רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו"

תמליל

1 רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( )תיקון מס',)2 התשע"ו תקנות ניירות ערך )תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף( )תיקון מס' 2(, התשע"ו תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה( )תיקון(, התשע"ו תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( )תיקון(, התשע"ו תקנות ניירות ערך )הצעת רכש( )תיקון(, התשע"ו תקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך( )תיקון מס',)2 התשע"ו תקנות ניירות ערך )תנאים להצעה על פי תשקיף מדף( )תיקון(, התשע"ו תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון מס',)4 התשע"ו תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו כללי ניירות ערך )מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך(, התשע"ו תקנות המשטרה )סדרי דין בדיון משמעתי( )תיקון(, התשע"ו

2 תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36 )ב( 17, ו 56 )א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, 1 לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:. 1 בתקנות אלה - הגדרות דיווח בשפה האנגלית "ביאור התאמה" - כהגדרתו בתקנה 5 )ג() 1 ( לתקנות דוחות כספיים; "ביאורים", "כללי החשבונאות המקובלים", "כללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית", "רואה חשבון מבקר" ו"תקני ביקורת אמריקניים" - כהגדרתם בתקנות דוחות כספיים; "דוח רבעוני" - כהגדרתו בתקנה 38 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים; "דוחות כספיים ביניים" - כהגדרתם בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים; "דוחות כספיים שנתיים" - כמשמעותם בתקנה 9 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים; "מדד ת"א טק-עילית" - כמשמעותו בהחלטות דירקטוריון הבורסה בנושא "מדדי מניות" שבמדריך המעו"ף לפי תקנון הבורסה, או מדד דומה לעניין זה שקבע דירקטוריון הבורסה באישור הרשות, והכול בכפוף לאישור הרשות; "תאגיד טק-עילית" - כל אחד מאלה: )1( תאגיד טק-עילית חדש; )2( תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית; "תאגיד טק-עילית חדש" - תאגיד שקיבל אישור עקרוני מהבורסה ולפיו הוא ייכלל במדד ת"א טק-עילית לאחר רישומו למסחר; "תקופת ההקלות" - התקופה ממועד ההנפקה לראשונה לציבור עד קרות אחד מאלה, לפי המוקדם: )1( תום השנה שבמהלכה יחלפו חמש שנים ממועד ההנפקה הראשונה לציבור; )2( תום השנה שבמהלכה שווי השוק הממוצע של התאגיד בתשעים הימים שקדמו לתום אותה שנה, עלה על מיליארד שקלים חדשים; "תקנות דוחות כספיים" - תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע ; 2 "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים" - תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ; 3 "תקנות פרטי תשקיף" - תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה(, התשכ"ט )א( תאגיד טק-עילית חדש רשאי לערוך תשקיפים ודוחות רק בשפה האנגלית, ובלבד שהתאגיד קבע זאת בתשקיף ההצעה הראשונה לציבור. )ב( תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית, רשאי לערוך תשקיפים ודוחות רק בשפה האנגלית, ובלבד שקיבל הסכמה ברוב קולותיהם של מחזיקי ניירות הערך, ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ג, עמ' ק"ת התש"ע, עמ' 662; התשע"ה, עמ' ק"ת התש"ל, עמ' 2037; התשע"ה, עמ' ק"ת התשכ"ט, עמ' 1794; התשע"ו, עמ' קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

3 למעט בעלי השליטה בתאגיד, המשתתפים בהצבעה, באסיפות מחזיקי ניירות הערך לסוגיהם שכינס התאגיד לעניין זה. )ג( ערך תאגיד טק-עילית תשקיפים ודוחות בשפה האנגלית לפי תקנת משנה )א( או )ב(, רשאי הוא להמשיך לעשות כן אף אם מניותיו אינן נכללות עוד במדד ת"א טק-עילית, כל עוד מניותיו מסווגות לענפי הביומד או הטכנולוגיה של הבורסה, לפי תקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק, ובכפוף לאישור הרשות.. 3 על תאגיד טק-עילית יחולו הוראות אלה: )1( בתוספת הראשונה לתקנות פרטי תשקיף, בסעיף 1 )א(, במקום "שתחילתה שלוש שנים" יקראו "שתחילתה שנתיים"; )2( בתקנה 7 )ב( לתקנות דוחות כספיים, במקום "בכל אחת משתי שנות הכספים הקודמות" יקראו "בשנת הכספים הקודמת";. 4 )א( על אף האמור בתקנות דוחות כספיים יחולו על תאגיד טק-עילית חדש שעובר למועד תשקיף ההנפקה הראשונה לציבור, מתקיימים לגביו התנאים האמורים בפסקאות )1( עד )3(, הוראות תקנות משנה )ב( עד )ה( ובלבד שהתאגיד קבע זאת בתשקיף כאמור - )1( התאגיד התאגד בישראל; )2( בכל אחת מתקופות הדיווח הכלולות בתשקיף שבהן היו הכנסות- למעלה ממחצית הכנסות התאגיד התקבלו מחוץ לישראל; )3( אחד מאלה: )א( בעל השליטה בתאגיד אינו תושב ישראל; )ב( למעלה ממחצית ממניות החברה הן בבעלות מי שאינם תושבי ישראל; לעניין זה, יראו במחזיקים בקרן הון סיכון פרטית, בעלי המניות בחברה לפי חלקם היחסי. )ב( הדוחות הכספיים השנתיים - )1( יכול שייערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית, לרבות הגילוי הנדרש מכוחם; )2( יכול שיבוקרו לפי תקני ביקורת אמריקניים לפי סוג הכללים או התקנים שלפיהם נערכו, ובלבד שרואה החשבון המבקר יציין בחוות דעתו את תקני הביקורת שלפיהם בוקרו. )ג( דוחות כספיים ביניים יכול שייערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית, לרבות הגילוי הנדרש מכוחם. )ד( בדוחות שהוגשו כאמור בתקנות משנה )ב( ו )ג( ייכלל ביאור התאמה לכללי החשבונאות המקובלים. )ה( בחר תאגיד טק-עילית לדווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית כאמור בתקנות משנה )ב( ו )ג(, לא יחולו עליו תקנות דוחות כספיים, למעט תקנות אלה בשינויים האלה: )1( תקנה 3 )ג(, במקום "לתקני הדיווח הכספי הבין לאומיים" יקראו "לכללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית" ובלא הסיפה; הקלות בפרטים השוואתיים הקלות בדוחות כספיים קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

4 )2( תקנה 6, במקום "כללי החשבונאות המקובלים" יקראו "כללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית"; )3( תקנות 8 ו 9 ; )4( תקנה 10, במקום "כללי החשבונאות המקובלים ולפי תקנות אלה" יקראו "כללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית"; )5( תקנה.11 הקלות בתקופת ההקלות. 5 בתקופת ההקלות יחולו הוראות אלה על תאגיד טק-עילית: )1( תקנה 5 ד לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, אף אם התאגיד אינו תאגיד קטן כמשמעותו בתקנה 5 ג לתקנות האמורות; )2( לא תחול תקנה 9 ב)ד( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים; )3( לעניין דוחות רבעוניים - )א( לא יחולו תקנות 39 א, 44 א 44, ו 48 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים; )ב( יצורף דוח שבו יפורטו ההתפתחויות העיקריות במצב ענייני התאגיד בתקופת הביניים ובתקופה המצטברת מתום שנת הדיווח האחרונה עד יום הדוח; על דוח כאמור יחתמו יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי של התאגיד; הסמיך הדירקטוריון דירקטור לחתום בשם יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי, כאמור בתקנה 9 )ה( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, יצוין בביאורים דבר ההסמכה והסיבות לה. ו' באדר ב' התשע"ו )16 במרס 2016( )חמ ( משה כחלון החלפת תקנה 1 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( )תיקון מס' 2(, התשע"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 ד)א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, 1 לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 2. 1 במקום תקנה 1 לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, התשס"ז )להלן - התקנות העיקריות(, יבוא: "פרטים בהודעה משלימה 1 בהצעה לציבור לפי תשקיף שאינה הצעה בדרך של זכויות )בתקנות אלה - הצעה לציבור(, ניתן - )1( שלא לכלול בתשקיף או לשנות בו פרטים אלה: )א( עיקרי הסכם החיתום, לרבות העמלות המשולמות לפיו ושמות החתמים שהם צד לו; )ב( אם בכוונת המציע לרשום את ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה - ציון כי החברה קיבלה את אישור הבורסה לכך; 1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ד, עמ' ק"ת התשס"ז, עמ' 675; התשע"ו, עמ' קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

5 . 2 אחרי תקנה 1 לתקנות העיקריות יבוא: "שינויים בהודעה משלימה 3 ק"ת התשכ"ט, עמ' 1794; התשע"ו, עמ' 99. )ג( אם חתם בעל עניין בחברה - התחייבותו, אם ניתנה כזו, למכור ניירות ערך אם ייוותרו בידיו לאחר השלמת המכירה ועקב כך יפחת שווי או שיעור החזקות הציבור מן הנדרש לפי תקנון הבורסה; )ד( מועדי מימוש או המרה של ניירות הערך המוצעים; )ה( התקופה להגשת הזמנות; )2( לערוך שינויים לעניין כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים בהצעה שאינה הצעה לראשונה של ניירות הערך המוצעים לציבור. 1 א בהצעה לראשונה של ניירות הערך המוצעים לציבור, שינויים לעניין כמות או מחיר ניירות הערך המוצעים ייעשו בכפוף לאלה: )1( צוינו בתשקיף כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים - לא ישונה אף אחד מהם ביותר מ 20% מן הכמות ומן המחיר שצוינו בתשקיף, לפי העניין, ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר מ 30% מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר שצוינו בתשקיף; )2( צוינו בתשקיף כמות ניירות הערך וטווח מחירים כמשמעותו בתקנה 21 )ב( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף, וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה(, התשכ"ט- 1969, 3 יהיה המחיר במסגרת הטווח שצוין בתשקיף, ובלבד שכמות ניירות הערך המוצעים לא תשונה ביותר מ 20% מן הכמות שצוינה בתשקיף, ומכפלת הכמות בממוצע הטווח לא תשונה ביותר מ 30% מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות וטווח המחירים שצוינו בתשקיף; לעניין זה, "ממוצע הטווח" - הערך הנמוך ביותר בטווח בתוספת הערך הגבוה ביותר בו, מחולק בשניים; )3( אם ניירות הערך המוצעים ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש, לא ישונו יחס ההמרה או מחיר המימוש ביותר מ 10% ; אם שונו יחס ההמרה או מחיר המימוש, יחולו הוראות פסקה )1( ו ) 2 ( לעניין שינוי כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים, ושינוי מכפלת הכמות בממוצע הטווח לפי העניין ובלבד שיקראו את פסקאות משנה )1( ו ) 2 ( כאילו נאמר בהן, בכל מקום, "10%" במקום "20%" ו" 20% " במקום "30%"; )4( שינוי העולה על השיעור הנקוב בפסקאות )1( עד )3( ובלבד שיתקיימו אלה: הוספת תקנות 1 א ו 1 ב קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

6 תיקון תקנה 2 תחילה שינוי המתחייב משינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים )א( לא ישונה אף אחד מבין המחיר או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ 50% מן הכמות ומן המחיר שצוינו בתשקיף, לפי העניין, ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר מ 50% מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר שצוינו בתשקיף; )ב( התקופה להגשת הזמנות תחל לפי תקנה 2 ב) 3 ( לתקנות ניירות ערך )תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף(, התשס"ו ב בהצעה לציבור ניתן לשנות כל פרט שיש לכלול בתשקיף, ושתיקונו מתחייב מהשינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים כאמור בתקנות 1)2( ו 1 א, לרבות אלה: )1( טבלת החזקות בעלי עניין לאחר המכירה לפי ההצעה לציבור, אם חל שינוי בכמות ניירות הערך המוצעים; )2( נתוני הון למניה ורווח למניה לאחר ההנפקה לפי ההצעה לציבור; )3( אם מספר ניירות ערך מוצעים יחד ביחידת הנפקה - חישוב הערך הכלכלי של כל אחד מניירות הערך המוצעים; )4( ההוצאות בשל הצעת ניירות הערך והנפקתם; )5( תמורת ניירות הערך המוצעים וייעודה; )6( בהצעה אחידה - פירוט ההתחייבויות המוקדמות שניתנו, לרבות שמות המשקיעים המסווגים כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז )להלן - תקנות אופן הצעה לציבור(, הכמות והמחיר שבהם הם התחייבו לרכוש את ניירות הערך המוצעים והמנגנון שנבחר לביצוע הקצאה נוספת כמשמעותה בתקנה 8 לתקנות אופן הצעה לציבור, והיקפה; )7( בהצעה לא אחידה - החלק מההצעה שיימכר למשקיע מוסדי כהגדרתו בתקנות אופן הצעה לציבור והחלק שיימכר למי שאינו משקיע מוסדי כאמור, הכמות הנוספת כמשמעותו לפי תקנה 12 לתקנות אופן הצעה לציבור ומנגנון הקצאתה.". 3 בתקנה 2 לתקנות העיקריות - )1( בכותרת, אחרי "הודעה משלימה" יבוא "והודעה משלימה"; )2( בתחילתה יבוא "הודעה משלימה תכלול פרטים שלא נכללו בתשקיף או ששונו לפי תקנות אלה;".. 4 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. ט"ו באדר א' התשע"ו )24 בפברואר 2016( )חמ ( ק"ת התשס"ו, עמ' 26; התשע"ו, עמ' ק"ת התשס"ז, עמ' 656; התשע"ו, עמ' משה כחלון 986 קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

7 תקנות ניירות ערך )תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף( )תיקון מס' 2(, התשע"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 )ב( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, 1 לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. אחרי תקנה 1 לתקנות ניירות ערך )תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף(, התשס"ו )להלן - התקנות העיקריות(, יבוא: "התקופה להגשת הזמנות בהצעה אחידה ובהצעה לא אחידה למוסדיים 1 א על אף האמור בתקנה 1, בהצעה אחידה ובהצעה לא אחידה לפי תקנה 11 )א() 1 ( לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז- 2007, 3 תסתיים התקופה להגשת הזמנות לא יאוחר מ 75 ימים ממועד פרסום התשקיף או - 45 ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי המוקדם.". 2 בתקנה 2 ב לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: ")3( בהצעה לראשונה של נייר ערך לציבור, שבה שונו פרטים בהודעה משלימה בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה 1 א) 1 ( עד )3( לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, התשס"ז- 2007, 4 תתחיל התקופה האמורה לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה.". 3 בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בפסקה )2(, במקום "ממועד פרסום ההודעה המשלימה" יבוא "ממועד פרסום דוח הצעת המדף".. 4 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. ט"ו באדר א' התשע"ו )24 בפברואר 2016( )חמ ( משה כחלון 1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ד, עמ' ק"ת התשס"ו, עמ' 26; התשע"ו, עמ' ק"ת התשס"ז, עמ' 656; התשע"ו, עמ' ק"ת התשס"ז, עמ' 675; התשע"ו, עמ' 102. תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה( )תיקון(, התשע"ו בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ב) 1 ()א( 36 ו 56 )ד() 2 ( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, 1 לפי הצעת הרשות בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:. 1 בתקנה 4 לתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס )להלן - התקנות העיקריות( - )1( בתקנת משנה )א() 17 (, בסופה יבוא "וכן האם מחזיק בעל השליטה בתאגיד במניות בשיעור שיקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה;"; )2( תקנת משנה )ד( - בטלה. 1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ג, עמ' ק"ת התש"ס, עמ' 834; התש"ע, עמ' 689. הוספת תקנה 1 א תיקון תקנה 2 ב תיקון תקנה 3 תחילה תיקון תקנה 4 קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

8 תיקון תקנה בתקנה 25 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )א( יבוא: ")א 1 ( יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיכו לכך, רשאי לפטור תאגיד מצירוף דוחות כספיים, הערכות שווי או חוות דעת לפי תקנות אלה, אם שוכנע, לאחר שמיעת טענות התאגיד, כי אין בפטור כאמור כדי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים." י"ד באדר א' התשע"ו )23 בפברואר 2016( )חמ ת 1 ( משה כחלון תקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה( )תיקון(, התשע"ו בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36 ו 56 )ד() 3 ( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, 1 לפי הצעת הרשות, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 2. 1 בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה(, התשס"א )להלן - התקנות העיקריות( - )1( אחרי ההגדרה "תקנות ההקלות" יבוא: ""תקנות פרטי תשקיף" - תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה(, התשכ"ט ;"; 3 )2( בהגדרה ""כללי החשבונאות המקובלים ו"תקנים בין לאומיים בביקורת"", אחרי ""כללי החשבונאות המקובלים"" יבוא ""רואה החשבון המבקר"".. 2 בתקנה 3 לתקנות העיקריות - )1( בתקנת משנה )א() 11 (, בסופה יבוא "וכן האם מחזיק בעל השליטה בתאגיד במניות בשיעור שיקנה לו את הרוב הנדרש לקבלת הצעת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה;"; )2( תקנת משנה )ד( -בטלה.. 3 בתקנה 6 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 1 תיקון תקנה 3 תיקון תקנה 6 )1( בתקנת משנה )א( - )א( אחרי "בתקנה זו" יבוא: ""אירועים" - אירועים לאחר תקופת הדיווח, כהגדרתם בכללי החשבונאות המקובלים; "דוח אירועים" - דוח בדבר אירועים מהותיים שאירעו אחרי מועד חתימת הדוחות ועד מועד פרסום דוח העסקה או התיקון לדוח העסקה לפי העניין;"; ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ח, עמ' ק"ת התשס"א, עמ' 430; התש"ע, עמ' ק"ת התשכ"ד, עמ' 1794; התשע"ו, עמ' קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

9 )ב( לפני ההגדרה "ניירות ערך" יבוא: "מועד חתימת הדוחות" - מועד חתימת הדוחות הכספיים האחרונים;"; )2( בתקנת משנה )ו( - )1( ברישה, במקום "לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו(, התשכ"ט " יבוא "לתקנות פרטי תשקיף"; )2( בפסקה )2(, אחרי "מבוקרים או סקורים" יבוא "כדין"; )3( במקום פסקה )3( יבוא: ")3( על דוח העסקה ועל התיקון לדוח העסקה, לפי העניין, יחולו הוראות תקנה 62 לתקנות פרטי תשקיף, בשינויים המחויבים; ) 3 א( על דוח העסקה ועל התיקון לדוח העסקה, לפי העניין, יחולו הוראות תקנה 56 א לתקנות פרטי תשקיף בדבר דוח אירועים, בשינויים המחויבים; על אף האמור, לא התקיימה בסמוך למועד פרסום דוח העסקה או התיקון לדוח העסקה הנחת העסק החי, ייחתמו הדוחות הכספיים המצורפים לדוח העסקה או לדוח העסקה המתוקן מחדש במועד זה."; )4( בפסקה )4(, אחרי "הדוחות הכספיים עברית" יבוא "או אנגלית"; )3( אחרי תקנת משנה )ז( יבוא: ")ח( אם התאגיד חברה שדוחותיה צורפו לדוחות החברה, יראו את החברה כאילו עמדה בדרישות הוראות תקנת משנה )ו( אם כללה בדוח העסקה את כל אלה: )1( הדוחות הכספיים השנתיים של התאגיד לשנה האחרונה שצורפו לדוח התקופתי של החברה לשנה האחרונה; לעניין זה, "שנה אחרונה" - שנת הדיווח שהסתיימה לפני מועד פרסום דוח העסקה; )2( הדוחות הכספיים ביניים האחרונים של התאגיד האמורים בפסקה )1(, שצורפו לדוח הרבעוני האחרון של החברה שחלה חובה לפרסמו לאחר הדוח התקופתי האמור בפסקה )1(.". 4 בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א(, בפסקה )4( במקום הסיפה יבוא "יצוין שם רואה החשבון המבקר החתום על דוח רואה החשבון המבקר )להלן - דוח רואה החשבון המבקר(, כי נתן חוות דעת בלתי מסויגת וכי הסכים לאזכור דוח רואה החשבון המבקר בדוח העסקה".. 5 אחרי תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא: תיקון תקנה 7 הוספת תקנה 13 א "סמכות פטור 13 א. יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיכו לכך רשאי לפטור תאגיד מצירוף דוחות כספיים, הערכות שווי או חוות דעת לפי תקנות אלה אם שוכנע, לאחר שמיעת טענות התאגיד, כי אין בפטור כאמור כדי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים." קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

10 תיקון התוספת הראשונה. 6 בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, אחרי סעיף 4 יבוא: "5. התקשרות מהותית עם בעל שליטה יחולו הוראות תקנה 60 א 3 לתקנות פרטי תשקיף, בכפוף לכל אלה: )1( במקום "בדוחות הכספים המצורפים לתשקיף" יקראו "בדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסם התאגיד ובדוחות הכספיים ביניים האחרונים שפרסם התאגיד"; )2( במקום "בדוחות הכספיים השנתיים המצורפים לתשקיף" יקראו "בדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסם התאגיד"; )3( במקום "יובא ביאור המכיל פרטים אלה" יקראו "ייכללו בדוח העסקה פרטים אלה"." י"ד באדר א' התשע"ו )23 בפברואר 2016( )חמ ( משה כחלון תקנות ניירות ערך )הצעת רכש( )תיקון(, התשע"ו ביטול תקנה 8 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 )ד() 1 ( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח )להלן - החוק(, לפי הצעת הרשות, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:. 1 תקנה 8 לתקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, התש"ס )להלן - התקנות העיקריות( - בטלה. י"ד באדר א' התשע"ו )23 בפברואר 2016( )חמ ( ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשנ"ט, עמ' ק"ת התש"ס, עמ' 314; התשס"ח, עמ' משה כחלון תקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך( )תיקון מס' 2(, התשע"ו תיקון תקנה 2 ביטול תקנה 3 תחילה בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23 א)ז() 2 ( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, 1 לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:. 1 בתקנה 2 לתקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו )להלן - התקנות העיקריות(, המילים "כאמור בתקנה 3" - יימחקו. תקנה 3 לתקנות העיקריות - בטלה.. 2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.. 3 ו' באדר ב' התשע"ו )16 במרס 2016( )חמ ת 1 ( ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ח, עמ' ק"ת התשס"ו, עמ' 27; התשע"ו, עמ' משה כחלון 990 קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

11 תקנות ניירות ערך )תנאים להצעה על פי תשקיף מדף( )תיקון(, התשע"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 א)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח )להלן - החוק(, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:. 1 בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך )תנאים להצעה על פי תשקיף מדף(, התשס"ו )1( במקום הרישה יבוא: "הצעת ניירות ערך לפי תשקיף מדף של תאגיד מדווח או תאגיד שהוראות פרק ה' 3 לחוק חלות עליו, תתאפשר אם לא התקיים במנפיק אחד מאלה:"; )2( בפסקה )1(, אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: ")ג( לעניין תאגיד שטרם חלפו 12 חודשים מעת שהוצעו ניירות הערך שלו לציבור לפי תשקיף - טרם חלפו שלוש שנים מעת שבעל שליטה בו הורשע בעבירה לפי החוק או שהוא אינו רשאי לכהן בתפקיד דירקטור בחברה ציבורית לפי סעיפים 226 ו 226 א לחוק החברות.". 2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. ט"ו באדר א' התשע"ו )24 בפברואר 2016( )חמ ת 2 ( ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ד, עמ' ק"ת התשס"ו, עמ' 27; התשע"ד, עמ' משה כחלון תיקון תקנה 1 תחילה תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון מס' 4(, התשע"ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, 1 לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:. 1 בתקנה 9 ב לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל- 1970, 2 אחרי תקנת משנה )ג(, יבוא: ")ג 1 ( תקנת משנה )ג( לא תחול על תאגיד שטרם חלפו חמש שנים מעת שנעשה תאגיד מדווח אלא אם כן בשלוש השנים שקדמו למועד הדוח, הורשע בעל שליטה בתאגיד כאמור, בעבירה לפי החוק או שהוא אינו רשאי לכהן בתפקיד דירקטור בחברה ציבורית על פי סעיפים 226 ו 226 א לחוק החברות; התאגיד ייתן גילוי על אי תחולת תקנת משנה )ג(.". 2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. ט"ו באדר א' התשע"ו )24 בפברואר 2016( )חמ ת 1 ( ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ד, עמ' ק"ת התש"ל, עמ' 2037; התשע"ו, עמ' משה כחלון תיקון תקנה 9 ב תחילה קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

12 תיקון התוספת הראשונה הגדרות תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה( )תיקון מס' 2(, התשע"ו בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17 16, ו 17 ד לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, 1 לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. בתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה(, התשכ"ט- 1969, 2 בסעיף - 1 )1( בסעיף קטן )א(, במקום "או לתקופה ארוכה יותר אם הדבר חשוב לשם הצגה נאותה של עסקי התאגיד" יבוא: "על אף האמור, לעניין תאגיד שטרם חלפו חמש שנים מעת שנעשה תאגיד מדווח ובשלוש השנים שקדמו למועד הדוח, לא הורשע בעל שליטה בו, בעבירה לפי החוק ולא נאסר עליו לכהן בתפקיד דירקטור בחברה ציבורית לפי סעיפים 226 ו 226 א לחוק החברות, יובא התיאור לתקופה שתחילתה שנתיים לפני ה 1 בינואר של השנה שבה מוגש התשקיף וסיומה סמוך למועד הגשת התשקיף; התאגיד ייתן גילוי על קיצור תקופת תיאור התאגיד ועסקיו כאמור."; )2( אחרי סעיף קטן )א( יבוא: ")א 1 ( על אף האמור בסעיף קטן )א(, תיאור התאגיד ועסקיו לפי תוספת זו יובא לתקופה ארוכה יותר אם הדבר חשוב לשם הצגה נאותה של עסקי התאגיד." ט"ו באדר א' התשע"ו )24 בפברואר 2016( )חמ ת 1 ( ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ד, עמ' ק"ת התשכ"ט, עמ' 1794; התשע"ו, עמ' משה כחלון כללי ניירות ערך )מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך(, התשע"ו ניתנת בזה הודעה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 א)ז() 1 ( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח )להלן - החוק(, קבעה רשות ניירות ערך )להלן - הרשות( מקרים שבהם דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת הרשות כדלהלן:. 1 בכללים אלה: "בטוחות" - כמשמעותן בסעיף 35 ו)א( לחוק למעט שעבוד שלילי; "הצעת רכש חליפין" - כהגדרתה בתקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, התש"ס ; 2 "הרחבת סדרה" - הצעה לציבור של תעודות התחייבות מסדרת תעודות התחייבות הנסחרת בבורסה; "הרחבת סדרת תעודות סל" - הצעה לציבור של תעודות סל מסדרת תעודות סל הנסחרת בבורסה לרבות רישום למסחר של תעודות סל כאמור; ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; ק"ת התשע"ו, עמ' ק"ת התש"ס, עמ' 314; התשס"ח, עמ' קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

13 "כתב אופציה" - כהגדרתו בסעיף 35 טז 3 לחוק; "שעבוד שלילי" - התחייבות לאי יצירת שעבודים; "תעודות התחייבות" - כהגדרתן בסעיף 35 א לחוק; "תעודת סל" - כהגדרתה בתקנון הבורסה לפי סעיף 46 לחוק; "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים" - תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ; 3. 2 פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת הרשות בכל אחד מאלה: )1( תאגיד מדווח שתעודות התחייבות שלו רשומות למסחר בבורסה מציע הצעה לראשונה של מניות; )2( הצעת ניירות ערך במסגרת הצעת רכש חליפין למעט הצעת תעודות התחייבות חלף תעודות התחייבות אחרות של המנפיק שלא מתקיימים בה אחד מהמקרים המנויים בהגדרה הסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים שבתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים; )3( הצעת תעודות התחייבות המגובות בבטוחות למעט הרחבת סדרה, בלא הוספה או שינוי בטוחות; )4( הצעת ניירות ערך מורכבת או חדשנית, מבחינת אופן ההצעה ותנאיה או מבחינת סוג נייר הערך המוצע ותנאיו; לעניין זה, לא יראו כהצעה מורכבת או חדשנית, הצעה של אחד מאלה: )א( מניות רגילות של המנפיק; )ב( תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה ובלבד שאינן כוללות תנאים ייחודיים; )ג( תעודות התחייבות הניתנות להמרה למניות התאגיד, לפי שיקול דעת המחזיק ולפי יחס המרה קבוע, ובלבד שאינן כוללות תנאים ייחודיים; )ד( כתבי אופציה המקנים זכות לרכישת מניות רגילות של התאגיד או לרכישת תעודות התחייבות שאינן ניתנות להמרה או תעודות התחייבות הניתנות להמרה למניות התאגיד לפי שיקול דעת המחזיק ולפי יחס המרה קבוע, ובלבד שאינם כוללים תנאים ייחודיים; )ה( ניירות ערך מסחריים; )5( הצעת תעודות סל למעט הרחבת סדרת תעודות סל.. 3 תחילתם של כללים אלה 30 ימים מיום פרסומם. כ"ו באדר א' התשע"ו )6 במרס 2016( )חמ ( שמואל האוזר יושב ראש רשות ניירות ערך 3 ק"ת התש"ל, עמ' 2037; התשע"ו, עמ' )774(. 39 מקרים שבהם נדרש היתר תחילה קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

14 תקנות המשטרה )סדרי דין בדיון משמעתי( )תיקון(, התשע"ו בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 )ב( ו 103 לחוק המשטרה, התשס"ו )להלן - החוק(, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:. 1 בתקנה 3 )ג( לתקנות המשטרה )סדרי דין בדיון משמעתי(, התשע"ב )להלן - התקנות העיקריות(, במקום "או שניתן" יבוא "ושניתן". 2. בתקנה 4 )א( לתקנות העיקריות, במקום "רשאי הוא או מי מטעמו לעיין" יבוא "יודיע מוסר התלונה לנאשם כי הוא או מי מטעמו רשאי לעיין".. 3 אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא: "דחיית הדיון. 4 בתקנה 6 לתקנות העיקריות - 4 א לבקשת נאשם, ידחה דן יחיד את הדיון, אם ראה כי הדבר דרוש כדי לאפשר לנאשם להכין את הגנתו ולהביא את ראיותיו." )1( בכותרת שוליים, המילים "בידי דן יחיד" - יימחקו; )2( אחרי "דן יחיד" יבוא "או ראש מחלקת משמעת במשטרת ישראל"; )3( אחרי פסקה )3( יבוא: ")4( המעשה נושא התלונה מצוי בהליך חקירתי או בבדיקה על פי דין; )5( חוסר סמכות של הדן יחיד לדון בתלונה; )6( פגם או פסול מהותי בכתב התלונה; )7( הגשת כתב התלונה או ניהול ההליך עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.". 5 בתקנה 12 לתקנות העיקריות - תיקון תקנה 3 תיקון תקנה 4 הוספת תקנה 4 א תיקון תקנה 6 תיקון תקנה 12 החלפת תקנה 13 תיקון תקנה 14 תיקון תקנה 16 תיקון תקנה 18 )1( האמור בה יסומן ")א(" ובמקום "שישקף את כל הנאמר והמתרחש בדיון" יבוא "שישקף את כל הנאמר והמתרחש בו, הנוגע לדיון"; )2( אחרי תקנת משנה )א( יבוא: ")ב( עותק מהפרוטוקול יימסר לנאשם בסוף הדיון.". 6 במקום תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא: "מסירת פסק לנאשם 13 הפסק כמשמעותו בסעיף 33 לחוק )להלן - פסק( יימסר לנאשם בסוף הדיון." 7. בתקנה 14 לתקנות העיקריות, במקום "במטה הארצי של משטרת ישראל" יבוא "במשטרת ישראל" 8. בתקנה 16 לתקנות העיקריות, במקום "במטה הארצי של משטרת ישראל" יבוא "במשטרת ישראל" 9. בתקנה 18 לתקנות העיקריות, במקום "יהיה לפני" יבוא "יתקיים בנוכחות" ובמקום "הדן היחיד לדחות את הערר" יבוא "הדן בערר לדון בערר או לדחותו". 1 ס"ח התשס"ו, עמ' ק"ת התשע"ב, עמ' 744 ועמ' קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

15 . 10 בתקנה 19 לתקנות העיקריות, במקום "והנוגע לדיון" יבוא "הנוגע לדיון". 11. בתקנה 20 לתקנות העיקריות, במקום "במטה הארצי של משטרת ישראל" יבוא "במשטרת ישראל". 12 בתקנה 21 לתקנות העיקריות, במקום פסקאות )4( ו ) 5 ( יבוא: ")4( המאשים - המפקח הכללי של משטרת ישראל )להלן - המפקח הכללי(; )5( שם הנאשם, שם משפחתו, מספרו האישי, דרגתו ויחידתו;". 13. בתקנה 27 לתקנות העיקריות, במקום הקטע החל במילים "במסירת הודעה" עד סופה יבוא "ובלבד שניתן לנאשם זמן סביר להתגונן, כפי שיקבע בית הדין למשמעת".. 14 בתקנה 30 לתקנות העיקריות - )1( בתקנת משנה )ב(, במקום "אגף משאבי אנוש במטה הארצי של משטרת ישראל" יבוא "מחלקת משמעת במשטרת ישראל"; )2( בתקנת משנה )ג(, במקום "לא תינתן הסכמת התובע והאישום לא יוגש מחדש" יבוא "לא תינתן הסכמת התובע לביטול האישום, והאישום לא יוגש מחדש,".. 15 בתקנה 33 לתקנות העיקריות - )1( בתקנת משנה )ב(, המילים "שאליו הוגש כתב האישום" - יימחקו; )2( אחרי תקנת משנה )ד( יבוא: ")ה( על החלטת בית הדין למשמעת לפי תקנה זו ניתן לערור לפני בית הדין לערעורים שידון בערר בשופט אחד; הערר יוגש בתוך 30 ימים מיום שניתנה החלטת בית הדין למשמעת, ואולם בית הדין למשמעת רשאי להאריך את המועד להגשת הערר מטעמים שיירשמו." 16. בתקנה 43 לתקנות העיקריות, במקום "לתובע" יבוא "לצדדים" והמילים "וימציא לנאשם ולסניגורו הודעה בכתב עליו" - יימחקו 17. בתקנה 45 )א( לתקנות העיקריות, במקום "שישקף את הנאמר והמתרחש בדיון" יבוא "שישקף את כל הנאמר והמתרחש בדיון, הנוגע אליו". בתקנה 46 לתקנות העיקריות, במקום "דבריהם" יבוא "טענותיהם".. 18 בתקנה 52 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )6( יבוא:. 19 ")7( הגשת כתב האישום או ניהול ההליך עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית." 20. בתקנה 65 )ב( לתקנות העיקריות, אחרי "ואת תוצאות הימנעותו מלהעיד" יבוא "כאמור בסעיף 29 לחוק". 21 בתקנה 71 )ב( לתקנות העיקריות, במקום "בהסכמת בעלי הדין רשאי בית הדין למשמעת להתיר" יבוא "בית הדין למשמעת רשאי להורות" ובסופו יבוא "ובלבד שלא תיגרע לחלוטין זכותו של צד לסכם בעל פה אם עמד על כך, במסגרת זמן סביר שיקבע בית הדין". 22 בתקנה 82 )א( לתקנות העיקריות, המילים "של משטרת ישראל" - יימחקו. 23. בתקנה 83 לתקנות העיקריות, בסיפה במקום "לדחות את הדיון" יבוא "לדחות את הערעור" תיקון תקנה 19 תיקון תקנה 20 תיקון תקנה 21 תיקון תקנה 27 תיקון תקנה 30 תיקון תקנה 33 תיקון תקנה 43 תיקון תקנה 45 תיקון תקנה 46 תיקון תקנה 52 תיקון תקנה 65 תיקון תקנה 71 תיקון תקנה 82 תיקון תקנה 83 קובץ התקנות 7644, ב' בניסן התשע"ו,

16 . 24 בתקנה 101 לתקנות העיקריות - )1( בכותרת השוליים במקום "תעודות משטרתיות" יבוא "מסמכים ופלטי מחשב של המשטרה"; )2( במקום הפתיח יבוא "מסמך הנחזה כמסמך שנחתם בידי שוטר במילוי תפקידו או פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה- 1995, 3 אשר נערך על ידי המשטרה במהלך פעילותה הרגילה, הכוללים פרטים בדבר העניינים המפורטים להלן ישמשו ראיה לכאורה:". כ"ו באדר א' התשע"ו )6 במרס 2016( )חמ ( 3 ס"ח התשנ"ה, עמ' 366. תיקון תקנה 101 גלעד ארדן השר לביטחון הפנים 996 קובץ התקנות 7555, י"ז בחשוון התשע"ו, המחיר 6.48 שקלים חדשים ISSN סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

ניירות ערך, עו"ד שלומי תורג'מן, מסלול משולב, סמסטר ב', 2011, סיכמה: מיטל חזן

ניירות ערך, עוד שלומי תורג'מן, מסלול משולב, סמסטר ב', 2011, סיכמה: מיטל חזן מדוע אנו זקוקים לדיני ניירות ערך? ניירות ערך 11.2.2.11 שיעור 1 סוכם ע"י רונית גראו בעבר תופעות ידועות של תרמית, השקעות שיורדות לטימיון. יש לאזן בין רגולציה המגנה על המשקיעים לבין עידוד הסחר החופשי. החוק

קרא עוד

רשומות ספר החוקים ט ז באלול התשס ח בספטמבר 2008 עמוד חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 168 והוראת שעה), התשס ח

רשומות ספר החוקים ט ז באלול התשס ח בספטמבר 2008 עמוד חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 168 והוראת שעה), התשס ח רשומות ספר החוקים ט ז באלול התשס ח 16 2184 בספטמבר 2008 עמוד חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס 168 והוראת שעה), התשס ח- 2008 902 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מם 168 והוראת שעה), התשם ח- 2008 * בפקודת מס הכנסה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

רשומות ספר החוקים כ"ו בתמוז התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו

רשומות ספר החוקים כו בתמוז התשעו באוגוסט 2016 עמוד חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשעו רשומות ספר החוקים כ"ו בתמוז התשע"ו 1 2570 באוגוסט 2016 עמוד חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו- 2016................ 1098 תיקונים עקיפים: פקודת הבנקאות, - 1941 מס' 30 פקודת

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63>

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63> חוק החברות תשנ"ט 1999 (להלן: "החוק") תקנון הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ ( שם החברה בעברית - הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)..1 שם החברה באנגלית (CC) The National Library of Israel Ltd. מבוא 1892 בשנת הוקם בירושלים

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

תכניתאופציות

תכניתאופציות לכבוד רשות ניירות ערך לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ תאריך: 6 באוגוסט 2007 ארד בע"מ ("החברה") הנדון: דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית בהתאם לתקנה 20 ותקנה 21 לתקנות ניירות

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד