מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)"

תמליל

1 מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע י ם ה ב י ט ח ו נ י י ם ב ס ו ף ה ש ב ו ע ש ע ב ר ב ס ו ר י ה, ש ה ח ל ו ב ע ק ב ו ת מ א ו י ש ה ב ל ת י ה ט י ס כ ל י ש י ג ו ר ה א י ר א נ י ל ש ט ח י ש ר א ל. ה ת ג ו ב ו ת ב א י ר א ן ל א י ר ו ע י ם בסוריה משקפים מאמץ איראני להצניע את חלקה של ט ה ר א ן ב א י ר ו ע י ם ולהציג את ה פ ל ת ה מ ט ו ס ה י ש ר א ל י כ ה צ ל ח ת " ח ז י ת ה ה ת נ ג ד ו ת " ל ש נ ו ת א ת כ ל ל י ה מ ש ח ק ב י ח ס ל ה מ ש ך ה פ ר ת ר י ב ו נ ו ת ס ו ר י ה ע ל- י ד י י ש ר א ל. ב ת ו ך כך, ממשיכים ב כ י ר י ם א י ר א נ י ם ל ה ד ג י ש, כ י א י ר א ן ר ו א ה בהמשך מעורבותה ב ס ו ר י ה א י נ ט ר ס ל א ו מ י ח י ו נ י ו כ י נ ו כ ח ו ת ה ב מ ד י נ ה מ ת ב ס ס ת ע ל ב ק ש ה ר ש מ י ת ש ל מ מ ש ל ת ס ו ר י ה. ס ג ן מ פ ק ד מ ש מ ר ו ת ה מ ה פ כ ה ה צ ה י ר, כ י א י ר א ן ר ו א ה ב ס ו ר י ה ו ב ע י ר א ק א ת " ה ע ו מ ק ה א ס ט ר ט ג י " ש ל ה ו כ י ה א ס ט ר ט ג י ה ה ט ו ב ה ב י ו ת ר ה י א ל ה י ל ח ם נ ג ד ה א ו י ב הרחק מגבולות ה מ ד י נ ה. י ו ע צ ו ל ע נ י י נ י ם בינלאומיים של מנהיג א י ר א ן, ע ל י- א כ ב ר ו ל א י ת י, ה ת י י ח ס ל ד י ו ו ח ב ת ק ש ו ר ת ה י ש ר א ל י ת ל פ י ו צ ר פ ת, ג ר מ נ י ה ו ב ר י ט נ י ה ה ע ב י ר ו ל ב ק ש ת א ז ה ר ה מ ס ר י י ש ר א ל לנשיא איראן בנוגע לפעילות איראן בסוריה ו ב ל ב נ ו ן ו א מ ר, כ י ל א ניתן לשלול מאיראן את זכותה לנוכחות באזור, מ ש ו ם ש ה י א מ ת ק י י מ ת ע ל ב ס י ס ב ק ש ה ר ש מ י ת ש ל מ מ ש ל ו ת ס ו ר י ה ו ע י ר א ק. ב ז י ר ה ה ע י ר א ק י ת מ מ ש י כ ה א ת ו ל ק ד ם ל נ ס ו ת א י ר א ן מ ע ו ר ב ותה ה כ ל כ ל י ת ב מ ס ג ר ת ש י ק ו מ ה ה צ פ ו י ש ל עיראק בתום המערכה נגד המדינה האסלאמית. שר החוץ האיראני, מחמד ג' ו א ד זריף, השתתף בשבוע שעבר ב ו ע י ד ה ב י נ ל א ו מ י ת ש ד נ ה ב כ ו ו י ת, ב ש י ק ו מ ה ש ל ה כ ל כ ל י א י ר א ן ש ג ר י ר ו א י ל ו ע י ר א ק, ב ב ג ד א ד 0 ו ה ב י ע ש ב בפגישתו עם סגן נ ש י א ע י ר א ק א ת ע נ י י נ ה ש ל א י ר א ן ל י ט ו ל ח ל ק ב מ א מ צ י ה ש י ק ו ם ה כ ל כ ל י ש ל ע י ר א ק. כ ל ל י ח ס י ן ס ל א מ י Salami) (Hossein, ס ג ן מ פ ק ד מ ש מ ר ו ת ה מ הפכה, ה צ ה י ר, כ י א י ר א ן ר ו א ה ב צב א ו ת ס ו ר י ה "ה ע ו מ ק א ת ו ע י ר א ק ה א ס ט ר ט ג י ה ה ג נ ת י " ב ר י א י ו ן ש לה. ל ט ל ו ו י ז י ה ה א י ר א נ י ת א מ ר כ י ס ל א מ י, ה א ס ט ר ט ג י ה ה ר ח ק ה א ו י ב נ ג ד ל ה י ל ח ם ה י א ב י ו ת ר ה ט ו ב ה מ ג ב ו ל ו ת א מ ר ע ו ד ה מ ד י נ ה. ל פ ג ו ע י כ ו ל ה א י ר א ן כ י ס ל א מ י, באמצעות הטילים שברשותה בכל בסיסי האויב באזור ) פארס, 4 בפברואר ( מ ח מ ד- ע ל י ג' ע פ ר י Jafari) (Mohammad Ali, מ פ ק ד מ ש מ ר ו ת ה מ ה פ כ ה, א מ ר ב כ נ ס ב מ ח ו ז כ ר מ א ן, כ י סוריה תשוחרר סופית בעתיד הקרוב. הוא ציין, כי תבוסת דאעש בעיראק ושחרורה הקרוב של סוריה יביאו לכך 8 ש מ ד י נ ו ת נ ו ס פ ו ת ד ר ך א ת י א מ צ ו ה ה ת נ ג ד ו ת ל מ ש ט ר י ם מ ד כ א י ם ו כ ו ח נ י י ם א ת ו י ד ר ש ו ז כ ו י ו ת י ה ם ) מ ה ר, ב פ ב ר ו א ר ( 2018.

2 תקף צה"ל, 2 מפקד משמרות המהפכה ג' עפרי ) מ ה ר, 8 ב פ ב ר ו א ר ( תגובות איראניות לאירועים בצפון ב ע ק ב ו ת ח ד י ר ת כ ל י ט י ס ב ל ת י מ א ו י ש א י ר א נ י ל ש ט ח י ש ר א ל, ש ש ו ג ר ב- 10 ב פ ב ר ו א ר 2018 מ א ז ו ר ש ד ה התעופה 4-T סמוך לעיר תדמור בסוריה והופל על- ידי צה"ל בשטח ישראל, תקף צה"ל מטרות בסוריה, שכללו ה ש ל י ט ה ק ר ו ן א ת ג ם ה א י ר א נ י. ב מ ס ג ר ת ה ת ק י פ ה ה ת ג ו ב ת י ת ח י ל מ ט ו ס י ל ע ב ר נ"מ ט י ל י ש ו ג ר ו ה א ו ו י ר, שהביאו להפלת מטוס " ס ו פ ה (16-F) " ב ש ט ח ישראל. בתגובה להפלת המטוס, ביצע צה"ל תקיפה רחבת היקף נ ג ד מ ע ר ך ה ה ג נ ה ה א ו ו י ר י ת ה ס ו ר י ו מ ט ר ו ת א י ר א נ י ו ת ב ס ו ר י ה. ע פ"י ה ו ד ע ת ד ו ב ר צ ה"ל בהן מטרות בשלוש סוללות הגנה אווירית סוריות וארבע מטרות איראניות. 12 מ ט ר ו ת, קריקטורה בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים (12 בפברואר 2018 בעקבות הפלת המטוס הישראלי.)

3 דובר משרד החוץ האיראני,, ה מ ש ט ר" הכחיש את הדיווחים אודות, פ ג ע" 3 ה ת ג ו ב ו ת ה פ ו מ ב י ו ת ב א י ר א ן ל ה ת פ ת ח ו י ו ת ה ב י ט ח ו נ י ו ת ה ח ר י ג ו ת ב ח ז י ת ה צ פ ו נ י ת ש י ק פ ו מ א מ ץ ש ל א י ר א ן ל ה צ נ י ע א ת ח ל ק ה ב א י ר ו ע י ם ; ל ה פ ג י ן ח ז י ת א ח י ד ה ב י ן א י ר א ן, ס ו ר י ה ו ח ז ב א ל ל ה מ ו ל י ש ר א ל ; ו ל ה צ י ג א ת ה פ ל ת ה מ ט ו ס ה י ש ר א ל י כ ה צ ל ח ת " ח ז י ת ה ה ת נ ג ד ו ת " ל ש נ ו ת א ת כ ל ל י ה מ ש ח ק ב י ח ס ל ה מ ש ך ה פ ר ת ר י ב ו נ ו ת ס ו ר י ה ע ל- י ד י י ש ר א ל. ב א י ר א ן ט ע נ ו ת א ת ה כ ח י ש ו ב נ ו ג ע י ש ר א ל ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע י ם א ת י ש ר א ל ע ל ו ה ט י ל ו ב צ פ ו ן ה א ח ר י ו ת ל ה ס ל מ ה. ב ה ר א ם ק א ס מ י Qasemi) ( Bahram כ י נ ה א ת ט ע נ ו ת י ש ר א ל ב נ ו ג ע ל ח ד י ר ת כ ל י ה ט י ס ה ב ל ת י מ א ו י ש ה א י ר א נ י ו ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א ן ב ה פ ל ת ה מ ט ו ס ה י ש ר א ל י " מ ג ו ח כ ו ת ". ה ו א א י ר א ן כ י צ י י ן, מ ס י י ע ת לסוריה אך ו ר ק ב א מ צ ע ו ת י י ע ו ץ צ ב א י ו ב ה ת א ם ל ב ק ש ת ה מ מ ש ל ה ה ח ו ק י ת ב ד מ ש ק. ק א ס מ י צ י י ן, כ י ז כ ו ת ה ש ל ס ו ר י ה ל ה ג ן ע ל ל כ י ד ו ת ה ה ט ר י ט ו ר י א ל י ת ו ל ה ג י ב ל כ ל ת ו ק פ נ ו ת ז ר ה נ ג ד ה. ל ד ב ר י ו 10 ת ו ק פ נ ו ת ו א ת ל ה ס ת י ר י כ ו ל א י נ ו ה צ י ו נ י " ה א ז ו ר ע מ י נ ג ד ו פ ש ע י ו ב א מ צ ע ו ת ש ק ר י ם ) א י ס נ"א, ב פ ב ר ו א ר ( ס ל א מ י ח ס י ן Salami) (Hossein, מ פ ק ד ס ג ן מ ש מ ר ו ת ה מ ה פ כ ה, ט ע נ ו ת א ת ה ו א, א ף ד ח ה י ש ר א ל. במסיבת עיתונאים, שקיים סלאמי בשולי כנס שנערך לציון יום השנה ה- 39 למהפכה האסלאמית, אמר סלאמי, כ י א י ר א ן א י נ ה מ א ש ר ת א ף י ד י ע ה ה מ ת פ ר ס מ ת ע ל- י ד י ישראל, משום שהישראלים " ה ם ש ק ר נ י ם ". ה ו א צ י י ן, כ י א ם ה ס ו ר י ם י א ש ר ו ע נ י י ן ז ה, ג ם א י ר א ן ת א ש ר ז א ת. ס ל א מ י ב י ט א, א ף ה ו א, א ת ע מ ד ת ה ה ר ש מ י ת ש ל א י ר א ן הגורסת, כי נוכחותה הצבאית בסוריה מוגבלת לייעוץ צבאי. בהתבטאות נוספת במסגרת הכנס הצהיר סלאמי, כי ביכולתה של איראן " ל י י צ ר ג י ה נ ו ם " ע ב ו ר ה צ י ו נ י ם וכן לפגוע בכל הבסיסים האמריקאים באזור. הוא שב ו ח ז ר על הצהרת מנהיג איראן, עלי ח' אמנהאי, כי י ש ר א ל ל א ת ת ק י י ם ב ת ו ך 25 ש נ ה ) תסנים, 10 בפברואר ( גם מזכיר המועצה העליונה ל ב י ט ח ו ן ל א ו מ י, ע ל י ש מ ח' א נ י Shamkhani) (Ali ח ד י ר ת כ ל י ה ט י ס ה א י ר א נ י. במהלך תהלוכות י ו ם ה ש נ ה ל מ ה פ כ ה ה א ס ל א מ י ת ב ט ה ר א ן ב- 11 ב פ ב ר ו א ר 2018 אמר שמח' אני, כי מדובר בטענות שקריות מ צ ד ישראל, מכיוון ש מ ט ו ס י 16-F א י נ ם מ ו ז נ ק י ם כ ד י ל פ ג ו ע ב כ ל י ט י ס ל א מ א ו ו י ש. ש מ ח' א נ י כ י נ ה ג ם א ת ה ד י ו ו ח י ם ע ל ת ק י פ ת י ע ד י ם צ ב א י י ם א י ר א נ י ם ב ס ו ר י ה ע ל- י ד י י ש ר א ל ב ע ק ב ו ת ש י ג ו ר כלי הטיס כ" שקר ". הוא ציין, כי תגובת צבא סוריה לתקיפות י ש ר א ל ה ו כ י ח ה ל צ י ו נ י ם, ש ת ם ע י ד ן ו ב ר ח " ) פ א ר ס, 11 ב פ ב ר ו א ר ( ב מ ק ב י ל ל ה כ ח ש ת מ ע ו ר ב ו ת א י ר א ן ב ה ת פ ת ח ו י ו ת ב ס ו ר י ה, ה ד ג י ש ו ב כ י ר י ם ו א מ צ ע י ת ק ש ו ר ת א י ר א נ י ם, כ י ה ת ג ו ב ה ה ח ר י פ ה ל ת ק י פ ת י ש ר א ל ב ס ו ר י ה, ו ב מ י ו ח ד ה פ ל ת ה מ ט ו ס ה י ש ר א ל י, מ ס מ נ ת ש י נ ו י ב כ ל ל י ה מ ש ח ק, ש א פ ש ר ו ע ד כ ה ל י ש ר א ל ל ה פ ר א ת ריבונותה של ס ו ר י ה ולתקוף מטרות ב ש ט ח ה ל ל א כ ל ת ג ו ב ה. ע ל י- א כ ב ר ו ל א י ת י Velayati) ( Ali Akbar, י ו ע צ ו ה ב כ י ר ש ל מ נ ה י ג א י ר א ן ל ע נ י י נ י ם ב י נ ל א ו מ י י ם, א מ ר ב ת ג ו ב ה ל א י ר ו ע י ם מ מ ש ל ת כ י ב ס ו ר י ה, ה ס ו ר י ו ה ע ם ס ו ר י ה מ ו כ נ י ם ש ה ם ה ו כ י ח ו, ש ל מ ו ת ה ע ל ל ה ג ן כ ד י ח י י ה ם א ת ל ה ק ר י ב ה ט ר י ט ו ר י א ל י ת ו ע ל ב י ט ח ו נ ם ע ל א ר צ ם, ש ל ע צ מ א ו ת ם. ה ס ו ר י ה ע ם כ י ה ו א צ י י ן, ו מ מ ש ל ת ו, ש נ א ב ק ו ו נ י צ ח ו ב מ ל ח מ ה ש נ מ ש כ ה ש ב ע ש נ י ם, ל ה ס כ י ם ע ו ד מ ו כ נ י ם א י נ ם ל ת ו ק פ נ ו ת מ צ ד " ה מ ש ט ר ה צ י ו נ י " ) א י ס נ"א, 10 ב פ ב ר ו א ר ( 2018.

4 ת ג ו ב ו ת א י ר א נ י ו ת" בעידן שלאחר, 4 שיגור כלי הטיס הבלתי מאויש האיראני מסוריה לשטח ישראל מהווה שלב נוסף במאמציה של איראן לבסס א ת ה ש פ ע ת ה ב ס ו ר י ה וליטול חלק מרכזי בעיצוב המציאות בסוריה בעידן שלאחר נ פ י ל ת ה מ ד י נ ה ה א ס ל א מ ית. האירוע הנוכחי הינו חריג משום ששיגור כ ל י ה ט י ס נ ע ש ה י ש י ר ו ת ע"י איראן ו ל א (כדרכה של א י ר א ן ( ב א מ צ ע ו ת שליחים שיעים. ה ד ב ר ע ל ו ל, ל ה ע ר כ ת נ ו, ל ה צ ב י ע ע ל ע ל י י ת ה ב י ט ח ו ן ה ע צ מ י ה א י ר א נ י ב ס ו ר י ה נ פ י ל ת ה מ ד י נ ה ה א ס ל א מ י ת. ל ר א ו ת נ י ת ן ה ט י ס כ ל י ב ש י ג ו ר ה א י ר א נ י ע צ מ ה ל ה צ י ב א י ר א ן מ צ ד נ ו ס ף נ י ס י ו ן כ ש ח ק ן מ ר כ ז י ה מ ש פ י ע ע ל ה מ צ י א ו ת ה ח ד ש ה ב ס ו ר י ה ; ל א ת ג ר א ת ישראל המבקשת לבלום את השפעתה ) ה ן ב א מ צ ע ו ת ו ה ן ה י ש י ר ה ש ל ו ח י ה ( ב ח ז י ת ה צ פ ו נ י ת ; ה מ ש ח ק כ ל ל י א ת ו ל ש נ ו ת ב י ח ס ל פ ע י ל ו ת ב ס ו ר י ה צ ה"ל ולתגובות לפעילות ז ו. ע ם זאת, להערכתנו, ניסיונה של איראן להצניע את מעורבותה באירועים עשוי להעיד, כי ה י א א י נ ה מ ח פ ש ת, ב ש ל ב ז ה ל פ ח ו ת, ע י מ ו ת י ש י ר ע ם י ש ר א ל והיא מעדיפה ל ה מ ש י ך ב א ס ט ר ט ג י ה ש ל " ה ל י כ ה ע ל ה ס ף " ל ק י ד ו ם מ ר ב י ש ל י ע ד י ה. 1 המעורבות האיראנית בסוריה לוחם משמרות המהפכה, סיד פאצ'ל מוסוי Mousavi) (Seyyed Fazel, נהרג באזור אלבוכמאל שבסוריה. פאצ'ל מוסוי, לוחם משמרות המהפכה, שנהרג בסוריה ) טוויטר, 12 בפברואר 2018 (. נ ש י א א י ר א ן, ח ס ן ר ו ח א נ י, א מ ר ב מ ס י ב ת עיתונאים שקיים ב- 6 ב פ ב ר ו א ר, כ י איראן מתנגדת ב א ו פ ן נ ח ר ץ ל נ ו כ ח ו ת ה צ ב א י ת ש ל א ר ה"ב ב ס ו ר י ה, ש נ ו ע ד ה ל פ צ ל א ת ה א ז ו ר. ה ו א מ ת ח ב י ק ו ר ת ע ל ה מ ת ק פ ה ה צ ב א י ת ה ת ו ר כ י ת ב צ פ ו ן ס ו ר י ה ו א מ ר, כ י ח ר ף ה ק ש ר י ם ה ט ו ב י ם בין טהראן ל ב י ן מ ו ס ק ב ה ו א נ ק ר ה, א י ר א ן מ ת נ ג ד ת ל כ ל נוכחות צבאית ז ר ה ב מ ד י נ ה א ח ר ת ש ל א ב ה ס כ מ ת מ מ ש ל ת ה. ק ו ד ם ל כ ן ש ו ח ח ה נ ש י א ר ו ח א נ י ע ם ע מ י ת ו ה ר ו ס י, 1 ל ה ר ח ב ה נ ו ס פ ת ר או פ ר ס ו ם מ ר כ ז ה מ י ד ע ל מ ו ד י ע י ן ולטרור מ- 11 ב פ ב ר ו א ר, 2018: והערכה ראשונית של משמעותם בראייה האיראנית". ל א י ר ו ע י ם ב צ פ ו ן

5 5 ו ל ד י מ י ר פ ו ט י ן. ה ו א ד ן ע י מ ו ג ם ב ה ת פ ת ח ו י ו ת ב ס ו ר י ה, צ י י ן ב פ נ י ו כ י איראן מתנגדת ל כ ל הפרה של ר י ב ו נ ו ת ה ו ל כ י ד ו ת ה ה ט ר י ט ו ר י א ל י ת ש ל ס ו ר י ה ו ה ד ג י ש א ת ח ש י ב ו ת ש י ת ו ף ה פ ע ו ל ה ב י ן א י ר א ן, ר ו ס י ה ותורכיה במאבק נ ג ד ה ט ר ו ר ובהשבת היציבות לסוריה ) פ א ר ס, 6 ב פ ב ר ו א ר ( ע ל י- א כ ב ר ו ל א י ת י Velayati) (Ali Akbar, י ו ע צ ו ל ע נ י י נ י ם ב י נ ל א ו מ י י ם ש ל מ נ ה י ג א י ר א ן, א מ ר, כ י ל א י ר א ן י ש ז כ ו ת ל ס י י ע ל ע מ י ם י ד י ד ו ת י י ם ב א ז ו ר ו כ י כאשר היא מתבקשת ל ה ג י ש י י ע ו ץ א ו כ ל ס י ו ע א ח ר, ש י ש ב ו כ ד י ל ח ז ק א ת "ציר ההתנגדות ", היא עושה זאת. הוא ציין, כי לבריטניה, לגרמניה ולצרפת אין זכות להתיר לעצמן נ ו כ ח ו ת ב א ז ו ר ו ל מ נ ו ע ז א ת מ א י ר א ן, ש ה י א מ ד י נ ה ח ש ו ב ה ב א ז ו ר ושנוכחותה מבוססת על בקשה רשמית של ממשלות ס ו ר י ה ו ע י ר א ק. ו ל א י ת י א מ ר א ת ה ד ב ר י ם ב ת ג ו ב ה לדיווח, שהתפרסם ב י ש ר א ל ל פ י ו צ ר פ ת, ג ר מ נ י ה ו ב ר י ט נ י ה ה ע ב י ר ו ל ב ק ש ת א ז ה ר ה מ ס ר י י ש ר א ל ל נ ש י א ח ס ן א י ר א ן, ר ו ח א נ י, ב נ ו ג ע ל פ ע י ל ו ת א י ר א ן ב ס ו ר י ה ו ב ל ב נ ו ן. ב ה ת י י ח ס ו ל א י ר ו ע י ם ה א ח ר ו נ י ם ב צ פ ו ן א מ ר ו ל א י ת י, כ י א ם " המשטר הציוני " מבקש להפר את המרחב האווירי ש ל ס ו ר י ה א ו ש ל כל מדינה אחרת, ל מ ד י נ ו ת ה א ז ו ר י ש ז כ ו ת ל נ צ ל א ת המרחב שלהן ע ל מ נ ת ל ה ג י ב ע ל כ ך. ו ל א י ת י ה ת י י ח ס ג ם ל ט ע נ ת י ש ר א ל, כ י איראן מתכוונת ל ה ק י ם ב ס י ס א ו ו י ר י ב ס ו ר י ה, ו ה ד ג י ש, כ י נ ו כ ח ו ת א י ר א ן ב ס ו ר י ה נ ו ע ד ה ל ס י י ע ל מ מ ש ל ת ה ה ח ו ק י ת ו ל ע מ ה ו א י ן ל ה א ף מ ט ר ה א ח ר ת מ ל ב ד ז א ת ) פ א ר ס, 12 ב פ ב ר ו א ר (. ב ה ת ב ט א ו ת נ ו ס פ ת א מ ר ו ל א י ת י, כ י מ י ש צ ר י ך לעזוב את ס ו ר י ה ה ם ה כ ו ח ו ת ה ז ר י ם ה פ ו ע ל י ם ב ה ל ל א א י ש ו ר, ובראשם האמריקאים ) פארס, 14 בפברואר ( המעורבות האיראנית בעיראק, ( Iraj Masjedi) א י ר א ן ש ג ר י ר ב ע י ר א ק, מ ס ג' ד י א י ר ג ' נ פ ג ש ב- 5 ב פ ב ר ו א ר 2018 נ ש י א ס ג ן ע ם ע י ר א ק, א ס א מ ה א ל נ ג' י פ י al-nujaifi) ( Osama, ו ד ן ע מ ו ב ה ת פ ת ח ו י ו ת ב ע י ר א ק ו ב ק ש ר י ם בין שתי ה מ ד י נ ו ת. ה ש ג ר י ר א מ ר ב פ ג י ש ה, כ י א י ר א ן מ ע ו נ י י נ ת ב ק ש ר י ם ה ס ו נ י ם ע ם ט ו ב י ם נ צ י ג י ה ם ו ע ם ב ע י ר א ק ב מ מ ש ל, ע ם ו ב מ י ו ח ד א ל נ ג' י פ י. ע ו ד א מ ר מ ס ג' ד י, כ י א י ר א ן מ ע ו נ י י נ ת ל י ט ו ל ח ל ק ב ש י ק ו מ ה ש ל ע י ר א ק ) פארס, 6 בפברואר ( פגישת שגריר איראן בבגדאד עם סגן נשיא עיראק, אסאמה אל- נג' יפי ) אירנ"א, 6 בפברואר 2018 (. שר החוץ האיראני, מחמד ג' ו א ד ז ר י ף Zarif),(Mohammad Javad ה ש ת ת ף ב ו ע י ד ה ב י נ ל א ו מ י ת ב כ ו ו י ת, ש ד נ ה ב ש י ק ו ם ע י ר א ק. ב ו ע י ד ה ה ש ת ת פ ו נ צ י ג י ם מ ח מ י ש י ם ס י ו ע ל ג י י ס נ ו ע ד ה ו ה י א מ ד י נ ו ת כ ס פ י ו ה ש ק ע ו ת

6 6 ל ש י ק ו ם ב ת ו ם ע י ר א ק ה מ ד י נ ה נ ג ד ה מ ע ר כ ה ה א ס ל א מ י ת. א י ר א ן כ י ז ר י ף, א מ ר ל כ ו ו י ת ה ג י ע ו ע ם מ ח ו י ב ת ל ש י ק ו מ ה הכלכלי של ע י ר א ק ) מ ה ר, 13 ב פ ב ר ו א ר ( ב- 14 ב פ ב ר ו א ר 2018 נ פ ג ש ז ר י ף ב כ ו ו י ת ע ם ר א ש ממשלת עיראק, חידר אלעבאדי, ודן עימו בשיתוף הפעולה בין שתי המדינות. זריף אמר לאלעבאדי, כי חברות איראניות מעוניינות לפעול בעיראק ) עצר-י איראן, 14 בפברואר ( פ ג י ש ת ר א ש מ מ ש ל ת ע י ר א ק ע ם ש ר ה ח ו ץ ה א י ר א נ י ) עצר-י איראן, 14 בפברואר 2018 (. ע ר ב כ י נ ו ס ה ו ע י ד ה א מ ר ד ו ב ר מ ש ר ד ה ח ו ץ ה א י ר א נ י, כ י א י ר א ן מ ב ר כ ת ע ל ה כ י נ ו ס ו ס ב ו ר ה ש ה ש ת ת פ ו ת ה ק ה י ל ה ה ב י נ ל א ו מ י ת ב ת ה ל י ך ש י ק ו ם ע י ר א ק ה י א ח י ו נ י ת. ה ו א צ י י ן, כי איראן תמשיך לסייע בשיקומה ו ב פ י ת ו ח ה ש ל כ ל כ ל ת ע י ר א ק, כ ש ם ש ס י י ע ה ל ע י ר א ק ע ד כ ה ) ת ס נ י ם, 13 ב פ ב ר ו א ר ( ב ח ו ד ש י ם ה א ח ר ו נ י ם ה ב י ע ו בכירים איראנים את נכונות איראן לסייע במאמצי שיקומה הכלכלי של עיראק.

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) זרקור לאיראן פברואר 2011 אספנד 1389 לשבוע שבין 24/2/11 17/2/11 עורך: רז צימט במוקד אירועי השבוע: "הזמן פועל לטובתנו": איראן

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר

'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נר 'המדינה האסלאמית' והמדינה העיראקית: מורה נבוכים רונן זיידל חודש אוגוסט 2015 היה חם מאוד בעיראק, ובבגדאד נרשמו 51 מעלות בצל. גל החום עורר מחאה עממית נרחבת, שכוונה בעיקר נגד שר האנרגיה, האחראי לאספקת החשמל

קרא עוד

איראן בעיראק: אזור השפעה אסטרטגית מאיר ליטבק נראה שאיראן מצליחה לפחות עד כתיבתן של השורות האלה לממש את עיקר מטרותיה האסטרטגיות בעיראק. עם זאת, המתח הא

איראן בעיראק: אזור השפעה אסטרטגית מאיר ליטבק נראה שאיראן מצליחה לפחות עד כתיבתן של השורות האלה לממש את עיקר מטרותיה האסטרטגיות בעיראק. עם זאת, המתח הא איראן בעיראק: אזור השפעה אסטרטגית מאיר ליטבק נראה שאיראן מצליחה לפחות עד כתיבתן של השורות האלה לממש את עיקר מטרותיה האסטרטגיות בעיראק. עם זאת, המתח האתני בין ערבים לאיראנים, הפיצול העמוק בקרב האליטה השיעית

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשע"ז שאלון לעדכו

אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשעז שאלון לעדכו אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשע"ז שאלון 022281 לעדכונים ולהשלמות - רכס אתכם לאורך כל הדרך www. reches.co.il

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center

איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center for Strategic Studies b cd איראן: סימולציה אסטרטגית

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

זיסר

זיסר המלחמה בסוריה מאבק ההישרדות של בשאר אל-אסד בואו של הנס? אייל זיסר הישגי המורדים בסוריה מאז קיץ 2014 עוררו למעשה מחדש את התהיות באשר ליכולתו של בשאר אל אסד לשרוד על כסאו, והביאו רבים להערכה כי רק נס יכול

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

9-6 בפברואר, 2011 מועד יום שני, 7 בפברואר 2011, יושב ראש הדיון ד ר שמואל בר, מנהל המחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה ריכוז וארג

9-6 בפברואר, 2011 מועד יום שני, 7 בפברואר 2011, יושב ראש הדיון ד ר שמואל בר, מנהל המחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה ריכוז וארג 9-6 בפברואר, 2011 מועד יום שני, 7 בפברואר 2011, יושב ראש הדיון ד ר שמואל בר, מנהל המחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה ריכוז וארגון גב רחל מכטיגר, המכון למדיניות ואסטרטגיה סיכום הדיון

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית מבט מגדרי על דפוס היחסים בין צה"ל למשפחות המשרתים ד"ר מיטל עירן-יונה כנס האגודה הסוציולוגית הישראלית פברואר 2014 אליהו אריק בוקובזה, 2001 )ברשות האמן ) מאושר דו"ץ, זהר הלוי, 29.1.14 מבוא ומטרה מבט מבפנים

קרא עוד

אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ו שאלון לעדכונים ול

אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשעו שאלון לעדכונים ול אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ו שאלון 022281 לעדכונים ולהשלמות - רכס אתכם לאורך כל הדרך www. reches.co.il www.mikudim.co.il

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63>

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63> מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים אוניברסיטת בר-אילן דיונים בביטחון לאומי מס' 22 כל הזכויות שמורות מרכז בס"א, אוניברסיטת בר-אילן רמת גן, מרץ 2007 ISSN 0793-1050 מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי 2010 מבוא לאסטרטגיה לאומי ובטחון יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה עבודת סיכום דף 333-349 עבודת סיכום לכיתה מוגש למרצה מר דוד לייטנר חזי בן יעקב אוניברסיטת בר-אילן 15/10/2010 יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה מטרת

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

המהפכה האיראנית בראי הסיסמאות אורלי רתימיאן המהפכה האסלאמית באיראן ( ) היא אחד המאורעו ת בתולדות אי ראן הח דשה. במהלך המהפכה נערכו ברחובו ת

המהפכה האיראנית בראי הסיסמאות אורלי רתימיאן המהפכה האסלאמית באיראן ( ) היא אחד המאורעו ת בתולדות אי ראן הח דשה. במהלך המהפכה נערכו ברחובו ת האיראנית בראי הסיסמאות אורלי רתימיאן האסלאמית באיראן ( 1979-1977 ) היא אחד המאורעו ת בתולדות אי ראן הח דשה. במהלך נערכו ברחובו ת הערים התש ו בים בי ותר כמעט מדי י ום ביומו הפגנות שבהן השתתםו מאות- אלפי

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ה"סֵזוֹן"

הסֵזוֹן 2 יהודה לפידות "הס זו ן" צ יד אחים מהדורה מחודשת 3 Yehuda Lapidot "THE SEASON" עיצוב העטיפה: אפי ריבקינד למכון ז'בוטינסקי בישראל כל הזכויות שמורות תשע"ה 2102 המהדורה המודפסת, מכון ז'בוטינסקי 0991 1 תוכן

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

מאגר שאלות לבגרות - היסטוריה ב' - קיץ תש"ע

מאגר שאלות לבגרות - היסטוריה ב' - קיץ תשע מאגר שאלות חזרה לבגרות בהיסטוריה ב' קיץ תש"ע פרק א'- טוטאליטריות ושואה משטרים טוטאליטריים ציין שלושה מאפיינים של המשטר הטוטאליטרי והסבר כיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בבריה"מ הסטליניסטית. הסבר שני גורמים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד