בס"ד, אייר תש"פ גליון,340 שנה 40 לקבל במייל : להחדיר אל הלב שהקורונה ירדה לעולם ברצונו של אבא - אוהב, הרוצה אך ורק בטובתנו, ואנחנו מ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בס"ד, אייר תש"פ גליון,340 שנה 40 לקבל במייל : להחדיר אל הלב שהקורונה ירדה לעולם ברצונו של אבא - אוהב, הרוצה אך ורק בטובתנו, ואנחנו מ"

תמליל

1 בס"ד, אייר תש"פ גליון,340 שנה 40 לקבל במייל : להחדיר אל הלב שהקורונה ירדה לעולם ברצונו של אבא - אוהב, הרוצה אך ורק בטובתנו, ואנחנו מצויים בחיקו, ובתוך בבת - עינו במלים אחרות : בוודאי צריך להתפלל שהכל יעבור, אבל כל עוד אנחנו בעיצומה של המגפה - לזכור שזו תקופה של 'לכתחילה' הכל מסכימים שהעצה היעילה ביותר שתביא אותנו לרוגע ולשמחה בתקופה הקשה שבה אנחנו נמצאים, הוא החיזוק האמיתי בבטחון ובאמונה עיקר הענין הוא, לעמוד בגבורה מול הגזירות של השי"ת, לקבל את מתנת היסורים באהבה, ולא להרהר אחר מידותיו יתברך המרא דאתרא הגאון רבי יצחק זילברשטיין 10 דברים ש - מי שמקיימם - מבטיח לו הקב"ה שיענה מן השמים רבינו הגאון רבי מסעוד בן - שמעון בואו נתחזק כבר עכשיו בשמירה על כבוד בית הכנסת גדר שיחה בטלה בבית הכנסת בענין הטענת הסלולרי מחשמל בית הכנסת? רבינו הגאון רבי יהודא סילמן ראיה מפורשת מהירושלמי שכאשר צרה באה על האדם בהפתעה, היא עוצמתית יותר מדוע סירב הגר"ש סלנט לערוך כנס - תפילה בעת המגפה? עדות מתוך החדר : מדוע בכה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א? שני מספרי טלפון שכדאי לזכור ' : קו המידע של ק"ק רמת אלחנן', והקו החדש של 'קופת הצדקה' לתרומה ממוחשבת לא תאמינו : פתאום גיליתי שממש מול הבית שלי יש כמה תוכים... להתפלל לרפואת החולים חזקיהו רפאל אפרים בן שרה - לאה רפאל יעקב בן יוכבד

2 רבינו המרא דאתרא, הגאון רבי יצחק זילברשטיין לאחי השכנים היקרים והאהובים מאוד, ברצוני להזכיר כמה דברים ש - מי שמקיימם מבטיח לו הקב"ה שיענה מן השמים. המרחם על הבריות הדבר הראשון, מה שנאמר במסכת שבת (קנ"א ב') 'כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים'. הקב"ה הציב חוק בעולמו, והוא מידה כנגד מידה. אם אתה מרחם על אחרים, ירחמו עליך מן השמים. בהקשר זה כדאי להזכיר את דברי הגמרא במסכת הוריות (י"ג א ') 'שאלו תלמידיו את ר"א, מפני מה הכל מושלים בעכברים, מפני שסורן רע ' וכו'. דהיינו, שהטבע של העכברים הוא להזיק אפילו שאין לו הנאה. לכן גם עונשו הוא, שכולם שונאים אותו ומושלים בו. לא למרוד בתלמידי חכמים הדבר השני, מה שמביא הגר"ח פלאג'י בספרו 'רפואה וחיים' (פרק ה' אות ז') שפעם היתה בתורכיה מגיפה נוראה, והדבר שאמר לשומעי לקחו היה שאם ברצונם להינצל מהמגיפה - שלא ימרדו בתלמידי חכמים, שהרי מצאנו שבני ישראל התחייבו במגיפה על שמרדו בדוד מלכם, ונמשכו אחר שבע בן בכרי. מי שלא נזהר בכבודם של הרבנים ותלמידי החכמים, יידע שהמגיפה של דוד המלך מחכה לו. ברכת אשר יצר זה עם זה, ולכן עלינו להתאזר גם בבטחון בהשי"ת, ולא יאונה לנו כל רע. מידת הענווה הדבר החמישי, להתחזק במידת הענווה ולהתגבר על המידות, והראיה לכך היא מ ה שמובא בגמרא שרבי יוסף השפיל את עצמו בפני רבה, ולא רצה לנהוג שררה, ובכל התקופה שעמד רבה בראשות הישיבה, לא חלה אף אחד, ואפילו לא היה צריך לקרוא לאומן להקיז דם. מאה ברכות בכוונה הדבר הששי, לברך מאה ברכות בכוונה, כמו שמובא במקורות רבים שיש בכך סגולה להינצל מכל מרעין בישין. חק נתן פלאגי, צדקה הדבר השביעי, לתת צדקה שיש לה כוח עצום, כמו שכתוב גדולה צדקה שמהפ כת מידת הדין למידת הרחמים. תלמוד תורה הדבר השמיני, תלמוד תורה, לקיים והגית בם יומם ולילה ואז המזיקים בדלים ממנו, כמו שמובא במסכת ברכות (נ"ה א'). ובמסכת מנחות (מ"א ב) מובא שכאשר יש עת - דין בעולם מעניש השי"ת גם על ביטול מצוות עשה, וה'ראשית חכמה' כותב שמצוות - העשה הגדולה ביותר היא לימוד תורה. אמונה וחיזוק בלה"ר כמו - כן עלינו לכוון בברכות, כמו שכותב הר"ן הדבר השלישי, היא ברכת אשר יצר, אודותיה מובא במסכת נדרים (ח' א') על הפסוק 'בכל המקום אשר שקבלה בידינו שמי שמברך ברכה זו, שיש בה הכרת - אזכיר את שמי' וכו'; ו לחזק את האמונה באלוקים על ידי הטוב להשי"ת, בכוונה, ניצול מכל המחלות. אמנם השי"ת לא זקוק להכרת - הטוב שלנו, אבל כשאנחנו כוונה בקריאת שמע, ולהיזהר בהלכות לה"ר. מודים לו - הרי שההוד יה עצמה גורמת להבאת השפע עלינו (נציין שלפני פטירתו של הרב ישעיה הבר זצ"ל העבירה רעייתו תחי' הודעה נרגשת, ובה ביקשה מהציבור לכוון בברכת אשר יצר. בהודעה זו יש מסרים רבים אודות הברכ ה, וציטוטים מדויקים מגדולי הראשונים והאחרונים על מעלתה. מי שמעונין בקבלת ההודעה, יעביר לנו מייל, ונשלח לו. מ. מ. צ ). בטחון בהשם יתברך רבינו הגאון רבי יהודא סילמן ברצוני לומר לחברי הקהילה שלנו, כולם אהובים כולם ברורים, כמה דברים. נספר כאן על ילדה קטנה שעמדה במטבח, והופתעה לראות את אימה ניצבת ליד השיש, עם סכין ובצל, ובוכה. אבל, לא עבר זמן קצר והילדה ראתה את אימה צוחקת מתוך הדמעות, והבינה שהדמעות (שנבעו כמובן בספרו 'תורת נתן' מביא שכאשר יש דב ר בעיר, הוא מחיתוך הבצל) היו ה הכנה לחיוך... לימים עברה הילדה במטבח נוסף, וראתה נערות רבות אוחזות בסכין ובצל, ובוכות... ואחר כך מחייכות... והבינה שהפעם הן שולט רח"ל רק במי שיש להם פחד. אנחנו מתגוררים ב"ה במקום של תלמידי חכמים מופלגים, וחיים בשלום חותכות את הבצל לסעודה גדולה, לאולם - שמחות שלם, לשמחה האמורה להיערך שם. הדבר הרביעי, להתחזק בבטח ון בהשם יתברך, ולהסיר פחד מן הלב. הגאון הקדמון רבי נתן שפירא "קול ברמה" - גליון,340 אייר תש"פ - עמוד 2

3 נמצאנו למדים, שככל שרבות הדמעות, עד שהן ואת זה בדיוק הקב"ה רוצה לבחון אותנו. האם הופכות לצערנו לים של דמעות, ואנחנו ממש טובעים כאשר יוציאו אותנו מהשגרה, נמשיך בשגרת עבודת בהן רח"ל, כך השמחה שלאחריהן תהיה הרבה יותר השם. בזאת תבחנו. איך תהיה התפילה שלנו כשהיא גדולה. הקב"ה רוצה להיטיב לנו, ועל פי גודל הקשיים מתקיימת לא במסגרות הרגי לות, איך יהיה היחס לאשה ועצמתם, כך תהיה השמחה גדולה הרבה יותר. כאשר כולם נמצאים בבית, איך נתייחס לילדים שכל כ ך צריכים את עזרתנו, שהרי גם הם מבולבלים, ובפרט אחד הקשיים שלנו בתקופה האחרונה הוא לא רק האסונות הנוראיים, והחיים העוברים עלינו בפחד. לא שהם נמצאים כל היום בבית. פחות מכל זה היא העובדה שאנחנו עומדים במצב לא - ואם יאמר מאן - דהו שהדבר קשה, נשיב לו שבוודאי ידוע, שאף פעם לא הורגלנו אליו, מצב שבא עלינו יש בכך קושי, שהרי כל ההתחלות קשות. ואם לא קשה, סימן שעדיין לא במילוי התחלנו בהפתעה. ומ שכך, מצבנו קשה יותר. המשימות הנ"ל. ומצאנו כמו ראיה לשים מפורשת מהירושלמי, שכאשר לב, שלא בחינם באה עלינו הצרה הזו. סגירת הדבר בהפתעה, מגיע האדם נמצא במצב הרבה יותר קשה. כן יש מתי? מתי נזכה שוב להתאסף יחדיו ולהאזין לדרשותיהם של מורינו ומאורי - דרכנו? במסכת סנהדרין (פרק ו') אומר הירושלמי דבר מאוד מעניין. כאשר בית דין סקלו יהודי, העלוהו לגובה 2 קומות, ודחוהו משם, והיה נופל ומת. דהיינו, שפחות בתי המדרש היא בגלל ההתנהגות שלנו בבתי מקדש המעט, והכל כרוך בנבואת ה נביא ישעיהו 'מי ביקש מכם רמוס חצרי'; המסכה על הפה אומרת שצריך לשמור על הפה מכל הדיבורים האסורים, וכו'. מגובה זה אדם לא ימות. שואל הי רושלמי, הרי מצאנו שאם כרה אדם בור ונסיים בסיפור שהתרחש בתקופתו של הגאון רבי פחות מעשרה טפחים בעל הבור חייב, אז הנה ראינו שגם בגובה 10 טפחים אדם מת, ומדוע נצרכו בית דין שמואל סלנט, רבה של ירושלים, כאשר פרצה מגיפה בקרב נשים צעירות ש מתו בעת לידתן, והדבר זרע פחד להפיל בסקילה מגובה 2 קומות, שהוא פי 6 מגובה הבור ומורא. נזעקו טובי הקהל לביתו של המרא דאתרא, בן 10 הטפחים? וביקש לערוך כנס תפילה. ומחלק הירושלמי בין שני המקרים. בסקילה, אדם הגר"ש הקשיב לדבריהם, הרהר מעט, אבל דחה את יודע לקראת מה הוא הולך, ולכן הוא נופל מדעת. לעומת זאת במקרה של הבור, אדם הולך לתומו ברחוב, ולפתע הוא נופל. פירוש הדברים הוא, שאין ספק שאדם מת כבר הבקשה, בטענה שהדבר לא יועיל, כי תחילה אנחנו צריכים לדעת על מה באה המגפה, ואם לא עושים כן, הרי זה כטובל ושרץ בידו. כינס הגר"ש בית דין מיוחד, בגובה 10 טפחים, אבל זאת בתנאי ש הנפילה פתאומית. ועשו תענית חלום, ומן השמים גילו להם שהיתה בעיה היוצא מדברי הירושלמי הוא, שחז"ל שיערו לנו לא רק את עומק הנפילה, אלא גם את עוצמתה, ולכן קבעו שאדם המתכונן לנפילה, נפילתו תהיה בעוצמה פחותה יותר. והוא בדיוק מה שאמרנו. אחת התופעות השכיחות בעולמנו, הבאה לידי ביטוי בתקופה שבה אנחנו מצויים, היא חוסר - היכולת לעמוד בפני קשיים הנובעים כתוצאה מהפרת השגרה. אדם יכול לקום מדי בוקר וללכת לתפילה המתחילה ב, 7- ואפילו להגיע בזמן, ואחר כך להגיע לכולל ב,9- לחזור לביתו, לאכול, לנוח, וללכת שוב לכולל. הכל בתוך שגרה. המפגש הראשון של הקושי יהיה ברגע שתוציא אותו מהשגרה. כלשהי בצניעות בגדי הנשים. למותר לציין, שלאחר שתוקן הדבר, פרחה לה המגפה. רבינו הגאון רבי מסעוד בן - שמעון לאחי ורעי, חברים מקשיבים לקול ה', עברנו כבר יותר מחודש בתקופה הקשה, עברנו את חג הפסח, יצאנו ממצרים, קיבלנו חיזוק באמונה שיש מנהיג לעולם, ולמדנו מיציאת מצרים שאפשר לצאת בס"ד גם מהבעיה הקשה ביותר. ולכן, גם לבעיה שלנו יש פתרונות. והפתרון הוא מה שכתוב בשיר השירים (א' ז'), כאשר כנסת ישראל פונה אל השם יתברך ואומרת ' הגידה לי שאהבה נפשי, איכה תרעה, איכה תרביץ בצהרים' וכו'. וברש"י ' : אומרת כנסת ישראל לפניו כאשה לבעלה, הגידה לי שאהבה "קול ברמה" - גליון,340 אייר תש"פ - עמוד 3

4 נפשי... ואיכה תרביצם בצהרים - בגלות הזה שהיא עת צרה להם כצהריים, שהיא עת צרה לצאן'. מחבר האגרת מסיק הלכה, הנוגעת גם לנו, שכל מי שיודע על מישהו מבני בי תו שנדבק במחלה, צריך ובפסוק הבא משיב השי"ת על פנייתו של עם ישראל, ואומר ' צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדי ותיך על משכנות הרעים'. וברש"י ' : הסתכלי בפסיעת דרך שהלכו הצאן, והעקבים ניכרים... התבונני בדרכי אבותיך שירחיק מאוד מבני אדם, ולא יעלים הדבר, שהוא איסור גמור מדאורייתא, כמו שמובא ב'ספר חסידים' (תרע" ג). האיסורים נובעים מהפסוקים 'לפני עוור לא תתן מכשול' ', ואהבת לרעך כמוך' ו'לא תעמוד על דם רעך'. הראשונים שקבלו תורתי, ושמרו משמרתי ומצו ותי, ולכי רואים מזה שהמגפה הזו כבר היתה לעולמים, וכפי בדרכיהם'. גם אנחנו, המצויים בעת צרה כצהריים, מוטל שאמרנו יש לנו לחזור לדרכי אבותינו. והנה, במלחמת עלינו ל חזור למסלול בו צעדו אבותינו. יום הכיפורים בשנת תשל"ד, אמר מרן הגר"ח שמולאביץ והמבי"ט (רבי משה מיטראני) שהיה רעו של השו"ע, זצ"ל שיחות מוסר, ועורר מאוד על מה שמובא במסכת ברכות (ס "ג א') 'כל המרפה עצמו מדברי תורה, אין בו והנה, בזמן השו"ע היתה מגיפה בשנת ש"ה, חיבר אגרת מיוחדת בשם 'דרך השם', ובה הוא כותב ' נדרשתי ונמצאתי לאשר שאלו וביקשו ממנו חברים מקשיבים לקול ה', אצט רף עמהם לכל דבר שבקדושה, ושמרתי והוספתי לקח, והשתדלתי לקנות תחבולות להשיג המבוקש, דרך קנות אהבת ה' ויראתו על פניו כוח לעמוד בעת צרה'. הרי שאם רוצים שיהיה לנו כוח לעמוד בצרה, צריכים להתחזק בלימוד התורה. זו זכות הקיום שלנו. הדבר השני עליו עורר מרן הגר"ח היה בענין התפילה, והזכיר את מה שמובא שהמבול נקרא על שם לבלתי יחטא' וכו'. נוח, מפני שלא התפלל על בני דורו. ולכן גם אנחנו לאחר שהציבור ביקש ממנו להורות להם דרכי ה', החליט המבי"ט לחבר את האגרת, וכתב הדרכה שלימה, חייבים להתפלל על בני הדור שלנו, בבחינת אליך זעקו ונמלטו. ואל תאמרו כבר התפללנו דיינו, שכן משה רבינו עם מבוא, כדי 'להסיר את המכשולים של האדם, עד התפלל תקט"ו תפילות, ולולא ה' שאמר לו 'רב לך אל תוסף', היה ממשיך להתפלל. שיגיע לדרך עבודת השם'. להלן הוא מאריך וכותב, שהמכשולים הם במחשבה דיבור ו מעשה, ומפ ר ט ויש לזכור גם את מה שמובא במסכת תענית, ונפסק שמחשבה הם כל ההרהורים שאינם כפי דעת התורה, לא רק הרהורי כפירה אלא גם הרהורים שמטמאים נפש בשו"ע (סימן תקע"ד), שאסור לפרוש מן הציבור, וכל הפורש מן הצבור ואינו משתתף בצערם, אינו רואה כותבים האדם, והם בבין אדם למקום, וגם בביל אדם לחבירו, בנחמתם. שלא יחשוד אף אחד, שידון לכף זכות, וכו'. גם בענייני הדיבור הוא מחלק בבין אדם למקום ש'להשתתף עם הציבור', הפירוש הוא, בגוף ובממון, וכל מה שיש בידו להציל. ובבין אדם לחבירו, וכולל את כל סוגי הדיבורים, וכן בענייני המעשה. ורק לאחר שהאדם נזהר בכל זה, יש לו ברצוני לעורר על נקודה נוספת, והיא שהכל בוודאי דרך סלולה להיכנס אל שערי דרך ה'. וכאשר הוא נכנס והמגן והפרי אברהם מגדים כדאי לעיין בדברי המבי"ט, ולא הבאנום כאן אלא חשים, למרות שאין לנו נביא וחוזה, שיש קשר ישיר בין סילוקנו מבתי הכנסת בבושת פנים לזלזול בשיחות של חולין ובאמצע התפילה. למסקנתו של המבי"ט הכותב שכל אדם יראה לחדש כאשר אנחנו עדיין בשיאה של הטרגדיה, ועדיין כבר אל שערי דרך ה', גם שם יש כמה כניסות וכו' בעצמו את קבלת התורה כמו ביציאת מצרים. מחוץ לבתי הכנסיות והמדרשות, נקבל על עצמנו באופן הכי - גורף שכאשר נחזור לשם בעז"ה, נקפיד על כבוד בית אחי ורעי, המצב שלנו והקשיים המתעוררים בתקופתנו, אינם חדשים. כלל ישראל סבלו כבר בעבר ממגפות דומות, כמו זו למשל שהיתה בשנת תקצ"ז בקהילת סלוניקי. בקונטרס מיוחד בשם 'טהרת המים' הכנסת. היום זה הזמן להפוך את הכל, ולקבוע סדר חדש! ולהחליט שכאשר חוזרים, חוזרים אחרת! חוזרים לבית ה' עם הקפדה אמיתית על קדושתו וכבודו! יש לדעת שגדר שיחה בטילה בבית הכנסת הוא גם שהתחבר על ידי רבי אברהם הכהן ( מערכת ד', אותיות אם הוא מדבר לצורך פרנסתו. כמו כן יש להעיר על ד - ה ) כותב המחבר על המגיפה הגדולה שפקדה את עמו, ומתאר בדיוק את מה שקורה גם בימינו. המנהג להטעין את הסוללה של הטלפון הסלולארי מחשמל בית הכנסת, ועיין בשו"ע (תקנ"ד י"ד). בבית עשירים ונכבדים רבים ' לא יצאו כלל חוץ לעיר, אלא עשו שמירה בביתם מבלי שיתדבקו בשום אדם, ובעוונ ות הכנסת יש לשבת במורא ובכבוד, ובבן איש חי כותב שלא להניח רגל על רגל, שזה מנהג שחץ וגאווה. וה'שדי חמד' כותב שלא נכון גם לחלק טבק בבית הכנסת. הרבים יש הרבה דלת - העם שאינם נזהרים לשמור מרחק, והיתה המג יפה לבוא בהם, ונדבקו, וזו הסיבה גם שהפסוק מתבטא בלשון "ידבק ה' בך את הדבר' וכו'. ואם נשמור על קדושת בית הכנסת, נזכה לחזור לשם במהרה בימינו. "קול ברמה" - גליון,340 אייר תש"פ - עמוד 4

5 גם אנחנו, תושבי רמת אלחנן, למרות שאנחנו נחשבים רק 'כזית', מסוגלים להגן על הכלל כולו, במיוחד כשהתעוררות - הלב היא בזמנים מרים כמו ימי הסגר המוטלים על בני ברק. דווקא בזמנים כאלה, אם מתנהגים ביושר ובאמונה, ומשתדלים לחזק האחד את רעהו, ושומרים על ההרמוניה בתוך הבית - כל זה מציל את הכלל כולו. אחת הסגולות הראשיות לשמירה בעת הזו היא שמירת השבת מהאויב, גם כאשר בורחים מחדשים חידושי תורה! בדבריו לתושבי רמת אלחנן, שנאמרו במקום דרשת שבת - הגדול, הצביע המרא דאתרא הגר"י זילברשטיין על מעשה מופלא המובא בגמרא במסכת חולין (מ"ו א') ממנו אפשר ללמוד על אהבת תורה עצומה שהיתה בקרב אנשי הדורות ההם, ואפשר להקיש מכך גם למצבנו - שלנו, ובדרגה המתאימה לנו. הגמרא מספרת שם שצבאו של המלך הגיע לפומבדיתא, ורבה ורב יוסף שפחדו ממנו, ברחו. בדרך פגש אותם רב זירא, והנה במקום לעודד אותם על בריחתם, או לכוון אותם לאן יברחו וכיו"ב, מה הוא אומר להם? בדיוק עכשיו מוצא רב זירא את הזמן המתאים לחדש להם הלכה! וכך הוא אומר להם ' : ערוקאי (דהיינו עריקים, בורחים) כזית שאמרו - במקום מרה'! יש הלכה, שבהמה שנטרפה, אם נותר בכבד כזית - הוא מציל את כל הבהמה. תופס רב זירא את רבה ורב יוסף הבורחים מאימת הצבא, ואומר להם - הכזית שאמרו, שאם נותר ממנו כזית הבהמה כשרה, זה דווקא אם הכזית נמצא במקום ה'מרה'! יש להניח שאם רבה ורב יוסף ברחו, הרי היתה להם סיבה של ממש לברוח, דהיינו שהיתה שם סכנהת איומה, אבל מה שעומד לרב זירא בראש הוא לחדש להם את ההלכה הנ"ל, כדי שידעו שהכזית שמציל הוא רק במקום מרה. איזו אהבת תורה כבירה רואים כאן! ואפשר ללמוד עוד, שרב זירא בוודאי לא התכוון לעכב אותם בבריחתם, אבל הבין וידע שעד כמה שהתורה מגנא ומצלא, הרי שחידוש ההלכה שאמר להם, הוא - עצמו יציל אותם מהסכנה! ושמענו שדורשי רשומות מצאו רמז בסיפור זה בגמרא, ואמרו דבר המתאים לתקופתנו ולימינו - שלנו. לומדים מכאן ש'כזית' אחד יכול להציל את הכלל כולו. אם יש קומץ אנשים המתחזקים בתורה ובאמונה בהשי"ת, בכוחו של קומץ זה להגן על כל עם ישראל. אבל, כפי שחידש רב זירא, רק 'במקום מרה'. דהיינו, שהכזית הזה מועיל ומציל רק אם הוא נמצא במקום מרירות הנפש, כאשר מר לנו, בימים שבהם הלימוד והחיזוק באמונה מתבצעים בטעם מר וחמצמץ, או - אז כוחו גדול ורב להועיל. הרב שליט"א הקדים ואמר, שבימים כאלה, כשחרון - אף - ה' שולט בעולם, יש לנו סגולה מצוינת בדמותה של השבת, וזאת כפי שאנחנו אומרים בזמירות השבת ', כי אשמרה שבת, א - ל ישמרני' וכו'. שמירת השבת, כפי שמובטח לנו, תעניק לנו מגן ומחסה מפני כל הצרות הבאות לעולם רח"ל. אבל כל זאת בתנאי שהאדם ישמור את פיו במהלך השבת, ולא ירבה בדיבורי חול, אלא יעסוק בדברי תורה וחיזוק, וישרה אווירה טובה בבית, אווירה של אמונה בבורא עולם. יש להוריד את מפלס המתח, להנמיך את גובה הלהבות... לנצל את האווירה הטובה של שולחן השבת, ולא להפכו לבימה של לחץ וחרדה. חובה גדולה מוטלת על ראש - הבית לא להשרות אווירה עכורה וכפייתית, ולא 'להוריד הוראות' כמפקד, אלא להתנהג כאב רחום, להתעניין אצל ילדיו, באהבה ובחיבה, מה עבר עליהם השבוע, להעניק להם עצות מועילות כיצד להתגבר על הקשיים, ולחזק את הקשר הנפשי איתם. שולחן השבת הוא הזמן היעיל ביותר לדבר עם הילדים בדברי - אמונה ובטחון, לחסן אותם מול פגעי - העולם, ולתת להם את הכלים להתמודדות עם משברי - החיים. אבל כל זה יכול להיעשות רק באווירה נינוחה. לילדים יהיה הרבה יותר קל להתנהג יפה, אם הם ייווכחו בהרמוניה השוררת בין האבא לאמא, ויראו שאביהם מחמיא לאימם על כל צעד ושעל. צריך לדעת שאחד החיובים הגדולים המוטלים על כל בעל בעמיו הוא לשבח תמיד את מעשיה של אשתו, גם אם לכאורה אין על מה לשבח... כדברי הגמרא (סנהדרין, ע"ו ב') 'ואוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו'. כלל זה צריך להיות מונח היטב היטב במוחו של כל יהודי המעונין לגדל את ביתו ולהופכו למעון השכינה עלי אדמות, במיוחד בימים קשים אלה. לא הרבה אנשים יודעים את סוד ה הגדול וכוחה העצום של מחמאה ומילה טובה הניתנת לאדם, וחבל. בתקופתנו יש הנוטים להיות 'קמצנים' גדולים במחמאות, וצריך לדעת שמה שלא משיגים באמצעות כוח, ניתן להשיג בקלות רבה על ידי מילה אחת של מחמאה כלפי הזולת. הנהגה זו חשובה במיוחד בבית היהודי. חז"ל אומרים שלשלושה אנשים צריך להחניף : לאשתו, לרבו ולבעל חובו. והפירוש בחנופה זו הוא להחמיא לאשתו על כל מה שהיא טורחת ומתאמצת עבורו, ומי שמתנהג בדרך זו י ראה בביתו ברכה ושלום. "קול ברמה" - גליון,338 אייר תש"פ - עמוד 5

6 שני מספרי טלפון שכדאי לזכור ' : קו המידע של ק"ק רמת אלחנן', והקו החדש של 'קופת הצדקה' לתרומה ממוחשבת בימים אלה התבשרנו על שני קווי טלפון חיוניים ביותר, שיעמדו לתועלת תושבי השכונה. כדי לנצל את המספרים הללו במיטבם כדאי שכל אחד יעדכן אותם במכשירי הסלולר שלו. הקו הראשון נועד להודעות נחוצות וחשובות שתימסרנה מעת - לעת על ידי גבאי השכונה בעניינים שיעלו על הפרק. בקו זה תושמענה גם דרשותיהם של רבותינו הגאונים, רבני השכונה שליט"א, והודעות מטעמם. שכן בנסיבות שנוצרו זו הדרך היחידה להעביר את ההודעות. באמצעות קו - המידע יהא באפשרותם של התושבים גם בימים קשים אלה להתחזק בדברי רבותינו, ולהתבשם מאמרותיהם ודברי - החיזוק שבפיהם. מספרו של קו - המידע הוא : לקבלת התועלת הרצויה מקו - המידע מתבקשים התושבים, כאמור, לעדכן את המספר במכשירי הסלולר שברשותם, בשמו המזוהה של הקו ' - קו - המידע של ק"ק רמת אלחנן'. הסיבה לעדכון המספר בשם המזוהה הנ"ל היא בשל ריבוי ההטרדות מקווים שונים ומשונים אחרים. אם קו - המידע שלנו לא יהיה מזוהה, עלול גם הוא להידחק אחר - כבוד בלחיצה של דחיה... וכמקובל... וכך יפסידו התושבים את ההאזנה להודעות בזמן - אמת, וחבל. יודגש בזאת שמספרי התושבים שעודכנו בהזנת קו זה הועתקו מהאלפון השכונתי שנדפס לפני כשנה ומחצה. זו הסיבה שיתכן שיש מספרים שלא מקבלים את צנתוקי הקו, מפני שהם אינם מעודכנים באלפון. המעוניינים להצטרף לקבלת הצינתוק, ולהתעדכן בהודעות בזמן - אמת, יפנו בהקדם לגבאים. בשורה נוספת בתחום זה היא הקו החדש והנוסף שנפתח לטובת קופת מתן בסתר של רמת אלחנן, קופת הצדקה הנודעת לתהילה על פעילותה המסועפת, לתועלת המשפחות הנזקקות, בצנעה ובכבוד. מדובר בקו חדש לתרומה ממוחשבת באופן הכי קל ומהיר, ללא צורך להקיש קוד - מוסד כבעבר. תועלתו של קו זה ה וכחה במיוחד בתקופה האחרונה, בשל חוסר הנגישות של התושבים לגבאי הקופה, בגלל הסגר והעוצר שהיו מנת - חלקנו בתקופת הפסח, והצורך החיוני לתרום באופן בלתי - אמצעי. גם באשר לקו זה, מדגישים הגבאים שמומלץ להכניסו למכשירי הסלולר עם זיהוי מלא, כדי שיהיה זמין תדיר לכל עת שמחה כשמעוניינים לתרום, והלב והכיס נפתחים, או חלילה בעת מצוקה, שלא תבוא על אף אחד. מספר הקו של 'קופת הצדקה' : בעקבות הספר 'שבת בשמחה' : 'שלחן - השבת שלנו הפך למקור השראה לכל בני הבית' - העידו במשפחות רבות מאז הופעתו של הספר 'שבת בשמחה' של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, העידו במשפחות רבות ששלחן - השבת שלהם התהפך מן הקצה אל הקצה, וכל בני - הבית נהנים להתבשם מהדברים המובאים בספר. הספר החדש מכיל עצות והדרכות כיצד לנצל את השבת להשגת מנוחת - הנפש ולשמחת - אמת, והוא יצא לאור - עולם בס"ד כדי להנחיל את הידיעה החשובה שמי שיודע כיצד לנצל את ה'מנוחה' הניתנת לנו בשבת, בדרך שהשי"ת רוצה שננוח בדור זה, בדג ש על 'דור זה', לא יצטרך לחפש מד י שבוע 'בית הארחה' אחר להתארח בו בשבת, במיוחד לאחר הקורונה... ב 10- הפרקים של הספר, שנכתב ונערך ע"י הרב משה מיכאל צורן, אפשר למצוא חומר רב ומג וון ביותר בכל ענייני השבת, ובכלל זה פרק מיוחד המכיל את ל"ט המלאכות, כאשר בכל מלאכה הובאה חידה / שאלה מעניינת ואקטואלית, שתשובתה בצדה, וממנה השתלשלנו לאחר - מכן אל סיפורים הקשורים ישירות לאותה מלאכה. גם הספר 'מצוות בשמחה', על 2 כרכיו, מחולל פלאות בשלחנות - השבת. סט - הספרים בנוי על סדר הפרשיות, אבל לא לפי סדר הפסוקים אלא לפי סדר 'שרשי המצוות' של 'ספר החינוך', העוסקים כידוע בעניינים מוסריים, ומסגנונם הקולח נדמה כאילו נכתבו בימינו. "קול ברמה" - גליון,338 אייר תש"פ - עמוד 6

7 העצה היחידה : לא לברוח מגזירת השי"ת, אלא לקבל הכל בשמחה הכל מסכימים שהעצה היעילה ביותר שתביא אותנו לרוגע ולשמחה בתקופה הקשה שבה אנחנו נמצאים, הוא החיזוק האמיתי בבטחון ובאמונה עיקר הענין הוא, לעמוד בגבורה מול הגזירות של השי"ת, לקבל את מתנת היסורים באהבה, ולא להרהר אחר מידותיו יתברך; לקבל את הכל בשלוה ובמנוחת הנפש, להרכין את הראש ולומר : ריבונו של עולם, תודה! אני מבין ויודע, וגם בטוח בכל ליבי, שאתה אוהב אותי יותר ממה שאני אוהב את עצמי, ונתת לי את ה'חבילה' הזו לטובתי - בזה ובבא לדעת ולחוש בתחושת - אמת, שהימים הללו, והקשיים שהתגלגלו בעקבותיהם, באו עלינו אך ורק בגלל שבורא - עולם רצה שהם יבואו המחשבות הללו ל ב דנ ה, עשויות להחזיר אותנו לרמת השפי ות הנאותה הדרושה לנו כל - כך כאשר אנחנו קמים בבוקר, ומתחילים להיתקל בקשיים על כל צעד ושעל, נחדיר ללבנו שכל הסיבוכים וההכבדות, לא באים סתם - כך יש מנהיג לעולם, ורק בגלל שהוא רצה שהמגיפה תפרוץ, היא אכן פרצה המחשבות הללו, שהן כל - כך פשוטות, כל - כך נעוצות ביסוד - היסודות של העם היהודי במשך כל הדורות, מ אז ר ות אותנו בכוחות איתנים, ומביאות אותנו ליכולות - ביצוע מפתיעות וגם : חלק בלתי נפרד מיסודות הבטחון באלוקים חיים, הוא, ה'הסכמה' המוחלטת לקבל את האירועים! לקבל את הגזירה. ולא לברוח ממנה! שהרי לכל אדם, במיוחד בעת יסורים רח"ל, יש נטייה לברוח, לנסות להתחמק מהתמודדות, להיות עסוק בפתרונות, בסגולות מה שדרוש מאתנו, הוא ', להסכים'! להסכים בצורה גורפת, שמאחר שהדברים יצאו מכוח - שרביטו של הבורא, הרי שאני מקבל את הדבר, ואינני מתנגד לו ככל שהדברים נשמעים פשוטים, הם לא כל - כך כאלה... והראיה, תחילת זמן הקיץ השבוע... להחדיר אל הלב שהקורונה ירדה לעולם ברצונו של אבא - אוהב, הרוצה אך ורק בטובתנו, ואנחנו מצויים בחיקו, ובתוך בבת - עינו במלים אחרות : בוודאי צריך להתפלל שהכל יעבור, אבל כל עוד אנחנו בעיצומה של המגפה - לזכור שזו תקופה של 'לכתחילה' מאת משה מיכאל צורן אז איך, איך בכל זאת, מחזיקים מעמד? איך? איך אפשר לראות את בתי הכנסיות ובתי המדרשות נעולים על מסגר ובריח? ב אל ו עיניים אפשר להסתכל על הציבור הקדוש מתפלל בחוצות, ברחובות ובגינות, בחצרות ובאכסדראות, וספר התורה יוצא מהם ומגיע לרחובה של עיר? איך? איך מסתדרים עם כל זה? לתושבי רמת אלחנן, התפילה בחוץ היא קשה במיוחד, שכן הכל מודעים לכך שעוד לפני התקנות והגזירות של משרד הבריאות בענין הקורונה, תיקנו רבותינו הגאונים שליט"א שלא להתפלל במסדרונות בתי הכנסת, אלא לעשות את כל תפילותינו - קבע! תקנה זו מעוגנת בשלט מיוחד שנתלה לפני שנים רבות במסדרון - הכניסה לבתי הכנסת שלנו. ואכן, במשך כל השנים הקפידו התושבים על קיום התקנה, וגם אלה שהיה להם 'יאהרצייט' ידעו שאין מה לדבר על קיום מנין במסדרון. גם קהילות אחרות למדו מאתנו, והנהיגו את התקנה הזו במקומותיהם. והנה עכשיו, לדאבון כל לב, הננו נאלצים לעשות את תפילותינו במקומות - ארעי שכאלה, ואסור לנו אפילו להתכנס במסדרונות בתי הכנסת ובתי המדרש, אלא אך ורק בחצרות - בתים! יבוא השלט ההוא, שנתלה במסדרונותינו, שכבר דהה מרוב השנים, וילמד סניגוריה עלינו, ועל כל העם היהודי, בבחינת 'דבר שאותו צדיק מצטער בו יכשל בו זרעו'?! כפי שמסופר בגמרא (בבא קמא, נ' א') על 'נחוניא חופר בורות שיחין ומערות' שהיה מיטיב עם אחיו, וכו'. האם אנחנו מלאכים? ואנחנו חוזרים אל השאלה שהוצגה בראשית הדברים : איך מסתדרים, רגשית ונפשית, עם כל מה שעובר עלינו? הכל מדברים על כך שבמיוחד בתקופה זו חובה עלינו להיות רגועים ושלווים! אבל, איך מגיעים למצב כזה של רוגע ונינוחות? איך? האם אנחנו מלאכים שבכוחנו להישאר ביישוב - הדעת ובניחותא גם כשהילדים הקטנים מקפצים עלינו, ומחפשים "קול ברמה" - גליון,338 אייר תש"פ - עמוד 7

8 שנסייע בעדם ונעניק להם עצות מחוכמות מה לעשות, וכיצד להפיג את מפלסי המתח והחרדה העוברים עליהם? הרי הם, ואנחנו, שומעים כל היום על האסונות הקשים, על פטירתם בטרם - עת של רבים - וטובים, מרביצי תורה ויראה, גדולי - חסידות; כאן שומעים על עוד חולה מונשם ומורדם, שרק תמול - שלשום דיברנו איתו, וכאן שומעים על אנשי מסחר ובתי - עסק שקרסו, והותירו את בעליהם ללא פרוטה, מה שהפך אותם במחי - רגע לעניים ודלים! אחרי כל הדרשות, ואחרי כל העצות והרעיונות הרואים אור בכתבי - העת, אחרי כל ה'הרהורים' והחיזוקים המתפרסמים שם, מה הדרך היעילה ביותר שתאפשר לנו להרגיש טוב, להיות רגועים, להישאר יציבים ברוחנו ובנפשנו, ולהחזיק את ראשנו מעל המים? אין לנו ברירה אלא לחזור ולחזור ולחזור, לשנן ולשנן שתיש מענה 'משעממות', אולי גם ולשנן, את המלים 'הידועות', 'נ ט ול ות - חי ות', אבל זו הדרך ואין בלתה. דבר אחד ברור : אנחנו לא מלאכים. ולא נהיה אף פעם מלאכים. השם יתברך ברא אותנו כאן בעולם הזה, כי מלאכים יש לו בשמים... אבל דווקא ככאלה, דווקא מפני שאנחנו נמצאים כאן על הארץ, ניתנת לנו האפשרות להיות צמודים - ולדב וק בו. ו - צמודים אל השם יתברך. ולבטוח בו. ולאחוז בו. - - להיות שמחים ומאושרים. לחזור לרמת השפיות אין דרך אחרת בעולם כלל! לא שייך להיות רגועים בתקופה שכזו, אם לא יודעים, ומרגישים, באמונה שלימה, שאנחנו לא נמצאים ב'ימים של דיעבד', ובהמתנה ובציפייה דרוכה שהם יעברו, ונוכל לחזור לשגרה. לא. באל"ף רבתי. הימים הללו, והקשיים שהתגלגלו בעקבותיהם, באו עלינו אך ורק בגלל שבורא - עולם רצה שהם יבואו. ועוד לפני שננסה לחקור ולחשוב מה השי"ת רוצה מאתנו, צריכים להחדיר אל הלב שתקופת הקורונה הזו ירדה לעולם ברצונו של אבא - אוהב, הרוצה אך ורק בטובתנו, ואנחנו בחיקו, ובתוך בבת - עינו. מצויים המחשבות הללו ל ב דנ ה, עשויות להחזיר אותנו לרמת השפי ות הנאותה הדרושה לנו כל - כך. אנחנו קמים בבוקר, ומתחילים להיתקל בקשיים על כל צעד ושעל, אבל התחושה שכל הסיבוכים וההכבדות, המכשולים והמעצורים, הכל - הכל מאל"ף עד תי"ו, לא באים סתם - כך... כי יש איזשהו נגיף שהתפרץ בסין (ולצורך הענין זה לא משנ ה, כמובן, האם הנגיף דלף, או שמא לא.)... לא. ממש לא. יש מנהיג לעולם - וכמה מאושרים אנחנו שהוא אבא שלנו - ורק בגלל שהוא רצה שהמגיפה תפרוץ, היא אכן פרצה, על כל שלל קשייה ותסביכיה. המחשבות הללו, שהן כל - כך פשוטות, כל - כך נעוצות ביסוד - היסודות של העם היהודי במשך כל הדורות, מ אז ר ות אותנו בכוחות איתנים, ומביאות אותנו ליכולות - ביצוע מפתיעות. אנחנו לא לבד במגיפה. יש מי ששומר עלינו, יש מי שמתכנן את צעדינו, המכין מצעדי גבר, והוא - גם - הוא עשה עושה ויעשה לנו את כל צרכינו. לפחד? וממה יש לנו יסודות פשוטים כשמדברים אתנו על בטחון ואמונה בהשם יתברך, צריכים לדעת שמדובר במושגים הכי - פשוטים, עליהם חונכנו מ ינ קותנו, שהם : העולם אינו מתנהל לבדו, חלילה, אלא הכל נעשה ביד מכ וונת של הבורא יתברך; והשני - שהכל נעשה לטובתנו! דהיינו, בניגוד ליסודות אחרים ביהדות, העמוסים שם החדרתם אל לבנו וגדושים בפרטים ובפרטי - פרטים, ש ל אנחנו זקוקים לזמן רב ולמחשבה כבירה, יסודות הבטחון הם מאוד פשוטים, וצריך רק לשננם כל העת, ולצייר לנו בצבעים פשוטים את הנהגתו היחידה של השי"ת בעולמו, ובשלב השני להפנים באמת - באמת את הכלל ש'כל מאי דעביד רחמנא - לטב עביד'. וכשיודעים את כל זה בתחושה אמיתית - אפשר להישאר רגועים. צריך רק לנסות. בוודאי שיש נפילות, וכל אדם - בגלל שהוא אדם, ולא מלאך - מועד לנפילות חוזרות - ונשנות. וכשאדם יודע מראש שהוא עלול ליפול, הנפילה שלו יותר קלה, והוא לא עושה עסק מהנפילה... וגם אם הילדים מתנהגים באותו יום באופן נורא, והוא כבר מותש לחלוטין, הוא לא יאבד בגלל זה את כל עצמיותו. ואחרי הנפילה, יבוא החיזוק המחודש. וכך מדי יום ביומו, מתחזקים ו... אולי נופלים; ושוב מתחזקים ושוב נופלים; זו הדרך, וזה המסלול של יהודי עלי - אדמות. לא כל כך פשוט... חלק בלתי נפרד מיסודות הבטחון באלוקים חיים, הוא, ה'הסכמה' לקבל את האירועים - שכאמור לעיל נגזרו ובאו - לעולם רק על ידי הבורא יתברך - באופן מוחלט. ושוב, מדובר בנושא מאוד פשוט, מאוד הגיוני ומתקבל על הדעת, שאינו דורש התעמקות מיוחדת או עיון של ממש. אם הקב"ה עשה משהו בעולם - אני מסכים לכך! מיותר יהיה לומר שאין כוונתנו שמישהו זקוק להסכמה שלך... הקב"ה שהוא יחיד בעולמו יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, בלי לבקש הסכמה מאף אחד. וכל מה שדרוש מאתנו, הוא ', להסכים'! להסכים בצורה גורפת, שמאחר שהדברים יצאו מכוח - שרביטו של הבורא, הרי שאני מקבל את הדבר, ואינני מתנגד לו. ככל שהדברים נשמעים פשוטים, הם לא כל - כך כאלה... אם ניקח כדוגמא את תחילת זמן הקיץ, הרי לומדי - תורה רבים עלולים להגיע דווקא עכשיו למצבים - לא - טובים. מדוע? שהרי בכל תחילת - זמן הם מקבלים על עצמם קבלות - חיזוק שונות הכרוכות בתגבור ה'שטייגן', בכניסה לפני - ולפנים לעומק הסוגיות, לא להפסיק באמצע הלימוד, לחזק ולע ב ות את השקיע ות בלימוד, ועוד כהנה וכהנה. והנה עכשיו איך התחיל הזמן... ל ך תגיד לבן - תורה שייכנס לעומק הסוגיות - באמצעות קווי - הטלפון... כל זה אם מסתכלים על המצב ללא 'הסכמה'. אבל כאשר האדם יודע שזו היא דעתו ורצונו של הקב"ה, הוא יוכל להכיל את הגזירה הזו בפנים מאירות. וזאת מסיבה אחת פשוטה בתכלית : כי אותו השם - יתברך ששמח לראות את החיזוקים בכל תחילת - זמן, שמח עכשיו לראות אותנו מגיעים אל תחילת - הזמן במצב שבו אנחנו נמצאים... עם החיזוקים המתאימים לתקופה זו. וזה נקרא שאנחנו 'מסכימים' לקבל את כל מה שהשי"ת גוזר עלינו. לא לברוח מהגזירה ה'הסכמה' עם רצונו יתברך, היא אחד המסרים המרכזיים של היהדות, של הבטחון, ושל קבלת היסורים באהבה. הגאון רבי עזריאל טאובר זצ"ל, שבחודש ניסן זה מלאה שנה לפטירתו, עשה מאמצים כבירים על - מנת להחדיר בכל יהודי את ההבנה שכאשר ניחתת על האדם גזירה מאת הבורא, רח"ל, תהיה קשה ככל שתהיה, הרי יש לה מטרה "קול ברמה" - גליון,338 אייר תש"פ - עמוד 8

9 מאת השם יתברך, ולכן בראש ובראשונה צריך לדעת : לקבל את הגזירה. ולא לברוח ממנה. לאדם, במיוחד בעת יסורים רח"ל, יש נטייה לברוח, לנסות להתחמק מהתמודדות, להיות עסוק בפתרונות, בסגולות. הרבה יותר קל לעסוק ב'סגולות' מאשר לנסות להבין מה השי"ת רוצה ממני! ט בעו של אדם, שכאשר נוחתת עליו רח"ל מכה מן השמים, הוא מתעסק תחילה עם... סגולות כאלו ואחרות, ובורח מן העיקר. בודאי שהרבה יותר קל להיות שקוע בסגולות, מאשר לנסות להבין, באמת, מה השי"ת רוצה ממני בעת הזו. עבודה עצמית היא תמיד דבר יותר קשה, יותר מחייב, יותר נכנס - ללב. אבל, מה לעשות, אם זה מה שהקב"ה רוצה מאתנו, דווקא בתקופות קשות. ניקח, כמשל, אדם שלא זכה בינתיים להיפקד בזרע של קיימא. והנה עברו - חלפו כמה שנים טובות מאז חתונתו, ועדיין לא נשמע בביתו קול - ציוץ של תינוק. הצער הוא איום - ונורא! מה יש לדבר! מי שלא התנסה, אין לו זכות לדבר! אבל דבר אחד כן צריך להיות ברור לכולם, ובצורה חד - משמעית : לא יתכן שהשי"ת מביא נסיון כה קשה על האדם, כדי לגרום לו לחפש סגולה כלשהי, אי - שם בסוף העולם. ושאף אחד לא יבין לא נכון; לעשות סגולות כאלו ואחרות, במיוחד אם הן מובאות בחז"ל, זה טוב מאוד. ולפעמים חובת ההשתדלות אף מחייבת לעשות זאת. אבל, טען תמיד רבי עזריאל טאובר זצ"ל, לא יתכן שהשי"ת הביא על האדם נסיון גדול שכזה, רק כדי לגרום לו לעסוק בסגולה פלונית. לא יתכן! כמו כל אבא האב הטוב והרחום רוצה שנתקרב אליו, ויש לו את הזכות לעשות זאת בכל הדרכים האפשריות שהוא רואה לנכון. ואם הוא בחר בדרך של יסורים, רח"ל, אנחנו צריכים לבחון את עצמנו במה אנחנו יכולים להשתפר, ולהיטיב את דרכנו. ובודאי שעל - הדרך מותר, וצריך, להתעסק בסגולות, ובתפילות על קברי צדיקים! אבל לא שזו תהיה המשימה העיקרית שלנו! ה קב"ה, אב הרחמן, מרחם עלינו יותר מכל מרחם. וכאבא, קשה לו מאוד להביא צרות ויסורים על ילדיו. אבל כמו כל אבא, היודע שלפעמים אין ברירה, וכדי להיטיב עם בנו ולהעלותו על הדרך הישרה, צריך לתת לו כמה מכות, ואין שום אפשרות לעשות זאת בצורה אחרת, אז האבא מתגבר על עצמו ובלית - ברירה מכה את בנו. וגם הקב"ה עושה כך, ורק כשאין שום ברירה אחרת. אבל הוא לא נותן את המכות, לשם נתינת מכות גרידא, אלא רוצה שנתעורר, שנשפר את תהלוכות - חיינו, שנחשוב היכן נכשלנו, ונחזור אליו באמת ובלב שלם. גם הקב"ה בוכה ומתייסר בעת היסורים של בניו, ואנחנו צריכים לרחם עליו, ולהביא לכך שדמעותיו לא תלכנה ריקם! ואת זאת נוכל לעשות, רק אם נתעסק בדברים החשובים - באמת! ונבין שמטרת היסורים היא כדי לעורר אותנו, ולהביאנו אל הדרך הישרה. ומה היא הדרך הישרה שילך בה האדם? - את זה כבר כל אחד יודע בעצמו. לא תמיד צריך לגשת ולהתייעץ. אדם המביט אל תוך נבכי - לבבו, יידע ויידע - יותר טוב מכל אחד אחר - מה היא הנקודה שעליה הוא צריך לעבוד, ואותה הוא צריך לשפר. כל אחד ונגעי - לבבו. למצות את הענין, ולהסבירו במלים פשוטות, אם ננסה הרי שהכל כתוב בפסוק 'וצדיק באמונתו - יחיה'! הרבה אנשים מדברים על אמונה והשגחה פרטית בתקופתנו. ובאמת, אכשר דרא בענין זה, ויש הרבה מן הדרשנים שעוסקים בענין הקדוש והנשגב של 'אמונה', ומצטטים הוכחות על האמונה, סיפורים, וכו'. ברם, בניגוד לסגנון המקובל שמי שמאמין זוכה לישועות, ומי שמאמין בסוף יהיה לו טוב, והכל יהיה וורוד, נעים ונחמד, במשנתו של רבי עזריאל למדנו שלא זה הוא עיקרה של האמונה, ולא זו היא המשמעות של 'צדיק באמונתו יחיה'. אין הבטחות הממתינות למי שמאמין, אין סגולות ואין ישועות. רבי עזריאל לא דיבר מעולם על ניסים ונפלאות, ולא הבטיח שבגלל שפלוני עשה כך וכך, הוא יזכה לישועה. אנשים מאמינים זוכים לישועות, וזה ברור, אבל לא זה הוא המסר העיקרי של האמונה. עיקר הענין הוא, לעמוד בגבורה מול הגזירות של השי"ת, לקבל את מתנת היסורים באהבה, ולא להרהר אחר מידותיו יתברך, לקבל את הכל בשלוה ובמנוחת הנפש, להרכין את הראש ולומר : ריבונו של עולם, תודה! אני מבין ויודע, וגם בטוח בכל ליבי, שאתה אוהב אותי יותר ממה שאני אוהב את עצמי, ונתת לי את ה'חבילה' הזו לטובתי - בזה ובבא. הפירוש האמיתי, והיחיד, של 'צדיק באמונתו יחיה' הוא, שאני מאמין וסומך על הקב"ה שהכל קורה לטובה, ואני סומך ובוטח על הקב"ה בכל ליבי, נפשי ומאודי. הכל בא מאת השם, וברחמים גדולים. כל אחד עם ה'שק' שלו כשמדברים על קבלת יסורים באהבה, צריך לדעת שלא מדובר דווקא על יסורים גדולים רח"ל, שלא יפקדו אף אחד מישראל. כל אחד עם ה"פעקאלע" שלו, כל אחד עם ה'שק' שהשי"ת הטיל עליו כאן בעולם הזה - טוב יעשה אם ראשית - לכל יקבל על עצמו את הגזירה, ייכנע ויכניע את ראשו מול השם יתברך, יקבל את מרותו ואת כל מה שהוא מביא עליו. עוד לפני שהולכים לעשות משהו, דבר ראשון - לקבל, לקבל, לקבל! לקבל - ובשמחה - את מה שהשי"ת מביא ולגלות נ כ ונ ות להיות שלם עם זה, לא בדיעבד, אלא לכתחילה - שבלכתחילה! כי הגורם היחיד שהביא עלינו את הדבר, הוא השם יתברך, הטוב והמיטיב, האב הרחום והחנון, וממילא הכל לטובה. אבל גם בלי כל 'אמצעי - השכנוע' הללו, יהודי צריך לקבל בלב שמח את כל מה שהשם מביא עליו, ולא לנקוט באמצעים שלכאורה יכולים להתפרש שהם באים להביע התנגדות מול הגזירה שניחתה. זה לא קל לא קל בתקופתנו לשמוע מסרים כאלה, כתב הרב טאובר, דקות לאחר שבדיקת ה - סי. טי. שלו גילתה על מצבו הקשה, כשהוא לוקח אחריות על המסרים הללו גם מהתמודדות אישית של "נאה מקיים"! דווקא מהמקום הזה הוא ביקש מכל יהודי, ברגש רב, לא לחפש פתרונות קלים, אלא ללמוד לקבל, בבחינת תמים תהיה עם ה' אלוקיך! ואז תהיה עמו לח לקו, כפי שכותב רש"י על התורה. להתפלל צריך, לעשות השתדלות צריך, אבל העבודה העיקרית היא : לקבל! - כך הוא זעק ממיטתו שבמנהטן. יידן! עבודת ה' הגדולה ביותר היא מכאן, מהשנים שאנחנו חיים, כל אחד והחבילה הפרטית שלו! כל אחד העומד ומקבל באהבה תנאי - החיים שה' הציב לו, זוכה וממליך בכך את ה'! את ואין צורך להגיע לבית החולים כדי לקבל באהבה... יש מספיק התמודדויות לכל אחד... אין צורך אפילו לקום מהמקום... גם בארבע - אמותינו הקרובות יש לכל אחד 'פעקאלע' שלם שהקב"ה מזמין לו... וכל מה שנותר לנו הוא "קול ברמה" - גליון,338 אייר תש"פ - עמוד 9

10 להיות עובדי ה' ולקבל באהבה... ולדעת שבזה אנחנו ממליכים את הקב"ה... רק העוזר של העגלון היה מוכן להינשא לה ומעשה שהיה בנערה צדיקה וחסידה, בת לאחת המשפחות המיוחסות ביותר בעם היהודי, שהכל ניבאו לה עתיד מזהיר, והיו בטוחים שתשתדך עם גאון הגאונים, עם האחד והמיוחד שבין גדולי הדור הבא. איש לא הטיל ספק בכך. והנה, זמן קצר לפני תקופת שידוכיה, הוציאו עליה שם רע בענין פלוני, שלא היה ולא נברא, ואפילו משל לא היה. כדרכן של בריות, הופצה השמועה במהירות מאיש לרעהו, עד שהיו כבר כאלה ש'היו מוכנים להישבע' שראו אותה כשהיא עושה את העבירה ההיא... הנערה ניסתה להכחיש את העלילה, אבל עד מהרה הבחינה בשכלה הזך שלא תוכל לה, לשמועה זו, שעברה כבר מעיר לעיר וממדינה למדינה, והמצב יצאה משליטתה. וכבר מילתנו אמורה בשורות הקודמות, שכל בן - אנוש היה יוצא מדעתו כתוצאה מאירוע משפיל שכזה. אבל היא, בהיותה בת ישראל כשירה וחסודה, שחונכה על ידי הוריה לבטחון מלא באלוקים חיים, קיבלה עליה את הדין באהבה ומע נ ות, לא בעטה בבוראה חלילה, גמורה, לא באה בטרוניות אלא הצטנפה בפינתה ושפכה שיח - חינונים לפני בוראה, ואמרה ' : אני מטילה את עצמי אל זרועותיך, ובוטחת בך שגם דבר זה שאירע לי, לטובתי הוא'. הצעת השידוכין היחידה שהגיעה אליה, לאחר צאת השמועות הזדוניות, היתה של בחור שנשא בתואר 'עוזר העגלון של העיירה'. שמעתם טוב? - אפילו את העגלון לא הציעו לה; גם הוא לא היה מוכן להשפיל את עצמו כדי להינשא לה. האדם היחיד שהיה מוכן להשתדך עימה, היה העוזר של העגלון. היש לך השפלה נוראית יותר מזו?! והיא, כמי שמכירה את ריבונה ובוטחת בו בלב שלם, הסכימה להינשא לבחור זה, אבל מנ י אותו רגע היה שגור בפיה נוסח הברכה שאומרים לאחר ההפטרה ", ולעלובת נפש תושיע". אמנם תפילה זו מיוסדת על ציון וירושלים, העלובה מבלי בניה, אבל היא החליטה להחיל את המילים המרגשות הללו גם על עליבותה - שלה, והתפללה לאלוקיה שאם היא לא זכתה להינשא לבן תורה מופלג, לפחות שילדיה יזכו לצמוח לגדולי תורה ויראה. והקב"ה שמע לעלובה הלזו 4. בנים גדולי עולם יצאו ממנה ומעוזר - העגלון. אחד מהם היה בעל ה'עמודי אור', השני בעל ה'חוסן יהושע', וגם 2 הבנים הנוספים פיארו את שלשלת הדורות בעם ישראל. מה למדנו מכאן? - אף אחד אינו יכול לדעת מה גזרה חוכמתו של הקב"ה, ומהיכן יצמחו גדולי התורה, ממני, או מזרעי, או מזרע - זרעי. אבל, מה שאדם כן יודע, הוא, שמצדו צריך לעשות את מירב ההשתדלות לקיים את רצון השם, ואחרי שהלכתי בדרך זו, ובטחתי באלוקיי בלב שלם, אין לי יותר מה לחשוש. בעיניים עצומות עיקר העיקרים הוא ללכת אחרי הקב"ה בעיניים עצומות, גם אם נראה לנו שאם היו שואלים אותנו מה לעשות ', אנחנו' היינו בוחרים אחרת. גם בעניינה של הצדקת ההיא, אימם של גדולי הדור, הקב"ה רצה שבניה המובחרים יוולדו דווקא מנישואיה עם אותו עוזר - עגלון, ולא אחרת! כל צעד אחר שהיתה עושה בימיה הקשים, כשאף אחד לא רצה לשמוע עליה, היה נועד מראש לכשלון מוחלט. הצעד הטוב ביותר והיעיל ביותר שהיה בידיה לעשות, הוא, שברגע שראתה שהדברים יצאו משליטתה, ואין לה כל אפשרות לעצור את השמועה הרעה, לסמוך על הקב"ה בלב שלם, ולדעת שהכל - הכל לטובה. ואכן, הכל היה לטובה. ה'עמודי אור' חותם בתואר 'העלוב' ועדיין לא סיימנו עם הפרשה ההיא. בעל ה'עמודי אור', שהריץ תשובות הלכתיות לכל רחבי תבל, היה נוהג לחתום בסיום מכתבו בתואר 'העלוב'... לאות ולסימן שבשל עליבותה של אימו, ונכונותה להשפיל את עצמה ולהינשא לאותו אדם פשוט, זכה הוא להגיע לעולם ולצמוח לאחד מגדולי הדורות. וכל מה שדיברנו עד עתה, היה - כמובן - כדי להמחיש את העליבות שבה אנחנו מצויים. שכן, אם מדברים על עלובים ועל עליב ות, מה יש יותר מאשר המראה הנגלה לנגד עינינו בריכוזים החרדיים, כששומרי המצוות שסולקו מבתי הכנסיות ובתי המדרשות שלהם, נאלצים להתפלל ביחידות, או דרך המרפסות! עלובים אנחנו, אבל 'שומרים אמונים' לאבינו שבשמים, וממשיכים לקיים את מצוותיו באהבה רבה. ממרפסת אחת צועקים 'אמן יהא שמיה רבה', ומהגזוזטרה השניה זועקים 'קדוש קדוש קדוש', מהשלישית 'ברכו' ו'ברכת כהנים', ומהרביעית 'שיר למעלות אשא עיני'. ובוודאי שגם זה נקרא 'לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה'. במדבר אנחנו, בודדים ומבודדים, אבל ממשיכים ללכת אחרי השם יתברך, ומקבלים את גזירותיו באהבה ובחיבה. מעלתו של 'העלוב' ובואו ונראה עוד על מעלתו של ה'עלוב'. הגמרא (מגילה, דף כ"ט עמוד א') מספרת על שני אמוראים שישבו ולמדו בבית הכנסת בנהרדעא, שבו שרתה השכינה בבבל. כששמעו את קול השכינה בהיכנסה, קמו ויצאו מבית הכנסת. ואילו רב ששת (שהיה עוור) שגם הוא ישב שם ולמד, לא קם, והחלו מלאכי השרת לצ ע ר אותו. אמר רב ששת : ריבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, מי נדחה מפני מי? - בהתכוונו לכך שמפני עיוורונו קשה לו לקום ולצאת. אמר הקב"ה למלאכי השרת שיעזבו אותו. רואים מכאן, ש'עלבון' הוא אחד המפתחות בהם ניתן לבקוע שערי שמים. שם, בבית דין של מעלה, מתחשבים בנעלב. והוא נושא חן לפני השכינה, כמו שהגמרא (תענית, דף ט"ז עמוד א') אומרת על אנשי נינוה, עליהם נאמר 'ויקראו אל אלקים בחזקה' - מה אמרו? אמרו לפניו, רבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, וכו', מי נדחה מפני מי? ועל סמך מאמר זה נתקנה התפילה 'ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו'. כמו בבית הבראה ייאמרו הדברים בצורה הברורה ביותר : אדם שרכש לעצמו, ולו קורטוב קטן, מהתחושה האמיתית של "ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד", יכול להלך בעולם הזה, גם בתקופתנו רבת - התהפוכות, כמי שמהלך בבית הבראה... כמו אדם המצוי בנופש, שבדרך כלל מוצאים אותו עם חיוך על הפנים, ואף אחד איננו מצליח להרגיז אותו ולהוציאו "קול ברמה" - גליון,338 אייר תש"פ - עמוד 10

11 משלוותו, שהרי את הצרות והיסורים הוא השאיר בבית... עד שיחזור מהנופש... כך בדיוק - והרבה יותר מכך - יכולה להיות הרגשתו של מי שבוטח באלוקיו, ובכל צעד שהוא עושה הוא מרגיש שהוא נתון בתוך ידיו הרחמניות של הקב"ה. הבה נשים לב : בשונה מהמקובל, הפעם כאשר אנחנו משתמשים במונח 'בית הבראה', כוונתנו היא לתהליך חיובי. בדרך כלל, כאשר רוצים לומר שאדם פלוני אינו עושה את המוטל עליו, אומרים ש'הוא מרגיש כמו בבית הבראה'... אבל במקרה שלנו, כאשר אדם סומך על ריבונו, ושום דבר לא מצליח להוציאו מכליו, אין לך תכונה טובה מזו, ואין לך עצה טובה מזו לעבור את כל החיים כאן בעולם הזה בשלווה ובמנוחה. אדם כזה, גם אם הוא נמצא בעיצומה של צרה שהתרגשה עליו, רח"ל, יכול 'לשלב ידיים', ולילך בעולמו כאילו לא אירע דבר. כן, ממש כך. גם בתוך - תוכם של היסורים, גם אם הם מלפפים עתה את כל גופו, ניתנת לו אפשרות מעשית להישאר רגוע, והשמחה גם היא תלפף את כולו. אדם יכול להגיע למצב של 'גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע, כי אתה עמדי'. הוא הולך בגיא צלמות, ולא מפחד. למה? - כי אתה עמדי. צריך לדעת שהתיאורים הללו אינם מוגזמים כלל ועיקר. מי שמרגיש שייכות לעניינים אלה, יודע שכך הם פני הדברים במציאות. כמו השקט והשלווה בנהרות בשוויץ מי שמעביר את חייו בצורה כזו, יכול להגיע למצב של 'על מי מנוחות ינהלני'. מה הפירוש 'מי מנוחות'? - הגר"י זילברשטיין תיאר פעם את מראה - הנהרות בשוויץ, הזכורים לו מתקופת היותו בארץ זו. שם אפשר לראות דוגמא ל'מי מנוחות'. מים שכל מהותם מנוחה ומרגוע. הנהרות עצמם רחבים מאוד, רוח חרישית נושבת שם תמיד על פני המים, ומעבירה את הריחות המשכרים מהשדות והמטעים באיזור; השקט והשלוה באים לידי ביטוי בציוצי הצפורים המרחפות על פני המים, וליבו של האדם מתמוגג מנועם הבריאה, והדרה, ובעיקר מה'מנוחה' הניראית שם על פני המים. בריאה מלבלבת המושכת אליה, בכבלים של אור וידידות, נועם ורוגע, את כל בני האדם הבאים בתחומה. מי מנוחות. אפשר לשבת שם, ליד המים, ולשאוב יותר מקורטוב של רוגע ומנוחה, ולהשקיט את סערת - הנפש. הרגשה כעין זו, והרבה יותר מכך, יכולה להיות בליבו של כל בעל - בטחון בהשי"ת. הוא לא יצטרך להגיע לשוויץ, ולא לאף מדינה אחרת עם נהרות של 'מי מנוחות'. מים אלה יפ כ ו חרישית בליבו פנימה, וי שרו שם מנוחה אמיתית, מנוחת הנפש שאין דומה לה. מנוחה שאתה, הקב"ה, רוצה בה. אמנם אנחנו מבקשים מהשי"ת שלא יביאנו לידי נסיון, כי חוששים שמא לא נעמוד בו, אבל כאשר כבר באים על האדם נסיונות וקשיים, והוא עומד בהם, צריכים לשוש עליהם כמוצאי שלל רב, משום שכאן נבנה האדם הגדול! פה ניבנית החדוותא דשמעתתא! לא תיתכן מתיקות של תורה בלי ההתגברות התמידית הזו! 'נסיון' הוא מלשון מלשון נס להתנוסס, דהיינו שבכך שמעמידים את האדם בנסיון, כאילו מגישים לו את סולם - העליה, ואומרים לו 'בוא וגדל'! כאשר אדם מגביר את רצונותיו הרוחניים על מאווייו הגשמיים, במאבקים תמידיים בלתי פוסקים, זה יוצר את הגברא - רבה, את האדם שמדברים עליו כמי שנושם אוויר - פסגות! אדם מציץ דרך החור הקטן אם נשמור על מנוחת הדעת ולא ניבהל מכל אירוע, נצא מהנסיונות כשאנו מחוזקים שבעתיים, עטורים במדליות נצחון. הגרא"א דסלר זצ"ל ממחיש את עניין הביטחון בה' לאדם המציץ דרך החור הקטן של המנעול אל פנים הבית, ורואה לתדהמתו עט כותבת על נייר... הוא מבחין כיצד העט עוברת משורה לשורה, מדף לדף, כותבת וכותבת, ואינה פוסקת מלכתוב. בסכלותו עלול הוא לחשוב שהעט כותבת לבד... רק כאשר יפתח את הדלת וייכנס אל תוך הבית, יבחין בטעותו הפטאלית ויבין שדרך חור המנעול אי אפשר לראות את כל התמונה. בהיכנסו אל הבית, ובהתקרבו אל השלחן, יראה שמאחרי העט עומד אדם המחזיק את העט בידיו, והוא זה שמבצע את מלאכת הכתיבה, ולא העט... כך בדיוק נראה אדם השואל שאלות... נראה לו שהוא רואה את כל התמונה, וממילא יש לו שאלות. עוד מעט - קט, לכשיגיע הזמן שבו תתורצנה כל השאלות 'הקשות' שלו, גם הוא יבין שלא ראה את כל התמונה, ואולי גם לא חלק קטן ממנה. רק הקב"ה, שלפניו ניגלו כל תעלומות, רק הוא יודע מה טוב לאדם, וממה צריך להרחיקו. היזהר! חבורת מחבלים בדרך לכאן! משל דומה מצאנו בספרי המוסר הממחיש גם הוא את החובה המוטלת על האדם לבטוח באלוקיו. משל למה הדבר דומה, לאדם העומד בשלווה במקום פלוני, מתבונן בנוף היפה שסביבו, ושואף אוויר צח לריאותיו. לפתע חולף לידו אדם במרוצה מהירה, ומסמן לו בידיו שיברח גם הוא מן המקום, שכן חבורת מחבלים ומרצחים עושה את דרכה לכאן. האיש יפתח עיניו בתמהון, ויאמר למזהירו שאינו רואה מחבלים, ולכן אין לו כל סיבה לברוח... ואז יעצור לרגע הנ ס, ממנוסתו, יפתח את התיק שבידיו ויוציא משם משקפת מקצועית שבאמצעותה ניתן להשקיף למרחוק, ויגישנה לחבירו. הלה, שעד לרגע זה עמד כאן נינוח ורגוע, יהפוך גם הוא לרוח - סערה, וחלחלה תאחזנו בראותו דרך המשקפת את חבורת מלאכי - המוות הללו הדוהרת לעברם. או - אז גם הוא יבין שכדי לצפות באתרים ונקודות מרוחקות, ולזהות את הסכנות המגיעות משם, יש להשתמש ב'עיניים מיוחדות', שאדם מן השורה אינו מצוייד בהן... כך בדיוק פועלים הדברים בעניין הביטחון. אדם צריך לדעת שיש דברים, הרבה מאוד דברים, שהוא אינו מסוגל לחזות בהם מראש, כי אין לו את המשקפת הנידרשת. רק הקב"ה, הצופה מסוף העולם ועד סופו, מראשית ועד אחרית, יכול לראות הכל, ולפעול כפי הנידרש לאדם. גם נמלה קטנה הסוחבת בפיה גרגיר חיטה, ונתקלת לפתע בגבשושית חול קטנטנה, חושבת שלפניה מחסום ענק, שאין כל אפשרות לבוקעו, ולכן היא לא תמשיך בדרכה ותחפש לה נתיבים אחרים. היא אפילו אינה מעלה בדעתה שיש משהו מעל לגובה העיניים שלה, ומעל לעולם המושגים המצומצם שלה. בעין טבעית, נראות הבעיות שלנו כבלתי - פתירות... ככאלו שלעולם לא נצא מהן... אבל מסתבר שגם אנחנו עדיין לא התרגלנו לעובדה שהעולם אינו מתחיל וניגמר בגובה העיניים שלנו. דע מה למעלה ממך. גם עלה קטן לא זז בלי הוראה של ה' נכון שזה קשה להיחשף לכל ההוראות בענין הקורונה, ועוד יותר קשה ליישם את הדברים, אבל כדאי לנו לשמוח ביסורים, ועל אחת כמה וכמה שאסור לבעוט בהם, כיון שאז "קול ברמה" - גליון,338 אייר תש"פ - עמוד 11

12 אנחנו מאבדים את השכר האמיתי שלהם השווה יותר מכל כסף וזהב שבעולם ". את היסורים שלך אל תמכור בשום מחיר בעולם", אמר פעם רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל ליהודי שתינה לפניו את גודל סאת היגונים שלו. אותו צדיק, סניגורן הגדול של עם ישראל, אמר פעם "נכון שאם באים אליי יהודים עם צרות, אני מתפלל עליהם ומשתדל בכל כוחי להסיר את רוע הגזירה, אבל אם היו נותנים לי לנהל את העולם הייתי מתנהג בדיוק כפי שאב הרחמים מתנהג, כיון שזו היא מידת הרחמים היותר - אמיתית". מהו הדבר שבכוחו להעניק לאדם קצת מנוחת הנפש, קצת שלווה ושמחה? הווה אומר, בטחון באלוקי ישראל המושיע בעת צרה. בענייני הבטחון לא די ב'השקפה' בעלמא, אלא יש ליישם את הדברים באופן היותר - מעשי, ולדעת שלא ייתכן שהקב"ה עושה דבר רע, חלילה. אין דבר כזה. ועל זאת אמר דוד המלך (תהילים, פרק קט"ז פסוק ז') "שובי נפשי למנוחיכי, כי ה' גמל עליכי", אם ה' הוא זה שעשה מה שעשה, הרי נפשי יכולה לשוב למנוחת הדעת המוחלטת. הבלבול פוגם בכל חלקה טובה עול הגלות והנסיונות הקשים, מבלבלים כל כך את האדם עד שלא נראה לו שיש דרך לצאת מן המבוכה. הוא נמצא במצב של 'קוצר רוח', עד שאינו זוכר כלל את כל מה שלמד על הביטחון בה'. הבלבול פוגם כידוע בכל חלקה טובה. ויתכן שזה מה שגרם לבני ישראל, שסבלו את עול הגלות ונסיונותיה, לפרוש מנשותיהם. כיצד יגיע האדם לישרות - השכל ולא יתבלבל? הפתרון האמיתי הוא להתחזק במידת הביטחון והחדרתה לכל פרט בחיינו. ר' שמחה זיסל מסביר שהפירוש ב'איזהו חכם הרואה את הנולד', הוא, לנולד שכבר נולד בעבר (, ולא כפי ההסבר הפשוט, הנולד העתידי), ומן העבר הוא מקיש לעתיד. כי מי שמתבונן ורואה כיצד מתנהל העולם במשך אלפי שנים, כשההשגחה הפרטית מלווה אותנו על כל צעד ושעל, תוך התעלמות מוחלטת משיקולי השכל האנושי, אדם כזה לא יתבלבל לעולם. הוא ישקול את כל מעשיו בחוכמה רבה יותר, ולכן הוא קרוי חכם. כמה מאושרים אנחנו שיש לנו במה להיאחז! הבטחון והאמונה שלנו משאירים אותנו במצב של מנוחת - הדעת גם בעיצומן של הצרות. ולכן, אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו ומחשבותינו לתת להשי"ת לנהל את העניינים כרצונו. תגידו : הרי בוודאי שאנחנו עושים זאת! וכי אנחנו הולכים נגד השי"ת?? אבל, אם נבחן את עצמנו, נראה שלפעמים אנחנו מחפשים פתרונות לכל דבר, והמחשבה החולפת בלבנו היא בסגנון שאם לקורונה הזו יש מטרה, יש משימה, אנחנו 'מוכנים' לעבור אותה. וזה אינו נכון. נפסיק לחשוב כל הזמן על מטרות ומשימות. גם המחשבה הזו ש'הקורונה היא עוד סימן ברור לביאת המשיח', עלולה לפגום במוכנות ללכת עם הקב"ה יד - ביד. מדוע? - כי אנחנו אומרים לעצמנו, אם המטרה בקורונה היא משיח, אנחנו מוכנים... ובואו נשאל את עצמנו : ומה יקרה חלילה וחלילה אם משיח לא יבוא עד סוף הקורונה? וכי אז אין אנחנו מוכנים לקבל את גזירותיו של השם יתברך? ליבו של האדם צריך להיות מנ ווט כך ש'העסק בשליטה', אבל לא כמו שאומרים אלה שאינם שומרי מצוות עדיין; בוודאי שהעסק בשליטה, אבל בשליטתו של מי שאמר והיה העולם. ואם כך, לא צריך לחשוב על שום מטרה! המשימה שלנו צריכה להיות אחת : להסכים עם הקב"ה בכל מה שהוא עושה. הסכמה גמורה. מוחלטת. בידיעה שהכל - הכל לטובה. 3 מכשירים אם פעם חשבנו שכדי להיווכח במסירותו של העם היהודי למצוות היה צריך להגיע לשואה האיומה, השבוע נוכחנו שאין הדברים כך. מי שלא ראה את בתי ישראל, שהפכו לישיבה של ממש, על כל הקשיים הכרוכים בכך, לא ראה מסירותם של יהודים לאביהם שבשמים. אם חשבנו שהמושג 'הפיכת הבית לישיבה' הוא פרפרזה שנועדה להקל מעלינו את הקשיים, ראינו שאלפי - אלפי בתים בעם ישראל הפכו לבתי מדרש. אבל עוד לפני הפיכת הבית לישיבה, כמה מסירות ועמל הושקעו כדי להגיע לכך. בעינינו ראינו אתמול אברך בן - תורה, המו כ ר לנו אישית, עומד במשך שעה תמימה בתור לחנות מכשירי טלפון ניידים, כדי לרכוש 3 מכשירים שיאפשרו לבניו, בני הישיבה, ללמוד, ולהאזין לשיעוריהם של הר"מים ולשיחותיהם של המשגיחים. שעה שלימה המתין האברך הלזה בשמש הקופחת, שהרי אסור להיכנס לחנות יותר מ 3- אנשים, ועשה זאת בשמחה - רבתי. איך הוא אומר לי : אם היינו בזמן רגיל, הייתי צריך עכשיו לרכוש להם גמרות חדשות; לאור המצב הנוכחי, אני קונה להם מכשירים ניידים - - ואם זה מה שהשי"ת רוצה מאתנו בעת הזו, אני עושה זאת בשמחה שלימה, בדיוק כפי שהייתי קונה להם גמרות. כי מי שמקיים את רצונו של השי"ת, ואין זה משנ ה כלל על מה מתמקד עתה רצון - ה', יכול תמיד לשמוח! המכשירים הפשוטים ביותר צריך לזכור שני דברים. ראשית, שלאברך זה, כמו לאלפים אחרים מעמיתיו, אין כסף מיותר. אגורה אחת מיותרת לא נמצאת בארנקו. אבל, כשצריכים להוציא כסף, ומדובר במאות שקלים, ללימוד תורה, לא עושים שום חשבון אחר. הולכים וקונים. שנית, הוא רכש את המכשירים הפשוטים ביותר, אלה שכמובן אין להם שום - שום חיבור לעולמות שאינם כשרים. וכך, בעוד ש'תלמידים' אחרים יושבים ליד המסכים המשוכללים והחדישים, ו'לומדים' באמצעות תוכנות אלקטרוניות המציגות לפניהם את ה'מורים' מול העיניים, יושבים להם בניו של אברך זה ומרכיבים את האוזניות הפשוטות, המחוברות לפלאפונים הכל - כך פשוטים, ושומעים את שיעורו של ראש הישיבה. ומי כמונו יודע שא ור ו של המכשור ה'פשוט' הזה, זוהר ומזהיר בשמי - שמים, יותר מכל המסכים הנוצצים! באוזנינו שמענו כיצד אברך זה מודיע לילדיו שרכישת המכשירים נעשתה אך ורק לימי התקופה הנוכחית ', אבל ברגע שתחזרו להיכלי הישיבות, ותלמדו היישר מפיהם של רבותיכם, אנחנו מחזירים את המכשירים'. והבנים נענעו בראשם לאות הן. בבית נוסף, בו יושבים 5 בני ישיבה ושקועים בדף הראשון של המסכת הנלמדת, שמענו שהר"מ המוסר את השיעור בהתלהבות רבה, הוא - עצמו נתקף במחלה, ושוהה בימים אלה באחד מבתי המלון הייעודיים של המגזר החרדי. אבל בתוך כל הבוקה - והמלבוקה הזו הוא אינו שוכח למסור את שיעורו לתלמידיו. והשיעור נמסר בחינניות רבה, מתוך שמחת - נפש פנימית, עד שממש אי אפשר להאמין שמגיד - השיעור מצוי בעיצומה של מחלתו. "קול ברמה" - גליון,338 אייר תש"פ - עמוד 12

13 מדיווחים שקיבלנו עולה שהר"מים משקיעים מאמץ רב במסירת השיעורים דרך הטלפון. ולא מדובר במאמצי - סרק, אלא בהשקעת מחשבה כיצד להביא לידי כך שהשיעור יהיה מעניין ומרתק ככל האפשר, על - מנת לרכז את הבחורים הלומדים, שגם הם מבולבלים מהמצב לא פחות מהמבוגרים. יש ישיבות שבמערכות הטלפונים שלהם אפשר ללחוץ על כוכבית באמצע השיעור, ולשאול שאלה, ממש כמו בישיבה. כך שלבחורים יש הרגשה שהם נמצאים ממש בתוך השיעור... הבית מלא חוטים... נכנסנו אתמול לאחד מבתי האברכים, ונתקלנו במחזה סוריאליסטי. הבית הוא בן 3 חדרים, כך שהרבה מקום בוודאי אין שם 4... בחורים ישבו אפוא במה שנקרא סלון, שניים על הספה ושניים ליד השלחן, כשכל המרחב מלא בחוטים על גבי חוטים, וכולם יחד מאזינים לשיעורים ולשיחות. כן, ובחדר הילדים ישבו 2 בנים ועוד בת, והאזינו אף הם לדברי התורה של המלמדים בחיידר והגננת... והאמא הנצבת בתווך, מסייעת לכולם, מגישה דברי מאפה חמים וטריים, ושתיה חמה וקרה... והאם אנחנו לא עומדים במצב כזה? - ר אה השם יתברך שהוצאת אותם מבתי כנסיותיהם, הם את עמך ישראל, שהגם ממשיכים להתדפק על דלתותיך ומתגעגעים אליך. ראה, ראה, אבא - שבשמים, וע ב ור בחוצותינו בימים אלה ותראה את העם שלך, את הבנים שלך, איך הם לא מוכנים לוותר על 'איש"ר' ומתפללים דרך המרפסות. ראה, אבא, ורחם עליהם, וחוס נא על הבנים האהובים שלך. הם מוכיחים את אהבתם אליך, וקוראים - נא אליך מהקורונה : קרע - נא את גזר דיננו, חמול עלינו ועל עוללינו וטפנו! הילד בכה בכי תמרורים ברור שכל הנסיונות שאנחנו עוברים אינם קלים כלל ועיקר. במהלך החודש האחרון נתקלנו בילד כבן,11 שעמד בתפילה ובכה בכי תמרורים. הוא ניסה להסתיר את בכיו מהסובבים, אבל לא הצליח. לאחר התפילה ניגשנו אליו ושאלנו על מה ולמה הוא בוכה. עיניו של הילד היו עדיין אדומות וסמוקות. הוא לא מיהר להשיב. רק כאשר 'לחצנו' מעט, התפרץ הילד בבכי נסער, הצביע על בתי הכנסת ובתי המדרש הסגורים, וזעק ' : אני רוצה להיכנס לבית הכנסת. תמיד, בימי החופשה של חודש ניסן, אני נמצא שם שעות מרובות. זה הבית שלי. ועכשיו - מה אעשה??? היכן אלמד??? אוי, אלוקים, מתי זה כבר ייגמר, ונוכל לשוב לבית הכנסת האהוב שלנו'??? מי שהיה באותו רגע ליד הילד המדובר, פ רץ אף הוא בבכי. לכולם היה ברור שזעקה טהורה שכזו של ילד יהודי טהור, שכל חפצו הוא לחזור לבית הכנסת, וללמוד - ת על ה לשמי - שמים ותעורר רעש גדול בפמליה של מעלה. להתפלל לרפואת החולים חזקיהו רפאל אפרים בן שרה - לאה רפאל יעקב בן יוכבד גם רשב"י ברח למערה אם מדברים על ההרחקה שהורחקנו מבתי המדרשות, נצטט כאן דברים מופלאים במיוחד שנכתבו על ידי הרה"ג רבי ש. פולק '. בשבת האחרונה התפללתי בחצר של בנין, ובאמת הרגשתי שפוף. הקב"ה זרק אותי מבית הכנסת. ואז פתאום נזכרתי בגמרא המפורסמת על רבי שמעון בר יוחאי שברח יחד עם בנו מהמלכות... לאן הוא ברח בתחילה? - לבית המדרש! וכשהגזירה הוחמרה הוא נאלץ לעזוב את בית המדרש ולברוח למערה... מה הפשט במלים 'כשהגזירה הוחמרה'? אוהו... אני לא צריך להגיד לך מה זה.. בשבועות האחרונים אנחנו חווים את זה כל הזמן... כל יומיים הגזירה הופכת להיות תקיפה יותר!!! הטבעת מתהדקת יותר ויותר... בהתחלה עוד התחבאנו בבית הכנסת... והנה הגיע שלב ש"תקיף גזירתא" וה' גירש אותנו מבית הכנסת! אבל לא רק אותנו הוא גירש! אלא גם את רבי שמעון בר יוחאי. כן... גם רשב"י גורש מבית המדרש... וברח למערה... נו... מה רשב"י אמור לעשות עכשיו? להרגיש נזוף... להגיד : ה' זרק אותי... אבל הוא לא עשה כך. רשב"י הוא תלמיד של רבי עקיבא! כן... רבי עקיבא במשך כל חייו הצטער על הפסוק ואהבת את ה' אלוקיך... מתי יבוא לידי ואקיימנו... רבי עקיבא מכריז : לי לא מספיק שה' מראה לי אהבה! גם אני רוצה להראות אהבה לה'! אם ה' מחייך אלי, ומראה לי כמה הוא שמח בתפילות שלי ובלימוד שלי, זה נקרא שאני מרגיש ילד אהוב... אבל אם ה' לא עושה זאת, ואדרבה הוא זורק אותי מבית הכנסת, כאן יש לי הזדמנות להפגין לו אהבה! כן רבש"ע... גם אני אוהב אותך! לא רק אתה אוהב אותי! כך חינך רבי עקיבא את התלמידים שלו. אם ה' חייך אליך, מה טוב. אבל אם ה' זורק אותך מהבית מדרש... תקפוץ על זה! יש לך הזדמנות להפגין אהבה לה'! כן... הפעם זה מפגן מצדך! 'שם קנית הודך והדרך'! רק שם! ממילא כשרשב"י נזרק מבית הכנסת כמונו... הוא נכנס בסערה למערה והתחיל לעסוק בתורה ולעבוד את ה' ביתר - שאת וביתר - עוז. וימים יגידו! וכל כלל ישראל ישירו ויזמרו בעוז ובתעצומות 'בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יום נסת יום אשר ברחת... במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך! כל הודו והדרו של רשב"י, מאיפה הוא מגיע? מהמערה הזו שהוא נזרק אליה! מהבית כנסת שהוא לא התפלל בו... מהקריאת התורה שהוא לא זכה לשמוע... מהשלחן שבת וליל הסדר שהוא לא זכה לעשות לא עם המשפחה, ולא עם מצות, ולא עם יין... והיה לו את כל הסיבות שבעולם להיות עצוב!!! ועוד בשם היידישקייט! רבש"ע... זרקת אותי... אתה לא רוצה את התפילות שלי בבית הכנסת... אתה לא רוצה את הלימוד תורה שלי בבית מדרש... אבל לא!!! רשב"י קפץ על ההזדמנות... אם ה' לא מפגין אהבה!!! אז הגיע תורי להפגין לו אהבה!! ושם!!! שם קנית הודך והדרך!!! זו תפיסת - מחשבה אחרת... אמנם אי אפשר להתעלם משרשרת הנזיפות שקיבלנו משמים... שבאמת הורחקנו מהבית מדרש ומהמנין ומקריאת התורה... אבל צריך לדעת שאם ניקח את זה למקום הנכון, וכאן נפגין אהבה לה'... כאן, ודווקא כאן, נקנה את ההוד וההדר! הבה נזכור זאת. "קול ברמה" - גליון,338 אייר תש"פ - עמוד 13

14 לא תאמינו : פתאום גיליתי שממש מול הבית שלי יש כמה תוכים... ה גם שכולנו מעוניינים שהתופעות של נגיף הקורונה תעבורנה מן העולם, אבל כולנו גם רוצים שההישגים שהשגנו בתקופה זו, יישארו כאן, ולא ילכו לאף מקום. ואכתוב כאן דוגמא אחת מני רבות. ומה אני מגלה? - קבוצה של 5 תוכים מקננת על העצים. לא פחות ולא יותר. התוכים הצבעוניים מקפצים מעץ לעץ, בעליזות מרעננת, ומשמיעים את הקולות הצפצופיים הידועים של התוכים... שפשפתי את עיניי כדי לוודא שאני רואה טוב, ושאני נמצא ב... רמת אלחנן, ולא בבית המלון ההוא שבו הייתי רגיל לצפות בבעלי - הכנף הללו. אבל התמונה חזרה על עצמה. במשך כל שעות היממה קיננו התוכים על העצים והביאו עימם משב - רוח - רענן, משל כמו הרבה אנשים אחרים בציבור שלנו, הייתי נוסע לפעמים לשבתות לבתי מלון, כדי להחליף אווירה. התופעה הזו הפכה, עד להתפרצותה של הקורונה, לדבר שרבים - רבים בציבור שלנו עשו אותו, ולא הרגישו צורך לחשוב אולי יש בכך דבר מיותר, אולי כדאי למנוע זאת, אולי מדובר בבזבוז כסף שלא לצורך, ואולי ואולי ואולי. אני אישית הייתי נוסע עם משפחתי לבית מלון מסוים, וזכורני שאחד הדברים שמשכו אותי לשם היה הימצאותם של עשרות... תוכים צבעוניים על העצים ברחבת - הדשא של ביתני הנופש. אני טיפוס שצפייה בבעלי - החיים מכניסה בי רוגע ושלוה, ויש דבר כזה. כלומר, אינני חריג בכך... יש הרבה אנשים, בכל הגילאים, שהסתכלות על בעלי חיים מביאה אותם לרוגע גופני. והנה, עד היום חשבתי שאם ברצוני לפגוש את התוכים הנ"ל, עליי לנסוע לאותו בית מלון. שם אני כבר יודע היכן הם מקננים, על איזה עצים וכו'. ברם, התקופה שאנחנו עוברים גילתה לי דבר מפתיע. הדוגמא שלי היא בענין התוכים אבל ברור שכל אחד יכול לפתח את זה לאפקטים אחרים, הקרובים לליבו. כמו כולם, ישבתי גם אנכי בימים אלה בסלון ביתי ולמדתי ולמדתי ולמדתי. ללא הפסקה. והנה לפתע, בין לימוד ללימוד, ובין קטע גמרא אחד למשנהו, הסתכלתי מעט החוצה, לעבר העצים בפארק ברוקלין, השוכן ממול ביתי. התוכים על העצים ברמת אלחנן "קול ברמה" - גליון,338 אייר תש"פ - עמוד 14

15 היינו עכשיו באיזה מקום פסטורלי על ההרים... גם הילדים באו וצפו בהנאה בגלריית התוכים שהופיעה פתאום נגד עינינו. הילדים, כמו ילדים, אף ערכו 'רשימה מסודרת' על ההרגלים של התוכים הללו, באיזו שעה הם מגיעים, היכן ממוקמים הקנים שלהם, איזה תוכי נכנס לאיזה קן, האם הם מפתחים מריבות ביניהם ומה סוגי המאכלים שהם מביאים ומכניסים אל תוך הקן, ועוד ועוד. אני מאריך במיוחד בדברים הנ"ל, למרות שהם נראים כבלתי - חשובים, כדי להמחיש לעצמי, ולמי שיקרא את הדברים, שבעצם הכל נמצא כאן, לידינו, במרחק פסיעה מהבית, כשהמסקנה המיידית הנובעת מכך צריכה אפוא להיות שכדי לקבל מעט שלווה באמת אין צורך לנסוע ולהיטלטל למקומות רחוקים. אפשר לקבל את הכל בתוך הבית. התשובה, שאין פשוטה ממנה, היא מה שאמרנו לעיל. השמחה איננה קשורה בשום אופן לתנאים חיצוניים, לבתי הארחה מפוארים ויוקרתיים, או כל כיו"ב. השמחה צריכה לשכון כבוד בתוך ליבו של האדם, בהיותו יודע שהשי"ת משגיח עליו ושומר את כל צעדיו, ודואג לטובתו יותר ממה שהוא דואג לעצמו. אבל השמחה לא מגיעה לא מפאר והדר, ולא מריחות וצבעים, הרים וגבעות, יפים ככל שיהיו. וזו בדיוק הסיבה שגם עובדי הנקיון בבית ההארחה המתואר לעיל, יכולים להיות מאושרים ושמחים בחלקם, ללא כל קשר להימצאם במקום ההוא. אבל כל עוד הם לא יפנימו את 'הסיבה - למסיבה', ואת הסיבה - לשמחה, הם לא יוכלו לשמוח רק מפני שהם נמצאים במקום יפה ומפואר. כי התוכים הללו לא הגיעו 'פתאום' אל מול הבית שלי... הם קיננו שם כל הזמן... אבל אף אחד מבני הבית לא ראה אותם... למה? - כי חשבנו על מקומות אחרים! גלגלי - המחשבה גלגלו אותנו הרחק - הרחק, ונתנו לנו לחשוב שהשלווה והרוגע מצויים רק שם, על - גבי מדשאותיו של בית מלון כזה או אחר. וזו בעצם כל התובנה שביקשתי להעביר לקוראים באמצעות ה... תוכים שהתגלו לי על - גבי העצים בפארק ברוקלין. כי בדיוק כמו שאת השמחה אי אפשר למצוא על ידי מיקומים ספציפיים, כך גם השלווה ורגיעות - הנפש לא תבוא לעולם ממי שמחפש אותה דווקא על עץ מסוים, בבית מלון מסוים... אבל כאשר התכנסנו אל תוך הבית פנימה, וקבענו בו את מקומנו, נפתחו לפתע שתי העיניים, הורחבו אופקי - המחשבה, וגילינו 'אוצרות שלמים' ממש מול הבית. כי אותה שלווה הניבטת אליך מציוצי התוכים, נמצאת גם מול הבית שלך, וגם יכול אתה שם באושר להתאזר בדיוק ובשמחה, באותה מידה. ללמדנו דבר כל - כך פשוט : השלווה, השמחה ורגיעות - הנפש, אינם תלויים במיקום בו אנחנו נמצאים, ולא בשום פרט חיצוני אחר. התנאי היחיד להכלתה של השמחה בלבנו, הוא הכנת - הלב ככלי - קיבול לשמחה. שום דבר אחר לא ייבא אלינו את האושר האמיתי. הבה ניתן לכך ראיה פשוטה. בני משפחה מגיעים לחגוג שמחה מסוימת במקום הכי - פסטורלי בעולם. נצייר לעצמנו בית - הארחה מפואר, מהסוג העומד בראש הפירמידה היוקרתית, הנטוע בין הרים נישאים, ואפוף כולו בריחות משכרים של פרחים. והנה, גם אם נניח שבעלי השמחה מגיעים לשם בשמחה - רבתי, והם מתכוננים לחגוג את היום - הגדול באווירה של עליצות, גיל וחדווה, אבל בבית ההארחה המפואר ההוא יש אנשים נוספים שאינם קשורים לשמחה, ולמשל - עובדי - הנקיון, המלצרים ושוטפי - הרצפה, וכיו"ב. האם גם באלה תדבק השמחה הנראית על - פניהם של בעלי השמחה? בוודאי שלא. מדוע? - כי הם לא קשורים לשמחה. ואם נשאל, אבל מדוע שגם הם, העובדים הנ"ל, לא יביטו אל ההרים הרמים והפרחים הצבעוניים העוטפים את המקום, וישמחו? מה קרה? מדוע הם אינם שמחים? ואף הרבה - הרבה יותר. לשאלת רבים שיעורו של הרב משה יחזקאל, "דף היומי בעיון עם הלכה למעשה" ממשיך להתקיים כמידי יום, ואפשר לשמעו בשידור חי, או בכל שעה בקול הלשון במספר לכניסה ישירה חייגו לפי הסדר דלהלן : + * "קול ברמה" - גליון,338 אייר תש"פ - עמוד 15

16 עדות ממקור ראשון : מדוע פרץ מרן הגר"ח קניבסקי בבכי סוער? עדותו של הבה"ח חיים מלין מישיבת 'בית מדרש עליון' שהיה באותו רגע בחדרו של מרן שליט"א אעלה עלי - כתב מעשה נורא אשר ראו עיני מרבינו הגדול מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, מעשה שלא ימוש מנגד עיני לעולם ועד. היה זה ביום ג' לפרשת בשלח תשע"ט, אחר הצהריים, כאשר זכיתי להיכנס עם שניים מידידיי אל הקודש פנימה, אל קודש הקדשים של דורנו, ביתו נאווה קודש של רבינו. והנה, כאשר עמדנו לפניו, בעוד מרן שליט"א יושב והוגה בתלמודו, ראינו שהוא מצביע עם הסימנייה על שורות - הגמרא שעסק בה באותה עת, ולפתע פרץ בבכי נורא, כ 10- כך והתייפח שניות! ויהי לחרדת אלוקים! כל מי שהיה נוכח באותו מעמד, הזדעזע. ראינו בבירור את מרן שליט"א איך שכל גופיה מירתת ומתייפח בבכי, ולאחר זמן קצר פסק, והמשיך ללמוד. אליעזר פוסל [פי' דבכל פעם אמר לו כשר, ורק בפעם הזאת הוסיף את המילים 'אלא שר' אליעזר פוסל']. צהבו פניו של יוסף הבבלי [מחמת שמחה], אמר לו [רבי אליעזר ליוסף הבבלי ]- יוסף, כמדומה אני שלא כיווננו שמועתנו עד עתה [פי', ששאל אותו למה עד עכשיו לא צהבו פניו, אם זה משום שלא הסכים עם דבריו עד להלכה הזו, ולכן רק עכשיו כשאמר לו דבר זה צהבו פניו], אמר לו רבי, הן [פירש"י - כוונת וכוונת, אלא משום הכי צהבו פניי השתא שרבי יהודה פסול שנה לי], אלא שרבי יהודה 'פסול' שנה לי, וחזרתי על כל תלמידיו ובקשתי לי חבר ולא מצאתי [והייתי מתיירא שמא שכחתי], עכשיו ששנית לי 'פסול' החזרת לי אבידתי. זלגו עיניו דמעות של רבי אלעזר בן שמוע. אמר, אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם ביותר. קרא עליו המקרא הזה (תהלים, קי"ט צ"ז) מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי וגו'". ע"כ תו"ד הגמ' שם. בעת אשר אני הקטן למרן התקרבתי שליט"א, הצצתי בחיל וברעדה לראות באיזה מסכת ובאיזה דף הוא אוחז, וראיתי שהיה זה במסכת מנחות, דף י"ח ע"א - והבחנתי שכאשר בכה היה זה בדיוק באמצע העמוד. כן, אם נמצא שבהגיע מרן שליט"א מרן הגר"ח בוכה להאי גמרא, כל כך נתרגש, ו"זלגו עיניו דמעות" ופרץ בבכי בראותו גודל אהבת התורה ויגיעתה יצאנו נרגשים מגודל המחזה, ומיד פתחנו דברי הגמרא שהיו לאותם אמוראים קדושי עליון, שכל כך טרחו ובקשו הנ"ל, ולא האמנו למראה עינינו. וזו לשון הגמרא שם : אחר החיפוש אם כך אמר הרבי או לא, וגם כיצד צהבו "והתניא, אמר רבי, כשהלכתי למצות מדותי אצל רבי פניהם בהשיבם להם אבידה! אלעזר בן שמוע [פירש"י - לידע מיצוי תלמודי ולשאול וכיצד זלגו עיניו של ראב"ש בראותו גודל אהבת התורה ספיקותיי], ואמרי לה למצות מדותיו של רבי אלעזר בן של תלמידו, עד שקרא עליו "אשריכם תלמידי חכמים שמוע [פירש"י - ללמד ולמצות מה שר' אלעזר חכם ממני], שדברי תורה חביבין עליכם ביותר", וגם המקרא "מה מצאתי יוסף הבבלי יושב לפניו והיה חביב לו [יוסף הבבלי אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי"!!! לר' אליעזר] ביותר עד לאחת [פירש"י - יוסף לרבי אלעזר וספר ו בהלכות, עד שהגיעו להלכה אחת של זבחים. לשון ועיין בחזון איש ב"אמונה ובטחון" (פרק ג' אות כ') אחר, והיה חביב ליוסף כל מה שרבי אלעזר מלמדו עד שכתב אודות דברים אלה. בספרו של הרב מלר 'עובדות שהגיעו להלכה אחת]. אמר לו, רבי, השוחט את הזבח והנהגות' מובא שגם מרן הגאב"ד דבריסק זצ"ל בכה להניח מדמו למחר, מהו [האם זו מחשבת פסול, או שמא בהגיעו לקטע הנ"ל של הגמרא. וכן הבאנו בספר 'ברכי רק כשחושב לאכול, או להקטיר למחר, הרי זו מחשבה נפשי' שם סיפר הגר"י זילברשטיין שכשהגיע פעם לביתו הפוסלת, ולא כשחושב רק להניח הדם], אמר לו כשר. של מרן הגראי"ל שטינמן מצא ו בוכה, והיה זה גם בקטע ערבית [שאל לו שוב ]- אמר לו כשר, שחרית - אמר לו כשר, הנ"ל של הגמרא. צהרים - אמר לו כשר, מנחה - אמר לו כשר, אלא שרבי "קול ברמה" - גליון,340 אייר תש"פ - עמוד 16

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל

בסד יחידה 1: אין לי ארץ אחרת למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל בס"ד יחידה 1: "אין לי ארץ אחרת" למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? א. משימה לפני הלימוד: שאלי 01 אנשים לפחות, מה מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אספי את כל התשובות כאן:.0.2.3.4.5.6.7.8.9.01 ב. ארץ ישראל- לעם

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5

צעד ראשון רישום לשנהל תשעט בבית ספר היובל יהוד מונוסון  שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון https://hayovelyahud.tik-tak.net/ שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 חזון בית הספר בית ספר "היובל" הוא בית אוהב מקבל ותומך לתלמידיו ולקהילתו. בית

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63>

<4D F736F F D20EBFAE5F0FA20E4F4F1E9ED20F9EC20E9E5F13120FA2E646F63> כתונת הפסים של יוסף קנאת האחים בגלל סתם כותונת? רחל סיביליה בפגישתי הראשונית עם ספור יוסף וכתונת הפסים שעשה לו אביו, קשה היה לי לקבל את אפשרות קיומה של קנאה עזה כזו מצד אחיו הגדולים ממנו. אבל את הספור

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

הכוון חינוכי-רוחני להוראת סוגיות צניעות ובינו לבינה במסכת סנהדרין עורך: יונה גודמן מינהל החינוך

הכוון חינוכי-רוחני להוראת סוגיות צניעות ובינו לבינה במסכת סנהדרין עורך: יונה גודמן מינהל החינוך הכוון חינוכי-רוחני להוראת סוגיות צניעות ובינו לבינה במסכת סנהדרין עורך: יונה גודמן מינהל החינוך ונקדשתי... הכוון חינוכי-רוחני להוראת נושאים של צניעות ובינו לבינה פלטי בן ליש ומיכל - סנהדרין יט, ע"ב - הרב

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

ניתוח מצבי הוראה כגישה טרום-מחקרית לפיתוח המורה-החוקר באמצעות מחקר עצמי

ניתוח מצבי הוראה כגישה טרום-מחקרית לפיתוח המורה-החוקר באמצעות מחקר עצמי ד"ר ח נ ה ע זר מכללת לוינסקי לחינוך, רשות המחקר 1 2 מ ט רה רקע תאור טי מ כלל ת ל וינס קי ל חינו ך, ר שו ת ה מ ח קר 3 ניתוח מצבי הוראה ("ספרות מקרים") מ תודולוגיה של הב ניי ת ידע מתוך "מ קר י ם" עצמיי ם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי דגשים לכתיבת דו"ח אבחון פסיכולוגי ד"ר יונתן הנדלזלץ מזל טוב, הסתיים תהליך ניתוח החומר הגולמי של המבחנים. לאחר שהעלנו את כל ההיפותזות, גיבשנו עמדה ודעה על אישיותו של האדם שעומד לפנינו, הגיעה השעה להעלות

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

חיי אדם עמותה בפרט מהלידה עד הפרידה (ע"ר)

חיי אדם עמותה בפרט מהלידה עד הפרידה (ער) לכבוד: הגב' השלום והברכה, דליה מימון הנדון: צירוף העמותה לרשימת הארגונים בהמשך לשיחתנו הטלפונית ולבקשתך, הנני מתכבד להעביר לך את החומר המבוקש בכתב. אני מאמין שנוכל לזכות להיות בין הארגונים המאושרים לקבל

קרא עוד