Ha azinu 5729 The Poem of Ha azinu להבנת דברי הראב"ע בשאלה ב יובאו בזה דבריו מתוך פרשת יתרו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Ha azinu 5729 The Poem of Ha azinu להבנת דברי הראב"ע בשאלה ב יובאו בזה דבריו מתוך פרשת יתרו"

תמליל

1 Ha azinu 5729 The Poem of Ha azinu להבנת דברי הראב"ע בשאלה ב יובאו בזה דבריו מתוך פרשת יתרו שאליהם ירמוז: שמות י"ט כ:' (Con t. of Alon HaDeracha: ד"ה וירד ה': עתה אומר כלל שישען לבך עליו, עד שאגיע בעזרת ה' בפרשת כי תזא כי שם אבאר לך דברים עמוקים באר היטב: דע כי נשמת האדם עליונה ונכבדת, והיא מהעולם האמצעי והגוף מהעולם השפל, ואין מדבר בעולם השפל רק האדם לבדו. גם שומע הוא האדם, שהמדבר אליו הוא רוצה להבינו מה שיש בלבו. ולא יוכל המשכיל לחדש לשון, רק הידוע הנמצא. וכל הלשונות בנויות על מתכונת דמות האדם, שהוא מורכב מהנשמה שאינה גוף ומן הגוף שהוא מורכב מדי שרשים. והנה כאשר ידבר האדם לאדם בדברי אדם בלשון שהוא יודע יבין דבריו ודמותם במתכונתם. ואם ירצה לדבר על שפלים מבני אדם יצטרך להגביה מעלתם ולשומם כדמות בני אדם, עד שיבין השומע. על כן שמו "ראש" לארץ ו"ראש" לעפרות תבל )משלי ח' כ"ו( ו"פה" לארץ )במדבר ט"ז( "ותפתח הארץ את פיה"; גם "ירך" )ירמיה ו' כ"ב( "מירכתי ארץ", ואמר )במדבר י"ג כ"ט( "יד הירדן" )שמות ט"ו ה'( "בלב ים,"ורבים ככה. והנה הכול בדברי משל, כי אין לים לב; ועוד כי ישימו אבר מן הגוף כדמות כל הגוף. ואמר )משלי י"ח כ"א( "מות וחיים ביד הלשון". ורבים ככה. וכאשר יבקש האדם לדבר על הנכבדים ממנו שהם מהעולם העליון, מוריד מעלתם עד שידמה לאדם. כאלו הם דמות אדם, כדי שיבין השומע: אמר )דניאל ט'( "והאיש גבריאל", וזרועותיו ומרגלותיו, ועוד )דניאל י'( "וקול דבריו כקול המון". והדרך הזאת תפשו בעליון העליונים: אמר )ישעיה נ"ט( "וכובע ישועה בראשו ")שם א' ב'( "כי פי ה' דבר"; )תהלים ל"ד ט"ז(" עיני ה' אל צדיקים,ואזניו אל שועתם, פני ה' בעושי רע;" ועל זה הדרך "וירד ה'", "ויעל אלוקים", כי הכל מלא כבודו... בזה פירש לנו ראב"ע את המניע הנפשי להעתק הלשון הנקרא פרסוניפיקציה )ב"לשון לימודים" של רמח"ל יקרא להעתק לשון זה בשם "תת גוף"(. אבל דברי הרמב"ם במורה נבוכים שעליהם יסתמך צריכים עיון רב ונראה שהדמיון בין פירוש הרמב"ם לישעיה י"ג י"ג ובין פירוש הראב"ע למקומנו אינם עולים בקנה אחד. אך מחוסר מקום לא נוכל להביאם הנה. ) דברים פרק לב )א( ה א ז ינ ו ה ש מ ים ו א ד ב ר ה ו תש מ ע ה א ר ץ אמ רי פ י: )ב( י ע ר ף כ מ ט ר לק ח י תז ל כ ט ל אמ ר ת י כש עיר ם ע לי ד ש א ו כר ביב ים ע לי ע ש ב: )ג( כ י ש ם י קו ק א ק ר א ה ב ו ג ד ל לא לקינ ו: )ד( ה צ ור ת מ ים פ ע ל ו כ י כ ל ד ר כ יו מש פ ט קל א מ ונ ה ו א ין ע ו ל צ ד יק ו י ש ר ה וא: )ה( שח ת ל ו ל א ב נ יו מ ומ ם ד ור עק ש ופ ת ל ת ל: )ו( ה ל י קו ק תג מ ל ו ז את ע ם נ ב ל ו ל א ח כ ם ה ל וא ה וא א ב י ך ק נ ך ה וא ע ש ך ו י כנ נ ך: )ז( ז כר י מ ות ע ול ם ב ינ ו ש נ ות דר ו ד ר ש א ל א ב י ך ו י ג ד ך ז קנ י ך ו י אמ ר ו ל ך: )ח( ב ה נ ח ל ע ל י ון ג וי ם ב ה פ ריד ו ב נ י א ד ם י צב ג ב ל ת ע מ ים ל מס פ ר ב נ י יש ר א ל: )ט( כ י ח ל ק י קו ק ע מ ו י ע ק ב ח ב ל נ ח ל ת ו: )י( ימ צ א ה ו ב א ר ץ מד ב ר וב ת ה ו י ל ל י שמ ן י ס ב ב נ ה ו י ב ונ נ ה ו י צ ר נ ה ו כ איש ון עינ ו: )יא( כ נ ש ר י ע יר קנ ו ע ל ג וז ל יו י ר ח ף יפ ר ש כ נ פ יו יק ח ה ו יש א ה ו ע ל א ב ר ת ו: )יב( י קו ק ב ד ד י נ ח נ ו ו א ין עמ ו א ל נכ ר: )יג( י ר כב ה ו ע ל במותי ב מ תי א ר ץ ו י אכ ל ת נ וב ת ש ד י ו ינק ה ו ד ב ש מס ל ע ו ש מ ן מח ל מ יש צ ור: )יד( ח מ א ת ב ק ר ו ח ל ב צ אן עם ח ל ב כ ר ים ו איל ים ב נ י ב ש ן ו ע ת וד ים עם ח ל ב כל י ות חט ה ו ד ם ענ ב תש ת ה ח מ ר: )טו( ו יש מ ן י ש ר ון ו יב ע ט ש מ נ ת ע ב ית כ ש ית ו יטש א ל וק ע ש ה ו ו י נ ב ל צ ור י ש ע ת ו: 1

2 )טז( י ק נא ה ו ב ז ר ים ב ת ועב ת י כ עיס ה ו: )יז( יז ב ח ו ל שדים ל א א ל ה א להים ל א י ד ע ום ח ד שים מק ר ב ב א ו ל א ש ע ר ום א בתיכ ם: )יח( צ ור י ל ד ך ת שי ו תש כ ח קל מ חל ל ך: )יט( ו י ר א י קו ק ו ינ א ץ מכ ע ס ב נ יו וב נת יו: )כ( ו י אמ ר א ס ת יר ה פ נ י מה ם א ר א ה מ ה א ח רית ם כ י ד ור ת ה פ כת ה מ ה ב נ ים לא אמ ן ב ם: )כא( ה ם קנ א וני ב לא א ל כע ס וני ב ה ב ליה ם ו א ני א ק ניא ם ב ל א ע ם ב ג וי נ ב ל א כ עיס ם: )כב( כי אש ק ד ח ה ב א פ י ו ת יק ד ע ד ש א ול ת ח ת ית ו ת אכ ל א ר ץ ו יב ל ה ו ת ל ה ט מ וס ד י ה ר ים: )כג( א ס פ ה ע ל ימ ו ר ע ות ח צ י א כ ל ה ב ם: )כד( מ ז י ר ע ב ול ח מי ר ש ף ו ק ט ב מ ריר י ו ש ן ב המת א ש ל ח ב ם עם ח מ ת זח ל י ע פ ר: )כה( מח וץ ת ש כ ל ח ר ב ומח ד ר ים אימ ה ג ם ב ח ור ג ם ב ת ול ה י ונ ק עם א יש שיב ה: )כו( א מ ר תי א פ איה ם א ש ב ית ה מא נ וש זכ ר ם: )כז( ל ול י כ ע ס א ויב א ג ור פ ן י נ כ ר ו צ ר ימ ו פ ן י אמ ר ו י ד נ ו ר מ ה ו ל א י קו ק פ ע ל כ ל ז את: )כח( כי ג וי אב ד עצ ות ה מ ה ו א ין ב ה ם ת ב ונ ה: )כט( ל ו ח כ מ ו י ש כ יל ו ז את י ב ינ ו ל א ח רית ם: )ל( איכ ה יר ד ף א ח ד א ל ף וש נ ים י נ יס ו ר ב ב ה אם ל א כי צ ור ם מ כ ר ם ו יקו ק הס גיר ם: )לא( כ י ל א כ צ ור נ ו צ ור ם ו אי ב ינ ו פ ליל ים: )לב( כ י מג פ ן ס דם ג פ נ ם ומש ד מ ת ע מר ה ע נ ב מ ו ענ בי ר וש א ש כ ל ת מ רר ת ל מ ו: )לג( ח מ ת ת נינ ם יינ ם ו ר אש פ ת נ ים א כ ז ר: )לד( ה לא ה וא כ מ ס עמ ד י ח ת ום ב א וצ רת י: )לה( ל י נ ק ם ו של ם ל ע ת ת מ וט ר ג ל ם כ י ק ר וב י ום איד ם ו ח ש ע תד ת ל מ ו: )לו( כ י י ד ין י קו ק ע מ ו ו ע ל ע ב ד יו ית נ ח ם כ י יר א ה כי א ז ל ת י ד ו א פ ס ע צ ור ו ע ז וב: )לז( ו א מ ר א י א לקימ ו צ ור ח ס י ו ב ו: )לח( א ש ר ח ל ב ז ב ח ימ ו י אכ ל ו יש ת ו י ין נ סיכ ם י ק ו מ ו ו י ע ז ר כ ם י ה י ע ליכ ם סת ר ה: )לט( ר א ו ע ת ה כ י א נ י א ני ה וא ו א ין א לה ים עמ ד י א נ י א מ ית ו א ח י ה מ ח צ תי ו א נ י א ר פ א ו א ין מי ד י מ צ יל: )מ( כ י א ש א א ל ש מ ים י ד י ו א מ ר תי ח י א נכ י ל על ם: )מא( אם ש נ ותי ב ר ק ח ר ב י ו תאח ז ב מש פ ט י ד י א ש יב נ ק ם ל צ ר י ו למ ש נ א י א ש ל ם: )מב( א ש כ יר ח צ י מד ם ו ח ר ב י ת אכ ל ב ש ר מד ם ח ל ל ו שב י ה מר אש פ ר ע ות א וי ב: )מג( ה ר נ ינ ו ג וים ע מ ו כ י ד ם ע ב ד יו יק ום ו נ ק ם י ש יב ל צ ר יו ו כפ ר א ד מ ת ו ע מ ו: פ )מד( ו י ב א מש ה ו י ד ב ר א ת כ ל דב ר י ה שיר ה ה ז את ב א ז נ י ה ע ם ה וא ו ה וש ע בן נ ון: )מה( ו י כ ל מש ה ל ד ב ר א ת כ ל ה ד ב ר ים ה א ל ה א ל כ ל יש ר א ל: )מו( ו י אמ ר א לה ם ש ימ ו ל ב ב כ ם ל כ ל ה ד ב ר ים א ש ר א נכ י מע יד ב כ ם ה י ום א ש ר ת צ ו ם א ת ב ניכ ם לש מ ר ל ע ש ות א ת כ ל דב ר י ה ת ור ה ה ז את: )מז( כ י ל א ד ב ר ר ק ה וא מכ ם כי ה וא ח ייכ ם וב ד ב ר ה ז ה ת א ר יכ ו י מים ע ל ה א ד מ ה א ש ר א ת ם עב ר ים א ת ה י ר ד ן ש מ ה ל רש ת ה: פ )מח( ו י ד ב ר י קו ק א ל מש ה ב ע צ ם ה י ום ה ז ה ל אמ ר: )מט( ע ל ה א ל ה ר ה ע ב ר ים ה ז ה ה ר נ ב ו א ש ר ב א ר ץ מ וא ב א ש ר ע ל פ נ י י רח ו ור אה א ת א ר ץ כ נ ע ן א ש ר א נ י נת ן לב נ י יש ר א ל ל א ח ז ה: )נ( ומ ת ב ה ר א ש ר א ת ה על ה ש מ ה ו הא ס ף א ל ע מ י ך כ א ש ר מ ת א ה ר ן א ח י ך ב ה ר ה ה ר ו יא ס ף א ל ע מ יו: )נא( ע ל א ש ר מ ע ל ת ם ב י ב ת ו ך ב נ י יש ר א ל ב מ י מ ריב ת ק ד ש מד ב ר צ ן ע ל א ש ר ל א ק ד ש ת ם א ות י ב ת ו ך ב נ י יש ר א ל: )נב( כ י מנ ג ד תר א ה א ת ה א ר ץ ו ש מ ה ל א ת ב וא א ל ה א ר ץ א ש ר א נ י נת ן לב נ י יש ר א ל: פ 1 Give ear, ye heavens, and I will speak; and let the earth hear the words of my mouth. 2 My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distil as the dew; as the small rain upon the tender grass, and as the showers upon the herb. 3 For I will proclaim the Name of the LORD; ascribe ye Greatness unto our God. 4 The Rock, His Work Is Perfect; for all His Ways Are Justice; a God of Faithfulness and without iniquity, Just and Right Is He. 5 Is corruption His? No; His children's is the blemish; a generation crooked and perverse. 6 Do ye thus requite the LORD, O foolish people and unwise? Is not He Thy Father That hath Gotten thee? Hath He not Made thee, and Established thee? 7 Remember the days of old, consider the years of many generations; ask thy father, and he will declare unto thee, thine elders, and they will tell thee. 8 When the Most High Gave to the nations their inheritance, when He Separated the children of men, He Set the borders of the peoples according to the number of the children of Israel. 9 For 2

3 the Portion of the LORD Is His People, Yaakov the Lot of His Inheritance. 10 He Found him in a desert land, and in the waste, a howling wilderness; He Compassed him about, He Cared for him, He Kept him as the Apple of His Eye. 11 As an eagle that stirreth up her nest, hovereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her pinions-- 12 The LORD alone did Lead him, and there was no strange god with Him. 13 He Made him ride on the high places of the earth, and he did eat the fruitage of the field; and He Made him to suck honey out of the crag, and oil out of the flinty rock; 14 Curd of kine, and milk of sheep, with fat of lambs, and rams of the breed of Bashan, and he-goats, with the kidney-fat of wheat; and of the blood of the grape thou drankest foaming wine. 15 But Yeshurun waxed fat, and kicked--thou didst wax fat, thou didst grow thick, thou didst become gross--and he forsook God Who Made him, and Condemned the Rock of his salvation. 16 They roused Him to Jealousy with strange gods, with abominations did they provoke Him. 17 They sacrificed unto demons, no-gods, gods that they knew not, new gods that came up of late, which your fathers dreaded not. 18 Of the Rock That Begot thee thou wast unmindful, and didst forget God That Bore thee. 19 And the LORD Saw, and Spurned, because of the provoking of His Sons and His Daughters. 20 And He Said: I will Hide My Face from them, I will See what their end shall be; for they are a very froward generation, children in whom is no faithfulness. 21 They have roused Me to Jealousy with a no-god; they have provoked Me with their vanities; and I will Rouse them to jealousy with a no-people; I will Provoke them with a vile nation. 22 For a fire is kindled in My Nostril, and burneth unto the depths of the nether-world, and devoureth the earth with her produce, and setteth ablaze the foundations of the mountains. 23 I will Heap evils upon them; I will Spend Mine Arrows upon them; 24 The wasting of hunger, and the devouring of the fiery bolt, and bitter destruction; and the teeth of beasts will I Send upon them, with the venom of crawling things of the dust. 25 Without shall the sword bereave, and in the chambers terror; slaying both young man and virgin, the suckling with the man of gray hairs. 26 I Thought I would Make an end of them, I would Make their memory cease from among men; 27 Were it not that I Dreaded the enemy's provocation, lest their adversaries should misdeem, lest they should say: Our hand is exalted, and not the LORD hath wrought all this. 28 For they are a nation void of counsel, and there is no understanding in them. 29 If they were wise, they would understand this, they would discern their latter end. 30 How should one chase a thousand, and two put ten thousand to flight, except their Rock had Given them over and the LORD had Delivered them up? 31 For their rock is not as our Rock, even our enemies themselves being judges. 32 For their vine is of the vine of Sodom, and of the fields of Amora; their grapes are grapes of gall, their clusters are bitter; 33 Their wine is the venom of serpents, and the cruel poison of asps. 34 Is not this laid up in store with Me, sealed up in My Treasuries? 35 Vengeance Is Mine, and Recompense, against the time when their foot shall slip; for the day of their calamity is at hand, and the things that are to come upon them shall make haste. 36 For the LORD will Judge His People, and Repent Himself for His Servants; when He Seeth that their stay is gone, and there is none remaining, shut up or left at large. 37 And it is said: Where is their God, the Rock in whom they trusted; 38 Who did Eat the fat of their sacrifices, and Drank the wine of their drink-offering? Let Him Rise up and Help you, let Him Be your Protection. 39 See now that I, even I, Am He, and there is no god with Me; I Kill, and I Make alive; I have Wounded, and I Heal; and there is none that can deliver out of My Hand. 40 For I Lift up My Hand to Heaven, and say: As I Live forever, 41 If I Whet My Glittering Sword, and My Hand Take hold on judgment; I will Render Vengeance to Mine Adversaries, and will Recompense them that hate Me. 42 I will Make Mine Arrows drunk with blood, and My Sword shall devour flesh; with the blood of the slain and the captives, from the long-haired heads of the enemy. 43 Sing aloud, O ye nations, of His People; for He doth Avenge the blood of His Servants, and doth Render Vengeance to His Adversaries, and doth Make Expiation for the land of His People. {P} 44 And Moshe came and spoke all the words of this song in the ears of the people, he, and Hoshea the son of Nun. 45 And when Moshe made an end of speaking all these words to all Israel, 46 He said unto them: Set your heart unto all the Words wherewith I testify against you this day; that ye may charge your children therewith to observe to do all the Words of this Law. 47 For it is no vain thing for you; because it is your life, and through this thing ye shall prolong your days upon the land, whither ye go over the Jordan to possess it. {P} 48 And the LORD Spoke unto Moshe that selfsame day, Saying: 49 Get thee up into this mountain of Avarim, unto mount Nevo, which is in the 3

4 land of Moav, that is over against Yiricho; and behold the land of Canaan, which I Give unto the children of Israel for a possession; 50 And die in the mount whither thou goest up, and be gathered unto thy people; as Aharon thy brother died in mount Chor, and was gathered unto his people. 51 Because ye trespassed against Me in the midst of the children of Israel at the waters of Merivat-Kadesh, in the wilderness of Tzin; because ye sanctified Me not in the midst of the children of Israel. 52 For thou shalt see the land afar off; but thou shalt not go thither into the land which I Give the children of Israel.{P} Alef. 1. )א( ה א ז ינ ו ה ש מ ים ו א ד ב ר ה ו תש מ ע ה א ר ץ אמ רי פ י: בראשית פרק א פסוק א ב ראש ית ב ר א א לקים א ת הש מ ים ו א ת ה א ר ץ: )ב( י ע ר ף כ מ ט ר לק ח י תז ל כ ט ל אמ ר ת י כ שעיר ם ע לי ד ש א ו כר ביב ים ע לי ע ש ב: שם )יא( ו י אמ ר א לקים ת ד ש א ה א ר ץ ד ש א ע ש ב מ ז ר יע ז ר ע ע ץ פ ר י ע ש ה פ רי ל מינ ו א ש ר ז ר ע ו ב ו ע ל ה א ר ץ ו י הי כ ן: שם ב )ה( ו כ ל ש יח ה ש ד ה ט ר ם י ה י ה ב א ר ץ ו כ ל ע ש ב ה ש ד ה ט ר ם יצ מ ח כי ל א המ ט יר י קו ק א לקי ם ע ל ה א ר ץ ו א ד ם א ין ל ע ב ד א ת ה א ד מ ה: )ו( ו א ד י ע ל ה מן ה א ר ץ ו הש ק ה א ת כ ל פ נ י ה א ד מ ה: )ג( כ י ש ם י קו ק א ק ר א ה ב ו ג ד ל לא לקינ ו: שם ד )יג( ו י אמ ר ק ין א ל י קו ק ג ד ול ע ונ י מנ ש א: )ד( ה צ ור ת מ ים פ ע ל ו כ י כ ל ד ר כ יו מש פ ט קל א מ ונ ה ו א ין ע ו ל צ ד יק ו י ש ר ה וא: שם ו )ט( א ל ה ת ול ד ת נ ח נ ח א יש צ ד יק ת מ ים ה י ה ב ד רת יו א ת ה א לה ים ה ת ה ל ך נ ח : )ה( שח ת ל ו ל א ב נ יו מ ומ ם ד ור עק ש ופ ת ל ת ל: שם )יא( ו תש ח ת ה א ר ץ לפ נ י ה א לקים ו תמ ל א ה א ר ץ ח מ ס: )יב( ו י ר א א לקים א ת ה א ר ץ ו הנ ה נש ח ת ה כ י הש ח ית כ ל ב ש ר א ת ד ר כ ו ע ל ה א ר ץ: )ו( ה ל י קו ק תג מ ל ו ז את ע ם נ ב ל ו ל א ח כ ם ה ל וא ה וא א ב י ך ק נ ך ה וא ע ש ך ו י כנ נ ך: שם א )כו( ו י אמ ר א לקים נ ע ש ה א ד ם ב צ ל מ נ ו כד מ ות נ ו ו יר ד ו בד ג ת ה י ם וב ע וף ה ש מ ים וב ב המ ה וב כ ל ה א ר ץ וב כ ל ה ר מ ש ה רמ ש ע ל ה א ר ץ: )שם יא )ה( ו י ר ד י ק ו ק ל ר א ת א ת ה ע יר ו א ת ה מ ג ד ל א ש ר ב נ ו ב נ י ה א ד ם: )ו( ו י אמ ר י ק ו ק הן ע ם א ח ד ו ש פ ה א ח ת ל כ ל ם ו ז ה ה ח ל ם ל ע ש ות ו ע ת ה ל א י ב צר מה ם כ ל א ש ר י ז מ ו ל ע ש ות: )ז( ה ב ה נ ר ד ה ו נ ב ל ה ש ם ש פ ת ם א ש ר ל א י ש מ ע ו א יש ש פ ת רע ה ו: )ח( ו י פ ץ י ק ו ק א ת ם מ ש ם ע ל פ ני כ ל ה א ר ץ ו י ח ד ל ו ל ב נ ת ה ע יר: )ט( ע ל כ ן ק ר א ש מ ה ב ב ל כ י ש ם ב ל ל י ק ו ק ש פ ת כ ל ה א ר ץ ומ ש ם ה פ יצ ם י ק ו ק ע ל פ נ י כ ל ה א ר ץ: פ( )ז( ז כר י מ ות ע ול ם ב ינ ו ש נ ות דר ו ד ר ש א ל א ב י ך ו י ג ד ך ז קנ י ך ו י אמ ר ו ל ך: שם ח )כב( ע ד כ ל י מ י ה א ר ץ ז ר ע ו ק ציר ו ק ר ו ח ם ו ק יץ ו ח ר ף וי ום ו ל י ל ה ל א יש ב ת ו: )ח( ב ה נ ח ל ע ל י ון ג וי ם ב ה פ ריד ו ב נ י א ד ם י צ ב ג ב ל ת ע מ ים ל מס פ ר ב נ י יש ר א ל: שם י )יט( ו י ה י ג ב ול ה כ נ ע ני מ ציד ן בא כ ה ג ר ר ה ע ד ע ז ה בא כ ה ס ד מ ה ו ע מ ר ה ו א ד מ ה וצ בי ם ע ד ל ש ע: )לב( א ל ה מש פ ח ת ב ני נ ח ל ת ול דת ם ב ג ויה ם ומא ל ה נפ ר ד ו ה ג וי ם ב א ר ץ א ח ר ה מ ב ול: 4

5 2. Bauman s interpretation to the effect that the poem is summarized in v. 3 doesn t appear to make a great deal of sense in that v. 3 contains instructions how people should respond to their hearing God s Name, rather than the message throughout the poem. As for the poem s climax being contained in v. 39, which relates back to v. 3, the first part of the claim makes sense in that v. 39 does contain a statement regarding God s Power and Ability to either Reward of Punish, a theme that not only is central to the poem of Ha azinu, but plays a role throughout the Tora when belief in God is discussed. However, while v. 3 demands that man be deferential to God whenever the Latter s Name is uttered, the overall idea of God Controlling life and death does not appear to be inherent in v. 3. פרשת האזינו שנת תשי"ח שירת האזינו דברים פרק לב דברי סיכום לשירה - רמב"ן א. הרמב"ן,נותן בסוף השירה דברי סיכום : ד"ה כי אשא אל שמים ידי: והנה השירה הזאת אשר היא לנו לעד אמת ונאמן תגיד בביאור כל המוצאות אותנו, הזכירה בתחילה החסד שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא מאז שלקחנו לחלקו, והזכירה הטובות שעשה לנו במדבר, ואשר הנחילנו ארצות הגויים הגדולים והעצומים, ורוב הטובה והעושר והכבוד אשר הנחילנו בה, וכי מרוב כל טובה מרדו בה' לעבוד הכוכבים ומזלות,והזכירה הכעס אשר היה מלפניו עליהם, עד אשר שילח בהם בארצם דבר ורעב וחיה רעה וחרב. ואחרי כן פיזר אותם בכל רוח ופאה. וידוע כי כל זה נתקיים ויהי כן. ואמרה השירה כי בסוף ישיב נקם לצריו ולמשנאיו ישלם, והטעם, כי הם עשו כל הרעות עמנו לשנאתו של הקדוש ברוך הוא, כי לא שנאו את ישראל בעבור שעשו עבודה זרה כהם, רק שלא יעשו מעשיהם ויעבדו את הקדוש ברוך הוא וישמרו את מצוותיו, ולא יתחתנו בהם, ולא יאכלו זבחיהם ויבוזו עבודת כוכבים שלהם ויבערו אותם ממקומותיהם, וכעניין שאמר) תהילים מ"ד" :(כי עליך הורגנו כל היום". אם כן לשנאתו של הקדוש ברוך הוא יעשו לנו כל הרעות האלה, והם צריו ומשנאיו ועליו להינקם מהם. וזה דבר ברור, כי על הגאולה העתידה יבטיח, כי בעניין בית שני לא הרנינו גויים עמו, רק לעגו עליהם "מה היהודים האומללים עושים", והיו גדוליהם עומדים בהיכל מלך בבל, וכולם משועבדים לו, ובימים ההם לא השיב נקם לצריו ולא כיפר אדמתו עמו. והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה, רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל, ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חימה, אבל לא ישבית זכרנו,וישוב ויתנחם וייפרע מן האויבים בחרבו הגדולה והחזקה ויכפר על חטאתנו למען שמו. אם כן השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כורחן של מינין. וכך הזכירו בספרי: "גדולה שירה זו,שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה בעולם הזה, ויש בה לעולם הבא " ולזה רמז הכתוב שאמר: "ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם "הזכיר "כל" להגיד שהיא כוללת כל העתידות למו, ואם היא קטנה בדיבור, כי ביאר להם עניינים רבים. ואילו הייתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים שהגיד מראשית אחרית, כן היה ראוי להאמין בה, מפני שנתקיימו כל דבריה עד הנה, לא נפל דבר אחד, ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלוקים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו, אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו, עליו השלום. It would appear that Bauman would differ with RaMBaN regarding the overall point of the poem. According to RaMBaN, the poem mentions the past, present, and future redemption 5

6 Beit. Gimel. Daled. of the Jewish people, whereas Bauman, by emphasizing v. 39, understands the poem to be about what God is Capable of, rather than the responsibilities of the Jewish people to appreciate HaShem and do what will entitle them to His Continued Involvement in their ultimate fate. 1. By the Gaon interpreting HaShamayim as a reference to angels does not make sense within the context of the verse, since what Moshe says during the course of the poem has only to do with the Jewish people, but not any Heavenly Entities. As for Abrabanel s interpretation, that HaShamayim =the dignitaries and the judicial enforcers; HaAretz =the proletariat, why within the context of the poem does it make sense to distinguish between these two groups? The entire Jewish people is being addressed and therefore, whatever social station or status that they may possess, it is irrelevant in terms of how they are going to be Judged by HaShem, and ultimately redeemed. 2. In Ibn Ezra s commentary, that which is above is a reference to the enemies of Israel that will eventually be brought low; that which is below is Israel itself which will eventually be restored to its previous heights. 3. If the soul originates with God, then how can it, as manifested in the Jewish people, ever assume a lowly, despised status? Ibn Ezra comes to say that the soul is never brought low, and remains at the very least in a middle position. However, the container of the soul, i.e., one s physical body, can be subjected to all sorts of indignities and persecutions. Eventually, the body will be brought back up to the level that the soul deserves to be on, i.e., the heights, even as the enemies that perpetrated the persecutions of the Jewish people will be given their just deserts. 4. From the verse in Yeshayahu 13:13 Therefore I will make the heavens to tremble, and the earth shall be shaken out of her place, for the wrath of the LORD of hosts, and for the day of His fierce anger, Abrabanel wishes to demonstrate that this is an analogy to how powerful individuals ( heavens ) will have their place in the world and their leadership disrupted, therefore supporting his contention that Shamayim in Devarim 32:1 is similarly a reference to the warrior leaders and the kings who have and will continue to persecute the Jews. 5. The syntactical problem that Abrabanel addresses at the end of the passage that is quoted, is that in Devarim 32:1 there is an implication that if the Heavens listen, it will lead to the earth listening as well. But this does not follow necessarily if these two entities represent the leadership and the proletariat. It is possible that the former listen, but not the latter. Therefore, Abrabanel wishes to explain how there would be a top-down, trickle-down effect. V. 4 is describing God, Who is Immutable and Unchanging. He only Responds to the actions of man. V. 5 describes the Jewish people s exercise of their freedom of choice, resulting in digressions from the proper path. Therefore, a verb is used in this verse since it is discussing man. 1. The two commentators differ in how each parses the verse, even though at the end of the day, they appear to reach the same conclusion. RaShBaM: לו The --שחת Jewish people have done themselves in; blamed. no --לא one else can be Although they have been declared the Children of God, they have --בניו מומם acted to deprive themselves of such a lofty standing. Bechor Shor: לו לא Don t --שחת blame HaShem if the Jewish people have sullied themselves. blemish. It --בניו is the Jewish people who are entirely responsible for their מומם 6

7 Heh. 2. It would appear that Bechor Shor s interpretation coming on the heels of v. 4, is closer to the literal intent of the text. Since v. 4 is talking about God s Perfection, it would stand to reason that you couldn t blame the shortcomings of the Jewish people upon him, but rather upon themselves. i.e., Israel destroyed, itself, not Him (it s not HaShem s, לי' Targum.א 1 adds an extra word fault)..ב בראשית פרק ג )ז( ו תפ ק ח נ ה עינ י ש ניה ם ו י ד ע ו כ י ע יר מ ם ה ם ו ית פ ר ו ע ל ה ת אנ ה ו י ע ש ו ל ה ם ח גר ת: Just as there is no direct mention of a prepositional pronoun in the verse, but one is added by the Targum, i.e.,, להון so too Targum Onkelos took the liberty to add a pronoun to his translation/interpretation of Devarim 32:5. Perhaps.א 2 as soon as Targum assumes that the manner by which they sullied themselves was by worshipping idolatry, by definition they were no longer considered His Chidren due to their disloyalty and perfidy. poem: The term Mum is associated with idolatry in the continuation of the.ב )טז( י ק נא ה ו ב ז ר ים ב ת ועב ת י כ עיס ה ו: )יז( יז ב ח ו ל שדים ל א א ל ה א להים ל א י ד ע ום ח ד שים מק ר ב ב א ו ל א ש ע ר ום א בתיכ ם: )יח( צ ור י ל ד ך ת שי ו תש כ ח קל מ חל ל ך: )כא( ה ם קנ א וני ב לא א ל כע ס וני ב ה ב ליה ם ו א ני א ק ניא ם ב ל א ע ם ב ג וי נ ב ל א כ עיס ם: 7

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations   בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations http://www.nechama.org.il/cgibin/pageprintmode.pl?id=10 בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ ש ק ל ב נ יו ו ל ב נ ות יו ו י ב ר ך א ת ה ם ו י ל

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5>

<4D F736F F D20EEE5F4FA20FAF7F6E9F820E4EEF9F4E7E420F9ECE420E4EEF9F4E7E420F9ECE5> המשפחה שלה, המשפחה שלו - עמדות מתבגרות ומתבגרים ביחס למעמד האשה במשפחה, כפונקציה של משפחת המוצא והיבטים מעודדי סובלנות של ההקשר החינוכי בלהה אדמנית, מכללת 'תלפיות' במחקר זה נבחנו עמדותיהם של מתבגרות ומתבגרים

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ 1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ ד מ י ה י ם נ ת ן ב א צ ר ות ת ה ומ ות: )ח( י יר א

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

הבנת הנקרא Reading Comprehension

הבנת הנקרא Reading Comprehension הבנת הנקרא Reading Comprehension בקבצים 1-4, יש להדפיס את עמודים 2-4 בלבד. בקבצים 5-10 יש להדפיס את עמודים 2-5 בלבד..1 קיץ 2017 https://files.geva.co.il/geva_website/uploads/2017/05/%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד