תקנון משמעת סטודנטים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תקנון משמעת סטודנטים"

תמליל

1 1 דף מספר תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. בחירה תקופת כהונה מילוי מקום שנתפנה סמכויות )הממונה( סמכויות )הסגנים( סדרי עבודה אצילת סמכויות רציפות סמכויות סימן ג': בית הדין לערעורים בענייני משמעת א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. חברי בי"ד נבחרים חברי בי"ד ממונים נשיא בי"ד וממלא מקומו הקבוע סמכויות בין הדין מותבים )הרכב( מותבים )מילוי מקום שנתפנה( רציפות סמכויות סימן ד' מנהל רשויות השיפוט א. ב. ג. מזכיר רשויות השיפוט כפיפות שרותי מנהל

2 2 דף מספר פרק שלישי: קובל, סנגור ומשקיפים א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. קובל קבוע קובל מיוחד ייעוץ משפטי ההגנה משקיפים מורשים הזמנת משקיפים לדיון אי נוכחות משקיפים שהוזמנו 29 פרק רביעי: סימן א': סימן ב': עבירות ועונשים ע ב י ר ו ת ע ו נ ש י ם א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. רשימת עונשים רישום ענישה בגיליון ציונים פסילת חובה עונש על תנאי פיצויים הצמדת קנסות ופיצויים תרופות לאי פירעון קנס או פיצויים 30 א, א 36, פרק חמישי: החלטות ביניים ושמירת סמכויות 37 החלטות ביניים א. 38 א 38, שמירת סמכויות ב. 39 הליכי משמעת והליכים פליליים ג. פרק שישי: סימן א': ה ל י כ י ם ת ל ו נ ה 40 הגשת תלונה א. 41 בדיקת תלונה ב. 42 גניזת תלונה ג. 43 ערעור על גניזת תלונה ד. 44 סיוע בבדיקת תלונה ה.

3 3 דף מספר סימן ב': פתיחת הליכים - קובלנה 45 הוראת הרקטור א. 46 יוזמת מזכיר אקדמי ב. 47 העברת תלונה לקובל ג. 48 קובלנה ד. 49 הגשה ה. 50 המצאה ו. סימן ג': הליכי דיון בפני הממונה 51 מועד הדיון א. 52 הזמנה לדיון ב. 53 דחיית הדיון ג. 54 דיון בהעדר הנתבע ד. 55 הקראה ה. 56 הודאה ו. 56 א עדים ז. 57 א 57, סדרי דין וראיות ח. 58 פרטיכל ט. 59 פסק הדין י. סימן ד': הגשת ערעור 60 זכות ערעור א. 61 מועד הגשת ערעור ב. 62 כתב ערעור ג. 63 המצאה ד. 64 ערעור אינו מעכב פס"ד ה. סימן ה': הליכי דיון בביה"ד 65 קביעת המותב א. 66 היקף הערעור ב. 67 טיעונים בכתב ג. 68 מועד הדיון ד. 69 שמיעת הערעור ה. 70 פסק הדין ו.

4 4 דף מספר סימן ו': דיונים סגורים ופרסום פס"ד 71.1 דיון בדלתיים סגורות א דיון פומבי ב. 72 א 72, פרסום פסקי דין ג. 73 פרק שביעי: בירור משמעתי פקולטי פרק שמיני: - ברירת קנס עבירות 74 א 74, הגדרות א. 75 הודעה בדבר ברירת קנס ב. 76 תשלום הקנס ג. 77 אי תשלום הקנס ד. 78 עבירות חוזרות ה. 79 תיאום שעורי הקנס ב ו ט ל ו. פרק תשיעי: ח נ י נ ה 80 פרק עשירי: תחילת תוקף והוראות מעבר 81 תחילת תוקף א. 82 הוראות מעבר ב.

5 5 דף מספר פרק ראשון: הגדרות ומבוא בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: ) ( ) (.1 "האוניברסיטה" -, לרבות תאגידיה ומכונים חיצוניים כמשמעותם בנוהל מכונים בינאוניברסיטאיים בקרה אקדמית, מנהלית וכספית )תשע"ד( "ד ק א ן" - דקאן הפקולטה הנוגעת בדבר, לרבות ראש בית ספר ולרבות ראש יחידת הוראה עצמאית, אחרת, שאינה מהווה חלק מפקולטה "מ ו ר ה" - כל מי שממלא תפקיד הוראה, הדרכה או מחקר באוניברסיטה. 1.4 "ע ו ב ד" - כל מי שמועסק ע"י האוניברסיטה או בשירותה ואיננו מורה. 1.5 "ת ל מ י ד" - כל אחד מאלה: מי שנרשם ללימודים באוניברסיטה - לרבות מי שנרשם ללימודים בחטיבה לתוכניות מיוחדות - ונתקבל על ידה כתלמיד, מעת הרשמתו וכל עוד הוא רשום כתלמיד, כולל בחופשות לימודים מי שהגיש מועמדותו להתקבל כתלמיד ובקשתו נדחתה, מעת הרשמתו ועד קבלת הודעת הדחייה. מי שסיים לימודיו אך טרם קיבל תעודה. מי שהופסקו לימודיו מסיבה כלשהי, וחרף ההפסקה קיבל היתר לגשת לבחינה/להגיש עבודה מי שהיה לתלמיד, כמשמעותו של מונח זה באחת מפסקאות המשנה דלעיל ומועמדותו נדחתה, או שהפסיק לימודיו או סיים אותם, יוסיף להיחשב כתלמיד לעניין תקנון זה )ויוסיף להיות כפוף לסמכות רשויות השיפוט האמורות בו( בקשר למעשים שעשה בעת שהיה מועמד להתקבל לאוניברסיטה או תלמיד בה. "עבירת משמעת" - עבירה מאלה המפורטות בסעיף 29 ו לתקנון זה ועבירה על כללי המשמעת שייקבעו - מעת לעת - ע"י הסנאט )ויפורסמו בדרך המקובלת באוניברסיטה( לרבות ניסיון, שידול או סיוע לעבור עבירה כאמור. 1.6 "פסילה של קורס, בחינה או עבודה" - הציון אשר ניתן בהם בציון אפס. פירושה כשלון בקורס, בבחינה או בעבודה והחלפת 1.7 "ה מ מ ו נ ה" - הממונה על המשמעת האמור בתקנון זה. 1.8 "רשויות השיפוט" - הממונה, סגניו ובית הדין, מערכת בירור פקולטי. 1.9

6 6 דף מספר "ק ו ב ל" - הקובל האמור בתקנון זה "ק ו ב ל נ ה" - מסמך בו טוען קובל כי תלמיד ביצע עבירת משמעת "אגודת הסטודנטים" - אגודת הסטודנטים החדשה של. פרק שני: רשויות השיפוט סימן א': מ ב ו א מ ב נ ה: ) (.2 רשויות השיפוט הינן: הממונה על המשמעת וסגנו או סגניו. בית הדין לערעורים בענייני משמעת. אחראי משמעת פקולטי וממלא מקומו מינוי ותפקידים: הרקטור יבחר מועמדים לכהונת הממונה וסגניו ולכהונת חברי בית הדין. מינוי המועמדים לתפקידים אלה טעון אישור הוועדה המרכזת. סימן ב': הממונה על המשמעת 4. ב ח י ר ה: הממונה וסגניו יהיו משפטנים. 5. תקופת כהונה: 5.1 הממונה וסגניו ייבחרו לתקופת כהונה של שנתיים ויוכלו להיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות.

7 7 דף מספר מי שכיהן כממונה או כסגנו שתי תקופות רצופות יוכל לשוב ולהיבחר לתפקיד מתפקידים אלה רק לאחר הפסקה של שנתיים לפחות. 5.2 מילוי מקום שנתפנה: ) ( נתפנה מקומו של הממונה או מי מסגניו עקב פטירה, התפטרות, פרישה מהאוניברסיטה, או מכל סיבה אחרת, תהא הוועדה המרכזת רשאית לבחור מקרב המועמדים האמורים ברשימה הנזכרת בסעיף 3, בממונה או בסגן שיכהן משך יתרת תקופת כהונת הממונה או הסגן שמקומו נתפנה כאמור סמכויות )הממונה(: הממונה ידון ויחליט - כדן יחיד - בכל קובלנה שתוגש ע"י קובל כנגד תלמיד, בקובלנה שעניינה הטרדה מינית או התנכלות בעלת אופי דומה, ידון הממונה עם סגנו/סגניו, אגב מתן ייצוג הן למינו של הנאשם והן למינוי של הקורבן. היו הממונה וכל סגניו בני אותו מין, ימנה הרקטור, באישור הוועדה המרכזת, חבר סגל שמינו אחר, לשמש כשופט נוסף בקובלנה. ) ( קובלנה נגד תלמיד לא תידון בפני מי שהוא חבר סגל בפקולטה שבה לומד התלמיד; במקרה בו הממונה וכל סגניו הם חברי סגל באותה פקולטה שבה לומד התלמיד, ימנה הרקטור, באישור הוועדה המרכזת, חבר סגל אחר לשמש כשופט בקובלנה, ובלבד שיהיה בעל השכלה משפטית האמור בסעיף זה לא יחול על הליך המתנהל מכח סעיף 29 א לתקנון זה. 8. סמכויות )הסגנים(: כל סמכות המסורה לממונה עפ"י תקנון זה - פרט לסמכויותיו שעפ"י סעיף 9 שלהלן - נתונה גם לסגניו. דין החלטה או פסק דין של סגן הממונה כדין החלטה או פסק דין של הממונה, לכל דבר ועניין. 9. סדרי עבודה: חלוקת התיקים בין הממונה לסגניו וקביעת מועדי דיון תיעשה עפ"י הנחיות כלליות שיקבע הממונה, מעת לעת, או עפ"י קביעתו לעניין או לעניינים מסוימים. 10. אצילת סמכויות: הממונה רשאי לאצול מסמכויותיו שעפ"י הסעיף 9 דלעיל לסגנו או לסגניו. 11. רציפות סמכויות: נסתיימה תקופת כהונתם של הממונה וסגניו יהיו הם מוסמכים להמשיך ולסיים הדיון בכל עניין התלוי ועומד בפניהם ולהתחיל בדיון בעניינים חדשים, עד שימונו ממונה וסגנים אחרים תחתם. לממונה ולסגניו סמכות לסיים העניינים התלויים ועומדים בפניהם גם לאחר שמונו ממונים וסגנים אחרים תחתם.

8 8 דף מספר סימן ג': בית הדין לערעורים בענייני משמעת 12. חברי בי"ד נבחרים: בחירה: ) ( הרקטור יבחר, באישור הוועדה המרכזת, ששה חברי סגל אקדמי, מהם לפחות שני משפטנים, אשר יכהנו כחברי בית הדין. עם ששת חברי הסגל האמורים יימנו גם שתי נשים. תקופת כהונה: חברי בית הדין הנבחרים ייבחרו לתקופת כהונה של שנתיים וכל אחד מהם יוכל להיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות. מי שכיהן כחבר נבחר בבית הדין שתי תקופות כהונה רצופות יוכל לשוב ולהיבחר לתפקיד זה לאחר הפסקה של שנתיים לפחות מילוי מקום שנתפנה: נתפנה מקומו של חבר נבחר בבית הדין, עקב פטירה, התפטרות, פרישה מהאוניברסיטה או מכל סיבה אחרת, יהיה רשאי הרקטור לבחור, באישור הוועדה המרכזת, חבר בית דין שיכהן משך יתרת תקופת כהונתו של החבר שמקומו נתפנה כאמור, ובלבד שיישמר העיקרון האמור בסעיף 12.1 לעיל 13. חברי בי"ד ממונים: 13.1 מ י נ ו י: הרקטור ימנה שלושה סטודנטים )תלמידי פקולטות שונות( לכהן כחברי בית הדין. השלושה ייבחרו מתוך רשימה של עשרה סטודנטים שתוצע לרקטור על ידי דקאן הסטודנטים בהמלצת נציגי אגודת הסטודנטים. היה ונציגי אגודת הסטודנטים לא יעבירו הרשימה תוך חודשיים מהמועד בו התבקשו לעשות כן, תוכן הרשימה ע"י דקאן הסטודנטים תקופת כהונה: חברי בית הדין הממונים, ימונו לתקופת כהונה של שנתיים ויוכלו לכהן כחברי בית הדין תקופת כהונה אחת בלבד מילוי מקום שנתפנה: נתפנה מקומו של חבר ממונה בבית הדין, עקב פטירה, התפטרות, פרישה מהלימודים באוניברסיטה או סיומם, או מכל סיבה אחרת, יהיה הרקטור רשאי למנות, מקרב המועמדים האמורים ברשימה הנזכרת בסעיף 13.1 דלעיל, חבר בית דין שיכהן משך יתרת תקופת כהונתו של החבר שמקומו נתפנה כאמור.

9 9 דף מספר נשיא בית הדין וממלא מקומו הקבוע: הסנאט ימנה את אחד מחברי בית הדין הנבחרים לכהן כנשיא בית הדין וחבר נבחר אחר לכהן כממלא מקומו הקבוע. נשיא בית הדין - ובהעדרו ממלא מקומו הקבוע - יהיה אחראי לניהול פעולתו השוטפת של בית הדין ובכלל זאת לקביעת הרכב המותב בפניו יידון כל מקרה ומקרה סמכויות בית הדין: בית הדין ידון ויחליט בערעורים על החלטות הממונה או סגניו שיוגשו לפי הוראות תקנון זה. 16. מ ו ת ב י ם: )הרכב( דיוני בית הדין יתקיימו בפני מותב שימונה ע"י נשיא בית הדין. בכל מותב יכהנו שלושה מחברי בית הדין. מינוי חברי כל מותב ייעשה תוך שמירה על הכללים הבאים: שניים מחברי כל מותב יימנו עם חברי בית הדין הנבחרים ואחד יהיה חבר ממונה. בכל מותב יכהן לפחות משפטן אחד. כיו"ר המותב ישמש נשיא בית הדין או ממלא מקומו הקבוע ואם שניהם אינם נכללים בהרכב המותב, חבר בית דין נבחר שייקבע ע"י נשיא בית הדין. בערעור שעניינו הטרדה מינית או התנכלות, כהגדרתן בנוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל-אביב, יינתן ייצוג בקרב חברי המותב למינם של הנאשם ושל הקורבן מ ו ת ב י ם )מילוי מקום שנתפנה(: נתפנה מקומו של חבר בי"ד המכהן במותב, עקב פטירה, התפטרות, פרישה מהאוניברסיטה, פרישה מהלימודים באוניברסיטה או סיומם, או מכל סיבה אחרת, יצרף נשיא בית הדין למותב חבר אחר והדיון יימשך מאותו שלב אליו הגיע בעת שנתפנה מקום כאמור, אלא אם כן יחליט יו"ר המותב אחרת מטעמים שיירשמו. 18. רציפות סמכויות: נסתיימה תקופת כהונתם של חברי בית הדין יהיו חברי כל מותב מוסמכים להמשיך ולסיים בכל עניין התלוי ועומד בפניהם

10 10 דף מספר סימן ד': מנהל רשויות השיפוט 19. מזכיר רשויות השיפוט: המזכיר האקדמי ימנה עובד שישמש כמזכיר רשויות השיפוט. לא ימונה אותו אדם לשמש כקובל וכמזכיר רשויות השיפוט בעת ובעונה אחת כ פ י פ ו ת: מזכיר רשויות השיפוט, בתפקידיו כמזכיר רשויות השיפוט, יפעל עפ"י ההנחיות שיינתנו לו - בין הנחיות כלליות ובין הנחיות לעניין מסוים על ידי הממונה ונשיא בית הדין. 21. שירותי מנהל: המזכירות האקדמית תספק לרשויות השיפוט את שירותי המנהל הדרושים לה. פרק שלישי: קובל, סנגור ומשקיפים 22. קובל קבוע: המזכיר האקדמי, או מי שימונה על ידו, ישמש כקובל בדיונים שיתקיימו בפני הממונה וכמערער או משיב בדיונים שיתקיימו בפני בית הדין. 23. קובל מיוחד: לא יהיה בעובדה שהמזכיר האקדמי ימנה קובל קבוע כדי: 23.1 למנוע בעד המזכיר האקדמי עצמו לשמש כקובל בעניין מסוים. או למנוע בעד המזכיר האקדמי למנות קובל אחר לעניין מסוים. 24. ייעוץ משפטי: מי שימונה כקובל קבוע וכל קובל מיוחד יהיה רשאי להיעזר בייעוץ משפטי ולהיות מיוצג - בין בדיון בפני הממונה ובין בדיון בבית הדין - ע"י עורך דין.

11 11 דף מספר ה ה ג נ ה: ) (.25 תלמיד יהיה רשאי, בין בדיון בפני הממונה ובין בדיון בבית הדין )למעט דיונים עפ"י פרק שביעי לתקנון(- להיעזר בתלמיד אחר או אדם קרוב שישמש כסנגורו. להיות מיוצג ע"י עורך דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה התלמיד זכאי להיות מיוצג על ידי סנגור שתעמיד לרשותו אגודת הסטודנטים, שהינו תלמיד או עורך דין משקיפים מורשים: אגודת הסטודנטים תהא רשאית לשלוח משקיף מורשה מטעמה, שהוא תלמיד, לכל דיון משמעתי, אלא אם ביקש הנתבע לקיים את הדיון ללא נוכחות המשקיף. רשימת המשקיפים המורשים מטעם האגודה תישלח בראשית כל שנת לימודים למזכיר רשויות השיפוט. נבצר מתלמיד שנכלל ברשימה להוסיף ולשמש כמשקיף באותה שנת לימודים, תודיע אגודת הסטודנטים על החלפתו באחר למזכירות רשויות השיפוט. לא יוכל לשמש כמשקיף מורשה תלמיד שהורשע בדין משמעתי שהתקיים באוניברסיטת תל-אביב, לרבות דין משמעתי שהתקיים במתכונת של בירור משמעתי פקולטי. 27. הזמנת משקיפים לדיון: על כל דיון משמעתי שייערך בפני הממונה )או סגניו( תימסר הודעה לאנשים או לגורמים הבאים, אשר יהיו זכאים להיות נוכחים בדיון: 27.1 דקאן הסטודנטים, או נציגו. דקאן הפקולטה שעם תלמידיה נמנה התלמיד הנתבע, או נציגו. סטודנט שמונה כמשקיף מורשה. מגיש התלונה. המזכיר האקדמי ההזמנות למשקיפים יישלחו ע"י מזכיר רשויות השיפוט שיקבע את סדר זימון הסטודנטים המשמשים כמשקיפים מורשים אי נוכחות משקיפים שהוזמנו: אי נוכחות המשקיפים, או מי מהם, לא תפסול את הדיון ולא תגרע, בכל צורה, מתוקפו ובלבד שהוזמנו להיות נוכחים בו.

12 12 דף מספר פרק רביעי: עבירות ועונשים סימן א': עבירות 29. עבירת משמעת הינה אחת העבירות דלקמן שבוצעה ע"י תלמיד: אי ציות להוראות של רשויות האוניברסיטה, מוריה או עובדיה, שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם כדין. מסירת ידיעה כוזבת ביודעין לאוניברסיטה, רשויותיה, מוריה או עובדיה, או הסתרת מידע ביודעין, או ביצוע מעשה תרמית לשם קבלת זכויות באוניברסיטה, או בקשר ללימודים באוניברסיטה, לרבות שליחת אדם אחר להבחן במקום התלמיד, התחזות תלמיד אחר בבחינה או בקשה מתלמיד אחר לעמוד בבחינה במקום החייב בה. ) ( הונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו. לעניין סעיף זה, הונאה, לרבות: עיון או ניסיון לעיין במחברת הבחינה של תלמיד אחר. העברת מידע או ניסיון להעברת מידע בין נבחנים או בין נבחנים לבין גורם חיצוני בשעת בחינה, בין בכתב, בין בעל-פה ובין בכל אמצעי אחר, ובכלל זה, ומבלי לגרוע מהאמור, גם החזקה בהישג יד של מכשיר סלולארי או מכשיר אלקטרוני אחר המאפשר תקשורת. שימוש, החזקה, קבלה או מסירה של חומר עזר אסור במהלך הבחינה. הוספה, השמטה או הכנסת שינוי כלשהו בבחינה או בעבודה שלא במהלך הרגיל של כתיבתן. הגשת עבודה שנכתבה, כולה או מקצתה, בידי אחר: כתיבת עבודה או חלק ממנה לשם הגשתה בידי אחר או העברתה לידיו לתכלית זו. העתקה, תרגום או שכתוב של קטעים מעבודה אחרת או מכל מקור אחר מבלי לציין את מקורם בידוי נתונים או שימוש בנתונים ממחקר אחר, לרבות מחקר של התלמיד עצמו, מבלי לגלות עובדה זו אין בפירוט המקרים בסעיפים הקטנים דלעיל כדי למנוע סיווגם של מקרי הונאה נוספים כהונאה, באם נסיבות המקרה מצדיקות סיווג כאמור.

13 13 דף מספר ) ( 29.4 הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, לרבות הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינה בכתב או בע"פ. הפרה של תקנון או הוראות לשימוש במתקני האוניברסיטה, כולל אולמות, חדרי מעבדה, ספריות, שיכונים ומעונות סטודנטים, משרדים, מתקני ספורט, מגרשי חניה ושטח פתוח. הפרעה להוראה, למחקר או לעבודה באוניברסיטה, או הפרעה לכל פעילות אחרת שנתאשרה ע"י רשויות האוניברסיטה. פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש האוניברסיטה או ברכוש אחר המשמש לצרכיה. התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי, עובדי או תלמידי האוניברסיטה, אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם כמורים, עובדים או תלמידים או אם נעשתה בתחומי האוניברסיטה. התנהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה, השתתפות בתגרה, התנהגות אלימה, כל אלה, בין שנעשו בתחומי הקמפוס באוניברסיטה ובין בסמוך לו, בין שנעשו כלפי האוניברסיטה, עובדיה, מוריה ותלמידיה ובין כלפי צדדים שלישיים התנהגות שאינה הולמת את כבוד האוניברסיטה או מעמד של תלמיד, בין אם נעשתה בתחומי האוניברסיטה או מחוץ לה ובין אם נעשתה עקב או בקשר למעמד של תלמיד או לפעילות בקמפוס, הן במישרין והן בעקיפין לצורך סעיף זה תיחשב גם הסתה לגזענות כלפי עובדי האוניברסיטה, מוריה ותלמידיה כהתנהגות שאינה הולמת את כבוד האוניברסיטה או מעמד של תלמיד. הטרדה מינית או התנכלות, כהגדרתן בנוהל למניעת הטרדה מינית ב ]הוראה [. ) ( התנהגות בלתי נאותה כלפי חולים או אנשים אחרים בהם התלמיד אמור לטפל במהלך לימודיו, או גילוי סוד רפואי, או התנהגות הנוגדת את האתיקה המקצועית. דיון בעבירות הקשורות לאתיקה מקצועית מ ב ו ט ל

14 14 דף מספר סימן ב': ע ו נ ש י ם 30. רשימת עונשים: משנמצא תלמיד אשם בעבירת משמעת יוטלו עליו אחד או אחדים מהעונשים הבאים: נזיפה. ) ( פסילת קורס או בחינה בה נבחן התלמיד. פסילת עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו. איסור לגשת לבחינה או לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים. עיכוב מתן תעודה, או מתן אישור המעיד על לימודי התלמיד, למשך תקופה שתיקבע. ביטול הנחה בשכר לימוד, או ביטול פרס לימודים או מלגה, או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע. קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית שכר הלימוד המשולם ע"י תלמיד מן המניין. מניעת שימוש במתקני האוניברסיטה, כולל ספריות, שיכוני ומעונות סטודנטים, מתקני ספורט ומגרשי חניה, או חלק מהם, לתקופה שתיקבע. הרחקה מחלק ממסלול לימודים לתקופה שתיקבע הרחקה מן האוניברסיטה לתקופה שתיקבע )בסמסטרים( הרחקה מן האוניברסיטה לצמיתות ביטול זכויות או הישגים בלימודים, לרבות שלילת הזכות לקבל תעודה או אישור המעידים על לימודים אלה, כאשר אלה הן זכויות או הישגים שהושגו עקב העבירה שבה הורשע התלמיד, הממונה יורה על ביטול זכויות או הישגים כאמור בגזר הדין. 30 א הורשע תלמיד בעבירת הונאה, דינו יהיה הרחקה בפועל מן האוניברסיטה לשנת לימודים אחת לפחות. על אף האמור לעיל, יהיה רשאי הממונה לחרוג מכך במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים שיירשמו. רישום ענישה בגיליון ציונים: ) (.31 הוטל על תלמיד עונש של הרחקה מן האוניברסיטה לצמיתות לפי הסעיף דלעיל, יירשם עונש זה בגיליון ציוניו לצמיתות, אלא אם כן יחליט הרקטור אחרת, לאחר חלוף עשר שנים. 31.1

15 15 דף מספר הוטל על תלמיד עונש של הרחקה מן האוניברסיטה לתקופה של שנה לפחות, יירשם העונש בגיליון ציוניו לפחות עד לסיום לימודיו באוניברסיטה. בתום התקופה יוכל התלמיד לבקש מהמזכיר האקדמי, כי תוסר ההערה מגיליון ציוניו. הוטל על תלמיד עונש אחר מתוך אלה האמורים בסעיף 30 תהיה לממונה ולבית הדין סמכות להורות, לפי שיקול דעתם, על רישום דבר הענישה בגיליון ציוניו פסילת חובה: בכל מקרה של הרשעה בהונאה בבחינה, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, חייבים הממונה או בית הדין לפסול את הבחינה או העבודה נשוא ההונאה. פסילה כאמור תיעשה בלא קשר לכל עונש שיוטל על התלמיד בעקבות הרשעתו בהונאה. ניגש התלמיד לבחינה במועד מאוחר יותר, במקום הבחינה נשוא ההונאה באותו קורס ובאותה שנת לימודים, יפסלו הממונה או בית הדין את הציון שקיבל בגין בחינה זו. 33. עונש על תנאי: הממונה או בית הדין רשאי להורות כי עונש לפי פסקאות 30.7 עד )ועד בכלל( יהיה - כולו או מקצתו - עונש על תנאי. תלמיד שנדון לעונש על תנאי לא יישא בעונשו אלא אם עבר בתוך תקופה שתיקבע בהחלטת הממונה או בית הדין - תקופה שלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים )להלן: "תקופת התנאי"( - עבירת משמעת מאלה שיפורטו בהחלטה והורשע בשל עבירה כאמור בין בתוך תקופת התנאי ובין לאחריה. אלא אם כן ייקבע אחרת בהחלטת הממונה או בית הדין, תתחיל תקופת התנאי ביום מתן ההחלטה. הממונה או בית הדין שהרשיע תלמיד בשל עבירה נוספת ולא הטיל עליו בשל אותה עבירה עונש של הרחקה, רשאי, על אף האמור בסעיף זה, ובמקום לצוות על הפעלת עונש של הרחקה על תנאי, לצוות, מטעמים שיירשמו על הארכת תקופת התנאי, או חידושה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים. לא ישתמשו הממונה או בית הדין בסמכות לפי סעיף זה אלא לגבי ההרשעה הראשונה של התלמיד בשל עבירה נוספת פ י צ ו י י ם: נמצא תלמיד אשם בעבירת משמעת ועקב העבירה נגרם נזק חומרי לאוניברסיטה, יהיה הממונה או בית הדין רשאי לחייבו - בנוסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומו - לשלם לאוניברסיטה פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק הישיר שנגרם עקב העבירה. נמצא תלמיד אשם בעבירת משמעת שגרמה נזק למתלונן, יהיה הממונה או בית הדין רשאי לחייבו בנוסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומו לשלם למתלונן פיצוי כספי בשיעור הנזק החומרי הישיר שגרם לו ו/או נזק לא חומרי שגרם לו, אך לא יותר מ- 1,000 בסך הכל, ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

16 16 דף מספר הצמדת קנסות ופיצויים: כל קנס כספי שיוטל על תלמיד וכל סכום פיצויים בו יחויב יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן מתום שלושים יום ממועד הטלתם ועד למועד פירעונם בפועל. 36. תרופות לאי פירעון קנס או פיצויים: תלמיד עליו הוטל קנס, או כזה שחויב בתשלום פיצויים, לא יקבל תעודה או אישור המעיד על לימודיו ולא תתקבל הרשמתו להמשך הלימודים באוניברסיטה, עד שיפרע את הקנס אשר הוטל עליו או את סכום הפיצויים בו חויב, בצירוף כל הפרשי הצמדה בגינם. 36 א גזר הממונה או בית הדין על תלמיד עונש הרחקה בפועל, רשאי הוא להחליט על המרתו בעבודת שירות, במקרים מיוחדים. לא יחליט הממונה או בית הדין כאמור, אלא לאחר שהתלמיד הביע הסכמתו לכך, ולאחר שדקאן הסטודנטים או נציגו הודיעו מהי עבודת השירות שהתלמיד יכול לעבוד בה הממונה או בית הדין יקבעו תנאים לעבודת השירות. דקאן הסטודנטים יהא רשאי להחליט, כי עבודת שירות שהוטלה על תלמיד תופסק אם ראה כי הוא נעדר מהעבודה ללא רשות או התרשל בביצוע עבודתו או שהפר תנאי מתנאי עבודת השירות. במקרה זה, יורה הממונה על הרחקת התלמיד מן הלימודים בהתאם לעונש ההרחקה שהוטל עליו, תוך התחשבות בחלק היחסי של עבודות השירות שכבר ביצע. פרק חמישי: החלטות ביניים ושמירת סמכויות החלטות ביניים: הסמכות לתיתן:.37 לאחר פתיחת הליכים משמעתיים יהיה הממונה רשאי לתת - בין מיוזמתו ובין לבקשת קובל - החלטות ביניים כמו דחיית בדיקת בחינה, הפסקת לימודים, איסור להשתמש במתקני האוניברסיטה )למעט הוצאת תלמיד מהמעונות( וכיו"ב. שמיעת התלמיד: במידת האפשר תינתן החלטת ביניים אחר שהממונה ייתן לתלמיד הזדמנות להשמיע טענותיו דיון חוזר: נתן הממונה החלטת ביניים בהעדר התלמיד, יהיה התלמיד רשאי לבקש מהממונה לקיים דיון חוזר בהחלטה בנוכחותו. ביקש התלמיד דיון חוזר ייערך דיון זה לא יאוחר מאשר תוך שבוע ימים ממועד הבקשה.

17 17 דף מספר משך תוקפן: החלטת ביניים של הממונה תעמוד בתוקפה עד למתן פסק דין בקובלנה או עד למועד מוקדם יותר שייקבע ע"י הממונה בהחלטתו שינויין או ביטולן: הממונה מוסמך לבטל או לשנות, בכל עת, החלטת ביניים שנתן, בין ביוזמתו ובין ביוזמת התלמיד או הקובל ערעור רק ברשות: החלטת ביניים איננה ניתנת לערעור בפני בית דין, אלא אם ניתנה רשות לכך ע"י נשיא בית הדין ובהעדרו - ע"י ממלא מקומו הקבוע. בקשת הרשות לערעור תוגש למזכיר רשויות השיפוט תוך חמישה ימים ממתן החלטת הביניים, ואם התקיים דיון חוזר כאמור בסעיף תוך שבוע ימים ממתן החלטתו בדיון חוזר. אם לא הסתיים ההליך תוך שלושה חודשים, יהיה נילון רשאי לערער על החלטת ביניים שעניינה שלילת זכויות ה מ צ א ה: מזכיר רשויות השיפוט ישלח עותקים של כל החלטת ביניים לתלמיד הנתבע, לקובל, לדקאן הפקולטה שעם תלמידיה נמנה התלמיד הנתבע, לדקאן הסטודנטים, לאגודת הסטודנטים ולסטודנט האמור להשתתף כמשקיף מורשה בדיון. 38. שמירת סמכויות: סמכותו של הממונה לדון ולפסוק בעבירות משמעת אינה שוללת סמכותם של מורה או עובד לתת הוראות או לנקוט צעדים - שבגדר סמכותם - לשם מניעת הפרעות מצד תלמיד למהלך התקין של הלימודים, בחינות או פעילות אחרת באוניברסיטה. אין בהוראות תקנון זה כדי לפגוע בסמכויות הנתונות למורה או לעובד עפ"י תקנונים אחרים - אוניברסיטאיים או פקולטיים - לרבות הסמכות לדחות בדיקת בחינה או עבודה, לעכב מתן ציון או להוציא תלמיד מכיתה במקרה של הפרעה א סמכותו של הממונה לדון ולפסוק בעבירות משמעת אינה שוללת את סמכותה של הפקולטה לקיים בירור משמעתי פקולטי בהתאם לתקנון משמעת סטודנטים בירור משמעתי פקולטי, ובלבד שלא יועמד תלמיד לדין פעמיים בגין אותה עבירה.

18 18 דף מספר הליכי משמעת והליכים פליליים: הסמכות לקיים הליכים משמעתיים לפי תקנון זה אינה נשללת ע"י האפשרות של קיום הליכים פליליים בבית המשפט, נגד התלמיד הנתבע, או ע"י קיום הליכים כאלה, או ע"י פסק דין כלשהו בהליכים כאלה. סברו הממונה או בית הדין כי הקובלנה מעלה חשש, לכאורה, כי נעברה עבירה פלילית כמשמעותה של זו בסעיף 268 לחוק העונשין תשל"ז- 1977, יורה הוא למזכיר האקדמי ליתן הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו הממונה או בית הדין לא ימשיכו בהליכים נגד התלמיד הנתבע עד שתישלח הודעה כאמור. פרק שישי: ה ל י כ י ם סימן א': תלונה 40. הגשת תלונה: 40.1 מ ת ל ו נ ן: רשאים להגיש תלונה עפ"י תקנון זה כל מורה, כל עובד וכל תלמיד. עובד אוניברסיטה יהיה חייב להגיש תלונה במקרה של חשד סביר להונאה או לפגיעה חמורה ברכוש, בגוף או בכבוד האדם, לרבות הטרדה מינית או התבטאות גזענית מקבל התלונה: תלונה תוגש למזכיר האקדמי מסמך תלונה: תלונה תוגש בכתב, תפרט המעשים או המחדלים המיוחסים לתלמיד נשוא התלונה ויצורפו אליה מסמכים התומכים בה, במידה וישנם כאלה בידי המתלונן. 41. בדיקת תלונה: המזכיר האקדמי יעיין בתלונה שתוגש לו, סמוך ככל האפשר לאחר קבלתה, יקבל לרשותו כל חומר כתוב המתייחס לתלונה )כמו בחינה, עבודה בכתב וכיוצ"ב(, ויהיה רשאי לבקש מהמתלונן השלמות והבהרות. המזכיר האקדמי יהא רשאי לפנות לתלמיד נשוא התלונה ולבקש ממנו הערות או הסברים. בפנייה זו, ולפני קבלת כל מידע מן התלמיד, יבהיר המזכיר האקדמי, כי התלמיד אינו חייב למסור לו מידע )הגם שלאי מסירת מידע יינתן משקל(, כי מידע שימסור יכול לשמש גם כראיה נגדו, וכי הוא זכאי לקבל ייעוץ משפטי, לרבות ייעוץ משפטי ללא תשלום מטעם אגודת הסטודנטים

19 19 דף מספר גניזת תלונה: הגיע המזכיר האקדמי למסקנה, כי אין לפתוח בהליכים משמעתיים עקב תלונה שהוגשה לו, יגנוז את התלונה ויודיע על כך למתלונן, לדקאן הפקולטה שעל תלמידיה נמנה התלמיד נשוא התלונה ולדקאן הסטודנטים. 43. ערעור על גניזת תלונה: סבר דקאן הפקולטה שעל תלמידיה נמנה התלמיד נשוא התלונה, או דקאן הסטודנטים, כי החלטת המזכיר האקדמי לגנוז את התלונה אינה מוצדקת, יהיה הוא רשאי לערער על החלטה זו בפני הרקטור שהחלטתו בנדון תהיה סופית. 44. סיוע בבדיקת תלונה: המזכיר האקדמי יהיה רשאי לאצול סמכויותיו עפ"י סימן זה - להוציא הסמכות האמורה בסעיף - 42 לקובל קבוע ו/או לקובל מיוחד. סימן ב': פתיחת הליכים - קובלנה 45. הוראת הרקטור: הרקטור יהיה רשאי להורות למזכיר האקדמי - בכל מקרה, בין אם הוגשה תלונה ובין אם לאו - לפתוח בהליכי משמעת. 46. יוזמת המזכיר האקדמי: המזכיר האקדמי יהיה רשאי לפתוח בהליכי משמעת ביוזמתו שלו אם סבר כי נעברה עבירת משמעת ולא הוגשה לו תלונה בנדון, או שהוגשה לו תלונה בנדון והמתלונן חזר בו ממנה. 47. העברת תלונה לקובל: החליט המזכיר האקדמי - בין מיוזמתו ובין עפ"י תלונה שהוגשה לו - כי יש מקום לפתוח בהליכי משמעת נגד תלמיד, או שקיבל הוראה לעשות כן מהרקטור, יעביר את התלונה וכל חומר שאסף במהלך בירורה, לקובל. 48. ק ו ב ל נ ה: על יסוד התלונה וכל חומר נוסף שיועבר לקובל ע"י המזכיר האקדמי או ייאסף ע"י הקובל עצמו, יכין הקובל קובלנה שתכלול את הפרטים הבאים: 48.1 פרטי המתלונן ותיאורו.

20 20 דף מספר פרטי המעשים או המחדלים המיוחסים לתלמיד הנתבע )להלן: "הנתבע"(. פירוט עבירות המשמעת המיוחסות לנתבע. רשימת מסמכים שבדעת הקובל להגיש במהלך הדיון. רשימת העדים שבדעת הקובל להשמיע במהלך הדיון ה ג ש ה: קובלנה תיחתם בידי קובל ותוגש למזכיר רשויות השיפוט. ה מ צ א ה: ) ( מזכיר רשויות השיפוט ימציא עותקים של הקובלנה: לממונה. לנתבע, בצירוף הודעה על האפשרות העומדת בפניו לקבל ייעוץ משפטי, לרבות ייעוץ משפטי ללא תשלום מטעם אגודת הסטודנטים. לדקאן הפקולטה שעל תלמידיה נמנה הנתבע. לראש החוג שעל תלמידיו נמנה התובע. לדקאן הסטודנטים. לסטודנט האמור לשמש כמשקיף מורשה בדיון הקובל יידע את מגיש התלונה על הגשת הקובלנה. לעותק הקובלנה שיישלח לנתבע יצורף עותק של תקנון זה. כתב קובלנה וכן כל הודעה או מסמכים שיישלחו לנתבע יישלחו בדואר אלקטרוני לפי הכתובות שבמערכת האוניברסיטאית ויבוצע וידוא קבלתם עם הנתבע. היה ולא ניתן יהיה לבצע מסירה אלקטרונית, יישלחו המסמכים לנתבע בדואר רשום לפי כתובתו שבמרכז המרשם או כתובתו שבחוג לימודיו, ואלו ייחשבו כאילו נמסרו לנתבע שבעה ימים לאחר שיגורם

21 21 דף מספר סימן ג': הליכי הדיון בפני הממונה מועד הדיון: ) (.51 מועד הדיון בקובלנה ייקבע ע"י מזכיר רשויות השיפוט בתיאום עם הממונה. המועד שייקבע לדיון לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא יהיה מאוחר שלושים יום מהיום בו נמסרה הקובלנה לנתבע. הוראות פיסקה 51.2 לא יחולו על דיונים בבקשות להחלטות ביניים ואלה אפשר שיתקיימו בתוך פרק זמן קצר מזה האמור שם הזמנה לדיון: מזכיר רשויות השיפוט יזמין למועד שנקבע לדיון בקובלנה את הקובל, הנתבע, המתלונן, המשקיפים האמורים בסעיף 27 לתקנון זה, את עדי הקובל המפורטים בקובלנה ולבקשת הנתבע את עדיו. 53. דחיית הדיון: הממונה מוסמך - אם יתבקש לכך ע"י הקובל או ע"י הנתבע - לדחות את מועד הדיון מטעמים מיוחדים שיירשמו. 54. דיון בהעדר הנתבע: דיון בקובלנה יכול שיתנהל בהעדר הנתבע אם זה לא יופיע במועד שנקבע - למרות שהוזמן כראוי - מבלי שיצביע על טעם מיוחד לדחיית מועד הדיון. נתקיים דיון שלא במעמד הנתבע, בנסיבות כמתואר בפיסקה 54.1 דלעיל יהיה הממונה רשאי ליתן כל החלטה או פסק דין אף שלא בפני הנתבע. ניתנה החלטה שלא בפני הנתבע ימציא לו מזכיר רשויות השיפוט עותק ממנה והנתבע יהיה רשאי לעתור לביטולה תוך ארבעה-עשר יום מהמועד בו יקבל את עותק ההחלטה העתירה תתברר בפני הממונה שיהיה מוסמך לבטל את החלטתו או לשנותה מטעמים מיוחדים שיירשמו. 55. ה ק ר א ה: בפתיחת הדיון יקרא הממונה את הקובלנה בפני הנתבע ויסביר לו - אם יתבקש לכך - את האמור בה. לאחר ההקראה ישאל הממונה את הנתבע אם הוא מודה, או שאינו מודה בקובלנה

22 22 דף מספר ה ו ד א ה: הודה הנתבע בקובלנה יהיה הממונה רשאי למצוא אותו חייב בדין עפ"י הודאתו ולגזור את דינו, אולם הממונה יהיה רשאי, על אף הודאה, לדרוש מהקובל להגיש ראיות להוכחת הקובלנה. עדים: 56 א 56.1 א 56.2 א העדים שיוזמנו להעיד יוזהרו לומר את האמת, שאם לא כן עשוי הדבר לגרור אחריו דין משמעתי ועונש בעקבותיו. הממונה יגן על העדים מפני הטרדה והתנכלות במהלך חקירתם. 57. סדרי דין וראיות: הממונה ינהל את הדיון ויקבל ראיות בדרך שתראה לו צודקת ויעילה. לא הודה הנתבע בקובלנה יגיש הקובל ראיותיו וישמיע את עדיו והנתבע או סנגורו יהיה רשאי לחקור עדים אלה. לאחר מכן יגיש הנתבע ראיותיו וישמיע את עדיו והקובל יהיה רשאי לחקור עדים אלה. הן הקובל והן הנתבע יהיה רשאי לחקור עדיו בחקירה חוזרת. לא יוגשו מטעם הקובל ראיות שלא הועברו לנתבע זמן סביר לפני הדיון, אלא אם ירשה זאת הממונה במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו. הממונה ירשיע את הנתבע רק אם התשתית הראייתית שבפניו תומכת בהרשעתו. במקרים שבהם מואשם הנתבע בעבירה שבהרשעה בה כרוך קלון ירשיע הממונה את הנתבע רק אם הוכחה אשמתו של הנתבע מעבר לכל ספק סביר. לצורך סעיף זה תיחשב לעבירה שיש עמה קלון, כל עבירת הונאה, עבירה הכרוכה בפגיעה חמורה ברכוש, בגוף או בכבוד האדם, לרבות הטרדה מינית או התבטאות גזענית, וכן כל עבירה אחרת שיש קלון בנסיבות שבהן נעברה. הוכחת כוונה או ידיעה יכולה להתבסס על נסיבות ביצוע העבירה א החלטות בעניינים של סדר דין וראיות לא יהיו ניתנות לערעור לפני מתן פסק הדין או גזר הדין, לפי העניין, אלא ברשות מיוחדת מאת נשיא בית הדין לערעורים, שתינתן רק מטעמים מיוחדים שיירשמו. 58. פ ר ט י כ ל: במהלך הדיון יירשם בידי מזכיר רשויות השיפוט או בידי הממונה פרטיכל שייחתם בידי הממונה.

23 23 דף מספר פסק הדין: 59.1 מועד נתינתו: סמוך, ככל האפשר, לסיום גביית הראיות והשמעת טענות הצדדים, ייתן הממונה פסק דין )מורכב מהכרעת דין ואם יימצא הנתבע חייב בדין, אף גזר דין( מנומק ובכתב. הורשע הנתבע, יתקיים הדיון בגזר הדין במועד מתן פסק הדין או במועד סמוך שיורה עליו הממונה. במסגרת הדיון בגזר הדין יישמעו טענות הקובל והנתבע ויישמעו עדיהם לעניין זה ה מ צ א ת ו: מזכיר רשויות השיפוט ימציא עותקים של פסק הדין לנתבע, לקובל, למתלונן, לדקאן הפקולטה שעל תלמידיה נמנה הנתבע, לדקאן הסטודנטים, לאגודת הסטודנטים, ולסטודנט אשר שימש משקיף מורשה בדין תחילת תוקפו: פסק דין של הממונה ייכנס לתוקפו ביום נתינתו אלא אם כן יחליט הממונה עפ"י בקשת הנתבע או ביוזמתו, כי ייכנס לתוקפו במועד אחר. במקרה של הרחקה בפועל מן הלימודים או חלקם העונש יחול מתום הסמסטר שבו ניתן גזר הדין, אלא אם כן הורה הממונה אחרת. הרחקה בפועל מן הלימודים או חלקם, אינה מונעת עמידה בבחינות או הגשת עבודות לשם השלמת החובות בקורסים שלמד התלמיד לפני תקופת ההרחקה, אלא אם כן הורה הממונה אחרת. סימן ד': הגשת ערעור זכות ערעור: ) (.60 פסקי הדין של הממונה ואחראי משמעת פקולטי ניתנים לערעור בפני בית הדין, הן ע"י קובל והן ע"י הנתבע או הפקולטה. מועד הגשת ערעור: ) (.61 הערעור יוגש תוך חמישה עשר יום מיום שנתן הממונה או האחראי משמעת פקולטי את פסק הדין נשוא הערעור )אם זה ניתן בפני המערער( או תוך חמישה עשר יום מיום שהומצא פסק הדין למערער )אם זה ניתן שלא בפני המערער(. 62. כתב הערעור: הערעור יוגש בכתב, למזכיר רשויות השיפוט ויפרט את נימוקי וטיעוני המערער.

24 24 דף מספר ה מ צ א ה: מזכיר רשויות השיפוט ימציא עותקים של הערעור: 63.1 לנשיא בית הדין למשיב )שיהיה הקובל או הנתבע, לפי העניין( לדקאן הפקולטה ולראש החוג שעם תלמידיה נמנה המערער או המשיב לדקאן הסטודנטים. דקאן הפקולטה ו/או דקאן הסטודנטים יהיו רשאים לבקש ממזכיר רשויות השיפוט לזמנם לדיון בערעור. הקובל יידע את מגיש התלונה על הגשת הערעור. 64. ערעור אינו מעכב פס"ד: הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע פסק הדין אלא אם כן יחליט בית הדין אחרת, לבקשת המערער. סימן ה': הליכי דיון בבית הדין 65. קביעת המותב: עם קבלת כתב ערעור יקבע נשיא בית הדין )בהתחשב בהנחיות האמורות בסעיף 16 דלעיל( את הרכב המותב בפניו יתברר הערעור ואם לא ייכללו הוא עצמו וממלא מקומו הקבוע בהרכב זה, אף את יו"ר המותב. 66. היקף הערעור: הערעור יוגבל לבדיקת הממצאים והמסקנות של הממונה והמערער או המשיב לא יורשו להציג ראיות בערעור, אלא אם נתגלו ראיות חדשות שלא היו ידועות להם, ולא היו צריכות להיות ידועות להם, בעת הדיון בפני הממונה, או שבית הדין יסבור כי קיימות נסיבות מיוחדות המחייבות, מטעמים של עשיית צדק, להציגן. 67. טיעונים בכתב: בית הדין ייתן הוראה לגבי אופן שמיעת הטיעונים, ובכלל זה השמעתם בעל-פה או בכתב, סדרי המצאתם לצד שכנגד והוראות בדבר מועדים לתגובה, ובלבד שתינתן זכות טיעון בעל-פה לנתבע שאינו מיוצג בהליך הערעור. 67.1

25 25 דף מספר לא הגיש המערער טיעוניו במועד ובאופן שפורטו בהודעת יו"ר המותב, יימחק הערעור. לא הגיש המשיב טיעוניו במועד ובאופן שפורטו בהודעת יו"ר המותב, ידון בית הדין בערעור עפ"י טיעוני המערער בלבד מועד הדיון: החליט יו"ר מותב על טיעונים בעל-פה, יקבע מזכיר רשויות השיפוט, בתיאום עם יו"ר המותב, מועד לשמיעת הערעור. המועד ייקבע בסמיכות להגשת כתב הערעור, אך לא לפני שחלפו ארבעה-עשר יום. הודעה על מועד הערעור תימסר לצדדים, וכן לכל מי שקיבל הודעה על הערעור, לפי סעיף 63 לתקנון, לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע שמיעת הערעור: במועד הקבוע לשמיעת הערעור ישמיע המערער את טענותיו תחילה ולאחר מכן יהיה המשיב רשאי להשיב על טיעוני המערער. 70. פסק הדין: סמוך ככל האפשר לאחר שמיעת טיעוני הצדדים, או - במקרה של טיעון בכתב - סמוך ככל האפשר לאחר קבלת טיעוני הצדדים שבכתב, ייתן בית הדין פסק דין מנומק, בכתב. מזכיר רשויות השיפוט ימציא עותקים של פסק הדין לנתבע, לקובל, למתלונן, לדקאן הפקולטה שעם תלמידיה נמנה הנתבע, לדקאן הסטודנטים, לאגודת הסטודנטים ולסטודנט אשר שימש משקיף מורשה בדין, והכל בכפוף להחלטת בית הדין בדבר פרסום פרטי הנתבע. סימן ו': דיונים סגורים ופרסום פסקי דין דיון בדלתיים סגורות: הדיונים בפני רשויות השיפוט יתנהלו בדלתיים סגורות אלא אם כן יחליט הממונה, או המותב הדן בערעור - לבקשת אחד הצדדים - בהחלטה מנומקת, לקיים דיון פומבי, או להרשות נוכחותם של אנשים מסוימים באולם הדיונים דיון פומבי: הוחלט על קיום דיון פומבי יהיה הממונה או המותב רשאי לקבוע מגבלות על כניסת קהל לאולם הדיונים, להוציא מהאולם מפריעים או להורות על המשך הדיונים בדלתיים סגורות.

26 26 דף מספר פרסום פסקי דין: בכל פסק דין יקבע הממונה, או המותב, מפורשות: 72.1 האם יש לפרסם את פסק הדין על גבי לוחות המודעות באוניברסיטה האם אותם פסקי דין שעפ"י ההחלטה יש לפרסמם יפורסמו תוך ציון שם הנתבע או ללא ציון שמו. 72 א כל פסקי הדין וההחלטות של הממונה או המותב יפורסמו באתר האינטרנט של האוניברסיטה ללא ציון שם הנתבע, למעט מקרים שבהם הורו ממונה או המותב שלא לפרסם פסק דין או החלטה מטעמים מיוחדים שיירשמו. פרק שביעי: בירור משמעתי פקולטי ) ( 73. בירור משמעתי פקולטי ) ( כל פקולטה תקים מערכת בירור משמעתי לתלמידים הלומדים במסגרתה. הקמת המערכת, תפקידיה, סמכויותיה ואופן פעולתה יהיו עפ"י המפורט בפרק זה. דקאן הפקולטה ימנה, באישור מועצת הפקולטה, אחראי משמעת פקולטי )להלן: "האחראי"( וממלא מקום לאחראי )להלן: ממלא המקום"(. האחראי וממלא המקום יהיו חברי הסגל האקדמי, בעלי קביעות, וימונו לתקופה של שלוש )3( שנים ובתום תקופת כהונה ראשונה ניתן יהיה לשוב ולמנותם לתקופת כהונה נוספת אחת. האחראי וממלא המקום יקבלו כתב מינוי חתום על ידי הדקאן בצירוף תקנון זה. האחראי, ובהעדרו או לפי הוראותיו, ממלא המקום, יהיה מוסמך לדון תלמידים הלומדים בפקולטה שיואשמו בביצוע עבירות מאלה המפורטות בסעיף לפרק זה ולהטיל על מי שיורשע בדין עונש או עונשים אלה המפורטים בסעיף לפרק זה. תלונה עפ"י סעיף 73 תוגש לראש המינהל )להלן: "ראש המינהל"( בה לומד התלמיד. כל תלונה שתוגש עפ"י פרק זה תועבר ע"י ראש המינהל, בטרם התחלת הטיפול בה, למזכירות האקדמית אשר תקבע האם יש מקום להמשיך בהליך בירור משמעתי פקולטי או להעביר את התלונה לבירור משמעתי בפני ועדת המשמעת האוניברסיטאית. החלטת המזכיר האקדמי ו/או נציגו כמפורט בסימן ד' פרק שלישי לתקנון זה תינתן לא יאוחר מ- 14 ימי עבודה מיום קבלתה של התלונה מהפקולטה. החלטת המזכיר האקדמי ו/או נציגו תינתן בכתב ותהא סופית. החליט המזכיר האקדמי על בירור משמעתי פקולטי ולומד התלמיד בשתי פקולטות, ייקבע מקום בירור התלונה על ידי המזכיר האקדמי

27 27 דף מספר ראש המינהל יהא אחראי על הכנת התלונה, הגשתה ומסירת עותק ממנה לתלמיד וכן על כל הסידורים המנהליים הנוגעים לקיום הבירור המשמעתי בפני האחראי או ממלא המקום ורישום פרוטוקול הדיון כמפורט בסעיף בזימון לדיון יצוין כי התלמיד זכאי לעיין בכל חומר הראיות נגדו לפני הדיון. תלמיד יהיה רשאי לסרב להידון בפני האחראי או ממלא מקומו. במקרה כזה, תועבר התלונה לבירור בפני ועדת המשמעת האוניברסיטאית. בכל דיון שייערך בפני האחראי או ממלא המקום יירשם פרוטוקול מלא בכתב ע"י ראש המינהל או מי מטעמו וייחתם ע"י האחראי או ממלא המקום ועותק ממנו יימסר לתלמיד. הדיון בתלונה ייערך בצורה שתיראה לאחראי )או לממלא המקום( כיעילה ומועילה ובלבד שיישמרו כללי הצדק הטבעי. האחראי או ממלא המקום יהיו רשאים להורות על זימון מי שנראה להם לנכון לצורך בירור התלונה. בדיון שייערך בפני האחראי או ממלא המקום לא יהיה התלמיד מיוצג בין ע"י עורך דין ובין על ידי אחר. כל האמור בסעיף 26 לתקנון )זימון משקיפים( יחול על האמור בפרק זה בשינויים המחויבים. אי נוכחות המשקיפים, או מי מהם, לא תפסול את הדיון ולא תגרע, בכל צורה, מתוקפו ובלבד שהוזמנו להיות נוכחים בו. כמו כן המשקיף לא יוכל להיות תלמיד בפקולטה שבה מתנהל ההליך המשמעתי בנוסף למפורט לעיל על ראש המינהל האחריות לתת לאגודת הסטודנטים הודעה על הדיון לפחות 48 שעות מראש. הדיונים בפני האחראי או ממלא המקום יתנהלו בדלתיים סגורות. מי שהורשע פעמיים במהלך תקופת לימודיו בעבירות מאלה המפורטות בסעיף להלן, לא ניתן יהיה להעמידו עוד לדין פקולטי וכל תלונה נוספת כנגדו תידון בפני ועדת משמעת האוניברסיטאית. החלטות האחראי או ממלא מקומו ניתנות לערעור בפני בית הדין לערעורים עפ"י הנוהל הקבוע בפרק שישי סימן ד' ו ה' לתקנון זה, הן ע"י הפקולטה ו הן על ידי התלמיד בשינויים המחויבים. עותק מההחלטה יועבר למזכירות האקדמית אשר תדאג לפרסם תקציר ההחלטה באתר המזכירות האקדמית ללא שם התלמיד. רשימת העבירות: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. התנהגות שאינה הולמת מעמד של תלמיד התחצפות הפרת הוראות הנוגעות לשימוש במעבדות ובחדרים. הפרת הוראות הנוגעות לבחינה/בוחן/עבודה או כל מטלה אחרת. הפרעה למהלך תקין של בחינה לרבות דיבור והפרעה בזמן בחינה. פגיעה ברכוש האוניברסיטה. אי החזרת ציוד במועד או העברת ציוד לצד שלישי ללא היתר. הוצאת ציוד ממקומו ללא היתר.

28 28 דף מספר ט. י. יא. שימוש בציוד ללא היתר או בניגוד להנחיות. אי ציות להוראות משגיח ו/או חבר סגל אקדמי ו/או חבר סגל מנהלי ו/או איש ביטחון עישון במקום אסור עפ"י חוק. הורשע תלמיד בעבירה מאלה המפורטות בסעיף לעיל, ניתן יהיה להטיל עליו אחד או יותר מבין העונשים המפורטים להלן: א. ב. ג. ד. ה. נזיפה קנס כספי שלא יעלה על 10% משכר הלימוד השנתי באוניברסיטה. פיצוי כספי שלא יעלה על הנזק הישיר שנגרם עקב העבירה. פסילת בחינה. ביטול קורס באחריות הפקולטה יהיה להזין הערה מתאימה במערכת המינהל תלמידים ולפרט את העונש שהושת על התלמיד פרק שמיני: עבירות - ברירת קנס.74 ה ג ד ר ו ת: ) ( בפרק זה: 74.1 "עבירת חניה" כל אחת מהעבירות על נוהל חניית רכב בקמפוס המפורטות בנספח א' המצ"ב לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו וכל עבירה שתיווסף לנספח א' עפ"י החלטה של ועדת החנייה האמורה בנוהל הנ"ל. "שימוש בטלפון נייד בשטחי הספרייה" "אכילה ושתייה במקומות בהם הדבר נאסר במפורש" עבירה לפי תקנון למשתמשים בשירותי ספריות האוניברסיטה ]הוראה.] אכילה ושתייה בכל האולמות שבהם מוצבים שלטים האוסרים על הכנסת מזון ושתייה "שיעור הקנס" שיעור הקנס לכל עבירה כנקוב בנספח א'. מי שהוסמך ע"י רשויות האוניברסיטה לפקח על ביצוע הוראות נוהל חניית רכב בקמפוס. " 74.5 פ ק ח " 74.6 "מנהל ספריה" כל אחד ממנהלי הספריות או מי שהוסמך לכך על ידו בכתב "מנהל בית" עובד אוניברסיטה המופקד על בניין או קבוצת בניינים או צוות עובדי בית שהוסמכו על ידו, בכתב.

29 29 דף מספר א ניתן למסור לתלמיד הודעה בדבר ברירת קנס, במקום להעמידו לדין משמעתי, לפי הוראות פרק זה. הוראות אלה אינן גורעות מן הסמכות להגיש קובלנה בגין עבירה שהיא עבירת קנס, במקרים שבהם נסיבות ביצוע העבירה הן חמורות ופוגעות פגיעה מיוחדת במשמעת. 75. הודעה בדבר ברירת קנס: היה לפקח יסוד להניח כי תלמיד עבר עבירת חניה רשאי הוא למסור לתלמיד או להצמיד למכוניתו, הודעה בה יואשם התלמיד באותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלם את שיעור הקנס )המתאים לאותה עבירה( במקום לעמוד לדין בפני הממונה. היה למנהל הספרייה יסוד סביר להניח כי תלמיד עשה שימוש בטלפון נייד )דבור או צלצול( בשטח הספרייה, רשאי הוא למסור לתלמיד הודעה בה יואשם התלמיד באותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלם את שיעור הקנס, הקבוע לאותה עבירה, במקום לעמוד לדין בפני הממונה. היה למנהל הבית או למנהל הספרייה יסוד סביר להניח כי תלמיד אכל ו/או שתה במקומות שחל איסור לעשות כן, רשאי הוא למסור לתלמיד הודעה בה יואשם התלמיד באותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלם את שיעור הקנס, הקבוע לאותה עבירה, במקום לעמוד לדין בפני הממונה. העתק ההודעה האמורה בס"ק יישלח למזכיר רשויות השיפוט תשלום קנס: מי שקיבל הודעה כאמור בסעיף 74 רשאי תוך שלושים יום מתאריך ההודעה לשלם לחשבון האמור בה את סכום הקנס הנקוב בה. שילם תלמיד את הקנס האמור בסעיף 75.1, רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני הממונה, הורשע ונשא את עונשו אי תשלום הקנס: לא שילם תלמיד הקנס במועד הנקוב בסעיף 75 דלעיל תיחשב ההודעה האמורה בסעיף 74 כקובלנה שהוגשה נגדו עפ"י הוראות תקנון זה, מזכיר רשויות השיפוט יזמנו לדיון בפני הממונה ודיון כאמור יהיה זהה לדיון בכל קובלנה אחרת. 78. עבירות חוזרות: תלמיד שבתוך שנה אקדמית אחת הורשע פעמיים באותה עבירת ברירת קנס )בין על דרך של תשלום ברירת קנס ובין על דרך של קיום דיון בפני הממונה( וקיבל בשלישית הודעה כאמור בסעיף 74, בגין אותה עבירה, יהיה הקובל רשאי להגיש כנגדו קובלנה, חרף תשלום הקנס הנקוב בהודעה השלישית, והממונה יהיה רשאי להטיל עליו - בנוסף לקנס ששולם על ידו או במקומו - עונש אחר או נוסף.

30 30 דף מספר ב ו ט ל ) (.79 פרק תשיעי: ח נ י נ ה הורשע תלמיד בעבירת משמעת ופסק דינו סופי יהיה הוא רשאי לפנות אל הרקטור בבקשה, בכתב, לחנינה. הרקטור רשאי, לפי שיקול דעתו, לחון תלמיד שהורשע בעבירת משמעת, או להמתיק את עונשו או להמיר העונש בעונש אחר פרק עשירי: תחילת תוקף והוראת מעבר 81. תחילת תוקף: תקנון זה נכנס לתוקפו ביום אישורו ע"י הסנאט ) ( ובמועד זה פוקע תוקפו של תקנון המשמעת סטודנטים )תשמ"ג(. 82. הוראות מעבר: על עבירות שנעברו לפני כניסת תקנון זה לתוקפו יחולו, בעניינים מהותיים, הוראות תקנון המשמעת תשמ"ג, ואולם בעניינים דיוניים יחולו הוראות תקנון זה. נתגלו בין קובל לנתבע חילוקי דעות אם עניין מסוים הינו עניין דיוני או מהותי יכריע הממונה בחילוקי דעות אלה במהלך הדיון בקובלנה.

31 31 דף מספר נספח א' - עבירות חנייה: ה ע ב י ר ה סכום ברירת הקנס חנייה במגרש מוגבל - חניית רכב במגרש חנייה בו אין להחנות רכב זה 60 )לאור סוג תווית החנייה שעליו( חנייה אסורה במקומות חנייה שמורים. במעברים במגרשי חנייה. בכניסות לבניינים. במקומות המיועדים לטעינה ופריקה. במקומות שסומנו בשלט "אין חנייה" על משטחי גרנוליט, שטחי גנים ומדרכות. תפיסת שני מקומות חנייה מסומנים. חנייה במקום או באופן הגורם הפרעה למעבר כלי רכב ו/או הולכי רגל חנייה אסורה בנסיבות חמורות לעניין סעיף זה, "חנייה אסורה בנסיבות חמורות" פירושה: 3.1 חנייה החוסמת רכב החונה כדין. 3.2 חנייה החוסמת מעבר למקום חנייה אחר. 3.3 חנייה במקומות השמורים לנכים. 3.4 חנייה החוסמת מעבר חירום. 3.5 חנייה החוסמת מעבר בשערי הקמפוס שימוש בטלפונים ניידים בספריות אוכל ושתייה נוהלי האוניברסיטה/ משמעת סטודנטים ]195681[

1

1 פרק ראשון: הגדרות 1. בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם: "המכללה" "תלמיד" המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב. כל אחד מאלה: 1.1 1.2 מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל ללימודים בה, מעת הרשמתו וכל עוד

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים

Microsoft Word - תקנון_משמעת_סטודנטים תקנון משמעת סטודנטים שנתון תשע"ז מרכזת רשויות המשמעת גב' רעיה יוסף טל': 04-6423496 disciplinary@yvc.ac.il תובעת רשויות המשמעת גב' שירי דביר, עו"ד טל': 04-6423415 shirid@yvc.ac.il תחולה 1. תקנון משמעת סטודנטים

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה

תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה תאריך עדכון אחרון: נובמבר 2015 תקנון משמעת תלמידים Uפרק א': U הגדרות ב' : רשויות המשמעתU Uפרק Uפרק ג': עבירות U ועונשים Uפרק ד' : הליכי U הדיון Uפרק ה': החלטות U ביניים ו: ערעורU Uפרק Uפרק ז': דיון חוזר

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תקנון משמעת לתלמידי המכללה

תקנון משמעת לתלמידי המכללה תקנון משמעת לסטודנטים של המכללה האקדמית הדסה הלימודים במכללה מבוססים על אמון רב בין המכללה לסטודנטים הלומדים בה ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד המכללה, ואשר שומרת על כבוד עובדי המכללה, המורים במכללה והסטודנטים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תקנון משמעת

תקנון משמעת 94.0.2490 תקנון משמעת אס"א 1. תוקף, תחולה ושינויים תוקף. 9 לתקנון זה ניתן תוקף חוקי עם אישורו ע"י הנהלת אס"א.. 2 תקנון זה מבטל כל תקנון אחר שהוצא בעבר. תחולה 9. תקנון זה חל על כל הקבוצות המסונפות למרכז

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תקנון תלמידי מחקר

תקנון תלמידי מחקר 1 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: הגדרות ומבוא 1 2,3 א. ב. הגדרות מבוא פרק שני: ה מ ע ר כ ת 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 א. 26 27 28 29 30 32 סימן א' א.

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

עודכן ב-‏19/06/2006

עודכן ב-‏19/06/2006 ל) חוקת אוניברסיטת חיפה עודכן ב- 1 באוקטובר 2112 מבוא - 1792 מתוך השאיפה של ראשי העיר חיפה, הוקמה בשנת אוניברסיטת חיפה בחיפה )להלן האוניברסיטה(, לשם עידוד הלימוד והמחקר וקידומם בכל ענפי המדע; במדינת ישראל

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים תקנון בית-הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן במכון וינגייט 1 תוכן עניינים א. ב. מטרות התקנון... 4 הרשמה ולימודים... 4 רישום וקבלה... 4 מעמד התלמיד... 5 הכרה בלימודים קודמים... 6 חובות לימודים... 6 קורס

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

prop-0433.tif

prop-0433.tif רש וטות הצעות הדק י באב תש ץ ** 433 3 באוגוסט 1960 זגטזד 158 163 חוק דין המשמעת (דן חוזר), תש ד 1960 חוק שירות המזיגה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)(תיקון), תש ר 1960 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטפס הממשלה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון תוכן עניינים.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 כללי... 2 תנאים להשתתפות בבחינה...2 בחינת סוף סמסטר... 2 מועדי בחינות...3 מועד מיוחד... 3 זכאות למועד מיוחד בגין מכסה... 4 זכאות למועד מיוחד

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (אוקטובר 2011 ) 1 תוכן עניינים: תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר שני תקנון משמעת תקנון למניעת הטרדה מינית תקנון גזברות-הקריה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ז

תקנון הקריה האקדמית אונו תשעז תקנון מאוגד הקריה האקדמית אונו אוקטובר 2016 1 תוכן עניינים 3 תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון 3 כללי.1 3 מהלך הלימודים 2. 3 משך הלימודים א. 3 תנאי מעבר לשנה מתקדמת ב. 3 לימודים מעשיים ג. 4

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63>

<4D F736F F D20F1F4F8E9E9E420E4ECE0E5EEE9FA20FAF7F0E5EF F0F7E9205F325F2E646F63> חוק החברות תשנ"ט 1999 (להלן: "החוק") תקנון הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ ( שם החברה בעברית - הספרייה הלאומית בע"מ (חל"צ)..1 שם החברה באנגלית (CC) The National Library of Israel Ltd. מבוא 1892 בשנת הוקם בירושלים

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א'

Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון הנחיות כלליות לבוררים נספח א' Uתוכן עניינים 1 דברי מועצת המנהלים והנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל... התקנון... 2 סדרי הדיון... 18 הנחיות כלליות לבוררים... 30 נספח א' סעיף בוררות בהסכמים... 36 נספח ב' הסכם בוררות מוצע...

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D DE4F4F8F75FE4EBECECE95FF9EC5FE4FAF7F0E5EF5FE4E0F7E3EEE92E646F63> 1 0. זכויות וחובות חברי הסגל האקדמי מוכרת ומוצהרת בזאת זכותם הבלתי-מסויגת של חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה לחופש אקדמי מלא בכל פעילותם האקדמית. האוניברסיטה תעודד חופש זה שהוא תנאי לקיומה כמוסד פתוח להוראה,

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה תכניות הלימודים לתואר הראשון וד"ר לרפואה... תקנות הלימודים....1 חובות וזכויות הסטודנט... מבנה הלימודים לתואר הראשון... 3 משך הלימודים לתואר הראשון... 3 חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות... 4 רישום לקורסים...

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד