רשומות קובץ התקנות י"א באלול התשס"ט באוגוסט 2009 עמוד תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, התשס"ט

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות קובץ התקנות י"א באלול התשס"ט באוגוסט 2009 עמוד תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, התשס"ט"

תמליל

1 רשומות קובץ התקנות י"א באלול התשס"ט באוגוסט 2009 עמוד תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, התשס"ט תקנות התעבורה )תיקון מס',)11 התשס"ט תקנות התעבורה )הוראת שעה(, התשס"ו )תיקון(, התשס"ט צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר מרבי לטיסות פנים ארציות לאזור הצפון(, התשס"ט הודעת הסמים המסוכנים )שינוי התוספת הראשונה לפקודה(, התשס"ט

2 הגדרות תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, התשס"ט בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד )להלן - החוק(, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. בתקנות אלה - פרק א': פרשנות "אחראי על מיתקן" - בעל מיתקן, מנהל או עובד שמינה בעל מיתקן לאחראי על פעילות מיתקן; "אתר פעילות" - מקום שבעלי החיים בו משמשים לרכיבה או למשיכת כרכרה להובלת אנשים והפעילות בו נושאת אופי מסחרי; "בית גידול" - מקום שעיקר פעילותו ריבוי בעלי חיים; "בית מחסה" - מקום שייעודו קליטת בעלי חיים עזובים ומתן מחסה להם; "בעלו של בעל חיים" - לרבות מי שמחזיק בבעל החיים דרך קבע; "בעל חיים" - למעט חיית משק המוחזקת לשם הפקת תוצרת חקלאית לשיווק, ממנה או מתולדתה; "בעל מיתקן" - לרבות מחזיק; "גן חיות" ו"פינת חי" - מקום שמוחזקים בו בעלי חיים כדי לאפשר לציבור לצפות בהם; "המתנה" - פרק זמן שאינו עולה על שלוש שעות, שבו מוחזק בעל חיים מחוץ למקום החזקתו הקבוע, לפני או אחרי טיפול או בדיקה רפואיים או קוסמטיים ולעניין עיקור וסירוס חתולי רחוב - אינו עולה על שמונה עשרה שעות; "העבדה" - העבדת בעל חיים ברכיבה, משיכת כרכרה, נשיאת משאות, לרבות גרירת עגלות; "חנות" - מקום, לרבות חצר, שמוחזקים בו בעלי חיים לשם מכירתם או הצגתם למכירה; "חיית בר" - כהגדרתה בחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו ; 2 "מאורת רשות" - כהגדרתה בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג ; 3 "מבקר" - אדם הנמצא בתחום מיתקן, למעט עובד המיתקן או בעלו של בעל חיים הנמצא במיתקן דרך קבע; "מגע" - ליטוף, אחיזה או האכלה של בעל חיים; "מדריך" - אחראי על מיתקן או עובד בן שש עשרה שנים לפחות שהכשיר אותו האחראי על המיתקן להדריך בו; "מחזיק" - מי שבעל חיים נמצא ברשותו או בפיקוחו; "מיתקן" - אתר פעילות, בית גידול, בית מחסה, גן חיות, חנות, מאורת רשות, פינת חי, פינת ליטוף, פנסיון; "מסירה" - לרבות בתשלום; 1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 56 ועמ' ס"ח התשט"ו, עמ' 10; התשנ"ח, עמ' ס"ח התשס"ג, עמ' קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

3 "מ"ר" - מטר רבוע; "מתחם" - כלוב, כלי קיבול או מרחב מתוחם באמצעים פיזיים המונעים את יציאת בעל החיים ממנו; "עובד" - בין בשכר ובין שלא בשכר; "פינת ליטוף" - מקום שנמצאים בו בעלי חיים כדי לאפשר למבקר מגע עמם, לרבות מקום החזקתם הקבוע; "ק"ג" - קילוגרם; "רופא וטרינר עירוני" - כהגדרתו בפקודת הכלבת, פרק ב': כללי 2. מטרת תקנות אלה לקדם את רווחת בעלי חיים בהיותם בעלי צרכים גופניים, בריאותיים, התנהגותיים, מנטליים וחברתיים; לסיפוק צרכים כאמור זקוקים בעלי חיים המוחזקים על ידי אדם לתנאים הולמים ולהעשרה סביבתית; הואיל וצורכיהם של בעלי חיים, כמו גם האפשרות לספקם, תלויי נסיבות, קובעות תקנות אלה תנאים מזעריים להחזקתם. 3. )א( לא יחזיק אדם בעל חיים אלא בתנאים כמפורט להלן: )1( בעל החיים יימצא במרחב מחיה מאוורר; )2( בעל החיים לא יהיה חשוף לתנאי אקלים ותאורה שחורגים באופן משמעותי מהתנאים המתאימים לסוגו, לרבות מספר שעות חשיכה; אם הוא זקוק לחימום, לקירור, לחשיפה לאור שמש או לתאורה מלאכותית שכוללת קרינת על סגול,(U.V( יסופקו לו תנאים כאמור; )3( למתחם שנמצא בו בעל חיים הנחשף לקהל, תהיה דופן אחת לפחות שאיננה חשופה לקהל; )4( במבנה המתחם, ברצפתו, במצע שבתוכו ובחומרים שמהם עשויים כל אלה, לא יהיה כדי לגרום נזק ממשי לבעל החיים הנמצא בתוכו, לגופו או לבריאותו; )5( המתחם והציוד שבתוכו, לרבות כלי מים ואוכל, יהיו נקיים ולא מלוכלכים בהפרשות גוף או פסולת במידה שאינה סבירה בנסיבות העניין; )6( בעת ניקוי מתחם במים, לא יופנה זרם מים אל בעל חיים ויינקטו כל האמצעים למניעת פגיעה בבריאותו של בעל החיים כתוצאה מהרטבתו; )7( בעת טיפול במתחם באמצעות חומר העלול לפגוע בבריאותו של בעל חיים לא יימצא בו בעל חיים; )8( בעל חיים שטיבו לחיות במים, יימצא במים שאיכותם מתאימה לצרכיו הפיסיולוגים, לרבות מבחינת טמפרטורה, ריכוז החמצן, ריכוז המלחים והרכבם; )9( לבעל חיים שמנהגו הטבעי לשהות הן במים והן ביבשה, תהיה גישה למים כאמור בפסקה )8( וכן למקום יבש לפי צרכיו; )10( מבנה מתחם שמוחזק בו בעל חיים שמנהגו הטבעי לטפס יאפשר לבעל החיים לטפס ויהיו בו אמצעים מתאימים לכך; )11( במתחם שמוחזק בו בעל חיים שמנהגו הטבעי להסתתר יהיו מקומות מסתור מתאימים; מספר מקומות המסתור וגודלם יספיק לכל בעלי החיים שבמתחם בו זמנית; 4 ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242. קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט, מטרת התקנות החזקת בעל חיים 1261

4 )12( במתחם שמוחזק בו בעל חיים שמנהגו הטבעי להתחפר יהיה מצע המאפשר לבעל החיים לעשות כן או יהיה בו אמצעי תחליפי שהוא חפץ חלול המאפשר לבעל החיים להיכנס לתוכו; )13( במתחם שנמצאים בו כמה בעלי חיים יהיו כלי אוכל ומים במספר, במקום, בצורה ובגודל המאפשרים לכל בעלי החיים שבמתחם נגישות חופשית לאוכל ולמים, בלא תחרות ביניהם על המזון או על המים; )14( לא ישוכנו בעלי חיים במתחם אחד אם יש סכנה ממשית שאחד מהם יפגע באחר באופן שיגרום נזק ממשי לגופו; אין באמור בפסקה זו כדי למנוע הזנת בעל חיים שלא ניתן להזינו אלא בבעל חיים חי; )15( המחיצות שבין מתחמים סמוכים ימנעו מבעלי חיים המוחזקים בהם לפגוע זה בזה. )ב( לפני אכלוס מחדש של כלוב, ינוקו ויחוטאו הכלוב והציוד שבתוכו, לרבות כלי מים ואוכל ויונח בכלוב מצע נקי. )ג( מחזיק של בעל חיים יספק לו מזון ומי שתיה כמפורט להלן: )1( מזון בכמות, בתדירות ובהרכב תזונתי מתאימים לצרכיו ולהרגלי האכילה של בעל החיים לפי סוגו, מינו, גילו ומצבו הבריאותי; )2( מזון שאינו מקולקל, מורעל או עבש; )3( מי שתיה זמינים ונקיים; היה בעל החיים מחוץ למקום החזקתו הקבוע - מי שתיה בכמות ובתדירות המתאימות לצרכיו; בפסקה זו, "מי שתיה" - מים שנתקיימו בהם הוראות תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתיה(, התשל"ד )ד( לא יגדל אדם בעל חיים ממחלקת היונקים בנפרד מאמו לפני שהגיע לגיל גמילה, זולת אם ההפרדה נועדה להגנתם או לרווחתם של האם או צאצאיה. גודל מתחם )ה( לא יחזיק אדם עוף, בארבעה הימים שלאחר בקיעתו, בנפרד מבוגרים בני מינו, אלא אם כן ההפרדה נועדה להגנתם או לרווחתם של ההורים או צאצאיהם. 4. )א( לא יחזיק אדם בעל חיים במתחם אלא אם כן מידות המרחב הפנוי מציוד בו אינן פחותות מן המפורט להלן: )1( אורך המתחם פעמיים לפחות מאורך בעל החיים הארוך ביותר במתחם, למעט זנבו, ורוחבו פעם וחצי לפחות מאורך בעל החיים הארוך ביותר במתחם, למעט זנבו; )2( לא היה המתחם מלבני, יהיה שטחו לפחות כשטח המוגדר בפסקה )1( וניתן לתחום בו מלבן שרוחבו כאורך בעל החיים הארוך ביותר במתחם, למעט זנבו; )3( גובה המתחם הוא כפליים גובהו של בעל החיים הגבוה ביותר במתחם או פעם אחת אורכו של בעל החיים הארוך ביותר במתחם, למעט זנבו, הגבוה מביניהם. )ב( במתחם שמידותיו כאמור בתקנת משנה )א( ניתן להחזיק שני בעלי חיים. )ג( לא יחזיק אדם יותר משני בעלי חיים במתחם, אלא אם כן שטחו גדול מן האמור בתקנת משנה )א(, בעבור כל בעל חיים נוסף, במידה השווה לפחות לשטח מלבן שאורכו פעם וחצי מאורך בעל החיים, למעט זנבו, ורוחבו כאורך בעל החיים, למעט זנבו. ק"ת התשל"ד, עמ' 556; התשמ"א, עמ' קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

5 )ד( על אף האמור בתקנת משנה )א() 3 (, מותר להחזיק סוס או פרד במתחם שגובהו לא יפחת מ 2.5 מטרים. )ה( על אף האמור בתקנת משנה )א( מותר להחזיק בכלוב נחש ובלבד שאורך הכלוב כאורך הנחש לפחות וגובהו ורוחבו חצי לפחות מאורך הנחש אך לא פחות מעשרים סנטימטרים, ומותר להחזיק נחש שאורכו עולה על שישה מטרים בכלוב שרוחבו וגובהו שלושה מטרים לפחות. )ו( בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה )א( - )1( לא יחזיק אדם בעל חיים שאינו דג במתחם ששטחו קטן משש מאות סנטימטרים מרובעים; )2( לא יחזיק אדם דג בבית קיבול שנפח המים בו קטן מליטר אחד. 5. על אף האמור בתקנה 4 לא יחזיק אדם עוף במתחם אלא אם כן נתקיימו תנאים אלה: )1( מידות המרחב הפנוי מציוד במתחם לא יפחתו מהמפורט להלן: )א( אורך ורוחב המתחם פי שלושה לפחות מאורך העוף הארוך ביותר בכלוב למעט זנבו; )ב( לא היה המתחם מלבני, ניתן לתחום בו מלבן כאמור בפסקת משנה )א(; )ג( גובה המתחם יהיה חמש פעמים אורכו של העוף הגדול ביותר במתחם, למעט זנבו; )ד( מידות המתחם יאפשרו לעוף הגדול ביותר במתחם לפרוש את כנפיו; )2( במתחם כאמור בפסקה )1( מותר להחזיק עד שלושה עופות; )3( שטח המתחם הפנוי מציוד, לכל עוף נוסף על האמור בפסקה )2( יהיה גדול מן האמור בפסקה )1(, במידה השווה לפחות לשטח מלבן שאורכו שלוש פעמים אורך העוף הנוסף למעט זנבו, ורוחבו כאורך העוף למעט זנבו; )4( במתחם שמוחזקים בו עופות שטבעם לעמוד על ענפים יהיו מוטות אופקיים המספיקים לעמידה של כל העופות בו זמנית ועובי המוטות מתאים לסוג העופות המוחזק במתחם; )5( המרחק בין המוטות האמורים בפסקה )4( יהיה כפליים לפחות מאורך גוף העוף הגדול ביותר הנמצא במתחם, למעט זנבו. 6. )א( הוראות תקנה 3 )א() 9 ( עד )13( ו )ג( לא יחולו בעת הובלה או המתנה של בעל חיים, ובלבד שמוביל בעל החיים או מי שהוא בהחזקתו בעת הובלה או המתנה מספק לו מים ומזון בתדירות, באיכות ובכמות המתאימות לצרכיו בעת ההובלה או ההמתנה. )ב( תקנות 5 4, ו 16 לא יחולו על - )1( החזקת בעל חיים בעת הובלה או המתנה; )2( החזקת בעל חיים בכלוב למשכי זמן קצובים, לצורך תיקון או מניעה של בעיות התנהגות של בעל החיים, ובלבד שמידות הכלוב מאפשרות לבעל החיים לבצע, בלא קושי, כל אחת מפעולות אלה: לסובב את גופו, לנקותו באמצעות לשונו או מקורו, לקום, לשכב ולפשוט גפיים. )ג( היה בעל החיים מסדרת הפרסתניים, לא יחולו הוראות תקנה 4 בנסיבות כמפורט בתקנת משנה ב) 1 ( ו ) 2 ( אף אם לא התקיימה בבעל החיים הסיפה של תקנת משנה )ב(. קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט, החזקת עופות בכלובים החזקת בעל חיים בהובלה ובהמתנה 1263

6 טיפול בבעל חיים חולה או סובל קשירת בעל חיים 7. )א( מחזיק בעל חיים חולה או סובל, יספק לו, בתוך זמן סביר, טיפול הולם לשם ריפויו או לשם הקלת סבלו. )ב( דורש הטיפול הרפואי בבעל חיים החזקה בתנאים שונים מן הקבוע בתקנות אלה, יוחזק בעל החיים בתנאים הנדרשים. 8. )א( לא יקשור אדם בעל חיים אם יש אפשרות ממשית שאופן קשירתו יגרום נזק לגופו או לבריאותו. )ב( לא יקשור אדם בעל חיים בקולר חנק אלא אם כן הקולר מחובר לרצועה שמוחזקת בידי אדם. )ג( לא יקשור אדם בעל חיים למעט כלב למקומו במקום החזקתו הקבוע או למשך זמן העולה על חמש שעות רצופות אלא אם כן התקיימו הוראות תקנה 4 או 5 בשינויים המחויבים לפי העניין. )ד( לא יקשור אדם כלב למקומו במקום החזקתו הקבוע או למשך זמן העולה על חמש שעות רצופות אלא אם כן התקיימו כל אלה: )1( השטח העומד לרשותו הוא 16 מטרים רבועים לפחות והוא חופשי מעצמים שאמצעי הקשירה של הכלב עלול להסתבך בהם; )2( אורך אמצעי הקשירה אינו פחות ממטר וחצי ואופן הקשירה מאפשר לכלב להסתובב בכל השטח האמור בפסקה )1(; )3( לכלב גישה חופשית למחסה נקי, ומוגן משמש, רוח וגשם שבו מקום מרבץ; היה מקום המרבץ עשוי בטון או מתכת יונח עליו בידוד תרמי; )4( לכלב גישה חופשית למרחב מוצל ששטחו אינו פחות משלושה מטרים רבועים; בחישוב שטחו של מרחב כאמור לא ייכלל שטח מלונה. )ה( לא יקשור אדם בעל חיים למקומו במקום החזקתו הקבוע בלא הפסקה לפעילות גופנית; לעניין פסקה זו, "פעילות גופנית" - יציאה לטיול או שחרור בעל החיים בחצר. הודעה על מיתקן פרק ג': החזקת בעלי חיים במיתקן 9. )א( בעלו של מיתקן או מנהלו יודיע לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחומה נמצא המיתקן על המיתקן שבבעלותו או בניהולו; ההודעה תהיה לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה, ויפורטו בה סוגי בעלי החיים שיוחזקו במיתקן ומקום החזקתם בו )בתקנות אלה - הודעה(; היה המיתקן פינת ליטוף תימסר ההודעה לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחומה מוחזקים בעלי החיים דרך קבע. )ב( בעלו של מיתקן או מנהלו יודיע לרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שבתחומה נמצא המיתקן על כל שינוי שחל בפרטי ההודעה בתוך עשרה ימים מיום השינוי. )ג( קיבל הרופא הווטרינר העירוני או מי מטעמו הודעה או הודעת שינוי, יאשר קבלתה בטופס במקום שיועד לכך. )ד( בעל מיתקן או מנהלו לא יפעיל מיתקן ולא יתיר לאחר להפעילו אלא אם כן בידיו אישור קבלת ההודעה כאמור בתקנת משנה )ג(; ואם היה להודעה שינוי, אישור קבלת הודעה על השינוי קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

7 10. אחראי על מיתקן לא יפעילו אלא אם כן - )1( הוא בעל הידע הנדרש להחזקה של בעלי החיים מן הסוג שבמיתקן ולטיפול בהם; )2( העובדים במיתקן הודרכו לפעול לפי תקנות אלה, ומספרם מספיק לקיום הוראותיהן; )3( הוא נוכח במיתקן בכל עת שהמיתקן פתוח למבקרים. 11. )א( בעל מיתקן שהוא עסק, יציב במיתקן שלט שרשום בו כי אסורה האכלת בעל חיים או נגיעה בו או בכלובו בלא אישור האחראי על המיתקן או מדריך. )ב( אחראי על מיתקן או מדריך לא יתיר מגע בבעל חיים או האכלתו אלא אם כן הוכח, להנחת דעתו, כי האדם שייגע בבעל החיים או יאכילו יודע מהי הדרך הנכונה לעשות זאת בלי לגרום לו כאב או סבל. )ג( לא יגע מבקר בבעל חיים במיתקן ולא יאכילו אלא באישורו ובפיקוחו של מדריך. )ד( אחראי על מיתקן, ינקוט את כל האמצעים הדרושים באופן סביר, בנסיבות העניין, כדי למנוע פגיעה בבעלי החיים או הטרדתם בכל עת, לרבות כשהמיתקן סגור לקהל. )ה( אחראי על מיתקן ידאג לביקורת יומית של כל ההתקנים ובעלי החיים במיתקן, לאיתור תקלות וסימני מצוקה או מחלה. )ו( אחראי על מיתקן לא ישאיר בעל חיים במיתקן בלא השגחת עובד לתקופה העולה על 26 שעות רצופות ובלבד שהתקיימו הוראות תקנות אלה. )ז( אחראי על מיתקן יציב במיתקן שלט במקום גלוי לעין בעת שהמיתקן סגור שרשום בו שם ומספר טלפון של אחראי שאליו ניתן לפנות בעת שהמיתקן סגור. )ח( אחראי על חנות לא יחזיק בחנות כלב, חמוס או חתול שגילו פחות מ 60 ימים; הוראה זו לא תחול על בית גידול שהוא גם חנות. 12. אחראי על מיתקן - )1( ינקוט את כל האמצעים הדרושים לבדיקת כל בעלי החיים שבמיתקן בידי רופא וטרינר פעם בחודש לפחות; )2( יחזיק כלב, חתול, חמוס או ארנבון שנקלטו במיתקן בבידוד כמפורט בתקנה 13 ולא יוציאם ממנו עד לבדיקתם בידי רופא וטרינר; )3( יביא לבדיקת רופא וטרינר, בתוך זמן סביר, כל בעל חיים, למעט דגים, הנמצא במיתקן והמגלה סימני מחלה או פציעה; )4( ינהל רישום של כל גילוי סימני מחלה ומצוקה אצל בעל חיים והבדיקות והטיפולים הרפואיים שניתנו לבעלי החיים שבמיתקן, לרבות בדיקות שגרתיות ותוצאותיהן; רישום כאמור יכלול: תאריך, סוג הטיפול או הבדיקה, פרטי בעל החיים שטופל, הוראות המשך טיפול שניתנו וכן שמו, חתימתו ומספר רישיונו של הרופא הווטרינר שבצע את הבדיקה או הורה על הטיפול; )5( ישמור רישום כאמור בפסקה )4( למשך שנתיים מיום עריכתו; )6( יעביר לרופא הווטרינר העירוני, לא יאוחר מהיום העשירי בכל חודש, דוח לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה, על בדיקות בעלי חיים במיתקן. הפעלת מיתקן החזקת בעלי חיים במיתקן פיקוח רפואי 1265 קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

8 בידוד בעלי חיים חולים מסירת בעל חיים ממיתקן מתן הוראות טיפול הוראות לעניין החזקת חתולים או כלבים )ג( 13. )א( אחראי על מיתקן יחזיק בעל חיים חולה במחלה מידבקת, או חשוד ככזה - )1( במתחם נפרד באופן שימנע כל מגע בינו לבין מבקרים; )2( בבידוד משאר בעלי החיים שבמיתקן. )ב( בלי לגרוע מתקנת משנה )א(, אחראי על מיתקן שהוא חנות יחזיק במיתקן בעל חיים חולה, פצוע או חשוד ככזה, במתחם נפרד מבעלי חיים שאינם כאלה ובאופן שימנע כל מגע בינו לבין מבקרים. מתחם כאמור בתקנת משנה )ב( יסומן בשלט שעליו המילים "בבידוד רפואי". 14. לא ימסור אדם בעל חיים ממיתקן אלא אם כן - )1( למיטב ידיעתו בעל החיים איננו חולה ואינו מגלה סימני מחלה בשעת מסירתו; )2( היה בעל החיים כלב, חתול, חמוס או ארנבון - גילו עולה על 60 ימים, הוא נבדק במשך שהייתו במיתקן בידי רופא וטרינר, ותעודה על כך נמסרה למקבל בעל החיים; )3( היה בעל החיים חייב בחיסון לפי כל דין - נמסרה למקבל בעל החיים תעודה, חתומה ביד רופא וטרינר, המעידה על היות בעל החיים מחוסן; )4( על אף האמור בפסקה )1( ניתן למסור בעל חיים אף אם הוא חולה או מגלה סימני מחלה, אם התקיימו תנאים אלה: )א( רופא וטרינר אישר, בכתב, שאין מניעה למסירת בעל החיים; )ב( רופא וטרינר של המיתקן או האחראי על המיתקן הסביר למקבל בעל החיים את המשמעות של בעיותיו הרפואיות של בעל החיים; )ג( מקבל בעל החיים אישר, בכתב, שיש לו רצון, יכולת ואמצעים לטפל באותו בעל חיים. 15. המוסר בעל חיים ממיתקן ייתן למקבל בעל החיים, בעת מסירתו, הוראות טיפול בכתב שיצוינו בהן כל אלה: )1( סוג בעל החיים שנמסר; )2( התנאים ההולמים להחזקתו, הזנתו והטיפול בו; )3( סימנים כלליים המצביעים על בריאות לקויה של בעל החיים בהתאם לסוגו; )4( המילים: "בכל מקרה של חשד למחלה או לבעיה רפואית אחרת יש לפנות לרופא וטרינר לקבלת עזרה מקצועית"; הוראות פסקה זו לא יחולו על דגים. פרק ד': החזקת כלבים וחתולים 16. בלי לגרוע מן האמור בתקנות 3 ו 4, לא יחזיק אדם חתול או כלב במתחם אלא בתנאים אלה: )1( רצפת המתחם בנויה באופן המאפשר ניקוז מי השטיפה וההפרשות שבכלוב לתעלת ניקוז המובילה למערכת ביוב מתאימה; הוראה זו לא תחול אם מחזיק בעל החיים משתמש באמצעים לאיסוף ההפרשות ומנקה את המתחם בתדירות מספיקה למניעת הצטברות הפרשות, נוזלים ולכלוך; )2( אחראי על מיתקן ידאג לניקיון המיתקן בתדירות מתאימה ולפחות פעם ביום למניעת הצטברות הפרשות, נוזלים ולכלוך; )3( שטחו המזערי של מתחם לא יפחת מ 1266 קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

9 )א( 1 מ"ר - לחתול, וגובה הכלוב לא יפחת מ 1 מטר; )ב( 1.2 מ"ר - לכלב שמשקלו עד 10 ק"ג; )ג( 2 מ"ר - לכלב שמשקלו מעל 10 ק"ג ועד 20 ק"ג; )ד( 3 מ"ר - לכלב שמשקלו מעל 20 ק"ג ועד 40 ק"ג; )ה( 3.5 מ"ר - לכלב שמשקלו מעל 40 ק"ג; )4( לשטח מתחם שבו יותר מחתול אחד ייווספו לא פחות מ 0.6 מ"ר לכל חתול בוגר נוסף או 1.2 מ"ר לחתולה עם גוריה; )5( שטח מתחם שבו יותר מכלב אחד לא יפחת מצירוף השטח האמור בפסקה )3( מחושב לפי הכלב הגדול ביותר במתחם ושטח של מ"ר אחד לכל 10 ק"ג ממשקלם הכולל של שאר הכלבים במתחם; )6( לכלב או לחתול במתחם תהיה גישה חופשית למחסה נקי ומוגן משמש, מרוח ומגשם, שבו מקומות מרבץ במספר ובשטח המספיקים למנוחת כל בעלי החיים שבמתחם בו זמנית; שטח המחסה המוגן משמש לא יפחת מהשטח המזערי הנדרש לפי פסקאות,)3( )4( ו ) 5 (; )7( מקומות מרבץ במיתקן יהיו מוגבהים מהקרקע ועשויים מחומר הניתן לחיטוי; היה הדרגש עשוי בטון או מתכת, יונח עליו בידוד תרמי; )8( במיתקן יוחזקו אמצעים לחימום או להקלת החום במתחמים; )9( מתחם שמוחזק בו חתול יהיו בו - )א( מקום מסתור מתאים; )ב( משטח מתאים להשחזת ציפורניים; )ג( ארגז לעשיית צרכים ובו מצע המתאים לכך; מספר ושטח הארגזים יתאים למספר החתולים שבמתחם; )10( לכל כלב במיתקן, למעט כלב שאינו כשיר לכך מבחינה רפואית, תתאפשר פעילות גופנית פעמיים ביום לפחות למשך 30 דקות בכל פעם; לעניין פסקה זו, "פעילות גופנית" - יציאה לטיול כשהכלב קשור ברצועה או מתן אפשרות לכלב לצאת לחצר ששטחה עולה על 16 מ"ר; שוהים בחצר באותה עת יותר מחמישה כלבים, יהיה שטחה גדול ב 2 מ"ר לכל כלב נוסף; )11( במיתקן שהוא מאורת רשות או במיתקן אחר שמוחזקים בו יותר מ 20 כלבים או חתולים יהיה מקום המיועד לטיפול רפואי בבעלי חיים שבו יהיו אמצעים לטיפול רפואי בהם ובכלל אלה שולחן טיפולים ואמצעים למתן עזרה ראשונה. פרק ה': החזקה והפעלה של פינת ליטוף 17. )א( לא יפעיל אדם ולא ינהל פינת ליטוף אלא אם כן לבעלי החיים שבה יש מקום החזקה קבוע. )ב( אחראי על פינת ליטוף ינהל יומן הפעלת בעלי החיים, שלא במקום החזקתם הקבוע, לפי טופס 3 שבתוספת הראשונה. 18. אחראי על מיתקן שהוא פינת ליטוף - )1( יקבע ויסמן תחום שבו יוחזקו בעלי החיים לצורך מגע עם מבקרים )להלן - תחום ליטוף(; מקום החזקה קבוע וחובת רישום חובות אחראי פינת ליטוף 1267 קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

10 )2( יציב בפינת הליטוף במקום גלוי לעין שלט, בעברית ובערבית, שכולל לפחות את הכללים המפורטים בתוספת השניה; )3( לא יפעילו אלא אם כן מספר המדריכים בו מאפשר להם לפקח על רווחת כל בעלי החיים שבתחום ליטוף; )4( לא יאפשר כניסת מבקרים לתחום ליטוף בלא נוכחות מדריך. 19. )א( מדריך יגביל את מספר המבקרים בתחום ליטוף באופן שיאפשר לו לפקח על רווחת בעלי החיים הנמצאים בו. )ב( מדריך לא יאפשר מגע בבעל חיים בפינת ליטוף אלא בתחום ליטוף. )ג( לא מילא מבקר אחר הוראות מדריך, יורה לו המדריך לצאת מתחום הליטוף. 20. לא יגע מבקר בבעל חיים בתחום ליטוף אלא באישורו ובפיקוחו של מדריך. 21. )א( לא יחזיק אדם בעל חיים בפינת ליטוף אלא אם כן מתקיים אחד מאלה: )1( לכל אחד מבעלי החיים שבפינת הליטוף יש אפשרות לפרוש למנוחה במקום שיועד לכך ואשר בו אין המבקרים יכולים ליצור מגע עמו; )2( פרק הזמן הרצוף שבו מצוי בעל החיים במגע עם מבקרים אינו עולה על 60 דקות, ובתומו נמנע מגע כאמור למשך 20 דקות רצופות לפחות. )ב( לא יוציא אדם בעל חיים, למעט כלב, לצורך הצגתו בפינת ליטוף שאיננה במקום החזקתו הקבוע אלא בהתקיים תנאים אלה: )1( בעל החיים שהה במקום החזקתו הקבוע לפחות 36 שעות עובר להוצאתו; )2( בעל החיים יוחזר למקום החזקתו הקבוע לא יאוחר מ 24 שעות מעת הוצאתו. 22. לא יכניס מבקר מזון לתחום ליטוף אלא בפיקוחו של מדריך. 23. )א( בתחום ליטוף לא יחזיק אדם בעל חיים חולה או החשוד כחולה. )ב( לא יחזיק אדם בעלי החיים כמפורט להלן בתחום ליטוף, למעט אם הם במקום החזקתם הקבוע והתמלא התנאי האמור בתקנה 21 )א() 1 ( בפרק זה - חובות מדריך מגע מנוחה מזון איסור החזקה ומגע הגדרות בעלי חיים אסורים בהעבדה )1( נקבה המצויה ברבע האחרון להריונה; )2( אם המטופלת בצאצאים; )3( בעל חיים שאינו אוכל בכוחות עצמו או שהזנתו תלויה בהנקה. פרק ו': העבדת בעלי חיים "אישור תקף" - אישור של רופא וטרינר לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה, שבעל חיים נבדק על ידו, ולא חלפו שלושים ימים מיום הבדיקה; "בעל חיים" - סוס, חמור, פרד, גמל או בעל חיים אחר המשמש להעבדה; "העבדה מסחרית" - העבדה במסגרת עיסוק מסחרי; "שבב" - גוף זיהוי אלקטרוני זעיר שנתקיימו בו דרישות כמפורט בתוספת השלישית. 25. )א( לא יעביד אדם בעל חיים כמפורט להלן: )1( חולה או חשוד כחולה; 1268 קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

11 )2( נקבה המטופלת בצאצא שגילו פחות משלושים ימים; )3( גילו פחות משלוש שנים; )4( נקבה שצאצאה נלווה אליה, למעט לרכיבה שלא במסגרת מסחרית. )ב( לא יעביד אדם העבדה מסחרית בעל חיים שרופא וטרינר הגביל את פעילותו באישור תקף אלא בהתאם להגבלה כאמור. )ג( לא יעביד אדם העבדה מסחרית נקבה המצויה במחצית השניה של הריונה אלא אם כן אישר רופא וטרינר באישור תקף שהיא כשירה להפעלה ובמגבלות שרשם. )ד( לא יעביד אדם נקבה המטופלת בצאצא שגילו משלושים ימים ועד שישים ימים, לפרק זמן העולה על שעתיים רצופות ולכל היותר ארבע שעות ביממה; פרק זמן המנוחה שבין זמני ההפעלה לא יפחת משעה. )ה( לא יעביד אדם נקבה המטופלת בצאצא שגילו מעל שישים ימים ועד 120 ימים, ומעל 120 ימים כל עוד הוא יונק, לפרק זמן העולה על שעתיים רצופות ולכל היותר שש שעות ביממה; פרק זמן המנוחה שבין זמני ההפעלה לא יפחת משעה. 26. )א( לא יעביד אדם בעל חיים אלא אם כן בדק ומצא שהמשקל שעליו לשאת מתאים ליכולתו הגופנית. )ב( בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה )א( במשיכת כרכרה או גרירת עגלה המשקל הכולל אינו עולה על - )1( 1,000 ק"ג לכל סוס או פרד; )2( 500 ק"ג לכל חמור. לעניין תקנת משנה זו, "משקל כולל" - המשקל העצמי של הכרכרה או העגלה בתוספת משקל המטען והנוסעים שעליה. 27. לא יעביד אדם בעל חיים רתום לעגלה או לכרכרה אלא בתנאים אלה: )1( בעגלה או בכרכרה מותקן מעצור, שמאפשר בלימה של הגלגלים; )2( מבנה העגלה או הכרכרה והרתמות לא פוגע בבעל החיים ומתאים לגודלו; )3( על העגלה או על הכרכרה רשום משקלה. 28. לא יעביד אדם בעל חיים אלא אם כן הוא מספק לו פרקי מנוחה בתדירות המתאימה לסוג ולעוצמת המאמץ, ובכל מקרה פרק הזמן הרצוף שבו מועבד בעל החיים אינו עולה על שלוש שעות, ובתומו מתאפשר לבעל החיים לנוח במשך שלושים דקות רצופות לפחות. 29. לא יחזיק אדם בעל חיים באתר פעילות ולא יעבידו העבדה מסחרית, אלא אם כן בעל החיים מסומן בשבב. 30. לא יעביד אדם בעל חיים העבדה מסחרית אלא אם כן הוא נושא עמו, בעת ההעבדה, אישור תקף לגבי אותו בעלי חיים; היתה ההעבדה במסגרת אתר פעילות - האישור התקף מצוי באתר הפעילות. 31. לא יפעיל אדם אתר פעילות ולא ינהלו אלא אם כן האחראי על המיתקן הוא בעלו של בעל החיים המופעל. משא מרבי מבנה עגלה או כרכרה מנוחה חובת סימון בשבב חובת נשיאת אישור הפעלה או ניהול של אתר פעילות 1269 קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

12 32. אחראי על אתר פעילות - )1( יציב במקום שבו עולים המבקרים על בעלי החיים או על הכרכרות שלט, בעברית ובערבית, שמפורטים בו כללי ההתנהגות באתר הפעילות ולפחות הכללים שבתוספת השניה; )2( לא יפעילו אלא אם כן מספר המדריכים בו מאפשר להם לפקח על רווחת כל בעלי החיים המופעלים באתר הפעילות, לרבות ליווי בעת יציאתם לשטח פתוח. 33. )א( מדריך לא יאפשר עליית מבקרים על בעל חיים, או עליית נוסעים על כרכרה, בלא נוכחות מדריך. )ב( לא יתיר מדריך למבקר לרכב על בעל חיים או לעלות על כרכרה אלא אם כן בדק ומצא שהמשקל שעל בעל החיים לשאת או לסחוב לפי העניין, מתאים ליכולתו הגופנית ואינו עולה על הקבוע בתקנה 26 )ב(. )ג( לא יאפשר מדריך העבדת בעל חיים אלא אם כן מתאפשרים לבעל החיים פרקי המנוחה הקבועים בתקנה 28. )ד( לא מילא מבקר אחר הוראות מדריך, יורה לו המדריך להפסיק את השתתפותו בפעילות, אלא אם כן נסיבות העניין מחייבות אחרת. 34. לא יעלה מבקר על בעל חיים או על כרכרה אלא באישורו של מדריך. 35. היתה הפעלת בעל החיים על ידי בעלו הקבוע או מי מטעמו, ושלא במסגרת עיסוק מסחרי - לא יחולו הוראות תקנות 31 עד 34 על הפעלת בעל החיים באתר פעילות. פרק ז': הוראות שונות 36. )א( לא יעביד אדם חיית בר ולא יחזיקה בפינת ליטוף אלא אם כן ניתן לגביה היתר המאפשר במפורש את החזקתה או את העבדתה כאמור ובהתאם לתנאים שנקבעו בהיתר. )ב( בעת הובלת חיית בר ובעת הכנתה להובלה, יחולו הוראות תקנות 3 עד 6, לפי העניין, אלא אם כן נקבעו בהיתר הוראות אחרות. )ג( תקנות 14 ו 15 לא יחולו על מסירת בעל חיים לרשות הטבע והגנים וכל עוד בעל החיים נשאר בבעלות רשות הטבע והגנים, בחזקתה או תפוס בידיה על פי דין. )ד( בתקנה זו, "היתר" - כהגדרתו בתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו לא יראו אדם כאחראי להפרת תקנות אלה, אם הדבר היה נחוץ באופן מיידי להגנתו או לרווחתו של בעל חיים, והפגיעה הצפויה ברווחתו של בעל חיים כתוצאה מההפרה היתה קטנה מזו שהיתה צפויה מאי ההפרה. 38. )א( תקנות אלה יחולו על בעלי חיים שמוחזקים בהיתר הממונה לפי תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים(, התשס"א-, אלא אם כן נקבעו בהיתר האמור הוראות אחרות ולתקופה שנקבעו. )ב( על מאורת רשות לא יחולו הוראות: )1( תקנות 13 )א() 2 (,,9,)2(14 ;)10(16 חובות אחראי אתר פעילות חובות מדריך באתר פעילות אישור מדריך באתר פעילות סייג לתחולה הוראות מיוחדות לחיות בר צידוק מיוחד תחולה )2( תקנה 16)9( - לגבי החזקת חתולים בתקופה שעד תום ארבעה עשר יום מיום הכנסתם למאורת הרשות; 6 ק"ת התשל"ו, עמ' 2631; התשס"ו, עמ' ק"ת התשס"א, עמ' קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

13 )3( תקנה 16)3( ו ) 4 ( - לגבי החזקת חתולים ובלבד ששטח כלוב לחתול אחד לא יפחת מ 0.5 מ"ר, שטח כלוב שמוחזקים בו יותר מחתול אחד לא יפחת מ 0.75 לכל שני חתולים, וגובה הכלוב לא יפחת מ 0.6 מטר; )4( תקנה 16)5( - לגבי החזקת כלבים ובלבד ששטח מתחם שבו יותר מכלב אחד לא יפחת מצירוף השטח האמור בתקנה 16)3( כשהוא מחושב לפי הכלב הגדול ביותר במתחם ושטח של מ"ר אחד לכל 15 ק"ג ממשקלם הכולל של שאר הכלבים במתחם. )ג( על ארגון למען בעלי חיים שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים לא יחולו הוראות - )1( תקנות: 13 )א() 2 (, 14)2( ו 9(16 (; )2( תקנה 16)3( ו ) 4 ( - לגבי החזקת חתולים ובלבד ששטח כלוב לחתול אחד לא יפחת מ 0.5 מ"ר, שטח כלוב שבו מוחזקים יותר מחתול אחד לא יפחת מ 0.75 לכל שני חתולים, וגובה הכלוב לא יפחת מ 0.6 מטר; )3( תקנה 16)5( - לגבי החזקת כלבים ובלבד ששטח מתחם שבו יותר מכלב אחד לא יפחת מצירוף השטח האמור בתקנה 16)3( כשהוא מחושב לפי הכלב הגדול ביותר במתחם ושטח של מ"ר אחד לכל 15 ק"ג ממשקלם הכולל של שאר הכלבים במתחם; )4( תקנה 16)10( ובלבד שלכל כלב תתאפשר פעילות גופנית כאמור בתקנה האמורה אחת ליומיים לפחות. )ד( תקנות 14 ו 15 לא יחולו על מסירת בעל חיים ממיתקן לרופא וטרינר עירוני או לארגון למען בעלי חיים. 39. )א( העובר על תקנות 3 עד 13 )א( 8, ו )ב(, 16)2( עד )7( ו ) 9 ( עד )11(, 21, 23 ו 25, דינו - 6 חודשי מאסר. )ב( העושה מעשה בניגוד להוראות תקנות 9 עד 13 )ג(, 12, 16)1( 15, 14, ו ) 8 (, 17 עד 20, 27 26, 22, עד 34, דינו - קנס כקבוע בסעיף 61 )א() 1 ( לחוק העונשין, התשל"ז נתגלתה אחת מאלה, חזקה שהופרה התקנה הרשומה לצדה, זולת אם הביא הנאשם ראיות לכך שהתקנה לא הופרה; התעורר ספק סביר אם הופרה התקנה, והספק לא הוסר, יפעל הספק לטובת הנאשם: )1( בעל החיים סובל מתת תזונה - חזקה שהופרה תקנה 3 )ג() 1 ( או 7 )א(; )2( בעל החיים פצוע או סובל ממחלה גלויה לעין, והפציעה או המחלה ישנים ולא טופלו - חזקה שהופרה תקנה 7 )א(; )3( אחראי על מיתקן שנדרש על ידי הממונה, שוטר או מפקח להציג רישום כאמור בתקנה 12)4( ולא הציגו בתוך ארבעה עשר ימי עבודה ממועד הדרישה - חזקה שהופרה תקנה 12)4( ו ) 5 (. 41. הופרה הוראה מהוראות תקנות אלה, יואשם בעבירה גם הבעלים או המחזיק של בעל החיים או אחראי על המיתקן, לפי העניין, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים למניעתה. קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט, עונשין חזקות אחריות בעלים שמירת דינים אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( 42. )הובלת בהמות(, התשס"ו ס"ח התשל"ז, עמ' ק"ת התשס"ו, עמ'

14 תחילה 43. )א( תחילתן של תקנות 1 עד 23 21, 13, 8, עד 30 ו 36 עד ימים מיום פרסומן. )ב( תחילתן של תקנות 9 עד 14 12, עד 31 22, 20, עד - 35 שנה מיום פרסומן, ואולם לגבי מיתקן שהוקם לפני יום פרסומן של תקנות אלה, תהיה תחילתה של תקנה 16 שנתיים מיום הפרסום. )ג( על אף האמור בתקנת משנה )ב(, ובלי לגרוע מתקנה 38 )ב() 2 (, תחילתה של תקנה 16)9( לגבי מאורות רשות תהיה שלוש שנים מיום פרסומן של תקנות אלה. טופס 1 )תקנה 9 )א(( תוספת ראשונה לכבוד הרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית... הודעה על הפעלת מיתקן שם בעל המיתקן*... מס' זהות... טלפון... כתובת המודיע... שם המיתקן וכתובתו:... סוג המיתקן: אתר פעילות/בית גידול/בית מחסה/גן חיות/חנות/פינת חי/פינת ליטוף/פינת ליטוף שאינה במקום החזקתם הקבוע של בעלי החיים/פנסיון. )יש לסמן את החלופה המתאימה(. סוגי בעלי החיים שיוחזקו במיתקן ומקום החזקתם**: הצהרת המודיע - 1. אני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל מדויקים; ידוע לי כי אין בהודעה זו כדי לפטור אותי מהצורך למלא אחר הוראות כל דין; 2. ידוע לי כי שינוי בפרטים המפורטים לעיל מחייב הגשת הודעת שינוי תאריך שם המבקש חתימה * אם הבעל הוא תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רואה חשבון בדבר זכות חתימה. ** יש לצרף תרשים. אם בעל החיים הוא חיית בר יש לצרף היתר לפי חוק להגנת חיית הבר, התשט"ו אישור קבלת הודעה אני הח"מ... מאשר בזה כי ביום...קיבלתי את ההודעה תאריך שם הרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית שם החותם חתימה 1272 קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

15 טופס 2 )תקנה 12 )א() 6 (( לכבוד הרופא הווטרינר העירוני של הרשות המקומית... דוח על בדיקת בעלי חיים במיתקן שם המיתקן וכתובתו:... שם בעל המיתקן... מס' זהות... טלפון... שם האחראי על המיתקן... טלפון אני מודיעך כי ד"ר... מס' רישיון... טלפון... טלפון סלולרי... בדק את בעלי החיים שבמיתקן בתאריכים האחראי על המיתקן אני הח"מ, ד"ר... רישיון מס'... ביקרתי במיתקן בתאריך... בדקתי את כל בעלי החיים הנמצאים במיתקן ומצאתי - - כי הם אינם פצועים ואינם מגלים סימני מחלה; - כי בעלי החיים שבדקתי המפורטים בטור א' להלן פצועים או מגלים סימני מחלה כמפורט בטור ב' להלן וניתנו להם הוראות הטיפול המפורטות בטור ג' להלן: טור א' פירוט בעלי החיים ותיאורם* טור ב' תיאור המחלה או הפציעה טור ג' הוראות טיפול שניתנו הערות נוספות תאריך שם הרופא הווטרינר ומס' רישיון חתימה * אם בעל החיים מסומן יש לרשום את הסימון או את מספר השבב. טופס 3 )תקנה 17 )ב(( יומן הפעלת בעלי חיים בפינת ליטוף מחוץ למקום החזקתם הקבוע לחודש...שנת... שם פינת הליטוף... שם בעל פינת הליטוף... מס' זהות... טלפון... שם האחראי על פינת הליטוף... מס' זהות...טלפון... מקום ההחזקה הקבוע של בעלי החיים המופעלים*: שם האחראי במקום ההחזקה הקבוע... כתובת מקום ההחזקה הקבוע... * במקרה שמוחזקים בעלי חיים שמקורם במקומות החזקה שונים - יש למלא טופס נפרד לכל קבוצת בעלי חיים, לפי מקום ההחזקה הקבוע קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

16 מועד החזרת האחראי מועד הוצאה בעלי החיים* על בעלי מספר של בעלי חיים החיים מחוץ בעלי הערות ואירועים חריגים* שעה תאריך למיתקן הקבוע מקום ההפעלה סוג/י בעלי החיים החיים שהוצאו שעה תאריך * ימולא בעת החזרתם של בעלי החיים. הצהרה אני הח"מ, אחראי על פינת הליטוף, מצהיר ומאשר בזה כי רישום הפעלת בעלי חיים נעשה בידי וכי והוא רישום מלא ומדויק שם פרטי ושם משפחה חתימה טופס 4 )תקנה 24( אישור רופא וטרינר )תקנה 24( שם הבעל/המחזיק... מס' זהות... טלפון... מקום החזקת בעל החיים... מהות הפעילות שמבצע בעל החיים... אני הח"מ, ד"ר... רישיון מס'... כתובת... טל'... מאשר כי בדקתי את בעלי החיים המפורטים להלן בתאריך... ומצאתי - סוג ותיאור בעל החיים מס' השבב ממצאי הבדיקה הוראות טיפול, הוראות בדבר הגבלת פעילות והוראות אחרות אם ניתנו תאריך שם הרופא הווטרינר ומס' רישיון חתימה 1274 קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

17 כללי התנהגות לפינת ליטוף תוספת שניה )תקנות 18)2( ו 1(32 (( אסור לפגוע בחיות, להציק להן או להפחיד אותן! שמרו על שקט. הימנעו מתנועות חדות. יש להתייחס לחיות בזהירות ובהתחשבות. אסור להחזיק חיה או לגעת בה בניגוד לרצונה. אסור להכניס אוכל לפינת הליטוף בלי רשות מדריך. אסור לגעת בחיות או להאכיל אותן בלי רשות ופיקוח של מדריך. חובה לציית להוראות של המדריכים. מי שלא יציית להוראות המדריכים - יוצא מהמקום. כללי התנהגות - לאתר פעילות אסור לפגוע בחיות, להציק להן או להפחיד אותן! יש להתייחס לחיות בזהירות ובהתחשבות. אין להכות את החיות בשום פנים, אופן או צורה. אסור לרכב על בעלי החיים/לעלות על כרכרה בלי רשות ופיקוח של מדריך. חובה לציית להוראות של המדריכים. מי שלא יציית להוראות המדריכים - יוצא מהמקום. באתר פעילות שיש בו רכיבה על בעלי חיים יופיע גם: אין להפחיד את בעלי החיים, להכותם או להפעיל עליהם כוח כדי שינועו מהר יותר; יש לפעול בהתאם להוראות המדריך. תוספת שלישית )תקנה 24, הגדרת "שבב"(.1 השבב תואם תקני ISO ו.ISO Animal 2. בידי ספק השבבים אישור יצרן על התאמת השבב לסוג בעל החיים שבו יושתל. 3. השבב יוצר בתהליך שאבטחת האיכות שבו עמדה בתקן ISO 9000 לפחות. 4. בידי ספק השבבים הצהרת יצרן השבב כי "אורך חיי השבב" הוא לפחות כאורך חיי החיה שבה הוא מושתל וכי אינו גורם לסיכוני בריאות. 5. השבב מסוג של קריאה בלבד only(.)read 6. השבב משווק כשהוא ארוז באריזה סטרילית ומוכן להזרקה. ט' באב התשס"ט )30 ביולי 2009( שלום שמחון )חמ ( שר החקלאות ופיתוח הכפר 1275 קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

18 תקנות התעבורה )תיקון מס' 11(, התשס"ט בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה 1 )להלן - הפקודה(, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21 א)א( לחוק יסוד: הכנסת, 2 וסעיף 2 )ב( לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, 3 אני מתקין תקנות אלה: 1. בתקנה 273 ד)א( לתקנות התעבורה, התשכ"א )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי "10,000 ק"ג" יבוא "רכב אספנות". 2. בתקנה 281 א)א( לתקנות העיקריות, במקום "לשישה חודשים" יבוא "לשנים עשר חודשים" ואחרי "273" יבוא "ו 273 ד". 3. בתקנה 308 לתקנות העיקריות - )1( בתקנת משנה )א( - )א( אחרי "ימסור לנוהג בו" יבוא "או למי שמחזיק בפועל ברכב ובלבד שיש בידיו את רישיון הרכב"; )ב( במקום הקטע החל במילים "ויעביר לה את רישיון הרכב" עד המילים "תעודת אי שימוש" יבוא "ויטול ממי שנמסרה לו הודעת אי השימוש את רישיון הרכב, ובלבד שיפרט בהודעת אי השימוש אם הותר לו לעשות שימוש ברכב, בכפוף להוראות תקנת משנה )ד(; שוטר או בוחן כאמור בתקנת משנה זו רשאי לעכב את מתן ההודעה לרשות הרישוי ל 48 שעות, ואם הוכח להנחת דעתו כי הרכב תוקן בתוך 48 שעות משעת מסירת הודעת אי שימוש כאמור, יחזיר את רישיון הרכב לבעל הרכב או למי שנמסרה לו הודעת אי השימוש."; )2( בתקנת משנה )ד(, בסופה יבוא "והכל ככל ששימוש כאמור הותר בהודעה שנמסרה". 4. בתקנה 321 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ")ה( לא יותקן ברכב מסוג N3 כיסוי המסתיר את הברגים או האומים, המחברים את האופן לסרן." 5. תחילתן של תקנות 1 ו 2 שלושים ימים מיום פרסומן של תקנות אלה )להלן - יום הפרסום(, ותחילתה של תקנה 4, שישים ימים מיום פרסומן. כ' באב התשס"ט )19 באוגוסט 2009( ישראל כ"ץ )חמ 83 3( שר התחבורה והבטיחות בדרכים 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשס"ט, עמ' 66, עמ' 200, עמ' 389, עמ' 431, עמ' 596, עמ' 812, עמ' 1148, עמ' 1188 ועמ' תיקון תקנה 273 ד תיקון תקנה 281 א תיקון תקנה 308 תיקון תקנה 321 תחילה תקנות התעבורה )הוראת שעה(, התשס"ו )תיקון(, התשס"ט בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 10, 6, ו 70 לפקודת התעבורה, 1 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21 א)א( לחוק יסוד: הכנסת, 2 וסעיף 2 )ב( לחוק העונשין, התשל"ז- 1977, 3 אני מתקין תקנות אלה: 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

19 1. בתקנות התעבורה )הוראת שעה(, התשס"ו )להלן - התקנות העיקריות(, בכל מקום, במקום "רכי נוע" יבוא "רכינוע". 2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות, בפסקה )7( להגדרה "רכינוע", אחרי "בשעות העבודה הרגילות של המשרד" יבוא "ובאתר האינטרנט שלו". 3. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בתקנה 39 יד)ב( המובאת בה, במקום "בקיא בהפעלתה" יבוא "בקיא בהפעלתו". 4. תקנה 4 לתקנות העיקריות - בטלה. 5. תחילתה של תקנה 4 ביום י"ב בסיוון התשס"ט )4 ביוני 2009(. כ' באב התשס"ט )30 ביולי 2009( ישראל כ"ץ )חמ 83 3( שר התחבורה והבטיחות בדרכים 4 ק"ת התשס"ו, עמ' 772. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר מרבי לטיסות פנים ארציות לאזור הצפון(, התשס"ט בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12 )א() 2 ( לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו )להלן - החוק(, ולאחר שנתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק, אנו מצווים לאמור: 1. בסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחיר מרבי לטיסות פנים ארציות לאזור הצפון(, התשס"ח- 2008, 2 במקום הטבלה יבוא: שינוי מונח תיקון תקנה 1 תיקון תקנה 2 ביטול תקנה 4 תחילה תיקון סעיף 2 שדה דב-ראש פינה רגיל "הקו המחיר לנוסע בשקלים חדשים "50 ילד רגיל זכאי למחיר מוזל ילד זכאי למחיר מוזל תינוק ל' באב התשס"ט )20 באוגוסט 2009( )חמ ( יובל שטייניץ שר האוצר 1 ס"ח התשנ"ו, עמ' ק"ת התשס"ח, עמ' 409. ישראל כ"ץ שר התחבורה והבטיחות בדרכים הודעת הסמים המסוכנים )שינוי התוספת הראשונה לפקודה(, התשס"ט בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג )להלן - הפקודה(, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מודיע לאמור: 1277 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ק"ת התשס"ח, עמ' קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט,

20 שינוי התוספת 1. הראשונה בתוספת הראשונה לפקודה, בחלק א' סימן ב' - )א( )ב( )ג( )ד( )ה( אחרי פרט 2 ב יבוא: " 2 ב 1. ברומו-אמפטאמין בעמדה אורתו, מטא או פארא 2 ב 2. ברומו-קאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא 2 ב 3. ברומו-מתאמפטאמין בעמדה אורתו, מטא או פארא 2 ב 4. ברומו-מתקאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא Bromo-amphetamine Bromo-cathinone Bromo-methamphetamine Bromo-methcathinone 2 ב 5. בוטילון Butylone 2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)butan-1-one ידוע גם בשם: "bk-mbdb אחרי פרט 3 ב 1 יבוא: " 3 ב 2. כלורו-קאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא אחרי פרט 7 ב 1 ב יבוא: " 7 ב 1 ג. פלואורו-קאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא אחרי פרט 9 א יבוא: " 9 א 1. יודו-אמפטאמין בעמדה אורתו, מטא או פארא 9 א 2. יודו-קאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא 9 א 3. יודו-מתאמפטמין בעמדה אורתו, מטא או פארא 9 א 4. יודו-מתקאתינון בעמדה אורתו, מטא או פארא אחרי פרט 10 ג יבוא: " 10 ג 1. מתילנדיוקסיפירוולרון "Chloro-cathinone "Fluoro-cathinone Iodo-amphetamine Iodo-cathinone Iodomethamphetamine "Iodo-methcathinone Methylenedioxypyrovalerone 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one ידוע גם בשם: "MDPV תחילה 2. תחילתה של הודעה זו ארבעה עשר ימים מיום פרסומה. כ"ב בסיוון התשס"ט )14 ביוני 2009( )חמ 661 3( בנימין נתניהו שר הבריאות 1278 קובץ התקנות 6807, י"א באלול התשס"ט, המחיר 8.10 שקלים חדשים ISSN סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי

Microsoft PowerPoint - animal welfare

Microsoft PowerPoint - animal welfare חוק ותקנות צער בעלי חיים חוק צער בעלי חיים תקנות צער בעלי חיים התשנ"דד- 1994 על בעלי חיים), (הגנה לצרכים חקלאיים), (הגנה "חברה נאורה נמדדת לא רק ביחסה לבני האדם, אלא ביחסה לבעלי החיים" (מהטמה גנדי) חוק

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

18

18 רשויות ומשפט מנהלי רישוי רישוי עסקים תנאי תברואה תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 סעיף 10 סעיף 11 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 1 סעיף 17 סעיף 18 סעיף 19 סעיף 0 סעיף

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

nevo.co.il

nevo.co.il הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני שמעון הנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( התשע"ד 2014 הוועדה המקומית בני שמעון אישרה בישיבתה מתאריך 4.9.2016 את התנאים הבאים, כפי שנקבע

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 רווחת הפרה ד"ר גלעד פקטור אסיפה כללית - החקלאית 30.4.2014 נושאים מבוא המצב כיום לאן אנחנו הולכים 2 המלטות/ מאת דניאל פקטור שי" הרבה קריאות על המלטות קשות. וזה דווקא כיף לעזור להמליט. וזה לפעמים מבאס לראות

קרא עוד