רשומות ילקוט הפרסומים כ"ט בתשרי התשע"ד באוקטובר 2013 עמוד הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, צו הרחבה בדב

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות ילקוט הפרסומים כ"ט בתשרי התשע"ד באוקטובר 2013 עמוד הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, צו הרחבה בדב"

תמליל

1 רשומות ילקוט הפרסומים כ"ט בתשרי התשע"ד באוקטובר 2013 עמוד הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לפי חוק הסכמים קיבוציים הודעה על מינוי לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה עמוד הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים הודעה בדבר פקיעת תוקפה של זכות מטפחים הודעות בדבר קביעת תקנים ושינוי תקנים הודעות לפי חוק התכנון והבנייה בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעות מאת הציבור

2 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1(84 ()ב( לתקנות ההגנה )שעת חירום(, )להלן - תקנות ההגנה(, ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות המכונה "ג'בהת אלנצרה או אחפאד אלצחאבה' - בית אלמקדס" או "جبهة النصرة" או "أحفاد ألصحابة - بيت المقدس" או front" "Al-Nusra או -" al Ahfad al Sahaba - Beit "Maqdes או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו, לרבות כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה. הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את השגותיו בכתב ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, בתוך 14 ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו. ט"ז באלול התשע"ג )22 באוגוסט 2013( )חמ ) משה )בוגי( יעלון שר הביטחון 1 ע"ר,1945 תוס',2 עמ'.855 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1(84 ()ב( לתקנות ההגנה )שעת חירום(, )להלן - תקנות ההגנה(, ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות המכונה "טאלבאן פלסטין" או "טליבאן פסלטין" או "طالبان فلسطين" או Taliban" "The Palestinian או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו, לרבות כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה. הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את השגותיו בכתב ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, בתוך 14 ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו. ט"ז באלול התשע"ג )22 באוגוסט 2013( )חמ ) משה )בוגי( יעלון שר הביטחון 1 ע"ר,1945 תוס',2 עמ'.855 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1(84 ()ב( לתקנות ההגנה )שעת חירום(, )להלן - תקנות ההגנה(, ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות המכונה קבוצת "אבו מצעב" או "جماعة "أبو مصعب" או Abu" "Musab group או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו, לרבות כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של 1 ע"ר,1945 תוס',2 עמ' ע"ר,1945 תוס',2 עמ'.855 התאחדות זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה. הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את השגותיו בכתב ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, בתוך 14 ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו. ט"ז באלול התשע"ג )22 באוגוסט 2013( )חמ ) משה )בוגי( יעלון שר הביטחון הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1(84 ()ב( לתקנות ההגנה )שעת חירום(, )להלן - תקנות ההגנה(, ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות המכונה "מג'לס שורא אלמג'אהדין - אכנאפ בית אלמקדס" או "מג'לס שורת אלמג'אהדין - אכנאפ בית אלמקדס" )"מועצת השורא של לוחמי הקודש - קצווי ירושלים"( או "مجلس شوری المجاهدين أكناف بيت المقدس" או Council" Mojahideen Shura "Environs of Jerusalem או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו, לרבות כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה. הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את השגותיו בכתב ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, בתוך 14 ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו. ט"ז באלול התשע"ג )22 באוגוסט 2013( )חמ ) משה )בוגי( יעלון שר הביטחון 1 ע"ר,1945 תוס',2 עמ'.855 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1(84 ()ב( לתקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945 )להלן - תקנות ההגנה(, ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות המכונה "ג'יש אלאמה" )"צבא האומה"( או "جيش األم ة או Ummah" "Jaish al או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו, לרבות כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה. הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את השגותיו בכתב ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, בתוך 14 ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו. ט"ז באלול התשע"ג )22 באוגוסט 2013( )חמ ) משה )בוגי( יעלון שר הביטחון 430 ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

3 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז- 1957, 1 אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי )להלן - ההסכם( שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ביום י"ב בתמוז התשע"ג )20 ביוני 2013( ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7029/2013, כמפורט בתוספת וכי ההוראות האמורות יחולו מיום כ"ג בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013( על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט: )1( עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי; )2( עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי; )3( עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17 )א( לחוק שכר מינימום, התשמ"ז מס' הסעיף בהסכם תוספת ה ה ו ר א ו ת ה מ ו ר ח ב ו ת 2. מחיר יום הבראה יהיה 374 שקלים חדשים לכל יום הבראה. 3. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, 2 ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי ההבראה. ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013( )חמ ה 4 ) נפתלי בנט שר הכלכלה ס"ח התשי"ז, עמ' י"פ התשס"א, עמ' 4494; התשע"ב, עמ' הודעה על מינוי לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "הממונה" שבסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב )להלן - החוק(, מיניתי את מפקחת העבודה הבכירה דבורית עטר, לממונה לעניין פרק ב' לחוק. ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013( )חמ ) נפתלי בנט שר הכלכלה ס"ח התשע"ב, עמ' 62. הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22 )א( לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג )להלן - החוק(, החלטתי להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים שלהלן: 1 ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92. מספר הבקשה: 4460/13 שם המבקש: B.V.,Mak Breeding Rights הולנד )על ידי שלמה כהן ושות', תל אביב( שם המטפח: B.V.,Mak Breeding Rights הולנד שם הגידול: שושן תאריך הבקשה: 23/06/2013 השם המוצע לזן: ILLUSIVE כינוי הזן: LF תיאור הזן ותכונותיו: פרח: צבע עיקרי בצד הפנימי של העטיף הפנימי - C ;RHS NN 155 סוג הצביעה בצד הפנימי של העטיף הפנימי - צבע בודד; עטיף: נקודות בצד הפנימי - אין. סיווג הזן לפי Horticultural Classification of - Lilies for Registration קבוצה.7 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן. מבקשה מספר 4463/13 עד בקשה מספר 4464/13 שם המבקש:,Sun World International, LLC ארצות הברית )על ידי ריינהולד כוהן ושות', תל אביב( שם הגידול: גפן תאריך הבקשות: מספר הבקשה: 4463/13 שם המטפח:,Michael Striem רחובות;,Terry Bacon ארצות הברית השם המוצע לזן: SUGRAFORTY תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - פתוח למחצה; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק, צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון של הטרף - לא קיים או דליל; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, אברי מין נקביים מפותחים; עלה בוגר: מספר אונות - חמש; מועד תחילת הבשלה - מוקדם; ענבה: צורה בחתך אורכי - אליפטי רחב, צבע קליפה בלא שעווה - קרוב לשחור כהה, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם ייחודי - יש, חרצנים - שאריתי. ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן. מספר הבקשה: 4464/13 שם הזן: SUGRATHIRTYEIGHT שם המטפח:,Michael Striem רחובות תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - פתוח למחצה; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק, צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון של הטרף - לא קיים או דליל; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, אברי מין נקביים מפותחים; עלה בוגר: מספר אונות - חמש; מועד תחילת הבשלה - בינוני; ענבה: צורה בחתך אורכי - אליפטי רחב, צבע קליפה בלא שעווה - סגול-אדום כהה, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם ייחודי - אין, חרצנים - שאריתי. ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן. מבקשה מספר 4465/13 עד בקשה מספר 4468/13 שם המבקש:,Sheehan Genetics, LLC ארצות הברית )על ידי Ltd.,AMC Israel Farming מעש( שם המטפח:,Sheehan Genetics, LLC ארצות הברית שם הגידול: גפן תאריך הבקשות: ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

4 מספר הבקשה: 4465/13 השם המוצע לזן: SHEEGENE 8 כינוי הזן: 2-38 תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - פתוח מאוד; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק עם נקודות אנתוציאן, צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון של הטרף - לא קיים או דליל; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, אברי מין נקביים מפותחים; עלה בוגר: מספר אונות - שבע; מועד תחילת הבשלה - מוקדם; ענבה: צורה בחתך אורכי - אליפטי רחב, צבע קליפה בלא שעווה - אפור-אדום, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם ייחודי - אין, חרצנים - שאריתי. ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן. מספר הבקשה: 4466/13 השם המוצע לזן: SHEEGENE 9 כינוי הזן: תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - פתוח מאוד; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק עם נקודות אנתוציאן, צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון של הטרף - לא קיים או דליל; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, אברי מין נקביים מפותחים; עלה בוגר: מספר אונות - חמש; מועד תחילת הבשלה - בינוני; ענבה: צורה בחתך אורכי - אליפטי רחב, צבע קליפה בלא שעווה - ירוק, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם ייחודי - אין, חרצנים - אין. ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן. מספר הבקשה: 4467/13 השם המוצע לזן: SHEEGENE 12 כינוי הזן: תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - פתוח מאוד; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - ירוק, צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון של הטרף - לא קיים או דליל; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, אברי מין נקביים מפותחים; עלה בוגר: מספר אונות - חמש; מועד תחילת הבשלה - בינוני; ענבה: צורה בחתך אורכי - אליפטי רחב, צבע קליפה בלא שעווה - אדום, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם ייחודי - יש, חרצנים - אין. ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן. מספר הבקשה: 4468/13 השם המוצע לזן: SHEEGENE 13 כינוי הזן: תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - פתוח; עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - צהוב-ירוק, צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון של הטרף - לא קיים או דליל; פרח: אברי מין - אבקנים מפותחים, אברי מין נקביים מפותחים; עלה בוגר: מספר אונות - חמש; מועד תחילת הבשלה - מאוחר; ענבה: צורה בחתך אורכי - ביצי-הפוך, צבע קליפה בלא שעווה - אדום, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם ייחודי - יש, חרצנים - שאריתי. ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן. המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ד כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013( )חמ ה 1 ) מיכל גולדמן רשמת זכות מטפחים ק"ת התשל"ד, עמ' 713. הודעה בדבר פקיעת תוקפה של זכות מטפחים לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג בהתאם להוראות סעיפים 74 ו 76 לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג- 1973, 1 הנני מודיעה בזה כי ביום כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013( פקע תוקפן של זכויות מטפחים המפורטות להלן: מס' הרישום: 777 שם בעל הזכות:,Paul Pekmez צרפת )על ידי ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון( שם המטפח:,Paul Pekmez צרפת הגידול והזן: ורד PEKSPOCRE מס' הרישום: 791 שם בעל הזכות:,Paul Pekmez צרפת )על ידי ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון( שם המטפח:.R, Pustel צרפת הגידול והזן: ורד PEKPUS מס' הרישום: 1018 שם בעל הזכות: סבן הוכברג בצלי פרחים, בצרון שם המטפח: יעקב סבן ועופר הוכברג, בצרון הגידול והזן: שושן SHI מס' הרישום: 1023 שם בעל הזכות: Ltd.,Dai-Ichi Seed Co., יפן )על ידי ירחמיאל ברגנר, אודים( שם המטפח:,Kuzunori Sato, Kazuharu Koreeda יפן הגידול והזן: עדעד MISTY BLUE מס' הרישום: 1045 שם בעל הזכות: אילן ברייר, בני ציון שם המטפח: אילן ברייר, בני ציון הגידול והזן: צפורן PINK BRECAS מס' הרישום: 1132 שם בעל הזכות: B.V.,Fides Beheer הולנד )על ידי משק פרחים בן צבי, נתיב העשרה( שם המטפח:,J. V. D. Knaap הולנד הגידול והזן: חרצית WHITE GLANCE 1 ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

5 מס' הרישום: 1177 שם בעל הזכות:.S, Klemm גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, חולון( שם המטפח:.S, Klemm גרמניה הגידול והזן: פלרגוניום KLESPRI מס' הרישום: 1179 שם בעל הזכות:.S, Klemm גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, חולון( שם המטפח:.S, Klemm גרמניה הגידול והזן: פלרגוניום KLEDAP מס' הרישום: 1263 שם בעל הזכות:,Paul Pekmez צרפת )על ידי ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון( שם המטפח:,Paul Pekmez צרפת הגידול והזן: ורד PEKWHINA מס' הרישום: 1265 שם בעל הזכות:,Paul Pekmez צרפת )על ידי ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון( שם המטפח:,Paul Pekmez צרפת הגידול והזן: ורד PEKCOUGEL מס' הרישום: 1267 שם בעל הזכות:,Paul Pekmez צרפת )על ידי ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון( שם המטפח:,Paul Pekmez צרפת הגידול והזן: ורד PEKCOULIANE מס' הרישום: 1320 שם בעל הזכות: B.V.,Moerheim New Plant יפן )על ידי ייצוג שם המטפח: Ltd.,Suntory יפן הגידול והזן: פטוניה SUNTOVAN מס' הרישום: 1321 שם בעל הזכות: B.V.,Moerheim New Plant הולנד )על ידי ייצוג שם המטפח: Ltd.,Suntory יפן הגידול והזן: פטוניה SUNTOSOL מס' הרישום: 1396 שם בעל הזכות: מרים ואמנון לביא, היוגב שם המטפח: מרים ואמנון לביא, היוגב הגידול והזן: ורד LAVIE מס' הרישום: 1449 שם בעל הזכות: סבן הוכברג משתלות בע"מ, ביצרון שם המטפח: יעקב סבן ועופר הוכברג, ביצרון הגידול והזן: שושן NESS מס' הרישום: 1450 שם בעל הזכות: B.V.,Fides Beeher הולנד )על ידי משק פרחים בן צבי, נתיב העשרה( שם המטפח:,J. Van Der Knaap הולנד הגידול והזן: חרצית PUMA מס' הרישום: 1453 שם בעל הזכות: B.V.,Fides Beeher הולנד )על ידי משק פרחים בן צבי, נתיב העשרה( שם המטפח:,J. Van Der Knaap הולנד הגידול והזן: חרצית ROYAL TARGET מס' הרישום: 1555 שם בעל הזכות:,Siegfried Klemm גרמניה )על ידי ייצוג שם המטפח:,Siegfried Klemm גרמניה הגידול והזן: פלרגוניום KLELESMO מס' הרישום: 1618 שם בעל הזכות: B.V.,Florist De Kwakel הולנד )על ידי ייצוג שם המטפח: B.V.,Florist De Kwakel הולנד הגידול והזן: גרברה SIBY מס' הרישום: 1632 שם בעל הזכות: S.A.,Meilland Star Rose צרפת )על ידי ייצוג שם המטפח:.A, Meilland צרפת הגידול והזן: ורד MEICOBUIS מס' הרישום: 1669 שם בעל הזכות:.J, Hansson דנמרק )על ידי ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון( שם המטפח:.J, Hansson דנמרק הגידול והזן: פטוניה MARROSE מס' הרישום: 1731 שם בעל הזכות: A.G.,Florfis שוויץ )על ידי זרעים גדרה בע"מ, רבדים( שם המטפח:,Katharina Zerr גרמניה הגידול והזן: חלבלוב הדור FISSON MARBLE מס' הרישום: 1762 שם בעל הזכות: B.V.,Florist De Kwakel הולנד )על ידי ייצוג שם המטפח: B.V.,Florist De Kwakel הולנד הגידול והזן: גרברה MAGNUM מס' הרישום: 1777 שם בעל הזכות:,Siegfried Klemm גרמניה )על ידי ייצוג שם המטפח:,Siegfried Klemm גרמניה הגידול והזן: פלרגוניום KLELAD מס' הרישום: 1792 שם בעל הזכות: A.G.,Florfis שוויץ )על ידי זרעים גדרה בע"מ, רבדים( שם המטפח:,Katharina Zerr גרמניה הגידול והזן: חלבלוב הדור FISSON PINK מס' הרישום: 1794 שם בעל הזכות: A.G.,Florfis שוויץ )על ידי זרעים גדרה בע"מ, רבדים( ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

6 שם המטפח:,Katharina Zerr גרמניה הגידול והזן: חלבלוב הדור FISSON WHITE מס' הרישום: 1814 שם בעל הזכות: י. בן דור, פירות ומשתלות בע"מ, יסוד המעלה שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה הגידול והזן: שזיף ZEHAVA מס' הרישום: 1829 שם בעל הזכות: Ltd.,Suntory יפן )על ידי ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון( שם המטפח:,R. Tachibana, Y. Tamura, U. Sakazaki יפן הגידול והזן: ורבנה SUNVIL מס' הרישום: 1830 שם בעל הזכות: Ltd.,Suntory יפן )על ידי ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון( שם המטפח:,R. Tachibana, Y. Tamura, U. Sakazaki יפן הגידול והזן: ורבנה SUNVAT מס' הרישום: 1833 שם בעל הזכות: Ltd.,Suntory יפן )על ידי ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון( שם המטפח:.R, Tachibana יפן הגידול והזן: ורבנה SUNMARIPI מס' הרישום: 1845 שם בעל הזכות: S.A.,Nirp International צרפת )על ידי ייצוג שם המטפח:,Luciano Ghione איטליה הגידול והזן: ורד PEKCOUROFONDU מס' הרישום: 1847 שם בעל הזכות: S.A.,Nirp International צרפת )על ידי ייצוג שם המטפח:.M, Kriloff צרפת הגידול והזן: ורד KRINIBIC מס' הרישום: 1992 שם בעל הזכות:,Meilland Star Rose צרפת )על ידי ייצוג שם המטפח:.A, Antoine Meilland צרפת הגידול והזן: ורד MEIDUNKEL מס' הרישום: 2005 שם בעל הזכות:,Elsner Pac Jungpflanzen גרמניה )על ידי ייצוג שם המטפח:,Elsner Pac Jungpflanzen גרמניה הגידול והזן: פלרגוניום PENHAP מס' הרישום: 2156 שם בעל הזכות:,Kingflora Nurseries N.Z ניו זילנד )על ידי פולק גידול ושיווק בע"מ, מבשרת ירושלים( שם המטפח:,Kingflora Nurseries ניו זילנד הגידול והזן: לאוקדנדרון SAFARI GOLDSTRIKE מס' הרישום: 2164 שם בעל הזכות: Ltd.,Suntory יפן )על ידי ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון( שם המטפח:,Yasuyuki Murakami יפן הגידול והזן: פטוניה SUNBELKUHO מס' הרישום: 2167 שם בעל הזכות: Ltd.,Suntory יפן )על ידי ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון( שם המטפח:,Ushio Sakazaki יפן הגידול והזן: פטוניה SUNPURVE מס' הרישום: 2229 שם בעל הזכות:,Liebig Jungpflanzenkulturen גרמניה )על ידי ייצוג שם המטפח:,Alfred Liebig גרמניה הגידול והזן: דו-שן גזור עלים SCHLUMPF מס' הרישום: 2234 שם בעל הזכות: יוסף בן דור, יסוד המעלה שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה הגידול והזן: אפרסק ILANIT מס' הרישום: 2256 שם בעל הזכות:,Meilland Star Rose צרפת )על ידי ייצוג שם המטפח:,Roses Noves Ferer ספרד הגידול והזן: ורד FEBESA מס' הרישום: 2284 שם בעל הזכות: S.A.,Nirp International צרפת )על ידי ייצוג שם המטפח:,Ghione Luciano איטליה הגידול והזן: ורד NIRPORBI מס' הרישום: 2286 שם בעל הזכות:,Lex Voorn Rozen Veredling הולנד )על ידי ייצוג שם המטפח:,Lex Voorn Rozen Veredling הולנד הגידול והזן: ורד LEXANI מס' הרישום: 2301 שם בעל הזכות: B.V.,Peat Schreurs Holland הולנד )על ידי ירחמיאל ברגנר, אודים( שם המטפח:,P.N.J Schreurs הולנד הגידול והזן: גרברה YANARA מס' הרישום: 2338 שם בעל הזכות: B.V.,Florist De Kwakel הולנד )על ידי ייצוג שם המטפח: B.V.,Florist De Kwakel הולנד הגידול והזן: גרברה FLOSAV מס' הרישום: 2342 שם בעל הזכות: B.V.,Florist De Kwakel הולנד )על ידי ייצוג 434 ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

7 שם המטפח: B.V.,Florist De Kwakel הולנד הגידול והזן: גרברה JASKA מס' הרישום: 2388 שם בעל הזכות: יוסף בן דור, יסוד המעלה שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה הגידול והזן: שזיף ZEHAVA GIANT מס' הרישום: 2395 שם בעל הזכות: Ltd.,Duncan & Davies Contracting ניו זילנד )על ידי פולק גידול ושיווק בע"מ, מבשרת ירושלים( שם המטפח: Ltd.,Duncan & Davies Contracting ניו זילנד הגידול והזן: לאוקדנדרון JESTER מס' הרישום: 2457 שם בעל הזכות: B.V.,FGB הולנד )על ידי משק פרחים בן צבי, נתיב העשרה( שם המטפח: B.V.,FGB הולנד הגידול והזן: חרצית HERBY מס' הרישום: 2480 שם בעל הזכות:,FLORA-NOVA Pflanzen GmbH גרמניה )על ידי זרעים גדרה בע"מ, רבדים( שם המטפח:,Katharina Zerr גרמניה הגידול והזן: חלבלוב הדור FISOLYMP מס' הרישום: 2498 שם בעל הזכות: Chrysanthemum Breeders Association,N.V. הולנד )על ידי פרחי איזקסון, שדה ניצן( שם המטפח: B.V.,C.B.A Research הולנד הגידול והזן: חרצית RESOMEE WHITE מס' הרישום: 2499 שם בעל הזכות: Chrysanthemum Breeders Association,N.V. הולנד )על ידי פרחי איזקסון, שדה ניצן( שם המטפח: B.V.,C.B.A Research הולנד הגידול והזן: חרצית RESOMEE DARK מס' הרישום: 2510 שם בעל הזכות: חישתיל עפולה )1989( בע"מ, עפולה שם המטפח: גד אלסר, אלון הגליל הגידול והזן: צלף קוצני CAPARA מס' הרישום: 2534 שם בעל הזכות: יהודה זילברפניג ואילן חליף; אלמגור, אניעם שם המטפח: יהודה זילברפניג ואילן חליף; אלמגור, אניעם הגידול והזן: לאוקדנדרון ALADIN מס' הרישום: 2557 שם בעל הזכות: אילן ברייר, בני ציון שם המטפח: אילן ברייר, בני ציון הגידול והזן: צפורן BREPI PINK מס' הרישום: 2594 שם בעל הזכות: B.V.,Florist De Kwakel הולנד )על ידי ייצוג שם המטפח: B.V.,Florist De Kwakel הולנד הגידול והזן: גרברה FLOLIRU מס' הרישום: 2600 שם בעל הזכות: משתלות חישתיל, נחלים שם המטפח:,Michio Kataoka יפן הגידול והזן: גאורה CHERRY BRANDY GAUCHEBRA מס' הרישום: 2602 שם בעל הזכות: B.V.,Rijnplant הולנד )על ידי וולף, ברגמן וגולר, ירושלים( שם המטפח: B.V.,Rijnplant הולנד הגידול והזן: בוגנוויליה VERA PINK מס' הרישום: 2629 שם בעל הזכות: יוסף אסא, ירקונה שם המטפח: יוסף אסא, ירקונה הגידול והזן: תות שדה ARAD מס' הרישום: 2635 שם בעל הזכות: סבן משתלות בע"מ, ביצרון שם המטפח: יעקב סבן, ביצרון הגידול והזן: שושן ADI WHITE מס' הרישום: 2653 שם בעל הזכות: B.V.,Bartels Breeding הולנד )על ידי לב טוב צמחי פרחים, כפר הס( שם המטפח:,G.B.H. Bartels הולנד הגידול והזן: סולידגו BAREIGHT מס' הרישום: 2701 שם בעל הזכות: LLC.,Sun World International, ארצות הברית )על ידי ריינהולד כהן ושות', תל אביב( שם המטפח:,John.H Weinberger ארצות הברית הגידול והזן: שזיף SUPLUMTWENTY מס' הרישום: 2796 שם בעל הזכות:,Per Klemm גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, חולון( שם המטפח:,Per Klemm גרמניה הגידול והזן: גרברה KLEGJ06156 מס' הרישום: 2853 שם בעל הזכות:,Nils Klemm גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, חולון( שם המטפח:,Nils Klemm גרמניה הגידול והזן: פלרגוניום KLEP03109 מס' הרישום: 2905 שם בעל הזכות: Ltd; ;GIYO International Inc., Redeva אנגליה, אביחיל )על ידי Inc.,GIYO International אביחיל( שם המטפח: אווה איזאק, ;Ronnie Mc Nicol רחובות, אנגליה הגידול והזן: תות שדה REDEVA 41 ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

8 שם המטפח:,K. Miyazaki, T. Misato, Y. Murakami יפן הגידול והזן: פלוקס SUNPHLOCHEBU מס' הרישום: 2907 שם בעל הזכות: עודד אל יגון, כפר אז"ר שם המטפח: עודד אל יגון, כפר אז"ר הגידול והזן: מנגו AL-YAGON מס' הרישום: 2909 שם בעל הזכות: Ltd. ;GIYO International Inc., Redeva אנגליה, אביחיל )על ידי,International Inc. GIYO אביחיל( שם המטפח: אווה איזאק, רחובות הגידול והזן: תות שדה REDEVA 0129 מס' הרישום: 2910 שם בעל הזכות: Ltd. ;GIYO International Inc., Redeva אנגליה, אביחיל )על ידי,International Inc. GIYO אביחיל( שם המטפח: אווה איזאק, רחובות הגידול והזן: תות שדה REDEVA 0141 מס' הרישום: 2931 שם בעל הזכות: דנציגר - משק פרחים "דן", משמר השבעה שם המטפח: גבריאל דנציגר, ניר צבי הגידול והזן: גיפסנית DANGYPCRYS מס' הרישום: 2939 שם בעל הזכות: B.V.,RijnPlant הולנד )על ידי וולף, ברגמן וגולר עורך דין, ירושלים( שם המטפח: B.V.,RijnPlant הולנד הגידול והזן: אנתוריון RIJN מס' הרישום: 2940 שם בעל הזכות: B.V.,RijnPlant הולנד )על ידי וולף, ברגמן וגולר עורך דין, ירושלים( שם המטפח: B.V.,RijnPlant הולנד הגידול והזן: אנתוריון RIJN מס' הרישום: 2945 שם בעל הזכות: Ltd.,Suntory Flowers יפן )על ידי ייצוג שם המטפח:,Naoto Takamura יפן הגידול והזן: סגל SUNVIOBU מס' הרישום: 2971 שם בעל הזכות: יוסף בן דור, יסוד המעלה שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה הגידול והזן: משמש FINA מס' הרישום: 2975 שם בעל הזכות: יוסף בן דור, יסוד המעלה שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה הגידול והזן: משמש MIZI מס' הרישום: 2991 שם בעל הזכות: Ltd.,Suntory Flowers יפן )על ידי ייצוג מס' הרישום: 2992 שם בעל הזכות: Ltd.,Suntory Flowers יפן )על ידי ייצוג שם המטפח:.K, Miyazaki יפן הגידול והזן: פלוקס SUNPHLOPIN מס' הרישום: 2993 שם בעל הזכות: Ltd.,Suntory Flowers יפן )על ידי ייצוג שם המטפח:,K. Miyazaki, T. Misato יפן הגידול והזן: פלוקס SUNPHLORE מס' הרישום: 2998 שם בעל הזכות: Ltd.,Suntory Flowers יפן )על ידי ייצוג שם המטפח: Miyazaki Kiyoshi, Kazunari Iwaki, Takuro,Yshihara יפן הגידול והזן: פטוניה SUNBAPIMO מס' הרישום: 3001 שם בעל הזכות: Ltd.,Suntory Flowers יפן )על ידי ייצוג שם המטפח: Miyazaki Kiyoshi, Kazunari Iwaki, Takuro,Yshihara יפן הגידול והזן: פטוניה SUNCHIFFON מס' הרישום: 3011 שם בעל הזכות: S.R.L.,Lux Riviera איטליה )על ידי ייצוג שם המטפח:,Ghione Alessandro איטליה הגידול והזן: ורד NIRPINTHEA מס' הרישום: 3013 שם בעל הזכות: S.R.L.,Lux Riviera איטליה )על ידי ייצוג שם המטפח:,Kriloff Michel צרפת הגידול והזן: ורד KRIBICAR מס' הרישום: 3014 שם בעל הזכות: S.A.,Meilland International צרפת )על ידי ייצוג שם המטפח:,Alain Antoine Meilland צרפת הגידול והזן: ורד MEINELVIS מס' הרישום: 3022 שם בעל הזכות: S.A.,Meilland International צרפת )על ידי ייצוג שם המטפח:,Alain Antoine Meilland צרפת הגידול והזן: ורד MEIDEFLASH מס' הרישום: 3023 שם בעל הזכות: S.A.,Meilland International צרפת )על ידי ייצוג 436 ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

9 שם המטפח:,Alain Antoine Meilland צרפת הגידול והזן: ורד MEIZEPLINE מס' הרישום: 3026 שם בעל הזכות: S.A.,Meilland International צרפת )על ידי ייצוג שם המטפח:,Takashige Ishikawa יפן הגידול והזן: ורד KEIHATAKAHO מס' הרישום: 3042 שם בעל הזכות: Ltd. ;GIYO International Inc., Redeva אנגליה, אביחיל )על ידי,International Inc. GIYO אביחיל( שם המטפח: אווה איזאק, רחובות הגידול והזן: תות שדה REDEVA 0247 מס' הרישום: 3043 שם בעל הזכות: Ltd. ;GIYO International Inc., Redeva אנגליה, אביחיל )על ידי, International Inc. GIYO אביחיל( שם המטפח: אווה איזאק, רחובות הגידול והזן: תות שדה REDEVA 0271 מס' הרישום: 3062 שם בעל הזכות:,Rosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger גרמניה )על ידי ייצוג שם המטפח:,Hans Jurgen Evers גרמניה הגידול והזן: ורד TAN00163 מס' הרישום: 3081 שם בעל הזכות: LLC.,Sun World International, ארצות הברית )על ידי ריינהולד כהן ושות', תל אביב( שם המטפח: W. Carlos D. Fear, Bruce D. Mowrey, David,Cain ארצות הברית הגידול והזן: אפרסק SUPECHSIX מס' הרישום: 3086 שם בעל הזכות: B.V.,Florist De Kwakel הולנד )על ידי ייצוג שם המטפח: B.V.,Florist De Kwakel הולנד הגידול והזן: גרברה DAIKIRI מס' הרישום: 3088 שם בעל הזכות: B.V.,Florist De Kwakel הולנד )על ידי ייצוג שם המטפח: B.V.,Florist De Kwakel הולנד הגידול והזן: גרברה ROXY מס' הרישום: 3121 שם בעל הזכות: LLC.,Sun World International, ארצות הברית )על ידי ריינהולד כהן ושות' תל אביב( שם המטפח:,David W. Cain, Michael J. Striem ארצות הברית הגידול והזן: גפן SUGRATHIRTYTWO מס' הרישום: 3134 שם בעל הזכות: B.V.,Holstein Select הולנד )על ידי ייצוג שם המטפח: B.V.,Holstein Select הולנד הגידול והזן: גרברה ROBIJN מס' הרישום: 3137 שם בעל הזכות: LLC.,Sun World International, ארצות הברית )על ידי ריינהולד כהן ושות', תל אביב( שם המטפח:,David W. Cain, Michael J. Striem ארצות הברית הגידול והזן: גפן SUGRATHIRTYONE מס' הרישום: 3152 שם בעל הזכות: S.A.,Meilland International צרפת )על ידי ייצוג שם המטפח:,Alain Antoine Meilland צרפת הגידול והזן: ורד MEICIOLIS מס' הרישום: 3160 שם בעל הזכות: B.V.,Florist De Kwakel הולנד )על ידי ייצוג שם המטפח: B.V.,Florist De Kwakel הולנד הגידול והזן: גרברה JAMBO כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013( )חמ ה 2 ) מיכל גולדמן רשמת זכות מטפחים הודעה בדבר קביעת תקנים לפי חוק התקנים, התשי"ג בהתאם לסעיף 6 )ב( לחוק התקנים, התשי"ג- 1953, 1 אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6 )א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן: ת"י 23 חלק - 1 מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: שיטות בדיקה של דלתות, מאוגוסט 2013 בא במקום המהדורה מפברואר 1997 וגיליונות התיקון מנובמבר 1999 ומיולי 2001; ת"י 1001 חלק בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר, מאוגוסט 2013 בא במקום המהדורה מדצמבר 2000; ת"י שקי שינה, מאוגוסט 2013 בא במקום ת"י 1245 ממאי 1986; ת"י טכנולוגיית המידע: שיטות אבטחה - ניהול סיכוני אבטחת מידע, מאוגוסט 2013 בא במקום המהדורה מנובמבר 2008; ת"י טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - דרישות לגופים העורכים מבדקים ומספקים התעדה למערכות לניהול אבטחת מידע, מאוגוסט 2013 בא במקום המהדורה מיולי 2008; 1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22. ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

10 ת"י מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה - פיתוח חוסן בשרשרת האספקה - דרישות עם הנחיות לשימוש, מאוגוסט 2013; ת"י חלק סיבים אופטיים - מפרטי דרישות למוצר: מפרט דרישות קבוצתי בעבור סיבי אופן-יחיד מקבוצה B, מאוגוסט 2013 בא במקום המהדורה מפברואר ;2009 ת"י חלק - 11 מצברים נייחים מטיפוס עופרת-חומצה - דרישות כלליות ושיטות בדיקה: מצברים מאווררים, מאוגוסט 2013 בא במקום ת"י חלק 1 מדצמבר כ"ד באלול התשע"ג )30 באוגוסט 2013( )חמ ה 1 ) דני גולדשטיין המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי הודעה בדבר שינויים בתקנים לפי חוק התקנים, התשי"ג בהתאם לסעיף 6 )ב( לחוק התקנים, התשי"ג- 1953, 1 אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6 )א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן: ת"י עומסים אופייניים במבנים: עומס רוח, גיליון תיקון מס' 2 מאוגוסט 2013 למהדורה מדצמבר 2008 ולגיליון התיקון מאפריל 2011; ת"י 2378 חלק - 4 קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני, תיקון טעות מאוגוסט 2013 למהדורה מינואר 2012; ת"י מערכות צנרת פלסטיק - צינורות פוליאתילן להשקיה - דרישות, גיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 2013 למהדורה מדצמבר כ"ד באלול התשע"ג )30 באוגוסט 2013( )חמ ה 5 ) דני גולדשטיין המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי 1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22. הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה מחוז ירושלים מרחב תכנון מקומי מטה יהודה הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' מי/ ", שינוי לתכניות מי/ 520 /א, מי/ 520 /יג, מי/ במ/ 520 /ו. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צור הדסה - גוש 29854, חלקה 53 בשלמותה; מגרש לתכנית 1553 בשלמותו מתכנית במ/ 520 /ו, שטח התכנית: 525. מטרת התכנית: שינויים והוספת שימוש למספרה במגרש 1553 בצור הדסה. עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקווי בנייה; ב( שינוי של הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי; ג( שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית בלי לשנות את סך השטחים המותר; ד( הוספת שימושים במגרש המיועד למגורים. בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה יהודה, מרכז אבן העזר, ד"נ שמשון, טל' העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את משה דדון לתכנון ולבנייה מטה יהודה מחוז תל אביב מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור "תכנית מס' תא/מק/ תא/מק/ 4081 ", דרום הקריה, שינויים ביחידת תכנון 3.2 בסמכות הוועדה המקומית. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב-יפו, רח' מנחם בגין , גוש 7101 מוסדר, חלק מהגוש, ח"ח 1; גבולות התכנית: מצפון: מתחם קריית הממשלה; מדרום - מתחם - 2 מלונאות; ממזרח - דרך מנחם בגין; ממערב - שטח ציבורי פתוח. מטרת התכנית: שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים והוראות בינוי. עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה בתכנית ובלי להגדיל את השטח הכולל המותר לבנייה, בכל שימוש, ביותר מ 50%, כדלקמן: 1( הגדלת שטחים עיקריים למסחר ב 3,350 מ"ר המהווים תוספת של 50% לשטחי המסחר המאושרים לפי תכנית תא/ 3000, עד ל 10,050 מ"ר; 2( הקטנת שטחים עיקריים למשרדים ב 3,350 מ"ר עד ל 79,360 מ"ר; ב( הגבהת גובה הבינוי המרבי בתחום התכנית מ 180 מ' ל מ' מעל פני הים, בלי לשנות את השטח הכולל לבנייה, ושינוי של הוראות לפי תכנית בינוי. 438 ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

11 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 6585, התשע"ג, עמ' כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בלא תשלום, במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף תכנון העיר, שד' בן גוריון 68, קומה ג', תל אביב, טל' בימים א', ב', ג', ה', בשעות , קומה ג', חדר 310. דורון ספיר יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו מרחב תכנון מקומי בני ברק הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס' בב/מק/ 3270 שם התכנית: שינוי בינוי וקווי בניין ברח' בית יוסף 3 והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מפורטת מס' בב/מק/ 3270 ", שינוי לתכנית בב/ 105 /ב. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' בית יוסף - 3 גוש 6192, חלקה 70; שטח התכנית: 536 מ"ר. מטרות התכנית: שינוי בינוי וקווי בניין להקמת בניין חדש, על ידי: א( שינויים בקווי בניין; ב( שינוי בינוי במרפסות השמש ובדירות הגג; ג( תוספת קומה, שטחים, יח"ד וניוד שטחים; ד( תוספת קומה, שטחים ויח"ד לפי תמא 38. עיקרי הוראות התכנית: א( קווי הבניין ישונו כמסומן בנספח הבינוי כדלהלן: 1( לצד צפון 3 מ' )במקום 4.5 מ' לבניין בן 4 קומות(; 2( לצד דרום 4 מ' )במקום 4.5 מ' לבניין בן 4 קומות(; 3( לצד מערב )לחזית הקדמית( 3.5 מ' במקום 5 מ' כולל בקומת הקרקע; 4( לצד מזרח )אחורי( 4.5 מ' במקום 6 מ' כולל בקומת הקרקע; ב( תותר בניית מרפסות שמש בחזית הקדמית והעורפית עד 40% מקו הבניין המקורי )דהיינו עד 3 מ' בחזית הקדמית ו 3.6 מ' בחזית העורפית(; ג( לא תותר כל בליטה, למעט סוכות ומרפסות שמש לפי תכניות תקפות ותכנית זו מעבר לקווי הבניין שלפי תכנית זו; ד( שטח כל דירת גג לא יפחת מ 70 מ"ר )שטח עיקרי( בשינוי מתכנית בב/מק/ 105 /פ; ה( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה; ו( סוכות ייבנו לפי תכניות תקפות בדבר הסוכות; ז( תותר תוספת שטח עיקרי שניתן לקבל כהקלה 6% בגין שיפור תנאים ו 2.5% בגין תוספת הקומה; ח( יותר ביטול חלקי בנסיגות בדירות הגג כמסומן בבינוי על ידי שינוי בהוראות תכניות בב/ מק/ 105 /פ; ט( תותר תוספת קומה, שטחים ויח"ד לפי תמא 38 ; י( תותר תוספת 2 יח"ד שניתן להוסיף בהקלה, מעבר ל 7 יח"ד המותרות )כולל דירת גג(, סך הכל יותרו בבניין 11 יח"ד )כולל דירות בגין תמא 38 (; יא( יותר ניוד שטחים בין הקומות; יב( המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר בתיאום עם איכ"ס, לרבות בדבר פינוי פסולת בניין. בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב. הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את מרחב תכנון מקומי בני ברק הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס' בב/מק/ 3271 שם התכנית: שינוי בינוי וקווי בניין ברח' ראב"ד 18 והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מפורטת מס' בב/מק/ 3271 ", שינוי לתכניות בב/ 105 /ב, בב/ 185, בב/ 105 /צ, בב/ 105 /צ/ 1. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' ראב"ד - 18 גוש 6188, חלקה 307; שטח התכנית: 549 מ"ר. מטרות התכנית: שיפור אפשרויות התכנון במגרש בייעוד ציבורי: א( שינויים בקווי הבניין; ב( תוספת קומה ד וקומה ה חלקית מעבר ל 4 קומות מותרות )כולל קומת קרקע(; ג( ניוד שטחים בין הקומות. עיקרי הוראות התכנית: א( יותרו שינויים בקווי בניין: 1( קו בניין צפוני 3.6 מ' )במקום 6 מ' הנדרש לבניין בן 6 קומות(; 2( קו בניין דרומי 2.7 מ' )במקום 6 מ' הנדרש לבניין בן 6 קומות(; 3( קו בניין מזרחי 1.8 מ' לכל הקומות כולל קומת קרקע; 4( קו בניין מערבי 1.8 מ' לכל הקומות כולל קומת קרקע; ב( יותרו בליטות נקודתיות הנדרשות ליישור קווים ולא יותר מהמסומן בנספח הבינוי וזה לא יהווה שינוי לתכנית; ג( מעבר לנ"ל לא תותר כל בליטה וזו תהיה סטייה ניכרת; ד( תותר תוספת קומה ד מלאה וקומה ה חלקית מעבר ל 4 הקומות המותרות; ה( יותר ניוד שטחים בין הקומות לצורך ניצול אחוזי הבנייה המותרים; ו( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה; ז( המבנה הקיים ייהרס כתנאי להיתר בתיאום עם איכ"ס, לרבות בדבר פינוי פסולת בניין; ח( יתאפשר המשך המעבר הקיים בגבול הדרומי של החלקה וכמסומן בנספח הבינוי. בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב. הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

12 מרחב תכנון מקומי בני ברק הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס' בב/מק/ 3291 שם התכנית: הרחבות ושינוי קווי בניין ברח' משה אריה 4 והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מפורטת מס' בב/מק/ 3291 ", שינוי לתכניות בב/ 105 /ב, בב/ 17 /א. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' משה אריה - 4 גוש 6122, חלקה 1303; שטח התכנית: 520 מ"ר. מטרות התכנית: א( הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל של 120 מ"ר; ב( שינויים בקווי בניין. עיקרי הוראות התכנית: א( תותר הרחבה של יח"ד הקיימות עד לשטח כולל שלא יעלה על 120 מ"ר במסגרת קווי הבניין המותרים בתכנית זו; ב( קו הבניין המזרחי ישונה מ 5 מ' ל 1.75 מ'; ג( לא תותר חלוקת יח"ד שהורחבו לפי תכנית זו וזו תהייה סטייה ניכרת; ד( שטח הסוכות ייכלל בשטח הכולל של הדירה; ה( לא תותר העברת שטח שלא נוצל למקום אחר בבניין; ו( ההרחבות יהיו לפי תב"ע אגפים, למעט בחזית שיהיו באגף שלם; ז( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, לרבות בדבר שיפוץ הבניין לפי הצורך, עיצוב וציפוי החזית וכדו'; ח( לא תותר כל בליטה מעבר לקו הבניין המזרחי שלפי תכנית זו, וזו תהיה סטייה ניכרת; ט( אם הבניין ייהרס קו הבניין יוחזר לקדמותו; י( חלקי הבניין הקיימים )שלא מסומנים להריסה( הבולטים מקווי הבניין מותרים כל עוד הבניין קיים. בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב. הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את מרחב תכנון מקומי בני ברק הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/ 3074 שם התכנית: תוספת חדרים על הגג במגרשים ברח' שמעיה והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' בב/מק/ 3074 ", שינוי לתכניות בב/ 105 /ב, בב/ 166 /ב, בב/ 105 /ד/ 2, בב/מק/ 753. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' שמעיה - 20,18,16,14,12,6 גוש,6122 חלקות ; ,1743 שטח התכנית: 3,061 מ"ר. מטרת התכנית: שינוי בבינוי לצורך מתן אפשרות לבניית חדרי יציאה לגג. עיקרי הוראות התכנית: א( תותר תוספת של 2 חדרי יציאה לגג בכל אחת מהחלקות שבתכנית; ב( חדרי היציאה לגג ייבנו בהתאם להוראות תכנית בב/ 105 /ד/ 2 על תיקוניה; ג( הבינוי הסופי של חדרי היציאה לגג יתואם בשלב הוצאת היתר הבנייה עם מה"ע; ד( לא תותר הפיכת חדרי היציאה לגג שלפי תכנית זו ליח"ד נפרדת וזה יהווה סטייה ניכרת ובילקוט הפרסומים 5931, התשס"ט, עמ' התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' , ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, טל' , וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. מרחב תכנון מקומי בני ברק הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/ 3260 שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ושינוי קו בניין ברח' יואל 8 והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' בב/מק/ 3260 ", שינוי לתכניות בב/ 105 /ב, בב/מק/ 105 /אגפים, בב/ 410. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' יואל - 8 גוש 6122, חלקה 379; שטח התכנית: 500 מ"ר. מטרות התכנית: א( הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל של 120 מ"ר; ב( שינוי קו בניין צפוני מ 5 מ' ל 2 מ'. עיקרי הוראות התכנית: א( יותר שינוי של קו הבניין הצפוני מ 5 מ' ל 2 מ' כמסומן בתשריט; ב( תותר הרחבת יח"ד קיימות במסגרת קווי הבניין המותרים עד לשטח כולל של 120 מ"ר לכל יח"ד; ג( אופן ההרחבות יהיה באגפים בהתאם להוראות תכנית בב/מק/ 105 /אגפים; ד( סוכות יותרו לפי תכנית בב/ 105 /ס/ 2 ובהתאם להוראותיה, אך שטח הסוכות יהיה כלול ב 120 מ"ר המותרים; ה( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בזמן הבקשה להיתר בנייה, לרבות בדבר ציפוי החזיתות, שיפוץ הבניין הקיים, עיצוב אדריכלי ופיתוח המגרש; ו( העמודים ימוקמו כמה שניתן בצמוד לעמודים הקיימים ובלא הפרעה לשטחים בק"ק, בתיאום עם מה"ע בזמן הבקשה להיתר בנייה; ז( לא תותר חלוקת יח"ד שהורחבו לפי תכנית זו, וזה יהווה סטייה ניכרת; ח( לא תותר כל בליטה מעבר לקו הבניין הצפוני המוצע בתכנית זו; ט( אם הבניין הקיים ייהרס, קווי הבניין יהיו לפי התכניות התקפות טרם אישורה של תכנית זו; י( לא תותר העברת שטח שלא נוצל )מתוך 120 מ"ר המותרים לפי תכנית זו( ליח"ד אחרת או למקום אחר בבניין; יא( חלקי הבניין הקיימים הבנויים מחוץ לקווי הבניין המותרים לפי תכנית זו, מותרים כל עוד הבניין הקיים לא נהרס. 440 ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

13 מס' הר/מק/ 2251 ", שינוי לתכנית הר/ 1205, כפיפות לתכניות הר/ 2000 /מ, הר/ 253 /א. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, רח' אברהם שטרן,,13,11,9,7,5,3 רח' התנאים,5,3,1 רח' השופטים,7,5,2,10 רח' המקובלים - 5 גוש,6546 חלקות, , , ,772,722,721 בשלמותן. מטרת התכנית: שינויים בקווי בניין הקבועים בתכנית, כדי לאפשר הוספת גזוזטראות, בלא שינוי בזכויות הבנייה. עיקרי הוראות התכנית: א( שינויים בקווי בניין; ב( קביעת הוראות לעיצוב הגזוזטראות החדשות ותנאים להוצאת היתרי בנייה. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, מחלקת תכנון עיר, לב העיר, קומת ביניים, חדר 15, רח' סוקולוב 22, הרצליה, שעות קבלת קהל: בימים ג', ה', בשעות , ביום ב', בשעות לחילופין, ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה כדלקמן: הנחיות לצפייה במסמכי התכנית הסרוקים באתר האינטרנט העירוני: 1( היכנסו לאתר האינטרנט בכתובת: ;muni.il 2( בעמודת הקישורים המהירים שבצד ימין, יש לבחור בקישורית מידע הנדסי; 3( בסרגל הקישורים שבחלקו העליון של הדף, יש לבחור בקישורית תכנון עיר; 4( בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית תכנית בניין עיר; 5( בשדה מס' תכנית יש לכתוב הר/מק/ 2251 ולאחר מכן ללחוץ על הצג; 6( יש ללחוץ על הקישור שמימין לתכנית הר/מ/ 2251 ; 7( בדף זה מידע כללי על אודות התכנית. יש לרדת עד לתחתית הדף, שם תמצאו קישורים למסמכי התכנית הסרוקים. כל הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, רח' סוקולוב 22, הרצליה. הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את יהונתן יסעור לתכנון ולבנייה הרצליה ובילקוט הפרסומים 6591, התשע"ג, עמ' התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' , ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, טל' , וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. אברהם רובינשטיין לתכנון ולבנייה בני ברק מרחב תכנון מקומי בת ים הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת ים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' בי/מק/ 596 ". השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים, רח' הרשת - 9 גוש 7136, חלקה 219 בשלמותה; שטח התכנית: 563. מטרת התכנית: מטרת התכנית היא להביא לניצול מיטבי של זכויות הבנייה המאושרות במגרש בכתובת הרשת 9, בלא שינוי בהיקף השטחים המאושרים. עיקרי הוראות התכנית: שינוי שלוש הוראות עיקריות בתכניות החלות על המגרש: א( הגדלת הצפיפות המותרת מ 7 יח"ד ל 11 יח"ד תוך שינוי הוראות הצפיפות שבתכנית בי/ 339 ; ב( הגדלת מס' הקומות המותר מ 3 קומות מעל קומת עמודים ל 6 קומות מעל קומת עמודים, תוך מתן אפשרות להמיר זכויות של חדרי יציאה על הגג ליחידה עצמאית בקומה השישית; ג( שינוי קווי הבניין המאושרים בתכנית בי/ 28 א בצד )לכיוון השביל( מ 5 מ' ל 4 מ' ולאחור מ 5 מ' ל 4.5 מ'. בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת ים, רח' סטרומה 1, רמת יוסף, בת ים, טל' העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, תל אביב, טל' הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את אורי בוסקילה יושב ראש ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבנייה בת ים מרחב תכנון מקומי הרצליה הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' הר/מק/ 2251 נמסרת בזה הודעה כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במרחב הרצליה מופקדת "תכנית מפורטת מרחב תכנון מקומי רמת גן הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מס' רג/מק/ 1370 /א", ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

14 שינוי לתכניות רג/ 1370, רג/ 340 /ג/ 3, רג/מק/ 340 /ג/ 1/3, רג/ מק/ 340 /ג/ 2/3, רג/מק/ג/ 15, כפיפות לתכניות רג/ 340 /ג/ 17, רג/ מק/ 340 /ג/ 21 /א, רג/מק/ 340 /ג/ 21 /ב, רג/ 340 /ג/ 21, רג/ 340 /ג/ 28, רג/ 340 /ג/ 31, תממ 1/5. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' ז'בוטינסקי - 70 גוש,6127 חלקות 319,318 בשלמותן; גבולות התכנית: מצפון מערב - רח' ז'בוטינסקי, מצפון מזרח - שדרות הילד, מדרום מזרח - חלקות 479, 321, מדרום מערב - חלקה 320 )רח' ז'בוטינסקי 68, פינת רח' ד"ר כהן 18(. מטרת התכנית: שינוי קווי בניין במרתף לרח' ז'בוטינסקי ולשדרות הילד, מ 3 מ' לקו בניין 0 מ', בלא שינוי בשטחי השירות התת קרקעיים מתכנית רג/ עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין במרתפים מתכנית רג/ 1370 בכפוף לאישור נת"ע: לשדרות הילד - שינוי מקו בניין 3 מ' לקו בניין 0 מ' לכל אורך החזית, לרח' ז'בוטינסקי - שינוי מקו בניין 3 מ' לקו בניין 0 מ' לאורך כל החזית, לאורך גבול המגרש עם חלקות , 320, קו בניין 0 מ' )בלא שינוי(; ב( עדכון מסמכי התכנית בהתאם לשינוי בקווי הבניין - תשריט ונספח הבינוי; ג( שאר הוראות התכנית לפי הוראות תכנית ג/ 1370 ובכלל זה שטחי השירות מתחת לקרקע. בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, תל אביב. הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את מרחב תכנון מקומי רמת גן הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת לפי תמא 38 מס' רג/מק/ 1564 /א והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן ובמשרדיהוועדההמחוזיתלתכנוןולבנייהמחוז תלאביבמופקדת "תכנית מפורטת לפי תמא 38 מס' רג/מק/ 1564 /א", שינוי לתכניות רג/ 340, רג/ 340 /ג, רג/מק/ 340 /ג/ 30, רג/מק/ 340 /ג/ 33, כפיפות לתכניות רג/ 340 /ג/ 1, רג/ 340 /ג/ 3, רג/ 340 /ג/ 1/3, רג/מק/ 340 /ג/ 2/3, רג/מק/ 340 /ג/ 6, רג/מק/ 340 /ג/ 11, רג/מק/ 340 /ג/ 1/11, רג/ 340 /ג/ 15, רג/מק/ 340 /ג/ 17, רג/מק/ 340 /ג/ 19, רג/ 340 /ג/ 21, רג/מק/ 340 /ג/ 21 /א, רג/מק/ 340 /ג/ 21 /ב, רג/מק/ 340 /ג/ 38, תמא 38, תמא 38/2, תמא/ 38/3. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' תש"י 6, - 8 גוש 6128, חלקות , בשלמותן; גבולות התכנית: מצפון - רח' תש"י, ממזרח - חלקות , בגוש 6128, מדרום - רח' תרע"ד, ממערב - חלקה 162 בגוש מטרות התכנית: התחדשות עירונית במסגרת מימוש תמא 38, הריסת מבנים ישנים קיימים והקמת מבנה אחד באמצעות איחוד שתי חלקות צמודות בהסכמת בעלים, באמצעות מימוש זכויות מכוח תכניות החלות על החלקות, כולל תמא 38 ורג/ 340 /ג/ 30 על תיקוניהן. בבניין המוצע 45 יח"ד ב 10 קומות, כולל קומת קרקע וקומת גג. עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד חלקות 160 ו 161 בגוש 6128 בהסכמת כל הבעלים; ב( שינוי בקווי בניין ומכוח תמא 38 : 1( קו בניין קדמי לרח' תש"י מ 4 מ' ל 2 מ'; 2( קו בניין קדמי לרח' תרע"ד מ 2.5 מ' ל 1.1 מ' )1.4 מ' גם בקומת הקרקע(; 3( קו בניין צדי מזרחי מ 3 מ' )3.5 מ' במימוש רג/ 340 /ג/ 11 ( ל 3.5 מ'; 4( קו בניין צדי מערבי מ 3 מ' )3.5 מ' במימוש רג/ 340 /ג/ 11 ( ל 3.15 מ'; ג( תוספת יח"ד ומכוח תמא 38 עד 45 דירות; ד( שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים; ה( יותר ניוד שטחים בין הקומות, לרבות קומת הגג; ו( תכנית זו נערכה בהתאם להוראות סעיף 23 בתמא 38. בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, תל אביב. הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את מרחב תכנון מקומי רמת גן הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה: )1( "תכנית מפורטת לפי תמא 38, מס' רג/מק/ 1633 ", שינוי לתכניות רג/ 126, רג/ 340, רג/מק/ 340 /ג/ 2/3, כפיפות לתכניות רג/ 340 /ג, רג/ 340 /ג/ 1, רג/ 340 /ג/ 1/3, רג/ 340 /ג/ 15, רג/ 340 /ג/ 21, רג/ 340 /ג/ 3, רג/ 340 /ג/ 30, רג/ 340 /ג/ 31, רג/מק/ 340 /ג/ 11, רג/מק/ 340 /ג/ 17, רג/ מק/ 340 /ג/ 19, רג/מק/ 340 /ג/ 2/3, רג/מק/ 340 /ג/ 21 /א, רג/ מק/ 340 /ג/ 38, תמא/ 2/38, תמא/ 38, תמא/ 3/38. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' רחובות הנהר - 4 גוש 6207, חלקות , בשלמותן; גבולות התכנית: ממזרח - רח' רחובות הנהר, מצפון - חלקות 521, 522 )רח' חרוזים 34(, ממערב - חלקות , )רח' חרוזים 32, רח' רות 3(, מדרום - חלקה 422 )רח' רחובות הנהר 6(. מטרת התכנית: מימוש זכויות בנייה מתוקף תמא/ 38, רג/ 340 על תיקוניהן ומ רג/ 126 בהריסה ובניית בניין חדש. תכנית זו נערכה בהתאם להוראות סעיף 23 לתמא 38. עיקרי הוראות התכנית: א( במקרה של הריסת הבניין והקמת בניין חדש יחולו ההוראות האלה: 1( הקמת מבנה מגורים חדש לפי תמא/ 38 ורג/ 340 /ג/ 30 על תיקוניהן תוך מיצוי זכויות הבנייה הקיימות בחלקה והריסת המבנה 442 ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

15 הקיים; ב( תוספות קומה לסך הכל 8 קומות מותרות, כך שהבניין יכלול 8 קומות מעל קומת קרקע וקומת גג חלקית; ג( הרחבה לקומות המרתפים עד גבולות המגרש בעומק של עד 10 מ'. שינויים לא עקרוניים ניתן לבצע באישור מהנדס העיר; ד( שינוי בקווי הבנין: 1( קו בניין קדמי לרחובות הנהר נותר 0 בלא שינוי; 2( קו בניין צדי בלא שינוי - 3 מ'; 3( שינוי קו בניין אחורי של המגרש ל 3.5 מ'; 4( הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי עד 1.2 מ' )לפי תקנות בנייה במרווחים, סעיף 4.03(; 5( הבלטת מסתורי כביסה מקו הבניין האחורי עד 0.6 מ'; ה( מספר הדירות המוצע הוא 18, בהתאם לתכניות תקפות; ו( ניוד שטחי בנייה עיקריים בין הקומות השונות בבניין. )2( "תכנית מפורטת מס' רג/ ", שינוי לתכנית 340, כפיפות לתכניות 340 /ג, 340 /ג/ 1, 340 /ג/ 1/3, 340 /ג/ 15, 340 /ג/ 2, 340 /ג/ 21, 340 /ג/ 3, מא/ 2, מק/ 340 /ג/ 1/11, מק/ 340 /ג/ 11, מק/ 340 /ג/ 17, מק/ 340 /ג/ 2/3, מק/ 340 /ג/ 26. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' עמוס 6 - גוש 6143, חלקה 219 בשלמותה; גבולות התכנית: רח' עמוס 6, רמת גן. מטרת התכנית: שינוי קווי בניין ברח' עמוס 6: לבניין הראשי, לבריכת שחייה ולחצר אנגלית. עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין קדמי מ 6 מ' ל 5 מ', שינוי קו בניין צדי מזרחי מ 3 מ' ל 2.7 מ'; ב( שינוי קווי בניין לבריכת שחייה: בצד מערב שינוי מ 5 מ' ל 1.6 מ' ובצד דרום מ 3 מ' ל 1.5 מ'; ג( שינוי קו בניין צדי בצד צפון בעבור חצר אנגלית מ 3 מ' ל 1.2 מ'; ד( קביעת הוראות בינוי לשם בניית בריכת שחייה; ה( קביעת הוראות בינוי לשם בניית חצר אנגלית מונמכת. כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, תל אביב. הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את מרחב תכנון מקומי רמת גן הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת והבנייה, התשכ"ה- 1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' רג/ מק/ 340 /ג/ 50 ", שינוי לתכנית רג/ 340 על כל תיקוניה. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בכל מרחב העיר רמת גן. מרחבי תכנון גובלים: תל אביב, גבעתיים, קרית אונו. עיקרי הוראות התכנית: תיקון סעיף 81, פרק ד להוראות תכנית המיתאר רג/ 340, על ידי תוספת סעיף כדלקמן: למרות האמור לעיל, יהיה ניתן להקים על קרקע המיועדת לדרך, שימושים לפי הגדרות הדרך בחוק התכנון והבנייה ולפי הגדרת דרך בתכנית המיתאר רג/ 340 על כל תיקוניה, בתנאי שייוותר רוחב של 2.5 מ' לפחות למעבר חופשי של הציבור. עיקרי הוראות התכנית: תיקון סעיף 81, פרק ד להוראות תכנית המיתאר רג/ 340, על ידי תוספת סעיף כדלקמן: למרות האמור לעיל, יהיה ניתן להקים על קרקע המיועדת לדרך, שימושים לפי הגדרות הדרך בחוק התכנון והבנייה ולפי הגדרת דרך בתכנית המיתאר רג/ 340 על תיקוניה, בתנאי שייוותר רוחב של 2.5 מ' לפחות למעבר חופשי של הציבור. כל זאת לרבות הצבת מיתקנים לצורכי נוי, כגון: פסלים סביבתיים, תרנים של דגלים, רחבות לטקסים ותהלוכות, אנדרטאות, מזרקות וכיו"ב, כל מה שקשור לפיתוח סביבתי ובילקוט הפרסומים 6601, התשע"ג, עמ' התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' , ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. אביהוא בן משה לתכנון ולבנייה רמת גן מחוז חיפה מרחב תכנון מקומי חיפה הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית והבנייה, התשכ"ה- 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/ מק/ 2332 ", שינוי קווי בניין ברח' השיש 12, מפרץ חיפה, גוש 11602, חלקה 83, שינוי לתכניות חפ/מק/ 229 /מר/ 1, חפ/ 301, חפ/ 1400 /יב, חפ/מק/ 1400 /יב/ 1, חפ/ 1400 /מר, חפ/מק/ 1400 / יג, כפיפות לתכניות חפ/מק/ 1400 /תט, חפ/מק/ 1400 /פמ, חפ/ 1400 /שש. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, רח' השיש 12 - גוש,11602 חלקה.83 מטרת התכנית: שינוי קווי בניין עד גבולות המגרש לצורך הסדרת מבני תעשייה קיימים. עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי כל קווי הבניין; ב( הגדלת תכסית הקרקע ל 100%. בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים. ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון עיר, רח' ביאליק 3, חיפה. המען למשלוח התנגדויות בדואר: הוועדה המקומית, ת"ד 4811, ילקוט הפרסומים 6667, כ"ט בתשרי התשע"ד,

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר

רשומות ילקוט הפרסומים יא בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד 9 6815 ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים... 5970 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן... 5971 הודעה על מחיקת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקודת הראיות מינוי ועדה לעניני פיצויים ותמלוגים לפי חוק

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח 30. 3504 בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים... 361 הודעה על קביעת ממלאי מקום של שרים,.... 358 תמצית תקציב רגיל (מעודכן) של עיריה לשבת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה 31 5421 ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה),

קרא עוד

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46 רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז 27 4548 ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 4672 גימלת ניידות 4672 מוסף מינוי נעיגי שר הבסחון במועצה הארעית

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים

רשומות ילקוט הפרסומים כד בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד 22 6822 ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים... 6238 מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, ותקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים למכירה(...

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי

רשומות ילקוט הפרסומים טו באב התשעג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג 22 6632 ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה... 6944 הודעה בדבר צורך במינוי דיינים... 6944 מינוי נציגי שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הוד

רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הוד רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד 688....... בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הודעה על שובו של שר לארץ 690..... הודעות לפי חוק התכנון

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעה בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינו

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעה בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינו רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז 29 4538 ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינוך 4086 לפי פקודת האגודות השיתופיות 4068 מסויימים לפי חוק

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס

רשומות ילקוט הפרסומים כא בשבט התשעה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה 10 6986 בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה... 3450 הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות סדיר והמשרתים בשירות לאומי-אזרחי לפי חוק שירות הביטחון...

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התשע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע 24 6000 בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי(... 2 המהנדסים והאדריכלים )תנאים.תקנים... 2 הודעה

קרא עוד

הוראות לעריכת הוראות התכנית

הוראות לעריכת הוראות התכנית חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית פרדס חנה כרכור - תכנית מתאר כוללנית מחוז: חיפה מרחב תכנון מקומי: פרדס חנה - כרכור סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך 77 דברי הסבר לתכנית

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ה באייר התשנ ה במאי 1995 עמוד הודעה על מינוי שופט 3390 מינוי פקידי בחירות לבחירות לועדות חקלאיות לפי פקודת העיריות 339

רשומות ילקוט הפרסומים כ ה באייר התשנ ה במאי 1995 עמוד הודעה על מינוי שופט 3390 מינוי פקידי בחירות לבחירות לועדות חקלאיות לפי פקודת העיריות 339 רשומות ילקוט הפרסומים כ ה באייר התשנ ה 25 4307 במאי 1995 עמוד על מינוי שופט 3390 מינוי פקידי בחירות לבחירות לועדות חקלאיות לפי פקודת העיריות 3390 על הסמכת מפקחי רחצת 3390 הורעה על ביטול מינוי הפקחים לפי

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ח באב התשע"ה באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד הודעה בדב

רשומות ילקוט הפרסומים יח באב התשעה באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד הודעה בדב רשומות ילקוט הפרסומים י"ח באב התשע"ה 3 7086 באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד... 7720 הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות ומדורים לכל אחד מהם... 7721

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי.

רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי. רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א 6 2670 בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי. 502 מינוי יושבי ראש ועדות קנסות לפי חוק המועצה לצמחי

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ח בטבת התשנ ו בדצמבר 1995 עמוד הודעה על העדרות ראש הממשלה מן הארץ 1060 הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי עמוד 062 ו... 10

רשומות ילקוט הפרסומים ח בטבת התשנ ו בדצמבר 1995 עמוד הודעה על העדרות ראש הממשלה מן הארץ 1060 הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי עמוד 062 ו... 10 רשומות ילקוט הפרסומים ח בטבת התשנ ו 51 4367 בדצמבר 1995 עמוד הודעה על העדרות ראש הממשלה מן הארץ 1060 הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי עמוד 062 ו... 1062 היתר לסוכני נסיעות לפי חוק הפיקוח על המטבע הודעה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 חווה מו"פ צפון אזורית לנסיונות גליל מערבי סיכום שנתי של מחקר: בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים סיון תש"ע, מאי 2010 חוקר ראשי: דר' גד איש עם צוות מחקר גליל מערבי: גד איש עם, ורד יריחימוביץ', יצחק רגב, הדר

קרא עוד

רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י

רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב 13 2812 במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים...... 1694 קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י. 1694 הודעות על תיקח רשימת פוסקים רפואיים ותיקון רשימת חברי

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011

תמא 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 תמ"א 38 תוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה: מענה אמיתי או פתרון מדומה? דצמבר 2011 מחקר וכתיבה: ניר שלו מיפוי: נאוה שיר סדר ועיצוב: רון הרן תודה מיוחדת לד"ר דליה דרומי, לאדר' ליטל ידין, לאדר' נעמה מישר,

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד