תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח"

תמליל

1 תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה, הדרכה או מחקר בכל המסלולים והדרגות במכללה או מטעמה. "סטודנט" כל אחד מהבאים: 1. מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל על ידה כתלמיד, מהרשמתו וכל עוד הוא רשום כתלמיד, כולל בחופשות לימודים. 2. מי שהגיש מועמדות להתקבל כתלמיד וטרם נתקבלה מועמדותו, מעת הרשמתו ועד לקבלת מועמדותו, בין כתלמיד מן המניין ובין כתלמיד על תנאי או שומע חופשי. 3. מי שסיים את חוק לימודיו אך טרם קיבל תעודה. 4. מי שהיה לתלמיד, כמשמעותו של מונח זה באחת מפסקאות המשנה דלעיל, ומועמדותו נדחתה, או שהפסיק לימודיו או שסיים אותם, יוסיף להיחשב כתלמיד לעניין תקנון זה )ויוסיף להיות כפוף לסמכות רשויות המשמעת כהגדרתן להלן(, בקשר למעשים שעשה בעת שהיה מועמד להתקבל למכללה או תלמיד בה. "חבר סגל מנהלי" עובד המכללה או אדם המועסק מטעם המכללה )אף בהיעדר יחסי עובד-מעביד עם המכללה( ואיננו מורה. "ראש החוג" ראש חוג או ראש פקולטה של המכללה, או ראש יחידה לימודית שאיננה אקדמית. "נשיא" נשיא המכללה האקדמית תל-חי, או מי שמונה מטעמו כסגן הנשיא לעניינים אקדמיים. "רשויות המשמעת" הממונה על משמעת - יו"ר ועדת המשמעת, ועדת המשמעת, ועדת הערעורים ובעלי תפקידים אחרים: התובע והמזכיר כהגדרתם. א. כללי משמעת כל סטודנט חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאים: א. לשמור על כבוד המכללה, חברי הסגל שלה, עובדיה, תלמידיה ואורחיה, ולהתנהג בצורה ההולמת את היותו סטודנט במוסד להשכלה גבוהה ואת עקרונות המוסר הציבורי. ב. למלא בנאמנות את כל החובות הלימודיים, המשמעתיים והאחרים, כפי שהם חלים על הסטודנטים לפי חוקת המכללה, תקנותיה ונהליה. ג. לציית להוראות חברי הסגל האקדמי והמנהלי, הניתנות במסגרת מילוי תפקידיהם. 3

2 ד. ה. לשמור על רכוש המכללה ועל הניקיון והסדר בתחומיה. לציית לחוקי המדינה כפי שפורסמו על ידה, לרבות החוק למניעת הטרדה מינית התשנ ח ב. עבירות משמעת עבירת משמעת היא אחת מהעבירות הבאות, שנעשתה על ידי סטודנט: התנהגות הפוגעת או עלולה לפגוע בכבוד המכללה, ברכושה או בפעולותיה. 1. התנהגות הפוגעת בכבודם וברכושם של חברי הסגל, עובדיה, תלמידיה או אורחיה של המכללה, אם נעשתה 2. בהקשר למעמדם של הנפגעים כחברי סגל, כעובדים, כסטודנטים או כאורחים. הפרעה לסדרי הוראה ומחקר וכן הפרעה לכל פעולה אחרת המאושרת על ידי המוסדות המתאימים במכללה 3. וכן סיוע לכל הפרעה כזו. אי-ציות להוראה של רשויות המכללה, ובכלל זה לחברי הסגל האקדמי או מנהלי, שניתנו במסגרת מילוי 4. תפקידיהם, וכן אי-ציות להוראות כאמור גם אם ניתנו מחוץ לתחומי הקמפוס. מסירת ידיעה כוזבת ביודעין למכללה, או חיבור מסמך כוזב או הגשתו לרשויותיה, לחברי הסגל האקדמי או 5. המנהלי לשם קבלת זכויות במכללה, או בקשר ללימודים במכללה, אם לטובת מוסר הידיעה, מחבר המסמך או המגיש אותו כאמור, או לטובת אחר. 6. ניסיון הונאה בבחינה, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במהלך הבחינה או סיוע לסטודנט אחר במעשה כזה, ובכלל זה החזקת חומר אסור, העתקה מסטודנט אחר או מתן אפשרות לסטודנט אחר להעתיק, או תקשורת כלשהי עם נבחן אחר, או התנהגות בניגוד להוראות המשגיח או התנהגות הפוגעת במשגיח. ניסיון הונאה או מצג שווא בעבודת בית, בעבודה סמינריונית או בעבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר 7. עם לימודיו, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה כזה. מעשה תרמית אחר כלשהו, או מצג שווא שנעשה לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים בה, אם 8. לטובת עצמו אם לטובת אחר, וכן סיוע בעשיית כל מעשה כאמור. פגיעה ברכוש ספריית המכללה ובכלל זה גניבת ספרים או כתבי עת, או כל חומר כתוב או דיגיטלי אחר, 9. הסתרתם או השחתתם וכל עבירה אחרת הקשורה בשימוש בספרייה. הסכמים המתייחסים הפרת תקנות, הוראות ונוהלי המכללה, ובכלל זה הפרה של תקנות, הוראות או 10. לשימוש במתקני מכללה כולל ספרייה, חדרי מעבדות, אולמות, מעונות, משרדים, שטחים פתוחים, מתקני ספורט ומגרשי חנייה. 11. סירוב להזדהות בפני חברי הסגל האקדמי או המנהלי במסגרת מילוי תפקידים. 12. אי-הופעה או סירוב להעיד בפני רשויות המשמעת. 4

3 13. מתן עדות שקר או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות המשמעת. 14. התנהגות שאינה הולמת סטודנט מכללה בהימצאו בתחומי קמפוס המכללה, במוסדות אחרים להשכלה גבוהה ובכל מקום אחר שבו יימצא בתוקף היותו סטודנט במכללה )כגון עבודה מעשית בשטח, סיורים לימודיים, פעילות ספורטיבית, פעילות ציבורית וכד'(. 15. התנהגות הנוגדת את עקרונות המוסר הציבורי, וכל התנהגות שיש עמה קלון. 16. עישון במקומות ציבוריים במכללה. 17. כניסה לכיתות הלימוד ושימוש במתקני המכללה בניגוד לתקנות ושלא בהתאם לדרישות על מנת להיחשב כתלמיד. 18. הכנסת בעלי חיים לכיתות הלימוד ו/או לתחומי המכללה בניגוד לתקנות. 19. התנהגות בלתי הולמת עונשים ג. סטודנט שנמצא אשם בעבירת משמעת, צפוי לאחד או יותר מן העונשים הבאים: אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה. פסילת הסטודנט מקבלת פרס לימודים, הצטיינות בעת סגירת תואר, הנחה בשכר לימוד או מלגה, או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע. מניעת שימוש במתקני המכללה כולל מעבדות, חדרי לימוד, ספרייה, שיכונים ומעונות סטודנטים, מגרשי חניה וכל מתקן אחר למשך התקופה שתיקבע. ביטול בחינות שהסטודנט נבחן בהן. פסילת עבודות בית, עבודות סמינריוניות או עבודות אחרות, המוטלות על הסטודנט בקשר עם לימודיו. ביטול קורסים שנתיים או סמסטריאליים מסוימים שהסטודנט השתתף בהם. איסור לגשת לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים. עיכוב מתן תעודה או עיכוב מתן אישור המעיד על לימודי הסטודנט או על סיום לימודיו, למשך תקופה שתיקבע. קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית משכר הלימוד המלא השנתי לסטודנט מן המניין. הטלת איסור על הסטודנט, לתקופה מוגדרת או לצמיתות, להשתמש במתקני המכללה, פרט לצורך מילוי החובות הלימודיות המוטלות עליו כסטודנט. חיוב הסטודנט בפיצוי כספי בגין נזק חומרי שגרם לרכוש המכללה ובכלל זה הספרייה, המעונות וכן בגין נזק שגרם, ישיר או עקיף, לעובדי המכללה או לתלמידיה. סכום הפיצוי שיושת על הסטודנט, מועד הפירעון ותנאי הפירעון ייקבעו לגבי כל מקרה בנפרד. חיוב הסטודנט לבצע שירות למכללה או מטעמה בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי רשויות המשמעת

4 ועל פי יכולות הסטודנט, השירות יכול להתבצע כחונכות אישית לתמיכה לימודית בסטודנט אחר, כסיוע במעבדות לנוער, עזרה בספרייה, סיוע למזכירות החוג, כל זאת על פי שיקול דעתה של הועדה. ביטול שנת הלימודים השוטפת של הסטודנט או חלקה. הרחקת הסטודנט מן המכללה לצמיתות או לתקופה, לרבות איסור כניסתו לתחומי המכללה. עונש אחר בנסיבות מיוחדות תוך מתן הנמקה ג- 1. עונש על תנאי 1. רשויות המשמעת רשאיות להורות כי עונש, בכללו או מקצתו, יהיה על תנאי, התנאי הוא שסטודנט לא יעבור עבירה או עבירות שייקבעו על ידי רשויות המשמעת בתקופה מוגדרת. 2. סטודנט שנדון לעונש על תנאי לא יישא את עונשו, אלא אם עבר בתוך התקופה שנקבעה אחת מהעבירות שנקבעו והורשע בגין העבירה כאמור תוך תקופת התנאי או אחריה. תקופת התנאי תחל מיום ההחלטה, אלא אם נקבע אחרת בגוף ההחלטה. 3. הורשע סטודנט כאמור יופעל התנאי על ידי רשויות המשמעת, ולא יהא בכך כדי לגרוע מסמכויות רשויות המשמעת להטיל על הסטודנט עונש או עונשים נוספים בגין העבירה החדשה שבגינה הותנה התנאי. 6

5 להלן עונשי מינימום אותם הועדה אמורה להשית על סטודנטים העונש מועד העבירה ו/או התראה על הרחקה פסילת הקורס ו/או קנס פעם ראשונה העתקת עבודה בשלמותה מלימודים הרחקה מלימודים פעם שנייה העתקת עבודה בשלמותה פסילת הקורס, ו/או קנס פעם ראשונה העתקה חלקית של עבודה. במעבדות ותרגילים: פסילת הדו ח/תרגיל ו/או קנס פסילת הקורס ו/או קנס בגובה 5 נ"ז ו/ או התראה על פעם שנייה העתקה חלקית של עבודה פסילת ותרגילים: במעבדות מלימודים הרחקה המעבדה/תרגיל ו/או פסילת כל הקורס ו/או התראה על הרחקה מלימודים הרחקה מלימודים פעם שלישית העתקה חלקית של עבודה פסילת הקורס ו/או קנס הכנסת חומר או ציד אסור פעם ראשונה לבחינה הכנסת חומר או ציוד אסור פעם שנייה לבחינה הכנסת חומר או ציוד אסור פעם שלישית פסילת הקורס ו/או קנס ו/או התראה על הרחקה מלימודים הרחקה מלימודים לבחינה התנהגות לא הולמת כלפי איש סגל או סטודנט עבודות שירות לרווחות הסטודנטים במכללה. מספר השעות ייקבע על פי חומרת העבירה והתייחסות הנאשם סירוב להוראה של מרצה לצאת פעם ראשונה מהכיתה במהלך ההרצאה פסילת הקורס ו/או קנס ו/או התראה על הרחקה מלימודים סירוב להוראה של משגיח פעם ראשונה במהלך בחינה פסילת הבחינה ו/או קנס ו/או התראה על הרחקה מלימודים על פי שיקולי ועדת המשמעת עבירות שלא פורטו לעיל 7

6 הערות: נ ז = העלות הממוצעת של נ ז במכללה במועד ביצוע העבירה. הכספים שייגבו מהקנסות יועברו לדקן הסטודנטים לטובת קרן המלגות. ד. רשויות המשמעת ד- 1. הממונה על המשמעת ב. ג. ד. המנל א ימנה מבין חברי הסגל של המכללה את הממונה על המשמעת במכללה - שיכהן גם כיו ר ועדת המשמעת. ד- 2. ועדת המשמעת א. משנה הנשיא לעניינים אקדמיים, ימנה 5 חברי סגל שיהיו כשירים לכהן כחברי ועדת המשמעת, משך כהונתם יהיה 3 שנים, משתמה תקופת המינוי של יו"ר ועדת המשמעת או של חבריה, מוסמכים הם להמשיך ולסיים את הדיון בכל תלונה שהוגשה בפניהם קודם לכן וכן בתלונות חדשות עד למינוי מחליפיהם. חבר הסגל המשמש כדקן הסטודנטים, )אשר מונה על-ידי הנשיא מכח תקנות המכללה(, ישמש חבר קבע בוועדת המשמעת ומ מ יו ר ועדת המשמעת בהעדרו. נציג מטעם אגודת הסטודנטים ישמש כמשקיף קבוע בוועדת המשמעת. הפורום המינימלי לקיום דיון של וועדת משמעת הוא של שלשה חברי וועדה והתובע. ד- 3. מזכיר ותובע לשכת דקאן הסטודנטים תשמש כמזכירות רשויות המשמעת )להלן - המזכיר(. א. ראש מנהל לימודים ישמש כתובע מתוקף תפקידו. ב. ה. הליכי הטיפול בתלונה והדיון בפני ועדת המשמעת תלונה בדבר עבירה על המשמעת תוגש על ידי המתלונן בכתב למזכיר ודרכו לתובע. התובע יעיין בתלונה לאחר קבלתה, ויהיה רשאי לבקש הסברים מהמתלונן ומכל מקור אחר. הגיע התובע בהתייעצות עם יו ר הועדה להחלטה שאין מקום לפתוח בהליכים משמעתיים - רשאי הוא לגנוז תלונה, ולהודיע על כך למתלונן. מתלונן הסבור כי החלטת התובע לגנוז את תלונתו איננה מבוססת רשאי לערער על כך בפני הנשיא תוך ארבעה-עשר )14( ימים מיום שהודיע לו התובע על החלטתו לגנוז את התלונה. הערעור יתקבל רק במידה שהנשיא החליט על כך, והחלטתו תהיה סופית. במקרים שבהם יסבור התובע כי ניתן להסתפק בשימוע, יהיה הוא רשאי, בהסכמת הנתבע, לקיים.3.4 8

7 הליך של שימוע. שימוע לסטודנט יכול שיתקיים פעם אחת בלבד במהלך לימודיו ובתנאי שלא התקיים נגדו תהליך משמעתי קודם. בהליך שימוע כזה יהיו נוכחים הנתבע, המזכיר ודקן הסטודנטים. בסיום השימוע, ובהתאם לממצאים שיתבררו בשימוע, רשאי הדיקן להעניש את הנתבע בעונשים של אזהרה ונזיפה. החלטת הדיקן בשימוע תהווה פסק דין משמעתי ותומצא לנתבע בהתאם להוראות לעניין המצאת מסמכים. למען הסר ספק, קיום שימוע לפי סעיף זה טעון הסכמת הנתבע, כאשר בכל הודעה בדבר כוונה לקיים הליך שימוע לפי סעיף זה, יצוין כי הנתבע רשאי לעמוד על זכותו כי יקוים הליך מלא בפני ועדת המשמעת לפי תקנון זה. במקרה כזה, לא תהיה ועדת המשמעת מוגבלת לעונשים של אזהרה ונזיפה. דין הליך שימוע כדין הליך בוועדת משמעת. 5. התובע באמצעות המזכיר ישלח לנתבע, בהקדם האפשרי, פרטי התלונה והודעה בכתב על המועד שנקבע לדיון בה )להלן - ההודעה( בצירוף קישור לתקנון המשמעת וסעיף עבירת המשמעת בה הוא מואשם. 6. המצאת מסמכים - כל הודעה, החלטה ו/ או פסק דין יישלחו לנתבע בדואר אלקטרוני בהתאם לכתובתו שמעודכנת במערכת המידע של המכללה. 7. המועד שייקבע לדיון יהיה לא יאוחר מאשר שישים )60( יום מהמועד שבו התקבלה התלונה על ידי התובע, ובמקרה של חופשות שבהן אין פעילות במכללה, תשעים )90( יום, אך לא מוקדם משבעה )7( ימים, מהיום בו הומצאה התלונה לנתבע למעט חריגים על פי שיקול דעתו של תובע. 8. תובע או נתבע, המבקש לדחות את מועד הדיון, יודיע על כך למזכיר הועדה, בצירוף נימוקים, תוך שלושה )3( ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על הזימון לוועדת המשמעת. בקשת הדחייה תימסר לנתבע ולתובע בהקדם האפשרי. 9. דיון בתלונה יכול שיתנהל בהיעדר הנתבע, אם זה לא יופיע במועד שנקבע למרות שהוזמן כראוי. נתקיים דיון שלא במעמד הנתבע בנסיבות כמתואר לעיל - תהיה ועדת המשמעת רשאית לקבל כל החלטה או פסק דין אף שלא בפני הנתבע. ניתנו החלטה או פסק דין שלא בפני הנתבע - ימציא לו המזכיר עותק מהם והנתבע יהיה רשאי לעתור לביטולם תוך שבעה )7( ימים מהמועד שבו הומצא לו עותק ההחלטה או פסק הדין. העתירה תתברר בפני הממונה על המשמעת שיהיה מוסמך לדחותה, לבטל את החלטתו או לשנותה מטעמים מיוחדים שיירשמו, ולקיים דיון חוזר בתלונה בנוכחות הנתבע. 10. הנתבע יהיה רשאי להיעזר ולהיות מיוצג ע י סטודנט אחר או חבר סגל, או עו ד, או בן משפחה, בדיון בפני ועדת המשמעת, בתנאי שהנתבע עצמו יהיה נוכח בשעת הדיון. 11. ככל שהנתבע בוחר להיות מיוצג ע י עו ד, עליו להודיע על כך למזכיר ועדת המשמעת עד שבוע לפני מועד הדיון. 12. התובע או הנתבע, יוכלו להציג בפני ועדת המשמעת ראיות )מסמכים ו/או עדים( על מנת להוכיח את טענותיהם. 13. המכללה לא תישא בכל הוצאה הכרוכה בהשתתפות הנתבע בדיון המשמעתי. 14. א. ועדת המשמעת אינה קשורה בסדרי נוהל פורמאליים ותנהל את הדיון ותקבל ראיות בדרך הנראית 9

8 לה צודקת ויעילה. ב. הצדדים )התובע ו/או הנתבע( וכן חברי ועדת המשמעת רשאים להפנות שאלות לנתבע ו/או לעדים. במהלך הדיון יירשם בידי המזכיר פרוטוקול שייחתם בידי הממונה על המשמעת או ממלא מקומו. הדיון המשמעתי יתנהל בדלתיים סגורות. סמוך ככל האפשר לסיום ההליך, תיתן ועדת המשמעת פסק דין מנומק, בכתב. המזכיר ישלח עותקים של פסק הדין לתובע, לנתבע, למדור בחינות, למזכירות החוג לצורך תיוקו בתיק האישי של הסטודנט, ולמדור שכר לימוד אחר. - בהתאם לצורך. פסק דין הועדה יכנס לתוקפו ביום נתינתו, אלא אם תחליט ועדת המשמעת או יו ר ועדת הערעורים על מועד ו. שמירת סמכויות סמכותן של רשויות המשמעת לדון ולפסוק בעבירות משמעת אינה שוללת את סמכותם של חבר סגל אקדמי או מנהלי לתת הוראות או לנקוט צעדים - שבגדר סמכותם - לשם מניעת הפרעות של סטודנט למהלך תקין של לימודים, בחינות או פעילות אחרת במכללה. אין בהוראות תקנון זה כדי לפגוע בסמכויות הנתונות לחבר סגל אקדמי או מנהלי על פי תקנונים אחרים במכללה - לרבות הסמכות לדחות בדיקת בחינה או עבודה, לעכב מתן ציון ולהוציא סטודנט מכיתה במקרה של הפרעה. ז. תקינות ההליכים המשמעתיים הסמכות לקיים הליכים משמעתיים לפי תקנון זה איננה נשללת על ידי האפשרות של קיום הליכים פליליים בבית המשפט נגד סטודנט נתבע, או על ידי קיום הליכים כאלה, או על ידי פסק דין כלשהו בהליכים כאלה. סברו התובע, ועדת המשמעת או ועדת הערעורים כי התלונה מעלה חשש לכאורה כי נעברה עבירה פלילית כמשמעותה של זו בסעיף 268 לחוק העונשין תשל ז )1977( - תינתן הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו. ועדת המשמעת או ועדת הערעורים לא ימשיכו בהליכים נגד הסטודנט הנתבע אלא אם ניתנה הודעה כאמור. 10

9 ח. החלטות ביניים הממונה על המשמעת רשאי בהתייעצות עם המנל א, לאחר שהוגשה תלונה לתובע, להחליט החלטות 1. ביניים )כגון דחיית בדיקה של בחינה, איסור לגשת לבחינה, הפסקת לימודים, איסור להשתמש במתקני המכללה וכד'(. החלטות ביניים אלה תהיינה תקפות עד למתן פסק דין בתלונה, או במועד מוקדם יותר כפי שייקבע על ידי הממונה על המשמעת. בכל מקרה, תוקפה של החלטת ביניים לא יעלה על שלושה שבועות. ביקש הנתבע לדחות את המועד הקבוע לדיון בתלונה נגדו, המנל א נעתר לבקשת הדחייה - יהא 2. הממונה על המשמעת רשאי להאריך את תוקפה של החלטת הביניים עד למתן פסק דין בתלונה, אף מעבר לתקופה של שלושת השבועות. העתקים מהחלטות הביניים יישלחו לתובע, למנל א, ולנתבע, וכן לתיקו האישי של הנתבע. 3. לנתבע להשמיע אפשר החלטת ביניים תינתן במידת האפשר לאחר שהממונה על המשמעת 4. טענותיו. ניתנה החלטת ביניים בהיעדר הנתבע - יהיה זה רשאי לבקש מן הממונה על המשמעת דיון חוזר 5. בהחלטה בנוכחותו. ביקש הנתבע דיון חוזר - יערך הדיון החוזר לא יאוחר מתוך שבוע ימים ממועד הבקשה. החלטת הביניים של הממונה על המשמעת בדיון החוזר כאמור תהא סופית. 6. החלטות ביניים אינן ניתנות לערעור בפני ועדת הערעורים. 7. ט. ועדת ערעורים חברי ועדת הערעורים יהיו ארבעה חברי סגל אקדמי שימונו ע י המנל א. נציג הסטודנטים שימונה על ידי אגודת הסטודנטים של המכללה שישמש כמשקיף. התובע יהי נוכח בכל דיון של ועדת הערעורים. יו ר ועדת הערעורים ימונה אף הוא ע י המנל א, לתקופה של עד שלוש שנים עם אפשרות הארכה לתקופה של עד שנתיים נוספות. בהעדרו אחד מארבעת חברי הסגל ימלא את מקומו. מי שכיהן חמש שנים רצופות באחד מהתפקידים המפורטים בסעיף 1 יוכל להיות מועמד לאותו התפקיד רק לאחר הפסקה של שנתיים. לפחות אחד מחברי ועדת הערעורים חייב שיהיה מי שכיהן בעבר בוועדת משמעת. ועדת הערעורים תדון בהרכב של לפחות שלושה חברי סגל. משתמה תקופת המינוי של יו ר ועדת הערעורים או של חבריה, מוסמכים הם להמשיך ולסיים את הדיון בכל תלונה שהוגשה בפניהם קודם לכן וכן בתלונות חדשות עד למינוי מחליפיהם

10 4. ועדת ערעורים תתכנס לפי הצורך, ועל פי זימון של יו ר ועדת הערעורים. י. ערעור על פסקי-דין של ועדת המשמעת נגזר על סטודנט עונש הרחקה מן הלימודים, לצמיתות או לתקופה קצובה, זכותו לערער על פסק הדין לפני ועדת הערעורים בהתאם להוראות פרק זה, בתוך עשרים )20( יום מיום שהומצא לו גזר הדין נשוא הערעור. הדיון בערעור יתקיים מבלי שיושב ראש וועדת ערעורים יפעיל שיקול דעת האם לקיים את הדיון, כמפורט להלן. סטודנט שנתבע ונמצא אשם בפסק דין ושלא נגזרה עליו הרחקה מן הלימודים, רשאי תוך ארבע עשר )14( יום מיום שהומצא לו פסק הדין נשוא הערעור, להגיש בקשת רשות ערעור. בבקשה יפרט הנתבע המערער את הנמקותיו בהתאם לאמור להלן. התובע רשאי תוך ארבע עשר )14( יום מיום מתן פסק הדין, להגיש בקשת רשות בבקשה יפרט התובע המערער את הנמקותיו. המערער )הנתבע המערער או התובע המערער יגיש בקשה מנומקת לערעור ויעבירה למזכיר. המזכיר יעביר עותק ליו ר ועדת הערעורים. מצא יו ר ועדת הערעורים, על סמך הבקשה לערעור, כי קיים יסוד סביר להניח כי ראיה חשובה לא הובאה לפני הממונה על המשמעת בשעת הדיון בעניינו של הנתבע, וכי ראיה זו לא יכולה הייתה להיות מובאת בשעת הדיון, או שראה יו ר ועדת הערעורים שקיימות נסיבות מיוחדות המחייבות מטעמי צדק להתיר הצגה של כל ראיה כאמור, או שחל שיבוש בנוהלי הדיון לפני הממונה על המשמעת, או שפסק דין חמור מדי או קל מדי, או שלדעתו טעתה ועדת המשמעת בפסק הדין - יאשר הערעור ויודיע לצדדים על החלטתו. מצא יו ר ועדת הערעורים לאחר עיון בטיעוני הצדדים כי לא נתקיימו התנאים דלעיל - רשאי הוא לדחות את הבקשה לערעור והחלטתו זו תהא סופית. הודעת יו ר ועדת הערעורים בדבר החלטתו להרשות את הערעור תישלח לצדדים בהקדם האפשרי באמצעות המזכיר תוך ציון המועד שנקבע לשמיעת הערעור. הוגש ערעור לא יהא בכך כדי לדחות את כניסתו לתוקף של פסק הדין של ועדת המשמעת אלא אם יקבע יו ר ועדת הערעורים אחרת. בדיון בערעור בזכות או לאחר שנתנה רשות ערעור תשמע וועדת הערעורים את טיעוני הצדדים. מערער המבקש לדחות את מועד הדיון, יודיע על כך בכתב למזכיר, בצירוף נימוקים, תוך שלושה )3( ימים מיום שנמסרה לו ההודעה. בשעת הדיון בערעור יהיו נוכחים הנתבע והתובע. לעניין ייצוג סטודנט שהוא צד לערעור יחולו הוראות הסעיפים לעניין ייצוג סטודנט בפני ועדת המשמעת כאמור לעיל. והדיון בערעור יכול להתנהל בהיעדר הסטודנט בין כנתבע מערער ובין כמשיב לערעור התובע. במועד שנקבע למרות שהוזמן כראוי. נתקיים הדיון שלא במעמד הסטודנט בנסיבות כמתואר לעיל - תהיה ועדת הערעורים רשאית לקבל כל החלטה או פסק דין אף שלא בפניו. ניתנה החלטה או פסק דין שלא

11 בפני הסטודנט - ימציא לו המזכיר עותק מהם. הסטודנט רשאי לעתור לביטולה תוך שבעה )7( ימים מהמועד שבו נמסר לו עותק מן ההחלטה או מפסק הדין. העתירה תתברר בפני ועדת הערעורים שתהיה מוסמכת לבטל החלטתה או לשנותה אם נוכחה שיש להיעדרות הצדק סביר, או מטעמים מיוחדים שירשמו, ובמקרה כזה יקוים דיון חוזר בערעור בנוכחות הסטודנט. מקרה בו הטילה ועדת המשמעת עונש של הרחקה, או ביטול שנת לימודים או חלק ממנה וועדת הערעורים לא מצאה לנכון לשנות החלטה זו יהיה העונש טעון אישרורו של הנשיא, בתום תהליך הערעור. אישרר הנשיא עונש של הרחקת הנתבע מן המכללה לצמיתות - רשאי הנתבע לפנות אל הנשיא בהתאם לסוג העבירה, לא לפני תום שלוש (3) שנים מיום הוצאתו מהמכללה, בבקשה לאפשר לו לחדש את לימודיו במכללה. אם ימצא זאת לנכון, רשאי הנשיא לחון אותו, ואז יעביר את הבקשה ליחידה האקדמית הנוגעת בדבר, לדיון ענייני בדבר תנאי חידוש הלימודים. ועדת הערעורים אינה קשורה בסדרי נוהל ויעילה. פורמליים ותנהל את הדיון בערעור בדרך הנראית לה צודקת היו"ר ועדת הערעורים רשאי להחזיר לממונה על המשמעת את התיק נשוא הערעור, תוך מתן הוראה על קיום דיון מחדש. החלטת ועדת הערעורים בערעור תהא סופית יא. פרסום הממונה על המשמעת רשאי להחליט על פרסום פסק הדין שניתן על ידי ועדת המשמעת או ועדת הערעורים, באתר המכללה ובאמצעים אחרים, תוך ציון שמו של הנתבע או בעילום שם. 13

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים תקנון משמעת סטודנטים שנתון תשע"ז מרכזת רשויות המשמעת גב' רעיה יוסף טל': 04-6423496 disciplinary@yvc.ac.il תובעת רשויות המשמעת גב' שירי דביר, עו"ד טל': 04-6423415 shirid@yvc.ac.il תחולה 1. תקנון משמעת סטודנטים

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תקנון משמעת לתלמידי המכללה

תקנון משמעת לתלמידי המכללה תקנון משמעת לסטודנטים של המכללה האקדמית הדסה הלימודים במכללה מבוססים על אמון רב בין המכללה לסטודנטים הלומדים בה ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המכללה, ואשר שומרת על כבוד עובדי המכללה, המורים במכללה והסטודנטים

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים תקנון בית-הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן במכון וינגייט 1 תוכן עניינים א. ב. מטרות התקנון... 4 הרשמה ולימודים... 4 רישום וקבלה... 4 מעמד התלמיד... 5 הכרה בלימודים קודמים... 6 חובות לימודים... 6 קורס

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (אוקטובר 2011 ) 1 תוכן עניינים: תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר שני תקנון משמעת תקנון למניעת הטרדה מינית תקנון גזברות-הקריה

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ז

תקנון הקריה האקדמית אונו תשעז תקנון מאוגד הקריה האקדמית אונו אוקטובר 2016 1 תוכן עניינים 3 תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון 3 כללי.1 3 מהלך הלימודים 2. 3 משך הלימודים א. 3 תנאי מעבר לשנה מתקדמת ב. 3 לימודים מעשיים ג. 4

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

prop-0433.tif

prop-0433.tif רש וטות הצעות הדק י באב תש ץ ** 433 3 באוגוסט 1960 זגטזד 158 163 חוק דין המשמעת (דן חוזר), תש ד 1960 חוק שירות המזיגה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)(תיקון), תש ר 1960 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטפס הממשלה

קרא עוד

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון תוכן עניינים.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 כללי... 2 תנאים להשתתפות בבחינה...2 בחינת סוף סמסטר... 2 מועדי בחינות...3 מועד מיוחד... 3 זכאות למועד מיוחד בגין מכסה... 4 זכאות למועד מיוחד

קרא עוד

עודכן ב-‏19/06/2006

עודכן ב-‏19/06/2006 ל) חוקת אוניברסיטת חיפה עודכן ב- 1 באוקטובר 2112 מבוא - 1792 מתוך השאיפה של ראשי העיר חיפה, הוקמה בשנת אוניברסיטת חיפה בחיפה )להלן האוניברסיטה(, לשם עידוד הלימוד והמחקר וקידומם בכל ענפי המדע; במדינת ישראל

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

Microsoft Word - ידיעון שלם.doc

Microsoft Word - ידיעון שלם.doc "שערי משפט" בית הספר למשפטים ידיעון לשנת הלימודים תשע"א תשע"א 2010-2011 1 2 תוכן העניינים דבר דיקן מכללת שערי משפט לשנת תשע"א ד"ר אביעד הכהן... 4 מכללת "שערי משפט" - רקע ומגמות...6 מוסדות המכללה ובית הספר

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב( 1 בפני כב' השופט מרדכי לוי המאשימה: מדינת ישראל על ידי עו"ד רותם יוחנני נגד הנאשמים: 1.נאצר אבו סולב (עציר) ת,.ז. 201404365 על ידי עו"ד דמיטרי ורניצקי 2.ואליד אבו סולב (עציר) ת,.ז. 308038843 על ידי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

תקנון תלמידי מחקר

תקנון תלמידי מחקר 1 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: הגדרות ומבוא 1 2,3 א. ב. הגדרות מבוא פרק שני: ה מ ע ר כ ת 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 א. 26 27 28 29 30 32 סימן א' א.

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63> 1 0. זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי מוכרת ומוצהרת בזאת זכותם הבלתי-מסויגת של חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה לחופש אקדמי מלא בכל פעילותם האקדמית. האוניברסיטה תעודד חופש זה שהוא תנאי לקיומה כמוסד פתוח להוראה,

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד