מפת דרכים לחברה משותפת יוזמה של גבעת חביבה בתמיכת האיחוד האירופאי خارطة الطريق للمجتمع المشترك مبادرة جبعات حبيبه بدعم من اإلتحاد األوروبي סקירה אקדמי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מפת דרכים לחברה משותפת יוזמה של גבעת חביבה בתמיכת האיחוד האירופאי خارطة الطريق للمجتمع المشترك مبادرة جبعات حبيبه بدعم من اإلتحاد األوروبي סקירה אקדמי"

תמליל

1 מפת דרכים לחברה משותפת יוזמה של גבעת חביבה בתמת האיחוד האירופאי خارطة الطريق للمجتمع المشترك مبادرة جبعات حبيبه بدعم من اإلتحاد األوروبي סקירה אקדמית קבוצת עבודה בנושא כלכלה נכתב ע"י ניצה )קלינר( קסיר אסף צחור-שי EU Peacebuilding Initiative מפת דרכים לחברה משותפת خارطة طريق لمجتمع مشترك Roadmap for a Shared Society This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Havatzelet Givat Haviva Cultural and Educational Institute of Hashomer Hazair and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

2 "מפת דרכים לחברה משותפת" מהווה תהליך ראשון מסוגו לפיתוח וקידום מערך של צעדים ישימים ומדידים לקראת חברה משותפת של יהודים וערבים בישר תוך כדי שיתוף ציבור נרחב ושילוב דעות מקשת פוליטית וחברתית מקיפה. בשנה הראשונה, חמש "קבוצות מליאה" מורכבות מדמויות ציבוריות ומקצועיות מובילות בחברה היהודית והערבית מתכנסות על מנת לנסח מסמך מפת דרכים שתכלול צעדים מעשיים לקדם את ישר לקראת חברה משותפת. חמש הקבוצות יעסקו בתחומים המבוססים על מטרות המילניום של האו"ם: חינוך, פיתוח כלכלי, ממשל/משילה, קרקעות, וייצוג תרבותי ותהלים מאחים. חברי הקבוצות הם ערבים ויהודים, נשים וגברים, מהמגזר הפרטי, הציבורי ומהחברה האזרחית, המייצגים טווח רחב של הקשת הפוליטית, בעלי ניסיון מקצועי רב בתחום בו עוסק הקבוצה. לכל קבוצה שני מובילים, יהודי וערבי, אנשי ציבור מוכרים עם זיקה לתחום, מנחה לבניית קונצנזוס, וחוקר בכיר שמספק סקירה אקדמית זו של ניסיון קודם בתחום בארץ ובעולם. בשנה השנייה, ההמלצות של קבוצות העבודה יובאו להליך רחב של שיתוף ציבור ב- 40 פגישות באזורים בעלי אופי חברתי מגוון ובעזרת משוב ברשת שיאפשר איסוף וניתוח רמת תמת הציבור בצעדים המוצעים. משוב הציבור ישמש לכוונן את המסמכים לכדי מסמך מפת דרכים שמוסכם על ידי מגוון רחב ככל האפשר של הציבור הישרי. מסמך זה יהווה בסיס למסע קידום חקיקה, החל מהסעיפים שזוכים לתמה ציבורית הרחבה ביותר, אשר ייפתח בכנס בכנסת בסוף גבעת חביבה הינה ארגון ללא כוונת רווח שנוסד בשנת 1949 כמרכז הארצי לחינוך של הקיבוץ הארצי. הארגון מתמקד בקידומן של ערבות הדדית, שוויון אזרחי ושיתוף פעולה בין קבוצות במחלוקת, כבסיס לבניית עתיד משותף וחברה משותפת - מרכיבים חיוניים לדמוקרטיה ישרית בת-קיימא ופורחת. למטרה זו, המרכז לחברה משותפת בגבעת חביבה מעודד קהילות מפולגות לפעול יחד להשגת יעדיהן המשותפים, תוך תהליך של אינטראקציה, תמה והעצמה הדדית. הדבר נעשה על-ידי הובלה של מיזמים בין-קהילתיים; הדרכות מונחות ופעילויות בונות ולת; כינוס ימי עיון, סדנאות וכנסים לפיתוח רעיונות מעשיים תומכי שינוי; ותרגומם של רעיונות ה לכדי ממש. גבעת חביבה, כמובילה בתחומה, זכתה בפרס אונסק"ו לחינוך לום עבור פעילותה רבת השנים לקידום דיוג יהודי-ערבי ופיוס. ניצה )קלינר( קסיר ראש תחום שוק העבודה ומדיניות הרווחה במחקר בבנק ישר, כלכלנית וחוקרת בכירה. בין תחומי העניין העיקריים שלה נמצא שילובם החברתי כלכלי של ערביי ישר. היא שותפה בהתוויית מדיניות ומרצה בנושאי שוק העבודה והרווחה, כולל הובלה של כנסים ומושבים. חברה בוועדות ממשלתיות וציבוריות שונות, ואף כיהנה כיו"ר ועדת המשנה 'כלכלה ותעסוקה', ועדת וף )הוועדה למלחמה בעוני(. כמו כן, היא עמיתה בכירה במכון החרדי למחקרי מדיניות. לצד תפקידים ו היא פעילה בהתנדבות בארגונים חברתיים שונים: מנטורית מובילה של תהלי ייעוץ לארגונים חברתיים במסגרת עמותת "נובה", חברה בוועדות יצוב כלי מדיניות במסגרת תב"ת-ג'וינט, חברה בדירקטוריון של ה"פורום הישרי לגיוון בתעסוקה", מנטורית בעמותת "עולים יחד" לקידום אקדמאים יוצאי אתיופיה ועוד. אסף צחור-שי בוגר תואר ראשון בתוכנית פכ"מ )פילוסופיה, כלכלה, מדע-המדינה( ותלמיד לתואר שני בתוכנית המצטיינים במדיניות ציבורית וכלכלה באוניברסיטה העברית. עבד כעוזר מחקר בחטיבת המחקר בבנק ישר ועובד כיום כחוקר במכון החרדי למחקרי מדיניות. בעל רקע בחינוך בלתי פורמלי ובעיסוק בנושאים חברתיים.

3 מצב תמונת כלכלי: פיתוח החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית קסיר )קלינר( ניצה צחור-שי אסף

4 דצמבר 1

5 2

6 עניינים תוכן מבוא...8 חלק א': תכניות ממשלתיות מרכזיות רקע שנים 2000 עד החלטות ממשלה בשנים ביצוע תכנית החומש נים תכניות בשנת תכנית חומש נים חלק ב': גופים אזרחיים ותכניות חוץ ממשלתיות מרכזיות חלק ג': פירוט תכניות וצעדים לפי תחומי פיתוח שוק העבודה א( שיעורי תעסוקה...24 רקע שיעורי התעסוקה של האוכלוסייה הערבית...24 קביעת יעדי תעסוקה...25 תעסוקה בשירות המדינה פיזור תעסוקתי בענפי משק במשלחי-יד נוספים ב( אפליה בשוק העבודה אפליית ערבים בשוק חוקי עבודה ובהיי טק...31 ואכיפת חוקי העבודה...35 העבודה...35 ואכיפתם ג( עידוד תעסוקת ערבים ישרים במקום עובדים זרים...39 ד( תמריצים למעסיקים להעסקת בני מיעוטים...40 מסלול תעסוקה סבסוד שכר...40 עידוד שילוב ערבים בתעסוקה בחברות פרטיות באמצעות מכרזי רכש של הממשלה הקמת מערך תומך תעסוקה )מעונות יום, הכשרה והסבה מקצועית ומרכזי השמה( א( מעונות יום, משפחתונים וצהרונים...42 בניית מעונות יום משפחתונים תחת פיקוח מחירים במגזר הערבי...45 סבסוד עלות מעונות היום עבור אימהות עובדות נקודות זוי במס לאימהות צהרוני עובדות...46 יום...47 ב( הכשרה והסבה מקצועית והשמה בעבודה...47 הכשרה מקצועית...47 שירות התעסוקה מרכזי הכוון )מרכזי "ריאן"(

7 4.3 תלדגה הרומתה 51...הדובעל עקר רכש הרבחהמ רכש םומינימ קנעמ הדובעה סמ( )ילי הסנכה קוזיח תויתשתה תוילכלכה חותיפ( גורדשו ירוזא,היישעת חותיפ תויתשת 54...)תויתוריית )א היישעת ירוזא 55...רחסמו עקר יללכ ןונכת 55...היינבו חותיפ ירוזא 56...היישעת )ב תוריית תומזוי דודיע תומזי 59...תועקשהו )א 60...תיקסע תומזי דודיע תומזי קט ייה הכרדה ץועייו םיקסעל םינטק םיינוניבו ןרק תועקשה םיקסעב יארשא תואוולה תטישב ןומימ-ורקימ יווילו יקסע םישנל )ב אוציי תיתשת תיתרובחת - םישיבכ הרובחתו תירוביצ )א 66םישיבכ )ב תבכר )ג םיסובוטוא תוימוקמה )א 75 תוסנכה )ב 80...יתממ עויס.8 הרעה 81...םוכיסל חפסנ 'א יופימ תוינכת םיביצקתו חפסנ 'ב טוריפ יפיעס צקה תיביצקת ל תמישר 89...תורוקמ

8 5 תמישר םירויא רויא :1 תלוחת ינועה יסחיה )תושפנ( יפל תוצובק 23...הייסולכוא רויא :2 תוגלפתה תודמעמה םיילכלכה הרבחב ללכבו רויא ירועיש :3 הקוסעת םירבג יפל 25...ליג רויא רועיש :4 הקוסעת םירבג רויא ירועיש :5 הקוסעת םישנ רויא :6 תוירושיק תיעוצקמ הייסולכואב תידוהיה הו 27...תידוהי רויא :7 תקוסעת םירבג םידוהיו יפל חמ 31...די רויא :8 תקוסעת םישנ תויברע תוידוהיו יפל חמ 32...די רויא רועיש :9 ה םיקסעומה םמוחתב 34...יעוצקמה רויא רועיש :10 םיטנדוטסה ה ראותל ןושאר תועוצקמב קט-ייהה רויא :11 םינותנה י תויצ רכש קוחל םומינימ יפל תוכייתשה תימו רויא :12 יונישה רפסמב םיקסעומה םילארשיה םירזו ףנעב ןיינבה רושעב 39...ןורחאה רויא רועיש :13 ןהידליש תוהמיאה םילפוטמ תונועמב םויה םינותחפשמבו רויא :14 ביצקת דוסבס תונועמ םוי עצוממ דליל םייגב 3-0 יפל 46...*רזגמ רויא :15 עצוממ םידלי דע ליג 17 החפשמל רויא :16 תייצלומיס קנעמ 53...הדובע רויא :17 שומימ תואכזה קנעמל הדובע ךותמ ללכ ילבקמ החש םיבתכמה תושר םיסימה רויא רועיש :18 םיקסעה תובב יפל לדוג 'סמ( 59...) רויא :19 יחוורמ תיביר רויא :20 רפסמ תורבח תואציימ ףקיהו אוצייה רויא :21 םימסח אוצייל וכירעהש יפכ ילהנמ תורבחה תופתתשמה ב "לבת" רויא :22 זוחא רפסמו םיבושיי םהב תופ הרובחת תירוביצ רויא :23 רפסמ תועיסנ תויעובש סובוטוא עצוממב בשותל רויא :24 דדמ,ימונוקא-ויצוס תויושר תוימוקמ םיבושי םיבושיו 73...םידוהי רויא :25 ינותנ עצוממ תוסנכה בשותל תוימוקמה רויא :26 ךס תופתתשה ה תוסנכהב,תוימוקמה יפל רזגמ רויא :27 עצוממ תוסנכה תוימצע תוסנכהו הנונראמ 76...תוימוקמה

9 איור 28: שיעורי גביית ארנונה ברשויות המקומיות איור 29: סימולציית תוספת התקציב מהשוואת בסיס המס או השוואת שיעורי איור 30: שיעור גירעון ממוצע של הרשויות הגבייה המקומיות

10 לוחות רשימת לוח 1: שיעורי תעסוקה ויעדי תעסוקה )אחוזים(, גילאי לוח 2: שיעורי הקליטה וההעסקה בשירות המדינה בשנים לוח 3: שיעור עובדים ושיעור הנקלטים החדשים במשרדי ממשלה שונים, לוח 4: תכנון ובינוי מעונות יום בשנים לוח 5: מספר מרכזים שהוקמו, מספר המטופלים ושיעורי ההשמה בעבודה, לוח 6: נתוני שכר ושעות עבודה לגברים יהודים וערבים...51 לוח 7: נתוני שכר ושעות עבודה לנשים יהודיות וערביות לוח 8: מספר סניפי בנק, מספר תושבים לסניף ומספר משרות לסניף, לוח 9: שיעורי תשואה על ההון העצמי )רווח נקי להון(...62 לוח 10: שיפור שירות האוטובוסים כתוצאה מתקצוב בהם להחלטת ממשלה לוח 11: סך פרויקטים להסרת חסמי תשתיות ועלותם, שנים

11 8 אובמ רושעב יצחו םינורחאה השבגתה לארשיב המכסה הבחר תיסחי ךרוצה העקשהב חותיפב ילכלכ ברקב, רופישל םבצמ ילכלכה תריגסלו םירעפ.םיילכלכ ךרוצה חותיפב ילכלכה אצמ יוטיב תוינכתב תויתממ.תונוש חכונל תורבטצהה הברה תויעבה הרבחב ךרו םינשה חכונלו ףקיה,הקוצמה תונורתפ תוינידמה ועצוהש ויה םיבר םינווגמו תובו תיביצקת.תיתועמשמ יואר ןייצל םגש תוינכת וצלמוהש תוינידמ ידי םימרוג םיפסונ ורה שדוגש ךכב תויעבה הרבחב בייחמ ןורתפ ידוסי לולכיש יוניש תוינידמ יתועמשמ םימוחתב,םיבר םשלו ךכ תשרדנ צקה םיבאשמ תרכינ יונישו ירדס תויופידע. 1 ביצקתב תונורתפה ועצוהש וללכ ידעצ תוינידמ םינווכמה לופיטל ךותב הרבחה םידעצו תרבגהל היצרגטניאה םע הרבחה.תידוהיה דצל תוליעפ ה ו תוימוקמה םודיקל הרבחה תעצבתמ םג תוליעפ המימ םינוגרא םייחרזא םייתרבח םיליעפמה תוינכת,תונוש םימייקמ רקחמ םיצילממו רד תוינידמ.תונוש תמרל חותיפה הכומנה תיסחי הרבחב,שי,רומאכ תוכה תוילכלכ תויתרבחו תורורב הרבחה ו קשמה.ותוללכב םירקחמ ונחבש האושתה העקשה חותיפב ילכלכ הרבחב ואצמ העקשההש הכומנה חותיפב ילכלכה הרבחב הבוג ריחמ רכינ יחנומב :רצות Kasir (Kaliner) & Yashiv )2014( ואצמ האושתה העקשהמ דודיעל תקוסעת םישנ תויברע תדמוע הכרעהב תינרמש 7 יזוחא.רצות ךמסממ ןכוהש סנכל הירסיק םורופ(,הירסיק )2010 הלוע בולישש םירבג קושב הדובעה םיאנתב םיוושה ול םידוהיה ליבוי לודיגל 10-כ דראילימ ח"ש רצותב. 2 יתנשה יא יוצימ לאיצנטופ החימצה םולגה בולישב מ ייברע לארשי הלכלכב ךימ בצמה ילכלכה הרבחה, עגופ תמרב םייחה,קשמב םצמצמ ילובקת,םיסימה לידגמ ףקיה ימות הרבעהה לידגמו סחי בוח רצותה ךכבו עגופ תוביציב תילכלכה.,ףסונב תמר חותיפ הכומנ תעגופה בצמב ילכלכה הרבחה, הכימ םבצמ יתרבחה ו םיסחיה םיינה.םירזגמה בושח רוכזל הייסולכואש היינע התובלתשהש קושב,הדובעה םיקסעב רחסמבו הניה תיקלח,דבלב השקתמ עיקשהל ךוניחב הלכשהבו חתפלו תומוקמ.הדובע,ךכיפל םיגשיהה םיילכלכה םיגשיההו קושב 1 :המגודל,ןיראב'ג ;2007 בישי ריסקו,)רנילק( ;2013 םורופ,הירסיק ;2010,יוייתש ;2008 ;Miaari, 2013,ונונס תויוסחייתה תופסונ תותל קשמה תלדגהו :רצותה סראפ )2009( דמוא תפסות ג"מתה תלדגהמ תויביטקודורפה 25-כב דראילימ ח"ש ו תפסותה ירועיש תלדגהמ תקוסעת םישנ 6-כב דראילימ.ח"ש ףייס )2009( ךירעמ תפסות 40-כ ח"ש דראילימ ג"מתל בצמב וב ורסוי םימסחה םיידוחייה הרבחל הניחבמ.תילכלכ-תיתרבח

12 9 הדובעה םישממ תויהל.םומנ קוחירה יזיפה יתוברתהו הדובעמ םירוגממו םע םידוהי ריבגמ דוע רתוי תושוחת רוכינה רצונו לגעמ םימסק השקמה תמקה הרבח.תפתושמ הריקסה תללוכ השו.םיקלח קלחב 'א תורקסנ תוינכת תויתממ תויזכרמ תונשב,2000-ה קלחב 'ב תרכזומ םתלועפ םיפוג םייחרזא םינוש תוינכתו ץוח תויתממ,תויזכרמ קלחבו 'ג תטרופמ תוליעפה םינשב תונורחאה ימוחתב חותיפה,ילכלכה יארב תוטלחה ה םתוינידמו םינוגראה.םייחרזאה ףוסב הריקסה עיפומ םוכיס.רצק

13 10 קלח :'א תוינכת תויתממ 3 תויזכרמ עקר םינש 2000 דע 2010 ינפל 16-כ,םינש 22-ב רבוטקואב,2000 הצמיא ה תושארב דוהא קרב תיתנש בר יבושיי רזגמה ףקיהב 4.ח"ש ידראילימ ה המשוי ןפואב מ עוציבהו דמע 70-כ דבלב ביצקתהמ דעויש ירוקמה ל,ףוקילב(.)2005 חודב תדעו רוא תניחבל תוערואמ רבוטקוא 2000 בתכנ ךרו םינש המייקתה הקולח יתלב תינויווש םיביצקת םינוש םימוחתב תייסולכוא בורה תייסולכו טועימה.לארשיב תונש ךלהמב 90-ה םשרנ רופיש םיוסמ וושהב צקה םיבאשמה,םייתממה רקיעבו םינשב תורמל,ז ורתונ םירעפ,םייתועמשמ דחוימבו ימוחתב,ךוניחה יביצקת תוימוקמה בצמבו.תויתשתה ףסונ,ךכל יפל,חודה תורוקמה םיימצעה תוימוקמה תו םומנ ןפואב רכינ סחיב תויושרל.תוידוהיה רבדה עבונ טועיממ תוליעפב תיקסע תנתינה,יוסימל ומכ םג ירועישמ הייבג.םומנ תונקסמב הדעווה עבקנ לופיטה וניה אשונ בושח שיגרו שרודה לופיט ישיא שאר.ה קלחכ לופיטמ,הז בתכנ חודב,הדעווה לועפל ןעמל תריגס םירעפ םייביצקת ןעמלו חותיפ ימוחתב,ךוניחה,ןוכישה,היישעתה הקוסעתה.םיתורישהו,טרפב שגדוה ךרוצה םודיקב הבצמש תיאודבה אוה דוריה רתויב,רוא(.)2003 רבמטפסב,2003 תפוקתב ותממ היינשה לאירא,ןורש הטילחה ה חותיפ םיבושייל םיאודבה םימייקה בגנב (.)881 תפוקת תפה תינכותה הננכות 5-ל םינש הביצקתו דמע דראילימכ.ח"ש יתש תוטלחה תופסונ תועגונה רזגמל, ולבקתהש התואב ועגנ םיבושיי םיאודב,ןופצב תוב 172 ח"ש ( 1403 ראונימ )2004 ו יבושיי המסב-ובא בגנב ( 3956 ילוימ )2005 תוב 388 ח"ש.)2014,יקצנידור( ראוניב 2007 הטילחה תדעו םירשה יניינעל רזגמה ה ידוהי םיקהל תושר ילכלכ.,ה ותושארב דוהא,טרמלוא הצמיא הטלחה וז שדוח רח ןכמ ב 3 קלח תויוחתפתההמ ריינב הז תוסחייתמה הפוקתל דעש עצמא,2013 וחקלנ הדובעמ תמדוק בישי ןרע ריסקו )רנילק(,הצינ.2013

14 )13/ברע( דועיי תושרה רדגוה תויהל ףוג פיש איבהל יוצימל לאיצנטופה ילכלכה תייסולכוא. תמקה תושר וז התייה תוצלמה תדעו הריקחה תיתכלממה תושארב טפושה רודואית המקוהש,רוא רח תוערואמ רבוטקוא.2000 תוטלחה םינשב ב ץרמב 2010 הטילחה ה 32-ה ותושארב ןימינב,והינתנ שמוח ילכלכ םיבושיי ףקיהב 780-כ ח ש הטלחה(.)1539 ה השבוג ידי,רצואה ה יניינעל םיטועימ ךותב מ הור תושרהו ילכלכ, יזורדה יסקר'צהו ב מ הור הי הלטוה תוירחאה לוהינל ה בקעמלו רחא.העוציב צוה ביצקת הז הננכות עצבתהל בב( )ןושאר ךשמב שמח םינש השוב 5 רשע םיבושיי :םייברע ןופצב -,ןינ חס,רא גמ,הרמט,הבארע,תרצנ תילד לא,למרכ איפסוע ;םערפשו זכרמב שלושמבו -,הריט םוא,םחפ לא הווסנק רפכו ;םסאק םורדבו -.טהר ה הדקמתה ימוחתב,רוידה הקוסעתה.הרובחתהו ביצקת ה עבקנ ל ח ש וקלחנש :ךכ ח ש ילכלכ ;יתקוסעת ח ש ןוכישל ;ן לדנו ח ש םוחתב הרובחתה ;תושיגנו 145 ח ש ןוחטיבל םינפ הפאו 5-ו ח ש יווילל,יעוצקמ הרקב,בקעמו הכרעה.םוסרפו ידעי ה הלדגה תקוסעת ייברע לארשי 18,000-ב םיקסעומ םינשה ךכ ג מתהש הי 3.19-ב ידראילימ ח ש.הנשל ךרדה תגשהל הרטמה )1( :הללכ קוזיח תויתשתה תוילכלכה ירוזא( הקוסעת,םיבושייב גורדש ירוזא היישעת,םיימוקמ חותיפ תויתשת תויזיפ,)תויתורייתו )2( תמקה ךרעמ ךמות הקוסעת תונועמ(,םוי הרשכה תיעוצקמ יזכרמו ןווכה,)יתקוסעת )3( דודיע תומזי,םיעיקשמו )4( דוסבס חותיפ תויתשתו,ן לדנב )5( חותיפ יעצמא הרובחת םייזיפ םינפ םייבושיי.םיינוריע-ו המרב :תימוקמה תפה יווק הרובחת תירוביצ ךותב םיבושייה ועיסיש םיעסונ לכב בושיי םאתהב רצל,בושייה מל תועסה ירוז.הקוסעת המרב :תיצראה תפה יווק הרובחת םיבושייהמ םירעל תוידוהי,תויזכרמ םיתמצל,םיבושח רוביח יריצל העונת,םייזכרמ רוביח םיבושייה יזכרמל יפוסמ הרובחת םיינוריע- רוביחו םידקומל םיילכלכ םייתקוסעתו.רוזאב 4,2015 תסנכב,20-ה טלחוה ריבעהל תושרה מ שאר ה םוחתל ותוירחא ה ןויוושל,יתרבח הנוש המשו תושר"ל ילכלכ." 5 תיילד למרכ-לא איפסועו ובשחנ הליחתב ריעל תחא ב,שמוחה ב ךכ קלח תורוקמהמ םיסחייתמ רשע-םיינשל.םיבושיי

15 12 תרגסמב 4193 ראוני( הדעונש,)2012 איצוהל ופל תונקסמ תדעו גרבנטכרט, וצקוה ףסונב ל שמוחה 730 ח ש רצל תבחרה םתוליעפ יזכרמ הרשכה,ןווכהו דוסבסל תונועמ םוי תשרלו םילכ תויונמוימב הפש הלכשהו םוחתב דועיסה היגולונכטהו םינשב ,ןכ ומכ ובצקוה ךותמ םוכסה 250 ח ש דודיעל שוקיבה ל ברקמ רופישלו תויתשת.הקוסעתה ה,הללכ,רתיה עוציב תומה חותיפ תריגסו םירעפ ןיגב חותיפ רסח ירוזאב הישעת םימייק םיבושייב,םייברע עויס ןומימב חותיפ םירוזא םיידועיי תבוטל םתרבעה םיקסע םתוליעפש הווהמ דרטמ ירוזאב םירוגמ םיבושייב,םייברע ןכו עויס ןומימב תועסה םיבושיימ םייברע תומוקמל.הקוסעתה ינותנמ חוד רקבמ רקבמ(, ) הלוע 3-ב םינשה תונושארה ל,וז ולצונ קר 28 ביצקתהמ. 6 דעוימה ב 4432 ץרמ( )2012 טלחוה תבחרה קרפ ן לדנה ב שמוחה רובע ללכ יבושיי רזגמה דע( הכ לחוה 13 םיבושי,דבלב טרופמכ.)ליעל תרגסמב וז טלחוה צקה 50 ח"ש םינשב ךרוצל ןונכת תועקרק חותיפו תויתשת םיבושייב.םירומאה ב 1496 ץרמ( )2014 טלחוה תרדסהל קשמ תלוספה 30-ב תויושר יבושייב, תיזורדה.תיאודבהו הרטמל וז וצקוה 101-כ ח"ש עוציבל ה םינשב תרדסה קשמ תלוספה תעגונ המכל :םיטביה ןונכת יתושר לופיטל,תלוספב תמקה תויתשת,רוזחמ םוקיש יוניפו יעגפמ תלוספ,םימייק ךוניח תומייקל תובישחו רוזחמה ףוסבלו תרבגה הפאה.חוקיפהו ןיוצי תרדסה קשמ תלוספה תדרפנ תוינכתמ תויללכ תורחא תועגונה תויסולכו.,טרפב שגדומ ב ה ביצקת עויסה וז דרפנ ןיטולחל םיביצקתהמ םיעגונה תוינכתל תורחא תמגודכ.שמוחה ומכ,ןכ ולבקתה תוטלחה תודעוימה תויסולכו תומיוסמ ברקמ ינב :.א 2861 ראורבפ( )2011 בר תיתנש תמצעהלו םיבושייה םיזורדה םייסקר'צהו םינשל ב 3211 יאמ( )2011 בר תיתנש תמצעהלו םיבושייה םייאודבה ןופצב םינשל יפל בושיח יסחי 3 ךותמ תונש 5,בוצקתה ןה רובע ךס ביצקתה ןהו רובע לוצינה.ופב

16 13.ג 3708 רבמטפס( )2011 שמוח םינשל םודיקל החימצה חותיפהו םיילכלכה תיאודבה.בגנב הצקוהש ביצקתה ל דמע 1.2 דראילימ.ח"ש.ד 3707 רבמטפס( )2011 הב הטילחה ה לבקל תוצלמה הוותמ" "רווארפ תרדסהל תובשייתהה תיאודבה.םורדב 5345 ראונימ( )2013 המיה ה רח ךלהמ הבשקה.רוביצל הוותמה הכז תרוקיבל תבקונ ןימימ לאמשמו תעצהו קוחה תרדסהל תובשייתה םיאודב בגנב ג"עשתה( )2013 האפקוה זאמ ו.המדוק.ה 5233 רבמבונ( )2012 תמקה בושי יזורד שדח.לילגב.ו 1052 רבמצד( )2013 בר תיתנש םיבושיי םיזורד תמרב ןלוגה םינשב ל וז וצקוה 200-כ.ח"ש.ז 1298 ראורבפ( )2014 בר תיתנש תמצעהל חותיפו ריעה הבייט םינשב העקשהב תורשע.ח"ש ינוילימ.ח 2025 רבמטפס( )2014 בר תיתנש םורדה תעגונ תובר הייסולכו תיאודבה םיטביהב,ןוגכ חותיפ ילכלכ קוזיחו םיבושייה,םימייקה תעצה תונורתפ,תובשייתה הכימת םימזימב,םייתליהק רופיש תויתשת.דועו םיביצקתה וצקוהש םיפיעסל הטלחהב םיעגונה הייסולכו תיאודבה דבלב ודמע 32-כ,ח"ש ףסונ םיביצקתל םרטש ושמומ הטלחהמ 3708 ףיעס( 'ג )ליעל רשא ןתינ םטיסהל שומימל הטלחה,וז יפ.ךרוצה עוציב שמוחה םינשל ךלהמב תנש,2012 םייתנשכ רח תלבק הטלחהה ב,שמוחה התשענ תרוקיב רקבמ תושרל ילכלכ רקבמ(,.)2013 יאצממ רקבמה וה השענ קיפסמ ךלהמב תיצחמה הנושארה שמוחה תנמ דומעל םידעיב ובצוהש תליחתב.ךרדה ןוידמ תדעו תרוקיב חוד, 7 רקבמה הלוע ישוק יזכרמ אוה יא המויק תדעו םירש רזגמל ה,ידוהי יפכ התייהש 2010 תע הלבקתה ה.שמוחה הארנ רבדה השקמ התוליעפ תפטושה תושרה ילכלכ םואיתב םע.ה חודב ןורחאה רקבמ )( בתכנ תושרה ילכלכ השביג בקעמ הרקבו רשפאתש קודבל תויביטקפא.ה ומכ,ןכ חודה גיצמ םינותנ םהיפל ולצונ קר 64 ביצקתמ.שמוחה לוצינ רסחה םיביצקתה וצקוהש דיעמ םיישקה האצוהב ופל קלח 7 לוקוטורפ הבישי 'סמ 57 הדעוה יניינעל תרוקיב, תסנכה 19-ה.) (

17 14,תוינכתהמ ןכלו הלוע ךרוצ םינונגנמב,םישמה וניירשיש םיביצקת וחיטביו ועיגיש,םדעיל םג םא בב רחואמ.ןנכותמהמ חודב רקבמה הומ ששחה ףקיהש העקשהה םייקה בצקו עוציבה יחכונה תוינכותה ולכוי קיפסהל תנמ גישהל םידעיה םוצמצל םירעפה ןפואב רכינ.)םש( חודב םעטמ זכרמ "אואסומ",ונונס(,)2013 זכרמ תויוכזל םיחרזאה ה,לארשיב אצמנ ביצקתב 2012 וצקוה דראילימ ח"ש עוציבל תוינכת חותיפה תויתממה תונושה, ןשארבש.שמוחה ביצקת הז הוויה 6 דבלב ביצקתמ חותיפה ללוכה ה ביצקת.וז יפ בושיח השענש ותואב,חודה בתכנ האצקהה תיביצקתה השרדנש 2013 ןעמל םושיי תוינכת חותיפה ןהי טלחוה תדמוע 6-כ דראילימ,ח"ש יפ השש.הצקוהש ביצקתהמ רכזמב ןוכמה ירקחמל ןוחטיב ימו תטיסרבינואב ביבא-לת,יקצנידור(,)2014 םיטרופמ רפסמ םימסח םיירקיע םיבכעמה ה םושייב היתוטלחה תועגונה רזגמל, יזורדה.יסקר'צהו םסח ןושאר סחוימ הייפו ידוהיה ענומה ןתמ סחי ינויווש מ וטקפ-הד יפלכ םיחרזאה םי דצמ תודסומ.,ופב תמייקתמ הפדעה םיסרטני בורה ידוהיה ינפ,ה םיזורדה.םייסקר'צהו,ינש םסח רושק עמטנש סחיב ךרו םינשה לא ייברע לארשי לאכ היגוס.תינוחטיב סחי הז לחה דוע תפוקתב ממה,יאבצה לטובש ןפואב ילמרופ.1966 םסח ףסונ םושייל תוינידמ ה אוה םסח.יטרקוריב יפכ ןיוצמש,רכזמב םג רשאכ הנשי תונוכנ םוזיל דצמ םימרוג,םיינידמ גרדהש ןכתיי עצבמה השקי םושייה ב רסוח ןיינע,קיפסמ רסוח עדיב וא רסוח תולוכיב תומיאתמ.םושייל םסח ןורחא ץוענ היצטנמגרפ"ב תכרעמב."תיטילופה,רמולכ תוגלפמ תונוש וכפה תוילאירוטקס רתוי רתויו ומדיקו םיסרטניא תיסחי םירצ תוצובק תונוש.הייסולכואב בקע,ךכ,בתכנ לופיטה ןויווש םודיקב קחדנ.םיילושל ףסונ םימסחל הלא שגדומ לושכמ יתועמשמ םושייב תוינכת חותיפ רושק ןבצמב תוימוקמה. תויושרב תובר שי לוהינ וכ תוברתו תינוגרא,היוקל דחי םע יקבאמ חוכ םיימינפ םיאיבמה בצמל ילכלכ דורי.תושרה ןבצמ ילכלכה עיפשמ הערל ןתלוכי םשייל תוינכת ןהי.טלחוה בוצקת יתממ תוינכותל תויושרב תוימוקמ ופ םירקמב םיבר תטישב ןומימה םאותה,)matching( היפל תושרה תוצקהל רועיש םיוסמ ביצקתהמ ללוכה,טקיורפ יאנתכ ןומימל.יתממה ןבצמ ילכלכה דוריה השקמ ןהי ףרטצהל תוינכותל גוסמ הז ב ישוקה תוצקהל םיביצקת םימאות םיביצקתל.םייתממה

18 15 תוינכת 2015 יהב רבמצד 2014 טלחוה ילכלכ יבושיי 2015 (,)2365 ךשמהב ל שמוחה תנשמ 2010 הטלחה(.)1539 ל וצקוה 664 ח"ש קלחכ ביצקתמ 2015 י ה,םינושה איהו הדעוי 66-ל םיבושיי.,רתיה הללכ ה חותיפ תויתשת הרובחת,תירוביצ ךות צקה 40 הידיסבוסהמ תיתממה תבוטל תבחרה תורישה יבושייל, תפה תוינכת הרשכה תועוצקמל םישרדנ קושב,הדובעה חותיפ תויתשת בויב,םישיבכו חותיפ תויתשת,תוריית תלדגה םינקתה יבדנתמל תוריש ימו רזגממ.דועו וז הווהמ סיסב ל שמוחה םינשל רכזותש ךשמהב רבמטפסב 2015 הטילחה ה הטלחה( 'סמ )543 תרבעה עויס ידימ 66-ל תויושר תוימוקמה יבושיי ה מ( )2365 ךסב 150,ח"ש קלחכ בוצקתמ חותיפה ילכלכה.2015,ןכ-ומכ ב חותיפה 2015 טלחוה תמקה רפסמ יתווצ ושיגיש הדובע םהיתוצלמה ךותב 120 םימי ל (,2365 רבמצד :)2014.א ירוזא :היישעת לטוה תווצ תושארב ל"כנמ הלכלכה שבגל תוצלמה ל חותיפ םוחתב,יתקוסעת-ילכלכה םודיקל תקולח תוסנכה תוידיתע ירוזאמ היישעת הקוסעתו,םישדח וא ןיפוליחל תובחרה ירוזא היישעת.םימייק,ז עקר םירעפ םירכינ תוסנכהב יבויח הנונרא ירוזאמ היישעת יבושיי ל םיבושיי.ידוהיה ב ה ןיוצ דועב םיבושייב םניאש חטשה עצוממה דעוימה היישעתל רטמב עובר בשותל אוה 6.18,ר"מ יבושייב סחי חטש היישעת בשותל דמוע 1.01-כ.ר"מ ףסונ,ךכל עצוממ בויח הנונרא ירוזא היישעת בשותל םיבושייב םניאש דמוע ח"ש 359 תמועל ח"ש 45 דבלב יבושייב.)םש(.ב :רויד טלחוה תמקה תווצ תושארב הנוממה םיביצקתה רצואב דחי םע םיל"כנמ י ה.םייטנבלרה תווצה לטוה שבגל תוצלמה לופיטל תויגוסב רויד יבושייב, עקר תקוצמ רוידה תרבוגה.םיבושייב,רתיה תווצה ןחב הרדסה ןונכתו קוויש,תועקרק חותיפו,תויתשת עויס טרפל ןתינה מ יוניבה תועפשהו יוסימ ןיעקרקמ היינבה י. תווצ,הז הנוכש תווצ" 120,"םימיה שיגה ויתוצלמה ל -ה 34 ינויב,2015 שדוחבו ילוי התואב הנש הצמיא ה תוצלמה תווצה ב

19 )18/רד( ךשמהב,ךכל הטילחה ה םושיי תוצלמה תווצ" 120 "םימיה הטלחהב 346 טסוגוא(.)2015.ג תוסנכה תוימצע :תוימוקמה תווצ,ישי תושארב ל"כנמ,םינפה לטוה ןוחבל שבגלו תללוכה תונורקע ילכו תוינידמ תלדגהל תוסנכהה תוימצעה תויושר רזגממ. ףסונ יתווצל הדובע,הלא טלחוה תמקה תווצ ףתושמ תושרל ילכלכ, תיזורדה תיסקר'צהו ב שאר ה דחי םע ףגא םיביצקת ב.רצואה תווצה לטוה שבגל בר תיתנש ילכלכ יתרבח יבושייב םדקלו םייוניש םיינבמ ינונגנמב האצקהה.םייתממה ךמסמ םע ירצות תדובע תווצה םסרפתה תליחתב תנש ( רצואה,םירחאו.) שמוח םינשל ב רבמצדב 2015 הלבקתה 922 שמוח השדח ילכלכ תייסולכואב. ה הווהמ ךשמה תוינכותל חותיפה ילכלכה םינשב ו,2015 םאתהב תוטלחהל ו ורכזוהש.ליעל יפל,ה וצקוי ל חותיפה 15 דראילימ םילקש ךלהמב 5.םינשה וז תדעוימ ללכל םיבושיה, הנושב תוינכותהמ,תומדוקה ןהב יבושיי דעיה ויה םיטעומ 13 םיבושיי ב שמוחה םינשל ו םיבושי ב חותיפה.2015 וז הניא תסחייתמ םיבושייל םיזורדה,םייסקר'צהו םהל הדחוי.הנוש חותיפ שמוחה תעגונ םימוחתל )1( :םיבר חותיפ תויתשת תושיגנו,הרובחתל ללוכה תלדגה םיביצקת םישיבכ הרובחתו )2(.תירוביצ דודיע היישעתה רחסמהו טרפבו( חותיפ ירוזא הישעת רחסמו וביניש תומוקמ הקוסעת הסנכהו תויושרל תייסולכואב,) דודיע תוליעפ םיקסע םינטק תרבגהו אוצייה ברקב םיקסע םיפמו תייסולכואמ )3(. תרבגה הקוסעתה ךות תלדגה האצקהה היינבל תונועמ,םוי תבחרה עציה םינותחפשמה תקמעהו תוליעפ יזכרמ ןווכה )4(.יתקוסעת תלדגה רועיש םיטנדוטסה תייסולכואמ ברקב םידמולה ללכל.םיראתה םיאשונ םייזכרמ םיפסונ ב חותיפה ילכלכה םיעגונ,ךוניחל,רויד ןוחטיב,םינפ,תוברת תויתשת םימ,בויבו קוזיח תוימוקמה.דועו

20 17 ב וז תואב ידיל יוטיב תוצלמה יתווצ הדובעה ומקוהש תובקעב 2365 רבמצד( )2014 יבגל םושיי תונורקע ה יאשונב 8 רוידה תלדגהו תוסנכהה.תוימוקמה םייק ב טוריפ ףקיהב המוד יבגל חותיפ ירוזא,היישעת םגש אשונ ול דחוי תווצ.הדובע בוצקת ה השענ ךותמ יביצקת י ה םימייקה וניאו הווהמ תפסות תיביצקת תידועיי.ל,ךכיפל ביצקת שמוחה ףקשמ יוניש ינונגנמב האצקהה םייתממה ךכ םיביצקתש םיעגונה הייסולכו, תיזורדה תיסקר'צהו ומלהי םקלח יסחיה.הייסולכואב ףא יוניש המגמה,קהבומה םייק ששח שומימ ה היהי,מ יפכ הרקש םיקלחב תוינכתמ חותיפה ילכלכה.תומדוקה הביס תחא ךכל איה ןכתייש קלחש םיביצקתהמ ונתוי הדימעב יאנתב,ףס ןוגכ היינב,תיקוח םיפיעסש ךכ קרפמ רוידה ב ושמומי ל הדימע יאנתב.הז הביס הלוכיש תפסונ איבהל םושייל יקלח איה תוירחא הלופכ י ה עוציב.ה,ךכ ה ןויוושל יתרבח ו רצואה םיארחא,םושייל ךא וב ןמזב לכ רש יארחא שומימל ה םוחתב.ו תוירחא הלופכ וז היושע תושקהל םודיק םינוש םיקלח.ב םע,ז םושיי קלחה יראה ה איבי רופישל יתועמשמ בצמב ילכלכה יתרבחהו לארשיב,ןרלא( בישי ובאו,הרסנ.) ךס ביצקת שמוחה דומעי 9.7 דראילימ,ח"ש ףסונ 5.8-ל דראילימ ח"ש וצקויש םינשב הלא םוחתל ךוניחה,ףייס(.) יפל עדימ וגיצהש רצואה הו ןויוושל,יתרבח וצקוה, תנש םושייה הנושארה,שמוחה המל 2-מ דראילימ ח"ש ןפואב :אבה תויושרל תוימוקמה וצקוה 470,ח"ש 424 ח"ש,הרובחתל 362 ח"ש ןונכתל,היינבו 185 ח"ש,ךוניחל 150 ח"ש תויתשתל םימ,בויבו 150 ח"ש ןוחטיבל,םינפ ח"ש היישעתל,רחסמו 16 ח"ש תוברתל,טרופסו 91 ח"ש הלכשהל,ההובג 83 ח"ש ךרעמל ךמות הקוסעת 30-ו ח"ש ביצקתמ ה הירפירפה בגנה לילגהו ( רצואה הו ןויוושל,יתרבח ;,ףייס. הבחרהל ואר חפסנ.)'ב חוד רקבמ ךרבמ וז שיגדמו תנמ םשויתש הרוצב,תיביטקפא שי רידגהל חול,םינמז לפטל םימסחב םינושה םייקתתש אדוולו תושמה תיביצקת רקבמ(,.) רבעמ,זל רקבמ רובס שי גיצהל תכורא םינש רבעמ( ל )שמוח תייגוסל חותיפה. 8 ץלמוהש יפכ חוד"ב תווצ 120."םימיה

21 18 ףסונב ל חותיפה ילכלכה יבושייב, טלחוה ינויב 2015 ( )59 תיתנש-בר ילכלכ תדעוימה ןפואב ידוחיי םיבושייל םיזורדה םייסקר'צהו תשמה םינשל תמצעהל חותיפו םיבושי םיזורד,םייסקר'צו ךשמהכ ל 2332 רבמצדמ,2014 תעגונה םג איה תויסולכו.הלא תוינכותה תונושה תושקבמ תתל הנעמ םרצל םיידוחייה לכ,הייסולכוא סחייתהב בצמל םיניינעה.יחכונה

22 19 קלח :'ב םיפוג םייחרזא תוינכתו ץוח תויתממ תויזכרמ דצל ותוליעפ רוטקסה ירוביצה םוחתב חותיפה ילכלכ הרבחה, םיופ םג םינוגרא םייתרבח רשא םיתיעל םיופ ףותישב םע רוטקסה.ירוביצה תוינכותה רוטקסה ירוביצה ורכזוהש דע הכ ןה ןבורב תוינכת תונפומה רזגמל.ולוכ םיפוג םינוש םייחרזא םיליעפמ תוינכת תוינטרפ תובר ילכלכ הרבחה, רקיעב ברקב תויסולכוא.תודקוממ ןהיניב תוטלוב תוינכותה תודקמתמה דודיעב תקוסעת םישנ תויברע חותיפבו הרבחה.תיאודבה ב רצוק העיריה ןייצנ קר קלח םיפוגהמ תוינכתהמו תומייקה ואר( םג,ןטול-גומלא ;2009,סיל ;2010 םורופ,הירסיק,2010 חודו תומדקתה םושיי תוצלמה OECD-ה,ת"מתה.)2012 ת"בת הפונת( )הקוסעתב וניה םזימ ףתושמ טניו'גל לארשי לו ופה העמטהו םיתוריש םוחתב,הקוסעתה ברקב םיקיסעמ תויסולכואו תונווגמ ןהיניבו. 9 תוליעפה תללוכ תמקה תויתשת הקוסעת תיינבו ילולסמ םודיק חותיפו.הריירק תחא ה הניה תשא" "ליח )"האידאיר"( רשא החתופ ידכ עייסל םישנל תורבחמ תויתרוסמ םלועש הדובעה רז,ןהל בלתשהל.הקוסעתב ה המש שגד קוזיח ןוחטיבה ימצעה,השיאה ןווכה,יתקוסעת רופיש תויונמוימ הפשה שומישהו,בשחמב ףוסבלו תעייסמ יצמב םוקמ.הדובע לחה תנשמ 2006 תופ ה ברקב םישנ,תויברע הליחת 13-ב,םיבושי לכבשכ בושי ורחבנ 25-כ םישנ ףתתשהל,הצובקב תוב 100,000-כ ח"ש.הנשב 2010 טלחוה ריבעהל תפה ה ל החוורה םיתורישהו,םייתרבחה ךות ףותיש קוזיח הלועפה םע י.םירחא יפל רפסמ 4193 ראוני( )2012 ומקוה 36 תוצובק,תופסונ ו 2014 ופ תרגסמב תשא" "ליח רבכ 49.תוצובק ךותמ 1,600 םישנ ופתתשהש ב 1,100-כ םישנ ויה רזגמהמ (,הלכלכה.) כ םישנהמ תו תופתתשמה ב ובלתשה קושב הדובעה יצחב הנשה הנושארה ןתופרטצהל 69-כו ןהמ רבכ ובלתשה קושב הדובעה למב הנש ןתופרטצהל.ל תבחרה ה הבצקות 9-ב ח"ש הנשל רובעב םינשה,-2012 ךא יפל רקבמ,)( החוורה לחה בצקתל תוליעפה קר עצמאב תנש,2013 בקע םיבוכיע םייטפשמ םיבוכיעו ילהב.םיזרכמ ןוכנ ףוסל תנש 2014 ולצונ 19-כ ח"ש ךותמ 27 וצקוהש ח"ש ל היתונש שוב.תונושארה 9,ת"בת הרבחה,.

23 20 תוינכת תופסונ המיקהש טניו'ג לארשי - :ת"בת "םירבעמ" הליעפה ינפל רפסמ םינש יזכרמ הקוסעת,םייתליהק רשא םיעייסמ תובלתשהל הקוסעתב רזגמה יאודבה םורדב,ינרוס-םחש(.)2012 רקחמ,הכרעה עצובש ידי- טניו'ג-סרייאמ ןוכמ ליידקורב ןחבש תואצות םתוליעפ יזכרמ ןווכהה ינשב םיבושיה,2010-ב אצמ םיזכרמל המורת תיבויח דודיעב הלכשהה תרבגהבו תופתתשהה הקוסעתהו ברקב תיאודבה גניק(,ןנערו.)2011 לחה תנשמ 2012 ה העמטוה ב החוורה התוויהו תיתשת םתמקהל יזכרמ ןווכהה,"ןאיר" םהי טרופי.ךשמהב תושר תמדקמ,הקוסעת הלכשה הליהקו איה תיתשת ךותב םירעה,הרמט(,ןינחס םוא לא,)םחאפ רשא תדעוימ הייסולכו םלועמש הפתתשה קושב.הדובעה תינכותה תעצבתמ ףותישב םע תוימוקמה רשאכ 70 ביצקתהמ עיגמ ת"בתמ רתיהו ביצקתמ.תוימוקמה לחה תנשמ 2011 תינכותה הרבע תוירח ת"מתה םו( ;)הלכלכה,ExcelHT העמטוהש םג איה ב,הלכלכה הדעונ דדועל םתובלתשה םיטנדוטס םיאמדקאו תיישעתב ייהה.קט םרט,העמטהה ולטנ קלח תינכותב 200-כ םיפתתשמ םע יזוחא המשה 80-כ. םוחתב קט ייהה םימייק רפסמ םינוגרא םיפסונ םיליעפמה תוינכת דודיעל הקוסעתה תומזיהו הרבחה.םוחתב ןפוצ וניה ןוגרא םדקמה תקוסעת תריציו יזכרמ קט ייה םיבושייב. םיטקיורפה,ןוגראה םימייק םיסרוק ם יידועיי תויופתושו םע תורבח תונוש ןעמל. 10 המשה םזימ 11 קטנעמ תומשהה( םזימב הז תולהונמ םויה ידי )ןפוצ תתומעו 12 ITWorks םיופ םינשב תונורחאה דודיעל הקוסעתה קט ייהב הייסולכואב תועצמאב.םינוש םיטקיורפ,הנורח וקישה ינש,םינוגראה ףותישב,ת"בת טקיורפ ארקנה ף" לא "לאח ותרטמש רוציל תשר "גניקרווטנ" איבתש )תוירושיק( תלדגהל רפסמ ה םיקסעומה קט ייהב םמודיקלו.םוחתב םזימ ביטקלוק טקפמיא תופתושה םודיקל הקוסעת הרבחב ופ יפ לדומ האורה ךרוצ הלועפב תפתושמ םימרוג םירזגממ םינוש תנמ רותפל תויעב תויתרבח.תובכרומ,ךכ תנמ םדקל הקוסעת הרבחב, ופ םזימה ףוגכ ללכתמה םתלועפ המכ םימרוג םיצורעב.םינוש ינש יצורע הלועפה םייזכרמה םניה תמיתר םיקיסעמה יקסעה,ךלהמל תיינבו תשר םיפתוש למ םירזגמה,יתממה(,יקסעה רזגמה,ישיה הרבחהו ) םהל שי ןיינע ןורתפב 10,ןפוצ 11,Experis טקיורפ,קטנעמ

24 21.היעבה בוליש יצורע הלועפ,הלא יפל לדומ,םזימה לידגמ תויביטקפאה,ךלהמה רשאכ םיפתוש ול םימרוג םיבר םיופה. 13 דחי תתומע יוכיס ןוגרא( הרבח,תיחרזא ףתושמ םידוהיל )ו המש הל הרטמל םדקל ןויווש מ םיחרזאה םיניטסלפ-ה םיחרז םידוהיה,לארשיב לכב םימוחתה.תומרהו ךרד הלועפ תיזכרמ התומעה הניה יוהיזב םימסח םימייקה תוינידמב ה ו תוימוקמה שוביגו תוצלמה תוינידמ תרסהל םימסח,ולא ךות תריצי תויונמדזה תושדח תגשהל ןויווש יחרז לארשי.ה קלחכ ךרדמ הלועפ,וז תרצוי התומעה חיש ףותישו הלועפ ישאר תויושר תוידוהי תויברעו תואצמנה ותואב. 14 רוזא התומעה תופ םיאשונב םינוש םיאצמנה רדס המוי הרבחה, לחה םודיקב הרובחת תירוביצ תונועמו םוי םיבושייב ה הלכו גוצייב םלוה תורישב. 15 תתומע וק הוושמ הליעפמ יסרוק,הריירק םיללוכה תונכה תוינטרפ יווילו ישיא דע יצמ.הדובע ומכ,ןכ הליעפמ התומעה תואנדס רשא תודעוימ םיקסעל םמצע תואנדסו ןוויג.הקוסעתב ןוגראה ליעפמ םג תעייסמה םידימלתל םידמועה רקל םויס םהידומיל םיינוכיתה הנווכהב המיאתמ םידומילל םיהובג הקוסעתו.תידיתע וז הדעונ רותפל היעב תיתועמשמ התהוזש רוסחמ היצמרופניאב השורדה תריחבל עוצקמ חותיפו. 16 הריירק םורופה ןוויגל הקוסעתב םקוה ידכ םדקל הקוסעת תנווגמ הביבסב,תיקסעה תללוכה ל תויסולכואה תוברמה הרבחה,לארשיב ןהיניבו, הלדוגש.יתועמשמ ןוגראה עייסמ תורבחל םיקיסעמו םושייב הקוסעת תנווגמ םיעצמאב. 17 םינוש 2014 קישה םורופה ףותישב ןוגרא המ תוא" ןוויגה "םיקסעב תרקוהל תורבח תוופה ןעמל הקוסעת תנווגמ.ןהיתורושב הנש לכב תרחוב הדעו רפסמב תורבח תלבקל תוא"."ןוויגה קי'גא ןוכמ בגנה םיליעפמ םו 6 תוינכת חותיפ ילכלכ תונופה םיאודבל.בגנב תוינכותה :תוליעפה גנירטייק ותוא תוליעפמ םישנ קפסמה החורא המח ידליל יתב רפס םינגו,הביבסב םזימ עייסמה ילדגמל םירדע תריציב תויחוור. 18 דועו 13 ןרק,ןמטו ; ןויווש ירוזא",2014,יוכיס תויופתוש םודיק תויושר תוילפיצינומ תוידוהי :תויברעו םיחקל תונבותו רושעמ תוליעפ תתומע."יוכיס 15 תתומע,יוכיס 16 ןוגרא וק,הוושמ 17 םורופה ילארשיה ןוויגל,הקוסעתב 18 קי'גא ןוכמ,בגנה

25 22 תומזוי ןרק,םהרבא התומע תופה םודיקל בוליש ןויוושו םידוהי ו יחרזא,לארשי הליעפמ םיטקיורפ םינוש תולועפו.הרבסה םזימ לגדה ןוגראה וניה קירש" האיח - תופתוש,"םייחל ופה העבשב :םיבושיי השימח לילגב ינשו םיבושי םיפסונ בגנב הייקל(,)המסב-ובאו הרטמב בל םישנה תו קושב הדובעה םדקלו ךכב ןדמעמ ו בצמה ילכלכה.ןהיתוחפשמ תינכותה הכוז יזוח המשה םיהובג 65 יזוחא. 19 הקסעה התומעה המצעהל תילכלכ םישנל תפאוש איבהל יונישל דמעמ השיאה לארשיב תועצמאב חותיפ םיקסע םיריעז םישנ םודיקו תוינידמ,תירוביצ ורשפאיש םישנל עיגהל תואמצעל.תילכלכ התומעה תעייסמ ןומימב,םיקסעל הנווכה םיתוריש,םתמקהב חותיפב קסעה. 20 דועו תונרק תרוק ילכלכ הליעפמ תוינכת יארשא תונוש םיקסעל םינטק.םיינוניבו,רתיה ליעפמ ןוגראה ןרק תואוולה תידוחיי רוביצל ףותישב םע קנב.ילארשי-יברע ביצקת תואוולהה ןרקה דמוע 40 םילקש תרטמו תואוולהה איה תבחרה םיקסע.םימייק ןרקה הליעפמ םג,Sawa ןרק תואוולה םישנל תויברע ףותישב,הלכלכה הי טרופי.ךשמהב ןעמ וניה ןוגרא יאמצע דגאמה םיופ יתלב םינגרואמ קסועו ןתמב עויס יטפשמ הכרדהו תיעוצקמ.ל ןוגראה ןתונ הפדעה תנקתמ ייברעל לארשי ותוליעפב דדועמו יצי םישנ תויברע קושל. 21 הדובעה 19 תומזוי ןרק,םהרבא 20 התומעה המצעהל תילכלכ,םישנל 21,ןעמ

26 23 קלח :'ג טוריפ תוינכת םידעצו יפל ימוחת חותיפ.1 קוש הדובעה תובלתשהה ייברע לארשי קושב הדובעה איה,תיקלח רבדהו אב ידיל יוטיב ירועישב הקוסעת,םומנ תמרב רכש הכומנ רועישבו הובג תיסחי םיבלתשמה הקוסעתב הניאש תמלוה.םהירוש בולישה לבגומה ייברע לארשי קושב הדובעה ךימ םבצמ ילכלכה רועיש ו ינועה הובגה.םברקב םיישקה םיילכלכה תיבב םיצלאמ םידליה צל קושל הדובעה רבכ ליגב ריעצ רתוולו ךשמה,םידומיל רבד חיצנמה ינועה ה.ירוד רויא :1 תלוחת ינועה יסחיה )תושפנ( יפל תוצובק הייסולכוא תנש 2014 )( :רוקמ ידוביע םירבחמה רקסמ תואצוה 2014 הכשלה תיזכרמה.הקיטסיטטסל רויא :2 תוגלפתה תודמעמה םיילכלכה הרבחב ללכבו 2014 תנש, ללכ םידרח םידרח םידוהי דמעמ,הובג 2.6% דמעמ -ינוניב,הובג 4.2% דמעמ,םייניב 16.3 % דמעמ,ךומנ 76.9 % דמעמ,הובג 12.3 % דמעמ -ינוניב,הובג 23.9 % דמעמ,םייניב 29.5 % דמעמ,ךומנ 34.3 %

27 24 דמעמ :םייניב תצובק תללוכה יקשמ תיבה םתסנכהש ההובג 75-מ הסנכההמ תינויצחה שפנל(,)תיטרדנטס הכומנו 125-מ הסנכההמ.תינויצחה דמעמ :הובג-ינוניב ללוכ יקשמ םתסנכהש תיבה ההובג 125-מ הסנכההמ.תינויצחה :רוקמ ריסק )רנילק( הצינ ",)2017(,הלכשה הקוסעת בצמו ילכלכ הרבחב," קנב.לארשי םידוביע רקסמ תואצוה 2014 הכשלה תיזכרמה.הקיטסיטטסל ןלהל טוריפ תוצלמהה םידעצהו וטקננש םינשב תונורחאה תרסהל םימסח ןה םוחתב עציה הדובעה ןהו םוחתב שוקיבה.הדובעל קלח םידעצהמ דודיעל שוקיבה הדובעל םיטרופמ םג םיפיעסב םירחא ריינה טרפבו ףיעסב ןדה דודיעב םיקסע הרבחב. )א ירועיש הקוסעת עקר ירועיש הקוסעתה ירועיש הקוסעתה ייברע לארשי םומנ מ תידוהיה.לארשיב,דחוימב טלוב רעפה ירועישב הקוסעתה ברקב םישנה 26-כ לצא םישנ תויברע ייגב 15,המו האוושהב -כל 63 לצא םישנ.תוידוהי ירועיש הקוסעתה םומנה תיסחי םישנ תויברע םה הדלות םימרוג,םיבר םהיניב תמר הלכשה הכומנ תיסחי התש( םינשב,תונורחאה ךא ןיידע םייק רעפ,)רכינ תודמע תויתוברת עגונב הדיקפתל השיאה עגונבו יציל םישנ,הדובעל הסירפ תיפרגואיג תלבגומ קוחירו יפרגואיג תומוקממ,הדובע תו ההובג האיצי הדובעל. 22 הילפאו יואר ןייצל לצא םישנה תו תמייק תונוש הלודג רועישב תובלתשהה לגעמב :הדובעה םישנ םע תמר הלכשה,הכומנ ל הטי תויונמוימב תויסיסב תושרדנה קושל הדובעה םעו תוסיפת תויתרוסמ יבגל הדיקפת,השיאה תורדומ קושמ.הדובעה,ןתמועל םישנ תוב הלכשה ההובג םעו תוסיפת,תוינרדומ תוטונ לוטיל קלח לגעמב.הדובעה העפותה תטלובה קושב הדובעה יבגל םירבג איה םתשירפ חוכמ הדובעה ליגב ריעצ תיסחי תושאייתהו שופיחמ הדובע יול-דלפ(,רנילק-ריסקו.) השירפה תמדקומה הגירח האוושהב יסופדל תופתתשהה לגעמב הדובעה םידוהי,לארשיב,םיאניתשלפ ו םירבג םיקשמב,םייברעמ ףאו האוושהב םיסופדל תונידמב תוימלסומ.תויברעו םרוג בושח ריבסמה הדיריה ירועישב תופתתשהה םירבג רבכ ליגב ריעצ אוה זוחאה םברקב-הובגה םיקסעומ יחמב די םירצמה רשוכ.יזיפ ןוו תלוכיהש תיזיפה תתחופ םע,ליגה תדרוי תופתתשהה הקוסעתב יחמב די.ולא יואר ןייצל רועישה הובגה ה םירזה ץראב רשפאמ םתפלחה ה םרשוכש יזיפה דרי ב.םירחא תלוכיה לבקל הסנכה תוכימתמ תונוש תויתממ תרשפאמ םירבגל שורפל םע הדיריה 22 בישי ריסקו,)רנילק(,2012 םישנ" תויברע קושב הדובעה :לארשיב םינייפאמ ידעצו."תוינידמ

28 בולות הפיזיות. הפרישה העבודה מכוח ערבים גברים של המוקדמת למאפיינים גם קשורה תרבותיים של החברה הערבית, שבה נפוצה התופעה של תמת הילדים בהוריהם, כבר בגיל צעיר איור 3: שיעורי תעסוקה של גברים לפי גיל שנת 2015 גברים ערבים גברים יהודים מקור: ומעלה קבוצת גיל עיבודי המחברים מסקרי כוח אדם נת 2015 של השלכה המרכזית לסטטיסטיקה. קביעת יעדי תעסוקה על רקע שיעורי תעסוקה נמוכים של קבוצות מודרות באוכלוסייה ערבים, חרדים ואנשים עם מוגבלות החליטה הממשלה ביולי 2010 )החלטת ממשלה 1994( על הצבת יעדי תעסוקה במשק נת מרכזי נדבך פערי צמצום הינו זו בהחלטה קבוצות בין התעסוקה אוכלוסייה שונות בישר, ביניהן אוכלוסיית המיעוטים. יעדי התעסוקה נת 2020 לאוכלוסיית המיעוטים נקבעו ל- 78 אחוזים לגברים 23 ישיב וקסיר )קלינר(, 2010, "דפוסי ההשתתפות של ערביי ישר בשוק העבודה". 25

29 אחוזים ו- 41 העבודה גילאי עבור לנשים, העיקריים מוצגים להלן שיעורי התעסוקה לגילאי העבודה העיקריים ב- 20 השנים האחרונות, בחלוקה לגברים ולנשים. איור 4: שיעור תעסוקה גברים גילאי 64-25, שנים )אחוזים( גברים מכלל האוכלוסייה גברים ערבים מקור: עיבודים מסקרי כוח אדם של השלכה המרכזית לסטטיסטיקה. * נתוני ** יש שבר בסדרה. מתייחסים לושת הרבעונים הראשונים של השנה. איור 5: שיעורי תעסוקה נשים גילאי 64-25, שנים )אחוזים( נשים מכלל האוכלוסייה נשים ערביות מקור: עיבודים מסקרי כוח אדם של השלכה המרכזית לסטטיסטיקה. * נתוני ** יש שבר בסדרה. מתייחסים לושת הרבעונים הראשונים של השנה. 26

30 27 ירועיש הקוסעתה םומנ םימייק םג ברקב םיריעצה ייברע. 24 לארשי רחאמ םרועישש ייברע לארשי םישכורה הלכשה תינוכית- ךומנ תיסחי דועו רתוי ךכמ רועיש םיתרשמה אבצב וא תורישב ימוה 3-כ האוושהב 36-ל ידוהיה ה ידרח ןתינ היה תופצל טועימש םיתרשמה איבי ירועשל הקוסעת םיהובג ברקב םיריעצה,ה ךא.ךכ הרטמב לידגהל ירועיש הקוסעתה ברקב,םיריעצ ורדגוה ידעי הקוסעת םג םיריעצל ייגב,24-20 םיגצומש יפכ :ןלהל חול ירועיש :1 הקוסעת ידעיו הקוסעת,)( ייג רועיש הקוסעתה 2010 רועיש הקוסעתה 2015 רועיש הקוסעתה * רועיש דעי הקוסעתה עבקנש 2020 םירבג 54.4% 67.8% 66.8% 65% םישנ 23.3% 28.2% 27.6% 42% :רוקמ ירקס חוכ םדא הכשלה תיזכרמה הקיטסיטטסל ידוביעו הכשלה תיזכרמה הקיטסיטטסל.)רושרש ל( * ינותנ םיסחייתמ תשול םינועברה םינושארה.הנשה הקוסעת תורישב הקוסעתל תייסולכוא תורישב תובישח הבר ב תועמשמה תירסומה גוציי םלוה ינונגנמב ןוטה.םינושה ומכ,ןכ ןמ יוארה רזגמהש ירוביצה שמשי אשונב הז ץולח" ינפל."הנחמה רבעמ,זל תלדגהל הקוסעתה תורישב שי לאיצנטופ דודיעל חותיפ תוינכת תונוש ןעמל רזגמ ודלווייש ךותמ תואצמיה ינב וזה ידקומב ןוטה םתורכיהבו םע םרצה הנממ.ועיגה,ףסונב איה תרשפאמ חתפ בחר רתוי סויגל םידמעומ םירשכומ תורישל תייסולכואמ. טביה ףסונ תובישחל הקוסעת תורישב סחוימ תוירושיקל,)"גניקרווטנ"( הצופנש לצא תידוהיה לבא הרסח הרבחב, רתיה ב יא תוריש.אבצב רקסמ ךרענש ברקב 200-כ םיטרפ םידוהי ו,םידוהי הלוע ינבל תוירושיק תיעוצקמ,הכומנ,םאתהבו םה םירזענ תיתועמשמ תוחפ םירכמב םשל תרבעה תורוק.םייח רויא :6 תוירושיק תיעוצקמ הייסולכואב תידוהיה הו תידוהי 24 בישי ןרע הצינו )רנילק(,ריסק,2011 םורופ ;הירסיק ןייטשקא יבצ ימומו,ןהד,2011 םורופ.הירסיק

31 כמה אנשים אתה מכיר בתחום המקצועי שלך אשר היית מרגיש בנוח להיעזר בהם ם חיפוש עבודה? 47% לא יהודי יהודי 37% 26% 28% 30% 18% 5% 9% האם נעזרת בחברים/מכרים/משפחה ם העברת קורות חיים למקום העבודה הנוכחי? נעזר ו 53 % יהודים לא נעזר ו 47 % מקור: מצגת של עמותת נובה,, מבוסס על סקר של העמותה. נעזר ו 21% לא יהודים לא נעזר ו 79 % על מנת להגדיל את שיעור המועסקים בשירות המדינה התקבלו בממשלה מספר החלטות בעניין ייצוג הולם לבני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בשירות המדינה. בהחלטה מס' 2579 מיום שנת לסוף שעד נקבע לפחות אחוזים מעובדי מבני יהיו המדינה האוכלוסייה, הערבית, הדרוזית והצ'רקסית. להוסיף גם הוחלט משרות המיועדות לאוכלוסיות ולהוסיף ו 20 נה חדשים תקנים לסטודנטים מאותן האוכלוסיות. להוסיף הוחלט בנוסף, חדשות משרות 37.5 שנה כל המיועדות ובדים מהמגזרים האמורים, קליטה כל כאשר עובדים של ו במשרות מאוכלוסיות היעד תזכה בתקן להעסקת עובד נוסף, ובתנאי שיהיה גם הוא ערבי, דרוזי או צ'רקסי. כדי לסייע בהשגת המטרות הוחלט על הגברת המידע אודות משרות פנויות לאוכלוסיות הזכאיות. עוד נקבע משרדי על כי הממשלה חנה תכנית להכין יפעל משרדי בין צוות כי הוחלט בנוסף, ו. ובדים להסרת החסמים בפני העומדים אוכלוסיות מנכ ל שנתי. חצי בסיס על הממשלה את יעדכן והוא היעד 28

32 29 רשא דמע וידעיב ןמזוי תתל ןיד ןובשחו ןיינעב תדעוול.םירשה תובקעב יוהיז םסח יתועמשמ קוחיר יפרגואיג םוקממ,הדובעה עבקנ הטלחהב 4436 ינב, תיזורדה תיסקר צהו וטלקייש תורישב וצלאייו קיתעהל םוקמ,םהירוגמ ולבקי עויס רכשב.הריד הבוג עויסה עיגמ דע 2,000 ח"ש שדוחל ימל קיתעמש םוקמ וירוגמ המלב 70-מ,מ ק ןוכנו רבמצדל כ םירזגמהמ וללה וטלקנ תורישב םינהנו תופתתשהמ רכשב.הריד עויס,הז לככ,הארנה חילצה ץרמתל םיבר קיתעהל םוקמ,םהירוגמ רתיה ב ןוצרה ראשיהל רוגל תביבסב החפשמה תבחרומה תעייסמה לודיגב.םידליה ןוכנ, המ תורישב םה ינב תיזורדהו 7,062,רפסמב םהמ 40-כ רועיש. 25 םישנ הז ןיידע ךומנ בצוהש דעיהמ דמעש,2012 רומאכ ךותמ ה םישדחה ינב וטלקנש םינשה תורישל, 37-כ דבלב ןה.םישנ חולב 2 ןלהל םיטרופמ ירועיש הטילקה הקסעההו תורישב םינשב חול ירועיש :2 הטילקה הקסעההו תורישב םינשב הנש רועיש םיזורדו רועיש הטילקה םיזורדו % 8.70% % 11.66% % 9.30% % 11.09% % 12.77% % 14.28% % 12.47% % 13.44% דעי % :רוקמ תוביצנ תוריש,, גוציי" םלוה ינבל, תוברל םיזורדה םייסקר'צהו תורישב 25 הדות רדאנל םסאקלא תוריש תוביצנמ.קפיסש עדימה 26 לככ הארנה גשוה דעיה.

33 30 חוד.2015 ירועישב תקוסעת תמייק תונוש הבר י ה תודיחיו.ךמסה קלחב םיהמ גשוה דעיה ףאו רבעמ ךכל טרפב טלוב רועיש הקוסעתה הובגה ייברע לארשי ב םינפה םירחאבו ךרדה תגשהל דעיה ןיידע,הקוחר ללכב הז ב שאר,ה ב ץוחה בו.רצואה חול רועיש :3 רועישו םיטלקנה םישדחה יב,םינוש 2015 )( רועיש םיזורדו רועיש הטילקה םיזורדו ללכמ םיטלקנה םישדחה רצואה היגרנאה םימהו יוניבה ןוכישהו ץוחה ךוניחה תוקחה חותיפו רפכה הלכלכה םיטפשמה םינפה החוורה םיתורישהו םייתרבחה שאר ה תכרעמ תואירבה :רוקמ תוביצנ תוריש,, גוציי" םלוה ינבל, תוברל םיזורדה םייסקר'צהו תורישב חוד.2015 תוביצנ תוריש תופ הדימעל,םידעיב ךא תלקתנ םימסחב םינוש םיענומה תומדקתה הבר רתוי תלדגהב םיקסעומה תויסולכואמ תורישב. ךכ,מל ןוידב ךרענש אשונב ינויב

34 תדעווב הנשמה תדעו םיפסכה רזגמל, 27 חווד 321-ש,תורשמ תישימחכ 1,560-מ תורשמה תודעוימה ל,דבלב ןדוע תויונפ םישקתמו שיי.ןתוא ןוכנ,-ל ןנשי 253 תורשמ תויונפ תודעוימה ינבל תוללוכה תורשמ,םיטנדוטס םיחמתמ,םיטפשמב םירקוס םידיקפתו. 28 םיליגר תשגה תויודמעומ תורשמל דצמ םידמעומ תדמוע 5 דבלב ךותמ ללכ תויודמעומה.תושגומה ןוידב תסנכב רכזוהש ליעל ינוימ,2014 הת הרבס היעבש וז תעבונ קחרמהמ יפרגואיגה םידמעומה םוקממ םבשומ תודסומ,ןוטה ןכתייו ףאש רסוחמ ןומא ררושה ברקב םידמעומ ש תמאב תניינועמ סייגל םתוא.התורישל השוחת,וז יפכ םידיעמש,הדעווב הצופנ מל ברקב רוע ןיד םניאש םישש עיצהל תודמעומ םידיקפתל יתבב,טפשמה םהב םייק גוציי רסח. ןמייא,ףייס שאר תושרה ילכלכ, הה ןוידב םימסח,םיפסונ רשאכ ןושארה אוה רסוח עדימב שגנומ הייסולכו, דחוימבו עדימ הפשב. םסחה ינשה רזהש אוה אשונה וניא אצמנ שארב םהיניעמ לכ י.ה תושרה ילכלכ הסנמ ריסהל םימסח,ולא ךכו מל התה טנרטני ר םשב "םוק-למע" הפשב ריבסמה ילהת הטילקה תורישל. תקידבב רקבמ רקבמ(, ) אצמנ קר, כ םינש רח תלבק הטלחהה דעי הקוסעתה 10, םסרופ רזוח יללכ יל ה תודיחיו,ךמסה תגשהש ףא דעיה העבקנ ףוסל התוא.הנשה דוע אצמנ 10-ב תורבחה תויתממה,תוירקיעה ןהב תמייק הסנכה ההובג העפשהו הבר,קשמה רועיש ה ה ךומנ,דחוימב תורמל רוזיפה יפרגואגה בחרנה תורבח.הלא רוזיפ יתקוסעת יפנעב קשמ די-יחמב םיפסונ קט ייהבו ןלהל תגצומ תוגלפתה הקוסעתה ברקב םידוהיו יפל חמ,די הקולחב םירבגל.םישנלו רויא :7 תקוסעת םירבג םידוהיו יפל חמ די תנש לוקוטורפ הבישי 'סמ 2 תדעו הנשמה תדעו םיפסכה רזגמל, תסנכה 19-ה.) ( 28 ולבקתהש םינותנ ףגאמ רב ןונכת הרקבו תוריש יאנתו תוריש תוביצנב םויב

35 32 :רוקמ םידוביע רקסמ חוכ םדא הכשלה תיזכרמה,הקיטסיטטסל.2015 * וטמשוה יחמ די םיעודי םישרתהמ ליעל הלוע תיברמ םירבגה ה יקסעומ יחמב די םינייפאתמה הלכשהב,הכומנ :ןוגכ יב,הכמ,םיאנב יליעפמ,תונוכמ םיגהנ ו יתלב.םייעוצקמ ןפואב יסחי םירבגל,םידוהי םירבגה ה םיקסעומ םירועישב םומנ תועוצקמב םינייפאתמה הלכשהב ההובג רתוי ומכ,םילהנמ יב חמ די,ימדקא,םיאסדנה םיאנכט.ב"וו רבעמ,ךכל קלח יבמ הלכשהה ההובגה םיקסוע יחמב די םניאש םימאות.םתלכשה םירחא םיענמנ הליחתכלמ םידומילמ םימוחתב םהב ייוכיס תובלתשהה הקוסעתב.םומנ תיברמ יב הלכשהה ההובגה םיקסעומ רוטקסב ירוביצה תודובעב תונווכמ,הליהק קרו טועימ םיאמדקאהמ םיקסעומ םיפנעב םימדקתמ ומכ.קט ייהה רויא :8 תקוסעת םישנ תויברע תוידוהיו יפל חמ די תנש % 21% 12% 4% 14% 1% 19% 5% 5% 10% 5% 3% 14% 2% 40% 17% םילהנמ חמ יב ימדקא די,םיאסדנה,םיאנכט יבו םינכוס די חמ הוולנ םידיקפ ידבועו םייללכ תורמ ידבוע םיתורישו םייעוצקמ,תוקחב גידבו רועייב םייעוצקמ היישעתב יוניבבו ו םייעוצקמ םירחא יתלב םייעוצקמ םידוהי םירבג םירבג

36 33 :רוקמ םידוביע רקסמ חוכ םדא הכשלה תיזכרמה,הקיטסיטטסל.2015 * וטמשוה יחמ די םהב םג םישנה תוידוהיה םגו תו תוקסעומ תוחפב 2-מ, ומכ,ןכ וטמשוה יחמ םניאש די.םיעודי הנומתה תרייטצמה לצא םישנה תו הנוש תצקמב וזמ לצא םירבגה.ה 38-כ םישנהמ תו תוקסעומה קושב הדובעה ןה תוב די-חמ,ימדקא רועיש הובג רתוי רשאמ לצא םישנה,תוידוהיה דמועה 32. תורמל,ז רועיש םישנה תו ןניהש תודבוע יתלב תויעוצקמ 12-כ( ) הובג תיתועמשמ רועישמ הז לצא,תוידוהיה דמועה 5.דבלב ףסונ,ךכל רכינ זוכיר הובג םישנ תויברע יחמב די תודבוע תורמ םיתורישו 29-כ(.) ברקב םישנה תו תטלוב תויזוכיר ההובג יפנעב ךוניחה יתורישבו תואירבה ( Yashiv and.)(kaliner) Kasir, 2014 תודקמתהה םישנה תויברע תועוצקמב ולא תעפשומ רוסחממ תומוקמב הדובע םירחא ךותב םיבושייה.םי רקחממ ךרעש ןיראב'ג הלוע 73 םישנהמ תו תופידעמ הדובע ךותב בושייה םורופ(,הירסיק.)2010 רוסחמה תומוקמב הדובע םינווגמ,םיבושייב דחי םע ןתפדעה םישנה הדובעל בושייב םיעיפשמ םג תריחב תועוצקמ דומילה םישנה.תו רועיש ה םיקסעומה םמוחתב יעוצקמה ךומנ רועישמ הז ברקב.םידוהיה רקחמב סורזל יראעימו )2015( אצמנ יא המילהה הלכשהה חמל דיה ופב ברקב ייברע לארשי ההובג הברהב וזמ ברקבש.םידוהיה ךכ,מל יוכיסה ייברעש לארשי וקסעוי תודובעב ןניאש תומאות םתלכשה הובג 25-כב יוכיסהמ םידוהי.ךכל 7% 30% 16% 11% 23% 5% 2% 2% 32% 6% 8% 33% 12% 3% םילהנמ די חמ יב ימדקא,םיאסדנה םינכוס,םיאנכט די חמ יבו הוולנ םייללכ םידיקפ ידבועו תורמ ידבוע םיתורישו יתלב םייעוצקמ םייעוצקמ היישעתב ו יוניבבו םייעוצקמ םירחא תוידוהי םישנ תויברע םישנ

37 34 רויא רועיש :9 ה םיקסעומה םמוחתב יעוצקמה :רוקמ תגצמ תתומע,הבונ, ססובמ רקחמ,ת"מתה.2009 םישרתהמ הלוע הנשי תונוש הבר רועישב םיקסעומה םוחתב.דומילה םייק רועיש הובג םיאמדקא ודמ םיראת םירושקה תועוצקמב קט-ייה תועוצקמו,םייקסע םניאש םיקסעומ םמוחתב.יעוצקמה םוחתב,קט ייהה אצמנ ךותמ 85,000 תורשמ,לארשיב קר 1,200 תושייואמ ידי. 29 יפל ינותנ, 30 הלכלכה םייק שוקיב לודג ל תועוצקמב.קט ייהה,ךכ בוליש ייברע לארשי יב הלכשה המיאתמ תועוצקמב קט ייהה עייסי קר ל ודבעיש תודובעב,תוניינעמ רכשהש ןניגב הובג,רתוי א םג םיקיסעמל ללכלו.קשמה הלכלכה לחה תליחתב 2015 תפהב בולישל םיאמדקא תועוצקמב,קט-ייהה םתלכשהש המיאתמ.םוחתל ב,וז קנעומ יוויל ישיא,גנירוטנמו תורשכה תוכר,תויעוצקמו ןכו תקפסמ ה עויס המשהב.הדובעב,ללככ הלכלכה הסנמ דדועל םילשמ בלתשהל תיישעתב,קט ייהה תועצמאב ןומימ תורשמ םיחמתמ הכימתו םימרוגב.םוותמ,ןכ-ומכ תושרה ילכלכ המיקה דחי םע תתומע חופת ו,עדמה היגולונכטה,ללחהו ןוגרא רעונ יגולונכט קינעמה תויונמוימ בשחמ עדיו ןוקיתב,םיבשחמ ףסונ תוליעפל תיתרבח תרגסמב ןוגראה (,הלכלכה.)2015 ריינב סניא דיעס 2015( )Said, הומ העצה רשגל רעפה ךרוצה ב םוחתב קט ייהה ל ךרוצה בולישב הקוסעתב םילשמ ודמ,הארוה ןבור עירכמה.םישנ יפל 29 ר,ןפוצ 30 ר גניטייר,הדובעל :הלכלכה 20% 51% 90% 89% 80% 49% 10% 11% -ייה קט םייקסע תועוצקמ תועוצקמו האופר םיוולנ ךוניח דומיל םוחת םמוחתב םיקסעומ םמוחתב םיקסעומ

38 ש: הנתונים המובאים מבוגרי אחוזים כ- 60 רק במאמר, מסלולי ההוראה במשרד עבודה מוצאים החינוך, כאשר ישנם יותר מ- 13,000 מורים מובטלים אשר מחפשים עבודה. קבוצה זו ולה מש בתפקידים שונים בהיי טק הישרי בו הביקוש לכוח עבודה גבוה. סעיד מציע להנהיג הכשרה אינטנסיבית בתמה ממשלתית שתימשך שנה-שנתיים, בה יתמחו בתפקידים שהינם מתחומי ההנדסה ומדעי הטבע. כך, תוכל להשתלב זו קבוצה במשרות שונות רמת את להעלות ואף בהיי טק השתכרותם. ההשקעה הממשלתית המוצעת בתכנית עומדת על 500 מיליון ש"ח במשך 5 שנים, תוך פנייה ל- 5,000 בוגרי הוראה )שם(. בשנת הלימודים תשע"ה, מספרם של כלל הסטודנטים הערבים לתואר ראשון במקצועות ההיי-טק 31 עמד על 2,436 סטודנטים, המהווים כ- 10 אחוזים מכלל הסטודנטים במקצועות ה. עם זאת, נתון זה אחוזים כ- 27 של עלייה משקף של במספרם הסטודנטים הערבים במקצועות ההיי-טק, נת ביחס הלימודים תשע"ג. איור 10 יעור הסטודנטים הערבים לתואר ראשון במקצועות ההיי-טק תשע "ה תשע "ג מקור: סה "כ מכללות חוץ תקציביות מכללות מתוקצבות אוניברסיטאות נתונים שהתקבלו מהמועצה להשכלה גבוהה, ב( אפליה בשוק העבודה ואכיפת חוקי העבודה אפליית ערבים בשוק העבודה האפליה בקבלה בודה רבים ערבים של בדרכם מכשול מהווה ובשכר להשתלבות במעגל הולמת העבודה. באופן כללי, קיימת המה עו בדי ם בין ג בו ה ה ה מ ש ת כ רי ם ל בין נ מו ך ש כ ר ה ש תיי כו ת ל ק בו צ ת או כ לו סיי ה ה מו עד ת ל ס בו ל מ ה פ רו ת חו קי ש ל ה ע בוד ה. הקבוצות בין בולטת אוכלוסיית ישר ערביי הסובלת בשל גם מאפליה השתיותם 31 מתמטיקה ומדעי המחשב, הנדסת קטרוניקה ומחשבים, לפי סיווג ל- 37 מקצועות של המועצה להשכלה גבוהה. 35

39 לקבוצת מיעוט. הפרות חוקי עבודה בקרב ערביי ישר גדולה אף יותר לגבי נשים, עו בדי ם ב ל תי מ ק צו עיי ם ועובדים מקצועיים בחקלאות, שהם עובדים בעלי כוח מיקוח קטן ביותר מול המעסיק. (2006) של במחקר Asali הערבי, במגזר שכר אפליית שבחן מתועדים הפערים בין הקיימים השנים בין ערבים גברים של שכרם לבין יהודים גברים של שכרם הגורמים הנצפים השכר לפערי שנמצאו חולקו לושה מרכיבים: פערים הנובעים מהבדלים האנושי, בהון פערים הנובעים מאפליה בעיסוק ופערים הנובעים מאפליה בשכר. ממצאי המחקר מעידים על קיומה של אפליית ועל שכר התגברותה תקופת במהלך שבשנים בעוד המדגם: מפער אחוזים עד רק Cohen and לאפליה יוחס השכר בשנים הפער בשכר, עד על עמד אחוזים. (2007) Haberfeld שחקרו את השפעת הגידול באי-השוויון בהכנסות בשוק העבודה הישרי בשנים על פערי ההכנסות, מצאו כי האפליה לגבי עובדים ערבים מ ואילך לא פחתה ואולי )2011( גברה. אף מיעארי, וחטאב נבואני בשנים השכר אפליית את שבחנו כי מצאו קיימת שכר אפליית ומובהקת התקופה, כל לאורך משתנה רמתה כאשר בהם ינויים כגון: במשק, )2011(, "ועדת הזרים. 32 העלייה, גל האינתיפאדה ומספר העובדים הוועדה חברתי כלכלי ינוי טרכטנברג", זיהתה גם היא את האפליה הבלתי פורמית מצד המעסיקים ואת העדר האכיפה של חוקי עבודה בין החסמים המרכזיים המקשים על ערבים )ונשים ערביות( להשתלב בשוק העבודה. איור 11: עובדים הנתונים לאי ציות לחוק שכר מינימום לפי השתיות לאומית % יהודים ערבים 22.7% 22.6% 25.1% 23.1% 9.6% 12.3% 13.0% 12.3% 11.3% כר מקור: גוטליב דני וכס פרומן, 2011, "השפעה צפויה של עדכון שכר המינימום על תחולת העוני ועדכון תוצאות מחקר אי-הציות המינימום לנתוני 2009", המוסד לביטוח לאומי. זוסמן, זוסמן ומיערי, 2010, מזכירים את ההתגברות האפליה נגד ערבים כהסבר הסביר ביותר לייה שחלה לאחר פרוץ האינתיפאדה בשיעורי ההיפרדות של מועסקים ערבים מחברות שהעסיקו ערב האינתיפאדה ערבים ישרים ויהודים

40 37 יקוח הדובע םתפאו הפ יקוח הדובעה תובישח הל םתסנכה רופישלו םבצמ ו( םיינע.)םירחא,ףסונב תרבגה הפאה תמרות תלדגהל תויאדכה יב לאיצנטופ תורכתשה ךומנ בלתשהל קושב,הדובעה ינפ תוכמתסה תכרעמ ימות.הרבעהה ברקב תונידמ תובר תורבחה OECD-ב ושענ םידעצ םוחתב הז ךלהמב רושעה.ןורחאה תונידמב ומכ ב הרא הילגנאו הקיקחה איה הקיתו רתוי ךכ מל ב הראב וקקחנ רפסמ םיקוח םיבושח אשונב תונשב 60-ה,הווש רכש( ;1963 תויוכז,םדא )1964 הילגנאבו תונשב 70-ה םיסחי( םיעזגה.)1976 הקיקחה השדחה תיסחי איה תבחרנ רתויב תללוכו םג תונידמ שוגב יטסינומוקה.רבעשל הקלחב איה התשענ תובקעב תויחנה יאשונב עזג הקוסעתו דוחיאה.יפוריאה ם ינ ש ב ת ונ ור ח א ה ושענ םיוניש םייתועמשמ לארשיב םוחתב הקיקחה הפאהו ודעונש קזחל תלוכיה תירוטלוגרה ףוכ הרוצב תיביטקפא רתוי יקוח.הדובעה,ז ידכ חיטבהל לומגת יואר הדובע ו תויאדכ האיציה הדובעל רובע םיטרפ םירכתשמה רכש.ךומנ,רתיה ה מ דיק ה ק וח ה תרבגהל הפ א ה יניד,הדובע סנכנש ףקותל ינויב,2012 רשפאמו הפא.תילהנמ ודצל ונקתוה תונקת תונוש תוחיטבמה םויק קוחה ידי,םיקיסעמ ינימזמ תוריש ינלבקו חוכ םדא ןכו הרבגוה.הפאה ףגא הרדסה :הפאו ךרוצל הפא הליעי יקוח הדובעה לדגוה ת ית וע מ ש מ ר פ ס מ ם יח ק פ מ ה ףגאב הרדסה הפאו ב.הלכלכה ףגאה לדג תואמב םינשב תונורחאה ןוכנו 2015 םישיואמ 277 םינקת הרשמ המ םיחקפמל (,הלכלכה.)2015 רו תובישחה הברה תפא יקוח הדובעה ברקב תובכשה,תושלחה וצילמה םיפוג םינוש םהיניבו רקבמ רקבמ(, )2015 הדעווהו המחלמל ינועב תדעו(,ףולא )2014 דוקימ הפאה ב םירכתשמה רכש.ךומנ,ןכאו להנמב הרדסהה הפאהו ב הלכלכה םישענ,םלהמ ףותישב םימרוג,םינוש תמגוד דסומה חוטיבל,ימו דקמל יבאשמ הפאה ברקב םיקיסעמ ירפמ םות רכש.םומינימ תוביצנ ןויווש :תויונמדזה קלחכ יצמאממ רוגימ הילפאה המקוה 2008 ב ת"מתה (ה,)הלכלכ תוביצנ ןויווש תויונמדזה הדובעב הדיקפתש לפטל תונולתב לומ םיקיסעמ תשגהבו תועיבת תויטפשמ םשב ה ללוכ( תויוכמס צוהל םיווצ תריסמל עדימ םינותנו.)םיקיסעממ,ןכ-ומכ

41 38 תטקונ תוביצנה תולועפ הרבסה ךוניחו תועדומה ה םשל.רוביצב ה תיגטרטסאה הנושארה תוביצנה םינשל הבתכנ תרגסמב טקיורפ ףתושמ םע דוחיאה יפוריאה תוביצנו ןויוושה ןופצב דנלריא התוותהו ךרד התלועפ םינשל.ולא ךשמהב,ךכל תרגסמב ה תיגטרטסאה היינשה תוליעפל תוביצנה םינשל ובצוה העברא םידעי :םייגטרטסא ריבגהל קימעהלו הפאה תקיקח,ןויוושה דדועל הקוסעת תנווגמ רוטקסב יטרפה,ירוביצהו תוותהל תוינידמ תוקיטקרפו תומלוה תויופתוש רוצילו םע יב ןיינע םשל הלועפ הליעי. 33 תוביצנה ךרוצל תגשה םידעיה,עבקנ,רתיה רבגות תוליעפ הפאה עצבתיו גושיי )Reaching out( הייסולכו, ידכ תוהל תועדומה תויוכזל ו רפסמ תוינפה תוביצנל םירקמ הילפא.הדובעב,ךכ חווד ידי תוביצנה האצותכ תוליעפמ וז הלח היי 85 םינשה תוינפב תועגונה הילפ עקר.םו רבודמ 6-כב 90-כ( )רפסמב ללכמ תוינפה תוביצנל ןויוושה.2014 םייק רפסמ המוד תוינפ תוביצנל רבדב הילפא עקר תד התואב.הנשה םינותנה םיעיבצמ ךכ עצבמש קוצ" "ןתיא הזעב 2014 הוויה תיי הגרדמ הרדהב קושב.הדובעה ףסונ תולועפל תשגנה עדימה,ל ושענ םג תולועפ דודיעל הקסעה תנווגמ ידי.תוביצנה תתומע יוכיס הצילממ םג איה ידעצ תוינידמ,םינוש רקיעב ידכ ענכשל ה ה קשמב היינפ תוביצנל ןויווש תויונמדזה איה תיתועמשמ תודדומתהב םע,הילפא ו תוביצנה הלוכי לפטל םירקמב הלא,יוכיס(.)2015 :תוצלמהה תרבגה תוארנה תוביצנה הרבחב תועצמאב ילכ הידמה םינושה תרושקת(,םינומה תותשר תויתרבח )'וכו ןכו תצפהב םינוטרס םירטסופו םיטילק ;תיברעב תחיתפ םיפינס םירעב תויברע תויזכרמ קוזיחל רשקה תוביצנה םע,חטשה,ז ךות ףותיש הלועפ םע ישאר תו ידעוו םייצרא םיימוקמו תומוקמב םהבש םיקסעומ ; שומיש תוביצנה לכב םילכה םידמועה,התושרל ךותבו ךכ הלועפ תיביטקא הריקחו יוהיזל ירקמ הילפא םג רשאכ השגוה.הנולת,ףוסבל יבגל,רצואה הצילממ תתומע יוכיס תפסוה הניקת םידיקפתל םירזגנה תוצלמההמ.ליעל ליבקמב םידעצל,ושענש בישי רנילק-ריסקו )2013( םיצילממ םידעצ םיפסונ תרבגהל הפאה דגנכ הילפא ינב.םיטועימ םידעצ :ולא הקיקח תפסונ דגנכ הילפא תללוכה השינע,תוסנקב תלי תונוישיר ףאו,רסאמ תולתכ תרמוחב הריבעה תוריבעבו תומדוק ;םוחתב הקמעה ה 33 ןויווש תוביצנ תויונמדזה,הדובעב " תיגטרטסא."-2014 םינשל

42 39 תועדומה ברקב ינב הילפ הקיקחלו הדגנ ךות ידכ רקחמ םימוסרפו םינוש תרושקתב ;אשונב תעיבק יקוח םייוציפ םילדגומ רוציקו ילה תשגה הנולת.הילפא )ג דודיע תקוסעת םילארשי םוקמב םירז תקסעה םירז תעגופ ב םילארשיה יב תויונמוימ,תוכומנ םיקחדנה םיפנעהמ םהב םיקסעומ, 34 םירז ןכש םה םניא םילוכי תורחתהל תומרב רכשה תוכומנה ה.םירזה םירז םיווהמ חוכ םדא,יפילחת דחוימב םירבגל יפנעב,ןיינבה תוקחה יפנעבו היישעת.םימיוסמ ףנעב ןיינבה הפולחת וז התרק ופב הקיחדב הצוחה ייברע לארשי ךלהמב תונש 90-ה םתרזחבו,תיקלחה רשאכ דרי רפסמ םירזה םיאניתשלפהו רושעב. 35 יחכונה רויא :12 תויפילחת המ *םירז םילארשיל ףנעב ןיינבה יונישה רפסמב םיקסעומה םילארשיה םירזו ףנעב ןיינבה רושעב ןורחאה םינותנ( )םיפלאב :רוקמ תגצמ ףגא,םיביצקתה,רצואה.2014 ךמס םינותנ חולמ 'ב 13 חוד קנב לארשי.2012 * םירז ינדמוא קנב לארשי ףגאו ןלכלכה ישארה ינותנל.ס"מלה םינש ךרו ומקוה תודעו יתווצו הדובע,םייתממ ועיבצהש תוכהה תויליה תקסעה םירז קשמה ושביגו תוצלמה תוינידמ םוצמצל רפסמ ה םירזה םייונישלו םיינבמ םיפוגב םילפטמה. 36 םוחתב ךכ,מל טסוגואב,2008 הצמיא ה תוצלמה הדעווה תושארב הנשמה דיגנל קנב לארשי,)זאד( 'פורפ ןייטשקא (.)3996 תוטלחהה ויה תדרוה רפסמ ה םירזה ןיינבב ספ תלבגהו םרפסמ םייתנוע תוקחב 18,900-ל דע תנש 34 רימא,בילטוגו חוד קנב לארשי,2004 קרפ הקוסעתה" :'ב,"רכשהו הבית,2-'ב 'מע מל תדעו,םו-ןב ;1997 תדעו,סירכוב ;2001 תדעו,יקסבלכר ;2002 תווצ,ןרודנא ;2004 תדעו,יניסינימוד ;2005 הדנ'גאה תיתרבח-תילכלכה לארשיל ;) ( תדעו,ןייטשקא ;2007 תדעו,ןייטשקא םידוהי םילארשי םידוהי םילארשי םירז * םיאניתשלפ

43 תוצלמהה םג וללכ תועצה םייונישל םייגולונכט םיפנעב,ולא ךכ ןוירפהש הי ופכו אצוי הי רכשה רפשיו םבצמ ילכלכה ה,ףנעב ללכבו הז ייברע.לארשי םע,ז ןחבמה תוטלחה ה אשונב הז אוה.םושייב תובר תוצלמההמ תודעווה תונושה ומשוי תורמל ןקלחש ורשוא תוטלחהב. 37,ז הדימב הבר ב םיצחל יב ןיינע רסוחו הפא.תקפסמ תורמל תוטלחהה םצמצל םרפסמ ה,םירזה םיתיעל ףא ה םרפסמ,ופב אצמנש יפכ חודב רקבמ ןחבש אשונה רקבמ(,.)2015 ב ינוימ 2014 הטלחה( )1693 ולטוב תוטלחה תומדוק התוהו תסכמ ה םירזה היינבב,8,000-ל ךא םא לצונת,האולמב לכות הסכמה לודגל דע 15,000-ל 2019 דרתו רח ןכמ הרזח.8,000-ל ךלהמ םיניינע המוד היה םג תסכמב ה,תוקחל רשאכ לחה -מ 2011 הלחה תגסל ה הוותמהמ תחופה תוסכמב םירז תוקחב רקבמ(,.)2015,ךכ םוקמב ןוטיק תוסכמב 26,000-מ 20,000-ל,םירז ותחפוה 1,000 תוסכמ.דבלב,השעמל תוטלחהב תונוש ה םינשה הגוסנ ה היתוטלחהמ תומדוקה םוצמצ תקוסעת.םירז יפל רקבמ )2015( תוטלחה תלדגה תוסכמה ל םירז ולבקתנ ילבמ התייהש ל תיתשת תיתדבוע תקפסמ ילבמו ואבוהש הינפב תואצות תולועפה תוטלחה תומדוק דודיעל תקוסעת.םילארשי ידכ דדועל תפלחה םירז ב,םילארשי טרפבו ברקמ ייברע,לארשי שי םצמצל תוסכמ ה.םירזה דעצה ןושארה שרדנש אוה הרזח תוטלחהל תומדוק ה םוצמצ.םרפסמ,ףסונב שרדנ םושיי תוטלחה םוחתב יוסימ תקוסעת,םירז ךשמה תרבגה הפאה תקסעה םירז,םייקוח דוסבסו תדובע םילארשי יחמב די וא םיפנעב. 38 םימיוסמ )ד םיצירמת םיקיסעמל תקסעהל ינב םיטועימ לולסמ הקוסעת רכש דוסבס ףסונ םידעצל וטרופש דע,הכ םיטקננ ידעצ תוינידמ םתרטמש תלדגה תויאדכה תקסעהל ינב,םיטועימ דצל תפה תוינכת תונוש ןתרטמש תלדגה המאתהה ירוש ה םיילאיצנטופה ינבמ רצל.םיקיסעמה הלכלכה ליעפמ לולסמ הקוסעת ותרטמש תלדגה רפסמ ה 37 תוטלחהה ה ועבקנש הרטמב תיחפהל רפסמ ה םירזה דדועלו תקוסעת :םילארשי 147 יאמ( )2009 העבקש תוסכמ םירז דודיעל תקוסעת ;םילארשי 752 רבמטפס( )2009 תסחייתמה תקוסעתל םירז ;תוקחב 3453 ילוי( ;) ראוני(.) ואר מל.Kasir (Kaliner) Nitsa and Eran Yashiv (2014)

44 41 תועצמאב דוסבס. 39 םרכש לולסמ הקוסעתה דקמתמ הירפירפב םיקסעבו םיקיסעמה ברקמ תויסולכואה רועישש ןתופתתשה,ךומנ ירק,םידרח ינב,םיטועימ םישנא םע תולבגומ םירוהו.םידיחי רועיש תופתתשהה רכשב עבקנש רובע םיקסע םיטלוקה םירזגמהמ םינייפואמה רועישב תופתתשה ךומנ :אוה 30 רכשהמ 10-ב םישדוחה םינושארה ותקסעהל ;דבועה 20 רכשהמ שדוחהמ 11-ה הקסעהל דעו םות שדוחה ;20-ה 10 רכשהמ שדוחהמ 21-ה הקסעהל דעו םות שדוחה ה תשמגה השירדה הלחה םיקיסעמ םיניינועמה ףרטצהל לולסמל קיסעהל תוחפל 5 םוקמב( 15 )רבעב האיבה תייל שוקיבה תופרטצהל. 41 לולסמל קלחכ מ שמוחה םינשל ( )922 טלחוה וצקוי 50 לולסממ הקוסעתה תויסולכו,תודחוימ ךכ ש דומעי םוכסה 33 ח"שלמ ךסו 163 ח"שלמ ינפ םינש 5 ( רצואה הו ןויוושל,יתרבח ;,ףייס.) בוליש דודיע הקוסעתב תורבחב תויטרפ תועצמאב יזרכמ שכר ה תונידמב תונוש השענ שומיש חוכב היינקה ה ידכ םדקל תורטמ.תויתרבח םג ןוגרא -ה OECD ץילממ ילכ הז ידכ םדקל תורטמ תויתרבח הפדעה יזרכמב שכר תורבח תומייקמה גוציי םלוה חקלייש לוקיש,רמולכ( ןובשחב בב תוכיאה יזרכמב. 42 )שכר,ץראב העיצה תתומע יוכיס שמתשהל חוכב היינקה ידכ דדועל תקוסעת קשמב,ימענת( ;2015 ימענת,יפור'גו ;,TASC תרבח.) ןפואב,הז החוכב עצבל שכר תורבחמ תויטרפ רשאכ םינוירטירקה םיזרכמב םניא םירושק קר ריחמב ךומנ א םג גוצייב םלוה חוכב הדובעה הרבחה הכוזה.זרכמב,ךכ ךרד םיזרכמה םיירוביצה הלוכי דדועל בוליש הקוסעתב.יטרפה התומעה ףא העיצמ תונתהל גוציי םלוה יאנתכ ףס תורבחל תושגינה תופתתשהל זרכמב דוגינב( ןוגר OECD-ה ץילממה הפדעה תורבח תומייקמה גוציי םלוה ו הינתה גוציי םלוה יאנתכ ףס.)זרכמב 39 םאתהב רוהל ל"כנמ 4.17 הלכלכה, ( ןוכדע :םוימ.) רובע םירבג םיאודב מ תיאודבה בגנב ירועיש ועבקנ תופתתשה טעמ םיהובג 25%,35% :רתוי,15%-ו המאתהב תופוקתל הקסעהה.תורכזומה ורשוא 80 תושקב תקסעהל 1,660 תוב 85.ח"ש ךרוצל,האוושהה 2009 ורשוא קר 37 תושקב תקסעהל 831 תוב 39.ח"ש ת"מתה )הלכלכה(,חוודמ תלדגה ביצקתה הצקומה היושע תתל הנעמ שוקיבל רבוגה.ל,ףסונב טלחוה 2012 לידגהל רועש דוסבסה עצוממה םיקיסעמל וקיסעיש םישנ תויברע ו רזגמהמ,יאודבה 10-ב תודוקנ זוחאה המרל 35 תומ רכשה ךלהמב 30.םישדוחה 42 OECD, "Reviews of Labor Market and Social Policies: Israel", Jan 2010.

45 42 םילכ םיירוטלוגר גוסמ הז םילוכי תווהל רישכמ לוז תיתועמשמ תרבגהל הקוסעת קשמב רשאמ דוסבס רישי רכש.ה םע,ז יואר רוכזל ןיאש הבוח ףוג יטרפ דומעל גוצייב םלוה תקוסעת. קוח םיזרכמה וניא רשפאמ לוספל ןניאש תורבח תוקיסעמ תויסולכוא תונווגמ וניאו ןגעמ תקנעה ןורתי יקיסעמל ינב םיטועימ קוחה( רה תובב,השיא תרצותב ץראה םיפמבו םימקוממה וקב תומיע סיסבכ הפדעהל ךא גוצייב םלוה תקוסעת ינב.)םיטועימ.2 תמקה ךרעמ ךמות הקוסעת תונועמ(,םוי הרשכה הבסהו תיעוצקמ יזכרמו )המשה )א תונועמ,םוי םינותחפשמ םינורהצו תורגסמל לופיט םידליב תובישח הבר ןיציב םישנ. 43 הדובעל רבעמ תובישחל םמויק ןימזה תונועמ םויה,םינורהצהו דוסבס תוה ההובגה תורגסמ לופיטה דחוימב( רובע םידלי דע ליג )3 לידגמ ןתמורת תורגסמ הלא יציל םישנ.הדובעל,דחוימב דוסבס תורגסמה דדועמ האיצי קושל הדובעה רובעב םישנ לאיצנטופש תורכתשהה ןה קחשנ ב תויוה תוהובגה תורגסמ,לופיטה לו דוסבסה ויה תופידעמ לפטל םידליב ןמצעב ךוסחלו האצוהה הכורכה תונועמב םויה.םינותחפשמבו ףגאה תונועמל,םוי םינותחפשמ םינורהצו ב הלכלכה ופ ריבגהל תופתתשה םידלי מ תיזורדה תיסקר'צהו תורגסמב.תווניחה,ז תנמ דדועל תופתתשה חוכב הדובעה םישנ תויסולכואמ. 44 הלא דעצ יתועמשמ בחרנו היה תלחה קוח ךוניח םניח םג םידלי ייגב,4-3 קלחכ תונקסממ תדעו. 45 גרבנטכרט רושעב ןורחאה הנשי היי תרכינ רועישב תוהמיאה תודבועה רשא תושמתשמ תורגסמב לופיט,םידליב רשאכ הייה הדח ףא רתוי רשאמ לצא םישנה.ידוהיה רועיש,ךכ םישנה תו תודבועה ןהידליש ואצמנ תורגסמב לופיטה 2013-ב עיגה 64.2-ל סחיב 49.3-ל 2000 ץמרב-גרבלטכיפ(,ןייטשנירגו.)2015 היי 29-כ המשרנ םג ברקב תוהמיא תויברע ןניאש,תודבוע רועישמ יספא םישנ תויברע תודבוע 2000 ןהידליש ומשוה תורגסמב.לופיטה הביסה תיזכרמה יונישל הז איה לככ הארנה השגנה םיתורישה םייתממה לופיטל םידליב ליגב ךרה הייסולכו. םע,ז רועיש םישנה תודבועה רשא 43,רחש,רסו ; תעדוה רבוד הלכלכה םוימ ורשוא" : כ ח"ש יוניבל תואמ תות תושדח תונועמב,"םויה 45 הנקסמ וז הדעוה הצמוא ב 4088 םוימ

46 משתמשות בקרב נמוך ה מסגרות של בסיוע ליהודיות ביחס הערביות בכ- 20 אחוזים. ה נתונים מבוססים על סקר של משרד הכלכלה שכלל כ- 1,200 ראיונות טלפוניים )שם(. איור 13: שיעור האימהות שילדיהן מטופלים במעונות היום ובמשפחתונים לפי תעסוקה ולאום, גילאי הילדים מ- 3 חודשים ועד 4 שנים נשים ערביות נשים יהודיות 85.7% 64.2% 29.3% 42.5% נשים שאינן עובדות נשים עובדות מקור: פטלברג-ברמץ בניית מעונות יום וגרינשטיין, בשנת 2011 גדל היצע מעונות היום הציבוריים במגזר הערבי מ- 39 מעונות יום ל- 52 )מתוך כ- 1, זאת, עם בישר(. יום מעונות ביישובים הערבים רק פועלים אחוזים הקיימים היום ממעונות 4.5 בישר, ושיעור הילדים מהאוכלוסייה הערבית המטופלים המוכרים היום במעונות על עומד.) אחוזים, למרות ששיעורם באוכלוסייה כ הינו )מבקר אחוזים המדינה, משרד הכלכלה )התמ ת( הקצה תקציבים ובהם יום, מעונות לבינוי לבקשות שאושרו הוקצו תקציבים כפי ייעודיים, בלוח שמוצג להלן. 46 מעונות של בנייתם זאת, למרות שאושרו הושלמה, טרם ה בשנים ובמקרים רבים טרם החלה בשטח. 47 מבקר המדינה )( מדגיש כי העובים הרבים בבנייה של מעונות היום פוגעים בולת השגתם של יעדי הממשלה ילוב נשים ערביות בתעסוקה. שנים לוח 4: תכנון ובינוי מעונות יום בשנים מספר מעונות שאושר להן תקציב מספר מעונות תכנון עלות שהוקצתה לבנייה שאושרו לבנייה מיליון ש"ח מיליון ש"ח מקור: מידע שהתקבל מתחום תעסוקת חברה ערבית, דרוזית וצ'רקסית במשרד הכלכלה ביום תודה לה אייל בן-דוד, מנהלת המטה ילוב האוכלוסייה הערבית בתעסוקה, על המידע שסיפקה. מידע שהתקבל מתחום תעסוקת חברה ערבית, דרוזית וצ'רקסית במשרד הכלכלה ביום

47 44 תיינב תונועמה היולת תשגהב תושקב דצמ תוימוקמה וא תותומע.תוירוביצ לודיגה תיינבב תונועמה שחרתה וקלחב תודוה תתחפהל תו תופתתשהה היינבב תוימוקמה תורדגומה סוטטסב ילכלכ-יתרבח ךומנ 25-מ יזוחא תופתתשה 5-ל יזוחא תופתתשה דבלב.תושרה,ךכיפל חכונ ןבצמ ילכלכ-יתרבחה תיברמ תוימוקמה, ןה תויאכז דוסבסל 95 תויומ תיינב תונועמ.םויה תורמל תומדקתה הלחש םינשב, ההיז הלכלכה םימסח םייטרקוריב ושקהש לוצינב םיביצקתה וצקוהש תמקהל תונועמ םוי.םישדח בורב,םירקמה םסחה יתועמשמה אוה ב תשגה השקבה שרודה רתיה תשגה ירתיה,היינב ירושיא םילכירדא.םיסדנהמו ב,ךכ טלחוה טסוגואב 2014 להונ שדח םינשל בויטל תטיש,עויסה תנמ לקהל שמתשהל םיביצקתב םידעוימה תמקהל תונועמ,םוי ידכו זרזל ילה.היינבה יפל להונ,הז וצקוה םיפסכ םג בל,ןונכתה ףסונ בל.יוניבה,ףסונב וצקוה םיביצקתה תטישב לכ" םדוקה "הכוז ךות ןוירש 40 ביצקתהמ תויושרל,תויברע תויושרל תוידרח תויושרלו תוימוקמ תורדגומה סוטאטסב ילכלכ-יתרבח.ךומנ ידכ תתל ץירמת ףסונ תויושרל טילחה הלכלכה תלדגה תופתתשהה תיתממה 100-ל תויושרל רשא ונבי בצקב. 48 ריהמ ךותמ 220-כ ח"ש וצקוהש םינשל תיינבל תונועמ,םוי ובצקות תו 11-כב ח"ש בל ןונכתה 80-כ תונועמ 43( ללכמ ביצקת.)ןונכתה ןכ-ומכ הצקוה ביצקת 32-כ ח"ש בל יוניבה 20( ללכמ ביצקת.)יוניבה,ףסונב וצקוה שדחמ םיביצקת םרטש ולצונ רשא ונתינ םינשב ל תויושר תויברע ךותמ( 50 תויושר ובצקותש םינשב,)וללה ךס 38-כ ח"ש 20( ךסמ האצקהה. 49 )תשדוחמה תואצקה הלא ונתינ תרגסמב לולסמ" "רבעמ רשא םיאתמ האצקהה תיביצקתה תמייקה להונל האצקהה שדחה רשפאמה תובטה תופסונ.תויושרל תואצקהה תויביצקתה תונושה רזגמל תמקהל תונועמ םוי םרט ורבעוה,תויושרל ב םימסחה.םינושה תורמל םילהנה,םישדחה רקבמ אצומ ינונגנמ בוצקתה ומאתוה םהינייפאמל םהרצו תו רקבמ(,.),ךכ ןוכנ ףוסל תנש,2015 רבעוה ביצקת ידועיי יוניבל תונועמ םוי ף תחא 33-מ תו ושיגהש תושקב ביצקתל 48 ר,הלכלכה תעדוה,רבוד 49 תעדוה רבוד הלכלכה םוימ

48 45 לולסמב.יוניבה בור תושקבה וחדנ קומינב רדעה רתיה היינב.םיאתמ ןוכנ, וצקוי שדחמ 31-כ ח"ש יוניבל תונועמ םוי וצקוהש( רבכ םינשב ) ןיירושיו רזגמל לכל תוחפה 25 לכמ בוצקת ידיתע יוניבל תונועמ,םוי םאתהב ל (.922 רצואה הו ןויוושל,יתרבח.),ךכ םינשל דומעי ךס ביצקת יוניב תונועמה 231 ח"שלמ,ףייס(. 50 ) םינותחפשמ תחת חוקיפ םיריחמ דועב תונועמ םויה םיופ תרגסמכ לופיט הנבמב ידועיי םע תווצ,לפטמ םינותחפשמה םניה תורגסמ לופיט תואצמנה התיבב תלהנמ ןותחפשמה םילפוטמו וב דע השימח.םידלי םאתהב הטלחהל 4193 הדעונש םשייל תוטלחה תדעו גרבנטכרט ןתינ,עיבצהל,ףסונב לודיג 20 כ רפסמב םינותחפשמה תחתש חוקיפ םיריחמ.,ךכ לדג םרפסמ 1,166-מ םידומילה א עשת 1,402-ל םידומילה.ב עשת ב שמוחה םינשל טלחוה וניירושי 25 רזגמל לכמ בוצקת ידיתע תבחרהל עציה םינותחפשמה ( רצואה הו ןויוושל,יתרבח.) דוסבס תו תונועמ םויה רובע תוהמיא תודבוע ידכ דדועל יצי םישנ,הדובעל תנידמ לארשי תדסבסמ תו תונועמ םויה רובע תוהמיא תודבוע רשא ןתסנכה הכומנ,תיסחי ךות לולקש תסנכה ןב.גוזה תרגסמב דוסבסה רובע םישנ תויברע תחפוה ףקיה הרשמה שרדנה םשל תלבק עויס 36-מ תועש הדובע תויעובש 24-ל תנתינו תופידע תלבקל תוטועפ תוהמיא תודבוע םג םא ןה תויקלחב.הרשמ רקחמ ךרענש 2012 אצמ רועיש םידליה םוזה דוסבסל תונועמ םויה הובג תיסחי תויסולכו,תורחא ומכ םידוהי םיקיתו םילועו םישדח,רחש(.) קנעוה דוסבס 82-ל םידליהמ םילפוטמה תורגסמב תוחקופמה, תמועל 65 לצא םידוהי.םיקיתו ףסונ,ךכל םוכס דוסבסה עצוממה דליל היה הובג רתוי לצא רשאמ לצא םידוהי םיקיתו םילועו.םישדח תורמל בורש םידליה תונועמב םויה הייסולכואב םוז,דוסבסל קלח האצוהה רזגמל ךותמ ביצקת דוסבסה ללוכה אוה ךומנ דואמ סחיב וקלחל רזגמ הז.הייסולכואב אצמנ 5 דבלב ביצקתהמ הנפומ הייסולכו, םיקלחש ףא םילודג 50 ילויב הרשיא ה תרבעה תוירחאה תונועמ םויה ל.החוורה ךשמהב,ךכל אטבתה רש החוורה םייח ץכ הבישיב תדעוו,החוורה הדובעה תואירבהו דע תנש םידומילה ח"עשת וחתפיי תוחפל 300 תונועמ םוי םישדח ללכב םירזגמה ץראב לוקוטורפ( 347 תדעו הדובעה החוורה,תואירבהו תסנכה 20-ה.))19.9.(

49 46 הייסולכואמ וז תנייפואמ המרב תיתרבח-תילכלכ.הכומנ האצוהה הנטקה רזגמל תעבונ תונימזמ הכומנ תונועמ,םויה רשאכ שי תומוקמ תורגסמב תודסבוסמה קר 13-ל ידלימ תוהמיאה תו.תודבועה,ז תמועל תונימז 24 הייסולכואב תידוהיה ה תידרח תונימזו 44 הייסולכואב תידרחה.)םש( ךרוצל תלדגה דוסבסה תונועמל םוי, וצקוה 15 ח"ש,2012 םכוסו תלדגה האצקהה הגרדהב דע 47-ל ח"ש, תוב תללוכ 135 ח"ש שמוחל תרגסמב,ז דסבס הלכלכה םידומילה ד"עשת יפלא םידלי רזגמהמ תוב תורשע םילקש ינוילימ תרגסמב 70-כ תונועמ םוי 1,400-ו. 51 םינותחפשמ יפל רקבמ רקבמ(,,) םידומילה ה"עשת ודסבוס 2,679 םידלי תונועמב,םויה םיווהמה קר 40-כ דעיהמ הביצהש תדעו גרבנטכרט ץמואו ידי-.ה ינותנמ הלכלכה םיגצומה הטויטב ריינל ןכוהש רקל שמוחה םינשל ( רצואה,םירחאו,) הלוע םימייק םירעפ םילודג דוסבסב עצוממה דליל רזגמה ידוהיה.ו רויא :14 ביצקת דוסבס תונועמ םוי עצוממ דליל םייגב 3-0 יפל *רזגמ תנש,ח"ש 2013 :רוקמ רצואה,םירחאו. * בשוחמ יפל ללכ םידליה םייגב םייטנבלרה ו קר רובעב םידליה םיהושה.תונועמב תודוקנ יוכיז סמב תוהמי תודבוע ףסונ דוסבסל,רישיה תמייק הכימת הפיקע תועצמאב תדוקנ יוכיז סמב רובע לכ דלי דע ליג,18 לחהו תנשמ 2012 תוהמיא תודבוע תויאכז תדוקנל יוכיז תפסונ רובע םידלי דע ליג.5 לכ תדוקנ סמ הווש 218 ח"ש,שדוחב ךא הבטהה תזזוקמ סמהמ םלושמה ןכלו תויאכז הל קר םישנה תועיגמה ףסל תובח 51 לבקתהש עדימ םוחתמ תקוסעת הרבח,תיברע תיזורד תיסקר'צו ב הלכלכה םויב ידוהי רזגמ יברע רזגמ

50 47.סמה ב,ךכ םישנ תויברע תובר ןתסנכהש הכומנ ןניא תונהנ הבטהמ,וז תורמל יוביר םידליה יסחיה לצא םישנ.תויברע םשל,השחמה קר 9 םישנהמ תו תודבועה תוצממ תוחפל תדוקנ יוכיז תחא ןיגב,דלי רובעב תורש םישנ םע םידלי ינב 3-0 (ש,רח.)2012 ינורהצ םוי תפסונ ליעפמש ךוניחה הניה תרגסמ ינורהצ םוי רקנה -'ה"ליצ' ינורהצ םוי הרשעהל.הנזהו ינורהצ םויה םיופ םאתהב תוטלחהל 4088 ראוני( )2012 הטלחהו 199 יאמ(.)2013 תרגסמב ה םיופ ינורהצ םוי םיבושייב תולוכשאבש םיילכלכ-םייתרבח,םומנ םהב תואצמנ תיברמ תולוכשא(,3-1 יפל תרדגה.)ס"מלה תורגסמב רחא םיירהצה םיפתתשמ 200-כ ףלא םידלי ייגב,8-3 םימיב 'א -ה ' דע העשה.16:00 םידליה םיפתתשמה תרגסמב םוז עויסל,ידומיל החורא המח תויוליעפו.הרשעה םידומילה ו"עשת הגרדוש ה המכמ.תוניחב,רתיה טלחוה םינורהצה ופי תוצובקב תונטק,רתוי רכש םירדמה תועייסהו הי תופתתשהו םירוהה תחפות דומעתו םילקש שדוחל )ב הרשכה הבסהו תיעוצקמ המשהו הדובעב הרשכה תיעוצקמ הרשכהה תיעוצקמה הניה תיתשת תיזכרמ ןוה ישונא םישקבמה בלתשהל קושב.הדובעה תיתשתל וז תובישח תיזכרמ ןה,םיקסעומל טרפב ברקב תובכשה תושלחה ולו א ושכר הלכשה תיטנוולר קושל,הדובעה ןהו םיקיסעמל םישקבמה חוכ םדא.ןמוימ ומכ,ןכ תורשכה תויעוצקמ תרשפאמ ל םדקל םדמעמ יעוצקמה לידגהלו,םהיתוסנכה ומכ םג חותפל תויורשפא הקוסעת תושדח םאתהב םהרצל תושירדלו תונתשמה.קשמה ףגאה הרשכהל תיעוצקמ חותיפו חוכ םדא ב הלכלכה ליעפמ רפסמ תוינכת הרשכה תיעוצקמ. תרשכהל םירגובמ איה םירבושה רשא הנקמ תופתתשה תינטרפ ןומימב רכש דומילה יסרוק הרשכה.תיעוצקמ םיסרוק הרשכהל תיעוצקמ םימייקתמ תודסומב דומיל םירכומ וא םיחקופמ םשמנו הפוקתל 3 םישדוח דע,הנש תנוכתמב ימי דומיל םימ וא םידומיל.םייקלח הינפהה ל םירבושה תעצבתמ תועצמאב יזכרמ ןווכהה "ןאיר" וא תועצמאב תוריש,הקוסעתה רשאכ םיפוגה םג םינחוב תואכזה תופתתשהל.ב 2014 דמע רפסמ ילבקמ םירבושה 1,140 ךותמ 2,380 ילבקמ םירבוש ללכב 425( 52 ר,ךוניחה

51 48. )ידרחה םע,ז ףא בורקש תיצחמל ילבקממ םירבושה םניה רזגמהמ, דע ףוס ילוי 2015 וויה םיפתתשמה ה קר 19 ימייסממ ומשוהש הרשכהה הדובעב רקבמ(,.) תפסונ ףגאה הרשכהל תיעוצקמ הניה טקיורפ ל"בשא רשא הרישכמ םיאסדנה םיאודב.בגנב ה הקינעמ םיטנדוטסל םיאודב בגנהמ רוטפ מ םותמ רכש דומיל תגלמו.םויק םיריעצה תוריעצהו מ תיאודבה םיניינועמה לבקתהל תינכותל םירצ דומעל תושירדב ףס ומכ תדועת תורגב תללוכה 3 תודיחי,הקיטמתמ 3 תודיחי תילגנא 2-ו תודיחי תירבע,תוחפל החלצה ןחבמב ינכטוכיספ,ידועיי םידומיל הנמב הרצק רבעמו ןויאר ישיא ידי תדעו הלבקה.ה הלכלכה עיקשמ ב 33 ח"ש ינפ 5.םינש יזוחא הרישנ םיהובג החלצהו הטעומ יפתתשמ ה ואיבה שוביגל םידומיל השדח.תרבגותמו םידומילה ד"עשת ולחה 50 םידימלת םהידומיל ב ו ה"עשת ולחה םהידומיל 82 םידימלת (,הלכלכה.)2015 תוריש הקוסעתה תוריש הקוסעתה וניה ףוגה ירוביצה ןומאה המאתה םיקיסעמ םיעיצמה הדובע ל םישקבמה.דובעל תוכשל הקוסעתה תולפטמ םהיתוינפב 230,000-כ ישרוד הדובע לכב,הנש םהש רתוי תיצחממ יתלבהמ םיקסעומ רקבמ(,.) ישרוד הדובעה ה תוכשלב,הקוסעתה סחיב הל,םידוהיה םינייפאתמ םייגב םיריעצ,רתוי הלכשהב,התוחפ יב הרשכה תיעוצקמ הטעומ תיסחי בורבו.םישנ,ףסונב םימייק םירועיש םיהובג תיתועמשמ הלטבא תינורכ המל( 270-מ םימי )הנשב לצא ישרוד הדובעה ה סחיב ישרודל הדובעה םידוהיה.)םש( תורמל לכ,ז רקבמ ריעמ תוריש הקוסעתה ללכנ תוינכתב תויתממה תונושה ו בצקות ןפואב ידועיי תנמ תרשל םאתהב הרצל.םיידוחייה םינשב תונורחאה רה תוריש הקוסעתה הייסולכואב הייסולכואכ תשרודה תעקשה םיצמאמ.םידחוימ,רתיה ורפוש םיאנתה םייזיפה,תוכשלב ומוה,םינקת ולחה םיסרוק תירבעב תיתקוסעת הפוהו ילגעמ הקוסעת 6-ב תוכשל, הניהש תיביסנטניא העיצמה ןווגמ םילכ םירומאה עייסל תובלתשהב קושב הדובעה.)םש( ףרח,םיצמאמה ואצמנ םייוקיל תלועפב תוכשל הקוסעתה םיבושיב,םי ןהב תורישה לפונ הזמ לבקתמה תוכשלב םיבושייב םידוהי וא.םיברועמ :םייוקילה רועיש המשהה תוכשלב הלא אוה תיצחמכ רועישמ המשהה תוכשלב םיבושייב םיידוהי ;םיברועמו ידיקפ תוכשלה םילבקמ 40-כ ישרוד הדובע,םויב תמועל 24 ישרוד

52 49 הדובע תוכשלב םיבושייב םיידוהי ;םיברועמו צקה םילכ מות,המשה ןוגכ ןוחבא ץועייו יגולוכיספ ונתינ הרושמב תוכשלב תו תמועל םצקה תוכשלב.תורחא,ףוסבל רקבמ ריעמ העיגפ ןורקעב ןויוושה יפלכ תלועפב תוריש.הקוסעתה יזכרמ ןווכה יזכרמ( )"ןאיר" קלחכ תינכותמ שמוחה םינשל םיליעפמ,הלכלכה,מ"הר טניו'ג לארשי ןרקו די,בידנה טקיורפ יזכרמ ןווכה בולישל,הקוסעתב פומה ידי תרבח. 53 ראנפלא םאתהב 4-ל תוטלחה תוסחייתמה תויסולכו, 54 תונושה טלחוה המקה הפהו 21 יזכרמ ןווכה 17( םיזכרמ םישדח ףסונב 4-ל יזכרמ ןווכה ומקוהש ינפל תפה :)ןאיר 9 םיזכרמ ותרשיש תיאודבה,בגנב 3 םיזכרמ ותרשיש םיאודבה,ןופצב 3 םיזכרמ ותרשיש תיזורדה תיסקר'צהו ןופצב 6-ו םיזכרמ ותרשיש. 55 םו םיסורפ יבחרב ץראה 20 יזכרמ ןווכה ךותמ 21,םיזכרמ רשאכ ךלהמב ןנכותמ םוקל הפייסכב זכרמה ןורחאה.ב קלחכ מ שמוחה םינשל,2020- הצקוה ביצקת ללוכ 250 ח"שלמ 5-ל םינשה תפהל םיזכרמה ( רצואה הו ןויוושל,יתרבח.) ה תדעוימ םישנל םירבגלו הרבחהמ, תיזורדה תיסקר'צהו ייגב םניאש םילבקמ תואבצק דסומהמ חוטיבל ימו םיניינועמו סנכיהל קושל,הדובעה וא םדקתהל ידי ןונכת.הריירק םיזכרמה םיווהמה "One Stop Center" םיעיצמ ןוחבא ןווכהו,יתקוסעת תוינפה תורשכהל,תויעוצקמ הנכה קושל הדובעה םיטביהמ םינוש תועצמאב םיסרוק,תואנדסו עויס המשהב הקוסעתב ךודישבו םינופה יזכרמל ןווכהה.םיקיסעמל תליחתמ תמקה םיזכרמה עצמאב 2012 דעו 2015 ותריש םיזכרמה 25,000-כ.םינופ רפסמ םינופה םיזכרמל לדג הנשמ הנשל רועיש הו המשהה.הדובעב 53 ר,הלכלכה. רו,ראנפלא. 54 'סמ 1539 םוימ, 'סמ 2861 םוימ, 'סמ 3211 םוימ ו 'סמ 3708 םוימ םייק זכרמ ןאיר ףסונ תיבב טפעוש-אנינח )םיורי( םקוהש םאתהב ל 1775 ינוי( )2014 ךיישו ל הניהש םיורי תדרפנ מ חותיפה.

53 50 חול :5 רפסמ,ומקוהש םיזכרמ רפסמ םילפוטמה ירועישו המשהה,הדובעב הנש רפסמ םיזכרמה ומקוהש םישדחה רפסמ םינופה םישדחה ותריש םיזכרמהש רועיש המשהה הדובעב םינופ םישדח )( , , , , :רוקמ ר הלכלכה עדימו,ףגאמ עדימו לבקתהש םוחתמ תקוסעת הרבח,תיברע תיזורד תיסקר'צו ב הלכלכה םויב הנשב הנורחאה תופ םיזכרמב "זאיתמיא" הנווכהל םיריעצ ינב םידומילל,הימדקאב הרטמב עייסל םבולישל תועוצקמב יב יפוא יתקוסעת שרדנ.קשמב דע הכ ופתתשה ב 540 םיפתתשמ,תופתתשמו רשאכ ינשכ םישי ןה,םישנ 14-ב םיזכרמ םהב ומשוה םיזכר םיידועיי ל.זאיתמיא הנשב תפלוחה ומייקתה 26 יסרוק,ירטמוכיספ 17 יסרוק ל"עי,)תירבע( 6 יסרוק ר"ימא,)הקיטמתמ( 8 יסרוק הנכה םלועל הימדקאה 7-ו יסרוק רוביד. 56 תירבע 240 יפתתשממ ה ולחה םהידומיל םיטנדוטסכ לב םימוחת :ןוגכ ידומיל,הסדנה תועוצקמ יעדמ,עבטה,האופר תועוצקמ םיילופיט תועוצקמו יעדמ.הרבחה םיטנדוטסה וכישמי לבקל יוויל דע המשהל הקוסעתב תמלוהה.םתלכשה ףא ראותמה,ליעל חודה ןורחאה רקבמ )( עיבצמ תוליעי תיקלח דבלב יזכרמ.ןאיר הלוע םיזכרמה םניא םישיגנ 380,000-כל תושפנ מ ןכש םה םניא םיררוגתמ םיבושייב םיאכזה תורישל.םיזכרמה,ףסונב הלוע םימייק םירעפ תויואכז יסרוקל הרשכה תויסולכוא.תונוש,מל םיזכרמה םיתרשמה םיאודבה םורדב םיבצקותמ ןפואב לודג תיתועמשמ םיזכרמהמ םיתרשמה םיאודבה,ןופצב ףא לדוגש תויסולכואה.המוד ב,ךכ עיצמ רקבמה לוקשל תרגסמ הדיחא תפהל ללכ םיזכרמה ו הפהב תדרפנ סיסב תוטלחה ה,תונושה יפכ תלהנתמש ה.םו דוע הלוע חודמ רקבמה ףותיש הלועפה יזכרמ ןאיר תוריש ל הקוסעתה וניה םצמוצמ ססובמו המזי תישיא ו םילהנ.םירדוסמ 56 לבקתהש עדימ םוחתמ תקוסעת הרבח,תיברע תיזורד תיסקר'צו ב הלכלכה םויב.31.3.

54 51.3 תלדגה הרומתה הדובעל עקר רכש הרבחהמ ףסונ ירועישל הקוסעתה םומנה תיסחי םירבגה ה האוושהב םירבגל,םידוהיה םימשרנ ברקב םיקסעומה ה םירעפ םילודג סחיב הייסולכו תידוהיה רכשב ישדוחה,יתעשהו דועב תועש תומכ הדובעה תויעובשה תיסחי.המוד חול :6 רכש ינותנ תועשו הדובע םירבגל םידוהי ו םירבג םידוהי םירבג הסנכה תעצוממ ח"ש 11,867 ח"ש 6,851 תועש הדובע עובשב ךרדב( )ללכ תועש 45.3 תועש 44.3 רכש תעשל הדובע ח"ש 59.8 ח"ש 36.3 :רוקמ םידוביע רקסמ תואצוה יקשמ תיב,2014 הכשלה תיזכרמה.הקיטסיטטסל תמועל,םירבגה לצא םישנה םימייק םירעפ םג תועשב הדובעה תויעובשה.תידוהיל לצא םישנה ירעפ רכשה םינטק,רתוי ז ב הדבועה האוושהבש םירבגל,ה םישנה תו תואצויה הדובעל תולשמ רתוי יפ.בור ףסונב ןכתיי רעפהש ןטקה רתוי עבונ םג רכשש הדבועהמ םישנה תוידוהיה ךומנ תיתועמשמ רכשמ םירבגה.םידוהיה חול :7 רכש ינותנ תועשו הדובע םישנל תוידוהי תויברעו םישנ תוידוהי םישנ תויברע הסנכה תעצוממ ח"ש 7,592 ח"ש 5,247 תועש הדובע עובשב ךרדב( )ללכ תועש 37 תועש 32.5 רכש תעשל הדובע 47.5 ח"ש 38 :רוקמ םידוביע רקסמ תואצוה יקשמ תיב,2014 הכשלה תיזכרמה.הקיטסיטטסל רכש םומינימ רכש,םומינימה,עוד עבקנ ףקותמ קוחה אוהו לח ללכ ו קר תייסולכוא. דחי םע,ז רכשל םומינימה העפשה רקיעב ה םרכש םיאצמנה תיתחתב תמר,רכשה רשאכ שי םירכתשמהמ רכש םומינימ םה ינב תייסולכוא קנב(,לארשי.)2015 תועצמאב רכש תוינידמ םומינימה החילצמ םצמצל ידממ ינועה ברקב יקשמ תיבה םהב שי.םיסנרפמ יפכ,גצוהש תויצה םותל רכש םומינימ ךומנ רתוי רשאמ

55 52 ידוהיה ןכלו ותעפשה,התוחפ היהשמ,יופצ תלדגהב םהיתוסנכה ללכ ה ה רכש םירכתשמה.ךומנ קנעמ הדובעה סמ( )ילי הסנכה תרטמ קנעמ הדובע הניה לידגהל םתסנכה תומרב רכשה תוכומנה םצמצלו םירעפ םיילכלכ,הרבחב ז ךות ןתמ ץירמת תופתתשהל קושב. 57 הדובעה וז תינפומ ללכל ה םירכתשמה רכש,ךומנ ךא איה תיטנבלר דואמ הרבחל ב רועישה הובגה ברקב םיקסעומה ה רכש םירכתשמה.ךומנ,ףסונב הרבחב רפסמ םידליה עצוממה החפשמל וניה הובג רתוי רשאמ הרבחב.תידוהיה הדבוע וז תכפוה קנעמ הדובע תיתועמשמל רתוי הייסולכו ב םוכס קנעמה לדגומה םניהש םיאכזל םירוה 3-ל םידלי.רתויו רויא :15 עצוממ םידלי דע ליג 17 החפשמל תנש 2014 :רוקמ הכשלה תיזכרמה,הקיטסיטטסל תונוכת תויפרגומד יקשמ,תיב םינותנ םירחבנ.2014 ה לארשיב הלחה לועפל 2008 טולייפכ םירוזאב,םימיוסמ םהיניב םיבושיי תייסולכוא קנב(,לארשי. 58 )2013 לחה תנשמ 2012 תופ ה תנוכתמב ללכ.תיצרא ןוכנ סמה,2015 םיאכז תלבקל קנעמ הסנכה רשא םתרוכשמ תישדוחה תעצוממה הניה 2,600 ח"ש ו 6,750,ח"ש תולתכו רפסמב םיאנת םיפסונ ןוגכ,ליג רפסמ םידלי תסנכהו 57 ןו קנעמ הדובע 2015 םירשל,םייאמצעו תושר,םיסימה 58 םיבושייה םהב הפ ה םיי תונושארה ) ( :םניה,םיורי,תורדש,ןולקשא,תרצנ תרצנ,תיליע ןיע,להאמ,ת'ג-הקאב,תורמשמ ןיע,ןוריע,הרערע רפכ,סניפ רפכ,ערק רוא,אביקע,הרדח סדרפ,רוכרכ-הנח הצעומ תימוקמ ה"מסב,היוועומ( העטרב ןיעו )הלאס-א.הינתנו םידוהי

56 גובה המענק החודשי )ש"ח( בן או בת הזוג. כדי לקבל את המענק יש להגיש בקשה לרשות המיסים. להלן סימולציה של גובה מענק ילדים, מספר ולפי הכנסה לפי ההכנסה בחלוקה לגברים ולנשים. משולם המענק חישוב לפי לזכאים שנתי, על סמך שנת המס שנסתיימה שה - אם לושה ילדים חות שה - אם לילד אחד או יים ר - אב לושה ילדים חות ר - אב לילד אחד או שניים גבר/אישה ללא ילדים בני לפחות מקור: עלון מענק עבודה 2015 כירים ועצמאיים, רשות המיסים. איור 16: סימולציית מענק עבודה שנת המס גובה ההכנסה החודשית )ש"ח( במלאת 3 מחקר צוות בחן עבודה, מענקי שולמו שבהן שנים הממצאים את ישר בנק בראשות 21 ישר, )בנק בשטח א(. מהנתונים אחוזים כי עולה מהזכאים אחוז אך ערבים, הינם למענק הזכאים הערבים אשר מנצלים את המענק הינו נמוך יחסית לאוכלוסיות אחרות. משנת 2012, הארץ, בכלל התכנית החלת עם נשלחים מכתבים לזכאים האחרון המועד לקראת 2013 לקבלת בקשה להגשת בחודש לרוב המענק, משנת החל ספטמבר. בערבית קצרה הודעה נוספה לאוכלוסייה הרלבנטית, בתקווה להעלות את אחוזי המימוש בקרב האוכלוסייה דוברת הערבית. 59 למרות צעדים ה, שיעור המימוש באוכלוסייה הערבית בקרב הזכאים יהם נשלחו מכתבים היה נמוך ביותר ועמד על 35 אחוזים. איור 17: מימוש הזכאות למענק עבודה מתוך כלל מקבלי המכתבים ששלחה רשות המיסים שנת 2014 )אחוזים( 59 הודעות זהות בשפות אחרות נוספו לאוכלוסיות הרלבנטיות, בנוסף לאוכלוסייה דוברת הערבית. 53

57 54 :רוקמ קנב,לארשי קנעמ", :הדובעה חוויד ינושאר רקס ידועיי ברקב םיאכזה "קנעמל :ךותב תויוחתפתה תוילכלכ םישדוחב,םינורחאה 'סמ.140 הלוע הרבסה רועיש שומימה ךומנה ברקב עבונ ךרוצהמ שומישב הפשב תירבעה ךילהב.יטרקוריבה הארנ תפסוה העדוהה תיברעב המרת היד תלדגהל ירועיש שומימה ברקב ה ש ו י טוקנל םידעצב.םיפסונ,ףסונב ןכתיי תובותכ םיאכזה ןניא תונכדועמ תושרב םיסימה קלחו םיבתכמהמ םניא םיעיגמ.םדעיל קלחכ ןוירשמ םיביצקת ב שמוחה תיחכונה,)2020-( דעוי רזגמל שי ביצקתמ םוסרפה תושר םיסימה סמל הסנכה.ילי,ךכ וניירוש 10 ח"שלמ םוסרפל ינפ 5 םינשה.),ףייס(.4 קוזיח תויתשתה תוילכלכה חותיפ( גורדשו ירוזא,היישעת חותיפ תויתשת )תויתוריית לאיצנטופ הקוסעתה יתלבה שמוממ לצא טרפבו( לצא )םישנה םיצורה בלתשהל קושב,הדובעה ךא םיווח םיישק םינוש תובלתשהב,הקוסעתב ןמוט ובוחב תונמדזה הלודג.םיקיסעמל החיתפ םיקסע תוחוו תורבח תולודג םיבושייב ה היושע תווהל ןורתפ ןמוטה ובוחב תונורתי םיבר קר הרבחל, א םג.םיקיסעמל םוקימ םיקסעה םירוזאב םיבושיי עייסי ןורתפב םיווחש הקוצמה םיקיסעמה סויגב חוכ םדא.םיאתמ םיבושייב םי םייק חוכ םדא הצוממ-יתלב,בר ךכ םיקיסעמהש ולכוי רוחבל םידמעומה םיבוטה םימיאתמהו רתויב,םרובע ךרוצלו המשהה ולכוי ףא עייתסהל יזכרמב."ןאיר" דוסבס רכש ךרד לולסמ הקוסעתה הלכלכה לידגמ דוע רתוי תויביטקרטאה דעצ.הז,ףסונב תודדועמ בה תוחו םיקסע,םבושייל ךרד תקנעה םיאנת םיבוט ןוגכ רוטפ,הנונראמ עויס יצמב הנבמ.ותמאתהו םיקסע םינוש ללכ םידרח

58 55 וניבה תויאדכה,ךלהמבש ךכ מל הנורח החתפ קזב זכרמ תוריש ינופלט הרו'חב היישעתהו תיריוואה תדמוע החו חותפל תילדב למרכ-לא,בוקאס(.) )א ירוזא היישעת רחסמו עקר יללכ ןונכת היינבו 2000 לחה להנמ ןונכתה ב םינפה תפהב תבחר ףקיה םודיק ןונכתה יראתמה "ידוהי ה וחתפתהש ךרו םינשה ל לכ די תנווכמ וא קפוא.ינונכת ה הלביק הנשמ ףקות ב רפסמ 980 םוימ, הכרענו ףותישב להנמ יעקרקמ,לארשי יוניבה,ןוכישהו שאר ה ו תוימוקמה.תויטנבלרה תרטמ ה התייה רופיש תוכיא םייחה םיבושייב,םינודנה תוברל תפסות םיחטש תרכינ,םירוגמל ינבמ,רוביצ ירוזא,הקוסעת םיחטש םיחותפ תויתשתו המרב.התואנ הליחתב הללכ ה 30 םיבושי ןופצב זכרמבו,ץראה םהל הננכות ראתמ.המ ךשמהב הבחרוה ה 36-ל םיבושי םיפסונ הללכו ךס לוכה 66.םיבושי רובע 13 םיבושי םיפסונ הנכוה קר,בא רובעו 11 םיבושי רוזאב ידאו הרע הנכוה בא.תירוזא ןוכנ,2015-ל לכ יבושיי זוחמב זכרמה םה יב תוינכת ראתמ תוירוטוטטס תוינכדע תוינכתש וא ראתמה ךילהתב ןונכת.ןוכדעו זוחמב,ןופצה ורשוא תוינכת ראתמ קר 29-ל ךותמ 43 םיבושייה וללכנש.ב םע,ז תועמשנ תועד םיחמומ םינעוטה וצקוה קיפסמ יחטש,רחסמ הקוסעת תורייתו ןונכתב יראתמה חוד( תווצ 120,םימיה.)2015 היגוס תיתועמשמ תפסונ ןונכתב היינבבו,םיבושייב יפל יוניבה,ןוכישהו איה דוסבס היינב עקרק.תיטרפ ירבדל,ה והז ןיינע ב תובכרומ תיעוציב,הבר האצותכו ךכמ םיפסכ וצקוהש,היינבל רח ןונכת,חטשה ולצונ יבש םושמ עקרקה ולחה היינבב. 60 ופב,השעמל תויושר ולחה חותיפב תויתשת רשא ורבחתי תונוכשל םירוגמ תושדח א ןוומ הלחה תיינב יתב,םירוגמה תויושרלו ןיא תוכמס בייחל יב תועקרקה ליחתהל.תונבלו רבד הז הווהמ םסח יתועמשמ םרוגה בוכיעל תונוכש תיינבב םירוגמ תושדח עקרק,תיטרפ ךכו לח בוכיע םג יחטש תיינבב רחסמ תונוכשב ולא.)םש( ב שמוחה םינשל וצקוה םיפסכ םיבר ןונכתל חותיפו תויושרב.תו,ךכ ובצקות תודסומ רוביצ 200-ב ח"ש 750( ח"שלמ )םינש 5-ל בצקותו ןונכת יראתמ טרופמו 49-ב ח"ש 256( ח"שלמ 5-ל.)םינש,ףסונב וצקוה םג םיבאשמ 60 לוקוטורפ הבישי 'סמ 2 תדעו הנשמה תדעו םיפסכה םודיקו תויוכז תיזורדה,תיסקר'צהו תסנכה 19-ה.) (

59 56 םיחטש םיחותפ 27-ב ח"ש 133( ח"שלמ 5-ל,)םינש ועקשוה 22 ח"ש קוזיחב תודעוה תוימוקמה ןונכתל היינבו 110( ח"שלמ 5-ל )םינש וצקוהו 64 ח"ש תריציל תופולח בושייל תנמ לידגהל עציה רוידה הרבחב 527( ח"שלמ 5-ל.)םינש,ןכ-ומכ יפ ה ךשמית צקה 50 םיקנעמהמ המקהל גורדשו תוכרעמ בויב רזגמל, ךכ -בש דומעי םוכס האצקהה 150 ח"שלמ ךסו 750 ח"שלמ םינש 5-ל,ףייס(.) חותיפ ירוזא היישעת ירוז היישעתה רחסמהו, יזורדה יסקר'צהו תובישח.הלודג םירוז הלא שי לאיצנטופ עייסל תלדגהב ירועיש,הקוסעתה רפשל בצמה ילכלכה לידגהלו תוסנכהה הנונראמ.תוימוקמה יפכ ןיוצש קלחב 'א ךמסמ,הז הסנכהה תויושר תוידוהי הנונראמ ירוזא היישעת תדמוע ח"ש 359 בשותל דועב תויושר תוידוהי- תוסינכמ הנונראמ היישעתה קר 45 ח"ש.בשותל רבעמ,ךכל םיבושייב םיבר םיופ יתב קסע םיפמו ירוזאב,םירוגמה רבד הווהמה דרטמ ייחב.םוי-םויה חותיפ ירוזא היישעת רחסמו וניה דחא םיפיעסה םייזכרמה לב תוינכותה םינשל, ז ב םתובישח הברה ילכלכ תוניחבהמ.תונושה יפכ,רכזוהש חטשה עצוממה דעוימה םו היישעתל םיבושייב םידוהי אוה 6.18 ר"מ,בשותל דועב יבושייב חטש סחי היישעת בשותל דמוע 1.01-כ ר"מ.דבלב רבמטפס 2011 ראורבפל,2012 התשענ תרוקיב רקבמ תלועפ ה ו תוימוקמה חותיפב ירוזא היישעת ימוחתב טופישה תויושר ירזגמ רקבמ(,.)2013 תרוקיבה האצמ ןוכנ ותו דעומה ןיידע הנכוה הדובע ירוזא,הישעת ףא הלטוהש תושרה המישמה תושעל.ןכ חוד רקבמה ראתמ םיבוכיע םירכינ עוציבב תוינכתה ופב סחיב תמקהל יזכרמ הישעת.רחסמו ךכ,מל תרצנב ראותמ חודב השענ יופימ םיקסעה םיופה ריעב רבכ 17,םינש רשאכ רדעיה יופימ יושע עוגפל תלוכיב ןנכתל יוארכ רבעמ יתב קסעה ירוז הישעת.םיידיתע דוע אצמנ הרשוא ןיינב ריע תללוכ רוז היישעתה ימורדה םייקה.תרצנב יפ- תווח תעדה רקבמ, רבדה הווהמ לושכמ לופיטב תושרה תימוקמה תרדסהב רוזא היישעתה חוקיפו ינוריע יאשונב ןונכת היינבו יושירו.םיקסע חודב תויוצמ תונעט תומוד םיבוכיע לופיטו םלוה אשונב תויושר תופסונ ומכ הקאב,היברג-לא רפכ,םסאק עימס-ארס.ןיעיקפו םוכיסב,חודה רקבמ בתוכ י ה םייטנבלרה שאר ה ו ת"מתה םויה( )הלכלכה זרזל עוציב תוינכתה לועפלו יפל

60 57 תוינכת ןניאש תויתנש-בר אצמנב ןמזב.תרוקיבה,ןכ-ומכ רקבמה דדועמ תוימוקמה י לועפל ש רתיב תמקהל ירוזא היישעת.ןמוחתב 2014 טלחוה המקה 3 תורבח תוילכלכ 9-ו תולהנמ םודיקל ירוזא היישעת תויושרב תו (,הלכלכה.)2015 ןוידב ךרענש אשונב ץרמב 2014 תדעווב הנשמה תדעו םיפסכה רזגמל, הה רפע'ג,חרפ ל"כנמ,אואסומ רפסמ תויעב םיישקו םיעגונה ירוזא היישעת. 61,וירבדל אשונ ןונכתה וניא םדקתמ יוארכ אוהו הווהמ םסח ןושאר רשא ענומ המקה הרדסהו ירוזא.היישעת,ףסונב וירבדל המודבו יאצממל רקבמ, הבחרה ירוזא היישעת םימייק םג ןכ,"העוקת" מל.םערפשב היעב תרחא תעגונ םיביצקתל םניאש םילצונמ םירבועו הנשמ,הנשל רח רבכש וצקוה םיפסכ. אשונ ןורחא המש חרפ ןוידב עגונ תולהנמל תופתושמ םיבושייל םידוהי.ו,ותנעטל םימייק ירוזא הישעת םומס םיבושייל, ךא םיבושייה ה םיפתוש םניא םהב םניאו םינהנ תוסנכההמ. 62 םהמ ךשמהב ןוידה גיצה הנשמה ל"כנמל,הלכלכה ןוני,יעורלא תומדקתהה ו םימסחה סחיב ירוזא.הישעת וירבדמ הלוע הנשי תומדקתה סחיב םידעיל שמוחה )1539( ו בור ביצקתה שמוחה רבכ הצקוה.םיטקיורפל יפל םינותנה,וגצוהש םינשה ועקשוה ירוזאב היישעת יבושייב 440,לקש 30-כ תועקשהמ ירוזאב.היישעת םירבדהמ הלוע ןנשי תויושר םהב חותיפה םדקתמ ןפואב,יבויח תמועל תויושר תורחא ןהב םנשי םימסח.םינוש גוס דחא םימסח הלועש ןוידב אוה ךרוצ תזזהב םיתב םיבצינה עצמאב םוחת.ןונכתה גוס רחא םימסח אוה תויעב זוקינ,םילחנ תרדסה תויתשת םימ בויבו.המודכו םירקמב ןוגכ,ולא שי ךרוצ תוברעתהב תושר זוקינה ו ידיגאת םימה בויבהו.םיינוריעה ישוקה תמיתרבש ל םיפוגה ידכל הלועפ תפתושמ םרוג תויעבל םיבוכיעו.םיפסונ וירבד םסאר רוטאנ מ הלכלכה םימיגדמ םיישקה םמיע םידדומתמ חותיפב ירוזא : 63 היישעתה ינא" הצור גיצהל המגוד ארקנש המ.םסח לאש אוה.םימסח ואוב חקינ.ןינ'חס ןינ'חסב ונגרדש רוזא היישעת,םייק ונעייס םש.ונאציו ירחא ןכ התייה הבחרה 80.םנוד ידכ ביחרהל רוזא היישעתה ךירצ ןהל.ע"בת ונחקל ונמצע.ע"בתה קר,הז ונכה ע"בתה רשאכו 61 לוקוטורפ הבישי 'סמ 1 תדעו הנשמה תדעו םיפסכה רזגמל, תסנכה 19-ה.) ( 62.םש 63.םש

61 58 ונלחתה דובעל אציו זרכמ 1-ב,לקש רשאכ ונלחתה לולסל שיבכה ררבתה שיש םש עטמ.םיתיז עטמ םיתיזה אצמנ עקרקב.תיטרפ סדנהמה ה אוהש היה ךירצ עיקפהל המדאה ךלהמב.ע"בתה אוה השע דוחיא הקולחו קר ירחא הלבקתהש.ע"בתה המ?הרק ונאב דובעל בו עטמ םיתיזה הצר ףתשל.הלועפ המ?ונישע ונייה םש ינפל,םייעובש ויה םש םג יגיצנ תושר חותיפה.ילכלכה ונרמא :םירבחל המ?ןורתפה :ורמא ןורתפ יתריצי ואוב זיזנ.שיבכה תזזה שיבכ יוניש הז יוניש.ע"בת ע"בת ךלוה הדעוול תימוקמה ךכ-רחאו הדעוול.תיזוחמה הנש הז.יצחו ףוסב םק הזיא עיצהש ןנכתמ ".העצה חוד הדעווה םורופ הירסיק תקוסעת לארשיב )2010( ץילמה חותיפ יזכרמ תקוסעת,קט ייה ןייפמק ירוביצ ךושמיש תורבחה תוימו-ה תוליבומה החיתפו יזכרמ הקוסעת 3-ב םיבושיי םילודג בגנב לילגב.זכרמבו הרטמה הניה םותרל הרבחה לארשיב תויהל רעש" היגולונכטה תיליעה םלועל," לצנלו ןורתיה יסחיה שיש הרבחל לארשיב קלחכ קשממ ובש םייק רזגמ קט ייה.חילצמ הייסולכו לארשיב ןורתי תעידיב הפשה, רשפאמה תוחמתה תופש םוגרתב תונכת תוינכתו הפשל חתפנ ןג" היישעתה,"תרצנ לדומכ ףותיש הלועפ.ידוהי-יברע ןג,היישעת ודוסיימ ףטס,רמייהטרו דעוימ תיישעתל.קט ייה יפל ר,טנרטניאה ןוכנ רבמבונל, םוקמה סלכאמ 5,תורבח ןהיניב סקודמא הקיסעמש םוקמב 150-כ. 64 םוקמה דיתע קפסל הקוסעת רושעב בורקה 1,000-כל תווהלו זכרמ יפותיש הלועפ -םידוהי היישעתב תועצמאב תורשכה תויעוצקמ יסרוקו.תומזי ינויב החתפ תרבח טפוסורקיימ זכרמ חותיפ זכרמב ריעה תרצנ ךומסב תייסנכל.הרושבה בב,ןושאר וסיוגי זכרמל הז תורשע ידבוע קט ייה. קלחכ מ 922 רבמצד( )2015 הב טלחוה שמוחה רזגמל, וצקוה 37.5 ביצקתמ דוסבסה ירוזא היישעת ךשמהבו דומעי רועיש האצקהה 42.5, ( רצואה הו ןויוושל,יתרבח.) םאתהב בוצקתל הז תוטלחהלו,תומדוק דומעי םוכס דוסבסה 92,ח"שלמ 40 ח"שלמ םכותמ ףקותמ 2365 רבמצד(,)2014 ךסבו לוכה 260 ח"שלמ ינפ 5 םינש ביצקתמ דוסבס חותיפה להנמב ירוזא. 65 היישעת 64 ר ןג" היישעתה,"תרצנ 65 עוציב מ הכזי האצקהב 30 ח"שלמ םיפסונ,ףייס(.)

62 59 )ב תומזוי תוריית יפל ינותנ הלכלכה (,הלכלכה,)2015 ומקוה תודיחי דודיעל תוריית םיבושייב םי רשא ועייסי םימזיל םינופה חלפל קוש יתוריית קווישלו הקפהו.םילביטספ ךכ,מל 2014-ב םייקתה לביטספ בושייב הייקל םורדב וב ופתתשה 3,000-כ,שיא תליחתבו 2015 םייקתה לביטספ הרערעב וב ופתתשה 1,500-כ.שיא ףסונב םקוה בגנב טקיורפ ידאו" "ריתע המזויב םיחרזא מ תיאודבה הכימתבו.תיתממ טקיורפה ללוכ הווח תיקח ירדעל,ןאצ יחמצ אפרמ םילודיגו םיירבדמ.םייתרוסמ םוקמב ןנכותמ םוקל זכרמ,םירקבמ ךכ הווחהש שמשת םג רכ.יתוריית טקיורפ יתועמשמ גוסמ םקוהש רחא ןינכסב וניה זכרמ ללח רשא שמשי הדבעמכ רקחל חותיפו שומיש תייגרנאב,שמשה סיסבכו םימזימ םירושקה היגולונכטב הייקנ )clean tech( תויגרנאו.תושדחתמ םג זכרמב ללחה םקוי זכרמ םירקבמ תוריית.םוקמב.5 דודיע תומזי תועקשהו 10-כ דבלב םיקסעהמ לארשיב םניה תובב,תיברע םתיברמ םיקסע םינטק םהב ןיא השירד ל םיבר ( רצואה,םירחאו.) תואיצמ וז הליבומ תויורשפ הקוסעת תוטעומ לצא םיקיסעמ. רויא רועיש :18 םיקסעה תובב יפל לדוג 'סמ( ) תנש 2013 :רוקמ רצואה,םירחאו. 11.5% 8.8% 5.6% 3.1%

63 60 )א תומזי תיקסע דודיע תומזי קט ייה תנשמ 2014 פומ ץיאמ קט ייה עייסמה תומזויל תונוש ןהידעצב,םינושארה דוע םדוק בל סויג ןוה.םיעיקשממ הנשב הנושארה תמקהל ץיאמה ולטנ קלח ותוליעפב 10.םימזימ,ףסונב ץרמב הקשוה השדח רקנה,Hybrid םודיקל םיפא-טראטס. תינכותה הלחהש תמזויב הלכלכה תפומו ידי תתומע ירגוב,8200 הדעונ לידגהל רפסמ םימזיה.םוחתב הכרדה ץועייו םיקסעל םינטק םיינוניבו תונכוסה םיקסעל םינטק םיינוניבו ב הלכלכה הקינעמ הכרדה ץועייו רפסמב יזכרמ םיקסע םיבושייב,ה קלחכ הסירפמ תיצרא םיזכרמ,הלא םיארקנה יפינס. 66 ף"ועמ םיפינס תונכוסה םיופה םיאצמנ,אכריב,תרצנ הקאב לא,הייברג םוא,םחאפ-לא,ןינחס הבייט.טהרו וצקוי רזגמל 17.5 ביצקתמ יפינס ף"ועמ 11.5( )ח"שלמ ךשמהבו דומעת האצקהה 20 ( רצואה הו ןויוושל,יתרבח,) ךכ עיגתש 90-ל ח"שלמ ךלהמב 5 םינשה,ףייס(.),ףסונב תכשלב ןעדמה ישארה ב הלכלכה םייק לולסמ דחוימ עויס תורבחל פא-טראטס רזגמהמ, יזורדה.יסקר'צהו םיפתתשמ לולסמב הז ולכוי לבקל הכימת תיפסכ עויסו סויגב ןוה.םיעיקשמו לכ,ז הרטמב עייסל יבל תורבח פא-טראטס רבגתהל םיישקה םורכה תמקהב.הרבחה יפל,הלכלכה םימייק םינופ םיבר תשקבל ןומימ לולסמב הז (,הלכלכה.)2015 ןרק תועקשה םיקסעב 2010 הפ תושרה רזגמה, יזורדה יסקר'צהו ב שאר ה תמקהל ןרק תועקשה תפתושמ )Private Equity( םע רצואה ו ת מתה הפקיהש 177,ח"ש םכותמ 80 ח ש ןומימב.יתממ 67 'ראדווב-לא',ןרקה תצובקמ,וגנטיפ הדעוי עיקשהל המכב תורשע םיקסע תביוחמו עצבל לכ היתועקשה הפוקתב םינש 5 םוימ.המקה תורמל,ז יפל חוד הצעומה תילכלכה רזגמה ובא(,הלבח,)2014 העיקשה ןרקה דע ףוס תנש 2014 תוחפ יצחמ הנוהמ התרגסמבו העבש ומקוה םיקסע (,הלכלכה.)2015 יפל ילהנמ,ןרקה ואצמנ 66 ר,הלכלכה 67 בתכנ םיתעל םג,'רידאוובלא' םוגרתה תירבעל אוה.'םינצינ'

64 61 קיפסמ םיקסע םידמועה םיאנתב.העקשהל דצל,ז תומייק תונעט דצמ יב םיקסע םינטק םיינוניבו וקקזנש תעקשהל ןרקה.וחדנו יארשא רזגמה לקתנ םיישקב תגשהב יארשא.יאקנב האצותה הרישיה יא תושיגנ יארש איה יא שומימ לאיצנטופה חותיפב םיקסע.םייטרפ רקחמב ךרענש ידי,הלכלכה חווד ידי 51 םיקסעהמ תובב תיברע םהש ווח םיישק תגשהב יארשא יאקנב להנמ( רקחמ,הלכלכו.)2011 ףסונ ישוקל תגשהב,יארשא תושיגנ םיקנבה הניה המרב הכומנ סחיב רזגמל.ידוהיה,ךכ 9-כ דבלב םיפינסהמ ללכ םיקנבה םיאצמנ יבושייב רזגמה קנב(,לארשי,)ב יארשאהו ךרעומ 2-כב 20-כ( )דראילימ קוש ללכמ יארשאה יאקנבה ובא(,הלבח.)2014 ךמסמב זכרמ רקחמה עדימהו תסנכה,דרלימ( )2012 ססבתמה םינותנ םינכדועמה,2012 אצמנ םיבושייב םי שי תוחפ יפינס,קנב לכש ךכ ףינס תרשמ עצוממב הייסולכוא הלודג רתוי ףאו רפסמ תורשמה ףינסל ןטק,רתוי תוחפש ךכ םיתרשמ הייסולכוא הלודג.רתוי חול :8 רפסמ יפינס,קנב רפסמ םיבשות ףינסל רפסמו תורשמ,ףינסל 2012 םיבושיי םידוהי םיבושיי םייברע םיבושיי 68 םיברועמ רפסמ םיפינס %( )םיפינסהמ %( )םיפינסהמ %( )םיפינסהמ רפסמ םיבשות מ ליג 15 ףינסל 4,298 5,373 3,344 רפסמ תורשמ ףינסל :רוקמ,דרלימ.2012 םינותנמ םיינכדע קנב לארשי,)ב( הלוע םינשה ןטק רפסמ םיפינסה יבחרב ץראה 56-ב,םיפינס רשאכ בור םיפינסה ורגסנש םניה םירעב.תולודגה תמועל,ז הירפירפבו ה רפסמ םיפינסה םיתרשמה.,ךכ ןוכנ ףוסל תנש,2015 םיופ םיבושייב 108,םיפינס לודיג 10 םיפינס סחיב,2012 דוגינב המגמל תיללכה םוצמצ םיפינס.םייזיפ זאמ תנש,2004 לח לודיג 83 רפסמב םיפינסה, ךא תורמל ז ןוכנ תנש ףוסל 2015 ןיידע קר 9-כ םיפינסהמ םיופ םיבושייב. 68 ללוכ לת ופי-ביבא הב םימייק םיפינס.םיבר 69 ןוכנ רבמצדל 2015 םיופ םיבושייב 108 םיפינס

65 62 דוע הלוע םינותנהמ,דרלימ( )2012 קנבב ילארשי-יברע קנבבו ליתנכרמ,טנוקסיד םיווהמה ינשכ םישי יפינסמ םיקנבה םיבושייב,ה תוה תישדוחה תעצוממה ןובשח ש"וע איה ההובגה רתויב מ.םיקנבה לדבה יתועמשמ ףסונ םייק יחוורמב,תיבירה םיווהמה שרפהה תיבירה הב קנבה קינעמ תואוולה ל תיבירה התוא םמ קנבה סויג םיפסכה םתוא אוה דימעמ.האוולהל ינשב םיקנבה םייזכרמה, יחוורמ תיבירה םיהובג רתויב 2-מ סחיב 5-ל תוצובקה תויאקנבה : 70 תולודגה רויא :19 יחוורמ תיביר :רוקמ,דרלימ.2012 תמר ןוכיסה ההובגה רתוי ןתמב תואוולה תסחוימה רזגמל, תדמאנו םיקנבב םייזכרמה םיליעפה, הווהמ רבסה ירשפא יחוורמל תיבירה.םילודגה ינותנמ קנב יברע ילארשי תצובקמ( קנב )ימו הלוע ירועיש האושתה ןוהה םיהובג תיתועמשמ ירועישמ האושתה םיליבקמה קנבב :ימו חול ירועיש :9 האושת ןוהה ימצעה חוור( יקנ )ןוהל הנש קנב יברע ילארשי קנב ימו % 7.6% % 5.4% % 10.3% :רוקמ תוחוד םייתפוקת קנב ימו לארשיל מ"עב םינשל ו 70 5 תוצובקה תויאקנבה תולודגה תווהמ 93 קושהמ.יאקנבה 9.61% 9.06% 6.90% טנוקסיד ליתנכרמ קנב ילארשי יברע קנב תולודגה תוצובקה שמח

66 63 םינותנ הלא םיפקשמ תיבירה ההובגה תואוולה תמועל רזגמה,ידוהיה,העיבצמה,רתיה סוחיי תמר ןוכיס. 71 ההובג תואוולה תטישב ןומימ-ורקימ יווילו יקסע םישנל המזוי תפסונ תתומע תונרק,תרוק הל ףתוש הלכלכה לחה תנשמ,2011 איה Sawa הקינעמה תואוולה תטישב. 72 ןומימ-ורקימ Sawa תרשפאמ םישנל תויברע תוילארשי תואוולה דע 30 ףלא.ח"ש,ףסונב םישנה תולבקמ יוויל יקסע ךרו לכ תפוקת רזחה,האוולהה תנמ לידגהל יוכיסה הריזחהל ףנמלו התוא.החלצהב זאמ 2006 ונתינ תרגסמב ב רתוי 5,700-מ תואוולה םוכסב ללוכ 40-כ.ח"ש תרטמ המזויה איה רשפ םישנל חותפל םיקסע םינטק םיקסועה ימוחתב רחסמ,ריעז לודיג תרמו יב,םייח,םינותחפשמ,תולוכמ,הריפת תודובע די. 73 דועו זאמ הלחה לועפל ה תרגסמב הלכלכה הלח הלידג ףקיה תואוולהה.ונתינש 2011 ונתינ ידי ןרקה 525,תואוולה ו 2014 לדג ףקיה תואוולהה הקינעהש ןרקה -כל 1,059 תואוולה (,הלכלכה.)2015 םו תופ ה 25-ב,םיבושיי ו 2015 היה ףקיה תואוולה המוד ףקיהל הנשה תמדוקה.)KEIDF, 2015( Sawa תססובמ תטיש תוברעה תידדהה חתיפש 'פורפ דמחומ סונוי,שדלגנבב תועצמאב קנב ןימרג 1976.)Karim, 2011( סיסב,הטישה וקנעוה תואוולה םימוכסב םינטק,םישנל תנמ רשפ ןהל חתפל םיקסע םינטק הרוצב.תיאמצע םימייק םירקחמ םמותה תחלצהב תטיש ןומימ-ורקימ ץוליחב תויסולכוא תומ ינועמ שדלגנבב.)Imai & Azam, 2012(,דגנמ שי םימה םג תונורסח םיישקו הטישב :וז,מל Karim תנעטל בורב םירקמה תואוולהה וגישה,ןתרטמ יפסכ ןומימה ואצמ םכרד םירבגל ו ועייס םישנל ןומימב תוליעפ.תיקסע היעב התפצנש תרחא חטשב איה וחקלנ תואוולה ןומימ-ורקימ א ודעוי העקשהל םא,הכירצל ומכ םימות יתבל רפס.)Hulme, 2000( ומכ,ןכ תורמל לאיצנטופה םולגה דודיעב תוליעפ תיקסע הריעז תועצמאב -ורקימ,ןומימ הנשי הנכס הלודג םיוו וחילצי ףנמל תועצמאב האוולהה םתוליעפ,תיקסעה האוולההו.רזחות כ יארשאהמ ןתינה ידי קנב יברע לארשי וניה יארשא,ינכרצ וניאש םרות יקסע-ילכלכה הייסולכואב. 72 ר,הלכלכה ; ר תתומע תונרק,תרוק תונרק,ילכלכ. 73.םש

67 64 )ב אוציי ולקשמ רזגמה ךסמ אוצייה ילארשיה 2014 היה דבלב ןוכנ,2009 ויה קר 15 םינאוצי רזגמהמ ךסש אוצייה םה םכתסה 27-כב רלוד.דבלב םינשב תונורחאה םשרנ לודיג יפקיהב אוצייה אוהו עיגה 70-כל רלוד,2014 ךא ולקשמ ךסב אוצייה ןיידע ןטק ןוכמה( ילארשיה,אוציל.)2015 רויא :20 רפסמ תורבח תואציימ ףקיהו אוצייה :רוקמ ןוכמה ילארשיה,אוצייל 2015 ולבקתהש םינותנ-ו ןוכמהמ ילארשיה אוצייל םויב * ףקיה אוצייה ללוכ אוציי תוכתמ ןוכמה ילארשיה,אוצייל וניהש ןוגרא,יטרפ-יתממ ליעפמ לחה תנשמ 2010 "לבת" דודיעל אוצייה תורבח. ה תופ ףותישב םע להנמ רחס ץוח ב הלכלכה תושרהו ילכלכ רזגמה, יזורדה "לבת".יסקר'צהו תדעוימ תורבחל תוב לאיצנטופ אוציי ןניאש תואציימ,םו וא תואציימש םיפקיהב םינטק ןניאו תוחילצמ םדקל תוליעפ.אוצייה תרגסמב,ה תורבחה תופתתשמה תולבקמ ץועיי,הנווכהו ןומימ יתועמשמ תויו יווילה,יקווישה עויס םושייב קווישה הרשכהו תיעוצקמ ימוחתב אוצייה.)םש( ךלהמב תונש תוליעפ,ה ומאתוה םיתורישה םיקנעומה תורבחל םרצל וררבתהש.חטשהמ ןוכנ, שי 45 תורבח תוליעפה,ב ךותמ 80-כ תורבח ולבקתהש ל ךלהמב לכ תונש. 75 התוליעפ,ףסונב להנמ רחס ץוח ב הלכלכה הי ןפואב יתגרדה ביצקת עויסה םינאוציל דע 10-ל 74 ל אוציי,תוכתמ לקשמ אוצייה רזגמה דרוי 0.15-ל.דבלב 75 ולבקתהש םינותנ ןוכמהמ ילארשיה,אוצייל םויב רלוד רלוד 85 אוציי ףקיה תורבח רפסמ תנש 2009 תנש 2014

68 65. דומעי ביצקת עויסה 7.5, ךס ח"שלמ ךשמב 5 תונש שמוחה דע( )2020 עיגת ךס האצקהה תיתממה םודיקל םינאוצי 24-ל ח"שלמ,ףייס(.) רקסב ךרעש הלכלכה ךלהמב 2013 ברקב 30 תורבח תופתתשמה,ב ושקבתה ילהנמ תורבחה ךירעהל םימסחה םינושה אוצייל,סלדנה(.)2014 רקסהמ הלוע םימסחה םייתועמשמה רתויב םה םיישק יצמב םיגיצנ,ל"וחב רסוח תויאדכ,תילכלכ רדעה תופתתשה תיתממ תויוב קווישה ישוקו תגשהב ןומימ.םיקנבהמ תמועל,ז תיברמ תורבחה וכירעה שי םימסח םירושקה תויעבב הפש וא,תוברת ישוקב הדימעב םינקתב,םיימוניב רוסחמב םוקמב ירוזאב הישעת רסוחבו עדי הנבהבו ילהת.אוציי רויא :21 םימסח אוצייל וכירעהש יפכ ילהנמ תורבחה תופתתשמה ב *"לבת" :רוקמ,סלדנה.2014 * םלוס 7-1 רשאכ 1 עירפמ ללכב 7-ו הערפה תיתוהמ.דחוימב ןוכמ אוצייה ךירעמ םימסחה ןפואב טעמ הנוש ילהנממ.תורבחה חותינמ תקפה םיחקל ךרעש ןוכמה ךלהמב תפה,ה הלוע רוסחמ ירוזאב הישעת השקמ תורבחה לועפל םוחתב 76 הדות ילואשל,ןוסלנצכ ל"כנמס ןוכמ,אוצייה קפיסש עדימה 47% 53% 50% 47% 43% 37% 40% 23% 13% 15% 7% יתוהמ םסח שיש םירעמה רועיש 7-6( םלוסב ) עצוממ םלוס( )7-1 ישוק יצמב םיגיצנ רסוח תויאדכ תילכלכ תופתתשה תיתממ תויוב קווישה היטרקוריב ה תורחת הלודג קושב רוסחמ יעצמאב רוציי רסוח עדי הנבהו ילהתב אוצי ישוק דומעל םינקתב - םיימו םוקמ רוזאב יישעת ה תויעב תורושקה וא הפשל תוברתל ישוק גישהל ןומימ םיקנבהמ

69 66 אוצייה הרוצב.היואר,ןכ-ומכ תוברת לוהינה תרושקתו הפשב תילגנאה םיווהמ םימסח תדוקנמ םטבמ יליעפמ."לבת" המודב תכרעהל ילהנמ,תורבחה ישוק תלבקב יארשא אצמנ םסחכ יתועמשמ םג תעדל ןוכמ.אוצייה.6 תיתשת תיתרובחת - םישיבכ הרובחתו תירוביצ זוכירה יפרגואיגה לודגה ייברע לארשי רפסמב ןטק תיסחי,םיבושיי םקלח םיקחורמ תומוקממ,הקוסעת דצל תויעב תושק םוחתב תיתשתה תיתרובחתה םירוזאב םיבושיי,הלא רצוי ישוק העגהב תומוקמל.הדובע ןיא פ ירועישש תופתתשהה קושב הדובעה ירועישו הקוסעתה הרבחב ויה תומרב,תוכומנ רקיעב ברקב. 77 םישנה רבודמ יישק תודיינתה ךותב,םיבושייה מל יזכרמל,הקוסעת ו םיישק תודיינתהב תינוריע-ה רוביח םיתמצל םיבושח יריצלו העונת,םייזכרמ םירעל תוידוהי,תויזכרמ יזכרמל יפוסמ הרובחת םיינוריע- םידקומלו םיילכלכ.םייתקוסעת תויעב ולא תורושק ןה תיתשתב םישיבכ היוקל ןהו תיתשתב הרסח דואמ יעצמא.הרובחת היעב תיזכרמ וז האיבה םינשב תונורחאה תמישל שגד דחוימ רופישל תשגנה הרובחתה תירוביצה. )א םישיבכ םינשב הגרדש תונורחאה צ"עמ םישיבכ םימייק תרגסמב טקיורפב םישיבכ" ל "אבא םישיבכ( םיעוער תוירחאב תוצעומה תוירוזאה ש תעייסמ םהל תחתפמו.)םתוא ראורבפב 2009,םכוס םישיבכ ל "אבא ובצקותי 500-ב,ח ש רתיה םישיבכ םיינוריעניב םומסש םישיבכל.םירפכה :המגודל רוזאב רפכ,אמכ ךרוא עטק 1.6 מ ק תוב 4.ח ש,ףסונב הרשוא 2013 חותיפ םישיבכ ב הרובחתה ףקיהב 200 ח"ש ךשמל.םייתנש הרשואש ה תללוכ םיטקיורפ םירוזפש לכב :ץראה ימלסומה,ירצונהו יאודבה ןופצב םורדבו ו.יזורדה ב שמוחה יביתנ לארשי צ עמ( )רבעשל םינשל הניאש( הרושק ל שמוחה רזגמ ) וננכות ינש םיטקיורפ גורדשל םישיבכ םיינוריעניב םירבועה רקיעב םירוזאב :םייברע גורדש ףולחמו שיבכ ידאו,הרע ביצקתב 1.2 דראילימ ח ש גורדשו שיבכ 79 ףלחממ םיללוסה הניירל יפ( )תרצנ ביצקתב 410.ח ש ןוכנ תליחתל, גרדוש שיבכ ידאו הרע ןיאו רוכזא טקיורפל רב יביתנ.לארשי 2014 ושגוה תוריתע תונוש דגנכ 77 זכרמ עדימה רקחמהו,תסנכב 2014, הרובחת" תירוביצ רובע - תנומת בצמ המכב."םיבושיי

70 67 תבחרה שיבכה ב תונעט העיגפל ךרעמב םייחה םיבשותה. 78 רוזאב טקיורפ גורדש שיבכ 79 ןיידע ןונכתב וביצקתו ינכדעה דמאנ 600-ב. 79 ח"ש ןוכנ,םויהל םיאצמנ רפסמ םיטקיורפ יבב עוציב,םימדקתמ רשא םיננכותמ םייתסהל ךלהמב תנש : 80.א תבחרה שיבכ 554 הסינכב הריטל ךרו 1.2 מ"ק רוזאב ירחסמה הסינכב.הריטל תו טקיורפה 37 ח"ש אוהו דיתע םייתסהל רבמבונב..ב תבחרה שיבכ,574 הצוח,הקאב ךרו 10-כ מ"ק הרדסהו.תיתוחיטב תו טקיורפה 22 ח"ש דעומו םויסה ןנכותמה אוה רבמטפס..ג ינש םיטקיורפ שיבכב 'סמ 805,הבארעב הרדסהל תיתוחיטב תבחרהו.שיבכה תו ינש םיטקיורפה 40 ח"ש דעומו םמויס דעוי..ד רופיש תוחיטבה תמרו תושיגנה שיבכ 31 רוזאב הרו'ח לחנמ ןורבח דעו.הדלומ תו טקיורפה 298 ח"ש יפצהו םויסל רבוטקואב.2017 והז עטקה ןורחאה גרדושמש שיבכב,31 גרדושש רח הז רבכמ עטק שיבכה רוזאב הפייסכ תמוצ םיטבנ הדלומל םינשב 2015-,2012 תוב 259.ח"ש םאתהב ל שמוחה םינשל,2020- עצבתמ ןוירש תוחפל 40 ךסמ העקשהה תיתנשה םישיבכב םיינוריע םירעב.תו רובע תנש וצקוה 45 םוכסב 220,ח"שלמ ךסו בוצקתה ינפ 5 םינש םכתסמ 1.1-ב דראילימ.ח"ש רבעמ,ךכל םישיבכב יצוח םיבושיי עקשוי ךס 200,ח"ש רשאכ תיצחמ םוכסהמ הצקוה רבכ. הרובחתה שבגמ הדובעה םימיב הלא ( רצואה הו ןויוושל,יתרבח.) אשונ ףסונ הכוזה לופיטל ב שמוחה םוחתב הרובחתה וניה הרבסה תוחיטבל.םרדב אשונב הז טלחוה האצקהה רזגמל תחפת םרועישמ.הייסולכואב,ךכ לכב תחא 5-מ םינשה בצקותת הרבסהה 4-ב ח"ש,ףייס(.) 78 םוקמב םיננכתמ ןעמל תויוכז,היינב. 79 ר יביתנ לארשי צ"עמ(,)רבעשל. 80 ר,הרובחתה. ר יביתנ לארשי צ"עמ(,)רבעשל.

71 68 )ב תבכר קלחכ חותיפמ הרובחתה, םימדקמ תרגסמב יביתנ לארשי יפל( 1421 ראורבפמ )2010 תמקה תבכר הלק יאוותב,הפיח תרצנ תיליע תרצנו ךרוא( לולסמה אוה 41.)מ ק עוציבה טקיורפ הז היה רומא םייתסהל,2015 ךא רח םיבוכיע םיבר יפצה ינכדעה תפהל תבכרה יאוותב החדנ תיתועמשמ דע.2023 )ג םיסובוטוא רקחמב תתומע יוכיס,ץילרג( )2012 אצמנ םיבושייב ה םנשי תוחפ ידעי העיסנ תועצמאב הרובחת תירוביצ תורידתו תועיסנ התוחפ האוושהב םיבושייל םידוהי.םימוד ךכ,מל הריטב תועצבתמ 62 תועיסנ סובוטוא תוימוי וקב דחא,דבלב תמועל 232 תועיסנ תוימוי 27-ב םיווק בושייב.םהוש רקחמב םיהזמ 15-כ םימסח םיבכעמה םודיק הרובחת תירוביצ םיבושייב.ה םימסח םיירקיע םירושק תרדגהב םינוירטירקה הרובחת תירוביצ ב הרובחתה ךכבו לופיטש ה חותיפב הרובחת תירוביצ יולת היינפב דצמ. רוסחמ חוכב םדא קסועה םודיקב הרובחת תירוביצ תויושרב תוימוקמה,תו עיפשמ םתלוכי םיבושייה חתפל תוליעפ םיסובוטוא דחי םע.הרובחתה םימסח םייתועמשמ גוסמ רחא םירושק תויתשתב תויוצמה םיבושייב ה דוחייבו תוכיאב הדוריה םישיבכה תוכרדמהו רשא םישקמ רבעמ ילכ בכר.םילודג תרסה םסח הז הכורכ העקשהב תבחרהב םישיבכה םיצמאמבו,םיינונכת תיינבב ילגעמ,העונת יצרפמ תונחת סובוטוא.דועו ךמסמב זכרמ רקחמה עדימהו תסנכב 81 )2014( רקסנ בצמ הרובחתה תירוביצה 14-ב םיבושיי םורדמ דעו.ןופצ הלוע ןמ םיאצממה תמייק תמגמ רופיש תדמתמ םינשב תונורחאה תושיגנב הרובחתה תירוביצה םיבושייב.םי דחי םע,ז אצמנ תורישה םירקמב םיבר אוה יקלח דבלב ו הנוע רצ.בושייה הילו'גל'גב זכרמב הנעבבו,לילגב,מל תוריש םיסובוטואה וניא רשפאמ תוכמתסה המ הרובחתה תירוביצה רצל םוי-םויה.םיבשותה םינשב הרפוש תיתשת הרובחתה תירוביצה 13-ב םיבושיי ב שמוחה יפל( ירופיש.)1539 תיתשתה וללכ תרדסה,םישיבכ תוכרדמ תונחתו הנתמה ךכ ווהיש תיתשת תמלוה הלועפל הרידס יווק םיסובוטוא.םיבושייב םירופישב הלא ועקשוה תורשע ינוילימ. 82 םילקש ףסונ,זל יפל ינותנ,הרובחתה זאמ 2009 לח רופיש יתועמשמ רפסמב 81 זכרמ עדימה רקחמהו,תסנכב,2014 הרובחת" תירוביצ רובע - תנומת בצמ המכב."םיבושיי 82 העדוה תרושקתל םוימ ינויב רב.הרובחתה

72 69 םיבושייה םהב שי תוריש.םיסובוטוא דע ףוס תנש תננכותמ לועפל הרובחת תירוביצ 121-ב ךותמ 129 םיבושיי. 83 םידוהי- רויא :22 זוחא רפסמו םיבושיי םהב תופ הרובחת תירוביצ :רוקמ,הרובחתה ףגאה הרובחתל,תירוביצ םינותנ םוימ םינותנו םוימ * ןכדועמ שדוחל,ילוי יפצ ףוסל הנשה תוליעפ הרובחת תירוביצ 121-ב.םיבושיי תניחבמ תוכיא,תורישה םינשה ףסונ יוס 10 םירטמוליק םייתנש ופסונו םיביצקת הבוגב 110 ח"ש הידיסבוסל תיתממה רובע. םינשב הלא בחרוה רפסמ םיווקה יבושייב 266-מ, ל לצונו לכ ביצקתה הצקהש הרובחתה אשונל רקבמ(,.) םע,ז ךרוצה תפסוהב םיווק תרבגהבו תורידתה ןיידע.לודג םינשב לבקתה ביצקת ףסונ ןכלו טעמכ ו ופסוותה תועיסנ דוגינב ל 3708 רבמטפס(,)2011 ךא תרגסמב חותיפה 2015 ( )2365 וצקוה שדחמ םיפסכ הבוגב 40-כ הידיסבוסהמ.תיתממה,ךכ 2015-ב וצקוה 100-כ ח"ש תפסותל תוריש יבושייב, ךא עוציבה יופצ תויהל קר קלחכ מ שמוחה,השדחה זו ב רושיא רחואמ ביצקת. ןוכנ ינויל, הרובחתה שבגמ הדובעה תפסותל תורישה תיתנשה ( רצואה הו ןויוושל,יתרבח.) ךסב,לוכה ךלהמב שמוחה םינשל תנכותמ העקשה םוכסב 100-כ ח"ש לכב 83 הדות תרשו ויז ףגאמ הרובחת תירוביצ ב הרובחתה.הקפיסש עדימה 84,הרובחתה ףגאה הרובחתל,תירוביצ םינותנ םוימ םיבושיי 113 םיבושיי 116 םיבושיי 60% 88% 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% תנש 2009 תנש 2015 תנש *

73 70 הנש ןעמל תוריש תפסות הרובחתב תירוביצ יבושייב, םאתהב ל 922 רבמצד(.)2015 קלחכ מ,וז ולחה רבכ לועפל 35 יווק סובוטוא םיינוריע- םישדח רבמטפסב. 85 םיווקה םישדחה םיופ רקיעב ןופצב ץראה םירבחמו םיבושייה םי םירעל,תולודג יזכרמ הקוסעת תודסומו.דומיל ףסונב תפסוהל,םיווקה ורבגות תויורידת םיווק וכראוהו םילולסמ יווקב סובוטואה םיבושייב.ה דע ףוס תנש םיננכותמ ףסוותהל 35 םיווק,םישדח 35 תובחרה םילולסמ םימייק תרבגהו תורידת העיסנה 30 םיווק םיפסונ. 86 ןוכנ,םויהל ןיידע םימייק םירעפ םייתועמשמ םיביצקתב תורישבו,םיסובוטואה רקיעב יבושייב ץוחמש.םינילופורטמל יפל,הרובחתה קר 8 הידיסבוסהמ תיתממה העיגמ םיבושייל,הלא תורמל קלחש תררוגתמה יבושייב ץוחמ םינילופורטמל וניה 16. רקבמ )( סחייתמ םג אוה אשונל חודב 2015 בתוכו תושיגנ הרובחתה תירוביצה םיבושייב ה תקפסמ תניחבמ תסירפ םיווקה הבוגו דוסבסה יפירעת.העיסנה םג תוסחייתהב רפסמל תועיסנ תויעובש סובוטוא עצוממב,בשותל םייק רעפ לודג.םירזגמה רויא :23 רפסמ תועיסנ תויעובש סובוטוא עצוממב בשותל תנש 2014 :רוקמ רצואה,םירחאו. ףסונב 100-ל ח"ש ורכזוהש בוצקתב, וצקוי םיי תובורקה )-17( 25 ח"ש לכב הנש םאתהב ל 4193 ראוני( )2012 םושיי תוצלמה תדעו.גרבנטכרט חול 10 טרפמ תוניחבה ןהב בוצקת הז דיתע רפשל.תורישה 85 העדוה תרושקתל םוימ 25 רבמטפסב רב.הרובחתה 86.םש ידוהי רזגמ יברע רזגמ

74 71 חול תוריש רופיש :10 םיסובוטואה האצותכ בוצקתמ םאתהב ל 4193 תוהמ רופישה תומכ םיווקה םיווק םישדח 50 תופסות םילולסמ האצותכ תודובעמ תיתשת 101 ייוניש תוכראהו לולסמ 4 תוריש רובגת תועש תכראהו תוליעפ 78 :רוקמ,הרובחתה ףגאה הרובחתל,תירוביצ םינותנ םוימ קלחכ תבחרהמ תורישה,ורופישו ופ הרובחתה תרסהל ימסח תויתשתה.וניוצש,הנורח םייתסה טקיורפ תויתשתל תוכמות הרובחת תירוביצ ללכב םיבושייה ה תוב 200.ח"ש תובקעב,ךכ ךלהמב היהת תפסות 187 םירטמוליק תוריש םיסובוטוא 63-ב.םיבושיי םיבושיב,הרמט,הבארע,הבייט,הווסנלק רפכ,םסאק,אכרי,סילו'ג ובא ןאנס רפכו ףיסאי ומייתסי תודובע תיתשת ורשפאיש תוריש הרובחת תירוביצ.הנושארל םינשב ולחה םיננכותמו ליחתהל םיטקיורפ םמותה תויתשתב הרובחת תירוביצ תרדסהל,םישיבכ ילגעמ,העונת תונחת הצק.תוכרדמו םויס םיטקיורפ הלא רשפאי ביחרהל תורישה םיבושייל תונוכשו םוש ןתינ ליעפהל יתוריש םהב.םיסובוטוא חול :11 ךס םיטקיורפ תרסהל ימסח תויתשת םינש,םתוו רפסמ םיטקיורפ תו :רוקמ,הרובחתה ףגאה הרובחתל,תירוביצ םינותנ םוימ ןעמל ךשמה רופיש,תורישה ךלהמב םינשה וכרעיי רפסמ םירקס ללכב יבושיי תדימלל םרצה תונוצרהו תורישב הרובחת.תירוביצ יאצממ רקסה ורשפאי תנכה בא רופיש ךשמהל תורישה םינשב.תואבה חתנ ףסונ יביצקתמ הרובחתה תירוביצה דעוימ גורדשל תונחת,םיסובוטוא ללוכה תבצה תוככס םיטו םיינורטקלא הפשב םיקפסמה עדימ ןמז תמא תעגה.םיווקה עדימ שיגנ הפשב תומרופטלפב תונושה ןימז לחה ףוסמ רבמטפס, קלחכ העקשההמ הרובחתה וושהב תורישה רזגמל. ךס דוסבסה הרובחתל תירוביצה ל םימוחתה ורכזוהש ליעל דומעי 1.5 ח"ש דראילימ הפוקתל תללוכה שמוחה,ףייס(.)

75 72 ץרמב,2015 חוויד הרובחתה םויס סרוק הרשכה יארח הרובחת תירוביצ וב ורשכוה 20-כ םיגיצנ תויושר תוימוקמ. 87 תויברע תרטמ הרשכהה איה קינעהל םילכ תוינידמ ןונכתו הרובחת תירוביצ,םיבושייב עדיילו תויורשפא םודיק חותיפו הרובחת תירוביצ תודמועה ינפב תושרה תימוקמה הדובעב תפתושמ םע םימרוג ב.הרובחתה טקיורפ םויסה יפתתשמ סרוק הז היה תריצי הדובע תיתנש תושרל תימוקמה הילא ירגוב סרוקה.םייש ךלהמב אציי ךרדל רוזחמ הרשכה ףסונ.דיקפתל רקחמב ןרק תרוק ןוכמו ןקלימ,למ( )2011 וצלמוה רפסמ תופולח תוינידמ רופישל רד הרובחת תועצמאב הרובחת "השימג" םיבושייב,ה טרפבו םיבושייב םינטק ןהב הרובחת תירוביצ הרידס הניא הליעי.רתויב,תופולחה עצוה ליעפהל תוריש יפל השירד ירוזאב בושיי.םיפופצ םירוזאב,ולא תויו הפהה תוהובג סחיב שומישל ה רידת הרובחתב תוריש.תירוביצה יפל השירד לוכי עייסל תתחפהב תויו ןכש םיסובוטואה ורבעי תונחתב קר יפ הנמזה תוריש.תינופלט גוסמ הז לוכי םצמצל תועיסנ תוליעי ןהב סובוטואה עסונ ל םיעסונ ללכ וא םע םיעסונ םיטעמ.דבלב הפולח תפסונ הניה תועסה,תויתליהק ןהב םיגהנ םיימוקמ םיעיסמ םיבשות םוקמל הדובעה.הרזחו עצומ ת"מתה )הלכלכ( עייסי ןומימב ינושאר וא האוולהב תשרל םיבכר תועסהל דחי םע עויס רוביחב ימוקמ םיגהנ ל יזכרמב.הקוסעתה ןורתפ הז לוכי רשפ האיצי הדובעל ץוחמ םיבושייל תוב הכומנ.תיסחי,םו ןיא םיטקיורפ הרובחת תירוביצ השימג םיופה יבושייב..7 תוימוקמה םיבושייה םי םייוצמ םוקמב ךומנ גורידב המרה : 88 תילכלכ-תיתרבחה 80-כ מ תו ןה גורדב ילכלכ-יתרבח 1 דע 3 ךותמ( דדמ 1 דע,)10 האוושהב 12-ל דבלב 87 העדוה תרושקתל םוימ 30 ץרמב 2015 רב.הרובחתה 88 ססובמ ינותנ הכשלה תיזכרמה הקיטסיטטסל דדמל ילכלכ-יתרבח 2008.תוימוקמה דדמה יתרבחה ילכלכ ס"מלה ססבתמ ינותנ דקפמ ןיסולכואה תנשמ.2008 דדמה בשוח סיסב 16 םינתשמ םימוחתהמ :םיאבה,היפרגומד הלכשה,ךוניחו הקוסעת,תומגו תמרו םייח הסנכה(,תיפסכ תמר,עונימ תונוכת.)רויד תוימוקמה וגווס 10-ל תולוכשא,םיינגומוה יפל ךרע דדמה ילכלכ-יתרבחה.ןה לוכשא 1 ןייצמ המרה תילכלכ-תיתרבחה הכומנה,רתויב לוכשאו 10 ןייצמ המרה ההובגה.רתויב תולוכשאה םניא םיווש.םלדוגב הקולחה העצוב תועצמאב הטישה האיבמה תונושל תילמינימ רע דדמה ךותב תולוכשאה תונושלו תילמיסקמ תולוכשאה הכשלה( תיזכרמה,הקיטסיטטסל.)2015

76 מהרשויות היהודיות והמעורבות. 89 ב- 10 מהרשויות המקומיות הערביות והדרוזיות יש ועדה מלווה וב- 58 מהן פועל חשב מלווה, מתוך סך של 74 רשויות בישר בהן יש חשב מלווה )בניטה, 2015( 90. איור 24: מדד סוציו-אקונומי, רשויות מקומיות של ישובים ערבים וישובים יהודים שנת % 34% יישובים יהודים ומעורבים יישובי אוכלוסיות מיעוטים 9% 2% 5% 5% 15% 10% 16% 2% 2% 14% 18% 22% 5% 1% מקור: הכה המרכזית לסטטיסטיקה,. במספר תחומים מהותיים כחינוך, כבישים ותחבורה, תקצוב השירותים המדינה על מוטל והתקצוב הרשויות ידי על ולא ידה, על נעשה המקומיות. מהמדינה מגיע החינוך תחום תקציב בפרט, והרשות - המקומית כרבע רק לממן נדרשת מההוצאה התנאים על הסביבתיים )בעיקר הספר בתי של עובדים בתחום הניקיון והאחזקה(. 91 האמור, למרות לרשויות המקומיות האזרחים של מצבם על בהשפעה מאוד רבה חשיבות הערבים, ומבחינות רבות חשיבותן אף עולה על זו של הרמה הפוליטית הארצית. השפעה מכרעת זו על האזרחים, מקורה באוטונומיה של הרשויות המקומיות לתכנן הוצאות במסגרת התקציבים העומדים לרשותם. נוסף לכך, האזרחים של השפעתם הפוליטיקה על הערבים הארצית לולת יחסית מועטה על השפעתם ההתנהלות האוטונומית יותר ברמה המוניציפלית. )ביינוול, בן דור ושישון, 2009(. מעבר לזאת, מבחינה מהותית לרשות המקומית תושביה, של מצבם בקידום רבה חשיבות הנובעת בקידום לה שיש מאחריות נושאים, מיפוי הצרכים, הכנת תכניות, קידומן מול גורמים ממשלתיים ועוד. תודה ליצחק פינדרוס, מ"מ ראש עיריית ירושלים, על המידע שסיפק תודה לרועי אסף, ראש אגף פיתוח חברתי ברשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, על המידע שסיפק. 90 חשב מלווה ממונה לרשות המקומית מטעם משרד הפנים לצורך יישום תכנית הבראה וכדי להבטיח בקרה על ההתנהלות הכלכלית, במקרים בהם משרד הפנים סבור כי הרשות המקומית אינה מסוגלת ליישם את תכנית ההבראה במלואה. לחשב המלווה זכות חתימה שלישית על כל הוצאות הרשות.

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא , לירפא AUD 1.50% NZD 1.75% EUR 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% USD 0.75% C

םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא , לירפא   AUD 1.50% NZD 1.75% EUR 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% USD 0.75% C םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא - 2017 23, לירפא www.dailyfx.com research@dailyfx.com 1.50% NZD 1.75% 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% 0.75% CHF -0.75% -0.10% ךיראת עבטמ עוריא GMT EDT יפצ םדוק ש רפא- 22 First

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

החברה המנהלת של מינהל קרו השתלמןת לפקידים עןבדי המינהל ןהשירןתים בע//מ דוח רבעוני של החבר"ה המנהלת מרץ 2013

החברה המנהלת של מינהל קרו השתלמןת לפקידים עןבדי המינהל ןהשירןתים בע//מ דוח רבעוני של החברה המנהלת מרץ 2013 החברה המנהלת של מינהל קרו השתלמןת לפקידים עןבדי המינהל ןהשירןתים בע//מ דוח רבעוני של החבר"ה המנהלת מרץ תוכו ענוונום עמ' 3 31 במרץ דוח דירקטוריון ליום 23 31 במרץ דוחות כספיים ביניים ליום 2 החברה המנהלת

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 - תעסוקה מגוונת Diversity כדאיות עסקית לצד נחיצות חברתית קורס מנהלי אחריות תאגידית פברואר 2012 הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה שותפות עם מעסקים בכלל והמגזר העסקי בפרט להטמעת תפיסת ההעסקה המגוונת ויישומה

קרא עוד

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו 57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הוא נושא נחקר ומדובר מאוד. יש הטוענים כי הפערים בשכר

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מצגת חברה 2017 יולי עדימ טרופמה תגצמב וז רשקב םע רואית תופורתה תוחתופמה לע ידי,הצובקה,ןהיתונורתיו תוברל תוכרעה תלהנה הרבחה רשקב םע,ןתמאתה ןתרידח יקוושל תופורתה ןכו תוחול םינמזה יבגל,ןחותיפ וניה רדגב עדימ

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

מעמדן והתארגנותן של נשים עובדות העירוני בשנות העשרים והשלושים ביישוב * דבורה ברנשטיין 'השאלה המעסיקה אותנו היא : לאפשר לנו, לנשים העובדות, כמעט לחצי צ

מעמדן והתארגנותן של נשים עובדות העירוני בשנות העשרים והשלושים ביישוב * דבורה ברנשטיין 'השאלה המעסיקה אותנו היא : לאפשר לנו, לנשים העובדות, כמעט לחצי צ מעמדן ורגנותן של נשים עובדות עירוני בשנות עשרים ושלושים ביישוב * דבור ברנשטיין ש מעסיק אותנו יא לאפשר לנו לנשים עובדות כמעט לחצי ציבור פועלים מאורגן שתתפות פעיל ביצירת חברת עובדים חופשית באו ובמעט מפעלים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

הצעה לביטוח EXTRA לבתי מלאכה

הצעה לביטוח EXTRA לבתי מלאכה הצעה לביטוח extra לבתי לתשומת לב המציע/ה/המועמד/ת לביטוח*: מכה אין להצעת הביטוח תוקף עד אשר נתקבלה ושרה בכתב על המבטח. אנא הקפד על מילוי פרטים מדויק. אי דיוק בפרטים עלול להיחשב כאי ולהקטין את תגמולי הביטוח,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תחום

תחום 1 02/10/2015 שפרעם 2015 לשנת לימודים תוכנית מכיל בהמשך וג' ב' תקשוב לימודים תוכנית גם מקצוע: א' תקשוב - מעבדה מס'יח"ל: 2 + כיתהי'תקשובאו-במועדהגשהלבגרותפנימית שםהמורה: כראל חיים מקצוע תקשובא' אוכלוס יית

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי ו879( 1914 ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטל תיעה ינאמ לארשי ץראב ן ונייפאתה העפשהב תיברעמ תרבוג תכלוהו ימוחתב םייחה םינושה עקרב ךילהתל הז וד התעיקש

קרא עוד