NRCN 343 NRCN-343,.. ~ י 3JU->j»yiA גרעיני-נגב ipnnv קר n למ n»np ית.קריח.,ii'»p'tPK אט j71 SWUKV חועדח לאנרגיה mvm ISRAE

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "NRCN 343 NRCN-343,.. ~ י 3JU->j»yiA גרעיני-נגב ipnnv קר n למ n»np ית.קריח.,ii'»p'tPK אט j71 SWUKV חועדח לאנרגיה mvm ISRAE"

תמליל

1 NRCN 343 NRCN-343, י 3JU->j»yiA גרעיני-נגב ipnnv קר n למ n»np ית.קריח.,ii'»p'tPK אט j71 SWUKV חועדח לאנרגיה mvm ISRAEL ATOMIC ENERG' I COMMISSION:. COMMISSION; NUCLEAR RESEARCH A.RCH,CENTRE. CENTRE-NEGEV NEGEV "",-...

2 NRCN-343 nt'pn חק'"רת irman תכרנרת bv של mm רמרת nvi'jnj גרעיניזת ( mnui גברהןת maimi יבמיכןת niyrxs כמאצעןת rparpicnn הריאקציה ' Y' y, y ן', א T^n N" רולף 1973 ' Dmst איגיסט י חיבור לשט קבלת התיאר דיקסור לפילךסךפיה i^apnj נתקבל: 'יל' "71' 1973 הועדה לאגיג'ה אטומ'ת, קי'ה למחקי גרע'ג'-גגב ISRAEL ISRAEl ATOMIC ENEROY fnergy COMMISSION, NUCLEAR NUClEAR RESEARCH CENTRE NEGEV

3 a'a'jya דכ!'!'! ו:!נינים wis nay - ה Pםדה nnpa 3 1 pin 3 ninnann.ז 8 חתח'ס r,ויס:ו HB'pn imiayi ר,:ו,ץ,ת ni"r,יימןת nibb ססרת miayn ה,ברדה ר Pע ypi ת' Kירשי 'BiiK'n 2 P p» Dר 2.1 הגרטח nmnun a רת nt'iib'n היטידירת "nay,ביר "IIT'B םיזרר 'BJJITT רדרגגסי *»».ל Pריגת m'tp 9 Y T 1 DרP Pפר, החיי Pה npivnn ntpitn הזייחית של w?" הPריגה nj'ipn הסםוזרת n-itibbn < nitibdii רזרת ס:, II na'pn יסרב הPריגה aib'p P nwnni נםייגייח יתי.ית ni'ji'j שיסית m'w - 3 P pin Dד 26 PP ypi ר ni'yai וב,ירח n'li'in הגםיונית naiyan הפזרכת V של ''jva כללי -u«'n K'nרר פדידת nt't טםPפררס' -'Bi-tspsB הפידרר TiT'sn זהיי '1HT הa ידרסר"יס D'BIBIT'ICI סרירח nvid פPס spsm ססםרסררה mibtbdb רכל' p ה ny^ai,בפית n'diy n'nybn הייילה 'arm סדידת חתכי ni'ts ni'n'it חלר,רח 'ייתיו" nipi'jn סדידת PTIB סדידת nt>n הP יסרכ aib'pn 63 טיבים aia'b הורחביס B'annn הPרינחייט B"ii3>npn סיעו yr ס pdסריסp יס' 'Bipnnpn לבכי ""aab םרןת Kנרגיה mm n'aim נסי:וית maidj פרP 4 pie סברוc mas 72 Ga M 1OO : T1 Tl 20 '' : Tl

4 ny ' Jשרד "1 ;' - סםו:תrיס:וr לIו "בחים Pד"נתייננ jj"nj*v B'ann 'w nf^arsnr' 5 jns דיון לבבי הררחביס הPרינחייס הלכלייס D'^tan 'Ti'ipn 'jmin >n'> IT>I יוגסות ס ' Jברי M.1,E1 HI,Ei 'naja many ירגםות םיכרי E2,M2 102 E2,M2 'U»B ninp הירכה תי.ודסית.ר ב P.יח תהן ז, r/d (,בן" סוכרי E1 103 Bl '""JO TIS» (r/l ptim n»ipji» "» n'eii*'! riyn פרP - 6 הפילןב הםססיםסי לס הררחכים הPריגתייס חהלpייס "p"?rei tr'tuvipn 'wnn "TO 'BmBn n"?->9n pis 112 פרP ך - רכ' Pת Pירס ת\ם,רת לa םODיםםי, n רבי. spיה '( y,y ( 112 (Y.Y' a'stpb'ti ni'ti't «> m»\n 017 np'ia - 7 ptt> MeV נה מבי ב נ רםליח לוו Pרי a ו במה I[ 7.1 5HeV 3*a nj'ip ^r n'^u* aany ( y.y ' ר- ( d,p יה בין ר.,נ ןח z ררל P 7.2 (T,Y' -1 (d,p Bi'jps'T 7'3 n'i>-iip סיכי O w 1:<7 127 מרפרת iman ם pרררת nv»ipe

5 - 1 - לחקיר Tipn חכוניח mnan וסל nti Vtr רסוח n'njk אנרביה nimai נסוכות (0-3 MeV 1? 'ia כדי (Y,Y' ביה ץ,ץ'( n'ipit'la VK הוסתסוסגר בר' ueanwn IT בעברהה זר xiiaya 'liiti'i nmiaii יבברהית MeV (6-8 כברעיניס 'j'y-iia יביב'ס, '3'i' קרן ni> ה-ץ Y-n הפרבעת nynan החPבלה n'japnn סלכידה pרינחיח n»nj'ip m'a'ja 'JB וסל ניוסרינים בםפ CPררם ninji ונחושת. ni'jb'b סיסנירם,>Tiaa תרפיים בברזלי "S"in *vc לקירסך של li'p 1! n n'n'o'j ניםונו nnain היבחה UKIS מבאגן -itisan הפםרזר npsa השיניס uran הקייס 'ipn n m'nn מדידת _נרגיך m>ia מחןך line Ga,69 '"y,. T1 Tl 205, T1 Tl 203, M 1, '''ע כס- niai רסרח n'njk It נרביה mvin חדסורח Dinna בתחום MeV jev -ס( 0-3 בברעינ'ס O'J'JUJ לערסת ni? כררז jua הקרינה nyiisn nj'tpn הפרבעת uyap קבענר O'J'BD םפינים in (או ערכים cany 1? nitissn הספרזרת nj'ipn וסל הקיינה?» n»n»itn הזריחיח npivnn החלרקה m'-ra סדידח 25 רסרח nii בברעיניס.n^K 'j>y-iis אלה, בעזדח mrya סדידרח nn'i חחן inn ה,n^iy»n e ורלה, nyva בליעה ברעיניח n»j>y-u וסל *n> םפינים Kפוסרייס 0'1'BO "iiay (O"TOBK עברר לרסח ni היטרד TiB'n ni>ni ותלוח ערגסת iit'n nmiy הפיזרר במסמרמררח.irsan niibidbsa הספזר, נקבעי lyapi ררחביס 'ann קרינחיים D"''?a c'nj'ip כלליים רחל ^'p^ni p 'יס? 1 22 רמרח nisi rain מחוכז,50^A<. 50" A "-!; 209 mn המםוח Dinna בתחרס O'j'yua,6-9 בברעיניס MeV 25 רם,ת n'liik nisi אנרגיה inna בחחוס 'וI ' ^ 25 הרסיח main הנ"ל,,V'jn בעזרח miya 20 סחרך Tina -nay עברר -n's לרסח היםוד nai 1! Y Y-n ה- '"iaya מעברי aib'p את קיסרכ nit im סרדנר Pוסוררת..nniB-p ובעבר'יםD -pnd :.Ml M1 סחרך n-m ונדייח החלרקוח mpi^nn 14 פעבריס 'laya נפב K ר IXIBJ ככעל, K ''jyaa ופי,E1 81 'Bin ר 6-1,- iaya קרפעפי!; JJIBBBIP פילריפסר nb>i^i» Pבני E2 aya ברי y 3-, ם 3-i M2 פעכרי <iaya 4 'JB סל ''nj'-ip ורחביס קריגתייס 'ann nyap,"nj'npn ןהרןחב'ס הPךינתייס, 'annni יסךב aib'pn הזןיתירח, הP,tn'nMTfi -nay עכרר nijiem חרבי'רח ראסור(רח nikxin וסאלה n'jkw לב"ן i"jv p' יוס,74<A< < 205 mn הפםרח ninna בחחרס cnyua בגרעינים,4-8MeV, נII ni'iijita נרביות היר i»n כחחום ,007-1 Dinna ה M2- a,_ פנוכרי iay many עיבסרח., A. 40 D'j'y-uai רבברנוינים nmiaa בברהות ni'a-iaita באנרבירח K2 M2 'nay פעכרי 'rv רותבים לס 'inn W.U.. *» וסל Viia סםדר בודל -na i'np וסהיו E2 סנוכרי '"iay לעיסת naiv^ רפ,,Bip'i יחידרח ויםp nivr nay עבור מ,ץ( (n,y מנסריי 'MOJB l'japnnw וסהתקבלו n^n "לה y נום IT זו rmaya, געכודה mu כלל"ס "-p וסנסדדו הקרינחיים?'?3 l "nj'ipn 'annn הוסראת הררחכים nkin nii'ia ניטריז. מדידרח.pn>! למליסח n've"; הסף "]n דרן -pi >^Van הכללי 'ni'ipn הקרינחי ani-in מדוחכ Vw וסל nn'n רביפוח vv סויוס nn-ia סרKה,nnwp רםרת <"» לא Pסוררו", nii לגבי many 'ai נוובמוח naya פעבדי Ml,E1 M1,E1 בחחרם inna מקרינתייס התל p ייס ^'p^nn רה p יסרב ai'pni איפוסרו ITBD'K הם " npn p מם p נר"? nnpa 1 D'^nji-ipn הררחכיס 'jniin וeלהn באיזרך N-B2 N82 IIP«I 1?* naya מעברים nsny.ערבפת.m N "'126 M26,N '" 82 D'TiT'na יזוריס כII na-inn התרכזר M1 Ml-n ה- 'laya.6-8 סעברי MeV n'jan הסבלה 'JO של IIחדיס D>-mit כאיזירימ D'Tii'Ka (n,y O 'jjina סרזרננס' Ml 4 גדילה nim פ,ר Iפת '"taya naxiya ס,ברי HKIOJ נפבאה בפסר Iע e yuaaa «< י,..., 82 '"y המ.רפייו ('ווי p'bman,n אי 82 iit'ha.n'titndii המחזררית. ה D בר lan וtססיי 'IJMIK הי K Kin,ירם Di'p רזיננם OJIITT דיסול "n'i עב 'BJIB P piy סגגסי באיירי גירסררנים. iaa כםו,ja כן, nain "יוסבה םרנ pבי n n'ipjib החרז r/d P punn,.'limn יות ni'jtia'biip S רנםיגרר P של it טםין T'BO היסון TiB'n של VB O t'ia סכניז

6 - 2 - n יבם El Bi מעברי 'lays -nay הגביהה, יביר.aaiaia imnsn המיזרית nana הרמה ni'»i...יזרי ma-i ביז רמזח j»a yxiaan הםםןנ:י mnaa הםרןרדו un הני D זסוcכו -rm El להכיח mm הזם a» כ,לי >»i^ya.רן'.el כםב yxiaaaw KIBI סבססרזע יס» >.,-לססי'ס WKר i«t היח a'a 'םר, -n' םכיר? ma 1 O"8O 1 7K-'>II סעברים n>-iaya עביר may הסברטסח naiaaa ול y? 2 ביז 7'a.רגPזיח mxpaib החרז n'ji''ja P ptina הכיטירגיח לביז I'J^ aaiyaa ההערכה >» זל Axel l map» pסרר»-ta כיי ly עי adkna החאסה.בםסרפרלניה V» סל in רזרגגם n הדי.רל "MS'-tn העג t piya.,י.'^btma a's^imaa* niiii םהרםיח Jבריס O'-iayna הפ wל»«'^yvna nnל,ייס Q "iij'"ipit יי n הpוינ 'lnnn הי' nבין "m לw ''B»a הסססיססי IIVBH ה«'יוג "j» לw np*-ia בו Pה ra-iya נ,רכת ,,,.62. Sn l20,, Cdl12., As 5 ך.Zn ',Zn 66, N Mi, לniaiV n'j'y-ian -nay riaiaia nnmyn הסערררר" maiaia הגברהרח רסרת הגרכרת עביר הבר,יניס 2 בכל "?aa הס,ריס D'ipaa הפילוב nvna נסבא P KXBJ רכ I1 יססגסי 'OJBB'OJip עס y סילרג y % n^'d עס דרבת nm חרפס Itחח anit wain ול,.( II'J'B Prte>r Prter :- (..(n,y יה n'lpk'ia,( (, כפי 'Ba שגסב. i itxaiv בט ברי. Thmas,55 MeV, סביב a* 30 > El *»i» רסי It n'jya ב,לח m'jbiui פיזרר Itברסלית TIT** naxiy ערנסת DTP ירס p לבסרי,.ma כסבIt ר mxai הרכחרח mnaia גםירנירת ni'ji'i ל? 1 1? בס PDסררס הסמרזי HMBJB n'^auita naxiy 1? amis nmwp IT nysin. T1 TI 203,T1 205 Itה Itה <"y -msaa npsa nn» שיגה Pררלביה a'lvmp pדם mp מ KXOS נמבוt,ia כז, iaa ככר (..(n,y n (זי a'sp«'-in הרי. p "יה nnpsaa בםפ,רtררס,.lSI-'A'C וי::> 18 A ". 205 y בברגיינים ום 'l'-y-iia םItפ 7'a O OBKB ביז ערבסןח nisxiy פעברי l1 -ז 'iaya Y-a סר' a'xpit'-ib lplt יה ' y,y (Y,Y' לביז 1'aV ער I 'פרח ' Iכר many ninap 'I יח הD'3iBii»a IIררסרנים הסרב -לית niv-aiaa, בגרעינים n'l^mp P. Sn l20,cd l12 '^'yiia ררלביה ua כזי החP a^apna בלה DI גט בין l'a (d,p ל.רחז ^nis רםרת man ררר -pi הריא Pביה a'xpk'ia 1! עמ, חר.עה זי,סררה כנר ל,רבסה הIt גרפליח שנפב i'p ירס p._ הסבר 'IOOK nana םשרי ל,ni'p* p ירסה, n רגט ל? 1 (d,p n'xpit'-ia לכיז הרי.!'ביה 7'a"? (n,y n,ז( O-O'IIT-IB סרזרגגם'ס Y Y-a ה- '-lays ערנסרח סעברי aiaxiy Di'pu ירס נסבא שP KXO כז,,Ta,י y«" in' יחר.Lane anxiya ה,רנסה הינרטל,ת a-mia* n^auna שהרזכרה לעיל 'J'y'? ניחז 7n'j ב,זרח mipa הסררל Wל w< Viiaa cannn הריחביס may עביר Prter - Thmas הP (H'x'nipa ררלניה, סהי. K'aw חרטעה aysin?ל K a 1 םרtרt 'םסיח,,n'n'.יגר U'K טרתר ani פילרב li^'b.'lpvna הcnj'ipa הnלp ייס. Q Pרינחיי

7 PROPERTIES r Or HIGH AND ArD LOW ENERGY NUCLEAR LEVELS S STUDIED UDIED 'ן BY TIIE THE (y, (. Y. y Y J REACTION A, A. WOLF Ju1y July 1973 S SUM U M M.! P. A_R R _Y Y The ((".'( r,v 'J נ. reactin was used t study the prperties נ. es f lw (0-3 MeV and high hlh energy [6 8 'lev MeVJ J levels in נ. n stab1e stable nuclei.. The incident y beam was prduced by therma1 thermal neutrn ce.pture capture mנ. n irn, titanium and cpper Measurements f the נ. es f lnelast melastically נ. energies scattered phtns prvided experimenta1 experimental evidence evidence regarding the existence f abut 40 new lw energy levels in נ. n the range 'lev MeV,, in נ. n Ga 69. lgo OAT 20 Trt <: r M,Tl,Tl. AnB lar d נ. str נ. but nנ. measurements f the M, Tl, Tl " 1 Angular distributin measurements f the scattered radlatin with respect t the inc dentנ. y beam prvided scattered radiatin with respect t the incident y beam prvided spin values fr 25 levels In these nuclei. Ttal and partlal spin values fr 25 levels m these nuclei. Ttal and partial radiative widths f 25 nuclear levels In the range 6 9 MeV fr radiative widths f 25 nuclear levels in the range 6 9 MeV fr nuclei 50<A<209 w re determined, by measur נ. ng scatter נ. ng crss nuclei 50^A<209 were determined, by measuring scattering crss sectins, the nuclear se1f absrptin, the temperature varlatln sectins, the nuclear self absrptin, the temperature variatin f the scatterlng crss sectln and the branch נ. ng ratls t the f the scattering crss sectin and the branching ratis t the grund state, 22 f thes levels were fund t be bund 1evels. grund state, 22 f thest levels were fund t be bund levels. A Cmptn plarj.meter was used ln rder t determine the plarizatin Cmptn plarimeter was used in rder t determine the plarizatin f the y ray transitin t the grund state fr 20 f the 25 levels f the Y ray transitin t the grund state fr 20 f the 25 levels

8 mentined abve; 14 El and 6 Ml 11 transitins were thus detected., נ. Radiative widths f fur 1 12 M2 and three E2 transitins, tins. w with energies between 4-8 liev. MeV, in nuclei in the range 74<A<205, were determined by angu1ar angular distributin, plarizatin p1arizatin and radiative width measurements.. The 112 M2 widths were fund t be between W.U., W,U,, whi1e while the E2 transitins were f abut W,U. The tta1 ttal radiative widths were fund t be f the same rder f magnitude as thse fr unbund 1eve1s levels measured in (n.y (n,y experiments; ; this fact indicates that the ttal radiative w width dthנ. is cntinuus across acrss the neutrn threshld, threshld. Frm the partial partia1 radiatlve radiative widths and plarizatin p1arizatin measurements, cnc1llsins cnclusins were drawn נ. regarding the strength f E1 El and '11 Ml transitins in the range fנ 'le\t. MeV, The Ml ' 11 transitins were cncentrated arund the c10sed clsed she11s shells N=82 and N=126. Mrever, Irever. the '11 Ml transitins t lns arund N^8 N"'82 2 were fund t be n the נ y average 4 timeb timet, strnger than 111 Ml transitins frm [n,y (n s resnances in nuc1ei nuclei frm ther rcgins regins f the peridic cנ. tab1e. table, A pssible pssib1e explanatin is the existence f a glant giant '11 Ml resnance in!,"'82 N^82 nuclei, nuc1ei due t spin f1ip flip cnfiguratins f neutrns.. The strength functin rjd r/d was ca1culated calculated fr a11 all El transitins and fr ine1astic inelastic transitins which were believed t be El [D (.D is the average 1evel level spacing arund the high energy level. level, A general eralמ agreement was fund between the experimental enta1 ט strength functin and the estimate f Axe1, Axel, based n מס an extrap1atin extraplatin f the giant tמ dip1e diple resnance.,

9 The statistical distributin f the partial radiative widths frm the high energy levels t lwer levels 1n m Ni 62, zn Zn 66, As 75, Cd 112, 5n 120 was fund t be cnsistent with a X 2 distributin Cd Sn was fund t be cnsistent with x distributin with ne degree f freedm (Prter Thmas distributin, [xperimeuta1 Experimental evldence evidence is presented concernlng cncerning the existence f an anma1us anmalus bump f El rad1atin radiatin arund 5 MeV, lev, in the spectrum ן: 5cattered scattered by T1 Tl , T1 Tl 205. ThlS This phenmenn is prbably related reln!ed t a similar anmalus bump fund ln in the ץy spectrum fll'wing fllwing the (n,y n,ץ( reactin n nuclel nuclei (KA<-205,A A<205_A psitive psltlve crrelatin cefficien between the yץ intensities intensities frm the l [y,y' ץ,ץ'( reactin and the prtn strengths frm the (d,p (d,pj reactin reactin leading t the same final states 5tates was fund I מm the nuclei Cd ll2, 5n Sn 120.A.sImllar.A.similar crrelatin was reprted recently between the lntensltles intensities f transitins transitins frm ((n,v n,y resnances and the ld,p (.djp reactin, reactin. A pssible ps5ible explanatin f these crrelatins and f t11e the anmalus usס bump is given fllwing Lane's mciel. mdel. Mrever, it was fund that the exi5tence existence f the abve crrelatin, which i5 is a nn-statistical effect. effect, des nt cntradict the Prter-Thmas dlstributi distributin n fr the partial radiative radlative מ widths, widths.

10 ם I ה,וחה np-rpn 1 r 1.1 הח.מחןח r.וי.ה rnmunn ne>wn ו,בורוח nman,י ma"p 9 נפוח, (6-9M V 6-9MeV Dinna בבוהות (בתחרם mniai פ,דרררת mvnp n'lijn aגרביה mm רנפות 'rv לס nuiann התכרנוח ipn'r לחPר mpn'n רת הירו,וח nis>*n r.ויd,0'msi'j מיזןר ני,.רןנ'ס, IIT» (,,(neutrn capture e jn»i*i גיוסררז ima> הז: לכירח :n naai רכבריס ^aia'a בבוריגים ביגיגיים 'i»»-iia ל.ליסת n' ל,ורר TUT ר p-. P רםךת mm מ,ל V» לסי i>! 1?* 1 ך IIT'BI 8 יזרר ;* K 1 לססי ' לס V» Pריגת nmp.y Y חסכי 'trra ה.יסו" nib'*n הר"ונית mjimiii ניתז * IIPJ 1 mm רםות -my* לגזירר ai'ti'n היתירה ne'wi ווה' Dה a ma ה' mr'^m לווהי"-" n*tn,,"יסה arbv* כר 73,""סל".(miitf,"ור,,,, a «"» ל nim (רמר" I :יו.רןז jn«i< n<n<aa ח'!':',בב,"ור iitna '" imirp I (גמחום 'j->»-ua (,,(6-9HeV 6-9IeV בבר,יגים "JU,, a ביגוגיים naai רכברים, T'«SB י' na»>a בליםה n na'ipa סהתםשו בp,ינ i»a:ran,y ז, njnp,ריכח ^» לw ' '** aליסי IIT'B.יזרר vni jna כה, imiwin כ,כזרדם הרזaוגן" Biitava,0'npsn pרים, 'jwa (,. 2(p,y (p,y iaa a'lpn'-i II'K -i^sn namn n'spa Y nmpa Pריגת ix aך (,, 1 pםרוג'ס -inp>* aל " nx Kח 7ia»na בתזכרך Pח npj ו.ס נ m, kev,"רוח nnn naa כמה nmi^ ל Iחוח Vw לש >ui]i גרגסי K ann ררחב nv»a כ,לת ' a הי. nmsa הםוג,ת Y Y-n ה-,רז IV כיגרגיים 0"ji] ובכרים anaai םהרןו" nmn הםםר J>a ' psiaaa i כיז רםות mm ב.נרביה 6-9MeV 6-9HeV n'nisa,»a 'J'yua בבר,יגים ^Va כלל 7-nar ה,וברה בז,רר maipa ב נדaר בגזלת הרחבת,רוולר םר' י:ו כמו בשגי הם nisi וםות aaa כםה ">">a בלל -pia בדרי B'nijj ם,וררים Via הג-ל nib'waw זבשיסוף mi כרזר»-in הרי,eV niko םaרת na כמה 'tv לוי VTU גו,ל VIBB םםיר.ר" tin nvapna מתPבלת npi*n ה.ך;גזת j-ipn ה,רז na בה,.. TTK,Y nmp -m>«* ל.יזור מהwר nwtn n»'» ה.'. nmibnn ה"מחחה BDIIHH ה.מ,רגות D»3»a ב.גימ לגבי ; 1 Va 'ai כי Y Pיי," ביחד".ima מר' n'lpmib Jpa יה,ז( n <n,y (,ל ^» גר,יגים 'i'mi ייוגיU,.U'JI» סו P.רומ np BO ה- ר' Y Y-n Ipaיה n»xp«.nb,ז( n (n,y גכר ( P pnaj,cu,c,v laa יםרדות כםו nnib' ךישגם iwi vרנרת,,nuiv m'i"t]*a כ.גרביר" C CDi-umjin מרגו.נרבס" 'lpa םורכב ם pריס aaiie ךהך. mm היסרררת nm»a,.5-10hev 5-101'leV j'a ביז,niniaa כ.נרגיות גכךהות, ni'a-iina 'ס 'ptn ריס חזP 0'ip P B» יש aavr לויהס (n,y-a ם,ז(-ה 'anpeaa בסם p.ררמי,.. TBK Cr,I'e Cr.Fe,!fi,Hi,B<i'»-iin החרםי".ל >» הגר,יגים, n'binn התנר,ה nyunn י",»"p -uj >»» נגרם "ר i7»n,רמלר ann ררחב nvpav,""מי r mn הר ip,ר >a כל "»r לס 'tiiin הרוחב ה 8 גרגסי anna nt-av לכידח nn*> גוולסיס לKמר CBVBJ tm "ר 6-9MeV 6-9HeV 7'a כיז a'niwa בaגרביה»ip -nay,ברר 10-2OeV 10-20eV ">».ל "7-TIA גודל -I-IDB רהר. ססדר mm P ויס,.400 מפרסןרה c 0 mibibbba כD «IBJ IO הו. נ mn,.. imta :1,*fia* לכרזל, aanp ן!(יח Pררכה mi* D n!(סה V»a '"כ -»IB* יסיד -'»"yi *B-m '(!רח imi'iז גין.רו Y Pרינת Pבלח ל,ורר -nip רםרת nibt 'ימה nb*» IT זר מ n-ivbkb רת aס 0* כז Y nmp n>ap 73 ב,לח nv»a.גרבי n>iii«םןגררח,3b'n n-vuia הי.ב, nn-iipa ב,זר"ה גיתז? jn'j 1 n't מידגז i'bn"j להשיג 7«'j נין.רךז, '"» גז"',,» ניתז.71-iBi'j nb'"jbsibv לס,םללי.ת nnra מחתת mnai ר" 8J גמ V>a כלל Tna בדרר lira סaר,nmia בודרךת, גרגיה n»ni«.mmp,סךרוח K לi * nibt יבךר רמות -nap (n,y "lasa מגםייי Vapnw םrחPבל FT»4 למיר, nana בררםה,nni»p P "ירי", nidi לס רםות 'rv nuiann לבבי ה"כרגר" 'ai* הסיגן.נרגםיים בקרן iipa הוורג " n»n»n 7 לין I'll רמה ni B^Biiaifijin B'lpa יים P ה.חר in«ביז 7»a nb'an ם ' 8 8 ה i'p,ירם mn הו. IIT'B מיירר nvap pבלח»»jnn החג.'?ל 1

11 - 4 -.(11 (. הגרF יז j'yun הסםזר itbnn נמג K itisi כדרר -pia כלל V>a כסשםרסירח,rrnn mienba החדר,,לז i»>i ררחכ ami (««m (נייר ntaan הסםזר py-ua ש,יררח כברFיז nvn»n.3-5 ev מ", *'» VapV ל!'כל -IIT'» ניזיר >ya כעל naxip יינושה 'm "ל V-m רר בידל -na מa Rin 6-9 הרוו MeV MV 7'a בוונרביה כיז n»nra nai רמה Sr דיניר "ל -rtbii,»ii'oj נסירבי, jbixa רנז II ב mivav לבלרחר "ביבל ^aij» כדי»ta npsa ססיקח I--J...j f * /IYt\ E, E, - n-mn הגררת הפיו," mnsa הBiiJKn ' Kנרגסי בירר 1 (הIברררח ninan הןCברבסי 'i-unn 6 השיגדר -n'ta -nuan בנייר.nnan השרייי. ב'ז II j'a ברביח n>i-i]r הP ' ipn בPר! jipa הנרבעח pji nyjirn לכי! Kגרביח n'l-ijb >m בר,ל iia להירח ססדר ni'n 1 ; -pi* נריר (itben הIבםזר prm בגר,'! חרIבה nin ppa בPר! 'Bjnmuia Iברברוונרגס' Pו ip כל ^a.rav.15 לכז, ev "ל»>»> ה-ז nynan Y-n הירגעח pii סרר!' nrpa^ לסע"ה חחרס inn "ל ^w כ- 30 ev «V-a ev 15 בנל (ii l»aa נד בברעי! pp-iaa הססזר,,-iTean ר Kס OBI בביח n'u יהIברורח yxiaan mnanr הIבמרנוע בי! ni»-in I'a הרמוח j"naa בבר'ז it»an הסנזר mn הריי,6-9 MeV הרי 'in ירב KII' K סהס'כרי ל!'בל ^apv'ia>n» iit's מיזרר Vr "ל ip ר'! ססריס IבK 'la BIBIMRB 'זרסרם ערררm i ni'aiir ברבירח II inna 00 בחחרס 300 ev O'BIBIT'K יזרסר.ים K naa יסגם כסה in» יסרד ii» ^aa כלל בכל V»a ITIJI סבדרר maiya נחחשב בערבדה aennj IIס x.1/10 II חר inx "וK,,xin למי 'BV חסיב nt aim זה,0'3'X' יניביס, רבכל ^aai ספPסררס naps,ז( (n,y n י.נמ ir» כIבה naa!'רימ 0'ip חז!'ימ -rem O'prn "סר יכרל,ם '^ia' nnv לחח IITB םזרר,'sjjin רזרבגסי, in הר' ii» יםרד יר i':y למלס NwaV בדרי..Sm i' די K Kin הר O'IOB ממרימ -n' «< יסרד "ל 'BiBii'xn הוויזוסרמים THRB םזרר סווחד TUB VapV ייהסיכרי ל pבל 'ia'np בררר in ninjnn למי מהבחרח >B> ברעיביח B']>HI רמה nm לעררר TiiyV הסיכרי 'ia»n,'p?n חז!'יס, 'ip 'יס P 5 סרברM 'BiiT'XUin יזרסר.' רס Pרר nipi,ז( (n.y n בעל >pa ( 5.4/10 הב"ל m"* "רוו "ppa Rin כערר, Ben David and Huebechmann Huebachnann»"» U>xia IT nb'w 'B> miivrin niiiapn naa»ojjitt IIT'B Vapnn pnבל n'jx nmaya (.. 6 Yung and Dnahue -i ( 4 Fleiehman Fleishman (7 Ben David et al, *"» nyxia -ini' ^'ti' miap.'jiw (n,y nnipaa wi'r Tin,O'ITBB 1. I!. ' :ד,ברדרח הר II "רגרח למי "יסה זר ב' Sער '''ע שמזריס, ווסר סנK ר מיזרר רזרננס' סממזר'מ נרטמים רחי"כר הרוחב ה!'רינחי "להרסה MeV n8iiiv»»nj»-ipn aniin iar»ni O'BOH '-itsaa 'BJJITI -IIT'B IRXB IB* כ-, Pb 20B סורררח '"ע!'רינח,ז( ( n סברזל. הערכרח ביטםרח לגבי הררחכימ ה,רינחי'ס»»ni'ipn 'annn 'aj> nibu maiyn.vtiaa (n,y nj'ip»"y mitten, Pb -a סל הרשרח הסייררר" כ,זרח Pרגי ז סר'וו JPיה n,y ( כ'סר,רח יירג'מ גF.ר י", 8Eetee and Min ( ^8'Estes and Kin'"» WJ O'JIB nm'a (n,y n'jpx'ia Y 'Jip mtpa nmt»an main Sr Ni62,ס,ררררח '"ע י'ר'! Y סרי. pנ'ח Cd112 ר- 7.64MeV ב_ (,ביר הרמרח 7.64 MeV כ- l12 n'xpr'ia Y '-ip '"» nmtjra.ni -a 7.64MeV -i Cd MeV main ita» Y (a!'רבי 'Jip י", '"?, Cu,ס,ררררח mww.fti, Sn Sn, Bi Bi כ- -a רמרח mai (עברר nay ( 9 ' Giannini Giannlni 8t et 81. al.,(f8,(fe (n,y (n,y חשח Pכל,ח mvapnan שלכידח ni'ava ב'רסררגימ 'jiiai'j חרמיים "ain בסיסב'רם, nwinj.i'j'a בח,שח רכררם '"yi',(, nai '"ער' ר- חרר יייסר" כשPיררח כעברדר" וולה ה מיזרר רזרבבמי סכסה שרג'ס. עברדה יםרדח, ירחר,ברנעה '"ע, a1 Ben David et ך(.,-!, MeV.

12 Pוגי ז (,ברו ו a רח ב- a,רוורח,bi,pb T1,.Zr y 'jip»"»,", nmipa,bi,pb,t1,zt -a man iiap ( loramchandran Ramchandran andmcintyre Mlntyre - Ti(n.Y.(li(n,f (. יס»' ל."ז r'**.,וב an* nmapn ה,בוירח niwibh נmזרכווח מ rירי!, nmpae.ז'.se^.t^ Fe(n,Y Pe(n,Y,Se וi,Hal ךכ -p.ל a»pb^» mrra ל. «"» jn'j גיחז a>a ה'ה לבלרח ni^a*.יירר '.- aיio -iit'b ''B'm-'B בבלי "»p "jsaa,סיי NaI ««>i י I גל p,ס ipxta כ.ז בזב,ו jaa (8 ntipaa הlaרדויס»iBi«n רגיס I ביז הםר j'3 ni'navnn ma,.. T««( 8Sstes Bates and adם Kin Hin 'rv nmap* nt» n-nnn a'sibi* ר;יס I.ר p"' י., a.ןכלסרח חntVaiKBa niaiain הג niaia הרסוח na'pi ד,יבח ma* ל Iחי B'B^aia הגולסים 'jibiin יגים I חסד pa> לבי, 'B^*-'a י I וי,רו.י-ילם iit's a זכוח ni'aiia.גוגיר"»b^ י I םה.זו ל nana BiBit'an ח Iיזןסר. na Iח mnr^ לזהר" n'a היה jn>i גיחז»V לן D 'ipa ר'וי inn יכר.בירב v 1 ' D "» בר wn חרבר Iלה, lia^a חר aרם maia ם 2,ברח nisiaan םה.ולכ.רח mavaiaan י.' p"'.יזרר -nt'b יי-ילמסי,.'Va-'a רזה nti הבגימ B'lan יי-רו Iרח niaii-'a גררלה n"»ni בה,ובת naipna הורחבים 'anna ana כורכ m>na i«a היר '»nmpa ה,ייגחייס 'anna הירחב'ס np'apa ב,בי,ח ni'ii'ja הגסירבירח nia'avn בס 01 ה.ביירח,ia בז, tea ה,ריגחייס. בםר.n"nanpn גדרלר n,0'ipaa הzכpיייס. niai יטוח 'fw.ל 0"nj'-ip t'jnn V» לס B'BBBB'B טרירה סיסמסמיח flf-ra ^p,ל «at הר.ם רבס nam na בה nii»ain הו רגה n»'paa ה,כורה הט ntiapn nvpj Vה it aiiapa. ( llm Mreh, h. Shlm and adמ V1f Vlf '-י '"p גwnוה anapi intvi גי IIררז BB'VB* למי לםלימס IBV טחחח nnna ni^aiaaa המ.רכלסרח niaiai כפרכרת n'a-ija.גרביה nit רמית»inn דדהרי snppia םר W7 ייס O'BiBit'aa םים aביזךס 1»IB'».יםר. p"«ך.יס י", 'libit'an זהדי ה 8 יזרO»int 10 ווחביס Pויגחיים..0"nanp >ann 10a כטו,ja כז, 6-a ב- 6 lttaj גסדיר I ( Ge(Li Ge(ld 'a'jaa בבלן'»i'r חרך סיט,ס Tin.'BB'JB-'B יזרי.י-ילמםי, iit'b a»"p ' W י ם pיימ anps TTBJ גטרר aa בם aib'p p ימרב ה Pויגה njnpa הסיר.mtiBn זרח. תוב aרת maxin nnap זבירה it זר nam' יחר.רר l»aaa בסה.ך. (12 'ann 10 ma -n»a (,, 12y. T. Schlesinger et 81 al..»"p apxia HBOU a»'pa miap הםורה.ד.( ל,ברררח לס טררר חחלכדר'רח לסדידח «i'i«i Ge(Li 'a>ia בגלן',,"חססר ivanva it רז a-iiapa ב,בררה i ב.ם,Ta כז, iaa כםו.B'JI».וג'ס. O'l'p-iaa בבי'יגים 'a-tn "'יינהיים חסרים 0"nj - '» -nt'i.'ירר '.- aלםמ',,'ob*a-»a ta^i רלבז i^a» יכלר niatv לזהרח na.ח ה 'aibit'an I יזרמר.ים "B"man והחי.י'ס iit'b^ לםי,רר.'Bijinn הרזרגגמי. («r (יס ל j"s* zייז,, לזחר Iח D mat na ה I יזומו ni'na,»"p W, D BiBit'aa םרירת םידרו I "IIT»B י"לםמ',,'BBV«-»'B רבם pריס anpaai avaa כ.לה יסv בריך -[lit 1? r jn'j ניח TMI תסיר.ל. a 1?* ( 11 לסניn,'.בו. 'am סנח.ר iani» בהס.ר..(l»Bna לב pxa*, J סרירה ann ים p.,ןוז'.,i»»io aibifa סוסוי, 'B3 כםי WגהJ8 a»pj» ב,בירה ** aiiapa 1 גרםי nniapv IBU ל,בורר" Vss הנ"ל jaa בהז wia הרםז רבס wxi,ל p* סרירח n-r»ia הורחביס O'anna ה "ni»ip" Pר'נחי'ס «b לס niaia הרסוח סה,ווויח,.nmipaa i*p] גסוי בa D,ברדי" ni-riap הבז jaa גםייי irrai םDכרח maa דהייכה aa'pta לס niain v^ הוסר" הגבוהרח,,maiaaa י" p"' םריר" ni'aiaa n-i'ts.גובירת ה B'liBian I רםרג'ס לגכי 'aa הוסרת nסרווי:ו niana nmipaa חגIכיכו'ח,,BI3IBIB 1? PTB ם'ר, nunii גר IIגית at זה na מםרג BITIB סר'ררח.'BBba-'a -'. aלllי. Tit'i.י,רר D 'ltnan הססרזרי II nmap 'יוי.ם,ז(.(n,T spיה a'xpa'i םרי. Y-n ח-ז 'np Pרני '"p י., miipan הסזירוח aniaa בברחה.גוביה a'liia n>pa ב,לת aana הוסה " npisna םת.' P.ליהז ja'^a '"» n^iri ( 8, 62 U2 -ii3p r 8j B8tea and i '"» Hi Ni 62 62,Cd l12 Min ר - Min aםd I Eetea,בוו Sn;Ni,Cd י 112 nap wi a'faa,cdl12.snl18,sn 1 iiap,,בו ; J ll *'Shikazn SlבiJוa ri,בר ו Zמ iiap ם and Kawaraaaki Kavara8&ki '"p,", Zn 13^Ceaara Cesare et al. a1 Pיםה זבררה סP 'םה גומםת בוגזה י", כKלה נ-י',בו, י., פם reס ו,חכ'ט Pייגחיים רסa טררו ב,בורה זו ב, ורחביס ( w " fi3

13 - 6 - ( ( 15. (l2schlesinger et al. -."y Se 80,Sr 86,Sn X20 may ; < 1 5 M1Cha1k Michalk and Mclntyre '''ע ' "ycd 110,"ע ;עביר p'jna p.ge(li e(li 'uba y wyj ((( 8 Estes and MinVw miay 1? DTD Van nmayn ba ( <12-15 jn מהו n נמדדהm גם en הn לר p ה npivm הזריחית n»n»i?n של?71" רחםינים a'ji'.m המפרדיים 0'iTian פדזיר TIT'S אי K' אלסטי IDOVK לערמת naiyv כרין 7113 כל העברדיח הג"ל (פרם לעבידה של געשי עס גלא' בחל לבבי n'^an 'aa הטעיניס שלV main הרמןח maiajn הגמיכית המאיכלסות nibbaixan להסיק p'n מסקנות? nupa 1 inpn הקין הפיגעת,,nynaTi וyi "' Y "י בך T.a אפשר mn "mate היה? 1,ni'iT זריןח, -ia-im יהדבר במדדך mai רק pa שחי 'rip ישc ^ל "? j " x j שבריב ana החליקית rnpi^nn הזר יתירת ni'n'iin פרטונים B'JIBIB אלחם.n^s ארלם ^itt ע -"y II.D'J'cn הספיניס nyapa בקביעת 'Vn גדרליס a'pi't דייקיס 'KV גרם לאי D-IJ nmiya מערררית rna-i רערח "ל 'TO D"m»Tp קר'בח"ס D'inn ררחב'ס 20-a כס- maj במדדר (fief. Ref 11 ל- 1?»i» (פרם Van הב"ל nmayn בכל העבודרח ^aa לגני ^aa חל p p*?n מהם na אי '» הרייק pmn היח rrn גדרל bna מסיביח nia^a שהיםברר.^TV nainw לעיל. laa כמי,7a כן, נריב ana 1? irt בברהרח, כאך,rnmai nit'sn עיצמח הפיזןר nasiy כאך -\TK3 >iiin ודרבנסי -IIT'S פרזיר 'l^'i איפשרר גילרי l-rs's שלא R^S; כאלה n'jsa היך i»n הבסירנייס n"]i'n התבארם Disarm הבקרים B'-ipan.D-nsicD משופריס. D'sjna בחכאיס ^apv לקבל rast' שאפשר n- מה map קטנה nrv'n ה?חה niui;r שהושבה mse-iibj'kn כמיח האינפךרמציה niaa ולכן 73^1,abnj גדילה, (..(Ref. 9a- 1 ( 11 ti^v miayv Baa mnsn rrmpn aib'p -TTEJ K^C T'-'X'J r*,ir 1? lua 'BIK לגכי ארפי lai'j מידע yna I'in^ להיסיף n'na* יכולה ai'pn הקיטוב ny'ti יידיעת,n'"iiii;»D מישרריח, naipa וטבת מp rniibaa המפיזרת nmpnr רינה הP דרע yit ההתפרP rnpaannn ות של main c^ הרמית המערררית rm-nyn הגברהיחי.mrnaan אינה sr«בנ,טף ':רי יזr לצ"ן ",לא נמדד קיטרב הקר'נה המפוזרח (פרט לעברדה שובר( ר 1.2 מטרח mea העברדה rmayn : nnan המסרוח ni,, -ip''yn הע'קריןח VB של miay עבידה IT זר i'j היי כדל pמן 7apaTa OIO'B שימיש Tin תרך nnw שיבים D'-iTsa ממפזרים ((Y,V»ץ,ץי( 1'spsn צרח (ריאP 'OJJITT רזרנבטי -IIT'D פיזרר B^ של n'ad' סיססמטית TITTO מרירה yiifa אי בדציע x, למדרד inn רוחב'ס D'inn קרינחייס a"ru'np גס -nay 01 עברר רמיח man 1? O'DIB רקע טוכיס ypa ixjn חבאי 'jy על mapn הקפדה '''עו '"yi בכמה nnaa קררר n nmpc,ז(,(n,y n (, am' ייתר i'ki^ להשיג (7m ניחז lta כזי mixa בצררה.Tni'aa במייחד. nrnaa בביהה KS בא IIT'D עיצמת פיזיר naxiy nnj בחנו -i\rx אשר mrnaa מעיררות בכוהר" nmiya יםIפסIפיpיה np'dbod סול D'Mii 'TO ררחברם ו:'רינתיים 'TU'-ip 1- איגפירכןצדה ; 1 'aa יגני החכינית niaiann של?» רמית man סעררררת rm-iiya גנרהרת,,niniaj ייpיב? ^ap^i n'liidi'ii.iaw ב&, (n n (Y "(, rpjpn'aa ' Iביה מרי\\ nan וימה vi> מיוע n'vr'? לה< Uלים -mm ןזפשר ap כר,,, '"y y ITIWI לפליסח na^a ניסררז; לםף? ID 1 של "JO רמרח mm מתחח? nnna 1 Bmia סרדדיס 'ann ריחביס m'm'np p רינחייס vל *?w man רמרת "?ya מעל tjbv לסף? 1 n'^a לפליטת.7nBi'j ביימררז. jmcya"? למעשה, *Kjn חבאי ypin הרקע m^n אליחם (a"a מ"ג (a-50 כירחר (כס- -im<a קטנוח nntp TBinm»iaaa רמר n מכמויוח 'OJJITT רזרננטי -IIT'B פידרר m'jav לגליIן ^u לבו nira'tt א'פ'סרו IT זו miaya הגענו נעבידה uyan ג"ק.(i"p הרדרח nmn לכר -\^ יכולנו uvia' לזהרח mntb אח nk 7'a (ב'ן nbs אלה nmaya בעברריח m^'ain הרגילרח ni'isn לעומח הכמוירח naiy 1? לפיזרר TIT'S רזרננסי 'DJJITT עון, g '"y ימיש ia'f באיזיטיפים B'aiDiT'Ra מועשרים,.B'npyi דר iai שלא K^W נעה rupyj עד TS כה na האדזיסיפדם האחךאים? D'-K-irmn 1 ii'5itiin«n

14 ך,nt פמוג.ז»IOB כיבודות nmaya 3. ב. סדידח P m»ia יסוכ ai'p הקויגה a:>ipa הספוזוח,.mtiBn ו m\- כפי 3«> סבייגו ii'»xw לי KV גיסה aryj וד ty כה..as סדירה m'i» דו n-rbkd IT סיססות המ pת npn סמp nupaa גות *a»^ לבבי מימשסםיPה ap'bae'o סי D»ann?w רותכים קרינחיים D^'iu'ip סל *>v סוכרי E1 El 'naya ו-.HI M1 -i כסו iaa כן, IWKS,ja כיסו בסענו layaa היי-יוםםיים היה n'a יובוב aiany סל Pויגח "JW VIBIITIIP P nj'ip ורדורס'ל -pna כתיך layaa הסובו הBBVKB «Mלםסי.וm בMחד inna הסעברים "BB^R-»xa»iayaa (..( E2 IK ו K 12 M2 ^lbiiinpa וודוופול הP naya סעבר ji מוב nyap קביעת aiws'k יפסרה K aib'pa יסוכ הP BT-IO וידח,'u»na תריסרל, הררסיגגסי, ''Jis'in ל pכל "jap.1 ג. םדידה n-pi סדוי,ח np'na סל ">w יגרגיוח ni'njk הפוסוגים O'JiiBn הספוזרים B'-iriBan פיזור -'. Kומםי. "IIT>B '"y,,.'bo>k-'k כך is גיחך ^n } * 1 ni'a-ijk יגרגירח הוסרת mana הנטןבןת mvaiuba niaibia הס.ובלסיח '"ע y"' סרסרנים D'JIBIB ילה..a^K בסי B3«שגוה,-»naa nmi9 בהססו, מ Jיגי uitxa כסיסה it nb'ca זן...a>3»x» 'ביבים 'j'yij גרעינים aaa ככמה n mnn חשדן n»iijn אגרגיה mt רמרח 40-a ושל *>& כס- ai'pv יומם לp n m»ji'i hmsia ח,,,;:רה גםיןנ'יר 1. ד. aדיוה m»ta סדןי,ת np»n סל w^ החלוP ןח mpivna הזריתיוח TV ni'ti'itn של הסיזיר -iit'sn האלםסי 'n'hta יהM י-ילססי, j'sn'jk-'icai לעוסח naiy"j בורו iia היליסה nni>«n rial רסו'ו Vr וול O'J'BO םסינ'ס 2:," n יגס niaiaaa הבבוהוח nmiyan הסווררות main סל הרסית ">» OM'SO יג'ס D ס yiap"> יברלנו לpבו, בך ii'ma* 13,''' '"y הסוגעת, (nyain ViBmip רדווסרל P aiaay היה עובוב n'a aaa בהס B'lpa בסקריס,J3 בן, IDS כם(.mai3ia הגברהות. mala דעיכת הרמרת na'yt apy Pב ' ma^amaa נסרברת המרבלםות maiei aj»ipa ב,ריגה הססן זרת, nyap,mtiban קבעגו "y,", סדידה nt'ia מדר' Pת np<n סל > החליPה api"?na הזריחית n'n'iin יח n* Kחוז tin*.an-iya הערברב. lina מתור. E2 B2 ו- i- M2 מעבוי H2 >naya סל v<* סוחלסות m'jnib Jסות many למעסה עו nya^ Pבלגו uvap Pויגחי והווחב הni'ipa ' annai Y ברב הaia^yn Mחוז tiim יוייח n»'t,(2.2 (, רהתו J.וח mminai ITO סיי i גס nu-i ה (רK M2 לגלדי M^a סעבוי 'laya 1 * im>na בסיוחו n»*jt רגיסה MTV הסדידה סלנו at'iaa ש 9 'םח n'cw j'»x^ לביין v> '" ביגוגיוח ni'i-iim גכןהות 'l'yuai mai3i ובגרייגיס M2'iiyn ס,בו' *»w סל ma'jnia סוחלסרח ninxiy סל?» עיבסוח n nuipin ו.סוגו niicxin חדביות a»ya^ לס,סה ja הן.לגו iiv» 1. A>40 >,ס y r/d P הPריגחי'ס "ni»ip "גסדדו.ntiaya mil בובורה, "יסנגו uawn יח n* סוגPביח n>xpiis החזז (r/d prinn,בור»iaya iny ס,בוי n 'aimii נ,זרח הויחב'ס mtya arm חןסב,aaiaia הסרווות הגבוהה, niiiyaa na-ia םכיב הרסה 3>a mai רסות i>a בין yxian הםסוז' niiiaa הסורוח,D D Pר,6-8 כivxa MeV ainna בחחזס.כE SI ap»ia Pה n»iitnea avaea»j'yiia an»ai> >JI>OJ yi'a nv'aa ( 16Lynn 'i* n>a»si Tina *>v רסוח סל nibt n ni'iv ו יD DJ ל n'bim'nn החי.ווסיח annua הנוסחה mtya ב,זוח nnwa גסביתה ita כזן niixa ורה S ב l^apnar D.החPכן»aiy,רכי n i\n»'ii»i לסהיסנן (17 'tv החי.דרסיח סל n'btiicna להיוכה a3-iya* uii»a הסןןגן n'ji'ia הגםיןגיח P ptina החןז n'xpji םוגPביח. ttח BK. (17'--n Lang 'ם -- and _nd Le Cuteur (18»» i'ia -pi n»yi 81 Bl naya '"y niaiaan niana inw anjna Vy nesiaaa, v ( 18 ' Axel xגel החםסלי,,' בלוסר,,iai^a חגורה P n-nin ר' Pסיביח nia'ap^ip "ל ^» הםררסוגים 'jibna ל,רטח naiy^ חגיןסררנים..'jitBi'jn,, >D»iia pjyn ת,ג, Vi»'ta רזוגגם הדי.ול Bijiti aתןר סהכלה סל הסכילה סיד, גםיןגי לגכי ריב הגר,יגים כסכלה הסחזדריח; בדי הסכרססת,ל ההגחה ס"רר הרטוח הגכוהןח,", ם,כר גסביה רוך טכגיזס.ל בe '*ea סגר.ה axiiv בD pisa ו, 5,.' ההתאםה aaknaa היתה an'a רד i' םןבח nais בה nnסכ avnnaa בסגנלות aivnn nivaaaa החי.רב.'Tin'nn מתי.ררסי.

15 D"pVnn יים. ה,יינתייס החלp "n'-ipn 'sninn הררחבי 7» ''n הםםסיםס' 117'Ba ילרג הD na n«flu'-,יביי, nn'n היתה mu»a סל היבודח 7* n»u גרסמת D רה mea mm וסוח i*aaa ססס.ו -"p7ii תל,ייס "«ip "ינתייס cann ורחבים «<" לw 'a'nn ססםהיסיי iiv»a זהיליג nit.ת yiay"? י,ל aim נהןב (n,y בנ'םןי',ז( n >»ib»ia Pררבןת Pדה jn'i ניחן K ו K7 lain י-נו הדבו uv» mpaa נסוכה. בס.naij HOT ל.ותה רסה nm«7,7i>a"ij*a aכנרביה, Tir aסיד הnianpn maiaa סי"ןת גבןהןת nrniw Pלבים im Kח np-ia בד M* גו K.jap ן. I, ma הו. 7'»-u בו,ין im«a ב.ןתן >7apnav מםי <iinn הרזוגנםים -iaaa זרבדר 773 כלל טם.ר -p-ia* ji'a לביבו, כיוז»ix»a7 P נו הM aivsn ילרב BO'Bn הסססיססי ' לw «V והזהבים 'acn-ra ה,ויגחייס a^i'if" סוטה neis גבוהה nam ססןיסח HUMOS בבו,ין pvua םםוייס "i ;כטה ndav וטות men.ni'ii? ז,גיןת. ani«.והת m7»a נסוכןח, לובות,iti3is] IBUS בנוסי ; "nan7 Kטוו 7»»7 ל"ל בדP npia נן m גם i'p P ירט 'np זתי mrain תר.,ות «7 ל. סססים n,i>' I יר m'pa ה,יסרת "l'ia בגיםויי Y (n,y מ, :,וםבה.נוםלית לw הPריגה סהווךרת סביב ביסודרת הP ',ביס ל- וP ירם טPוס Dips i'pi,pb B»snpa nnib>a 5.SKeV S.5KeV 3'ap niiiira ai'ipa 7» n«7aijit aaiip ( ז, (T T'> Y ' a'ipia יה zp בוי. T-a ה-ז >na»a ט,בדי niiip Iטוח,ו pa ;ין OBKB ט ס nut זונה (crrelatin סחים tמ anna cefficient (..(d,p d,p n'»pin "ריי,ביח "iv» ררך nii וטיח לירתז jni«7 ni7>aiaa הטובילות B'liai-iin ה.רוסוגים mxiap רת I Pבו,ןבטרת many לכין pav ב 8 ר aaa P pi«a הב ג n.ו 1M11 na ns הנוטח.דת nmnua החי.ררםי, Tf'^j n ni>b-im'na ייהז מברפטרת nn>isa nisiaa הפדירית הניס ןניןn.ni'ji-5'ja נ Iרק p-i»a mia?a ה 7 כוזה ni»ina בחונ.דח pu דוז u'innen הeמודנלם >p-isa '.ילי כ 8 ר,'ס!7>m fnimirii,תהרב.רת, n»3i'8»an הניסירנית a'wa ה' im na innj כת.ו»»'7»n ל 8 חי.י (11, ,_,... ל.יר הססרית רגבי.ל.,ל לח, סן nר S ר. כבר הזםיזי בססD '.רםוםיס O'DIOTB lbaa lj'bia naa mmim ia»tji.7»»"> mini ni-iaaa "ii«7

16 Pע - פר - 2 l ma רym "יאררשי 'DTiK'n ב IוP ( tea זה?n "ixru גח.ר כPנוה nu mjpa ח הגרPח.רח nixnpnn החי.ררמירח ni'b-nx>nn היטררירח ni^-ne'n עליהז fa'^y סכרטטרח niaia הסדיירח m-p-ra 2.1 של «< Dר at P pis זה גרM nxijה כ' Xר ix'3 "i»ya כטעיל.a'jx Kלה. m-m על סריררח ">y 'liw שרגים B'n-iii של גירסים ^B nyiin,,m»ji»'in השם,חם חנ" ייוניי n 6 nmni (rr רהסרררח»Bnixa ה.גוגםי r anna (,,(r הויחב 'nj'tpn הקריגחי החי pי >p"nn n«i> לרסח iia'a היםרי Pיכעים >j?aip nx.ח anna הריחב >^an הכלי, 2.2 נו.ה nx-u.ח nx זר.< vyea ב'יף 1T ( >r סל niaia הומרח המעררורח ni-myna הגברהיח niaiain הגיריגרח n-naya mm'in ב,בירה 1 ii'sa בצייו (סהגדו -nan* 2.3 ירב.י ^a*,' pביע Mח nx yiap i->ba הסםיז V» לס הוסיח main הנ"ל.י*ייי i">*xi,'?"in בט v»a J יף mxnun הגימח.רח היסידירח 7tnTya ni»n6»n בוזרחז -TOBX.םסר *ל 1.millin הםזררח. nipa הPרינה ai»'p במוייח rn'ia 'iniwpa "ק.יורו' nmen חגיטח.רח הסרגרח nixnwn P יסרב Y 2.1 הנרמחC!רח nutnun היסירירח nvn'a נוגרר iuy סיזיר TUT וזרגנטי 'BJJITT וסי Vp קרינח nj'ip wx.סו (,,(E.E-HiE E.E+dE גיג'הa - nixn הM ainna בחחרם a'aw^ םרמרגי לוסגיה D'nn F P (E1dE (E'dE ב,לח n">ya Y, J^p Pרגי ni^xa גחכרגז כ.לרסח jnani D naip יסר גררל סP >iti קרסו imp ^yai גמח, רב,ל,nj ליחירח m>n» 1 7 D'j'y-u גר,יגים n 'Jf יםרח של ni»»»n IX ר a 'יבי»aiy Vya בעל i-ba niiia.יגוח במסזו nsya רמה ב,לח am,", '"y n*n»a כסגיה O'TTIBBH הסםרזרים (E.E-ME Diana בחחרמ a'njx חrDi>Kn. aליסר. מם asו I העימיבים '^ya p'jibin בעלי.נרגיה (7 E בM יזרסר D Bisit'xa הפD זר.ל nיך Tin^.aTBa m'n«יחירח n»ir,רית מר nבל n'arn 71 laa בכרין Tim e 6 בחרז '"y י", :.נרגיה a»aajx r 11-«XD(-I'na (1 N(EdF =^W(e<i \r{(e6 (E' ( S l-"xp( j p :' i ai,נ P F fede (EdE ח 4n 4ti." r f Sl sinp D IE E., n>j-ijxa גרגיה הM n^ya בעלח nsaa הרמה nxx] ח נמ:זK la בי I Biifxa ה.. יזימי \>r סל mn'awa- כ.וזן (1 סה-כיחיח : i»xa v(e '" :miiba המסזררח: ajnpa x'n-v(6 ה-י. החלי Pה api^nn הרזיחיח n'm'ira של v<* הPריגה w(e = 1+ I+A,P.(COS 2P2(COBג tj a +A P.(cs P4 (COS b e 4 HZ 4 (, : 24EE בנרגיה a-jnjxa גר,יביח n'j'yii רמה am ''' <"y 17 E אגרגיה a<iu«כעל "jya מיסיז pais למיוזר TII-BV המ,ילה n^iyan n-0r(sחר inn-<s (E r (2 4(E 4(B '" -,\(x.t,'^u.t t = (f *22 2(E-E 2(E-B m l? r \ 1. l ס ן r X: -r-- 6, 2nX2g\j v(e aua הגררם n>n מיגי g הרמה.בהח.הי.ל ^» auxnna.bdia יהריחכ הכללי»V*aa היםיר annni -iib'a -iia'a nt^* לרסח '»pvna p החל >nj >nj»apn הריחכ הPויגחי amia n הם f.r J" > l lke'bbn ן(!? JI Ji (2J (?J.. + \/(?J יi -#.1 J הם aa הטםיג"ט B'j'Baa סל V* aeia הרסה הסעיררח VBI rmiyn ילוr nm רמח,-n"a היטיי, axnaa כהח.סהן הטססיטסיו r,r

17 : ב- זז J2TT 2 -a סחדל, pvitid jז IIהדסד IDIOT.,., 'IB הגל ^an aררך Tim הבן ua iג atn-< --A '"דחב i^tii דדפיר VB סל aa^ חרפה n^ya בילח n»a-ijx II נרגיה F Tinjn,,F_ הגתדן "y '''י A ( }1/2. I!IL.1/2 A \ 300 ev E A= 3.6 l' 7MeV (25 --A םהס IIר i«an 'aima הווaדםי *p 'ווו הגריי,->T»en 1 j>ynn הס.דר,!'-ד ה' 1I נבזt Ilוnדרה niin«nn'al'-i n'a'spwt..,סיבית 25 ( V» 'ווו,-iiaan _זר, -iw» רזוו A e חלו יה בסם Iרסורה הסוחלסת T בה נםת הספזו ד בtlפDרסד רח Debye י-ד. i*» Deby«miei»Bai lnta xxa] na nevman mi-ma nm"jn ה נ, Iי:ז "t'(x,t קי..,דביילו I יה לוו ך"".ירלה ביל I ורת Breit-\ligner ים ב II וס' IIן is'ima y Breit-Wigner ji-nx Vya aviy» inn VB n'xi^iuip «-'n ^(x.t n'xpma IWK ' WII ווP lana " npiv במסבוו aח rm namn הרחבת -I^BI-I דופלר niiin הנגרסת nyunn,., '"y החנויה n'ainn החרםיח "?r סל l'i'yian הגר,ינים:.I, r-\; -(x-y x_y2/ 2 At 4.t (_» סס, 1 (3 - l - T 7 -;;ך,- = '" t tנ, U.t -V l "ז * f / e 2 = dy 2 1It כ LF2_.. 1+y2 - הגר Vtu iin גדרל 1Iנ,ב, yapav,ח, '"y חתכי 'ann הסיייח n"?iy»a לבו,יה nyva^ IIו,סרונ' (<i 6 II n»inp'>k f e : 2»" >»»-»» <,ג"יניס n,( ':(' וזהרידךו,fl,,6ni>irai e,!ז HITUUKI מהןגרד,ח -n«*a יור n. e B,p, הזדיית D'lia הגררת nvnn - 2 'pa n-: a 6 d (E /, 6 (4 f = n e. e W ' ^T- * Hn%W ;.1 V s (!i '" > - f r (, V B (E si.n fj Bj.ntA- n r > l"li ל s 'יו B' יס.a 8 >aiy ידבי Vya ביי i?»aa בסיזד minan דר,דזרת nyaisn הסדגית 1 jipa הPר nyja בליית ntt את >yaip דכייט P f '».גי»T3»nn רורביס לוו ^»»«inn החנ. Pיסת סncpa mmi ד.יגה -it»an הס.זר i'»un הגר,יז ny»m רחי,ת ^aa בבלל nanaa תזzכנה JIBUTI IIהדסדז n»'iii«.נרבי 'airr-m רהTדננסי -IIT'IH ה.יזזר vnt'm לסחaר '.ל -m»»v r ןר רזוגג',,'«aaitT לכז ja*? 1 i»«.' לבי,ה ny'ta בר,ינית n>i>y^ סל D'jiiea *B ה.יסדגים המ.יזרים..0'iTiBDn לכייה Pריגתית n-na n'ni'-ip י- «< ניסרדז jiii'i חרםי m«' בברייו i»»iaa בלהסד, (lnw^a כסייר n»«a 'רינה ni'npr הII דגיח nyaiea סבסזר itaa םתpבלח n^apna לתaר -m*^ * 1 (7 s (, 7 "» j>m n»ai»n nail^a 'ii»i»n V» (nvip ^BB^ "?8->IJB 'Ba-uxn ai*>sa»tn הפילדג ה.גרבסי (סגדרמל וסס, יחידה.ל הסוסוניס י-נומה 8 הךנתJ ב 8 יז י-ו a זי (i>,כ 'D (E * w 1 ":&»-[ A (ui/2 B:r:p 3 i [ (B-ET (B-E1 2Jכ 2 - aji«r' <- ^ 1 רתכ B 1 Tw הי. ma ה.גרגיה si'a-unn םהםרזוn "nr nvsian ""םהרסרנ'ס,,<pai«isn ר- 4 ב A»-i הגד lasi ררחב ann רד.לר T>ITI,בזר -nay.ד ID נויס cpjipis ב,ל,»*ya pi רP np'na (5( מדי' Pת 5 maun* IIסבוםIIח v'»*,.לבוייז»' VUM»I נ'ןרסוז. -crtb 8 ל' J :ז Triaim דזI1 גר,ין»->»V»-»jn ילסיייס T/ ^ nyxiaa np םםז.כרגיה a'aian pyian הגרייו ima כ VWר p-i רP iai*a כלדםר,w,ס. II gin הו niian הIIןלס pynaa הבריין p-i»n סת.ו, TO'V* יזו Turin «^ הםרזו 'ווו»rawi 8 הזכי anna הרךחג IIIדכ iwa

18 - 11 -,דייז "V ל.חח nmt הרפרח,ni3ijn main הנפרכרח, חנרטת. winn 5 (5 * 1 סחסר P pinna לוסח nans היסוד n»n. רלם, ax,^iie גם כMשר IOTO הגרעיז pyiin סח Iר? P pinna 1 מח P 'ימת n^pn כPיריכ an'pa סיכ ai» מMיד nm כייז p»a שכירך -\-\i3v כלל "?Va הרדתכ am-in סהכ,' 'jan לס m' והמות m-m הכסדכרת nijn הו. pמז jnp tin (26 «26lOmeV pn»a T'li '03 iw(.niniain main >«> t -ibs*-.- - < naiyv ( lomev -s nins הר.סדז הי. ססרר בייל של evס 2 ס- 1,ברר הטססרסרריח וה.גרביית הגידיגרח כ,בידה זי..IT mu>j nuitin n-i'iiunn nnimean -nay 10-20eV ">p Vni nt Kin jitm-in מטםר "סרמרגיס הכללי הססיזרימ לוזניה ליתידח זריח סרתביח ככידז e ל,חירח םוזף לוז TO l m»n»v, n>am n>ir nt'ip^ n»jp> 'ltibbn '>tan 'jiisn iaa,רינה פרג,ח, שנסובגו C:T,e מחPבל '''ע.ינ' I גרביה סל 1 (,ל ה II נרגיה B לוז הפישרניס O'JIBIBH *w B a'njua "?j (1 Vr n»*-uiij'k *"» Vapna, C(T,6 (6 C(T.e = / j N(EdE («חיח ונ- לערמ:ד ן-: l! לר.וזל הרוברח :דגכדהדח,.שר כפי שבייז ב Iרp IJBOJW.nyjis nj'ip :'Trisna הם.דדרים: H(E! N(E : -11 -» סה,וכדה maiyna njm רת ניכ,ח -im«,b'ttibd:t הובסיזייס, B'jiBisn T מססז nnח II 700a החלרח mibinaa nivnn בסססרסירה וזל m' פסםר TSBB הפוסרגיס כאז 7«ta חלרי nyuna nvn כחנייה החרמית m-inn של *B הגר,יניס B'l'yun כססזי. irn.iisaa חוס ה II ינסגרל Vuaiiitn הפ» Pסיכי 'a»bp«n (-כ (6-a 6 ה nwyav I1I Kin לפ,הw,ל Vy 6JE 1E-Ell (-ש JD(E <i(e יבס BJI, כייז P* *J,( B יירדח nnv מהר aan 1? -ina ל.סס,ביר may <ן 2l E-E >2Q, 3 הייחר, "O ללב '"'> '" 1 כפה na רןוpית' evnvw» TIB'S לסיר nnb"? וזנרכל לnDח ">3UB כדי 'ia P pi י P p'sa זר ססס' itsan המl! TBKD כרת T,e r^apj.-it mpaa. (l-a y»bian e- e nfa (-ב 1. IE-E '>2A 26,בדר -nay IIפס OSK* פהר ל in יירד m> 1 r. >' r פשיס ירח' ::ו (6,T" IWBK ל? 1 pכל ^ap כיסדי *IB'3 iia? "mi> BIBB,בד, IIIוזר המדםי, במ pרה זה ג P בל: BJJiBBSKn ה IIכספינגס ns ר.יוז Kח סיר 7i»«-i 110,ד if (7 «i > <.6r' ' / AS E 6-r(EdE 6 (KdE D r ס (a( 8 C(T,e ;= 4[t B. g v(e j F D (E6 (EdB C(T,e ** >-* = &"< «<*-> 11'(6'<6 > 411 s1nl3, "מS1 11 ([ ן.לסםי(,",: s»"y ( <<i 6r VBB 1?* -IIT«BV יזדר לl!»a'Bp»K pמיבי n^iya פ"לה "חן inn Tin כ,ח גכדיר nya s(3 a srmiim "V Ji'ipue <"y < <$ > nx KBaV -W»KB m-in (7 (: J "#'סהרגדרה (.-ב " 6,( י",.רגPבית.ח ( הר.ר תרזפ לבסוt 7Arad et et a1 al.. r (7' <::6 <<i> >=6:IIt(x = <&Xx,t r = l\i+ 2 2!EI-Br 2 E Iי A- 26 כ ר: t A +A x 2 --r- '1 r' '" r 26 :i»k3 ס * = ^T! x r r - r Q (E E הisaisn Iרסםר 64 סרגדר rata כ,רך BVnia Tiya מרחלס לס 'TO הה I רי»->Bnn ביז 3'7 n'ii3kn ה.נרגיה המפרנ,ח «;" nyjiaan של B'liaiBn הםוסרגיס כ Pרז 7">pa ה.יב,ח nyaiin 1 X ' ד.ז:

19 (..(11 7'3^ לביז aהנרביה n'aiixn Vw וp aa-in הרמה irmyan המ,ורדת 7'ynia בבר,יך itba הפמזר'^ (E F הר(. am. I יור -mi r לשם!'ניוח המרממרים '::, 6 fd,ו: vqיגים כר מרה מ"ררח ''', הורז נmוב,ח, יוו לב n yxa"? v,nyaibn npa»"» imiy ntn 'ja 'l'sirnir,,",6 'lmnn nyap p 1? ש'ליהש ב"םר t' ו : D :a"i'3 awi^w וז. מיייח לתוח מזוה הידרד סבמםרסררה של הםפזר (אס!'מ מממרסררה; ((minsbb BPDH -itsn ">» n-nnbdba. iif>»n nry ni'm m'7d.* ב. סרירח הוכיהו הברייגיח לס התזמר םה.דר (בליוה ובמיח; j(n'niy ny^a -ITBDTI lama Vw n'i-"y-iin ay Van n-i'i.a ב. דסידה יסירדו לש הבודל ו. c tr e,.ctp,e Vtusi ^w 71TW TT'ia.a בגרטף לכר יוו לפדרד וזח החלר pה הזריתיח לש הPריגה הסורזרח ביחם לכורן הPרז הפרב,ה,,nyaiBa jnpa 711a 1? n'a n-ituan nmpn 'n n'n'ixa api^nn nit 7na> V la 1? 1011a ו>ח הבררס חסססיססי g המר.יו כדי לpברו וזח הפםיז J לס הרמה מה,רררת, ',ו "כי y»iaa g 'B'Ba iiin n«kiss 1? ia '"yi,imiyna nana VB J j'ba nn yiap 1? 'ia (9 <» M = " CfT2,tJ ^ C 'r 1,6 לם sוו>. Vyb nikniia בגיםוי ו>ס!'ס סםסרסררה ז:גז ןנרדדימ וזn היחמ M המרבדר :'''ו :'"y -nnan H n'a nit O'vti u«n-nnbdo apsit Mesa,-nna וםסרסררח החדר, mibidn גרזל, 'VTU 7pm ז חגP miida סססרסורת VVa כלל (בדרך - -i-ra שרגרח nnitbdb סספרסררות 7a הז T,T כאשר "IWK3 1 2 TUITO 6 הסדבדר 'BiaiKa הוזגרבמי nmaa סברררח ip'ya בויקר 'i^n חלרי Kini,(6.,ח, 6 miya כ,זרת aip^n"? ל nייב ^n'j גיחך at זה n' בהחוזמה. יחס.(aaitnna»aay,רכי -nay,ברר D^IK מלהס, וזרלם,rrtn בדרך ^3 כלל -pia yn היוז n-myaa הס,רררת aaia של ">» הרסה f,f T,r בגופחוזרת ויל. '-i-i»a ב'רפסרימ ni^na בביור.11 החלרת -ii'xa (mev,,תלות 11 K ni^n בפרמסריס a'ldaada.לה av«חרי'ה.-hit n»'in ירחר. ^0>^ r,r בדרלים '">ni (מםיר i-in גז 'n Vni לסו nuta ^w וtםרח ל 7-ip ' Iרז nyaisn הפרבעח R^ וזר K'TI הי. nyswa משפייה y<" יל Bit ס'! p השמ.רשררה..niiiBBn ללזומ, H.'^BB'? M a'tbant'aa הבי.וססריה Vw לש Tt»a הפ.זר n'a ביחס? 1 (, a פnשנהע,ninwa פחסנה naira הבליה ny'ran הגרעינית n'i'yun לש^ niv*.לופח 'jiibn המיסינים TOBSC שכרשa JTBD י, סכיין a תלךי >i^n בודבי 'aiya המסזר itbdn רלכז n"73 A דרפלר ivtn בירחב anna חלרי 'i">n (4-a 4 (-ב -nain 6 שהרבדר n'i'yii בר,יגיח ny'va"? הסורלה לכלייה a'jiyan inm רמחך,-itBaa זר, הפרב,ת בסD nyaiba n ni'ai שדכה, יהייח,aji» הבריונית n'j'yiia הבלייה ay>aa nine סונרת b ntnmaaaw 1 רד WכססDסר,71130.,_כפ.iTan רםזר. >p סל T גם aiinaba a בסםסרםירה ny^ani זחבלי,ה תלריה a>ivn במ a ב,ןרי 'iiya הסםזר,,-iTBaa נ Pבל ^apj חלוח DK ni^n סp pt* מסירמררה a-iibias ב- V'taa.a a -a בבלל aa' פיבה דרסה, 7111a,aan הבודל (22 ובכרוז הבל.'.6 e 'K'jaa ii'xa ב Sיור P (3 n'ltn (הדוית nyaia הפובית 7"ipn j כררז הIיר 7113 niy"? ל,רסת arsaa בזריח סהפזר חלרי בם n'lta 01 'l'jn B M 7.279MV MeV nam הרםה -nay,ברר 'K^aa י רבבררז הבלK -nana מהסזר 'aiya בוובי M minban השם.רסררה Iימ p DK OK חלרת ni^n גחוגה mini 3 ב -li'xa I ירר r r=.78ev JX.78eV :n זר המ: it רםה aai >v של 'nbbibn הםרםמריס IBM כזוז:ר,Fe (n.y (n,f -iipa יר םםp זT n ni'ip pריג '"y '"ו n nviiyan הםיורר,Pb Pb208 ב_ -a.0.6 = 7.1eV 7.1«V

20 ו <t 94 ::גC TEMP ןEFFECT VERSUS THICKNESS Pb SCATTERER ERERח r r. =r= = r=0.78ev. 6 i =7.1 = ev IS THICKNESS (mm a זEFFECT EMFז TEMP VERSUS.93 \ DETECTOR ANGLE \ Fb Pb SCATTERER זז i ו «< \ l'o=r r,=r=0.78ev :: O. ::גC cc \. S I :: =7.1 ev ev I I I I I,, 90* ' ' 0 DETECTOR ECן. OPן ANGLE IDEG נ b M נעיני 'aiya ח iqd ר,(a a Ttnan (, ינזי'ח n'lrai הגל,(b 'trtin,ניר tiay םםזר.iriDij VBD ויםחר. miennbtw llnםםרiנירה apt*, ItםIpנ m*n I 'K ו!.ננב.. t2 חל,ח

21 לם w? סדידח nana הבליוה ayvaa הגועיניח,,n'jiyun מנניםים 'O'aaa בדוי - -na הקוז ppa המרגעח,,nyiisa לםני»ju? in מגיוחה,-iTnaa any בסםזו, ססרה m, עריה n'i»y מארחר inixa חרמר asm כסר IBD המםזו itdaa (למיה a-itva? זר IT נPיא x-ipj כשם a כרלע yiia וזרננסי..('Bjjm כערכוה maiya b כ,רכי»aiya DI גם pסורנית n'mapika האל ay7a? לכלי,ה lua נבלעת כנרםף ny?ai nyiisa היגעת D'JiBisa הפרסרגים nai7x אלרמת,'Buitaa הוזרננסי, y'jiaa הכרלע,וי yii 7ya בעל aibaa הסםזו '"y מרגע, ע"י,yiiB IB» ססף m'n' יחידח aiay לסניה, עכרו,n'2B7 'TTisan המפרזוים B'jicisn nyva כלייה גרעיניח..n'j'yia סםפו IBDB המרסרגים :a'n' יהיה: C t 'aiy ערבי 7ya בעל 'jnt-i וזרננסי y7ia ברלע ttxni גסבא nyntn הזרגעח npn הקוז yni בוור -mxa באסו a "בי 'iiy (10 ^(rjb t (r,e ב= j / exp[-(a.'n(e exp[-(a^(b-.. f.;n /Jnbj ך N(EdE r(ede להעדיך -payn וt Iז IIK הבל'עה ay'7aa הלpסרוכ'ח,,n->3nBp7xa ונכנוםייtו 'nss בונP רס ipa הבולע 'iiima y7ian הרדרגגס'»7ia ברי, "חר,,anx י"ו., Mwy a"y ם",? 1 IIT'97 Z קויב anp לזה 70 ai7 של הברל, y^iaa הרזרגגסי, K.י,>Bjnnn -jx אשר -mx אינר u'k מp יים "pa אח nx החג >xmn It ' לפירזר?ya סחרמו כעל aaina.-n»»3 כמזי. nnyis לםני פגיעחה אלקסירגית '1B7 n»ji-ip7x ay»7a בליעה pa וק yvan חבלע n nynaa הפןגע nai7xa הItלרסה ai רה זה a-ipaa p יזןנגסי 7371 רלכז במ IBJJITT הסמרזרים לסניה n']e7 c-itisaa הסרסרנים amnin טמפר TBDO.'nxiDn '. הראn y'na ברלע IX אר,'Bjnta ידרננסי, לא X7 y7ia ברלע xap] גPוא >j»a הני y"ma7 לכרל,, בפיפיח nil nib'dx אסרמים D'aiDK ליחידח n-r'n'7 כאר ">»xa בדרר T"a הקוז japn הפרגעח XXBJ nyiisn גמבא בר'ע y?ia לא 'BJiira KV רזרננטי 7ya בעל ערבי b 'aiy 1 1,n»j נםח, יחחר nviys - nni מרעלה לבליעה ny'737 אל pסררגיח :n>n'.-a 6." Qi n'jnp^x יהיה:. r. (11 (' C (T,e (Tfi = /exp(-u -n,b»(ede rl. f exp! -( -:'e1 n 1 b 1 1 N(EdE (24 :., '"y 1', R ' SJפיח ו.בלי,ה הri'axya nyva.i אח nx םני' lיוים '-i'tia C nr - C r (12 R R = C V nr nr nyvan הכליעה aaiva כלרמר,A"b,ח O = /, e1n1b n בb :n'pn'b ים, שיחP ID כך 'DJIITT רזרגנסי X7a הכרלע הלא yvian אח nx כרחרים a'-inia 77s בררר כלל -pia ^ "el 1 1 I t ו"י '"y גחרז jmi R הItל pסררניח n'jnbp">xn an» ררה y7iaa בכרלע 'nxircna ההווראחי y7iaai רבברלע.'Bjjiran הודרגגסי. במ pוה aapaa at זה /[1-e a - Al-e'^^NWdE -atn(enjn(e,!e (13 R /N(EdE jn(ede aaan «7 ל הדמה :;-1 Q ti'a היטרד לרמת nai7 '»p7nn החלp pריגחי הnj'apn ' anna בררחב Pר ap'yan'ivnr חלרי" כי' R Iסיח n'axyn הכליעה הע nyvan.it ומה זר. aaa סל Vr n'j'yian הכלי,ה הגוייניח nj'ian nx אח nnya7 לסעשה סררדi m R R-B סכייז וו- ivaa,-itian בגו,יז המ.זר, pyiia naiain הסורררת הגברהה maiyan er7y,לr Pי ip'ya י, בע" yb»a» I הןא םסס xin הזררנגסי 'miiva הבול, yvian עיבי 'aiy רחססזי.,-itDatn הבילע y7iaa סל 7p D 'lodix'in ןפסרי המסדיס הגיM 'aban סכיז t'as

22 n naiyb ירתר, לעומח.tni' Vm גדרל Ii pbi ולכו lni' גדילה ירחר nvm n'j'jnja הגרעיביח ny^aa הבליניה -im» ירחר Vita גדרל at זה >3iy» מזדם *33» וזככל IIוערבי l» Pb208 ב_ -a 7.279MeVnma הרמה -nay עברר "TOB"* (למשל,. R זוeח nut 'וJכי jij' IT una הIל.זי( (a a וeינן u'* םסםיע y>b»b כמעם B?D3 על Vy -a 0.5 כ-.(R R (, כמר IDD כז,,13 %?* VB IIול nj'w'? לסיברי Dili גררט " "מ a ל- 1.5 l.5-> O"D ם- 1 ם"מ 1-B >aiy ערב' 'II»P זינרי,Mip רדם, P זהרזכרה aiatin»,.22 Ti'ia כבירר nmjia המרגדרי ח fj.etnmta, t:ln גס כזוי, BJL nbn חליי n»k כמוס איני ya R (6 (מe ebyeמ Debye סמפרשררח mimaae ma הרא M רl - C(T,B e "»? על TB^pya יפין להפסיע כעP yawa"? "nbys סעלרל 'I "tan ברס.רמםר -IOB^ -itdaa הממזר V של T e זל >» -itsn הםםזר ">»i רזל המp יר 6V (,.(n n,y "lipdn נחיז yiaj כדי '13 לחשב 3t>n> את an הסמפרסררה a-mbtbaaa האמ pסיביח n>3'd >DKa וeר in הםp,-npaa יר, IPK וואר amtya כעזרחה םחשביס cana ררחב jnn דןפלר i^sn של "757 הרמה nmn הסען,-רי' n-niyn בגרV j'yiaa ין המסזר > tשן IBK iiun '" 0 (i 1 ל"ל -a VyV כ- ( (A אי ^w in של הP י iipba lpn במקיר אשר -in מעירר -niys רםה nan זי.(A. (. IT aain חרמר >B של Debye יםמפרםררח mib">sdbi, T TnB'jniDn ר!(,יחלםח niibisbn השמפרסירה,T T e הiwpn Pזזור כיז j»a המםםרסירה aiibibbba האם pםיביח n'3'bpbnn (25 I 1. '"y 71m a*'ib םמייים נתין '"ע (14- T (T ( 3 זו&ונ 3 1 = 3 S f t T:"" 2 dt ז 11,1/8 מחיך Tina הגר 'I "pin רראיס -nays? B'RIT שעברר 00 <,,ו ft>1.0 :'->p 0"1',T/e le T le e -1 4 בחיז tinj גר 'I «pi של U13I/I71 T /T כגגד 'DB כבייר םס' -.i»ia e >ivn תליי u»» איבי T e,e.,!;} ל- -V ביחס ma maiaa גכוהיח p'st '!'מספיק nib^aia מיחלםרח nnibtbbb עברר סממרסיררת -nay ילכז TB^I TT/T<1.05!T <: e כl1 D'-itDaa הפוגעח כמפזריט nynsn Y Y-a ה- tnp קרז nvap'? לקבלת DBanwa שהIIותמשבי nnipaa ורות המp Va כל it כעכורה זו aiiaya.debye miibbba כסםמרסירח niti.700 הירח 0 K כ- -a היחה nn'n הטמפרםורה mibtnaa v פרק,(33 (, שס pns (ראה HK-I -naa הכרר na'v? לליבח anp Pריב B'miB היו מיבחים i»a הזוב'ס 'jiwn P לרי רpi»iVn I1 iisn יררחב רופלר anni h ni'ai,500 יהיי 5000K K-D מ- maie] נמיכיח הIIוינים a'jiwa nnipaa יריח סל המP bwdebye רממםרסיריח nnibnaabi הרי כררר סררחבי ררםלר misnaaba a"! 1 ;!! BJ'K nyaisn iipa 'ipn "70 A, I'jB'n 'ann in: '-in,t -a Dsbye סל המ pרר. ay'ra»icia,vtna minba i»a it miaya upta in a'ltba,nnt nsiyb עבטיח יכמרידה IIול C(T,e (, רכסטפרסירח חנP ז בזרלי (כביטרי אפPס ממסרסררה, ילכז javi ((ammdb apsit 'ld'ia 'Vtu 7pjn mianbobai, (CCT,9 b m'nai n'biy יז לבפיח ןןונוכירם ריחכ דיםלר יהיה תליי,,ןB -ב יע"כ מממרמררת Debye יכילח להשמיע על by f>nwn'> abia-" Debye JIIIBIBBB 3"yi,8^-a nbn n'a' ibsn ann aiiay nisib»' לוויסח הגדל'ס, C(T.;EI.R,M כריר וסההוספעה הגדילה כירחר חהיה על אמ pם ססטרסו,ה, אIIור כי 13 itt,aiibnbdb span Vy a»an -im>a nbnin aybcaaw mi. C(T.,9,H,M B'Vtia nibe מידדים עןבמח הפיזיר כסממרסררח חנקז נרזלי, לרעםח עיבמח הפיזרר כםמפרמי,'יית החדר..ninn mimaaaa iit'sa nany niyb,'btia tpjn mib"ibbb3 -iit'ba nsny B>TIIB Pb208 הטעיררח ע"י כ I ייר 5 נחיז גרף IIול אם'סדמD רסררה כנגר e עביר חרטה 7.279MeV ב_»"y n-myda Pb -a 7.279HeV aann Tiay 6 0 laaa ij mibibbbiibpsk Vs» lia pnj 5 ii'ia של הקרים בקרן הפרגעת איבט תלייים בסמפרסררת " l/2 e ב- Tl/ 2,. tipan b» Jtebye לעיםת זאח, המפזרים אשר בדP בר בעבררה היר בסמפרםררח החדרי (בבי. r רי כליעה

23 I Teff/T חם 38 Teff=3(l T 8 D et -1 1 \ 0 ו " 't- 't- >ט t- 1 1 L "- " t3(_1 + l.dt I J CD O U -ם 8 /ז Debye T eff כטמפרסירה תלית השםפרטירה האפקטיבית הםיחי'מת יכממפרסירת :

24 'a בייי וכa ' ITS ביו n:j P וכקירס iipa נזבייגך IJI'XSI כפי 'sa המ an ומה 11 זר nai נזל '-JT הפומםוימ cibotsn J'e J"e &t,y (n,y ממקיו -npae Y קיגי 'jnp 6=120 ii»» (בייו.(22 (.,,p=60 13 רזריךח = 60 nimti "מ a" a 1 ai'nn הזרישרב niryi געשה -nay P ברו -iisa וכפזו n-isiy ערפוח ";ya בעל *aiy ערבי M i;=r = 0.78eV b S = 7.1eV 0.96 =r = O.78e/ 0.90 J 1 1 ' ' ' ' e 9 D ( K (K.iraiv ערפדח. -na :נפזר -nay בור Y, Deb:re Debye mitbaaa נבמפרסירח : M 1 mimaabn הtימפרסןרה pax אפקס.ii^n : : חלןר. 5 ITS 85 K K ביז j»i מ,.חגה pinra b a D 5 וראימ csn שאפP rnimbbdnpbnic םהסובפוסרוה משחגה mnpn כפחרח ninaa מ 1?S-a כאשו "rsa "ii'xa וכבירו ל_- K Mi'tr nxia in airc'n. ( 27 maiy 'TO mia-is Tiay ni'iiajin ne,95k שהס הגגילךח עבר, tכספךסןרח Debye של עימרת.חישירב נימף מראה ששיגרי 1? לאx דןחר ini' מ 2 2?S-a נערר "pya של 'TO 6.6 דיגמה nm ניםעח naii 1? "TO של M]'^ לשדניר ni לגרוס "?ia' דכיל miisab כספרםירה spaxa כזה באפPם ma 'Tsisn (העומפוים Pe Fe Tipas יו p ממ y Y 'ip וגי P ' "y,,, 1' nmiyan הובערוורח,(e ( e B=460 K n =46d'K כ- Cr 50 -a הי <t'n K הומה 8.888MeV nain 20% r,r, 'H'V לשינרי DTiiDebye גררמ Debye tnibisa במובפרםרוח 20$ VB של MJ'U שיגרי,.IT זה, mpa בוכקרה.(Vllln^aa (. V: בסבלהןןן cjirur גחרגים,r,66 wל פחיח מ -5% בעוך של 6.6 >id -pya 5#-a nin >B באשו להשפעח ([ b על C,R,יש לזכרו שוכדידח "חך פערלה רכליעה עצובית נעשרח בפמפוסרוח mimsaba niwyj n'asy arvai n^iys - nn n-piar -nai 1? JI, c,r ''y y B nybrn^ החדו רלכז b נמרך K 9 >סJ ס- 7 ( לא ישפיע כלל על ורחב דרפדו 6 ילכז גס לא על, C R,,C,R >y K 1? Di javi ii>!iii jnn iy Wa yaw x"; ( K "paj e 0 javi Ttnn 2Cf6 20% V ל 'n נרי III, Cr 50 III. גמ DJ בסP דה IIIל mpaa VB Tf T-'r nvx אלה enpa בסקוימ W? לעיל u»»x ב"נר naaw שכבו 'aa סכירז שכפי ii'a e. C(T,I:i C ( T,b-a (-ב J yf>,?-מ -a "רפחרח mna-i., R R-a 5%- ב- 5?5-a פחרח מ nina של \m יגרי 'li'rt 'T ל גיום כ-! JוכDID bj-3

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים

רשימת דגמי מסגת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים רשימת דגמי בטיחות ותאי בטיחות מאושרים על פי תקנות הבטיחות בעבודה ) בחקלאות(, תשל"ב- 2791 הרשימה מעודכנת לתאריך 40/12//014 תאור Same Deutch Fahr Group חברה ישראלית לרכב וחלפים פתוח SLH T57 Same Rowcrop

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Microsoft Word - sol9

Microsoft Word - sol9 תרמודינאמיקה פתרון תרגיל מספר 9 Pl Pl + l 5( g) 3( g) ( g) 1. נתחיל בתאור ההליך בכלי: initial.341 eq..341 ξ ξ ξ ttal.341+ ξ y ξ.341 ξ ξ ξ.341+ ξ.341+ ξ.341+ ξ מכאן שקבוע שיווי משקל הינו: ξ P ξ P ( )( )

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יחל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב - חובלים

מבוא למדעי המחשב - חובלים אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב סמסטר ב' תשע"ב בחינת סיום, מועד ב',.02..9.7 מרצה: אורן וימן מתרגלים: נעמה טוויטו ועדו ניסנבוים מדריכי מעבדה: מחמוד שריף ומיקה עמית משך המבחן: שעתיים חומר

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

Tutorial 11

Tutorial 11 מבוא לשפת C תרגול 8: מערכים רב-ממדיים תרגילים בנושא מערכים ורקורסיה מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב" נכתב ע"י טל כהן, עודכן ע"י

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 5 מה בתרגול מחרוזות מערכים דו ממדיים מחרוזות (Strings) מחרוזת היא רצף של תווים. immutable על מנת ליצור ולטפל במחרוזות נשתמש במחלקה String למחלקה String מתודות שונות שמאפשרות פעולות

קרא עוד

5-PhysicsFormula.indd

5-PhysicsFormula.indd מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Introduction to Programming in C תרגול 8 1 1 רקורסיה תזכורת הגדרה: המונח רקורסיה (recursion) מתאר מצב שבו פונקציה קוראת לעצמה באופן ישיר או באופן עקיף. שימוש: נוח להשתמש בפונקציות רקורסיביות על מנת לפתור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME נכתב ע"י כרמי גרושקו. כל הזכויות שמורות 2010 הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל הקצאה דינמית )malloc( מערכים דו-מימדיים סיבוכיות: ניתוח כזכור, כדי לאחסן מידע עלינו לבקש זכרון ממערכת ההפעלה. 2 עד עכשיו: הגדרנו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Microsoft Word - madar1.docx

Microsoft Word - madar1.docx משוואות דיפרנציאליות רגילות גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים וטעויות נפוצות

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

מתכונת עיצוב 3013

מתכונת עיצוב 3013 מדעי המחשב פרק ראשון Java שאלה 1 שאלה 1 נכתב ע"י ראמי ג'באלי C# Java 2 א. שאלה ב. הערה: במבחן כתוב שיש שלשה אחת בלבד של פנסים כאלו. ולמרות זאת נשאיר את המשתנה הבוליאני כך שאם נמצאו הפנסים בתחילת המערך

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

בדיקת ריכוז מתכות כבדות ורדיונוקלאידים בצמחים שגדלו במצע אפר פחם

בדיקת ריכוז מתכות כבדות ורדיונוקלאידים בצמחים שגדלו במצע אפר פחם בדיקת ריכוז מתכות כבדות ורדיונוקלאידים בצמחים שגדלו במצע אפר פחם סיכום רב שנתי של ניסויים (2006-1998) א. תמצית מנהלים אפר פחם תחתית שמקורו בתהליכי שריפה של פחם בתחנות הכוח של חברת החשמל נבחן כמצע לגידול

קרא עוד