. גם בחלקו השני של הספר, שעניינו האתגרים האידיאולוגיים בקצוות הפוליטיים הפוסט ציוניים והאנטי ציוניים משמאל והלאומניים הדתיים והחילוניים מימין קיימת זיקה בין הממד הרעיוני לממד הכלכלי, שכן הנטיות הפוסט ציוניות בולטות בעיקר בקרב האליטה האשכנזית החילונית, והנטיות הלאומניות בולטות בעיקר בקרב הקבוצות הפריפריאליות היהודיות. לפיכך אני מבקש להצהיר בפתח הדברים על גישתי המחקרית בסוגיית הזיקה שבין מציאות חברתית כלכלית לבין תפיסות תרבותיות, דתיות ורעיוניות. קרל מרקס טען כידוע, כי ההוויה קובעת את התודעה, היינו בבסיסו של מבנה העל הרעיוני תרבותי ניצבת התשתית החברתית כלכלית המעצבת אותו. מקס ובר, מאבות מדעי החברה, טען לעומתו, כי לא אחת התרבות היא זו המשפיעה על התהליכים הכלכליים )ובר, 1984(. אני נוטה לגישה הוובריאנית. ובכל זאת, כפי שטוענת הסוציולוגיה של הדעת נוסח קארל מאנהיים (1936,)Manheim, אי אפשר להתעלם מכך שהמיקום החברתי כלכלי משפיע במידה רבה על השקפת עולמו של האדם. כך לדוגמה, המצוקה החברתית כלכלית של הציבור הערבי תורמת במידה רבה לתפיסתו הרעיונית המנוכרת לזהותה היהודית של מדינת ישראל; מנגד, יש משקל גם לתהליך ההפוך מהתרבות לכלכלה, שכן גם תפיסות תרבותיות לא מודרניות תורמות למצוקה כלכלית במגזר זה. במגזר החרדי ההשקפה בדבר החשיבות העליונה של לימוד תורה לגברים עד לגילאים מבוגרים, וחשיבות קיומן של משפחות מרובות ילדים, תורמת למצוקה החברתית כלכלית. מן העבר השני קיימת זיקה בין המציאות הכלכלית של האליטה הוותיקה, האשכנזית חילונית לבין עמדותיה התרבותיות. לפיכך, הזיקות בין הממד הרעיוני והתרבותי לבין הממד החברתי כלכלי תופסות אפוא מקום חשוב בניתוח המציאות בישראל בחלקו הראשון והעיקרי של הספר.

10 4 מבוא הספר מוקדש בעיקרו להצגת המציאות בחברה הישראלית, כפי שהיא נתפסת על ידי חוקרים שונים, ומנסה לסרטט נאמנה תמונת מצב, שכל המעוניין לעמוד בצורה מפוכחת על דמותה של החברה הישראלית ראוי שיכיר. הצגת המציאות מתבססת כאמור על עבודותיהם של חוקרים שונים, למעט כמה סוגיות שחקרתי אני והן מצוינות במקומן. המציאות המתוארת בעבודות המחקר היא הרובד האמפירי. רובד נוסף, שנוכח לכל אורכו של הספר ובא לידי ביטוי מלא ומקיף בפרק האחרון, הוא הרובד הנורמטיבי, שבו אני מציג את השקפת עולמי באשר לדמותה הראויה של מדינת ישראל, השקפה שיש בה כך סבור אני כדי לתרום להתמודדות עם רוב האתגרים הנדונים לאורכו. ספר פנורמי זה עוסק בקשת רחבה של נושאים וסוגיות באשר למדינת ישראל ובאשר לקבוצות שונות, לאידיאולוגיות שונות, או לסוגיות מורכבות הקשורות בזהותה היהודית ו/או הדמוקרטית. כאשר אסכולות מחקריות שונות ומנוגדות באות במחקרים השונים לכלל ביטוי, ניסיתי כמיטב יכולתי להביאן, גם אם לא הסתרתי את פרשנותי שלי. אציין בהקשר זה, כי מחקרים המתיימרים להיות אובייקטיביים מבטאים לא אחת, במודע או שלא במודע, נטייה אידיאולוגית של הכותב. הנטייה של רוב חוקרי מדעי החברה בישראל היא חילונית שמאלית וליברלית, ולא אחת אשכנזית מובהקת. נטייה זו מתבטאת באמירות שיפוטיות החורגות מתיאור מחקרי טהור. לדוגמה, השימוש במונח "מתנחלים" משקף בזמננו בדרך כלל נטייה חילונית שמאלית, בניגוד לשימוש במונח "מתיישבים", המקובל בדרך כלל במחנה הימין ובחוגי הציונות הדתית. הטיות דומות קיימות באשר לתרבות המזרחית ולתפיסות מסורתיות, ולעמדות המבטאות הטיה ציונית של כותבים יהודים והטיה אנטי ציונית של כותבים פלסטינים ישראלים. לדוגמה, השימוש במונח "מלחמת השחרור" לעומת "מלחמת 1948", מבטא בדרך כלל עמדה בסיסית ציונית )המונח הראשון( לעומת עמדה פוסט ציונית או אנטי ציונית )השני(. באשר לניסיון לכתוב תיאור פוליטי )אמפירי( וגם חזון פוליטי )נורמטיבי(, אני מוצא לנכון להרחיב מעט. שנים רבות הושפעו אנשי מדע המדינה מתפיסתו של מקס ובר בדבר חשיבות ההפרדה בין הרובד האמפירי לנורמטיבי בעיסוק בפוליטיקה. ובר גרס שעל העוסק במחקר אמפירי לשאוף לאובייקטיביות; הוא יכול לפתח אידיאולוגיה נורמטיבית ואף להטיף לה בתנאי שזו לא תחדור לעבודתו המחקרית )ובר, תשכ"ב(. הגישה הוובריאנית עולה בקנה אחד עם הראייה הביקורתית הנדרשת מאיש מדעי החברה ביחס למושאי מחקרו )ברגר, ]1970[(, 1998 כל עוד הביקורתיות אינה באה מזווית ראייה סובייקטיבית ואידיאולוגית. אנשי האסכולה הביהביורליסטית במדעי המדינה טוענים כי על

11 מבוא 5 החוקר להיות אובייקטיבי. אסכולה זו נמנעת מפרשנות שיש בה תמיד ממד סובייקטיבי, ומתמקדת רק במחקרים כמותניים, מדידים. המתנגדים לה סבורים כי אין להצטמצם רק במחקרים כמותניים, וכי יש חשיבות רבה למחקרים איכותניים הכוללים ראיונות עומק, פרשנות של טקסטים וכיוצא באלו. הם מבקשים בלשון ובר, להבין את המציאות, ולא רק לתארה, תוך הכרה שלשם כך נדרשת אמפתיה פרשנית, היבט הקיים במשנתו של ובר. אולם גם הללו סבורים שעל החוקר לשאוף לא להשליך את עמדותיו על המציאות המתוארת. בניגוד לאלה, חסידי האסכולות המרקסיסטית, הפמיניסטית והפוסט מודרניסטית מתנגדים לעצם הניסיון להפריד בין עובדות לבין ערכים. חתירה לאובייקטיביות במובן הוובריאני אינה אפשרית בעיניהם; היא נעה בין מניפולציה לבין אשליה עצמית. נטייתי המחקרית היא פוסט ובריאנית. אני סבור שניתן אם עושים מאמץ מודע לחקור מציאות מתוך עמדה השואפת גם אם לא לאובייקטיביות נוסח ובר, שספק גדול אם חוקר במדעי החברה יכול להגיע אליה, אזי לפחות להוגנות בהצגת הדברים וללא כפיית ערכיו ופרשנותו של החוקר על התהליכים המוצגים. עם זאת, מאחר שאני איש מחשבה מדינית לא פחות משאני איש מדע המדינה, החלטתי בספר זה, כמאמר הפתגם, "לרקוד בשתי החתונות בעת ובעונה אחת", קרי: לתאר באופן הוגן כמידת יכולתי את המציאות, אך גם לצאת מתוך השקפת עולם באשר לדרך שבה צריכה המציאות להיות. אינני נמנה עם חוקרים השכיחים במחוזותינו שנסגרים במגדל שן אקדמי. במשך יותר מעשרים שנה, מאז רצח רבין, הקדשתי ועודני מקדיש זמן רב להרצאות, סדנאות ומפגשים עם עשרות אלפי גברים ונשים, במיוחד במערכת החינוך ובצה"ל, בנושאים שאני רואה בהם אתגר לקיומה של המדינה. ספר זה לא נועד אפוא להיות רק כלי עזר לחוקרים, לתלמידים ולמתעניינים בחברה ובפוליטיקה הישראלית. אני מבקש להרים תרומה של ממש לשיח הציבורי באשר לדמותה הרצויה של מדינת ישראל. הבדלתי אפוא, בין רוב פרקי הספר, העוסקים בתיאור מורכב של המציאות, לבין הפרק האחרון, הנורמטיבי, הממוקד באני מאמין שלי. מי שמעוניין להתמקד בהיבט הנורמטיבי, יכול לקרוא תחילה את הפרק האחרון. מי שאינו מעוניין לקרוא את תפיסתי, אלא להתמקד בסרטוט דמותה של החברה הישראלית, יכול להתעלם ממנו. הקפדתי מדי פעם להביא גם היבטים מתפיסתי הנורמטיבית תוך כדי הצגת הדברים בפרקים שונים, אבל השתדלתי לא לכפות את פרשנותי על תיאור המציאות, ולהביא בצורה הוגנת עמדות שונות בסוגיות טעונות ובמיוחד, למשל בכל הקשור למיעוט הערבי. לעיתים, דווקא עקב חשש מהטיה אישית, השתדלתי

12 6 מבוא לתת מקום נרחב לעמדות ופרשנויות של חוקרים שאיני מסכים עמם. אם הצלחתי בכך, יעידו הקוראים. מהן אפוא עיקרי עמדותי האישיות? אנסה להציגן בקצרה. אני יהודי אורתודוקסי מודרני, ציוני דתי, דמוקרט ליברל ובעל עמדות רפובליקניות וקהילתניות "רכות". כלומר, אני חותר לשילוב בין ההלכה לבין המודרנה ובין יהדות לבין דמוקרטיה ליברלית. אני מאמין בצדקתו הבסיסית של המפעל הציוני, אולם איני נעדר ביקורתיות באשר למדיניות בסוגיות שונות ובעיקר בשלושה תחומים: המדיניות ביהודה ושומרון והקמת ההתנחלויות הנרחבות בה; הפגיעה בשוויון בחלקים שונים בחברה הישראלית ובמיוחד באזרחי ישראל הערבים; והפגיעה בחופש הדת ובחופש מדת עקב עוצמת הכפייה הדתית. כיהודי אורתודוקסי וכציוני דתי, אני רואה חשיבות מרובה בשימור זהותה היהודית של מדינת ישראל ובחיזוקה על ידי יניקה תרבותית, לא דתית משורשיה של המסורת היהודית, הדתית בעיקרה. עמדתי זו מתחזקת לאור עמדתי הקהילתנית )הקומיוניטרית ה"רכה"(, הסבורה שגברים ונשים אינם רק בני אדם בעלי זהות אינדיבידואלית ואוניברסלית, כפי שעולה מתמונת העולם הליברלית, אלא הם גם פרי מורשתם התרבותית. עם זאת, כדמוקרט ליברל אני חרד מהתעצמות הקולות המדגישים את הפן האתנוצנטרי והלאומני בדמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ההולכת ומסתגרת בגטו היהודי הגדול בהיסטוריה והרואה באזרחיה הערבים אזרחים מסוג ב'. הדיאלוג בין מסורת וערכים העולים מהתרבות הייחודית שהאדם משתייך אליה לבין הערכים המוסריים האוניברסליים, המנוגדים להם לעיתים, אשר גם אליהם הוא משתייך הוא דיאלוג חיוני ביותר לשם יצירת אדם ערכי, בעל ראייה מורכבת היונקת ממיזוג אופקים, כניסוחו של הנס גאורג גדמר (1975.)Gadamer, דיאלוג כזה מאפשר קריאה דו כיוונית מהמסורת הייחודית אל המודרנה והאוניברסליות ולהפך, קריאה המאפשרת להיות ביקורתיים הן כלפי חלקים מהמורשת המסורתית הייחודית, שאינם עומדים ברף מוסרי אוניברסלי ראוי, והן כלפי חלקים מהערכים המודרניים והפוסט מודרניים, שלא רק פוגעים בערכי מסורת בסיסיים, אלא גם בעייתיים כשלעצמם גם מזווית אוניברסלית מערבית. כאמור, על פי השקפת עולמי אני מחויב לשילוב המורכב הדמוקרטי ליברלי רפובליקני קהילתני. ספר זה אינו מטשטש את המחויבות לתפיסה דמוקרטית עמוקה באשר לצורך בחיזוק הכללים והמוסדות הדמוקרטיים וההשתתפות

13 מבוא 7 והביזור הדמוקרטיים; לתפיסה ליברלית אינדיבידואלית אוניברסלית באשר למתן משקל רב לעקרונות של חירות ושוויון אזרחי לכל אזרח, בלי קשר לדת, מוצא אתני, גזע, מגדר ונטייה מינית, לעיתים על חשבון רצון הרוב; לתפיסה רפובליקנית באשר לחשיבות חיזוק המחויבות האזרחית לטובת הכלל, לעיתים על חשבון טובת הפרט; ולתפיסה קהילתנית הדוגלת בהכרה במשקל הרב של ההשתייכות למורשת תרבותית של קבוצת הרוב, ובאותה עת דוגלת במתן מקום לקבוצות תרבותיות של מיעוטים. בעיני, התפיסות הסבורות כי ההתנגשות בין האופי היהודי לבין האופי הדמוקרטי של מדינת ישראל מחייבות ויתור על היבטים מרכזיים באופייה היהודי או באופייה הדמוקרטי, אינן האפשרות היחידה. לא אחת ההתנגשות היא אשלייתית, ובמקרים שבהם אכן קיימת התנגשות בין הזהות היהודית של מדינת ישראל בהיבטיה הלאומיים ציוניים או הדתיים לבין זהותה הדמוקרטית האזרחית ניתן לא אחת להציג מתווה שימנע אותה, בלי שתהיה בכך החלשה של הזהות היהודית או הזהות הדמוקרטית, אלא להפך: חיזוק בעת ובעונה אחת של זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל. אני סבור שמה שנדרש הוא הדגשת היסודות המוסריים, החברתיים והאוניברסליים במורשת היהודית ושילובם בתפיסה הנותנת מקום עמוק ומשמעותי לזהות היהודית הייחודית, בדרך שאינה סותרת ערכי מוסר אוניברסליים. בדרך זו ניתן לחזק ערכים של כבוד האדם, ביזוריות שלטונית דמוקרטית ושוויון אזרחי, דווקא מתוך יניקה מיסודות עומק ביהדות. על ידי כך ניתן להחליש שסעים עמוקים בחברה הישראלית כמו גם ניגודים בין הזהות היהודית לזהות הדמוקרטית, בסוגיות כגון מעמד הערבים אזרחי ישראל, היחס לפלסטינים ביהודה ושומרון, צמצום הכפייה הדתית בישראל ועוד. לא אחת, דווקא הישענות תרבותית )דתית או חילונית( על המורשת היהודית הדתית, וזאת לאור המשקל העצום של הדת במורשת היהודית, יש בה כדי לחזק את דמותה הדמוקרטית של מדינת ישראל. זהו מהלך חיוני הן מסיבות טקטיות והן מסיבות אמיתיות. אחד הגורמים העיקריים לכישלון של רבים וטובים בניסיונם לחזק היבטים דמוקרטיים בזהותה היהודית של מדינת ישראל, הוא שמהלכם אינו דובר בשפה יהודית. חלק גדול מהציבור היהודי בישראל )חרדים, ציונים דתיים, מסורתיים, בעיקר מזרחים( מושפע מהמסורת היהודית יותר מאשר מערכים דמוקרטיים ליברליים מובהקים. השיח המערבי הדמוקרטי נידון משום כך להיות בעיקר נחלה של קבוצת מיעוט של אליטה ותיקה חילונית אשכנזית המזוהה עם המרכז והשמאל. אליטה ותיקה זו, ההולכת ונחלשת, חוברת לאינטלקטואלים פלסטינים ישראלים הפונים לקהל ישראלי יהודי בשפה אזרחית, גם אם הם אינם

14 8 מבוא פונים כך לציבור הפלסטיני הישראלי. לדעתי, לשם חיזוק השיח הדמוקרטי יש להציג את הנוסחה הבאה: "מי שרוצה לדבר בישראל בשפה דמוקרטית רצוי שידבר גם יהודית". לכאורה שתי קבוצות תתנגדנה למהלך שאני מציע: הערבים אזרחי ישראל, הרוצים זהות אזרחית ולא יהודית של המדינה, והמיעוט הגדול, החילוני המובהק )לא החילוני מסורתי(, המתנגד לזהות יהודית דתית וחושש מהדתה מתעצמת. אולם התכנים האוניברסליים של הזהות היהודית המוצעים כאן, גם אם הם יונקים ממורשת פרטיקולרית יהודית דתית, המהווים בסיס לחיזוק היבטים דמוקרטיים בדמותה של מדינת ישראל בכלל וביחס למיעוט הערבי פלסטיני הישראלי בפרט, יש בהם כדי למנוע חששות שכאלו. הזהות היהודית מנכרת לא יהודים ויהודים רבים כשהיא נתפסת כמדירה, אתנוצנטרית ושוביניסטית, כפי שהיא מוצגת על ידי רבים במחנה הימין והדתיים. אולם ספר זה מוביל לכיוון מנוגד, יותר שוויוני ומכבד. מבחן התוצאה הוא זה שיקבע, ואם התוצאה תהיה חיזוק היסודות הדמוקרטיים בישראל, הרי שהשיח והשפה היהודית לא ינכרו, גם אם לא ייתפסו כאידיאל רצוי על ידי המיעוט הערבי. בקרב הציבור היהודי החילוני המובהק, המהלך המוצע כאן יכול לתרום לחיזוק הזדהותו עם המורשת היהודית הדתית לא בדרך דתית אלא בדרך תרבותית וזהותית, כשזו מתפרשת במיוחד בכל האמור לערכים מוסריים וחברתיים ולחיזוק היחס השוויוני לערבים ובצמצום הכפייה הדתית. אולם נוסף על השיקול הפרגמטי, קיים בעיני שיקול מהותי עמוק וחשוב יותר, ואני מדבר כאן כחסיד הגישה הקהילתנית ה"רכה". ניסיון לשינוי תרבותי חייב להישען על יסודות התרבות הייחודית של החברה והעם ולא רק על יסודות אוניברסליים; כל ניסיון ליצור דמוקרטיה ראויה בישראל חייב להיות מבוסס לא רק על תפיסות דמוקרטיות ליברליות מערביות, אלא גם על יסודות עומק במורשת היהודית העשירה, הכוללת כיוונים שונים ופרשנויות שונות. דווקא משום שאלו המדגישים באחרונה את הזהות היהודית של מדינת ישראל נוטים בדרך כלל לאמץ עמדות אנטי אוניברסליות, ולעיתים אף לאומניות, חובה על מי שרוצה ליצור חברה יותר הומנית והוגנת לשלב בצורה משמעותית ולא כמס שפתיים יסודות ממורשת ישראל עם תפיסות דמוקרטיות. הצגה מפורטת של גישה זו עומדת כאמור במרכז הפרק האחרון, אולם היא חוזרת ועולה מדי פעם לאורך הספר. אני מוצא לנכון להדגיש, כי אף שאני מתמקד במהלך הספר באתגרים לא פשוטים לזהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אינני מציג תמונה שחורה של המציאות. בראייה פנורמית, הסיפור הישראלי הוא סיפור של הצלחה בלתי נתפסת. למעלה משבעים שנה לאחר השואה, שבמהלכה

15 מבוא 9 הושמדו שישה מיליון יהודים, שליש של העם היהודי, קיימת מדינה יהודית עצמאית, שבעתיד הלא רחוק אמורים לחיות בה כעשרה מיליון יהודים, שיהיו רוב מובהק של העם היהודי. כיום מדינת היהודים חזקה יותר מאי פעם בהיסטוריה של עם ישראל בתקופת הבית הראשון והשני מבחינה צבאית וכלכלית, ויש שיאמרו שגם תרבותית. ההישגים הישראליים בתחומים כגון היי טק, מדע ואקדמיה, ספרות ואמנות, קולנוע ועוד, הם יוצאי דופן ברמה בינלאומית. משקלה של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית הוא מעל לכל פרופורציה לגודלה. גם המסורת של לימוד תורה זוכה לפריחה חסרת תקדים באלפי מוסדות הלימוד הפרושים בה. לדעתי, חובתו של איש מדעי החברה היא לאמץ גישה ביקורתית כלפי תפיסות ודרכי חיים שונות, אולם הביקורתיות אינה צריכה להתעלם מההישגים המרשימים וחסרי התקדים של מדינת ישראל. אני סבור כי אימוץ הכיוון שאני מציע יכול לתרום להתמודדות מוצלחת עם האתגרים המועלים בספר, ועל ידי כך להפוך את ישראל למדינה ראויה מבחינה מוסרית וחברתית מזה ולחזק את לכידותה החברתית מזה, ולמגדלור לאחרים, יהודים ולא יהודים כאחד, ברוח חזונם של אבות הציונות, חילונים ודתיים, משמאל ומימין כאחד. תודות ראשיתו של הספר בפנייתו של פרופ' מרדכי )מוטה( קרמניצר, סגן נשיא במכון הישראלי לדמוקרטיה, בשנת 2010 אלי, לכתוב מסמך המסכם את המחקרים על האתגרים הכלכליים, החברתיים והרעיוניים לדמותה הדמוקרטית של מדינת ישראל. פניתי לד"ר שרה קאהן ניסר מהאוניברסיטה הפתוחה וביחד כתבנו ב 2012 את המסמך: "אתגרים פנימיים לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית יציבה". אף שהמכון הישראלי לדמוקרטיה ירד בסופו של יום מהפרויקט, עבודה זו עוררה בי את הרצון לכתיבת ספר מקיף ושונה שיתמקד בתחום התרבותי והאידיאולוגי. ברצוני להודות מקרב לב לד"ר שרה קאהן ניסר על שיתוף הפעולה בכתיבת המסמך המקורי, שקטעים קטנים ממנו משולבים בחלקו הראשון של ספר זה. ברצוני גם להודות לפרופ' מרדכי קרמניצר על פנייתו אלי ועל עידודו המתמשך וקריאתו הביקורתית. ברצוני להודות לתלמידי לאורך השנים בקורסים שונים שהעברתי במחלקה למדעי המדינה ובפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, לעמיתי תוכנית שוורץ ליהדות, אתיקה וחברה בבית מורשה בירושלים, שבראשה עמדתי כעשר שנים, ולגברים ולנשים הרבים שבפניהם הרציתי ברחבי הארץ על סוגיות

16 הקדמה על שסעים, מרכז ופריפריה אחד המאפיינים המתוארים בחקר החברה הישראלית הוא היותה מרובת שסעים. על פי הורוביץ וליסק )1990: פרק 3(, חמשת השסעים הבולטים הם: 1. השסע היהודי-ערבי, שהוא העמוק ביותר והדיכוטומי לחלוטין; 2. השסע הדתי-חילוני; 3. השסע העדתי בין אשכנזים למזרחים; 4. השסע החברתי כלכלי; 5. השסע האידיאולוגי בין ימין ושמאל. לכך ניתן להוסיף גם את השסע שבין ותיקים לבין עולים, הממוקד כיום בעיקר בעלייה מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה. כל הקבוצות החברתיות תרבותיות, למעט האליטה האשכנזית החילונית הישנה, הוותיקה, שהצביעה בעבר בעיקר למפלגות מרכז שמאל, הן פריפריאליות במינונים שונים, אף שכבר זמן רב שהאליטה הוותיקה החילונית אשכנזית נחלשה בתחומים שונים. קבוצה יחידה שהפכה לחלק מהמרכז בתחומים הולכים ומתרבים היא הציונות הדתית, קבוצה שמצבה החברתי כלכלי משייך אותה בעיקר למעמד הבינוני והבינוני גבוה. ובכל זאת, הציונות הדתית, שרובה ימנית, נתפסת וגם רואה את עצמה כ"אחר" ביחס לממסד הכלכלי תרבותי אקדמי תקשורתי החילוני שרובו שמאלי. כקבוצות פריפריאליות אחרות, גם הציונות הדתית שואפת להשתלב בתחומים שבעבר נשלטו על ידי האליטה הוותיקה. כיום בני ובנות הציונות הדתית מצויים בכל תחומי העשייה, במינונים שונים, כשהתחום הבולט ביותר הוא השירות בצה"ל בכלל וביחידות השדה הנבחרות והקצונה הזוטרה והבינונית בפרט. אשר לקבוצות פריפריאליות אחרות, כגון חרדים, מזרחים ועולים אכן מדובר בפריפריה של המגזר היהודי, שהיא מרכז רק ביחס למיעוט הפלסטיני הישראלי ולמהגרים הזרים. אחת התובנות המקובלות בסוציולוגיה היא, שככל שיש חפיפה בין שסעים שונים כך הם בעייתיים יותר, שכן הם מעצימים זה את זה )ליפסט, 1972 ]1960[: פרק 3; הורוביץ וליסק, 1990: פרק 3(. בישראל החפיפה החזקה ביותר היא בין הרוב היהודי לבין המיעוט הערבי של אזרחי ישראל, שכן היא נוגעת לא רק בשסע לאומי, עקב זהותם הפלסטינית של ערביי ישראל, אלא גם בשסע

17 16 הקדמה דתי בין יהודים למוסלמים, שהם רוב הציבור הערבי בישראל, בשסע חברתי כלכלי, כשהיהודים הם המבוססים יותר, ובשסע אידיאולוגי, כגון בסוגיית היחס לפלסטינים ולמדינות ערב. גם השסע בין חרדים לחילונים אינו רק דתי אלא גם כלכלי; המעמד הכלכלי של רוב הציבור החרדי נמוך יותר. השסע בין אשכנזים למזרחים חופף במידה רבה לשסע הכלכלי חברתי ולשסע האידיאולוגי )מזרחים עניים, מסורתיים וימנים מול אשכנזים חילונים אמידים הנוטים לשמאל(. נקודת ההשקה בין העיסוק באתגרים העומדים בפני זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לבין הדיון בשסעים בחברה הישראלית היא בכך, שהאתגרים ממוקמים בקבוצות החברתיות תרבותיות המרכיבות את החברה הישראלית. הדיון בספר מתבסס על ההבחנה המקובלת במדעי המדינה בין מרכז לפריפריה. המרכז הוא הגורם הדומיננטי בתחומים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים נורמטיביים; הוא מהווה מוקד סמכות ומעצב את התפיסות, האמונות והערכים המזוהים עם המערכת הפוליטית והמשמשים בסיס לסדר החברתי והפוליטי. פריפריה, לעומת זאת, מתייחסת למגזרים הכפופים מרצון או מכורח להשפעת המרכז ואינם שותפים פעילים בעיצוב דמותה של החברה.)Shils, 1975( עם זאת, כפי שמציינים הורוביץ וליסק )1990: 32(, אין זו הפרדה דיכוטומית אלא רצף, כשמגמות צנטריפוגליות מחלישות את הזיקה של הפריפריה למרכז ובאותה עת מגמות צנטריפטליות מחזקות אותה. מגמות דמוגרפיות, פוליטיות, תרבותיות וכיוצא בהן, עשויות להביא לכך שגורמים פריפריאליים ייכנסו למרכז וייעשו משמעותיים בתחומים שונים, וכן שפרטים, קבוצות, מוסדות וארגונים יכולים להיות דינמיים במעבר ממרכז לפריפריה )קימרלינג, תשנ"ה: 45-39; כהן, 2006 א: ; היילברונר, 2007(. בתחום הפוליטי, כדברי ברוך קימרלינג בספרו "קץ שלטון האחוסלים" )קימרלינג, 2001(, האליטה הפוליטית הישנה הייתה "אחוסלית" )אשכנזית, חילונית, ותיקה, סוציאליסטית ולאומית(. מצב זה השתנה ב 1977, במהפך הפוליטי שבו הליכוד בהנהגת מנחם בגין, שרוב המזרחים הזדהו עמו, עלה לשלטון. המהפך הביא למהפכי משנה שבהם גורמי הפריפריה, הדתיים והמזרחים, התחזקו, וכן שמאז ואילך השותפים הטבעיים של הליכוד הם הציונות הדתית והחרדים האשכנזים. שנים אחדות לאחר המהפך, בשנת 1984, קמה תנועת ש"ס, החרדית המזרחית, והיא שותפה קבועה ברוב הקואליציות שהנהיג הליכוד )ליאון, 2009 א(. תחום שבו משקלה של הפריפריה המזרחית והדתית התעצם הוא, למשל, המוזיקה המכונה "מוזיקה מזרחית" או "מוזיקה ים תיכונית", ופעילים בה גם זמרים ויוצרים דתיים וחוזרים בתשובה. אולם ללא ספק התחום הבולט ביותר שבו הפריפריה חדרה למרכז, בניגוד לעבר, הוא השירות בצה"ל, שבו

18 הקדמה 17 רוב החיילים בצבא הרגיל )לא בחיל אוויר, חיל הים, הסיירות וכיו"ב( הם מהפריפריות: דתיים, מזרחים, עולים )לוי, תשס"ז(. קבוצה פריפריאלית שהולכת ומתעצמת הם החרדים על פלגיהם האשכנזים והספרדים. התעצמותם קשורה, ראשית לכול, בדמוגרפיה, שכן ממוצע הילדים במשפחה חרדית הוא שבעה-שמונה, אך היא קשורה גם בחזרה בתשובה של חילונים ומסורתיים ואף של ציונים דתיים שהפכו לחרדים. מפלגות חרדיות הן שותפות כמעט קבועות בקואליציות ממשלתיות. חרדים החליפו את השליטה של הציונות הדתית במוסדות הדתיים כגון הרבנות, בתי הדין הרבניים ומערך הכשרות. החרדים אף נכנסו באלפיהם לאקדמיה ולצבא. חלקים מהמגזר החרדי תופסים כיום את עצמם כישראלים ואינם חשים שהם גורם חלש הנתון לשליטת ה"פריץ" החילוני. אך כאמור המגזר הבולט ביותר שחדר למרכז ושהשפעתו על החברה הישראלית התעצמה, הוא הציוני הדתי. בני הציונות הדתית פעילים כיום בפוליטיקה, בכלכלה ובעסקים, במשפט, באקדמיה ובתקשורת. הם רואים את עצמם כאליטה החדשה ההולכת ומחליפה את האליטה החילונית אשכנזית הישנה. בשני תחומים עוצמתה של הציונות הדתית באה במיוחד לידי ביטוי: )א( בהובלת הכיוון הפוליטי והלאומי של מדינת ישראל בעשרות השנים האחרונות, בעיקר בכל הקשור למניעת הסדר מדיני שיכלול ויתור על חבלי יהודה ושומרון מזה והקמת מפעל ההתנחלויות, המונה כיום קרוב לחצי מיליון איש ואישה; )ב( בהיותו גורם בולט ומשפיע בצה"ל. הציונות הדתית החליפה את בני הקיבוצים והמושבים כגורם מוביל ביחידות הקרביות. ביחידות שונות שיעורם הוא למעלה משלושים אחוזים, כשבחברה הם מהווים קצת יותר מעשרה אחוזים. מציאות זו גורמת לחששות בקרב חילונים מהדתה של הצבא. ובכל זאת, מוקדי כוח מרכזיים בחברה הישראלית נותרו בידי האליטה הוותיקה: יהודים, ציונים או פוסט ציונים, אשכנזים, חילונים, ממעמד סוציו אקונומי בינוני גבוה, המשתייכים למרכז שמאל. הם בולטים בכלכלה ובעסקים, במשפט, באקדמיה, בתרבות הגבוהה ובתקשורת, בעוד שמעמדם בצבא פחת. עם זאת יצוין, כי הצגת מגזרים שונים כפריפריאליים יכולה להטעות. שכן אין להשוות, למשל, בין הפריפריאליות העמוקה של האוכלוסיות הלא יהודיות מבחינה לאומית המגזר הערבי וכן מהגרי העבודה / מסתננים / מבקשי מקלט לבין הפריפריאליות של הרוב היהודי. גם במגזר היהודי יש להבחין בין דרגות של פריפריאליות. כך ניתן ליצור סוג של רצף: אתיופים, עולים מברית המועצות לשעבר, חרדים, מזרחים, ציונים דתיים. המרכז הנוכחי כולל אפוא בעיקר שתי קבוצות בולטות: האליטה הישנה החילונית

19 18 הקדמה אשכנזית הנוטה למרכז שמאל מבחינה פוליטית מזה, והאליטה החדשה )או לפחות מי שתופסת את עצמה כזו( הציונית דתית, בעלת העמדות הימניות המובהקות. המגמה המסתמנת כיום בחברה הישראלית היא, כך נראה, הישמטות עמדות כוח מסוימות מידי האליטה הישנה שעדיין שומרת על כוחה בתחומים אחרים.

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

פרק 46

פרק 46 פרק 46 המפלגות בישראל המושג "מפלגה" נובע מהשורש פ.ל.ג והוא מבטא פילוג הקיים בקרב האזרחים בשל סוגיה אידיאולוגית או בשל שסעים חברתיים. המפלגות משתתפות בבחירות, מתוך הנחה שהחדרת נציגיהן הנבחרים לרשות המחוקקת

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

אזרחות לקט סיכומים לבגרות מועד קיץ תשע"ז שאלון

אזרחות לקט סיכומים לבגרות מועד קיץ תשעז שאלון אזרחות לקט סיכומים לבגרות מועד קיץ תשע"ז שאלון 18243 1 רקע הסטורי להקמת מדינת ישראל הצהרת בלפור מכתב ששלח שר החוץ הבריטי, לורד בלפור, בשנת 9191 ללורד היהודי רוטשילד, המודיע על החלטת ממשלת בריטניה לקדם

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"א, מיום 7/2/2011 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשעא, מיום 7/2/2011 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"א, מיום 7/2/2011 שאלון: 034114 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החומרים ע"י שמוליק אריאלי שאלה מספר 1 אישה נכה, המתגוררת

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשעב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: 034114 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החומרים ע"י שמוליק אריאלי שאלה מספר 1 האירוע: בישיבת הממשלה

קרא עוד

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמ

האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים הצהרת חיפה, החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל( והחוקה הדמ האזרחים הערבים בישראל מציגים: ט י ו ט ו ת למגילת האוטונומיה הצהרת חיפה שלושה מסמכים "הצהרת חיפה", "החזון העתידי )לערבים הפלסטינים בישראל(" ו"החוקה הדמוקרטית" שחיברו שלושה צוותי חשיבה של האזרחים הערבים

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

דברי פתיחה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו התחייבה בחזונה הציבורי לקדם ולעסוק בנושא באורח מתמשך ועקבי, וכך עשתה : התחייבה - וקיימה. גיוון תרבותי בשידורי

דברי פתיחה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו התחייבה בחזונה הציבורי לקדם ולעסוק בנושא באורח מתמשך ועקבי, וכך עשתה : התחייבה - וקיימה. גיוון תרבותי בשידורי דברי פתיחה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו התחייבה בחזונה הציבורי לקדם ולעסוק בנושא באורח מתמשך ועקבי, וכך עשתה : התחייבה - וקיימה. גיוון תרבותי בשידורים, אנו מתכבדים להציג לציבור את הממצאים של מחקר המעקב

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

22 שנים לרצח יצחק רבין מערך פעילות לתלמידי כיתות ז -ט "איזו מדינת ישראל את/ה רוצה?" מבוא השנה נציין שבעים שנים להקמת מדינת ישראל ועשרים ושתיים שנים לר

22 שנים לרצח יצחק רבין מערך פעילות לתלמידי כיתות ז -ט איזו מדינת ישראל את/ה רוצה? מבוא השנה נציין שבעים שנים להקמת מדינת ישראל ועשרים ושתיים שנים לר 22 שנים לרצח יצחק רבין מערך פעילות לתלמידי כיתות ז -ט "איזו מדינת ישראל את/ה רוצה?" מבוא השנה נציין שבעים שנים להקמת מדינת ישראל ועשרים ושתיים שנים לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. שתי נקודות ציון

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל. מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Microsoft Word - aviadbakshifinal1.doc

Microsoft Word - aviadbakshifinal1.doc חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי הצורך המשפטי ד"ר אביעד בקשי טבת התשע"ג, ינואר 2013 המכון לאסטרטגיה ציונית הוא גוף עצמאי הפועל למען שמירת צביונה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל על פי עקרונות מגילת

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E9ECE5E120E4F8E4E5E92D20E2F8F1E420EEFAE5F7F0FA20ECE0E7F820F4F8F1E5ED2E>

<4D F736F F D20E4F9E9ECE5E120E4F8E4E5E92D20E2F8F1E420EEFAE5F7F0FA20ECE0E7F820F4F8F1E5ED2E> *2 1 השילוב הרהוי : הצעה לניתוח רב-ממדי של המאבק נשים-דתיים בצה"ל יגיל לוי הקדמה שתי "מהפכות חברתיות" שהתחוללו בצבא בעשור האחרון צועדות לקראת התנגשות: "המהפכה הפמיניסטית" אל מול "המהפכה הדתית". זוהי התנגשות

קרא עוד

מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות הפוליטיקה של ההסדרה: יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל אליעזר דון-יחיא ירושלים, מאי 1997

מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות הפוליטיקה של ההסדרה: יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל אליעזר דון-יחיא ירושלים, מאי 1997 מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות הפוליטיקה של ההסדרה: יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל אליעזר דון-יחיא ירושלים, מאי 1997 על המחבר פרופ' אליעזר דון-יחיא הוא פרופ' למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. על המחקר

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב תכנית ההתנתקות הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב מכון ירושלים לחקר ישראל 123 מייסודה של קרן צ ר

תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב תכנית ההתנתקות הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב מכון ירושלים לחקר ישראל 123 מייסודה של קרן צ ר תכנית ההתנתקות - הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב תכנית ההתנתקות הרעיון ושברו עורך: יעקב בר-סימן-טוב מכון ירושלים לחקר ישראל 123 מייסודה של קרן צ רלס ה רבסון מכון ירושלים לחקר ישראל קרן קונרד אדנאואר

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 חווה מו"פ צפון אזורית לנסיונות גליל מערבי סיכום שנתי של מחקר: בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים סיון תש"ע, מאי 2010 חוקר ראשי: דר' גד איש עם צוות מחקר גליל מערבי: גד איש עם, ורד יריחימוביץ', יצחק רגב, הדר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד