Dell Latitude 5401 מדריך שירות

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Dell Latitude 5401 מדריך שירות"

תמליל

1 Dell Latitude 5401 מדריך שירות 1 דגם תקינה: P98G סוג תקינה: P98G003 June 2020 מהדורה A01

2 הערות, התראות ואזהרות הערה "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה "זהירות" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. אזהרה אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות. EMC,Dell או חברות הבת שלה. כל הזכויות שמורות..Dell Inc סימנים מסחריים נוספים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה. וכן סימנים מסחריים נוספים הם סימנים מסחריים של Inc. Dell או חברות הבת שלה.

3 הערות, התראות ואזהרות הערה "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה "זהירות" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. אזהרה אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות. EMC,Dell או חברות הבת שלה. כל הזכויות שמורות..Dell Inc סימנים מסחריים נוספים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה. וכן סימנים מסחריים נוספים הם סימנים מסחריים של Inc. Dell או חברות הבת שלה.

4 תוכן עניינים פרק 1: עבודה על המחשב... 7 הוראות בטיחות... 7 לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב... 7 הנחיות הבטיחות... 8 הגנה מפני פריקה אלקטרוסטטית...ESD 8 ערכת ESD לשירות בשטח... 9 הובלת רכיבים רגישים לחשמל... 9 לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב פרק 2: טכנולוגיה ורכיבים DDR4 תכונות...USB USB Type-C 15...HDMI 1.4 תכונות...USB 16 התנהגות של נורית לחצן הפעלה פרק 3: כיסוי הבסיס הסרת כיסוי הבסיס התקנת כיסוי הבסיס Battery (סוללה) אמצעי זהירות עבור סוללת ליתיום-יון הסרת הסוללה התקנת הסוללה כרטיס 26...WLAN הסרת כרטיס ה WLAN התקנת כרטיס...WLAN 27 כרטיס ה WWAN הסרת כרטיס ה- WWAN התקנת כרטיס 29...WWAN מודולי זיכרון הסרת מודול הזיכרון התקנת מודול הזיכרון כונן זיכרון מוצק הסרת כונן ה- SSD...M SATA 32 התקנת כונן SSD מסוג M SATA סוללת מטבע הסרת סוללת המטבע התקנת סוללת המטבע מסגרת פנימית הסרת המסגרת הפנימית התקנת המסגרת הפנימית מכלול גוף הקירור - נפרד תוכן עניינים 4

5 הסרת מכלול גוף הקירור - נפרד התקנת מכלול גוף הקירור - נפרד מכלול גוף הקירור UMA הסרת מכלול גוף הקירור -...UMA 43 התקנת מכלול גוף הקירור -...UMA 44 יציאת...DC-in 47 הסרת שקע...DC-in 47 התקנת ה- DC-in קורא הכרטיסים החכמים הסרת לוח קורא הכרטיסים החכמים התקנת לוח קורא הכרטיסים החכמים לחצני משטח מגע הסרת לוח לחצני משטח המגע התקנת לוח לחצני משטח המגע לוח...LED 53 הסרת לוח ה LED התקנת כרטיס ה- LED רמקולים הסרת הרמקולים התקנת הרמקולים לוח המערכת הסרת לוח המערכת התקנת לוח המערכת מקלדת הסרת המקלדת התקנת המקלדת לחצן הפעלה הסרת לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות התקנת לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות מכלול הצג הסרת מכלול הצג התקנת מכלול הצג מסגרת הצג הסרת מסגרת הצג התקנת מסגרת הצג כיסויי צירים הסרת מכסי הצירים התקנת מכסי הצירים לוח הצג הסרת לוח הצג התקנת לוח הצג מצלמה הסרת המצלמה התקנת המצלמה צירי הצג הסרת ציר הצג התקנת ציר הצג כבל צג 88...(eDP) הסרת כבל הצג התקנת כבל הצג תוכן עניינים

6 מכלול הכיסוי האחורי של הצג החזרת הכיסוי האחורי של הצג למקומו מכלול משענת כף היד החזרת מכלול משענת כף היד למקומו פרק 4: פתרון בעיות הערכת מערכת משופרת לפני אתחול...(ePSA) 94 הפעלת תוכנית האבחון...ePSA 94 נוריות אבחון המערכת כיבוי והפעלה מחדש של ה- WiFi פרק 5: קבלת עזרה פנייה אל...Dell 97 תוכן עניינים 6

7 עבודה על המחשב 1 נושאים: הוראות בטיחות הוראות בטיחות היעזר בהוראות הבטיחות הבאות התנאים הבאים: כדי להגן על המחשב מפני נזק אפשרי וכדי להבטיח את ביטחונך האישי. אלא אם צוין אחרת, כל הליך מניח שמתקיימים קראת את הוראות הבטיחות המצורפות למחשב. ניתן להחליף רכיב או, אם נרכש בנפרד, להתקין אותו על ידי ביצוע הליך ההסרה בסדר הפוך. אודות משימה זו הערה נתק את כל מקורות החשמל לפני פתיחה של כיסוי המחשב או של לוחות. לאחר סיום העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, החזר למקומם את כל הכיסויים, הלוחות והברגים לפני חיבור המחשב למקור חשמל. אזהרה לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב. למידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות, עיין בדף הבית בנושאי תאימות לתקנים התראה ישנם תיקונים רבים שרק טכנאי שירות מוסמך יכול לבצע. עליך לבצע פתרון בעיות ותיקונים פשוטים בלבד כפי שמתיר תיעוד המוצר, או בהתאם להנחיות של השירות המקוון או השירות הטלפוני ושל צוות התמיכה. האחריות אינה מכסה נזק שייגרם עקב טיפול שאינו מאושר על-ידי.Dell קרא את הוראות הבטיחות המפורטות שצורפו למוצר ופעל על-פיהן. התראה כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית, פרוק מעצמך חשמל סטטי (הארקה) באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או על ידי נגיעה בפרקי זמן קבועים במשטח מתכת לא צבוע תוך כדי נגיעה במחבר בגב המחשב. התראה טפל ברכיבים ובכרטיסים בזהירות. אל תיגע ברכיבים או במגעים בכרטיס. החזק כרטיס בשוליו או בתושבת ההרכבה ממתכת. יש לאחוז ברכיבים כגון מעבד בקצוות ולא בפינים. התראה בעת ניתוק כבל, יש למשוך את המחבר או את לשונית המשיכה שלו ולא את הכבל עצמו. כבלים מסוימים מצוידים במחברים עם לשוניות נעילה; בעת ניתוק כבל מסוג זה, לחץ על לשוניות הנעילה לפני ניתוק הכבל. בעת הפרדת מחברים, החזק אותם ישר כדי למנוע כיפוף של הפינים שלהם. נוסף על כך, לפני חיבור כבל, ודא ששני המחברים מכוונים ומיושרים כהלכה. הערה צבעי המחשב ורכיבים מסוימים עשויים להיראות שונה מכפי שהם מופיעים במסמך זה. לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב אודות משימה זו כדי למנוע נזק למחשב, בצע את ה הבאים לפני תחילת העבודה בתוך המחשב הקפד לפעול לפי הוראות הבטיחות. ודא שמשטח העבודה שטוח ונקי כדי כבה את המחשב. נתק את כל כבלי הרשת מהמחשב. למנוע שריטות על כיסוי המחשב. התראה כדי לנתק כבל רשת, תחילה נתק את הכבל מהמחשב ולאחר מכן נתק אותו מהתקן הרשת. עבודה על המחשב

8 נתק את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל שלהם. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה כאשר המחשב מנותק מהחשמל כדי להאריק את לוח המערכת. הערה כדי למנוע פריקה אלקטרוסטטית, פרוק מעצמך חשמל סטטי (הארקה) באמצעות רצועת הארקה לפרק היד או על ידי נגיעה בפרקי זמן קבועים במשטח מתכת לא צבוע תוך כדי נגיעה במחבר בגב המחשב..5.6 הנחיות הבטיחות הפרק על הנחיות בטיחות ואמצעי זהירות מפרט את הפעולות העיקריות שיש לבצע לפני כל פירוק של רכיבים במערכת. בצע את הנחיות הבטיחות הללו לפי כל פעולת התקנה או נוהל תיקון אחר הכרוכים בפירוק או בהרכבה: כבה את המערכת, כולל הציוד ההיקפי המחובר. נתק את המערכת ואת כל הציוד ההיקפי מאספקת חשמל.AC נתק את כל כבלי הרשת, קווי הטלפונים וקווי התקשורת מהמערכת. השתמש בערכת שירות לשטח עבור ESD במהלך עבודה על חלקיו הפנימיים של מחשב הלוחמחשב המחברת אלקטרו-סטטית.(ESD) לאחר הסרה של רכיב מערכת כלשהו, הנח בזהירות את הרכיב על שטיחון אנטי-סטטי. יש לנעול נעליים עם סוליות גומי שאינן מוליכות חשמל כדי להפחית את הסיכוי להתחשמל. מצב המתנה כדי להימנע מנזק שנגרם מפריקה מוצרי Dell עם מצב המתנה חייבים להיות מנותקים לפני פתיחת המארז. במערכות הכוללות מצב המתנה למעשה יש זרם חי גם כאשר הן כבויות. אספקת החשמל הפנימית מאפשרת להפעיל את המערכת מרחוק,(Wake-on-LAN) להעביר את המערכת למצב שינה ולהשתמש בתכונות מתקדמות נוספות בכל הנוגע לניהול צריכת חשמל. ניתוק, לחיצה והחזקה של לחצן ההפעלה במשך 15 שניות אמורים לפרוק את המתח השיורי שקיים בלוח המערכת. הוצא את הסוללה מהמחשבים הניידיםממחשבי הלוחממחשבי המחברת. השוואת פוטנציאלים השוואת פוטנציאלים היא שיטה לחיבור שני מוליכי הארקה או יותר לאותו פוטנציאל חשמלי. הדבר נעשה באמצעות ערכת שירות לשטח עבור פריקה אלקטרו-סטטית.(ESD) בעת חיבור כבל מחבר, ודא שהוא מחובר למתכת חשופה ולעולם לא למשטח צבוע או למשטח שאינו ממתכת. יש לאבטח את הרצועה לפרק כף היד ולוודא שהיא במגע מלא עם העור. אל תשכח להסיר את כל התכשיטים, השעונים, הצמידים או הטבעות לפני ביצוע השוואת פוטנציאלים עם הציוד. הגנה מפני פריקה אלקטרוסטטית ESD ESD משמעותי מהווה בעיה בטיחותית בעת הטיפול רכיבים אלקטרוניים, בייחוד הרכיבים הרגישים כגון כרטיסי הרחבה, מעבדים, זיכרון,DIMM ו- בלוחות מערכת חלופיים. קטנה מאוד מהרצפה נטענת עלולה לגרום נזק למעגלים חשמליים נפרדים בדרכים שלא ניתן הברור, כגון אחיד עם בעיות המוצר קוצרה חיים. לפי ה- Industry ובכך דחף עבור הורד את דרישות צריכת החשמל צפיפות מוגברת, הגנה ESD נמצא שחל גידול במגמת מהווה בעיה בטיחותית. עקב צפיפות מוגברת בתחומי הסמיקונדקטור משמש בשנים מוצרי,Dell את רגישות בפיקוח על נזק כתוצאה מחשמל סטטי קודמים של מוצרי.Dell מסיבה זו, חלק שאושר קודם לכן שיטות לבצע טיפול חלקים אינן עוד רלוונטי. שני מזוהה על סוגים של נזק ESD הם ממקרי ו- אחיד כשלים. נמצא כעת גבוה יותר מאשר ממקרי - חומרות וכשלים לייצג כ- 20 אחוזים ESD כשלים הקשורים. לנזק גורם מיידית, אובדן מוחלט של הפונקציונליות של ההתקן. דוגמה לכשל קטסטרופלי הוא זיכרון DIMM שיש בו קיבלת לחשמל סטטי באופן מיידי מפיק symptom" No Post/No Video" עם קוד צפצוף המשודרת עבור חסר או nonfunctional הזיכרון. אחיד - כשלים אחיד לייצג כ- 80 אחוזים ESD כשלים הקשורים. הגבוה של כשלים אחיד פירושו כי רוב הזמן כאשר מופיעה נזק, הוא אינו הניתנת לזיהוי מייד. DIMM מתקבל לחשמל סטטי, אך הטרדה היא נחלש כזה שפשוט מושלך לאשפה ואינו מייד להפיק כלפי חוץ התסמינים הקשורים את הנזק. למשטרים מסלול מעקב עשויה להימשך שבועות או חודשים להימס, ובינתיים עלול לגרום ירידה בביצועים של שלמות זיכרון, אחיד שגיאות זיכרון וכדומה קשה יותר סוג נזק לזהות ולפתור בעיות הוא אחיד (נקרא גם נסתרות או "פצועים הליכה") כשל. בצע את ה הבאים כדי להסיר את כרטיס ה- ESD : השתמש מחווט ESD לפרק כף היד ומוארק כהלכה. השימוש ברצועות אנטי-סטטיות אלחוטיות אסור, הן אינן מספקות הגנה מתאימה. נגיעה לתושבת לפני הטיפול חלקים אינו מספיק ESD protection חלקים עם רוחב רגישות בפיקוח על נזק.ESD יש לטפל ברכיבים רגישים לחשמל אלקטרוסטטי באזור נקי מחשמל סטטי. במידת האפשר, השתמש אנטי-סטטית סטטיים לרצפה ולשולחנות עבודה. בעת הוצאת רכיב הרגיש למטען סטטי מקופסת המשלוח שלו, הוצא את הרכיב מחומר האריזה האנטי-סטטי רק כשתהיה מוכן להתקינו. לפני הסרת העטיפה האנטי-סטטית, ודא שפרקת את החשמל הסטטי מגופך. בעת הובלת רכיב רגיש, יש להניח אותו במיכל אנטי-סטטי או באריזה אנטי-סטטית. עבודה על המחשב 8

9 ערכת ESD לשירות בשטח ערכת השירות לשטח ללא ניטור היא ערכת השירות הנפוצה ביותר בשימוש. הארקה לפרק היד ותיל קישור. הרכיבים בערכת ESD לשירות בשטח רכיבי ערכת השירות לשטח עבור ESD הם: כל ערכת שטח מכילה שלושה מרכיבים מרכזיים: מרבד אנטי-סטטי, רצועת שטיחון אנטי-סטטי- השטיחון האנטי-סטטי עשוי מחומר בעל כושר פיזור וניתן להניח עליו חלקים במהלך הליכי שירות. בעת שימוש בשטיחון אנטי-סטטי, הרצועה לפרק כף היד צריכה להיות הדוקה ואת הכבל יש לחבר לשטיחון ולכל מתכת חשופה במערכת שעליה עובדים. לאחר פריסה נאותה, ניתן להוציא את חלקי השירות משקית ה- ESD ולהניח אותם ישירות על המרבד. פריטים הרגישים ל- ESD יהיו בטוחים בכף ידך, על שטיחון ה-, ESD במערכת או בתוך תיק. רצועת הארקה לפרק היד ותיל קישור רצועת ההארקה ותיל הקישור יכולים לשמש לקישור ישיר בין פרק היד שלך לבין רכיב מתכת חשוף בחומרה, כאשר אין צורך במרבד,ESD או שניתן לחבר אותם אל המרבד האנטי סטטי כדי להגן על כל רכיב חומרה שתניח זמנית על המרבד. המגע הפיזי בין רצועת ההארקה ותיל הקישור לבין עורך, מרבד ה- ESD ופריטי החומרה מכונה קישור. השתמש רק בערכות לשירות בשטח שיש בהן רצועת פרק יד, מרבד ותיל קישור. לעולם אל תשתמש ברצועות פרק יד ללא תיל. זכור תמיד שהחיווט הפנימי ברצועת כף היד מועד לנזק משחיקה ובלאי תוך כדי השימוש הרגיל, לכן חובה לבדוק אותם באופן סדיר עם טסטר לרצועות פרק יד, כדי למנוע נזקי חשמל סטטי לא מכוונים לפריטי חומרה. מומלץ לבדוק את הרצועה לפרק כף היד ואת כבל המחבר לפחות פעם בשבוע. טסטר לרצועת ESD לפרק היד החיווט שבתוך רצועת ה- ESD מועד לנזק לאורך זמן. בעת שימוש בערכה ללא ניטור, שיטת העבודה המומלצת היא לבדוק בקביעות את הרצועה לפני כל קריאת שירות ולכל הפחות, פעם בשבוע. טסטר לרצועת הארקה הוא השיטה הטובה ביותר לבדוק את הדבר. אם אין לך טסטר, בדוק עם המשרד האזורי וברר אם יש להם מכשיר כזה. כדי לבצע את הבדיקה, חבר את תיל הקישור של רצועת ההארקה אל הטסטר כאשר הוא ענוד על פרק היד שלך ולחץ על הלחצן. נורית ירוקה מוארת אם הבדיקה בהצלחה; נורית אדומה מאירה ונשמע צליל אם הבדיקה נכשלת. רכיבים מבודדים - חיוני לשמור על התקנים רגישים ל- ESD, כגון מארזים של גופי קירור מפלסטיק, ולהרחיקם מחלקים פנימיים שמשמשים כמבודדים ולרוב צוברים מטען חשמלי רב. סביבת העבודה בדוק את התנאים באתר הלקוח לפני שאתה פורס את ערכת ה- ESD לשירות בשטח.. לדוגמה, פריסה של הערכה בסביבת שרת שונה מפריסה בסביבת עבודה של שולחנות עבודה או התקנים ניידים. לרוב, שרתים מותקנים בארונות תקשורת במרכזי נתונים; התקנים שולחניים או ניידים בדרך כלל מוצבים על שולחנות עבודה במשרדים או בתאים. חפש תמיד שטח עבודה פתוח ומסודר, שיהיה גדול מספיק לפריסה של ערכת ה- ESD, כולל שטח נוסף שיתאים לסוג המערכת שזקוקה לתיקון. יש להרחיק מסביבת העבודה חומרים מבודדים, העלולים לחולל אירוע.ESD יש להרחיק חומרים מבודדים כמו פוליסטירן וחומרים פלסטיים אחרים לפחות 30 ס"מ מחלקים רגישים לפני מגע פיזי עם רכיבי חומרה. אריזה אנטי-סטטית יש להוביל ולקבל כל התקן בעל רגישות ל- ESD באריזה עם הגנה מחשמל סטטי. מומלץ להשתמש בשקיות מתכתיות עם מיגון חשמל סטטי. הקפד תמיד להחזיר את החלק הפגום בשקית ה- ESD ובאריזה שבהם הגיע החלק החדש. יש לקפל היטב את שקית ה- ESD ולחתום אותה בסרט דביק ולהשתמש בכל חומרי האריזה המוקצפים שנכללו באריזה המקורית של החלק החדש. יש להוציא התקנים רגישים ל- ESD מהאריזה רק על משטח עבודה עם הגנת ESD ואין להניח את החלק על הצד החיצוני של שקית ה- ESD משום שרק החלק הפנימי של השקית ממוגן. הקפד תמיד להחזיק את החלקים בידך או להניח אותם על מרבד ה- ESD, בתוך המערכת או בתוך שקית אנטי-סטטית. הובלת רכיבים רגישים - כאשר מובילים רכיבים הרגישים ל- ESD, כגון חלקי חילוף או חלקים שהוחזרו אל,Dell חיוני להניח רכיבים אלה בשקיות אנטי-סטטיות לשם הובלה בטוחה. הגנה מ- ESD סיכום מומלץ שכל טכנאי השטח ישתמשו ברצועת הארקה חוטית מסורתית נגד ESD ובשטיחון אנטי-סטטי מגן בכל עת כאשר הם מעניקים שירות בנוסף, חיוני שהטכנאי ירחיק חלקים רגישים מרכיבי בידוד במהלך פעולות השירות וישתמש בשקיות אנטי-סטטיות להובלת רכיבים רגישים. הובלת רכיבים רגישים לחשמל למוצרי.Dell בהובלה של רכיבים רגישים ל- ESD, כמו חלפים או חלקים שיש להחזירם לידי,Dell חיוני להניח אותם בתוך שקיות אנטי-סטטיות כדי להובילם בביטחה. הרמת פריטי ציוד בהרמה של ציוד כבד, פעל לפי ההנחיות הבאות: התראה אין להרים פריט שמשקלו מעל 23 ק"ג (50 פאונד). הקפד להיעזר באנשים נוספים או השתמש בהתקן הרמה מכאני. עמוד בתנוחה יציבה. כדי לייצר בסיס יציב, עמוד בפיסוק רגליים כאשר הבהונות מופנות כלפי חוץ. כווץ את שרירי הבטן. שרירי הבטן תומכים בעמוד השדרה בעת הרמת חפצים כבדים ומפחיתים את עומס המשקל. הרם בעזרת שרירי הרגליים לא בעזרת שרירי הגב. החזק את החפץ קרוב לגופך. ככל שהחפץ קרוב יותר לעמוד השדרה, כך קט ן הכוח המופעל על שרירי הגב. שמור על גב ישר, הן בהרמת החפץ והן בהנחתו. אם גבך אינו ישר, אתה מוסיף את משקל גופך למשקל החפץ. אל תסובב את הגוף או הגב. בצע פעולות זהות להנחת החפץ עבודה על המחשב

10 לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב אודות משימה זו לאחר השלמת הליכי החלפה, הקפד לחבר התקנים חיצוניים, כרטיסים וכבלים לפני הפעלת המחשב..1 חבר למחשב את כבלי הטלפון או הרשת. התראה כדי לחבר כבל רשת, תחילה חבר את הכבל להתקן הרשת ולאחר מכן למחשב. חבר את המחשב ואת הפעל את המחשב. במידת הצורך, ודא שהמחשב פועל כל ההתקנים המחוברים לשקעי החשמל שלהם. כהלכה על-ידי הפעלת.ePSA diagnostics עבודה על המחשב 10

11 טכנולוגיה ורכיבים 2 נושאים: הערה הוראות מסופקות בסעיף זה רלוונטיות למחשבים שסופקו עם מערכת ההפעלה Windows.10 Windows 10 הותקנה על ידי היצרן במחשב זה. DDR4 תכונות USB USB Type-C HDMI 1.4 תכונות USB התנהגות של נורית לחצן הפעלה DDR4 זיכרון (double data rate fourth generation) DDR4 הוא ממשיכן של טכנולוגיות DDR2 ו- DDR3 ומאפשר קיבולת של עד 512 גיגה סיביות, בהשוואה לקיבולת המרבית של- DDR3 שעמדה על 128 גיגה סיביות-לכל.DIMM זיכרון בגישה אקראית דינמי סינכרוני (SDRAM) מסוג DDR4 מקודד בצורה שונה מ- SDRAM ומ- DDR כדי למנוע מהמשתמש להתקין זיכרון מסוג לא נכון במערכת. DDR4 צורך 20 אחוזים פחות, או במילים אחרות, 1.2 וולט בלבד, בהשוואה ל- DDR3 שדורש 1.5 וולט כדי לפעול. DDR4 תומך גם במצב הפעילות המינימלית החדש שמאפשר להתקן המארח לעבור למצב המתנה, ללא צורך ברענון של הזיכרון. מצב הפעילות המינימלית צפוי לצמצם את צריכת החשמל במצב ההמתנה ב- 40 עד 50 אחוזים. - פרטים DDR4 ישנם הבדלים קלים בין מודולי הזיכרון של DDR3 ושל,DDR4 כמתואר להלן. הבדל בחריץ הנעילה חריץ הנעילה במודול של DDR4 נמצא במיקום שונה מחריץ הנעילה שבמודול של.DDR3 שני החריצים נמצאים בקצה שמוחדר אחרת, אך מיקום החריץ ב- DDR4 שונה במעט כדי למנוע התקנה של המודול בלוח או בפלטפורמה לא תואמים. ללוח האם או לפלטפורמה איור 1. הבדל בחריץ עבה יותר מודולי DDR4 עבים מעט יותר ממודולי DDR3 כדי להתאים ליותר שכבות אותות. 11 טכנולוגיה ורכיבים

12 איור 2. הבדל בעובי קצה מעוקל מודולי DDR4 כוללים קצה מעוקל שמקל על הכנסתם ומפחית את הלחץ על ה- PCB במהלך התקנת הזיכרון. איור 3. קצה מעוקל שגיאות זיכרון במקרה של שגיאות זיכרון במערכת, יוצג קוד התקלה החדש באמצעות הנורית: יציב-מהבהב-מהבהב או יציב-מהבהב-יציב. במקרה של כשל בכל רכיבי הזיכרון, ה- LCD לא יידלק כלל. נסה לאתר תקלות הכרוכות בכשל זיכרון על ידי התקנת מודולי זיכרון הידועים כתקינים במחברי הזיכרון שבתחתית המערכת או מתחת למקלדת, כפי שנהוג בחלק מהמערכות הניידות. הערה זיכרון ה- DDR4 מוטבע בלוח ואינו מהווה רכיב DIMM ניתן להחלפה כפי שמוצג ונכתב. תכונות USB,Universal Serial Bus או,USB הוצג מקלדות, כוננים חיצוניים ומדפסות. הבה נעיף מבט מהיר על התפתחות ה- USB תוך עיון בטבלה שלהלן. לראשונה ב הוא פישט באופן משמעותי את החיבור בין מחשבים מארחים והתקני ציוד היקפי כגון עכברים, טבלה 1. התפתחות ה- USB Type (סוג) קצב העברת נתונים קטגוריה שנת היכרות High Speed (מהירות גבוהה) 2000 USB מגה-סיביות לשנייה 2010 Super Speed ביותר) 5 גיגה-סיביות לשנייה (מהירות גבוהה USB 3.1 / USB 3.0 מדור Super Speed ביותר) (מהירות גבוהה Gbps 10 USB 3.1 מדור 2 (SuperSpeed USB) USB 3.1/USB 3.0 מדור 1 לאחר שהיה בשימוש במשך שנים, ה- 2.0 USB השתרש כתקן הממשק המקובל ביותר בעולם המחשבים, עם כ- 6 מיליארד התקנים שנמכרו. אולם הצורך במהירות גבוהה יותר גדל בד בבד עם הביקוש לחומרה מהירה ולרוחב פס. USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 מציע סוף כל סוף מענה לדרישות הצרכנים הודות למהירות גבוהה פי 10, באופן תאורטי, מקודמו. להלן התכונות של USB 3.1 מדור 1, על קצה המזלג: קצבי העברת נתונים גבוהים יותר (עד 5) Gbps עוצמת אפיק מרבית משופרת וצריכת זרם משופרת של ההתקן תכונות ניהול צריכת חשמל חדשות להתמודדות טובה יותר עם התקנים זוללי חשמל טכנולוגיה ורכיבים 12

13 העברות נתונים בדופלקס מלא ותמיכה בסוגי העברה חדשים תאימות לאחור ל- 2.0 USB מחברים וכבל חדשים הנושאים הבאים נותנים מענה לכמה מהשאלות הנפוצות ביותר שנשאלו על USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1. מהירות נכון לכרגע, ישנם 3 מצבי מהירות שהוגדרו על-ידי המפרט העדכני ביותר של USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1. מצבי המהירות הם: Hi-Speed,Super-Speed ו- Full-Speed. מצב SuperSpeed החדש מצויד בקצב העברת נתונים של.4.8Gbps בעוד שהמפרט כולל את מצבי ה- USB Hi-Speed ו- Full-Speed, המוכרים יותר כ- 2.0 USB ו- 1.1 בהתאמה, המצבים האיטיים יותר עדיין פועלים בקצב של 480Mbps ו- 12Mbps, בהתאמה, ונשמרים כדי לאפשר תאימות לאחור. רמת הביצועים של USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 הגבוהה בהרבה מזו של קודמו מיוחסת לשינויים הטכניים הבאים: אפיק פיזי נוסף שהתווסף במקביל לאפיק USB 2.0 הקיים (ראה את התמונה שלהלן). בעבר ל- 2.0 USB היו ארבעה חוטים (חשמל, הארקה וזוג לנתונים דיפרנציאליים). ל- 3.0 USB 3.1 / USB מדור 1 נוספו ארבעה חוטים נוספים לשני זוגות של אותות דיפרנציאליים (קבלה והעברה) לסך כולל העומד על שמונה חיבורים במחברים ובחיווט. ב- 3.0 USB 3.1 / USB מדור 1 נעשה שימוש בממשק נתונים דו-כיווני, במקום בסידור חצי דופלקס שהיה בשימוש של.USB 2.0 תכונה זו מגדילה פי 10 את רוחב הפס התיאורטי. בימינו, הביקוש להעברת נתונים המכילים תוכן וידאו באיכות,High-Definition להתקני אחסון בנפח של טרה-בתים ולמצלמות דיגיטליות עם מספר גבוה של מגה-פיקסל הולך וגדל. על כן, ייתכן ש- 2.0 USB לא יעמוד בדרישות המהירות האלו. יתרה מכך, לא קיים חיבור USB 2.0 המסוגל להגיע לקצב העברת נתונים תיאורטי מרבי של 480, Mbps מה שהופך את קצב העברת הנתונים של ( Mbps מגה-בתים לשנייה) לקצב ההעברה המרבי האמיתי בפועל. באופן דומה, החיבורים של USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 לעולם לא יגיעו למהירות של 4.8. Gbps ככל הנראה, קצב ההעברה המרבי האמיתי יעמוד על 400 מגה-בתים לשנייה, כולל תקורה. על כן, USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 מגדיל למעשה פי 10 את מהירות ההעברה, בהשוואה ל- 2.0.USB יישומים טכנולוגיית USB 3.0/USB 3.1 דור 1 מעניקה מרווח פעולה רחב יותר להתקנים, ובכך מאפשרת ללקוחות להפיק מהם חוויית שימוש כוללת טובה יותר. בעוד שבעבר השימוש ב- USB וידאו היה בגדר כמעט בלתי נסבל (עקב רזולוציה מרבית, השהיה ופרספקטיבת דחיסת וידאו), קל לדמיין כיצד הגדלת רוחב הפס הזמין פי 5 עד 10 משפרת את פתרונות הווידאו של USB ואת אופן פעולתם. Single-link DVI מצריך קצב העברת נתונים של כמעט 2. Gbps בעוד שקצב העברה של 480 Mbps היה מגביל, קצב העברה של 5 Gbps נראה הרבה יותר מבטיח. המהירות הסטנדרטית של מספר מוצרים שלא נכללו בעבר בטריטוריה של,USB כגון מערכות אחסון חיצוניות של,RAID תהפוך בקרוב ל- Gbps 4.8, כמובטח. להלן רשימה של כמה מוצרי USB 3.1 / USB 3.0 SuperSpeed מדור 1 זמינים: כוננים קשיחים חיצוניים תואמי USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 למחשבים שולחניים כוננים קשיחים ניידים תואמי USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 מתאמים ותחנות עגינה לכוננים תואמי USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 קוראים וכונני Flash תואמי USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 כונני Solid State תואמי USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 3 טכנולוגיה ורכיבים

14 USB 3.1 מדור 1 מערכות אחסון RAID תואמות / USB 3.0 כונני מדיה אופטית התקני מולטימדיה עבודה ברשת כרטיסי מתאם ורכזות תואמי USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 תאימות החדשות הטובות הן ש- 3.0 USB 3.1 / USB מדור 1 תוכנן בקפידה מההתחלה להתקיים בשלום לצד.USB 2.0 ראשית, בעוד ש- 3.0 USB 3.1 / USB מדור 1 כולל חיבורים פיזיים חדשים ועקב כך כבלים חדשים שנועדו להפיק את המרב מיכולת המהירות החדשה שהפרוטוקול החדש מעניק, המחבר עצמו נותר באותה צורה מלבנית עם אותם ארבעה מגעים שהיו ב- 2.0 USB ובאותו מיקום בדיוק, כפי שהיה בעבר. חמישה חיבורים חדשים שנועדו לשאת, לקבל ולשדר נתונים באופן עצמאי לבצע קליטה נתונים משודרים באופן עצמאי קיימים בכבלים של USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 ובאים במגע רק כאשר הם מחוברים לחיבור SuperSpeed USB מתאים. מערכות ההפעלה Windows 8/10 יעניקו תמיכה מקורית לבקרים של של מנהלי התקנים נפרדים עבור בקרים של USB 3.1 מדור 1. USB 3.1 מדור 1. בניגוד לכך, גרסאות Windows קודמות ממשיכות לדרוש התקנה Microsoft הכריזה כי מערכת ההפעלה Windows 7 תתמוך ב- 3.1 USB מדור 1. התמיכה לא תינתן בהכרח לאחר שחרור גרסתו הראשונית, אלא אחרי יציאת עדכון או חבילת שירות. יש סיכוי סביר שבעקבות שחרור גרסת תמיכה מוצלחת ב- 3.0 USB 3.1 / USB מדור 1 ב- 7,Windows תמיכה ב- SuperSpeed תטפטף גם למערכת ההפעלה Vista. Microsoft אישרה זאת כשהצהירה שרוב השותפים שלה מסכימים על כך שגם מערכת ההפעלה Vista צריכה לתמוך בטכנולוגיית USB 3.1 / USB 3.0 מדור.1 USB Type-C USB Type-C הוא מחבר פיזי חדש.(USB PD) מצב חלופי וקטנטן. המחבר עצמו יכול לתמוך בתקנים חדשים, מגוונים ומלהיבים של USB כגון USB 3.1 ו- Delivery USB Power USB Type-C הוא תקן חדש של מחבר פיזי קטן במיוחד. גודלו כשליש מגודלו של חיבור USB Type-A ישן. זהו תקן של מחבר יחיד שכל התקן אמור להיות מסוגל להשתמש בו. יציאות USB Type-C יכולות לתמוך במגוון פרוטוקולים שונים תוך שימוש ב"מצב חלופי", שמאפשר לך להשתמש במתאמים ולקבל סוגי פלט שונים כגון VGA,HDMI ו- DisplayPort או סוגי חיבורים שונים מיציאת USB אחת USB Power Delivery גם המפרט של USB PD משולב בצורה הדוקה עם.USB Type-C נכון לעכשיו, טלפונים חכמים, מחשבי לוח והתקנים ניידים אחרים משתמשים לעתים קרובות בחיבור USB לצורך טעינה. חיבור תואם USB 2.0 מספק חשמל בהספק של עד 2.5 ואט - מספיק לטעינת הטלפון אבל לא יותר מזה. מחשב נייד עשוי לצרוך עד 60 ואט, לדוגמה. המפרט של USB Power Delivery מגביר את ההספק ל- 100 ואט. הוא דו-כיווני, כך שהתקן יכול לשלוח או לקבל חשמל. ואת אותה אספקת חשמל ניתן להעביר בו-בזמן שההתקן משדר נתונים על גבי החיבור. דבר זה עשוי לסמל את סוף עידן כבלי הטעינה הקנייניים של המחשבים הניידים, כשכל פעולת הטעינה תתבצע דרך חיבור USB סטנדרטי. תוכל לטעון את המחשב הנייד באמצעות אחד מאותם מטעני סוללות ניידים שבאמצעותם אתה טוען כיום טלפונים חכמים והתקנים ניידים אחרים. תוכל לחבר את המחשב הנייד שלך לצג חיצוני שמחובר לכבל חשמל ואותו צג חיצוני יטען את המחשב הנייד שלך בזמן שאתה משתמש בו כצג חיצוני - הכל באמצעות חיבור USB Type-C אחד קטן. כדי לנצל אפשרות זו, ההתקן והכבל צריכים שניהם לתמוך ב- Delivery.USB Power עצם קיומו של חיבור USB Type-C לא אומר שהתמיכה קיימת. USB ו- 3.1 USB Type-C USB 3.1 ותקן USB חדש. רוחב הפס התיאורטי של USB 3 הוא,5Gbps ואילו זה של USB 3.1 הוא.10Gbps זהו רוחב פס כפול בגודלו, מהיר כמו חיבור USB או הוא רק צורת חיבור אשר עשויה להתבסס על טכנולוגיה של USB 2 USB.3.1 USB אינו שווה ערך ל- Type-C USB Type-C מדור 1. Thunderbolt 3.0. למעשה, מחשב הלוח N1 Android של Nokia משתמש במחבר,USB Type-C אבל הוא מבוסס כולו על -USB 2.0 אפילו לא.USB 3.0 עם זאת, טכנולוגיות אלה קשורות מאוד זו לזו. Thunderbolt over USB Type-C Thunderbolt הוא ממשק חומרה המשלב נתונים, וידאו, שמע, וחשמל בחיבור אחד. Thunderbolt משלב (PCIe) PCI Express ו- DisplayPort (DP) לתוך מחבר טורי אחד, ובנוסף מספק זרם ישר, הכול בכבל אחד. Thunderbolt 1 ו- Thunderbolt 2 משתמשים באותו מחבר [1] כמו (DisplayPort) minidp לחיבור לציוד היקפי, בעוד ש- Thunderbolt 3 משתמש במחבר USB מסוג. C טכנולוגיה ורכיבים 14

15 איור Thunderbolt 1.4 ו- Thunderbolt 3 (minidp במחבר (באמצעות Thunderbolt 2 ו- Thunderbolt 1 (C מסוג USB חיבור (באמצעות Thunderbolt Thunderbolt 3 over USB Type-C Thunderbolt 3 מביא את Thunderbolt ל- USB מסוג C במהירות של עד,Gbps 40 לצירת יציאה קומפקטית אחת שעושה את הכל - ומספקת את החיבור המהיר והרב-תכליתי ביותר לכל תחנת עגינה, צג או מכשיר נתונים כגון כונן קשיח חיצוני. Thunderbolt 3 משתמש במחבר/כניסה USB מסוג C כדי להתחבר לציוד היקפי נתמך. Thunderbolt 3 משתמש במחבר ובכבלים USB מסוג - C הוא קומפקטי והפיך Thunderbolt 3 תומך במהירות של עד ל- 40 ג'יגה סיביות לשנייה - DisplayPort 1.2 תואם צגי,DisplayPort התקנים וכבלים קיימים אספקת חשמל דרך - USB עד 130 וואט במחשבים נתמכים תכונות עיקריות של 3 C מסוג USB דרך Thunderbolt DisplayPort,USB,Thunderbolt וחשמל דרך USB מסוג C בכבל אחד (המאפיינים משתנים בין מוצרים שונים) מחבר USB Type-C וכבלים קומפקטיים וניתנים להפיכה תומך ברשת Thunderbolt (*משתנה בין מוצרים שונים) תומך בצגים של עד 4K עד 40 ג'יגה-בתים הערה מהירות העברת הנתונים עשוייה להיות שונה במכשירים שונים. הסמלים של Thunderbolt איור 5. הווריאציות של הסמלים של Thunderbolt HDMI 1.4 נושא זה מסביר את HDMI 1.4 ואת תכונותיו ויתרונותיו. (High-Definition Multimedia Interface) HDMI הוא ממשק שמע/וידאו דיגיטלי מלא, לא דחוס בתקן הנתמך על ידי התעשייה. HDMI הוא ממשק שמתווך בין כל מקור שמע/וידאו דיגיטלי תואם, כגון נגני DVD או מקלטי,A/V לבין צג שמע ו/או וידאו דיגיטלי תואם, כגון טלוויזיה דיגיטלית.(DTV) היישומים המיועדים עבור טלוויזיות עם חיבור HDMI ונגני.DVD היתרון העיקרי של HDMI הוא צמצום כמות הכבלים והשימוש בו להגנה על תוכן. HDMI תומך בווידאו סטנדרטי, משופר או באיכות,high-definition וכן בשמע רב-ערוצי דיגיטלי, והכל בכבל אחד בלבד. 15 טכנולוגיה ורכיבים

16 הערה ה- 1.4 HDMI יספק תמיכה בשמע של 5.1 ערוצים. תכונות של HDMI 1.4 ערוץ - HDMI Ethernet מוסיף עבודה ברשת במהירות גבוהה לקישור HDMI ובכך מאפשר למשתמשים לנצל את המרב מההתקנים מאופשרי ה- IP שלהם ללא כבל Ethernet נפרד ערוץ שמע חוזר - מאפשר טלוויזיה מחוברת HDMI עם מקלט מובנה כדי לשלוח נתוני שמע "במעלה" למערכת שמע סראונד, תוך ביטול הצורך בכבל שמע נפרד תלת-ממד - מגדיר פרוטוקולי קלט/פלט לפורמטי וידיאו בתלת-ממד גדולים, תוך סלילת הדרך לקבל משחקי תלת-ממד ויישומי בידור ביתי בתלת-ממד אמיתיים סוג תוכן - איתות בזמן אמת של סוגי תוכן בין הצג להתקני מקור, תוך הפעלת הטלוויזיה למיטוב הגדרות התמונה בהתבסס על סוג התוכן שטחי צבע נוספים - תמיכה נוספת בדגמי צבע נוספים המשמשים בצילום דיגיטלי ובגרפיקה ממוחשבת. תמיכה ב- 4 - K מאפשרת רזולוציות וידיאו הרבה מעבר ל- 1080p, תוך תמיכה בצגים מהדור הבא אשר יתחרו במערכות קולנוע דיגיטליות המשמשות ברבים מאולמות הקולנוע המסחריים מחבר - HDMI Micro מחבר חדש, קטן יותר, עבור טלפונים והתקנים ניידים אחרים, המעניק תמיכה ברזולוציות וידיאו של עד 1080p מערכת חיבור לרכב - כבלים ומחברים חדשים למערכות וידיאו לרכב, מעוצבים כדי לעמוד בדרישות הייחודיות של סביבת הרכב תוך אספקת איכות HD אמיתית יתרונותיה של יציאת HDMI HDMI איכותי מעביר שמע ווידאו דיגיטליים לא דחוסים לקבלת איכות תמונה גבוהה ביותר וחדה במיוחד. HDMI בעלות נמוכה מספק את האיכות והפונקציונליות של ממשק דיגיטלי ובו בזמן מספק פורמטי וידיאו לא דחוסים באופן פשוט וחסכוני. HDMI שמע תומך בפורמטי שמע מרובים, החל מסטריאו רגיל ועד לצליל סראונד רב-ערוצי..A/V משלב וידיאו ושמע רב ערוצי בכבל יחיד, תוך ביטול העלות, המורכבות והבלבול של כבלים מרובים המשמשים כרגע במערכות HDMI HDMI תומך בתקשורת בין מקור הווידאו (כגון נגן (DVD וה- DTV, ובכך מאפשר פונצקיונליות חדשה. תכונות USB,Universal Serial Bus או,USB הוצג מקלדות, כוננים חיצוניים ומדפסות. הבה נעיף מבט מהיר על התפתחות ה- USB תוך עיון בטבלה שלהלן. טבלה 2. התפתחות ה- USB לראשונה ב הוא פישט באופן משמעותי את החיבור בין מחשבים מארחים והתקני ציוד היקפי כגון עכברים, קצב העברת נתונים קטגוריה שנת היכרות Type (סוג) High Speed (מהירות גבוהה) מגה-סיביות לשנייה USB Super Speed ביותר) 5 גיגה-סיביות לשנייה (מהירות גבוהה USB 3.1 / USB 3.0 מדור Super Speed ביותר) (מהירות גבוהה Gbps 10 USB 3.1 מדור 2 (SuperSpeed USB) USB 3.1/USB 3.0 מדור 1 לאחר שהיה בשימוש במשך שנים, ה- 2.0 USB השתרש כתקן הממשק המקובל ביותר בעולם המחשבים, עם כ- 6 מיליארד התקנים שנמכרו. אולם הצורך במהירות גבוהה יותר גדל בד בבד עם הביקוש לחומרה מהירה ולרוחב פס. USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 מציע סוף כל סוף מענה לדרישות הצרכנים הודות למהירות גבוהה פי 10, באופן תאורטי, מקודמו. להלן התכונות של USB 3.1 מדור 1, על קצה המזלג: קצבי העברת נתונים גבוהים יותר (עד 5) Gbps עוצמת אפיק מרבית משופרת וצריכת זרם משופרת של ההתקן תכונות ניהול צריכת חשמל חדשות העברות נתונים בדופלקס מלא ותמיכה בסוגי העברה חדשים תאימות לאחור ל- 2.0 USB מחברים וכבל חדשים להתמודדות טובה יותר עם התקנים זוללי חשמל הנושאים הבאים נותנים מענה לכמה מהשאלות הנפוצות ביותר שנשאלו על USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1. טכנולוגיה ורכיבים 16

17 מהירות נכון לכרגע, ישנם 3 מצבי מהירות שהוגדרו על-ידי המפרט העדכני ביותר של USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1. מצבי המהירות הם: Hi-Speed,Super-Speed ו- Full-Speed. מצב SuperSpeed החדש מצויד בקצב העברת נתונים של.4.8Gbps בעוד שהמפרט כולל את מצבי ה- USB Hi-Speed ו- Full-Speed, המוכרים יותר כ- 2.0 USB ו- 1.1 בהתאמה, המצבים האיטיים יותר עדיין פועלים בקצב של 480Mbps ו- 12Mbps, בהתאמה, ונשמרים כדי לאפשר תאימות לאחור. רמת הביצועים של USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 הגבוהה בהרבה מזו של קודמו מיוחסת לשינויים הטכניים הבאים: אפיק פיזי נוסף שהתווסף במקביל לאפיק USB 2.0 הקיים (ראה את התמונה שלהלן). בעבר ל- 2.0 USB היו ארבעה חוטים (חשמל, הארקה וזוג לנתונים דיפרנציאליים). ל- 3.0 USB 3.1 / USB מדור 1 נוספו ארבעה חוטים נוספים לשני זוגות של אותות דיפרנציאליים (קבלה והעברה) לסך כולל העומד על שמונה חיבורים במחברים ובחיווט. ב- 3.0 USB 3.1 / USB מדור 1 נעשה שימוש בממשק נתונים דו-כיווני, במקום בסידור חצי דופלקס שהיה בשימוש של.USB 2.0 תכונה זו מגדילה פי 10 את רוחב הפס התיאורטי. בימינו, הביקוש להעברת נתונים המכילים תוכן וידאו באיכות,High-Definition להתקני אחסון בנפח של טרה-בתים ולמצלמות דיגיטליות עם מספר גבוה של מגה-פיקסל הולך וגדל. על כן, ייתכן ש- 2.0 USB לא יעמוד בדרישות המהירות האלו. יתרה מכך, לא קיים חיבור USB 2.0 המסוגל להגיע לקצב העברת נתונים תיאורטי מרבי של 480, Mbps מה שהופך את קצב העברת הנתונים של ( Mbps מגה-בתים לשנייה) לקצב ההעברה המרבי האמיתי בפועל. באופן דומה, החיבורים של USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 לעולם לא יגיעו למהירות של 4.8. Gbps ככל הנראה, קצב ההעברה המרבי האמיתי יעמוד על 400 מגה-בתים לשנייה, כולל תקורה. על כן, USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 מגדיל למעשה פי 10 את מהירות ההעברה, בהשוואה ל- 2.0.USB יישומים טכנולוגיית USB 3.0/USB 3.1 דור 1 מעניקה מרווח פעולה רחב יותר להתקנים, ובכך מאפשרת ללקוחות להפיק מהם חוויית שימוש כוללת טובה יותר. בעוד שבעבר השימוש ב- USB וידאו היה בגדר כמעט בלתי נסבל (עקב רזולוציה מרבית, השהיה ופרספקטיבת דחיסת וידאו), קל לדמיין כיצד הגדלת רוחב הפס הזמין פי 5 עד 10 משפרת את פתרונות הווידאו של USB ואת אופן פעולתם. Single-link DVI מצריך קצב העברת נתונים של כמעט 2. Gbps בעוד שקצב העברה של 480 Mbps היה מגביל, קצב העברה של 5 Gbps נראה הרבה יותר מבטיח. המהירות הסטנדרטית של מספר מוצרים שלא נכללו בעבר בטריטוריה של,USB כגון מערכות אחסון חיצוניות של,RAID תהפוך בקרוב ל- Gbps 4.8, כמובטח. להלן רשימה של כמה מוצרי USB 3.1 / USB 3.0 SuperSpeed מדור 1 זמינים: כוננים קשיחים חיצוניים תואמי USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 למחשבים שולחניים כוננים קשיחים ניידים תואמי USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 מתאמים ותחנות עגינה לכוננים תואמי USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 קוראים וכונני Flash תואמי USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 כונני Solid State תואמי USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 מערכות אחסון RAID תואמות USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 כונני מדיה אופטית התקני מולטימדיה עבודה ברשת כרטיסי מתאם ורכזות תואמי USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 7 טכנולוגיה ורכיבים

18 תאימות החדשות הטובות הן ש- 3.0 USB 3.1 / USB מדור 1 תוכנן בקפידה מההתחלה להתקיים בשלום לצד.USB 2.0 ראשית, בעוד ש- 3.0 USB 3.1 / USB מדור 1 כולל חיבורים פיזיים חדשים ועקב כך כבלים חדשים שנועדו להפיק את המרב מיכולת המהירות החדשה שהפרוטוקול החדש מעניק, המחבר עצמו נותר באותה צורה מלבנית עם אותם ארבעה מגעים שהיו ב- 2.0 USB ובאותו מיקום בדיוק, כפי שהיה בעבר. חמישה חיבורים חדשים שנועדו לשאת, לקבל ולשדר נתונים באופן עצמאי לבצע קליטה נתונים משודרים באופן עצמאי קיימים בכבלים של USB 3.1 / USB 3.0 מדור 1 ובאים במגע רק כאשר הם מחוברים לחיבור SuperSpeed USB מתאים. מערכת ההפעלה Windows 10 תעניק תמיכה מקורית לבקרים של מנהלי התקנים נפרדים עבור בקרים של USB 3.1 מדור 1. התנהגות של נורית USB 3.1 מדור 1. בניגוד לכך, גרסאות Windows קודמות ממשיכות לדרוש התקנה של לחצן הפעלה במערכות מסוימות של,Dell Latitude נורית לחצן ההפעלה משמשת לאינדיקציה על מצב מערכת וכתוצאה מכך נורית ההפעלה נדלקת כשהוא נלחץ. במערכות הכוללות את לחצן הפעלה/קורא טביעות האצבעות האופציונאלי לא תהיה נורית LED תחת לחצן ההפעלה ולכן הן מפעילות את נורית ה- LED הזמינה במערכת כדי לספק אינדיקציה על מצב המערכת. התנהגות של נורית לחצן ההפעלה ללא קורא טביעות האצבעות המערכת דלוקה (S0) = הנורית מוארת בלבן קבוע. המערכת במצב שינה/המתנה SOix),S3) = נורית כבויה המערכת כבויה/בתרדמה (S4/S5) = נורית כבויה תפקוד לחצן ההפעלה ונורית ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות לחיצה על לחצן ההפעלה לפרק זמן שבין 50 מילי-שניות ל- 2 שנ' מפעילה את ההתקן. לחצן ההפעלה אינה רושם לחיצות נוספות עד שניתן SOL (סימן חיים) למשתמש. נורית המערכת נדלקת לאחר לחיצה על לחצן ההפעלה. כל הנוריות הזמינות (תאורה אחורית של המקלדת/ נורית caps lock במקלדת/ נורית LED לטעינת הסוללה) נדלקות ומתפקדות באופן ספציפי. ההתראה הקולית כבויה כברירת מחדל. ניתן לאפשרה בהגדרת ה- BIOS. לאמצעי הגנה אין זמן קצוב אם ההתקן נתקע במהלך תהליך הכניסה. הלוגו של :DELL מופיע בתוך 2 שניות לאחר לחיצה על לחצן ההפעלה. אתחול מלא: בתוך 22 שניות לאחר לחיצה על לחצן ההפעלה. להלן דוגמה לצירי הזמן: טכנולוגיה ורכיבים 18

19 ללחצן הפעלה עם קורא טביעות האצבעות אין נורית LED והוא ישתמש בנוריות הזמינות במערכת כדי לספק חיווי של מצב המערכת נורית מתאם החשמל: הנורית שעל מחבר מתאם החשמל מאירה בלבן כשהמתח מסופק משקע החשמל. נורית מצב סוללה: אם המחשב מחובר לשקע חשמל, נורית הסוללה פועלת באופן הבא: 1. לבן קבוע הסוללה נטענת. כאשר רמת טעינה מלאה, הנורית כבית. אם המחשב מופעל מסוללה, תאורת הנורית פועלת באופן הבא: כבויה: הסוללה טעונה במידה מספקת (או שהמחשב כבוי). 1. כתום יציב-רמת הטעינה של הסוללה נמוכה ברמה קריטית. מצב סוללה חלשה הוא מצב בו 2. נורית מצלמה נורית לבנה מופעלת כאשר שהמצלמה פועלת. נורית השתקת המיקרופון: כאשר הוא מופעל נוריות :RJ45 (מושתק), נורית השתקת המיקרופון במקש F4 צריכה להידלק בלבן. טבלה 3. נורית LED באחד מהצדדים של יציאת RJ45 מחוון מהירות קישור (LHS) ירוק מחוון פעילות (RHS) כתום נותרו כ- 30 דקות או פחות של חיי סוללה. 19 טכנולוגיה ורכיבים

20 פירוק והרכבה 3 נושאים: כיסוי הבסיס Battery (סוללה) כרטיס WLAN כרטיס ה- WWAN מודולי זיכרון כונן זיכרון מוצק סוללת מטבע מסגרת פנימית מכלול גוף הקירור - נפרד מכלול גוף הקירור - UMA יציאת DC-in קורא הכרטיסים החכמים לחצני משטח מגע לוח LED רמקולים לוח המערכת מקלדת לחצן הפעלה מכלול הצג מסגרת הצג כיסויי צירים לוח הצג מצלמה צירי הצג כבל צג (edp) מכלול הכיסוי האחורי של הצג מכלול משענת כף היד כיסוי הבסיס הסרת כיסוי הבסיס.1 בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום מכסה הבסיס ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. 20

21 21

22 הסר את חמשת בורג החיזוק (M2.5x6) ואת שלושת בורגי החיזוק חלץ את כיסוי הבסיס החל מהציר הימני והתקדם סביב. הרם את כיסוי הבסיס והרחק אותו מהמחשב. (M2.5x8) שמהדקים את כיסוי הבסיס למחשב. התקנת כיסוי הבסיס אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום מכסה הבסיס ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 22

23 23

24 הנח את כיסוי הבסיס על גבי מכלול משענת כף היד והמקלדת ולחץ את הכיסוי למקומו עד להישמע נקישה. 1. התקן את חמשת בורגי הקיבוע (M2.5x6) ואת שלושת בורגי הקיבוע (M2.5x8) כדי להדק את כיסוי הבסיס למחשב. 2. ה הבאים.1 בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. Battery (סוללה) אמצעי התראה זהירות עבור סוללת ליתיום-יון נקוט משנה זהירות בעת טיפול בסוללות ליתיום-יון. פרוק את הסוללה ככל הניתן לפני הסרתה מהמערכת. ניתן לבצע זאת באמצעות ניתוק מתאם המתח AC מהמערכת כדי לאפשר לסוללה להתרוקן. אין למעוך, להפיל, להשחית או לנקב את הסוללה באמצעות חפצים זרים. אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות גבוהות או לפרק את מארז הסוללה והתאים שלה. אין להפעיל לחץ על פני השטח של הסוללה. אין לכופף את הסוללה. אין להשתמש בכלים מכל סוג כדי לשחרר את הסוללה או להפעיל עליה לחץ. 24

25 במהלך הטיפול במוצר זה, היזהר שלא לאבד אחד מהברגים או להניח אותם במקום הלא נכון כדי למנוע ניקוב או נזק בשוגג לסוללה ולרכיבי מערכת אחרים. אם הסוללה נתקעת בתוך התקן כתוצאה מהתנפחות, אין לנסות לחלץ אותה מכיוון שפעולות כגון ניקוב, כיפוף או מעיכת סוללה מסוג ליתיום-יון עלולות להיות מסוכנות. במקרה כזה, צור קשר לקבלת סיוע והוראות נוספות. אם הסוללה נתקעת בתוך המחשב כתוצאה מהתנפחות, אין לנסות לחלץ אותה מכיוון שפעולות כגון ניקוב, כיפוף או מעיכת סוללה מסוג ליתיום-יון עלולות להיות מסוכנות. במקרה כזה, פנה לתמיכה הטכנית של Dell לקבלת סיוע. ראה. הקפד תמיד לרכוש סוללות מקוריות מ- או משותפים ומשווקים מורשים של.Dell הסרת הסוללה בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום הסוללה ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה נתק את כבל הסוללה מלוח המערכת. שחרר את בורג החיזוק היחיד (M2x6) המהדק את הסוללה הרם והוצא את הסוללה מהמחשב. למשענת כף היד. 25

26 התקנת הסוללה אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום הסוללה ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. הנח את הסוללה שבמשענת כף היד ויישר את חורי הברגים שבסוללה עם חורי הברגים שבמשענת כף היד. 1. התקן את בורג החיזוק היחיד (M2x6) כדי להדק את הסוללה למשענת כף היד. 2. חבר את כבל הסוללה למחבר בלוח המערכת. 3. ה הבאים התקן את כיסוי הבסיס. 1. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 2. כרטיס WLAN הסרת כרטיס ה- WLAN בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס

27 3. הסר את הסוללה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום כרטיס ה- WLAN ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. הסר את הבורג היחיד (M2x3) שמהדק את תושבת ה- WLAN למחשב. 1. הסר את תושבת ה- WLAN מהמחשב. 2. נתק את כבלי אנטנת ה- WLAN ממודול ה- WLAN. 3. הסר את כרטיס ה- WLAN מהמחשב. 4. התקנת כרטיס WLAN אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום כרטיס ה- WLAN ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 27

28 אתר את כרטיס ה- WLAN במחשב שלך. החלק את כרטיס ה- WLAN לחריץ שבלוח המערכת. חבר את כבלי אנטנת ה- WLAN למודול ה- WLAN. הנח את תושבת כרטיס ה- WLAN על כרטיס ה- WLAN והברג חזרה את הבורג היחיד (M2x3) כדי להדק את התושבת למחשב. ה הבאים התקן את הסוללה. 1. התקן את כיסוי הבסיס. 2. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 3. כרטיס ה- WWAN הסרת כרטיס ה- WWAN בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה

29 אודות משימה זו האיור מציין את מיקום כרטיס ה- WWAN ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה הסר את הבורג היחיד (M2x3) שמהדק את תושבת כרטיס ה- WWAN למחשב. הוצא את תושבת כרטיס ה- WWAN מהמחשב. נתק את כבלי אנטנת ה- WWAN ממודול ה- WWAN. הסר את כרטיס ה- WWAN מהמחשב. התקנת כרטיס WWAN אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום כרטיס ה- WWAN ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 29

30 אתר את חריץ כרטיס ה- WWAN במחשב שלך. הכנס את כרטיס ה- WWAN לחריץ שבלוח המערכת. חבר את כבלי אנטנת ה- WWAN למודול ה- WWAN. הנח את תושבת כרטיס ה- WWAN על כרטיס ה- WWAN והברג חזרה את הבורג היחיד (M2x3) כדי להדק את התושבת למחשב. ה הבאים התקן את הסוללה. 1. התקן את כיסוי הבסיס. 2. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 3. מודולי זיכרון הסרת מודול הזיכרון בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה

31 אודות משימה זו האיור מציין את מיקום מודול הזיכרון ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. באמצעות קצות האצבעות, שחרר את תפסי האחיזה ממודול הזיכרון עד שמודול הזיכרון יישלף ממקומו. 1. החלק והוצא את מודול הזיכרון מחריץ מודול הזיכרון שבלוח המערכת. 2. התקנת מודול הזיכרון אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום מודול הזיכרון ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 31

32 ישר את החריץ שבמודול הזיכרון עם הלשונית שבחריץ מודול הזיכרון. החלק בחוזקה את מודול הזיכרון לתוך החריץ בזווית. לחץ על מודול הזיכרון כלפי מטה עד שיינעל במקומו בנקישה. הערה אם אינך שומע את הנקישה, הסר את מודול הזיכרון והתקן אותו חזרה. ה הבאים התקן את הסוללה. 1. התקן את כיסוי הבסיס. 2. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 3. כונן זיכרון מוצק הסרת כונן ה- SSD 2.M 2280 SATA בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום כונן ה- SSD מסוג 2.M 2280 SATA ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. 32

33 אתר את כונן ה- SSD במחשב שלך. 1. הסר את סרט ההדבקה התרמי ממודול ה- SSD. 2. הסר את הבורג היחיד (M2x3) שמהדק את מודול ה- SSD למחשב. 3. החלק את מודול ה- SSD אל מחוץ למחשב. 4. התקנת כונן SSD מסוג M SATA אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום כונן ה- SATA מסוג 2.M 2280 ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 33

34 אתר את חריץ כונן ה- SSD במחשב שלך. 1. החלק את כונן ה- SSD לתוך החריץ. 2. הנח את סרט ההדבקה התרמי של כונן ה- SSD מעל מודול ה- SSD. 3. הברג חזרה את הבורג היחיד (M2x3) כדי להדק את מודול ה- SSD למחשב. 4. ה הבאים התקן את הסוללה. 1. התקן את כיסוי הבסיס. 2. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 3. סוללת מטבע הסרת סוללת המטבע בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום סוללת המטבע ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. אתר את סוללת המטבע במחשב שלך. 1. נתק את כבל סוללת המטבע מהמחבר שבלוח המערכת. 2. הרם את סוללת המטבע והוצא אותה מהמחשב

35 התקנת סוללת המטבע אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום סוללת המטבע ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. אתר את חריץ סוללת המטבע במחשב שלך. 1. הצמד את סוללת המטבע לחריץ. 2. חבר את כבל סוללת המטבע למחבר בלוח המערכת. 3. ה הבאים התקן את הסוללה. 1. התקן את כיסוי הבסיס. 2. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 3. מסגרת פנימית הסרת המסגרת הפנימית בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את כונן SSD מסוג.SATA הסר את כרטיס ה- WLAN. 5. הסר את כרטיס ה- WWAN

36 אודות משימה זו האיור מציין את מיקום המסגרת הפנימית ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה..1 שלוף את כבלי אנטנת ה- WWAN וה- WLAN מתפסי הניתוב. 36

37 קלף את סוללת המטבע מהמסגרת הפנימית. הסר את ששת הברגים (M2x5) ואת ששת הברגים (M2x3) שמהדקים את המסגרת הפנימית אל המחשב. הרם את המסגרת הפנימית והוצא אותה מהמחשב התקנת המסגרת הפנימית אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום המסגרת הפנימית ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 37

38 יישר ומקם את המסגרת הפנימית בתוך החריץ במחשב. הברג בחזרה את ששת הברגים (M2x5) ואת ששת הברגים (M2x3) כדי להדק את המסגרת הפנימית למחשב. נתב את כבלי אנטנת ה- WWAN וה- WLAN דרך תפסי האחיזה במסגרת. הדבק את סוללת המטבע אל המסגרת הפנימית. ה הבאים התקן את כרטיס ה- WLAN. 1. התקן את כרטיס ה- WWAN. 2. התקן את כונן ה- SSD מסוג.SATA התקן את הסוללה. 4. התקן את כיסוי הבסיס. 5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 6. מכלול גוף הקירור - נפרד הסרת מכלול - גוף הקירור נפרד בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את המסגרת הפנימית. 4. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום גוף הקירור ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. 38

39 39

40 אתר את גוף הקירור במחשב שלך. נתק את כבל המאוורר מהמחבר בלוח המערכת. הברג חזרה את שני הברגים (M2x3) המהדקים את מקטע המאוורר של מכלול גוף הקירור ללוח המערכת. הסר את ששת הברגים (M2x3) שמהדקים את מכלול גוף הקירור ללוח המערכת. הערה שחרר את הברגים לפי סדר מספרי ההסבר [1, 6] 5, 4, 3, 2, כפי שמצוין על גבי גוף הקירור. הרם והוצא את מכלול גוף הקירור מהמחשב. הסר את הבורג היחיד (M2x3) שמהדק את מאוורר גוף הקירור למחשב. הרם את מאוורר גוף הקירור והרחק אותו מגוף הקירור התקנת מכלול - גוף הקירור נפרד אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום המקלדת ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 40

41 41

42 ישר את חורי הברגים שבגוף הקירור עם חורי הברגים שבמאוורר גוף הקירור. הברג בחזרה את הבורג היחיד (M2x3) כדי להדק את מאוורר גוף הקירור לגוף הקירור. אתר את חריץ מכלול גוף הקירור במחשב שלך. ישר ומקם את מכלול גוף הקירור בתוך החריץ. הברג חזרה את שני הברגים (M2x3) כדי להדק את מקטע המאוורר של מכלול גוף הקירור ללוח המערכת. הערה הברג חזרה את הברגים לפי הסבר שעל גוף הקירור. הברג בחזרה את ששת הברגים (M2x3) כדי להדק את מכלול חבר את כבל מאוורר גוף הקירור למחבר בלוח המערכת. גוף הקירור ללוח המערכת..6.7 ה הבאים התקן את המסגרת הפנימית 1. התקן את הסוללה. 2. התקן את כיסוי הבסיס. 3. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

43 מכלול גוף הקירור - UMA הסרת מכלול - UMA גוף הקירור בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום גוף הקירור ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. 43

44 .1.2 אתר את מכלול גוף הקירור במחשב שלך. הסר את ששת הברגים (M2x3) שמהדקים את מכלול גוף הקירור למחשב. הערה הסר את הברגים לפי ההסבר שעל מודול גוף הקירור. נתק את הכבל של מאוורר גוף הקירור מלוח המערכת. הרם והוצא את מכלול גוף הקירור מהמחשב. הסר את הבורג היחיד (M2x3) שמהדק את מאוורר גוף הקירור למחשב. הרם את מאוורר גוף הקירור והרחק אותו מגוף הקירור התקנת מכלול - UMA גוף הקירור אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום המקלדת ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 44

45 45

46 ישר את חורי הברגים שבגוף הקירור עם חורי הברגים שבמאוורר גוף הקירור. הברג בחזרה את הבורג היחיד (M2x3) כדי להדק את מאוורר גוף הקירור לגוף הקירור. אתר את חריץ מכלול גוף הקירור במחשב שלך. ישר והנח את מכלול גוף הקירור בחריץ במחשב. הברג בחזרה את ששת הברגים (M2x3) כדי להדק את מכלול גוף הקירור ללוח המערכת. הערה התקן את הברגים לפי ההסבר שעל גוף הקירור. 6. חבר את כבל מאוורר גוף הקירור למחבר בלוח המערכת. ה הבאים התקן את הסוללה. 1. התקן את כיסוי הבסיס. 2. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

47 יציאת DC-in הסרת שקע DC-in בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. הסר את כיסוי הבסיס. הסר את הסוללה. הסר את גוף הקירור - נפרד. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום ה- DC-in ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. אתר את יציאת ה- DC-in במחשב שלך. 1. הסר את שני הברגים (M2x5) שמהדקים את תושבת המתכת של ה- DC-in. 2. הרם את תושבת המתכת של ה- DC-in מהמחשב. 3. נתק את כבל ה- DC-in מהמחבר בלוח המערכת. 4. הסר את יציאת ה- DC-in מהמחשב

48 התקנת ה- DC-in אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום כניסת DC-in ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה אתר את כניסת ה- DC-in במחשב שלך. הכנס את כניסת ה- DC-in לחריץ שבמחשב. חבר את כבל ה- DC-in למחבר בלוח המערכת. הנח את תושבת המתכת של ה- DC-in על יציאת ה- DC-in. החזר למקומם את שני הברגים (M2x5) שמהדקים את תושבת המתכת של כניסת ה- DC-in אל לוח המערכת. ה הבאים התקן את גוף הקירור - נפרד התקן את הסוללה. התקן את כיסוי הבסיס. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 48

49 קורא הכרטיסים החכמים הסרת לוח קורא הכרטיסים החכמים בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את כונן SSD מסוג.SATA הסר את כרטיס ה- WLAN. 5. הסר את כרטיס ה- WWAN. 6. הסר את המסגרת הפנימית. 7. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום לוח קורא הכרטיסים החכמים ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. 49

50 אתר את לוח קורא הכרטיסים החכמים במחשב. 1. פתח את התפס ונתק את כבל לוח לחצני משטח המגע מלוח המערכת. 2. פתח את התפס ונתק את כבל לוח קורא הכרטיסים החכמים מלוח המערכת. 3. קלף את כבל הכרטיסים החכמים ממשענת כף היד. 4. הסר את שלושת הברגים (M2x3) המהדקים את לוח קורא הכרטיסים החכמים למחשב. 5. הרם את מודול קורא הכרטיסים החכמים והוצא אותו מהמחשב. 6. התקנת לוח קורא הכרטיסים החכמים אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום לוח קורא הכרטיסים החכמים ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה..1 אתר את חריץ לוח קורא הכרטיסים החכמים במחשב. 50

51 יישר והנח את לוח קורא הכרטיסים החכמים על החריץ שבמחשב. הברג חזרה את שלושת הברגים (M2x3) המהדקים את לוח קורא הכרטיסים החכמים למחשב. הצמד את כבל קורא הכרטיסים החכמים למשענת כף היד וחבר את הכבל למחבר בלוח המערכת. חבר את כבל לוח לחצן משטח המגע למחבר בלוח המערכת ה הבאים התקן את המסגרת הפנימית. 1. התקן את כרטיס ה- WLAN. 2. התקן את כרטיס ה- WWAN. 3. התקן את כונן ה- SSD מסוג.SATA התקן את הסוללה. 5. התקן את כיסוי הבסיס. 6. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 7. לחצני משטח מגע לוח הסרת לחצני משטח המגע בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את כונן SSD מסוג.SATA הסר את כרטיס ה- WLAN. 5. הסר את כרטיס ה- WWAN. 6. הסר את המסגרת הפנימית. 7. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום לוח לחצני משטח המגע ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. 51

52 אתר את לוח לחצני משטח המגע במחשב שלך. 1. פתח את התפס ונתק את כבל לוח לחצני משטח המגע מהמחבר בלוח המערכת. 2. הסר את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את תובת לחצני משטח המגע למשענת כף היד. 3. הרם את לוח לחצני משטח המגע והוצא אותו מהמחשב. 4. לוח התקנת לחצני משטח המגע אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום לחצני משטח המגע ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 52

53 אתר את חריץ לוח לחצני משטח המגע במחשב. יישר ומקם את לוח לחצני משטח המגע בתוך החריץ במחשב. החזר למקומם את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את לוח לחצני משטח המגע למשענת כף היד. חבר את כבל לוח לחצני משטח המגע למחבר בלוח המערכת ואבטח את התפס. ה הבאים התקן את המסגרת הפנימית. 1. התקן את כרטיס ה- WLAN. 2. התקן את כרטיס ה- WWAN. 3. התקן את כונן ה- SSD מסוג.SATA התקן את הסוללה. 5. התקן את כיסוי הבסיס. 6. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 7. לוח LED הסרת לוח ה- LED בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את כונן SSD מסוג.SATA הסר את כרטיס ה- WLAN. 5. הסר את כרטיס ה- WWAN

54 7. הסר את המסגרת הפנימית. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום לוח ה- LED ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה אתר את לוח ה- LED במחשב. פתח את התפס ונתק את כבל לוח ה- LED מהמחבר בלוח המערכת. קלף חזרה את כבל לוח ה- LED. הערה כבל לוח ה- LED מאובטח למחשב על-ידי סרט הדבקה. הסר את הבורג היחיד (M2x3) שמהדק את הרם את לוח ה- LED והוצא אותו מהמחשב. לוח ה- LED למחשב..4.5 התקנת כרטיס ה- LED אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום לוח ה- LED ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 54

55 אתר את חריץ לוח ה- LED במחשב. 1. יישר והנח את לוח ה- LED על החריץ שבמחשב. 2. הברג חזרה את הבורג היחיד (M2x3) כדי להדק את לוח ה- LED למחשב. 3. הצמד את כבל לוח ה- LED לסרט ההדבקה במשענת כף היד. 4. חבר את כבל לוח ה- LED למחבר בלוח המערכת. 5. ה הבאים התקן את המסגרת הפנימית 1. התקן את כרטיס ה- WLAN. 2. התקן את כרטיס ה- WWAN. 3. התקן את כונן ה- SSD מסוג.SATA התקן את הסוללה. 5. התקן את כיסוי הבסיס. 6. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

56 רמקולים הסרת הרמקולים בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את כונן SSD מסוג.SATA הסר את כרטיס ה- WLAN. 5. הסר את כרטיס ה- WWAN. 6. הסר את המסגרת הפנימית. 7. הסר את לוח ה- LED 8. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום הרמקולים ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. 56

57 אתר את הרמקולים במחשב שלך. 1. שלוף את כבלי הרמקולים מתפסי האחיזה במחשב. 2. הרם את הרמקולים והוצא אותם מהמחשב. 3. התקנת הרמקולים אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום הרמקולים ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. אתר את חריץ הרמקולים במחשב שלך. 1. יישר והנח את הרמקולים בחריץ שבמחשב. 2. נתב את כבלי הרמקול דרך תפסי האחיזה שבמחשב

58 ה הבאים התקן את לוח ה- LED. 1. התקן את המסגרת הפנימית. 2. התקן את כרטיס ה- WLAN. 3. התקן את כרטיס ה- WWAN. 4. התקן את כונן ה- SSD מסוג.SATA התקן את הסוללה. 6. התקן את כיסוי הבסיס. 7. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 8. לוח המערכת הסרת לוח המערכת בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את כונן SSD מסוג.SATA הסר את הזיכרון. 5. הסר את כרטיס ה- WLAN. 6. הסר את כרטיס ה- WWAN. 7. הסר את המסגרת הפנימית. 8. הסר את לוח ה- LED הסר את גוף הקירור -נפרד או גוף הקירור- UMA. הסר את ה- DC-in. 11. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום לוח המערכת ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. 58

59 59

60 אתר את לוח המערכת במחשב. הסר את הבורג היחיד (M2x3) שמהדק את תושבת המתכת של קורא טביעות האצבעות. הסר את תושבת המתכת של קורא טביעות האצבעות מהמחשב והפוך את חיישן טביעת אצבע. הסר את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את תושבת הצג למקומה. הוצא את תושבת הצג אל מחוץ למחשב. נתק את כבל הצג מהמחבר בלוח המערכת. נתק את הכבלים הבאים: כבל המצלמה a. כבל הרמקול b. LED כבל לוח נוריות c. כבל קורא טביעות אצבעות d. כבל מקלדת e. הסר את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את לוח המערכת אל מכלול משענת הרם והוצא את לוח המערכת ממכלול משענת כף היד והמקלדת..8.9 כף היד והמקלדת. התקנת לוח המערכת אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום לוח המערכת ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 60

61 61

62 אתר את חריץ לוח המערכת במחשב. 1. החלק את היציאות שבלוח המערכת לתוך החריצים שבמשענת כף היד ויישר את חורי הברגים שבלוח המערכת עם חורי הברגים שבמשענת כף היד. 2. הברג מחדש את שני הברגים (M2x3) כדי להדק את לוח המערכת למשענת כף היד. 3. יישר ומקם את חיישן קורא טביעות האצבעות על החריץ במחשב. 4. הנח את תושבת המתכת של קורא טביעות האצבעות מעל חיישן טביעת אצבע. 5. הברג בחזרה את הבורג (M2x3) כדי להדק את תושבת המתכת למחשב. 6. חבר את כבל הצג למחבר בלוח המערכת. 7. הדבק את הסרט שמהדק את לוח התצוגה ללוח המערכת. 8. החזר למקומם את שני הברגים (M2x3) כדי להדק את תושבת המתכת של הצג אל לוח המערכת חבר את הכבלים הבאים: כבל המצלמה a. כבל הרמקול b. LED כבל לוח נוריות c. כבל קורא טביעות אצבעות d. כבל מקלדת e. ה הבאים התקן את ה- DC-in. 1. התקן את גוף הקירור-נפרד או גוף הקירור- UMA

63 התקן את לוח ה- LED. 3. התקן את המסגרת הפנימית. 4. התקן את הזיכרון. 5. התקן את כרטיס ה- WLAN. 6. התקן את כרטיס ה- WWAN. 7. התקן את כונן ה- SSD מסוג.SATA התקן את הסוללה התקן את כיסוי הבסיס. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 11. מקלדת הסרת המקלדת בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את כונן SSD מסוג.SATA הסר את הזיכרון. 5. הסר את כרטיס ה- WLAN. 6. הסר את כרטיס ה- WWAN. 7. הסר את המסגרת הפנימית. 8. הסר את לוח ה- LED הסר את ה- DC-in. הסר את לוח המערכת. 11. הערה לוח המערכת ניתן להסרה כשגוף הקירור מחובר. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום תושבת המקלדת ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. 3

64 אתר את המקלדת במחשב שלך. 1. פתח את התפס ונתק את הכבלים הבאים: 2. כבל מקלדת a. 64

65 b. כבל התאורה האחורית של המקלדת c. כבל משטח מגע d. כבל לוח לחצני משטח המגע הסר את 18 הברגים (M2x2.5) המאבטחים את מכלול המקלדת למשענת כף היד. הרם בזהירות את מכלול המקלדת ממשענת כף היד. הפוך את מכלול המקלדת. הסר את ששת הברגים (M2x2) המהדקים את המקלדת לתושבת המקלדת. הסר את המקלדת מתושבת המקלדת התקנת המקלדת אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום המקלדת ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 65

66 הברג חזרה את ששת הברגים (M2x2) כדי להדק את המקלדת לתושבת המקלדת. הפוך את מכלול המקלדת ויישר אותו עם החריץ שלו במשענת כף היד. לחץ כלפי מטה על בשוליים בנקודות השחרור, כדי להדק את מכלול המקלדת למשענת כף היד. הערה המקלדת כוללת נקודות שחרור מרובות בצד השוליים שיש עליהן כלפי מטה בחוזקה לאחר החלפת המקלדת. הברג חזרה את 18 הברגים חבר את הכבלים הבאים:.a.b.c.d כבל מקלדת כבל התאורה האחורית של המקלדת כבל משטח מגע כבל לוח לחצני משטח המגע (M2x2.5) המאבטחים את מכלול המקלדת למשענת כף היד..4.5 ה הבאים.1 התקן את לוח המערכת. הערה לוח המערכת ניתן להתקנה כשגוף הקירור מחובר. התקן את ה- DC-in. 2. התקן את לוח ה- LED. 3. התקן את המסגרת הפנימית. 4. התקן את הזיכרון. 5. התקן את כרטיס ה- WLAN. 6. התקן את כרטיס ה- WWAN. 7. התקן את כונן ה- SSD מסוג.SATA התקן את הסוללה התקן את כיסוי הבסיס. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

67 לחצן הפעלה הסרת לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את כונן SSD מסוג.SATA הסר את הזיכרון. 5. הסר את כרטיס ה- WLAN. 6. הסר את כרטיס ה- WWAN. 7. הסר את המסגרת הפנימית. 8. הסר את לוח ה- LED הסר את ה- DC-in. הסר את לוח המערכת. 11. הערה לוח המערכת ניתן להסרה כשגוף הקירור מחובר. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. אתר את לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות במחשב שלך. 1. הסר את שני הברגים (M2x2) שמהדקים את לחצן ההפעלה למשענת כף היד. 2. הרם את לחצן ההפעלה עם קורא טביעת האצבע והוצא אותו מהמחשב. 3. התקנת לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. 7

68 אודות משימה זו האיור מציין את מיקום לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. אתר את חריץ לחצן ההפעלה עם קורא טביעות האצבעות במחשב שלך. 1. יישר ומקם את לחצן הפעלה עם קורא טביעות האצבעות לתוך החריץ במחשב. 2. התקן את שני (M2x2) הברגים שמהדקים את לחצן ההפעלה למשענת כף היד. 3. ה הבאים.1 התקן את לוח המערכת. הערה לוח המערכת ניתן להתקנה כשגוף הקירור מחובר. התקן את ה- DC-in. 2. התקן את לוח ה- LED. 3. התקן את המסגרת הפנימית. 4. התקן את הזיכרון. 5. התקן את כרטיס ה- WLAN. 6. התקן את כרטיס ה- WWAN. 7. התקן את כונן ה- SSD מסוג.SATA התקן את הסוללה התקן את כיסוי הבסיס. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 11. מכלול הצג הסרת מכלול הצג בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את כרטיס ה- WLAN. 4. הסר את כרטיס ה- WWAN

69 אודות משימה זו האיור מציין את מיקום מכלול הצג ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. 69

70 70

71 הסר את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את תושבת המתכת של ה- EDP למחשב. 1. קלף את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג ללוח המערכת. 2. פתח את התפס ונתק את כבל הצג מלוח המערכת. 3. נתק את כבל מסך המגע מהמחבר בלוח המערכת. 4. שלוף את כבלי ה- WLAN וה- WWAN מתפסי ההחזקה. 5. הסר את ארבעת הברגים (M2.5x5) שמהדקים את צירי הצג למארז המחשב שלך. 6. פתח את צירי הצג בזווית של 90 מעלות ופתח מעט את הצג. 7. הוצא את מכלול משענת כף היד והמקלדת ממכלול הצג. 8. התקנת מכלול הצג אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום התא ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 71

72 72

73 73

74 74

75 הנח את מכלול הצג על משטח ישר ונקי. ישר ומקם את משענת כף היד במכלול הצג. באמצעות בליטות היישור, סגור את צירי הצג. חבר את כבל הצג ללוח המערכת והדבק את סרט ההדבקה כדי לאבטח את כבל הצג. הנח את תושבת המתכת של כבל הצג על מחבר כבל הצג. החזר למקומם את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את תושבת המתכת של כבל הצג ללוח המערכת. חבר את כבל מסך המגע למחבר בלוח המערכת. הברג בחזרה את ארבעת הברגים (M2.5x5) כדי להדק את ציר הצג למארז המחשב. נתב את כבל ה- WWAN ואת כבל ה- WLAN דרך תפסי האחיזה המסופקים. ה הבאים התקן את כרטיס ה- WLAN. 1. התקן את כרטיס ה- WWAN. 2. התקן את הסוללה. 3. התקן את כיסוי הבסיס. 4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

76 מסגרת הצג הסרת מסגרת הצג בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את כרטיס ה- WLAN. 4. הסר את כרטיס ה- WWAN. 5. הסר את מכלול הצג. 6. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום מסגרת הצג ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. השתמש בלהב פלסטיק כדי לשחרר את הקצה התחתון של מסגרת הצג, החל מהשקעים ליד הצירים. 1. התקדם סביב השוליים של מסגרת הצג כדי לשחרר אותה מהכיסוי האחורי של הצג. 2. הסר את מסגרת הצג מהכיסוי האחורי של הצג

77 התקנת מסגרת הצג אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום מסגרת הצג ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. ישר את מסגרת הצג עם הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה, והכנס בזהירות את מסגרת הצג למקומה, עד להישמע נקישה. ה הבאים התקן את מכלול הצג. 1. התקן את כרטיס ה- WLAN. 2. התקן את כרטיס ה- WWAN. 3. התקן את הסוללה. 4. התקן את כיסוי הבסיס. 5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

78 כיסויי צירים הסרת מכסי הצירים בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את מכלול הצג. 4. הסר את מסגרת הצג. 5. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום מכסי הצירים ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה אתר את מכסה הציר על הכיסוי האחורי של הצג. הסר את שני הברגים (M2x3) שמהדקים את כיסויי הצירים למארז. צבוט בחוזקה את מכסי הצירים כדי לשחרר אותם מהצלעות על הכיסוי האחורי של הצג והחלק אותם פנימה כדי להסיר את המכסים מציר הצג. 78

79 התקנת מכסי הצירים אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום כיסויי הצירים ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. הנח את כיסויי הצירים והחלק אותם כלפי חוץ על גבי צירי הצג. 1. הברג חזרה את שני הברגים (M2x3) כדי להדק את כיסויי הצירים לציר הצג. 2. ה הבאים התקן את מסגרת הצג. 1. התקן את מכלול הצג. 2. התקן את הסוללה. 3. התקן את כיסוי הבסיס. 4. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

80 לוח הצג הסרת לוח הצג בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את מכלול הצג. 4. הסר את מסגרת הצג. 5. הסר את מכסי צירי הצג. 6. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום מסגרת הצג ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. 80

81 .1 הנח את לוח הצג על מכלול הכיסוי האחורי של הצג. 81

82 הסר את שני (M2.5x3) הברגים שמהדקים את הרם והפוך את לוח הצג כדי לגשת לכבל הצג. קלף את הסרט המוליך שעל מחבר כבל הצג. לוח הצג למכלול הצג. הערה אין למשוך ולשחרר את סרטי ה- Stretch (SR) מלוח הצג. אין צורך להפריד את התושבות השמאלית והימנית מלוח הצג. הרם את התפס ונתק את כבל הצג מהמחבר בלוח הצג התקנת לוח הצג אם אתה מבצע החלפת רכיב, הסר את הרכיבים הקיימים לפני ביצוע הליך ההתקנה. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום לוח התצוגה ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 82

83 83

84 חבר את כבל הצג למחבר וסגור את התפס. הצמד את סרט ההדבקה כדי לאבטח את מחבר כבל הצג. חזור והנח את לוח הצג על הכיסוי האחורי של הצג. הברג בחזרה את שני הברגים (M2.5x3) שמהדקים את לוח הצג למכלול הצג. ה הבאים התקן את מכסי צירי הצג. 1. התקן את מסגרת הצג. 2. התקן את מכלול הצג. 3. התקן את הסוללה. 4. התקן את כיסוי הבסיס. 5. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 6. מצלמה הסרת המצלמה.1 בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 84

85 הסר את כיסוי הבסיס. הסר את הסוללה. הסר את מכלול הצג. הסר את מסגרת הצג. הסר את מכסי צירי הצג. הסר את לוח הצג אודות משימה זו האיור מציין את מיקום המצלמה ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. קלף את שני הסרטים המוליכים שמחברים את המצלמה למקומה. 1. נתק את כבל המצלמה מהמחבר במודול המצלמה. 2. שחרר והרם בזהירות את מודול המצלמה מהכיסוי האחורי של הצג. 3. התקנת המצלמה אודות משימה זו האיור מציין את מיקום המצלמה ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 85

86 הכנס את המצלמה לחריץ בכיסוי האחורי של הצג. 1. חבר את כבל המצלמה למחבר והצמד את סרט ההדבקה מעל למחבר המצלמה. 2. הצמד את שני הסרטים המוליכים מעל מודול המצלמה. 3. ה הבאים התקן את לוח הצג. 1. התקן את מכסי צירי הצג. 2. התקן את מסגרת הצג. 3. התקן את מכלול הצג. 4. התקן את הסוללה. 5. התקן את כיסוי הבסיס. 6. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 7. צירי הצג הסרת ציר הצג בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את מכלול הצג. 4. הסר את מסגרת הצג. 5. הסר את מכסי צירי הצג. 6. הסר את לוח הצג. 7. אודות משימה זו האיור מציין את מיקום המצלמה ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. 86

87 .1.2 הסר את ארבעת הברגים (M2.5x3) שמהדקים את הסר את צירי הצג מהכיסוי האחורי של הצג. ציר הצג למכלול הצג. התקנת ציר הצג אודות משימה זו האיור מציין את מיקום המצלמה ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 87

88 .1.2 הנח את ציר הצג על מכלול הצג. הברג בחזרה את ארבעת הברגים מסוג M2.5x3 כדי להדק את ציר הצג למכלול הצג. ה הבאים התקן את לוח הצג. 1. התקן את מכסה ציר הצג. 2. התקן את מסגרת הצג. 3. התקן את מכלול הצג. 4. התקן את הסוללה. 5. התקן את כיסוי הבסיס. 6. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 7. כבל צג (edp) הסרת כבל הצג בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 1. הסר את כיסוי הבסיס

89 הסר את הסוללה. הסר את מכלול הצג. הסר את מסגרת הצג. הסר את מכסי צירי הצג. הסר את לוח הצג. הסר את המצלמה אודות משימה זו האיור מציין את מיקום כבל הצג ומספק ייצוג חזותי של הליך ההסרה. קלף את הסרת הדביק ושלוף את כבל הצג כדי לשחרר אותו מהדבק והרם את כבל הצג מהכיסוי האחורי של הצג. התקנת כבל הצג אודות משימה זו האיור מציין את מיקום המצלמה ומספק ייצוג חזותי של הליך ההתקנה. 89

90 הצמד את כבל הצג לכיסוי האחורי של הצג. 1. הדבק את הסרט הדביק המוליך ונתב את כבל הצג לכיסוי האחורי של הצג. 2. ה הבאים התקן את המצלמה. 1. התקן את לוח הצג. 2. התקן את מכסי צירי הצג. 3. התקן את מסגרת הצג. 4. התקן את מכלול הצג. 5. התקן את הסוללה. 6. התקן את כיסוי הבסיס. 7. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 8. מכלול הכיסוי האחורי של הצג החזרת הכיסוי האחורי של הצג למקומו.1 בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 90

91 הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את מכלול הצג. 4. הסר את מסגרת הצג. 5. הסר את מכסי צירי הצג. 6. הסר את צירי הצג. 7. הסר את לוח הצג. 8. הסר את המצלמה הסר את כבל הצג. אודות משימה זו לאחר ביצוע ה שלעיל, נותר בידיך כיסוי לוח הצג. ה הבאים התקן את כבל הצג. 1. התקן את המצלמה. 2. התקן את לוח הצג. 3. התקן את צירי הצג. 4. התקן את מכסי צירי הצג. 5. התקן את מסגרת הצג. 6. התקן את מכלול הצג. 7. התקן את הסוללה. 8. התקן את כיסוי הבסיס בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. מכלול משענת כף היד החזרת מכלול משענת כף היד למקומו.1 בצע את ההליך המפורט בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 91

92 הסר את כיסוי הבסיס. 2. הסר את הסוללה. 3. הסר את כונן SSD מסוג.SATA הסר את הזיכרון. 5. הסר את כרטיס ה- WLAN. 6. הסר את כרטיס ה- WWAN. 7. הסר את המסגרת הפנימית. 8. הסר את לוח ה- LED הסר את.DC-in הסר את לוח המערכת. 11. הערה לוח המערכת ניתן להסרה כשגוף הקירור מחובר. 12. הסר את המקלדת. 13. הסר את קורא הכרטיסים החכמים. 14. הסר את מכלול הצג. אודות משימה זו לאחר ביצוע כל ה המתוארים לעיל, תישאר עם משענת כף היד. משענת כף היד ללא קורא כרטיסים חכמים ללא מגע: משענת כף היד עם קורא כרטיסים חכמים ללא מגע: 92

93 ה הבאים התקן את מכלול הצג. התקנ את קורא הכרטיסים החכמים. התקן את המקלדת. התקן את לוח המערכת. הערה לוח המערכת ניתן להתקנה כשגוף הקירור מחובר. 5. התקן את.DC-in 6. התקן את לוח ה- LED. 7. התקן את המסגרת הפנימית. 8. התקן את הזיכרון. 9. התקן את כרטיס ה- WLAN. 10. התקן את כרטיס ה- WWAN. 11. התקן את כונן ה- SSD מסוג.SATA התקן את הסוללה. 13. התקן את כיסוי הבסיס. 14. בצע את הפעולות המפורטות בסעיף לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב. 3

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת

ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההת ADS-2100 מדריך להתקנה מהירה התחל כאן קראו את הוראות הבטיחות לפני שתתקינו את המכשיר שברשותכם. לאחר מכן יש לקרוא מדריך זה להתקנה מהירה, כדי שכל שלבי ההתקנה יתבצעו כהלכה. אזהרה הסימון אזהרה מצביע על מצב של

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1

F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש Rev. A01 N750 DB 1 F9K1103 נתב אלחוטי דו-ערוצי +N מדריך למשתמש 8820-00778 Rev. A01 N750 DB 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 3 הגדרות וכלים מתקדמים... 8 יישום 9... Belkin Router Manager שינוי הגדרות ידני

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074>

<4D F736F F F696E74202D20ECE9F7E5E9E9ED20E1EEF2F8EA20E4E4E2F0E420E1F4F0E920E7F9EEE5EC202D E372E30392E707074> 1 אגף השיווק - המחלקה ל ייעול הצריכה המחל ק ה לייעול הצריכה אגף השיווק חטיב ת לקוחות ח ברת החשמל מהנדס אייל גבאי 1 28.7.09 - ל י ק ו י י ם במ ערך ההגנה בפנ י ח י שמ ו ל - א י י ל ג בא י אמצעי הגנה בפני

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 -

6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה Office 365 - חשיפת סיבות קריטיות מדוע ארגונים זקוקים לגיבוי נתוני ה Office 365 - 6 סיבות מדוע הכרחי לקחת אחריות על גיבוי ה- 2 Office 365 הקדמה האם אתה שולט במידע

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

Title

Title HKP65410FB הוראות שימוש כיריים HE USER MANUAL www.aeg.com 2 תוכן 1. מידע על בטיחות... 2 2. הוראות בטיחות... 4 3. תיאור המוצר... 6 4. שימוש יומיומי... 8 5. אזור בישול גמיש באינדוקציה... 11 6. עצות וטיפים...

קרא עוד

Electronics Programs Youd Dalet

Electronics Programs Youd Dalet משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים התמחות מערכות אלקטרוניות תכנית לימודים למקצוע תקשורת מחשבים סמל מקצוע

קרא עוד