5 5 םיצובלקהו תוצובקה דוחיא הרבסההו תוברתה תקלחמ ב"כשת - םיליעפל לנולערה רנלמסה POAvovovoces Spa ןוגריאה תיטאר.ב 3 תינוגרלאה תרגסמה.ד רבימסה תיבכת עוצ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "5 5 םיצובלקהו תוצובקה דוחיא הרבסההו תוברתה תקלחמ ב"כשת - םיליעפל לנולערה רנלמסה POAvovovoces Spa ןוגריאה תיטאר.ב 3 תינוגרלאה תרגסמה.ד רבימסה תיבכת עוצ"

תמליל

1 5 5 םיצובלקהו תוצובקה דוחיא הרבסההו תוברתה תקלחמ ב"כשת - םיליעפל לנולערה רנלמסה POAvovovoces Spa ןוגריאה תיטאר.ב 3 תינוגרלאה תרגסמה.ד רבימסה תיבכת עוציבל תונכה.ג םיצוביקהו תוצובקה דוחיא זכרמ תטלחה x. ופתתסה רנימטב.ה םוכיס תעל תוגסה,ז ם*דומילה תינכת,ן nn nd 305 רבלמסה תואצדהה לאטונ,םיצרמה.ם םיפתתטמל קלוחס בתכב רזע-רמוח,<.רבימסה יכינח תאמ תוכרעהו תוגסה,אז o $ הוו 1965 ץרמ - דאוני,לרב תאב

2 ;תילארטיה םילעופה תעונתו היטסילאיצוס תונויצ ןתימואל-ןיבה םילעופה תעונתו םזילאיצוס.הסדמ תירבע תורפס,;תילארטי הירוטסיה 1 תידוהיה הבסחמב םימרז.,תינידמה הבסחמב םימרז ; 20 -ה האמה לט תיתרבח הירוטסיה ןהלכלבב דוסי יגסומ ;הרבח יסופיטו תיללכ היגולויצוס :םהו רגימסה קוסע* טהבס םיפוחתה ועבקנ ןכ ומכ,וז הנט רבמבונ תיטארב ם?יקתי יטדח-תלתה רנימסהס רתיה ןיב העידוהו ל"נה זכרמה תטלחה לע הכמתסה רטא,תינויער תוליעפל הדעוה - הרבסהלו תוברתל הקלהמה ידי לע רזוח אצוה 1962 ססוגואב 1 -ב ןגרלאה תישאר.ב."םירבחה ללכ לש תיתרבח-תיגויערה הרכהה תא ססבלו רצבל תילכלכ-תיקסמה תוחתפתהה םע דח* ונל אוה םייח חרכה.תיצוביקההעןבתבו לארטיב,םעב,םויכ ןנמלועב תונוס תועפות ןיבהלו רךיכהל תלוכיה תא רנימסה יפתתטמל תונקהל ;:איה תינויער הלכסהל תיגכתה יכרוע לש הנווכהח" :רמאנ הנטה רניממה תינכת םוסריפ,רתלאל טימלתשמה לס םתוליעפ "לוצינ"ל רדגומ אוה ןיאו םיבחר םירבח יגוחל רתויב בוטח תיתעונתו הרכהה תרבגהל םרוגכ ךנימסה לט וכרע ("וכו תוברתה חטסב םיליעפל,םינפלוא יזכרמ,רעונה תורבחל,םידליה תרבחל םיכירדמ) םיימיגפ הצובק ידיקפתל םיליעפ תרטכהל דעוימ תיתעוגתה הלכסהה תקמעה *רקיעה ודיקפתס רנימסה, "ךנימסל םהלש םידמעומה תא דעומ דועב עובקל העיבתב םיבוסשייה תויוריכזמל הנופ זכרמה.5.ת*תרבחהו תינויערה הלועפה לט אסונה היהיש םיליעפ רבח םיינויערה םירנימסה תרגסמב ךישכהל תבייח הצובק לכ.2.העונתבו תוצובקב םיליעפל יטדת-תלת רנימס - ג"כסת ףרוחה יטדוחב םייקל טילחמו היבוטיילו העונתל ינויח ךרוצ תינויערה הלועפה תרבגהב האור זכרמה".1 :האבה הטלחהה (הינזא ךורב הצרה ותינכת לע) םיללעפל?נולערה רנימסה אטונב ןויד לט ומויסב הלבקתנ 1962 ילויב 18 -ב ןורטה-רמטמב המייקתהט םיצוביקהו תוצובקה דוחיא זכרמ תביטיב םיצוביקהו תוצובקה דוחיא זכרמ תטלחה.א :תלתערבת הלכשה :תלדרהל הלכשה :תיללכ הלכשה.העונתב תוליעפלו? TN DV,ינוגדיא הנבמ,קטמו הלכלכ תויעב,דוסי יכ רע - הצובקה

3 =. (תעפי)ירוחש השמו (רגינג)רבקיל ףסוי ןכו אטסאב,גרבדלוג באז,רפס לארסי,ידרו לארטי םירקמה רתיב.הנורסח תא אלמל ןנחלצה אלש הצרמ תורדעה לס דחא הרקמ היה רנימסה ךשמב.תועובש,(ובוסלכו ובתככ סויה רדס תרימטל ודדועל טיש חלעפב" םרוג ךפהיל םיכינחה לש "תיעבטה" היסגה חכונ) םינפבמו (תועובקה,תומכסומה תועטב יפתתשמל *א םוי לכב הרסמנ ימוי תועט חול יפל,היטרפל תדבועמ םיצרמה לש םאוב ןוגריא) ץוחבמ תוערפה אלל להנתת םויה תינכתט תינדפק החגטה התיה.ךנימסה תינוגרלאה תרגסמה,ד תדובעו הרובחת,םיצרמ לע תואצוהב רכינ ןוכסלח הזב גטוהו םירנימסה 2 תא םימי 10 -כ ךסמל ונדחא.םיליעפל ינויערה רנימסה לס םיאשונה ןמ קלח הבורב טעמכ הפפח הזה רבימסה לש ותינכת."תינרדומה הרבחה" אשטונב רנימסה ןגראתה (ומויקל ינטה עובשה ןמ לחה) םיליעפל ינויערה רנימסל ליבקמב.םינוש םיאטונל םירדגומה לרב תיבכ דוחיאה לט םירצקה םירנימסה וכשמנ העשס התוא.דבלב םייטדחל םיסדח -מ ךרנימסה ךשמ תא ץצקל בייח תונכהל ראשנש רצקה ןמזה 20.1,1965 םויב רנימסה תחיתפ תארקל םיפתתשמה ןוגריא דודיעל רזוח בתכמ הוולמ דוחיאה יבוסייל החלשנ איה םינוט חוסיב יטוטיל הרבע תינכתהש רחאל.תימצעה הדובעל םיגוחה לט תינכתה יעצבמכ ועבקנ אשטאבו גרבדלוג באז,רפש לארסל י"ע הדבועו הנכוהש תינכתב םייללכ םיוקב ונד 24/42,62 םויב הכטמהב ןכו וז הבישיב.רנימסה לס םינגראמ רותב ונמזוה םינורחאה ינש,רנזייר םירפא:הב ופתתסהש דותיאה םעטמ תמזוי הדעוו לש הביטי המייקתה 12/12,62 -ב רנימסה תלנכת עוציבל תונכה.ג.לעופה לא חוכה ןמ תינכתה תאצוהו רנימסה לט ןוגריאה לוע םהילע ולבקיש םירבחה תאיצמ-יא ללגב האב אל וזו ל"נה הלחתהה תובקיעב תצרמנ ןוגרזיא תלועפ השרדנ קפס אלל,"וכו םידמעומ תאיצמ-יא תוריבסמה תובוסת ולבקתב ןכו םידמעומ תועצה םע םיפתתטמה יטולת ורזחוהו תונוטה תוצובקה דצמ תונעה התיהט הדבועה לע ונדימעמ רנימסה קיתב ןויע םוסריפ םוימ םייעובש ךות רנימסל םהידמעומ תא עובקלו ררבל ועבתנ דוחיאה יבוטיי.תילארשיה הרבחה ןוחטבו ץוח תויעב תילארטיה הלכלכה עובסה תינכת.תבסה ךשמל התיבה העיסנ םיפתתשמל רשפאל ידכ,צ"הנפל 11 העשב ישש םויב ןמויסו (16.00 העשב וא העשב,הצרמה תטירדל םאתומ) צ"החא תועטב, הדובעה תועט תבשב ןושאר לכב תואצרהה תלחתה.םידומיל לש םימי 5 ועבקנ עובט לכב ףנימסה ךשמ.תיללכ ןוגריא :;לארש* תנידמ.וזוחה 6 = 8-20,1,1965.תונקיידב האלמתה תינכתהו ץרפב ונדמע םיטעמה

4 תואצרהה תלחתה 0-10,00 רקוב תחורא - 0 םיאשוגה יזוכיר יפל יללכה תועסה חולב תרדגומ לעופל האצוהס יפכ תואצרהה םלדומילה תי ננכת.ר.:רפתתשה רנימסב.ה.םויה תינכת םויחו ךטמה ,00 הקספהו ברע תחורא 18, תואצרהה ךטמה החנמ תחורא תיבכתה ךטמה 15,00 16,00 םירהצה תחונמו החורא :ןמקלד תועטה חול יפל םייללכה היוקב הרמסנ.10/1.68 םוימ :םיאבה םירפסמב השעמל תינכתה תוקספהה + תונושו םירויס-םירוקיב תועט 50 -כ + עובסל הקוסעותועט 45 הטעמל הרידגה תרעוטמה 1! תוננכותמ תועס 14 לט הדובע םויל ףרטצמ דתיב הז לכו םויה ךטמב תינכתהש דרבתמ - םוכיס תואצותכ ולבקתהט םינותנה רואל - רנימסה לס ומויסב."עובסל הקוסעת תועט 45 לס איה המיכסה,םיגוח לט תרגסמב םאו דיחי תדובעל יסיא אשוב לש תרגסמב םא,תימצע הדובעל םייתעט ועבקנ תועש 9 לש תוליעפ םוי תרגסמב"" :עוציבה תוארוהב םג עבקנ רתיה ןיב = תותיכ ב"*, 7 - ןוכית ס"יב,8 - יעוצקמ ס"יב :ה ל כ שט ה.25 דחיב ;20 = 2; - 21 ליגב ;5 = הנש 80 -ל לעמ :םיפתתסמה ל י ג םויה תינכת 10,380 Toon הקספה 10,00-10,30.תו-םירבח 28 ה"סב,(םע-רינ)יבוקלא יתמ.25,(ןחב)ןמלימ בד, ןומצע קחצי 4,(בקעי-תודשא)םתוי תבסא.5,(םיבג)ןיטסנזיא לארטי.2,(ןגעמ)טיבט יבצ.1 הנדרי. 8,(םירצח)רקב בקעי, 7,(הימחנ-הדט)סיסע םיסב. 6,(תרבד)ןומיס-ןב לסרמ. 5,(הבוצמ) הבוהא. 18,(התבטי)דצמ ןועדג. 17,(דוד רמסמ)דלפסריה םרוי. 6,(ינריס-רצנ)לגיצש ןרהא 5,(והילא-ריג)לייא לאומט. 14,(םייח-תעבג )יצרא-ןב לעיל,5,(הדלוח)סה הויז. 2 (זוע-לחב) ןמסוז םרוי. 11,(ריצק-לת)ןמ"צירק יכדרמ. 10,(ןנחוי-תמר)ילארסי לאכימ. 9,(חתפי )ריצח,(םיסלפמ)סלצ לאונמע, 21,(תעפי)ינורהא באוי. 0,(התינח)ןמגרות ילא. 19,("ב הינגד)זול.(תעפי)ירוחש הסמ,(רגינג)רבקיל ףסוי :רנימסה יזכרמ "תרגא"ב המסרופו דוחיאה לש םיבוטייל החלטנש באה-תינכת תמסרפתמ הזה ח"ודה ךטמהב 568 0n.דועו םינוש םילעפמב םירוקיב,דומיל תורסמל םירויס ןובסחב ןאכ ואבוה אל

5 \ דוחיאהמ םיצרמ * הרומת אלל םירחאו רכטב םיצרמ תועטה רפסמ תועשה רפסמ ,5 תיטילופ - תילאיצוס הבסחמ 25 24,5 תוגל פפסה - תורדתסהה - הנידמה 32 2 תוצופתב םעה תרכהו רבעה תרכה :ךנימסה תינכת לט (תועטב) יללכ םוכיס 4 39,5 הצובקה 20 2 עדמה םוחתמ :תונוס 27 תימצע הדובע 17 םירויס - םירוקיב 4 א"תב םירוקיב,תוחיס ה"ס 144,5 הרומת אלל םוכיס תעל תוגשה,ז ךלהמ לע העד תווחל םיכינחל תורטפאה הנתינ הבס םוכיס תחיס המייקתה רנימסה םויסב םיפתתטמה ןיב ןולאש קלוה ןכ ומכ.דיתעב ינויערה רנימסה ןוגראל תוארוה טבגל המגמב רנימסה הפ לעבס םירבדה תא גזמל ןויסנ אוה ןלהל תועדה םוכיס.רגימסה לע םתעד תולגל וסקבתנ ובו,םהשלכ תונקסמ ןיידע קיסהל ילבמ םתיצמת תא איבהלו בתכבס הלאו.ידוס*ו רדגומ ןווכב הדימלה זוכיר תא."יללכ ןפואב ךדסב" התיה תינכתהש םינייצמ םירחא.תודהיה אסונב ידמ טעמ ןתינ רקיעב םיבחרנ םינויד ידי לע ךנימסה יכינה לש רתי ףותיסל ךרדה תא אוצמל שי 55 תועט 1 רכסב םיצרמ 2 45 " ,5 ה"סב H ןובטחב איבהל סי וז הדוקנב.ידמ ךצקכ - םייטדח - רנימסה ךטמ תא ונייצ םיבר )8( הללשס םיאשונה תויגוג-ב ר לש הדבועה םירבח רפסמ ידי לע הנייוצ תינכתה תרוקבב )1( ולו ונתינש תויורשטפאה תא ולציג אלש הלאכ ףא םיעיבמ וז העד) הצובקה ל ע םיאטונב.(דבלב תחא םעפ,הצובקה אשוגל ןמז *דמ תוחפ הצקוה ידכ םירוקיבה לש רתי הנכה לע דיפקהל טי,תינגכתב םירויס בוליטב הבר הכרב טי )6(.תלעותה אולמ םהמ קיפהל.רנימסב העונתה לט תילמיסכמ תופתתטה ורשפאיס םיפסונ םילוקיש,הבורקה הנסב תורצק תוטיגפ 2 -ל תוחפל ךנימסה יפתתטמ תא סנכל הלאשמה העבוה (9) םירבדה ימוכיס ןכו רנימסה לש וכלהמ,ןוגריאה יכרד,תינכתה עוציב לע םירבדה תראה תוירחא לע איה ירה תמיוסמ.תימצע הדובעל םיגוחה לט ןוגריאה יכרד תא דומלל סי (7) vamo.(רבקיל.י) דבלב המגמל יוטיב הז ח"ודב טי םאב,יהטלכ הדעווב םדוק ןויד ילב,ךכל יונפ ןמז רדעהב,ונתיג

6 A שת:.ףתוטמה יפוריאה תיטללופ > תילאיצוס הבשחמ,א םוימ 568 'סמ"תרגא"בהמסרופש םיליעפל ינויערה רבימסה - הרבחה לש רכיה יווק ;תיתרבחה הבטחמב ללכהו דיחיה ןהיגולויצוסב דוסי יגסומ (1.תיסייבוסה הרבחה ;ת*אקירמאה הרבחה ;תילארסיה הרבחה ;תינרדומה תורומתה ;םלוע תומחלמ יתט ןיב תוילכלכה תורומתה ;הלכלכב דוסי יגסומ )2 Prom ;לטייבוסה טוגב םיילכלכה םירטשמה ;תילארס*ה הלכלכה ;וננמזב תוילכלכה תויעב - *"אפמ ;לארטיב תוגלפמה ;תירטילטוטו תיטרקומלד הטיפת יפל הגלפמה (5 ןםירסעה האמב םילעופה תעונת ;(םיירטילטוסו םייסרקומיד) םייטילופ םירטשמ (8,הרבחהו םדאה לע ה*גולונכטה תעפסה ;ללחה עדמ ;תימוטאה היגרנאה ;םויכ עדמה יגטיה עדמה םוחתמ,ה.תונוטה ת וקלחמה יליעפ םע הטיגפ ;הצובקב יווהו תוברת ;םיצוביקהו תוצובקה דוהיא )3.תילארטיה הלכלכה ךרעמב יצוביקה קסמה ןיצוביקה קשמה לש דוסי תולאט (2.הריעצה הצובקה ;ךסמהה רוד ;הצובקה תקוח ;יתרבחה רקחמה ;תיתצובקה הרבחה (1 הצובקה.ד.הפוריאב - ןננמז תודהי ;תוצעומה תירב תודה* ;הדנקו תירבה תוצרא תודהי (2.םיגהגמו תרוסמ ;תידוהיה הבשחמב םימרז ;לארשיב האובגה ;יארקמה קוחה ;ארקמה תודהי לש המלוע תפקסה (1 תוצופתב שה תרכהו ךכעה תרכה,ג.לארשטיב רעונה תויעב ;הגלפמה.חור תדובעו םייפכ תדובע ;תואירב - חוטלב ;תידדה הרזע ;םילעפמ ;ףותיס ;היצרפואוק ןיעוצקמ דוגיא ;םידבצעה תרבח תויעב ;תורדתסהה לס דוסיה יכרע :תורדתסהה )2.הלוגב םעהו הנידמה ;הקוההו הכלהה ;טפסמו קוח,הקוח ;ונימיב תוזרסנמלרפב דוסי תולעב ;הנידמה לש התחימצ תורוקמ :הנידמה )1 תוגלפמ - תורדתכהה > הנידמה.ב.ל?טסילאיצוסה לנויצנרטניאה ןםיימוצפלניב םייעוצקמ םידוגיא םע ונירטק ;ץראב םיטועימה ןיברעה םלועה )4.תיניטלה הקירמ -אב םייטילופ םירטשמ ;היסאו הקירפא - תוחתפתמה תוצראה ןיטרקומיד םזילאיצוס

7 תו עשה *סמ 10,5 אחא כא + 17 היגולויצוסב דוסי יגטומ *לארשיה קסמה תוחתפתהב תומגמו תויעב ףתוטמה קוסה הלכלכב דוסי יגטומ תיניסה הרבחה תילארסטיה הרבחה תיטייבוסה הרבחה ינוחסב םרוגכ תובסיתהה לארט* לע טדחה ינוחסבה ךרעמה לארשיבו םימעב קוחו הקוח,לארסיב הנידמה תרוקב,תוהמו הקינכט,תוריחב תסיש,םיטרקונכטה לומ טנמלרפה,םזירטבמלרפב תורחבנ תויעב תסנכה ברע תוצראב תיטילופה תוחתפתהה ץראב יברעה בוטייה תילארטיה תיברעה הרבחב םייונט תיברעמה הינמרגב רויס תודחואמה תומואה הקירפא הקירפא-לארטי יסחי הקירמא םורדב םירסטמ תיחרזמ-םורדה היסא יטרקומיד םזילאיצוס תילארטיה הרבחה תינרדומה הרבחה לש התומדל םיוק תיתרבחה הבשטחמב ללכהו דיחיה סכראמ תובקעב ותורחו םדאה םזיסכראמה תודוס* תוגלפמ - תורדתסהה - ףילק ריאמ חבש זול טידק הנידמה ןהב בקעי יקחצי ןוטמש ףילח "גיהב סל רבנבא רמז הנח ןדיכ ןרהא רגייא אביקע רונמ לואפ תילגרמ בקע* ךולב היד ןוסיס המלט ריד ןדיכ ןרהא ןטול לאכימ ןירפיס יבצ ריד סילאכימ ךיאמ ריד ןמט'ב לארסי 1) ןילדי ןרחא :תיטילופ - תילאיצוס הבטחמ,א ג"כשת - "םיליעפל *גויערה רנימטייב (תועטת'סמו) תואצרהה לאשונ,םיצרמה \ O ) בואט קחצי o ) p $ 3 a םיירטילטוטו םייטוקומיד םירססמ *טייבוסה סשוגב םיילכלכ םירטטמ הנידמה תמקה זאמ ונימי תלכלכ תויעב הפוריאב םיירטילטוט םירטשמ הרקה המחלמה,תיברעמה הפוריא רךיפש המלש ןדיכ ןרהא סילאכימ.מ ר'ד >=. o A lea a O DRI nun ץראב הילעה תסילק תויעב 133 לטפסוי הטנס

8 a O =- 6 6 < > = 5 תורדתסהה לש דוסיה יכרע ץראב תואלקחה לט תוירקיעה תויעבה הדובעה םוחתב +תרבחה הנבמב םייונס ץוביקב םיכרצימ תקולחל תונורקע (החיסו האצרה)הצובקב ךטמהה רוד הצובקה יכרע ארקמה תבשחמב תולגו לארטי ץרא הגידמב הצובקה (דוחיאה לע)תיצוביקה הרבחה תויעב םינטה 20 -ב תידוהיה היפרגומידב תויעב לארס* ץרא ילעופ תגלפמ?והמ הדובעה ןוירפ הלהנהב םילעופה ףותיט תורדתסהב תידדהה הרזעה םידבועה תרבח תויעב לארטיב הרבחה לש תוילאיצוסה תויעבה התוהמ - הנוגרא,םידבועה תרבח הינזא ךורב םייהנמ ההלב ך'ד רגנטט המלס ן ל ךוהב הרב בה הרבעה לטפסוי הטנס ףלהטוג הדוהי יצראה ץוביקה הדובעה תוצובק דוכילו הדובעה דוסימ יצוביקה קטמה הריעצה הצובקה ךוניח ינינעל הצעומה תארקל ףתוטמה ךוניחה תודוסי ץוביקה תקוח הרבחב תורומתה רואל הצובקה וננמז תורפס תוחורה קדנופ תידוהיה הבסחמב םימרז הדנקו תירבה תוצרא תודהי תונורחאה לארשיב האובנה יארקמה קוחה תוצופתב רעונה ךוניח הדובע יסחי םעה תרכהו ךבעה תרכה *מרז רזאמ 072 לוגי הנול בנק קחצי 7 4 * רנזייר םירפא -רוצללא הדוהי הצובקה ד רונמ לארס* יבמחנ לדא םיובלפא דיס דלפניו ןמסדנל לאכימ רמייהנפוא,ב ר'ד (2 24x D17D יתבג םייח ןילדי ןרהא ןמטיב לארטלי ילאערזי ףסוי רנזייר םירפא ה,ריב.ל היל ןזור המלס ןהכ ץירא לטפסוי הטנס ירשנ קחצי ירורד רזעילא רגניסמ הדוהי רפס לארסי (1

9 רנלמסה *פתתשמ ן*ב קלוחש בתכב רזע-רמוח הקוסעת תועש לש יללכ כ"הס א"תב תוגצהב רוקיב,ןוגרא ינינעב תוחיש - תיאבצה היטע -תה ילעפמ ;ןירב וג תיב תוביבסו טיכל רזזיא ;ןגד-תיבב תואל -קחה רקחל ןוכמה ;עדמל ןמציו ןוכמ ;יצראה ליבומה ןתיריואה הישעתב ;*ניערגה רוכב רוקב ;םייתעבג - ןג-תמר ילעופ תצעומ אשטאב " דו :םירויסו םירוקיב ןוטיס םיליגרת,יול.ב-*צראה ליבומהמ תויפוקס באז םע ת*מצע הדובעל םיגוח תי 2 יש ןיערגה ןדיע לולה ריאמ עדמה טוהתמ,ה הרבעה ןמ ללחה סוביכב תווושקה תויעבה רלגיפס רזעילא ללחה טוביכב םזגטיה להנימה תורסב םיינורטקלאה םיבשחמה םא.יב,ייאמ םיצרמ ונימיב םדאה לע היגולוגכטה תעפסה טבבלור,ס ר+ד n.הצרמה תוחכונב תימצע הדובעל םינולאס -- תיללכ היגולויצוסב םימוכיס :תילארס*ה הלכלכה לע ןוסיס ר"ד לט ויתואצרהל -צע הדובעל םיליגרת ;האצרהה תעסטב ןויעל רזע-תוחול ן;האצרהה לס םיאטונה תיצמת.עובטה תומי לכל םויה רדס טור*פ הליכהס תינכת הקלוח cx םוי לכב.םיליגרתה ןורתפ ;תימ,היגולויצוס - םיאסונב היפרגוילגיב :גרבדלוג,ז םע תימצע הדובעל גוחה +פתתטמל.םייביבה ימיב תידוהיה הבסחמב סי פרז :האצרהה תובקעב תימצע הדובעל םיאטונ ןםזילאיצוס,הלכלכ.תינרדומה הגלפמה :אטונב םוכים ןולאס.תורדתסההו הגלפמה :בורוזולרא םייח לט ורמאמ סיפדת

10 ל, 1.(םוכיסה ןולט -הט םייללכה םיצטונה תניחבמ םג י"לכ ןפואב רדסב,יתעדל,התיה רנימסה תינכת בסוי לס הריקסה י'ע םאו,םירקמה בורב תונרעב וב -יסקהםידלמלתה הלא םיאטונב.הנידמה לסו תיצוביקה העונתה לט תוילאוטקא תויעב לע % שבד םיטל יוצר,םירתוימ םיאטוב סי םטו הפ יכ םא תגווגמ קיפסמ,יתעדל, תינכתה.ונביטעט יפכמ יספת ןפואב םיאטונ לע חכוותהלו ןוגריא וא רויסה יבפלש הנכהב םייוקילמ םא,יוארכ םינגרואמ ויה םירויסה דומילה תבחרה םטל םיפתתטמה םע רטק לע רומטל ךרד אוצמל סי תורפסב תינרדומה הצטחמה םוחתב ביחרהל יוצר,םייזכרמ םיאסוג המכבו םירומ תוחפב םצמטצהל חרכה.ם*צרמ ידמ רתוי.הדיחא הנומתל ובלתטה אלט תודדוב תואצרה ידמ רתו* רמול השק יכ דומ*ל..םינגראמה לש םרכט ויהי וירחא םיאבהו הז רנימס תואצותשס הווקנ,ימצע דומיל ידי לע רתוי תבחרנ הלכשהו םידומילל בחרנ חתפו םינ -רמ ורסח אל יכ םא,תודהיה חטסב םיצרמה ןויצל טייואר,ההובג התיה םיצרמה תמר.םלועבו ץראב הביבס טחרתמהו הצובקה ייח תנבהל תובר ןתנ רכמסה תיטיא יל :םוכיסלו.םינוס -ה םילעפמב תויעבה ןובילו םידבועה ידעו םע תוטיגפה ןכו *צראה ליבומבו ןג-תמר.לסובמ היה אל רנימסב תוריעצה תוצובקה כ"ב לט םקלחסכ אקוודו אטונב תחא האצרהל -פמה לע קיפסמ ןתינ אל,תונוטה תואצר הל המדקהו רזע רמוחכו יאבפה תועסב ןויעל טרפ,הריעצה הצובקה לע (הצובקה אטונב) סגד םטוה אל דוחייבו םלועבו ץראב תוגל ל?פארגוילביב רמוח תתל רתוי יאדכ,יתעדל,ןחבמב הדמע אל תימצעה הדובעה תסיס.וז הפוקתב ילאוטקא הכ אסונ - היסאבו,דואמ תמאתמו תטק הדובע התיה איה,םיבגראמה תדובע תא הבוסל ןייצל סי.רתוי הקיפמ יתייה רתוי םהב וקמעתהו טיאסונה תא ומצמצ 120 יל המדבג.דבלב דחא אסונב םצמסצהס לבחו רוצילא רוספורפ היה רתויב בוסה 0310,יתעדל היה יוצר יל,םיצרמ המכ וצרה אשונ לכ לעו םיאסונ ידמ רתוי לע וטספתה,יתעדל םייסטדח ךשמנ הז רנימס יכ לע רעטצהל שי,ןלא לא הסיג יכרד לע,"עבה טרסה" יעצבמל םתגאדו תואסכל םידומצב םינבגראמה תובטחתה תא ןייצל סי היה רטפא ןכש,ןיוד ונבול אלט הצובקה תויעב וא תופיצר אלל תופ.האצרה רטאמ רתוי םימעפל,דואמ ליעומו *וצר - םירויס יאדכ,בוס ןוגרא לע דיעמ דחא "ן*צנפ"ן סארמ עובקה ןמזב וליחתה תואצרהה,ןווגמ םירוקיב לט בוליט,(םירצק םיסרס םייטפח םיברעב) םיילוק-רוא םיעצחאב רתוי טמתטהל.ךיטמהל ןוצרה רתונ ןכ באלךותמ) רבימסה יכיבח תאמ תוכרעהו תוגסה - ג"בשת םיליעפלינריערה רנימסה e רתוי תבטל םגו םינולאט רתוי לע תוגעל ץוחנ,תימצעה הדובעה [ התיה תירוקמה תינכתה םג,תורפס ןוגכ םייללכ םיאסונב ונקסע,יתעצל,ידמ תוחפ,לטבתהט הז םוקמב אטונ ותואב והסמ תתל וגאד אלו העצוב הלוכ אל הזל ףסונו הז אסונב דואמ הלד.םיצרמהו םיטרופמה תואצרהה יאטונ תריחב תניחבמ םגו טגדה תא םהילע םש רנימס TOUR ףסונ רבד,תוטסוט םתסל דומיל תורטמל םירויסהמ קלח.רויסה ןמזב הרבסהו ןייצא,םיאבה םירנימסב ןריבגהל טיט תולועפה וא סירבדה,יתעדל,םה חטסב םירויס : DRT «NEVADA.לכה סולקל רספא *אט,ןבומכ,רמוחה בור תא וגטלק,ןאכ תויהל יאדכ היה :םויסב םילעפמב םירוקיב י'צ םא םתאצרה תניחבמ םגו םירבדה תטילק תניחבמ םג חלצומ ךתוי תויהל היה לוכי אל,יתעדל,םייתעבג- ןג-תמר ילעפ תצעומב רוקיבה תא דחוימב -גוב םניאס םיירודיב םירויס לטבלו תימצעה הדובעה ןינע תא טדחמ ןנכתל טי.רנימסה : -.רבימסה יאטונב םיע לט יזזכרמ אשונכ תיטסילאיצוסהו תינידמה הבסחמה םוחתב דואמ ביחרהלו היפוסוליפבו Men DID).רפסמ םינש ךסמל הצובקה ידי לע ובל רטואי אל ריטי ןפואב הז רנימסב רוטק וניאס 39 37% הקירפאב תוסדחתמה תונידמה לע תואצרה ורסח :תונטק תוערגמו תובורסח ויה אלט OX חטבומה תא ומייק יכ בר קופיסב ןייצל טי רנימסה תיגכתל עגונב.ר יזלעופ תצעומג רוקיבה דוחייבו תואצרהה תנבהל תובר ןתנ םירויסהו םירוקיבה בוליט -ושה ם*ייחה יחטסל הטיגה ו דוסיה תא יל ונתב םיד,מילה.םיחטשה ראסב םג םיבוס םיצ.םיאטונה ראט לע תומיוסמ תואצרהו תורפס,תודהי רקיעבו םיאטונ המכב ומצמסצה ול -וקת יעטקב הנתיבס לארטי םע לט הירוטסיהה :ןוגכ םהב ונוליחהט םיאטונ םילטהל,םיכרעו םיגטומ,תועידי ןעסמ לש ודצב,הנהמו הבוט הטגרה וירחא ריתוהט רנימס.יבויעה אמוחל ליבקמב םייטחומ םירוקיבו םירויס בוליסל בר ךרעו ןינע Tava

11 יתדמל.דרוי הברה ןכו וברי םירנימס הלאכ הברהו הדות ינטל םינגראמה ובלט רטא בוליס םירויסה תינכתב היה.ןיוצמ םיאטונ,היג םנורסחס :טלב לע.הצובקה רךחא םוקמב רנימס" ינויער "םיליעפל תויה ץוחנ תתל רנימסל תיגכת רנימסה ןוגרא.תנווגמ תואצרהה םיאטונ,רדסב ל צ:םייוצר תוחתפתה.הולובכטה תואצרהה ברעב תויוצר קר לע םיאסונ םילק ידכ רבחהס לכוי םטלקל ורטוכטכ ברעב זליג רטוכ ןוגרא בוט תונלבסו.הבר 9 Y ay DMI DO רתו' ידמ םיאטוב ןיאט םהל רטק דחא 09 ךירצ.ינטה לולכל תרגסמב וז םיינש וא הסולט םיאטונ ךותמ הלא םהילע רתיב.הבחרה וריזחהש ובל קלח הגומאהמ תקמסצמה ייחב םויה םוי,קשמב םיאסונ םיבושח לע -סהה תורדת רובעו םיאטונל ינא,םייללכ ימצע תצק יתיטקתה תואצרהב לע םיאטונ םיילאיר הטגרהב הבוט ינא תמייסמ תא םבור,רנימסה לט םיאסונה םתוא ונעמט ויה םינינעמ םיבוטחו הדימלל לחה אסונבה בורקה ונל -,הצובקה הילעס ונעמש יטבנאמ הבומא ףתתסהמ וב לע ףא הז םהש םינכומ רגימסה,דצמלל ומצע רבע.החלצהב דועב רנימסהס אסנ יפוא ידומיל םיאתמה לכל רבח םג םא אוה רסח תונוכת תוליעפל םירבחו,תירוביצ םירסחס תא תונוכתה ןללה ןא םניא םיניבועמ תוליעפב םיעבמב סירבח ףתתשהלמ וב ךותמ הז םטהט רמוא רבד רחא רשאמ ךנימסה תואיצמב,ןתנ םטה הזה הרומ וליאכ לע הרסכה תמיוסמ רנימסהט ךירצ תתל רבחל,תוליעפ) הכרדה ("וכו > עלתרמ יתינהנו דומלל תואצרההמ תופלאמה לע,תורפס ך'בת, לע.היפוסוליפ םיאטונ הלא יתייה הפידעמ םה,תועס ונתנ יל חתפ ךיטמהל האירקב תימצע דומילו הז ורקיע.המזעבגו הגאדה,םיצרמל ןוגריא יללכ - לוהינ רנימסה יואר הרקוהל.הכרעהלו ידמ לע י"אפמ,היתויעבו תויונמא.ןהינימל תינכתה התיה האלמ םייטדוח.תנווגמו תוחפ ידמ תינכתל הכורא יפל תוחפ,ןונכיתה םירבח םטפותיטסו תייותהב תינכת.תואצרהה : םינג ואלמ םדיקפת לע דצה בוטה רתויב דחוימבו הטלב תונוכנה תוסהל ןזוא תוסירדל תואצרהה ונגרוא הרוצב החינמה תא םיצרכה.תעדה ויה ל ע יפ בור לע המר -ראמה.התואנ רמוח בר,הבסחמל תקמעהב העדותה תיתצובקה טוביגבו תפקסה.םלוע רנימסה ןפואב יללכ - אלימ דיקפת בוסשח רתויב תבחרהב,םיקפוא קופיסב לע אטונ.הז ןכ ןתינ םוקמ בר ידמ אטונל תודהיה ףא לע *פ לכט םיצרמה אטונב הז ויה ןיב -מה הקידצהש תא,םמויק םג,םילוע םירויסה ןאלמ דיקפת בוטה יאסובו םירויסה ויה אלל קפס ילעב תוביסח תעכ טי ךרוצ בוטל התיבה םחליהלו דגנ ינטק הנומאה.קסמבט לט ונוגריא.רבימסה ונונכיתו ויה אלל,תואיכ תולקת הריואהו התיה תיתרבח,האירב? ani בורל םיאטונה בצקוה תוחפ ידמ תועט ןכל םיצרמה וצלאנ רצקל.דואמ לכב תחז הטלב הנורסחב האצרה תללוכ הפיקמו לע םזיסכרמה וא וליפא תרדיס תואצרה םיא (םירחא הזלו ףיסוהל תוארפרפ הפמ,םטמו ךסמ רנימסה ךירצ היה תויחל תואצרה.ךורא תועשב ברעה,תולוספ,יתעדל ףא םיאסונל םילבוגה ם ע רודיב ןפט הטילקה תדרוי.ספאל תועונתהו תויצוביקה אל סדקוה קיפסמ ורסח,םוקמ םיאטונ לע תעידי ץראה לעו.תה היס.תילארסיה,(הגלפמה לבח םג אלט ואבוה ירבוד תוגלפמה תונוטה ןינעל.ץראב דותיא תוגלפמ םילעופה תוד חרזממ)ובנמו (הפוריא רקיעבו לע האוסה טפסמו.ןמכייא יתעדל אל רסמנ קיפסמ לע הטענה ךותב י"אפמ אל) ועיפוה יגיצנ תועדה תונוטה ךותב תינכתה תירוקמה התיה,רדסב לבא אל העצוב הרוצב.תקפסמ אל רמאנ קיפסמ לע תוצרא הקירפא,היסאו לע הרבחה תיאקירמאה לע,תיסייבוסהו -הי? AM םייזכרמ :ןוגכ,הלכלכ בצמה יטילופה,ץראב הצובקה םילוכי) אובל ןובסחב םג -סטובנ תינכת ךנימסה,התיה,יתעדל רתוי ידמ ךירצ.תרזופמ היה זכרתהל הסטולשב םיאטונ תרגסמב םירויסה ויה םיכירצ םג רקבל תומוקמב,םילרוטסיה לכב תואצרהה תולועפהו טלב ןוגרא אצוי היה יוצר קפסל רתוי רמוח ינויע םיאטונב םידמלבה וןמכ ןכ איצמהל רתוי םדקומ ללכבו.ללכה דמע רנימסה המרב התואנ תא תוינכתה.תויעובטה הליגכו לצא בור םיפתתטמה תוגרע הבסקהו,תיניצר jo

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

רזעילא רבואט התמדרת נרלתדעמשמה " נ לש, הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב ם"ואה, רבמבונ םיימוי רחאל םוסרפ תונקסמ תדעו הריקחה תדחוימה לש ם"ואה תלאשל ל

רזעילא רבואט התמדרת נרלתדעמשמה נ לש, הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב םואה, רבמבונ םיימוי רחאל םוסרפ תונקסמ תדעו הריקחה תדחוימה לש םואה תלאשל ל רזעי רבט התמדרת נרלתמשמה " נ הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב רבמבונ 947 םיימוי רח םוסרפ תונקסמ תו הריקחה תדחוימה תשל טא50ע ( הבישיב תיעובשה ישאר תוקלחמה דמב ץוחה ידנקה ריכזה שאר הקלחמה תיטילופה הנושארה ירג

קרא עוד

הסיפתה תיתכלממה לש ןוירוג-ןב ןתנ יאני גשומ תויתכלממה, ומצעלשכ, אוה התיצמת לש הפקשהה תינויצה. ותועמשמ תינושארה איה תלואג םעה ידוהיה התרגסמב לש הנידמ תי

הסיפתה תיתכלממה לש ןוירוג-ןב ןתנ יאני גשומ תויתכלממה, ומצעלשכ, אוה התיצמת לש הפקשהה תינויצה. ותועמשמ תינושארה איה תלואג םעה ידוהיה התרגסמב לש הנידמ תי ןתנ גשומ תוה ומצעכ התיצמת הפקשהה תינויצה ותועמשמ תינושארה תלג ידו ה תינוביר ץראב השיגה חתיפש דוד ןב ןוירוג ןויסנ קינעהל דמימ ףסונ שודיחל תוה תידו דע ףסכנ א תונורקע תכרעמכ תוגהנתה תיטילופ הרשקהב תו היגולידיא

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי ו879( 1914 ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטל תיעה ינאמ לארשי ץראב ן ונייפאתה העפשהב תיברעמ תרבוג תכלוהו ימוחתב םייחה םינושה עקרב ךילהתל הז וד התעיקש

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

22 מרץ 2016 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב סעיף 11 להלן דיווח לפ

22 מרץ 2016 יב אדר ב תשעו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשעב סעיף 11 להלן דיווח לפ מרץ 06 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: 060 דיווח לשנת 05 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב- 0 סעיף להלן דיווח לפי סעיף לתקנות המים ( מניעת זיהום מים( ( מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

הצעה לביטוח EXTRA לבתי מלאכה

הצעה לביטוח EXTRA לבתי מלאכה הצעה לביטוח extra לבתי לתשומת לב המציע/ה/המועמד/ת לביטוח*: מכה אין להצעת הביטוח תוקף עד אשר נתקבלה ושרה בכתב על המבטח. אנא הקפד על מילוי פרטים מדויק. אי דיוק בפרטים עלול להיחשב כאי ולהקטין את תגמולי הביטוח,

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

הודעה לתקשורת ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט דירוג אתרים וקבוצות, מרץ.107 במסמך זה, ועדת מדרוג האינטרנט מציגה נתונים על אוכלוסיית ה

הודעה לתקשורת ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט דירוג אתרים וקבוצות, מרץ.107 במסמך זה, ועדת מדרוג האינטרנט מציגה נתונים על אוכלוסיית ה הודעה לתקשורת.7.4.07 ועדת המדרוג למדידת שיעורי גלישה באינטרנט דירוג אתרים וקבוצות, מרץ.07 במסמך זה, ועדת מדרוג האינטרנט מציגה נתונים על אוכלוסיית הגולשים הישראליים. מחקר הוועדה, באמצעות ספק המדידה גמיוס

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

תלשממ טדנמה דמעמו תודעה תויתדה לארשי-ץראב הנפד ינוחמצ תטוש םכתלימה תועה תינאמ' התבחרהו ידיב טדנמה יטירבה רומיש דמעמ תודעה תויתדה וקוזיחו ויה ןפ בושח ת

תלשממ טדנמה דמעמו תודעה תויתדה לארשי-ץראב הנפד ינוחמצ תטוש םכתלימה תועה תינאמ' התבחרהו ידיב טדנמה יטירבה רומיש דמעמ תודעה תויתדה וקוזיחו ויה ןפ בושח ת דמעמו רשיץראב הנפד תטוש םכתלימה תועה תינאמ התבחרהו ידיב רומיש דמעמ וקיחו ןפ בושח תוינידמב רשי ץראב ויתוכהו תומייק דע ונימי ה סיסבה תוינידמל ןיינעב הד ומכ םימוחתב םיבר םירחא חנוה תפוקתב ןושארה רס טרברה

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

תוסחב ךניצל- ןושאר ךגרבת דלישטור 88ב ( ~ 900- ~ ) * ךד ידעלג ןויצל-ןושאר התיה הבשומה הנושארה המקוהש ידי-לע ינושאר היילעה הנושארה היסורמ. היתובקעב ומקו

תוסחב ךניצל- ןושאר ךגרבת דלישטור 88ב ( ~ 900- ~ ) * ךד ידעלג ןויצל-ןושאר התיה הבשומה הנושארה המקוהש ידי-לע ינושאר היילעה הנושארה היסורמ. היתובקעב ומקו תוסחב ךניצל- ןושאר ךגרבת 88ב ( ~ 900- ~ * ךד ילג הנושארה המקוהש ינושאר הייה הנושארה היסורמ היתובקעב ומקוה הניפ-שאר בקעי-ןורכזו םילוע הינמורמ שדוחו בויה הוקת-חתפב זענש היביתמ םימדוקה דוסיי ירפ ותמזוי וישעמו

קרא עוד

מעמדן והתארגנותן של נשים עובדות העירוני בשנות העשרים והשלושים ביישוב * דבורה ברנשטיין 'השאלה המעסיקה אותנו היא : לאפשר לנו, לנשים העובדות, כמעט לחצי צ

מעמדן והתארגנותן של נשים עובדות העירוני בשנות העשרים והשלושים ביישוב * דבורה ברנשטיין 'השאלה המעסיקה אותנו היא : לאפשר לנו, לנשים העובדות, כמעט לחצי צ מעמדן ורגנותן של נשים עובדות עירוני בשנות עשרים ושלושים ביישוב * דבור ברנשטיין ש מעסיק אותנו יא לאפשר לנו לנשים עובדות כמעט לחצי ציבור פועלים מאורגן שתתפות פעיל ביצירת חברת עובדים חופשית באו ובמעט מפעלים

קרא עוד

םכסה םידקפמ םיימוקמ - )ןדרי-לארשי( ונולשכ לש ץורע תורבדיה רישי דוד לט אובמ הירוטסיהב לש יסחי לארשי םע היתונכש תויברעה ואשנ םיסחיה םע. דחוימ יפוא ןדרי

םכסה םידקפמ םיימוקמ - )ןדרי-לארשי( ונולשכ לש ץורע תורבדיה רישי דוד לט אובמ הירוטסיהב לש יסחי לארשי םע היתונכש תויברעה ואשנ םיסחיה םע. דחוימ יפוא ןדרי )( ונוכ ץורע תורבדיה רישי דוד לט אובמ הירוטסיהב יסחי היתונכש תויברעה ואשנ םיסחיה דחוימ יפוא רבכ םדוק תמקהל תנידמ ומייקתה םירשק תגהנה בושייה ירבעה ל י ממה ימשאהה םהו וכשמנ ברע תמחלמ תואמצעה םנשי םירקוח

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

" שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז

 שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמה 24( באוקטובר באב ט ז " שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למע קהילות ישר במזרח כמשת /מובמרמילררר במות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט בחשוו תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז תרמ "ה 1885 ביולי ) 1784 קחרממ האמ םדהאמ םוניש קחצי לצב השמ

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל צמיח ותגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית 1948 1882 בארץישר איתמר אבןזר משתתמים בדיון קולת ישר שביט יעקב לוין מיכ דיון תקיים בירושלים בבב בכסליו תשם 12 12 1979 חיתפירבד רשי תלוק תמוקת תידוי שדח רשי ץראכ

קרא עוד

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם ל (תהילים קי א ב ) ספר דרושים נחמדיס על התורה ומגילות ונ ך מהגאון המהר ס טיף ז צרק ל עם הערות

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

תורומת ווכיתה םיה הרימ לש רחסב םינשב דוד לבקעל.א אובמ הפוקתב ליבש תישאר האמה 13-ה ןיבל עצמא האמה 14-ה ךרעל וללוחתה תורומת תובחרנ תועירכמו רח

תורומת ווכיתה םיה הרימ לש רחסב םינשב דוד לבקעל.א אובמ הפוקתב ליבש תישאר האמה 13-ה ןיבל עצמא האמה 14-ה ךרעל וללוחתה תורומת תובחרנ תועירכמו רח ווכיתה הרימ םינשב 135081200 דוד לבקעל א אובמ הפוקתב ליבש תישאר יבל עצמא 14ה ךרעל וללוחתה תובחרנ תועירכמו ינוכית ללכב ו רוחשה ו םפרוע יתשביה טרפב ףוסב הרבעש גיצה םלהליו דייה הנומת תללוכ תויוחתפתהה ראב יפרגיג

קרא עוד

לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות

לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות רקל תונ * א אמ ב המגידרפ תוגוסנה ינפמ דבלב פ הריסמב ן 2 ןוכ יקלח בוצק המה א ןידכ רסח 4 ורותיו לוטיב לוטיב תח ו 6 תויזוח 7 תגשה ה א ןידכ 8 תיקוח 9 יא תלבק תעדוה ליח ג המגידרפ 2 תופכ ה ל ףויז המיתח 2 רסוח

קרא עוד

ףסואה ינואיזומה לש קנב לארשי לחר יאקרב קנב לארשי דסונ תנשב 1954 קנבכ יזכרמה לש תנידמ לארשי תושרכו תיראטינומ תיתכלממ. המודב םיקנבל םייזכרמ םירחא םלועב,

ףסואה ינואיזומה לש קנב לארשי לחר יאקרב קנב לארשי דסונ תנשב 1954 קנבכ יזכרמה לש תנידמ לארשי תושרכו תיראטינומ תיתכלממ. המודב םיקנבל םייזכרמ םירחא םלועב, יניזומה לחר יאקרב דסונ 9 כ יזכרמה תנידמ תושרכו תיראטינומ תיתכלממ המודב םיל םייזכרמ םירחא םלועב טילחה דוע תונושארה ויתונשב דסייל יטאמסימונ ותרטמ המגמהו החנמה ות איה לדתשהל לולכל לכ תורטשה יעצמאו םותה םירחאה

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

קובלאים שלא ברור לאיזו רשימה

קובלאים שלא ברור לאיזו רשימה רשימת קובלאים בני דור ראשון שאינם מזוהים הכין: צבי רז עדכון: מרץ 1024 ימה המעודכנת כוללת כ- 074 שמות שאין עליהם ביטחון מלא שהינם בני קובל )דור ראשון(. יש להניח ש- 50% מות ברשימה הם בני דור ראשון מהעיר

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

שולמית אליאש רלרה רה 1 ק 1 ק 11 eaehatg* ~* i 1 רתכמת ),, שק 11 1 " ארץ-ישראל,,,,,,,,, מבוא בבוקרו של ה- 23 בכפטמבר ולרה דה, (Eamon de Valera),

שולמית אליאש רלרה רה 1 ק 1 ק 11 eaehatg* ~* i 1 רתכמת ),, שק 11 1 ארץ-ישראל,,,,,,,,, מבוא בבוקרו של ה- 23 בכפטמבר ולרה דה, (Eamon de Valera), שולמית יאש רלרה רה ק ק eaehatg* * i רתכמת ) שק &a @ ארץישר מב בבוקרו של ה 23 בכפטמבר ולרה דה (Eamon de Valera) בוועדה הת של עצרת חבר הלאומים בזנווה י התקיף אמו ראש ממשלת אירלנדנ וראש משלחתה העצרת בנאום

קרא עוד

םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא , לירפא AUD 1.50% NZD 1.75% EUR 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% USD 0.75% C

םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא , לירפא  AUD 1.50% NZD 1.75% EUR 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% USD 0.75% C םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא - 2017 23, לירפא www.dailyfx.com research@dailyfx.com 1.50% NZD 1.75% 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% 0.75% CHF -0.75% -0.10% ךיראת עבטמ עוריא GMT EDT יפצ םדוק ש רפא- 22 First

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלהם בשינויי הצבע(. וסט עם שרוולים אפשרות 2: חוט ( Vanna

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

,,,,, (,,,,,,,.,,,,,,,, (,,,,.,,,(, ( (, י,,, יונישה ויומידב לש רנטסק תורעכ יונישל היומידב לש האושה םעיחי ץיו הילד רפוע ןד רואל 33 1 ןוידה ךרענ תרגסמב

,,,,, (,,,,,,,.,,,,,,,, (,,,,.,,,(, ( (, י,,, יונישה ויומידב לש רנטסק תורעכ יונישל היומידב לש האושה םעיחי ץיו הילד רפוע ןד רואל 33 1 ןוידה ךרענ תרגסמב ונשה וומדב תורעכ ונשל הומדב ח ץו הלד רפוע ןד רו 33 ןודה ךרענ תרגסמב זכרמה רקחל תודלות רשץרא הבושו ד קחצ ןב בצ הטסרבנואהו תרבעה םור ראב בבשת 992 5 3 ונשה וומדב רש ח ץרו א קספ ןדה תב זוחמה םורב וב כלמ דלוונרג

קרא עוד