פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -"

תמליל

1 )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 -

2 פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי-הביטוח הנקובים ברשימה לשפות את המבוטח כמפורט בפוליסה זו להלן, בכפוף לתנאיה, לרבות החריגים הכלולים בה ובכל מקרה עד לגבול האחריות למקרה ביטוח ועד לגבול האחריות לתקופת ביטוח, כהגדרתם להלן. פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח של המבוטח וצרופותיה ו/או בהסתמך על כל מסמך או מידע אחר שהוגש למבטח בכתב, המהווים בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה זו

3 תוכן עניינים מהות הכיסוי הביטוח הגדרות חריגים לחבות המבטח הרחבות לפוליסה תנאים כלליים לפוליסה

4 1. מהות הכיסוי הביטוחי המבטח ישפה את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח עשוי להיות חייב לשלם למי מעובדיו פיצויים מכוח החוק, כתוצאה ממקרה שיתרחש, שיגרם בתחום הטריטוריאלי במהלך תקופת הביטוח. בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, וזאת אף מעבר לגבול האחריות למקרה ביטוח ו/או גבול האחריות לתקופת ביטוח בפוליסה

5 2. הגדרות למטרת פוליסה זו למונחים הבאים יהיה את המשמעות כדלקמן: "הפוליסה" "עובד" "נזק" "מקרה ביטוח" חוק חוק הביטוח הלאומי "גבול אחריות למקרה ביטוח" "גבול אחריות לתקופת ביטוח" "התחום הטריטוריאלי" "תקופת ביטוח" פוליסה זו, לרבות הרשימה, וכל תוספת או נספח לה, כפי שצורפו אליה. עובד שהוא בשירותו של המבוטח, אשר מתקיימים בינו לבין המבוטח יחסי עובד מעביד. היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות. נזק לאחד או יותר מעובדי המבוטח, כתוצאה מתאונה שאירעה תוך כדי או עקב עבודתו בעסקו של המבוטח וכן כתוצאה ממחלה אשר אירעה תוך כדי ועקב עבודתו בעסקו של המבוטח. פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש ם חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ ה הסכום הקבוע ברשימה למקרה ביטוח. הסכום המירבי הקבוע ברשימה בגין כלל מקרי הביטוח שאירעו במשך תקופת הביטוח. שטחי מדינת ישראל, לרבות השטחים המוחזקים על ידה, וכן תחומי האזורים כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה שטחי ישובים ישראליים וכן שטחי בסיסים ו /או עמדות צה"ל בתחום האוטונומיה )שטחי "B" ו-" C "( יחשבו לשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו. למען הסר ספק, שטח "A" לא יחשב כשטח מוחזק של מדינת ישראל. התקופה הקבועה ברשימה או כל תקופה נוספת שנקבעה בהסכמת המבטח, שעבורה שילם המבוטח או התחייב לשלם את דמי-הביטוח שנקבעו בגינה

6 3. חריגים לחבות המבטח פוליסה זו אינה מכסה חבות או נזק הנובעים במישרין או בעקיפין, מאחד או יותר מהגורמים הבאים: 3.1 ביטוח לאומי סכום כלשהו אשר ייתבע מהמבוטח על-ידי המוסד לביטוח לאומי. חריג זה לא יחול לגבי תביעות כאמור, אם עילתן נובעת ממחדל של המבוטח בתום לב ובהסתמכו על חוות-דעת משפטית שהומצאה לו בדבר היותו פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין אותם עובדים סכום כלשהו שהמוסד לביטוח לאומי חייב בו בגין מקרה הביטוח או שהמוסד חייב בו אך לא שילמו מחמת אי-קיום הוראה או הוראות בחוק הביטוח הלאומי, או בתקנותיו על ידי המבוטח או מחמת שלא הוגשה לו דרישה כלל. חריג זה לא יחול אם המחדל בקיום הוראות החוק או בהגשת הדרישה נעשו בתום לב מצד המבוטח, ובהסתמך על חוות-דעת משפטית שהומצאה לו בדבר היותו פטור מתשלום דמי ביטוח-לאומי בגין אותם עובדים או בדבר הגשת הדרישה סכום כלשהו בו יחוייב המבוטח עקב מקרה ביטוח לפצות עובד שאין חלה על המבוטח חובת תשלום דמי-ביטוח לאומי לגביו. המבטח יפצה את המבוטח בגין תביעות אלה, רק בסכום העודף על מה שעשוי היה להשתלם ע י המוסד לביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי. 3.2 נזק שחובה לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי חבות שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי, לרבות גופים ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח על פי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, תש ל אזבסט נזק שמקורו או סיבתו נובעים במישרין או בעקיפין, ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם המכילים אזבסט בכל צורה וכמות ובלבד שמקרה הביטוח הושפע מתכונותיו המסוכנות של אזבסט. 3.4 צורנית )סיליקוזיס( חבות או נזק כלשהם הנובעים ו/או הקשורים בצורנית )סיליקוזיס(. 3.5 התחייבות וולונטרית עפ י הסכם התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם כן התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהעדר הסכם כזה. 3.6 סיכונים גרעיניים, ביולוגיים או כימיים נזק שנגרם על ידי ו/או הנובע ו/או הקשור, במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מהגורמים הבאים, גם אם אינם הסיבה היחידה לקרות הנזק הבאות : חומר גרעיני כלשהו, קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני. למטרת סעיף זה בלבד, המונח בעירת דלק גרעיני כולל תהליך כלשהו של ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו. חריג זה, למעט החלק הנוגע לדלק גרעיני, לא יחול על שימוש בקרני רנטגן, ועל שימוש בחומרים רדיו-אקטיביים במעבדות מחקר ובתי חולים ולשם ביצוע בדיקות לא הרסניות בתעשייה חומרים ביולוגיים או כימיים, שנעשה בהם שימוש שלא למטרות שלום. 3.7 מלחמה וטרור מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם הוכרזה מלחמה, בין אם לא הוכרזה(, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי, מרידה, מהפכה, פעולת אנשים הפועלים בשם ו/או בקשר לארגון פוליטי, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באופן בלתי חוקי, משטר-צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור, פעולת מחבלים, פעולת מסתננים, טרור, החרמה, הפקעה, תפיסה, השחתה או גרימת נזק לרכוש בפקודת השלטון או בפקודת רשות ציבורית כלשהי. לצורך חריג זה - "טרור" משמעו - שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות, שמטרתו - 6 -

7 להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים בין אם הם פועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהו ובין אם לא העוין את המדינה. לעניין טרור יצוין כי רק אישור של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים 1961 על כל תיקוניו, המאשר כי הנזק נגרם במישרין ע י פעולת טרור, ישמש עילה לדחיית תביעה לשיפוי בגין נזקי טרור. 3.8 נזק לבעל השליטה נזק לבעל השליטה המועסק כמנהל על ידי המבוטח באם מקרה הביטוח נגרם עקב רשלנות רבתי של בעל השליטה. 3.9 תשלומים עונשיים פיצויי ענישה, קנסות, עיצומים כספיים ופיצויים לדוגמא בניית פל קל נזק הנובע, במישרין או בעקיפין מבניה בשיטת ה פל קל לרבות התמוטטות תקרת פל קל במבנה שבבעלות ו/או בחזקת המבוטח אחזקת כלי נשק ללא רישיון חבותו של המבוטח מאחזקה ו/או שימוש כלשהו בכלי-נשק על-ידו או על-ידי עובדיו, כאשר בקרות מקרה הביטוח מחזיק הנשק או המשתמש בו לא היה בעל רישיון בר-תוקף לנשיאת כלי-נשק מאותו סוג נזק שנגרם במתכוון או עקב רשלנות רבתי נזק שנגרם בכוונה או ברשלנות רבתי המלווה ביסוד נפשי של פזיזות או באי איכפתיות. לעניין זה רשלנות רבתי משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר

8 4. הרחבות לפוליסה הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם כפיצויים מכוח החוק, כמפורט להלן, בכפוף לכל תנאי הפוליסה וחריגיה, אלא אם נאמר במפורש אחרת: יובהר, כי אין בהרחבות המפורטות להלן, בכדי לשפות את המבוטח מעבר לגבולות האחריות הנקובים ברשימה. 4.1 שהות זמנית מחוץ לתחום הטריטוריאלי אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בגין מקרה ביטוח בעת שהותם הזמנית מחוץ לתחום הטריטוריאלי, ובלבד שהחבות היא עפ י דיני מדינת ישראל ובתחום השיפוט שלה. הרחבה זו לא תחול על מקרה ביטוח שאירע במהלך ו/או עקב תאונת דרכים מחוץ לתחום הטריטוריאלי. 4.2 נותני שירותים למבוטח, אשר אינם מועסקים על ידו הגדרת המונח עובד תורחב לכלול גם נותני שירותים למבוטח, לרבות נותני שירותים אשר משכורתם משתלמת ע י אחרים, ובלבד שסכום המשכורות המשתלמות לעובדים הנ ל על-ידי אחרים כאמור, ייכלל בהצהרת המשכורות השנתיות אשר המבוטח מוסר למבטח למטרת הביטוח לפי פוליסה זו, כמפורט בסעיף 5.3 )התאמת דמי הביטוח לשכר העבודה השנתי(. בכל מקרה ולמען הסר ספק, חבות המבטח על פי הרחבה זו תחול רק על הסכום העולה על הסכום שישתלם, או שהיה עשוי להשתלם ע י הביטוח הלאומי, אילו היה העובד הנפגע זכאי לקבל פיצוי כזה. 4.3 פעולות לוואי לעבודה מקרה הביטוח יורחב לכלול גם מקרה ביטוח כדלהלן: מקרה ביטוח שנגרם בעת הפסקה במהלך שעות העבודה; מקרה ביטוח שנגרם בעת שהעובד היה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה; מקרה ביטוח שנגרם בעת שהעובד השתתף בפעילויות ספורטיביות וחברתיות מטעם המבוטח, ובלבד שמקרה הביטוח לפי סעיף זה הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה. 4.4 חבות אישית של עובדי המבוטח חבותם האישית של עובדי המבוטח בגין מקרה ביטוח שקרה תוך כדי ועקב עבודתם בעסק המבוטח. 4.5 שיפוי מכוח הדין החל בשטחים המוחזקים אירע אירוע נזק העונה על הגדרת מקרה ביטוח, ונקבע על ידי בית משפט ישראלי כי על המבוטח לשלם בגינו פיצויים לעובדיו, תושבי השטחים המוחזקים, המועסקים על ידו בשטחים המוחזקים, לא יחול הדין הישראלי, תשונה הגדרת החוק הקבועה בפוליסה זו, לחוק הרלוונטי החל בעניין זה בשטחים המוחזקים. למען הסר ספק, אין באמור בהרחבה זו כדי לגרוע מהאמור בסעיף 3.1 )ביטוח לאומי(. 4.6 שיפוי בגין התחייבויות המבוטח לבטח חבות של אדם או גוף משפטי שייחשב מעביד של עובדי המבוטח פוליסה זו מורחבת לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח להכלילו כמבוטח נוסף בביטוח חבות מעבידים הנערך על ידו, במידה שהאדם או הגוף המשפטי כאמור ייחשב כמעביד של עובדי המבוטח, או יקבע כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות המבוטח כלפי עובדיו. 4.7 הגנה בהליכים פליליים ומנהליים עקב קרות מקרה ביטוח הפוליסה מורחבת לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים ו/או מנהליים, כהגדרתם להלן, באופן ובהיקף כדלקמן: המבטח יעמיד, על חשבונו, לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו, עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים ו/או מנהליים, שיפתחו נגד מי מהם, בעקבות מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו, ואשר אירע בתקופת הביטוח כמו כן, המבטח יעמיד, על חשבונו, לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו עורך דין לשם הגשת ערעור, על הכרעת דין ו/או גזר דין שיוטל עליהם בהליכים פליליים או על החלטת הרשות המנהלית, עד לערכאה הסופית האפשרית ולשם ייצוגם בו המבטח יישא גם בהוצאות הערעור

9 תנאי מוקדם להעמדת עורך דין, לצורך הגשת ערעור כאמור, הינו קבלת חוות דעת מאת עורך הדין אשר הופיע בערכאה עליה מבוקש הערעור, כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח, רשאי הוא לפנות לעורך דין אחר על פי בחירתו, במקרה כזה ישפה המבטח את המבוטח בהוצאות משפט סבירות ששולמו ע י המבוטח, בכפוף לכך שחבותו של המבטח לא תעלה על גבול האחריות על פי הרחבה זו המבטח ישלם את שכר הטרחה והוצאות ההגנה ו/או הוצאות הערעור בתום ההליכים הפליליים או הערעור, הכל לפי העניין. גבול אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא תעלה על 200,000 למקרה ביטוח ו- 400,000 ולסה כ המקרים בתקופת הביטוח הגדרות לעניין הרחבה זו: הליכים פליליים : הליכים בהם נפתחה חקירה פלילית, לרבות חקירת סיבת מוות, ו/או מוגש כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה נגד המבוטח או מי מעובדיו בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה הליך מנהלי : הליכים בהם נמסרה למבוטח הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי על ידי רשות מנהלית מוסמכת או מי מטעמה נגד המבוטח או מי מעובדיו בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה הוצאות הגנה )כולל ערעור( : חריג לעניין הרחבה זו אגרות, דמי ביול מסמכים, העתקת פרוטוקולים, שכר עדים ושכר מומחים כפי שייקבע על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין הפלילי, הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים או מנהליים, אך למעט קנס, פיצוי, עיצום או תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין או במסמך אחר במסגרת ההליך הפלילי. על האמור בסעיף זה לעיל, המבטח לא יהיה חייב להעמיד עורך דין להגנה משפטית ו/או לשאת בתשלום כלשהו, לרבות הוצאות הגנה, באם ההליך הפלילי ו/או המנהלי הינם כנגד קבלנים ו/ או קבלני משנה של המבוטח ו/או מי מעובדיהם. 4.8 ויתור על זכות התחלוף של המבטח המבטח מוותר על כל זכות תחלוף כלפי אנשים בשירותו של המבוטח, כלפי בעלי מניותיו של המבוטח, כלפי חברי דירקטוריון המבוטח, וכלפי כל אדם או גוף אשר קודם לקרות מקרה הביטוח התחייב המבוטח כלפיו בכתב כי ביטוחיו יכללו ויתור על זכות תחלוף של המבטח כלפיו. זכות המבוטח לקבלת שיפוי על פי פוליסה זו לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפני קרות מקרה הביטוח, ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב בכתב לשפותו, אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף. למען הסר ספק, יובהר כי הוויתור על זכות התחלוף לא יחול כלפי אדם אשר גרם למקרה ביטוח בזדון

10 5. תנאים כלליים לפוליסה פוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר המצורף לה - יקרא כחוזה אחד, וכל מילה או ביטוי שיוחסה להם משמעות מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה - תהא להם אותה משמעות המיוחדת בכל מקום בו הם מופיעים. 5.1 תחולת החוק: פוליסה זו כפופה להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ א )להלן: חוק חוזה הביטוח ( אלא אם נקבע בפוליסה במפורש אחרת, מקום בו ניתן להתנות על הוראות החוק. 5.2 השתתפות עצמית הסכום בו יישא המבוטח מתוך סכום הפיצויים וההוצאות שישולמו ע י המבטח עקב מקרה ביטוח, המכוסה לפי פוליסה זו, לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד, ולעניין מחלה מקצועית, תחול ההשתתפות העצמית בגין כל עובד שנפגע בנפרד. כמו כן המבוטח יישא בסכום ההשתתפות העצמית בגין הוצאות שכ ט של מומחים ו/או ייצוג משפטי, שהוציא המבטח במהלך טיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או הודעה על כל מקרה ביטוח העלול לגרום לתביעה על פי פוליסה זו, וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינם. 5.3 התאמת דמי הביטוח לשכר העבודה השנתי דמי-הביטוח הנקובים ברשימה הינם ארעיים ומחושבים על יסוד אמדן שכר-העבודה השנתי שישולם על ידי המבוטח במשך תקופת הביטוח. בתום תקופת הביטוח, תיערך התאמת דמי הביטוח בהתאם לשכר ששולם בפועל. על-פי דרישת המבטח, מתחייב המבוטח להמציא הצהרות בדבר השכר הכולל ששולם מידי חודש, בהתאם לדיווח למוסד לביטוח לאומי על-פי טופס 106 או חליפו אין בפוליסה זו, או בחידושה, משום ויתור על התאמת דמי הביטוח לשכר העבודה השנתי כאמור בסעיף זה לעיל לגבי תקופת ביטוח כלשהי שקדמה לתקופת הביטוח. 5.4 הודעה על קרות מקרה ביטוח על המבוטח להודיע למבטח על קרות מקרה ביטוח, מיד עם היוודע לו על קרות המקרה העלול להוות עילה לתביעה עפ י פוליסה זו המבוטח יודיע למבטח, בהקדם האפשרי, על תחילתם של הליכים פליליים ו/או מנהליים או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח, אשר בגינו תיתכן תביעה עפ י פוליסה זו. 5.5 העברת מסמכים למבטח המבוטח יעביר למבטח, מיד עם קבלתם, כל מכתב, הזמנה לדין, צו והודעה על דיון, או הליך כלשהו, בקשר עם קרות מקרה הביטוח או הליכים פליליים ו/או מנהליים. 5.6 הכשלה של בירור החבות לא קויימה חובה לפי סעיף 5.4 ו- 5.5 לעיל במועדה, וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח, אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה: החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות; אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא, במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר. 5.7 איסור הודאה, פשרה או התחייבות לפיצוי מבוטח ו/או מי מטעמו לא יתנו הודאה,)ADMISSION( הצעה, הבטחה, התחייבות או פיצוי כלשהו בקשר לחבות או נזק המכוסים בפוליסה זו מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב של המבטח. אין הוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות מקרה הביטוח במשטרה או בפני כל גורם מוסמך עפ י כל דין, לפי דרישתו וכן על מתן עדות במשפט פלילי

11 5.8 טיפול בתביעות הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה רשאי הוא, ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא, לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו. אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד כלפי הצד השלישי הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה, יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח שיפוי, פיצוי, השתתפות, דמי נזק. מוסכם כי המבטח יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום עם המבוטח במסגרת ניהול ההגנה, כדי שלא לפגוע בשמו הטוב או לגרום לו נזק. על המבוטח למסור למבטח את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל עזרה שתידרש ממנו בקשר עם ניהול ההגנה כאמור בסעיף זה היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטח, יפעלו המבטח והמבוטח תוך תיאום הדדי, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, תינתן למבוטח זכות להשתתף בניהול ההגנה סירב המבוטח באופן בלתי סביר ו/או בחוסר תום לב לסילוק התביעה, לרבות במסגרת פשרה שהומלצה על ידי המבטח, תהא חבות המבטח מוגבלת לסכום אותו היה משלם המבטח אלמלא סירב המבוטח להצעה כאמור, בצירוף הוצאות המשפט עד למועד שבו ניתן היה לסלק את התביעה, ובלבד שהודיע המבטח למבוטח על הפשרה המוצעת 30 יום מראש והמבוטח סירב לאשר את הפשרה. 5.9 שינוי וגילוי בעניין מהותי הציג המבטח למבוטח לפני הוצאת הפוליסה, אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרות אותו בתנאים המפורטים בפוליסה זו )להלן: עניין מהותי (, על המבוטח להשיב על השאלה בכתב תשובה מלאה וכנה. הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה. שאלה גורפת הכורכת עניינים שונים, ללא אבחנה ביניהם, אינה מחייבת תשובה כאמור אלא אם הייתה סבירה בעת כריתת החוזה ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה, יחולו הוראות אלה: המבטח רשאי תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על כך, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב למבוטח. ביטל המבטח את הפוליסה כאמור, יהיה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות המבטח, זולת אם המבוטח פעל בכוונת מרמה קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב לאמיתו, לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא יהיה פטור כליל בכל אחד מאלה: התשובה ניתנה בכוונת מרמה מבטח סביר לא היה מתקשר בפוליסה זו אף בדמי ביטוח גבוהים יותר אילו ידע את המצב לאמיתו. במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף לעיל בכל אחת מאלה, אלא אם התשובה שלא הייתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה: הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו במועד כריתת הביטוח או שהוא גרם לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח, או שלא השפיעה על מקרהו, על חבות המבטח או על היקפה תשלום דמי-הביטוח וסכומים אחרים אם לא סוכם אחרת בין הצדדים, דמי-הביטוח וסכומים אחרים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה ישולמו במלואם בשקלים תוך 30 ימים מיום תחילתה של תקופת הביטוח

12 לא שולמו דמי הביטוח תוך 30 הימים האמורים לעיל, אלא במועדים אחרים עליהם הוסכם במפורש, יישא כל תשלום הפרשי הצמדה למדד. הפרשי ההצמדה יחושבו לפי השינוי בין מדד המחירים לצרכן הידוע ביום תחילת הביטוח לבין מדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום בפועל, ובתוספת דמי אשראי, כקבוע ברשימה לא שולמו דמי הביטוח ו/או סכומים אחרים המגיעים מהמבוטח למבטח במועד המוסכם, יחולו ההוראות הבאות: הסכום שבפיגור יישא בהפרשי הצמדה למדד, מיום תחילת הביטוח ועד יום התשלום בפועל. חישוב ההצמדה ייעשה בהתאם ליחס שבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל לבין המדד הידוע ביום תחילת הביטוח יישא כל תשלום דמי ביטוח ו/או סכומים אחרים המגיעים מהמבוטח למבטח ריבית צמודה עבור תקופת הפיגור בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ א והתקנות שהותקנו מכח חוק זה לא שולם סכום כלשהו שבפיגור, כאמור, תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב, כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן. ואם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה הייתה בלתי-חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח, אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור, והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה אין בביטול הביטוח על-פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור, בגין התקופה שעד לביטול האמור, וכן את הוצאות המבטח המרת תגמולי הביטוח למטבע הפוליסה בקרות מקרה הביטוח המכוסה על פי פוליסה זו, יחושבו תגמולי הביטוח על ידי המרת הסכומים שהוצאו בפועל למטבע הפוליסה, ככל שהם במטבע אחר, וזאת בהתאם לשער או לשערים החלים במועד שבו נעשתה ההוצאה על ידי המבוטח בפועל. על אף האמור לעיל, בפוליסה בה מטבע הפוליסה אינו שקלי, תשלום תגמולי הביטוח על ידי המבטח ייעשה במטבע ישראלי בלבד בהתאם ל"שער" במועד התשלום בפועל על ידי המבטח. "שער" לעניין פוליסה זו פירושו, השער היציג של מטבע הפוליסה המתפרסם על ידי בנק ישראל. "מטבע הפוליסה" - המטבע שבו נקובים סכום הביטוח, דמי הביטוח, סכום ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח, כל עוד לא נקבע אחרת ברשימה הצמדת גבולות אחריות ודמי השתתפות עצמית גבולות האחריות וההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה, ישתנו בהתאם ליחס שבין מדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת תקופת הביטוח )להלן: המדד היסודי ( לבין מדד המחירים לצרכן הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח בפועל לידי המבוטח או הצד השלישי, או מועד תשלום ההשתתפות העצמית על ידי המבוטח,לפי העניין. אם במשך תקופת הביטוח יחולו שינויים בגבולות אחריות ו/או בהשתתפות העצמית, המדד היסודי יהיה המדד הידוע במועד תחילת תוקף השינוי הארכת הביטוח כל הארכה של תקופת הביטוח על-פי פוליסה זו טעונה הסכמה מראש בכתב של המבטח, אשר תינתן במפורש למטרה זו ביטול הביטוח המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול-דעתו, ובלבד שמסר הודעה בכתב למבטח לפחות 21 יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח. על אף האמור לעיל היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על אישורי ביטוח שבהם המבטח מתחייב לבטל את הביטוח רק לאחר מתן הודעה מראש לגורם הנקוב באישור, תבוטל הפוליסה רק לאחר תום התקופה המצויינת באותו אישור. במקרה כזה, בו המבוטח ביטל את הביטוח, יהיה המבוטח זכאי להחזר החלק היחסי של דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח, בהתאם להוראות כל דין מבלי לגרוע מזכויות המבטח על-פי דין או על-פי הוראה אחרת כלשהי בפוליסה, רשאי המבטח לבטל את הביטוח בכל עת, לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול-דעתו, ובלבד שהודעה על כך תשלח למבוטח בדואר רשום לפחות 60 ימים לפני התאריך בו יתבטל הביטוח, ובמקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמי-הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח

13 אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח, כהחזר דמי ביטוח, את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת זכות הקיזוז המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח, כל סכום שהמבוטח חייב לו, ואשר הגיע זמן פירעונו, כל זאת בכפוף להוראות כל דין במקרה של תשלום תגמולי ביטוח הממצה את כל גבולות האחריות, על-פי פוליסה זו, רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי-הביטוח המגיעים לו, לפי פוליסה זו, גם אם טרם הגיע מועד תשלומם ביטוח כפל בוטחה חבות המכוסה בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטח בכתב, תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו על כך בוטחה החבות ביטוח כפל, ועלו סך כל גבולות האחריות באופן בלתי סביר על החבות הפוטנציאלית של המבוטח, רשאים המבוטח וכל אחד מהמבטחים, בכל עת בתקופת הביטוח, לדרוש הפחתת גבולות האחריות עד לגובה החבות בשעת הדרישה; נדרשה הפחתה זו, ייפחתו גבולות האחריות לפי היחס שביניהם, ובמקביל ייפחתו גם דמי הביטוח מיום הדרישה בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד לגבי גבול האחריות החופף המבטחים יישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין גבולות האחריות מבוטח ראשי בפוליסה אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי, מסכימים כל המבוטחים כי רק המבוטח הראשי יהיה רשאי לפעול למול המבטח בשם כל המבוטחים, ובכלל זה, לבקש כל שינוי או תוספת במהלך תקופת הביטוח, וכי די יהיה בחתימתו על טופס ההצעה, על בקשות לשינויים בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו/ או על כל מסמך שיוציא המבטח )כולל הודעת ביטול( כדי לחייב את כל המבוטחים תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים ישולמו למבוטח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטח כל הודעה אשר ישלח המבטח תשלח למבוטח הראשי בלבד ויראו בכך כאילו נשלחה ההודעה לכל אחד מיחידי המבוטח/ים אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי, המבוטח ששמו מצוין ראשון ברשימת המבוטחים ייחשב כמבוטח ראשי ידיעת מבוטח שהוא תאגיד באם המבוטח הוא תאגיד, ידיעת אחד המנהלים בתאגיד או של האחראי על נושא הביטוח בתאגיד תיחשב לידיעת המבוטח לכל עניין לצורך פוליסה זו הודעות הודעות למבוטח ולמוטב הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה תינתן לפי מענם האחרון הידוע למבטח הודעה למבטח הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח - תינתן למבטח למען משרדו, או לכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב )אם בכלל( למבוטח ולמוטב מזמן לזמן כותרות כותרות הסעיפים משמשות אך ורק לצורך נוחות ההגדרה וההפנייה, ואין לראותן כמשפיעות בצורה כלשהי על תוכן הכתוב בקטעים ובסעיפים עצמם

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה:

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: 01.2017 תובע/ת יקר/ה חוברת זו מיועדת לסייע לך להבנת הליך בירור ויישוב התביעה על פי חוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד