הוראות הפעלה תוכן עניינים הוראות בטיחות חלקי המכשיר חזית תצוגה גב שלט רחוק שלב 1: חיבורים א.

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הוראות הפעלה תוכן עניינים הוראות בטיחות חלקי המכשיר חזית תצוגה גב שלט רחוק שלב 1: חיבורים א."

תמליל

1 הוראות הפעלה תוכן עניינים הוראות בטיחות חלקי המכשיר חזית תצוגה גב שלט רחוק שלב 1: חיבורים א. חיבור הרמקולים ב. חיבור ציוד הקפי ג. חיבור אנטנות שלב 2: התקנה א. הדלקה ב. כיול רמקולים אוטומטי ג. הפעלת שליטה הדדית שלב 3: תפעול א. הצגת מדיה מנגן ב. האזנה לתחנות רדיו ג. שימוש באזור נוסף ד. שימוש בתפריט המהיר שונות הצגת מידע איפוס המכשיר רסיבר AV TX-SR444 אנו מודים לכם על רכישת רסיבר זה מתוצרת אונקיו. אנא קראו מדריך זה ביסודיות לפני השימוש ברסיבר. מעקב אחר ההוראות המופיעות במדריך זה יאפשר לכם להגיע לרמה אופטימאלית של ביצוע ולרמת הנאה מרבית מהרסיבר החדש שלכם. אנא שימרו על מדריך זה לצורכי שימוש עתידי.

2 הוראות בטיחות כללי 1 הקפידו 1. למלא אחר כל האזהרות המופיעות על המכשיר ובהוראות הבטיחות. 2 יש 2. לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. 3 יש 3. להשתמש אך ורק באביזרים משלימים )ספק חשמל, מסגרת תלייה וכו'( שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו. כמו כן עליהם לעמוד בכל תקן שנקבע עבורם. כבל USB למשל, אסור שיעביר זרם גבוה מ-.500mA 4 הזהרו 4. מחשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות. קול מחריש אוזניים הבוקע מאוזניות או מרמקול עלול לגרום לאבדן שמיעה! 5 ניקוי 5. המכשיר במטלית רכה ויבשה למעט חומרי ניקוי ייעודיים שאושרו לשימוש ע"י היצרן. 6 אין 6. לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה. 7 יש 7. לפנות למעבדת השרות המוסמכת במקרים הבאים: קרע בכבל החשמל או פגיעה בתקע החשמל. שבר בגוף המכשיר. חדירת עצמים או נוזלים לתוך המכשיר. פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועיו. מכשיר המחובר לשקע חשמלי 1 הגנה 1. מרטיבות: אין להשתמש במכשיר בסביבה רטובה. יש להבטיח שלא יחדרו נוזלים למכשיר דרך פתחי האוורור ואין להציב עליו עצמים מלאים בנוזל כגון אגרטלים. 2 הגנה 2. מחום: יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום. אין להציב על המכשיר מקור אש חשופה כגון נרות דולקים. 3 הבטחת 3. אוורור: יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. אין לחסום את פתחי האוורור ואין להכשיל את האוורור על ידי כסוי פתחי האוורור בפריטים כגון: עיתונים, מפות שולחן, וילונות וכו'. כמו כן אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוורור. 4 העמדה: 4. יש לק ב ע את המכשיר על גבי בסיס יציב ולנייד אותו אך ורק בעגלה או במעמד שהומלץ על ידי היצרן או היבואן. יש להרחיק כל דבר העלול לגרום לנפילתו כגון מפה מתחתיו העלולה להימשך. 5 תלייה: 5. אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה אלא באמצעות התקן תלייה מתאים שהומלץ על ידי היצרן או היבואן. 6 קווי 6. חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל. 7 גישה: 7. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה של המכשיר )כבל החשמל( מרשת החשמל. 8 אבטחה: 8. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו או למתוח אותו! יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות. אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות. 9 חיבור 9. וניתוק: אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל התאמה: יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו. כברירת מחדל, וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקת הגנה )שקע עם 3 חורים(. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התוית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה ובהארקת הגנה אי שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל ניקוי: לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. 2

3 מכשיר הפועל על סוללות )שלט רחוק( 1 זהירות, 1. סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה חשיפת סוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש, עלולה לגרום לפיצוץ! 3 יש 3. למנוע מגע בין סוללה לחפץ מוליך חשמל העלול לגרום לקצר חשמלי בין שני קוטבי הסוללה ולפיצוץ! 4 סוללות 4. מכילות חומרים מסוכנים יש לשמור עליהן הרחק מהישג יד של ילדים ולהקפיד לפנות סוללות "גמורות" למתקן איסוף ייעודי. 5 כשהמכשיר 5. אינו בשימוש תקופה ארוכה יש להוציא ממנו את הסוללות. מכשיר המפיק קרינת לייזר )נגן תקליטורים( 1 קרינת 1. לייזר - אין להביט הישר לתוך הקרן או להתבונן ישירות בעזרת מכשירים אופטיים. 2 חשיפת 2. העור סמוך למ פ ת ח עלולה לגרום לכוויות. פינוי מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש,)WEEE( שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. 3

4 חלקי המכשיר חזית F G (European, Australian and Asian models) H I J K L M N כיבוי והפעלה ממצב המתנה RETURN חזרה למצב קודם 10 ON/ STANDBY 1 חיווי חיבור בלוטות' כיוון עוצמת הקול הכללית MASTER VOLUME 11 BLUETOOTH 2 שיפור איכות הקול )לא בכל הדגמים( MUSIC OPTIMIZER 12 Dolby Atmos חיווי קידוד DOLBY ATMOS 3 תפעול אזורי PHONES שקע לחיבור אוזניות 13 ZONE A / ZONE B 4 חיישן לשלט רחוק הדגשת צלילים נמוכים או גבוהים TONE 14 5 עמעום תאורת הצג )לא בכל הדגמים( 15 כפתורי בחירת כניסה בלחיצה אחת DIMMER 6 LISTENING MODE 16 חיווי מידע נוסף שתחנת רדיו משדרת )לא בכל הדגמים( סגנון הקול בהתאמה לתכנים )סרט, מוסיקה, משחק וכו'( RT/PTY/TP AUX INPUT 17 שינוי המידע בתצוגה כניסת וידאו ואודיו אנלוגיים DISPLAY 7 SETUP MIC 18 פתיחת מסך הבית של חלון התפריט חיבור למיקרופון כיול ייעודי SETUP 8 ניווט בין אפשרויות ואישור )ENTER( וכן חיפוש תחנות רדיו )TUNING( או בחירת תחנת רדיו שמורה )PRESET( 9 4

5 תצוגה חיווי סוג האות הנכנס 2 חיווי חיבור אוזניות 3 חיווי פורמט קידוד פס הקול וסגנון הקול 4 חיווי הפעלת שיפור איכות הקול חיווי מקלט רדיו: מידע נוסף -,RDS חיפוש תחנות אוטומטי -,AUTO מציאת תחנה -,TUNED שידור סטראופוני - FM STEREO 5 6 חיווי השתקת קול - MUTING 7 חיווי הפעלת קוצב זמן לכיבוי אוטומטי - SLEEP וכיוונים נוספים. 8 מידע נוסף על האות הנכנס שמתחלף בכל לחיצה על כפתור.DISPLAY 5

6 חלקי המכשיר גב (Taiwanese models) 8 9 F G H I J K ear Panel TUNER AM/FM (75Ω) terminal: The supplied antennas are connected. to TV jack: Connect to a TV using a HDMI cable. Change the input selector to "TV" to hear audio from the TV. ¼If your TV does not support ARC, you need connection F in addition to this connection. BD/DVD jacks: Connect to a Blu-ray Disc Player or DVD Player using a HDMI cable. This corresponds with the "BD/DVD" input selector. CBL/SAT jack: Connect to a Cable Set-top box using a HDMI cable. This corresponds with the "CBL/SAT" input selector. GAME 1 jack: Connect to a Game console using a HDMI cable. This corresponds with the "GAME 1" input selector. STRM BOX jack: Connect to a Streaming Media Player. When a power supply is required, connect using a USB חיבורים לאנטנת FM ולאנטנת AM cable to the POWER OUT port. This corresponds with the "STRM BOX" input selector. 7 Power cord (North American, European, Australian and Asian models) AC INLET (Taiwanese models): The supplied power cord is connected. 8 RI REMOTE CONTROL jack: An Onkyo product with RI jack can be connected and synchronized with this unit. 9 CD jack: Connect to audio equipment such as a CD Player using a digital optical cable. This corresponds with the "CD" input selector. F TV jack: If your TV does not support ARC, you need to connect this jack to the audio output jack on the TV, in addition to connection 2. This corresponds with the "TV" input selector. G GAME 2 jack: Connect a game console that has component video jacks. This corresponds with the "GAME 2" input selector. יציאת HDMI לטלוויזיה כניסות דיגיטליות ואנלוגיות מנגן תקליטורים כניסות דיגיטליות ואנלוגיות מממיר כניסת HDMI מקונסולת משחקים כניסת HDMI מסטרימר יחד עם חיבור USB שיכול לספק לו חשמל TUNER H VCR jacks: Connect to a Video Cassette Recorder. T corresponds with the "VCR" input selector. I SUBWOOFER jacks (ZONE A): A subwoofer with bu in amplifier placed to TV in ZONE A is connected. 2 J SPEAKERS jacks (ZONE A): Speakers placed in ZONE A are connected. Up to 7 channels of speakers can be connected. BD/DVD 3 K SPEAKERS jacks (ZONE B): Speakers placed in ZONE B are connected. 2 channels of speakers can b connected. CBL/SAT GAME 1 STRM BOX חיבור לכבל חשמל חיבור ייעודי של ONKYO המאפשר שליטה מרחוק על מכשירים המחוברים לרסיבר כניסות אודיו דיגיטליות ואנלוגיות מנגן תקליטורים כניסות אודיו דיגיטליות ואנלוגיות עבור פס הקול של השידור הנקלט בטלוויזיה אם אינה תומכת בערוץ חזור דרך כבל HDMI כניסה אנלוגית )וידאו קומפוננט( מקונסולת משחקים כניסת רשם וידאו אנלוגי יציאות לרמקול "סאב-וופר" מוגבר CD TV GAME 2 VCR SUBWOOFER חיבורים לכבלי רמקולים עבור אזור A חיבורים לכבלי רמקולים עבור אזור B

7 z RECEIVER button: Turns the unit on or in mode. שלט רחוק 2 REMOTE MODE/INPUT SELECTOR button the input to be played. Furthermore, by regis particular remote control RECEIVER code to a 1button, yo switch the remote control mode to operate o equipment by pressing REMOTE that MODE/ button. 2 3 MEMORY button: INPUT Registers SELECTOR a radio station. 4 TUN MODE button: Switches the tuning mo 5 Cursor buttons and MEMORY ENTER button: 3 Move and confirms the selection. SETUP סריקה 6 החלפת מצב button: Displays TUN MODE the screen 4 for mak settings for this unit. 7 Listening בתפריט: כפתור ניווט mode buttons: Allow you to selec listening mode. ENTER 5 MOVIE/TV button: You can select a listenin תפריט suitable פתיחת חלון for movies and SETUP TV programs. 6 MUSIC button: You can select a listening m בהתאמה for music. סגנון הקול GAME button: You can select a listening mo LISTENING MODE 7 for games. משחק וכו'( STEREO button: You can select a listening stereo and all channel stereo sources. DIMMER 8 עמעום תאורת הצג For details on the listening modes, see th Manual. DIMMER נוסף 8 תפעול אזור button: Switches ZONE A/B the brightness 9 o 9 ZONE A/B button: For use when the unit is with speakers in a MUSIC separate OPTroom 10 and sound there. F MUSIC OPT button: Turns on/off the MUSIC OPTIMIZER function RECEIVER that improves 11the quali compressed audio. G RECEIVER הקול : buttonהשתקת MUTING Switches the 12 remote co the mode for operating this unit. H MUTING button: Temporarily mutes audio. P muting. VOL כיוון עוצמת to cancel הקול 13 I VOLUME buttons: Allow you to adjust the v muting. 14 cancelsחזרה RETURN the also למצב button קודם J RETURN button: Returns the display to the פתיחת תפריט state. מהיר K Q button: Displays the QQuick Setup 15 להגדרות נפוצות menu th you to quickly access the frequently used se adjustment. 16 sound quality DISPLAY שינוי המידע על including הצג L DISPLAY button: Switches the information o display. החלפת סוללות טווח שליטה 9 F G H I J K L הקפידו על כיוון הסוללות פלוס ומינוס! הפעלת וכיבוי הרסיבר בחירת הכניסה לרסיבר שמירת תחנות רדיו בזיכרון בחירת אפשרויות ואישור לתכנים )סרט, מוסיקה, הפעלת משפר אודיו דחוס מעבר לשליטה על הרסיבר הקפידו שלא לערבב סוללות ישנות וחדשות. הקפידו שלא לערבב סוללות מסוגים שונים. שמרו על שלמות הסוללות. הוציאו את הסוללות אם אין בכוונתכם להשתמש במכשיר תקופה ממושכת. פנו את הסוללות המשומשות למתקן איסוף ייעודי.

8 שלב 1: חיבורים א. חיבור רמקולים מיקום הרמקולים 9 F חפשו באמצעות ניסוי וטעיה את המיקום הטוב ביותר עבור רמקול "סאב-וופר" # ' " $ & % G H 8 מיקום פינתי 7 בשליש המרחק 1 2 Front רמקולים קדמיים )ה"סטראו", למיקום בקרבת המסך( 3 Center רמקול מרכזי )קולות דיבור, למיקום בקרבת המסך( 4 5 Surround רמקולים הקפיים )לתחושת עומק( 6 Subwoofer רמקול "סאב-וופר" )אחד או יותר, להפקת צלילים נמוכים( 7 8 Back רמקולים הקפיים אחוריים )לתחושת עומק גם מאחור( 9 10 Front High רמקולים קדמיים גבוהים )לתחושת עומק גם לגובה( Rear High רמקולים אחוריים גבוהים )לתחושת עומק גם לגובה( 8

9 שימו לב! חברו לחשמל רק לאחר השלמת חיווט הכניסות והיציאות! חברו לרמקולים בעלי עכבה 6Ω עד 16Ω בלבד. רמקולים בעלי עכבה נמוכה יותר עלולים להזיק לרסיבר. לחלק מהדגמים ניתן לחבר רמקולים בעלי עכבה 4Ω לאחר שינוי ההגדרה: SETUP "2. Speaker" "Configuration" "Speaker Impedance" "4ohms". הקפידו על התאמת ערוצי הסטריאו: שמאל - L וימין - R! הקפידו על הקוטביות הנכונה: -/+! אם קצות הגידים אינם חשופים, קלפו את הבידוד בקצות הגידים כמתואר ופתלו את החלק החשוף. הקפידו להשחיל את קצות הגידים החשופים עד הסוף. הקפידו שקצות הגידים החשופים לא יגעו זה בזה למניעת קצר! מחברי "בננה" 9

10 שלב 1: חיבורים e c a f d b התקנת רמקולים על התקרה רמקולים אלה ממקסמים את האפקט של Dolby Atmos או.Dolby Surround יש לחבר אותם לחיבורי הרמקולים: BACK או HEIGHT שברסיבר. a b c d e f Top Front Top Middle Top Rear רמקולים עליונים קדמיים רמקולים עליונים אמצעיים רמקולים עליונים אחוריים התקנת רמקולים תומכי דולבי i g h j רמקולים תומכי דולבי בנויים מראש לשמש כרמקולי תקרה. יש שני סוגים: סוג אחד מיועד למיקום על גבי רמקולים אחרים כגון רמקולים קדמיים ורמקולים היקפיים וסוג שני מיועד להשתלב עם רמקולים רגילים. הם מכוונים לקבל החזר מהתקרה כדי למקסם את האפקט של Dolby Atmos או.Dolby Surround יש לחבר אותם לחיבורי הרמקולים: BACK או HEIGHT שברסיבר. רמקולים תומכי דולבי קדמיים רמקולים תומכי דולבי הקפיים g h i j Top Front Top Middle 10

11 d d her, al ct e 8FH Right back Or right height # Front R $ Center " Front L 79G Left back Or left height A speaker configuration where only one back speaker is connected is not supported. d. und 1/2-5/8 (12-15 mm) 3/8-1/2 (10-12 mm). ' Subwoofer with built-in power amplifier & Surround R % Surround L 11

12 שלב 1: חיבורים ב. חיבור ציוד הקפי סוגי חיבורים רסיבר זה בנוי לקבל אותות תמונה )וידאו( וקול )אודיו( ממגוון מקורות בחיבורים דיגיטליים ואנלוגיים. בדרך כלל קיימת יותר מאפשרות חיבור אחת בין שני מכשירים ויש לשים לב לדברים הבאים: 1 הקפידו 1. לכבות את שני המכשירים ולנתק אותם מהחשמל לפני חיבור כבלי וידאו ואודיו. 2 שימו 2. לב שלא להתבלבל בין היציאות מהמכשיר )OUT( לבין הכניסות אליו.)IN( מובן שכל כבל צריך לחבר בין יציאה לכניסה המקבילה במכשיר השני. 3 בדרך 3. כלל צריך להעביר וידאו ואודיו באמצעות כבלים נפרדים. מובן שאם מדובר בנגן אודיו בלבד, אין צורך בכבל וידאו. יש חיבורים, כמו,HDMI שמעבירים וידאו ואודיו בכבל יחיד. קיימת אפילו אפשרות שחיבור HDMI יעביר את אות הקול דו סטרית אם המכשירים המחוברים תומכים בערוץ קול חוזר )ARC( וכך נחסך חיבור אודיו נוסף. 4 השתדלו 4. במידת האפשר לחבר כל מכשיר לכניסה המסומנת בשמו. נגן תקליטורים למשל חברו לכניסה המסומנת.BD/DVD זאת כדי שהלחיצה על שם הכניסה בשלט רחוק תביא לבחירת המכשיר הרצוי. 5 יש 5. להעדיף את החיבורים האיכותיים ביותר האפשריים. החיבורים שמעבירים אותות תמונה )וידאו( וקול )אודיו( דיגיטליים, הם יותר איכותיים מהאנלוגיים. בחיבורים האנלוגיים, וידאו "קומפוננט" )מקבץ של 3 תקעים נפרדים בצבעים אדום ירוק וכחול( הוא יותר איכותי מוידאו "קומפוזיט" )תקע יחיד המסומן בד"כ בצבע צהוב(. שימו לב! המשמעות של שימוש בחיבורים פחות איכותיים הוא לא רק קבלת תמונה וקול פחות איכותיים אלא גם חסימת אפשרויות! למשל: חיבור שאינו HDMI לא יעביר שליטה הדדית או וידאו 3D, חיבור אודיו אנלוגי מונו או סטראו, לא יעביר קול הקפי )"סראונד"( וחיבור וידאו "קומפוזיט" לא יעביר וידאו.HD 6 ייתכן 6. מצב שהמחברים )"קונקטורים"( בשני המכשירים אינם זהים למרות שמדובר באותם אותות. למשל: חיבור אודיו אנלוגי סטראופוני יכול להיות בצורת זוג תקעים RCA בצבעים אדום ולבן או בצורת תקע יחיד מיני סטראו. במקרים כאלה יש צורך במתאם או בכבל )שלפעמים מסופק עם המכשיר( שקצה אחד שלו הוא בצורה שונה מהקצה השני. 7 יש 7. לוודא בהגדרות המכשיר )דרך התפריט( שהחיבור מאופשר )לא חסום( וגם מוגדר נכון בהתאמה למכשיר השני. HDMI חיבור HDMI לאודיו ולוידאו דיגיטלי )סטנדרטי או )HD מעביר את הוידאו בצורה האיכותית ביותר וגם הפשוטה ביותר לשימוש משום שהוא מעביר במקביל לוידאו גם את האודיו. חיבור HDMI בין מכשירים תומכי HDMI CEC מאפשר שליטה הדדית ביניהם. למשל: טלוויזיה תדלק ותכבה במקביל למכשיר המחובר אליה. חיבור HDMI המסומן כ-,)Mobile High-Definition Link( MHL תומך בהעברת וידאו בפירוט גבוה מהתקנים ניידים תוך כדי טעינת אותם התקנים בחשמל בדומה לטעינת.USB אפשר לחבר חיבור DVI של מכשיר לחיבור HDMI באמצעות מ ת א ם.DVI-HDMI במקרה זה, האודיו לא יועבר ויש לחברו בנפרד. COMPONENT חיבור וידאו אנלוגי )סטנדרטי או )HD קומפוננט מעביר את אות התמונה האנלוגי האיכותי ביותר דרך מקבץ של 3 שקעים נפרדים בצבעים אדום ירוק וכחול. הוידאו האנלוגי המועבר דרך חיבור זה יכול להיות סטנדרטי או.HD שימו לב להתאמת הצבעים בשני המכשירים. 12

13 VIDEO חיבור וידאו אנלוגי קומפוזיט מעביר את אות התמונה דרך שקע יחיד המסומן בד"כ בצבע צהוב. יתרונו הגדול שניתן למצוא אותו בכל שני מכשירים שצריך לחבר זה לזה. חסרונו באיכותו הנמוכה יחסית. OPTICAL חיבור אודיו דיגיטלי התומך בפורמטים של קול הקפי )"סראונד"( דרך כבל אופטי. COAXIAL חיבור אודיו דיגיטלי התומך בפורמטים של קול הקפי )"סראונד"( דרך כבל קואקסיאלי. AUDIO חיבור אודיו אנלוגי סטריאופוני דרך זוג שקעים נפרדים בצבעים אדום ולבן. יש להקפיד על התאמת צבעי המחברים ולהיזהר מהצלבה ביניהם! אם למכשיר החיצוני חיבור אודיו אנלוגי יחיד )"מונו"(, יש לחברו לכניסת/יציאת שמאל )L(. חיבור לטלוויזיה החיבור לטלוויזיה תלוי בתמיכת הטלוויזיה באודיו חוזר. תמיכה בערוץ אודיו חוזר ARC דרך כבל HDMI חוסכת כבל אודיו מאחר ואות הקול יוכל לעבור בכבל HDMI באופן דו סטרי. אם בטלוויזיה אין חיבור HDMI ARC חייבים לחבר כבל אודיו נפרד )רצוי כבל אופטי לאודיו דיגיטלי( שיעביר את פס הקול הנשמע בטלוויזיה אל הרסיבר להשמעה ברמקולים המחוברים אליו. וודאו בתפריטי המכשירים שאפשרות זו מופעלת On(!)ARC - באיור משמאל מודגם חיבור לטלוויזיה שאינה תומכת.ARC ¼Audio connection with a TV not supporting ARC אנלוגי אם ¼Select an או appropriate חיבור דיגיטלי ARC connection תומכת ב- for הטלוויזיה לא your TV. DIGITAL OPTICAL OUT AUDIO OUT TV 13

14 B שלב 1: חיבורים חיבורים אנלוגיים אין צורך בחיבור נוסף אם הטלוויזיה תומכת ב- ARC HDMI IN HDMI OUT AV OUT Connection example 14

15 ג. חיבור אנטנות אנטנת AM )מסופקת( אנטנת FM )מסופקת( דגמי שאר העולם דגמי צפון אמריקה וטייוואן הרכבת אנטנת AM )מסופקת( 15

16 שלב 2: התקנה א. הדלקה חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על כפתור ON/STANDBY שעל גבי גוף המכשיר או על כפתור RECEIVER שעל גבי השלט רחוק שלו. כל לחיצה על אחד הכפתורים הללו מדליקה את המכשיר ממצב ה מ ת נ ה למצב פעולה או מכבה אותו ממצב פעולה למצב ה מ ת נ ה. שימו לב ההוראה: "בחרו" במדריך זה, משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי ) ( כדי להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו )ENTER( לאישור הבחירה. כדי לחזור למסך התפריט הקודם, לחצו על כפתור.RETURN תצוגת חלון התפריט על גבי מסך הטלוויזיה תתאפשר רק אם היא מחוברת ליציאת HDMI של הרסיבר. ב. כיול רמקולים אוטומטי - Calibration AccuEQ Room 1.1 חברו לרסיבר את מיקרופון הכיול הייעודי והציבו אותו במרכז אזור ההאזנה )במקום המסומן בכוכב(. מיקרופון הכיול הייעודי פועל יחד עם מנגנון AccuEQ המובנה ברסיבר כדי להתאים את תפוקת הרסיבר למערך הרמקולים הקיים בפועל כך שהקול יישמע במיטבו במסגרת האקוסטיקה של החדר. 2.2 בחלון שנפתח, הגדירו לרסיבר את מערך הרמקולים שחיברתם אליו: 16

17 שימו לב יש להציב את מיקרופון הכיול הייעודי בגובה האוזניים על גבי רהיט יציב ולא לאחוז בו ביד )כדי שלא לשבש את פעולתו(. כמו כן חובה לשמור על שקט מכסימלי ועל צמצום הפרעות תדר רדיו ולצורך כך יש להוציא מהחדר מכשירים ניידים, לכבות תאורה פלורצנטית ולנתק מהחשמל את כל המכשירים החשמליים הנייחים כולל מזגנים. ודאו ניתוק אוזניות ושהכפתורים וההגדרות אינם במצב של השתקת הרסיבר. במהלך הכיול מושמעים צלילים שונים. משחק עם עוצמת הקול, או חיבור אוזניות לרסיבר, תוך כדי תהליך הכיול, לא יאפשר את השלמתו, כמו כן אין לחסום את קוו הראייה בין רמקול כלשהו לבין מיקרופון הכיול. רמקול "סאב-וופר" מוגבר, המפיק צלילים נמוכים מאד בעוצמה נמוכה, עלול לגרום לבעיית זיהוי. כוונו אותו כך שעוצמתו Direct לא ישבשו את הכיול. אם רמקול זה תומך בתכונה: )Crossover frequency( ותדר המעבר שלו )Volume(,Mode הפעילו את רמקול "סאב-וופר" במצב:.Direct Mode אם לא, כוונו אותו כמתואר באיור. Volume Crossover frequency 3.3 לאורך תהליך הכיול עקבו אחר ההנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. בסיום הכיול, יוצגו נתוני מערכת הרמקולים. 4.4 בחרו באפשרות שמירה - Save כדי לשמור. 5.5 נתקו את מיקרופון הכיול. ג. הפעלת שליטה הדדית דרך כבל HDMI אפשרו דרך תפריט המכשיר )ראו פרוט בהמשך(, שליטה הדדית דרך חיבור HDMI בין מכשירים תומכי.HDMI CEC למשל: טלוויזיה תדלק ותכבה במקביל למכשיר המחובר אליה. SETUP "5. Hardware" "HDMI" "HDMI CEC (RIHD)" "On". 17

18 שלב 3: תפעול א. הצגת מדיה מנגן 1.1 הדליקו את הנגן, הטלוויזיה והרסיבר. 2.2 בחרו בכניסה אליה מחובר הנגן, בלחיצה על הכפתור עם שם הכניסה על גבי גוף המכשיר )14( או על גבי השלט רחוק )2(. כניסת HDMI המתאימה תבחר אוטומטית אם הנגן )או הטלוויזיה( תואם.CEC 3.3 התאימו את סגנון הקול בהתאמה לתכנים )סרט, מוסיקה, משחק וכו'( באמצעות כפתורי.Listening Modes ייעוד כפתור MOVIE/TV MUSIC GAME STEREO התאמת לסגנון פס הקול של סרטים ותוכניות טלוויזיה התאמה לשירים ומוסיקה התאמה למשחקי וידאו/מחשב התאמה לפס קול סטראופוני 4. כוונו את עוצמת הקול באמצעות כפתור /.VOL התקן בלוטות' בלוטות' )Bluetooth( היא טכנולוגית תקשורת אלחוטית בין מכשירים קרובים יחסית )עד 15 מ'( בחיבור אוטומטי )לאחר הכנה חד פעמית( ללא כבלים וללא קו ראייה. היא פועלת בתדר דומה לזה של תקשורת אלחוטית Wi-Fi אבל הטווח והקצב שלה נמוכים יותר ולכן היא צורכת פחות חשמל ומפיקה פחות קרינה. יש לה גם יכולת ניהול ערוצים שמבטיחה תקשורת ללא הפרעה. כדי לכונן תקשורת בלוטות' בין מכשירים התומכים בכך, צריך בפעם הראשונה לבצע תהליך של צימוד/שיוך )Pairing( בין המכשירים )בתנאי שההתקן תומך פרופיל.)A2DP ניתן לשייך עד 8 התקנים כמו סמארטפון וכו'. שיוך ראשוני 1.1 הדליקו את הרסיבר ואת התקן הבלוטות'. שימו לב! אסור שהמרחק בין שני המכשירים יהיה גדול ממטר אחד. 2.2 לחצו על כפתור BLUETOOTH לבחירת תקשורת בלוטות' )ולהפיכת הרסיבר לגלוי להתקני בלוטות'(. על צג הרסיבר תופיעה ההודעה Pairing..."."Now 3.3 פתחו בהתקן הבלוטות' )נגן תומך, סמארטפון, טאבלט וכו'( את תפריט Bluetooth )דרך תפריט הגדרות, כפתור מגע או כפתור פיזי( וברשימת המכשירים/ההתקנים הזמינים שנפתחת, בחרו ברסיבר זה. הסיסמה )אם נדרשת( היא "0000". ניגון 1.1 כאשר הרסיבר מוצא התקן בלוטות' פעיל המשוייך אליו, הוא בוחר בו אוטומטית כמקור המדיה. 2.2 תפעלו את התקן הבלוטות' לניגון מדיה השמורה בו. שימו לב לכוון עוצמת קול סבירה בהתקן הבלוטות'. 18

19 ב. האזנה לתחנות רדיו AM/FM חיפוש תחנות 1.1 לחצו על כפתור TUNER עד לבחירת תחום התדרים הרצוי: "AM" או."FM" 2.2 לחצו על כפתור TUN MODE כך שבתצוגה יואר החיווי "AUTO" עבור חיפוש אוטומטי )או לא יואר עבור חיפוש ידני(. 3.3 לחצו על כפתור / בשלט רחוק, או על כפתור TUNING בגוף המכשיר. לחיצה קצרה לחיפוש אוטומטי או לחיצה ארוכה לחיפוש ידני. כאשר הסריקה תמצא תחנת רדיו, יואר בתצוגה החיווי:. TUNED אם השידור סטראופוני, יואר גם החיווי: STEREO. FM שמירת תחנות רדיו בזכרון 1.1 חפשו תחנת רדיו חדשה. 2.2 לחצו על כפתור.MEMORY 3.3 דפדפו תוך 8 שניות, למספר הזכרון הפנוי הרצוי, בלחיצות על כפתור PRESET בגוף המכשיר. 4.4 לאישור לחצו שוב על כפתור MEMORY )ניתן לשמור עד 40 תחנות(. בחירת תחנת רדיו מהזכרון 1.1 לחצו על כפתור TUNER עד לבחירת תחום התדרים הרצוי: "AM" או."FM" 2.2 לחצו על כפתור -/+ CH בשלט רחוק, או על כפתור PRESET בגוף המכשיר, כדי לדפדף בין התחנות השמורות בזכרון. 3.3 כדי למחוק תחנת רדיו השמורה בזכרון לחצו על כפתור TUNING MODE תוך כדי לחיצה על כפתור.MEMORY 19

20 שלב 3: תפעול ג. שימוש באזור נוסף היציאה לאזור 2 מאפשרת לרסיבר להפנות לאזור נוסף מקור שונה מזה המושמע באזור הראשי.. הפעלה אזורית לבחירת האזור הרצוי, לחצו על כפתור ZONE A/B בשלט רחוק, או על אחד הכפתורים ZONE A או ZONE B שעל גוף המכשיר, עד שנדלק חיווי האזור הרצוי שעל גוף המכשיר. 20

21 ד. שימוש בתפריט המהיר לחצו על כפתור SETUP לפתיחת התפריט המלא שיוצג בתוך חלון על גבי הטלוויזיה לחצו על כפתור Q לפתיחת התפריט המהיר )המציג רק את ההגדרות הנפוצות( שיוצג בתוך חלון על גבי הטלוויזיה. גם פה, ההוראה: "בחרו" משמעותה בחירת האפשרות הרצויה באמצעות כפתור הניווט: לחצו עליו בכיוון הרצוי ) ( כדי להגיע לאותה אפשרות ואחר כך לחצו על מרכזו )ENTER( כדי לאשר את הבחירה. שימו לב להנחיות האינטראקטיביות המופיעות על גבי התצוגה. סגירת התפריט בלחיצה על אותו כפתור שפתח אותו SETUP( או Q(. חזרה למסך תפריט קודם בלחיצה על כפתור.RETURN התפריט המהיר Listening Mode בחירת סגנון הקול בהתאמה לתכנים. Audio הגדרות אודיו: Bass, Treble )הדגשת צלילים גבוהים/נמוכים(, PM Bass )"החלקת" המעבר לצלילים הנמוכים(, Subwoofer Level, Center Level )כיוון עוצמת רמקול סאב-וופר והרמקול המרכזי(, A/V Sync )התאמת תנועת שפתיים(, AccuEQ )שימוש Room Calibration בתוצאות הכיול האוטומטי(, Music Optimizer )שיפור איכות הקול(, Late Night )הדגשת קולות דיבור כאשר מאזינים בעוצמה חלשה בשעות הלילה המאוחרות(, Cinema Filter )התאמת לפס של סרט קולנוע( והרחבת מעטפת הקול הקדמית Spread( )Center Information הצגת מידע לגבי האודיו, הוידאו ומקלט הרדיו. 21

22 שונות הצגת מידע 1.1 לחצו על כפתור DISPLAY להצגת מידע על גבי הצג שבחזית הרסיבר. 2.2 כל לחיצה נוספת תחליף את המידע המוצג כמתואר באיור: הכניסה שנבחרה ועוצמת הקול סגנון הקול mode( )Listening קידוד האודיו תדר דגימת האודיו הגודל והרזולוציה של תמונת הוידאו 22

23 איפוס המכשיר כדי לאפס את המכשיר להגדרות היצרן, לחצו על כפתור ON/STANDBY.CBL/SAT שעל גוף המכשיר תוך כדי לחיצה על כפתור לחצו על ON/STANDBY2 תוך כדי לחיצה על על,CBL/SAT1 איפוס השלט רחוק 1.1 כדי לאפס את השלט רחוק להגדרות היצרן, לחצו על כפתור Q שעל גבי השלט רחוק, תוך כדי לחיצה על כפתור,RECEIVER עד שנורית השלט רחוק תואר. 2.2 תוך 30 שניות לחצו שוב על כפתור.RECEIVER נורית השלט רחוק 23

24 טופ אודיו בע"מ, משכית, 32 הרצלייה פיתוח, טל': פקס: מייל:

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ

תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמ תוכן עניינים הוראות בטיחות... 2 אביזרים מסופקים... 3 4 5 6 7 8 12 הוראות הפעלה רס יבר AV חזית המכשיר... צג המכשיר... גב המכשיר... שלט רחוק... חיבור רמקולים... חיבור רכיבים נוספים... TX-NR616 חיבור אנטנה

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה

TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה TH-P42X50 טלוויזיית פלזמה TH-P50X50 הוראות הפעלה הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו,

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc

Microsoft Word - Philips PFL6008K.doc טלוויזיה LCD קבוצת דגמי : PFL6008 - הוראות הפעלה - לקוחות נכבדים, אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה. במקלטי הטלוויזיה היוקרתיים החדישים של חברת "פיליפס" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951)

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200

הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הוראות הפעלה למצלמות דיגיטליות DMC-FZ62 \ DMC-FZ200 הקדמה לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים

כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים שרון דגן מציג: כל מה שאתה צריך לדעת לפני הקמת קולנוע ביתי ב 12 טיפים שיעשו לך חיים קלים סוף כל סוף יש לך את המידע שכל כך רצית לדעת... ברכותיי! אני נרגש להציג בפניך 12 טיפים מעולים עבורך + טיפ בונוס נוסף.

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון

הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון הוראות הפעלה מצלמה דיגיטלית דגם HDC-MDH1 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע "מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא קרא בעיון

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ

טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מ טלוויזיה חכמה 65 אינץ' Smart TV LED עם פאנל Ultra HD 4K,IPS ובינה מלאכותית LG דגם: 65UM7340 הגאונות היא בפשטות. מערכת ה LG web OS 4.5 החדשה והמתקדמת מפשטת את חוויית השימוש בטלוויזיה. בעזרת ה Launcher ניתן

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7502 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 49PUS7502 55PUS7502 65PUS7502 תוכן עניינים - 1 הגדרות - 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-10.2 פתח את תפריט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc

Microsoft Word - E250 User_Manual_Orange.doc הוראות בטיחות חשובות אי שמירה על ההנחיות הבאות עלולה להיות מסוכנת או להוות עבירה על החוק. בטיחות בדרכים קודמת לכל אם אין ברשותך ערכת דיבורית לרכב, אל תשתמש בטלפון בזמן נהיגה. החנה את הרכב תחילה. כבה את

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

eUM - Sundance EU Excl Index 3

eUM - Sundance EU Excl Index 3 EN BG CS DA DE EL ES ET Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Забележка Функцията за скриване и показване на канали не е налична при телевизори,

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

טלוויזיה חכמה "65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פו

טלוויזיה חכמה 65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פו טלוויזיה חכמה "65 תלת מימד,LED Smart TV ברזולוציית Ultra HD 4K עם פאנל,IPS אינדקס עיבוד תמונה 2700 PMI ועיצוב עוצר נשימה 65UH950Y דגם: LG טכנולוגיה פורצת דרך במחיר פורץ דרך! LG מציגה רף חדש וגבוה בשיא

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

סדר יום

סדר יום - האם זה חובבות רדיו? FT8 ספטמבר 2019 צביקה סגל 4Z1ZV תוכן ההדרכה קצת רקע והיסטוריה של הטכנולוגיה הפרוטוקול QSO ודיגיטאלי רגישות ודיוק מה נדרש חומרה ותוכנה התקנה וקונפיגורציה הפעלה דווח וממשק לתוכנות לוג

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

פיוניר גאה להציג XDJ-AERO מערכת ה DJ האלחוטית הראשונה בעולם עם שליטה בתוכנת הניהול rekordbox כניסות לנגנים חיצוניים, והכל ביחידה אחת! מערכת פורצת גבול

פיוניר גאה להציג XDJ-AERO מערכת ה DJ האלחוטית הראשונה בעולם עם שליטה בתוכנת הניהול rekordbox כניסות לנגנים חיצוניים, והכל ביחידה אחת! מערכת פורצת גבול פיוניר גאה להציג XDJ-AERO מערכת ה DJ האלחוטית הראשונה בעולם עם שליטה בתוכנת הניהול rekordbox כניסות לנגנים חיצוניים, והכל ביחידה אחת! מערכת פורצת גבולות זו מגדירה מחדש את הדרך שבה ינגנו תקליטנים. בתור

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc

Microsoft Word - Cavalier_HTC_Hebrew_Manual.doc אנו מברכים אתכם על הרכישה של Windows Mobile Smartphone החדש שלכם! אנא קראו את המידע שלהלן טרם השימוש מכשיר זה אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מאריזה. אין להסיר את הסוללות במהלך טעינת הטלפון. פתיחה או פגיעה

קרא עוד

טלוויזיה 55 אינץ' בטכנולוגיית,OLED ברזולוציית Ultra HD 4K עם ניגודיות אינסופית ו HDR עם איכות התמונה הטובה בעולם LG דגם: OLED 55B7Y הטכנולוגיה המהפכני

טלוויזיה 55 אינץ' בטכנולוגיית,OLED ברזולוציית Ultra HD 4K עם ניגודיות אינסופית ו HDR עם איכות התמונה הטובה בעולם LG דגם: OLED 55B7Y הטכנולוגיה המהפכני טלוויזיה 55 אינץ' בטכנולוגיית,OLED ברזולוציית Ultra HD 4K עם ניגודיות אינסופית ו HDR עם איכות התמונה הטובה בעולם LG דגם: OLED 55B7Y הטכנולוגיה המהפכנית בה כל פיקסל מואר באופן עצמאי, מייצרת צבע שחור מוחלט

קרא עוד

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם

להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם להנות מהבנת דיבור כמו בשמיעה טבעית מכשירי שמיעה נטענים בעלי הספק ליום שלם חזור לפעילויות מהן נהגת להימנע האם אתה מתקשה לעקוב אחר שיחות? ייתכן שאתה מכיר את התחושה בה אתה צריך להתאמץ בכדי לעקוב אחר השיחה

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד