‏15 אוגוסט 2001

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "‏15 אוגוסט 2001"

תמליל

1 קורות חיים א. פרטים אישיים שם 8 רבקה ודמני )שאומן( מצב משפחתי 8 נשואה + 3 מס' טלפון כתובת אלקטרונית 8 השכלה תואר דוקטור לפילוסופיה Ph.D.( (, אוניברסיטת תל-אביב. נושא המחקר: למידה באמצעות משימות עתירות מידע בסביבה עתירת טכנולוגיה: דפוסי שינוי והתפתחות של תפיסות חינוכיות ותהליכי הוראה ולמידה בכיתה בקרב מורים ותלמידים. מנחה: פרופ' תמר לוין. : 4002 M.A )עם תזה(, אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך, החוג לתקשורת ומחשבים בחינוך. נושא עבודת הגמר: חשיבת מורים בסביבה חינוכית משולבת מחשב וטכנולוגיות מולטימדיה. : 4772 : הסבת אקדמאים להוראת מחשבים וטכנולוגיות מידע )טכ"ם(., B.A אוניברסיטת תל-אביב בחוגים: מדע המדינה, שפה וספרות צרפתית. תעודת הוראה בשפה וספרות צרפתית. : , לימודי ספרות צרפתית בפקולטה לשפות רומניות, אוניברסיטת U.L.B בריסל, בלגיה )מילגת לימודים( ניסיון מקצועי ואילך משנה לראש סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות ראש בית הספר מוסמכים ראש החוג "טכנולוגיה בחינוך" לתואר שני יו"ר אגודת הידידים משנה לראש סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות ראש בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה ראש המכללה להוראת טכנולוגיה ת"א מנהלת המרכז הטכנולוגי ת"א

2 מרכזת פדגוגית, החוג למחשבים וטכנולוגיות מידע, המכללה להוראת טכנולוגיה של המכללה למינהל מרכזת צוות ניהול, המרכז הטכנולוגי, המכללה למינהל מרצה למחשבים וטכנולוגיות מידע, המכללה להוראת טכנולוגיה של המכללה למינהל מרכזת מגמת מחשבים וטכנולוגיות מידע, המרכז הטכנולוגי מורה למקצועות המחשב, מסלול עיוני ומסלול טכנולוגי, המרכז הטכנולוגי, המכללה למינהל מנהלת היצוא במפעל "מוצרים כימיים בע"מ" מורה לשפה וספרות צרפתית, תיכון עירוני ט', תל-אביב עוזרת הוראה, המכון לקרימינולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב עוזרת הוראה, החוג לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב ברמה טובה מאד )שפת אם( ברמה טובה מאד ברמה טובה מאד דבור: ברמה טובה מאד קריאה: ברמה טובה שפות עברית - אנגלית - צרפתית - גרמנית - ב. הוראה רשימת קורסים 4. בתוכנית לתואר שני בניהול ובארגון מערכות חינוך "מוסמך בהוראה" M.Ed. תש"ע 8 א. הטמעת שינויים וטכנולוגיות במערכת חינוך סמינריון )0 ש"ס(. 4. בתוכנית טכנולוגיה בחינוך לתואר שני "מוסמך בהוראה" 8M.Ed. א. שילוב טכנולוגיות בהוראת תחומי דעת בבית הספר סמינריון )2 ש"ס(. ב. הכשרת מורים והתפתחותם המקצועית בעידן של תמורות ושינויים סמינריון )2 ש"ס(. עד לתפקידי כראש המכללה להוראת טכנולוגיה לימדתי בחוג למחשבים וטכנולוגיות מידע את הקורסים הבאים: תכנות שפת פסקל, תכנות שפת C, גישות בהוראת מדעי המחשב, גישות בהוראת טכנולוגיות מידע, סדנא דידקטית, התנסות בהוראה. ג. יוזמות חינוכיות ופיתוח חומרי למידה יוזמות חינוכיות

3 4. תפקידים במכללה 8 ראש המכללה להוראת טכנולוגיה ) ( משנה לראש סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות )0222 ואילך( ראש בית הספר למוסמכים )אוקטובר 0229 ואילך( 4. חברות בוועדות ובצוותי עבודה במכללה 8 )0222 ואילך( הנהלת המכללה הנהלה אקדמית של המכללה הנהלת בי"ס למוסמכים יו"ר ועדת כספים )או"ט( ועדת קבע אקדמית ועדת הוראה ועדת כ"א בהוראה ועדת מש"א תנאי העסקה לעו"ה ועדת איוש לתפקידי ניהול אקדמי ועדת היגוי תכנית 52 חזון המכללה פורום אקדמי מועצה אקדמית אספת העמותה והוועד המנהל אגודת ידידי סמינר הקיבוצים מייסדת ויו"ר האגודה "המכון לחינוך מתקדם" 1. חברת מועצת מערכת "גילוי דעת", כתב עת רב-תחומי לחינוך, חברה ותרבות )שפיט(. סמינר הקיבוצים.. 2 פעילות אקדמית ומקצועית מחוץ למכללה 8 השתתפות בוועדות מקצועיות 5. חברה בהנהלת רמ"א פורום ראשי המכללות האקדמיות לחינוך ) ( -.0 חברה בחבר הנאמנים של עמותת 0225( Genesis Philanthrpy Grup ) חברה בחבר הנאמנים של עמותת סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות )מהקמתה בעקבות איחוד המכללות 0222 ואילך(. 2. חברה בוועדת ההיגוי של בית ספר למורי מורים, מכון מופ"ת )0220 ואילך(. 5. חברה בוועדת ההיגוי של מופ"ת בינלאומי יהודי, מכון מופ"ת )0222 ואילך(. 2. חברה באיגוד האינטרנט הישראלי חינוך והסברה לשימוש נבון באינטרנט. 7. EARLI - Eurpe Assciatin fr Research and Instructin (frm 2002). 8. AACE - Assciatin fr the Advancement f Cmputing in Educatin (frm 2004). 9. SITE - Sciety fr Infrmatin Technlgy in Educatin (frm 2004). 10. ICTE- Infrmatin Cmmunicatin Technlgy in Educatin (frm 2007).

4 11.ATEE - Assciatin f Teacher Educatin in Eurpe (frm 2004). Member in 2 RDCs (Research and Develpment Centers): A. Infrmatin Technlgy B. Prfessinal Develpment f Teacher Educatrs.. 3 ייזום וארגון כנסים וימי עיון 8 ייזום וארגון כנסים וימי עיון רבים במסגרת המכללה ומטעמה וכן במסגרת רמ"א )ראשי מכללות אקדמיות(. 4. קידום פרויקטים וייזום חידושים במכללה 8 הקמת מרכז פתו"ח )פדגוגיה, תרבות וטכנולוגיות חדישות( )0225(. ד"ר רבקה ודמני, ד"ר חנן יניב. הקמת מערך למידה מרחוק במסגרת מרכז פתו"ח )0222(. ד"ר רבקה ודמני, ד"ר אבי שוחט, ד"ר ארקדי שטיינבוק, ליאת אראל. הקמת אולפן רדיו )0222(. ד"ר יגאל משיח, ד"ר רבקה ודמני, מאיר ראובני. הקמת אולפן טלויזיה )0225(. ד"ר יגאל משיח, ד"ר רבקה ודמני, מאיר ראובני. 5. תרומה למערכת החינוך ולבתי הספר 8 איחוד המכללות איחוד המכללה להוראת טכנולוגיה ומכללת סמינר הקיבוצים כ"ח שיטה חדשנית להטמעת תרבות המחשב והאינטרנט בסביבה החינוכית 6. תרומה לקהילה ולחברה 8 תוכניות מחוייבות אישית ומעורבות בקהילה שימוש נבון באינטרנט פרוייקט משותף עם איגוד האינטרנט פיתוח חומרי למידה במחשבים וטכנולוגיות מידע תכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" B.Ed. 5. )5995(. )יו"ר ועדת ההיגוי(. תכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" B.Ed. באמנויות העיצוב )5992(. 0. )חברה בועדת ההיגוי(. תכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" B.Ed. באמנות בהתמקדות מדיה 3. דיגיטלית )0222(. )חברה בועדת ההיגוי(. תכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" B.Ed. בתקשורת וקולנוע )0222(. 2. )חברה בועדת ההיגוי(. לימודים לתואר שני "מוסמך בהוראה" M.Ed. בניהול ובארגון מערכות חינוך תכנית 5. )0222 ואילך(. )חברה בועדת ההיגוי(. בטכנולוגיה בחינוך )0225 ואילך( תכנית לימודים לתואר שני "מוסמך להוראה" M.Ed. 2. )יו"ר ועדת ההיגוי וראש התכנית(.

5 ר ש י מ ת פ ר ס ו מ י ם א. מאמרים בכתבי עת שפיטים בן-דוד, ש., שאומן )ודמני(, ר. אוניברסיטת תל-אביב. )5950(. ערכים בחינוך המשלים הלכה ומעשה Shham, S., Ben-David S., Vadmani, R., Atar, J., Fleming, S. (1973). The Cycles f Interactin. Tel-Aviv University Press. 3.שוהם, ש.ג., בן-דוד, ש., ודמני, ר., עטר, י., פלמינג, ס. )5952(. מעגלי האינטראקציה מגמות, כרך כ' )2( עמ' באלימות. 2. Levin, T., Wadmany, R. (2005). Changes in Educatinal Beliefs and Classrm Practices f Teachers and Students in a rich Technlgy-based Classrms. Jurnal f Technlgy, Pedaggy and Educatin. Triangle. Vlume 14, Number 3, pp U.K. (Received Best Paper Award at the Sciety fr Infrmatin Technlgy and Teacher Educatin 2004 cnference in Atlanta, U.S.A). 5. Levin, T., Wadmany, R. (2006). Listening t Students Vices n Learning with Infrmatin Technlgies in a Rich Technlgy-based classrm. Jurnal f Educatinal Cmputing Research. 34(3), Levin, T., Wadmany, R. (2006). Teachers' Beliefs and Practices in Technlgybased classrms: A Develpmental View. Jurnal f Research n Technlgy in Educatin. Vlume 39, Number 2, Levin, T. & Wadmany, R. (2008). Teachers Views n Factrs Affecting Effective Integratin f Infrmatin Technlgy in the Classrm: Develpmental Scenery. Jurnal f Technlgy and Teacher Educatin. 16 (2), March, pp Chesapeake, VA: AACE. 8. Wadmany, R., Levin, T. (2009). Changes in Instructinal Practices in Technlgy- Enriched Classrms and Student Views n Learning. UCFV Research Review. Vlume 2: Issue 3, pp Wadmany, R., Rimr, R., Rzner, E. (June 2011). The Relatinship between Attitude, Thinking and Activity f Students in an E-Learning Curse. REM Research n Educatin and Media. Vl. 3, N ודמני, ר. )0255(. )בהדפסה(. דפוסי שינוי והתפתחות של תפיסות מורים את משמעות ההוראה והלמידה בסביבות מבוססות טכנולוגיה. דפים - כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך. 50. מכון מופ"ת. ב. פרקים ב- Prceedings שפיטים ובספרים

6 1. Wadmany, R., & Levin, T. (2004). The use f Infrmatin technlgies in the classrms: Patterns f change and develpment in educatinal beliefs and in educatinal practices amng teachers and their students. In: Ferding, R., Crawfrd, C., Carlsen, R., Davis, N., Price, J., Weber, R., Willis, D.A. (Eds.). Sciety fr Infrmatin Technlgy and Teacher Educatin - Infrmatin Technlgy Diffusin/Integratin (pp ). Nrflk, VA: AACE. 2. Wadmany, R., & Yaniv, H. (2004). Passprt T Infrmatin Technlgy : Diffusin Of Infrmatin Technlgy In Schl While Empwering Children With Special Needs. In C. Crawfrd, D. Willis, R. Carlsen, I. Gibsn, K. McFerrin, J. Price & R. Weber (Eds.). Sciety fr Infrmatin Technlgy and Teacher Educatin Infrmatin Technlgy Diffusin/Integratin (pp ). Chesapeake, VA: AACE. 3. Wadmany, R., Levin, T. (2004). A dialgue between thery and practice in research n teachers beliefs and classrm experiences in a rich technlgy-based envirnment. In: C. Scurati, and A. Libttn. (Eds.). Teacher Educatin between Thery and Practice: The end f thery the future f practice? Via Pantan, Millan Italia: Centr Eurpa Scula Eduazine Scieta (C.E.S.E.S). 4. Wadmany, R., Levin, T. (2005). Integrating Infrmatin Technlgy in the Classrm: Imprtance f the Student s View and Supprt Rle. In:. In: Crawfrd, C. M., Carlsn, R., Gibsn, I., McFerrin, K., Price, J., Weber, R., Willis, D.A. (Eds.). In: Sciety fr Infrmatin Technlgy and Teacher Educatin - Infrmatin Technlgy Diffusin/Integratin (pp ). Nrflk, Virginia: Assciatin f the Advancement f Cmputing in Educatin (AACE). 5. Wadmany, R., Levin, T. (2005). Teachers Views n Learning and Teaching in Rich Technlgy-based Classrms: A Develpmental Perspective. In: Kinshuk, Sampsn, & Isaias (Eds.) Cgnitin and Explratry Learning in Digital Age (pp ); Internatinal Assciatin fr develpment f the Infrmatin Sciety (IADIS). 6. Levin, T. & Wadmany, R. (2006). Learning frm Experience: Teachers views n factrs enhancing r inhibiting effective use f infrmatin technlgy in richtechnlgy classrm. In: Crawfrd, C., Willis, D., Carlsen, R., Gibsn, I., McFerrin, K., Price, J., & Weber, R. (Eds.), Sciety fr Infrmatin Technlgy and Teacher Educatin Internatinal Cnference (pp ). Chesapeake, VA: AACE. 7. Wadmany, R., Levin, T. (2007). Changes in Instructinal Practices in Technlgy- Enriched Classrms and Student Views n Learning. Prceedings f the Internatinal Cnference n Infrmatin Cmmunicatin Technlgies in Educatin (ICICTE). July, Heraklin, Crete. 8. Wadmany, R., Levin, T. (2007). Technlgy-Enriched Learning Envirnments A Ptential t Enhance Learning: The Students Perspective. In: Ben Csap and Csaba Csiks. Develping Ptentials fr Learning. Eurpean Assciatin fr Research n Learning and Instructin (Earli). 12 th Biennial Cnference. August, Budapest, Hungary.

7 9. Rimr, R., Wadmany, R. & Rzner, E. (2007). The Relatinship between Metacgnitive Thinking, Activity and Attitudes f Students in an E-Learning Curse. In G. Richards (Ed.), Prceedings f Wrld Cnference n E-Learning in Crprate, Gvernment, Healthcare, and Higher Educatin 2007 (p. 6475). Chesapeake, VA: AACE 10. Wadmany, R., Levin, T. (2008). Learning t change: Factrs that facilitate r hamper the use f ICT in schl frm the teachers perspective. Prceedings f the Internatinal Cnference n Infrmatin Cmmunicatin Technlgies in Educatin (ICICTE). July, Crfu. 11. Wadmany, R. Weinbach, L. (2008). Instructinal methd t realize the ptential f Discurse and its use in Multi-cultural grups. Prceedings f the Assciatin fr Teacher Educatin in Eurpe (ATEE). August, Brussels, Belgium. 12. Wadmany, R. (2009). Students in a Teachers Training Cllege develp educatinal prgrams and activities related t intelligent use f the Internet: The prcess f cultivating new knwledge. Prceedings f the Assciatin fr Teacher Educatin in Eurpe (ATEE). September, Palma de Mallrca, Spain. 13. Wadmany, R. (2010). Imprving teachers' prfessinal develpment: factrs that facilitate r hamper teachers' use f ICT in schl.. Prceedings f the Assciatin fr Teacher Educatin in Eurpe (ATEE). August, Budapest, Hungary. 14. Melamed, O., Wadmany, R., Zeichner, O. (2010). An integrative apprach fr planning and teaching educatinal prgrams related t the intelligent use f the internet in a Teacher Training Cllege. Prceedings f the Assciatin fr Teacher Educatin in Eurpe (ATEE). August, Budapest, Hungary. 15. Wadmany, R. (2011). ). Technlgy-Enhanced Learning: Factrs Explaining Teachers' Technlgy use and Prductivity. Prceeding f the INTED Internatinal Technlgy and Educatin Assiciatin. March, Valencia, Spain. 16. ודמני, ר. )0255(. שימוש מושכל באינטרנט לצורך מינוף תהליכי הלמידה וההוראה. בתוך: "אודיסאה בחינוך". מחשבה רב-תחומית בחינוך ההומניסטי. אסופת מאמרים מן "הכנס הארצי החמישי לחינוך מתקדם". כרך מס' 2, עמ'. 25. מאי, סמינר הקיבוצים. 17. Wadmany, R., Yaniv, H. (2011). Impact f implementing an educatinal innvatin (ELM) in a teacher educatin prgram (M.Ed.). Prceedings f the Assciatin fr Teacher Educatin in Eurpe (ATEE). August, Riga, Latvia. 18. Wadmany, R. (2011 in press). Factrs Explaining Teachers' ICT Use and Prductivity in Technlgy-Enriched Classrms. In: Educatin in a Technlgical Wrld: Cmmunicating Current and Emerging Research and Technlgical Effrts. Frmatex Research Center. Badajz, Spain.

8 ג. מחקרים עם תקציבים 4. ודמני, ר., יניב, ח. ) 0225 (.הכ"ח שבמוח העצמת ילדים עם צרכים מיוחדים באמצעות טכנולוגיות מידע. בסיוע מכון מופ"ת. 4. רימור, ר., ודמני, ר., רוזנר, ע. )0222(. הזיקה בין עמדות, חשיבה ופעילות של סטודנטים בקורס מתוקשב. המחקר מומן ע"י ועדת המחקר הבינמכללתית, מכון מופ"ת. 1. ודמני,ר., צייכנר,א. )0222(. השפעתן של תוכניות חינוכיות שונות לשימוש נבון באינטרנט על עמדותיהם של סטודנטים במכללה להכשרת מורים. המחקר בסיוע איגוד האינטרנט. ד. פרסים מאמר בכנס )Sciety fr Infrmatin Technlgy and Teacher Educatin( SITE 2004 של האגודה :AACE (Assciatin fr the advancement f Cmputing in Educatin) The use f Infrmatin technlgies in the classrms: Patterns f change and develpment in educatinal beliefs and in educatinal practices amng teachers and their students. כתבות ה. ודמני, ר. )0225(. סוף-סוף המורים יכולים לזקוף ראש. דה מרקר. 2 יוני ודמני, ר. )0225(. באינטרנט יהודים וערבים שווים. דה מרקר. 0 יולי ודמני, ר. )0225(. הכשרת מורים בעידן הדיגיטאלי. מגזין לחינוך וחברה. אפריל ודמני, ר. )0222(. לאחד את מכללות המורים. דה מרקר. 53 פברואר ודמני, ר. )0222(. הזיקה בין תפיסות חינוכיות של מורים והטמעת טכנולוגיה בתהליכי הוראה ולמידה. ירחון מכון מופ"ת. גליון 33. אייר תשס"ח. מאי ודמני, ר. )0229(. איחוד מכללות להכשרת מורים צעד הכרחי לשיפור מעמד המורה. דה מרקר. 2 מאי ודמני, ר. )0252(. חיים ברשת והולכים לבית הספר. Nrg מעריב. 2 נובמבר ו. הרצאות בכנסים מדעיים מקצועיים כנס איל"ה )האגודה הישראלית לחקר החינוך(. פברואר 5995: השפעת סביבה חינוכית עתירת טכנולוגיה על חשיבת מורים, האוניברסיטה העברית בירושלים הכינוס הבינלאומי השני בהכשרת מורים. )5992(: מפות מושגים ממוחשבות כאמצעי לניתוח דפוסי חשיבה של מורים בתכנון ההוראה, מכללת וינגייט. 3 כנס מנהלים ובעלי תפקידים במכללות להכשרת עובדי הוראה "באמצע הדרך", ירושלים, )מאי, 5995(: פעילות לפיתוח תכניות לימודים רב-תחומיות להכשרת מורים במדע וטכנולוגיה..

9 כנס מנהלי מכללות ובעלי תפקידים במכללות להכשרת עובדי הוראה "הכשרת מורים: עיסוק אקדמי-פרקטי", טבריה, )מרס 0225(: הכשרת מורים להוראת מתמטיקה. כנס מנהלים ובעלי תפקידים במכללות להכשרת עובדי הוראה, "הכשרת המורים מול אתגרי חינוך וחברה בישראל", רמת רחל ) (. יו"ר ומנחה מושב שלישי: דגמים אלטרנטיביים בהכשרת מורים. כינוס גולשים באינטרנט 2, מכון מופ"ת, )3 ביוני 0220(: " הוראה מרחוק והוראה מקרוב ומה שביניהן". הרצאה ודיון במושב המליאה בנושא: ידע, למידה מכוונת תקשוב ומיומנויות הוראה מרחוק של המורה העתידי. הכינוס הבינלאומי הרביעי בהכשרת מורים )0220(: השינויים החלים בתפיסתם ובהתנהגותם של המורים בעקבות התנסות רב-שנתית בהוראה הממוקדת במשימות עתירות מידע. מכללת אחוה הכינוס הבינלאומי הרביעי בהכשרת מורים )0220(: במכללה. מכללת אחוה. תכנית להטמעת תרבות התקשוב.2 9. Wadmany, R., Levin T. (August, 2003). Knwledge restructuring prcesses, educatinal beliefs, and classrm practices amng teachers wh use infrmatin technlgies in their classrms. Earli Cnference. Padva, Italy. 10. Wadmany, R., Levin, T. (March, 2004). The use f infrmatin technlgies in the classrms: Patterns f change and develpment in educatinal beliefs and in educatinal practices amng teachers and their students. SITE Sciely fr infrmatin Technlgy & Teacher Educatin, 15 th Internatinal cnferemce. Atlanta, Gergia. U.S.A. 11. Wadmany, R., Yaniv, C. (March, 2004)."Passprt t Infrmatin Technlgy": Diffusin f Infrmatin Technlgy Culture in Schl, while Empwering Children with Special Needs. SITE Sciety fr Infrmatin Technlgy & Teacher Educatin, 15 th Internatinal Cnference. Atlanta, Gergia. U.S.A. 12. Wadmany, R., Levin, T. (2004). A Dialgue between thery and practice in research n teachers' beliefs and classrm experiences in a rich technlgy based envirnment. The Assciatin fr Teacher Educatin in Eurpe (ATEE), 29 th Internatinal Cnference. Teacher Educatin Between Thery and Practice. Agrigent, Sicily. Italy Octber Wadmany, R., Levin, T. (2004). Educatinal prcesses experienced by teachers and students in technlgy-enriched learning envirnments. AYALA Israeli Assciatin f Educatinal Research. Ben Gurin University. Beer Sheva. 52. ודמני, ר. לוין, ת. )0222(. תהליכים המתרחשים בקרב מורים ותלמידיהם המתנסים בגישה חדשה ללמידה והוראה בסביבת למידה עתירת מידע וטכנולוגיה, כנס איל"ה, אוניברסיטת הנגב, באר שבע. 15. Wadmany, R., & Levin, T. (2005). Integrating Infrmatin Technlgy in the Classrm: Imprtance f the Student's View and Supprt Rle. Sciety fr

10 Infrmatin Technlgy & Teacher Educatin (SITE): 16 th Internatinal Cnference. Phenix, Arizna. U.S.A. March 1-5, Wadmany, R., Levin, T. (December, 2005). Teachers' Views On Learning and Teaching in Rich Technlgy-Based Classrms: A Develpmental Perspective. IADIS Internatinal Cnference Cgnitin and Explratry Learning in Digital Age (CELDA 2005). Prt, Prtugal. 17. רימור, ר., ודמני, ר., רוזנר, ע. )0222(. קורס מתוקשב במכללה להכשרת מורים 8 הקשר בין חשיבה מטאקוגניטיבית, פעילות ועמדות של סטודנטים. "פותחים שערים בהכשרת מורים 0222, אל מול אתגרי החינוך וההוראה". כינוס וירטואלי בינלאומי פברואר. 18. ודמני, ר., לוין, ת. )0222(. קולם של תלמידים ומורים בתהליך שילוב של טכנולוגיות מידע בכיתות. האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה. 5 מרץ. קריית האוניברסיטה הפתוחה. 19. רימור, ר., ודמני, ר., רוזנר, ע. )0222(. סטודנטים לומדים בסביבות עתירות טכנולוגיה 8 הזיקות שבין חשיבתם המטאקוגניטיבית, עמדותיהם, והשתתפותם בפורום מתוקשב. האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה. 5 מרץ. קריית האוניברסיטה הפתוחה. 20. Wadmany, R., Levin, T. (2006). Students and teachers vice in the prcess f integrating ICT in their classrms. The learning f a human being in the technlgical era, Chase cnference: Research n learning technlgies. Open University. Israel. 21. Wadmany, R., & Levin, T. (March, 2006). Learning Frm Experience: Teachers' Views On Factrs Enhancing Or Inhibiting Effective Use r Infrmatin Technlgy in Rich-Technlgy Classrm. Sciety fr Infrmatin Technlgy & Teacher Educatin (SITE): 17 th Internatinal Cnference. Orland, U.S.A. 22. Wadmany, R. (2007). Changes in Instructinal Practices in Technlgy- Enriched Classrms and Student Views n Learning. ICICTE (Internatinal Cnference n Infrmatin Cmmunicatin Technlgies in Educatin). July Heraklin, Crete, Greece. 23. Wadmany, R. (August, 2007). Technlgy-Enriched Learning Envirnments A Ptential t Enhance Learning: The Students Perspective. Eurpean Assciatin fr Research n Learning and Instructin (Earli). 12 th Biennial Cnference. August 28 September 1. Budapest, Hungary. 24. Rimr, R., Wadmany, R. & Rzner, E. (2007). The Relatinship between Metacgnitive Thinking, Activity and Attitudes f Students in an E-Learning Curse. Wrld Cnference n E-Learning in Crprate, Gvernment, Healthcare, and Higher Educatin Octber, Quebec City,Canada. 05. ודמני, ר. )0222(. כישורי מורים בעולם האינטרנט. כנס אשנ"ב )אנשים למען שימוש נבון באינטרנט(. המסלול האקדמי המכללה למנהל, 55 יוני 0222.

11 ודמני, ר., צייכנר, א. )0222(. השפעתן של תוכניות התערבות חינוכיות שונות לשימוש נבון באינטרנט על עמדותיהם של סטודנטים במכללה להכשרת מורים. כנס גולשים באינטרנט 5 "טכנולוגיה בחינוך: מהות או מעטפת". מכון מופ"ת, 03 יוני Wadmany, R., Levin, T. (2008). Learning t change: Factrs that facilitate r hamper the use f ICT in schl frm the teachers perspective. Internatinal Cnference n Infrmatin Cmmunicatin Technlgies in Educatin. July Crfu. 02. ודמני, ר., צייכנר, א. )0222(. סטודנטים להוראה מתכננים ומפעילים תכניות חינוכיות מתוקשבות לשימוש נבון באינטרנט. הכנס הארצי השנתי השישי של מיט"ל. כיוונים חדשים בהוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה. 2 אוגוסט אוניברסיטת חיפה. 29. Wadmany, R., Weinbach, L. (2008). Instructinal methd t realize the ptential f Discurse and its use in Multi-cultural grups. The Assciatin fr Teacher Educatin in Eurpe (ATEE), 33 th Internatinal Cnference. Teacher Educatin facing the intercultural dialgue. Brussels. Belgium August Wadmany, R. (2009). Students in a Teachers Training Cllege develping educatinal prgrams and activities related t intelligent use f the Internet: The prcess f cultivating new knwledge. The Assciatin fr Teacher Educatin in Eurpe (ATEE), 34 th Internatinal Cnference. Knwledge Creativity in Teacher Educatin fr Knwledge Creatin. Palma de Mallrca. Spain. August 29 th t September 2 nd, ודמני, ר., צייכנר, א. )0229(. הטמעה והפעלה של תכניות חינוכיות מתוקשבות בנושא שימוש נבון באינטרנט במכללה אקדמית להכשרת מורים. הכנס הארצי השנתי השביעי של מיט"ל. עולם המידע הפתוח, הוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה. 52 אוקטובר שנקר בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב. 30. ודמני, ר., גלעד, נ. )0252(. רשתות חברתיות מי גר שם? האם מורי העתיד כבר מכינים עצמם לחיים חדשים?!?.הכנס השנתי ה- 52 של איגוד האינטרנט הישראלי. 00 לפברואר, מרכז הכנסים.Avenue מתחם שדה התעופה. 33. ודמני, ר. )0252(. חיים באינטרנט והולכים לבית הספר. מה הקשר? מה הפשר? כנס תל- אביב-יפו לחינוך המתקדם ה מאי תיאטרון הקאמרי, תל-אביב. 32. Wadmany, R. (2010). Imprving teachers' prfessinal develpment: factrs that facilitate r hamper teachers' use f ICT in schl. The Assciatin fr Teacher Educatin in Eurpe (ATEE), 35 th Internatinal Cnference. Respnsibility, Challenge and Supprt in Teachers' Life-Lng Prfessinal Develpment. Budapest, Hungary. August 26 th 30 th ' Melamed, O., Wadmany, R., Zeichner, O. (2010). An integrative apprach fr planning and teaching educatinal prgrams related t the intelligent use f the internet in a Teacher Training Cllege. The Assciatin fr Teacher Educatin in Eurpe (ATEE), 35 th Internatinal Cnference. Respnsibility, Challenge and Supprt

12 in Teachers' Life-Lng Prfessinal Develpment. Budapest, Hungary. August 26 th 30 th ' Wadmany, R. (2011). Technlgy-Enhanced Learning: Factrs Explaining Teachers' Technlgy use and Prductivity. INTED Internatinal Technlgy and Educatin. Valencia, Spain.March ודמני, ר., יניב, ח. )0255(. 'מד-אור בעיניים': הנחיה אישית מתוקשבת כמשפיעה על תהליכי הוראה ולמידה של סטודנטים ומרצים במכללה לחינוך. הכנס הארצי השנתי התשיעי של מיט"ל. "עולם המידע הפתוח" 02 יוני, אוניברסיטת תל-אביב. 32. Wadmany, R., Yaniv, H. (2011). Impact f implementing an educatinal innvatin (ELM) in a teacher educatin prgram (M.Ed.). The Assciatin fr Teacher Educatin in Eurpe (ATEE), 36 th Internatinal Cnference. Teachers Lifecycle frm Initial Teacher Educatin t Experienced Prfessinal. Riga, Latvia. August 24 th 28 th 2011.

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו

דר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו 13.1.15 ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתובת ומספר טלפון בבית; מספר טלפון נייד: דוא"ל: בר-ישי

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

אסמהאן מסרי-חרזאללה, מיטל אמזלג 159 ע רב תרבותיות בקורס מקוון (מאמר קצר) אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים מיטל אמזלג המרכז

אסמהאן מסרי-חרזאללה, מיטל אמזלג 159 ע רב תרבותיות בקורס מקוון (מאמר קצר) אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים מיטל אמזלג המרכז 159 ע אסמהאן מסרי-חרזאללה המרכז ללימודים אקדמיים masry_a@mla.ac.il מיטל אמזלג המרכז ללימודים אקדמיים meital@mla.ac.il Multiculturalism in an Online Course (Short paper) Asmahan Masry-Herzallah The College

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי-מייננת על הבריאות המרכז הוקם ומופעל בסיוע משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל והמשרד להגנת הסביבה מחוברים

מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי-מייננת על הבריאות המרכז הוקם ומופעל בסיוע משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל והמשרד להגנת הסביבה מחוברים www.tnuda.org.il מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי-מייננת על הבריאות המרכז הוקם ומופעל בסיוע משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל והמשרד להגנת הסביבה מחוברים ומשפיעים טכנולוגיה בראי בעלי העניין סדנא לקביעת מדיניות

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לבריאות הציבור Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Public Health الكلية للرفاه االجتماعي ولعل ארגונים וניהולם קורס מס': 286.4455 סמסטר ב', תשע"ט, 2019 המרצה: פרופ' צפריר שי אימייל: stzafrir@univ.haifa.ac.il שעות הרצאה: יום ה' 12:15 15:45 שעות הקבלה: יום ה' 12:00 11:00 חדר: בנין ג'ייקובס חדר 615

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

טיפ לחיפוש: לחיצה על Ctrl + F תפתח חלונית חיפוש ותאפשר חיפוש חופשי בקובץ רשימת הפרסומים של סגל ההוראה במכללת סמינר הקיבוצים 1023

טיפ לחיפוש: לחיצה על Ctrl + F תפתח חלונית חיפוש ותאפשר חיפוש חופשי בקובץ רשימת הפרסומים של סגל ההוראה במכללת סמינר הקיבוצים 1023 טיפ לחיפוש: לחיצה על Ctrl + F תפתח חלונית חיפוש ותאפשר חיפוש חופשי בקובץ רשימת הפרסומים של סגל ההוראה במכללת סמינר הקיבוצים 1023 עריכה: הרשות למחקר ולהערכה מכללת סמינר הקיבוצים 03-4509635 Research_skb@smkb.ac.il

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

המדרגה החסרה קידום הכשרת מורים באמצעות תהליכי הערכה במסגרת קהילה מקצועית לומדת של מורי מורים ד ר חנה קורלנד 1 אורנים, המכללה האקדמית לחינוך רינת שחף-ב

המדרגה החסרה קידום הכשרת מורים באמצעות תהליכי הערכה במסגרת קהילה מקצועית לומדת של מורי מורים ד ר חנה קורלנד 1 אורנים, המכללה האקדמית לחינוך רינת שחף-ב המדרגה החסרה קידום הכשרת מורים באמצעות תהליכי הערכה במסגרת קהילה מקצועית לומדת של מורי מורים ד ר חנה קורלנד 1 אורנים, המכללה האקדמית לחינוך רינת שחף-ברזילי 2 האוניברסיטה הפתוחה תהליך חקר הפרקטיקה בקל מ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20F2E1E5E3FA20E4E2EEF820EEF2E5E3EBEF20EEF8F F325F205F325F2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20F2E1E5E3FA20E4E2EEF820EEF2E5E3EBEF20EEF8F F325F205F325F2E646F63> המכללה האקדמית אחוה לימודי תואר שני בתכנית: "תרבות עם ישראל והוראתה" מדריך עבודת הגמר לתואר שני שנה"ל תשע"ב הנחיות לסטודנטים אדר תשע"ב מרץ 2012 1 תוכן עניינים 3 4 4 5 6 מבוא... עבודת גמר יישומית או מחקרית...

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה 2020-2019 דבר ראשת התכנית מתעניינים ומתעניינות יקרים, ארגונים הם חלק חשוב מן החברה שבה אנו חיים. כולנו מקיימים

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

Microsoft Word - v-שמיר-ענבל_46.doc

Microsoft Word - v-שמיר-ענבל_46.doc תמר שמיר-ענבל, יעל קלי 183 ע תמר שמיר-ענבל הוראת הטכנולוגיה והמדעים הטכניון tmrsh@012.net.il יעל קלי הוראת הטכנולוגיה והמדעים הטכניון yaelk@technion.ac.il Assimilation of Online Culture in Schools Tamar

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

תיאור הכשרה: BI & Big Data Analyst Expert 544 שעות בעולם טכנולוגי ועסקי, הנתונים והמידע הם הנכס האמיתי של כל ארגון בעולם. מסלול התמחות זה מכשיר את המו

תיאור הכשרה: BI & Big Data Analyst Expert 544 שעות בעולם טכנולוגי ועסקי, הנתונים והמידע הם הנכס האמיתי של כל ארגון בעולם. מסלול התמחות זה מכשיר את המו תיאור הכשרה: BI & Big Data Analyst Expert 544 שעות בעולם טכנולוגי ועסקי, הנתונים והמידע הם הנכס האמיתי של כל ארגון בעולם. מסלול התמחות זה מכשיר את המועמד לשני תפקידי מפתח בעולם הנתונים: מומחה בינה עסקית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog

1 מצלמים מהלב קטלוג צילומים Photographing from the Heart Catalog 1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog "Photographing from the Heart" "מצלמים מהלב" - כפר יונה 3 "Photographing from the Heart" is a social enterprise of photographers with

קרא עוד